Hoogheemraadschap Rijnland
OAR 11, 12, 13 : 1253 - 1564
previous Folio's View: Register OAR 12
Pages 010 - 019
next Folio's

 

 

   Location, Folio  Next Folio
OAR12, 010r-a
   type : Keur date : 1444-05-05 record : # 188  Record details
[070] Item wairt dat yement misdede mitten werken als mitter hant an den wercluden, dienres ende ambocht bewairers voirs. in horen dienste doende, die soude verbueren die hogeste boete die die heemr. wisen mogen, ende voirt tot correxien van onsen genadigen heer ende sinen rade als een die des heren geleyde hadde gebroken na wtwijsinge der hantvesten die dair of sijn. Anno xliiii.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 010r-b
   type : Keur date : 1444-05-05 record : # 189  Record details
[074] Item so wie enich vanden ondersaten binnen den mercken van Rijnlant geseten toghe tot anderen recht dan voir den dijcgrave ende heemr. van Rijnlant datter dijckaedzen ende heemraetscip an roerde, die soude verbueren x lb. Anno xliiii.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 010r-c
   type : Keur date : 1444-05-05 record : # 190  Record details
[075] Item so wes men inden hantvesten vanden heemraitscip niet en heeft noch in horen koren, dat salmen berechten naden rechten van Rijnlant, dats te weten die beste reden dat beste recht, ter tijt toe datter eenre koren up gemaict worden. Anno xliiii.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 010r-d
   type : Keur date : 1447-02-28 record : # 227  Record details
[076] Petri ad cathedram anno xlvii Item waren vergadert tot Sparendamme heer Willam van Alcmaide, Jan vander Boechorst, Boudijn van Zweten ende IJsbrant van Scoten. Item so is gekuert bijden dijckgrave ende hiemraet voirsc. so wie dat dienres enige quade woirde gave om hoirs dienst wille off dat dair an cleefft, die sal verbueren tien pont.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 010r-e
   type : Keur date : 1440-00-00 record : # 092  Record details
[077] Item die heemr. gekoert dat een ijgelijck ambochts bewaerre sijn rekeninge brengen sal vanden ambocht den Heemr. van Rijnlant eer sij dair morgengelt omme slaen op die boete van x lb.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 010r-f
   type : Keur date : 1445-05-04 record : # 200  Record details
[078] Item so hebben geweest op die meye scouwe anno xlv heer Gerijt van Poelgeest, heer Willem van Alcmade, Jan vander Boechorst ende IJsbrant van Scoten. [55r] Item so hebben die heemr. voirs. mit horen dijcgrave Florijs van Alcmade Hugen zoon gekoert dat elc ambachts bewairres van tween die sij jairlix kiesen den enen dair an laten sullen [in another hand: 'op een boete van x lb. anno xlv.'].

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 010v-a; OAR12, 014v-b
   type : Keur date : 1421-05-25 record : # 091  Record details
[079] [000] Item soe wie mitten anderen in een weer leyt ende hair banwerck onversceyden is, dair sel die willige sijn aendeel mogen maken vanden scouzijde in ende een vonnes gheren of hij sijn aendeel gemaect heeft, ende dair mede sel hij sijn scade scutten. Gedaen anno xxi.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 010v-b; OAR12, 015v-d
   type : Keur date : 1438-05-06 record : # 130  Record details
[080] [000]Item die heemr. mit horen dijcgrave hebben gekuert datmen alle sloten die gelegen sijn an enige watergange sloten ende scoon maken sal alle jairs eens vijftich roeden lanc vanden watergangen opwarts, ende men salse maken alle jair binnen der maent van meye. Ende wair yement die des niet en dede, soe hebben sij bevolen den scout elx inden sinen dat hij dan die sloten begaen sel mit twe sijn heemr. of mit twe bueren ende bestedense gelijc ende in alsulke manieren dat sij binnen acht dage gemaict sijn. Ende die scout sel hebben voir sinen ganc ii sc. ende die heemr. of buer elx vi d. Anno xxxviii.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 010v-c
   type : Keur date : 1448-05-06 record : # 297  Record details
[081] Item also gekuert staet dat een ygelijc sijn sloten inde wateringe diende op scieten ende scoon maken sal vijftic roeden lanc, soe is op dese tijt bijden dijckgrave ende hiemr. overdragen dat een ygelijc doe kuer gebruken sal die dair mede gebaet is ende anders nyemand tot der tijt toe dat die hiemr. dair op versien hebben [in another hand: 'anno xlviii.']

