Hoogheemraadschap Rijnland
OAR 11, 12, 13 : 1253 - 1564
previous Folio's View: Register OAR 11
Pages 50 - 59
next Folio's

 

 

   Location, Folio  Next Folio
OAR11, 50r-a
   type : Keur date : 1444-02-24 record : # 180  Record details
[058] Item so hebben die heemr. mit horen dijcgrave gekoert op sulke hantvesten als die heemr. van die graeflicheit van Hollant hebben, waert dat yemant visschede enich vanden sluse in Sparendamme ten wair tot horen wtganc, die soude verbueren die hoechtst boete. Ende wairt dat die gheene die op Sparendamme wonen ende der ambochten sluysen ende wert bewaren dat sij dat den dijcgrave ende hemr. dat niet an en brochten, die soude verbueren also dicke alsinen dair off bevinden of betugen conde x lb. [In another hand: 'anno xliiii'.]

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 50r-b
   type : Consent date : 1444-02-24 record : # 181  Record details
[081] Item so begeerden die van Riedwijck ende Nyewerkerck datmen hem verdragen woude van horen penninck gelde twe hondert morgen om dat si groot verlies hebben van horen lande van die meeren, dair hebben die heemr op antwoirde also sise altijt willich vonden in des lants saken, so hebben si him wt goedertierenheit op dese tijt dat penninck gelt van twe hondert morgen verdragen ende niet van rechts werren noch in enige providicien [penindicien] van onsen nacomelingen in toe comende tijden.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 50r-c-50v
   type : Consent date : 1444-03-04 record : # 182  Record details
[013] Upten vierden dach in mairte anno xliiii. Item doe waren vergadert tot Leyden Poelgeest, Alcmade, Boechorst, Zwieten ende Paedze om der saken welke vander Zijl brugge te doen maken ende anders dat hier na volget. Item so hebben die voirs. heemr. geconsenteert dat die scout van Leyderdorp openbair sel kondigen in die kercke dat hi omme gaen sal op die zijlen ende hoelen gelegen vander Does brugge totten ambocht van Coudekerck toe ende den inganc ende wtganc vanden water te bewaren [50v] tot des lants oirbair, ende dat beschouwen mit twe heemr. off merr op die boete van ii sc., ende elke heemr. vi d.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 50v-a
   type : Consent date : 1444-03-04 record : # 183  Record details
[014] Item des gelijcx is geconsenteert den scout van Coudekerck te bescouwen van Claes van Leewen totter kercken toe van Coudekerck, ende dit is beyde durende totten heemr. wederseggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 50v-b
   type : Vonnis date : 1442-12-20 record : # 184  Record details
[020] Item ic Heynric van der Hoe de ambochts bewairre van des ambochts wegen van Coudekerck doe condt allen luden want een kade gelegen was buten den ambocht van Coudekerck up Claes Heymans wetering die bij goet duncken heren Gerijt van Poelgeest onse ambochts heer ende Jan Jacopzoon onsen scout mitten meesten deel vanden bueren bij goetduncken vanden hogen heemr. van Rijnlant, overmits dattet meer oirbair wair een nyewe kade te hebben om des wille dat sij den ambocht voirs. luttel scade dede, vercoft hebben Jan Danel z. tot behoef den Gnephoeck [Oudshoorn] ende die nyewe kade, die nu gemaect is streckende twisken den Lagen Waertschen dijck ende ofwegen, beter ende oirbairliker is dan die oude kade voirs. So bekenne ic dair om dat ic van des ambochts wegen voirs. wael voldaen ende betaelt bin vanden kade voirs., ende wes gelt dat vanden voirs. kade gecomen is, dats te weten vijve ende dertic wilhelmusse scilde, dat heb ic voirt verleyt inden oirbair vanden gravinge vanden nyewe kade voirs. gelijck als ic dat te rekeninge begrocht hebbe voir den lantgenoten des ambochts voirs. Ende om dat dit wair is, so heb ic Heynric voirs. van des ambochts wegen van Coudekerck voirs. gebeden Jan Jacop z. onsen scout dat hi desen brief bezegelen wil. Ende ic Jan scout voirs., om bede wil van Heynric van des ambochts wegen voirs. ende bi beveel vanden hogen heemr., so heb ic desen brief bezegelt mit minnen zegele, int jair ons heren duysent vierhondert twee ende veertich.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 50v-c-51r
   type : Besteding date : 1444-03-04 record : # 185  Record details
[010] [In the left margin: 'bestedinge vanden zijlbrugge.'] Item opten dach voirs. hadden die heemr. bi hem ontboden Willem vander Meer om des willen dat die sluyse tot Zijl also quaet was gelijck dat die heemr. bij tymmerlude hadden doen besien dat mense van node moste doen vernyen, ende des overdroech Willem vander Meer mitten heemr. dat hij die Zijl brugge soude doen maken tusscken dit ende mid meye naest comende ende geloefde dat alsoe te doen nader ordinacie hier na gescreven. Item hebben die voirsc. heemr. up die sluyse ende Zijl brugge gekoirt ende hoir koer dair up geleyt up die hoechtste boete datmen die maken sel indie manieren hier na gescreven. [51r] Eerst sullen wesen seven nyewe binde die stijlen dair of een roede voet dick boven den water ende vanden graven ende nederwairt. Item sullen die sloven wesen dertien duum dicke inden middel. Item dat decsel [deckes?] sal wesen ii-1/2 duum dick. Item die sluyse sal wijt wesen xvi-1/2 voet drivens waters ende die breete dair of xvii voet. Item ddie hoechte van die brugge sal wesen als die nu is, dat is uten gronde xvi-1/2 voet. Item die cledinge an beyde zijden die plancken i-1/2 duum dick. Item die gordinge an beyden zijden ende boven an beyden zijden een voet breet ende een halve voet dick. Item an die oost zijde wtgeplaet [wtgeplact?] xxi voet die palen dair of sullen dick wesen x duum vier voet vanden groten ende. Item die sloven dair op een voet dick in die middel mit deventers plancken gecleet. Item an die oostzijde leggende vier intangen x dumen dick. Item an elker zijde van dese platinge sullen wesen tien palen in geheit [ingehect?]. Item an die westzijde tot des lants sluysken toe geplatet dat sal wesen an elke zijde vi palen ende iii intangen. Item dat hout sal wesen also groot als die oostzijde is ende dat geplancket gelijck die ander zijde. Item die brugge sel binnen gecleet wesen an beyden zijde mit goede plancken i-1/2 duum dick vi voet uten dagelixen water upwart. Item dese brugge sal wail geheit wesen gelijck als die oude brugge geweest heeft. Item ende al dit hout sal wesen van goeden vierkanten deventersen hout.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 51v -a-52v
   type : Besteding date : 1444-03-17 record : # 186  Record details
