Hoogheemraadschap Rijnland
OAR 11, 12, 13 : 1253 - 1564
  View: Register OAR 12
Pages 000 - 009
next Folio's

 

 

   Location, Folio  Next Folio
OAR12, 000v-a
   type : Keur date : 1459-04-24 record : # 322  Record details
[000] Upten vierentwintichsten dach van Aprijl anno lix waren tot Leyden vergadert here Willem van Alkemade, Jan van Poelgeest, Jan van Nortich, Ysbrant van Schoten, Symon Vredericks ende Dirck van Zwieten om enen nyen hyemraet te kiesen in die stede van Heren Gherijt van Poelgeest zaliger gedachten ende sterf opten eenentwintichsten dach in Aprijl int jair voorseiden. Ende die voirseiden hiemraders overdroegen up die tijt eendrachteliken dat so waneer een hiemraet oflivich wort dat die geen die biden livende heimraders in des doden stede hiemrade gecoren wort voir des doden ziel op sinen cost sel laten doen inder bevoirditen clooster tot Warmond twie en dertich sielmissen ende dair of betoon brengen den hiemrad ter naester scouwe dair aen gelegen ende sel dair to betalen alle der hyemraders ende den hyemrad. dienres costen ende oncosten die sy doen sullen als zij vergadert sulle wesen om den nywen hiemraet te kiesen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 000v-b
   type : Keur date : 1459-04-24 record : # 323  Record details
[000] Item opten selven dach int selve jair voirseiden is Jacop van Woude hyemraet gecozen eendrachtelijc hyemraet van Rijnlant te wesen in die stede van heren Gherijt van Poelgeest wes ziele god genadich zij.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 000v-c
   type : Keur date : 1474-05-14 record : # 324  Record details
[000] Opten xiiii den dach van meye anno lxxiiii stierff Jonker Phillips van Wassenaer salige gedachte ende opten xvi-den dach van meye dair na waren tot Leiden vergadert Jacob van Woude, Jan van Poelgeest, Jan van Nortich, Ysbrant van Schoten, ende Dirc van Zwieten om enen nuwen heemraet te kiesen ende hebben eendrachtelic gecozen tot enen mede geselle Gerijt van Poelgeest.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 000v-d
   type : Keur date : 1478-04-23 record : # 325  Record details
[000] Opten xviii den dach van aprille anno lxxviii starf Ysbrant van Scoten ende dair na opten xxiii sten dach van der selver maent waren tot Leiden alle die heemrad. vergadert ende eendrachtelic Jan van Scoten tot enen medegeselle.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 000v-e
   type : Keur date : 1479-07-23 record : # 326  Record details
[000] Item int jaer van lxxix wort hyiemraet Adriaen van Puelghest voir Jan van Puelgheest synen vader ende word gheedt opten xxiii den dach van julius.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 000v-f
   type : Keur date : 1481-06-26 record : # 327  Record details
[000] Item in jaer van lxxxi wort hyiemraet Adriaen van Zwieten voir Hughe van Zwieten synen neve ende wort gheedt des dynxsdag na sinte Jan Baptyst in die somer int jaer voirsc.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 000v-g
   type : Keur date : 1482-06-16 record : # 328  Record details
[000] Int jair van lxxxii starf Dirc Boudijns zoen van Zwyeten ende in sijn stede wort eendrachtelic gecoren tot enen hyemraet Ghysbrecht van Raphorst ende wort gheedt opten xvi ten dach van apryl.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 000v-h
   type : Keur date : 1482-12-01 record : # 329  Record details
[000] Int jair van lxxxii wort ghecoren eendrachtelyc Tyelman oem van Wyngaerden hoghe hyemraet van Rynlant in dye stede van Gherijt van Puelgheest opden dach van december.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 000v-i
   type : Keur date : 1486-09-06 record : # 330  Record details
[000] Int jair ons heren m cccc lxxxvi wort eendrachtelic gecoren tot hoge hyemraet van Rynlant Adriaen van der Does ende dat in die stede van Hairlem Adriaen van Zwieten rid. salige gedachtenis ende is geedt den vi den dach in September int jair voirsc. van heren Phillip van Wassenaer.....?

