Hoogheemraadschap Rijnland
OAR 11, 12, 13 : 1253 - 1564
OAR records in previous Year View: Record details
Year 1430
OAR records in next Year

 

 

Record #265     Date   next record  top of page
1430-01-07
Location Type of Document
OAR11, 62r-a-62v
OAR12, 008r-c-008v
Keur
Text
[063] Wij hoge hiemr. doen cont allen luyden dat wij gekuert ende geconsenteert hebben die van Sparenwoude een sluyse inden dijck int Hoffambocht in alre manieren hier na gescreven. Eerst sal die sluyse leggen tusschen Michiels ende Pieter Jordijns z. dijck int sceyt, ende Michiel ende Pieter Jordijnszoon sullen houden den dijck ende andijck buten allen scouwen op haren cost ende schade. Ende geschieder voirder schade dat die sluyse in dreve, dat god verbbieden moet, dat soude staen op oude custumen, ende die van Sparenwoude souden hoir sluysen antasten wair sise vonden binnen onse merken. Ende dese sluyse salmen houden tot water wt te gaen ende niet in, ende men en selse niet vischen. Ende men sel dese sluyse sluyten binnen ende buyten mit heckeren. Ende die slotelen sullen leggen onder Meynert Claes z. als hiemr. Ende dese wateringe totten sluyse sullen als hier gescreven staet. Eerst vander Leede wateringe die drien hooft sloten op te winnen tot an Houtrijcker wech toe, wtgesceyden den viersten hoofsloot, sal beginnen ander Lelude weteringe streckende tot Joncfrou Hillegonden lande toe. Ende een weteringe vanden groten hoeftsloot tot Geertruut Jan Florijs z. huyse toe, ende van Geertruden een weteringe langes den wech toter Lelude weteringe to. Ende een weteringe tusschen Pieter Jordens ende Vrederic Voex [Roex] tot an den sluse ende voirt in die tYe, ende die sal wesen thien voet wijt, ende alle ander wateringe sellen wesen also wijt als den scout van Sparenwoude mit sijn scepen redelijc sal duncken bij haren eedt. Item een zijl bij Geertruden dair den wech mit een scousloot tusschen Geertruden ende Jan Florijs z. weeren, ende voirt bij den dijcsloot tot ij Florijs van Sparenwouder broeck. Item een scousloot vanden langendijck tusschen Jan Simons z. ende Duve Jan Oeden lant also lanck als die weren zijn. Item die noertsloot sall beginngn ander Lelude weteringe streckende recht wt die Sparenwouder weteringe. Item all weteringen sal een ygelijc maken sijn hoge brede tenden sijn lant, ende wes schinckel of langes lants is salmen maken made made gelijc na ouden custumen ende gewoenten. Item so sullen die van Sparenwoude hoir weteringe tusschen den wech ende sluse becaden ter goeder scaep dat die van dat Hofambocht dair niet mede bescadicht en worden, ende alst eens beraet is, so zullen die vanden Hofambocht die kade houden of zij willen, ende die van Sparenwoude sullen quijt dan vanden voirs. cadijck wesen. Ende die van Hofambocht sullen mede doer dese sluyse wateren mit zijlen inden dijcksloot sonder wederseggen van yement. Item so sullen dese na gescreven houden ende maken die wateringe buten ban made gelijc binnen ende buten, eerst Florijs van Sparnewoude, Willem Jans z., Willem Baerts z., Dirck Lourijs z., Simon Clais z. Andries Jans z., Michiel Zwaerts z. [62v] Ende of dese voirnoemde te cort waren van lande, so selmen mit him vorder dair in hoefslagen die ghene die die waterscip ende sluse mit him begeert hebben. Ende dese waterganc binnen den ban van Sparnewoude of dair buten sal bescouwen die scout van Sparnewoude mit sijnen scepen aldair als dat noot is up die boeten van twe scellinge ende voirt na ouden costummen. Ende dit sal geduren tot onsen weder seggen toe. In kennesse der wairheyt, so hebben wij Jan vander Boeckhoirst, Meynert Claes zoon als hiemr. desen brief voir onse mede gesellen ende voir ons bezegelt mit onsen zegele int jair ons heren duysent vierhondert vier ende dertich op sinte Lucien dach [in another hand: 'anno xxxiiii.'].
English Summary
Authorization for Spaarnwoude to build a sluis with associated canal through the dike (Hoge Zeedijk or Spaarndammerdijk) at Hofambacht with various stipulations, including a ban on fishing and a requirement that it be used only to discharge water and not to allow it in from outside.
Keywords
spaarnwoude; hofambacht; sluices; construction; ships; fishing; canals; meynert claeszoon; pieter jordijnszoon; michiel jordijnszoon; houtrickerwech; lee; lelude wetering; leede; joncfrou hillegonden; schouten; ij; dikes; geertruyt jan florijszoon; vrederic roex; vrederic voex; jan florijszoon; sparenwoude, florijs van; duve jan oeden; jan symonzoon; willem janszoon; willem baertzoon; dirc lourijszoon; symon claeszoon; andries janszoon; michiel zwaertszoon; boechorst, jan van der
Notes
OAR12 mentions Vrederic Roex instead of Vrederic Voex.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
boechorst, jan van der 6 / 56 1405 1419 1430
canals 15 / 67 1356 1429 1434
construction 18 / 73 1361 1429 1431
dikes 3 / 12 1425 1429 1440
fishing 5 / 13 1286 1399 1438
hofambacht 5 / 7 1423 1425 1453
ij 4 / 11 1416 1426 1433
jan florijszoon 2 / 2 1426 1426  
meynert claeszoon 1 / 5     1430
schouten 11 / 88 1284 1429 1434
ships 2 / 15 1253 1253 1434
sluices 18 / 68 1253 1425 1434
spaarnwoude 11 / 27 1416 1426 1434
sparenwoude, florijs van 1 / 5     1437
willem janszoon 1 / 2     1434

