Oproep tot nieuw onderzoek naar herbestemming van het Stadsbouwhuis

Geachte Leidenaars,
Geachte leden van het gemeentebestuur,

Graag nodigen wij u uit om met ons een nieuwe bestemming te vinden voor het Stadsbouwhuis. Dit pand staat op de nominatie om gesloopt te worden, maar is monumentwaardig en verdient daarom een tweede leven. Deze oproep doen wij door een open brief, waarin wij beknopt aangeven welke kansen wij zien, en waarom.Waarom nu?
Wij zien kansen om opnieuw naar het Stadsbouwhuis te kijken, omdat de directe noodzaak voor snelle beslissing is vervallen. De locatie was immers in beeld voor herhuisvesting van de bewoners van de Doelengracht. Door de sloop van die woningen is een streep gehaald. Daarmee constateren wij bovendien dat de uitgangspunten wezenlijk gewijzigd zijn: herhuisvesting is geen doel meer. Daarom kan en moet met een nieuwe blik naar het pand gekeken worden.
De gemeente heeft voor de korte termijn voor tijdelijke huisvesting, beheerd door Villex, gekozen. Hierbij is sprake van bewoning door jongeren en studenten, alsmede een groep statushouders. Dit geeft ons tijd. Ondertussen zijn op 4 januari jl. de formele termijnen verlopen waarbinnen de bezwaren tegen het afwijzen van de monumentenstatus behandeld zouden moeten zijn. Formeel zou de gemeente nu in gebreke gesteld zou kunnen worden, maar de Historische Vereniging Oud Leiden geeft, met behoud van rechten, de voorkeur aan samenwerking om tot een gezamenlijk alternatief te komen.

Eerder werden al alternatieven gepresenteerd, waaronder door de architecten-combinatie Van Veen & Hauben (okt 2019). Deze en andere ideeën verdienen, nu de omstandigheden en uitgangspunten gewijzigd zijn, een nieuwe bestudering.

Waarom kijken naar behoud?
Wij realiseren ons, dat jonge bouwkunst – zoals dit pand uit de jaren ’70 - niet eenvoudig door iedereen op waarde geschat kan worden. Het Stadsbouwhuis is echter wel degelijk bijzonder en uniek.  Het pand heeft een bijzondere geschiedenis binnen de stad, zowel vanwege de bestuurlijke geschiedenis, maar ook stedenbouwkundig. Architectonisch is het van belang als voorbeeld van het structuralisme, een architectonische stroming die door namen als Hertzberger naam en faam verwierf in binnen- en buitenland.
Structuralisme is een stroming die zich kenmerkt door gebouwen met een geometrische structuur samengesteld uit vaak kleine eenheden die gerelateerd zijn aan de menselijke maat. Er zijn helaas maar weinig gave voorbeelden van structuralisme uit jaren ’70 over in ons land. Het pand is dus een icoon van zijn tijd. Mede daarom staat het hoog op recente inventarisaties van Erfgoed Leiden en Omstreken en de Bond Heemschut.

Een ander structuralistisch pand, het voormalig hoofdkantoor van Centraal Beheer, werd dan ook terecht door de gemeente Apeldoorn aan de monumentenlijst toegevoegd. In Leiden werd het stadsbouwhuis ook, door zowel de Adviescommissie Cultuurhistorie Leiden, als vervolgens door het college van B&W, monumentwaardig geacht. Desondanks dreigt sloop.

Het Stadsbouwhuis is het laatste en enige structuralistische pand in de Leidse Binnenstad. Een andere reden om naar behoud te kijken is, dat het pand goed te herbestemmen is. De bijzondere structuur biedt mogelijkheid om in principe iedere wand te verplaatsen en ruimtes opnieuw in te delen voor gebruik. Duurzaamheidsnormen van over 10 jaar kunnen daarom makkelijk verwerkt worden in het pand. Het stadsbouwhuis beschikt bovendien over een ruim atrium, liften en een ruime fietsenstalling, die herbestemming voor gebruik door diverse doelgroepen ondersteunen.

