Hoogheemraadschap Rijnland
OAR 11, 12, 13 : 1253 - 1564
OAR records in previous Year View: Record details
Year 1417
OAR records in next Year

 

 

Record #022     Date   next record  top of page
1417-02-22
Location Type of Document
OAR11, 17r-a
OAR12: 002r-a
Keur
Text
[008] Int jair ons heren m cccc ende xvii up sinte Pieters dach ad cathedram. Coirden die dijckgrave ende die hoge hiemr. van Rijnlant all die genen die over een jair turff gedolven hebben ende nu turff delven sullen, dat sij dair off van elker morgen sullen reede maken ende planten met elst, twe hont twijsken dit ende paesschen naest comende zonder een. Ende wes men dan voirt meer delft dat selmen altoes van jair tot jair ter goeder tijt planten vander morgen ii hont als voirs. is, dit is te verstaen van allen desinen delft dat rechte derendeel te planten ende geen kuull wider te graven dan vier voets. Ende wie dese koir niet en hilde, die soude verboeren een boeten van een derendeel van tien ponden.
English Summary
Requirement: all who dig peat in Rijnland must plant alder [els] between now and Easter on two hont of every morgen they hold, without exception. The same goes for those near the lakes, and no pit may be wider than four feet [one hont = one-sixth of a morgen].
Keywords
maintenance; peat digging; repairs; restoration; alder planting; els poten; lakes
Notes
See also record #077.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
alder planting 1 / 8     1421
els poten 1 / 7     1421
lakes 1 / 12     1436
maintenance 6 / 85 1356 1416 1417
peat digging 3 / 43 1392 1394 1421
repairs 2 / 62 1372 1372 1421
restoration 1 / 6     1421

 

Record #019 prev record   Date   next record  top of page
1417-03-05
Location Type of Document
OAR11, 16r-a
OAR12, 098r-d-098v
Scheiding
Text
[021] Int jair ons heren m cccc ende xvii vijf dage in maert hebben die hoge hiemraders van Rijnlant Gerijt Zeegevoets dijck geheert gelijc als hier na gescreven staet die inden ban van Ostorp gelegen is na veel goeder tugen ende besceyde dat sij dair off gehoirt hebben. Eerst: Item so was desen dijck Gerijt Zuegevoets ende sijn laeste goet dat hij hade onder den dijck dat was een huuys ende hoefstede met sinen toebehoren so dat Gerijt Claes z. iegens hem cofte veel min dairt wairdich was overmids duchten wille van desen dijck. Ende want dit Gerijt Zuegevoets laetste goet was ende desen dijck anstelijc ende wel plach te maken sonder enich weder seggen ende hij oec anders geen goet onder den dijck en hadde dan dese huysinge ende hofstede mit horen toebehoren voirs. doe hij desen dijck plach te maken, so heren die hiemr. dese voirneomde dijck op die huysinge ende hofstede mit horen toe behoren ende voirt op Gerijt Claes Louwerijs zs ende sijn goede. Voirt want Aernt van Poten Gerijt Zuegevoets z. gelt van des huysinge ontfangen heeft nae sijns vaders doot, so vinden die hiemraders dat hij Gerijt Claes z. alhier in te baten comen sal mit also veel als die hiemr. dair off ordineren zullen.
English Summary
After taking much testimony, settlement of a dispute concerning Gerijt Zoegevoets dike in Osdorp: Gerijt only owned a house and hofstede along the dike which he sold to Gerijt Claes Louwerijszoon. The latter now be responsible for the dike in question.
Keywords
osdorp; assignment of responsibility; gerijt zoegevoets; gerijt claes louwerijszoon
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
osdorp 2 / 13 1405 1405 1421

 

