Regenten Weeshuis Leiden
Blok

 

Blok:Personalia
<bron
1>
             
1   Blok, mr. Franciscus Gualtherus, echtgenoot van Catharina Margaretha Romswinkel, regentes van 1782-1788 en 1799-1807  
2   geb. Nootdorp 23.2.1749, Geref.Kerk  
3   overl. L. 22.2.1812  
4   ingeschreven als student 25-3-1766 Ann. Ac. J.,gepromoveerd Leiden 14-1-1771  
5   poorter van Leiden 10-2-1769  
6   woonde op de Oude Rijn bij het weeshuis  
7   democratisch patriot  
8   nevenfunctie practiserend advocaat 1771- 1801  
9   schepen van Rijnland 1774-1787  
10   kapitein der schutterij 1774-1781  
11   College van de Gerechte 25-7-1785-1786  
12   Baljuw ambtsheerlijkheid v.d. Vennip 1781  
13   een van de oprichters van een vrijcorps te Leiden 1783  
14   honorair lid vanaf 1784 en lid commissie van deciseurs in 1787 van de Socieit van wapenhandel, onder de spreuk: Voor Vrijheid en Vaderland, binnen Leyden 1784  
15   lid van de veertigraad 18.10.1781-12.10.1787  
16   op 12-10-1787 is zijn zetel in de veertigraad vacant verklaard en is Blok ontzet uit de veertigraad ingevolge de satisfactie door H.K.H. de prinses van Oranje van de Ed. Gr. Mog. Hr. Magistraten gevorderd en geaccordeerd 11-10-1787  
17   schepen 1785  
18   nieuwkomer in de veertigraad, op 3-11-1798 met zijn echtgenote C.M. Romswinkel komende van Kampen als ledematen van de NHK aangenomen met attestatie  
19   baljuw van Rijnland 1798-1812  
20   zoon van Theodorus Franciscus Blok en Maria de Keyzer  
21   x ot. L. 16.4.1776
Catharina Margaretha Romswinkel,
aangeg. 28-3-1776, 1e klasse, (2x 30 gulden),
geb. L. 11.5.1749, overl. L. 23-1-1807, begr. 27.1.1807
dochter van Nicolaas Romswinkel, advocaat, kapitein der schutterij 1731-1741 vroedschap 1742-1755, bank van lening 1745-1746, weesmeester 1747, 1749, 1754 schepen 1750, 1752, 1753, 1755 en Catharina Marcus
 
22   Kinderloos  
             
 

 

Blok: Notitie 1
<pers
2>
             
1   Franciscus Gualtherus Blok, jur.cand., geboren van Nootdorp is op getuigenis van mr. Jacob Bartram van den Steen, Raad en oud-schepen dezer stad en Leonard de Maijne, claviger ter thesaurie tot poorter dezer stad aangenomen op 10-2-1769.  
             
   
ELO, Poorterboek 1718-1789, nr. 94, f. 170v.
 
 

 

Blok: Notitie 2
<1
3>
             
1   Op het einde der Republiek heeft de vroedschap Franciscus Gualtherus Blok veel van zich doen spreken. Hij was een vurig patriot van sterk democratische gezindheid, die van het begin af onder de 'matadors' der patriotse partij heeft behoord. Als lid der Hollandsche Commissie van Defensie hield hij op 29 juni 1787 prinses Wilhelmina bij de Goejanverwellesluis mede tegen. Hij werd daarom na de omslag in Holland en het herstel van prins Willem V uit de vroedschap geweerd en eerst onder de Bataafsche Republiek weder in ere hersteld.  
             
   
Blok, P.J., Geschiedenis eener Hollandsche stad. Eene Hollandsche stad onder de Republiek. ('s-Gravenhage 1916) 142, 372, 378
 
 

 

Blok: Notitie 3
<2
4>
             
1   Blok vertoefde na 21-8-1787 te Woerden als lid van de commissie van defensie van de Staten van Holland gevestigd te Woerden.  
             
   
Blok, P.J., Deel III, 345 e.v.
 
 

 

Blok: Notitie 4
<3
5>
             
1   De Leidse vroedschap bleef in 1786 slechts in toenemende mate aarzelend aan de patriotse zijde, bevreesd als haar meerderheid was voor de democratische richting der 'matadors' die ook in Leiden zoveel te doen gaf. Niet alleen het vrijcorps, waarnaast het vorig jaar een afzonderlijk studentenvrijcorps was opgericht, maar ook patriotse societeiten hielden de beweging hier aan de gang. De 'burgersocieteit ter bevordering van eendragt' kwam (aug. 1786) naast de oude herensocieteit 'Amicitia' te staan en telde bijna 400 leden uit de burgerij. Een 'Oprechte Vaderlandsche Societeit' legde zich vooral toe op de lectuur van couranten en periodieken. Een derde (1 mei 1787) onder de naam 'Concordia' droeg een meer gematigd karakter.  
2   Grote onenigheid tussen de beide fracti der patriotse regenten in de stad ontstond door de kwestie of de tot pensionaris van Purmerend benoemde Leidse advocaat mr. Dirk Wormer door de aanneming van die post zijn Leids poorterschap had verloren. Toen de meerderheid op 6 maart in dezen geest besloten had, wendde de minderheid onder leiding van Blok, zich (17 mei) tot de Staten om vernietiging dezer resolutie te verkrijgen, hetgeen door de meerderheid in de vroedschapsvergadering van 11 augustus zeer werd afgekeurd als een ongegronde en onrechtmatige handeling.  
             
   
Blok, P.J., Geschiedenis eener Hollandsche stad. Eene Hollandsche stad onder de Republiek. ('s-Gravenhage 1916) 365
 
 

 

Blok: Notitie 5
<4
6>
             
1   Zie verder voor de naam Franciscus Gualtherus Blok de volgende pagina's in:  
             
   
Blok, P.J., Geschiedenis eener Hollandsche stad. Eene Hollandsche stad onder de Republiek. ('s-Gravenhage 1916) 345, 348, 349, 351, 352, 353, 356, 358, 359, 363, 366, 367, 369, 370, 371, 375, 376
 
 

 

Blok: Notitie 6
<5
7>
             
1   Had men in de vorige vergadering zich mogen verheugen wegens het behoud van alle regenten, regentessen, suppoosten en kinderen (ramp met het Kruitschip) vernam men nu met te meer droefheid het afsterven van mevr. Blok, dewelke wel gedurende de laatste tijd van haar leven door ongesteldheid dikwijls was verhinderd geweest alhier present te zijn. Doch die te voren althoos veel hartelijkheid voor het huis had betoond en van hetzelve veel had verdiend.  
             
   
HGW, inv.nr. 200, verg. 26-1-1807, resumtie
 
 

 

Blok: Notitie 7
<6
8>
             
1   Testament d.d. 20-1-1807.  
2   De testatrice heeft verklaard beneden de 50.000 gulden gegoed te zijn.  
3   Zij verklaart alle vorige wilsbeschikkingen nietig te verklaren en verklaart zij tot haar enige en universele erfgenaam te maken haar tegenwoordige man mr. Franciscus Guatherus Blok ende dat generalijk in alle de goederen, zo roerende als onroerende, tegenwoordige en toekomende geen van dien uitgezonderd, die zij in enigerhande manieren metter dood zal komen te ontruimen en na te laten, met macht om daarmee te doen, handelen en verteren, belasten en bezwaren zonder het minste tegenzegging van iemand, doch ......  
4   Zij houdt zich het recht voor dit testament ten alle tijden te mogen veranderen.  
             
   
ELO, Notarieel archief, notaris A. Delfos Jzn., inv.nr. 2752-2756, 1807, acte nr. 5, fiche nr. 10-11, lade 86
 
 

 

Blok: Notitie 8
<7
9>
             
1   Testament d.d. 31-7-1807.  
2   De testateur heeft verklaard geen 100.000 gulden gegoed te zijn en is in dezen geen fides commis opgemaakt.  
3   De heer mr. Fr. G. Blok, hoogbaljuw van Rijnland, wonende binnen deze stad dewelke vooraf des noods ende presentatie van ede verklaart beneden de 100.000 gulden gegoed te zijn en geneigd te zijn en over zijn na te laten goederen bij testament te disponeren tot dat einde, alvorens herroepende alle voorgaande testamentaire codicillaire en alle andere hoe ook genaamde acten van uiterste wille en speciaal de testamentaire dispositie door hem op 2-4-1796 voor de heren Willem Christiaan Herneer en Willem Ysbrand van Hamelsvelt destijds leden van het committvan Justitie der stad Amsterdam gepasseerd, niet willende dat dezelven enig effect zullen hebben en voorts van nieuws ter dispositie komende,  
4   Verklare hij heer testateur te begeren "dat des selfs dood lighaam niet ontkleed maar met een hemd overtogen en in een laken gewonden in de kist gelegd en zonder enige statie op dezelfde wijze als met dat van zijne overledene huisvrouw geschied is naar S Hage met een jagt overgebragt en bijgezet zal worden in deszelfs familiegraf staande op zijn Heer testateurs naam en gelegen in de groote of Sint Jacobskerk aldaar, in den tweden regel, het derde kruiswerk, het ses en twintigsten graf" met verdere last dat de hier na te benoemen executeurs van zijn testament zullen moeten zorgen dat de portien in dat graf (hetwelk afkomstig is van de heer mr. Francois verbolt en Vrouwe Maria la Maire) voor zo ver dezelve portien nevens hem testateur aan anderen dan aan zijne te institueren erfgenamen mochten toebehoren, voor het scheiden en verdelen van zijn testateurs nalatenschap ten koste zijner erfgenamen ingekocht en op naam van een hunner liefst van het mannelijk geslacht, liefst van eene in Holland wonende overgeboekt en voor de tijd van vijftig jaar in te gaan met de dag van de testateurs begrafenis gesloten zal blijven ter erkentenis en onder conditien waarvan hij testateur aan de administrateur van de voornoemde kerk verklaarde te legateren een Nationale schuldbrief groot in kapitaal vijf honderd gulden en rentende 2,5% in het jaar.  
5   .......  
6   Nog verklaart hij testateur te legateren aan de heer mr. Joost Romswinkel of bij zijn overlijden en zijn kinderen het portret van testateurs overleden huisvrouw staande in een vergulde lijst alsmede een schildpadde en van buiten met ivoor en goud belegde snuifdoos versierd met het portret van testateurs overlijden huisvrouw in miniatuur, voorts een kloet ? van zwart op wit mede van zijn testateurs overleden huisvrouw.  
7   Nog legateert hij aan Francoise Catharina Margaretha Romswinkel, dochter van gemelde Joost van Romswinkel, of bij haar overlijden aan haar oudste zuster het oostindisch verlakte toilet, toebehorende aan testateurs overleden huisvrouw en onder hem heer testateur berustende.  
8   Voorts verklaart hij, testateur te legateren aan den gene zijner gesamelijke erfgenamen aan wie zulks door de overigen naar onderlinge conventie en geneogen of desnoods door het lot zal te beurt vallen testateurs twee portretten staand ehet ene in een vergulde en het andere in een zwarte lijst, zijn silo van zwart op wit alsmede al zijn familieportretten, papieren, geslachtslijsten en alles waarop zijn familiewapen gevonden mocht worden.....  
9   Wijders verklaart hij te legateren aan het ... Heilige Geest Weeshuis een som van 1000 gulden waarvan 500 gulden voor de regenten en 500 gulden voor de regentessen ....  
10   Nog verklaart de heer testateur te legateren aan ieder van zijn dienstboden welke op zijn testateurs overlijden in zijn dadelijke dienst zullen zijn en als dan niet staan te verhuizen voor elk jaar gedurende hetwelk ieder hunner daarin geweest zal zijn in ingetreden voor een vol jaar te rekenen een som van 50 gulden en aan ieder hunner daaren boven voor of in plaats van een rouw een som van 100 gulden ineens.  
             
