Hoogheemraadschap Rijnland
OAR 11, 12, 13 : 1253 - 1564
OAR records in previous Year View: Record details
Year 1456
OAR records in next Year

 

 

Record #351     Date   next record  top of page
1456-02-24
Location Type of Document
OAR12, 024v-c Keur
Text
[168] Item also bekuert is geweest dat niement binnen tmiddelste gat van die Vischbrugge binnen die stede van Hairlem noch in ghien gat van beide siden vanden middelsten gate scepe noch vischhouweren liggen noch hangen en sullen te weten ymmer dat die voirsc. drie gaten vrij bliven sullen also alle tlant dat binnen der marken van Sparendam leyt anders gene waterganc en heeft dan dair die stede van Hairlem. [25r] Ende wie vischhouweres dair in hinge, die soude verbueren een derdendeel van x lb. Dat hebben die dijcgrave ende hyemraders verder verclairt ende om den gemenen oirbair verzwairt, soe wie voirt aen enige houweren in enige vanden voirsc. gate leyde, die sal verbueren x lb. Ende wie enige scepen dair voir moorde, die soude verbueren een derdendeel van x lb. Des gelijcs selmen die lange brugge bij trosen priel tmiddelste gat vrij laten ende op elke side twie gate, te verstaen datter vijf gaten vry bliven sullen, sonder corven in te hangen of scepen voir te maren op die voirsc. boeten, also dic als die bekuert worden. Gedaen op sinte Pieters scouwe anno xiiii c lvi.
English Summary
In Haarlem, along the Spaarne, the insertion of fish corves or traps and the mooring of boats in the 3 middle spans of the Visbrug or the 5 middle spans of the Langebrug (near Rozenprieel) are prohibited.
Keywords
visbrug; haarlem; langebrug; rozenprieel; fish corves; boats; ships; spaarne
Notes
See OAR14, 115v-d. See record #348.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
boats 9 / 13 1253 1454 1463
fish corves 4 / 5 1447 1454 1456
haarlem 21 / 32 1399 1454 1456
langebrug 3 / 4 1454 1454 1456
rozenprieel 3 / 4 1441 1454 1456
ships 10 / 15 1253 1454 1456
spaarne 5 / 7 1441 1454 1463
visbrug 2 / 3 1371 1371 1456

 

Record #352 prev record   Date   next record  top of page
1456-02-24
Location Type of Document
OAR12, 025r-a
OAR13, 04r-h
Keur
Text
[169] Item also voirtijts gekuert is geweest dat alle die tot Alsmair gelant sijn van elke morgen soude mogen delven vier dachvelt, behoudelic dat sij niet meer dan xxxii dacvelt delven en souden op die boete van x lb., ende also dair groot gebreck in viel dat zij grotelic boven xxxii dachvelts dolven, so wort dair nae dese selve kuere verswairt dat soe wie boven iiii dachvelde dolve op elke morgen aen een gelegen dat die aen elke x dachvelde die dair boven gedolven waren verbueren soude x lb., ende want die selve poirteren van Hairlem tot Aelsmair geveent dunct dat se mitter voirsc. kuere ende verclaringe verswairts sijn datsij also niet delven en moghen sonder begrijp ende vorder versocht datmen die kuere tot enen anderen verstande setten wouden ende wouden des liever te min delven, soe hebben die dijcgrave ende hyemraders van Rijnlant die niement en soude willen verswaren hier op dese kuere verandert ende verclairt, te weten dat soe wie tot Aelsmair geveent is sal wt een stuk moghen delven an een van also veel morgen als hij dair heeft op elke ii- 1/2 dachvelt behoudelic dat hij boven xx dachvelt mit allen niet delven en sal ende elke dachvelt sal gerekent wesen voir xv roeden bider mate ende x turve diep ende wijt. Ende wie hier en boven meer dove dan xx dachvelde hoe veel lants hij dair hadde die sal verbueren also menich dachvelt als hij meer dolve, voir elke dachvelt x lb., ende wairt dat yement dair dolve of dede delven ende bevonden worde dat hij so veel ergens lants niet en hadde na der kueren die sal verbueren voir elke dachvelde x lb. Anno xiiii c lvi op sinte Pieters scouwe.
English Summary
Landowners of Aalsmeer, including some residents of Haarlem, may dig no more than 4 dagvelds of peat per morgen and no more than 32 total or be fined 10 lbs. for every 10 dagvelds above the limit. This supercedes an earlier keur on this matter. One dagveld was the quantity of peat excavated from a pit 15 rods long and 10 turves wide and deep.
Keywords
aalsmeer; peat digging; heemraadsboek; dachvelden; aalsmeer; haarlem; poorters
Notes
See OAR14, 116v-c. According to Sloof (1999), p. 118, note 42, the old keur originally appeared in the no longer existing 'heemraadsboek' from 1421 and, apparently on 28 February 1436, was copied over into OAR11 -- see record #105.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
aalsmeer 6 / 7 1423 1453 1456
aalsmeer 7 / 7 1423 1456 1457
haarlem 22 / 32 1399 1456 1456
heemraadsboek 7 / 8 1421 1448 1459
peat digging 34 / 43 1392 1455 1460
poorters 4 / 5 1385 1436 1525

