Hoogheemraadschap Rijnland
OAR 11, 12, 13 : 1253 - 1564
OAR records in previous Year View: Record details
Year 1473
OAR records in next Year

 

 

Record #511     Date   next record  top of page
1473-03-17
Location Type of Document
OAR12, 088r-a Vonnis
Text
[053] Item Dirck van Bossch Pieters zoon doe condt allen luyden dat ic verijse ende bewijse hebben den hogen hiemraet van Rijnlant totter gemeenen landen behoeff geleggen binnen die merken van Rijnlant voer sulke hondert rijnssche gulden als Pieter van Bossch mijn vader wes zeele god genadich zij ontfangen hadde in sijn erve van Dirc Hoochstraet vanden gemeenre ingelanden wegen vanden ambochten van Snydelwijck ende Poelgen voer sulker vryheit als hem gegunt ende geconsenteert is vanden hogen hiemraet vorisc. die gemeene waterscup vanden gemeenen landen van Alphen, Hasaertswoude, Waddinxveen ende Boscoep mede te bruken ende te besigen in ende wt te wateren in die voersc. waterscup geliken ander ambochten voirsc. vijf rijnssche gulden tsiars tot voertich gt. ewige ende roeslike renten ende verschijnen sullen alle jaer tot sinte Geertruyden dage te versien ende scoende [stoende?] up nuwen lande van twintich morgen landt gelegen in den ambocht van Outsoern in der Gneppinck ende belegen heeft an die oestzijde ins gemeenshuys van Alphen ende van Here Jacobswoudt ende an der westzijde Jan Mouwerijs zoon ende Gerus Claes z. streckende wt den Rijn tot in Heymans wateringe. Ende Dirc van Bossch voirsc. gelove voer mijnre werc mijnen erven ende nacomelinge den voern. hogen hiemr. tot behoeff die gemeener landen van Rijnlant voirsc. dese voersc. vijf rijnssche gulden tsiaern vrij te waren jaer ende dach alse rechte is alsinen vrije renten up eygen erve ende lant sculdich is te waren, mit voerwaerden dat ic off mijne erven ende nacomelinge dese voirsc. renten altijt sullen mogen loffenen den penninck mit twentich ende mitten voirschreven renten inder beloep vander tijt off dat ic off mijne erven ende nacomelinge dese vorsc. vijf rijnssche gulden tsjairs weder beleggen sullen mogen bij beloeven ende consent vanden hogen hiemr. voirn. an sulken pael van lant off renten dair der voirsc. landen van Rijnlant om verschert ende bij wairt sullen wesen alle dinge sonder argelist. Ende ic Dirc van Bossche voirsc. gelyx my van dese voirsc. coop vanden renten wel voldaen ende betaelt den lesten penninck mitten eersten. In kennisse der wairheit, so heb ic dese brieff besegelt mit mijnen segel hier an gehangen int jair ons heren duysent cccc drie ende tseventic uptie negentienden dach in maerts.
English Summary
Dirc van Bosche, apparently the heemraad's assistant, acknowledged that he holds a hundred Rijnsche gulden that his late father, Pieter, also the bode, had collected on behalf of Rijnland. Apparently, he will pay back at the rate of 5 gulden per year. A note at the end says this document was replaced by another because Rijnland sold the obligation (mortgage) to Meeus Pieter Ruyscher
Keywords
bosch, dirc van; bosch, pieter van, bode; dirc hoochstraet; snijdelwijk; poelien; alphen; hazerswoude; waddinxveen; boskoop; oudshoorn; gnephoek; jacobswoude; jan mouerijszoon; gerus claeszoon; heymanswetering; meeus pieter ruyscher; mortgage
Notes
A note at the foot of the page says this letter was withdrawn and replaced by another stating that the obligation or mortgage had been purchased by Meeuw Pieter Ruyscher: 'Desen brieff is gecasseert ende te niet gedaen mits enen andere brieff van vijff rijnsche guld tsjaers die gecoft sijn an Meeus Pieter Ruyscher.'
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
alphen 37 / 44 1284 1470 1474
bosch, dirc van 2 / 3 1384 1384 1495
boskoop 20 / 21 1330 1462 1525
dirc hoochstraet 2 / 2 1460 1460  
gnephoek 2 / 2 1442 1442  
hazerswoude 44 / 46 1330 1465 1483
heymanswetering 2 / 2 1442 1442  
jacobswoude 6 / 6 1424 1448  
oudshoorn 7 / 7 1429 1469  
poelien 12 / 13 1330 1465 1525
snijdelwijk 12 / 13 1284 1465 1525
waddinxveen 23 / 27 1356 1470 1483

 

Record #486 prev record   Date   next record  top of page
1473-07-20
Location Type of Document
OAR12, 055v-e Consent
Text
[160] Item die dijcgrave ende heemraden hebben geconsenteert Willem Symons z. ende zijnen zonen dat zij een brugge leggen mogen doer den wout wech ende die houden vp horen cost om dair doer te voeren, duerende tot ter heemrad weder seggen.
English Summary
Permission for Willem Sijmonszoon and sons to put a bridge in the Woutweg (Esselijkerwoude) so they can sail through, on condition that they maintain it themselves.
Keywords
willem symonszoon; bridges; construction; wout wech; maintenance
Notes
See OAR15, 44v-b.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
bridges 51 / 54 1284 1472 1479
construction 70 / 73 1361 1469 1474
maintenance 77 / 85 1356 1472 1479

 

Record #385 prev record   Date      top of page
1473-10-05
Location Type of Document
OAR12, 033r-a Keur
Text
[201] Item dijcgrave ende heemraden van Rijnlant hebben gekuert datmen den hogen dijck die langes doer Segwairt strect ende gekuert is voir die lantscydinge aldair te leggen dat een yghelijc sijnen dijck die neffens sijn banwerck leyt bepalen sal, beghinnende vander zwijtwenden totten eynde van Segwairt, voir dat rijden mit die wagen alst men die voirsc. wech heel te niet vaert, op die boeten van een derdendeel van x lb. te verbueren, soe wie dat die voirsc. dijck niet en bepaelde of die voere mit wagen also dick ende menich werf alsmen hem dat betugen mochte dair of dat hebben sullen die genen diet an brengen een derdendeel, die dijgrave een derdendeel ende die heemraden een derdendeel. Ende dit sel mogen bekueren ende beschouwen die scout van Segwairt mit zijn heemrade of een ygelijcken die dat sage darmen den voirsc. dijck mit die wagen voerre.
English Summary
Prohibit running of wagons on the landscheiding (watershed embankment between Rijnland on the one side and Delfland and Schieland on the other) that extends from the Zijdwinde to the end of Zegwaard ambacht, to be regularly inspected by the schout and kroosheemraden of Zegwaard.
Keywords
hogendijk; zegwaard; landscheiding; banwerk; zijdwinde; roads; wagons; rewards for informing; schouten; kroosheemraden
Notes
See OAR15, 45v-b.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
banwerk 22 / 25 1385 1463 1479
kroosheemraden 78 / 84 1284 1472 1474
landscheiding 7 / 7 1394 1470  
roads 43 / 44 1421 1463 1527
schouten 84 / 88 1284 1472 1474
wagons 4 / 4 1421 1450  
zegwaard 28 / 28 1330 1463  
zijdwinde 9 / 9 1255 1469  

 

 

Author Publication Home
William H. TeBrake
Maine, USA, June 2006
Rijnland
OAR11, OAR12, OAR13
www.oudleiden.nl