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 010v-d-011r
   type : Keur date : 1394-06-26 record : # 003  Record details
[082] Int jair ons heren m iiic ende xciiii des vrijdagen voir sinte Pieters ende sinte Pouwelis dach coerde die dijcgrave ende die hyemraders voirs. als dair die lantsceydinge leit twijsken Scielant ende Rijnlant datmen dair niet barnen en sel noch delven ellyc eygen op x lb. ten x roeden na der sceydinge, ende dat sal beginnen vander dwyn sijde an biden Hage hout dair die waterkeringe gaet ende vant hage hout tot oeven sijdwijn toe, ende van oeven zijdwijn tot Soetermeer toe ende van Soetermeer doer tot Zegwaert toe ende voirt Zegwaird doer tot Benthuysen toe [13v] ende Benthuussen doir tot Haessaertswoude toe ende Haessertswoude doer tot Waddinxveen toe ende Waddinxveen doer also verre als ons scouwe gaet. Ende dese coer hebben wij gecoirt jegens Delflant ende Scielant, ende dit selmen scouwen tot allen tijden als die dijcgrave ende die hyemraders van Rijnlant goet duncket.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 011r-a
   type : Keur date : 1399-03-16 record : # 005  Record details
[084] Int jair ons heren m ccc xcix opten sesten dach in maert heer Reyner, Heer Dirc van Zwyeten, Jan vanden Woude, Heynric van Alcmade, Jan van Freest, Symon vanden Scuyer coirden dat nyement gheen touwe setten en soude voirdie zluisen twijsken Haerlem ende der Gouden noch drijftou noch ganctouwe noch geenrehande touwe op een boeten van vi lb. sonder die Maern brugge ende die Zijl brugge.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 011r-b
   type : Keur date : 1400-ca record : # 006  Record details
[085] Dit is dat die hyemr. van Rijnlant gekuert hebben ende kueren an die oestsijde vander Slingerka, opdie oestsijde van dien negenden weer op die oest cant, dair sel wesen die ka die die hhyemr. van Rijnland gekuert hebben. Dit sel gedueren tot onsen wederseggen toe.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 011r-c
   type : Keur date : 1403-10-08 record : # 007  Record details
[086] Item koerden die hyemr. van Rijnlant int jaer van xiiiic ende drie, heer Dirc van Zwieten ende Jan vander Woude, Kostijn Gerijts z. vander Does des manendages na sinte Victoers dach een sluyse te gelegen twijsken [14r] der My bruggen ende Leyderdorper kerc ter hyemraders wederseggen toe.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 011r-d
   type : Keur date : 1406-03-07 record : # 008  Record details
[087] Int jair ons heren m cccc ende vi koerden Willem vander Boechorst als een balyu van Rijnlant heer Jan vander Woude, heer Reyner Dever, Jan vander Woude ende Symon vander Scwyer alse hyemr. dat nyment ghene hoofde in enigen wateringen in Rijnlant maken en moet ten sij byder balyu ende bider gemenen hyemr. van Rijnlant op die boet als die hyemr. wisen sel, int jair voirs. opten sevendach in maert.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 011r-e-011v
   type : Keur date : 1399-03-08 record : # 010  Record details
[088] Int jair ons heren m ccc ende xcix opten achten dach in maert coirden die hoge hyemrad. van Rijnlant ende die dijcgrave vanden lande gelegen in Soeterwoude ende in Haesserswoude ende belegen heeft ant oest ende den Rijndijc ende ant west ende Burch made ende ant noord ende die Zwyet streckende in zwd ende in die nuwe weteringe die die Wilken plach te hyeten. Item so selmen selven een wateringe x voete wijt wter Dwers weteringe doir Claes lant van Hillegom Boudwijn Stientgens z. ende den heyligen geest van Leyderdorp, ende vorit vander [14v] heren lant van sinte Jan totter nuwer wateringe toe voirs. Voirt so sellen alle die gene die in desen polre voirs. gelant sijn al omme dese mercken dicht houden ellix van sijn hoefslach wyt geset die nuwe waterganc die die Wilken plach te hieten sellen maken ende houden die noort ka al langens vander weteringe also hoge datter die polre voirs. geen scade of en lyde, ende die ka sellen houden ende becosten die wter nuwer weteringe die die Wilken plach hyeten.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 011v-a
   type : Keur date : 1399-03-08 record : # 011  Record details
[089] Item so hebben wij gecoert inden heren lant van sinte Jan in die ka die om die wateringe leyt een sluyse met eenre scoetdoer van goeder maten hoech achte roede voete wijt ende die sluyse sel wesen iiii roeden voete boven water ende die wateringe sel wyt wateren doir die sluyse in die nuwe wateringe voirs. ende dat die sluyse cost ende die wateringe die sellen gelden morghen morgens gelijc die binnen desen polre gelegen sien voirs. Voirt so sel dese keur wateringe ende sluysen scouwen, ellic scout mit sijn hyermr. binnen sinen bedrive dair hij scout is, ende dese weteringe, slusen ende kaden ende ommedijcken salmen scouwen als men tot hier toe die Zwet ende die sluyse die in die Rijndijc leyt gescouwet heeft. Dat is te verstaen op sulke boete alsmen sluysen ende wateringen plach te scouwen binnen den merken voirs.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 012r-a
   type : Keur date : 1406-06-10 record : # 014  Record details
[090] Int jair ons heren m cccc ende vi des dinxdages na sinte Bonefaes dach. Coirden die hoge hiemraet van Rijnlant met horen dijcgrave een wateringe wter noorder ka streckende ander stede van Leyden op alsulken wijde als nu leyt. Ende twe bruggen dair sij den hiemraet besceydeliken leggen dunct wesen. Ende ellic sluse viii roede voet wijt ende die hoechte dair na.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 012r-b
   type : Keur date : 1406-06-10 record : # 015  Record details