 

Record #447 prev record   Date   next record  top of page
1456-04-06
Location Type of Document
OAR12, 050r-f-050v
OAR13, 06r-e
Consent
Text
[121] Item die hoge hyemr. van Rijnlant hebben geconsenteert die van Zoeterwoude dat zij een dam slaen mogen in die wateringe die die van Stompick gemaect hebben vandet Bredweer anden ommedijc overmits dat sij van dat water duer die weteringe commende bescadicht worden ende dat zij horen ommedijc soe dicht maken sullen [50v] datter ghien water duer en come dair yement bij bescadicht mach worden. Gedaen opten sesten dach van aprijl anno xiiii c lvi, ende sel geduyren tot des hyemraets wederseggen. Wij heren Willem van Alkemade, Jan van Noirtich, Jan van Poelgeest ende Dirc van Zwieten gedaen nae die voirs. scouwe anno lvi.
English Summary
Permission for Zoeterwoude to construct a dam in the canal that the residents of Stompwijk had made from the Brede weer on the Ommedijk because the residents of Zoeterwoude have suffered from too much water coming through the canal.
Keywords
zoeterwoude; dams; construction; canals; stompwijk; bredeweer; ommedijken; flooding; alcmade, willem; noortich, jan van; poelgeest, jan van; zwieten, dirc van
Notes
See OAR14, 117v-b.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
canals 56 / 67 1356 1455 1457
construction 61 / 73 1361 1455 1456
dams 4 / 5 1356 1448 1462
flooding 20 / 35 1405 1453 1456
noortich, jan van 5 / 13 1438 1453 1459
ommedijken 4 / 8 1440 1455 1468
poelgeest, jan van 17 / 27 1438 1454 1457
stompwijk 4 / 4 1437 1451  
zoeterwoude 30 / 37 1330 1454 1458
zwieten, dirc van 5 / 12 1399 1441 1459

 

Record #353 prev record   Date   next record  top of page
1456-05-04
Location Type of Document
OAR12, 025v-a Keur
Text
[170] Item op die selve tijt wort gekuert die van Noirtich ende die van Noirtigherhout dat hoir lijtscouwe die zij inden zomer plegen te hebben voirt aen mede een aft scouwe wesen sel. Ende die scouten sullen die mede scouwen als hoir andre aft scouwen ende tot sulken boeten, ende dese scouwe sal liggen op sinte Martijns dach translatio. Gedaen anno lvi op sinte Pieters scouwe.
English Summary
Instruct Noordwijk and Noordwijkerhout to treat the lijtschouw (initial inspection, in which work to be carried out is indicated) they usually hold in the summer as an afterschouw (final inspection, in which work that is not completed can be put out to contract at the expense of those who were responsible for the work) instead and to carry it out by 4 July.
Keywords
noordwijkerhout; noordwijk; lijtschouw; schouten; schouwen; afterschouwen
Notes
See OAR14, 118v-d. Sloof (1999), glossarium, p. 446, defines lijtschouw as a 'Langsrijdende schouw waarbij de onderhoudsplichtige nog de gelegenheid krijgt om de werken in orde te brengen.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
noordwijk 12 / 14 1408 1452 1457
noordwijkerhout 8 / 9 1408 1452 1495
schouten 73 / 88 1284 1455 1457
schouwen 72 / 101 1284 1455 1457

 

Record #354 prev record   Date   next record  top of page
1456-05-04
Location Type of Document
OAR12, 025v-b Keur
Text
[171] Item soe hebben die dijcgrave ende hiemrader eendrachtelijc gekuert, also die bruggen gelegen optie wtcant vander stede van Hairlem dat men te Sparendam voirt zere onredelic mit corven onder behangen worde ende ooc mit scepen voir bemaert ende ooc mit dwairs houten an die stilen die soe lange int water liggen datter water dan niet wel doir losen en mach, soe salmen voirt aen twie die voirsc. middelste grote gaten vry laten ende noch al die gaten vry laten dair toe streckende vanden middelsten gaten tot anden ronden toerij sonder vischcorven in te hangen optie boeten van tien lb., noch scepen voir te maren op een derdendeel van x lb. Ende des gelijcx salmen alle die dwairs houten vander Heelic bruge geheten inntgairden also hooch slaen datse twater niet en raken tusschen dit ende sinte Bertelmeeus scouwe [24 August] optie boete van x lb. Gedaen optie meye scouwe anno lvi.
English Summary
Prohibit placement of fish corves or traps and mooring of boats between the main gaps in the bridges in the Spaarne at Haarlem.
Keywords
haarlem; bridges; langebrug; visbrug; spaarndam; fish corves; mooring of boats; ships; obstruction of spaarne
Notes
See OAR14, 119r-a.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
bridges 39 / 54 1284 1455 1456
fish corves 5 / 5 1447 1456  
haarlem 23 / 32 1399 1456 1456
langebrug 4 / 4 1454 1456  
mooring of boats 3 / 3 1437 1454  
obstruction of spaarne 3 / 6 1454 1454 1456
ships 11 / 15 1253 1456 1463
spaarndam 41 / 55 1253 1453 1456
visbrug 3 / 3 1371 1456  

