Hoogheemraadschap Rijnland
OAR 11, 12, 13 : 1253 - 1564
OAR records in previous Year View: Record details
Year 1421
OAR records in next Year

 

 

Record #067     Date   next record  top of page
1421-01-08
Location Type of Document
OAR11, 31v-c-32r
OAR12, 062v-c-063r
Vonnis
Text
[007] Baertout Heynricx z. scout van Sparenwoude doe condt allen luden dat voir mi quam Lambrecht Lambrechts z. ende gheliede dat hi over gegeven ende qwijt gesconden heeft Pieter van Zanen clerck alsulc lant als hi gecoft hadde jegens die hoghe wel geboren hyemrade van Rijnlant dat gelegen is buten dijcks ende geheten is die Noort gelegen inden ban van Velzen. Ende ghelyede him Lambrecht voirs. hier of al voldaen ende wel betaelt, den lesten penninc mitten eersten, ende gheloofde dat te waren in alre manieren als die voirseyde heemraders brief die Lambrecht dair of hadde inhout. Hier [32r] waren bij ende over als tuge ende buer Allert Ysbrants z. ende IJsbrant Claes Hermans z. In kennisse der waerheit, soe heb ic Bertout scout voirs. desen brief bezegelt mit minen zegel int jair ons heren duysent vierhondert ende twintich naden loop des hoofs van Hollant, des woensdages naden heyligen dertyenen dach [i.e., 1421].
English Summary
Verdict in a dispute concening aardhaling and aardgeld in Sparenwoude between Rijnland and the heirs of Vrank van Zanen who own the land (and thus are also responsible for the obligations associated with it).
Keywords
zanen, vranck van; zanen, pieter van; aardhaling; spaarnwoude; droen; ij; ijdijk; lambrecht lambrechtszoon; noort; velsen; allert ijsbrantszoon; ijsbrant claes hermanszoon; bertout heynricxzoon, schout
Notes
Part of a larger dispute with an ultimate settlement concerning land that had belonged to Vranck van Zanen who has fled the land and which his children have claimed. The heemraden are concerned in this dispute about the rights and obligations associated with the land in question, particularly as it concerns aardhaling, aardgelt, etc. (dirt extraction for dike repairs and the compensation to be paid for it). This dispute and its settlement are also discussed in record #065, record #066, record #068, record #069, record #070, record #071, record #072, and record #243.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
aardhaling 5 / 37 1356 1416 1421
droen 2 / 10 1416 1416 1426
ij 2 / 11 1416 1416 1426
ijdijk 2 / 7 1416 1416 1426
lambrecht lambrechtszoon 2 / 2 1416 1416  
spaarnwoude 3 / 27 1416 1416 1421
velsen 2 / 2 1416 1416  
zanen, pieter van 2 / 7 1416 1416 1437
zanen, vranck van 5 / 10 1415 1419 1426

 

Record #077 prev record   Date   next record  top of page
1421-05-25
Location Type of Document
OAR11, 34r-b
OAR12, 002r-b-002v
Keur
Text
[009] Item soe heeft die dijcgrave ende hyemr. van Rijnlant gekoert in tiden voirleden dat nyemant delven ende soude binnen de mercken hij en soude poeten elst na inhout der koere op die tijt geleyt, soe sijn sij vorder overdraghen ende gekoert, soe wie dat gedolven heeft inden voirleden jair anno xx ende niet gepoot en heeft, die sal comen ende verborghen sijn poterye te poten na dat hij gedolven heeft ende dat salmen poten binnen den ambocht aldair sij delven op lant dat niet ontgront en is, ende dese borchtoicht sullen nemen twee vanden heemr. beteykent mit des clercks hant. Ende dat sal wesen op drie saterdage ende die eerste saterdach sel wesen over achte dagen ende die ander saterdage dair na volgende. Ende vort soe en sel nyemant delven bynnen die merken voirsc. hij en poten gelijc die koer inhout eer hij voirt meer delvet op boete van iii lb. ende nochtan soude die potery voirtgaen ende die boeten verbueren also dicke als sij bekoert werden, ende dat en wilmen nyemant verdragen. Ende so wie delvet, die sal al sijn lant in scrifte geven den hyemr. dat hi binnen die merken hevet om dat een lant dat ander in waerden te houden om sluysen, dijcken, wege ende wateringen to houden ende te maken, ende wes an dat quade lant gebraec, dat wouden sij an dat goede houden sonder verdrach. Ende men sal poten op elke roede sess elst of meer ende die wasbaer houden, ende dit en wilmen nyemant verdraghen ten sij bij die meeste deel van die hyemr. Gedaen anno domini xiiii cxxi.
English Summary
Regulate the planting of alder [els] where turf has been mined.
Keywords
maintenance; peat digging; repairs; restoration; alder planting; els poten
Notes
Refers to an earlier keur -- record #022.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
alder planting 2 / 8 1417 1417 1421
els poten 2 / 7 1417 1417 1421
maintenance 8 / 85 1356 1417 1421
peat digging 4 / 43 1392 1417 1421
repairs 3 / 62 1372 1417 1421
restoration 2 / 6 1417 1417 1421

