vorige Buurt: 119.Oost Rijnewaard 132. Noord Koeëind volgende Buurt: 191.Oost Coleveld

 

116. Spring over Rijn   117. West Rijnewaard 
(Klik voor andere kaart) 118. West Rijnenveld   119. Oost Rijnewaard   132. Noord Koeëind   133. West Koeëind 
(Klik voor andere kaart) 134. Zuid Koeëind 
(Klik voor andere kaart) 190. Noord Coleveld 
(Klik voor andere kaart) 191. Oost Coleveld   200. Zuid Coleveld   201. Rijk der Liefde   202. Baronie Hogeveen   203. Keizerrijk Warmond   204. Hertogdom Walbeek   205. Graafschap van Blokhuizen   206. Looiersbuurt  

Selecteer regiokaart
met buurtnamen.
 

Ga met de muis naar de cirkel
voor de naam van de buurt.
Klik voor detailkaart
en informatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligging:

de huysen belent ten noorden ten deele de Oude Vestgrafte / ende voorts de Achtergraft / ten zuyden Marendorp / ten oosten de Veststege / ende ten westen de Craeyvangersstege, anders genaemt de Werffstrate.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 22 - 22 vso, 22-05-1615, zie ook inv. nr. 72 fol. 173 vso)

sal beginnen van de Groenepoort staende aen de noortsijde van Marendorp / ende loopen oostaen 't Marendorp langs / begrijpende de huysen gebout ten noorde van de oude Zijlepoort het Castiaenbogensteech / beyde de zijde van de Koestraet / de Oude Vest langs tot aen het bruggetgen leggende nevens de huysinge van Maeycken Dammasdr. houtkoopster.

(SA II inv. nr. 1217 fol. 20 vso, 06-08-1654, zie ook inv. nr. 72 fol. 174)

Geschiedenis:

Op 22-05-1615 ontstaan als een afsplitsing van de buurt Koeëind.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 22 - 22vso)

In 1627 klagen de geburen en huiseigenaars van de Koestraat dat zij niet in staat zijn om hun huizen te verhuren aen eerlicke huyshoudende luyden. Volgens de klagers houden de meeste bewoners van de Koestraat oneerlick herberg. Men herinnert er aan dat het stadsbestuur al eerder twee huisgezinnen vanwege hun quaet regiment de stad heeft uitgezet en in een van die verlaten woningen is wederom desgelijck volck, off ymmers arger, mit der woon gecomen als sijnde een schuylhoeck van aller onvromen. Men verzoekt dat het stadsbestuur ordonneert dat geen huizen mogen worden verhuurd aan lieden die wijn, bier, brandewijn, tabak of anderszins verkopen dan mit voorweten van de heer van de gebuyrte. Het Gerecht gaat akkoord en beveelt dat in de eerstkomende drie jaar niet mag worden verhuurd aan mensen die herberg houden zonder voorkennis van de buurtheer.

(SA II inv. nr. 56 fol. 148 vso - 149, 18-03-1627)

Op verzoek van de buurt wordt Noord Koeëind op 06-08-1654 gesplitst in een deel dat de naam behoudt en een ander deel dat de naam West Koeëind krijgt. De reden is dat de buurt te groot is geworden en honderd of meer huisgezinnen telt soodat vermits de veelheyt ende verscheydentheyt van de gebuyren veel questien ende oneenicheden ende insonderheyt onder d'arme ende onvermogende persoonen ontstaen ende den voorn. heer ende sijnen raede daerdoor dagelijcx veele moyelicheden werden aengedaen (zie ook 'Buurthouden', pag. 61).

(SA II inv. nr. 72 fol. 173 vso - 174 en inv. nr. 1217 fol. 20 vso, 06-08-1654)

Abraham Lieffers, heer van Noord Koeëind en Cornelis Kooiman, Leendert Rodenburg en Johannes Kleynenberg, buurtraden, zeggen dat de meeste geburen rooms-katholiek zijn en hun doden buiten de stad begraven. De betrokken nabestaanden geven echter een zeer geringe erkentenis en dit slechte voorbeeld wordt nu ook door bewoners van andere gezindheden gevolgd. Dit zou niet het geval zijn wanneer men in de stad zou worden begraven, want dan ontvangt de buurt uytkoop en absentgelden. Zo doorgaand zal het niet langer mogelijk zijn om de minvermogenden te begraven. Graag zou men zien dat - evenals in de aangrenzende buurt West Koeëind - dertig stuivers aan uitkoop wordt betaald. Het Gerecht besluit conform (zie ook 'Buurthouden', pag. 71).

(SA II inv. nr. 129 fol. 550, 15-12-1768)

Abraham Lieffers, heer van Noord Koeëind, verzoekt en verkrijgt ontslag wegens ouderdom.

(SA II inv. nr. 133 fol. 34, 29-09-1774)

Buurtheren: 

zie voor uitleg de Toelichting

Naam Benoemd Voor-
dracht
Reden
vervang
Meer
Info
Lyclaesz., Huych - 22-05-1615 s v *
Horn, Jacob Matthijsz. van de - 24-05-1616 1  
Dam, Jacob Arentsz. van - 29-08-1630 1  
Outteren, Jacob Joachimsz. van - 29-07-1655 1  
Sandra, Pieter - 16-01-1670 1  
Starkenbrugge, Cornelis van - 06-09-1703 2  
Heusden, Arent van - 03-07-1704 2 v  
Jaert, Jacob van - 26-07-1742 1  
Petit, Lambert - 09-02-1748 1  
Mullem, Pieter van - 15-06-1752 1  
Does, Dirk van der - 18-04-1754 1  
Lieffers, Abraham - 06-05-1756 3 o *
Trossenburg, Arnoldus - 06-10-1774 1  
Campen, Cornelis van - 17-03-1796 1 o  

  

Auteur Publicatie Home
Kees Walle
2006
Buurthouden www.oudleiden.nl