vorige Buurt: 304.Vrijdom buiten de Zijlpoort 305. Weidenburg bis volgende Buurt: 306.Bouwenlouwensteeg

 

301. Beestenmarkt   302. Groenhazenburg   303. Haverenvest   304. Vrijdom buiten de Zijlpoort   305. Weidenburg bis   306. Bouwenlouwensteeg   307. Vredenburg  

Selecteer regiokaart
met buurtnamen.
 

Ga met de muis naar de cirkel
voor de naam van de buurt.
Klik voor detailkaart
en informatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligging:

de gebuyren van de twee taerlingen huysen gelegen tusschen de Maren / de West Dwersgrafte / mitsgaders de Langegraft / ende Binnenvestsloot / in de vergrotinge deser stede.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 36 vso, 31-08-1617)

Geschiedenis:

Op 31-08-1617 gesticht op verzoek van de geburen, die zelf de naam Weidenburg bedacht hadden.

Het is het merkwaardig dat zich in de directe omgeving - aan en achter de tegenover liggende zuidzijde van de Langegracht - nóg een buurt met de naam Weidenburg bevond, die in 1620 was gesticht. Om verwarring te voorkomen, vermelden wij de hier beschreven buurteals Weidenburg bis. Overigens wordt deze in 1623 gesplitst in Oost Weidenburg en West Weidenburg (zie onder), zodat er nadien van een dubbele naamgeving geen sprake meer is (zie ook 'Buurthouden', pag. 67).

(SA II inv. nr. 1216 fol. 48 vso - 49, 06-08-1620)

In 1619 verklaren de buurtheer en zijn oudraden dat verschillende kopers van erven het 4e artikel van de Generale Ordonnantie negeren. Daarin wordt bepaald dat wanneer de koopprijs van een huysinge, huys, huysken, camer of erve f 600,- of minder bedraagt, de koper twintig stuivers moet betalen, bij een koopprijs tussen f 600,- en f 1000,- dertig stuivers en voor een huis tussen de f 1000,- en f 2000,- twee gulden. Deze recognitie stond bekend als de huyscoop of - zoals in dit geval - het recht van de buyrt. De gemelde kopers zijn kennelijk speculanten die er op uit zijn om de nog onbebouwde erven in de stadsvergroting zo snel mogelijk met winst door te verkopen. Op grond daarvan denken zij onder hun betalingsverplichting uit te komen. Het Gerecht gelast dat de betrokken kopers wel degelijk moeten betalen. Dergelijke kwesties doen zich ook elders voor zoals in de buurt St. Annenrijk (zie ook 'Buurthouden', pag. 114).

(SA II inv. nr. 53 fol. 40 vso - 41 vso, 13-06-1619)

In 1620 wordt aan de overzijde van de Langegracht in het bouwblok Oude Singel/Scheistraat/ Westdwarsgracht een buurt gesticht die eveneens Weidenburg wordt genoemd. Om verwarring te voorkomen wordt de hier beschreven gebuurte als Weidenburg bis vermeld.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 48 vso - 49)

Aan het bestaan van twee gelijknamige buurten komt op 02-11-1623 een einde mits de selve met huysen betimmert ende dicht beset was, alsnu veel te groot was omme onder de heerschappij van één heer geregiert te werden. Het Gerecht besluit om Weidenburg bis te splitsen in de buurten Oost Weidenburg en West Weidenburg.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 64 vso - 65)

Buurtheren: 

zie voor uitleg de Toelichting

Naam Benoemd Voor-
dracht
Reden
vervang
Meer
Info
Aelbertsz., Jeroen - 31-08-1617 3 s *

  

Auteur Publicatie Home
Kees Walle
2006
Buurthouden www.oudleiden.nl