Record #020 prev record   Date   next record  top of page
1417-03-05
Location Type of Document
OAR11, 16r-b-16v
OAR12, 098v-a
Scheiding
Text
[022] Int jair opten selven dach voirs. hebben die hoge hiemr. van Rijnlant, na goeder tuge ende bescheyde dat sij gehoirt hebben, den dijck in quadelinge geheert, also Symon Bruninck dien dijck rusteliken ende wel te maken plach nader tijt dat Floir Arnts z. die husinge ende [16v] hofstede coste tegens Jan Werve ende binnen der tijt dat hij te Herlam woende, hier om heeren zij den Dijc up dat lant dat Symon Brunincx plach te wesen ende gemeen leyt mit Aernt Floer Arnts z., ende voirt up alle Symon Bruninx goet dat hem toe plach te horen zeder die tijt dat hij an desen dijck quam, also verre als dat strecken mach naden dijck recht, dat is te verstaen van sinen goeden die hij laest vercoft heeft te beginnen. Ende wair dat niet goet genoech, so soudmen voirt tasten an sinen anderen goed dair na ter tijt to dat desen dijck volcomelijc geheert woirde. Item sulke boeten ende oncost als hier up gelopen mach wezen ende dat die hiemr. desen dijck aldus lange up haren costen hebben doen maken, die zullen gelden dese voirs. dair dese dijck up geheert sijn. Ende so Airnt Floer Airnts z. betuucht is dat hij dat lant gebruuct heeft dat Symon Bruninx plach te wesen, so sal hij hier toe gelden, want hier nyement geen huyer off ontfangen en heeft, also veel als hem die hiemr. dair off over setten zullen, ende dat sal Symon Bruninx goeden te baten comen.
English Summary
After taking much testimony, settlement of a dispute: disposition of responsibilities for the dike in Quadelinge
Keywords
maintenance; dijkrecht; quadelinge
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
dijkrecht 1 / 3     1447
maintenance 7 / 85 1356 1417 1421

 

Record #021 prev record   Date   next record  top of page
1417-05-03
Location Type of Document
OAR11, 16v-a-17r
OAR12: 005r-e-005v
Keur
Text
[038] Item want die hoge hiemr. van Rijnlant grote clage ghehoirt hebben vanden goeden luyden die onder den Hoge dijck geseten sijn ende dien houden moeten ende oick zelve aen gesien hebben hoe onrediliken dat dien dijck gebroken ende verderft wort vanden besten die men dair up hout, zoe hebben zij gecoirt int jair ons heren m cccc ende xvii upten derden dach im meye alle paerde, besten, verkens, scapen ende all beesten hoe sij genoemt mogen wesen vanden dijck te houden also verre als haer scouwen dair up leyt, ende die te scutten den genen die die dijckgrave ende die hiemr. dair toe geordeneert hebben, ellix scaep voir vijf sc. goets gelts ende alle ander jongen beesten ende[17r] scape dair na te rekenen ende ellix verken ii sc. ende dat nyement te verdragen.
English Summary
Order the seizure of any sort of livestock (schutten) grazing on the Hogen dijk because of the damage that they do to the dike.
Keywords
livestock; sheep; pigs; hoge zeedijk; spaarndammerdijk; damage from grazing; schutten
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
damage from grazing 1 / 2     1455
hoge zeedijk 6 / 34 1255 1405 1423
livestock 1 / 13     1429
pigs 1 / 3     1455
schutten 1 / 8     1429
sheep 1 / 5     1449
spaarndammerdijk 6 / 36 1255 1405 1423

 

