Hoogheemraadschap Rijnland
OAR 11, 12, 13 : 1253 - 1564
OAR records in previous Year View: Record details
Year 1401
OAR records in next Year

 

 

Record #500     Date      top of page
1401-05-19
Location Type of Document
OAR12, 082r-a-082v Vonnis
Text
[041] Aelbrecht bij goids genaden palensgrave upten Rijn, hertoge in Beyeren, grave van Henegouwen, van Hollant, van Zeelant ende here van Vrieslant doen condt allen luyden want onse bailiu van Rijnlant toe gesproken hadde voir onsen hogen hiemraet van Rijnlant Florijs Aelbrechts soen alst [82v] scout van Alphen, Willem van Leeuwen ende Willem Heynricx soen als hiemraders van Alphen, Willem Pouwels soen ende Dircx Ysbrants z. als hiemraders van Hasertswoude ende Clais Boudijns z. als hiemraet van Boscoep van dat sij een onrecht scouwe gedaen souden hebben inden ambocht van Waddinxveen op die Bacweteringe, ende seyde dat sij dair en verbuert hebben die hoechtste boete of also veel als hem die hoge hiemraders dair of over wijsden, welc vonnisse die selve hoge hiemraders wijsden an ons ende an onsen rade so dat wij over seyden mit onsen rade den voirnoemden scout ende hiemraders van Alphen ende den voirn. hiemraders van Hasertswoude ende van Boscoep dat elcx van hem luyden tegens ons verbuert hadde ende ons geven souden vierwarven tseventich pont goets gelts. Soe hebben wij overmits goedertieren vervolchs welke dat ons die selve scout ende hiemraders voirsc. gedaen hebben ende goede dienste wille die onse goede luyden van Alphen, van Hasertswoude ende van Boscoep gedaen hebben ende noch doen mogen onsen genaden gekeert, totter voirsc. scout ende hiemraders van Alphen ende hiemraders van Hasertswoude ende van Boscoep ende hebben hem dankliken verdragen ende quyt gesconden vanden verbuernissen ende gelden dat wij hem overgeseyde hadden als voirsc. is, overmits seven hondert ende vijftich hollantsche gulden sulker als wij lest hebben doen slaen die sij betaelt hebben onsen getruwen tersorier den prosst van Bergen in Henegouwen diere ons goede rekeninge of doen sal. Ende hebben dairmede vorder hem luyden ende alle die gene die scouten of hiemraders geweest hebben tot desen dage toe inder ambochte van Alphen, van Hasertswoude of van Boscoep ende die weteringe voirsc. gescouwet hebben quyt gesconden hebben ende scelden quyt mit desen brieve van all brueken ende misdaden die sij tot desen dage toe misdaen mogen hebben roerende vanden waterganc voirsc. Oec mede hebben wij den voirsc. scout ende hiemrade van Alphen, den hiemrade van Hasertswoude ende van Boscoep quyt gesconden ende stelden quyt mit desen brieve van sulken coste als hem luyden ons bailiu ende hoge hiemraders van Rijnlant eyscheijde mogen wesen ende gedaen souden hebben om die vonnissen ende der zaken wille voirsc., al up dat wij hem luyden die overgeseyd hadden dien coste te betalen, want sij mit ons gedadinct hebben die sij dair of oic quyt wesen sullen. In oirconde desen brieve besegelt mit onsen segel. Gegeven inden Hage upten negentiensten dach in meye int jair ons heren duysent vierhondert ende een.
English Summary
Settlement of an action taken by the dijkgraaf and hoogheemraden of Rijnland against the schout of Alphen along with heemraden of Alphen, Haszerswoude, and Boskoop for an illegal schouw (inspection) that had done on the Bakwetering in Waddinxveen.
Keywords
charters; aelbrecht, duke; florijs aelbrechtszoon; kroosheemraden; leeuwen, willem van; schouten; alphen; willem pouwelszoon; dirc ysbrantszoon; hazerswoude; claes boudwijnszoon; boskoop; schouwen; illegal schouw; schouw, illegal; waddinxveen; backwetering; proost van bergen; treasurer; accounting
Notes
Published in van Mieris, III, p. 739.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
accounting 3 / 23 1385 1400 1422
aelbrecht, duke 10 / 13 1361 1400 1437
alphen 9 / 44 1284 1400 1410
backwetering 1 / 5     1460
boskoop 5 / 21 1330 1400 1415
charters 7 / 26 1358 1400 1429
dirc ysbrantszoon 1 / 2     1491
florijs aelbrechtszoon 1 / 2     1457
hazerswoude 10 / 46 1330 1400 1415
kroosheemraden 7 / 84 1284 1400 1410
leeuwen, willem van 2 / 4 1363 1363 1455
schouten 5 / 88 1284 1400 1410
schouwen 7 / 101 1284 1400 1410
waddinxveen 7 / 27 1356 1400 1406

 

 

Author Publication Home
William H. TeBrake
Maine, USA, June 2006
Rijnland
OAR11, OAR12, OAR13
www.oudleiden.nl