Hoogheemraadschap Rijnland
OAR 11, 12, 13 : 1253 - 1564
OAR records in previous Year View: Record details
Year 1460
OAR records in next Year

 

 

Record #365     Date   next record  top of page
1460-02-26
Location Type of Document
OAR12, 027r-a Keur
Text
[182] Item, want die hiemrad van Rijnlant verbonden sijn bij horen ede dat sij den lagen acker doen sullen ghelijc den hogen, den quaden als den goeden, binnen den merken van Sparendamme. Ende wel vernomen hebben dat hem enigen mit molens behelpen ende hoir water alsoe werpen in den gemenen waterganc hem naest gelegen dair dan die laechste gelant sijn ende in dien wateringe wateren ende gebruyken moeten, grotelic bij veraftert sijn ende altijt meer belast souden worden en worde dair intijts niet in voirsien. Soe is het dat dien hyemraet voirsc., overgewegen den toecomende last dien alle lage landen in toecomenden tijden hier van gheboren mach hebben, die voirsc. hijemraden mit horen dijgrave gekuert dat nijement voirt aen binnen den merken van Sparendamme watermolen setten en sal tensijn bij consent van den hijemrad., optie hoochste boete. Ende hebben des ghelijc gekuert dat men alle die molens die geset sijn, het sij groot of cleyn, breken sal binnen xiiii dagen naestcomende ooc op die hoochste boete. Gedaen anno lx op sinte Pieters scouwe.
English Summary
Because of the damage that they can do to low-lying lands, windmills may be established only with the consent of the hoogheemraden, and all windmills already in place must be stopped until approved.
Keywords
horse mills; windmills; flooding; mills; morgen morgensgelijk; canals; regulation of windmills; tragedy of commons; pumping; regulations
Notes
Published in Sloof (1999), p. 128, note 51 and p. 151, note 61. In line with this keur, permissions were subsequently given: 1) on 6 May 1460 (record #454) for Zegwaard to use windmills to pump water into Schieland territory; 2) on 23 February 1462 (record #459), the hoogheemraden gave the participants in the Watergang der Vier Ambachten (i.e., Alphen, Waddinxveen, Hazerswoude, and Boskoop) to pump water from their canals into the IJssel; 3) on 28 February 1469 (record #474), general permission was given to use horse mills
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
canals 61 / 67 1356 1458 1462
flooding 26 / 35 1405 1458 1477
horse mills 1 / 3     1469
mills 2 / 7 1447 1447 1460
morgen morgensgelijk 13 / 17 1284 1453 1463
pumping 3 / 10 1447 1447 1460
regulation of windmills 1 / 2     1460
regulations 10 / 21 1421 1457 1460
windmills 2 / 7 1447 1447 1460

 

Record #366 prev record   Date   next record  top of page
1460-02-26
Location Type of Document
OAR12, 027v-b Keur
Text
[183] Item dijcgrave ende hyemraden hebben gekuert den Rijndijck van Leyden an beyden zijden van den Rijn so vorde als hoir schouwe gaet achtien roede voet breet tusschen die potinge, ende wair hi breder is dair en salmens niet smaclic maken. Ende wair yement die Rijndijck bepoot hadde, ende sijn brede niet en hadde nader kuer, die sal die potinge of doen tusschen dit ende die meye scouwe naestcomende, ende die dijck sal over al sijn brede ooc hebben voir dien selve scouwe op een boete van x lb. Ende men sal den voirsc. dijck voort an altijt scouwen optie voirsc. brede, behoudelijc datmen alle sluysen of bruggen inden voirsc. dijck gelegen maken sal ter ordinancien vanden voirsc. hyemraet, gedaen op sinte Pieters scouwe anno lx.
English Summary
Order the restoration of the Rijndijk along both banks to be maintained at minimally 18 roede feet wide, and all plantings that have impinged on this width must be removed. Reiteration of earlier orders.
Keywords
rijndijk; leiden; rijn; reconstruction; maintenance; specifications; schouwen; planting; repairs
Notes
See also record #344 and record #368.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
leiden 27 / 29 1330 1459 1460
maintenance 66 / 85 1356 1458 1460
planting 2 / 3 1455 1455 1460
reconstruction 56 / 71 1406 1458 1460
repairs 45 / 62 1372 1458 1460
rijn 22 / 30 1284 1456 1460
rijndijk 27 / 34 1330 1452 1460
schouwen 82 / 101 1284 1459 1460
specifications 39 / 48 1330 1458 1460

