Hoogheemraadschap Rijnland
OAR 11, 12, 13 : 1253 - 1564
OAR records in previous Year View: Record details
Year 1443
OAR records in next Year

 

 

Record #159     Date   next record  top of page
1443-02-24
Location Type of Document
OAR11, 41v-a
OAR12, 093v-b-094r
OAR13, 08r-d-8v
Scheiding
Text
[003] Anno xliii op sinte Pieters scouwe heemr. Poelgeest, Boechorst, Paedzen ende Scoten. Item soe wij heer Claes van Sparenwoude ende heer Jan Allert zoon gesceyden hadden anno xli tot Leyden op sinte Johans scouwe gelijc voer inden boeke gescreven staet, dair wij nu onse verclaringe of gedaen hebben in manieren hier na gescreven. Inden eersten soe is heer Claes to ghevonden die kerck laen mit also veel oeter dijcx als die laen breet is ende voirt x phs. scilde sjairs also lange als heer Claes levet die heer Jan wtregken sel dair Aelbrecht Allert z. voir loven sal mitter stede brieve van Hairlem geliken in dat voir gesceyt gescreven stait. Ende wair dat heer Jan oflivich worde voir heer Claes, soe soude heer Jans erven ende Aelbrecht voirseit qwijt wesen vanden voirs. x schilden. Ende dese voirs. x schilde sel heer Jan ende Aelbrecht voirs. alle jair betalen tot sinte Odulphus dage of binnen achte dagen dair na onbegrepen alle argelist wtgesceyden. Ende heer Claes sal heer Jan weder geven enen stede brief van Hairlem dat hi voirt an ongemoeyt sal wesen, dats te weten van al dat heer Claes heer Jan eyschende mach wesen roerende der kerken lande van Sparenwoude ende al dat dair an cleven mach. Item soe heer Jan enen brief heeft van onsen genadigen heer van Bourgon. [Philip the Good] roerende onse eerst gesceyt, soe sel hi weder over geven alsulken brieve als hi van ons heemr. hevet roerende vanden kerken lande van Sparenwoude die him mit dijck recht toe gewijst waren, te weten dat ons genadichs heren brieve inhouden wair dat heer Claes oflivich worde voir heer Jan dat heer Jan dan die kerke besitten sal na wtwisinge der brieven, ende wair dat heer Jan geen presentacy van onsen genadigen heer ende vercrege dat god verbieden moet, so souden sij dan gehouden wesen heren Jan ter stont sinen dijcbrieve weder te leveren in allen scijn ende in alre machten als sij waren eer wij onse eerst gesceit dair of wt spraken, op sinte Johans scouwe anno xli, ende dese voirs. dijckbrief selmen ter stont leggen onder den commenduer van sinte Johan tot Hairlem. Ende tot wat tijden dat heer Jan versekert is of oflivich worde, so sullen wij heemr. die nu sijn of na ons wesen sullen die dijcbrieve weder na ons nemen ende die cancelleren ende te niete maken als dat behoren sal. [In another hand: 'Desen brief is gecanceleert.']
English Summary
Continued artibration of dispute between Claes van Sparenwoude and priest Jan Allertzoon with copies of various related documents.
Keywords
sparenwoude, claes van; jan allertszoon; leiden; recording in books; letters; haarlem; aelbrecht allertszoon; kercklaen; dijkbrief; charters; handvesten; philip the good, duke of burgundy; poelgeest, gerijt van; boechorst, jan van der; florijs paedze; scoten; ijsbrant van
Notes
See also record #042, record #064, and record #151. This item was cancelled on 5 October 1445 -- see record #210 and OAR14, 11v-g.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
aelbrecht allertszoon 2 / 2 1441 1441  
boechorst, jan van der 17 / 56 1405 1442 1443
charters 16 / 26 1358 1441 1443
dijkbrief 2 / 3 1430 1430 1445
florijs paedze 11 / 30 1430 1441 1443
haarlem 8 / 32 1399 1441 1443
handvesten 16 / 27 1358 1441 1443
jan allertszoon 4 / 5 1430 1441 1445
leiden 12 / 29 1330 1437 1443
philip the good, duke of burgundy 3 / 3 1426 1441  
poelgeest, gerijt van 12 / 64 1419 1442 1443
recording in books 5 / 10 1421 1437 1443
sparenwoude, claes van 3 / 3 1434 1441  

 

Record #160 prev record   Date   next record  top of page
1443-03-13
Location Type of Document
OAR11, 41v-b
OAR12, 023r-b; OAR12, 106r-c
OAR13, 06r-b
Keur
Text
[156] [012] Anno xliii tot Lisse des dages na Gregorij heemr. Poelgeest, Alcmade, Boechorst, Paeds ende Scoten. Item so sullen die van Zoeterwoude ende Voirscoten dat gat in Stompwijc toe slaen binnen deser nyewer weke naestcomende ende men sel bieden dater nyemant doer en vaer op die boete van x lb.
English Summary
Order Zoeterwoude and Voorschoten to repair the dike breach at Stompwijk (presumably along the Zoetermeer).
Keywords
flooding; reconstruction; voorschoten; zoeterwoude; stompwijc; poelgeest, gerijt van; alcmade, willem van; boechorst, jan van der; florijs paedze; scoten, ijsbrant van
Notes
Two copies in OAR12; the second is listed as beveling 12.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
alcmade, willem van 7 / 58 1429 1442 1443
boechorst, jan van der 18 / 56 1405 1443 1443
flooding 9 / 35 1405 1440 1444
florijs paedze 12 / 30 1430 1443 1443
poelgeest, gerijt van 13 / 64 1419 1443 1443
reconstruction 23 / 71 1406 1441 1443
scoten, ijsbrant van 7 / 53 1438 1442 1443
voorschoten 8 / 16 1330 1440 1447
zoeterwoude 15 / 37 1330 1441 1445

 

Record #161 prev record   Date   next record  top of page
1443-03-13
Location Type of Document
OAR11, 42r-a
OAR12, 046v-b; OAR12, 049r-b
OAR13, 06r-c
Consent
Text
[086] [107] Anno xliii tot Lisse des dages na Gregorij heemr. Poelgeest, Alcmade, Boechorst, Paeds ende Scoten. Item so die van Stompwijc waterscup begeren biden ommedijck dairt nutte is ten sij dat Boudwijn van Zweten bewijsen conde dat hij dair bij bescadicht wair, so souden die heemr. anders hem dair in voirsien ende dat bewijs sal hij doen voir paeschen naest comende of het sal gemaect worden gelijc voirs. is, durende tot onsen wederseggen.
English Summary
Permission to take hydraulic measures in Stompwijc as long as they cause no damage to Boudwijn van Zwieten.
Keywords
stompwijk; waterschap; ommedijken; zwieten, boudijn van; polders; canals; poelgeest, gerijt van; alcmade, willem van; boechorst, jan van der; florijs paedze; scoten, ijsbrant van
Notes
There are two copies in OAR12; the first has appended to it 'optie meye schouwe, anno xlviii.']
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
alcmade, willem van 8 / 58 1429 1443 1443
boechorst, jan van der 19 / 56 1405 1443 1443
canals 31 / 67 1356 1442 1443
florijs paedze 13 / 30 1430 1443 1443
ommedijken 2 / 8 1440 1440 1455
poelgeest, gerijt van 14 / 64 1419 1443 1443
polders 4 / 7 1423 1437 1445
scoten, ijsbrant van 8 / 53 1438 1443 1443
stompwijk 2 / 4 1437 1437 1451
waterschap 6 / 9 1399 1437 1447
zwieten, boudijn van 11 / 37 1430 1442 1443

 