[011] Bestedinge vander Alphenre sluyse up Sparendamme. Item opten seventienden dach van mairte so waren vergadert tot Sparendamme die heemr. van Rijnlant als her Gerijt van Poelgeest, her Willem van Alcmade, Jan vander Boechorst, Florijs Paedzen ende IJsbrant van Scoten om die bestedinge van de Alphenze sluyse mit die van Leyderdorp, Warmond, Hillegom ende Groensvoirt. Anno xiiii c ende xliiii. Item so is die sluyse voirs. besteet in manieren ende van wairden hier na gescreven. Item so sullen dair in wesen xlviii gebinde enen over dat anderde gecarbeelt. Item dat door gebint mitten tween vlogel binden die sullen dick wesen voets kant vier kant. Item die gordinge die sullen wesen x dumen breet ende v dick. Item die balcken sullen wesen x-1/2 duum dick. Item die stilen sullen wesen x dumen vier kant. Item die quespen sullen wesen viii duum dick. Item dat clooster hout sullen wesen xii dumen breet ende vi-1/2 dick. Item die sluyse sal wesen xii-1/2 voet wijt. Item die hoecht sal wesen x voet. Item die stilen ende raemt dair die doir of gemaect is die sullen breet wesen x dumen ende v dick. Item die plancken dair si mede gestopt sullen wesen i-1/2 duum dick. Item alle dat werck sal wesen leydsche voet ende die voet xii dumen. Item die scoren beneden in die sluyse die selre wesen drie, die een sel leggen midden tegens die doir stijl gelegert up die quespen, die ander twee an die zijden strekende an dat doir bint ende gelegert an die stilen, ende die plancken boven, beneden ende bezijden nae dat scampelioen. Item dat bint dat voir over die sluyse geheyt sel wesen die balck dair of sal wesen voets kant, die stijlen sullen wesen xi dumen die sullen geheit wesen also lanc ende also diep alsinense in cregen mach. [52r] Item alle hout werc sal wesen van goeden kanthout ende deventers hout wercbair sonder spijn ende sonder rotolm [reetolm?]. Item onder die nyen boom sullen wesen x slick houten ende die sullen dick wesen vii dumen. Item die nyen boom gelegeert op den ouden boom. Item die ghenen die dese sluyse an nemen sullen te maken die sullen dat oude hout leveren opten dam duten der ambochten coste. Item so wie dese sluyse an nemet te maken, die sel borge setten voir die sluyse dair den heemr. ende den lande die die sluys toe behoirt an genuecht, ende dese voirs. sluyse selmen leveren te vollen gemaect tot sinte Lambrechts dage van hout, van yser ende van airde als hi nu is. Item so willen die heemr. dese sluyse besteden bij ponden xv nye placken voir i lb. of payment hoirre wairde. Item vanden ijserwerck. Item dair die gordinge mede gespikert sullen wesen die sullen wesen drie wten pont ende des selmen spikeren up elke ende mit tween spikeren ende anders een. Item dat yser dair sij mede gedect sel wesen vi wten pont. Item in dat decks sullen wesen in elke planck twe spikeren op elc bint. Item op die zijde plancken twe spikeren an elke stijl gespikert mit twe dubbelde middelnagel. Item op dat doirbint gespikert elke planck mit v dubbel middelnagel ende die plancken wel gemosset. Item die bodem sel gespikert wesen mit middelnagel. Item die dage van bettalinge sullen wesen den eersten dach achte dagen voir meyen dach, den anderden dach sal wesen tot sinte Jans dage te midzomer, den derden dach sel wesen als die sluyse gemaict is ende op gelevert te vollen prijse vanden heemr. [52v] Item so sullen die gene die die sluyse an nemen den heemr. geven voir hun ende horen dienren ritsoen als van outs gewoenlic is, dat is te weten xii nobel ende i nobel te wincoop. Item worde die sluyse niet gemaict tot den voirnoemden dage nader bestedinge vanden heemr. hier voir gescreven, dat wouden si corigieren tot hors selfs goetduncken. Item dese sluyse heeft an genomen te maken Dirc Florijs z. van Oyen om ses hondert lb. ende lix, borge Jan van Noorde.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 52v-a
   type : Keur date : 1444-05-05 record : # 187  Record details
[072] Item op die meye scouwe anno xliii waren tot Sparendam die heemr. van Rijnlant als heer Gerijt van Poelgeest, heer Willem van Alcmade, Jan vander Boechorst, Boudijn van Zweten, ende IJsbrant van Scoten, ende dair worden doe gedaen die saken hier na gescreven. Item op die scouwe so koorden die heemr. mit horen dijcgrave so wie enich vanden ambocht bewairers of enige werclude des lants het waren tymmerlude, dijckers of anders yet misdede mit woorden in horen dienste doende ende dat betuget wair mit twe goeden mannen of meer, die soude verbueren x lb. Anno xliiii.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 52v-b
   type : Keur date : 1444-05-05 record : # 188  Record details
[070] Item wairt dat yement misdede mitten werken als mitter hant an den wercluden, dienres ende ambocht bewairers voirs. in horen dienste doende, die soude verbueren die hogeste boete die die heemr. wisen mogen, ende voirt tot correxien van onsen genadigen heer ende sinen rade als een die des heren geleyde hadde gebroken na wtwijsinge der hantvesten die dair of sijn. Anno xliiii.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 52v-c
   type : Keur date : 1444-05-05 record : # 189  Record details
[074] Item so wie enich vanden ondersaten binnen den mercken van Rijnlant geseten toghe tot anderen recht dan voir den dijcgrave ende heemr. van Rijnlant datter dijckaedzen ende heemraetscip an roerde, die soude verbueren x lb. Anno xliiii.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 52v-d
   type : Keur date : 1444-05-05 record : # 190  Record details
[075] Item so wes men inden hantvesten vanden heemraitscip niet en heeft noch in horen koren, dat salmen berechten naden rechten van Rijnlant, dats te weten die beste reden dat beste recht, ter tijt toe datter eenre koren up gemaict worden. Anno xliiii.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 53r-a
   type : Keur date : 1444-05-05 record : # 191  Record details
[059] Item op die selve tijt so hebben die dijcgrave ende heemr. gekoirt dat men den Scijnkeldijc sal maken nader hoechte datten dijck van Coudekerc is over al den Scijnkeldijk langes also dat hi gemaect is tusschen dit ende sinte Bertelmees dage naest comende [25 August] op een boet van derdendeel van x lb., ende die salmen scouwen mit eenre scouwe. Anno xliiii.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 53r-b
   type : Consent date : 1444-05-05 record : # 192  Record details
[015] Item so ist geconsenteert den scout van Coudekerck dat hi scouwen mach die Nye weteringe ende sluyse gelegen inden ambocht van Coudekerck inden Lagen Wairt op een boet van ii sc., durende tot des heemr. wederseggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 53r-c
   type : Scheiding date : 1444-10-06 record : # 193  Record details