 

Record #367 prev record   Date   next record  top of page
1460-02-26
Location Type of Document
OAR12, 027v-c-028r Keur
Text
[184] Item also voirtijts gekuert is biden dijcgrave ende hyemraden van Rijnlant dat een ygelijc ambochts bewairre sijn rekeninge vanden ambocht die voirsc. hyemraden brengen sal eer sij omme slach maken ende men bij die rekenninge der dorpen oncost niet clair weten en mach overmits datmen den ommeslach nae doet ende dat besteet wort te gaderen welken oncost altijt buten die rekenninge blijft alse dat mits dien geen volle rekeninghe onder die hyemraden en wort gebrocht, ende hebben die voirsc. hyemraden mit horen dijcgrave die kuere verandert in manieren hier nae verclairt. Dats te weten, dat die dijcgrave ende hyemraden hebben gekuert dat alle ambocht bewairres binnen den merken van Rijnlant hoir rekeninge maken sullen, elcx inden horen nae hoir oude gewoende, ende dat omme slaen hoe veel men van [28r] elke morgen gedaen sal, ende dat besteden te gaderen om den minsten penninck, ende dan hoir rekeninge onder die hyemrade brengen voir sinte Valentijns dage, elcx op een boete van x lb., gedaen op sinte Pieters scouwe anno lx.
English Summary
Reinforce earlier keuren that instruct local heemraden to justify their collections of morgen- and penninggeld by submitting accounts for inspection by the hoogheemraden, etc.
Keywords
kroosheemraden; ambachtsbewaarders; ambachtsrekeningen; regulations; rules; accounting
Notes
Published in Sloof (1999), p. 35, note 17, though he provided the wrong folio numbers. The earlier keur referred to here is found in record #092, dated by Sloof (1985), p. 9, note 12, to 1440. See also the keur of 6 May 1448 (record #295).
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
accounting 21 / 23 1385 1456 1495
ambachtsbewaarders 32 / 41 1436 1455 1460
kroosheemraden 69 / 84 1284 1458 1461
regulations 11 / 21 1421 1460 1460
rules 2 / 3 1441 1441 1484

 

Record #368 prev record   Date   next record  top of page
1460-02-26
Location Type of Document
OAR12, 028r-a Keur
Text
[185] Item alsoe een scouwe om den Rijn te maken geleyt is ende men den Rijn niet maken en mach nader kueren overmits die boemte ende heyninge die langes den Rijn staen, soe heeft voirtijts gekuert geweest datmen alle boomte ende heyninge langes den Rijncant neffens die wairt bij Leyden of doen moet nae wtwijsinge der kuer die dair of is, soe hebben die dijcgrave ende hiemrade als nu voirt gekuert datmen alle boomte, ruychte ende heyninge opten Rijnkant staende of doen sal tusschen dit ende die meye scouwe naestcomende ses roede voet breet vander wtcant inwarts, ende die mit geenrehande potinge weder bepoten noch betymmeren van die wairts boomgairden tot Evert Dircx z. sluyse toe, op een boete van een derdendel van x lb., gedaen op sinte Pieters scouwe anno lx.
English Summary
Reemphasize the need to remove obstructions or impingements on the Rijn at Leiden.
Keywords
rijn; maintenance; rijndijk, fences on; planting; leiden; regulations; schouwen; evert dircszoons sluyse
Notes
See also record #344 and record #366.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
leiden 28 / 29 1330 1460 1477
maintenance 67 / 85 1356 1460 1460
planting 3 / 3 1455 1460  
regulations 12 / 21 1421 1460 1460
rijn 23 / 30 1284 1460 1462
schouwen 83 / 101 1284 1460 1460

 

