Hoogheemraadschap Rijnland
OAR 11, 12, 13 : 1253 - 1564
OAR records in previous Year View: Record details
Year 1438
OAR records in next Year

 

 

Record #125     Date   next record  top of page
1438-02-25
Location Type of Document
OAR11, 38v-a Vonnis
Text
Item een kenninge vanden heemr. op sinte Pieters scouwe anno xxxviii. Item die kenninge tusken den dijcgrave ende die van Alphen, soe geven wij die kenninge dien dijcgrave ghewonnen ende die van Alphen verloren na wtwijsingen onsen koeren, ten wair dat die van Alphen ons bewijsen mochte dat wij him des verdragen hadden op die Does scouwe lestleden ende dat gewijs brengen also besceydeliken dat die heemr. dunct hair besceit goet wesen, ende dat besceit sullen sij brengen in hande des heemr. binnen xiiii dage of ten sal him niet te baten comen.
English Summary
Heemraden decide in favor of the dijkgraaf in a dispute with Alphen over the Doesschouw, unless the latter can offer additional proof.
Keywords
alphen; dijkgraaf; dispute settlement; kenning
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
alphen 20 / 44 1284 1437 1442
dijkgraaf 2 / 10 1394 1394 1444
dispute settlement 7 / 24 1385 1437 1443
kenning 3 / 10 1437 1437 1447

 

Record #126 prev record   Date   next record  top of page
1438-02-25
Location Type of Document
OAR11, 38v-b
OAR12, 004r-e
Keur
Text
[029] Item soe hebben die heemr. mit horen dijcgrave bevolen ende bevelen dat een ygelijc sijn scutinge, weerstal ende staende tou wt den Rijn halen over al binnen xiiii dagen ende niet weder en setten inden voirs. Rijn. Ende dede dair yemant boven, dair wouden wij mit rechte mede voirt buren als dat behoirt sonder yemant des te verdragen.
English Summary
Order everyone to remove all fishing apparatus and other equipment from the Oude Rijn within 14 days.
Keywords
rijn; obstruction of oude rijn; scuttinge; weerstal; staende touw; fishing
Notes
The copy in OAR12 has appended in another hand 'anno xxxviii'. Published in Sloof (1999), p. 127, note. 50.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
fishing 6 / 13 1286 1430 1439
rijn 7 / 30 1284 1435 1439
scuttinge 1 / 2     1439
staende touw 1 / 2     1447

 

Record #127 prev record   Date   next record  top of page
1438-02-25
Location Type of Document
OAR11, 38v-c
OAR12, 105v- b
Beveling
Text
[007] Anno xxxviii Petri. Item die heemr. ende dijcgrave sijn overdragen ende hebben bevolen ende bevelen den scout van Voirscoten ende die gemeen buer dat sij ambochts bewarers kiesen als costumelic is binnen xiiii dagen ende dair tenden binnen xiiii dagen dat morgen gelt omme setten als costumelijc is, te weten tot sulker sommen toe als die cedel wt wijst die die heemr. dair of corrigiert hebben ende weder over gegeven hebben ende niet vorder. Ende geviel dair enich gebreck in, dair wouden sij op voirt varen als dat behoirde ende voirt ambochts bewarers setten ende dat morgen gelt omme slaen na horen goetduncken ende gewoenten.
English Summary
Order Voorschoten to choose officials in the customary manner within 14 days.
Keywords
voorschoten; morgengeld; kiesen; selection; ambachtsbewaarders; schouten; procedures
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
ambachtsbewaarders 5 / 41 1436 1437 1440
morgengeld 14 / 31 1361 1437 1440
procedures 24 / 71 1400 1437 1438
schouten 25 / 88 1284 1437 1438
selection 2 / 6 1356 1356 1444
voorschoten 5 / 16 1330 1422 1440

 