[010] Item op die Bamis scouwe hebben geweest heer Gerijt van Poelgeest, heer Willem van Alcmade, Jan vander Boechorst, ende IJsbrant van Scoten. Item van dat sceel dat geweest is vanden dijck bij Costverloren die nu is te vollen gemaect ende men sal dair enen pael steken ter Halver sluyse dair die laetste sluyse [Sloof says of 1432] lach van Costverloren, ende die salmen voirt maken an wtwisinge der breiven die dair of sijn buten des lants coste tot ewigen dagen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 53r-d
   type : Consent date : 1444-10-10 record : # 194  Record details
[088] Item opten tienden dach van october anno xiiii c xliiii so hebben geconsenteert ende gemachticht die hoge heemr. van Rijnlant den scout ende heemr. vanden ambochte van Leyderdorp alsulke punten hier an gescreven. Item datmen die Nye weteringe scouwen sal alsinen andere weteringe doer. Item datmen die kade die sluysen ende hecken dicht hout. Item datmen die kade ende den afterwech verhuer ende datmen dat gelt geve den genen die dair toe gerecht sijn ende hoir lant of gedolven is elke nader grote van sijne lande bij goet duncken ende redelicheit des scouten ende heemr. voirs. Item datmen die ambocht bewarers van jair te jare kiesen ende setten sal biden scout, heemr. ende meeste rijcdom vanden ambocht aldair ende altoes enen vanden ouden ambocht bewairers dat naeste jaer wt dair an te bliven ende den ambocht ende lantgenoten altijt goede rekeninge te doen alst behoirt ende gewoenlic is. Item die dat voirs. staet hebben die hoge heemr. van Rijnlant [added in the bottom margin: 'als heren Gerijt van Poelgeest, heren Gerijt van Zijl, heer Willem van Alcmade, Jan vander Boechorst ende Boudijn van Zwieten'] upten dach ende int jaer voirs. geordineert ende geconsenteert te houden up sulke boeten als inden ambocht voirs. recht ende gewoenlic is, durende tot horen wederseggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 53v-a
   type : Verklaring date : 1445-02-23 record : # 195  Record details
Petri ad cathedram anno xlv. Item die scouwe en was niet gehouden om des will want die van Hairlem up die tijt inder onleed waren van horen gescillen die sij onderlinge hadden.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 53v-b
   type : Consent date : 1445-04-05 record : # 196  Record details
[016] Item upten vijften dach in aprille waren vergadert tot Leyden heer Gerijt van Poelgeest, heer Willem van Alcmade, Jan vander Boechorst ende Boudijn van Zwieten ende deden doe alsulke punten als hier na gescreven staen. Item so wort geconsenteert Jacop van Rijswijck dat hi mochte doen maken twee steenen hoofde in Voirscotenre weteringe jegen sijn zaet die hi aldair leggende heeft an die brugge die hi dair gesteken heeft, durende totter heemr. wederseggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 53v-c-54r
   type : Besteding date : 1445-04-05 record : # 197  Record details
[012] [In the left margin: 'Bestedinge van dat cleyn Zijl brugkijn.'] Item updie selve tijt [i.e., vijften dach in Aprille] wort besteet te maken dat cleijn sluijsken bij der Zijlbrugge wanttet niet langer en docht te leggen ende dair waren bij veel van die ambochts bewarers van Rijnlant dierre mede sculdich in sijn te gelden ende des is die sluyse besteet te maken in sulker manieren als hier nagescreven staet. Item eerst sullen in die voirs. sluyse wesen viii gebinde die balken sullen wesen voets kant ende xiiii voeten lanc. Item die stijlen dair toe sullen wesen xx voeten lanc ende voets kant totten dagelijcx water toe ende dair na vervolgende ende dese sluyse sal i-1/2 voet hoger leggen dan die ander lach. Item vanden groter sluyse totter cleynre sluyse toe sal onse deel weesen an elke zijde vii stijlen xvi voeten lanc ende x dumen dick ende twe sloven dair op voets kant in die middelwairt. Item dair sullen in wesen drie gordinge, twee boven ende een beneden ende sullen wesen x dumen dick inden middelwairt. Item die vlogelbalcken an byden zijden ter steden wairt sullen wesen vijf voeten lang totter tween vligelkijn toe. Item dair toe sullen wesen twee vlogelkijn, an elke zijde een, ende die sullen wesen vi voeten lanc ende in elken vlogelkijn sullen wesen drie stijlen ende dat wel geplant. Item die zijdel plancken sullen wesen twee dumen dick. Item dat dechs op die sluyse sal wesen iii dumen dick. [54r-a] Item ende al dit hout sal wesen van goeden deventerscen hout wercbair sonder spint ende root olm Ende so wie vanden tymmerluden dit an neemt te maken, die sal dair toe leveren hout ende ykser na sijn toebehoren ende daer toe dat aerdwerck dair of ter bester oirbair na dattet toetter sluyse dienen mach, ende dese brugge sal aldus up gelevert worden tot wtgaende meye ten prijse vanden hemrade. Ende dat oude hout vanden ouder sluyse sullen die werclude leveren upten dijck op horen cost. Ende worde die sluyse niet gemaect ende up gelevert totter tijt voirs., dat soude staen totter heemr correxie. Ende inder manieren voirs. heeft Dirc Wouters an genomen dese sluyse te maken om c xiiii pont, xv stuvers voir i pont, ende des sal hi hebben die een helfte dair of als die sluyse gemaect is ende up gelevert ende die ander helft binnen eenre maent dair na.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 54r-b-54v
   type : Scheiding date : 1445-04-20 record : # 198  Record details
[014] Item xx dage in aprille, so sijn vergadert geweest tot Leyden die hoge heemr. van Rijnlant als heer Gerijt van Poelgeest, heer Willem van Alcmade, Jan vander Boechorst, ende Boudijn van Zwieten om der saken willen van Woerden die hier na gescreven staet. Item so sijn gecomen voir den hogen heemr. van Rijnlant die bailiu ende dijcgrave vanden lande van Woirden an die een zijde ende die hoge heemr vanden lande van Woirden an de ander zijde ende hebben hun angebracht dat sij gescil hebben omme eenre dingtael wille die tusschen him lude gesciet is roerende van wtgeleyden gelde dat die dijcgrave upten lande van Woirden alse hi hem vermat wtgeleit soude hebben bij wisinge der heemrade ende eyschede dair of na wtwisinge der heemr vonnesse die si dair of gewijst soude hebben twee scatte an gelde of vierscatte an pande mit ander veel dingplechtiger woirden dair toe dienende na wtwisinge der scriften die si dair of den heemr. over gelevert hebben. Item dair die heemr vanden lande van Woirden weder tegens geantwoirt hebben in scriften die deens deels contrarye is der anspraeke des bailiuwes voirs. na wtwijsinge der scriften die si oick dair jegens over gegeven hebben ende hebben dair van begeert raet van die heemr. van Rijnlant. [54v] Item hier up hebben him die heemr. van Rijnlant biraden ende hebben him geseit want dat die saken voir him also gecomen waren dat sij na horen rechten ende verstande aldus doen souden als hier