Hoogheemraadschap Rijnland
OAR 11, 12, 13 : 1253 - 1564
OAR records in previous Year View: Record details
Year 1453
OAR records in next Year

 

 

Record #423     Date   next record  top of page
1453-01-15
Location Type of Document
OAR12, 047v-c Consent
Text
[094] Item soe wort den scout van Aelsmaer geconsenteert dat hij den wech van Aelsmaer scouwen sal mogen, des gelijcx is hem oic geconsenteert dat hi den wech mede scouwen sal die binnen vier jaren niet beheert en heeft geweest, dit consent sal dueren tot der heemrader wederseggen.
English Summary
Permission for schout of Aalsmeer to schouw the Aalsmeer road and another road that has not been overseen in four years.
Keywords
aalsmeer; schouwen; schouten; roads
Notes
See OAR14, 77v-a.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
aalsmeer 5 / 7 1423 1438 1456
roads 32 / 44 1421 1452 1453
schouten 63 / 88 1284 1452 1453
schouwen 63 / 101 1284 1452 1453

 

Record #543 prev record   Date   next record  top of page
1453-01-15
Location Type of Document
OAR12, 123r-c Walen dichten
Text
[000] Anno liii des manendages nae sinte Pontiaens dach waren tot Hairlem vergadert om die dijckaedsen welke van die walen toe te slaen Poelgeest, Alcmade, Zijl, Noortich, Scoten ende Poelgeest ende worden sulke punten gedaen als hier hae volgen. Item alsoe den dijck boven Aemstelredam tot veel steden ingebroken is ende het wel van node is datmen alle die walen gelijc toe slae, soe is bij schijnen van onsen genadigen heer die baliuwe van Aemsterlant ende die scout van Aemstelreveen mit alle die hiemraden dair sij den dijck sculdich sijn mede te scouwen boven Aemstelredam ende beneden tot ons ---- scouwe toesien dair wort overdragen ende gesloten datmen den dijc alle huer scouwen dair aenvaten soude nae wtwijsinge hoir hantveste die in enen punt begrept als sij seggen datmen sinte Pieters dach ad cathedram, ende die bailiuwe ende scout voirn. mitten hogen heemraet hebben ons geseit dat wij ons dair vrijlic toe verlaten mogen dat an hoir volck geen gebrec wesen en sall sij sullen hoir walen bijder hulpe goids ende goets tijts toe brengen. [Added at the foot of the page in another hand: 'alle walen in horen dijc gebroken anvaten sel des eersten sonnendages na.']
English Summary
At a hearing at Haarlem on Monday, 15 January, the hoogheemraden ordered the closing of all dike breaches, both east and west of Amsterdam, as soon as possible, all at the same time, to be coordinated with the trustees of the water board Amstelland. An appended note said the work was to begin on the following Sunday
Keywords
amsterdam; flooding; schouwen; diking; baljuw of amsteland; haarlem; schouten; handvesten; walen dichten; poelgeest, gerijt van; alcmade, florijs van; zijl, gerijt van; noortich, jan van; poelgeest, jan van
Notes
See OAR14, 76v-a. For arrangements for this hearing, as well as other results, see record #541, record #542, record #544, record #545, record #546, record #547, record #548. For additional information concerning the mid-October storm that caused extensive damage around Amsterdam and the southern region of the Zuiderzee region, including along the Spaarndammerdijk, see Buisman, III, p. 38.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
alcmade, florijs van 2 / 3 1452 1452 1483
amsterdam 12 / 23 1405 1452 1453
diking 6 / 17 1437 1452 1453
flooding 14 / 35 1405 1452 1453
haarlem 18 / 32 1399 1452 1454
handvesten 23 / 27 1358 1451 1460
noortich, jan van 4 / 13 1438 1452 1456
poelgeest, gerijt van 57 / 64 1419 1452 1459
poelgeest, jan van 14 / 27 1438 1452 1453
schouten 64 / 88 1284 1453 1453
schouwen 64 / 101 1284 1453 1453
walen dichten 9 / 21 1405 1452 1453
zijl, gerijt van 24 / 24 1415 1452  

 

Record #544 prev record   Date   next record  top of page
1453-01-15
Location Type of Document
OAR12, 123v-a Walen dichten
Text
[000] Item up die selve tijt waren ontboden alle die dorpen gelegen tusschen Sparendam ende Aemsterdam om mit hunluden te overdragen endt te sluyten hoemen die walen inden dijck binnen onser scouwe gebroken anvaten ende dijcken soude dair up is overdragen bijden heemrade van Rijnlant datmen dijcken sall made made gelijck nae wtwijsinse der heemrade kuer.
English Summary
In the presence of the representatives of the villages between Amsterdam and Spaarndam, the hoogheemraden ordered the closing of all dikes along the Spaarndammerdijk, with the costs to be spread over the affected villages in proportion to their areas.
Keywords
spaarndam; amsterdam; flooding; repairs; keuren; reconstruction; assessment; walen dichten; diking; morgen morgensgelijk; made madesgelijk
Notes
See OAR14, 76v-b. See also record #541, record #542, record #543, record #545, record #546, record #547, and record #548. For additional information concerning the mid-October storm that caused extensive damage around Amsterdam and the southern region of the Zuiderzee region, including along the Spaarndammerdijk, see Buisman, III, p. 38.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
amsterdam 13 / 23 1405 1453 1453
diking 7 / 17 1437 1453 1453
flooding 15 / 35 1405 1453 1453
keuren 3 / 3 1439 1444  
made madesgelijk 2 / 2 1423 1423  
morgen morgensgelijk 12 / 17 1284 1446 1460
reconstruction 41 / 71 1406 1449 1453
repairs 32 / 62 1372 1449 1453
spaarndam 37 / 55 1253 1452 1453
walen dichten 10 / 21 1405 1453 1453