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 001r-a
   type : Keur date : 1437-00-00 record : # 060  Record details
[001] Hoemen eenen nuewen heemr. eeden sal. Item dat zweer di dat ghi sult heemr. wesen van Rijnlant ende recht wijsen twsschen den heer ende den ondersaten ende twsken tweer man tael den armen geliken den riken [added in bottom margin: 'handvesten ende privilegien'] des lants van Rijnlant te houden na alle u vermogen, den lagen acker geliken den hogen, den quaden acker gelijck den goede na uwer rechter fijf sinnen ende enen ygeliken daer in doen geliken u selven ende als een goet heemr. sculdich is te doen ende dat niet te laten om liefde noch om leede om myede noch om vreest noch om gheenreleyde sake, alsoe moet u nu god helpen ende all heyligen. Gedaen anno domini xiiii c xxxvii.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 001r-b
   type : Keur date : 1400-00-00 record : # 061  Record details
[002] Item soe sijn die heemr. overdragen tot wat tijden dat gebuert dat enich vanden heemr. oflivich wort, so sullen die ander van sinen mede gesellen die der te live bliven dertich zielmissen doen doenvoir hoir mede gesel die dair gestorven is tot lictenisse sinre pijnen, ende dien oncost sel die rentm. wtleggen ende dat weder te rekeninge bringen, gedaen anno domini xiiii c.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 001r-c
   type : Keur date : 1440-03-23 record : # 138  Record details
[003] Item soe sijn die heemr op den selven dach overdragen so wat vier heemr. mit horen dijcgrave koeren ende overdragen, dat sel van waerden wesen gelijc of sij alle te samen waren, ende mense sel tot allen tijden als sij vergaderen teykenen ende scriven int boeck soe wat heemr. tot der maelstat comen, anno xl.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 001r-d
   type : Keur date : 1441-06-28 record : # 148  Record details
[004] Item die heemr. mit horen dijcgrave hebben hair hooftscouwen geleyt des dijnxdage na meyen dach, des dijnxdage na sinte Johans dach Baptist, des dijnxdage na sinte Baven dach ende des dijnxdage na sinte Pieters dach.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 001v-a
   type : Keur date : 1438-11-15 record : # 062  Record details
[005] Item upten xv den dach in novembri anno xxxviii so wort overdragen mit heren Gillis van Cralinge, her Gherijt van Poelgeest, Jan vanden Boechorst, Boudijn van Zwieten ende Floris Paedsen soen dat sij up dese tijt ende voirt an hoir costen doen sullen van horen hyemraetscip inder manieren hierna gesc. Dats te weten dat elc man sijn coste doen sal voir him selven ende dair toe mit tween knechten. Ende elc man sal gaen in sijn herberge dair hem sal genuegen, mer als sij comenn op hoir maelstat, so sullen sij sammentlic tsamen eten in een herberge of in dat wijn huys dair hem sal genuegen. Ende bidden sij dan samentlic enige gasten, dat sullen sij samentlic betalen ende dat sal dan een van hunluden wtleggen ende weder innemen als sij samentlic mit een sullen rekenen. Ende hier op sal een yegelic weder bueren dat sevende deel vanden pennic gelde. Ende die slusen vischerien sal die clerc bueren ende doen dair rekeninge of alle jaren. Ende ter elix maelstede die die hyemraet houden sullen salmen elcken hyemraet teykenen die opten voirs. maelstat comen sullen bijden clerc ende die sal dan tot elke rekeninge diemen alle meye houden sal die overleveren up dat men weten mach wat een yegelic hebben sal die tot den maelsteden gecomen is. Ende die rentmr. sal hebben alle jaer sijn wedden als gewoenlic is meer dan die ander hyemraden plegen te hebben.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 001v-b-002r
   type : Keur date : 1392-07-11 record : # 001  Record details
[007] Int jair ons heren dusent ccc xcii des donredages na sinte Maertijns dach translatio coerde die dijcgrave ende die hyemraders van Rijnlant heer Bertolomeus van Raphorst, heer Reyner Dever, Jan vander Woude, Jan van Foreest, Symon vander Scwyr datmen geen tuurf delven en moet in die Nukerc op die west zijde vander wege twysken Riedwijcker nuwen wech ende kerc laen. Voirt so en sel niement geen turf graven op die oest syde vander wege twysken der groter zijdwijn ende Claes Jagers werf ende hier en boven en sel nyement delven meer dan twe dage twrfs ende der [Haarlemmer]meer niet nacxe te delven dan viertich roeden. Voirt so en moet nyment genen tuurf vercopen buten ambocht noch wyt voeren vander Nuwerkerc, ende wie hier boven dede dat wair boven der koer. Voirt so en sel nyement geen soden slaen op viertich roeden nader meer opter hyemrad. coer dat is bider hoechster boet.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 002r-b-002v
   type : Keur date : 1421-05-25 record : # 077  Record details
[009] Item soe heeft die dijcgrave ende hyemr. van Rijnlant gekoert in tiden voirleden dat nyemant delven ende soude binnen de mercken hij en soude poeten elst na inhout der koere op die tijt geleyt, soe sijn sij vorder overdraghen ende gekoert, soe wie dat gedolven heeft inden voirleden jair anno xx ende niet gepoot en heeft, die sal comen ende verborghen sijn poterye te poten na dat hij gedolven heeft ende dat salmen poten binnen den ambocht aldair sij delven op lant dat niet ontgront en is, ende dese borchtoicht sullen nemen twee vanden heemr. beteykent mit des clercks hant. Ende dat sal wesen op drie saterdage ende die eerste saterdach sel wesen over achte dagen ende die ander saterdage dair na volgende. Ende vort soe en sel nyemant delven bynnen die merken voirsc. hij en poten gelijc die koer inhout eer hij voirt meer delvet op boete van iii lb. ende nochtan soude die potery voirtgaen ende die boeten verbueren also dicke als sij bekoert werden, ende dat en wilmen nyemant verdragen. Ende so wie delvet, die sal al sijn lant in scrifte geven den hyemr. dat hi binnen die merken hevet om dat een lant dat ander in waerden te houden om sluysen, dijcken, wege ende wateringen to houden ende te maken, ende wes an dat quade lant gebraec, dat wouden sij an dat goede houden sonder verdrach. Ende men sal poten op elke roede sess elst of meer ende die wasbaer houden, ende dit en wilmen nyemant verdraghen ten sij bij die meeste deel van die hyemr. Gedaen anno domini xiiii cxxi.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 002v-a
   type : Keur date : 1421-05-25 record : # 078  Record details
[010] Item soe sellen alle ambocht bewarers condigen een sonendage naest comende, elke in sinen kerke inden venen, dat nyemant turf en delve after vrydage naest comende hi en comme een saterdage bijden heemr. tot Leyden ende bewijst wair hij gepotet heeft. Ende wie dat niet en doet ende after die tijt dolve, die soude verbueren x pont. Anno xxi.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 002v-b
   type : Keur date : 1436-00-00 record : # 102  Record details
[011] Item soe en sel nyemant turff graven binnen vijftich roeden vanden meeren gelegen binnen merken, op een boete van x lb., sonder op Bennebroeck dat sal wesen op xxv roeden. Anno xxxvi.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 002v-c
   type : Keur date : 1436-00-00 record : # 103  Record details
[012] Item soe en sel nyemant turf graven opten hogen oort op een boete van x lb.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 002v-d; OAR12, 002v-e
   type : Keur date : 1436-00-00 record : # 104  Record details
[013] [014] Item soe en sel nymant turf graven after Heemstede in Heemstederbroeck op een boet van x lb. Item soe en sel nyemant turf graven vanden nuwe wech bij Bennebroek tot Lys to op een boete van x lb. dan van elke morgen vier dachvelts mid sluypsloten sonder zwetten of oposen. Anno xxxvi.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 002v-f
   type : Keur date : 1436-02-28 record : # 105  Record details
[015] Item soe wat poorteren van Hairlem geveent sijn tot Aelsmer, die sullen delven mogen aldair van elke morgen iiii dachvelt ende nyemant meer dan xxxii dachvelt, op een boet van x lb., duerende tot onsen wederseggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 002v-g-003r
   type : Keur date : 1440-10-04 record : # 146  Record details
[016] Item so sijn die heemr. overdragen dat die stoelinge in Sparenwoude sel bliven van wairden ter tijt dat die buten gelant sijn ende in beclachte geweest hebben mit rechte voir ons dat vorder vervolgen ende rechts der of plegen voir ons ende nyemant anders. Dese heemr. waren Poelgeest, Boechorst, Alcmade, Zwieten, Paedze ende Scoten.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 003r-a
   type : Keur date : 1445-06-29 record : # 205  Record details
[017] Item hebben geweest op sinte Jans scouwe heer Gerijt van Poelgeest, heer Gerijt van Zijl, heer Willem van Alcmade, Jan vander Boechorst, Boudijn van Zweten, ende IJbrant van Scoten. Item op een kuer die gesciet is bijden heemr., gescreven int register int blat van xvi, roerende datmen die wallen sal op halen, sconmaken ende baggeren inden watergangen mitten kroesten, etc., so hebben die heemr. hier vorder op verclaert datmen dat also vervolghen soude. Ende waert dat die scouten ende heemr. elcx inden open [horen?] dat also niet en voldeden, so souden si elcx verbueren een derdendeel van x lb.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 003r-b
   type : Keur date : 1447-05-02 record : # 229  Record details
[018] Item also voirtijts gekuert is dat nyemant turff graven en sall binnen merken op i roeden na der meer anders dan op Bennebroeck dat soude wesen op xxv roeden op die boete van x lb., ende so veel gebroken dair inne gevallen ende men niet en laet om die boeten grotelic boven die kuer te delve, so hebn die dijckgrave ende heemr. van Rijnlant die voirsc. kueren verclaert dat so wie voirt an boven iiii dachvelde delve op elken morgen an een gelegen binnen den voirsc. merken dat die van elker tien dachvelde datter boven gedolven waren verbueren sullen x lb. Anno xlvii.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 003r-c-003v
   type : Keur date : 1447-00-00 record : # 251  Record details
[019] Item hebben wij gekuert mit onsen dijckgrave dat nyement turf delven ende sel binnen den mercken hij en sel eerst elst pooten, te weten in die noortsijde vanden Rijn van elke morgen ii hont ende and die zuytzijde van elke morgen een hont. Ende men sel pooten op elke roede vi elst of meer ende die wasbair houden ende pooten op tlant dat mer ontgront en is, ende een ygelic sal pooten inden ambocht dair bij delf ende niet in steken voir die tijt datsij gepoot hebben. Ende soe wye dair of bevonden of betuucht worde dat hij gedolven hadde eer hij gepoot had, die soude verbueren x lb., ende voirt an also dick als hij bekuert worden vanden hiemr. of van haren dienres, so soude hij verbueren x lb. [in another hand: 'anno xlvii.']