   
ELO, Notarieel archief, notaris A. Delfos Jzn., inv.nr. 2752-2756, 1807, acte nr. 43, fiche nr. 17, lade 86
 
 

 

Blok: Notitie 9
<8
10>
             
1   Procuratie ad negotia van twee personen over meer dan een zaak d.d. 21-1-1809.  
2   Op genoemde datum compareerde voor mij notaris Delfos de heren mr. Joost Romswinkel, thans wonende te Voorschoten en Francois Gualtherus Blok, vruchtgebruiker en boedelhouder van wijlen zijn echtgenote Catharina Margaretha Romswinkel, wonende binnen Leiden als met en benevens de heer Maarten Romswinkel wonende te Amsterdam, gezamenlijk ieder voor een derde respectievelijk eigenaar van een koopmanshuis, tuinhuis, tuin en erve staande en gelegen op de Herengracht tussen de Wolven- en Huidenstraat binnen de stad Amsterdam. Dewelken bij dezen constitueren en machtig te maken de heer mr. Alexander Lion van den Niepoort koopman wonende te Amsterdam om het voorschreven huis voor zoveel comparanten respectieven eigendom daarin betreft met den voornoemde heer Maarten Romswinkel te admimistreren, contarcten van huur te vernieuwen nadat de tegenwoordig lopende of reeds gesloten verhuring zullen zijn afgelopen, de nodige reparaties aan het huis te laten doen, in cas van verschil daarover met de comparanten vooraf raadplegende, huurpenningen te ontvangen en daarover te quiteren, de ree en andere lasten te betalen, tweemaal in ieder jaar, na de eerste mei en de eerste november over de ontvang en uitgave met de heer Maarten Romswinkel te rekenen en te liquideren het saldo aan hun comparanten over te maken en daaromtrent alles te doen en verrichten hetwelk zij comparanten .....  
             
   
ELO, Notarieel archief, notaris A. Delfos Jzn., inv.nr. 2752-2756, 1809, acte nr. 6, fiche nr. 45, lade 86
 
 

 