na gescr. staet. Item inden eersten also kenlic is na horen scriften ende overgeven ende oick bijder wtsprake te hove gepassert ende gewijst is dat Jan Speyert gebraken een somme gelts van twehondert een ende dertich quade gulden die van des lands wegen van Woerden tot sinen huse verteert waren ende Coopman Pauwels een somme van hondert ende negen gullden an houte tot sinen huse gehaelt die in des lants oirbair gecomen sijn die den selven Jan Speyert ende Coopman Pauwels aen den selven lande gebraken. Item so en weten die heemr. van Rijnlant niet anders noch him bet te raden dan dat die bailiu vanden lande van Woirden also hi dat gelt wt geleyt heft ende den voirs. Jan Speyert ende Coopman Pauwels vernuecht heeft als hij mit horen quijtancien liet bliken sculdich is dat voirs. gelt eerst en scat weder te hebben ende also verre als die bailiu voirs. bewijsen mach mitten ouden heemr. die dat gewijst hebben dat hij dat gelt wt leggen soude ende weder in winnen naden dijck rechte ende dat hi dat voirt vervolcht heeft mitten dijc rechte als dat behoirt, so souden si dat horen dijcgrave twe scat an gelde of vier scate an pande toe wisen altijt behouden sulker wtsprake als bi mijns genadichs heren rade te hove gepasseert is.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 54v-a
   type : Scheiding date : 1445-04-20 record : # 199  Record details
[015] Item enen anderen raet roerende Jan Jacop z. Item so die heemr. van des lande van Woirden van die saken van Jan Jacop z. vervolchden, so hebben die heemr. van Rijnlant hoir goetduncken geseit. Also Jan Jacop z. op hem genomen heeft veel luden die hoir werc wel gemaect hadde ende him toe geseit dat si dair mede quijt ende vri wesen souden dat tegens ende contrarie die oude rechten ende gewoonten des lands van Woirden is. Ende die bailiu van Woirden dair om sijn wtgeleide gelt of gewijst is dat hi dair omme niet sculdich en is dat sijn also te verliesen, mer datmen dat wisen sal op Jan Jacop z. ten wair of hi dat met beteren rechte weren mochte.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 54v-b-55r
   type : Keur date : 1445-05-04 record : # 200  Record details
[078] Item so hebben geweest op die meye scouwe anno xlv heer Gerijt van Poelgeest, heer Willem van Alcmade, Jan vander Boechorst ende IJsbrant van Scoten. [55r] Item so hebben die heemr. voirs. mit horen dijcgrave Florijs van Alcmade Hugen zoon gekoert dat elc ambachts bewairres van tween die sij jairlix kiesen den enen dair an laten sullen [in another hand: 'op een boete van x lb. anno xlv.'].

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 55r-a
   type : Keur date : 1445-05-04 record : # 201  Record details
[116] Item so hebben si noch gekuert dat alle man sijn kaden dicht houde ende also make dat si dicht sijn altijt tot sinte Pieters dage ad cathedram [22 februari] op een boete van een derdendeel van x lb. [in another hand: 'anno xlv.']

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 55r-b
   type : Keur date : 1445-05-04 record : # 202  Record details
[117] Item so hebben si noch gekuert dat die van Noirtich, Noirtigherhout ende Voirhout hoir doeren dicht sullen doen houden in Zassenemmer beeck ende in Klinkenberge als dat water ingaet, vanden eersten dach van aprille tot mid meye toe ende van sinte Baven dage [1 oktober] tot sinte Martijns misse [11 november] toe op een boete een derdendeel van x lb. also dicke als dat bevonden worde. Anno xlv.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 55r-c
   type : Consent date : 1445-05-04 record : # 203  Record details
[082] Item so hadden die van Coudekerck een eynde cadijcx anden afterdijck inden ambocht van Leyderdorp dat si vercoft hebben Dirc vander Does bij consente vanden hogen heemr., behouden altijt dat die van Coudekerck bliven sullen verbonden den ambochte van Leyderdorp dat ende kade na hoirre kuer te houden ende te maken als van outs geweest heeft, ende des so sullen si weder sulke voirwairde nemen van Dirc vander Does dat dat ambocht van Coudekerck dair van tot ewigen dagen sonder scade blive.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 55r-d
   type : Consent date : 1445-05-04 record : # 204  Record details
[017] Item so wort doe geconsenteert die van Catwijck ende van Oestgeest, Riedwijc ende Nyerkerc te scouwen als die van Zoeterwoude geconsenteert wort int jair van xxxv, ende dat salmen vinden int blat van xxiii.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 55r-e
   type : Keur date : 1445-06-29 record : # 205  Record details
[017] Item hebben geweest op sinte Jans scouwe heer Gerijt van Poelgeest, heer Gerijt van Zijl, heer Willem van Alcmade, Jan vander Boechorst, Boudijn van Zweten, ende IJbrant van Scoten. Item op een kuer die gesciet is bijden heemr., gescreven int register int blat van xvi, roerende datmen die wallen sal op halen, sconmaken ende baggeren inden watergangen mitten kroesten, etc., so hebben die heemr. hier vorder op verclaert datmen dat also vervolghen soude. Ende waert dat die scouten ende heemr. elcx inden open [horen?] dat also niet en voldeden, so souden si elcx verbueren een derdendeel van x lb.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 55v-a
   type : Verklaring date : 1445-10-05 record : # 206  Record details
Item so wort die scouwe opten hogen dijc niet gehouden om dat onleeden wille van Aemsterdam.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 55v-b
   type : Consent date : 1445-10-05 record : # 207  Record details
[018] Item anno xlv op die Bamis scouwe hebben geweest heer Gerijt van Poelgeest, Jan vander Boechorst, Boudijn van Zwieten ende IJsbrant van Scoten. Item so hebben die heemr geconsenteert die van Zoeterwoude ende die van Benthusen een quakelbrugge te maken in hoir ambocht ghelijc die van outs plach te wesen, durende tot des heemr. wederseggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 55v-c
   type : Consent date : 1445-10-05 record : # 208  Record details
[019] Item so hebben die heemr. geconsenteert die vanden Scoot dat si mit vier bueren scouwen mogen dat si mit viven pleghen te doen, want si niet meer lude inwonende hebben, totter tijt toe dat si meer lude hebben.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 55v-d
   type : Consent date : 1445-10-05 record : # 209  Record details
[020] Item so hebben die hiemr. geconsenteert die broeders inden Wairdt buten Leijden een brugge te maken over den nijen Rijn behoudelic dat sij die hoefden also setten sullen dat men den Rijn dair mede niet en sal nauwen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 55v-e
   type : Brief date : 1445-10-05 record : # 210  Record details