Record #162 prev record   Date   next record  top of page
1443-03-13
Location Type of Document
OAR11, 42r-b
OAR12, 046v-c; OAR12, 099v-a
Consent
Text
[087] [024] Anno xliii tot Lisse des dages na Gregorij heemr. Poelgeest, Alcmade, Boechorst, Paeds ende Scoten. Item so sal die metinge die is ende men doen sal tot Hasertswoude bliven ende van wairde wesen ende dat bescreven in drien boeken, dair die heemraet dat een of hebben sullen ende die stede van Leyden dat andere ende dat ambocht dat derde. Des sullen si niet meer mit ons noch in an den ongelde buten haren ambocht gelden dan sij tot hair to gedaen hebben, durende tot onsen wederseggen. Ende so wes dair meer morgen sijn dat sel gelden gelijc alle ander hoir lant hem te baten te comen binnen horen ambocht van horen oncost. Ende si sullen alle jair hair rekeninge brengen den heemraet van allen cost als penninc gelt, slusen, plaetwerc, dijc, dam, watergange ende wege gelijc men ander wege doet.
English Summary
Declare that the measurements taken at Hazerswoude shall stand as authentic and be recorded in three books.
Keywords
hazerswoude; survey; leiden; morgengeld; penninggeld; sluices; plaatwerk; shoring; dikes; canals; dams; roads; recording in books; accounting; poelgeest, gerijt van; alcmade, willem van; boechorst, jan van der; florijs paedze; scoten, ijsbrant van
Notes
Sloof (1984), p. 27, note 34, publishes the text. The second copy in OAR12 is listed as scheiding 24 and is crossed out.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
accounting 12 / 23 1385 1442 1443
alcmade, willem van 9 / 58 1429 1443 1443
boechorst, jan van der 20 / 56 1405 1443 1443
canals 32 / 67 1356 1443 1443
dams 2 / 5 1356 1356 1448
dikes 8 / 12 1425 1442 1443
florijs paedze 14 / 30 1430 1443 1443
hazerswoude 21 / 46 1330 1437 1443
leiden 13 / 29 1330 1443 1443
morgengeld 17 / 31 1361 1442 1443
penninggeld 2 / 10 1415 1415 1443
plaatwerk 3 / 11 1421 1434 1443
poelgeest, gerijt van 15 / 64 1419 1443 1443
recording in books 6 / 10 1421 1443 1443
roads 18 / 44 1421 1441 1447
scoten, ijsbrant van 9 / 53 1438 1443 1443
shoring 5 / 9 1421 1434 1446
sluices 34 / 68 1253 1442 1443
survey 1 / 2     1443

 

Record #163 prev record   Date   next record  top of page
1443-03-13
Location Type of Document
OAR11, 42r-c
OAR12, 096r-c
Scheiding
Text
[011] Anno xliii tot Lisse des dages na Gregorij heemr. Poelgeest, Alcmade, Boechorst, Paeds ende Scoten. Item die van Woirden wort geantwort vanden heemraet van Rijnlant als van sulc morgengelt als enige scouten ontfingen ende niet te rekeninge en brochten dat si die scouten onder him niet hengen en soude, mer tot Hazertswoude was dat lant gemeten ende dair was overmaet boven dat sij inden ouden boeken gestaen hadden ende die overmaet quam den dorp binnen horen ambocht te baten ende niemant anders. Ende voirt wisten si mogelijc wel wat haer hantvesten in hielden ende hoe si him dair na rechten souden.
English Summary
Regulation of a dispute with Woerden concerning how land is measured and morgengeld is assessed.
Keywords
woerden; schouten; hazerswoude; recording in books; survey; handvesten; charters; measurement; accounting; poelgeest, gerijt van; alcmade, willem van; boechorst, jan van der; florijs paedze; scoten, ijsbrant van
Notes
Published in Sloof (1984), pp. 27-28 (introduction), note 34. The copy in OAR12 apparently has the wrong date (1437).
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
accounting 13 / 23 1385 1443 1443
alcmade, willem van 10 / 58 1429 1443 1443
boechorst, jan van der 21 / 56 1405 1443 1443
charters 17 / 26 1358 1443 1443
florijs paedze 15 / 30 1430 1443 1443
handvesten 17 / 27 1358 1443 1443
hazerswoude 22 / 46 1330 1443 1446
poelgeest, gerijt van 16 / 64 1419 1443 1443
recording in books 7 / 10 1421 1443 1443
schouten 33 / 88 1284 1442 1443
scoten, ijsbrant van 10 / 53 1438 1443 1443
survey 2 / 2 1443 1443  
woerden 7 / 9 1363 1435 1445

 

Record #164 prev record   Date   next record  top of page
1443-05-19
Location Type of Document
OAR11, 42r-d
OAR12, 109v-a
Besteding
Text
[003] Anno xliii, xix dage in meye, heemr. Poelgeest, Alcmade, Boechorst, Zwieten, Paeds ende Scoten. Item soe wilmen besteden Alcmader sluse mit hoir gesellen een nuwe doerbint ende doeren gelijc dat oude scampelioen, ende dair toe twe nuwe stilen, ende noch een damme te maken, ende desen damme te houden die dair is soe datmen die sluse op ofen mach ende dat bint setten op enen drogen dichten boom ende dien damme weder op te winnen ende boven dicht te maken aldair die damme gelegen hebben, ende die vergaderinge te decken mit een dwers plancke. Ende mn sal besteden bij ponden, xv stuvers voir dat lb. of payment hoirre wairde, ende het sal gemaect wesen binnen vier weken ende men sel betalen op die Bamisse scouwe. Besteet Claes Heynrics z. om xxix lb.
English Summary
Specifications for repair of the Alkemadersluis
Keywords
alkemadersluis; specifications; maintenance; reconstruction; poelgeest, gerijt van; alcmade, willem van; boechorst, jan van der; florijs paedze; scoten, ijsbrant van; zwieten, boudijn van; claes heynricszoon
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
alcmade, willem van 11 / 58 1429 1443 1443
alkemadersluis 1 / 3     1458
boechorst, jan van der 22 / 56 1405 1443 1443
claes heynricszoon 1 / 2     1491
florijs paedze 16 / 30 1430 1443 1443
maintenance 38 / 85 1356 1442 1443
poelgeest, gerijt van 17 / 64 1419 1443 1443
reconstruction 24 / 71 1406 1443 1443
scoten, ijsbrant van 11 / 53 1438 1443 1443
specifications 15 / 48 1330 1440 1443
zwieten, boudijn van 12 / 37 1430 1443 1443

 

Record #165 prev record   Date   next record  top of page
1443-05-19
Location Type of Document
OAR11, 42r-e
OAR12, 109v-b
Besteding
Text
[004] Anno xliii, xix dage in meye, heemr. Poelgeest, Alcmade, Boechorst, Zwieten, Paeds ende Scoten. Item Aelsmer sluse salmen twe nyewe doeren an maken binnen vier weken bij ponden xv nye placken voirt lb. te betalen tot Bamisse scouwe. Besteet Noortgen om x lb.
English Summary
Specifications for repair of Aalsmeerdersluis.
Keywords
aalsmeerdersluis; specifications; maintenance; noortgen; poelgeest, gerijt van; alcmade, willem van; boechorst, jan van der; florijs paedze; scoten, ijsbrant van; zwieten, boudijn van; noortgen
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
aalsmeerdersluis 1 / 2     1457
alcmade, willem van 12 / 58 1429 1443 1443
boechorst, jan van der 23 / 56 1405 1443 1443
florijs paedze 17 / 30 1430 1443 1443
maintenance 39 / 85 1356 1443 1443
noortgen 2 / 2   1443  
noortgen 1 / 2     1443
poelgeest, gerijt van 18 / 64 1419 1443 1443
scoten, ijsbrant van 12 / 53 1438 1443 1443
specifications 16 / 48 1330 1443 1443
zwieten, boudijn van 13 / 37 1430 1443 1443

 