Blok: Notitie 10
<9
11>
             
1   Op den 31 maart 1812 ter requisitie van Arend Hendrik van Eck en Hendrik Delfos als executeurs van het testament van wijlen de heer Francois Gualtherus Blok ... als van de testamentaire dispositie van wijlen vrouwe Catharina Margaretha Romswinkel in leven huisvrouw van de gemelde heer Blok...(f. 237).  
2   Zijnde alle de opgenoemde in dezen zo meerderjarige als minderjarige gerechtigden bekwaam zich te gedragen als erfgenaam elk voor deszelfs aandeel in de nalatenschap van wijlen Fr. G. Blok .... (f. 240v).  
3   Bestaande alle deze in den eigendom dezer nalatenschap van gedagte vrouwe Catharina Margaretha Romswinkel geinstitueerde erfgenamen haar in de derde graad van namaagdschap en zijnde de voornoemde legatarissen en erfgenamen bekwaam zich respectievelijk in die hoedanigheid te gedragen wijlen de voornoemde heer mr. Francois Gualtherus Blok en vrouwe Catharina Margaretha Romswinkel in leven echtelieden hebben voor het aangaan van derzelver huwelijk voor notaris Adrianus van Alphen en getuigen binnen deze stad op 28-3-1776 gepasseerd een huwelijkscontract bij welk alle gemeenschap van goederen zo die ten huwelijk aangebracht als welke staande 't zelve verkregen zouden worden is gesecludeerd en is ten aanzien van winst en verlies bepaald dat de bruid voor zich en haar kinderen zoude hebben de vrije keuze en optie om bij het scheiden van het huwelijk en in alle gevallen te komen in de helft van winsten en verliezen staande huwelijk te vallen, dan of zij alleen met haar in- en aangebrachte of staande huwelijk verkregen en ingekomen goederen zal willen uitgaan en afstaan en waarvan zij bruid binnen zes weken na het scheiden van het huwelijk behoorlijk zoude moeten declareren zoals daarvan ampeler en breder is consterende bij de grosse der voorschreven huwelijkse voorwaarden tot welkers inhoud ten deze werd gerefereerd de voornoemde vrouwe Catharina Margaretha Romswinkel overleden binnen deze stad op 27-1-1807 en alzo zijnde geweest de eerststervende heeft alvorens ten aanzien van haar hier voorgemelde legatarissen en erfgenamen ter dispositie komende tot haar enige en universele erfgenaam haar echtgenoot mr. Francois Gualtherus Blok met macht om daarmede te doen, handelen, verteren, veralineren, belasten en bewaren naar zijn gelieve en welgevallen zonder het minste tegenzegging van iemand en onder verder gemaakte bepalingen omtrent hetgeen haar gemelde man onverteerd en onveralieneerd van haar nalatenschap zou achterlaten ter weder dispositie van de hier voorgemelde legatarissen is overgegaan zodanig daarvan is consterende bij haar hier voorgemelde testamentaire dispositie den 20-1-1807 voor notaris Abraham Delfos Jz. en getuigen binnen deze stad is gepasseerd. (f. 242-243).  
4   Ter conservatie van de rechten van partijen en van alle anderen die daar belang bij zouden mogen hebben onder alle reserves en protestatien van rechten werd door Pieter van Hemeren, notaris en getuigen overgegaan tot een getrouwe inventarisatie en nauwkeurige beschrijving van alle de meubelen, kleren, linnen, paarle juwelen, goud- en zilverwerk, gereed geld, titels en andere papieren, in- en uitschulden en in het algemeen van alle de roerende goederen gevonden in de boedel van wijle de heer mr. Francois Gualtherus Blok behorende tot zijn nalatenschap of die van zijn vooroverleden vrouw Catharia Margaretha Romswinkel, zodanig als hetzelve ter plaatse hierna gemeld gevonden is in zekere huizinge staande en gelegen aan de Oude Rijn binnen deze stad, wijk 7, nr. 1092, waarvan de voornoemde heer F.G. Blok eigenaar was en aldaar zijnde overleden. (f. 243-243v).  
5   En zijn al de voorschreven goederen te voorschijn gebracht door Moise Cornet particulier, wonende in het St. Michielshofje in de Pieterskerkstraat gestelde bewaarder der na te melden verzegelingen en der goederen welke onder inventaris onverzegeld gebleven zijn, zijnde hierbij tegenwoordig, belovende alles getrouwelijk te zullen aanwijzen en opgeven, zonder iets achter te houden, te veranderen of te verbergen alls op de straffen bij de wet bepaalddie door ons notaris aan de gemelde Moise Cornet zijn ontvouwd en welke hij heeft verklaard wel te verstaan.  
6   De voorschreven goederen zullen worden opgeleverd en geinventariseerd naarmate dat de verzegelingen gelegd door de heer Adrianus Nartevelt, eerste suppliant vrederechter van het canton Leiden nr. 1 volgens deszelfs proces verbaal dd. 23-2-1812 zullen worden nagezien, opgeheven en weggenomen.  
7   De begroting der goederen zal worden gedaan met opzicht tot de meubelen, klederen en linnen door Gerrit Remmelinck en Johanna Morre gezworen priseerster.  
8   Ten aanzien van de parels juwelen goud- en zilverwerk door Willem van de Goorberg, kashouder en goud- en zilversmid.  
9   Ten regarde van de bibliotheek Daniel du Saar, boekhandelaar binnen deze stad, wonende op het Rapenburg, wijk 4, nr. 854.  
10   Ten respecte van de effecten of inschulden door Gijsbert van der Spruit, makelaar wonende binnen deze stad op de Haarlemmerstraat wijk 6, nr. 290 daartoe met goedvinden van partijen verkozen en alhier tegenwoordig welke onder solemnele ede aan handen van mijn heer de vrederechter van het voornoemde canton afgelegd hebben aangenomen naar de juiste waarde te zullen taxeren. (f. 243v-244).  
11   En alzo bij dubbele vacatie tot het opmaken van het hoofd dezer inventaris voortgegaan zijnde tot des namiddags 4 uur en is de verdere voortzetting dezer inventarisatie met goedvinden van de partijen tot de volgende dag 1-4-1812 uitgesteld en zullen alle de verzegelingen alsmede de goederen wlke onder inventaris zijn onverzegeld gelaten, gebleven onder de bewaring en in het bezit van den voornoemde bewaarder Moise Cornet die zulks bij dezen erkend beloofd dezelve weder te voorschijn te brengen en te verantwoorden als na behoren. (f. 244v).  
12   Heden den 1-4-1812 bepaald bij de sluiting der laatst voorgaande vacatie ter requisitie in tegenwoordigheid en kwaliteit vorens gemeld exept in tegenwoordigheid van jonkvouwe Theodora henrietta van Eck , vrouwe Charlotte Amelie Vockestaart, weduwe van de heer mr. Lambert Engelbert van Eck en de heer Jan Willem van Alphen ten dezen gerepresenteerd wordende door de heer Abraham Delfos Jansz. notaris binnen deze stad vermogens procuratie door hun op den 31-3-11812 voor ons notaris en getuigen gepasseerd en op heden behoorlijk geregistreerd. Voorts exept de heren mr. Joost Romswinkel en Maarten Romswinkel welke bij onderhandse acte dd. 1-4-1812 hebben verzocht en geconsenteerd dat de verdere voortzetting dezer inventaris buiten hun tegenwoordigheid zal geschieden ... zijn wij Pieter van hemeren, notaris ten bijwonen van de getuigen overgegaan tot voorzetting dezer inventarisatie op de volgende wijze:  
13   De taxatiewaarde is in franken en centimes aangegeven.  
14   f. 245  
15   Op het meidenkamertje  
16      
17   Zes groene gordijnen, getaxeerd op fr. 8.40    
18   Een spiegel fr. 3.15    
19   Vier stoelen fr. 2.10    
20   Een tafel fr. 1.50    
21   Een partij matten fr. 2.10    
22   Op de zolder  
23      
24   Een matras fr. 1.58    
25   Vier schilderijen fr. 2.10    
26   Vijf dito fr. 3.15    
27   Vier dito fr. 2.10    
28   Twee ophaal gordijnen fr. 3.15    
29   Negen klederstukken fr. 4.40    
30   Een kist en koffer fr. 8.40    
31   Een kist en koffer fr. 8.40    
32   Een latafel toebehorende aan Maria Kloppers, domestieke.        
33   Een kist fr. 2.10    
34   Enige lappen tapijt en lappen juchtleder fr. 10.50    
35   Een kist met oud goed fr. 12.60    
36   Een dito met dito fr. 8.40    
37   Een koffer fr. 4.20    
38   f. 245v  
39   Een kist met linnen waarin gevonden is een lijst waarvan het hoofd aldus luidt:  
40   Lijst van getaxeerd linnen uit de boedel van wijlen de heer Michiel Abraham van Peene ten behoeve van de nagelaten minderjarige kinderen van wijlen vrouwe Francina Adriana Baretha van Peene in huwelijk verwekt met de heer mr. Pierre Jean Baptiste Charles van der Aa.  
41      
42   Een kist met daarin enige lappen en oud goed van geen waarde fr. 6.30    
43   Drie kisten in welke kisten gevonden is enig vuil linnengoed het welk hierna onder het linnen zal worden geinventariseerd fr. 12.60    
44   een koffer waarin zijn gevonden enige boekdelen met predikantien welke hierna onder de bibliotheek zullen worden        
45   geinventariseerd fr. 2.10    
46   Een koffertje fr. 3.15    
47   f. 246        
48   Een sluitmande en oude lappen fr. 2.10    
49   Een rak met 26 stokken fr. 8.40    
50   Twee dito fr. 3.15    
51   Een en dertig kleerstokken fr. 21.00    
52   Een mangel met toebehoren fr. 105.00    
53   Zes klederbakken fr. 3.15    
54   Vier baliemanden en vuurmanden fr. 6.30    
55   Een eikenhouten pers fr. 8.40    
56   Twee wastafels fr. 6.30    
57   Een paardenharen matras fr. 25.20    
58   Vier glasgordijnen fr. 8.4    
