Hoogheemraadschap Rijnland
OAR 11, 12, 13 : 1253 - 1564
OAR records in previous Year View: Record details
Year 1527
OAR records in next Year

 

 

Record #526     Date      top of page
1527-03-16
Location Type of Document
OAR12, 103v-a Scheiding
Text
[032] Alzoe zekere questien ende geschille geweest is tusschen Jan van Wijngarden eysschen ten eenrre zijde ende die ambt. beweurders vanden ambocht van Zoeterwoude inder name vander zelven ambocht ter andere ten cause vande onderhoudinge vande wech van Lambrecht Jaocobs s. of noortwertte tot Koemans kerk toe, van welcke questie die voorsc. partyen over beyde zijden heml. gesubmitteert hebben mit zeggen ende arbitraige van brven Jan van Duvenvoerde ende Willem van Alkemade ridderen ende Gherijt van Poelgeest als hoege heemrad. van Rijnlant de werck nae dat zij tot meer stond daer op vergadert zijn geweest hem van als te vollen geinformeert hebben gehadt de voorsc. partijen bij gevolghe ende minlic octroierdt vereenicht hebben inder manieren navolgen, dats te weten dat die aembt. bewaerders inden name vander voorsc. ambocht zullen maken ende reparieren die voorsc. wech van Lambrechts voorsc. off tot Koemans kerk toe vierthien roe voet brett, ende zullen die aerde moegen nemen uuyt die sloot zonder tlant eenichsins te verminderen. Ende aldus gemaect zijnde zel Jan van Wijngarden die zelve aenvaerden ende zulcx voert onderhoud alse hem op gelevert wordt te weten uuyten scouwe, wantse voortan gescout moet werdden al wie die onderhoudt des zel Jan van Wijngard die grafweydinge hebben om zijn oerbaer dats midt te doen ten waer of Jan van wijngarden hem namaels bevvoelde bezwaert te zijn mit dit onderhoudenisse vande voersc. wech indien gevalle zal bij die voorsc. wech moegen laten leggen mits sceydende uuyt die grafweydinge tot profijt vanden voorsc. ambocht. Ende aelsdan? zullen die ambt. bewaerders de voersc. wech onderhouden inder manieren voersc. ende die grafweydinge gebruycken ende oerboer totten voorsc. ambochts behoeuf des werken? hebben van Jan van Duvenvoerde Willem van Alkemade ridderen ende Gherijt van Peolgeest h. hiemrad. dit elcx onderteykent endt int heemr. regijster doen stellen tot behoeuf vander partijen. Actum den xvi en int maert anno xv c ende zevenendetwintich nae gemeen scrijven.
English Summary
Settlement of dispute between Jan van Wijngarden and village officials of Zoeterwoude concerning maintenance of the road/dike between Lambrecht Jacobszoon northward to Koemanskerk.
Keywords
wijngarden, jan van; zoeterwoude; lambrecht jacobszoon; koemans kerk; duvenvoerde, jan van; alcmade, willem van; poelgeest, gerijt van; ambachtsbewaarders; roads; maintenance; specifications; reconstruction; repairs; aardhaling; grafweydinge
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
aardhaling 37 / 37 1356 1491  
alcmade, willem van 58 / 58 1429 1469  
ambachtsbewaarders 38 / 41 1436 1525 1529
duvenvoerde, jan van 1 / 2     1528
maintenance 83 / 85 1356 1525 1528
poelgeest, gerijt van 64 / 64 1419 1491  
reconstruction 71 / 71 1406 1479  
repairs 62 / 62 1372 1479  
roads 44 / 44 1421 1473  
specifications 48 / 48 1330 1483  
zoeterwoude 37 / 37 1330 1472  

 

 

Author Publication Home
William H. TeBrake
Maine, USA, June 2006
Rijnland
OAR11, OAR12, OAR13
www.oudleiden.nl