Record #166 prev record   Date   next record  top of page
1443-05-19
Location Type of Document
OAR11, 42v-a
OAR12, 109v-c
Besteding
Text
[005] Anno xliii, xix dage in meye, heemr. Poelgeest, Alcmade, Boechorst, Zwieten, Paeds ende Scoten. Item die heemr. willen besteden die sluse van Hairlem te verplancken na dat oude scampelioen als sij geweest heeft een plancke onder water ende sel gemaect wesen mit plancken, ijser ende aerdwerck voir sinte Jacops dach naest comende te betalen bij ponden xv nyewe placken voir dat pont, ende men sel betalen op die Bamisse souwe mit voir wairden dat die in die sluse horen die voir koer sullen hebben of sise selve maken willen ende dair een wete of te doen den genen diese an nemen binnen acht dagen, ende soe wie die sluse aen nemet te maken sel die oude plancken hebben. Claes Dirc z. aen genomen om xcvii lb.
English Summary
Specifications for the reconstruction of the Haarlemmersluis in the Spaarndam.
Keywords
haarlemmersluis; specifications; maintenance; reconstruction; poelgeest, gerijt van; alcmade, willem van; boechorst, jan van der; florijs paedze; scoten, ijsbrant van; zwieten, boudijn van; claes dircszoon
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
alcmade, willem van 13 / 58 1429 1443 1443
boechorst, jan van der 24 / 56 1405 1443 1443
claes dircszoon 1 / 2     1443
florijs paedze 18 / 30 1430 1443 1443
haarlemmersluis 1 / 2     1469
maintenance 40 / 85 1356 1443 1443
poelgeest, gerijt van 19 / 64 1419 1443 1443
reconstruction 25 / 71 1406 1443 1443
scoten, ijsbrant van 13 / 53 1438 1443 1443
specifications 17 / 48 1330 1443 1443
zwieten, boudijn van 14 / 37 1430 1443 1443

 

Record #167 prev record   Date   next record  top of page
1443-05-19
Location Type of Document
OAR11, 42v-b
OAR12, 109v-d
Besteding
Text
[006] Anno xliii, xix dage in meye, heemr. Poelgeest, Alcmade, Boechorst, Zwieten, Paeds ende Scoten. Item soe selmen die grote sluse maken nader koer, dats te weten te dammen binnen die sluse mit twe dammen ende een nyewe doerbindt ende een bindt dair op, ende noch achte nyewe binden meer oft noot is ende plancken dair na volgende gelijc dat oude hout geweest heeft, ende dit sel gemaect wesen voir sinte Berteelmees dach naest comende. Dat hebben den ambochten selve doen maken.
English Summary
Specifications for the reconstruction of the Grote Sluis in the Spaarndam.
Keywords
specifications; maintenance; reconstruction; grotesluis; poelgeest, gerijt van; alcmade, willem van; boechorst, jan van der; florijs paedze; scoten, ijsbrant van; zwieten, boudijn van
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
alcmade, willem van 14 / 58 1429 1443 1443
boechorst, jan van der 25 / 56 1405 1443 1443
florijs paedze 19 / 30 1430 1443 1443
grotesluis 3 / 8 1358 1441 1443
maintenance 41 / 85 1356 1443 1443
poelgeest, gerijt van 20 / 64 1419 1443 1443
reconstruction 26 / 71 1406 1443 1443
scoten, ijsbrant van 14 / 53 1438 1443 1443
specifications 18 / 48 1330 1443 1443
zwieten, boudijn van 15 / 37 1430 1443 1443

 

Record #168 prev record   Date   next record  top of page
1443-05-19
Location Type of Document
OAR11, 42v-c
OAR12, 109v-e-110r; OAR12, 105v-c
Besteding
Text
[007] [008] Anno xliii, xix dage in meye, heemr. Poelgeest, Alcmade, Boechorst, Zwieten, Paeds ende Scoten. Item te aerden op Sparendamme vander straet of den waghenwech breet dat sel maken, elx voir sijn doer, ende die aerde sel men halen inden Droen ende betalen naden koer, ende het sel gemaect wesen voir sinte Johans dach op die boete dat derdendeel van x lb., ende men sal die huse wegen straet hoge.
English Summary
Specifications for reconstruction of a road or dike called the Wagenweg with dirt to be taken from the Droen.
Keywords
aardhaling; droen; wagenweg; spaarndam; reconstruction; maintenance; poelgeest, gerijt van; alcmade, willem van; boechorst, jan van der; florijs paedze; scoten, ijsbrant van; zwieten, boudijn van
Notes
There are two copies in OAR12; the second is listed as beveling 8.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
aardhaling 26 / 37 1356 1442 1443
alcmade, willem van 15 / 58 1429 1443 1443
boechorst, jan van der 26 / 56 1405 1443 1443
droen 9 / 10 1416 1438 1447
florijs paedze 20 / 30 1430 1443 1443
maintenance 42 / 85 1356 1443 1443
poelgeest, gerijt van 21 / 64 1419 1443 1443
reconstruction 27 / 71 1406 1443 1443
scoten, ijsbrant van 15 / 53 1438 1443 1443
spaarndam 23 / 55 1253 1441 1443
zwieten, boudijn van 16 / 37 1430 1443 1443

 

Record #169 prev record   Date   next record  top of page
1443-05-19
Location Type of Document
OAR11, 42v-d
OAR12, 110r-a
Besteding
Text
[008] Anno xliii, xix dage in meye, heemr. Poelgeest, Alcmade, Boechorst, Zwieten, Paeds ende Scoten. Item soe wil die heemr vandes landts wegen besteden den Kulc te aerden dat den lande toe behoort, te weten een roede breet bij ponden xv nyewe placken voirt lb. te betalen te Bamisse scouwe, te maken binnen een maent. Ende alle die plaetwerc van outs dat Spaernlant hadden, die sullen hair aendeel nemen op die selve zijde als van outs lach ende beginnen an die Grote sluse after werts streckende, ende die aerde selmen halen ter naester aerde ter minster scade, ende die sel dat lant selve betalen.
English Summary
Specifications for the reconstruction of the ship lock (Kolksluis) in the Spaarndam: haul in dirt; repair shoring.
Keywords
kolksluis; aardhaling; specifications; plaatwerk; spaarneland; grotesluis; poelgeest, gerijt van; alcmade, willem van; boechorst, jan van der; florijs paedze; scoten, ijsbrant van; zwieten, boudijn van
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
aardhaling 27 / 37 1356 1443 1444
alcmade, willem van 16 / 58 1429 1443 1443
boechorst, jan van der 27 / 56 1405 1443 1443
florijs paedze 21 / 30 1430 1443 1443
grotesluis 4 / 8 1358 1443 1449
kolksluis 1 / 3     1446
plaatwerk 4 / 11 1421 1443 1446
poelgeest, gerijt van 22 / 64 1419 1443 1443
scoten, ijsbrant van 16 / 53 1438 1443 1443
spaarneland 2 / 2 1372 1372  
specifications 19 / 48 1330 1443 1443
zwieten, boudijn van 17 / 37 1430 1443 1443

 

Record #170 prev record   Date   next record  top of page
1443-05-19
Location Type of Document
OAR11, 42v-e
OAR12, 022v-d
Keur
Text
[151] Anno xliii, xix dage in meye, heemr. Poelgeest, Alcmade, Boechorst, Zwieten, Paeds ende Scoten. Item tot Zassenhem ende tot Warmond in Voirhouter wateringe, scotdoeren te maken voir Lamberti. Dat sel doen Noortich, Noortigherhout ende Voirhout.
English Summary
Order the residents of Noordwijk, Noordwijkerhout, and Voorhout to repair the sluis doors in the Voorhouterwetering in Sassenheim and Warmond.
Keywords
sassenheim; warmond; sluices; canals; voorhouter wetering; noordwijk; noordwijkerhout; maintenance; reconstruction; voorhout; poelgeest, gerijt van; alcmade, willem van; boechorst, jan van der; florijs paedze; scoten, ijsbrant van; zwieten, boudijn van
Notes
Published in Sloof (1999), p. 184, note. 73.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
alcmade, willem van 17 / 58 1429 1443 1443
boechorst, jan van der 28 / 56 1405 1443 1443
canals 33 / 67 1356 1443 1443
florijs paedze 22 / 30 1430 1443 1443
maintenance 43 / 85 1356 1443 1443
noordwijk 5 / 14 1408 1434 1445
noordwijkerhout 4 / 9 1408 1417 1445
poelgeest, gerijt van 23 / 64 1419 1443 1443
reconstruction 28 / 71 1406 1443 1444
sassenheim 1 / 4     1447
scoten, ijsbrant van 17 / 53 1438 1443 1443
sluices 35 / 68 1253 1443 1443
voorhout 4 / 9 1408 1417 1443
warmond 1 / 8     1444
zwieten, boudijn van 18 / 37 1430 1443 1443