[091] Item int selve jair ende opten selve dach. Coirden die hogen hiemr. van Rijnlant met horen dijcgrave inden ambocht van Coenencoep datmen niet vletten en sel met genen paerden doir die wateringe die gelegen sijn binnen Coenencoep. Ende deden yement hier en boven, dat souden hij beteren bider hogen hiemr. van Rijnlant.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 012r-c
   type : Keur date : 1416-02-29 record : # 017  Record details
[092] Int jair ons heren m cccc ende xvi upten lesten dach in zelle. Coirden die hogen heirmr. van Rijnlant als datmen dat amb. Zeegwaerd duer scouwen soude mogen met eenre scouwe, ende alle werck besteden mitten eerst scouwe, ende die bestedinge soude wesen een groten. Ende wanneer die lage hiemr. scouwen willen so selment xiiii daghe te voren bieden doen in twee keercken, dair die een keercke wesen sel tot Zuetermeer ende die ander Benthusen, al dair sij hoir besien off leggen sullen achte dage dair na, langer off sij willen ende niet corter. Ende wes die voirs. hiemr. scouwen ende dan quaet vinden, dair sel die teringen off wesen vijf sc. ende v miner voirt scouwen ende niet up breken. Dit heeft die hiemr. gedaen om vervollich vander Zegwairt. Ende dit sal dueren totter hiemraders weder seggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 012v-a-013r
   type : Keur date : 1417-08-12 record : # 024  Record details
[093] Anno m cccc ende xvii sdonredages na sinte Louwerijs dach. Coirden die hoge hiemra. van Rijnlant mit horen dijcgrave gelijc hier na gescreven staet. Eerst so sullen die venen gelegen twysken Hyllegommer beec ende die Delft wt wateren zullen onder doir die Delft mit enen duyker twe voete viercant mit eenre scotdoer indien duyker onder dat waterscip vander Delft ende sal voirt wt wateren opden lagen veen. Ende boven over den duyker voirs. ende doer die delft sal dat rinnende water lopen ter [Haarlemmer-]meer wairt wt an beyden siden wel bedijckt. Ende die scotdoer vanden voirs. duyker sal alle jair open wesen twysken sinte Bertijns misse ende sinte Pieters misse, ende dan salmense weder toe doen so dat tlant dair niet mede bescadichte en blive. Des gelijcx tsyaers achte dage in mey die scotdoer vander voirs. duyker open te doen overmits dan haren veen te orbaren ende tlant dair oick minste mede bescadicht is dan tot anderen tijden vanden jair. Ende wair dat sake dat tlant dair so vele mede bescadicht ende betast worde, off dat die veen so veel dair niet mede gebaet en waer, dat willen wij alle tijt minren ende meeren [18r] tot des lants oirbaer ende bij goeder luyden raede die dat dan weten mogen. Ende die nuwen dijck an die noirtside vanden Deelft ende dat waterscip vanden Deelft mitten voirnoemden duyker sal bescouwen scout ende hiemr. van Lijs. Ende so wes oncost dair up coemt sullen betalen die veenen voirs. morgen morgens gelijc. Voirt Hillegommer wech die langes dr beeck op loept anden hout dien salmen dicht houden so dat die vreemden wateren op die voirs. veen niet en comen. Ende die drie bruggen die over Lysser beeck staen die dien van Noirtich, Noirtichgerhout ende Voirhout toe behoren ende becostich hebben zullen sij weder up breecken om haren oirbair dair mede te doen ende niet weder te houden ten sijn tslands oirbair als voirs. is. Ende hier om sullen die veenen morgen gelt geven gelijc anderen landen in Rijnlant gelegen om dat dit waer is, ende wij willen dat dit stade ende vast gehouden woirde sonder enich weder seggen ende verbreken, so hebben wij, etc.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 013r-a
   type : Keur date : 1412-00-00 record : # 025  Record details
[094] Anno xiiiic ende xii coirden die hoge hiemr. mitten dijckgrave tusken die van Noirtich, Noirtichgerhout ende Voirhout an die een zide ende die van Lisse an die ander zide roerende vander Delft, so dat die van Lisse houden ende maken zullen die Delft voirs. na inhout enen bezegeld brieff die dair off is ende die hiemrade dair off bezegelt hebben.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 013r-b
   type : Keur date : 1422-04-10 record : # 028  Record details
[095] Item opten tienden dach van april anno xiiii c xxii. Coirden die dijckgrave mitten hiemr. dat die hiemr. van Leyderdorp hoir Dwersweteringe te verhoefslagen want sij verout was ende die luyde hoir werck niet en kende.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 013r-c
   type : Keur date : 1422-00-00 record : # 029  Record details
[096] Dit is gekoirt tot hiemr. weder zeggen: Item die scouwen van Soeterwoude ende van Voirscoten die plegen te meye ende tot sinte Maertijns misse zellen wesen tot mit maerte ende des sdonredages na sinte Baven dach.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 013r-d
   type : Keur date : 1424-05-01 record : # 044  Record details
[097] Anno xiiii c xxiiii upten meyen dach coirden die dijckgrave mitten hiemr. tot hoeren weder zeggen dat die Rijpweteringe tende dat inden ambocht vanden Woude strecket tot heren Jacobs aen toe also wijt wesen sel aengaens als dat ander ende dat strect in ambocht van Alkemade.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 013r-e-013v
   type : Keur date : 1422-00-00 record : # 048  Record details
