amh_90_inhoud  
't Vertooch nopende het Dijckgraef en Heemraetschap van Rijnlant (1595)

Inhoud en Concordans

Hoofd
stuk
Para
graaf
ELO Secretarie Archief II inv.nr. 5469 5470  
    in de tekst aangeduid met: {pag} <pag>  
 
1.   Innestellinge van 't heemraetschap 2 1v  
  1 Den Rijndijck es ouder dan 't heemraetschap ende den Seedijck geweest 5 4v  
  2 Dijcgrave ende heemraden compt jurisdictie op een gedeelte van de ommedijck 6v 5v  
  3 Sparendamschen zeedijc / Waterlandt onbedijct / 't IJe 7v 6v  
  4 Dat den ommedijck huyden onbekent is 8 7  
  5 Hoevensijtwinde most bij inbrec 't water schutten 8v 8  
 
2.   Nopende den Rijndijck 9v 9a  
  1 (Insertie) Acte van provisioneel op 't maecken van den Rijndijc, 1509 10v 9a v  
  2 Swaerte van den Rijndijck 14 9e  
  3 (Insertie) 't octroy van den jaere 1510 14v 9e v  
  4 't Pennincgelt is der heemraden beloninge voor arbeyt en vacatien 15 9f  
  5 (Insertie) ordonnantie van den Hove van 't jaer 1514 17v 9h  
  6 1e keur van D ende HH opten Rijndijck anno 1521 20 9l  
  7 2e keur van D ende HH opten Rijndijck van 't jaer [15]46 daervan geappelleert wert 21 9l v  
  8 1549 / 1552 / 1553 / 1570 22 9n  
 
3.   Waer den ommedijc boven der Gouwe sij 29 9s  
  1 Lantscheydinge tusschen Amsterlant en Rijnlandt
1544 t/m 1545
30 9s  
  2 1556 / 1557 / 1559 / 1565 / 1566 /
1568 / 1569 / 1570 / 1571 / 1572 / 1592
31 9t v  
  3 Rapport van de heer van Warmont 38 9cc  
  4 Swadenburchdam/Dam in den Rijn tot Zwammerdam 42 9ff v  
  5 Nieucoop in 't waterschap 42v 10v  
  6 Woerden ende 't Sticht in 't waterschap 43 10v  
  7 De Mye 43v 11  
  8 Dam in de Mye 44 11v  
  9 Woerden en een gedeelte van 't Sticht eensdeels uyt 't waterschap gescheyden 44 12  
  10 Reyerscoop, Bijlevelt, Achthoven, Mastwijck 46 13v  
  11 Oorsaecke van de separatie van Woerden /
Beschrijvinge van den ommedijck
47 14  
  12 Begrotinge van 't waterschap 48v 15  
 
4.   Waterlosinge te Halfweg(en) in der IJssele 49v 16  
  1 Alphen Haserswoude, Boscoop, Waddinxveen gebracht in d'IJssel 48v 15  
  2 Alphen aen den oostsijde gebracht in d'IJssel 49 15v  
 
5.   Deur het verlanden van der IJssele werden weder in 't waterschap ontfangen 51 17v  
  1 Polder tot Zwammerdam 51v 18  
  2 Cromwijc, Bulwijc, Berwoutswairde, Kervenlandt en Bakenesse 52 18v  
  3 Reewijc, 't Nieudorp, 's-Gravenbrouc, de Vogelesang, den Tempel, oude Reewijc, de Staten Alisambacht, Sluypwijc, Ravensberge, de Vromades campen, de 2 Broucvelden, 't Swammerdam, de Sloen, de Broucen, de Bodegravenscampen, de Wonnen, Wijc en Voshol 52 18v  
  4 Processen tegens de heemraden nopende 't innemen der landen 52 19  
  5 Accord van de jaere [15]50 op 't proces van de hermetinge 53 19v  
  6 Zuytsijde van Lange Lynschoten mit Snodelrewaert in 't waterschap genomen 53v 20  
  7 Ooc Cattenbrouc, Rapijnen en IJselvelt mitte Suytsijde van de Weypoort in Bodegraven 54 20v  
  8 Mede 't Oosteynde van Waerder / De Enge bij Montfoort / 't Westeynde van Waerder 54v 20v  
  09 't Noorteynde van Lange Lynschoten 54v 20v  
  10 Schema met hoofdpunten   20/21  
  11 Den ommedijck es verandert, vermeerdert, vermindert/Excuse nopende 't innemen van de landen 54v 21  
 
6.   Jurisdictie opten ommedijc      
  1 In 't civyl om 't buytenwater te weeren, 't binnenwater te losen 55v 21v  
  2 Geen criminele jurisdictie 56 22  
 