 

Record #545 prev record   Date   next record  top of page
1453-01-15
Location Type of Document
OAR12, 123v-b Keur
Text
[000] Cuer Item uptie tijt wort eendrachtelic overdragen ende mit eenre kuer gesloten dat alle die gene die tusschen Aemsterdam ende Sparendam gelant sijn upten dijck comen sullen des eersten donredages nae ons liever vrouwen dage te lichtmisse [2 February 1453] ende dan nae ordinancie der heemrader off horen dienre wijsinge hem te dijcken. Ende dair en sal nyement in verstaenit? wesen ende nyement en sall van daen sceyden voit hem oirloff gegeven wort vander heemrade off van horen dienre dien sij dat bevelen ende wie nite en quaem gelijc voirs. staet off sonder oirloff binnen den tijt eert den dijck vanden heemrade geloeft worde wech toech dair soudmen terstont enen anderen in sijn stede hueren up sijnen cost ende dat inwinnen nae dijcrecht ende soude dair toe verbueren elkes dages een derdendeel van x lb.
English Summary
Residents of all villages along the Spaarndammerdijk, between Spaarndam and Amsterdam, must appear at the dike on 8 February to have their prescribed maintenance work in closing the dike breaks assigned to them.
Keywords
spaarndam; amsterdam; hoge zeedijk; spaarndammerdijk; flooding; walen dichten; reconstruction; banwerk; dijkrecht; punishment; diking
Notes
See OAR14, 76v-c. See also record #541, record #542, record #543, record #544, record #546, record #547, and record #548. For additional information concerning the mid-October storm that caused extensive damage around Amsterdam and the southern region of the Zuiderzee region, including along the Spaarndammerdijk, see Buisman, III, p. 38.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
amsterdam 14 / 23 1405 1453 1453
banwerk 15 / 25 1385 1449 1453
dijkrecht 3 / 3 1417 1447  
diking 8 / 17 1437 1453 1453
flooding 16 / 35 1405 1453 1453
hoge zeedijk 21 / 34 1255 1452 1453
punishment 1 / 2     1477
reconstruction 42 / 71 1406 1453 1453
spaarndam 38 / 55 1253 1453 1453
spaarndammerdijk 22 / 36 1255 1452 1453
walen dichten 11 / 21 1405 1453 1453

 

Record #546 prev record   Date   next record  top of page
1453-01-15
Location Type of Document
OAR12, 123v-c-124r Consent
Text
[000] Item uptie selve tijt gaff die prior vanden Carthuseren buten Aemsterdam die gemeen heemrade te kennen dat in horen dijck omtrent hoir cloester een wael gescoert waer hem toebehorende die wellic sij wel hoopten selve te bedijcken sonder hulpe vanden genen die mede mit hem sculdich sijn te dijcken, behoudelic dat zij voirt ongehouden wesen souden nyement hulpe te doen nae groetheit hoer made talen onder den selven dijck gelegen, up welke begeerte die dorpen all te samen geheert ende hem te voren geleit oft hem dus believen soude, daer al die dorpen uptie tijt hoir consent toe deden sonder alleen die van Sloten, die hoir beraet dair up namen, wt welken beradt sij dat mede geconsenteert hebben alsoe dat wt dien gemenen consent die voiren Carthuseren horen wael selve wt horen eygen lande dijcken soude sonder hulpe van yement die hem mit rechte sculdich sijn te helpen behoudelic dat sij dese reyse onbelast sullen blijven van alle hoir anderen landen onder dat selven dijck gelegen [124] onbelast sullen blijven van enigen gemenen werck dat is aldus mit genoegen gedaen sonder rechten ende blijft altoes een ygelic in sijn oude rechte oft meer gebuerde.
English Summary
Permission to the Carthusians of Amsterdam to close a breach in the dike near their monastery with dirt from their own lands without help from others. By agreement of the ambachten, the Carthusians are exempt this time from having to contribute to dike work elsewhere. No legal precedent (recht) will be established in this decision.
Keywords
walen dichten; flooding; amsterdam; repairs; reconstruction; banwerk; sloten; diking; hoge zeedijk; spaarndammerdijk; carthusians
Notes
See OAR14, 77r-a. See also record #541, record #542, record #543, record #544, record #545, record #547, and record #548. For additional information concerning the mid-October storm that caused extensive damage around Amsterdam and the southern region of the Zuiderzee region, including along the Spaarndammerdijk, see Buisman, III, p. 38.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
amsterdam 15 / 23 1405 1453 1460
banwerk 16 / 25 1385 1453 1453
carthusians 3 / 3 1449 1452  
diking 9 / 17 1437 1453 1453
flooding 17 / 35 1405 1453 1453
hoge zeedijk 22 / 34 1255 1453 1453
reconstruction 43 / 71 1406 1453 1453
repairs 33 / 62 1372 1453 1453
sloten 9 / 12 1405 1440 1453
spaarndammerdijk 23 / 36 1255 1453 1453
walen dichten 12 / 21 1405 1453 1453

 