 

Record #355 prev record   Date   next record  top of page
1456-05-04
Location Type of Document
OAR12, 025v-c
OAR13, 08v-b-c
Keur
Text
[173] Item die dijcgrave ende hiemraders hebben gekuert dat een ygelijc ander ambocht van Oestgeest, van Valkenburch ende van Catwijck, etc., nyewair sijn beesten tuynen en sal dair op sijn selfs lant optie boeten van een derdendel van x lb. Item des gelijcs soe en sel niement sijn besten weyen tsij pairden, coyen, scapen, varken, calveren, lammeren op enige notwegen of lijdwegen binnen den ambochten voirseyt optie boeten voirscr. Item des gelijcs en sal niement ganxen houden inder selven ambochten voirsc. dan op sijn selfs lant optie boeten van iii lb. Gedaen optie meye scouwe anno lvi.
English Summary
Residents of Oegstgeest, Valkenburg, and Katwijk must confine their livestock to fences on their own land.
Keywords
oegstgeest; valkenburg; katwijk; grazing; livestock; horses; cows; sheep; pigs; calves; geese
Notes
See OAR14, 119r-b. Related to record #350 and record #383..
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
calves 2 / 2 1449 1449  
grazing 7 / 10 1429 1453 1460
horses 4 / 5 1406 1455 1460
katwijk 9 / 10 1330 1453 1472
livestock 10 / 13 1417 1455 1460
oegstgeest 14 / 17 1425 1455 1458
pigs 3 / 3 1417 1455  
sheep 4 / 5 1417 1455 1472
valkenburg 5 / 6 1330 1450 1469

 

Record #356 prev record   Date   next record  top of page
1456-05-04
Location Type of Document
OAR12, 025v-d Keur
Text
[174] Item optie selve tijt wort biden dijcgrave ende hiemraders gekuert dat men den ouden Breetsloot weder op maken sal als hi van outs geweest heeft streckende van Jan Pieter Cocx z. zwtwairt langes die campen die onder den hout liggen ende langes die hof campen tot Bairtout van Assendelf toe ende also voirt gaende langes Bertouts lant tot inde vairt, gedaen optie mey scouwe anno lvi.
English Summary
Order the old Breetsloot, a ditch or canal somewhere around Haarlem, be restored to its old use and condition.
Keywords
breetsloot; hofcampen; reconstruction; repairs; jan pieter cocxzoon; assendelft, bartout van
Notes
See OAR14, 119v-c
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
assendelft, bartout van 2 / 2 1452 1452  
reconstruction 48 / 71 1406 1453 1457
repairs 38 / 62 1372 1453 1457

 

Record #363 prev record   Date   next record  top of page
1456-05-04
Location Type of Document
OAR12, 026v-c Keur
Text
[172] Item die dijcgrave ende hiemr. hebben eendrachtelijc gekuert also bij tRosen pryeel die Spairne zeer in gedampt is ende alle dage meer ingedampt wort met tegen staende dattet voirtijts bider hiemr. ende der stede van Harlem geordiniert was dat elc sijn plaetwercke weder in gehaelt soude hebben, soe sel een ygelijc sijn plaetwerck inhalen tuynen, boegairden of lant dat in die Spairne also gedempt ende gemaerct is also varde als die hiemr. palen gesteken hebben tusschen dit ende sinte Bertelmeeus scouwe naestcommende elek eygen optie boeten van x lb.
English Summary
Order that the shoring along the Spaarne near the Rozenprieel that was ordered to be pulled in (i.e., moved back to widen channel) must be completed by 24 August.
Keywords
haarlem; rozenprieel; obstruction of spaarne; gardens; orchards
Notes
See OAR14, 119v-a. This keur is preceeded by an asterix, presumably because its number, 172, is out of numberical order (i.e., between keuren 180 and 181).
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
haarlem 24 / 32 1399 1456 1458
obstruction of spaarne 4 / 6 1454 1456 1463
orchards 2 / 2 1421 1421  
rozenprieel 4 / 4 1441 1456  

