Hoogheemraadschap Rijnland
OAR 11, 12, 13 : 1253 - 1564
OAR records in previous Year View: Record details
Year 1361
OAR records in next Year

 

 

Record #510     Date   next record  top of page
1361-01-04
Location Type of Document
OAR12, 087r-a-087v Vonnis
Text
[052] Allen den ghenen die desen brieff sullen sien off horen lesen doe ic condt Gherijt Voppen soen proesstpaep tot Alphen dat ic ghesien hebben ende ommegelesen een hantveste onghequest ende angemerct besegelt mit eene groots printen segel hertoghe Aelbrechts sprekende van woerde te woerde als hier nae gesreven staet: 'Aelbrecht bij goids ghenaden palensgrave upten Rijn, hertoghe in Beyeren, ruwaert van Henegouwen, van Hollant, van Zeelant ende van Vrieslant doen condt allen luyden dat wij gegeven hebben ende gheven voir ons ende voir onsen nacomelinghen onsen goeden luyden van Alphen die woenachtich ende gheerft zijn tusschen die Goudsluse ende Zwammerdamme tsheren gerechte van Brederrode enen ghemeenen waterganck ende enen vroen durende tot ewiliken dagen onverscyt van yemande te beghinnen anden Rijdijck wt te gaen tot der halver Ysel toe, den Yseldijc up ende toe te doen, behoudende onsen edelen hiemraedt hoert rechte, ende den Rijndijck dichte te houden tot enen waterkeer tusschen Swammerdamme ende die Goudsluse ten waer gheenen ongeval van slande, ende een kade te houden op der Goude twisschen den Rijndijck ende den abdissen gherecht van Rijnsburch tot enen waterkeer, ende voirt vander Goude te houden den Groenenwech tot enen waterkeer ende voirt streckende, streckende an Harper ambocht van Foreest dat gehieten is Spoelwijck. Ende mit deser vorisc. sluse so sullen onse goede lude voirscr. horen wille vrijlic doen tot ons ghemeens lands oerbaer dat nu tertijt becost dese sluse ende waterganc voirscr. ende hore nacomelinghen sonder yemands wederseggen. Ende ymmerrmeer ander luyden doer desen vorsc. waterganck wt te watern ten sij bij ghemeenen consente onser goeder lude vorisc., voirt hebben wij gegeven ende gheven onsen goeden luden voirscr. enen wielant iof aerde dese voirghen. waterganc off ka te doen hebben mochte tot enigher tijt dat sullen sij hebben mitter minster scade tot der hiemraden seggen die desen voirghen. water- [87v] ganc yoff kade scouwen zullen. Ende dese voirghen. waterganc, kade ende vpstal sel scouwen onse scoute van Alphen mit vijff heemraders die wonachtich zijn binnen den voirsc. waterganck. Ende onser scoute die nu is off namaels wesen sel kiesen die hiemraders mit den ghemeenen bueren van Alphen die inden voerscr. waterganck woenachtich zijn ende wij die daer in vallen mochte sal onse bailiu van Rijnlant besteden. Ende waert datmen den scoute voirneomde niet warven en mochte die hiemraders te kiesen als hijt achte dagen te voren wiste ende maken wij machdich onsen goeden luden voirghenoemt die woenachdich ende gheerft zijn inden voersc. waterghanghe dat sij kiesen sullen twie heemraders bij rade ons bailiuwes, ende die twie hiemraders sullen drie hiemraders tot hem kiesen, ende so wes die vijff hiemraders voersc. bij horen eede scouwen ende kueren dat onsen lands nutte ende oerbaer is, daer en sullen wij noch onse nacomelinghe niet teghens segghen noch nyemant behouden onsen edelen hiemraet horre rechte. Ende onse scoute voerscr. sal dese voerghen. hiemraders selve eeden als zij voer hem comen ghecoren als voirsc. is off nyemand recht te doen binnen Alphen. Ende in deser voersc. watergange zullen gaderen elke morgen morgen gelike. Vort so wie morgengelt off ongelt geven mochte up desen voersc. waterganck datter yemand ware diet niet ghelden en woude, soe ombieden wij onsen scoute voernoemd dat hijt wtlegghen voir onse wegen ende weder in neme also recht is sonder wederseggen. Gheviel oeck mede dat onder onsen scoute van Alphen ende hiemraders voirsc. enigherhande twij quame waer bij dat sij enige schouwe after laten wouden of after luyten daer onse voersc. landt oerbaer anlegghe, ende die voersc. hiemraders den scoute van Alphen niet werven en mochten als ment hem achte daghe te voren weten dede, so willen wij dat die vijf hiemraders die inden voers. waterganc horen kyesen sullen bij rade ons bailiuwes enen warden knaep dair si mede scouwen ende des lands oerbaer mede vorderen moghen gelikerwijs als een scoute van Alphen daen soude. Ende ware in allen yoff in enighen van desen voirsc. punten yet te verbeteren dat soude staen tot onser vorderinge ende al sonder argelist. In oerconde desen brieve besegelt mit onsen segele ghegeven inden Haghe des manendaghes na jairsdach int jaer ons heren m ccc ende tsestich.' In kennes der wairheit heb ic Gherijt voirnoemd priester dit vidimus open bezegelt, gegeven int jair ons heren m ccc twe ende tsestich des vrijdages na jairsdaghes. Item dese voirsc. hantvest is omscreven wt dit voirs. vidimus dat niet te waren en is off oeck concordeert ende hout van woerde te woerde gelijk die principael handvest inhout ende da om overmids dat hij niet machtich en is te ---------- ende te besegelen dat autentijck is daermen mede volstaen soude ende up wijsen soude mogen.
English Summary
Certified copy of a charter issued by Duke Albrecht giving permission to the residents of the polder on the eastside of the Gouwe at Alphen to construct a canal between the Oude Rijn and the IJssel, with rules for the naming of heemraden for schouwing the canal.
Keywords
gerijt voppenzoon; priest; alphen; charters; handvesten; aelbrecht, duke; vidimus; alphen; gouwesluis; zwammerdam; brederode, heer van; canals; vroon; rijndijk; ijsseldijk; ijssel; sluices; rijnsburg, abbess of; groenenweg; spoelwijk; schouwen; maintenance; construction; schouten; buren; kroosheemraden; baljuw; morgen morgensgelijk; morgengeld; uitleggen en inhalen
Notes
This item is crossed out. Original OAR3804. Published in van Leeuwen, p. 173, van Mieris, III, p. 124, Meylink, Bewijsstukken, no. 173; see also van Amstel-Horßk and Lombarts, p. 3.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
aelbrecht, duke 1 / 13     1361
alphen 5 / 44 1284 1358 1361
alphen 6 / 44 1284 1361 1391
baljuw 1 / 9     1400
brederode, heer van 1 / 2     1451
buren 2 / 31 1356 1356 1385
canals 3 / 67 1356 1358 1399
charters 2 / 26 1358 1358 1361
construction 1 / 73     1400
gouwesluis 4 / 12 1284 1358 1434
groenenweg 1 / 3     1436
handvesten 2 / 27 1358 1358 1361
ijssel 3 / 8 1356 1358 1363
ijsseldijk 2 / 3 1356 1356 1525
kroosheemraden 3 / 84 1284 1356 1385
maintenance 2 / 85 1356 1356 1408
morgen morgensgelijk 3 / 17 1284 1356 1400
morgengeld 1 / 31     1363
priest 1 / 2     1451
rijndijk 4 / 34 1330 1358 1399
schouten 3 / 88 1284 1356 1400
schouwen 4 / 101 1284 1356 1385
sluices 4 / 68 1253 1356 1363
uitleggen en inhalen 1 / 10     1399
vidimus 1 / 2     1385
zwammerdam 5 / 7 1255 1330 1429