Record #547 prev record   Date   next record  top of page
1453-01-15
Location Type of Document
OAR12, 124r-b Walen dichten
Text
[000] Item wanttet grote moeynisse is tot den gemeenen werck te gaen overmits dat sij gemeenlic verde van hoer werck sitten soe wort gedadingt bij genoege ende overdragen dat die van Sparenwoude, tHofambocht ende Houtrick up hem selven dijken sullen die wael gelegen in Houtrick ende dair toe die wael die butten leit int Hofambocht sonder hulpe vanden anderen der mede dair in sculdich sijn te dijcken, ende die van Sloten ende van Oestorp sullen diken alle die walen die binnen horen gedrijve liggen buten hulpe vanden amderen voirs. ende dese voirs. dorpen sullen up dat werck comen ende dair blijven dijkende uptie tijt ende in sulkier manieren als die kuer die hier voirstaet dat begrijpt ende want die heemraders van Rijnlant wel bekennen en bevoelen dattet den armen luden ster lastich om comen sall dit voirn. werck te volbrengen soe hebben die voirn. heemrade hem toe genoecht wt goedertierenheit ende niet van rechts wegen van des gemeens lants wegen dat onder onse scouwe gelegen is lxx gulden, x plaken voir den gulden gerekent, dair off dat die van Sparenwoude, tHofambocht ende Houtrick die een helft hebben sullen ende die van Sloten ende Oostorp die anderen helft.
English Summary
Permission for Spaarnwoude, Hofambacht, and Houtrijk, because of their remote location and difficulty for others to get there, to close the waal at Houtrijk by themselves, without the others usually responsible for maintenance there. Sloten and Osdorp allowed the same for walen in their territories. They must not stop work until it is competed. Because it will be difficult for the poor to meet their obligations, the hoogheemraden have generously give 70 gulden (of 10 plaken-worth), half to go to Spaarnwoude, Hofambacht, and Houtrijk, and half to Sloten and Osdorp.
Keywords
spaarnwoude; hofambacht; houtrijk; sloten; osdorp; flooding; repairs; diking; reconstruction; hoge zeedijk; spaarndammerdijk; walen dichten
Notes
See OAR14, 77b. See also record #541, record #542, record #543, record #544, record #545, record #546, and record #548. For additional information concerning the mid-October storm that caused extensive damage around Amsterdam and the southern region of the Zuiderzee region, including along the Spaarndammerdijk, see Buisman, III, p. 38.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
diking 10 / 17 1437 1453 1453
flooding 18 / 35 1405 1453 1453
hofambacht 6 / 7 1423 1430 1477
hoge zeedijk 23 / 34 1255 1453 1460
houtrijk 2 / 5 1429 1429 1457
osdorp 10 / 13 1405 1438 1460
reconstruction 44 / 71 1406 1453 1453
repairs 34 / 62 1372 1453 1453
sloten 10 / 12 1405 1453 1464
spaarndammerdijk 24 / 36 1255 1453 1460
spaarnwoude 26 / 27 1416 1452 1477
walen dichten 13 / 21 1405 1453 1453

 

Record #548 prev record   Date   next record  top of page
1453-01-15
Location Type of Document
OAR12, 124r-c Walen dichten
Text
[000] Item uptie selve tijt wort overdragen dtmen alle die oncosten die die heemraden van Rijnlant nu doen off doen sullen omder dijckaetse wille off die costen diemen doen sell upten zeedijck dairmen vandes gemeen lants wegen trecken sall dair twie vande heemraden van Rijnlant mede geordineert sijn als heer Willem van Alcmade ende Jan van Poelgeest rekenen sall ukptie gemeen morgentael onder onse scouwe geseten.
English Summary
Hoogheemraden decide that Willem van Alcmade and Jan van Poelgeest will keep an accounting of all the expenses incurred in the repair and reconstruction of the Zeedijk. Later, these costs will be spread proportionally over all of Rijnland.
Keywords
walen dichten; flooding; diking; repairs; reconstruction; expenses; reimbursement; morgengeld; alcmade, willem van; poelgeest, jan van; accounting
Notes
See OAR14, 77r-c. See also record #541, record #542, record #543, record #544, record #545, record #546, and record #547. For additional information concerning the mid-October storm that caused extensive damage around Amsterdam and the southern region of the Zuiderzee region, including along the Spaarndammerdijk, see Buisman, III, p. 38.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
accounting 18 / 23 1385 1448 1453
alcmade, willem van 50 / 58 1429 1451 1454
diking 11 / 17 1437 1453 1477
expenses 2 / 5 1440 1440 1456
flooding 19 / 35 1405 1453 1456
morgengeld 24 / 31 1361 1451 1455
poelgeest, jan van 15 / 27 1438 1453 1454
reconstruction 45 / 71 1406 1453 1453
reimbursement 1 / 3     1477
repairs 35 / 62 1372 1453 1453
walen dichten 14 / 21 1405 1453 1477

 