Item so heer Jan Allert z. cureyt van Sparenwoude op dese tijt in allen punten voldaen ende vernuecht is, so wort den dijckbrief die hi sprekende hadde opten kercken lande van Sparenwoude gecanseleert, doot ende te niet ghedaen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 55v-g
   type : Consent date : 1446-02-22 record : # 211  Record details
[021] Petri ad cathedram anno xlvi. Item waren vergadert tot Hairlem op die scouwe heren Gerijt van Poelgeest, heren Willem van Alcmade, Jan vander Boechorst, IJsbrant van Scoten ende Simon Verderic. Item op die tijt hebn die heemraet geconsenteert dat die scout mitten heemrade vander Scoot scouwen sullen dat sullen sij doen roepen op eenre sonnendach in drie die naeste kerken sonder meer wete dair off te doen also die lantgenoten wijt geseten sijn, dit sel gedueren toter hoech hiemraet wederseggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 56r-a
   type : Keur date : 1446-02-22 record : # 212  Record details
[149] Item die hiemraet voirsc. hebn oec op die tijt [petri ad cathedram] geboden ende geordineert datmen die oude kueren die op dat ambocht van Lederdorp gemaect sijn houden sal op die boete van tien pont, ten waer off dat yemant werde mit beteren rechte.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 56r-b
   type : Keur date : 1446-02-22 record : # 213  Record details
Item op die selve tijt [petri ad cathedram] so heefft Jan van Haerlem aengenomen die platinge affter sijn hws te vollen mit aerde om den Koelik tusscen den speuye ende Jan van Hairlem hws buten des lants cost, behoudelic dat hijt sal mogen betonnen sonder betymmeren, ende dat sal gedueren totter heemrader wederseggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 56r-c
   type : Besteding date : 1446-02-27 record : # 214  Record details
[013] Item op die sonnendage na sinte Mathijs dach waren vergadert tot Lieden Poelgeest, Alcmaide, Zweten ende Symon Vrederic ende hebn besteet die Goutsluyze tot Alphen als hierna bescreven staet. Inden eersten so selmen die sluyze vierkant vercleden ende verdecken, ende dair sullen in wesen vier nye balken ende nye stijl, ende dat decksill sal wesen drie dumen dick, ende die zijdcledinge sel wesen anderhalff dum dick, ende an elken zijde een gordinge die sal wesen voets breet ende enen halven voete dick ende ingelaten ter oirbair, ende dat sel wesen wel gespikert mit spikeren die dair to dienen. Item so sullen wesen totter voirsc. sluyze twe vlogelen an die Goutsche zijde ende in elken vlogel sullen wesen viii stijlen ende elc stijl sal wesen viii dwm dick sess voet vanden groten eynde nederwert ende dese stijlen sullen wesen xviii voet voet lang ende die sloeven dair op sullen wesen negen dwm dich in die middelweert ende xviii voet lang ende langer off oirbair wair ende dat geplanct mit goeden plancken anderhalff dwm dick, ende in elken vluegel sullen wesen drie intangen tien voet lang ende viii dumen dick. Item an die ander zijde sullen wesen twe vluegelen dair sullen in wesen xi stijl, dat is te weten an die oostzijde sess stijlen ende an die ander zijde vijff stijlen, ende die stijlen sullen dick ende lang wesen gelijck als hier voer vanden ander zijde wesen sal ende voirsc. staet ende die sloeven des gelijcx ende dair sullen wesen iiii intangen aen elke zijde twe ende dat geplanct ende gespikert gelijc alst an die ander zijde wesen sal ende voirsc. staet ter meester oirbair. Item die geen die dit aen nemen sal, die sal leveren hout, ijser ende airde mit alle dat ander dat dair toebehoirt, mer sal hem die heemrade doen wijsen wair men die aerde nemen sal op des gheens cost daet aen nemen sal, ende dat te betalen bij scattinge vanden heemrade, ende so wie dat aen neemt te maken, die sel hebn al datter off valt van hout ende van ijser sonder yemnants toeseggen. Ende hij sel oec geven enen engelschen nobel van rentsoen. Ende dese sluyse mit horen toebehoren als voirsc. is salmen gemaect te vollen op leveren opten meydach naestcomende. Item van deser bestedinge salmen tgelt geven die een helfft binnen sess weken ende die ander helfft binnen sess weken dair na bij ponden xv stuvers voir tpont gerekent. Item alle dat hout dat totter voirsc. sluys wesen sall sel wesen goit deventers hout sonder spijnt off roet olm binnen der maet voirsc. Item dese voirsc. sluyse heefft angenomen Clais Hermans z. in allen manieren als die voirsc. voirwairden begrepen hebn om hondert vii pont payments voirsc.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 56v-b
   type : Consent date : 1446-05-03 record : # 215  Record details
[022] Item op die mey scouwe waren Poelgeest, Alcmaide, Zijl, Boechorst, Zweten ende Scoten ende hebn gekuert ende gedaen als hier na bescreven staet. Item so is geconsenteert den luden wt den Kage bij horen vervolch dat sij sullen mogen scouwen gelijcken die vanden ambocht van Alcmaide consenteert is, duerende tot des heemraids wederzeggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 56v-c
   type : Consent date : 1446-05-03 record : # 216  Record details
[023] Item die van heren Jacobs woude is geconsenteert dat sij totten minsten coste tot des lants oirbair scouwen mogen als dat nutste wesen sall.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 56v-d
   type : Keur date : 1446-05-03 record : # 217  Record details
[132] Item so hebn die dijckgrave ende heemrade voirsc. gekuert dat nyemant geen opslach maken en sal op den Scinckeldijck op een boete van tien pont.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 56v-e
   type : Keur date : 1446-05-03 record : # 218  Record details
[133] Item noch gekuert datmen die zijl die leit int eynde vanden Scinckeldijck dicht houden sal, also datter geen water op Rijnlant en loept, op een boete van tien pont.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 56v-f
   type : Consent date : 1446-06-28 record : # 219  Record details
[024] Item op die Does scouwe waren vergadert alle die heemrade ende worden gedaen al sulken punten als hier na gescreven staen. Item wort op die tijt die van Hazerswoude geconsenteert dat sij een sluystgijn wt breken souden dat gelegen was bijder oost kade anden Rijndijck inden selven ambbocht, overmits dattet den ambocht voirsc. niet nut en was.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 57r-a
   type : Scheiding date : 1446-06-28 record : # 220  Record details