[098] Wij dijcgrave ende hoge hyemrade van Rijnlant doen condt allen luyden dat wij angesien hebben groten last ende armoede slands ende der goeder luyde in Rijnlant geseten onder dijcaidsen in waterschippen die wateren overmids oirloge dat lange gestaen heeft ende inbrekinge van dijcaedsen ende toevall van groiten vreemden water doir goede doirpen in Rijnlant gelegen groitelicke bij bescadicht sijn ende die luyde die dair gegoet ende gelant sien bij verarmt sijn, so dair in lange tijden overmids veel lasten den land angelegen niet toe gesyen noch verhoedinge op gedaen en is ende sonderlinge in desen na gesc. doirpen, als Alphen, Hasertswoude, Boscoep, Sindelwijck, Poelgen ende Groensvoirde, die welke so seer dair bij verderfelijck geworden sien ende bescadicht dat wij dair omme samentlijck overdragen sijn een kuere dair up te leggen na onser bester wete tot oirbair ende nutschip slands ende luyde voirn. Die welke cueren wij in deser manyeren dair op leggen moeten ende willen als dat dese nagesc. personen sullen [27v] wesen een jair lanck neder hyemr.. Te weten, in Alphen Huge Jacop z. ende Willem Jan Huge z. wonende aldair binnen den waterscip. Item in Hasertswoude Hugen Dirck Melijs z. wonende te Hasertswoude ende Jacop Everts z. wonende te Leyden. Item in Boscoep Jan Claes Boudijns z. Item in Snidelwijck, Poelgen ende Groensvoirt Jan Heyn Claes z. ende Jan Jacop z. Die welke neder Hyemr. zullen elc in horen bedrive ordineren, cueren ende bevelen te maken, wateringe ende dijcaidsen ende alle dat den voirs. lande aldair nut ende oirbair wesen sall na inhout der hantvesten die die voirs. dorpen hebben. Dits behoudelick ons den dijcgrave ende hoge hyemr. van Rijnlant ons rechts ende hoire hantvesten ende hoirs. rechts. Ende so dese voirs. hyemr. mitden scout ordineren, cueren ende bevelen sellen, dat sal van wairden wesen in allen scijn off wij dat selve deden. Ende bevelen enen ygeliken dat te houden bider hoichster boet, ende des nyement te verdragen. Dit sel den voirs. jairen dueren tot onsen weder seggen behoudeliken dat sy genen cost doen en sullen sy en sullen dair off goede rekenninge doen biden hogen hiemr. voirs. dair bij wesende die stede van Leyden. Gedaen anno xxii.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 014r-a
   type : Keur date : 1437-06-25 record : # 054  Record details
[099] Anno xxxvii op sinte Jans scouwe. Item so sien die hyemr. overdragen so wye voir sloet inden mercken van Rijnlant, die sel sijn nabuyer die tegen hem sculdich is te sloten een weet doen dat hij na sloet sijn wercx gelijck off beter binnen viii dagen na dat hij hem die weet gedaen heeft op die boet van iii lb. Doet hijs niet, dan sel hijt sinen scout anbrengen ende die sel ter stont met hem gaen mit iii bueyr off mit meer ende besteden die sloten te maken om den minsten cost ende dat die sloot cost te maken dat selve den onwilligen manen bij tugen. Ende betaelt hijt dan niet, so selt die scout wtleggen ende weder inhalen na dijck recht, ende die scout sel hebben voir sinen airbeyt ii sc., ende die bode xii penning.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 014r-b
   type : Keur date : 1437-06-24 record : # 055  Record details
[100] Item [added above the line: 'die selve tijt'] so sien die hyemr. overdragen dat een ygelick scout mit sinen hyemr. binnen den merken geseten sullen scouwen hair wateringen tot allen tyden als gewoenlick is, behoudelick dat sy die wallen [29r] sullen scoen maken ende baggeren ende op halen die modder mit ladiken off mit houwen ende binnen scoen maken ende dat gras, croes ende vull op halen ende niet te laten driven. Ende wair dat enich scout mit sinen hyemr. hier in slap vielen ende niet en scouden als gewoenlick is ende voirs., dat wouden wij corrigeren aen den scout ende hyemr., elx inden sinen als an den genen die des lants verderfenisse gaern sagen duerende tot onsen weder seggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 014r-c
   type : Keur date : 1421-05-25 record : # 081  Record details
[101] Item soe en sel nyemant wagenpat houden over anders dijck ten sij bijder geenre wille die den dijck hoir is of hij sel den dijck nemen op sinen scade ende dat geteykent inden heemr. boeck. Anno xxi.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 014r-d-014v
   type : Keur date : 1421-05-25 record : # 089  Record details
[102] Item soe sullen die gene die morgengelt gaderen tot Zoeterwoude toespreken alle die gene die op die Scafgaende weren sitten of dat beste eynde bruyken voir dat heel morgengelt ende die sullen voirt wijsen die mit hem gelant sijn ende die selmen toespreken. Ende vinde men dair gelt noch pande, soe selmen dat morgengelt vander heelen weer mogen halen an dat beste lant vanden weer sonder wederseggen van yemande. Ende die dan dat beste lant toe behoirt, die sel selve dat morgengelt soeken an dat quade lant soe dat quade vanden goeden vercost is te delven ende te nyete te maken. Anno xxi.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 014v-a
   type : Keur date : 1421-05-25 record : # 090  Record details
[103] Item soe sel die scout van Zoeterwoude mit sinen heemr. scouwen alle wege ende wateringe elx op sijn tijt doer, sonder op hoer te gaen, elc eygen op een ban van ii sc. Ende een ygelijck sel sijn anganc ende sijn ofganc wijsen op die boete van ii sc. Ende wat werc dat ongemaect is, dat sel die scout besteden om den minsten cost. Ende voirt scouwen ende op alle ongemaecte wercken sal die scout mit sine heemr. sijn souwe weder leggen vander sevenden dach often achten, ende dan sullen sij scouwen op der geenre cost die sijn werck ongemaect was op die eerste scouwe. Ende isser dan nyemant die him des wercs belijt, soe sel die scout dat heren gelijc men an die noort zijde van den Rijn doet, anno xxi.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 014v-c
   type : Keur date : 1435-00-00 record : # 093  Record details
[104] Item soe hebben die heemr. mit horen dijcgrave gekoert ende bevolen die scout van Alphen mit sinen heemr. dair hij die wege mede bescouwet dat sij hair wege scouwen sullen mit twee scouwen doir gelijc sij inden watergang doen op sulke boeten als sij hair wege legen te scouwen, duerende tot onsen wederseggen. Anno xxxv.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 015r-a