Record #497 prev record   Date   next record  top of page
1453-02-25
Location Type of Document
OAR12, 079v-a-080r Vonnis
Text
[038] Also een dingtael ende kenninge gehangen heeft voirden hogen heemr. van Rijnlant tusschen Sasbout Aelwijns soon als aenspraker ende Eggert Vrancken z. ende Vranck Jacops soon als verweerres in welker dingtail Sasbout voirn. hem beclaicht dat Eggert ende Vranck voirn. hem gepandt hebben van zekere sommen van gelde die up hem geset waren inden ambocht van Zegwairt die hij seide dat hij niet sculdich en was om redene in sijnre dingtail begrepen, mede dat hij dair off gepant was bij des heemraets bode die daer of mit rechte geen pandinge doen en mochte, overmits datter gelt daer hij voer gepant was van brueken roerde dair nyement off panden en mochte dan des hoefs bode, mede om dat vanden gelde geen rekenninge gedaen en was voirden bueren noch voirden heemraden, mit meer redenen die die voirn. Sasbout dair toe voirt bij brochte, seggende ende sluytende dat dat recht ende pandinge op hem gedaen mit onrecht gheschiet was ende dat die voirn. Eggert ende Vranc hem sculdich sijn dat te beteren off vijftich pont dair voir te geven. Wair op Eggert voirn. eerst antwoirde ende dingde dat hij den voirn. Sasgout geen gelt geeyscht noch dair off gepant en hadde. Ende die voirn. Vranck Jacops soon antwoirde ende dingde dat hij bekende dat hij den voirn. Sasbout gepant heeft om dat hij sijn gelt dair hij biden genen dier toe geset waren om den ommeslach te doen vanden gelde dair hij mede inne getaxeert was ende dair om sculdich was te betalen niet betalen en woude ende dat hij dair om bij des heemraets bode die hem bij enich vander hemraet toe genoecht was hem gepant hadde dair hi geen pantkeringe off gedaen en hadde ende dair omme hem zijn pande mit rechte of geschat waren mit meer redene die die voirn. Vranck dair up bij brachte, seggende ende sluytende dair up dat tgeenc dat hi gedaen hadde mit recht gedaen hadde ende sculdich [80r] is voirtganck te houden. Ende vanden vijftich ponden die hem Sasbout eyscht onsculdich is, welke dingtael an bijden zijden bijden voirsc. heemraden wail doersien wesende sij hebben dair up ondersoec gedaen ende tugen gehoirt an bijden zijden in all dat partyen hebben willen proevieren ende dair nae inder sake gewegen dat dat ommesette gelt dair Sasbout inne getaxeert was spruyte tot een compositie ende verding gemaect tusschen den heemraet van Schielant ende den buyren van Segwaert van consente om hoir lant te mogen delven dair die heemrade van Schielant geen execucie van rechte off crijgen noch doen en konden buten hulpe vanden heemraden van Rijnlant daer die bueren van Segwaert den heemraden van Rijnlant om geboden hebben alsoe dat lant in die Segwaert in die hiemraetscip van Rijnlant gelegen is dair den heemraet van Rijnlant die kennisse vorder execucie off toebehoirt mit horen bode ende nyement anders. Ende want all dair ingewegen dat mit recht dair in behoirt gewegen te wesen, soe wijsen die voirsc. hoge heemrade van Rijnlant voir recht dat die voirn. Sasbout mit onrechte hem beclaecht heeft vanden voirn. Eggert Vrancken z. ende Vranck Jacops soon ende wijsen dair om den voirn. Eggert ende Vranck die kenninge gewonnen ende Sasbout verloren, ende dat hij dair om betailen sall ten coste vanden heemraden als van outs gewoenlic is ende sulken coste als partijen an beiden zijden hier om gedaen hadden sal elc houden om hem selven als oick van outs gewoenlic is, overmits dat dese dingtael ende kenninge begonnen ende angeleit was voirder tijt dat die heemrade den kuere vanden costen van partijen gemaect ende geordineert hebben gecondicht ende geopenbaert was.
English Summary
Written arguments that were part of longer processes involving Sasbout Aelwijnszoon and also Daem Janszoon against Vranc Jacobszoon and Eggert Vranckenszoon concerning levies and dues in Zegwaard.
Keywords
dingtaal; kenning; zegwaard; sasbout aelwijnszoon; eggert vranckenzoon; vranck jacopszoon; boden; jurisdiction; accounting; buren; kroosheemraden; aanspraak; antwoord; omslag; composition; peat digging; schieland
Notes
See OAR14, 77v-c This item and record #498 are related to a series of entries in OAR14 from 1451 (63r-b, 65v-e, 68v-a, 68v-b, 68v-c), 1452 (75r-e, 75r-f, 75r-g), and 1453 (77v-c, 82v-c, 86v-a).
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
aanspraak 3 / 6 1443 1448 1453
accounting 19 / 23 1385 1453 1456
antwoord 2 / 4 1443 1443 1453
boden 5 / 9 1421 1447 1453
buren 21 / 31 1356 1452 1453
composition 1 / 2     1453
dingtaal 2 / 5 1445 1445 1453
eggert vranckenzoon 2 / 3 1452 1452 1453
jurisdiction 9 / 11 1255 1448 1453
kenning 6 / 10 1437 1448 1453
kroosheemraden 63 / 84 1284 1452 1453
omslag 4 / 7 1443 1451 1453
peat digging 30 / 43 1392 1452 1453
schieland 5 / 13 1391 1451 1453
vranck jacopszoon 1 / 2     1453
zegwaard 15 / 28 1330 1452 1453

 