Item van sulke gesceel als Willem Bartoen vander lantgenoten wegen wtstaende hadden jegen Aelbert Nagel als scout van Voirhout roerende vanden ambochts bewaerres van Voirhout, dair off hebn die hiemraders geordineert dat die ambocht bewairres die Aelbert Nagel gecoren heeft tot deser tijt dit jair ambocht bewairres bliven sullen ter eren mijns genadigen heer mitssulke breive als Aelbert Nagel voirsc. dair off getoent heefft behoudelic dat die scout voirt an geen ambocht bewairres kiesen en sall ten sij bijden lantsgenoten als ander ambochten doen in Rijnlant na wtwijsinge der kueren ende rechten die dair off sijn.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 57r-b
   type : Rechtsdag date : 1446-06-28 record : # 221  Record details
Item op den selven dach so sijn gehoert getugenisse om te weten wie dat die Goutsluyze sculdich waer te maken mit recht, te weten, eerst in Randenburch Willam Hermans z. ende Jan Pieters soon, in Groensvoirde Clais Fyen soon, in Snidelwijck Jan Ludlophs soon, Jan Clais z. ende Ever Airnts z., ende hebn getuucht bij horen ede gelijk hier na volcht die sij hoechlic dair toe deden voir den heemrade in jegenwoirdicheit veel goider luden van Alphen ende seiden dat sij een hantveste gesien hadden inhoudende als die copie die sij overleverden ende hier na bescreven stait wtwijst, mer wair die principael hantvest gebleven was en wisten sij niet. Copia 'Wij grave Florens van Hollant maken kont allen den genen die desen brieff sullen sien off horen lesen dat wij onsen getruwen luden die wonachticht sijn inden ambocht van Alphen, in Randenborch, des heren ambocht van Brederoeden, in Snijdelwjck, heren Dirx ambocht van Sassemen, in Groensvoerde, in Scilant der abdissen gerechte ende in Suywijck Splinters gerechte wt den wairde gegeven hebn aldus gedaen rechte ende aldus gedaen vriheit dat sij die doer die leget ter Goude inder sluyze op den Rijn wt doen mogen ende affnemen altois in dier manier dat sij mit enen waterkere off mit enen somer dijck tyegen dat somerwater bewaren tlant dat leyget bij beide zijden vander Goede. Ende die waterkeer sal gaen van den Rijn up ende strecken also verre als die vier paer hiemraders goitduncken ende den lande oirbair is. Voirt gebieden wij dat die vier scouten van desen voirgenoemden ambochten op die Goude comen mit horen gezworen den waterkeer te deilen eer ment anevaet elken rechter tsijn ontfaen margen margens gelijck aldaert ten rechte hebn sal, ende elken rechter tsijn te bescouwen mit sinen hiemraders. Voirt willen wij dat die geene die dese brugge te voren makeden voirt ane maken ende bescouwen ende anders nyemant. In oirkonde van deser vriheit ende des rechts so hebn wij desen breiff bezegelt mit onsen zegele ende geg. inden Hage inden jare ons heren m cc ende lxxxiiii des manendages na sinte Matheeus dach.'

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 57r-c
   type : Schouwdag date : 1446-08-24 record : # 222  Record details
Item so waren vergadert op sint Bertolomeeus scouwe Poelgeest, Boechorst, Scoten, Symon Vrederic ende scouden den Hogen dijck.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 57r-d
   type : Vonnis date : 1446-10-04 record : # 223  Record details
[034] Item waren vergadert op die Bamis scouwe Poelgeest, Alcmaide, Boechorst, Scoten ende Symon Vrederic ende deden sulke punten als hier na bescreven staen. Inden eersten alsoo die dijckgrave Wernbout Jans z. toesprack van boeten mits een gebot dat hij gedaen hadde op den heemrade, so hebn die voirsc. heermade een vonnisse dair off gewijst in manieren als hier na gescreven staet. [57v-a] Item also Wernbout Jans z. een gebot gedaen heefft vander stede huus van Leiden openbair mitter clocke als van een bevolen scout dat geen poorter van Leiden den hogen heemraet enich morgengelt geven souden ten wair dat sij eerst hoir rekeninge gedaen hadden bij twe mijns genadichs heren rade ende bijder stede van Haerlem ende van Leyden, ende hoe wel dat Wermbout voirsc. seit dat hijt gedaen heefft wt beveel ende scriven vanden hove ende hij niet en bewijst dat hem wt den hove bevolen off gecreven is enige boeten der up te setten, so wijsen die voirsc. heemrade also Wernbout als een scout dat gebod gedaen heefft bij hem selven op een boete van tien pont, so sel Wernbout voirsc. selve in tien ponden vervallen wesen ten sij dat hij bewijsen mach dat die brieve die wt den hove quamen dat verclaerden dat hij tgebod op tien pont gebieden soude, so soude hij dair oof quijt wesen. Item hier up wort voirt gewijst dat Wernbout dat voirsc. bewijs doen soude binnen xiiii dagen voirden dijckgrave ende vier vanden heemrade.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 57v-b-58r
   type : Keur date : 1446-10-04 record : # 224  Record details
[118] [119] Item op die selve tijt wort een kuer gemaect bijden dijckgrave ende heerm. voirsc. als dat alle landen goit ende quaet in Rijnlant gelegen gelijc gelden sullen in den dijckrecht in manieren als hierna bescreven stait. Item, also binnen den merken van Rijnlant veel verloren landen sijn bij verdelven van veenen ende anders ende all dage meer worden ende die voirsc. verdolven landen niet waerdich en sijn horen onkost te gelden als sij plegen in sluyzen ende sluystochten ende in anderen ongelden die sij van rechts wegen sculdich sijn te gelden naden dijckrechten ende gewoenten des lants van Rijnlant, ende dair om die voirsc. landen laten leggen voir die voirsc. onkosten twelke int eynde comen soude tot groten affterdeel des anderen landen die also niet verdolven en worden, hier omme dat te voirhueden, so hebn die heemrade dit merkende wel oversien dat ongeval hier namaels wel of comen mochte ende hebn dair omme samentlic mit horen dijckgrave hier op sulke kueren gemaect als hier na gescreven stait, anno xlvi. Item inden eersten dat alle landen binnen den merken van Rijnlant gelegen alle ongelt hoe dat genoemt is gelden sullen mergen mergensgelijck, tsij verdolven lant off anders, inden dijckrecht gelijcken als dat tot hair toe gehantiert is geweest ende in anderen landen die hem mitter dijckrechten behelpen gewoenlic is geweest, ende wairt dat yemant die hem enige lande bewonden hadde off doen bewijnden ende die voirsc. landen wilden laten leggen voir den onkost, so woude men dien onkost mogen verhalen in sijn anderen goede dat hij hadde binnen den voirsc. mercken gelegen. Ende wairt dat hij geen goet en hadde, so soude die dair voir ballinc geleit worden ende ballinc bliven op sijn lijff totter tijt toe dat hi die voirsc. onkost gegouden hadde ende die boeten als dat behoirt van ouder gewoenten ende recht. Ende die also balling wesende ende mitten utersten rechte also verwonnen, so selmen den voirsc. [58r] onkost voirt betalen mogen an den genen die lest besitter vanden voirsc. landen geweest heeft, off an sinen erven dair die ander voir balling geworden is, voirt te mogen verhalen van grade te grade tot inden negenden grade toe.'