Record #369 prev record   Date   next record  top of page
1460-02-26
Location Type of Document
OAR12, 028r-b-028v Keur
Text
[186] Item want die kade opten Rijn dijck tot vele steden vergaen is om dat men die mit wagenne gevaren heeft, soe hebben die dijcgrave ende hyemraders van Rijnlant die oude kuere vanden voirsc. kade weder vernuwet ende gekuert, te weten dat die kade buten an die Rijn side twie voeten vanden wal liggen sal ende dat die selve kade beneden breet wesen sal negen voet ende boven ses voet ende sal hoech wesen wtten water seven voet [28v] ende dat een ygelijc sijn dijck maken sal tusschen dit ende sinte Jans scouwe, ende die hiemrad sullen alle jairs dese voirsc. kade scouwen op sinte Jans scouwe alsmen den Rijn scouwet ende dat op een boete van een derdendeel van tien pont. Voort soe hebben die dijcgrave ende hyemr. gekuert datmen van vijftich roeden tot vijftich roeden midden op dese kade setten sal een grove stove van een willich of een starke pale om te benemen dat men mit genen wagenne dair op varen en sal ende dat oock op een boete van een derdendel van tien lb. Ende soe wie die stove of pale op toge of op hiewe datmen mitter wairheit bewijsen mochte die sel verbueren een boete van tien lb. Gedaen op sinte Pieters scouwe anno lxi.
English Summary
Order repairs to the Rijndijk embankment that has been badly damaged by illegal wagon traffic.
Keywords
rijndijk; reconstruction; damage from wagons; schouwen; repairs
Notes
The earlier keur being renewed here dated from 27 February 1448 -- see record #289 and OAR14, 27v-a.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
reconstruction 57 / 71 1406 1460 1460
repairs 46 / 62 1372 1460 1460
rijndijk 28 / 34 1330 1460 1461
schouwen 84 / 101 1284 1460 1461

 

Record #453 prev record   Date   next record  top of page
1460-02-26
Location Type of Document
OAR12, 051r-c Consent
Text
[127] Item op die selve tijt was overdragen mit Dirc Hoochstraet dat hi die brugge geheten die lage brugge te Waensveen houden sal op sinen cost van airde van houte tot der tijt toe datmen die voirsc. brugge van stilen van nyewes vernuwen moet ende die also houden buten des lants cost ende des sal hi die brugge so hooch maken alst hem gelieft als om turf ende anders doer te voeren, gedaen anno lx op sinte Pieters scouwe.
English Summary
Authorization for Dirc Hoochstraet to maintain the Lage brug (Low Bridge) in Waddinxveen with dirt and wood provided at his own expense at sufficient height for peat and other materials to be transported under it.
Keywords
dirc hoochstraet; bridges; lage brug; earth; wood; maintenance; repairs; reconstruction; transport; peat digging; waddinxveen
Notes
Published in van der Gouw, p. 271, but numbered as consent #137.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
bridges 41 / 54 1284 1456 1461
dirc hoochstraet 1 / 2     1473
earth 8 / 8 1421 1453  
maintenance 68 / 85 1356 1460 1461
peat digging 35 / 43 1392 1456 1463
reconstruction 58 / 71 1406 1460 1460
repairs 47 / 62 1372 1460 1460
transport 5 / 8 1421 1455 1460
waddinxveen 18 / 27 1356 1454 1460
wood 1 / 2     1472

 