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 003v-a
   type : Keur date : 1435-00-00 record : # 280  Record details
[020] Item pooterye in den veenen sel wesen in die noorzijde van elken morgen twie hont eer mense delvet ende die zuytzijde van elken morgen een hont ende die sullen sij pooten eer sij delven op en boet van iii lb.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 003v-b
   type : Keur date : 1330-07-12 record : # 004  Record details
[021] Anno domini m ccc xxx achtedaghe na sinte Maertijns translatio coirden die hyemraders van Rijnlant enen dijc loepende van Zwamerdam tot Catwijc ant hoge vanden sande buten dair of vijf roede voete hoge ende v breet, ii voet vanden wtercant leggende, ende op gaende an beyden siden scoudwijs. [Included in OAR9508: 'Dit is die delinghe ende die hoefslach vanden ambochten nader coer die en houden sullen. Inden Eersten Die van Valkenburch sellen maken al dien dijc van horen ambocht, weghenomen heren Dirc van Zwtdwijc die sel hun nemen vanden mienen sul noertwaert lopende, i-1/2 c roeden. Item heren Dircs ambocht voerscreven sel daer an vanden mienen sul zutwaert lopende int ambocht van Voerscoten, ii c roeden. Item Voerscoten daer an mit alle zinen diken ende Wassenaer daer an Voerscoten lopende tot an die porte('van Leyden' added in another hand) te houden eyghen ghelike. Item Zoeterwoude op die oestside an Leyden mit xviii c xxxiii roeden. Item Hasartsoude daer an mit xi c lxiiii roeden. Item Zegwaerde daer an mit iii c viii roeden. Item Zoetermeer daer an mit iiii c xxx roeden. Item Benthusen daer an i c lxii roeden. (In another hand: 'Alfen viii c lxxii roeden'.) Item Groensvoerde daer an xciii roeden. Item Poelgen daer an i c xlv roeden. Item Sindelwijc daer an i c xi roeden. Item Danels ambocht uten waerde xxviii roeden. Item Middelburch daer an xlix roeden. Item Randenburch daer an lxi roeden. Item Boscop daer an ii c roeden.']