 

Record #171 prev record   Date   next record  top of page
1443-05-19
Location Type of Document
OAR11, 42v-f
OAR12, 022v-e
Keur
Text
[152] Anno xliii, xix dage in meye, heemr. Poelgeest, Alcmade, Boechorst, Zwieten, Paeds ende Scoten. Item een scouwe sloot an die Zwet an Voirhouter zijde van viii voet.
English Summary
Order digging of a ditch of 8 feet along the Voorhout side of the Zwiet, subject to inspection.
Keywords
zwet; ditches; schouwsloot; voorhout; poelgeest, gerijt van; alcmade, willem van; boechorst, jan van der; zwieten, boudijn van; florijs paedze; scoten, ijsbrant van
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
alcmade, willem van 18 / 58 1429 1443 1443
boechorst, jan van der 29 / 56 1405 1443 1443
ditches 8 / 13 1437 1440 1447
florijs paedze 23 / 30 1430 1443 1443
poelgeest, gerijt van 24 / 64 1419 1443 1443
scoten, ijsbrant van 18 / 53 1438 1443 1443
voorhout 5 / 9 1408 1443 1445
zwet 2 / 3 1434 1434 1448
zwieten, boudijn van 19 / 37 1430 1443 1443

 

Record #174 prev record   Date   next record  top of page
1443-05-19
Location Type of Document
OAR11, 43r-c-43v
OAR12, 110r-b-110v
Besteding
Text
[009] Anno xliii negentien dage in meye. Item in aldustanighe voirwairden ende manieren, soe willen die heemr. van Rijnlant besteden een nyewe sluse te maken geheten die Hoghe sluse, toebehorende die vander Aer ende vander Scoot, Riedewijck ende Nyewerkerck mit horen mede pleghers. Item eerst soe sellen dair in wesen xlii gebinden enen over dat anderde gecarbeelt. Item dat doir gebint mit die twee vloeghel binden voets kant vier kant. Item die gordinge die sellen wesen tien dwmen breet ende vijf dick. Item die balcken die sellen wesen tien ende een halven dwm. Item die stilen die sellen wesen tien dwmen dick. Item die quespen sullen wesen viii ende een half dwm dick. Item dat cloosterhout sel wesen xii dwmen breet ende v- 1/2 dick. Item die sluse sel wesen xii ende 1/2 wijt. Item die hoecht sel wesen x voet. Item die stilen ende dat raemt daer die doer of gemaect, die sellen breet wesen x dwmen ende v dick. Item die plancken dair si mede ghestopt sullen wesen i-1/2 dwm dyck. Item alle dit werck sel wesen leydsche voet ende die voet xii dwm. Item die scoren beneden an die sluse dier selre wesen iii, die een sel legghen midden tegens die doer stijl geleghert op die quespen, die ander twee an die zijden streckende an dat doerbint ende geleghert an die stijlen, ende die plancken boven ende besijden [43v] ende alle houtwerck na dat scampelioen, ende alle houtwerck sal wesen van goeden canthout [ganchout?] ende deventers hout wercbaer sonder spint of rootolm. Ende soe wie dese sluse anneemt te maken, die sel borge setten voir die sluse dair den heemr. ende den lande die die sluse toe behoirt an ghenoecht, ende dese sluse selmen leveren te vollen ghemaect tot sinte Lambrechts dage van hout, van aerde, van yser als hair toe behoirt. Item so wil die heemr. dese sluse besteden bi ponden xv nyewe stuvers [pl.?] voir i pont of payment hoirre wairde, ende die dage van betalinge sullen wesen een derdendeel binnen vi weken ende dat andere derdendeel binnen vi weken dair na ende dat derde derdendeel tot die Bamis scouwe als die sluse op ghelevert is te vollen prise. Item so sullen die ghene die die sluse an nemen den heemr. geven voir horen ende horen dieneren ritsoen als van outs gewoenlic is, dats te weten xii nobel ende een nobel te wijncoep. Item worde die sluse niet gemaect totten voirnoemden dage, dat woude die heemr. corrigieren tot hoirsselfs goetduncken. Item voirt sel dese sluse gemaect wesen van hout, yser ende aerde als een goede sluse toebihoirt na ouden costumen. Item dese sluse heeft an genomen te maken Claes Dircx z. tymmerman ende Dirc Florijs z. van Leyden om v c lxxxv lb. Item die heemr. die dese sluse besteden waren Poelgeest, Alcmade, Boechorst, Paeds ende Scoten.
English Summary
Specifications for the construction/reconstruction of the new sluice known as the Hogesluis
Keywords
hogesluis; ter aar; schoot; rietwijk; nieuwerkerk; specifications; construction; wijnkoop; claes dircszoon; dirc florijszoon; poelgeest, gerijt van; alcmade, willem van; boechorst, jan van der; florijs paedze; scoten, ijsbrant van
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
alcmade, willem van 19 / 58 1429 1443 1443
boechorst, jan van der 30 / 56 1405 1443 1443
claes dircszoon 2 / 2 1443 1443  
construction 33 / 73 1361 1442 1444
florijs paedze 24 / 30 1430 1443 1443
nieuwerkerk 2 / 8 1392 1392 1444
poelgeest, gerijt van 25 / 64 1419 1443 1443
rietwijk 1 / 8     1444
schoot 3 / 8 1437 1438 1445
scoten, ijsbrant van 19 / 53 1438 1443 1443
specifications 20 / 48 1330 1443 1444
ter aar 1 / 7     1450
wijnkoop 1 / 3     1444

 

Record #172 prev record   Date   next record  top of page
1443-06-29
Location Type of Document
OAR11, 43r-a
OAR12, 020r-b
Keur
Text
[136] Sinte Johans scouwe anno xliii. Item soe hebben die heemr. ende dijcgrave gekoert dat die scout van Alcmade mit sijn heemr. hair scouwen in die kercke bieden sullen achte dage te voren, ende op dien dach scouwen elx eygen op twe sc. die ongemaect sijn, ende die selmen openbaer besteden te maken om den minsten cost te maken binnen viii dagen. Ende dair sel die scout mit sijn heemr. hair scouwe op leggen opten viii dach ende dat weder bescouwen opter geenre cost die sijn werc op die voir scouwe ongemaect was. Ende die eerste scouwe dien cost selmen doen op die boeten ende, sijn die boeten niet alsoe groot als dien cost, so sal die cost voirt dat ambocht betalen bij goetduncken vanden heemr., durende tot onsen wederseggen.
English Summary
Instructions on how officials in Alkemade shall announce and conduct their inspections.
Keywords
schouten; alkemade, schout of; schouwen; kroosheemraden; regulations; procedures
Notes
According to Sloof (1999), p. 37, note 18, this keur originated sometime before 1437 and was reconfirmed (in 1443). See also record #173 and record #299.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
kroosheemraden 42 / 84 1284 1440 1443
procedures 33 / 71 1400 1442 1443
regulations 4 / 21 1421 1437 1443
schouten 34 / 88 1284 1443 1443
schouwen 28 / 101 1284 1441 1443

 

Record #173 prev record   Date   next record  top of page
1443-06-29
Location Type of Document
OAR11, 43r-b
OAR12, 022v-b
Keur
Text
[148] Sinte Johans scouwe anno xliii. Item in deser manieren [refering to the manner in which Alkemade carried out its schouw] sullen scouwen die van heren Jacops wout, Leydemuden, Reynsaterwoude ende Vriesecoop ende alle ander die des begeren.
English Summary
Officials in Heer Jacobswoude, Leimuiden, Rijnsaterswoude, and Vriesekoop shall announce and carry out their inspections in the same manner as specified for Alkemade.
Keywords
schouwen; schouten; leimuiden; jacobswoude; esselijkerwoude; rijnsaterswoude; vriesekoop; kroosheemraden; regulations; procedures
Notes
The entry in OAR12 begins by repeating the previous item (record #172) and appends the following: 'Ende inder manieren voirsc. sullen alle andere scouwen diet begeren.' See also record #299.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
esselijkerwoude 1 / 2     1458
jacobswoude 3 / 6 1424 1440 1446
kroosheemraden 43 / 84 1284 1443 1444
leimuiden 2 / 4 1435 1435 1450
procedures 34 / 71 1400 1443 1444
regulations 5 / 21 1421 1443 1451
rijnsaterswoude 5 / 5 1432 1435  
schouten 35 / 88 1284 1443 1444
schouwen 29 / 101 1284 1443 1443
vriesekoop 4 / 6 1434 1435 1449