59   Drie plakplanken en 2 wasmanden fr. 2.10    
60   Drie stoelen en een wastobbe fr. 4.20    
61   Enige matten fr. 6.30    
62   f. 246v        
63   Een spiegel fr. 4.20    
64   Een bedpan en stofgereedschap fr. 4.20    
65   Op de kinderkamer met twee ramen uitzicht hebbende op de grote plaats  
66      
67   Een eikenhouten kabinet fr. 42.00    
68   Enig porcelein fr. 2.10    
69   Een lampet en kom fr. 4.20    
70   Een doos en mof fr. 2.10    
71   Een bedtafeltje met twee blakers fr. 2.10    
72   Twee tinnen waterpotten fr. 4.20    
73   Een schildpadkastje met laadjes fr. 12.60    
74   Een rustbank met groen saai behangsel fr. 21.00    
75   In een vaste kast;        
76   Een doos met kapellen fr. 1.00    
77   Een garenwinder en borduurraam fr. 2.10    
78   f. 247        
79   Een kussen om kant te knopen en enige tekeningen fr. 4.20    
80   In een tweede vaste kast;        
81   Twee manden, twee dozen en een voetestoel fr. 4.20    
82   Vier schilderijen en een mantelzak fr. 4.20    
83   Een bed, peluw, en twee kussens fr. 42.00    
84   Vier wollen dekens fr. 33.60    
85   Twee sitsen spreien fr. 16.80    
86   Een bureau fr. 4.20    
87   Twee spiegeltjes fr. 4.20    
88   Een geruit vloerkleed fr. 8.40    
89   Twee glasgordijnen fr. 2.10    
90   Een kapstok fr. 50.00    
91   Op de grote logeerkamer met twee ramen uitzicht hebbende op de grote plaats  
92   f. 247v  
93      
94   Twee ophaalgordijnen fr. 4.20    
95   Vier glasgordijntjes en twee koperen roedjes fr. 2.10    
96   Vier blauwe saaie glasgordijnen fr. 10.50    
97   Een spiegel met een vergulde lijst fr. 21.00    
98   Twee glad houten gerridons fr. 1.00    
99   Een witwerkerstoilet, tafel en kleedje fr. 2.10    
100   Een mahoniehouten kabinet fr. 105.00    
101   In dit kabinet het zilverwerk hierna te inventariseren:        
102   Onder in het kabinet:        
103   Twee gordijnen met daartoe behorende lappen fr. 8.40    
104   Vier linnen gordijnen fr. 6.30    
105   Veertien kloosterbeeldjes fr. 4.20    
106   Een mahoniehouten kabinet fr. 210.00    
107   In dit kabinet en in de lade linnen, hierna te inventariseren.        
108   Twee lusters fr. 2.10    
109   Een schilderij fr. 3.15    
110   f. 248        
111   Een lit d'ange fr. 105.00    
112   Een matras fr. 21.00    
113   Bed, peluw, zeven grote en vier kleine        
114   kussens fr. 294.00    
115   Drie wollen dekens fr. 63.00    
116   Een sitse deken en een sprei fr. 42.00    
117   Een nachtkoffertje fr. 25.20    
118   Twee tinnen waterpotten fr. 6.30    
119   Een kastje met laadjes met enige waaiers        
120   en borduurgoed fr. 16.80    
121   Een witwerkers toilettafel fr. 4.20    
122   Een lampet en kom fr. 4.20    
123   Een verlakt blaadjes met een karafen        
124   twee bierglazen fr. 3.15    
125   Negen kleden of carpetten fr. 42.00    
126   Een pedanttafeltje met een stenen blad fr. 6.30    
127   f. 248v        
128   Tien gladhouten stoelen met damasten fr. 29.40    
129   Een smirnatapijt fr. 168.00    
130   Vier geruite kleedjes fr. 12.60    
131       -------------    
132     fr. 1813.43    
133   f. 249  
134   Voortzetting inventarisatie 2-4-1812.  
135   Op de kleine achterkamer of slaapkamer met twee ramen uitzicht hebbende op de kleine plaats.  
136      
137   Twee valgordijnen fr. 16.80    
138   Twee groene zijde glasgordijnen fr. 12.60    
139   Twee gazen horretjes fr. 1.00    
140   f. 249v        
141   Een spiegel fr. 21.00    
142   Een witwerkers toilettafel en kleed fr. 2.10    
143   Een toiletspiegel met drie dozen en borstels fr. 3.15    
144   Een wastafel fr. 2.10    
145   Een witwerkers kaptafel en spiegel fr. 2.10    
146   Een mahoniehouten kabinet fr. 126.00    
147   In dit kabinet linnen klederen, goudhorloge en klein zilverwerk, hierna te inventariseren.        
148   Zeven stoelkussens fr. 10.50    
149   Zeven stoelen met matten zittingen fr. 10.50    
150   Een mahoniehouten ladetafel fr. 42.00    
151   Een porceleinstel fr. 2.10    
152   Een eikenhouten nachtkoffertje fr. 4.20    
153   Een ondersteek fr. 4.20    
154   Twee eikenhouten bedtafeltjes fr. 3.15    
155   f. 250        
156   Twee tinnen waterpotten fr. 4.20    
157   Een ledikant met een groen saai behangsel fr. 42.00    
158   Een bed, peluw en zakken fr. 84.00    
159   Twee grote en een klein kussen fr. 12.60    
160   Twee wollen en een katoenen deken fr. 33.60    
161   Een wollen deken fr. 16.80    
162   Twee stro zakken fr. 3.15    
163   Een naaikistje met enig garen en zijde fr. 4.20    
164   Een doos met beeldjes fr. 4.20    
165   Twee dito en drie pruiken fr. 1.00    
166   Een kapdoos en kapspiegel fr. 2.10    
167   Twee dozen met inhoud fr. 4.20    
168   Een smirnatapijt fr. 42.00    
169   Vijf oude kleden fr. 4.20    
170   f. 250v        
171   Drie kapstokken fr. 1.60    
172   Op de logeerkamer met twee ramen uitzicht hebbende op de straat.  
173      
174   Twee ophaalgordijnen fr. 8.40    
175   Twee gazen horretjes fr. 1.00    
176   Vier groene glasgordijnen fr. 12.60    
177   Een spiegel met verguld lijst fr. 25.20    
178   Twee toiletspiegels met zeventien        
179   verlakte deuren, zijnde gelegateerd aan vrouwe Catharina Jeanne Gerardina Romswinkel, huisvrouw van Alexander Leon van de Niewpoort fr. 16.80    
180   Een witwerkers toilettafel en kleed fr. 2.10    
181   Twee ronde theetafels fr. 4.20    
182   Een vierkante theetafel fr. 3.15    
183   Een tombeau met een katoen gestreept        
184   behangsel fr. 63.00    
185   waarin twee stro matrassen fr. 8.40    
186   f. 251        
187   Een bed en peluw en zakken fr. 84.00    
188   Drie kussens fr. 12.60    
189   Een paardeharen matras fr. 29.40    
190   Een sitse deken fr. 16.80    
191   Drie wollen dekens fr. 37.80    
192   Een sitse sprei fr. 12.60    
193   Een eikenhouten kabinet fr. 105.00    
194   daarin het linnen hierna te inventariseren en op het kabinet een stel van vijf stuks divers fr. 4.20    
195   Vijf pleister beelden en enige pulletjes fr. 2.10    
196   Een ijzeren vuurhaard en tang fr. 4.20    
197   Een mahoniehouten bedtafeltje fr. 3.15    
198   Twee tinnen waterpotten fr. 4.20    
199   Twaalf stoelen en twee fauteuils met groene zittingen fr. 37.80    
200   f. 251v        
201   Een zieke stoel en kussen fr. 6.30    
202   Een smirnatapijt fr. 42.00    
203   Twee schilderijen fr. 21.00    
204   Op het portaal.  
205      
206   Een bed, een peluw en kussen fr. 42.00    
207   Twee wollen en een katoenen deken fr. 33.60    
208   Een hangoortafel fr. 4.20    
209   Een valgordijn en garniekoord fr. 4.20    
210   Een losse hangkast fr. 8.40    
211   Een dito fr. 8.40    
212   De kleren behoort hebbende ten lijve van de overledene, hierna te inventariseren.        
213   Een fonteintje met dezelfde pedestal fr. 6.30    
214   Een lantaarntje en weerglas fr. 4.20    
215   Zeven schilderijen divers fr. 4.20    
216   Enig stofgereedschap fr. 4.20    
217   f. 252        
218   Een koperen spuit fr. 8.40    
219   Enige matten fr. 4.20    
220   Op de studeer- of boekenkamer uitziende door twee schuiframen op de straat.  
221      
222   Twee ophaalgordijnen fr. 8.40    
223   Twee karretjes fr. 1.00    
224   Een mahoniehouten bureau        
225   waarin papieren hierna te inventariseren fr. 25.20    
226   Een spiegel met vergulde lijst fr. 12.60    
227   Een tafel waarin papieren hierna te        
228   inventariseren fr. 2.10    
229   Een eikenhouten kistje fr. 2.10    
230   Een viool met zijn kast fr. 4.20    
231   Een casette waarin papieren hierna te        
232   inventariseren fr. 6.30    
233   Een kastje met laadjes waarin paieren        
234   hierna te inventariseren fr. 8.40    
235   f. 252v        
236   Een ijzeren kist waarin de effecten des boedels en papieren hierna te inventariseren fr. 63.00    
237      
238   Een schrijftafel waarin en op boeken en        
239   papieren hierna te inventariseren fr. 16.80    
240   Een mahoniehouten theetafel daarin en op        
241   boeken en papieren hierna te inventariseren fr. 6.30    
242   Vier boekenkasten waarin boeken en andere papieren hierna te inventariseren fr. 42.00    
243   Een boekenkastje met twee deuren waarin boeken hierna te inventariseren fr. 8.40    
244   Een tafeltje met gereedschap fr. 5.15    
245   Een klein koffertje fr. 2.10    
246   Zes stoelen en vier kussens fr. 12.60    
247   Een barometer en drie schilderijen fr. 2.10    
248   f. 253        
249   Enige matten fr. 8.40    
250   Een ladder fr. 1.00    
251       ------------    
252     fr. 3263.23    
253   Een koffer waarop met de eigen hand van de overledene geschreven staat:
Dit koffer bevat de effecten, gerede gelden en andere papieren betrekkelijk tot de nalatenschap van de heer Michiel Abraham van Peenen behorende aan de minderjarige kinderen van de heer Van der Aa en deszelfs eerdere huisvrouw Van peenen.
 