Record #024 prev record   Date   next record  top of page
1417-08-12
Location Type of Document
OAR11, 17v-a-18r
OAR12, 012v-a-013r
Keur
Text
[093] Anno m cccc ende xvii sdonredages na sinte Louwerijs dach. Coirden die hoge hiemra. van Rijnlant mit horen dijcgrave gelijc hier na gescreven staet. Eerst so sullen die venen gelegen twysken Hyllegommer beec ende die Delft wt wateren zullen onder doir die Delft mit enen duyker twe voete viercant mit eenre scotdoer indien duyker onder dat waterscip vander Delft ende sal voirt wt wateren opden lagen veen. Ende boven over den duyker voirs. ende doer die delft sal dat rinnende water lopen ter [Haarlemmer-]meer wairt wt an beyden siden wel bedijckt. Ende die scotdoer vanden voirs. duyker sal alle jair open wesen twysken sinte Bertijns misse ende sinte Pieters misse, ende dan salmense weder toe doen so dat tlant dair niet mede bescadichte en blive. Des gelijcx tsyaers achte dage in mey die scotdoer vander voirs. duyker open te doen overmits dan haren veen te orbaren ende tlant dair oick minste mede bescadicht is dan tot anderen tijden vanden jair. Ende wair dat sake dat tlant dair so vele mede bescadicht ende betast worde, off dat die veen so veel dair niet mede gebaet en waer, dat willen wij alle tijt minren ende meeren [18r] tot des lants oirbaer ende bij goeder luyden raede die dat dan weten mogen. Ende die nuwen dijck an die noirtside vanden Deelft ende dat waterscip vanden Deelft mitten voirnoemden duyker sal bescouwen scout ende hiemr. van Lijs. Ende so wes oncost dair up coemt sullen betalen die veenen voirs. morgen morgens gelijc. Voirt Hillegommer wech die langes dr beeck op loept anden hout dien salmen dicht houden so dat die vreemden wateren op die voirs. veen niet en comen. Ende die drie bruggen die over Lysser beeck staen die dien van Noirtich, Noirtichgerhout ende Voirhout toe behoren ende becostich hebben zullen sij weder up breecken om haren oirbair dair mede te doen ende niet weder te houden ten sijn tslands oirbair als voirs. is. Ende hier om sullen die veenen morgen gelt geven gelijc anderen landen in Rijnlant gelegen om dat dit waer is, ende wij willen dat dit stade ende vast gehouden woirde sonder enich weder seggen ende verbreken, so hebben wij, etc.
English Summary
Authorization for a culvert with a sluis or gate (scotdoer) to go under the Delft (a canal) so that the peatland between Hillegommerbeek and the Delft can drain into the low peatland. The water above, in the Delft, shall run unhindered toward the Haarlemmermeer, while the culvert underneath shall remain open between sinte Bertijns misse and sinte Pieters misse afterwhich it shall be closed. Similarly each year on 8 May the culvert gate will stand open as well as other times of the year, as long as no one else is damaged by it. And the scout and heemraden of Lisse shall inspect the new dike on the north side of the Delft and the waterschap of the Delft with the new culvert, with those in the peatland benefitting from the culvert bearing the costs of maintenance. Further, the Hillegommerweg which runs along the beek up to the woods (in the dunes?) shall remain closed (i.e., the embankment on which the path lies shall not be breached) so that external water will not flow onto the peatland in question. And the three bridges over the Lisserbeek which belong to Noorwijk, Noordwijkerhout, and Voorhout shall be removed and not rebuilt as long as that is best for the larger generality. For all of this, the peatlands shall pay morgengeld just like all the other lands of Rijnland.
Keywords
construction; wilderness; kroosheemraden; canals; delft; haarlemmerhout; reconstruction; culverts; canals; hillegommerbeek; haarlemmermeer; lisserbeek; noordwijk; noordwijkerhout; voorhout
Notes
An example of new land being added to the territory drained via Rijnland. See also record #025 and record #026.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
canals 10 / 67 1356 1415 1417
canals 11 / 67 1356 1417 1421
construction 8 / 73 1361 1412 1424
culverts 1 / 5     1448
delft 3 / 3 1408 1412  
haarlemmermeer 2 / 10 1392 1392 1436
hillegommerbeek 2 / 2 1408 1408  
kroosheemraden 10 / 84 1284 1416 1421
noordwijk 3 / 14 1408 1412 1434
noordwijkerhout 3 / 9 1408 1412 1443
reconstruction 2 / 71 1406 1406 1421
voorhout 3 / 9 1408 1412 1443
wilderness 1 / 8     1434

