Hoogheemraadschap Rijnland
OAR 11, 12, 13 : 1253 - 1564
OAR records in previous Year View: Record details
Year 1286
OAR records in next Year

 

 

Record #567     Date       top of page
1286-02-18
Location Type of Document
OAR13, 16v-a Brief
Text
[Wi Florens grave van Hollant] maken cont allen den ghenen die dese lettern sullen [sien ofte horen dat wij] bij rade onser boeder luden van onse lande oirlof hebben [ghegheven ......] een water heyet die Spaerne daer die wilde see in vloeyde ende [vele ons lands plach te] bederven, dese oirlof hebben wij gegeven allen die ghenen die [wonachtich sijn] ----- enen zijdwinde ende Zwademburgerdam ende den see [dijc, ende desen voirgen]oemden Sparendam. Voert so hebben wij oirlof gegeven dien omedijc vanden [lande te maken al]so lanc ende also breet ende also hoech alse hem die hiemraden vinden bij [horen eede die daer toe] ghesworen hebben, ende waer si en vinden behouden elkes mans sijns [rechts. Voirt so] hebben wi ----- beloeft den genen die binnen desen voernoemben terminen [wonen dat onse] bailiu van Rijnlant so wie so inden tiden is desen dijc ende die slusen die in dese [desen dijc legghen sul]len bi wijsinge der hiemraden die daer toe gesworen hebben bescouwen sal ende [berechten sal] die nameliken dijc ende die slusen ende daer mede den omedijc ende den Scenkel [dijc met alle] verboete dat daer toe behoert als recht is tot des lants oerbaer ende tot [diere liede vrome] bi sulken boeten als die hiemrade daer op setten ende wijsen bi horen ede. Waer [die vischerie] sal die voerghenoemde bailiu verhueren bi rade onser boden. Ende inde slusen [.......] voor die slusen en salmen niet vischken ten si ten wtgange vanden wateren. Voert ist [..... ge]sproken dat dat die voirseide bailiu ende die gesworen hiemradern dese dijc ende desen slusen mit alle dier toebehoert scouwen sullen ten drien tiden vanden jaren, te sinte Pieters misse inden lenten, te ingaende meye ende te sinte Martijns misse inden winter, ende daer te enden tot alre noet. Waer oec dat sake dat dese voerghenoemden bailiu ghenaemt van twien hiemraden ende woede een werven ende ander werve bi oergonde goeder lude ende derde werven slap gevonden worde ofte traech ter scouwe te bedriven, so willen wij dat hi des ongelde also veel als ons ende dien hiemraderen goet dunket. Voert so willen wij dat dese bailiuwe machtich sijn te panden all boeten die die hiemraden wisen up die ghene diet behoren binnen der voerseyder terminen. Voert so willen wi dat alle die ghene die [hoef]slagen an nemen op dien dam bi onsen bailiu ende bi onsen boden dat si den dijc verwa[ren] op horen vresen ende op horen scade after dien dat si se anghenomen hebben. Voert so [heft] gesproken dat die bailiu scouwen mach mit vier hiemraden of meer een volle scouwe sonder yemants wederseggen. Voert so is dat gesproken so welc tijt so dat ghewast dat een vanden hiemraderen stierf, so sellen die ander kiesen een ander in sijnre stat ende sel die grave eeden binnen die ses weken wie hi so oec is die daer toe gecoren wordt. Ghevielt oec dat yement craft dede an desen voerghenoemden dijc ofte an die slusen die daer in leggen ofte an dien ommedijc, dat sellen wi houden an sijn lijf ende an sijn goet ende also berechten dats hem een ander hoede. Alle dese voersproken voerwaerden die hebben si geloeft in goeder trouwen desen voerghenoemden luden die vonen binnen desen terminen, wie ende onse nacomelingen hem ende horen naecomelingen vast te houden ende gescade bi oerconde van onsen segel die gehangen is an desen tegenwoerdigen leterre, ghegeven in ons heren jaer dusent twehondert ende vive ende tachtich des manendaechs na sinte Valentijns dage in onser woninge ter Hage.
English Summary
Copy of an original charter issued by Count Floris V confirming that the residents of the territory of Rijnland may construct and maintain a dam in the Spaarne, to be inspected annually by the dijkgraaf (the count's bailiff) and the heemraden and control fishing in the sluices. Further, the heemraden shall name their own replacements and the count shall confirm them by taking an oath of office within six weeks.
Keywords
floris v, count; zijdwinde; hoge zeedijk; spaarndam; spaardammerdijk; zwammerdam; schinkeldijk; fishing; inspections; schouwen; oath of office
Notes
Original in OAR855. Published in OHZ, IV, no. 2254, and van Mieris, I, p. 447, among others. Fockema Andreae (1934) published a facsimile of the original, facing p. 40. For the oath administered by the count, see record #060 in this database.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
fishing 1 / 13     1310
floris v, count 2 / 5 1284 1284 1437
hoge zeedijk 2 / 34 1255 1255 1405
inspections 1 / 5     1421
oath of office 1 / 3     1437
schinkeldijk 1 / 7     1429
schouwen 2 / 101 1284 1284 1356
spaarndam 4 / 55 1253 1255 1363
zijdwinde 3 / 9 1255 1255 1392
zwammerdam 3 / 7 1255 1255 1330

 

 

Author Publication Home
William H. TeBrake
Maine, USA, June 2006
Rijnland
OAR11, OAR12, OAR13
www.oudleiden.nl