Als voordeel zien wij dat herbestemmen duurzaam is, sloop is immers niet noodzakelijk. Nog duurzamer dan circulair slopen is: opnieuw gebruiken. Ook het Kaderbesluit Energiepark stelt dat herontwikkeling van monumentaal erfgoed één van de uitgangspunten is. Behoud van het Stadsbouwhuis betekent ook dat het succesvolle en geliefde Singelpark meer bezonning en ruimte overhoudt, dan bij de in het kaderbesluit voorgestelde nieuwbouw. Deze is namelijk fors hoger en komt verder het groen in, waardoor recreatieve ruimte en vrijwel alle bezonning verloren gaan. Behoud van het Stadsbouwhuis draagt ook bij aan de instandhouding van de stedenbouwkundige structuur, qua schaal, hoogte en volume.

Cultuurhistorische waarde
“De Adviescommissie Cultuurhistorie Leiden (ACL) kent waarde toe aan de wijze waarop het gebouw zowel letterlijk als figuurlijk verbindingen aangaat met de stad. Het structuralisme is in de architectuur, in de heldere structuur van het gebouw te herkennen. Daarbij is het exemplarisch voor de ontwikkelingen in de jaren 1970. In ruimtelijk zin, door de koppeling met de Langegracht (voorzijde ingepast in Langegracht, en inpassing in parkachtige achterzijde). En in figuurlijke zin vanwege de plek die het inneemt in het vormgeven van verhouding tussen overheid en burgers. Het gebouw is een uiting van de zorg voor burgers (exponent verzorgingsstaat). Het heeft een belangrijke rol in het dagelijks leven van veel mensen gespeeld, en kreeg daarmee een plek in het collectief geheugen. Als voormalige gemeentelijk kantoor is het een opvallend herkenningsteken in het straatbeeld geworden. Binnen de gebiedsontwikkeling die gaande is aan de Langegracht speelt dit gebouw een belangrijke rol. Omdat het een minder dominante verhaallijn, de periode van de stadsvernieuwing, herkenbaar maakt. Een bijzondere karakteristiek van het structuralisme is dat het gemakkelijk aan te passen is, juist door het modulaire karakter. De mogelijkheid tot doorontwikkeling wordt als een positieve waarde beschouwd.” 

Waartoe roepen wij op?
Wij roepen de gemeente op om – in een gezamenlijk proces met betrokkenen – tot een second opinion te komen. Deze zou een verkenning naar herbestemmingsmogelijkheden moeten bevatten. De mogelijkheden van verduurzaming van het pand zouden hiervan onderdeel uit moeten maken. Tevens roepen wij op om ervaren en geschikte architecten, ontwikkelaars en externe deskundigen uit te nodigen om deze alternatieve plannen, danwel second opinion vorm te geven. Daarbij zou een klankbordgroep ingesteld moeten worden, die deze plannen op brede maatschappelijke kosten en baten beoordeelt.

Welke mogelijkheden zien wij?
Als gevolg van het structuralistisch karakter, is het gebouw dusdanig van structuur dat het eigenlijk voor alle functies goed in te richten is. Hierbij denken wij onder andere aan de volgende mogelijkheden.

Huisvesting bijzondere doelgroepen
Het pand is geschikt te maken als woon/zorg-woningen voor senioren of mensen met een beperking, waarbij het Atrium als binnentuin ingericht kan worden. Eventueel kan ook ondersteunende dienstverlening, bijv. zorg, in het pand een plaats krijgen. Ook een concept van doorstroom-woning voor statushouders, met uitzicht op uitstroom naar de reguliere woningmarkt, is goed mogelijk. Deze bewoners zouden hier met een huurcontract voor bepaalde tijd gehuisvest kunnen worden. Ook inrichting van het pand als mini-campus voor Aio’s of PhD-fellows met een campus-contract ten behoeve van de Universiteit en het LUMC, is goed denkbaar. Het voordeel van bovenstaande opties is dat een lagere parkeernorm passend is bij de functie.