 

Record #078 prev record   Date   next record  top of page
1421-05-25
Location Type of Document
OAR11, 34r-c
OAR12, 002v-a
Keur
Text
[010] Item soe sellen alle ambocht bewarers condigen een sonendage naest comende, elke in sinen kerke inden venen, dat nyemant turf en delve after vrydage naest comende hi en comme een saterdage bijden heemr. tot Leyden ende bewijst wair hij gepotet heeft. Ende wie dat niet en doet ende after die tijt dolve, die soude verbueren x pont. Anno xxi.
English Summary
Restrictions on digging peat; must be linked to alder [els] planting
Keywords
maintenance; peat digging; repairs; restoration; alder planting; els poten
Notes
Published in TeBrake, p. 253.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
alder planting 3 / 8 1417 1421 1429
els poten 3 / 7 1417 1421 1429
maintenance 9 / 85 1356 1421 1421
peat digging 5 / 43 1392 1421 1421
repairs 4 / 62 1372 1421 1421
restoration 3 / 6 1417 1421 1429

 

Record #079 prev record   Date   next record  top of page
1421-05-25
Location Type of Document
OAR11, 34v-a
OAR12, 003v-e-004r
OAR13, 05v-a
Keur
Text
[024] Item alle sluysen in den Rijndijck dairmen turff doir voirt, die sullen doir varen als die sluysen wtgaen ende niet als si in gaen, op een boete van x lb. Ende waren dair enige venen die dair niet mede en genuechden, die sullen een spoeye maken mit kadijcken also hoech datter nyemant mede bescadicht en wort. Anno xxi.
English Summary
Regulations concerning transport of peat through sluices in the Rijndijk: only while flowing out. Also, as necessary, must build spoyen (ship locks) with kadijken so that no one will be damaged.
Keywords
sluices; scutsluis; hoge rijndijk; peat digging; rijndijk; transport
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
hoge rijndijk 5 / 11 1330 1403 1421
peat digging 6 / 43 1392 1421 1426
rijndijk 8 / 34 1330 1403 1421
sluices 12 / 68 1253 1407 1421
transport 1 / 8     1438

 

Record #080 prev record   Date   next record  top of page
1421-05-25
Location Type of Document
OAR11, 34v-b
OAR12, 004r-a
OAR13, 04r-i
Keur
Text
[025] Item soe en sel nyemant overvaert noch wagenpat houden inden dijck dat lager wesen sal dan tweedeel dijcs hoge ende dair also veel aerde bij dat hij ter stont dat vol setten mach gelijc ander dijck tot wat tijden die beeste wten grase sijn. Ende dese aerde sel opten dijck wesen tot sinte Bertelmees dage op een boete van x lb. also dick als sij bevonden ende betuucht werden totter heemr. besceydenheit. Ende dair en sel nyemant wagenpat houden hi en sal oerlof hebben vanden heemr. ende in horen boeken geteykent. Anno xxi.
English Summary
Requirement that anyone having an overvaart or wagon path over the hoge rijndijk should make it twice as high as the dike itself.
Keywords
hoge rijndijk; roads; recording in books; heemraadsboek; overvaart; wagonpad; rijndijk
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
heemraadsboek 1 / 8     1421
hoge rijndijk 6 / 11 1330 1421 1421
overvaart 1 / 2     1421
recording in books 1 / 10     1421
rijndijk 9 / 34 1330 1421 1421
roads 1 / 44     1421
wagonpad 1 / 2     1421

 

