CODDE

 

Previous PageHome PageNext Page


CODDE

I. KERSTANT CODDE

rentebezit:

wrsch. van hem afkomstig: 1 £ pay. op een huis en erf aan Hogelandskerkgracht, door zijn zonen Willem en Gerrit 25 mei 1378 aan St. Pancraskapittel geschonken voor memoriediensten (Ke. 415 f. 56).

borgstelling:

* 26 juli 1365 Bazelis Codde (Secr. 19 f. 4).

* 4 jan. 1368 Jan Dirksz., van Oudshoorn (Secr. 19 f. 13).

* 29 dec. 1371 Clemens Jansz., van Nieuwkoop (Secr. 19 f. 29).

familie:

tr. Alijd, zr. van Stefanie, Gerrit Goedes echtgenote (Ke. 415 f. 56, 416 f. 50v., 418 f. 55v., zie Dammas Zegersz. c.s.).

kinderen:

1. Willem Kerstantsz., volgt IIa.

2. Reiner Kerstansz.

(DuO. 1978 f. 61).

functies:

grfl. klerk van de kost 1393-1401 en 03-04; mr. van het lardier sinds 1401 (zie hfdst. 6); gasthuismr. 1410-11, 11-12, 15-16, 17-18; kerkmr. van St. Pieter 1412, 13-14, 14-15; burgemr. 1412-13.

woonhuis:

in het Wanthuisvierendeel (1407-08, Ke. 323 (7) f. 48v.).

landbezit:

land aan Doedijnslaan te Wassenaar, samen bezeten met Zeger Dammasz., zijn neef (zie Dammas Zegersz. c.s.); beloofde vrijwaring toen Zeger zijn deel 23 sep. 1413 verkocht (DuO. 1978 f. 61).

rentebezit:

* 16 jan. 1391 1 £ pay op een huis en erf aan de Oostgracht, 23 okt. 1393 aan St. Catharinagasthuis overgedragen (Ga. 455 f. 17).

* 26 okt. 1401 1 hoet tarwe p.j. uit de renten van Noord-Holland, verkregen bij zijn aanstelling tot levenslang mr. van het lardier (Van Riemsdijk, Tresorie, 181).

3. Willem Codde

zie IIb.

4. Heer Gerrit Codde

functies:

priester, doceerde te Parijs de artes 9 mei 1370 (Denifle, Auctarium, I 356, 22-24); pastoor van Alphen, verm. 27 jan. 1371 en 25 mei 1378 (Brom, Bullarium, II 183, Ke. 415 f. 56).

opleiding:

studeerde te Parijs de artes, studie voltooid 1368, licentiaat 29 apr. 1370, (Denifle, Auctarium, I 327, 44-46; 354, 33-36; magister in art., verm. 27 jan. 1371 (Brom, Bullarium, II 183).

woonhuis:

aan de Hooigracht, verkocht hierop 7 apr. 1396 een rente van 10 s.pay. (Ga. 455 f. 47).

varia:

voor hem werd 27 jan. 1371 een beneficie gereserveerd in de Paulusabdij te Utrecht (Brom, Bullarium, II 183).

5. Geertruud

ovl. 2 okt. 1411, begr. St. Pieterskerk; tr. Dammas Zegersz. (Ke. 416 f. 50v., zie ald.).

IIa. WILLEM KERSTANTSZ.

ovl. 1401-02, begr. St. Pieterskerk (Ke. 323 (4) f. 13v.).

functies:

H. Geestmr. 1385-86, 86-87, 87-88, 88-89, 90-91, 91-92, 92-93, 93-94, 96-97, 99-1400, 00-01; schepen 1397-98.

woonhuis:

verm. als belender 14 mrt. 1396 aan de Roggenbroetsteeg (W. 975); zijn weduwe woonde 10 juni 1416 aan de Nieuwe Rijn (Ke. 1043).

rentebezit:

* 6 juni 1368 1 £ pay. op 1/3 huis en erf aan de Hooigracht, 3 jan. 1369 overgedragen (W. 428 f. 31).

* 14 sep. 1380 14 s.pay. op een huis en erf aan St. Nicolaasgracht, 29 aug. 1399 overgedragen aan de H. Geest (W. 428 f. 85v.).

* 28 apr. 1385 40 s.pay. op een huis en erf aan de Breestraat, 21 apr. 1394 overgedragen aan de H. Geest (W. 428 f. 78v.).

* 10 dec. 1388 1 £ pay. op een huis en erf aan de Oostgracht en:

* 1 £ pay. op een huis en erf aan de Oostgracht, hoek Vledersteeg; deze beide renten droeg zijn zoon Jan Gode 26 jan. 1403 over aan de H. Geest voor memoriediensten (W. 428 f. 95v.).

borgstelling:

* 5 mei 1372 Gerrit Clemensz. en Willem Claassz. (Secr. 19 f. 30v.).