254   Op de klederzolder staat een verzegelde witte eiken kist waarin het linnen van dezelve berust.  
255   Verder op de kamer onderscheidene papieren hierna te inventariseren. f. 253v  
256   Verdere inventarisatie uitgesteld tot 3-4-1812. f. 254  
257   In de gang  
258      
259   Een glazen kloklantaarn met zijn evenwicht fr. 33.60    
260   Twee barometers fr. 6.30    
261   Een gladhouten bank fr. 8.40    
262   Een lantaarn en een lei fr. 3.15    
263   Een gangloper en matten fr. 6.30    
264   In het salet of grote zijkamer met twee ramen uitzicht hebbende op de straat.  
265      
266   Een grote spiegel met een vergulde lijst fr. 63.00    
267   Een penanttafel met een marmer blad fr. 4.20    
268   f. 254v        
269   met daarop een staande pendule met een stolpje fr. 84.00    
270   Een gladhouten uithaal of eettafel fr. 29.40    
271   Een ovaal ingelegd theetafeltje fr. 25.20    
272   Een commode met een marmerblad fr. 33.60    
273   daarin in de eerste lade vier karpetten fr. 33.60    
274   en in de tweede lade enige lappen en verstelgoederen fr. 8.40    
275   Op de commode een compleet frans porcelein koffie en theeservies bestaande uit 42 stuks fr. 185.00    
276   Een theeblad fr. 8.40    
277   Twee girondoles met derselven stolpen fr. 14.70    
278   Twee ingelegde hoekkastjes fr. 42.00    
279   Op derselve een theeservies bestaande uit 42 stuks fr. 21.00    
280   f. 255        
281   Een theeblad fr. 4.20    
282   Een pijpenlade fr. 2.10    
283   Een theetobbetje fr. 3.15    
284   Een thee- en een tabakskistje fr. 4.20    
285   Twee inktkokers fr. 4.20    
286   Onder de schoorsteen:  
287      
288   Een vuurhaard en tang, koperen rand en slab fr. 21.00    
289   Op de rand van de schoorsteen:  
290      
291   Vier franse porceleinen vazen fr. 33.60    
292   Zes vergulde branches fr. 6.30    
293   Een glazen kroon fr. 4.20    
294   Viertien gladhouten stoelen en vier        
295   dito fauteuils met rode trijpen zittingen en ruggen fr. 84.00    
296   Een dito sofa met damasten zijde bekleed fr. 12.60    
297   Vier rood damasten glasgordijnen en een dito deurgordijn fr. 84.00    
298   f. 255v        
299   Twee katoenen valgordijnen fr. 33.60    
300   Vier glashorren fr. 2.10    
301   Een smirnatapijt fr. 315.00    
302   Twee karpetten, een kleed en twee vloerlopers fr. 33.60    
303   Een gladhouten theestoof met koperen ketel en confoor fr. 21.00    
304   Een dito vuurscherm zijnde gelegateerd aan vrouwe Catharina Gerardina Romswinkel, huisvrouw van de heer mr. Alexander Leon van Nieuwpoort. fr. 2.10    
305   In een vaste kast:  
306      
307   Zestien gladhouten stoven fr. 14.70    
308   Een bordenwarmer fr. 4.20    
309   Een turfton en twee bakken fr. 3.15    
310   Een verkeerd bord met schijven blakers en verder toebehoren fr. 4.20    
311   Vier blikken zandbakken fr. 3.15    
312   Een koper vuilnisblik en stofgereedschap fr. 2.10    
313   f. 256  
314      
315   In een andere vaste kast:        
316   Op de eerste plank        
317   Twee porceleinen terrines en schotels fr. 3.15    
318   Een dito waterpotje en twee dito kandelaars fr. 2.10    
319   Op de tweede plank        
320   Acht en veertig porceleinen borden fr. 8.40    
321   Acht dito kwispedoren en een dito punchlepel fr. 6.30    
322   Op de derde plank        
323   Negen en twintig porceleinen schalen en twee botervlootjes met schotel fr. 6.30    
324   Zes dito kwispedoren fr. 4.20    
325   Op de vierde plank        
326   Acht en twintig porceleinen borden of schalen met drie botervlootjes en schotels en drie mosterdpotjes fr. 12.60    
327   Op de vijfde plank:        
328   Een aarde pasteipan fr. 3.15    
329   Zes en dertig blauw porceleinen borden fr. 10.50    
330   Zes dito boterschoteltjes, twee dito botervlootjes en twee dito sauskommen fr. 4.20    
331   f. 256v        
332   Op de zesde en laatste plank        
333   Negen en twintig blauw porceleinen schotels fr. 10.50    
334   Vier dito klapmutsen [ondiepe porseleinen kom] en twee dito suikerpotten fr. 2.10    
335   Een dito terrine en schotel fr. 2.10    
336   In de eetzaal met twee ramen uitzicht hebbende op de grote plaats.  
337      
338   Een grote spiegel met een vergulde lijst fr. 42.00    
339   Vier lusters fr. 33.60    
340   Twee branches fr. 6.30    
341   Een pendule fr. 63.00    
342   Een ijzeren schoorsteen fr. 52.50    
343   Een karpet en com fr. 4.20    
344   Een mahoniehouten penantkastje fr. 25.20    
345   daarin enig garen en band, sajet, haken en ogen fr. 12.60    
346   daarop:        
347   Een koperen watervaas fr. 10.50    
348   Een mahoniehouten hoekbuffet fr. 21.00    
349   f. 257        
350   daarin :        
351      
352   Een roomkleurige terrine fr. 3.15    
353   Zestien kelken en een karaf fr. 4.20    
354   Een mahoniehouten commode fr. 42.00    
355   daarin:        
356   Drie en dertig roomkleurige borden fr. 10.50    
357   Tien dito assietten [borden] fr. 10.50    
358   Drie dito schotels en vijf dito schalen fr. 6.30    
359   Drie dito sauskommen fr. 2.10    
360   Een verlakt blaadje, een karaf en twee bierglazen fr. 3.15    
361   Zes flessenbakjes, enige matten en twee notenkrakers fr. 2.10    
362   Voorts enig zilverwerk in de laden alsmede enig tafellinnen, resp. hierna te inventariseren.  
363      
364   Een mahoniehouten boekenkastje fr. 42.00    
365   daarin enige boeken hierna te inventariseren.        
366   Veertien gladhouten stoelen met zwarte        
367   trijpen zittingen fr. 84.00    
368   Een bed, peluw en twee kussens fr. 42.00    
369   f. 257v        
370   Een stoomatras fr. 4.20    
371   Twee wollen en een katoenen deken fr. 25.20    
372   Twee linnen valgordijnen fr. 4.20    
373   Twee groenen moree glasgordijnen fr. 12.60    
374   Een smirna tapijt fr. 105.00    
375   Een karpet en drie vloerlopers fr. 8.40    
376   In een vaste kast aan de gangdeur:        
377   Vier blikken trommels en een lantaarn fr. 4.20    
378   Een koffiemolen en enig klein blikwerk fr. 1.00    
379   In een vast buffet:  
380      
381   Een visglas en een compot [kom of schaal waarin compote wordt rondgediend] fr. 3.15    
382   Zes groene kelken fr. 1.00    
383   Twee en dertig groene dito en een kruienglas fr. 16.80    
384   Een glazen piramide en zes compottes fr. 4.20    
385   Twintig ordinaire wijnroemers en vijfbokalen fr. 4.20    
386   Achttien dito likeur en twaalf bierglazen fr. 8.40    
387   f. 258        
388   Een kruienglas met een tinnen pomp fr. 4.20    
389   Drie karaffen fr. 2.10    
390   Zes en twintig bierglazen fr. 6.30    
391   Zeven en dertig wijnglazen fr. 16.80    
392   Enig klein glaswerk fr. 3.15    
393   Drie glazen roomkommen fr. 25.20    
394   Vier dito fruitmandjes fr. 16.80    
395   Zes dito kleine compottes en dito mosterdglaasje fr. 10.50    
396   In de onderkast van het buffet;        
397   Vijf roomkleurige schaaltjes en een botervlootje fr. 3.15    
398   Twee verlakte beschuittrommeltjes fr. 2.10    
399   Twee verlakte broodmandjes en twee blikken trommetjes en een tabaksdoos        
400   met lood bekleed fr. 4.20    
401   Een verlakt olie- en azijnstel fr. 4.20    
402   In een vaste kast volgende op het buffet:  
403      
404   Twee porseleinen visschotels en een tinnen plaat fr. 16.80    
405   Een porseleinen punchkom, schotel in houten voeten fr. 16.80    
406   f. 258v        
407   Drie porseleinen schotels en een japanse schotel fr. 10.50    
408   Zestien witte schalen fr. 8.40    
409   Vier witte vormen en een schotel fr. 2.10    
410   Twee vaasjes fr. 2.10    
411   Een porselein tafelservies bestaande uit 182 stuks fr. 168.00    
412   Veertien gele borden fr. 6.30    
413   Vier dito fruitmandjes en schoteltjes fr. 3.15    
414   Drie aardbeien testjes en schoteltjes fr. 4.20    
415   Twee blikken carstanje vazen fr. 6.30    
416   Twaalf schotels en twee deksels fr. 8.40    
417   Zes sauskommen fr. 4.20    
418   Een terrine en een saladebak fr. 3.15    
419   Twaalf schotels fr. 12.60    
420   Twaalf borden fr. 6.30    
421   Drie platen fr. 2.10    
422   Zes schotels fr. 8.40    
423   Vijf blikken trommels, tien mandjes en        
424   een likeurkeldertje fr. 4.20    
425   f. 259  
426   In de kleine zijkamer met een raam uitzicht hebbende op de straat  
427      
428   Tien gladhouten stoelen en twee fauteuils met zwarte trijpen zittingen en ruggen fr. 75.60    
429   Een ronde gladhouten tafel met het kleed en toebehoren fr. 25.20    
430   Een dito penanttafel fr. 8.40    
431   daarop:        
432   Een spelende pendule en stolpje fr. 84.00    
433   Een serviestafeltje fr. 6.30    
434   Een mahoniehouten cilinderkastje fr. 52.50    
435   daarin:        
436   Enig scheergereedschap fr. 2.10    
437   Een ingelegd mahoniehouten dam- en schaakbord fr. 10.50    
438   Twee gouden horloges, enig klein zilver en enige papieren, hierna te inventariseren.        
439   daarop:        
440   Een kanarievogel met deszelfs kooi en bak fr. 4.20    
441   Vier engelse platen met deszelfs vergulde lijst fr. 63.00    
442   f. 259v        
443   Een cilinderhoekkastje fr. 21.00    
444   waarin:        
445   Een theekistje fr. 2.10    
446   Een theeserviesje en zes porceleinen kopjes en schoteltjes fr. 10.50    
447   Een blakertje fr. 1.00    
448   Een trekpot en melkkan fr. 1.00    
449   Een ikenhouten turfkist fr. 2.00    
450   Een ophaalgordijn fr. 6.30    
451   Twee groene glasgordijnen en een dito voor de deur fr. 16.80    
452   Een gazen horretje fr. 1.50    
453   Twee uitsteekspiegeltjes fr. 4.20    
454   Een smirnatapijt fr. 63.00    
455   Twee karpetten en een kleedje fr. 10.50    
456   Een blaaspijp en een tang fr. 3.15    
457   In de kleine binnenkamer  
458      
459   Een ophaalgordijn fr. 6.30    
460   Twee blauwe moiree gordijnen fr. 12.60    
461   Een horretje fr. 1.50    
462   in de vensterbank:        
463   Een kussen fr. 6.30    
464   f. 260        
465   Een ingelegd penanttafeltje fr. 42,00    
466   waarin:        
467   Enige mandjes met katoen fr. 4.20    
468   Een naaidoosje fr. 2.10    
469   Twee verlakte snuiterbakjes en twee stalen snuiters fr. 4.20    
470   Drie tabaks- of theekistjes fr. 4.20    
471   voor de schoorsteen:        
472   Twee porseleinen potjes en twee beeldjes fr. 4.20    
473   Een ijzerhaardje en tang fr. 16.80    
474   Een vuurscherm fr. 2.10    
475   Een blikken kolenbak fr. 2.10    
476   Twee parapluis en een wandelstok fr. 10.50    
477   Een penanttafeltje fr. 16.80    
478   waarop:  
479      
480   Een verlakt theeblad en een dito theekistje fr. 4.20    
481   Een theeserviesje bestaande uit dertig stuks fr. 10.50    
482   Een mahoniehouten theestoof en een koperen ketel en confoor fr. 12.60    
483   Een rond schenktafeltje fr. 4.20    
484   f. 260v        
485   Vijf mahoniehouten stoelen fr. 21.00    
486   Een ingelegde mahoniehouten tafel fr. 33.60    
487   In een vaste kast bij het raam:        
488   Elf porseleinen kopjes en tien schoteltjes divers fr. 4.20    
489   Een porseleinen koffie- en theeserviesje bestaande uit een en zestig stuks fr. 16.80    
490   Enig oneffe poselein bestaande in kopjes en bakjes fr. 2.10    
491   Enig oneffe [ruw] japans porselein fr. 6.30    
492   Enige kleine porseleinen kopjes en schoteltjes fr. 1.00    
493   Een porseleinen theeserviesje, defect, bestaande uit tien stuks fr. 4.20    
494   Een kinderporselein theeserviesje fr. 8.40    
495   Een porseleinen koffie- en theeserviesje bestaande uit vier en zestig stuks fr. 21.00    
496   Enig oneffe porselein bestaande uit kopjes en bakjes fr. 6.30    
497   f. 261  
498   in de andere vaste kast:  
499      