Record #498 prev record   Date   next record  top of page
1453-02-25
Location Type of Document
OAR12, 080r-a-081r Vonnis
Text
[039] Alsoe een dingtael ende kenninge gehangen heeft voirden hoge heemr. van Rijnlant tusschen Daem Jans z. als aenspraker aen deen sijde ende Eggert Vrancken soon ende Vranck Jacops z. als verweerres aen dander zijde in welken dingtael Daem voirsc. hem beclaecht dat Eggert ende Vranck voirn. hem gepant hebben voir vierdalff pont die hij sculdich was van een ommesette gelt up die Segwaert ende dat hij daer off pantkeringe gedaen hadde voir sinen dagelicxen rechter ende dat hij dair en boven een ende dertich stuvers geleit heeft onder rechte die Vranck voirn. voir recht genomen heeft ende dat Eggert ende Vranck voirn. dair en boven Florjs van Alcmade [80v] als dijcgrave die vollen pande geboden hebben dair hem voir of gescatert was vier ende twintich last zwaers turffs die Daem voirn. weder copen moste tegen den dijcgrave ende costen hem omtrent viertien post. gul., ende Daem en conde tot genen offslach comen vanden een ende dertich stuvers, seggende dair om dat all dese rechtvorderinge mit onrecht geschiet is bij vier redenen hier nae verhaelt. Die eerste om dat Daem gepant is mit des heemraets bode ende dat ommesette gelt wert van een verding van een brueke dair nyement off sculdich en is te panden dan des hoefs bode. Die ander redene om dat Daem pande gekeert heeft dair Eggert ende Vranck mit genen rechte tegen vervolcht en hebben. Die derde redene om dat Eggert ende Vranck die voirsc. pande geboden hebben buten vorme ende rechte alsoe men geen pande sculdich en is te breden dan in een gespannen vierschaer. Die vierde redene om dat Vranck die xxxi stuvers die Daem onder recht geleit hadde uten rechte gehaelt heeft ende hij geloeft hadde dat Daem die ter cortinge comen souden dat niet alsoe geschiet en is, sluytende daer om die voirn. Daem dat Eggert ende Vranck voirn. hem dese groten coste mit onrecht gedaen hebben ende hem dien sculdich sijn te beteren ter ordinancie vanden hogen heemrade off hem vijftich pont dair voir te geven gedragende hem des an kenninge vanden heemrade. Wair op Eggert voirn. eerst verantwoirt heeft in sijnre dingtael dat hij in allen saken vander voirsc. pandinge ende dat Dam off roert onsculdich is ende hem dair of niet bewonden noch enige pandinge dair off gedaen en heeft gedragende hem dair off aen die wairheit. Ende Vranck Jacops soons antwoirte ende dingtael tegen Daem voirn. is dese, dat hij bekent dat hij mit Symon Eggerts soon Daem voirn. gepant heeft voir vierdalff pont die hij sculdich was van omme sette gelde mit des heemraden bode die hem bij enige vanden heemraden daer toe genoecht was, welke omme sette gelt roerende van een verding gemaict mit den heemrade van Schielant om consent van hem te hebben om hair lant te mogen delven enen tijt van jaren ende dat die pantkeringe die Daem gedaen heeft voir sijnen dagelicxen rechter van geenre wairden en was, want hij vande voirsc. pandinge geen pantkeringe doen en mochte mit rechte dan voir des heemr. bode voirn. voirden heemr., ende dat sij die pande den dijcgrave geboden hebben nae custume van recht ende dat die xxxi stuvers die Daem onder rechte geleit hadde Vranck voirsc. uten rechte gehaelt hadde bij ordinancie ende consente vanden dijcgrave die hem dair op voort betaelde tot hoirre somme [81r] toe van vierdalff pont daer sij Daem voir gepant hebben, sluytende dair om Vranck voirn. dat hij inder voirsc. pandinge niet gedaen noch vervolcht en heeft dat hij mit rechte heeft mogen doen ende daer om onsculdich is van wairden te blijven ende niet sculdich en is Daem voirsc. enige beteringe te doen noch vijftich pont daer voer te geven gedragende him dair off an kenninge vanden heemrade voirsc. Wair up die voirsc. hoge heemrade nae dat zij infomacie gedaen ende tuge dair up gehoert hebben die partijen an beiden zijden hebben willen doen horen ende voort alle saken dair in geroegen die mit rechte sculdich sijn dair in geroegen te roefen ende eerst dattet ommesette gelt daer Daem in geset ende sculdich was te gelden spruyt wt een compositie ende verding gemaect tusschen den hiemr. van Schielant ende den buren van Segwairt van consent om hair lant te mogen delven daer die hiemr. van Schielant geen execucie van recht of crijgen noch doen en conden buten hulpe vanden heemr. van Rijnlant, daer die bueren van Zegwaert den heemr. van Rijnlant om gebeden hebben alsoe dat lant in die Zegwaert inde heemraetscip van Rijnlant gelegen is daer den heemr. van Rijnlant die execucie off toebehoert mit horen bode ende nyement anders. Ten anderen dat die pantkeringe gedaen bij Daem voir den dagelicxe rechter van geenre wairden en is. Ten derden dat die pande geboden sijn nae rechte ende oude costumen. Ten vierden dat die dijcgrave Vrancken voirn. up die xxxi stuvers die Daem onder rechte geleit hadde voirt betaelt heeft dat een scatte gelt tot iii-1/2 lb. toe. Ende by allen redenen voirsc., soe wijsen die hoge heemrade Eggert ende Vranck voirn. die kenninge gewonnen ende Daem voirsc. verloren ende dat daer om Daem voirsc. den coste vanden hoge heemr. sculdich is te beteren nae ouder costume gewoenlic is, ovewrmits dat die kuere die bijder heemr. gemaict is up die costen van partijen die voirden heemr. mit rechte vervolgen ten tijde als dese kenninge an geleit was noch niet openbair int lant niet gecondicht en was.
English Summary
Written arguments that were part of longer processes involving Daem Janszoon and also Sasbout Aelwijnszoon against Vranc Jacobszoon and Eggert Vranckenszoon concerning levies and dues in Zegwaard.
Keywords
dingtaal; kenning; zegwaard; daem janszoon; eggert vranckenzoon; vranck jacopszoon; aanspraak; antwoord; omslag; pandkering; peat digging; injustice; florijs van alcmade; florijs van alcmade; dijkgraaf; jurisdiction; boden; schieland; symon eggertszoon; composition
Notes
See OAR14, 77v-c. This item and record #497 are related to a series of entries in OAR14 from 1451 (63r-b, 65v-e, 68v-a, 68v-b, 68v-c), 1452 (75r-e, 75r-f, 75r-g), and 1453 (77v-c, 82v-c, 86v-a).
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
aanspraak 4 / 6 1443 1453 1455
antwoord 3 / 4 1443 1453 1457
boden 6 / 9 1421 1453 1453
composition 2 / 2 1453 1453  
dijkgraaf 8 / 10 1394 1449 1453
dingtaal 3 / 5 1445 1453 1457
eggert vranckenzoon 3 / 3 1452 1453  
florijs van alcmade 2 / 2   1453  
florijs van alcmade 1 / 2     1453
jurisdiction 10 / 11 1255 1453 1468
kenning 7 / 10 1437 1453 1455
omslag 5 / 7 1443 1453 1455
pandkering 2 / 2 1440 1440  
peat digging 31 / 43 1392 1453 1455
schieland 6 / 13 1391 1453 1455
vranck jacopszoon 2 / 2 1453 1453  
zegwaard 16 / 28 1330 1453 1453