   type : Keur date : 1437-03-12 record : # 107  Record details
[105] Anno xxxvii. Item die heemr. hebben gekoert op sinte Gregorijs dach dat alle die gaet ende overvaert hebben doir Stompwiker wech dat si hoir vairten ende sloten after an die meeren dicht sullen maken voir paesch dach naest comende opter heemr. koer. Ende wair yement die dit weder op dede, dat wouden sij corrigieren na haers selves goetduncken, ende dit sel gedueren tot onsen wederseggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 015r-b
   type : Keur date : 1437-09-16 record : # 117  Record details
[106] Item so hebben die heemr. mit horen dijckgrave gekoert een waterscup in die Aer ende sel beginnen an die Aer op dat oostende streckende an die Oude Aer weteringe ende voirtin die meeren, ende dese waterganc sullen gebruken die vanden Scoot ende die vanden Corter Aer, ende die gelijc hoofslagen ende maken morgen morgen gelijc na ouden costumen bijden scout ende heemr. vanden Aer. Ende die scout ende heemr. sullen dese waterganc scouwen op een boete van ii sc. tot alre tijt als sij noot is te scouwen, ende dit sel gedueren tot onsen wederseggen, ende gesciede anno xxxvii op sinte Lambrechts avont tot Leyden.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 015r-c
   type : Keur date : 1437-12-20 record : # 118  Record details
[107] Item soe sijn die heemr. mit der dijckgrave overdragen dat die van Hasertswoude wech ende weteringe doir scouwen sullen sonder op hoor te gaen. Ende wes werc sij ongemaect vinden ten eerste dage, dat sullen sij besteden openbair om den mijnsten cost ende dair den saeck weldighen sijn koer of geven of hij dat werc selve maken wil of dat die bestedinge voirt gaen sel. Ende wes werc sij ongemaect vinden, dair sal die scout mitten heemr. sijn scouwe weder op leggen opten achtsten dach ende dan sullen si scouwen op der geenre cost die sijn werc ongemaect was veel of luttel. Des sel die cost wesen die scout iiii sc. ende die heemr. iisc. Dit is gescieden anno xxxvii op sinte Thomas avont ende sel geduren tot des heemr. wederseggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 015v-a
   type : Keur date : 1437-09-24 record : # 119  Record details
[108] Anno xxxvii die djnxdage na sinte Matheeus dach. Item op die tijt die van Oestgeest gekoert dat sij alle dat heel ambocht mit malcander gelden sullen tsij slusen, bruggen, hoelen, wegen ende als dat si behoeven in wat polre dat eerst of lest gebuert, duerende tot onsen wederseggen. Ende den scout selmen geven xl sc., die bode x sc.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 015v-b
   type : Keur date : 1437-12-20 record : # 123  Record details
[109] Item soe sal een ambochts bewairre van Boskoop bewaren alle wercwair vanden ambocht ende oncost ende dat te rekeninge bringen sonder die gemeen rekeninge van die waterscuppen mit die van Alfen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 015v-c
   type : Keur date : 1437-12-20 record : # 124  Record details
[110] Item soe sullen die heemr. van Boskoop, Middelborch ende Randenborch scouwen ter eerster scouwe doir, sonder op hoir te varen, ende die scout sel hebben van elke scouwe iiii sc. ende elc heemr. ii sc. Ende of sij banwerc vinden, dat sullen sij besteden om den minsten cost openbair, ende dair hair scouwe weder op leggen op den achtienden dach, ende dan sullen sij scouwen op der geenre cost die sij voer bescouwet hebben ende nit op des ambochts cost. Ende des gelijcx sullen elcx scouwen in den sinen, durende tot onsen wederseggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 015v-e-016r
   type : Keur date : 1439-07-06 record : # 134  Record details
[111] Anno xxxix des sonendage na Martijn. Item soe hebben die heemr. gekoert enen waterganc tot Catwijck opten Oernnesse. Eerst een greppel ende scouwe sloot die sel beghinnen an Gerijt Boeyen weyde streckende an die horn an Symon Brunincs hofstede, ende die sel maken elx tenden sijn lant. Item noch een greppel die sel beghinnen an dat westende an die dwn tusschen der kerken lant ende der susteren lant van Leyden streckende anden wech ende doir den wech mit een hoel tusschen heer Dirc Aems z. lant ende Jan Wouters z. lant streckende tot inden Sant sloot. Ende dese greppelen sullen maken alle die boven den wech gelant sijn ende dair mede gebaet sijn, ende die sel die scout mit sinen heemr. aldair hoefslagen als dat behoirt also wijt alst hen nutte dunct bij horen eede.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 016r- b
   type : Keur date : 1439-07-06 record : # 136  Record details
[113] Item soe wes lant men yemant of gravet tot desen voirscr. greppelen selmen betalen totter heemr. prijs van Catwijc, ende dit sal geduren tot onsen wederseggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 016r-a
   type : Keur date : 1439-07-06 record : # 135  Record details
[112] Item soe selmen den Santsloot scouwen als men van outs plach mit een hoele doer den wech, ende alle die dair an gelegen sijn sullen desen sloot maken, elx half ende halff, ende men sel dese greppelen mitten wech in Oernnesse ende den Sant sloot scouwen twewarf des jairs als den scout mitten heemr. nutte dunct op enen dach, op die boete van xii d.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 016r-v-c
   type : Keur date : 1440-04-01 record : # 139  Record details