7.   Jurisdictie op 't weeren van 't buytenwater      
  1 Spoyen, sluysen, duyckers 57v 23v  
  2 Sluysen op Sparendam / De gelegentheyt van Sparendam 58 24  
  3 Alle wercken tot last van 't gemeenlandt gebracht 64 29v  
  4 Bestedinge van gemeen wercken 64 29v  
  5 Sluysen ten Halfwegen 65 29v  
  6 Sparendamschen dijc 65 29v  
 
8.   Morgengelden      
  1 Ommeslagen van morgengelden 66 31  
  2 Privilegie van Haerlem 66 31  
  3 Privilegie om alle landen onder de contributie te brengen 66v 31v  
  4 Vrijdom om den Hogenveen 68 32v  
  5 Hermetinge van alle landen 69v 33v  
  6 Accort opte contributie 70 34v  
  7 Vermindering om de 7 jaeren 75v 36  
  8 Moderatie te genieten 76 36  
  9 Hermetinge op 'tgeen in 't meten mocht sijn gefeylt 76 36  
  10 Continuatie van 't accort 76 36v  
  11 Proces tegens Lochorst ende gasthuys 76v 36v  
  12 Proces tegens de stat 78 37  
 
9.   Staet van ommeslagen      
           
  1 Staet van ommeslagen 79v 39  
  2 2e keur op 't gaderen 82v 39v  
 
10.   Verboucken 88 44v  
  1 Keur anno 1472 88v 45  
  2 3e keur op 't verboucken van de jaere 1551 89v 45v  
  3 4e keur op 't verboucken anno 1577 92 46v  
 
11.   Sparendamschendijc 97 49  
  1 Processen en accordt mit den dijcplechtigen 97v 49  
  2 Den seedijck en comt alsnoch niet tot gemeene lasten 98v 50  
 
12.   Zeeduynen 100 50  
 
13.   Landscheydingen      
  1 Nopende de vreemde wateren 103 61  
  2 Deursteken der lantscheydingen 103v 61v  
  3 Overlopen van de lantscheydinge 105v 63  
 
14.   Waterlosen      
  1 Losen van 't binnenwater 106 63  
  2 Gemene canalen van Rijnlandt / 't Onderhouden in wijtte en tamelicke diepte 106v 63v  
  3 't Licht van de sluysen 107 64  
  4 Wijtte van alle de canalen van Rijnlandt 107v 64v  
  5 Spaerne 108 65  
  6 Diepte van de waterlosingen 109v 66  
  7 Licht van de sluysen 110v 66v  
 
15.   Visscherijen      
  1 Visscherijen in of voor de sluysen / 1518 111 66a  
  2 Nopende de visscherien binnenslants / 1310 / Wendeldijck 119 66d v  
  3 Mont van den Rijn tusschen den Rijndijc ende Wendeldijc 121v 66f v  
  4 Portie der heemraden in de boeten 122 66g  
  5 Dat gaet alle ballijschappen aen 122 66g  
 
16.   Boeten      
  1 Nopende der heemraden portie in de boeten 127 66k  
  2 Oorspronck van de hoochste boeten van twiemael tseventich ponden 127 66k  
  3 Penningelden van heemraden 127v 66k v  
  4 Crimpen, dijcgraef, alle de boeten gelaten 130 66m v  
  5 Mer bij Palensteyns tijt weder aen den heemraden getrocken 131 66n  
  6 Anno 1577 een gedeelte van de boeten aen 't gemeenlandt gebracht 133 66o v  
  7 Voordeel of achterdeel van 't landt mits de perceptie van de boeten 134v 66q  
 
17.   Dachgelden      
  1 Nopende de dachgelden van D ende HH 139 66t  
 
18.   Ruycht in de wateren 144 66y  
 
19.   Waterlosinge      
  1 1e ordinaris waterlosinge 148 67  
  2 2e ordinaris waterlosinge ten Halfwegen 148v 67v  
  3 3e ordinaris waterlosinge 151 69v  
  4 Niet gevordert mer achterwegen gebleven 153v 71  
  5 Extra-ordinaris waterlosingen 156 72v  
  6 IJssele 156 72v  
  7 Verlaet ende colc ter Goude 157 73v  
  8 Malle sluyse ter Goude 157 74  
  9 Contribuanten tot de Malle sluyse 157v 74v  
  10 Groote sluyse ter Goude 158v 75  
  11 Op Delflant 159v 76v  
  12 Op Amsterlant 160v 77  
  13 Of de gemeenschap mit Amsterlant Rijnlant batet of schadet 161v 77v  
  14 Combineren van de heemraetschappen 163v 79v  
  15 Opwater van de Rijn des jaers [15]95 164 79v  
  16 Noortsee 164v 80v  
  17 Kennisse D en HH comende bij delegatie 165 v    
 