Record #539 prev record   Date   next record  top of page
1460-03-20
Location Type of Document
OAR12, 118v-a-120r Besteding
Text
[019] Int jaer ons heren van xiiii c tsestigen doe besteden die ambocht bewairres van Alphen mitten edelen hogen hyemraet van Rijnlant die Goudsluyse te maken opten xx sten dach in maerte in allen manieren alst hier nae bescreven staet. Item inden eersten so sullen dair wesen xii gebinde mitten doirbinde dair die stilen of dicke wesen sullen xii duum. Item die stilen vanden doirgebinde xii duum dicke ende xiii duum breet ende die balken vanden anderen gebinde ooc xiii duum in hair viercant. Item alle dese gebinde gekerbeelt alsoe kort alsmense maken mach. Item die kerspen xi duum breet ende x duum dick. Item die deckelessen op dese sluyse suyllen wesen ii-1/2 duum dicke. Item op dese sluyse sullen leggen vier gordingen elc gordinc x duum breet ende v duum dick. Item die plancken an beyden siden mede te vercleden elc i-1/2 duum dicke. Item die wide vander sluyse voirs. sel twie voet wider wesen dan se nu wijt is. Item die balc die boven liggen sel dairmen die door aen op winden sel dair sullen twie stiven [sciven?] in wesen onder in die balc ende twie stiven [sciven?] aen die doer. Item dat wijndaes dairmen die doer mede op winden sel sel ghewrocht wesen boven der sluysen in die stilen dair die doer in op ende neder gaet ende dat sijndaes sel wesen x duum in sijn viercant ende mit vier spaken te winden. Item dese sluyse sel binnen gecleet wesen aen elke syde mit twien [119r] plancken ende elke planck ii duum dick. Item dese balc boven dat doer bint sel gedect wesen half wagen scot hooch ende een half wagenscot dick mit een vorst boven als dat behoort ende hij sel dick wesen iiii-1/2 duum ende v-1/2 duum breet. Item die vlogelen aen die noortzijde aen elke side ses nuwe pael elke pael x duum dicke. Item die sloven dair op xii duum dicke. Item aen die zuytzijde achte pael vander selver dicte mit haren sloven, ende sijn dair meer palen behoef die selmen nemen vanden ouden houte tot alden vlogelen. Item die plancken van desen vlogelen sullen dick wesen een duum ende een quartier. Item op dese vlogelen sullen wesen x intangen ende twie cruus houten die intangen mede te vergaderen elcx x duum dicke, mar dese cruus houten machmen vanden ouden houte maken. Item aen beyden syden buten aen dese sluyse een gordinge die wterste binde mede te sluyten ende alle die binde elke gordinc dicke v duum ende x breet. Item dese intangen sullen gesloten wesen mit yseren bouten als dat behoort. Item dese sluyse sel die selfde hoechte hebben die zij nu heeft ende die selve diepte. Item dese sluyse sel die selfde hoechte hebben die zij nu heeft ende die selve diepte. Item den raem dair die scotdoer aen gemaect sel wesen boven ende beneden breet wesen xi duum ende v duum dick. Item besiden ende voirt alle die clampen sullen dicke wesen iii- 1/2 duum [119v] ende die zuyt clampen viii duum breet ende die ander clampen v- 1/2 duum breet. Item voort die doer gestopt mit vuren pruyse delen ende die sullen dick wesen i-1/2 duum. Item die suyt vlogel sel lanc wesen xxvii voet. Item die oest vlogel sel lanc wesen xvii voet. Item die noert vlogel xxi voet. Item die west vlogel xxiiii voet. Item dese voirs. vlogelen sullen gesloten wesen jegen dat vlogel bint mit yseren bouten. Item dit hout dairmen dit of maken sel sel deventers hout wesen sonder roet olm ende sonder spint. Item den boden sel hebben twie cloesterhouten die breetsullen wesen xii duum ende vi duum dick. Item die plancken dair desen bodem mede gemaect sel wesen sullen dick wesen een duum ende een quartier ende also lanck als die sluse is mit enen plan ck ende onder den bodem sullen liggen vier slic houten elc vii duum dick vierkant. Item die spikeren dairment die declissen mede spikeren sel, die sullen die vijf een pont wegen. Item dairmen die gordingen mede spikeren sel, die sellen die drie een pont wegen. Item dairmen die zijt wegen mede spikeren sel ende die vlogelen die sellen die xii een pont wegen. [120r] Item up alle die plancken nevens elke stijl twie spikeren. Item aen die gordinge nevens elke stijl een spiker, mer die vlogel binde elcx twie spikeren. Item die spikeren dairmen die scot doer mede spikeren sel sullen wegen die xii int pont. Item sel den bodem gespikert wesen mit middelnagel. Item soe wie dese voirs. sluus aen neemt die selse dammen ende ofen ende droge houden want sij gemaect is ende dan weder ondammen ende boven werven datmer die schouwe over leyden mach ende al dat oude hout of yserwerck dat aen die oude sluyse is dat sel die tymmerman voirs. hebben, ende hij salse op leveren des manendages nae sinte Jans dach te midzomer naestcomende, ende wairt dat hij enich hout brochte dat den ambocht bewairres niet en genoechde, dat mogen sij wederseggen sonder enich beclach vanden tymmerman. Item dese sluyse heeft aengenomen Claes van schoorle om driehondert pont ende twie ende tachtich pont, vijftien placken voir een pont gerekent, dair den dach van betalinge of is tot alre heiligen daghe naestcomende.
English Summary
Invitation of bids to rebuild the Gouwesluis, with specifications for the work. Claes van Schoorle took up the contract for 382 lb. (15 placken per lb.). Payment to be made on 1 November (Allerheiligendag), persumably the completion date.
Keywords
gouwesluis; repairs; reconstruction; specifications; ambachtsbewaarders; alphen; scheorl, claes dircszoon van
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
alphen 30 / 44 1284 1453 1460
ambachtsbewaarders 33 / 41 1436 1460 1463
gouwesluis 10 / 12 1284 1448 1467
reconstruction 59 / 71 1406 1460 1469
repairs 48 / 62 1372 1460 1469
specifications 40 / 48 1330 1460 1461