[114] Anno xl des vrijdage voir biloken paesken. Item so sijn die heemr als heer Gerijt van Poelgeest, Jan vanden Boechorst, Boudijn van Zwieten ende Florijs Paedzen overdragen den kadijck te maken tusschen Zoeterwoude an die een zijde ende die meer van Zoetermeer an die ander zijde. Te weten, dat een ygelijc sijn kade maken sal tenden sijn lande aldair sij van outs gelegen heeft. Ende aldair die kade verloren is in die meer, dair salmen die kade leggen te lande wart in xxv roeden vanden oever. Ende dese kade sel beginnen ende eynden als sij van outs plach te legghen, ende dese kade sel een spit hoge wesen boven die Groenswoirde gemaict voir meyen dach op die boete van x sc. elx eygen. Item noch een spit dair op te hogen binnen der maent van meye op die boete dat derdendeel van x lb. Item soe sel dese kade volmaect wesen te sinte Lourijs dage op die boete van x lb. Item of die genen docht die dese voirs. kade maken sullen dat si dair in veronrecht waren, dat sullen sij den heemr. an brengen als die voirs. kade gemaect is. Ende dunct den heemr. dan redelic wesen, so sullen sij vorder hulpe hebben van Zoeterwoude ende Voirscoten bijden heemr.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 016v-a-017r
   type : Keur date : 1442-10-02 record : # 158  Record details
[115] Anno xlii te Bamisse heemr. bij hem woirt doe gekoert die van Koudekerck een waterganck doir ofwegen in die A ende dien cost dair of selmen gelden als hier na gescr. staet. Item van die nyewe vaert ende kaadijck tot Koudekerck so die koer in hout datmen dien cost gelden sal bijden heemr., dair of is die koer vanden heemr. datmen dien oncost gelden sal gelijc hier na gescreven staet. Dats te weten, vanden cost vander nyewer kade beyde delven ende oncost van delven tot in die A toe ende dat lant te betalen sullen gelden dat hele lant van Coudekerck, wtgesceyden den Hogen Wairt ende dat lant dat an Outschoern buten gekadet is dat sel dair quijt of wesen. Item soe sullen dese voirs. die dese nyuewe kade gelden sullen weder vercopen die oude kade op Heymants weteringe gelegen ende die sel him te baten comen, ende den Hogen Wairde niet, mer die buten gekadet sijn sullen hoir aendel dair of hebben na grootheit van horen lande. Item den oncost vanden nyewe sluse sullen gelden alle die binnen gekadet sijn ende den Hogen Wairde sel die sluse mede gelden morgen morgen gelijc overmits dat alle sluse ende bruggen vanden helen ambochten alle tijt ghemact sijn ende die Dwers weteringe te maken sel ghelden die eygen, ende den huyrman niet. Ende want den ouden afterdijck veel te lage is, die sal die huyrman hogen buten des lants cost, elc tenden sinen lande in manyeren als die heemr dat koeren sullen [41v] als him dat nutte dunct wesen tot eenre tijt als die heemr. hoer eerste koer op leggen sullen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 017r-a
   type : Keur date : 1445-05-04 record : # 201  Record details
[116] Item so hebben si noch gekuert dat alle man sijn kaden dicht houde ende also make dat si dicht sijn altijt tot sinte Pieters dage ad cathedram [22 februari] op een boete van een derdendeel van x lb. [in another hand: 'anno xlv.']

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 017r-b
   type : Keur date : 1445-05-04 record : # 202  Record details
[117] Item so hebben si noch gekuert dat die van Noirtich, Noirtigherhout ende Voirhout hoir doeren dicht sullen doen houden in Zassenemmer beeck ende in Klinkenberge als dat water ingaet, vanden eersten dach van aprille tot mid meye toe ende van sinte Baven dage [1 oktober] tot sinte Martijns misse [11 november] toe op een boete een derdendeel van x lb. also dicke als dat bevonden worde. Anno xlv.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 017r-c-017v
   type : Keur date : 1446-10-04 record : # 224  Record details
[118] [119] Item op die selve tijt wort een kuer gemaect bijden dijckgrave ende heerm. voirsc. als dat alle landen goit ende quaet in Rijnlant gelegen gelijc gelden sullen in den dijckrecht in manieren als hierna bescreven stait. Item, also binnen den merken van Rijnlant veel verloren landen sijn bij verdelven van veenen ende anders ende all dage meer worden ende die voirsc. verdolven landen niet waerdich en sijn horen onkost te gelden als sij plegen in sluyzen ende sluystochten ende in anderen ongelden die sij van rechts wegen sculdich sijn te gelden naden dijckrechten ende gewoenten des lants van Rijnlant, ende dair om die voirsc. landen laten leggen voir die voirsc. onkosten twelke int eynde comen soude tot groten affterdeel des anderen landen die also niet verdolven en worden, hier omme dat te voirhueden, so hebn die heemrade dit merkende wel oversien dat ongeval hier namaels wel of comen mochte ende hebn dair omme samentlic mit horen dijckgrave hier op sulke kueren gemaect als hier na gescreven stait, anno xlvi. Item inden eersten dat alle landen binnen den merken van Rijnlant gelegen alle ongelt hoe dat genoemt is gelden sullen mergen mergensgelijck, tsij verdolven lant off anders, inden dijckrecht gelijcken als dat tot hair toe gehantiert is geweest ende in anderen landen die hem mitter dijckrechten behelpen gewoenlic is geweest, ende wairt dat yemant die hem enige lande bewonden hadde off doen bewijnden ende die voirsc. landen wilden laten leggen voir den onkost, so woude men dien onkost mogen verhalen in sijn anderen goede dat hij hadde binnen den voirsc. mercken gelegen. Ende wairt dat hij geen goet en hadde, so soude die dair voir ballinc geleit worden ende ballinc bliven op sijn lijff totter tijt toe dat hi die voirsc. onkost gegouden hadde ende die boeten als dat behoirt van ouder gewoenten ende recht. Ende die also balling wesende ende mitten utersten rechte also verwonnen, so selmen den voirsc. [58r] onkost voirt betalen mogen an den genen die lest besitter vanden voirsc. landen geweest heeft, off an sinen erven dair die ander voir balling geworden is, voirt te mogen verhalen van grade te grade tot inden negenden grade toe.'