Record #128 prev record   Date   next record  top of page
1438-05-06
Location Type of Document
OAR11, 38v-d
OAR12, 105r- a
Beveling
Text
[001] Anno xxxviii op die meye scouwe. Item die heemr. ende dijcgrave hebben bevolen den scout van Aelsmer dat hij scouwen sel den wech van des Burchgraven veen streckende wt an die rijsdrecht tot sulken tijden vanden jair alst nutte is. Ende wair yemant die dair gaet of doirvairt in houden willen, die soude dair een brugge over liggen tot des scouten ende heemr. prijse. Dit sel geduren tot onsen wederseggen, tghesciede tot Sparendam op die meye dach.
English Summary
Procedures: order the schout of Aalsmeer to inspect the road from Burggravenveen to the Rijsdrecht and to authorize bridges for the road if needed for water transport.
Keywords
schouten; aalsmeer; schouwen; roads; burggravenveen; rijsdrecht; bridges; kroosheemraden
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
aalsmeer 4 / 7 1423 1436 1453
bridges 14 / 54 1284 1437 1438
burggravenveen 1 / 2     1469
kroosheemraden 35 / 84 1284 1437 1438
roads 14 / 44 1421 1437 1438
schouten 26 / 88 1284 1438 1438
schouwen 23 / 101 1284 1437 1438

 

Record #129 prev record   Date   next record  top of page
1438-05-06
Location Type of Document
OAR11, 38v-e
OAR12, 105r-b
Beveling
Text
[002] Item die heemr. hebben bevolen ende bevelen den scout vanden Venp, Jan Willems z., dat hi die wege scouwe aldair binnen des maent van meye ende voirt tot allen tijden als costumelic is. Ende geviel dair gebrec in, dat wouden sij corrigieren als dat behoirde.
English Summary
Procedures: order the schout of Vennep to inspect all roads during the month of May and at other times as is customary.
Keywords
procedures; vennep; roads; schouwen; jan willemzoon
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
procedures 25 / 71 1400 1438 1438
roads 15 / 44 1421 1438 1438
schouwen 24 / 101 1284 1438 1438
vennep 1 / 3     1458

 

Record #130 prev record   Date   next record  top of page
1438-05-06
Location Type of Document
OAR11, 39r-a
OAR12, 010v-b; OAR12, 015v-d
Keur
Text
[080] [000]Item die heemr. mit horen dijcgrave hebben gekuert datmen alle sloten die gelegen sijn an enige watergange sloten ende scoon maken sal alle jairs eens vijftich roeden lanc vanden watergangen opwarts, ende men salse maken alle jair binnen der maent van meye. Ende wair yement die des niet en dede, soe hebben sij bevolen den scout elx inden sinen dat hij dan die sloten begaen sel mit twe sijn heemr. of mit twe bueren ende bestedense gelijc ende in alsulke manieren dat sij binnen acht dage gemaict sijn. Ende die scout sel hebben voir sinen ganc ii sc. ende die heemr. of buer elx vi d. Anno xxxviii.
English Summary
General rule on keeping all ditches and canals clean.
Keywords
ditches; canals; cleaning; maintenance; schouten; kroosheemraden; buren
Notes
There are two copies in OAR12, with the second unnumbered and crossed out. This keur clairified in 1448 -- see record #297.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
buren 6 / 31 1356 1415 1438
canals 27 / 67 1356 1437 1439
cleaning 2 / 10 1437 1437 1441
ditches 2 / 13 1437 1437 1439
kroosheemraden 36 / 84 1284 1438 1438
maintenance 33 / 85 1356 1437 1440
schouten 27 / 88 1284 1438 1439

 

Record #131 prev record   Date   next record  top of page
1438-06-24
Location Type of Document
OAR11, 39r-b
OAR12, 039v-e
Consent
Text
[009] Anno xxxviii Does scouwe. Item consenteert die vanden Scoot dat sij mit vijf heemr. scouwen sullen in vollen scouwe.
English Summary
Schoot to carry out inspections with five kroosheemraden.
Keywords
procedures; schoot; kroosheemraden; buren; schouwen
Notes
This was later revised in 1445, record #208; see also OAR14, 12r-i.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
buren 7 / 31 1356 1438 1440
kroosheemraden 37 / 84 1284 1438 1439
procedures 26 / 71 1400 1438 1438
schoot 2 / 8 1437 1437 1443
schouwen 25 / 101 1284 1438 1439

 