 

Record #178 prev record   Date   next record  top of page
1443-07-25
Location Type of Document
OAR11, 49r-c-49v
OAR12, 066r-b-066v
Vonnis
Text
[017] Wij Gerijt van Poelgeest heer van Hoichmade, Willem van Alcmade ende Gerijt van Zijl, ridderen, Jan vander Boechorst, Boudijn van Zweten, Florijs Paedze ende YJsbrant van Scoten, knapen, hoge hiemr. van Rijnlant, doen condt allen luden dat gecomen is Aernt Vechters z. [49v] inden jair van een ende dertich [1431] lestleden voirden hogen hiemraet van Rijnlant doe ter tijt wesende ende heeft aengenomen vandes gemeens lands wegen van Rijnlant voir hem ende sinen erven eygentlyc ende erflic die hoge breede vanden Zeedijck bij Aemstelredamme geheten Costverloren also groot ende cleyn als hij gelegen is op sijn zate doe ter tijt gelgen in Costverloren streckende den voirs. dijck zwtoostwairt ter Halver wateringe toe, dair sij him voir gegonnet hebben ende gegeven vandes lands wegen van Rijnland den cadijck tot Costverloren gelijc sijn brieve dair off inhouden, des so is gecomen inden jare van twee ende vertich [1442] Vechter Airents zoon die in desen rechten bestorven is van sinen vader voir ons heemr. nu ter tijt wesende ende heeft op gedragen ende overgegeven all last, profijt, recht ende toe seggen dat hij hadde vanden Zeedijck bij Costverloren ende cadijck als boven geroert is tot behoeff Reyner Reyners z. ende sinen erven eygentlic ende erfflic dat hij dien Zeedijck bij Costverloren boven bepaelt houden sal mit sulken prouffite als Airnt Vechters zoon ende Vechters Airnts zoon dair off gehadt hebben, ende die breive die dair of sijn dat wtwijsen tot der Halver weteringe toe, dats te verstaen ter Halver sluyse toe dair die laiste sluyse gelegen heeft van Costverloren, ende dat hij noch sinen erven dit niet vervreemden noch vercopen en sullen buten den heemr. voirs. Ende want ons hoge heemr. voirs. kundich is ende dese overgifte bij onsen consente ende wille vandes lands wegen van Rijnlant gesciet sijn, so hebben wij in kennessen ende getugenesse der wairheit onse zegelen an desen brieff gehangen, ende deser brieve sijn twee alleens sprekende, dair wij den enen voir ons in den gemeenen lande van Rijnlant of hebben ende den anderen gelevert Reyner voirsc. voir hem ende sine erven. Gegeven des dijnxdages na sinte Jacobs dach apostel int jair ons heren duysent vierhondert drie ende veertich.
English Summary
Regulate the maintenance of Kostverloren dike, part of sea dike at Amsterdam, in the wake of the death of Aernt Vechterszoon. Picked up by Reyner Reynerszoon.
Keywords
aernt vechterszoon; hoge zeedijk; spaarndammerdijk; kostverloren; maintenance; amsterdam; reyner reynerszoon; vechter aerntszoon; halversluis; halverwetering; poelgeest, gerijt van; alcmade, willem van; boechorst, jan van der; zwieten, boudijn van; florijs paedze; scoten, ijsbrant van; zijl, gerijt van
Notes
See also record #046, record #112, record #176, record #177, record #193, and record #493.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
aernt vechterszoon 2 / 3 1431 1431 1449
alcmade, willem van 20 / 58 1429 1443 1443
amsterdam 6 / 23 1405 1440 1443
boechorst, jan van der 31 / 56 1405 1443 1443
florijs paedze 25 / 30 1430 1443 1443
halversluis 1 / 2     1444
halverwetering 4 / 4 1431 1437  
hoge zeedijk 13 / 34 1255 1438 1445
kostverloren 5 / 8 1431 1437 1444
maintenance 44 / 85 1356 1443 1445
poelgeest, gerijt van 26 / 64 1419 1443 1443
reyner reynerszoon 2 / 3 1437 1437 1449
scoten, ijsbrant van 20 / 53 1438 1443 1443
spaarndammerdijk 13 / 36 1255 1438 1445
vechter aerntszoon 1 / 2     1449
zijl, gerijt van 10 / 24 1415 1438 1443
zwieten, boudijn van 20 / 37 1430 1443 1443

 

