Regenten Weeshuis Leiden
Riemersma

 

Riemersma: Personalia
<bron
1>
             
1   Riemersma, mr. Pieter Cornelis, echtgenoot van Sara Jacoba Sandra, regentes van 1796-1797  
2   geb. Tamen bij Uithoorn [1768]  
3   overl. ?  
4   woonde op het Rapenburg aan de hoek van de Groenhazengracht  
5   ingeschreven als student 8-9-1786, 18 jaar J.  
6   lid van de Tweede Provisionele Raad 19-2-1795/19-5-1796  
7   lid van het comitvan algemene veiligheid 1795  
8   gecommitteerde tot het concipiëren van een concept-stedelijk regerings-reglement dec. 1795  
9   lid van het comité van civiele en criminele justitie 1796  
10   commissaris van de gemene landsmiddelen over Leiden en Rijnland als lid van het comité van civiele en criminele justitie 1796  
11   regent stadswerkhuis 1796-1797  
12   honorair lid van het Tael- en Dichtlievend Genootschap, onder de Spreuk: Kunst wordt door Arbeid Verkreegen 27-5-1789  
13   lid van het leesgezelschap 'Miscens Utile Dulci'  
14   lid van de Sociëteit Amicitia  
15   vertrekt naar Rotterdam 1797  
16   zoon van Nicolaas Riemersma, raad in de vroedschap van Leiden, vrederechter van Woubrugge en ?  
17   x L. ot. 19.6.1788, hervormd, aang. 19.6.1788, 1ste klasse (2x 30 gulden)
Sara Jacoba Sandra
ged. L. HK 17.1.1768
overl. ?
dochter van Jan Pieter Sandra en Maria Elisabeth Sandra
 
18   a. Jean Pierre Joachim
geb. L. 12.11.1794
ged. L. Waalse kerk 7.12.1794
 
             
 

 

Riemersma: Notitie 1
<pers
2>
             
1   Mr. Pieter Cornelis Riemersma, stemgerechtigde, was eigenaar van een huis op het Rapenburg.  
   

NB. Uit de gegevens vermeldt in het Bevolkingsregister is niet op te maken of het aantal van drie dienstboden slaat op de eigenaar Riemersma of op de volgende eigenaar de wed. Hoppestein, het cijfer 3 staat namelijk op gelijke hoogte als de naam van de wed. Hoppestein).

 
             
   

ELO, bevolkingsregister 1796-1804, inv.nr. 1895. buurt 4, nr. 34

 
 

 

Riemersma: Notitie 2
<1
3>
             
1   Riemersma kocht het pand Rapenburg 23 in 1793. In de waardbrief werd melding gemaakt van 'het groen trijp behangzel in 't groote salet, het rood trijp behangzel in de kamer daaraan volgende, voorts alle de verdere behanzels, zoo van de boven als van de beneden vertrekken, de schoorsteenstukjes en stukjes boven de deuren in de resp. kamers, alle de horretjes voor de glazen, het steene blad onder de spiegel in het groote salet, de groote spiegel voor de schoorsteen in 't klein salet en alle de planken op de provisiekamer'.  
2   Het huis had een grote tuin, waarvoor twee of drie van de zeven huisdelen werden afgebroken en waarvan de muur reeds door Snoeck en later door Riemersma werd verstevigd met steunberen.  
3   Foto's en tekeningen van dit pand op p. 418, 419, 420.  
             
   
Th.H. Lunsingh Scheurleer, C.W. Fock en A.J. van Dissel, Het Rapenburg. Geschiedenis van een Leidse gracht. Deel 1: Groenhazenburch. (Leiden 1986) 410, 421
 
 

 

Riemersma: Notitie 3
<2
4>
             
1   Riemersma bewoonde het pand Rapenburg 23 met drie dienstbodes van 1793-1797. In 1797 verkocht hij het huis voor fl. 14000,-- aan Adriana Hendrika Mees.  
             
   
Th.H. Lunsingh Scheurleer, C.W. Fock en A.J. van Dissel, Het Rapenburg. Geschiedenis van een Leidse gracht. Deel 1: Groenhazenburch. (Leiden 1986) 397
 
 

 

Riemersma: Notitie 4
<3
5>
             
1   Op 8 mei 1790 koopt mr. Pieter Cornelis Riemersma met dr. Joachim Sandra [zijn zwager] een speeltuin en speelhuis met kookkeuken voor de som van fl. 1040,-- e.a. gelegen aan de singel tussen de Hogewoersepoort en Zijlpoort.  
2   Belendingen aan de ene zijde de vaarsloot en Catharina Taan, wed van Gillis Christiaan van der Meulen, aan de andere zijde Jan Dermout jr.  
             
   
ELO, boekje 2, Transporten Leiderdorp 251-500, nr. 373; NA, Rechterlijk Archief Leiderdorp inv.nr .... d.d. 8-5-1790, f.331
 
 

 

Riemersma: Notitie 5
<4
6>
             
1   P.C. Riemersma was in 1795 provisioneel commissaris van de volksvergadering van Leiden.  
2   In de volksvergadering van den 9 februari 1795, het eerste jaar der Bataafsche Vrijheid besloten zijnde, dat aan de provisionele raad der stad Leiden een authentieke lijst van de namen van de provisionele commissarissen van de volksverg. dezer stad zoude overhandigd worden door een deputatie uit commissarissen. Welke lijst door den secretaris ad interim zoude ondertekend zijn, opdat de provisionele Raad zou weten wie tot commissarissen der burgerij verkozen zijn, zo brengen wij bij dezen ter kennis van de Provisionele Raad datde namen der tegenwoordige commissarissen zijn ......  
3   Actum Leiden den 9 Febr. 1795.  
             