 

Record #508 prev record   Date   next record  top of page
1460-04-20
Location Type of Document
OAR12, 085v-b Vonnis
Text
[050] Item also die ingelande inden ambocht van Waddincxveen die gelegen zijn boven die Backweteringe die de hoghe hiemrade van Schielant tot veel tijden ende menichwarven clagelic te kennen gegeven hebben, hoe dat sij mede sculdich waren hair water mede te leiden doir den gemenen waterganck van Alphen want sij mede in die bepalinge leggen, als sij hem vermeten na wtwijsinge der hantvest, die den ghemenen waterganck [86r] voirsc. hebben van die grave vanden lande, etc., hoe wel dat zij mitten gemeenen waterganck voirsc. niet gegouden en hebben nochtans hebben zij tot anderen tijden laten blijken dat zij garrne mit den ghemeene waterganc voirsc. ghelden wouden ende oock garrne ghelden ende gheven willen also vele als dat die hoger hiemrade van Schielant seggen ende redelic duncken sel wesen, etc., ende dair om hebben wij hoge heemrade van Schielant voirscr. dat aenghesien dat die inghelande voirscr. boven die Backweteringe niet beholpen en moghen worden dan mitten gemeenen waterganck voirscr., etc., soe ist dat wij hoge heemrade voirsc. die inghelande boven die Backweteringe geordineert ende gekuert hebben wt machten van onse hantvesten die wij hebben van die grave vanden lande, etc., dat sij sullen mogen maken een waterganck dair sij mede wtwateren moghen inden gemeenen waterganck van Alphen voirscreven in manieren hier voirsc. Ten wair ofter yement wair die meende dattet hym tegens ghinge ende alsoe niet in behoirde, die sel comen tusschen dit ende der naester scouwe tot Rotterdam biden hoghen hiemr. van Schielant om hem tonderwijsen inden recht bij wat reden dattet also niet geschien en soude, want die hoge hiemrade van Schielant dair garrne des lands profijt in doen souden als sij sculdich zijn te doen.
English Summary
This document comes from the Hoogheemraadschap van Schieland -- gives the residents of Waddinxveen above the Backwatering (i.e., Zuid Waddinxveen) permission to drain via the Alphen wetering (canal from the Oude Rijn to the IJssel at Gouda).
Keywords
waddinxveen; backwetering; schieland; dispute settlement; alphen; alphenerwetering; handvesten; charters
Notes
The Backwetering was mentioned in record #466 and record #467. See also record #509. Published in van der Gouw, pp. 271-2.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
alphen 31 / 44 1284 1460 1460
alphenerwetering 1 / 3     1523
backwetering 2 / 5 1401 1401 1460
charters 23 / 26 1358 1451 1460
dispute settlement 19 / 24 1385 1457 1469
handvesten 24 / 27 1358 1453 1460
schieland 9 / 13 1391 1455 1460
waddinxveen 19 / 27 1356 1460 1460

 