Record #175 prev record   Date      top of page
1443-10-01
Location Type of Document
OAR11, 43v-a-48r
OAR12, 073v-b-078r
Vonnis
Text
[033] Item omtrent Bamisse anno xliii. Soe hebben Hughe Albout ende Claes van Boschusen op dese tijt burgermeysteren van Hairlem ende van Leyden beclaecht die hoge heemrade van Rijnland voir den heer van Lalaing gouvenuer ende anders die rade mijn genadichs heren als Gerijt van Poelheest, Gerijt van Zijl, Willem van Alcmade, ridderen, Jan vander Boechorst, Boudijn van Zweten, Florijs Paedze ende Ijsbrant van Scoten, knapen ende hoge heemraden van Rijnlant up dese tijt inder manieren hier na volgende. Item clage der burgermeystern voirs. 'Item vermoegende edele heer van Lalaing gouvenuer ende ghij vrome ende wijse heren vanden hogen rade mijns liefs genadichs heren van Bourgondien gestelt tsijnre lande van Hollant, Zeelant ende Vrieslant, want die steden van Hairlem ende Leyden zeekere privilegien ende [44r] hantvesten hebben na verwijsinge enige copyen die sij u lieve heren overgeven, wair om lieve heren sij uwer eerbaerheit bidden als sij cormoedelicste mogen dat hun hoir privilegien ende hantvesten gehouden worden dat hun tot hoir toe niet en heeft mogen bueren. Voirt lieve heren vanden rade als vanden penninck gelde, sluysen, verlaten, morgengelde, ander ongelt ende ommeslach dat setten sij in handen mijns genadichs heren wes sijnre genaden dair in belieft dair sijn sij in te vreden, behoudelic dat sij hoire hantvesten gebrucken mogen. Voirt so menen sij als vanden verlate dat lest werf besteedt wert ende grote Reyner an nam datmen bevinden sal dat enige vanden heemrade half dat hout gecoft ende dat loon dair off te halven betaelt hebben, ende wes dair of gesciet is dat selmen toten ondersoeck van minen here van Lalaing.' Antwoirde der heemrade van Rijnlant op dese voirscr. clachte. 'Antwoirde der hoger heemrade van Rijnlant up sulke cedule als hun gelevert is bijden here van Lalaing van weghen der steden van Hairlem ende van Leyden inhoudende eerst aldus, want die steden van Hairlem ende van Leyden zeekere privilgien ende hantvesten hebben na verwisinge enighe copyen die sij overgeven, so bidden sij dat hem hair privilegien ende hantvesten gehouden worden dat hem tot hair toe niet en heeft mogen bueren, wair up die heemr. als dienres ende bewairres des gemeens lants also verre alst horen dienst angaet ende up corectie vanden edelen ende gemenen ingeseten hoirre heemraedscip verantwoirden dat die privilegien ende hantvesten die die steden van Hairlem ende van Leyden seggen hebben alst scijnt bijder voirscr. copye, in dien dat sij die hebben van geenre wairde en is ende na allen rechts doot, te niete ende van onwairden, want sij niet doghentlijck vercregen en sijn angesien dat dat is yegen den eet die die heemr. doen mooten, die in eenen punt inhout dat sij die lage mogen doen sullen gelijck den hogen, den armen gelijck den riken ende dair om en [44v] sijn die buergermeysters niet vorder dair in gerekent dan lantgenoten. Ende aldus en heeft die grave niet gegevene doe hij hem die hantveste gaff dat van wairden is gemerct, dat si out sijn omtrent xlvii jair, ende nye sint dat sij gegeven sijn noch bij dies graven tijden diese selve gegeven mach hebben noch bij geens anders graven tijden van Hollant sint dier tijt wesende tot desen dage toe gepossesseert off gebruyct hebben geweest, ende gedragen hem dies anden rechte. Ende al wairt dat sij van wairden waren als sij niet en sijn, so en sijn die heemr. dair van sij begeven die gehouden te hebben dat niet sculdich noch machtich te doen bi redene hier na verclairt. Die eerst is dese, die copye vanden hantveste voirscr. hout dat niet in rekeninge te doen ten sij dat die heemraders mit anderen brieven bewijsen mogen dat des billicken niet wesen en sall, so onderwijsen die hiemraders voirs. als boven dair up dat sint der tijt dat Sparendam eerst gedijct was ende die hiemraden eerst geset ende gecordineert hebben geweest dat gemeen landt dair onder gelegen goede privielgien ende hantvesten heeft van grave Florijs van Hollant beginnende tot nu toe, dair up hair voirsaten voir ende sij bij hoirren tijt die dijckaedze ende hiemraetscip ende all dat dair an cleeft geregiert ende bewairt hebben, dair sij toe geedt ende gesworen sijn ende die hantvesten ende rechten en houden nergens in eniger punte dat die heemraden rekeninge doen sullen voir yemande ende dair bij en sijn sij doch niet sculdich enige rekeninge bijden steden van Hairlem ende van Leyden te doen. Die andere redenen is dese, want die hiemraders geen ontfangers noch omme setters en sijn van enigen morgengelde dat ergent in enigen ambochten geset off gegadert wort van wat stucken dattet oick sijn van dijcken, sluysen, spuyen, huelen off wateringen dan hair penninck gelt alleen, ende dat dat doen die ambochts bewairres in allen ambochten die bijden gemeenten ende niet bijden hiemraders geset ende gekoren worde, ende sij oick van genen wercken niet wt en geven, so en mogen sij geen rekeninge doen van enich morgengelt off ommesettinge noch oich sculdich en sijn te doen, mar is wail een gewoente, want die hiemraden den lande verbonden sijn mit eede dat sij om dat lant ende lantgenoten te besorgen als enige ambochte enige wercken hebben doen maken dair sij morgengelt om setten moeten, dat sij die settinge plegen te oversien ende wair voir dat gelt gegadert sal worden, om offer yet onredelicx inden ambochts bewairres rekeninge wair dat te corrigieren dair an dat sij billick geven ondanck mer danck verdienen. Ende men sal oick niet vinden dat die ambochts bewairres den hiemraden ergent yet rekenen gegven dan hair pennincgelt voirs. Ende om vorder te onderwijsen, soe ist een gewoente in allen ambochten als die ambochts bewairres jair rekeninge doen sullen dat sij dat te voren openbaerlic doen kondigen xiiii of viii dagen te voren in allen kercken dairs noot is up dat die lantgenoten dair onder gelant die hair rekeninge willen horen dair bij comen mogen. [45r] Upten ander punt dat die voirscr. steden van Hairlem ende van Leyden scriven als vanden penninckgelde, sluysen, verlaten, morgengelt, ander ongelt ende ommeslach dat setten sij in mijns genadichs heren handen wes sijnre genade dair in belieft dair sijn sij in te vrede. Dair up is der heemr. antwoirde dattet penninckgelt sint Sparendam eerst gedijct was altoos gewoenlic is geweest te geven ende dat alle die heemr. die voir geweest sijn ende nu sijn dat gehadt hebben voir horen coste ende arbeit so dat niemant die contrarie bewijsen en sall, ende dair om die nu sijn dat oick sijn sculdich te hebben ende te ontfangen, ende dat die voirs. steden te breden sijn mit dat mijn genadige heer dair in belieft, dat hebben sij goet te lijden want sij als lichaem vanden steden geen seggen dair in en hebben vorder dan hoir poorters die lant hebben als andere lantgenoten. Ende als vanden sluysen, verlaten, morgengelde ende ommeslach hebben die heemrade genoich verantwoirdt int voorste artikel dat sij hem dair off niet en onderwinden van ontfaen noch van wtgeven ende dat sij gewijst hebben an wien dat dat coomt. Item up dat derde punt dat aldus begint 'so menen sij als vanden verlate dat lest besteedt was' etc., so verantwoirden dair op die hiemraders dat hun vreemde dunct van burgermeysters van steden dat sij upten hiemr. clagen bij mene ende dat sij dat niet verhouden en hebben totter tijt toe dat sij hoir clage van dien punte vast setten ende oick bij namen niet en noemen enich vanden hiemraders die sij yet an seggen willen, ende want dit verlaet hoiren kueren an roert, so en sij sij niet sculdich dair up te verantwoirden noch van horen vonnissen, want die graeflicheyt dat horen eedt bevolen heeft, ende want datter yemant yegens dede, die soude verbueren die hoichste buete die sij wijsen mogen na wtwijsinge der hantveste, ende wantter een out verlaet was dat hebben sij wt gekuert ende een nye dair voir ende dat besteedt als sij sculdich sijn te doen van horen diensts wegen. Item repliek der burgermeystern upter heemr. antwoirde. Up tgeent [form of hetgeen] dat die hiemraders verantwoirden dat die hantvesten die die steden seggen te hebben van geenre wairde en is want sij niet dogenclic vercregen en sijn ende dat sij tot deser dage toe niet gepossesseert noch gebruyct hebben geweest ende datmen in [45v] genen hantvesten noch rechten vinden en sal dat sij voir yemant sculdich sijn rekeninge te doen want sij ontfangers noch omme setters en sijn ende oick van genen wercken niet wt en geven, etc., hier up verantwoirden die steden