   
ELO, SA II, inv.nr. 590, overgeleverd 10 febr. 1795
 
 

 

Riemersma: Notitie 6
<5
7>
             
1   Op 11 december 1795 besloot de Raad een commissie van 17 personen, 5 raadsleden (o.a. Riemersma) en 12 uit de burgerij samen te stellen om een concept voor een nieuw stedelijk regerings-reglement op te stellen, nadat het vorige reglement was verworpen.  
             
   
Blok, P.J., Geschiedenis eener Hollandsche stad. Eene Hollandsche stad in den nieuweren tijd. ('s Gravenhage 1918) dl. IV, 45
 
 

 

Riemersma: Notitie 7
<6
8>
             
1   Brief van Riemersma aan den Raad der gemeente van Leiden.  
2   Geeft met alle achting te kennen mr. P.C. Riemersma, dat hij om reden Ulieder vergaderinge volkomen bekend, zich buiten de mogelijkheid bevindende langer den post van bestuurder van het werkhuis binnen Leiden te blijven waarnemen, gaarne in deze zijn qualiteit van ulieden zijn ontslag wilde hebben, waarom hij uw vergadering is solliciterende met bede een ander bekwaam persoon in zijn plaats mogen benoemd worden en de belangens van een zo nuttige inrichting als het werkhuis is van tijd tot tijd uw aandacht mogen occuperen als dit in alle delen meriterenden. P.C. Riemersma.  
3   De Raad der gemeente van Leiden heeft den requestrant op zijn verzoek ontslagen als bestuurder van het werkhuis binnen Leiden. Actum den 26 september 1797. J.C. Potgieter.  
             
   
ELO, SA II, inv.nr. 601, f. 115
 
 

 

Riemersma: Notitie 8
<7
9>
             
1   Pieter Cornelis Riemersma en Sara Jacoba Sandra vierden 12-7-1838 hun gouden bruiloft.  
             
   
Algemeen Nederlandsch Familieblad. Tijdschrift voor geschiedenis, geslacht-, wapen-, zegelkunde enz. 7 (1890) 148
 
 

 

Riemersma: Notitie 9
<8
10>
             
1   Mevrouw Riemersma in de voorleden week sprekende om bij de Raad van Leiden haar ontslag te verzoeken, begreep men haar van deze gedachte nog te detourneren en dit te doen, buiten de notulen te laten. Dan hiertoe geen mogelijk zijnde wijl zij met ter woon uit de stad vertrok, hebben regentessen hoe ongaarne ook, moeten horen dat zij haar demissie bij de Raad verzocht en bekomen had.  
             
   
ELO, HGW, inv.nr. 197, verg. 2-10-1797, art. 6, f. 108
 
 

 

Riemersma: Notitie 10
<9
11>
             
1   Daar tot ons leedwezen onze zeer waardige mede-regentesse vrouwe Sara Jacoba Sandra, huisvrouw van mr. Pieter Cornelis Riemersma deze stad met de woon verlatende en wij daardoor van haar getrouwe diensten aan dit godshuis versteken zijn, hebben wij ingevolge het eerste art. van onze instructie geformeerd een nominatie van drie personen enz.  
             
   
ELO, HGW, inv.nr. 197, d.d. 12-10-1797, f. 110-110v
 
 

 

Riemersma: Notitie 11
<10
bron>
             
1   Een allervriendelijkste brief ingekomen van mevr. Riemersma waarin zij hartelijk afscheid neemt van deze vergadering en zich zelve aanbevelend in de vriendschap der regentessen, de hare gulhartig aanbieden eindigt met alles goeds over deze en der regenten vergadering toe te wensen.  
             
   
ELO, HGW, inv.nr. 197, verg. 30-10-1797, art. 6, f. 112v
 
 

 

Riemersma: Bronnen
             
1   ELO, Doop-, Trouw- en Begraafregisters.
2   ELO, Rechtelijk Archief, inv.nr. 211, Impost op het trouwen 1695-1805, 1e klasse, nr. 17.
3   ELO, Album Studiosorum, f. 1154.
4   ELO, Herenboekjes.
5   ELO, SA II, inv.nr. 590.
6   ELO, SA II, inv.nr. 601, f.115.
7   NA, Rechterlijk Archief Leiderdorp inv.nr. ... d.d. 8-5-1790, f. 331.
8   ELO, Archief Regenten van het Werkhuis 1796-1809, inv.nr. 1, eerste bijeenkomst van bestuurderen en verg. 26-9-1797.
9   ELO, Bibli. Leiden en omg. 76131 pf., Naemlijst der tegenwoordige leden van het Tael- en Dichtlievend Genootschap, onder de Spreuk: Kunst wordt door Arbeid Verkreegen 1790.
10   Th.H. Lunsingh Scheurleer, C.W. Fock en A.J. van Dissel, Het Rapenburg. Geschiedenis van een Leidse gracht. Deel 1: Groenhazenburch. (Leiden 1986) 397, 410, 421.
11   Algemeen Nederlandsch Familieblad. Tijdschrift voor geschiedenis, geslacht-, wapen-, zegelkunde enz.
12   7 ('s Gravenhage 1890) 148.
13   ELO, HGW, inv.nr. 197, verg. 2-10-1797, art. 6, f. 108.
14   ELO, HGW, inv.nr. 197, d.d. 12-10-1797, f. 110-110v.
15   ELO, HGW, inv.nr. 197, verg. 30-10-1797, art. 6, f. 112v.
             
 

 

Publicatie Auteur Home
Leiden Weeshuis Regenten Antoinette Frijns 2008 www.oudleiden.nl