Casco Units – een vernieuwend concept
Een tweede denkrichting is het opdelen van het pand in casco-units, waarbij starters op de woningmarkt de mogelijkheid krijgen om in (collectief) opdrachtgeverschap invulling te geven aan de woningen. Voorbeelden hiervan elders, o.a. in Amsterdam, zijn succesvol. Een dergelijk concept is vernieuwend en bedient nieuwkomers op de woningmarkt. Bovendien sluit het karakter van dit concept aan bij het creatieve leefmilieu dat het Energiepark beoogt te worden.

Combinaties van wonen en werken
Minder ingrijpend is een combinatie van wonen en werken, waarbij dienstverlening in de plint plaatsvindt en wonen en/of kantoren op de bovenverdiepingen gesitueerd wordt. Een eerste aanzet van een dergelijke invulling is het hiervoor genoemde concept “Het nieuwe Stadsbouwhuis”, dat is opgesteld door P.van Veen en Th.Hauben in oktober 2019. Parkeervraagstukken zullen bij dit concept binnen het bredere plangebied van het Energiepark opgelost kunnen worden. 

Wat bieden wij aan ?
De Historische Vereniging Oud Leiden biedt hierbij aan om in overleg met de Bond Heemschut de huidige bezwaar- en beroepzaken vooralsnog op te schorten, om te tijd te nemen dit proces vorm te geven. Hierbij stellen wij ons (leden)netwerk van betrokkenen en deskundigen ter beschikking om verschillende alternatieven te helpen onderzoeken, teneinde een breed draagvlak voor een herbestemmings-variant te verkrijgen, als second opinion op de huidige sloopplannen. Wij hopen dat de gemeente zelf de regie over een dergelijk traject wil nemen, en bieden daarbij aan om actief betrokken te zijn bij de beoordeling van de betreffende plannen en de begeleiding van het proces.

Ten slotte,
Graag gaan wij op korte termijn in gesprek met de gemeente en andere partijen die kansen zien in een second opinion. Wij hopen van u een positieve reactie op deze open brief te mogen vernemen!

Met vriendelijke groet,
Namens de HVOL, Steven Engelsman, voorzitter
Namens Bond Heemschut, Bart Vermeulen

en ondersteunend:
Fons Verheyen, architect & oud-hoogleraar TU Delft
Paul Rietbroek, architect
Peter van Swieten, architect
Piet van Veen, architect
Theo Hauben, architect
Reinier Verbeek, architect
Kees van der Hoeven, architect & oud-voorzitter BNA

Voor steunbetuigingen, suggesties of om mee te denken: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De particuliere verzamelaars John Steegh en Harrie Teunissen uit Dordrecht hebben hun gehele collectie landkaarten, plattegronden en atlassen geschonken aan de Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL). Het betreft een verzameling van circa 17.000 losse kaartbladen en ongeveer 2.300 atlassen en reisgidsen die in bijna 40 jaar door hen bij elkaar werd gebracht. Vooral de negentiende- en twintigste-eeuwse thematische kaarten vormen een belangrijke aanvulling op de kaartencollecties van de UBL. Hoewel Steegh en Teunissen niet meer in Leiden wonen, voelen ze zich nog zeer verbonden met de stad en met de universiteit.
 

Collectie Steegh-Teunissen

De verzameling omvat kaarten van alle werelddelen van de zestiende eeuw tot heden, maar met het zwaartepunt op de negentiende en twintigste eeuw. Het betreft waarschijnlijk de omvangrijkste particuliere kaartverzameling in Nederland. Hun voornaamste thema's zijn watermanagement, stadsontwikkeling, etnische relaties en militaire conflicten. Daarbij mikken ze op een breed scala aan kaartvormen, inclusief propaganda- en advertentiekaarten. Ze doen ook aan actueel verzamelen. Topkaarten zijn onder meer de wandkaarten van de Hoogheemraadschappen van Rijnland uit 1687, van Delfland uit 1712 en van Schieland uit 1928, Ottomaanse kaarten, kaarten van Palestina/Israël, zo'n 140 plattegronden van Leiden en zeldzame nazi- en joodse kaarten van de Holocaust. Uniek is de geheime Duitse stadsplattegrond van Warschau uit 1939 waarop de SS in november 1940 de contouren van het geplande joodse ghetto intekent. Recent is een Sovjetkaart van Berlijn aangekocht die gebruikt werd bij de verovering van de Reichstag op 30 april / 1 mei 1945.