Record #081 prev record   Date   next record  top of page
1421-05-25
Location Type of Document
OAR11, 34v-c
OAR12, 014r-c
OAR13, 04v-a
Keur
Text
[101] Item soe en sel nyemant wagenpat houden over anders dijck ten sij bijder geenre wille die den dijck hoir is of hij sel den dijck nemen op sinen scade ende dat geteykent inden heemr. boeck. Anno xxi.
English Summary
No one can have wagen path over another's dike without permission; with permission, nevertheless responsible for all damage
Keywords
hoge rijndijk; roads; recording in books; heemraadsboek; overvaart; wagonpad; rijndijk
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
heemraadsboek 2 / 8 1421 1421 1436
hoge rijndijk 7 / 11 1330 1421 1424
overvaart 2 / 2 1421 1421  
recording in books 2 / 10 1421 1421 1436
rijndijk 10 / 34 1330 1421 1421
roads 2 / 44 1421 1421 1421
wagonpad 2 / 2 1421 1421  

 

Record #082 prev record   Date   next record  top of page
1421-05-25
Location Type of Document
OAR11, 34v-d
OAR12, 006r-c
Keur
Text
[043] Item soe gaven over heer Lodewijck des Bastairt die van Herlem als Ocker Clais z., Ijsbrant Willems z., van Aemsterdam Ruus Jacop z., Avel Pieters z., Jan Bet mitten gemenen buren van Sloten ende van Ostdorp, wat die heemr. koerden vander Hoppen, dat wouden sij helpen sterken mit hoirre macht. Anno xxi.
English Summary
Sloten and Osdorp agree to honor the heemraad's decisions concerning the Hoppen.
Keywords
sloten; osdorp; hoppen; lodewijck die bastairt; ocker claeszoon; ijsbrant willemszoon; ruus jacopszoon; avel pieterszoon; jan bet; amsterdam
Notes
Partially published in Fockema Andreae (1934), p. 69. See also record #084 and record #085.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
amsterdam 2 / 23 1405 1405 1433
avel pieterszoon 1 / 2     1437
hoppen 1 / 3     1421
jan bet 1 / 2     1437
ocker claeszoon 2 / 2 1417 1417  
osdorp 3 / 13 1405 1417 1421
sloten 2 / 12 1405 1405 1421

 

Record #083 prev record   Date   next record  top of page
1421-05-25
Location Type of Document
OAR11, 34v-e
OAR12, 006r-d
Keur
Text
[044] Item soe hebben die heemr. bevolen ende bevelen die seven scepen van Sparenwoude dat sij die zijl bij Goert Jan Florijs z. maken voir pijnxster op een boete van x lb., ende voirt alle wateringe te koeren te maken bijder selver boete, anno xxi.
English Summary
The seven aldermen of Spaarnwoude promise the heemraad to construct or reconstruct of the zijl or sluice at Goert Jan Florijsz. before Pentecost and to inspect and maintain all canals.
Keywords
aldermen; schepenen; kroosheemraden; spaarnwoude; sluices; canals; maintenance; goert jan florijszoon
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
aldermen 1 / 3     1451
canals 12 / 67 1356 1417 1421
kroosheemraden 11 / 84 1284 1417 1421
maintenance 10 / 85 1356 1421 1421
schepenen 1 / 2     1423
sluices 13 / 68 1253 1421 1421
spaarnwoude 4 / 27 1416 1421 1422

 

Record #084 prev record   Date   next record  top of page
1421-05-25
Location Type of Document
OAR11, 34v-f
OAR12, 006r-a-006v
Keur
Text
[045] Item soe hebbe die heemr. mit horen dijcgrave gekoert die Hoppen gelegen in Sloten in Ostdorp in alre manieren hier na gescreven, anno xxi. Item soe selmen dese Hoppen buten platen gelijck die heemr. dat wijsen of doen wijsen ter goeder scaep, ende dat sullen maken Wiggert Teten z., Pieter Willem z., Claes Jan Aems z., Claes Tomis z., Jan Aelbrecht z., Pieter Coster, ende dese plaet sel gesteken wesen voir sinte Jan. Ende viel dair enich gebreck in, dat wouden die heemr. corrigieren tot horen goet duncken, anno xxi.
English Summary
Order the restoration of the Hoppen, especially its shoring or plaatwerk, in Sloten and Osdorp to the specifications indicated.
Keywords
shoring; hoppen; sloten; osdorpwiggert tetenzoon; pieter willemzoon; claes jan aemszoon; claes tomiszoon; jan aelbrechtzoon; pieter coster
Notes
See also record #082 and record #085.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
hoppen 2 / 3 1421 1421 1421
shoring 1 / 9     1421
sloten 3 / 12 1405 1421 1421