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 58r-a
   type : Keur date : 1446-10-04 record : # 225  Record details
[120] Item op die selve tijt worde overdrage bijden voirsc. heemr. dat alle die gene die mitten lande van Rijnlant te Sparendamme wtwateren ende nite met hem en gelden sullen comen ende nemen horen hoeffslach ende laten hem teykenen off men sel horen waterganc stoppen na wtwijsinge der hantvesten die tlant van Rijnlant dair off heefft. Anno xlvi.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 58r-b
   type : Vonnis date : 1446-10-04 record : # 226  Record details
[022] Item eodem die wort gesloten also lange tijt gesceel geweest heeft tusschen dien van Alphen ende die smaeldorpen als Groensvoerde, Randenborch, Snidelwijck ende tvri ambocht van Boschcoep wie die Goutsluyse tot Alphen mit recht sculdich wair te maken ende also men in der wairheit niet en heefft konnen bevijnden na enigen hantvesten, kueren off rechten wie die mit recht sculdich is te maken, so ist dat die selve sluyze in desen jaer gemaect is geweest bij genoech vanden heemr. bij die van Alphen ende dorpen voirsc. ende hebn daer om den cost geleden morgen morgengelijck, ende want zeder die tijt dat die voirsc. sluyze gemaect is geweest die voirsc. heemraden vernomen ende verstaen hebn dat na rechte die smaeldorpen voirsc. zekere verbant inden voirsc. sluyze hebn te maken, te weten an die noortzijde naest der sluyze iiii stijlen ende an die zuutzijde naest der sluyze oec vier stijlen mit dat stemplis, ende dat die van Alphen toebehoirt te maken die scotduer ende dat scotduer gebijnt ende dat ander plaet werck an beiden zijden behoirt toe te maken die gene die die Goude ka sculdich sijn te maken. Ende dat vierkant vander sluyze sel bliven ten laste vanden gene die tweewarver laitste die gemaect hebn, ten sij dat yemant mit beteren rechte hem dair off vrien mach ende een sculdiger wijsen mit rechte.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 58r-c
   type : Keur date : 1447-02-28 record : # 227  Record details
[076] Petri ad cathedram anno xlvii Item waren vergadert tot Sparendamme heer Willam van Alcmaide, Jan vander Boechorst, Boudijn van Zweten ende IJsbrant van Scoten. Item so is gekuert bijden dijckgrave ende hiemraet voirsc. so wie dat dienres enige quade woirde gave om hoirs dienst wille off dat dair an cleefft, die sal verbueren tien pont.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 58r-d-58v
   type : Vonnis date : 1447-05-02 record : # 228  Record details
[037] Item op die mey scouwe waren vergadert tot Hairlem Poelgeest, Alcmaide, Boechorst, Zweten, Scoten ende Symon Vrederic Item also die dijcgrave Willam Kuysker van Boschuizen toespraect hem, aen seggen dat hij binnen den merken van Sparendamme heeft doen visschen mit staende touwe dat hij dair an verbuert soude hebn na wtwijsinge der hantveste, [58v] dats te weten die hoechste boete. Dair Willam Kuzer voirsc. weder op antwoirde seggende dat hij vri wesen sal vander aenspraeck bij tween punten, in den eersten so hij dat selve niet bevisschet en heefft ende een ander die vischerie over gegeven heefft die te bevisschen na ouden costumen gelijc die rentemeester van Noortholland die pleecht te verhueren, seit voirt dat hij oec niet gedaecht en soude wesen als recht is mits dat sij niet gedachte en is van des hoves bode mer vanden heemr. bode. Dese voirsc. saken doirgesien ende wel overwegen alle tghenc dat voir den heemr. van Rijnlant gecomen is, so wijsen die voirsc. heemr. also sij warachtelic bevonden hebn dat Willam Kuser voirsc. die voirn. visscherie selve heeft doen bevisschen mit sijn selffs korven ende reescip ende die visch hem gelevert is en na horen rechten hair bode wel dagen mach, so sel die voirsc. Willam Kuser inden boeten vervallen wesen na wtwijsinge der hantveste, behoudeliken dat sij overdragen sijn mitten dijckgrave dat hij dat genedeliken beteren sall.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 58v-a
   type : Keur date : 1447-05-02 record : # 229  Record details
[018] Item also voirtijts gekuert is dat nyemant turff graven en sall binnen merken op i roeden na der meer anders dan op Bennebroeck dat soude wesen op xxv roeden op die boete van x lb., ende so veel gebroken dair inne gevallen ende men niet en laet om die boeten grotelic boven die kuer te delve, so hebn die dijckgrave ende heemr. van Rijnlant die voirsc. kueren verclaert dat so wie voirt an boven iiii dachvelde delve op elken morgen an een gelegen binnen den voirsc. merken dat die van elker tien dachvelde datter boven gedolven waren verbueren sullen x lb. Anno xlvii.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 58v-b-59r
   type : Vonnis date : 1447-06-27 record : # 230  Record details
[019] Item op die Does scouwe waren vergadert tot Leiden alle die heemr. Een vonnisse. Item also Jan Boem als procurateer vandes comenduers wegen van sinte Jan dingplechtich geworden is tegen den heemr. vanden Hogen veen, seggende in hoirre dingtalen dat die vanden Hogen veen den voirsc. comenduer ende sijn goeds huus scade gedaen hebn an zekeren lande leggende inden ambochte van Hazerswoude twelc dat sij offgevaeren, offgetreden ende off gedolven souden hebn boven enich eygendom dat sij dair an hebn mochten ende datmen den voirsc. omme daer dat sculdich wair te beteren bijden hgenheemr. mit meer woirden als sij hem in horen dingtalen vermaten, etc. dair op dat die voirsc. heemr. vanden Hogen veen antwoirden seggende dat sij der voirsc. heren lant niet offgevaren en hebn dan is die vaert gewyet dat is van hoir selffs gesciet wan dat lant an beiden zijden hem toe behoren soude, ende die kade den wal an die een zijde dat den Baerl heet tusschen der heren lant van sinte Jan ende hoir waterscip hem toebehoren soude ende dat rustelic ende vredelic gebrwct souden hebn ende hor banwerk dair op gemaect meer dan xlvii jair lang en bescouwet vanden scout van Hazerswoude als hoir antwoird dat sijt lange verclairde, etc., dair off dat partyen gegaen sijn aen een kenninge vanden hogen heemr., hier op hebn die heemr. voirsc. hem beraden ende getuuch dair off gehoirt ende die wel doirsien ende voirt alle besceit dat voir partyen voir hem ge- [59r] comen is, ende wijsen ende verclaren voir recht alle zaken wel overgewegen ende die kueren die sij vanden voirsc. Baerle vijnden bescreven dat die vanden Hogen veen den eygendom toebehoirt vander kade den Baerle heet iiii voeten breet ende twe voeten hoge wt den water. Ende die also sculdich sijn te houden buten des polres coste dair die omme gelegen is, dats te verstaen dat die aerde dairmen die voirsc. kade mede maken sall die vanden Hogen veen mit hem sullen doen brengen off ist dat die genomen wort omtrent der kade wt der heren lant van sinte Jan off anders, dat sullen die vanden Hogen veen altijt gelden totter hoge, heemr. gesceidenheit, ende geven dair om die vander Hogenveen die kenninge gewonnen ende den heren van sinte Jan verloren.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 59r-a