dat die hantveste van wairde is ende wesen sal wantse hertoge Aelbrecht grave van Hollant zaligher gedachten bij sinen hogen wijsen ende mit voirsienicheit verleent ende gegeven heeft gelijken dat wtscrift vanden selver hantveste hier na bescreven volgende dat wtwijst upt punt dat die hantveste niet doghentlic vercregen en is, etc., twelke die steden verdunct nader groter voirsienigheit wijsheit diemen inden hiemraden seit te wesen dat sij mit sulken redenen den steden betalen willen, want onse genadige heer die voirs. hantveste ende andere confirmeert heeft om die te gebruken so dat die steden an sijnre genaden begeren ende oitmoedeliken bidden dat onse genadige heer dat punt voir den steden verantwoirden wil, so den steden dunct datter sijnre genaden ende heerlicheden meer an cleeft dan hun selven. Ende also die hiemraders over geven dat die hantveste niet gepossesseert en is, etc., dairup verantwoirden die steden dat sij anders niet en wete danse gepossesseert ende gebruyct heeft geweest is, mer heeftse niet gebruyct geweest dats overmits dat die landen in groten twijdracht ende perikel geweest ende gestaen hebben, mer nu die landen ende steden eens ende in goedn vreden sijn dair onse heer god in gelooft ende in geeert sij, so ist dat die steden voirs. nu meer vervolchs hebben van hoiren poorteren dan sij up anderen tijden gehadt hebben diet hem luden clagelic te kennen hebben gegeven hoe die hiemraders mit hem luden omme gegaen hebben. Ende al ist dat die hiemraders scriven dat sij ontfangers noch ommesetters en sijn ende oick niet wt en geven, sij sijn doch dat ende all, ende men van genen saken niet doen en mach noch ende doet ten sij wt hem ende bij hem. Item up tgeent dat die hyemraders verantwoirden als vanden penninck gelde dat sij dat altijt gehadt hebben ende dat dat lichaem vanden steden geen seggen dair meer in en hebben dan hair poorteren die lant hebben ende anderen lantgenoten, etc., hier up verantwoirden die steden want sij horen poorteren ende ommesaten verbonden sijn mit eede of men hun ongelijck doen woude dat sijse dair inne sculdich sijn te verantwoirden ende te verdadinge ende of die hiemraders hoir penninck gelt hoger setten ende nemen wouden dan sij van rechts wegen sculdich waren te doen dat sij dat bijden lichaem vanden steden mogelijc of laten souden na inhout der hantveste, mer niet min die steden setten dat tot kenissen van minen heer van Lalaing inden name van mine genadigen heer ende oick na wtwisinge hoire eygenre hantvesten willen sij die voirt brengen dair men wail in bevinden sal wat sij nemen sullen. [46r] Item up tgeent dat die heemraders verantwoirden dat hun vreemde dunct vanden burgermeesters vanden steden up den hiemr. te clagen bij meenen ende want sij niemant bij namen en noemen vanden hiemraders die sij yet an seggen will, hier up verantwoirden die steden dat dat bijden ondersoeck wes dair of is wel bevonden sal worden. Hertoge Aelbrechts hantvest gegeven inden jare m ccc xcvi op sinte Lambrechts dach pr-----, domino de Gommengijss, domino Brusonis [Brustijns?] de Herwijnde et domino Johanne de Renesse consulibus Welhelmus archideaconis Gerbrandi de Couster prepositus Monten. Hannon. ''Wij hebben gegeven ons stede van Hairlem als dat onse heemr. van Rijnlant die nu sijn of namaels wesen sullen geen morgengelt gaderen noch setten en sullen ten sij bij een of twee van onsen rade die wij dair toe voegen sullen ende bij onsen steden van Hairlem ende van Leyden, ende dair sullen onse hiemraders voirscr. goede rekeninge ende bewijsinge off doen eer sij enige morgengelt gaderen off setten mogen ten sij dat die selve heemraders mit anderen brieven bewijsen mogen dat des billicx niet wesen en sal.''' Duplike der heemrade van Rijnlant upter der steden replike voirscreven. 'Up tegeenc dat die heer van Lalaing den heemraden van Rijnlant over gegeven heeft in eenre cedule hem gelevert bij Huge Albout ende Claes van Boschusen up dese tijt burgermeesteren van Hairlem ende van Leyden in vorme van replike upter antwoirde vanden hiemraden overgegeven up een ansprake up hem gedaen bij Huge ende Claes voirn., so duplicieren die hiemraden voirs. inden manieren hier na volgende mit pretestacien dat sij onderwijsinge doen up correctie vanden edelen baermoedzen ridderen, knapen ende lantgenoten inder heemraedscip van Rijnlant geseten den welken die hantvesten vander dijckaedse ende vander heemraedscip toe behoren dair die hiemraden anders niet dan mijns genadichs heren ende des lants dienres of en sijn gelijck sij dat oick in hoir eerste antwoirde geroert hebben. Ende eerst also die replike vanden steden altoos behouden dies dat voirscreven staet inhout drie artikelen: eerst dat die hantveste van wairden is om dat hertoge Aelbrecht zaliger gedachten die gegeven heeft bij [46v] voirsienicheit van sinen rade ende mijn genadige heer geconfirmeert, etc., dair up dupliceiren die heemrade als sij eerst veranwairt hebben dat dat punte van die hantveste van onwairden is om reden in hoire antwoirde verclairt, met tegenstande dat se hertoge Aelbrecht gegeven heeft up zeker condicien dair in begrepen. Dat ander artikel is dat die steden replicieren up dat die hiemraders geantwoirt hebben dat die hantveste niet duechdelic vercregen en is, etc., dat dat den steden verdunct nader groter voirsieniger wijsheit diemen inden heemrade seit te wesen, etc., dair up duplcieren die hiemraders dat sij niet wijser en sijn dan hem god verleent heeft ende dair om en komen [konnen?] sij den steden mit gheen beter reden betalen dan hair wijsheit wt geven kan ende dat die steden smadelijc sciren [scrijven?] upter heemrader wijsheit dies en sijn Huge noch Claes te beter niet noch die hiemraders te arger mer ten derss [derff?] den steden niet vreemde duncken dat die hiemraders meynen dat dit punte vanden hantveste van onwairden is, want hem en twivelt niet als die sake voir minen genadigen geer coemt die welke die interpretacie vanden hantveste toebehoirt ende niemant anders, dat punte vanden hantveste en sal van onwairden gewijst werden al ist dat mijn genadige heere der stede hantvesten geconfirmieert heeft, dats te verstaen hantvesten die van wairden sijn mer die van onwairden sijn en konnen overmits geen confirmacie van wairde worden, want een confirmacie geen nye recht en geeft vorder dan een hantveste selve vermach, welke saken minen genadigen heer niet an en gaen vorder dan rechten te wesen tusschen partyen, ende die hantveste en is niet duechdelic vercregen bij redene want die heemraders diemen dair bij lasten wil mit rekeninge te doen ende geen rekeninge sculdich en sijn te doen om dat sij en ontfangen noch wt en geven dair niet in gehoirt noch over geroepen en sijn geweest alst blijct ende driecht [draecht?] oick tegen horen eedt die sij minen genadigen heer tot des lants behoeff gedaen hebben, oick en sijn die baermodzen ridderen ende knapen noch lantgenoten inder heemraedscip van Rijnlant geseten niet gehoirt noch geroepen geweest mit verwerven vander voirsc. hantveste buten den welken men mit rechte gheen hantvesten der hiemraidscip angaende geven en mach. Dat derde artikel is dat die steden verantwoirden up dat die hiemrade verantwoirt hebben dat die hantveste niet gepossesseert en is, etc., dair die steden up replicieren dat sij anders niet en weten dan sij gepossessiert is geweest, etc., dair up duplicieren die hiemrade dat die [47r] steden hair possessie anders sijn sculdich te bewijsen dan mit sulken reden te seggen dat sij anders niet en weten dan sij gepossessert is, so moeten hair possessie bewijsen sullen sij hem dair mede beholpen ende dat die steden voirt scriven heeft sij niet gepossesseert geweest dats overmits die twijdracht vanden lande, etc., dair up duplicieren die hiemraders datter nye so grote eendracht noch so grote twijdracht inden lande geweest en is die hiemraedscipe en heeft geregiert geweest naden hantvesten vanden lande ende bijden hiemraders dier geweest sijn so dat die reden luttel dient voirt te setten up die possessie vande hantveste. Ende dat die steden scriven dat hair poorters hem clagentlyc te kennen gegeven hebben hoe die hiemr. mit hem luden om gegaen hebben, dair up duplicieren die hiemraders wes sij gedaen hebben mitten poorteren vanden steden omme te gaen dat sij dair off mit lichte comen willen ende begeren dat Huge Albout ende Claes van Boschusen seggen ende openen willen die clage die hoir poorteren upten hiemr. voir hem gedaen hebben up dat die hiemr. die verantwoirden mogen, ende up dat sij oick niet dencken en dorven dat Huge ende Claes