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 003v-c
   type : Keur date : 1424-12-09 record : # 035  Record details
[022] Anno xxiiii tsaterdages post conceptio Marie: Coirden die dijckgrave ende hiemr. dat die Rijndijc boven gebreet sel wesen al langes een roede voet ende beneden ii voete also upgaende ter goederscaep. Ende boven selmen een voet hoger dan dat hoechste ende dat beste nu is ende een ygelic sel sijn gaete stoppen die hij gemaect heeft. Ende dit sel gemaect wesen voir kersavont naest comende ende men sel een dijnsdages naest comende inden werk wesen opt Rijndijck. Ende dit sel wesen up een boeten van x lb.. Ende die damme die voir die slusen leggen selmen een voet hoger maken dan die dueren vander sluysen sien.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 003v-d
   type : Keur date : 1425-06-24 record : # 036  Record details
[023] Anno domini xxv op sinte Jans dach nativitas. [20v] Coirden die dijckgrave mitten hogen hiemr. dat die Rijndijck twee roede voete vanden wallen leggen sel. Ende sel beneden breet wesen ix voet ende boven vi roede voete. Ende sel hoge wten water wesen vii voete. Ende dese rijndijck sel gemaeckt wesen voir onser liever vrouwen dach assumptio ende selmen scouwen des anderen dages dair na.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 003v-e-004r
   type : Keur date : 1421-05-25 record : # 079  Record details
[024] Item alle sluysen in den Rijndijck dairmen turff doir voirt, die sullen doir varen als die sluysen wtgaen ende niet als si in gaen, op een boete van x lb. Ende waren dair enige venen die dair niet mede en genuechden, die sullen een spoeye maken mit kadijcken also hoech datter nyemant mede bescadicht en wort. Anno xxi.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 004r-a
   type : Keur date : 1421-05-25 record : # 080  Record details
[025] Item soe en sel nyemant overvaert noch wagenpat houden inden dijck dat lager wesen sal dan tweedeel dijcs hoge ende dair also veel aerde bij dat hij ter stont dat vol setten mach gelijc ander dijck tot wat tijden die beeste wten grase sijn. Ende dese aerde sel opten dijck wesen tot sinte Bertelmees dage op een boete van x lb. also dick als sij bevonden ende betuucht werden totter heemr. besceydenheit. Ende dair en sel nyemant wagenpat houden hi en sal oerlof hebben vanden heemr. ende in horen boeken geteykent. Anno xxi.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 004r-b
   type : Keur date : 1435-00-00 record : # 094  Record details
[026] Divisio aploren anno xxxv. Item soe koerden die heemr. mit haren dijcgrave dat nyemant henp noch vlas reten en sullen inden Rijn of in enige wijken die tusschen den Rijndijck ende den wech an die zwtzijde leggen op een boete van x lb. also dicke als sij dair of betuget wairde. Anno xxxv.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 004r-c
   type : Keur date : 1435-00-00 record : # 095  Record details
[027] Item op die koeren van dat henp reten inden Rijn ende wijken, soe hebben die heemr. dat verclaert dat een ijgelijck sel mogen reten in sijn wter dicken ende wijken behoudelijck dat sij die wijken ende sloten inden wter dijck of damen sullen dat sij dat vule water inden Rijn niet en laten lopen tot geenre tijt op die boete voirs., anno xxxv.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 004r-d
   type : Keur date : 1436-10-01 record : # 100  Record details
[028] Item soe koerden die heemr. tot Bamis dat een ijgelijck die gate of wagenpade hadden inden Rijndijck dat hij die dicht souden maken binnen viertien dagen of also veel aerde dair bij brengen dair mense mede dicht maken mocht of te doen, wair op die boete van x lb. Ende alle sluysen inden Rijndijck dicht te maken op die boete voirs. Anno xxxvi.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 004r-e
   type : Keur date : 1438-02-25 record : # 126  Record details
[029] Item soe hebben die heemr. mit horen dijcgrave bevolen ende bevelen dat een ygelijc sijn scutinge, weerstal ende staende tou wt den Rijn halen over al binnen xiiii dagen ende niet weder en setten inden voirs. Rijn. Ende dede dair yemant boven, dair wouden wij mit rechte mede voirt buren als dat behoirt sonder yemant des te verdragen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 004v-a
   type : Keur date : 1447-06-27 record : # 235  Record details
[030] Item wat beest men vint upten Rijndijck die sal die scout of bode of hiemr. elcx inden zijnen scutten ende van elc eygen nemen x sc. Ende des gelijcx zullen scutten alle onse dienres ende des bailius boden elc in sijnen bedrive. Anno xlvii.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 004v-b
   type : Keur date : 1421-1434 record : # 239  Record details
[031] Item soe wat banwerck tot Alphen blijft leggen ende nyement en bekent, dat salmen horen mit zeven die naist eygen banwerck gelegen inden zelve banne [in another hand: 'anno xlvii.']

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 004v-c
   type : Keur date : 1429-00-00 record : # 268  Record details
[032] Item den Rijndijck te maken op sijn oude brede op sijn hoichte tusschen dit ende daichs na sinte Jans dach, ende alle die bruggen die dair in leggen, ende op die ander zijde des gelijcx te maken ende te scouwen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 004v-d; OAR12, 008r-b
   type : Keur date : 1434-05-01 record : # 260  Record details
[000] [062] Item gekuert tot meye dat nyemant hoy en set noch misse leggen en sal op tafter plaetwerck tot Sparendam binnen eenen halven roede nae die plaet op die boeten dat derdendeel van x lb., ten sij die sij dat plaet werck houden willen buten des lants cost. Anno xxxiiii.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 004v-e
   type : Keur date : 1448-02-27 record : # 289  Record details
[033] Anno xlviii op sinte Pieters scouwe waren vergadert te Hairlem, Poelgeest, Alcmade, Boechorst, Zwieten, Scoten ende Simon Vrederick. Item so hebben die dijckgrave ende hiemrade op die tijt gekuert dat soe wie voirt an den Rijndijck boven mit een wagen vaert tusschen Catwijck ende Swamerdamme, also verre als de merken van Rijnlant strecken, sal verbueren also die bevonden wort bij wittachtigen tugen op een boete als op een derdeel van x pont. Ende so wie enige palen die opten voirs. dijck geset worden om voir tvaren te bescutten wt dolve of wt toge of op haelde, die soude dair an verbueren x pont.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 005r-a
   type : Keur date : 1448-05-06 record : # 296  Record details
[034] [The following is crossed out: 'Up die zelve tijt wort die kuere verclairt datmen altoes een ambocht bewairres an laten sall, etc., ende dat geset op de boeten van x lb.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 005r-b
   type : Keur date : 1448-05-06 record : # 298  Record details
[035] Item op die zelve tijt wort overdragen dat de hiemrade op sinte Jans scouwe op die Does niet varen en sullen noch de ambocht bewairres die dair gheen werck te wijsen en hebben, dan de heemrade sullen dair hoir dienre seynden om alle alle saken over te sien, ende sullen mitten anderen ambocht bewairres te Leyden bliven ende hantieren tghene sij te doen sullen hebben mit recht ende anders [in another hand: 'anno xlviii.']