 

Record #448 prev record   Date   next record  top of page
1456-05-04
Location Type of Document
OAR12, 050v-a Consent
Text
[122] Item so is geconsenteert biden dijcgrave ende hyemr. van Rijnlant dattie brugge open wesen sal gelegen voir die Reynsburger poort besiden den nuwen wech des sullen die regularyssen van Poel ende die broederen van sinte Iheroming mit die gebueren die binnen sitten ende wonen daer een verlaet mogen setten op horen cost overmits dat zij die vairt niet onberen en mogen mer sullen dat verlaet niet winden tot geenre tijt alst water inden Rijn hoger is dan binnen ende dat ymmer also verhoeden dattet lant dair niet bij bescadicht en wort, gedaen optie mey scouwe anno lvi.
English Summary
Permission to keep the bridge in front of the Rijnsburgerpoort (Leiden) open. The regulars of (Maridn)poel and the brothers of St. Hieronymous (Lospen, Leiden) and others who live there may maintain the drain (verlaet) at their own cost on condition that they keep it closed whenever the water in the Oude Rijn is higher than the binnenwater so that no land gets flooded.
Keywords
bridges; rijnsburger poort; leiden; flooding; rijn; marienpoel; sint-marienpoel; de poel; sint-heronimus; construction; sluices
Notes
See OAR14, 119v-b.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
bridges 40 / 54 1284 1456 1460
construction 62 / 73 1361 1456 1456
flooding 21 / 35 1405 1456 1457
leiden 25 / 29 1330 1454 1459
marienpoel 2 / 2 1448 1448  
rijn 21 / 30 1284 1454 1460
sint-marienpoel 2 / 2 1448 1448  
sluices 56 / 68 1253 1455 1457

 

Record #441 prev record   Date   next record  top of page
1456-06-29
Location Type of Document
OAR12, 049v-g-050r Consent
Text
[115] Item op die selve tijt wort geconsenteert die van Zegwairt dat zij een eynde van een ban weteringe gelegen vanden Rucken veen bijder [50r] wech souden laten wesen ende laten varen ende maken die boven biden nywen wech gelijc als zij after an die Zegwairt leyt, gedaen sinte Jans scouwe anno lvi.
English Summary
Permission for Zegwaard to use and maintain a piece of the Banwetering lying near the road in the Ruckenveen.
Keywords
zegwaard; banwetering; ruckenveen; nuwewech; maintenance
Notes
See OAR14, 120v-d. Published in van der Gouw, p. 199.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
maintenance 64 / 85 1356 1455 1458
nuwewech 2 / 2 1448 1448  
zegwaard 20 / 28 1330 1455 1457

 

Record #357 prev record   Date   next record  top of page
1456-10-05
Location Type of Document
OAR12, 026r-a Keur
Text
[175] Item op die tijt wort gekuert datmen geenrehande tymmeringhe noch ruychte an die grote sluse brengen en sal noch setten en sal, ende alle ruychte die dair nu aen staet, die salmen of breken tusschen dit ende saterdage naestcomende, gedaen optie Bamis scouwe anno lvi.
English Summary
All construction, growth, and debris to be removed from the Grote sluis at Spaardam.
Keywords
grotesluis; construction; spaarndam; brush removal; debris removal
Notes
See OAR14, 121v-a
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
construction 63 / 73 1361 1456 1457
grotesluis 8 / 8 1358 1450  
spaarndam 42 / 55 1253 1456 1460

 

Record #358 prev record   Date      top of page
1456-10-05
Location Type of Document
OAR12, 026r-b Keur
Text
[176] Item op die tijt wort gekuert dat voort aen al die geen die enich gelt annemen te gaderen in enigen dorpen binnen onsen merken gelegen, het sij vander hiemraders gelt of des ambochts oncosten, ende dair enige scade op quaem, dat souden die gene voldoen die dat aengenomen hadden buten des ambochts cost, ende soude dair toe verbueren x lb., gedaen optie Bamis scouwe anno lvi.
English Summary
Those who collect assessments for the hoogheemraden or for village officials must turn in the amounts they are responsible for, even if is at their own expense.
Keywords
regulations; procedures; morgengeld; penninggeld; expenses; accounting
Notes
See OAR14, 121v-b
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
accounting 20 / 23 1385 1453 1460
expenses 3 / 5 1440 1453 1477
morgengeld 26 / 31 1361 1455 1463
penninggeld 7 / 10 1415 1455 1495
procedures 56 / 71 1400 1452 1457
regulations 8 / 21 1421 1452 1457

 

 

Author Publication Home
William H. TeBrake
Maine, USA, June 2006
Rijnland
OAR11, OAR12, OAR13
www.oudleiden.nl