 

Record #042 prev record   Date      top of page
1430-01-13
Location Type of Document
OAR11, 22r-a-22v
OAR12, 057v-a-058v
Vonnis
Text
[002] Wij Gillijs van Cralinge ende van Voirscoten, Gerijt van Poelgeest heer van Hoechmade, Gerijt van Zijl heer van Purmerende ridderen, Boudijn van Zwyeten trezerier van Holland, Jan vanden Boechorst van Nortich heer van Noirtigerhout, Meynert Claes z. ende Florijs Paedze hoge hyemraden van Rijnlant doen kond ende kenlic allen luyden dat in tijden voirleden bij rade ende goet duncken ende concente der goeder setde van Harlem ende des gemenen lands van Rijnlant gecomen sien upten dijck tot Sparendamme heer Gillijs van Cralinge ridder voirs., Adriaen van Raephorst, Jacob vanden Woude, Harper van Freest, Willem van Zaenden, Gerijt van Buschusen ende Heynric Hermans z. hoge hiemraderen van Rijnlant up die tijd aldair in eenre inlage bij ongeval van water der kercken dijck van Sparenwoude zeer gebroken ende verplaecht was also dat sij samentliken bij rade ende goduncken der goede stede van Harlem ende den gemenen lande van Rijnlant voirs. om zonderlingelast ende noots will, die den gemenen lande van Rijnlant voirs. dair an gelegen was, deden bieden ende kundigen off dair ymant wair die der voirgen. kerken dijck om der voirs. kerken wille om een redelic loon [in left margin of OAR12 is added 'woude'] an nemen te maken ende tot sijn volmacten dijcke weder upbrengen en volmaken woude. Desser nyement en quam die dat an nemen off hem onderwinden wouden, also dat sij doe om des groten lasts wille dien sij bekenden datter den gemenen lande van Rijnlant voirs. aen gelegen was zeer dair mede belast ende begangen waren hoe dat sij den selve dijck voirtbrengen ende volmaken soude, des heer Jan Allerts z. priester, uptietijt vicecureyt tot Sparenwoude voirs., aensach ende merchede dat sij dair zeer mede begangen waren merckte aensach oic die groten last mede des dijcks ende grote vrese des gemenen lande van Rijnland voirs. ende van Sparenwoude, ende namden selven dijck mitt sinen vrienden ende magen an weder te maken ende voirt te brengen tot sinen volmaecten dijck vijftien roeden ende een voet lang. Aldair die voirgen. hiemraden up die tijt waren him van elker roede gelooft ende toe geseyt hebben seven nobele, ende doe heer Jan voirs. den voirgen. dijck met sinen magen ende vrienden aldus an ghenomen [22v] ende oic verborght hadde te volmaken die roede om zeven nobele voirs., doe namen die voirgen. hiemraderen hoir beraet ende hoir bezuec noch xiiii dage lang ende ondersochten dair en binnen heymelic ende openbair off sij yemant hadden mogen vinden die hem dien voirgen. kerken dijck hadde willen onderwinden off dat sien mijn hadde mogen besteden te volmaken. Ende want sij nyement en vernamen noch en vonden, soe moste heer Jan voirgen. mit sinen magen ende vrienden der voirs. dijck dijken ende ten vollen dijck volmaken elke roede om zeven nobele voirs. die wij bekennen dat him noch alinge ende al gebrecken na inhout der heemraderen beloften voirs., ende mede na inhout der zevenen gelijcken dat punte vander dijckaedzen inder zelver zevenen begrepen inhout dat een ygelic sijn wtleyden gelt weder eenscat hebben ende ontfangen sel. Voirt so bekennen wij mit des selve brieve dat heren Jan voirgen. noch inder selver dijckaedzen aen alrehanden stucken