Vestmeestersrekeningen
Leiden 1465
11 nov 1464 - 11 nov 1465
[SA I, inv.nr. 532]
Transcriptie
Jan Dröge
 
 
 

 

    139    

139

Dit is dat Geryt Rijswijc ende Symon Paidze Pieterszoen als vestmeesteren ontfangen ende uutgegeven hebben van der stede wegen van Leyden, beghinnende t' Sinte Martijnsdage in den winter anno 1400 vierende'tsestich durende tot Sinte Martijnsdage toe in den winter anno vijffende'tsestich, dat's een termijn van enen helen jair, in welcken zij rekenen vijftien placken voir een pont

   

Eerst ontfanck

 

Van den burgermeesteren ontfaen alse Jan Heynrick Paedzenzoen, Geryt Heerman, Florys Pietersz ende Jan Dirc Geryt Montfoirdenz alle 'tgene dat zij van den poorters ontfaen hebben nae uutwijsinge hore rekenynge ende beloipt

52 £

 

Van den burgermeesteren voirsccr. Ontfaen alle 'tgene dat van correxien gecomen is an gelde nae uutwijsinge hore rekeninge ende beloipt

133 £ 12 sc

 

Van den burgermeesteren voirscr. noch ontfaen alle 'tgene dat van den vestmeesteren voirn. ter rekenynge gebrocht is ontfaen van alrehande cliene perchelen nae uutwijsinge hore rekenynge ende beloipt

20 £ 4 sc

 

 
Summa 205 £ 16 sc

 
 

Van den burgermeesteren voirscr. noch ontfaen aen gelde nae uuwisinge hore rekenynge ende beloipt in als

2.638 £ 18 sc 11 d

   

Summa summarum van dat die vestmeesteren voirscr. gegeven ende gelevert is totter tymmeringe behoiff, 'twelc zij lijen ontfaen te hebben, beloipt

2.844 £ 14 sc 11 d

 

    140    

140

Dit hebben die vestmeesteren voirscr. weder uutgegeven om van der stede wegen te doen maken ende te reformeren 'tgene hiernae bescreven staet. 'Twelc al betailt is in ponden van vijftien placken.

 

Eerst soe als bi der vroescip voirtijts overdragen is die vangenisse gehiten die Stien te doen greyen ende te doen volmaken mit enen starcken ghioel datter ingewrocht ende gemaict is, soe hebben die vestmeesteren voirscr. dat alsoe gedaen ende hebben die stock die stonde op die Reynsburgerpoort doen vermaken ende op die vangenisse doen brengen ende vastsetten. Item zij hebben doen hogen dat erve onder die galge mit aerde die dair gebrocht wort ende mitter aerde die quam uten graften die dair omme geschoten worden, dat geeffent ende ghespect worde mitten sande als bij der vroescip geconsentiert is. Oick hebben die vestmeesteren den Rijn langes mit barkoenhouten doen palen, van der Bostelbrugge tot die palen toe. Item noch hebben zij opgemaict die drie toirnen, die twie staende an die Bostelbrugge langes den Rijn ende den derden bij Jacop van Zonnevelts' molen opten hoick van der veste ende hebben die selve toirnen doen cappen enden decken. Ende hebben voirt alrehande bruggen ende poorten ende toirnen van der stede doen verlappen, vermaken, decken ende stoppen, dair 't te doen was ende behoiftich waren. An welck voirscr. werck men behoift heeft calc, bacstien, harden stien, sant, tymmerhout, ijser, loet, leyen ende anders. Ende mede van dachuyren, als gravers, metselairs, operluyden, tymmerluyden, leydeckers ende anders arbeytsluyden, gelijcken als van percheel te percheel hiernae volcht ende bescreven staet.

140v

140v

 

Eerst uutgegeven van backstien die verwrocht is in der stede werck ende oirbair tot den plaetsen ende steden hiernae bescreven

 

Item gecoft tegen Jacop van Zonnevelt 4.500 metstiens 't duysent om 12 placken. Ende 3.500 dropstiens, duysent voir 14 placken. Facit t'samen

6 £ 17 sc 4 d

 

Item gecoft tegen Jacop voirscr. 7½ duysent backstiens, het duysent 11 placken, facit

5 £ 10 sc

 

Item noch tegen Jacop voirscr. gecoft 100.000 backstiens, elck duysent om 12 placken, facit

80 £

 

Item gecoft tegen Jan van Zonnevelt 100.000 ende 5.000 backstiens, elck duysent om 11 placken, facit

77 £

 

Item gecoft tiegen Willem Symonsz 50.000 stiens, eclk duysent met die vracht om 10½ placken, facit

