Hoogheemraadschap Rijnland
OAR 11, 12, 13 : 1253 - 1564
OAR records in previous Year View: Record details
Year 1529
OAR records in next Year

 

 

Record #528     Date      top of page
1529-06-02
Location Type of Document
OAR12, 104r-b Scheiding
Text
[034] Alsoe zeeckere jaeren voirleden proces voirden Hoove van Hollandt gesien ende noch ongedaen dert hangende is tusschen den rentemeester vanden hiemraetscip van Rijnlandt eijsschet ter eenre ende die ambochtbewairders vanden dorpe van Haesertswoude inden naeme vanden selven ambocht berwaerers ter anderen sijden ter cause van dijckage, penningen ende morgengelt van zeeckere morgentaelen tot duysent morgen toe die sijhuijden senden in hoir supplicatie met eenen pertminich wairdich te sijne ende dairomme geen ongelt draegen en mochten ijmers tot seven hondert morgen toe die sij noemden tverloren lant dair inne sij dair hair suuster te heimen gheven bijden hoeve van Hollant gemainteneert werden ende scorssinge hadden ten eynde vanden principaelen processe toe van alle morgengelt wair inne soe verre geprocedeert ende soe veel gedaen is dat die voirsc. verweerers tot meer stonden hebben doen versouchen anden dijckgraeve ende hoege hiemraeden van Rijnlant omme tvoirsc. processe mit vrienscippe ende gevouch of te doen ende ter neder te leggen, soe dat up huyden bijden cedelen moegende ende gevoirtigen heere Joest heere van Criuijningen van Heenvliet van Haesertswoude etc. mit sijnen principaelsten ondersaeten van Haesertswoude alse Willem ... , Clais Wouters z., Pouwels Ariaens z., Dirch Claes z., Jan Cornelis z., Cornelis Ariaens z. Gerijt Bouwens z. ende Heynrick Jans z. als gemachtichden vanden gemeenen buyrren van Haesertswoude voirseit breeder blijchende bijde procurant? dair van de copie hier an gehect is mitten dijckgraeve ende hoege hiemraden van Rijnlant voirsc. overgecomen ende vereenicht sijn van allen achterstalle twist ende geschille to hiertoe geweest inder manneren navolgen, dats te weten dat het dorp van Haesertswoude voirseit van nu voirt aen mit alle horre morgentaelen heodanich die sijn of genoemt moegen wesen gelden ende betaelen sullen in alle ommeslaegen over Rijnlant vallen morgen morgens gelijck nair hair oude quote soe sij van ouden hantvesten voirden voirsc. processe altijt gecontribueert ende gegouden hebben gehadt, endevoirden achtersatllen sullen si betaelen tot twien termijnen eens meye hondert ponden van veertich groten vlaems tstuck te weten hondert pont bamisse alsinen scrijft duysent vijfhondert ende dertich ende hondert pont tot bamisse dair naestvolgendfe. Des en sullen zij vande eerste stuver vanden twee stuvers v penningen lestleden ommegeslaegen uyttgeven vande seven hondert morgen soe dit stuver vore date? van desen betaelt was tot die seven hondert morgen, tot de welche seven hondert morgen angaende de eerste stuver mede inden achterstal begrepen is. Actum bijden collegie opten tweden dach in julio anno vijftienhondert negen ende twintich, in tegenwoordich Bruyn Schijtgens z.
English Summary
Settlement of dispute, that made its way to the Court of Holland, between the rentmeester of Rijnland and the village officials of Hazerswoude concerning maintenance requirement and monetary assessments assigned to Hazerswoude.
Keywords
rentmeester; ambachtsbewaarders; hazerswoude; holland, raad van; penninggeld; morgengeld; dispute settlement; claes wouterszoon; pouwels adriaenszoon; dirc claeszoon; jan corneliszoon; cornelis ariaenszoon; gerijt bouwenszoon; heynric janszoon; buren; principaelste ingelanden; morgen morgensgelijk
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
ambachtsbewaarders 39 / 41 1436 1527 1533
buren 30 / 31 1356 1523 1533
dirc claeszoon 4 / 4 1434 1457  
dispute settlement 24 / 24 1385 1528  
hazerswoude 46 / 46 1330 1483  
heynric janszoon 3 / 3 1434 1449  
holland, raad van 7 / 7 1363 1470  
morgen morgensgelijk 17 / 17 1284 1528  
morgengeld 31 / 31 1361 1525  
penninggeld 10 / 10 1415 1525  
principaelste ingelanden 2 / 2 1525 1525  
rentmeester 4 / 4 1429 1457  

 

 

Author Publication Home
William H. TeBrake
Maine, USA, June 2006
Rijnland
OAR11, OAR12, OAR13
www.oudleiden.nl