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 005r-c
   type : Keur date : 1372-00-00 record : # 002  Record details
[036] Int jair ons heren dusent iiic lxxii coerden die hyemraet datmen die roeden vanden aerde die men dolf wyten Spaernlande an die noertsijde datmen dair voir geven sel drie dordrechtse placken ende om die ander ii-1/2 plac voirs.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 005r-d
   type : Keur date : 1405-11-11 record : # 009  Record details
[037] Int jair ons heren m cccc ende vijf op sinte Maertijns dach inden winter coirden Willem vander Boechorst als een balyu van Rijnlant, heer Jan van Woude, heer Reyner Dever, Jan van Woude, Jan van Freest, Jan vander Boechorst ende Symon vander Scuyer alse hyemraders dat alle die gene die gelant sijn twysken Aemsterdam ende Sparendam met malcander te gemenen werc gaen sullen. Als enich van hijm allen walen crigen sullen na sulken ordenantien ende settinge als men hem ordinren ende setten sel bider made na dat die wael die dair in vallen mogen groit sijn.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 005v-a
   type : Keur date : 1423-04-13 record : # 030  Record details
[039] Anno xiiii c ende xxiii. Upten xiii den dach van aprille. Coirden die dijckgrave mitten hogen hiemr. dat dat ambocht van Aelsmer comen zullen dijcken opten wael die gelegen inder nuwer inlage bij Sparenwoud mit hondert man ende mit vijtich scuyten ende mit zulken reescap als dair toe behoirt, dat is te weten hosen, graven, vorken dair sij hem mede behelpen mogen om dien wael toe te brengen ende den dijck te sterken dat den gemenen lande dair niet meer last of en come. Ende die voirs. manne ende scuyten zullen wesen een sonnendage des avonts toe Sparendam naestcomende off des manendages naestcomende des ochtens voir die sonne up die wael voirs. mitten scuyten ende zulker reeschap als voirs. is. Ende wair dat sake dat hier enich gebrecke in gesiede dat dese voirs. manninge mitter rescap ende scuyten voirs. niet en quamen up zulken tijt als voirs. is ende deden als hem dair bevolen worde, dair soude dat ambocht van Aelsmaer voirs. van elke man verbueren ellix dages x lb. ende des dijckgraven clerck soude dair ander mannen voir winnen ende dat wtleggen ende weder in halen als recht is, dats te weten twee scat an geld off vier scat an pande.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 005v-b
   type : Keur date : 1425-00-00 record : # 039  Record details
[040] Item so coirt die hiemraet dat die van Hofambocht dien wech datmen up vairt van Heynric Baerts z. dijck butens dijcks anden nuwen dijck also breet maken zellen dat men mit enen wagen rijden mach op ende neder mit goeden last, ende dat een eynde also hoge als den wtern cant vanden nuwen dijck, ende sel gemaect wesen voir sinte Jans dach te midsomer up een derendeel van x lb. Gedaen anno domini xiiii c xxv.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 006r-a
   type : Keur date : 1425-00-00 record : # 040  Record details
[041] Otte van Reymerzwaele bailiu ende dijckgrave van Rijnlant, Gillijs van Cralinge ridder, Jacob vanden Woude heer van Wermond, Gerijt van Buschusen ende Heynric Harmans z. knapen ende hoge hiemr. van Rijnlant doen kont alle luyden dat wij om des besten willen overdragen sijn tot wat tijden dat die dijckgrave ende dit hiemr. van Rijnlant die nu sien off naemaels wesen sullen enige sluysen wyten put willen hebben ende vermaectk tot Sparendam toe behorende den lande van Woirden. So sal die dijckgrave ende hiemr. van Rijnlant voirs. een wete dair off doen twe hiemr. vanden lande van Woirden achte dage dair te voren dat die dijckgrave ende hiemr. voris. die sluyse bestaden sullen eer zij dair scade bij liden. Gedaen anno domini xiiii c xxv.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 006r-a-006v
   type : Keur date : 1421-05-25 record : # 084  Record details
[045] Item soe hebbe die heemr. mit horen dijcgrave gekoert die Hoppen gelegen in Sloten in Ostdorp in alre manieren hier na gescreven, anno xxi. Item soe selmen dese Hoppen buten platen gelijck die heemr. dat wijsen of doen wijsen ter goeder scaep, ende dat sullen maken Wiggert Teten z., Pieter Willem z., Claes Jan Aems z., Claes Tomis z., Jan Aelbrecht z., Pieter Coster, ende dese plaet sel gesteken wesen voir sinte Jan. Ende viel dair enich gebreck in, dat wouden die heemr. corrigieren tot horen goet duncken, anno xxi.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 006r-b
   type : Keur date : 1422-06-24 record : # 047  Record details
[042] Int jair van xxii op sinte Jans dach nativitas koirden die hoge hyemr. van Rijnlant mit horen dijcgrave dat die van Tetrode ende van Aelberts berge maken sellen xx roeden inden Nuwen dijck tot Sparenwoude een roede breet ende also hoge als hem die hoge hyemr. wijsen sellen. Ende dit sell gemaect wesen tusken dit ende sinte Maria Maddelenen dach naest comende op die hoechste boet, dat is te verstaen twewerf tseventich lb. herens gelts ende die boete nyement te verdragen een ygelick scuyt sinen stade.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 006r-c
   type : Keur date : 1421-05-25 record : # 082  Record details
[043] Item soe gaven over heer Lodewijck des Bastairt die van Herlem als Ocker Clais z., Ijsbrant Willems z., van Aemsterdam Ruus Jacop z., Avel Pieters z., Jan Bet mitten gemenen buren van Sloten ende van Ostdorp, wat die heemr. koerden vander Hoppen, dat wouden sij helpen sterken mit hoirre macht. Anno xxi.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 006r-d
   type : Keur date : 1421-05-25 record : # 083  Record details