35 £

 

Item tiegen Ghijsbrecht Jansz gecoft 7.000 stiens om te houwen, elck duysent 12 placken, facit

7 £ 12 sc

 

Item gecoft tiegen Jacop van Zonnevelt om te besigen an den toirnen ende elwairt 6.000 stiens, elck duysent 12 placken, facit

4 £ 16 sc

 

Item gecoft tiegen Jacop voirscr. 2.000 backstiens, het duysent 12 placken, verbesicht an die brugge over die Stienschuyer, facit

32 sc

 

Item van Jan van Zonnevelt gecoft 4.000 stiens die verwrocht zijn an die voirscr. brugge ende an die Coepoort ende elwairt, duysent 11 placken, facit

2 £ 18 sc 8d

 

Item gegeven coman Pieter op die Kercgraft van 500 estriken die gelijt zijn op die solderen van der vangenisse. Coste elc hondert 6 placken, facit

40 sc

 

Item gecoft tegen Willem Symonsz 10.000 stiens, ghebrocht an der stede werck, coste elc duysent mitter vracht 10½ placken, facit

7 £

 

 
Summa 228 £ 6 sc

 

 

    141    

141

 

Uutgeven van den voirscr. backstien te voeren an die toernen ende an der plaetsen dair men behoift heeft

 

Item Pieter Jansz gegeven van 6.000 stiens te voeren , van elc duysent 2 groot, facit

8 sc

 

Item Jan Claisz gegeven van 2.000 stiens te voeren

2 sc 8 d

 

Item Jan Goeswijnsz gegeven van 28.000 stiens te voeren, van duysent 2 groot, facit

37 sc 4 d

 

Item gegeven Dirc Claisz van 2.000 stiens te voeren, van elck duysent 2 groot, facit

13 sc 4 d

 

Item Aernt Burgairtsz gegeven van 3.000 stiens

4 sc

 

Item gegeven Heynric die stienvoerre van 100.000 ende 5.000 stiens te voeren, van elck duysent 2 groot, facit

7 £

 

Item Dirc Claisz gegeven van 10.000 backstiens te voeren van Alphen tot Leyden van Jan van Zonnevelts' stien, van elck duysent 2 groot, facit

13 sc 4 d

 

Item Pieter Jansz gegeven van 24.000 backstiens te voeren, van elck duysent 2 groot, facit

32 sc

 

Item Jan Claisz gegeven van 14.000 stiens te voeren van elc duysent 2 groot, facit

18 sc 4 d

 

Item Jan Martijnsz gegeven van 11.000 stiens te voeren als voirscr. is, facit

14 sc 4 d

 

Item Heynric stienvoerre gegeven van 8.000 stiens te voeren

10 sc 8 d

 

Item Augustijn Heynricxz gegeven van 7.000 stiens

9 sc 4 d

 

Item noch Augustijn voirscr. gegeven van 9.000 stiens te voeren , van elc duysent 2 groot, facit

12 sc

 

 
Summa 15 £ 16 sc

 

141v

141v

 

Uutgegeven om graeuwen harden Brabantschen stien die verwrocht is an den toernen

 

Item gecoft tegen Martijn die stienhouwer hondert voet hoickstiens ende tegen Aernt die stienhouwer 12½ voet hoickstiens, elken voet om enen braspennync, facit

9 £ 7 sc 6 d

 

Item gecoft tegen Aernt die stienhouwer hondert voet ende een voet lijststiens ende tiegen Martijn stienhouwer 54 voet lijststien, verbesicht an den toernen, coste elke voet enen stuver, facit

10 £ 6 sc 8 d

 

Item gecoft tiegen die kerckmeesteren van Hogelande twie sticken hartstiens, costen 10 Rijnsche gulden myn 2 groot, den gulden voir 40 groot gerekent, facit

13 £ 5 sc 4 d

 

Item van Heynric Willemsz gecoft 12 sticken goelschierstien, 't stic om 16 placken, facit

12 £ 16 sc

 

Item noch van Heynric voirscr. gecoft 12 sticken goelschier, 't stic om 16 placken, facit

12 £ 16 sc

 

Item noch tot Dordrecht gecoft 4 sticke goelschier, 't stic om 12 placken ende van sceep te brengen ende van vracht 8 sc, facit t'samen

3 £ 12 sc

 

Item in 't jair '65 in die Bamissemarct wort bij Wouter IJsbrantsz besteet om een crucifix te maken van harden stien om op die stien voor de vangenisse te setten dat nu gecomen ende gelevert is. Dairvoir betailt 30 Rijnsche gulden 't stic 40 groten; ende van tollen 5 Philipspennyngen, facit