20.   Helmplantinge      
  1 Ter schou van de houtvester 166 51  
  2 Anno 1521 bij de hooftinnegelanden voor vier jaren bewillicht; besoigneren in afsijn van de heemraden 166 51  
  3 Helmplantinge onder de dorpen. Stormen comen uyten westen ende noortwesten 167 52  
  4 Helmschou van de dijcgraef ende houtvester t'samen 169 53v  
  5 Placcaet van de helmplantinge tot last van Rijnlant twe derde paerten 169v 54v  
  6 Helmplantinge anno 1548 173v 57  
  7 Anno 1560 bij de duyndorpen tot last van 't lant versocht 174 57  
  8 Anno 1567 150 margen beplant.
Der dorpen plantinge verdoubleert.
174v 57v  
  9 Ordinarys plantinge der dorpen 175 58  
  10 1568 175v    
  11 1569      
  12 1570 De helmplantinge vermeerdert tot 225 margen.
Der duyndorpen plantinge verdoubleert
176 58v  
  13 1570, 1571, 1572 176v 59  
  14 Beroerten des jaers 1572 177 59v  
 
21.   Ontgrondingen      
  1 Keur op 't turfmaecken 179 81  
  2 Begin van 't slachturven 188 87b v  
  3 Placcaet op 't slachturven anno 1563 199 87m/87n  
  4 Nieu delegatie en ampliatie van de jaere [15]64 211 87n  
  5 Keur opte ontgrondinge des jaers 1580 213v 87p  
  6 Vertoogh van D en HH in den jaere 1591 216 87r v  
  7 Heymelicke keur van den 20en martii 1591 219 87v  
  8 Vertoogh des stadts Leyden nopende 't slachturven bij de Staten gedaen 223 87z  
  9 Concept van 3 collegi der heemraetschappen op 't slachturven 250v 87kk  
  10 Concept van den Hogen Raedt 264 87nn v  
  11 't Hof ende die van de Reeckeninge conformeren hem mitten Hogen Raedt 284 87ggg v  
  12 Doleantie van de dorpen 302 87qqq  
 
22.   Ontgrondinge der landen is twevoudich      
  1 Cleylanden 316 87bbbb  
  2 Opininien nopende de ontgrondinge 317v 87cccc  
  3 Keur des jaers 1580 opte ontgrondinge bij den hooftingelanden gemodereert 318 87dddd  
           
23.   De praktijk van het ontgronden      
  1 Ontgrondingen van veenen 319v 87eeee  
  2 Slachturven 321v 87gggg  
  3 Latten graven 327v 88  
  4 Delegatie op 't toemaecken 328v 88  
 
24.   Nopende de geurpeerde kennisse 330v 90v  
  1 Gevolch van 't waterschap 331v 91  
  2 Wateren, molens, weegen 332 91v  
  3 Keur op heerwegen, banweteringen, sluystochten 334 93  
  4 Keur op molens, lijtwegen, sloten 334v 93v  
  5 Voorschou van D ende HH gedaen 335 94  
  6 De schouwen te bevelen schout en croosheemraden 2 mael 'sjaers 335v 94v  
  7 Extra-ordinaris schouwen 336 94v  
  8 Naerschou den D ende HH behouden 337 95v  
  9 Keur op molens ende polders 337v 96  
  10 Schou van D ende HHeemraden 338v 96v  
  11 Scou van schouten ende croosheemraden 341 98v  
  12 Rechtvorderingen 346 102v  
 
25.   Nopende 't collegie van Dijcgrave en hogeheemraden      
  1 Verkiesinge 347 105  
  2 Dijcgraven 349 106  
  3 Belangde de heemraden      
  4 Wie heemraden sijn geweest 352v 109  
  5 Bedieninge      
  6 Wie geen heemraden en mogen sijn 367 128  
  7 Residentie der heemraden 367v 128v  
  8 Compariti op schoudagen 369 129v  
  9 Compariti op rechtdagen 370 130v  
  10 Nopende de huysinge tot Leyden 371 131  
  11 Ordinarise rechtdagen 374v 134  
  12 Extra-ordinarise compariti 375v 135v  
  13 Reysen der heemraden 376v 136v  
  14 Excijsvrijdommen 377 137  
  15 Verlaeten 383 143  
 
26.   Collegi der hooftingelanden      
  1 Inbreecken van de Sparendamschen dijck 385 144  
  2 Wie succesivelicken als hooftingelanden sijn geroepen 388v 147v  
  3 Questie nopende 't maecken van een houten of steenen sluys 396v 155  
  4 Accort van de jaere 1550 399 157v  
  5 Resolutie der heeren Staten opte comparitie der hooftingelanden 409v 168  

 

Auteur Publicatie Home
Marleen
van Amstel - Horák
2005
Jan van Hout, 't Vertooch nopende het
Dijckgraef en Heemraetschap van Rijnlant
Leiden 1595
www.oudleiden.nl