 

Record #023 prev record   Date      top of page
1417-ca
Location Type of Document
OAR11, 17r-b-17v
OAR12, 130r-a
Verklaring
Text
[000] Dit is dat lant dat inden ban van Hemsteden gelegen is ende noch geen morgen gelt gegeven en heeft. Eerst an die zuuyt side vanden hout die leyen: Item Hagen Jacobs zs. kinderen, iii morgen. Item Jan Eylerts z., iii morgen. Item Symon vanden Scuyr, viii morgen. Item Ysbrant vanden Couster, iii morgen. Item Harper van Foreest die scout van Herlem ende die scout van Wieringen, tesamen xii morgen. Item Jan Lottijns s., v morgen. After die leyen: Item modden kamp ende horst toe Geertruden Liclais dochter, i-1/2 morgen. Item die caneste inden hagen ende bruuct Jan Conincx z., iii morgen. Gaven xl morgen. An die noirt side vanden hout dat niet en plach te geven Eerst Item Jan Lottijns z., xxxi morgen. Item Jan Sawen kinder, iii morgen. Item noch Jan Sawen kinder [17v] met Wouter Geyen tsamen, vi morgen. Item Clais Jan Hennijncx z. dair Elairt up sijt, v morgen. tem noch die selven ende Jan Ysbrants z. bruct i-1/2 morgen. Item Symon Suytvoet, xi-1/2 morgen Item noch Symon dair Dirc Aelbrechts z. up sit, x morgen. Item noch Symon dair Gerbrant up sit, v-1/2 morgen. Item Gerijt Albout dair Heynric Jan up sit, iii morgen. Item noch Gerijt Albout dair Heynric up sit, iii morgen. Item noch Gerijt Albout dair Gerijt Doe up sijt, iii morgen min 1/2 hont. [Missing from the copy in OAR12, 'Item Willem van Saenden dair Mouwerijs up sit, iii morgen min 1/2 hont.'] Item Ocker Claes z., vii morgen. Item Allert Saelmoens z. dair Willem sPapen z. up sit, xi morgen. Item Heynric Albout dair Jan Gerijt z. up sit, iiii morgen. Item Claes Tollen, viiii morgen ii hont. [Appended to the copy in OAR12: 'Somma c xiiii morgen min 1/2 hont. Somma sommarum c liiii morgen min 1/2 hont.']
English Summary
List of those in Heemstede who were delinquent in paying their morgengeld.
Keywords
morgengeld; arrears; heemstede; hagen jacobszoonskinder; jan eylertszoon; scuer, symon van der; couster, ysbrant van den; foreest, harper van; haarlem; jan lottijnszoon; gertruden liclaesdochter; jan conincszoon; jan saddenkinder; wouter geyen; claes jan hennijncxzoon; jan ysbrantszoon; symon suytvoet; dirc aelbrechtszoon; gerijt albout; heynric jan; claes tollen; zanden, willem van; gerijt doe; mouwerijs; ocker claeszoon; allert saelmoenszoon; willem spapenzoon; heynric albout; jan gerijtzoon
Notes
A search for these names shows they all were around between roughly 1415 and 1431.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
arrears 1 / 7     1429
dirc aelbrechtszoon 1 / 2     1448
foreest, harper van 1 / 2     1430
gerijt albout 1 / 2     1431
haarlem 4 / 32 1399 1416 1430
heemstede 1 / 4     1436
morgengeld 4 / 31 1361 1391 1421
ocker claeszoon 1 / 2     1421
scuer, symon van der 9 / 9 1392 1416  

 

 

Author Publication Home
William H. TeBrake
Maine, USA, June 2006
Rijnland
OAR11, OAR12, OAR13
www.oudleiden.nl