Record #509 prev record   Date   next record  top of page
1460-04-20
Location Type of Document
OAR12, 086r-a-087r Vonnis
Text
[051] Wij Symon Heye Airnts z. zbailiu ende dijckgrave ende Willem van Alcmade ridder, Jacop vanden Woude, Jan van Poelgeest, Ysbrant van Scoten, Symon Vrederick ende Dirck van Zwieten, hooge hiemrade van Rijnlant, doen condt allen luyden alsoe die ingelanden van Waddinxveen gelegen [86v] boven die Backweteringe tot nu toe ongewatert gelegen hetten ende lange tijt vervolcht hebben om mit den lande wt te wateren dair zij van rechts wegen behoren, dat is mit die van Alphen, Hazaertswoude, Boscoep ende Waddinxveen in die Ysel, want zij mede inder hantveste begrepen zijn die die van Alphen, Hazaertswoude, Boscoep ende Waddinxveen voirtijts vercregen hebben up welke hantveste die hoge hiemrade van Schielant hem geconsenteert hebben mit die van Alphen, Hazaertswoude, Boscoep ende Waddinxveen wt te watern in die Ysell, ende zij ouc te kennen gegeven hebben dat zij na wtwijsinge des lands hantvesten van Rijnlant, also zij binnen die merken van Rijnlant gelegen zijn ende gelden willen alle dat hem die hiemrade van Schielant ende wij hem over kuere sullen schuldich te zijn op horen coste gewatert te wesen gelijc ander lande in Rijnlant, soe ist dat wij ons lange tijt hier op beraden hebben ende wij dat van onse mede gesellen hebben doen bezijen ende alle over gewegen dat ons dair oirbair in gedocht heeft. Soe hebben wij wt vorder vorrzienicheit hem luyden geconsenteert ende consenten mit desen brieve, dat die voirn. van Waddinxveen hoir wateringe mogen maken als hem dat best dienen zall tot in die gemeenen wateringe van Alphen, Hazaertswoude, Boscoep ende Waddinxveen, dair zij vanden hiemraden van Schielant voirsc. consent of hebben, voirt mede wt te wateren mit voirwairden dat die voirsc. van Waddinxveen beleggen sullen an goeden zekeren eygen erve binnen den mercken van Rijnlant vijff gouden rijnssche gulden tsiairs, den penninck twintich wairdich wesende, ende dair mede sullen zij vrij wesen tot alligen dagen van allen ongelden der hiemraedscip van Rijnlant aenleggende ende den ghenen die tot Sparendam wt wateren. [87r] In orrconde desen brieve ende onse zegelen hier an gehangen gegeven opten twintichsten dach van Aprille int jair onse heren duysent vierhondert ende tsestich.
English Summary
Offers to the residents of Waddinxveen above the Backwatering (i.e., Zuid Waddinxveen) the right to drain via the Alphen wetering (canal from the Oude Rijn to the IJssel at Gouda).
Keywords
symon heye airntszoon, dijkgraaf; baljuw; alcmade, willem van; woude, jacob van der woude; poelgeest, jan van; scoten, ijsbrant van; zwieten, symon vrederic van; zwieten, dirc van; waddinxveen; backwetering; alphen; hazerswoude; boskoop; ijssel; handvesten; charters; schieland; zwieten, symon vrederic van
Notes
See record #508, issued by the Hoogheemraadschap van Schieland, as well as record #466 and record #467.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
alcmade, willem van 55 / 58 1429 1459 1469
alphen 32 / 44 1284 1460 1462
backwetering 3 / 5 1401 1460 1465
baljuw 8 / 9 1361 1451 1465
boskoop 18 / 21 1330 1451 1462
charters 24 / 26 1358 1460 1470
handvesten 25 / 27 1358 1460 1470
hazerswoude 39 / 46 1330 1459 1461
ijssel 6 / 8 1356 1415 1462
poelgeest, jan van 21 / 27 1438 1459 1462
schieland 10 / 13 1391 1460 1460
scoten, ijsbrant van 49 / 53 1438 1459 1469
waddinxveen 20 / 27 1356 1460 1462
zwieten, dirc van 7 / 12 1399 1459 1469
zwieten, symon vrederic van 6 / 7 1438 1460 1465
zwieten, symon vrederic van 5 / 7 1438 1451 1460

 

Record #454 prev record   Date   next record  top of page
1460-05-06
Location Type of Document
OAR12, 051r-d Consent
Text
[128] Item also die dijcgrave ende hyemrade van Rijnlant alle die watermolen binnen horen bedrive of gecuert hebben overmits dat die een sijn water opten anderen werpt, so hebben die van Segwaert den dijcgrave ende hiemraders van Rijnlant te kennen gegeven hoe dat zij watermolens hebben ende mit horen lande dair sij die molens hebben duer Schielant wt wateren ende al ist dat zij binnen den merken van Rijnlant leggen dat zij dair om mit dier keur niet en behoren belast te wesen, hier op hebben die dijcgrave ende hijemraders raet gehadt ende overgewegen dat voirsc. staet ende hebben die van Segwairt die mit horen lande inne Schielant wateren dat zij hoir watermolens mogen gebruyken tot der tijt toe dat bijden dijcgra- [51v] ve ende hyemraders van Rijnlant anders dair in geordineert sel wesen, ghedaen optie meye scouwe anno lx.
English Summary
Permission for Zegwaard to pump with windmills into the Schieland drainage level even though the windmills were located in Rijnland territory where windmill use was limited by Rijnland's regulations.
Keywords
mills; windmills; pumping; zegwaard; schieland; regulation of windmills; regulations
Notes
This permission was granted in the wake of a recent keur prohibiting the uncontrolled building of windmills -- record #370. See also record #459 and record #474 (28 February 1469).
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
mills 3 / 7 1447 1460 1462
pumping 4 / 10 1447 1460 1462
regulation of windmills 2 / 2 1460 1460  
regulations 13 / 21 1421 1460 1463
schieland 11 / 13 1391 1460 1469
windmills 3 / 7 1447 1460 1462
zegwaard 25 / 28 1330 1458 1462