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 017v-a
   type : Keur date : 1446-10-04 record : # 225  Record details
[120] Item op die selve tijt worde overdrage bijden voirsc. heemr. dat alle die gene die mitten lande van Rijnlant te Sparendamme wtwateren ende nite met hem en gelden sullen comen ende nemen horen hoeffslach ende laten hem teykenen off men sel horen waterganc stoppen na wtwijsinge der hantvesten die tlant van Rijnlant dair off heefft. Anno xlvi.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 017v-b
   type : Keur date : 1447-00-00 record : # 255  Record details
[121] Item gekuert een waterscip in Benthuysen ende sel beghinnende an die Heinlaen streckende ten pade over dweers an die Gheer mit een wtganc tusschen Engebrechts weer ende der molenweer, wtgaende tot den Molen wege to, ende is bij die Hienlaen ter laec wt, soe die hiemr. mit den scout dat oirbarirlicste duncket wesen. Ende dese waterscip mitten bruggen inden wech dat geheten is dat lange lant sal becosten ende houden alle die in die polre gelant sijn ende dair mede beholpen is. Ende dese voirsc. waterscip mit der bruggen sal wesen up ix voet wijt mit wijken als dat behoirt, ende sal bescouwen die scout van Benthuysen mit vijff hiemr. die in die polre gelant sijn, durende tot onsen weder seggen. Anno xlvii.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 017v-c
   type : Keur date : 1429-00-00 record : # 270  Record details
[122] Item Zwammerdammer brugge sel maken die van Woerden die een helft ende Rijnlant die ander helft ende Swammerdamme dat decsel ende Nuwecoop dat aerdwerck alsmen seyt.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 018r-a
   type : Keur date : 1429-00-00 record : # 271  Record details
[123] Item des Molenairs brugge die van Woerden die ene helft ende Rijnlant die ander helft.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 018r-b
   type : Keur date : 1429-00-00 record : # 272  Record details
[124] Item die Does brugge te maken diese sculdich te maken. Item die Zijlbrugge sel heer Gillis van Cralinge maken. Item die Cleyn zijl bruggetgen dat lant van Rijnlant.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 018r-c
   type : Keur date : 1429-00-00 record : # 274  Record details
[125] Item alle lant die mit ons watert ende niet mit ons en gelt, dat sal mit ons gelden morgen morgens gelijc, gelijc lancs geleden.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 018r-d; OAR12, 046r-b
   type : Consent date : 1429-00-00 record : # 254  Record details
[125] [083] Item geconsenteert die van Zoetermeer van ii wateringen een te maken tusschen beyden.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 018r-e
   type : Keur date : 1429-00-00 record : # 275  Record details
[126] Item alle morgentael inde mercken gelegen die niet goet genouch en sijn voir hoir oncost, dat salmen verhalen an hoir goede roerende ende onreorende wairsi willen binnen den mercken. Ende wair dat niet goet genoech, so selt die scout vanden dorp heren als men an die noortsijde vanden Rijn doet.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 018r-f
   type : Keur date : 1435-00-00 record : # 282  Record details
[127] Item so zijn die hiemr. overdragen mit haren dijckgrave datsij gekuert hebben ende een kuer geleyt opten hogen wilden veen ende op die Benthoirn [in Benthuizen]. Inden eersten, dat alle die ghene die dair gelant zijn comen sullen binnen xiiii dagen ende verwillekoren hun voirden hiemr. tot hoirre vermaninge te comen tot Sparendam, ende aldair horen hoefslach te ontfaen gelijc ander lant binnen den merken gelegn. Ende voirt, te doen al dat ander lant binnen den mercken doet. Ende doen sij des niet als voirs is, so hebben wij bevolen onsen dijckgrave die vaert bij Claes Stientgens z. toe te palen ende boven te damen, ende die van Benthuizen hoir vaert weder an te vaen soe sij van outs plagen [in another hand: 'anno xxxv.'].