Record #132 prev record   Date   next record  top of page
1438-06-24
Location Type of Document
OAR11, 39r-c
OAR12, 007r-f
OAR13, 05r-d
Keur
Text
[055] Item soe selmeen draeybomen setten opten dijck ende bescutten den dijck datter nyement mit waghens langes en vaer, ten sij mit hoeye, dijkaerde off suvel. Item die van Sparenwoude sullen setten een draeyboom bi dat eerste huus onder den dijck. Item die van Oestdorp sullen setten enen draeyboom bij Allert Lubbrants z. Item die van Sloterdijck sullen setten enen draeyboem bij Claes Jan Bette z. Ende dese sullen gemaict wesen binnen xiiii dagen op der heemr. koer. Anno xxxviii.
English Summary
Order turnstiles to be set on the Zeedijk to prevent wagon traffic on it.
Keywords
draaiboom; turnstile; roads; right of way; spaarnwoude; osdorp; sloterdijk; transport; spaarndammerdijk; hoge zeedijk; agriculture; dirt; earth
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
agriculture 1 / 4     1450
dirt 3 / 6 1421 1431 1449
draaiboom 2 / 3 1432 1432 1447
earth 4 / 8 1421 1429 1449
hoge zeedijk 12 / 34 1255 1431 1443
osdorp 9 / 13 1405 1425 1453
right of way 2 / 2 1436 1436  
roads 16 / 44 1421 1438 1441
sloterdijk 1 / 2     1449
spaarndammerdijk 12 / 36 1255 1431 1443
spaarnwoude 17 / 27 1416 1437 1438
transport 2 / 8 1421 1421 1450
turnstile 2 / 8 1432 1432 1447

 

Record #072 prev record   Date   next record  top of page
1438-07-01
Location Type of Document
OAR11, 32v-b
OAR12, 064r-a
Vonnis
Text
[012] [In left margin: 'Anno xxxviii te Does scouwe'] Dat wterste vonnes van deser sake. Item up dat voir gewijsde vonnes twsken Florijs van Sparenwoude ende Pieter van Zanen, soe wijsen wij voirt aldus na inhout der brieve die mijn genadige heer dair of gescreven heeft, dat Pieter van Zanen hebben sal van elke roede aerde een lelyde plack. Des sal die hiemr. aldair senden ende den wale doen meten in hairre beyden yegenwoirdicheit also verre als sij dair comen op een vrijdach naestcomende ende wes Florijs voirn. buert te gelden sal hij betalen nu te Bamisse naest comende. Die heemraden van deser sake Gillis van Cralinge, Gerijt van Poelgeest, Gerijt van Zijl, ridderen, Jan vanden Boechorst, Boudijn van Zweten, Florijs Paedzen ende ['Meynert Claes zoon' is crossed out] Ysbrand van Scoten.
English Summary
Verdict in a dispute concening aardhaling and aardgeld in Sparenwoude between Rijnland and the heirs of Vrank van Zanen who own the land (and thus are also responsible for the obligations associated with it).
Keywords
zanen, vranck van; zanen, pieter van; aardhaling; spaarnwoude; droen; ij; ijdijk; sparenwoude, florijs van; cralingen, gillijs van; poelgeest, gerijt van; zijl, gerijt van; boechorst, jan van der; zwieten, boudijn van; florijs paedze; scoten, ijsbrant van
Notes
To the copy in OAR12 was appended, in another hand: 'Is gescien bijder hogen hyemraet van Rijnlant op die meye scou anno xciiii dairmen geven sel inden Droen van aertgelt van elike roeden een franc? des en selmen gheen aerde delven op vier roeden vander water.' This was part of a larger dispute with an ultimate settlement concerning land that had belonged to Vranck van Zanen who has fled the land and which his children have claimed. The heemraden were concerned in this dispute about the rights and obligations associated with the land in question, particularly as it concerned aardhaling, aardgelt, etc. (dirt extraction for dike repairs and the compensation to be paid for it). This dispute and its settlement are also discussed in record #065, record #066, record #067, record #068, record #069, record #070, record #071, and record #243.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
aardhaling 20 / 37 1356 1437 1438
boechorst, jan van der 9 / 56 1405 1431 1438
cralingen, gillijs van 7 / 9 1419 1431 1438
droen 7 / 10 1416 1437 1438
florijs paedze 4 / 30 1430 1434 1438
ij 9 / 11 1416 1437 1458
ijdijk 7 / 7 1416 1437  
poelgeest, gerijt van 4 / 64 1419 1431 1438
scoten, ijsbrant van 1 / 53     1438
spaarnwoude 18 / 27 1416 1438 1438
sparenwoude, florijs van 4 / 5 1430 1437 1449
zanen, pieter van 6 / 7 1416 1437 1438
zanen, vranck van 8 / 10 1415 1437 1438
zijl, gerijt van 8 / 24 1415 1434 1438
zwieten, boudijn van 4 / 37 1430 1434 1438