40 £ 5 sc 8 d

 

 
Summa 313 £ 5 sc 2 d

 

 

    142    

142

 

Om calck uutgegeven die verwrocht is an die toernen opten Rijn ende elwairt in der stede werck, dair men 't doen hadde

 

Item gecoft tegen Florys van Zijl vijftich hoet calcx die verwrocht zijn an die toern bij Jacop van Zonnevelt's molen, elck hoet om 12½ placken, facit

41 £ 13 sc 4 d

 

Item op dieselve tijt gecoft tegen Jacop van Zonnevelt vijftich hoet calcx, 't hoedt 12½ placken, facit

41 £ 13 sc 4 d

 

Item noch tegen Jacop voirscr. gecoft 25 hoet calcx, 't hoet 12½ placken, facit

20 £ 16 sc 8 d

 

Item tiegen Florys van Zijl noch gecoft 25 hoet calcx, 't hoet 12½ placken, facit

20 £ 16 sc 8 d

 

Item noch gecoft tiegen Jacop voirscr. 5 hoet calcx, 't hoet 12½ placken, facit

4 £ 3 sc 4 d

 

Item tiegen Florys van Zijl noch gecoft 5 hoet calcx, 't hoet 12½ placken, facit

4 £ 3 sc 4 d

 

Item gecoft tegen Jan van Zonnevelt 6 hoet calcx, elc hoet om12½ placken, facit

5 £

 

Item tiegen Florys van Zijl gecoft 4 hoey calcx, die verwrocht zijn an die brugge voir die Nuwestege ende an die Hogewoirtsbrugge, elc hoet 12½ placken, facit

3 £ 6 sc 8 d

 

Item gecoft tegen Jan Goeswijnsz een hoet beslegen calcx, gebesicht an die Zijlpoort, coste 17 sc 4 d. Ende hem gegeven drie placken van stien, facit t'samen

21 sc 4 d

 

Item gecoft tiegen Heynric stienvoerre 12 tobben calcx, elke tobben om 3 groot ende hem gegeven van 1.650 stiens 21 placken, facit t'samen

52 sc

 

 
Summa 145 £ 6 sc 8 d

 

142v

142v

 

Om den goelschier ende den calck te voeren an die thorenen voirscr. Bij Jacop van Zonnevelt's molen

 

Item Jacop Aerntsz gegeven van 12 sticken goelschier te brengen bij den thoren, 't stic 1½ groten, facit

12 sc

 

Item noch Jacop Aerntsz gegeven van 12 sticken goelschier te brengen bij den voirscr. thoren, van 't stic 1½ groten, facit

12 sc

 

Item Smalinck die schipper gegeven van dat stienen cruys van Antwerpen tot Leyden te brengen ende in te nemen, van vracht 18 placken. Ende van wijncoop betailt doe 't crucifix eerst in die Pynxtermarct besteet wort 4 placken, facit

29 sc 4 d

   

Om den calc te voeren

 

Item Heynric stienvoerre van 10 hoet calcx te voeren, van elcx hoet twie groot, facit

13 sc 4 d

 

Item Augustijn Heynricxz van 10 hoet calcx te halen, van elc hoet 2 groot, facit

13 sc 4 d

 

Item Heynric stienvoerre gegeven van 125 hoet calcx te voeren van elc hoet 2 groot, facit

8 £ 6 sc 8 d

 

Item Jan Goeswijnsz gegeven van 25 hoet calcx te voeren

33 sc 4 d

 

Item Augustijn Heynricxz gegeven van goelschier te voeren 6 placken ende 3 placken van hoickstien te halen van 't scoutewoninge ende noch 6 placken van stien ende calck te voeren van den thoren tot op de vangenisse ende 3 gld van wagenschot te voeren, facit t'samen

22 sc

 

 
Summa 15 £ 2 sc

 

 

    143    

143

 

Van den voirscr. calck te beslaen

 

Item gegeven twie operknechten van 10 hoet calcx te beslaen, van elc hoet enen groten, facit

6 sc 8 d

 

Item Pieter Carnemelc gegeven van 6 hoet calcx te beslaen, 6 groot, facit

4 sc

 

Item Lou 'op die poort' ende Clais lapper gegeven van hondert calcx te beslaen, van elc hoet enen halven braspennyc, facit

4 £ 3 sc 4 d

 

Item Augustijn Heynricxz gegeven van 50 hoet calcx te beslaen, van elc hoet een leeu, facit

41 sc 8 d

   