 

Record #340 prev record   Date   next record  top of page
1453-05-08
Location Type of Document
OAR12, 023v-a Keur
Text
[157] Item van Dirc Havic zs. huys alle die huysen tot den eynde vanden dam toe selmen wegen ende hogen binnen mit aerde gelijc die straet hoech iiii roeden afterwaerts up die boeten van x lb.
English Summary
All houses Dirc Haviczoon'x house to those at the end of the Spaarndam must be raised to same height as the street, and 4 roeden wide behind them.
Keywords
spaarndam; maintenance; earth; dirt; dirc havicxzoon
Notes
See OAR14, 82v-a.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
dirc havicxzoon 2 / 2 1449 1449  
dirt 5 / 6 1421 1449 1469
earth 7 / 8 1421 1452 1460
maintenance 61 / 85 1356 1450 1453
spaarndam 39 / 55 1253 1453 1453

 

Record #341 prev record   Date   next record  top of page
1453-05-08
Location Type of Document
OAR12, 023v-b Keur
Text
[158] Item van alle sluysen up Sparendam gelegen selmen voir ande sluyse een nye gebint setten mit een scot doer diemen mit een windaes up ende weder doen mach alse noot is voir den slach vanden water dair off gebint vander sluysen zwaer wesen sal gelijc men dat byden werc luyde oirbair vint, optie mey scouwe anno liii.
English Summary
Order construction of a protective door in front of all the sluices at Spaarndam, that can be raised and lowered with a block and tackle, to protect the sluices from damage by waves.
Keywords
spaarndam; sluices; maintenance; repairs; gebint; reconstruction
Notes
See OAR14, 82v-b.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
gebint 2 / 3 1446 1446 1472
maintenance 62 / 85 1356 1453 1455
reconstruction 46 / 71 1406 1453 1453
repairs 36 / 62 1372 1453 1453
sluices 53 / 68 1253 1450 1454
spaarndam 40 / 55 1253 1453 1456

 

Record #421 prev record   Date   next record  top of page
1453-05-08
Location Type of Document
OAR12, 047v-a Consent
Text
[092] Die dijcgrave ende heemrade hebben den scout van Zegwaert bevolen te scouwen den eynde waterings daer Dirc Huymans z. ende Olivier Aernts soon om gevolcht hebben, duerende tot horen wederseggen.
English Summary
Despite some opposition, Dirc Humanszoon and Olivier Aerntszoon may continue schouw of a canal in Zegwaard.
Keywords
zegwaard; canals; schouten; schouwen; dirc humanszoon; olivier aerntszoon
Notes
See OAR14, 83v-c. This is a continuation of record #419 and record #420. Published in van der Gouw, p. 199, with a date of 26 June.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
canals 48 / 67 1356 1452 1453
dirc humanszoon 3 / 3 1452 1452  
olivier aerntszoon 3 / 3 1452 1452  
schouten 65 / 88 1284 1453 1453
schouwen 65 / 101 1284 1453 1453
zegwaard 17 / 28 1330 1453 1455

 

Record #424 prev record   Date   next record  top of page
1453-05-08
Location Type of Document
OAR12, 047v-d Consent
Text
[095] Item soe wort geconsenteert die scout van Catwijck te mogen verhoefslagen Valkenburger broeck wech mits dat hi te kennen gaff datter die gemeen lantgenoten hoir begeren was etc.
English Summary
Permission for schout of Katwijk to inspect and apportion maintenance responsibility for the Valkenburger Broekweg because the residents want it.
Keywords
katwijk; valkenburger broekweg; roads; buren
Notes
See OAR14, 82r-a.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
buren 22 / 31 1356 1453 1455
katwijk 8 / 10 1330 1448 1456
roads 33 / 44 1421 1453 1453

 