 

Record #533 prev record   Date      top of page
1460-05-06
Location Type of Document
OAR12, 106v-a Beveling
Text
[014] Item alsoe wel becuert staet datmen den dijc tusschen Sparendam ende Aemsterdam mit genen beesten weyden en moct ende nochtans dair met omgelaten en wort mit pairden ende andere beesten te weyden, soe hebben die dijcgrave ende hyemraden van Rijnlant sekere personen voir hem doen dagen ende hem bevolen bij horen ede die zij openbair dair toe gedaen hebben ende op der hyemrad. correctie dat sij den voirsc. dijc bewaren sullen dat hij niet geweyt en worde ende wat pairden or ander beesten sij an den dijck bevinden sullen sij den dijcgrave of hyemrad. bij horen ede an brengen soude die te scutten ten wair of dair pairden of beesten van buten waren die sullen sij scutten ende voort an brengen den dijcgrave of hyemraden voirsc. om die hochste boeten ofte nemen sonder verdrach. Ooc sullen dese voirsc. personen die draeybomen bewaren dat sij in outiden niet op gedaen en worden ende wair yement die den dijc voer als die bomen to waren of dat yement craft anden draeybomen dede dat souden sij an grengen bij horen ede ende wair yement die dese bewairres misdede om der voirsc. saken willen mit woirden of mit werken dat soudemen an dien corrigieren dat hi allen anderen exempel wesen soude . Dit sel geduyren tot der hyemraden weder seggen. Item Willem van Sparenwoude, Louwerijs Jans z. dese twie sullen den dijc ende bomen bewaren van Sparendam tot Houtricke toe. Item Liclaes Jans z. Louwerijs Dircx z. van Houtwrick tot Oesdorper ban toe. Item Martijn Jans z. Claes vander horn van Oesdorper ban tot Sloterdam to. Item Pieter Claes z. ende Ysbrant Jans z. van Sloterdam so verre als der hiemrader scouwe gaet. Gedaen op die meye scouwe anno lx.
English Summary
Hoogheemraden order those responsible for keeping livestock from the Spaarndammerdijk (the sea dike running from Spaarndam to Amsterdam) to appear before them and declare openly what they have done with respect to enforcing the grazing prohibition and that they will enforce the prohibition by fining those who disobey and keep the turnstiles that prevent access in good working order.
Keywords
spaarndam; amsterdam; hoge zeedijk; spaarndammerdijk; livestock; grazing; horses; turnstile; transport; sparenwoude, willem van; sloterdam; pieter claeszoon; louwerijs janszoon; houtrijk; horn, claes van der; liclaes janszoon; osdorp; louwerijs dircxzoon; martijn janszoon; ysbrant janszoon
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
amsterdam 16 / 23 1405 1453 1472
grazing 8 / 10 1429 1456 1472
hoge zeedijk 24 / 34 1255 1453 1464
horses 5 / 5 1406 1456  
houtrijk 4 / 5 1429 1457 1477
livestock 11 / 13 1417 1456 1472
louwerijs janszoon 1 / 2     1469
osdorp 11 / 13 1405 1453 1464
spaarndam 43 / 55 1253 1456 1463
spaarndammerdijk 25 / 36 1255 1453 1464
transport 6 / 8 1421 1460 1461
turnstile 7 / 8 1432 1452 1461

 

 

Author Publication Home
William H. TeBrake
Maine, USA, June 2006
Rijnland
OAR11, OAR12, OAR13
www.oudleiden.nl