Reglement

  1. De Historische Vereniging Oud Leiden kent Oud Leidenprijzen. Deze prijzen zijn bestemd voor publicaties of andere presentaties over de geschiedenis van Leiden. De prijzen bestaan uit een oorkonde en een geldbedrag van € 1.000.
  2. Er zijn twee prijzen: één voor een op origineel wetenschappelijk onderzoek gebaseerde publicatie of presentatie (wetenschapsprijs) en één voor een het brede publiek aansprekende publicatie of presentatie (publieksprijs). De prijzen zijn bestemd voor publicaties of presentaties uit de twee aan het jaar van uitreiken voorafgaande jaren.* Elk jaar wordt - afwisselend en bij voldoende kwaliteit - een van de prijzen uitgereikt tijdens de dies van de Historische Vereniging Oud Leiden.
  3. Voor de wetenschapsprijs adviseert een door of namens het bestuur benoemde jury in een beargumenteerd rapport over de toekenning van de prijs. De jury hanteert daarbij als criteria: de zorgvuldigheid van het verrichte onderzoek, de betekenis van het onderzoek voor de kennis van de geschiedenis van Leiden en de kwaliteit van de vormgeving. Het bestuur besluit over de toekenning.
  4. Voor de publieksprijs stelt een door of namens het bestuur benoemde jury een lijst van maximaal vijf nominaties op die betrekking hebben op de geschiedenis van Leiden. Als criteria hanteert de jury: de historische kwaliteit van de publicatie of presentatie, de toegankelijkheid ervan voor een breed publiek en de kwaliteit van de vormgeving. Vervolgens organiseert het bestuur (of een daartoe door het bestuur benoemde commissie) een stemming over de genomineerde publicaties/presentaties door het publiek. Het bestuur besluit over de toekenning.
  5. Voor beide prijzen bestaat de mogelijkheid om publicaties en/of presentaties over de geschiedenis van Leiden voor te dragen. De jury’s betrekken deze voordrachten in hun overwegingen.
  6. Over het oordeel van de jury’s en de besluiten van het bestuur wordt niet gecorrespondeerd.

* In afwijking van het gestelde is bij wijze van overgangsmaatregel het volgende van toepassing. In 2024 wordt als eerste de wetenschapsprijs uitgereikt ziende op de periode 2022 en 2023. In 2025 volgt uitreiking van de publieksprijs ziende op de jaren 2022, 2023 en 2024. Vanaf de uitreiking in 2026 (wetenschapsprijs) is sprake van de reguliere periodes.