Hoogheemraadschap Rijnland
OAR 11, 12, 13 : 1253 - 1564
OAR records in previous Year View: Record details
Year 1533
OAR records in next Year

 

 

Record #514     Date      top of page
1533-03-14
Location Type of Document
OAR12, 090r-a-090v Vonnis
Text
[056] Ic Jacob van Boschhuysen scout inden ambocht ende lande van Alphen, wij Mees Janssoen, Jan Woutszoen ende Symon Cornelissoen, buerluyden ende lantgenoten inden ambocht ende lande van Alphen voirsc. oirconden ende kennen dat voer ons in persoene zijn gecoemen den scoudt ende ambochtbewaerders van Alphen an de westzijde van die Goude ende bevonden voer hem ende hoeren nacomelingen dat zijluyden voirn. by consent vanden dijcgrave ende hoegen heemraedt van Rijnlant in een eewige erffpacht ghegeven hebben ende mits desen in een eewige erffpacht gheven Jacob Janssoen Moel voer hem ende zijnen naecoemelingen die Goudt caede ende Binnen caede streckende van theck neffens Claes Dorrekent kaede tot Koenecoeper dam toe, uuytgenomen den eynde kaedes ghelegen ander noortzijde van Koenecoeper dam dat Frans Adriaens zoen ende zijn ouders over menich tijt tot den tuijn toe beseten ende gebruyct is geweest, ende dit om die somme van negen karolus guldens ten prijsze van twintich stuvers tstuck of payment haere waerden tsiaers eewilicken geduerende, te betalen alle jaers up sinte Pieters dach ad cathedram of binnen veerthien dagen daer nae onbegrepen binnen den ambocht van Alphen in handen vanden ambocht bewaerders tot behoeff vanden ingelande van Alphen ander westzijde vander Goude, waer van dat eerste jaer van betalinge wesen sal op sinte Pieters dach voersc. int jaer vijfthien hondert drieendertich nae tgemeen scriven, ende alzoe voort van jaere tot jaere eewilicken geduerende alst voersc. staet. Ende dit heeft Jacop Janssoen voersc. voer hem ende zijnen naecomelingen verplogen ende versekert up veerthien dalve margen lants gelegen int zuyteynde van Wadinxveen, strekende vanden voorwech off tot die Waddinxveensche weteringe toe, ende heeft belegen mit eygen ande noortzijde Adam Dircx z. ende Cornelis Cornelissoen ande zuytzijde, ende voort up alle zijn goet gewonnen ende ongewonnen. Ende waert saecke dat Jacob Jans z. voersc. ofte zijnen nacoemelingen dese voirn. pacht alle jaers niet en betaelde upte dagen ende termijnen voirsc., zoe sal den dijckgrave van Rijnlant dese voirn. negen karolus guldens mogen uuytleggen up die helfte met welverstaende datmen den voersc. Jacob Jans z. oftie sijnen nacoemelingen in gebreke van betalinge der voersc. negen karolus guldens geen scade doen en sall dan teynden verthien dagen nae dat zijluyden byder voersc. ambocht bewaerders oftie hoeren gemachtichde gemaent sullen wesen betalinge te doen. Soe zijnt voerwaerden dat Jacop Jans z. voirn. ende zijnen nacoemelingen sullen tgewas vander voersc. kaede hebben ende gebruycken tot haren proffyte ende diet hem behoeff ende nyemant anders, sulx dat die voersc. kaede daer by niet bescadicht en wordt, welcke Goudt kae Jacop Janssoen ende [90v] zijnen nacoemelingen gehouden sullen wesen tot haeren coste ende laste jaerlicx te maken ende onderhouden naden keure ende ordinatien van den scout van Alphen ende zijn heemraden te dagen vander scoudinge. Voort sullen de voersc. Jacop Janssoen ende zijnen erven die Alphenre weteringe leggende tusschen de voersc. Goudt kaede ende Binnen kaede moegen diepen ten oerbaer vander voersc. kaede ende nyemant anders ende die aerde daer uuytcoemende gehouden wesen te brengen up die voersc. kade wt verbeteringe van dien, behoudelicken dat tot wat tijden die van Alphen doer dese Alphenre weteringe haer water loesen, zoe sal dese voersc. erffpacht te niet wesen ende Jacop Janssoen ofte zijnen erven sullen ongehouden wesen die te betalen ende sullen die voersc. kaeden alsdan weder omme vry coemen an die van Alphen, alle dinck sonder arch ofte list. In kennisse der waerheyt, soe hebbe ick Jacop van Boschhuysen scoudt van Alphen voern. voir my selven, ende doer bede ende begeert vander boven gescreven buyrluyden zoe zij selver geen zegel en gebruycken, desen brieff bezegelt mit mijnen zegel hier beneden an ghehangen int jaer ons heeren vijfthien hondert drie endertich upten veerthiensten dach van maert.
English Summary
Schout and villagers of Alphen farm out the Goudkade and Binnekade to Jacob Janssoen Moel and his heirs.
Keywords
boschuijsen, jacob van, schout; alphen; symon corneliszoon; buren; ambachtsbewaarders; jacob janszoon moel; gouwekade; binnenkade; claes dorrekijnsweer; coenecooperdam; frans adriaenszoon; waddinxveen; voorwech; adam dirxzoon; waddinxveensewetering; cornelis corneliszoon; jacob janszoon; pacht; kroosheemraden
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
adam dirxzoon 2 / 2 1528 1528  
alphen 43 / 44 1284 1525 1564
ambachtsbewaarders 40 / 41 1436 1529 1564
binnenkade 2 / 3 1523 1523 1564
buren 31 / 31 1356 1529  
claes dorrekijnsweer 3 / 4 1356 1358 1564
coenecooperdam 1 / 2     1564
frans adriaenszoon 2 / 3 1528 1528 1564
gouwekade 5 / 6 1465 1523 1564
jacob janszoon moel 2 / 3 1528 1528 1564
kroosheemraden 83 / 84 1284 1523 1564
pacht 1 / 2     1564
waddinxveen 27 / 27 1356 1528  

 

 

Author Publication Home
William H. TeBrake
Maine, USA, June 2006
Rijnland
OAR11, OAR12, OAR13
www.oudleiden.nl