 

Record #059 prev record   Date   next record  top of page
1438-11-15
Location Type of Document
OAR11, 30r-a
OAR12, 039r-d
Consent
Text
[004] Item consenteert die van Oestgeest een quakelbrugge over die Maern ende is gesc. anno xxxviii opten xv den dach in novembrij tot Leyden, durende tot onsen wederseggen.
English Summary
Permission for Oegstgeest to build a foot bridge over the Maarn.
Keywords
bridges; maarn; oegstgeest; construction
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
bridges 15 / 54 1284 1438 1440
construction 27 / 73 1361 1437 1439
oegstgeest 3 / 17 1425 1437 1445

 

Record #062 prev record   Date   next record  top of page
1438-11-15
Location Type of Document
OAR11, 30v-a
OAR12, 001v-a
Keur
Text
[005] Item upten xv den dach in novembri anno xxxviii so wort overdragen mit heren Gillis van Cralinge, her Gherijt van Poelgeest, Jan vanden Boechorst, Boudijn van Zwieten ende Floris Paedsen soen dat sij up dese tijt ende voirt an hoir costen doen sullen van horen hyemraetscip inder manieren hierna gesc. Dats te weten dat elc man sijn coste doen sal voir him selven ende dair toe mit tween knechten. Ende elc man sal gaen in sijn herberge dair hem sal genuegen, mer als sij comenn op hoir maelstat, so sullen sij sammentlic tsamen eten in een herberge of in dat wijn huys dair hem sal genuegen. Ende bidden sij dan samentlic enige gasten, dat sullen sij samentlic betalen ende dat sal dan een van hunluden wtleggen ende weder innemen als sij samentlic mit een sullen rekenen. Ende hier op sal een yegelic weder bueren dat sevende deel vanden pennic gelde. Ende die slusen vischerien sal die clerc bueren ende doen dair rekeninge of alle jaren. Ende ter elix maelstede die die hyemraet houden sullen salmen elcken hyemraet teykenen die opten voirs. maelstat comen sullen bijden clerc ende die sal dan tot elke rekeninge diemen alle meye houden sal die overleveren up dat men weten mach wat een yegelic hebben sal die tot den maelsteden gecomen is. Ende die rentmr. sal hebben alle jaer sijn wedden als gewoenlic is meer dan die ander hyemraden plegen te hebben.
English Summary
Establish how expenses incurred by heemraden while performing their duties are to be reimbursed; certain associates and guests can also be covered.
Keywords
administration; procedures; accounting; cralingen, gillijs van; poelgeest, gerijt van; boechorst, jan van der; zwieten, boudijn van; florijs paedze
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
accounting 8 / 23 1385 1437 1440
administration 7 / 9 1400 1437 1438
boechorst, jan van der 10 / 56 1405 1438 1438
cralingen, gillijs van 8 / 9 1419 1438 1438
florijs paedze 5 / 30 1430 1438 1438
poelgeest, gerijt van 5 / 64 1419 1438 1438
procedures 27 / 71 1400 1438 1438
zwieten, boudijn van 5 / 37 1430 1438 1438

 

