Erfgoed Leiden

en omstreken

Pieterskerk 1398 - 1428

Transcriptie
Ed van der Vlist

pkr kleur
Archief Kerken

inv. nr. 323

Van de kerkmeesters van de Leidse Sint-Pieterskerk hebben veertien rekeningen uit de jaren 1398-1428 de tand des tijds doorstaan. Deze publicatie bevat alle rekeningen.

Frans van Mieris, beschryving der stad Leyden, MDCCLXII,  over de Sint Pieterskerk:
 
De Stichting
Wanneer men deeze stichting begonnen heeft, wordt niet gemeld; maar wel dat de Kerk in 't jaar elfhonderd een en twintig voltimmerd  en gewijd is, op den elfden dag van September, als uit oude overleevering, ende getuigenisse van een zeer oud opschrift, op zeker tafereel, dat voor veele jaaren in de Kerk ten toon hing, bevestigd wordt, meldende.

"In den jare 1121, des Sonnedags naer ons Liefvrouwen Geboorte [het welk altyts in September is] worde deese tgenwoordige Kerke gewyt in de eeren Godes, ende de Heyligen Apostelen St. Pieter ende St. Paulus, onder den eerwaerdigen Heer ende Vader in Gode, Godebaldus de XXIIII-en Bisschop van Wtrecht."

De Tooren
Naer dat den Tooren omtrent drie hondert jaren gestaen hadde, soo is dezelve eindlicken ter neder gestortet, ende omgevallen, in 't  Jaer onses Heeren 1512 -  tusschen den Donderdach ende Vrydach, in der nacht, recht voor dat de Klock een sloeg, in de eerste uyre van den eerste dach van Maert.

Het Cruys, Becken, ofte Pynappel metten Maekelaer, vielen Heer Symon, Ewoutsz. Priester, ende Pater van de Falyde Bagynenhuys ontstucken, ende daer was veel houts op syn bedde ghevallen; daer hy op lach ende sliep, ende was in groter vreesen van syn Lyf, soo dat door Gods sonderlinghe gratie, den selven Heer Symon niet gequetst en was, noch oock niemant anders maer den selven val nam over de Noorzyde van de voorschreven Kercke na haer twee pilaeren van het nieuwe werck, ende 't decksel van de Kercke de voorschreven twee pilaeren breet ende aen de andere zyde, over St. Catharyn ende Outaer 't glas van Calis met een vacke myrs, ende daer storte veel van den toorn over beyde Zyden achter in der Kercke, ende de groote Orgele, die midden in de Kercke hangt aen de toorn, bleef hangen.

 
Transcriptie Ed van der Vlist
Publicatie Pieterskerk 1398 - 1428