Record #425 prev record   Date   next record  top of page
1453-05-08
Location Type of Document
OAR12, 047v-e Consent
Text
[096] Item also voirtijts een wateringe geheten Dirc Doeden wateringe tot der scouwe gelegen heeft ende de selve scouwe verdragen wort ende dair omme alle die gene die de voirsc. wateringe plegen te houden voirt an gehouden souden wesen die ander twe wateringe te houden lant lants gelijc. Soe is vorder geconsenteert den scout enen hoefslach upte twe wateringen te leggen behoudelic datmen de gene die Dirc Doeden wateringe plegen te houden int gelden vanden tween wateringen goedertieren wesen sal.
English Summary
Permission for schout of Hazerswoude, in his inspection and apportionment of maintenance responsibility for the two canals that replaced the Dirc Doedenwatering, to give partial remission to those still maintaining the Dirc Doedenwatering.
Keywords
hazerswoude; schouten; schouwen; dirc doedenwatering
Notes
See OAR14, 84r-a
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
dirc doedenwatering 2 / 2 1451 1451  
hazerswoude 30 / 46 1330 1451 1453
schouten 66 / 88 1284 1453 1453
schouwen 66 / 101 1284 1453 1453

 

Record #426 prev record   Date   next record  top of page
1453-05-08
Location Type of Document
OAR12, 047v-f-048r Consent
Text
[097] Item op die selve tijt wort geconsenteert dat die van Hazertswoude wege ende wateringe sullen scouwen in manieren hier nae verclaert, te weten dat die scout mitten heemraet in Hazertswoude sullen condigen openbaer inde kerck van Hazertswoude up ene heiligen dach hoeneer [48r] zij scouwen willen achte off xiiii dagen te voren te minsten viii dagen ende dat tot wat tiden die scout ende scepenen gelieft ende oirbaer sal duncken ende dan sullen zij scouwen mit eenre scouwe doer ende wes werck sij te ban scouwen sel die scout off hebben ii sc. ende elc hiemraet een sc., ende dan sel die scout dat werc besteden om den minsten cost ende den eygen een weet laten hebben off hi dat werc selff maken wil off dat die bestedinge voirt gaen sal ende dan sal die scout mit den scepenen comen over viii dagen dair nae ende besien off dat werck gemaect is ende ist dan niet gemaict soe sel die scout dan hebben iv sc. ende elc. hiemraet ii sc. ende van viii dagen tot viii dagen telken die helft meer.
English Summary
Permission for schout and heemraad of Hazerswoude to inspect and apportion maintenance on its roads and canals 8 or 14 days after publically announcing their intent with a follow up inspection 8 days later to ensure that all required work was completed.
Keywords
hazerswoude; roads; canals; schouwen; schouten; kroosheemraden; banwerk
Notes
See OAR14, 84r-b. See also record #442.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
banwerk 17 / 25 1385 1453 1455
canals 49 / 67 1356 1453 1454
hazerswoude 31 / 46 1330 1453 1454
kroosheemraden 64 / 84 1284 1453 1453
roads 34 / 44 1421 1453 1454
schouten 67 / 88 1284 1453 1453
schouwen 67 / 101 1284 1453 1453

 

Record #342 prev record   Date   next record  top of page
1453-06-26
Location Type of Document
OAR12, 023v-c Keur
Text
[159] Alsoe van tyts inden jar ons heren m cccc xxxv byden dijcgrave ende hiemrade van Rijnlant twee kueren gemact waren up dat kennep ende vlas reten inden Rijn, soe doen die dijcgrave ende hiemr. beide die keuren te niete ende hebben die dijcgrave ende hiemrade van Rijnlant up dese tijt gekuert dat nyement kennep noch vlas reten en sal inder Rijn noc wijcken vten Rijn ten dijcken waert angaende up een roede nae den Rijn up een boete van x lb., alsoe dicke als zij daer off betuycht worden. Anno xiiii c liii
English Summary
Replaces older keuren of 1435 (OAR11, 35v-d and 35v-e) by tightening restrictions on rotting flax or hemp in the Oude Rijn.
Keywords
rijn; hemp reten; flax; rotting of hemp; rotting of flax; old keuren; water pollution; pollution
Notes
See OAR14, 85v-a. This is a continuation of a discussion held on 11 March 1453 when a decision was made to make the present keur: OAR14, 84v-a. This keur replaces two previous ones: record #094 and record #095.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
flax 3 / 3 1435 1435  
hemp reten 3 / 3 1435 1435  
pollution 3 / 5 1435 1435 1453
rijn 16 / 30 1284 1452 1453
rotting of flax 2 / 2 1435 1435  
rotting of hemp 3 / 3 1435 1435  
water pollution 3 / 4 1435 1435 1453

 

Record #343 prev record   Date   next record  top of page
1453-06-26
Location Type of Document
OAR12, 023v-d
OAR13, 09v-c
Keur
Text
[160] Die dijcgrave ende hyemrade van Rijnlant hebben gekuert dat nyement upten wallen vande Rijn up vi voeten naeden uut kant geenrehande vulnisse noch ruychte leggen noch brengen en sal up een boete van een derdendeel van tien lb. Anno liii op sinte Jans scouwe.
English Summary
Prohibit water pollution in the form of filth and trash to enter the Oude Rijn
Keywords
water pollution; rijn; pollution
Notes
See OAR14, 87r-c. Published in Sloof (1999), p. 94, note 34.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
pollution 4 / 5 1435 1453 1483
rijn 17 / 30 1284 1453 1453
water pollution 4 / 4 1435 1453  

 