 

Record #085 prev record   Date   next record  top of page
1421-05-25
Location Type of Document
OAR11, 35r-a
OAR12, 006v-b
Keur
Text
[046] Item soe selmen dat plaet werck binnen vollen mit aerde ter goeder scaep ten myenen werck, te weten die van Sloten ende Ostdorp sullen comen ten myenen werck, van elke tien made een man ende elke drie man een wagen mit twee paerden. Ende die sullen te wercke comen mitter sonnen, elx op een boete van x sc. alsmen hem dat weten laet, anno xxi.
English Summary
Instructions concerning size of work force required from Sloten and Osdorp, presumably to work on the Hoppen.
Keywords
shoring; sloten; osdorp; hoppen; wagons; horses
Notes
See also record #082 and record #084.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
hoppen 3 / 3 1421 1421  
horses 2 / 5 1406 1406 1455
osdorp 4 / 13 1405 1421 1421
shoring 2 / 9 1421 1421 1421
sloten 4 / 12 1405 1421 1421
wagons 1 / 4     1448

 

Record #086 prev record   Date   next record  top of page
1421-05-25
Location Type of Document
OAR11, 35r-b
OAR12, 006v-c
Keur
Text
[047] Item soe selmen aerde nemen die reetste ende nutste sonder weder seggen van yemant. Ende deder yemant yegen, die woude die heemr. corrigieren na horen goetduncken.
English Summary
Permission to take dirt that is closest and best for work needing to be done, and anyone who opposes this shall be dealt with as the heemraden see fit.
Keywords
sloten; osdorp; dirt; earth; repairs; reconstruction; aardhaling
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
aardhaling 6 / 37 1356 1421 1421
dirt 1 / 6     1431
earth 1 / 8     1421
osdorp 5 / 13 1405 1421 1421
reconstruction 3 / 71 1406 1417 1421
repairs 5 / 62 1372 1421 1422
sloten 5 / 12 1405 1421 1421

 

Record #087 prev record   Date   next record  top of page
1421-05-25
Location Type of Document
OAR11, 35r-c
OAR12, 006v-d
Keur
Text
[048] Item soe selmen die aerde gelden totter waerde bij goet duncken den heemr., ende niet na ouden keuren. Anno xxi.
English Summary
Order to pay for dirt according to the value established by the the heemraden
Keywords
sloten; osdorp; earth; payment; aardhaling
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
aardhaling 7 / 37 1356 1421 1421
earth 2 / 8 1421 1421 1429
osdorp 6 / 13 1405 1421 1421
payment 1 / 2     1421
sloten 6 / 12 1405 1421 1421

 

Record #088 prev record   Date   next record  top of page
1421-05-25
Location Type of Document
OAR11, 35r-d
OAR12, 006v-e
Keur
Text
[049] Item soe selmen desen oncost van platen, van aerde, gelden bijden heemr, dats te weten die die platen hoir sijn sullen dair toe gelden nader heemr. besceydenheit ende goetduncken, anno xxi. Item dese koeren worden gemaect ende geleit opten xxv sten dach in meye, anno xxi.
English Summary
Order to pay for the costs of shoring and dirt according to what the heemraden establish.
Keywords
sloten; osdorp; plaatwerk; shoring; payment; aardhaling
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
aardhaling 8 / 37 1356 1421 1421
osdorp 7 / 13 1405 1421 1425
payment 2 / 2 1421 1421  
plaatwerk 1 / 11     1434
shoring 3 / 9 1421 1421 1434
sloten 7 / 12 1405 1421 1440

 

Record #089 prev record   Date   next record  top of page
1421-05-25
Location Type of Document
OAR11, 35r-e
OAR12, 014r-d-014v
Keur
Text
[102] Item soe sullen die gene die morgengelt gaderen tot Zoeterwoude toespreken alle die gene die op die Scafgaende weren sitten of dat beste eynde bruyken voir dat heel morgengelt ende die sullen voirt wijsen die mit hem gelant sijn ende die selmen toespreken. Ende vinde men dair gelt noch pande, soe selmen dat morgengelt vander heelen weer mogen halen an dat beste lant vanden weer sonder wederseggen van yemande. Ende die dan dat beste lant toe behoirt, die sel selve dat morgengelt soeken an dat quade lant soe dat quade vanden goeden vercost is te delven ende te nyete te maken. Anno xxi.
English Summary
Regulate how morgengeld is to be levied along the Scafgaende weren in Zoeterwoude.
Keywords
zoeterwoude; morgengeld; scafgaende weren; kroosheemraden; procedures; regulations
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
kroosheemraden 12 / 84 1284 1421 1421
morgengeld 5 / 31 1361 1417 1429
procedures 2 / 71 1400 1400 1421
regulations 1 / 21     1421
zoeterwoude 5 / 37 1330 1399 1421