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 018v-a
   type : Keur date : 1447-10-03 record : # 287  Record details
[128] Uptie Bamisse scouwe anno xlvii waren vergadert tot Hairlem Poelgeest, Zijl, Alcmade, Boechorst, Schoten ende Simon Vrederick. Uptie tijt wort vanden dijckgrave ende hogen hiemraet gekuert dat die kade die inden ambocht van Wassenair gelegen is mitter westeynde ende mitten oesteynde inden ambocht van Voirscoten, van den Rijndijck an Wassenair geest, dat dese cade voirt an houden sullen alle die ghene diese tot desen dage toe gehouden hebben, ende die kade so hoech ende so vast maken tot oirbair slants datter geen water over en loopt, op een boeten op een derdendeel van x pont. Ende wort die kade in yemants werck doirgesteken, die sel verbonden wesen dat den hiemraet an te bregen op een boeten van x pont ende soe wie die cade doir stect, die sel verbueren die hoichste boete. Ende dit sel bescouwen der hiemrade bode also dicke alst hem oirbair dunct, ende sel geduren tot der hiemrade weder seggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 018v-b-019r
   type : Keur date : 1448-10-08 record : # 307  Record details
[129] Anno xlviii opte Bamisscouwe waren vergadert te Harlem Poelgeest, Boechorst, Poelgeest, Scoten ende Simon Vrederic. Een kuere: Also tlant van Rijnlant zekere privilegien heeft, dat alle die ghene die mitten lande van Rijnlant voirs. wateren doir Sparendamme mit him gelden, ende als die vanden Hogen veen, mits dat sij mede doir Sparendamme wateren, een werf, ander werf ende derde werf versocht sijn geweest datsij horen hoefslach souden ontfaen, ende dair zekere geboden op gedaen sijn geweest horen hoefslach te ontfangen of men hoir waterganc toe dammen, twelc sij altijt verzetten hebben contrarie slants recht ende privilegien ende den hiemrade gebode, hier omme hebben die dijckgrave ende hiemrade van Rijnlant gekuert datmen hoir water dat in den Rijn comt stoppen sel ende dammen ende sal also gedampt bliven tot den tijt toe dat die vanden Hogen veen horen hoefslach ontfaen sullen hebben van also veel als slants privilegien dair of begrepen hebben. Ende soe wie enige craft an den voirs. damme hier en boven dede, die soude dair an verbueren die hoichste boete. Dit sal men stoppen tsint Martijns dage inde winter naistcomende.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 019r-a
   type : Keur date : 1449-07-01 record : # 316  Record details
[130] Item up die tijt gaven die van Zegwaert te kennen dat binnen den voirsc. ambocht enen wech lach geheten den Scinkel up die Zegwaert ende dat langes den voirsc. weech een deel houts stont omtrent xxx roeden lanck ander zonne sijde, wair mede de voirsc. wech verderflic was dat sij om dat voirsc. hout tot veel tijden vanden jair niet gebruken en mochten, ten wair dat hem geconsenteert moch worden dat dat voirsc. hout twee roede langes den wege of gekuert mocht worden, twelc wij also gedaen hebben, behoudelic dat die van Zegwaert dat hout gelden sullen bijden ambochts bewares van twee den naesten dorpen dair omtrent gelegen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 019r-b-019v
   type : Keur date : 1449-11-18 record : # 321  Record details
[131] Item also die gelant sijn inden Hogen veen mit den lande van Rijnlant, al wast dat zij dair mede waterden niet en plegen te gelden, soe heeft dair up voirsien geweest vanden heemrade van Rijnlant dat naden privilegien des lants voirscr. dat soe niet en behoude ende hebben mit horen dijcgrave een kuere dair up gemaict, te weten na dien dat sij mitten lande van Rijnlant hoir water loesden mitten voirsc. lande souden gelden dit aldus enen tijt gestaen, soe sijn up huyden voirde voirs. dijcgrave ende heemrade gecomen enigen vander genen die inden Hogenveen gelant sijn ende hebben te kennen gegeven hoe mit de voirs. kuere veel luyde die gelant waren inden Hogenveen verderflic worden versoekende ende begerende an die voirs. heemrade die saken duechdelic te willen aensien, sij wouden die saken anden voirs. dijcgrave ende heemrade keren ende setten te doen dat sij hem over vinden ende ordineren souden mitten lande van Rijnlant te gelden. Dit gedaen, hebben die voirs. heemrade die saken over gewegen ende hebben de voirs. vanden Hogen veen overgevonden ende overgeseyt mitten voirs. lande te gelden als hier nae verclairt is. Erst dat die vanden Hogen veen mitten lande van Rijnlant gelden sullen van also groet als den voirs. Hogen veen groot is, ii c ende vijftich morgen, ende dair van jairlicx den lande wt gemeen te baten comen van also veel als die van Soeterwoude, Hazertswoude, Benthuysen, Zegwairt, enige van die vieren off enige andere die hem naest gelegen sijn, ende dair off sullen die vanden Hogen veen horen kuer nemen tusschen dit ende sinte Pieters scouwe naistcomende. Item hier toe sullen die voirs. vanden Hogen veen om de lande voirs. te versekeren vanden venen die sij wt delven horen oncost an te verhalen beleggen ende copen bynnen den merken van Rijnlant v nobelen tsjairs tot erflicken renten, den penninc vijftien wairdich wesende, ende dat te geschien tusschen dit ende sinte Pieters scouwe voirs. Des is die vanden Hogen veen voirs. toe geseit of yement onwillich wair mit hem int geen voirs. staet te gelden datmen mit kueren te maken, dair in voirsien sal om dien willich te maken als die na de beste reden die men sullen, tsij in die waterganck te vletten te verbieden of om enigen anderen stucken hoemen dat best visieren soude mogen. Anno xlix.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 019v-a
   type : Keur date : 1446-05-03 record : # 217  Record details
[132] Item so hebn die dijckgrave ende heemrade voirsc. gekuert dat nyemant geen opslach maken en sal op den Scinckeldijck op een boete van tien pont.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 019v-b
   type : Keur date : 1446-05-03 record : # 218  Record details
[133] Item noch gekuert datmen die zijl die leit int eynde vanden Scinckeldijck dicht houden sal, also datter geen water op Rijnlant en loept, op een boete van tien pont.

 

Prev Folio  Location, Folio   
OAR12, 019v-c; OAR12, 022r-b
   type : Keur date : 1423-08-12 record : # 033  Record details
[134] [146] Anno xiiii c xxiii des d'dages post Laurencijn. Coirden die dijckgrave mitten hogen hiemr. die sluse wten put die leyt after Claes Stientgens in die Dwersweteringe ende dient in die Nuwe weteringe die inden Rijn loopt onder Claes Dirc Stientgens zs. huse. Ende die kade ommegaens om die polre geheten die Barle sel wesen iiii voete breet ende ii voete hoech wten water.

 

 

Author Publication Home
William H. TeBrake
Maine, USA, June 2006
Rijnland
OAR11, OAR12, OAR13
www.oudleiden.nl