ende oncosten die hier voir niet geruert en sien veel gelts wt geleyt ende scaden gehat heeft die wij houden tot onser verclaring. Ende overmidts dat der kerken lant van Sparenwoude voirs. dijchout ende dijcksrecht plegen moste, ende mede om dat wij inder wairheyt wel vernomen ende verstaen hebben dat alle dese voirs. punten bijden hogen hiemraderen voirgen. mitten dijckgrave ende bij concente, raet ende goetduncken der goeder stede van Harlem ende des gemenen lands van Rijnland voirs. mitten dijckrecht gansseliken ende volcomeliken gesciet sijn, so hebben wij hogen hiemraderes voirs. samelic mit onsen dijckgrave ende bij raded ende concente der goedere stede van Harlem ende den gemenen lande van Rijnlant voirs. heren Jan Aelaerts z. priester voirgen. mit volcomen dijckrecht in hande geset alle der kerken dijclande voirs. te besitten ende te gebruken ter tijt toe duyerende dat hij van siner wtgeleyde gelde dat hem gelooft was ende mede na inhout der zuenen voirs. wel voldaen ende betaelt is, den lesten penning mitten errsten. In oirkonde desen brieve bezegelt mit onsen zegelen hier an gehangen. Gegeven des vridages na sinte Lucien dach int jair ons heren dusent vierhondert ende dertich.
English Summary
Concerning the reconstruction of the Kerkendijk at Spaarnwoude. Had previously asked if anyone was willing to take on the task for a good financial reward., but no one came forward. Now, Jan Allertszoon, priest and vice curate at Spaarnwoude, with some friends, will take up the task of restoring a section of 15 roeden and 1 foot, for which the hoogheemraden agree to pay 7 nobels per roede. After thinking about it for 14 days and both secretly and publically trying to find others who might do it for less, the hoogheemraden now have agreed. Priest Jan and associates will rebuild the dike to proper specifications. The city of Haarlem offered advice and consent in this matter.
Keywords
jan allertszoon; haarlem; spaarndam; spaarnwoude kerk van; dijkbrief; repairs; reconstruction; flooding; specifications; contracting out; cralingen, gillijs van; poelgeest, gerijt van; zijl, gerijt van; zwieten, boudijn van; boechorst, jan van der; meynert claeszoon; florijs paedze; raephorst, adriaen van; woude, jacob van der; foreest, harper van; zanen, willem van; boschuijsen, gerijt van; heynric hermanszoon
Notes
Really a dijkbrief, but included in the vonnissen in OAR12. See also record #064, record #151, record #159, and record #210.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
boechorst, jan van der 7 / 56 1405 1430 1431
boschuijsen, gerijt van 4 / 4 1425 1429  
cralingen, gillijs van 5 / 9 1419 1429 1431
dijkbrief 1 / 3     1443
flooding 6 / 35 1405 1426 1433
florijs paedze 1 / 30     1431
foreest, harper van 2 / 2 1417 1417  
haarlem 5 / 32 1399 1417 1436
jan allertszoon 1 / 5     1434
meynert claeszoon 2 / 5 1430 1430 1431
poelgeest, gerijt van 2 / 64 1419 1419 1431
raephorst, adriaen van 1 / 2     1434
reconstruction 14 / 71 1406 1429 1432
repairs 12 / 62 1372 1425 1431
spaarndam 14 / 55 1253 1425 1434
specifications 9 / 48 1330 1429 1434
woude, jacob van der 2 / 8 1425 1425 1459
zijl, gerijt van 5 / 24 1415 1419 1431
zwieten, boudijn van 1 / 37     1431

 

 

Author Publication Home
William H. TeBrake
Maine, USA, June 2006
Rijnland
OAR11, OAR12, OAR13
www.oudleiden.nl