 

Record #090 prev record   Date   next record  top of page
1421-05-25
Location Type of Document
OAR11, 35r-f
OAR12, 014v-a
Keur
Text
[103] Item soe sel die scout van Zoeterwoude mit sinen heemr. scouwen alle wege ende wateringe elx op sijn tijt doer, sonder op hoer te gaen, elc eygen op een ban van ii sc. Ende een ygelijck sel sijn anganc ende sijn ofganc wijsen op die boete van ii sc. Ende wat werc dat ongemaect is, dat sel die scout besteden om den minsten cost. Ende voirt scouwen ende op alle ongemaecte wercken sal die scout mit sine heemr. sijn souwe weder leggen vander sevenden dach often achten, ende dan sullen sij scouwen op der geenre cost die sijn werck ongemaect was op die eerste scouwe. Ende isser dan nyemant die him des wercs belijt, soe sel die scout dat heren gelijc men an die noort zijde van den Rijn doet, anno xxi.
English Summary
Regulates how the scout and local heemraden of Zoeterwoude are to carry out their inspections
Keywords
zoeterwoude; schouten; kroosheemraden; schouwen; canals; roads; procedures; regulations
Notes
Published in Sloof (1984), p. 23. See record #204, in which other communities are instructed to carry out their inspections in the manner that Zoeterwoude does, as stipulated here.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
canals 13 / 67 1356 1421 1429
kroosheemraden 13 / 84 1284 1421 1422
procedures 3 / 71 1400 1421 1421
regulations 2 / 21 1421 1421 1437
roads 3 / 44 1421 1421 1425
schouten 7 / 88 1284 1410 1423
schouwen 10 / 101 1284 1416 1421
zoeterwoude 6 / 37 1330 1421 1422

 

Record #091 prev record   Date   next record  top of page
1421-05-25
Location Type of Document
OAR11, 35v-a
OAR12, 010v-a; OAR12, 014v-b
Keur
Text
[079] [000] Item soe wie mitten anderen in een weer leyt ende hair banwerck onversceyden is, dair sel die willige sijn aendeel mogen maken vanden scouzijde in ende een vonnes gheren of hij sijn aendeel gemaect heeft, ende dair mede sel hij sijn scade scutten. Gedaen anno xxi.
English Summary
Regulate how local communities should enforce prescribed maintenance work requirements.
Keywords
procedures; banwerk; schouwen; inspections; required work; maintenance
Notes
The second copy in OAR12 is unnumbered.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
banwerk 3 / 25 1385 1399 1421
inspections 2 / 5 1286 1286 1435
maintenance 11 / 85 1356 1421 1421
procedures 4 / 71 1400 1421 1422
schouwen 11 / 101 1284 1421 1434

 