Om sant uutgegeven

b

Item ghecoft drie scepe sants die onder die galge ghebrocht worden, doe men die hemdebreyder rechtede, coste ecl scip 3 groten, facit

6sc

a

Item gegeven van twie scepe sants gebesicht an die stien, van elc scip 4½ groot, facit

6sc

 

Item Bouwen Symonsz gegeven van 6 scepe sants, van elc scip 3 groten, facit

12 sc

 

Item gegeven van 3 scepe sants gebesicht an die brugge voir die Nuwestege, 9 groot, facit

6 sc

 

Item Bouwen Symonsz gegeven van 51 scepe sants, van elc scip 3 groot, facit

5 £ 2 sc

 

Item Pieter Backer gegeven van 32 scepe sants, van elc scip 3 groot, facit

3 £ 4 sc

 

 
Summa 16 £ 11 sc 8 d

 

143v

143v

 

Uutgegeven om tymmerhout dat men behoift heeft an die vangenisse, an die redetuyn in den Rijn, an die toernen opten Rijn ende anders, als hiernae bescreven staet

 

Item ghecoft tiegen Engebrecht die tymmerman een balck dairoff gemaict worden 13 nuwe bancken in der stede ramen; coste

2 £ 10 sc

 

Item tegen Engebrecht voirscr. noch gecoft een sticke houts dair dat casijn off gemaict wort dienende in 't pishuys staende op die Stien, coste 10 placken, facit

13 sc 4 d

 

Item noch gecoft tegen Engebrecht voirscr. een eyken pael dair die man an gebarnt worde, om 5 placken, facit

6 sc 8 d

 

Item tot Dordrecht gecoft tegen een joncfr. vijffhondert ende vijfftich barkoenen, elc hondert om 9 Rijnsche gulden 't stic 40 groten, facit

66 £

 

Item tiegen derselver Joncfr. gecoft 15 Weselse balken, 't stic 12 placken

12 £

 

Item gecoft tegen Jan Stoep 400 barkoenen, elc hondert om 9 Rijnsche gulden, facit

48 £

 

Item noch van denselven Jan gecoft 200 barkoenen van 30 voeten, elc hondert om 13 Rijnsche gulden, facit

34 £ 13 sc 4 d

 

Item van Jan Stoep voirscr. noch gecoft 200 middelhouten, t'samen om 13 Rijnsche gulden, facit

17 £ 6 sc 8 d

 

Item noch van Jan Stoep voirscr. 27 Luydixe balken, 't stic om 13½ placken, facit

24 £ 6 d

 

Item tiegen Jan Stoep voirscr. noch gecoft een block plancken, ende zijn 12 plancken houden 630 voet plancken, elke hondert voet om 19 placken

8 £

 

Item Jan Stoep gegeven van een Luydicxe balck

18 sc

 

 
Summa 214 £ 14 sc

 

 

    144    

144

Item noch ghecoft tiegen Jan Stoep voirscr. een block plancken houden 265 voet, elke hondert voet om 19 placken, facit

3 £ 6 sc 8 d

 

Item betailt van alle dit voirscr. hout dat tot Dordrecht gecoft is, te wijncoop soe als't 't elke tot diversche stonden gecoft wort

3 £ 6 sc 8 d

b

Item noch tot Dordrecht betailt van 400 barkoenen te scepe te dragen ende te scepen 16 placken, facit

21 sc 4 d

a

Item gegeven tot Dordrecht van alle dit voirscr. hout te scepe te brengen ende te doen laden

5 £ 10 sc 8 d

 

Item worde alle dit voirscr. hout geladen in drie scepen om tot Leyden te brengen. Dairoff die twie voirste schippers voir hoir vracht betailt is t'samen 18 £ 18 sc 8 d. Ende Steven Heynricxz is betailt van dat derde scip 10 Beyersse gulden ende 12½ placken. Facit t'samen

29 £ 2 sc

 

Item Steven Heynricxz gegeven van dat hij 't leste scip houts halp op te doen 5 groot, facit

3 sc 4 d

 

Item reysde Geryt Rijswijc tot Dordrecht om hout te copen mit Engebrecht die tymmerman. Ende waren uut 5 dagen, mitten sonnendach vertheert mit cost, wagenhuyr, sciphuyr ende belensier, t'samen

3 £ 18 sc 8 d

 

Item gegeven Engebrecht die tymmerman van vier werckedagen die hij mit Geryt Rijswijc die vestmeester uut was, voir zijn dachhuyr 5 placken, facit

26 sc 8 d

 

Item gecoft tot Dordrecht bij Jan Stoep tegen een Joncfr. twie balcken, gewrocht an 'tyrioel; costen t'samen