500   Een blikke verlakte koffiekan fr. 4.20    
501   Vijf bloemen glazen fr. 1.00    
502   Negentien aarde bloempotte defect fr. 2.10    
503   Zestien bloempotten en bak fr. 2.10    
504   Een partij wit roomkleurig goed, defect fr. 12.60    
505   in het onderste gedeelte:        
506   Een koperen chocolade kan en blik confoortje fr. 3.15    
507   Vijf aarde keteltjes fr. 6.30    
508   Een smirna tapijt fr. 42.00    
509   Vier branches fr. 2.10    
510   Verdere inventarisatie uitgesteld tot morgen 4-4-1812.        
511   f. 261v   ----------    
512     fr. 6531.48    
513   In de witte keuken met uitzicht op de grote plaats.  
514      
515   Zeven assietten [borden/schotels] en saladebak roomgoed fr. 3.15    
516   Een rek, een spiegeltje en aardewerk fr. 2.10    
517   Een hangoortafel fr. 3.15    
518   Een vierkante tafel en twee bakken fr. 2.10    
519   Vijf stoelen fr. 2.10    
520   Een koperen stoof fr. 2.10    
521   Een koperen vuurwagen fr. 8.10    
522   Een koperen doofpot fr. 25.20    
523   Een kettingtang, asschop en blaaspijp fr. 3.15    
524   f. 262v        
525   Een aspot en confoor fr. 4.20    
526   Een lantaarn en kaarsenbak fr. 2.10    
527   Een theestoof, confoor, ketel en tangetje fr. 8.40    
528   Vijf koperen deksels en tulbandspan fr. 14.70    
529   In een vaste kast:        
530   Een koperen ketel en confoor fr. 4.20    
531   Twee tinnen kannen en een tinnen plaatje fr. 4.20    
532   Twee dito kandelaars en twee koperen pijpen fr. 4.20    
533   Drie tinnen sauskommen fr. 4.20    
534   Een blikken keteltje en een pottingblik fr. 3.15    
535   Een blik keteltje en een blikken kan fr. 1.00    
536   Een kasterol fr. 4.20    
537   Twee koperen schuimspanen en een blaker fr. 3.15    
538   f. 263        
539   Twee tinnen conforen entwee koperen plaatjes fr. 3.15    
540   Een koperen vijzel en stamper fr. 4.20    
541   Een koffiemolen, een verlakte en twee        
542   koperen blakers fr. 4.20    
543   Twee koperen pannen en een kruiddoos fr. 8.40    
544   Twee tinnen schotels en drie platen fr. 8.40    
545   Een koperen broodpan en deksel fr. 16.80    
546   Een koperen broederpan fr. 4.20    
547   In de zwarte keuken uitzicht hebbende op de grote plaats  
548      
549   Een hangoortafel en een stoel fr. 2.10    
550   Een koperen asketel fr. 6.30    
551   Een ijzerenketting en blikwerk fr. 2.10    
552   Twee ophaalgordijnen fr. 1.00    
553   Een rekje met tien tinnen borden en een schotel fr. 10.50    
554   Een koperen ketel, schotel en lamp fr. 4.20    
555   Een blikkke bekken en salade emmmer fr. 2.10    
556   f. 263v        
557   Enig klein keukengereedschap fr. 2.10    
558   In een vaste kast:        
559   Twee koperen ketels en deksels fr. 10,50    
560   Een partij aarden potten en pannen fr. 2.10    
561   Een ijzeren koekepan, hangijzer, rooster en ijzer potje fr. 4.20    
562   In de stenenkamer uitzicht hebbende op een binnenplaats.  
563      
564   Een losse kast fr. 6.30    
565   waarin:        
566   Enige potten fr. 4.20    
567   Een geverfde tafel fr. 1.10    
568   Een kistje en twee manden fr. 4.20    
569   Een eikenhoutenpersje fr. 4.20    
570   Vijf koperen strijkijzers en een rooster fr. 10.50    
571   Een strijkdeken fr. 1.35    
572   Een voet van een aspot fr. 2.35    
573   f. 264        
574   Twee oude stoelen en een mand fr. 1.00    
575   Een kleerkast fr. 12.60    
576   waarop:        
577   Twee koperen wateremmers fr. 4.20    
578   Twee dito ketels fr. 25.10    
579   waarin enige klederen hierna te inventariseren.        
580   In de andere kast:        
581   Een snijbonenmolen fr. 4.20    
582   Enig ijzerwerk fr. 1.00    
583   Een koper tulbandje fr. 4.20    
584   Een blikken dito fr. 2.00    
585   Een koperen ketel fr. 4.20    
586   Een taartpan fr. 6.30    
587   Een koper bekketje en enig klein koper fr. 8.40    
588   Een koperen vorm en bekken fr. 4.20    
589   Enige potten fr. 2.00    
590   Een emmer en tobbe fr. 3.15    
591   Een kleed behorende tot de trap met drie en twintig koperen roedjes fr. 6.30    
592   f. 264v  
593   Op de plaats  
594      
595   Vier ladders fr. 8.40    
596   In de turfschuur  
597      
598   Een partij turf fr. 42.00    
599   In het vaatehok  
600      
601   Enig brandhout fr. 6.30    
602   Drie emmers fr. 4.20    
603   Op de provisiekamer met twee ramen uitzicht hebbende op de grote plaats  
604      
605   Een paar koperen schalen en balans fr. 3.15    
606   Enige blikken en trommels fr. 10.50    
607   Een tafeltje fr. 1.00    
608   Twee ophaalgordijnen fr. 1.00    
609   Enig houtwerk fr. 2.10    
610   Op het knechtskamertje het uitzicht hebbende op de grote plaats  
611      
612   Twee vogelkooien fr. 3.15    
613   Een lantaarn en vuilnisbak fr. 2.10    
614   Zes ijzeren slabbens fr. 12.60    
615   Twee stoelen en enige matten fr. 6.30    
616   f. 265        
617   Een ladder fr. 1.00    
618   Een kuip, een mout en twee vloten fr. 6.30    
619   op de provisiekamer met ramen uitzicht hebbende op de kleine binnenplaats  
620      
621   Twee gordijnen en twee horretjes fr. 2.10    
622   Een spiegeltje fr. 3.15    
623   Een partij halve flessen confituur, flessen,        
624   keulse potten en rekjes fr. 12.60    
625   Twee koperen schalen en balans fr. 3.15    
626   Een kaarsenkist fr. 2.10    
627   f. 265v  
628   Op 6-4-1812 voortgang inventarisatie. f. 266  
629   Linnen gevonden op de plaatsen hiervoor gemeld.  
630      
631   Veertien bedlakens fr. 58.80    
632   Drie dito fr. 12.60    
633   Zes katoenen dito fr. 50.40    
634   Zestien linnen dito fr. 134.40    
635   Zes dito fr. 63.00    
636   Zes dito fr. 75.60    
637   Twee booije lakens fr. 4.20    
638   f. 266v        
639   Twee en twintig slopen fr. 69.30    
640   Zes en twintig dito fr. 33.60    
641   Veertien kleine dito fr. 16.80    
642   Zestien grote kleine dito fr. 35.80    
643   Vijftien dito fr. 33.60    
644   Achttien kleine dito fr. 16.80    
645   Veertig dito fr. 21.00    
646   Achttien handdoeken fr. 18.90    
647   Zes dito fr. 16.80    
648   Twee en twintig dito fr. 21.00    
649   Drie en tachtig keukenhanddoeken fr. 12.60    
650   Twaalf dito fr. 8.40    
651   Achttien dito fr. 16.80    
652   Achttien dito fr. 12.60    
653   Twee en dertig dito fr. 21.00    
654   Vijftig dienstbode servetten fr. 25.20    
655   f. 267        
656   Achttien dito fr. 33.60    
657   Twaalf dito tafellakens fr. 12.60    
658   Zes dito dito fr. 12.60    
659   Zes dito dito fr. 12.60    
660   Vijftien dito dito fr. 31.50    
661   Zeven dito dito fr. 14.70    
662   Vier dito dito fr. 12.60    
663   Enige scheer, thee- en boendoeken fr. 10.50    
664   Enige gordijntjes en doeken fr. 10.50    
665   Vier mangeldoeken fr. 8.40    
666   Een lapje katoen fr. 4.20    
667   Drie schoorsteenkleden en ee lakentje fr. 6.30    
668   Een gordijn en waszak fr. 8.40    
669   Vijf lapjes nieuwgoed fr. 16.80    
670   Een lap bont fr. 21.00    
671   Vier bedzakken fr. 25.20    
672   f. 267v        
673   Enige lappen fr. 8.40    
674   Twee tafellakens en achttien servetten fr. 42.00    
675   Een dito en een veertig dito fr. 63.00    
676   Zes servetten divers fr. 4.20    
677   Een tafellaken en dertien servetten fr. 33.60    
678   Een dito en dertien dito fr. 37.80    
679   Twee dito en twintig dito fr. 84.00    
680   Een dito en vier en twintig dito fr. 63.00    
681   Een dito en dertien dito fr. 42.00    
682   Twee dito en twaalf dito fr. 33.60    
683   Drie dito en twaalf dito fr. 52.50    
684   Een dito en twaalf dito fr. 29.40    
685   Een dito en twaalf dito fr. 33.60    
686   Twee dito en achttien dito fr. 75.60    
687   Een dito en zeven dito fr. 16.80    
688   Een dito en twintig dito fr. 42.00    
689   f. 268        
690   Een tafellaken en elf servetten fr. 21.00    
691   Twee dito en vierentwintig dito fr. 63.00    
692   Negen dito en zes en zeventig dito fr. 264.60    
693   Twee dito en twintig dito fr. 52.50    
694   Zes dito en zes en dertig dito fr. 84.00    
695   Drie dito en twaalf dito fr. 33.60    
696   Twee dito en twaalf dito fr. 42.00    
697   Zes dito en drie dito fr. 42.00    
698   Achttien theedoeken fr. 25.20    
699   Enige theedoekjes fr. 2.10    
700   Vijf toiletkleden fr. 16.80    
701   Enig oud linnen fr. 16.80    
702   Acht scheerdoeken en enige doekjes fr. 4.20    
703   Een bed en peluwzak fr. 8.40    
704   Linnen om naar wasbleek gezonden te worden  
705      
706   Twaalf bedlakens fr. 50.40    
707   f. 268v        
708   Vier dienstbode lakens fr. 12.60    
709   Twaalf slopen fr. 25.20    
710   Vier dienstbode slopen fr. 4.20    
711   Zeven tafellakens fr. 29.40    
712   Vier dienstbode dito fr. 8.40    
713   Zes en twintig servetten fr. 37.80    
714   Acht dienstbode dito fr. 8.40    
715   Negentien handdoeken fr. 16.80    
716   Twintig zakdoeken fr. 33.60    
717   Vijftien hemden fr. 52.50    
718   Twintig overhemden met losse mouwen fr. 33.60    
719   Vijf slaapzakken fr. 16.80    
720   Acht dassen fr. 4.20    
721   Een wollen hemd fr. 4.20    
722   Drie paar onderkousen fr. 4.20    
723   Klederen en lijflinnen gevonden op de plaatsen respectievelijk hiervoor gemeld. f. 269        
724   Een pels fr. 21.00    
725   Drie mans lakense jassen fr. 105.00    
726   Drie mans lakense rokken fr. 52.50    
727   Vijf kamisolen fr. 49.40    
728   Drie mansbroeken fr. 16.80    
729   Zeven mansjaponnen en vier vesten fr. 58.80    
730   Twee en twintig paar kousen fr. 18.90    
731   Drie paar handschoenen fr. 2.10    
732   Vier paar pantoffels en twee paar schoenen fr. 4.20    
733   Twee rode friese onderbroeken fr. 6.30    
734   Vijf wollen hemden fr. 25.20    
735   Vijf dito fr. 10.50    
736   Vijf dito hemdrokken fr. 21.00    
737   Vier dito gestreepte hemdrokken fr. 21.00    
738   Twaalf dito onderbroeken fr. 16.80    
739   f. 269v        
740   Dertien manshemden fr. 54.60    
741   Tien dito fr. 21.00    
742   Tien overhemden en achttien paar bovenmouwen fr. 33.60    
743   Zeventien dassen fr. 8.40    
744   Twaalf zakdoeken fr. 33.60    
745   Twaalf dito fr. 33.60    
746   Veertien dito fr. 21.00    
747   Zes stroppen, drie mutsen en een vlagdoek fr. 4.40    
748   Elf mans mutsen fr. 10.50    
749   Een lapje sits fr. 10.50    
750   Een bonte pellise en dito sabel fr. 6.30    
751   Zeven vrouwen mutsen fr. 42.00    
752   Drie neteldoekse pellises fr. 12.60    
753   Juwelen, goud en zilverwerk gevonden op de plaats respectievelijk hiervoren gemeld.  
754   Juwelen:  
755      
756   Een paar oorringetjes fr. 21.00    
757   f. 270  
758      
759   Een doekspeld fr. 8.40    
760   Ongemunt goud:  
761   *************************************************  
762   Tot hier gekomen. f. 270v, fiche nr. 341, lade 84, 1812, notaris van Hemeren.  
763   Heden den 7de april 1812 ... overgegaan tot voortzetting dezer inventarisatie op de volgende wijze, volgt de bibliotheek.  
764   Met het arrangeren en taxeren van dezelve is men bezig geweest van 7 april t/m 8 april 1812.  
765   De bibliotheek bevatte:  
766      
767   152 boekdelen in folio fr. 368.20    
768   370 boekdelen in quarto fr. 483.00    
769   1062 boekdelen in octavo fr. 704.50    
770   47 boekdelen in duodecimo fr. 26.47    
771   1 atlas fr. 14.70    
772   2 globes fr. 25.20    
773   4 platen van de ramp van Leiden fr. 6.30    
774   1 hemelsplein fr. 00.63    
775   1 kaart op linnen geplakt fr. 00.63    
776   1 kaart van rijnland in 13 bladen fr. 3.15    
777   1 specietafel en bijbelse bladen fr. 00.32    
778   diverse paketten fr. 42.00    
779       -------------    
780     fr. 17376.52.½    
             