 

Record #570 prev record   Date      top of page
1361-12-21
Location Type of Document
OAR13, 17r-c Brief
Text
Aelbrecht bider gouds genaden palensgraven bide Rijn, hertoge in Beyeren, ruwaert van Heneg., van Hollant, van Zeeland ende van Vrieslant maken cont alle luden dat wi geloeft hebben end loven voer ons ende onse nacomelingen onse welgeboren hiemraet ['van Rijnlant' added in another hand] die nu sijn of namaels wesen sullen allen hantveste ende privilegien te houden ende te doen houden die si hevven van onse vorvaderen roerende vander hiemraderscup van Sparendam. Ende si wat si koren behorende ome des ghemeent lants oorbaer dat vast ende stade te bliven als sede, ende costume? hier toe geweest heeft, in oirconde des brief besegelt mit onsen segel, ghegeven inden Hage des woensdaechs na sinte Thomas dach int jaer ons heren dusent driehondert ende lxi.
English Summary
Copy of a charter issued by Duke Aelbrecht confirming all the charters and privileges issued by his predecessors to the hoogheemraadschap.
Keywords
aelbrecht, duke; charters; handvesten; privileges
Notes
Some unreadable notes in another hand were appended.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
aelbrecht, duke 2 / 13 1361 1361 1363
charters 3 / 26 1358 1361 1385
handvesten 3 / 27 1358 1361 1385

 

 

Author Publication Home
William H. TeBrake
Maine, USA, June 2006
Rijnland
OAR11, OAR12, OAR13
www.oudleiden.nl