[044] Item soe hebben die heemr. bevolen ende bevelen die seven scepen van Sparenwoude dat sij die zijl bij Goert Jan Florijs z. maken voir pijnxster op een boete van x lb., ende voirt alle wateringe te koeren te maken bijder selver boete, anno xxi.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 006v-b
   type : Keur date : 1421-05-25 record : # 085  Record details
[046] Item soe selmen dat plaet werck binnen vollen mit aerde ter goeder scaep ten myenen werck, te weten die van Sloten ende Ostdorp sullen comen ten myenen werck, van elke tien made een man ende elke drie man een wagen mit twee paerden. Ende die sullen te wercke comen mitter sonnen, elx op een boete van x sc. alsmen hem dat weten laet, anno xxi.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 006v-c
   type : Keur date : 1421-05-25 record : # 086  Record details
[047] Item soe selmen aerde nemen die reetste ende nutste sonder weder seggen van yemant. Ende deder yemant yegen, die woude die heemr. corrigieren na horen goetduncken.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 006v-d
   type : Keur date : 1421-05-25 record : # 087  Record details
[048] Item soe selmen die aerde gelden totter waerde bij goet duncken den heemr., ende niet na ouden keuren. Anno xxi.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 006v-e
   type : Keur date : 1421-05-25 record : # 088  Record details
[049] Item soe selmen desen oncost van platen, van aerde, gelden bijden heemr, dats te weten die die platen hoir sijn sullen dair toe gelden nader heemr. besceydenheit ende goetduncken, anno xxi. Item dese koeren worden gemaect ende geleit opten xxv sten dach in meye, anno xxi.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 007r-a
   type : Keur date : 1437-06-29 record : # 108  Record details
[050] Item die heemr. koerde tot Petri anno eodem dat nyemant meren en soude an die platen of intangen tot Sparendam, binnen noch buten, op die boete van x sc.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 007r-b
   type : Keur date : 1437-06-29 record : # 109  Record details
[051] Item soe wie eerst an die sluysen of voir komen, die sullen eerst in varen op die boete van x sc. sonder venten goet.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 007r-c
   type : Keur date : 1437-06-29 record : # 110  Record details
[052] Item soe en sel nyement op die sluysen staen ende trecken sijn scep in mit touwen of mit haken, op die boete van x sc.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 007r-d
   type : Keur date : 1437-06-29 record : # 111  Record details
[053] Item so sel een ygelijc sijn mast in voeren op ses voet, op die boete van x sc., eer hij in die sluyse vaert van binnen of van buten.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 007r-e
   type : Keur date : 1437-09-03 record : # 116  Record details
[054] Anno xxxvii des dijnxdage voir nativitas tot Aemsterdam. Item soe koerde die heemr. Ghijsbrecht Jan z. dat hij sijn dijck maken sel wt den Halmer dair hij op gedijct is, ende voir die roedt geven een witten penninc, ende des gelijcx selmen Ghijsbrecht sijn aerde ende een gyelijc weder betalen. Dit sel geduren tot onsen wederseggen of dat yemant mit recht weert.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 007r-f
   type : Keur date : 1438-06-24 record : # 132  Record details
[055] Item soe selmeen draeybomen setten opten dijck ende bescutten den dijck datter nyement mit waghens langes en vaer, ten sij mit hoeye, dijkaerde off suvel. Item die van Sparenwoude sullen setten een draeyboom bi dat eerste huus onder den dijck. Item die van Oestdorp sullen setten enen draeyboom bij Allert Lubbrants z. Item die van Sloterdijck sullen setten enen draeyboem bij Claes Jan Bette z. Ende dese sullen gemaict wesen binnen xiiii dagen op der heemr. koer. Anno xxxviii.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 007r-g-007v
   type : Keur date : 1441-09-12 record : # 152  Record details
[056] Anno xli des dijnxdage na nativitas marie opten dijck, heemr. Poelgeest, Alcmade, Zwieten, Paedze ende Scoten cuerden: Item die Spaern scoon te maken bij dat rosen proyeel gelijc gepaelt was an te vaen voir Bamisse ende te volmaken voir omnium sanctorum of die stede en soudense hijm niet bewinden. Ende die burgermeesters waren Pieter Gerijts z. ende Simon van Noortich die oude deken ende Jan vander Laen deken iegenwoirdich.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 007v-a
   type : Keur date : 1441-10-03 record : # 154  Record details
[057] Anno xli op sinte Victoors dach. Item alle die heemr. Item soe wort op die tijt overdragen vanden sceepe an die Grote sluse die die ambochten hadden doen maken dair en sullen sij niet weder of hebben. Ende wat si gecost hebben weder te leggen so si op gebroken waren, dair en sullen die dorpen niet of gelden. Ende wat dair voirt meer an buert te maken, dat sullen die dorpen maken die een helft [41r] ende die van Sparendam die ander helft. Ende wair enich van beyden partyen die als dan geen cost dair an leggen en wouden, die soude staen te recht voir ons ende vanden voirs. overdracht ongehouden wesen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 007v-b
   type : Keur date : 1444-02-24 record : # 180  Record details
[058] Item so hebben die heemr. mit horen dijcgrave gekoert op sulke hantvesten als die heemr. van die graeflicheit van Hollant hebben, waert dat yemant visschede enich vanden sluse in Sparendamme ten wair tot horen wtganc, die soude verbueren die hoechtst boete. Ende wairt dat die gheene die op Sparendamme wonen ende der ambochten sluysen ende wert bewaren dat sij dat den dijcgrave ende hemr. dat niet an en brochten, die soude verbueren also dicke alsinen dair off bevinden of betugen conde x lb. [In another hand: 'anno xliiii'.]