tgeent dat sij over geven dat hoir poorters upten hiemr. geclaecht hebben dat wt hem selven doen. Ende dair die steden voirt scriven al ist dat die hiemraders scriven dat sij ontfangers noch omme setters en sijn ende oick niet wt en geven, sij sijn dat een ende all ende men van genen saken niet doen en mach noch en doet ten sij wt him ende bij him, dair up duplicieren die hiemrade dattet wair is dat sij dair off in haer eerste antwoirde over gegeven hebben ende dat die steden up hem die contrarie niet bewijsen en sullen ende dat die saken bij hem gescien ende dat sij dair toe sien om des lants oirbair is wel mogelijc, want sij mit eeden tot des lants behoef verbonden sijn, ende die steden en sullen niet bewijsen mitter wairheit dat die hiemr. yet nyes gedaen of begonnen hebben dan him van horen voirsaten van ouden rechten ende gewoenten an gecomen is, hoe wel sij die kerwe [verwe?] voir him nemen dat tgeent dat sij soeken wt clachten van horen poorteren coemt. Ende willen die steden of hair poorteren yet clagen upten hiemraders gedaen te hebben in contrarie van horen eede ende tegen dat inhouden van horen hantvesten ende koeren, dair aff willen sij te rechte staen ende hem verantwoirden dair sij van rechts wegen sculdich sijn te verantwoirden.' Item up tgeent dat die steden replicieren up die antwoirde vanden hiemraders ruerende vanden penninck gelde, etc., [in the bottom margin is added at this point: 'ende dat sij horen poorteren ende ommesaten verbonden sijn mit eede of men him ongelijck doen woude, etc.,'] duplicieren die hiemr. gelijck sij eerst verantwoirdt hebben, dat sij hoir penninck gelt ontfaen gelijck als hoir voirsaten ende sij tot hair toe gedaen hebben [47v] des nyemant die contrarie mitter wairheit dair off bewijsen sal ende sij ontfangen up dese tijt min dan hoir voirsaten gedaen hebben alsinen dat mit ouden boeken van lxx jaren wel bewijsen mach ende houden dair toe alle jair om oirbair ende profijt slants ten minsten drie scouwe dage meer dan onse voirsaten voirtijts gedaen hebben dair sij in genen priviligien toe verbonden en sijn. Ende voir so si screven dat sij horen poorteren ende ommesaten verbonden sijn mit eede, so duplicieren die hiemrade dat wel wair mach wesen dat die burgermeesters sculdich sijn hoir poorteren voir onrecht te verantwoirden, mer dat sij mit eede horen ommesaten verbonden sijn des vervreemt den heemr., want sij dat niet meer gehoirt en hebben aengesien dat sij inden ommesaten gheen seggen en hebben noch in genen saken der hiemraedscip angaende dan also verre alst horen poorteren als lantgenoten an gaet, ende die heemrade en hebben oick geen hantvesten vanden penninckgelt dan hoir oude besit ende hair comen dair up die hiemraedscip van Rijnlant van grave Florijs nederwert dat omtrent c ende i jair geleden is geregiert is geweest, ende mijn genadige heer heeft des lants ende heemr. hantvesten van Rijnlant geconfirmeert ende hair rechten, privilegien ende hair comen geloeft ende gesworen te houden als hij van hun luden gehult was. Upt derde artikel dair in die steden replicieren dat dat bijden ondersoeck was dair off is wel bevonden sal worden, etc., dair up duplicieren die hiemrade noch als sij eerst verantwoirt hebben ende so veel vorder datmen geen ondersoeck doen en kan noch en mach partyen en moeten vast setten contrarie punten doch na dien dat Huge ende Claes eerst die hiemrade belasten willen mit menen, ende noch hem dies gedragen an ondersoeck, etc., so duplicieren die hiemrade dair up dat geen van hem luden pairt noch deel gehadt hebben in die bestadinge vanden verlate tot Sparendamme gemaect noch an genen werken bij hem van des lants wegen bestaet sint sij hiemrade geweest sijn, ende die hiemr. willen wedden ende verpenen up een pene van duysent rijders, halve tot mijns genadichs heren behoeff ende halve totter geenre behoeff die inden rechten bevonden sall worden dat Huge Albout ende Claes van Boschusen mitter wairheit niet betugen noch proeven ende sullen tgeent dair sij bij meenen die heemraden mede belasten willen. [48r] Ende also die hiemrade tot anderen tijden in tegenwoirdicheit vanden regent ende rade toe gesproken sijn geweest wt anbrengen vanden steden voirs., dat sij up dat lant in Rijnlant morgengelt omme geslagen hebben up sommige morgen v groten ende vi groten ende up sommigen vii groten, ende want die steden dair off in horen scriften niet en roeren, so dunct den hiemrade dat sij dair den heemr. grotelijck an misdaen hebben sulke saken over hem an te brengen sonder redene die die hiemrade nye gedaen en hebben noch oict sculdich en sijn te doen ende men die contrarie mit horen kueren wel bewijsen sall, ende die hiemrade willen dat oick verpenen up een pene van dusent rijders, halff tot mijns genadichs heren behoeff ende halff totter geenre behoeff die inden rechten bevonden sall worden dat die steden dat mitten wairheit upten hiemrade niet proeven noch bewijsen en sullen. Ende die hiemr. geven voirt den heer van Lalaing ende anders den heren vanden rade hier up te kennen so wie den hiemrade mit onrechte beclaecht dat die verburen elcx die hoechste buete die die hiemrade wisen mogen ende dair toe sculdich sijn minen genadigen here beteringe te doen bij minen genadigen heer ende sinen rade, ende dne hiemr. dair off en boven van horen koste die sij doen sullen om dier sake wille gelijck dat voir dese tijt wael [waer?] gewijst is bij minen genadige heer in sijnre presencien [puntien?] inden saken die die stede van Aemsterdamme tegen den heemrade wtstaende hadde, dair die hiemrade minen genadigen heer also verre alst hem an gaet laten begaen in tijden ende in wijlen ende dat den heemr. angaet als van horen koste dair aff begeren sij rechte an u heren ten eynde vanden gedinge.
English Summary
Municipal officials of Haarlem and Leiden complained in front of the governor of Holland, lord of Lalaing, about Rijnland's attempts to collect levies from the cities despite their charters which they claim exempt them from such payments. Rijnland countered with charters claiming such authority and also referred, at the very end, to a similar case with Amsterdam in which, presumably Rijnland's claims were upheld.
Keywords
holland, raad van; handvesten; charters; morgengeld; penninggeld; sluices; omslag; aanspraak; antwoord; dispute settlement; investigation; nobles; commoners; morgen morgensgelijk; spaarndam; ambachten; heemraden; ambachtsbewaarders; dikes; heulen; spoyen; canals; common law; jurisdiction; aelbrecht, duke; floris v, count; recording in books; dupliek; repliek; slander; schouwen; inspections; amsterdam; haarlem; leiden; accounting; poelgeest, gerijt van; alcmade, willem van; boechorst, jan van der; zwieten, boudijn van; florijs paedze; scoten, ijsbrant van; zijl, gerijt van; hughe albout; boschuijsen, claes van; lalaing, heer van; reyner, grote
Notes
This matter was not concluded until 27 February 1448: see record #223 (vonnis 34) as well as OAR14, 12v-k, 22v-b, and 26v-b. Vonnissen 33 and 34 were published in van Leeuwen, p. 83.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
aanspraak 1 / 6     1448
accounting 14 / 23 1385 1443 1444
aelbrecht, duke 12 / 13 1361 1437 1451
alcmade, willem van 21 / 58 1429 1443 1444
ambachtsbewaarders 8 / 41 1436 1442 1444
amsterdam 7 / 23 1405 1443 1445
antwoord 1 / 4     1453
boechorst, jan van der 32 / 56 1405 1443 1444
canals 34 / 67 1356 1443 1447
charters 18 / 26 1358 1443 1444
common law 2 / 5 1436 1436 1444
dikes 9 / 12 1425 1443 1447
dispute settlement 8 / 24 1385 1438 1445
dupliek 1 / 3     1448
florijs paedze 26 / 30 1430 1443 1444
floris v, count 4 / 5 1284 1437 1446
haarlem 9 / 32 1399 1443 1445
handvesten 18 / 27 1358 1443 1444
heemraden 4 / 13 1255 1394 1446
heulen 1 / 17     1448
holland, raad van 3 / 7 1363 1391 1451
inspections 4 / 5 1286 1435 1464
investigation 2 / 3 1433 1433 1462
jurisdiction 5 / 11 1255 1440 1444
leiden 14 / 29 1330 1443 1445
morgen morgensgelijk 9 / 17 1284 1437 1446
morgengeld 18 / 31 1361 1443 1446
omslag 1 / 7     1444
penninggeld 3 / 10 1415 1443 1444
poelgeest, gerijt van 27 / 64 1419 1443 1444
recording in books 8 / 10 1421 1443 1461
repliek 1 / 3     1448
schouwen 30 / 101 1284 1443 1444
scoten, ijsbrant van 21 / 53 1438 1443 1444
slander 1 / 2     1447
sluices 36 / 68 1253 1443 1444
spaarndam 24 / 55 1253 1443 1444
spoyen 2 / 3 1407 1407 1446
zijl, gerijt van 11 / 24 1415 1443 1444
zwieten, boudijn van 21 / 37 1430 1443 1444

 

 

Author Publication Home
William H. TeBrake
Maine, USA, June 2006
Rijnland
OAR11, OAR12, OAR13
www.oudleiden.nl