   type : Consent date : 1447-06-27 record : # 231  Record details
[057] Item op die tijt wort geconsenteert die van Benthuzen dat sij voirt an scouwen souden mit vijff heemr in alre manieren als sij te voren plagen mit seven hiemr.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 59r-b
   type : Consent date : 1447-06-27 record : # 232  Record details
[058] Item op die selve tijt wort geconsenteert dat die van Soetermeer voirt an scouwen sullen in alre manieren als die van Soeterwoude doen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 59r-c
   type : Consent date : 1447-06-27 record : # 233  Record details
[059] Item op die selve tijt wort geconsenteert dien van Alphen den lagen dijck doirgaens te scouwen mit eenre souwe alst hem nutte dunct.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 59r-d
   type : Consent date : 1447-06-27 record : # 234  Record details
[060] Item op die selve tijt wort geconsenteert dien van Sassenhem den dijck te verhoeffslagen die neffen der muelen an die oostzijde ter meren wairt opstrecket.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 59r-e
   type : Keur date : 1447-06-27 record : # 235  Record details
[030] Item wat beest men vint upten Rijndijck die sal die scout of bode of hiemr. elcx inden zijnen scutten ende van elc eygen nemen x sc. Ende des gelijcx zullen scutten alle onse dienres ende des bailius boden elc in sijnen bedrive. Anno xlvii.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 59r-f
   type : Scheiding date : 1429-05-15 record : # 236  Record details
[004] Item in aldusdanigen voirwairden, zo zijn gesceyden die hiemr. an die een zijde ende Gerijt van Bosschuysens erfnamen an die ander zijde dair hij hair rekeninge mede voldoen also Gerijt van Bosschuysen rentemeester geweest heeft vanden voirsc. hiemr. Inden eersten zullen Gerijts erfnamen voirs. wtreyken ende betalen vijff ende veertich, een gouden croon ende een wilh. scilt gerekent voir den nobel, xv beyers gulden ende xliii oude botdragers, te betalen die een helft tsinte Jacops dage naestcomende ende die ander helft tsinte Martijns dage naestcomende. Ende wair dat sij niet en betailden tot den voirnoemden dagen elc sijn andeel te weten Gerijts wijf van Bosschuysen die een helfte dair Willem van [59v] Alcmade als een voicht van Gerijts weedwij voirs. die hiemr voir in die hant geset iii-1/2 morgen lants gelegen tot Alphen gelegen bijden blochuyse te houden tot enen vryen eygen horen vrieen wille mede te doen ende des gelijcx heeft Tielman voir die tweedeel van sessen den hiemr. in die hant geset iii morgen lants gelegen an die iii-1/2 morgens te verstaen in allen voirwairden voirsc. Ende Jan vander Geest lovede te voldaen van enen sestendeel mit scepene brieve binnen der stede van Leyden. Ende dit was anno xxxix in die heilige van pijnxster.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 59v-a
   type : Keur date : 1447-00-00 record : # 237  Record details
Item so en sel men den wech bij Floertgen an Zoetermeere meer niet op doen tot ghenen tijden op des hiemrader kuer.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 59v-b
   type : Consent date : 1421-1434 record : # 238  Record details
[025] Item Pieter Dever consenteert een brugge te leggen doer den wech voir sijn boomgairt ende to houden datse die scout mitten hiemr. prijset, durende tot onsen wederseggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 59v-c
   type : Keur date : 1421-1434 record : # 239  Record details
[031] Item soe wat banwerck tot Alphen blijft leggen ende nyement en bekent, dat salmen horen mit zeven die naist eygen banwerck gelegen inden zelve banne [in another hand: 'anno xlvii.']

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 59v-d
   type : Consent date : 1421-1434 record : # 240  Record details
[026] Item geconsenteert die van Waddijnxveen te nemen die naeste airde tot minster scade haren heerwech mede te maken vande bruggen ter kerken toe, durende tot onsen weder seggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 59v-e
   type : Keur date : 1447-00-00 record : # 241  Record details
[060] Item gecuert alle die wercweer maken opten Schinckel dijk dat sij dair op scutten sullen elc tstuc op ii sc. Anno xlvii.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 59v-f
   type : Consent date : 1447-00-00 record : # 242  Record details
[027] Item geconsenteert Gelbairt Pieters z. ii bruggen to leggen doir elken wech, een om aldair doer te varen, ende dit sal geduren tot onsen weder seggen.

 

Prev Folio  Location, Folio   
OAR11, 59v-g
   type : Scheiding date : 1447-00-00 record : # 243  Record details
[016] Item so sellen Vrancken kinderen van Zanen kindern bliven inden eygendom vanden lande geheten den Droen, ende wes airde dair wt geslegen is zeer die tijt dat sij inden eygendom geweest hebben van dat Willems weduwij van Zanen dat overgaff, so sullen sij dat aertgelt zelve ontfaen of dijck recht plegen, ende wes wt den lande geslagen is zeer dat Vranck van Zanen voirvluchtich was tot dat zijt nu weder an tasten, dat sal staen tot goetdencken des raets also dat der zuen an roert.

 

 

Author Publication Home
William H. TeBrake
Maine, USA, June 2006
Rijnland
OAR11, OAR12, OAR13
www.oudleiden.nl