Hoogheemraadschap Rijnland
OAR 11, 12, 13 : 1253 - 1564
OAR records in previous Year View: Record details
Year 1462
OAR records in next Year

 

 

Record #459     Date   next record  top of page
1462-02-23
Location Type of Document
OAR12, 052r-a Consent
Text
[133] Item dijcgrave ende hyemraders van Rijnlant hebben geconsenteert dien van Alphen die mit die van Waddinxveen, mit Hazertswoude ende mit Boscoip in een gemeen wateringe in die Ysel wateren dat zij in horen ambochte molenen setten moghen om hoir water in dien gemenen watergange mit molenen te werpen duerende tot des hyemr. voirsc. wederseggen, gedaen op sinte Pieters scouwe anno lxii.
English Summary
Permission for the participants in the Watergang (canal) der Vier Ambachten (Alphen, Waddinxveen, Hazerswoude, and Boskoop) to construct windmills to pump water from their lands into the canal, which drained into the IJssel River.
Keywords
alphen; waddinxveen; hazerswoude; boskoop; ijssel; canals; mills; windmills; pumping
Notes
See OAR15, 5v-b. Text published in van der Gouw, p. 253. This permission was granted in the wake of a recent regulation prohibiting the uncontrolled building of windmills -- record #370. See also record #454 (6 May 1460) and record #474 (28 February 1469).
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
alphen 33 / 44 1284 1460 1462
boskoop 19 / 21 1330 1460 1473
canals 62 / 67 1356 1460 1462
hazerswoude 41 / 46 1330 1461 1462
ijssel 7 / 8 1356 1460 1525
mills 4 / 7 1447 1460 1469
pumping 5 / 10 1447 1460 1469
waddinxveen 21 / 27 1356 1460 1470
windmills 4 / 7 1447 1460 1469

 

Record #460 prev record   Date   next record  top of page
1462-07-06
Location Type of Document
OAR12, 052r-b Consent
Text
[134] Item die vander Air ende vander Schoet is geconsenteert dat zij hoir scouwe dage sullen doen condigen in drie die naeste kerken xiiii dagen te voren ende dairop sullen zij voort duer scouwen sonder ander wete te doen, gedaen op sinte Jans scouwe anno lxii.
English Summary
Permission for Ter Aar and Schoot to inspect and assign maintenance responsibilities 14 days after it was announced in the three nearest churches.
Keywords
procedures; schouwen; ter aar; schoot
Notes
See OAR15, 7r-b.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
procedures 65 / 71 1400 1461 1462
schoot 6 / 8 1437 1446 1468
schouwen 86 / 101 1284 1461 1462
ter aar 6 / 7 1443 1458 1469

 

Record #461 prev record   Date   next record  top of page
1462-07-06
Location Type of Document
OAR12, 052r-c Consent
Text
[135] Item die van Leyderdorp is geconsenteert te scouwen gelijck die van Hazertswoude ende van Zoeterwoude, gedaen op sinte Jans scouwe anno lxii.
English Summary
Permission for Leiderdorp to schouw in the same manner as Hazerswoude and Zoeterwoude
Keywords
procedures; leiderdorp; hazerswoude; zoeterwoude; schouwen
Notes
See OAR15, 7r-c.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
hazerswoude 42 / 46 1330 1462 1465
leiderdorp 17 / 19 1399 1461 1469
procedures 66 / 71 1400 1462 1463
schouwen 87 / 101 1284 1462 1463
zoeterwoude 33 / 37 1330 1458 1468

 

Record #462 prev record   Date   next record  top of page
1462-07-06
Location Type of Document
OAR12, 052r-d Consent
Text
[136] Item Florijs van Bosschuysen is geconsenteert den Rijndijck neffens sijnre hofstede to Alphen duer te graven ende een brugge dair in te leggen van hem gemaect behoudelic dat die wateringe duer die brugge gaende after dicht wesen sel so datter ghien water duer die brugge binnen lants comen en sel ende dat die hiemr. voirsc. dat voort sullen doen besien hoemen dat warck maken sal, gedaen op sinte Jans scouwe anno lxii.
English Summary
Permission for Florijs van Boshiujsen to breach the Hoge Rijndijk next to his house in Alphen and put a stone bridge into it. The stretch of water that thereby will connect with the Oude Rijn must remain closed off on the back side so that no water from the Oude Rijn is released into the interior. The heemraden will issue further directions before work actually begins.
Keywords
boschuijsen, florijs van; rijndijk; rijn; alphen; bridges; maintenance; construction
Notes
See OAR15, 7r-d.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
alphen 34 / 44 1284 1462 1469
boschuijsen, florijs van 5 / 6 1434 1434 1469
bridges 44 / 54 1284 1461 1467
construction 68 / 73 1361 1461 1469
maintenance 70 / 85 1356 1461 1464
rijn 24 / 30 1284 1460 1464
rijndijk 30 / 34 1330 1461 1471