   
ELO, Notarieel archief, inv.nr. 156, notaris P. van Hemeren, 1812, f. 277-279, fiche nr. 341, lade 84
 
 

 

Blok: Notitie 11
<10
12>
             
1   Heden 11 april 1812 volgen de contante penningen.  
2      
3   Stukken van zes franc dertig centimes, drie francs vijftien centiem en twee francs tien centiem of zestig, dertig en twintig stuivers fr. 499,80    
4   Stukken van vijf francs zes en veertig centimes of twee en vijftig stuivers, twee en negentig francs twee en tachtig centimes of vier en veertig gulden fr. 92.82    
5   Een stuk van vijf francs vijf en twintig centimes of vijftig stuivers fr. 5.25    
6   Stukken van twee francs vier en negentig centimes of acht en twintig stuivers, negen en zeventig francs acht en dertig centimes of zeven en dertig guldens fr. 79.38    
7   Stukken van zeven en vijftig en drie kwart centimes of vijf en een halve stuiver, een honderd zes francs zeven en vijftig en een tiende centimes of vijftig gulden zeventien stuivers en acht penningen fr. 106.571/10    
8   Diverse specien of paiment, drie francs negen en negentig centimes of een gulden en achttien stuivers fr. 3.99    
9       -------------    
10     fr. 18164.13.1/60.    
11   En daarmede alsmede met het arrangeren en sorteren der titels en papieren van des namiddags ten half vier tot des avonds de klok half zeven uren geslagen en dus bij simpele vacatie zijnde gebezigd geweest, is het vervolgens daarvan met goedvinden van partijen uitgesteld tot a.s. dinsdag 14-4-1812 en zijn alle de geinventariseerde goederen alsmede die welke nog niet zijn ontzegeld gelaten onder de bewaring en in het bezit van de voornoemde bewaarder Moise Cornet die zulks bij dezen erkend en beloofd dezelve weder te voorschijn te brengen en te verantwoorden als na behoren en hebben de partijen en bewaarder benevens ons notaris en de getuigen na gedane voorlezing ondertekend.  
             
   
ELO, Notarieel archief, inv.nr. 156, notaris P. van Hemeren, 1812, f. 279v-280, fiche nr. 341, lade 84
 
 

 

Blok: Notitie 12
<11
13>
             
1   Heden 14-4-1812 des voormiddags ten tien uren bepaalt bij de sluiting der laatst voorgaande vacatie ... zijn wij notaris Pieter van Hemeren overgegaan tot de voortzetting dezer inventarisatie op de volgende wijze:  
2   Met het vervolgen van het arrangeren en sorteren der titels en papieren tot des middags vier uren is de voortzetting der inventarisatie uitgesteld tot woensdag 15-4-1812.  
             
   
ELO, Notarieel archief, inv.nr. 156, notaris P. van Hemeren, 1812, f. 280v, fiche nr. 341, lade 84
 
 

 