Record #344 prev record   Date   next record  top of page
1453-06-26
Location Type of Document
OAR12, 023v-e
OAR13, 09v-a
Keur
Text
[161] Die dycgrave ende heemraden van Rijnlant hebben gekuert dat men alle boomten ende alle heyningen vanden uutkant vanden Rijn an beiden zyden off doen sal tusschen dit ende des vrydages nae sinte Bertelmees dach naistcomende, beginnende vande stede van Leyden also verre als die boomgarden vanden waert gaen ses voeten vanden Rijn inwaerts, ende dat myement meer up ses voet nae den Rijn tymmmeren, beheynen noch bepoten en sal. Ende soe wie nu den Rijncant betymmert heeft, die sal sijn getymmert staende mogen houden, mar die sal sijn Rijn scoen maken mit houwen ende laycken gelijc andere sijn bueren ter scouwe vanden hiemrade, al up een boete van x lb. Anno liii sinte Jans schouwe.
English Summary
All orchards and enclosures must be removed from within 6 feet of the water's edge along both sides of the Oude Rijn by the Friday after St. Bartholomew's (31 August).
Keywords
rijn; cleaning; rijn bank; leiden; houwen; layken
Notes
See OAR14, 87v-a. Houwen and laycken were long pruning knives and implements for removing plants from water. See also record #366 and record #368.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
cleaning 7 / 10 1437 1450 1453
houwen 3 / 3 1450 1450  
layken 3 / 3 1450 1450  
leiden 22 / 29 1330 1451 1453
rijn 18 / 30 1284 1453 1453
rijn bank 1 / 2     1453

 

Record #345 prev record   Date   next record  top of page
1453-06-26
Location Type of Document
OAR12, 024r-a
OAR13, 09v-b
Keur
Text
[162] Die dijcgrave ende heemrade van Rijnlant hebben gekuert dat een ygelic sijn ruychte, rysen ende dier gelijc dat over den Rijn hanget off doen sal, beginnende van Leyden tot Evert Dircx soens huyze toe, up een boete van dat derdendeel van tien pont. Anno liii sinte Jan.
English Summary
Order removal of all 'ruichte, rysen ende dier gelijc' (brushwood, bushes, shoots, etc) that hang over or into the Oude Rijn.
Keywords
leiden; evert dircxzoon; rijshout; brushwood; rijn; cleaning; rijn bank
Notes
See OAR14, 87v-b.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
cleaning 8 / 10 1437 1453 1464
leiden 23 / 29 1330 1453 1454
rijn 19 / 30 1284 1453 1454
rijn bank 2 / 2 1453 1453  

 

Record #346 prev record   Date   next record  top of page
1453-10-17
Location Type of Document
OAR12, 024r-b Keur
Text
[163] Die dijcgrave ende hoge heemrade van Rijnlant hebben gekuert datmen die kade langes die Goude wech die oistkade niet weyden en sal mit enige beesten up een boete van x sc. Ende upten voirs. kaden sullen scutten des dijcgraven bode, der heemrade bode off die scout van Alphen mit synen bode ende mitten heemraden van Alphen. Anno liii Bamis.
English Summary
Prohibit grazing of livestock along the Gouwekade in Alphen and the Oostkade in Hazerswoude. Livestock found on these dikes will be impounded (schutten).
Keywords
kaden; gouwe; livestock; grazing; oostkade; kroosheemraden; schouten; alphen; heemraden; bode van rijnland; dijkgraaf; boden; schutten
Notes
See OAR14, 91v-c. Published in van der Gouw, p. 253, but with a date of 2 October.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
alphen 28 / 44 1284 1451 1453
bode van rijnland 5 / 8 1433 1451 1455
boden 7 / 9 1421 1453 1457
dijkgraaf 9 / 10 1394 1453 1525
gouwe 6 / 10 1284 1446 1470
grazing 6 / 10 1429 1452 1456
heemraden 11 / 13 1255 1451 1465
kaden 9 / 17 1356 1452 1453
kroosheemraden 65 / 84 1284 1453 1453
livestock 6 / 13 1417 1452 1455
oostkade 2 / 3 1446 1446 1470
schouten 68 / 88 1284 1453 1453
schutten 7 / 8 1417 1449 1474

 

Record #427 prev record   Date      top of page
1453-10-17
Location Type of Document
OAR12, 048r-a Consent
Text
[098] Den scout ende lage heemr. van Alphen is geconsenteert also hair kaden inden winter dicwijl over lopen dat zij tot allen tiden als dat geschiet den genen die den eygendom vanden lande toebehoirt van dier kade een wete doen sullen om binnen dwers nacht die kade dicht te maken ende off die kade niet dicht gemaict en wort soe sullen zij dat bestaden dicht te maken ende dien coste weder in winnen nae dijckrecht.
English Summary
Permission for schout and local heemraden of Alphen to order the repair and closing of kaden which often have been left to lie open during the winter.
Keywords
alphen; kaden; kroosheemraden; repairs; reconstruction; schouwen; schouten
Notes
See OAR14, 91v-b.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
alphen 29 / 44 1284 1453 1460
kaden 10 / 17 1356 1453 1454
kroosheemraden 66 / 84 1284 1453 1454
reconstruction 47 / 71 1406 1453 1456
repairs 37 / 62 1372 1453 1456
schouten 69 / 88 1284 1453 1454
schouwen 68 / 101 1284 1453 1454

 

 

Author Publication Home
William H. TeBrake
Maine, USA, June 2006
Rijnland
OAR11, OAR12, OAR13
www.oudleiden.nl