* 9 jan. 1385 Bertelmeeus Hermansz. (Secr. 19 f. 66).

* 8 okt. 1390 Aarnd Dirksz. van Leeuwen (Secr. 19 f. 84).

* 16 apr. 1392 Bertelmeeus Dirksz. (Secr. 19 f. 90v.).

* 21 mrt. 1396 Walich Jansz. (Secr. 19 f. 108).

varia:

zegel: de Leidse sleutels met ster in het schildhoofd (Ke. 653, 11 juni 1398).

familie:

voor 11 okt. 1372 (Ke. 420 f. 33) Clemense (Femense), ovl. 1417-18, begr. St. Pieterskerk (Kam, 'Memorieboek', 16), Ga. 334 (25) f. 19v., Ke. 323 (11) f. 17); dr. van Zeger (zie Dammas Zegersz. c.s.). Zij kocht 1403-04 een kerkstoel in St. Pieterskerk (Ke. 323 (6) f. 14).

kinderen:

1. Alijd

(Kam, 'Memorieboek', 160), ovl. 1398-99, begr. St. Pieterskerk (Ke. 323 (1) 10).

2. Jan Gode Willem Kerstants.z.z.

ovl. voor 29 mrt. 1436 (Voorne D f. 20, zie Berwoud Willemsz.).

rentebezit:

1 Eng. nobel op een huis en erf in St. Pietershoeve, in de nieuwe vrijheid, afkomstig van zijn schoonvader; 21 mei 1404 aan de H. Geest overgedragen (W. 428 f. 98).

familie:

tr. Aagte, dr. van Berwout Willemsz. (zie ald.).

IIb. WILLEM CODDE

ovl. na 3 okt. 1416 (Secr. 1647).

landbezit:

* 9 juli 1411 20 morgen land, te Oudshoorn, strekkend van de Nuwensloot tot de Swette, leen van de Binckhorst (Hoek, 'Rept. Binckhorst', 91).

* land te Oudshoorn, verm. 3 okt. 1416 (Secr. 1647).

borgstelling:

* 12 jan. 1391 Aarnd Bostelmansz. (Secr. 19 f. 86).

* 8 mrt. 1404 Frederik Willemsz. (Secr. 20 f. 16v.).

varia:

beloofde 2 juli 1396 vrijwaring met en t.b.v. Gerrit Jan Dirksz. (Secr. 1466).

familie:

kinderen:

1. dochter

tr. Gerrit; hun zoon Pieter Gerritsz. werd 9 sep. 1411 verm. (Hoek, 'Rept. Binckhorst', 91).

2. dochter

tr. Simon, hun dr. Machteld Simonsdr. tr. Huge Koenraadsz., verm. 24 okt. 1440 (ibidem).

Bastaard:

3. Bazelis Codde, volgt IIIb.

IIIb. BAZELIS CODDE

ovl. na 9 sep. 1411 (ibidem).

beroep:

veekoper (ca. 1388, Secr. 84 f. 4).

woonhuis:

te Marendorp (1399-1400, Rek. Lei., I 84; werd de Coddesteeg naar zijn familie genoemd?).

varia:

werd 26 juli 1365 Leids poorter met 16 £ en Kerstant Codde als borg (Secr. 19 f. 4); opnieuw poorter 2 juni 1376 met 20 £ en Willem Reinersz. als borg (Secr. 19 f. 42v.).

familie:

tr. ? Aagte (Ke. 7 f. 73).

kinderen:

1. Claas Bazelisz.

landbezit:

* 16 aug. 1388 een erf in de Herencamp, gekocht van de Duitse Orde, die er een rente op behield (DuO. 1978 f. 25).

* 1398 een erf in St. Pietershoeve tussen Hoeflaan en Vliet, gekocht van Jan Blijfhiers kinderen; hierop had St. Pieterskerk een rente met houde; 1407-08 in andere handen (Ke. 323 (4) f. 11v. en volgende rek.; 323 (7) f. 11v.).

familie:

tr. wrsch. 1e Ermgard Claas Louwerisz.dr. (zie ald. en Ke. 7 f. 73); tr. 2e Duve (ibidem).

2. Thomas Bazelisz.

priester (ibidem).

3. Gerrit Bazelisz.

(ibidem).

4. Willem Bazelisz.

(ibidem)

tr. Alijd, verm. 29 mrt. 1416 (RA. 50 f. 164). Zoon:

a. Claas Willem Bazelisz.z.

verm. 29 mrt. 1416 (RA. 50 f. 164).

Previous PageHome PageNext Page

Auteur Fred van Kan
Publicatie Het Leidse Patriciaat
Home www.oudleiden.nl