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 007v-c
   type : Keur date : 1444-05-05 record : # 191  Record details
[059] Item op die selve tijt so hebben die dijcgrave ende heemr. gekoirt dat men den Scijnkeldijc sal maken nader hoechte datten dijck van Coudekerc is over al den Scijnkeldijk langes also dat hi gemaect is tusschen dit ende sinte Bertelmees dage naest comende [25 August] op een boet van derdendeel van x lb., ende die salmen scouwen mit eenre scouwe. Anno xliiii.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 007v-d
   type : Keur date : 1447-00-00 record : # 241  Record details
[060] Item gecuert alle die wercweer maken opten Schinckel dijk dat sij dair op scutten sullen elc tstuc op ii sc. Anno xlvii.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 008r-a
   type : Keur date : 1447-00-00 record : # 256  Record details
[061] Item so heeft die hiemraet gekuert dat men den ouden kerck sloot inde vairt bij Hairlem weder up maken sall een roede wijt ende diep toe goeder scape, ende die te scouwen alst oirbairlic is, durende tot onsen wederseggen. Anno xlvii.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 008r-c-008v
   type : Keur date : 1430-01-07 record : # 265  Record details
[063] Wij hoge hiemr. doen cont allen luyden dat wij gekuert ende geconsenteert hebben die van Sparenwoude een sluyse inden dijck int Hoffambocht in alre manieren hier na gescreven. Eerst sal die sluyse leggen tusschen Michiels ende Pieter Jordijns z. dijck int sceyt, ende Michiel ende Pieter Jordijnszoon sullen houden den dijck ende andijck buten allen scouwen op haren cost ende schade. Ende geschieder voirder schade dat die sluyse in dreve, dat god verbbieden moet, dat soude staen op oude custumen, ende die van Sparenwoude souden hoir sluysen antasten wair sise vonden binnen onse merken. Ende dese sluyse salmen houden tot water wt te gaen ende niet in, ende men en selse niet vischen. Ende men sel dese sluyse sluyten binnen ende buyten mit heckeren. Ende die slotelen sullen leggen onder Meynert Claes z. als hiemr. Ende dese wateringe totten sluyse sullen als hier gescreven staet. Eerst vander Leede wateringe die drien hooft sloten op te winnen tot an Houtrijcker wech toe, wtgesceyden den viersten hoofsloot, sal beginnen ander Lelude weteringe streckende tot Joncfrou Hillegonden lande toe. Ende een weteringe vanden groten hoeftsloot tot Geertruut Jan Florijs z. huyse toe, ende van Geertruden een weteringe langes den wech toter Lelude weteringe to. Ende een weteringe tusschen Pieter Jordens ende Vrederic Voex [Roex] tot an den sluse ende voirt in die tYe, ende die sal wesen thien voet wijt, ende alle ander wateringe sellen wesen also wijt als den scout van Sparenwoude mit sijn scepen redelijc sal duncken bij haren eedt. Item een zijl bij Geertruden dair den wech mit een scousloot tusschen Geertruden ende Jan Florijs z. weeren, ende voirt bij den dijcsloot tot ij Florijs van Sparenwouder broeck. Item een scousloot vanden langendijck tusschen Jan Simons z. ende Duve Jan Oeden lant also lanck als die weren zijn. Item die noertsloot sall beginngn ander Lelude weteringe streckende recht wt die Sparenwouder weteringe. Item all weteringen sal een ygelijc maken sijn hoge brede tenden sijn lant, ende wes schinckel of langes lants is salmen maken made made gelijc na ouden custumen ende gewoenten. Item so sullen die van Sparenwoude hoir weteringe tusschen den wech ende sluse becaden ter goeder scaep dat die van dat Hofambocht dair niet mede bescadicht en worden, ende alst eens beraet is, so zullen die vanden Hofambocht die kade houden of zij willen, ende die van Sparenwoude sullen quijt dan vanden voirs. cadijck wesen. Ende die van Hofambocht sullen mede doer dese sluyse wateren mit zijlen inden dijcksloot sonder wederseggen van yement. Item so sullen dese na gescreven houden ende maken die wateringe buten ban made gelijc binnen ende buten, eerst Florijs van Sparnewoude, Willem Jans z., Willem Baerts z., Dirck Lourijs z., Simon Clais z. Andries Jans z., Michiel Zwaerts z. [62v] Ende of dese voirnoemde te cort waren van lande, so selmen mit him vorder dair in hoefslagen die ghene die die waterscip ende sluse mit him begeert hebben. Ende dese waterganc binnen den ban van Sparnewoude of dair buten sal bescouwen die scout van Sparnewoude mit sijnen scepen aldair als dat noot is up die boeten van twe scellinge ende voirt na ouden costummen. Ende dit sal geduren tot onsen weder seggen toe. In kennesse der wairheyt, so hebben wij Jan vander Boeckhoirst, Meynert Claes zoon als hiemr. desen brief voir onse mede gesellen ende voir ons bezegelt mit onsen zegele int jair ons heren duysent vierhondert vier ende dertich op sinte Lucien dach [in another hand: 'anno xxxiiii.'].