Record #063 prev record   Date   next record  top of page
1438-ca
Location Type of Document
OAR11, 30v-b Verklaring
Text
Item so wort rentmeester een meyendage anno xxxii Florijs Paeds, Simon Vrederic in sijn stede. Item anno xxxiii her Gillijs van Cralinge, her Willem van Alcmaden in sijn stede. Item anno xxxiiii Jan vanden Boechorst, Jan van Nortich in sijn stede. Item anno xxxv Boudijn van Zwieten, Jan van Poelgeest in sijn stede. Item anno xxxvi Meynert Claes z., Ysbrant van Scoten in sijn stede. Item anno xxxvii her Gerijt van Zijl, Boudijn van Zwieten in sijn stede. Item anno xxxviii heer Gerijt van Poelgeest.
English Summary
List of heemraden who served as rentmeester from 1432 to 1438, with their backups from 1432-1437
Keywords
procedures; administration; rentmeester; florijs paedze; zwieten, symon vrederic van; cralingen, gillijs van; alcmade, willem van; boechorst, jan van der; noortich, jan van; zwieten, boudijn van; poelgeest, jan van; meynert claeszoon; scoten, ijsbrant van; zijl, gerijt van; poelgeest, gerijt van
Notes
The fact that Gerijt van Poelgeest had no one named in his place suggests that this list was compiled ca. 1438.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
administration 8 / 9 1400 1438 1442
alcmade, willem van 2 / 58 1429 1429 1440
boechorst, jan van der 11 / 56 1405 1438 1440
cralingen, gillijs van 9 / 9 1419 1438  
florijs paedze 6 / 30 1430 1438 1440
meynert claeszoon 5 / 5 1430 1434  
noortich, jan van 1 / 13     1450
poelgeest, gerijt van 6 / 64 1419 1438 1440
poelgeest, jan van 1 / 27     1448
procedures 28 / 71 1400 1438 1440
rentmeester 2 / 4 1429 1429 1457
scoten, ijsbrant van 2 / 53 1438 1438 1440
zijl, gerijt van 9 / 24 1415 1438 1443
zwieten, boudijn van 6 / 37 1430 1438 1440
zwieten, symon vrederic van 1 / 7     1446

 

Record #065 prev record   Date      top of page
1438-ca
Location Type of Document
OAR11, 31v-a
OAR12, 062v-a
Vonnis
Text
[005] Item soe sullen Vrancken kinderen van Zanen bliven inden eygendom vanden lande geheten den Droen, ende wes aerde der wt gesleghen is seer die tijt dat sij inden eygendom geweest hebben van dat Willems weduwe van Zanen dat over gaf, sy sullen sijt selve ontfaen ende daer of dijcrecht plegen alst behoirt, ende dair voir zeer dat Vranck van Zanen lant vluchtich was tot dat sijt an tasten als voirs. is, soe sel dat aertgelt staen tot goetduncken vanden raed alsoet dair zoen an roert.
English Summary
Verdict in a dispute concening aardhaling and aardgeld in Sparenwoude between Rijnland and the heirs of Vrank van Zanen who own the land (and thus are also responsible for the obligations associated with it).
Keywords
zanen, vranck van; zanen, pieter van; zanen, willems weduwe van; aardhaling; spaarnwoude; droen; fugitives
Notes
Essentially the same as record #243 below. Part of a larger dispute with an ultimate settlement concerning land that had belonged to Vranck van Zanen who had fled the land and which his children had claimed. The heemraden were concerned in this dispute about the rights and obligations associated with the land in question, particularly as it concerned aardhaling, aardgelt, etc. (dirt extraction for dike repairs and the compensation to be paid for it). This dispute and its settlement are further discussed in record #066, record #067, record #068, record #069, record #070, record #071, record #072, and record #243
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
aardhaling 21 / 37 1356 1438 1439
droen 8 / 10 1416 1438 1443
fugitives 7 / 8 1431 1437 1447
spaarnwoude 19 / 27 1416 1438 1440
zanen, pieter van 7 / 7 1416 1438  
zanen, vranck van 9 / 10 1415 1438 1447
zanen, willems weduwe van 1 / 2     1447

 

 

Author Publication Home
William H. TeBrake
Maine, USA, June 2006
Rijnland
OAR11, OAR12, OAR13
www.oudleiden.nl