Uitsnede geheime Duitse stadsplattegrond van Warschau uit 1939 waarop de SS in november 1940 de contouren van het geplande joodse ghetto intekent. 

Kaarten als passie

John Steegh was rijksambtenaar, statenlid in Zuid-Holland, loco-dijkgraaf van het hoogheemraadschap van Rijnland en wethouder van Leiden. Harrie Teunissen was wetenschappelijk medewerker bij de Universiteit van Amsterdam en cultuur- en godsdiensthistoricus van Jodendom en Islam. Zij delen hun passie voor de geschiedenis van het maken en het gebruik van kaarten. Regelmatig geven zij lezingen aan de hand van selecties uit hun collectie. In 2003 verzorgden ze in de Universiteitsbibliotheek de tentoonstelling Balkan in kaart: vijf eeuwen strijd om identiteit. Deze tentoonstelling was grotendeels gebaseerd op hun eigen verzameling, aangevuld met kaarten uit de collectie van de UBL. Daarnaast hebben zij nog elf exposities met hun kaarten ontworpen, zoals 2009 Kaart als Kunst in de Leidse Lakenhal en 2013 East of Auschwitz in het Riga Ghetto Museum. In voorbereiding is de tentoonstelling Moderniteit in kaart. Mapping Modernity in het Design Museum in Den Bosch, waarvan de opening is voorzien in februari 2023.

‘Onze verzameling is op een aantal terreinen zo uniek dat het zonde zou zijn als die na onze dood uiteen zou vallen. Wij hebben geen kinderen en willen de familie niet opzadelen met zo’n omvangrijke en lastige erfenis. Bovendien kan de verzameling van groot belang zijn voor onderwijs en onderzoek in diverse vakgebieden. Wij onderhouden reeds decennia vruchtbare contacten met de kaartconservatoren van de Leidse UB. Onze thematische belangstelling en onze wijze van verzamelen sluit goed aan op de reeds aanwezige collectie Bodel Nijenhuis en vult deze uitzonderlijke collectie uit de negentiende eeuw aan tot de actualiteit. Zo kunnen we iets terugdoen voor de stad en de universiteit waar we al 40 jaar kind aan huis zijn.’

Diep geraakt zijn wij als vereniging door het overlijden van ons Lid van Verdienste Rutger Veldhuijzen van Zanten. Met het overlijden van Rutger verliest de HVOL een oud-bestuurslid dat zich tot op het laatst met hart en ziel bleef inzetten voor de vereniging. Zijn jaarlijkse betrokkenheid bij de Dies, als onvolprezen ceremoniemeester, mag daarbij niet onvermeld blijven. Maar ook op vele andere terreinen was Rutger een vertrouwd ankerpunt. Het gemis voor onze vereniging is enorm. Wij wensen Hetty, zijn vrouw, heel veel sterkte toe.

Zie ook:
https://www.leidschdagblad.nl/cnt/dmf20210921_19581930/in-memoriam-rutger-veldhuijzen-van-zanten-1940-2021-een-waterdrager-allesdoener-en-sjouwer

Met het vertrek van Emil Broesterhuizen in maart 2022 - zijn maximale zittingsperiode van twee keer vier jaar zit er dan op - komt een plek vrij in het bestuur van de Historische Vereniging Oud Leiden (HVOL). Het bestuur roept belangstellenden dan ook op te reageren op deze vacature. Het accent bij de functie ligt op het organiseren en begeleiden van evenementen (met name lezingen en excursies). Ook de volgende profielaspecten worden als gewenst beschouwd:

  • bereidheid tot het bekleden van een bestuursfunctie in algemene zin
  • affiniteit met Leiden
  • enige kennis van Leids erfgoed
  • flexibele geest en jong van hart, waarbij teamwerk en -spirit vanzelfsprekend zijn
  • bestuurlijke ervaring
     

Tevens is de HVOL op zoek naar een tweede secretaris die na verloop van tijd het stokje overneemt van eerste secretaris Adriaan Brandenburg die statutair uiterlijk in maart 2023 afscheid neemt. Met de (vroegtijdige) aanstelling kan de tweede secretaris zich warmlopen en tegelijkertijd ondersteunende werkzaamheden verrichten in het komende (jubileum)jaar.

Naast de bereidheid om het secretariaat te verzorgen (denk o.a. aan verslaglegging, afhandeling post, begeleiding HVOL-activiteiten en onderhouden van in- en externe contacten) worden ook bij deze bestuursfunctie de eerdergenoemde profielaspecten als gewenst beschouwd.

Kandidaten die belangstelling hebben kunnen zich per e-mail aanmelden bij het HVOL-secretariaat (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) met een motivatiebrief en relevante gegevens, zoals een cv. Aanmelding is mogelijk tot en met 1 december 2021. Na een selectieprocedure zal het bestuur - dat streeft naar diversiteit - kandidaten voordragen aan de Algemene Ledenvergadering van maart 2022. Nadere info betreffende de genoemde functies kan desgewenst worden ingewonnen bij Steven Engelsman (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) of Adriaan Brandenburg (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

In het Oud Leiden Nieuws van september 2021 zijn helaas drie fouten geslopen.

Op de voorpagina staat een verkeerd fotobijschrift. Hier moet staan: Aquarel van Jacob Timmermans. Gezicht op de Trekvliet met rechts de huidige Rijn en Schiekade (toen Delftse Jaagpad). Op de achtergrond een jaagbruggetje (nr 1, ter hoogte van de huidige Telderskade) en links een koepel (aan de Witte Rozenlaan) rechts wandelaars op het jaagpad. Trekschuit met paard en jager.

In het artikel over architect Bernard Buurman schrijven wij zijn naam met een -h-, dat is onjuist. De juiste schrijfwijze is Bernard Buurman. Voor meer informatie kunt u kijken op de website.

In de gastbijdrage Waterstad op pagina 35 van Oud Leiden Nieuws van wordt een verkeerd tijdstip genoemd. Het sympiosium over de ‘Blue Deal Leiden Waterstad’ in de Marekerk op 27 oktober begint niet om 15:00 zoals vermeld, maar om 13:30.

Onze excuses voor beide fouten.

Het programma van de 119de diesviering van de Historische Vereniging Oud Leiden is bekend. De viering vindt plaats op zaterdag 30 oktober in de Hooglandse Kerk. Uiteraard houden we de dan geldende coronamaatregelen in de gaten. Op de site (onder agenda) is de meest actuele informatie hierover terug te vinden. Inschrijving is verplicht via het webformulier.

De bijeenkomst is live te volgen via een livestream met de hierna volgende link: https://www.youtube.com/watch?v=L7hw4uHgSLM

Programma
10.00 uur: kerk open
10.30 uur: opening met het gezamenlijk zingen van het Leids Volkslied, gevolgd door toespraak HVOL-voorzitter Steven Engelsman en ‘ceremonie protocollaire’ in maart benoemde ereleden Rens Heruer en Gerard Kramer
11.00 uur: dieslezing (zie agenda op de site)
11.50 uur: presentatie Leids Jaarboekje 2021
12.10 uur: presentatie Historische Kalender Leiden 2022
12.15 uur: sluiting officiële gedeelte

Na de sluiting kan op vertoon van de ledenpas het Leids Jaarboekje 2021 in de kerk worden opgehaald. Een gratis consumptie wordt aangeboden tegen inlevering van de bon die u bij binnenkomst ontvangt. In de kerk kan na afloop van het officiële gedeelte een bescheiden markt worden bezocht, met kraampjes van enkele HVOL-commissies. De Historische Kalender Leiden 2022 wordt tijdens de markt tegen een gereduceerd tarief (5 euro) te koop aangeboden. De deuren van de kerk gaan rond 14.00 uur weer dicht.