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 009r-a
   type : Keur date : 1429-00-00 record : # 266  Record details
[064] Kueren anno xxix. Item die aerde niet dieper te delven dan een halver ellen, ende wie dieper delvet, die sal dubbelt gelt gheven.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 009r-b
   type : Keur date : 1429-00-00 record : # 267  Record details
[065] Item scutten opten dijck op die boeten, ende wair yemant die die scutters dat scut goet ontname, dat wouden wij an dien rechten. Ende wie den dijck bij nacht weyde, dat salmen scutten voir eygen ende scutmens niet, ende ment hem bewijsen mochte, dat wair up die boete van x pond.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 009r-c
   type : Keur date : 1429-00-00 record : # 273  Record details
[066] Item so kuerde die hiemr. in Houtrijck datmen die Scinckeldijc die leyt up Clais Jan Florijs zoons weer een ygelijc maken sal ende dijcken upt sijns zelfs lant, op een boeten van x pont, durende tot onsen wederseggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 009r-d
   type : Scheiding date : 1431-05-21 record : # 276  Record details
[067] Anno xxxi. Item soe kuerden die Hiemr. ende sceyden Gerijt Albout an die een zijde ende Jan Vij ende Aelwaers kinder mit horen hulperen an die ander zijde roerende vander aerde dair men mede dijcken soude die Dweers Weren. Ende so sij dair om scheelden, so hebben wij gesceyden dairmen die voirsc. dijck maken sel wt hoirre beyder lant, made made gelijc, dats te weten Gerijt Albouts lant is zeven made ende Jan Vij mit sijnen hulperen vijf made. Ende dit gesciede tot Lisse, anno xxxi upten lesten dach van pijnxster, ende sal gedueren ter tijt dat enich vanden partyen den hiemr. dair op brengt op der gheenre cost die inden onrecht bevalt.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 009r-e-009v
   type : Keur date : 1449-11-18 record : # 317  Record details
[068] Anno xlix des dinxdages na sinte Martijns dach waren vergadert te Haerlem Poelgeest, Alcmade, Zijl, Poelgeest. Item up die selve tijt wort gekuert dat een ygelic up Spaarndam vander Groter sluyse ten ende wt anden dijck al hoir als dat ander werck is voir Dirc Havicx z. huys, ende dit te gescien binnen xiiii dagen op een boet van een derdendeel van x lb. Ende dit sal bescowet worden van enen hiemr. of meer.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 009v-a
   type : Keur date : 1449-11-18 record : # 318  Record details
[069] Item up die selve tijt hebben die dijcgrave ende hiemr. gekuert so wie enige aerde heboefde opten dijck van Sparendamme off in ander werck der dijckaedzen roerende, ende die aerde namen wt der luyde lant sonder die gewijst te wesen vanden hiemrade of van een van horen dienren, die soude verbueren also dick als hij dat dede een derdendeel van x lb.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 009v-b
   type : Keur date : 1449-11-18 record : # 319  Record details
[070] Item up die selve tijt wort gekuert die van Middelburch hoir plaetwerck n te versterken ander Scinkeldijck ende dit te gescien binnen xiiii dagen up een boet van een derdendeel van tien pondt.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 009v-c
   type : Keur date : 1449-06-05 record : # 315  Record details
[071] Item up die selve tijt wort gekuert dat voirt an nyemant den Zeedijck van Velser dijck tot den Cartuseren toe bij Aemsterdam weyden en sal mit beesten, kalveren noch scapen up die boete van een derdendeel van tien pondt.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 009v-d
   type : Keur date : 1444-05-05 record : # 187  Record details
[072] Item op die meye scouwe anno xliii waren tot Sparendam die heemr. van Rijnlant als heer Gerijt van Poelgeest, heer Willem van Alcmade, Jan vander Boechorst, Boudijn van Zweten, ende IJsbrant van Scoten, ende dair worden doe gedaen die saken hier na gescreven. Item op die scouwe so koorden die heemr. mit horen dijcgrave so wie enich vanden ambocht bewairers of enige werclude des lants het waren tymmerlude, dijckers of anders yet misdede mit woorden in horen dienste doende ende dat betuget wair mit twe goeden mannen of meer, die soude verbueren x lb. Anno xliiii.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12: 002r-a
   type : Keur date : 1417-02-22 record : # 022  Record details
[008] Int jair ons heren m cccc ende xvii up sinte Pieters dach ad cathedram. Coirden die dijckgrave ende die hoge hiemr. van Rijnlant all die genen die over een jair turff gedolven hebben ende nu turff delven sullen, dat sij dair off van elker morgen sullen reede maken ende planten met elst, twe hont twijsken dit ende paesschen naest comende zonder een. Ende wes men dan voirt meer delft dat selmen altoes van jair tot jair ter goeder tijt planten vander morgen ii hont als voirs. is, dit is te verstaen van allen desinen delft dat rechte derendeel te planten ende geen kuull wider te graven dan vier voets. Ende wie dese koir niet en hilde, die soude verboeren een boeten van een derendeel van tien ponden.

 

Prev Folio  Location, Folio   
OAR12: 005r-e-005v
   type : Keur date : 1417-05-03 record : # 021  Record details
[038] Item want die hoge hiemr. van Rijnlant grote clage ghehoirt hebben vanden goeden luyden die onder den Hoge dijck geseten sijn ende dien houden moeten ende oick zelve aen gesien hebben hoe onrediliken dat dien dijck gebroken ende verderft wort vanden besten die men dair up hout, zoe hebben zij gecoirt int jair ons heren m cccc ende xvii upten derden dach im meye alle paerde, besten, verkens, scapen ende all beesten hoe sij genoemt mogen wesen vanden dijck te houden also verre als haer scouwen dair up leyt, ende die te scutten den genen die die dijckgrave ende die hiemr. dair toe geordeneert hebben, ellix scaep voir vijf sc. goets gelts ende alle ander jongen beesten ende[17r] scape dair na te rekenen ende ellix verken ii sc. ende dat nyement te verdragen.

 

 

Author Publication Home
William H. TeBrake
Maine, USA, June 2006
Rijnland
OAR11, OAR12, OAR13
www.oudleiden.nl