 

Record #463 prev record   Date      top of page
1462-10-09
Location Type of Document
OAR12, 052v-a Consent
Text
[137] Item also up sinte Jans scouwe lestleden enige van Benthuysen die gelant sijn in die Blocklanden een nuwe wateringe begeerden te hebben ende te maken tenden die Blocklanden beghinnende an Gelreswouwer wateringe duer Allairt Mees z. dam streckende an Benthuyser horn dair die wech om comt achte roede voeten wijt ten wair of men dair enige hoofden in maecte die soude men seven voeten wijt maken. Soe sijn enigen nv op dese scouwe gecomen tot Sparnendam ende hebben dair te kennen gegeven datmen dese voirsc. wateringe niet consenteren en sal want sij dair grotelic bij bescadicht souden wesen ende dat sij hoir lant niet en souden moghen gebruyken ende hebben dair om an beyden siden begeert dat die hoge hiemr. dat wouden doen besien van hoir mede gesellen ende den meesten oirbair dair in laten geschien, soe is biden voirsc. hyemrad overdragen dat Jacop van Woude ende Jan van Poelgeest dair sullen treken ende besien wat dair nutste toe gedaen is twelke so gheschiet is biden voirsc. twie hiemraders ende nae goeden onderwijse dat zij dair gevonden hebben soe hebben sij in den naem vanden ghemenen hyemrade also hem dat gemachticht was geconsentiert dat die wateringe voirtganck sel hebben naden begeren ende sij sullen Allairt Miees z. dair op winnen ende dair een hoofde steken dair Allairts dam nv leyt seven roede voeten wijt buten al lants cost tot prise vanden schout ende heemrade van Segwart ende die voirn. schout ende hyemrade sullen dese voirsc. watering scouwen mitten wechsloot tot oirbair des lants ende die oude wateringe desen voirsc. Bloklanden toe behorende sel voort an onbescouwet bliven liggen. Dit consent sel dueren tot der hiemrad weder seggen, gedaen negen dage in october anno lxii.
English Summary
A few months earlier, permission had been granted to residents of the Blocklanden in Benthuizen to dig a new canal on the end of the Blocklanden, beginning on the Gelderswoudse canal through Allart Meeszoons dam and continuing to the road near Benthuizerhorn -- 8 feet wide, with specifications for any bridges, etc. But, because some now opposed it, two heemraden of Rijnland, Jacob van Woude and Jan van Poelgeest, went to have a look. and ordered, in the name of entire college of hoogheemraden, that Allart Meeszoon's dam be raised and provisioned with two hoofden 7 roeden feet apart at the expense of the schout and heemraden of Zegwaard, and the latter shall schouw the canal and road ditch. The old canal belonging to the Blocklanden shall be left un-schouwed.
Keywords
benthuizen; blocklanden; nuwewatering; canals; allairt meeszoon; gelderswouderwatering; benthuizerhoorn; specifications; opposition; investigation; woude, jacob van der; poelgeest, jan van; dams; schouten; kroosheemraden; zegwaard
Notes
See OAR15, 7v-a. Sloof (199), dates the original permission for the canal to 6 July.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
benthuizen 21 / 24 1330 1461 1465
canals 63 / 67 1356 1462 1463
dams 5 / 5 1356 1456  
investigation 3 / 3 1433 1443  
kroosheemraden 71 / 84 1284 1461 1463
nuwewatering 4 / 4 1448 1449  
opposition 2 / 2 1452 1452  
poelgeest, jan van 22 / 27 1438 1460 1469
schouten 76 / 88 1284 1458 1463
specifications 42 / 48 1330 1461 1469
zegwaard 26 / 28 1330 1460 1463

 

 

Author Publication Home
William H. TeBrake
Maine, USA, June 2006
Rijnland
OAR11, OAR12, OAR13
www.oudleiden.nl