Degenen die niet in staat zijn om het Jaarboekje tijdens de diesviering op te halen, krijgen het boekje thuisbezorgd. Daar kan enige tijd overheen gaan.Impressie van de diesviering in 2019. Foto Niek Bavelaar

Geweldig nieuws, waar een rechtgeaard Leidenaar heel erg blij van mag worden en trots op mag zijn. 400 kilometer Romeinse limes is deze week door Unesco tot wereld cultureel erfgoed verklaard. En daarmee is Leiden met Park Matilo deel geworden van een groots internationaal als belangrijk erfgoed erkend lint van Romeinse nederzettingen dat zich uitstrekt van Katwijk tot Remagen in de Rheinland Pfalz. Dat was een titanenklus! Coördineer maar eens een aanvraag voor meer dan 100 locaties in 3 Nederlandse provincies en twee Duitse Bundesländer. Petje af voor allen die daar aan hebben meegedaan: de initiatiefnemers – in Leiden was dat in 2013 wethouder Jan Jaap de Haan. En degenen die het monnikenwerk hebben gedaan - in het bijzonder voor de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de twee erfgoedinstanties van de Länder Nordrhein Westfalen en Rheinland Pfalz.


© parkmatilo.nl

Maar we zijn er nog niet, er is meer werk aan de winkel, ook voor Oud Leiden. Laten we er de komende jaren voor te zorgen dat Park Matilo een steeds meer levendige en interessante verblijfplaats wordt. En natuurlijk dat langs de hele 400 kilometer een goede wandel- en fietsroute wordt gerealiseerd.

Het raadsbesluit over de Kaasmarkt roept gemengde gevoelens op bij Historische Vereniging Oud Leiden (HVOL). Hoewel we blij zijn dat de historische zichtlijn vanaf de Middelweg niet wordt volgebouwd, zijn er ook zorgen. Die betreffen de toekomst van de Kaasmarktschool. Dit monument verdient een hoogwaardige herbestemming. Het plan van de gebruikers verzekerde in ieder geval dat dit prachtige monument publiek toegankelijk zou blijven. Het college van burgemeester en wethouders wil echter gaan voor “marktconforme biedingen”. Wij vrezen dat dit ten koste gaat van de unieke sfeer van het gebouw.

Het bestuur van de HVOL spreekt dan ook de hoop uit dat het college alsnog alles in het werk zal stellen om ten minste het hoogwaardige karakter van dit bijzondere pand te eerbiedigen in het verdere verloop.

Op de website van Sleutelstad staat een uitgebreid artikel over de plannen van het college. 

De Historische Vereniging Oud Leiden heeft zijn bedenkingen bij het project Waterkant naast de Wilhelminabrug op de Hoge Rijndijk.

Het gaat om het adres Hoge Rijndijk 154. Dat ligt direct langs het water van het Rijn- Schiekanaal, tegenover de watertoren. Het moet wijken voor een vier etages tellend appartementencomplex met elf woningen en een totale hoogte van twaalf meter.Impressie project Waterkant

Net als bewonres rond de Leidse Wilhelminabrug is HVOL niet gekend in de plannen, aldus de vereniging bij monde van voorzitter Steven Engelsman en vicevoorzitter Jan Jaap de Haan in een brief aan het stadsbestuur.

’Wij zijn meestal aardig tevreden over de vroegtijdige betrokkenheid van onze vereniging bij bouwplannen die raken aan cultuur-historische waarden. Hoewel dit bouwplan in het beschermd stadsgezicht ligt, zijn wij helaas ditmaal - naar ons beste weten - niet op de hoogte gesteld’.

Lees verder in het Leidsch Dagblad.