Hoogheemraadschap Rijnland
OAR 11, 12, 13 : 1253 - 1564
OAR records in previous Year View: Record details
Year 1495
OAR records in next Year

 

 

Record #513     Date      top of page
1495-06-30
Location Type of Document
OAR12, 089v-a Vonnis
Text
[055] Wij Johan van Noortich ridder here in Noortich ende tot Noortigerhout, Jacop vanden Woude here van Warmondt, here Adriaen van Poelgheest ridder, Ghijsbrecht van Raephorste, Jan van Schoten, Adriaen vander Does ende Goedscalck oem van Wijngairden, hoge hiemrade van Rijnlant, doen condt allen luyden allsoe questie ende gescille is geweest tusschen Huge Hugen z. van Zwieten als gemachticht vanden lantgenoten van Rijnlant ende Dirck van Bossch scoudt ende angaende seker penningen die enige van dien hem heten duncken dat die selve Dirck voirn. onder geslegen hadde int stuck van sijnen dienste dat hij ans hyemraden ende die lande van Rijnlant gedient hadde toe behorende die lande van Rijnlant, dair Dirck voirsc. up begeede gehoirt te wesen als recht is ende reden eysschte dair up ende inne soe veere geprocedeert is geweest bij here Adriaen van Poelgheest ridder ende Adriaen vander Does inden name van alle die hyemrade ten huyse van heer Adriaen voirn. ridder die dair bij geroepen hebben Hugh Hughen z. van Zwieten als gemachticht vorisc. ende Cornelis Evers z. als dienre van die voirn. hyemrade, die dair toe gecommitteert sijn geweest om alle saken wel te doirsien, te verstaen ende te horen dat bij Dirck voirsc. daer off gescien soude om sijn rekening dair off te doen, dair die selve Dirck voirsc. voir ons dair nae alsulcke rekeninge ende bewijs gedaen geeft van alle alsulck ontfanck ende wtgeven als hij binnen zijnre tijt dat hij ons ende die lande voirsc. gedient heeft die lande van Rijnlant wel ende duechdelijken voldaen ende betailt heeft, sceldende dair omme claerlijken quyt van des lands wegen van Rijnlant voir ons ende onse nacomelingen den voirn. Dirck hem ende sijne erven ende nacomelingen van alle sijn ontfanck ende wtgeven dat hij dair off gehadt heeft als hij ons dede blijcken mit sulcke rekeninge als hij ons doe ten tijde gedaen heeft ende allen anderen daer des quijtancie behoeren ende geleijd voir ons ende onse nacomelingen den voirn. Dirck ende sijn erven ende nacomelingen nymmermeer antalinge, ansprake noch moenisse dair om te doen noch te doen doen in gheenre manieren noch mit ghenen recht geestelic noch wairlick, alle dinge sonder argelist. In kennisse der wairheyt, soe hebben twie van die hyemrade van Rijnlant voirn. inden name van ons allen dese quijtancie elcx onse name hier onder gescreven mit ons selfs hant up sinte Jans scouwe, ende is den lesten dach in junio int jair ons heren duysent vierhondert vijff ende tnegentich.
English Summary
Verdict in a dispute Hughe Hugenzoon van Zwieten, on behalf of Rijnland, and Dirc van Bosche, schout, concerning certain penninggeld
Keywords
noortich, jan van; noordwijkerhout; noordwijk; woude, jacob van der; warmond; poelgeest, adriaen van; bosch, dirc van; raephorst, ghijsbrecht van; schouten; scoten, jan van; does, adriaen van der; wijngaerden, goidschalck oem van; zwieten, hughe hugenzoon van; penninggeld; cornelis everszoon; accountability; dispute settlement; accounting
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
accounting 22 / 23 1385 1460 1525
bosch, dirc van 3 / 3 1384 1473  
dispute settlement 21 / 24 1385 1469 1525
does, adriaen van der 3 / 3 1486 1491  
noordwijk 14 / 14 1408 1457  
noordwijkerhout 9 / 9 1408 1456  
noortich, jan van 13 / 13 1438 1491  
penninggeld 8 / 10 1415 1456 1525
poelgeest, adriaen van 2 / 2 1479 1479  
schouten 87 / 88 1284 1483 1523
scoten, jan van 4 / 4 1478 1491  
warmond 8 / 8 1443 1483  
woude, jacob van der 8 / 8 1425 1491  

 

 

Author Publication Home
William H. TeBrake
Maine, USA, June 2006
Rijnland
OAR11, OAR12, OAR13
www.oudleiden.nl