Hoogheemraadschap Rijnland
OAR 11, 12, 13 : 1253 - 1564
OAR records in previous Year View: Record details
Year 1363
OAR records in next Year

 

 

Record #045     Date      top of page
1363-08-04
Location Type of Document
OAR11, 26r-a-26v
OAR12, 061v-a-062r
OAR13, 17v-a
Vonnis
Text
[004] Aelbrecht bijder goids genaden palensgrave upten Rijn, hertoge in Beyern, ruwairt van Henegouwen, van Holland, van Zelant, etc., doe kond allen luden dat wij by onsen rade gemeenlic van Hollant ende biden gemenen hiemr. van Rijnlant overdragen sijn een voirwaerde ende een ewichs gesceit mit onsen goeden luden van onsen lande van Woirden die gelant sijn inden waterganc van Sparendam ende dair wt te wateren plegen in manieren ende voirwairden hier na gescr. Inden eersten, alle die gene die up die zuutzijde gelant sijn ende nu ter tijt wateren in die Ysele, die zullen geven vander morgen x vlaemsche groten, ende dair mede sullen zij vrij ende quijt wesen ende ewelijc gesceyden van allen rechte dat sij in Sparendam plagen te hebben, ende van onrade dat dair in roerende is ende sij en sullen nu voirt nemmermeer inden Rijn wateren tot den waterganc van Sparendam wt. Voirt alle die gene die up die zuutzijde voirsc. gelegen sijn ende nu ter tijt genen waterganc in die Ysele en hebben, die sullen geven vander morgen v vlaemsche grot, ende die sullen bliven in allen rechte dair die noirtside in bliven sel. Voirt alle die gene die an die noirtside gelegen sijn sullen geven v vlaemsche grote ende dair mede sullen sij gebetert hebben ale versumenes ende brocken die sij tot desen dage toe gehadt hebben roerende van Sparendam, ende nu voirt sullen sij maken ende houden twee slusen in Sparendam met den goede luden vanden Gestichte die mede tot Sparendam wt wateren sullen ende alle waterganc ende werc bewaren ende houden als sij van outs plagen te doen, wtgeseit dat sij mer twe slusen houden en sullen als voirsc. is, ende dit voirsc. salmen betalen die een helft tot onser vrouwen dage naest comende assumptio ende die ander helft tot Lambert misse daer naest comende, of binnen iii weken na elke dage voirsc. onbegrepen. Ende om dat wij willen dat dit stade ende vaste bliven ende ewelijc onverbroken, so hebben wij desen brief open bezegelt mit onsen zegel, ende hebben mede bevolen onsen welgeboren hiemr. van Rijnlant want sij over alle dese voirsc. voirwaerden geweest hebben van des lants wegen van Rijnlant dat sij desen brief mede bezegelen. Ende wij Reyner Dever ridder, Heinric van Alcmade Ysbrants z., Florijs van Alfen, Ysbrant vander Scuyer, Willem van Lewen, Diddeboy van Catwijck, [26v] ende Boudijn Jans z. knapen, hiemr. van Rijnlant, want wij over alle dese voirsc. saken geweest hebben, so hebben wij desen brief mede besegelt bij behieten ons liefs heren hertogen Aelbrecht mit onsen segelen. Gegeven inden Hage des vridage na ad vincula Petri int jair ons heren m ccc lxiii.
English Summary
A charter of Duke Albrecht concerning how those on the south side of Woerden, who drain into the IJssel, are to be free of obligations at Spaarndam after the payment of 10 Flemish groten per morgan. Those on the south side who do not drain into the IJssel, along with all on the north side of Woerden, shall pay 5 Flemish groten per morgan and remain responsible for two sluices at Spaarndam.
Keywords
aelbrecht, duke; holland, raad van; woerden; spaarndam; ijssel; morgengeld; rijn; utrecht; sticht; sluices; reyner dever; alcmade, heynric van; alfen, florijs van; scuer, ijsbrant van der; leeuwen, willem van; catwijck, diddeboy van; boudijn janszoon
Notes
Original in OAR, 9396; see also OAR9395 and OAR9397 (described by van Amstel-Horßk and Lombarts, p. 4, item 10, p. 4, item 9, and pp. 4-5, item16, respectively) which relate to this.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
aelbrecht, duke 3 / 13 1361 1361 1385
alcmade, heynric van 1 / 2     1399
holland, raad van 1 / 7     1391
ijssel 4 / 8 1356 1361 1415
leeuwen, willem van 1 / 4     1401
morgengeld 2 / 31 1361 1361 1391
reyner dever 1 / 6     1392
rijn 2 / 30 1284 1284 1394
sluices 5 / 68 1253 1361 1399
spaarndam 5 / 55 1253 1286 1394
utrecht 1 / 2     1419
woerden 1 / 9     1421

 

 

Author Publication Home
William H. TeBrake
Maine, USA, June 2006
Rijnland
OAR11, OAR12, OAR13
www.oudleiden.nl