Blok: Notitie 13
<12
bron>
             
1   Heden 15-4-1812 des avonds om zes uur bepaald bij de sluiting der laatst voorgaande vacatie ter requisitie zijn wij notaris Pieter van hemeren overgegaan ter voortzetting dezer inventarisatie op de volgende wijze:  
2   Obligatien en andere effecten gevonden in een ijzeren kist staande op de studeer- of boekenkamer in een portefeuille, hebbende ter opschrift 'Binnenlandsche Effecten van Fr. G. Blok' en een tweede portefeuille met opschrift 'Buitenlandsche Effecten van Fr. G. Blok'.  
3   In de voorschreven ijzeren kist ook nog een portefeuille waarop gecshreven staat 'Buitenlandsche Effecten van Mevrouw Blok.'  
4   De obligatien en effecten ten dezen te inventariseren zullen met goedvinden van partijen ten einde daar aan bij eventuele verkoop geen nadeel toe te brengen niet worden gecoteerd of geparapheerd maar slechts op deze inventaris in de marge genummerd. De nummers 1 t/m 16 zijn binnenlandse effecten en de nummers 17 t/m 113 buitenlandse effecten t.n.v. van de heer Blok en de nummers 114 t/m 119 zijn buitenlandse effecten t.n.v. mevrouw Blok.  
5   Vervolg der titels gevonden zoo in het cilinder kastje staande in de kleine zijkamer als in de bureau op de studeer- of boekenkamer, zijnde de nummers 120 t/m 132 waaronder het eigendomsbewijs van enige huizen en grondbezit.  
6   Alles tesamen getaxeerd op 127598.60.1/60 francs. (f. 281-298v).  
7   Heden 22-4-1812 is overgegaan tot voortzetting dezer inventarisatie op de volgende wijze:  
8   Volgen de papieren:  
9   1. Een lias met quitantien lopende van 1776 -1812. Met goedvinden van partijen niet geteld of geparafreerd maar alhier eniglijk geinventariseerd als eerste.  
10   2. Tien stukken allen geslachtbomen der familie van wijlen de heer mr. Francicus Gualtherus Blok, gecoteerd en geparapheerd van de eerste tot de laatste en allen geinventariseerd als tweede.  
11   3. Elf stukken zijnde trouw-, doop- of doodcedulen respectievelijk gecoteerd en geparapheerd van de eerste tot de laatste en alle geinventariseerd als derde.  
12   4. Tien stukken zijnde academische bullen, open brieven van de Hove van Holland houdende admissie tot de funktie van advocaat en andere dergelijke stukken, gecoteerd en geparapheerd van de eerste tot de laatste en alle geinventariseerd als vierde.  
13   5. Twee stukken geschreven met de kennelijke hand van wijlen Fr. G. Blok bevattende een staatkundig samenstel diende tot de premisse van het navolgende verslag, zijnde gepagineerd gevonden lopende van pag 1-55 en het tweede stuk met het opschrift: Omstandig verslag van de verrigtingen der Gecommitteerden van Hun Edele Groot mogende ter Defensie van Holland in den Stad Utrecht, geresiderd hebbende te Woerden van den agttiende Juny tot den Negentienden September seventien honderd seven en tachtig zijnde gepagineerd gevonden lopende van pag. 1-289 met enige losse papiertjes zijnde alle door mij notaris geparafreerd en als een enkel stuk geinventariseerd als vijfde.  
14   6. Negen en vijftig aantekeningen geschreven op halve vellen papier met de kennelijke hand van wijlen de heer Fr. G. Blok rakende de vergadering van heren Gecommitteerden te Woerdenlopende van 19-6-15-9-1787 gecoteerd en geparapheerd van de eerste tot de laatste door mij notaris en alle geinventariseerd als zesde.  
15   7. Negen en twintig stukken gedeeltelijk behorende tot de voorgaande aantekeningen of betrekking hebbende op de jaren 1787 gecoteerd en geparapheerd van de eerste tot de laatste door mij notaris en alle geinventariseerd als zevende.  
16   8. Zes en veertig stukken betrekking hebbende op de vroedschap der stad Leiden waarvan de verdere beschrijving geoordeeld is onnodig te zijn, gecoteerd en geparapheerd van de eerste tot de laatste door mij notaris en alle geinventariseerd als achtste.  
17   9. Vier en zestig stukken betrekking hebbende tot de zaken der voormalige regering, welker beschrijving geoordeeld is onnodig te zijn, gecoteerd en geparapheerd van de eerste tot de laatste door mij notaris en alle geinventariseerd als negende.  
18   10. Zes en tachtig stukken rakende de Bailliage van Rijnland, gecoteerd en geparapheerd van de eerste tot de laatste en alle geinventariseerd als tiende.  
19   11. Zestien stukken betrekking hebbende op de familie van de  
20   heer mr. Franciscus Gualtherus Blok, welkers verdere beschrijving geoordeeld is onnodig te zijn, gecoteerd en geparapheerd van de eerste tot de laatste door mij notaris en alle geinventariseerd als elfde.  
21   12. Twee en twintig dito als voren.  
22   13. Dertien dito als voren.  
23   14. Twee en dertig dito als voren.  
24   15. Een en twintig stukken betreffende testamenten van diverse personen.  
25   16. Vier stukken, het eerste een liquidatie rakende de ter weeskamer der stad Leiden gedeponeerde erfenis uit de nalatenschap van Pieter Romswinkel d.d. 30-9-1774; het tweede extract testament van mr. Maarten Marcus dd. 23-2-1788; het derde scheiding der fides commis goederen uit de boedel van mr. Hendrik D'Acquet d.d. 15-11-1775 en het derde [moet zijn het vierde] scheiding der boedel van wijlen vrouwe Catharina Marcus, weduwe van Nicolaas Romswinkel.  
26   17. Vijftien oude huurcedulen hebbende geen waarde, niet omschreven.  
27   18. Een huurceduul, twaalf rekeningen courant en een vijftig quitqntien rakende het land onder Utrecht.  
28   19. Acht en zestig missieven.  
29   20. Een groot folio boek hebbende als opschrift' Notulen de Commissie over het weduwe fonds binnen Leyden; begonnen 1-5-1781 met zeven rekeningen courant daartoe betrekkelijk.  
30   21. Extract der finale conclusive rekening en verantwoording , item staat en begroting, scheiding en verdeling der boedel van wijlen de heer Maarten Marcus dd. 19-6-1805.  
31   22. Enige quitantien.  
32   23. Een groot quartoboek met als opschrift 'Blaffert of Lijst der vaste goederen, meubelen en effecten toebehorende aan mr. Francois Gualtherus Blok'.  
33   24. Een groot quartoboek met als opschrift 'Blaffert of Lijst der vaste goederen, meubelen en effecten van vrouwe Catharina Margaretha Romswinkel huisvrouw van mr. Francois Gualtherus Blok dd. 23-1-1807 met den dood ontruimd en nagelaten'.  
34   25. Een aantekening van verkochte juwelen en parels.  
35   26. Acte van scheiding des boedels van wijlen de heer mathhijs Romswinkel d.d. 19-6-1796. f. 299-303  
36   Volgen in- en uitschulden en wel eerst inschulden.  
37   27. Comparende de heer Gijsbert van der Spruit makelaar binnen deze stad verklarende ter zake van zeven verkochte cyndicaat bins van den overledene onder zich te hebben een som van een duizend zes honderd zes en zestig gulden als mede wegens ontvangen rente de som van een en zestig gulden en twee stuivers .... f. 303v  
38   28. Een handschrift bij en ten lasten van W.A. Smallenburg groot een honderd vijf en zeventig gulden op den 8-7-1811 ten behoeve van wijle de heer mr. Francois Gualtherus Blok getekend en als een afzonderlijk stuk gecotieerd, gepararfreerd en geinventariseerd.  
39   29. Een erkentenis van Johannes Martinus Pettrich zijnde niet ondertekend, doch met deszelfs kennelijke hand geschreven d.d. 14-2-1812, waarbij de voornoemde Johannes Martinus Pettrich in mindering van wijle de heer mr. Francois Gualtherus Blok bekend ontvangen te hebben de somma van twee honderd vijf en zeventig guldens als eeen afzonderlijk stuk gecoteerd...  
40   30. Een handschrift bij en ten laste van Cornelia Rok dd. 8-2-1811, groot vijftien gulden..... f. 304  
41   31. Een aantekening van de overledene wegens welke Jan Bouvonaville aan zijn weldedele schuldig was zes en twintig gulden.....  
42   32. Volgens informatie van den schipper Meyer zoude op het bureau van liquidatie berusten ordonnatien van betaling ten behoeve van de overleden heer mr. Francois Gualtherus Blok als gewezen baljuw van Rijnland. Daarvan geen afschrift in deze boedel gevonden zijnde werd zulks alhier gebracht voor memorie.  
43   Uitschulden of lasten van den boedel.  
44   33. Volgens aantekening van den overleden heer mr. Francois Gualtherus Blok is bij zijn edele ontvangen ten behoeve van Jacobus Springer, gedetineerde op Gravensteen de somma van een honderd acht gulden, dertien stuivers en tien penningen waarvan volgens dezelfde moet worden afgetrokken .... f. 304v  
45   34. Johannes Martinus Pettrich, gewezen cipier van Gravensteen heeft in die hoedanigheid nog een pretensie ten laste van de overleden heer mr. Francois Gualtherus Blok als baljuw van Rijnland en daar van de grootheid hiervan niets in de boedel is gevonden, dient zulks alhier voor memorie.  
46   Goederen aan anderen toebehorend.  
47   Een blikke bus gevonden in de voorschreven ijzeren kist op de studeer- of boekenkamer met effecten ...... Welk blik en effecten toebehoren aan Leonard Verspijk en geadministreerd zijn geworden door wijle den heer mr. Francois Gualtherus Blok  
48   en de hier voorgemelde heer Govert Willem van Gaasbeek in welke hoedanigheid de gemelde effecten onder wijlen de heer  
49   mr. Francois Gualtherus Blok berustende zijn geweest en zijn dezelve blik en effecten door de gemelde heer Govert Willem van Gaasbeek als enige overgebleven administrateur ten dezen gereclameerd en aan hem op heden afgegeven, hetwelk door hem wordt erkend met verklaring dat niets meerder tot de voorschreven administratie betrekking hebbende in deze boedel berust en heeft de voornoemde Govert Willem van Gaasbeek na voorlezing getekend. f. 305-306  
50   En niets meer overig zijnde om in deze inventaris te bevatten of te verklaren, heeft de voornoemde moise Cornet, als gestelde bewaarder en Maria Kloppers en Antje van 't Veen gewezen domestiquen van wijlen Fr. G. Blok en als zodanig voor de inventarisatie van al het voorstaand bewoond hebbende de huizinge van gemelde overledene waarin alle de hier gemelde goederen zijn berustende aan handen van ons notaris onder ede verklaard niets hebben veranderd, verduisterd of verborgen is, direct of indirect en zijn alle de geinventariseerde goederen met goedvinden van partijen als nog gelaten onder de bewaring en in het bezit van de gemelde Moise Cornet, die zulks bij dezen erkend.....  
51   Beloofd en zich belast dezelve weder te voorschijn te brengen en verantwoorden zoals verklaard. f. 305v-306  
             
   
ELO, Notarieel archief, inv.nr. 156, notaris P. van Hemeren, 1812, acte nr. 76, fiche 342, lade 84
 
 

 

Blok: Bronnen
             
1   ELO, Doop-, trouw- en begraafregisters.
2   ELO, Recht. Arch., inv.nr. 211, impost op het trouwen 1695-1805, nr. 16.
3   ELO, Album Studiosorum, f. 1088
4   Molhuysen, P.C., Bronnen tot de geschiedenis der Leidsche Universiteit, zesde deel. 10 febr. 1765 - 21 febr. 1785 ('s-Gravenhage 1923) 85*.
5   ELO, Poorterboek 1718-1789, nr. 94, f. 170v.
6   ELO, Kerkeraad NH Gemeente Leiden, inv.nr. 83, Namen der op nieuw aangekomene ledematen soo door belijdenis als met attestatie.
7   ELO, Liste Civique de la commune de Leide 1811, nr. 3988. particulier, geb. 21-2-1749.
8   ELO, Bibli. Leiden en omg., inv.nr. 64204 pf., Naamlijst van de honoraire leden van de Socieit van wapenhandel, onder de spreuk: Voor Vrijheid en Vaderland, binnen Leyden. Opgericht den 16. maart 1784.
9   ELO, HGW, inv.nr. 200, verg. 26-1-1807, resumtie.
10   Blok, P.J., Geschiedenis eener Hollandsche stad. Eene Hollandsche stad onder de Republiek. ('s-Gravenhage 1916) 142, 365, 372, 378.
11   Maanen, R.C.J., 'Leidse Patriotten 1787-1795', in: Holland, regionaal historisch tijdschrift 19 (1987) 247, 251, 257.
12   Prak, M.R., Gezeten burgers. De elite in een Hollandse stad, Leiden 1700-1780. (.... 1985)408.
             
 

 

Publicatie Auteur Home
Leiden Weeshuis Regenten Antoinette Frijns 2008 www.oudleiden.nl