Record #049 prev record   Date   next record  top of page
1421-1434
Location Type of Document
OAR11, 27v-a-28r
OAR12, 109r-a
Besteding
Text
[001] Die hoge hiemr. van Rijnlant willen besteden een sluys te maken die leggen sel in Sparendam ende den landt van Woerden toe behoren in alre manyeren als hier na gesc. staet. Item in den eersten sel dese sluse hebben vijftich binden ende elc bint sel dick wesen enen roede voet cants ende dat doerbint sel dick wesen i-1/2 roeden voet mit twe balken ende die voirbinde ter tijwerc dair aen dick volgende tot goeder scaep, want sy dicker wesen sellen dan die afterbinde, ende alle die binde sellen over [28r] dat anderde bint gekerbeelt wesen ende die gordinge sel dick wesen sseven duime ende xii breet ende elc cloester houten sullen dick wesen enen roede voet cants ende die quyspen sellen dick wesen die twe veel van enen voet cants ende die borden sel wesen van goeden deeventeersen plancken ende die sijt plancken sellen dick wesen twe dume van goeder hout ende dat dexel boven sel dick wesen iii dume ende in elken planck op elken stijl twe goede dubbel middel nagelen ende op dat doirbint sullen wesen spikeren die drie een pont wegen ende die tafel wel gespijkert ende gemost. Ende dese voirs. sluyse sel wijt wesen tusken den stijlen drivens waters xi roede voet ende sel hoech wesen tusken den bodem ende dat dexel ix roede voet. Ende alle dese voirs. voeten ende dumen sellen groit wesen na Rijnsker roede ghroet. Item op dese voirs. sluyse staet voir elc vander hiemr. xl sc. Item voir den clerck, xl sc. Item voir der hyemrader knecht tot Sparendam, xx sc. Item elken hymraet voir sijn knechten, x sc. Item Dirck Gijsbrechts z. als der hyemrader bode, x sc
English Summary
How the Woerdersluis at Spaarndam is to be maintained: specifications, etc.
Keywords
woerden; sluices; woerdersluis; spaarndam; specifications; boden; knechten; maintenance; reconstruction; dirc gijsbrechtszoon
Notes
No date is included, but, because it also appeared in the contents of the Heemraadsboek, it also dated at least from the period 1421-1434. Further, it appeared at the beginning of a number of posts in OAR11 dated to 1437.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
boden 1 / 9     1437
knechten 1 / 2     1457
maintenance 12 / 85 1356 1421 1421
reconstruction 4 / 71 1406 1421 1422
sluices 14 / 68 1253 1421 1423
spaarndam 11 / 55 1253 1416 1423
specifications 4 / 48 1330 1408 1423
woerden 2 / 9 1363 1363 1425
woerdersluis 1 / 2     1425

 

Record #238 prev record   Date   next record  top of page
1421-1434
Location Type of Document
OAR11, 59v-b
OAR12, 041r-b
Consent
Text
[025] Item Pieter Dever consenteert een brugge te leggen doer den wech voir sijn boomgairt ende to houden datse die scout mitten hiemr. prijset, durende tot onsen wederseggen.
English Summary
For Pieter Dever to put a bridge in a road in front of his orchard to be maintained to the satisfaction of the schout and heemraden of the ambacht, unspecified.
Keywords
pieter dever; bridges; orchards; boomgaard
Notes
Because this is found in the old table of contents, bound into OAR11, this dates from 1421-1434 or earlier.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
bridges 5 / 54 1284 1410 1421
orchards 1 / 2     1456

 

Record #239 prev record   Date   next record  top of page
1421-1434
Location Type of Document
OAR11, 59v-c
OAR12, 004v-b
Keur
Text
[031] Item soe wat banwerck tot Alphen blijft leggen ende nyement en bekent, dat salmen horen mit zeven die naist eygen banwerck gelegen inden zelve banne [in another hand: 'anno xlvii.']
English Summary
Instructions to inspect prescribed maintenance work in Alphen for which no one accepts resonsibility.
Keywords
alphen; banwerk; maintenance; rijndijk
Notes
Despite the fact that someone added to this entry 'anno xlvii', it is found in the old table of contents bound into OAR11, thus dating from 1421-1434 or earlier.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
alphen 12 / 44 1284 1415 1422
banwerk 4 / 25 1385 1421 1422
maintenance 13 / 85 1356 1421 1423
rijndijk 11 / 34 1330 1421 1424

 

Record #240 prev record   Date      top of page
1421-1434
Location Type of Document
OAR11, 59v-d
OAR12, 041r-c
Consent
Text
[026] Item geconsenteert die van Waddijnxveen te nemen die naeste airde tot minster scade haren heerwech mede te maken vande bruggen ter kerken toe, durende tot onsen weder seggen.
English Summary
Permission to take earth for making or repairing the Heerweg in Waddinxveen that is closest to the site and will cause the least damage.
Keywords
waddinxveen; aardhaling; heerweg; bridges
Notes
Because this item was mentioned in the old table of contents bound into OAR11, meaning it existed in the Heemraadsboek, it dates to 1421-1434 or earlier.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
aardhaling 9 / 37 1356 1421 1425
bridges 6 / 54 1284 1421 1429
heerweg 1 / 6     1454
waddinxveen 10 / 27 1356 1415 1434

 

 

Author Publication Home
William H. TeBrake
Maine, USA, June 2006
Rijnland
OAR11, OAR12, OAR13
www.oudleiden.nl