5 £ 6 sc 8 d

 

 
Somma 53 £ 2 sc 8 d

 

144v

144v

Item gecoft tegen IJsbrant die tymmerman 30 keperhouten, 't stic 1½ groten ende noch 25 keperhouten, 't stic een Wilhelmus tuyn, die verbesicht zijn in den nuwen ramen, facit t'samen

49 sc 2 d

 

Item van Alijt Harsten gecoft 21 wagenschot an den valbruggen in den ramen, t'samen om 54 placken, facit

3 £ 12 sc

 

Item van Clais scrienmaker een hout van 30 voet ende verwrocht is an den valbruggen in den ramen, coste 5½, facit

7 sc 4 d

 

Item Geryt Pieter Goelenz gegeven van plancken die verwrocht zijn in 't gheioel staende an Onser Vrouwengasthuys 20 placken, facit

26 sc 8 d

 

Item gecoft tegen Heertgen Omenz vijftich deelen om dair mede te steygeren, t'samen om 8 Rijnsche gulden, 't stick 40 groot, facit

10 £ 13 sc 4 d

 

Item noch gecoft tegen Heertgen Omenz vijftich sperren om mede te steygeren om

4 £

 

Item gecoft tiegen Luytgen die backer 10 elsenbomen om dairoff cloeten te maken, 't stic om een oude leeu, facit

8 sc 4 d

 

Item Willem Foeytgen van Zijl gegeven van vijff plancken die opten Palmdach gebesicht worden opte 't doysen, van elck stick 5 groot, facit

23 sc 3 d

 

Item gecoft tegen Bouwen Hugenz hondert sparren om dairmede te steygeren an die toernen, t'samen om 4 Rijnsche gulden ende 5 quartier, facit

5 £ 10 sc

 

 
Somma 30 £ 2 d

 

 

    145    

145

Item van Geryt Veen gecoft twie luydycxe balken, coste 't stic 27 placken, facit

3 £ 12 sc

 

Item gecoft van IJsbrant die tymmerman een balck die buyten die Hagepoort op die sittenen geleyt zijn, om 47 placken, facit

3 £ 2 sc 8 d

 

Item van Geryt Pieter Goelenz een block plancken van 200 ende 5 voete. Ende noch een block plancken van 300 ende 24 voete; elke hondert 23 placken. Facit

8 £ 2 sc

 

Item gecoft tegen Heertgen Oemenz 1½ vierendeel Pruysche deelen, coste 6 Rijnsche gulden, facit

8 £

 

Item noch gecoft tiegen Heertgen voirscr. 350 wagenschots om die drie toirnen mede te decken, elc hondert om 14 Rijnsche gulden, facit

65 £ 6 sc 8 d

 

Item tiegen IJsbrant die tymmerman gecoft een canthout dat geleyt is op die Thonisbrugge, om 46 placken, facit

3 £ 1 sc 4 d

 

Item van Pieter Jansz gecoft een hout dat verwrocht is an die voirscr. brugge, coste 14 placken, facit

18 sc 8 d

 

Item van Willem Reynoutsz een hout verbesicht an dieselve brugge, coste 13½ placken, facit

18 sc

 

Item van Geryt Pieter Goelenz gecoft noch twie houten, verbesicht an die voirscr. brugge, costen 't stuc 14 placken, facit

37 sc 4 d

 

Item gecoft tegen IJsbrant die tymmerman een balck verbesicht bij Thonisbrugge, coste 3½ Rijnsche gulden, facit

3 £ 13 sc 4 d

 

 
Somma 98 £ 12 sc

 

145v

145v

Item gecoft van Geryt Pietersz een block plancken van 200 voete, elke hondert voete om 24 placken, facit

3 £ 1 sc 4 d

 

Item noch van Geryt voirscr. gecoft een block plancken van 300 voete ende 23 voete, elke hondert voet om 23 placken, facit

4 £ 18 sc 8 d

 

Item van Heertgen Omenz gecoft een halff vierendeel sparren om

20 sc

 

Item gecoft bij Willem Engel gecoft tiegen Heertgen Omenz twintich deelen dair die bancken op die raetcamer off gemaict zijn, 't stic voir 7 groot, facit

4 £ 13 sc 4 d

 

Item bij denselven noch tiegen Heertgen voirscr. gecoft drie Pruysche deelen verwrocht an die voirn. bancken, 't stic om 10 placken, facit

2 £

 

Item noch gecoft tot Heertgens twie coggeborden, 't stic voir 2½ placken, facit

25 sc 4 d

 

Item van IJsbrant die tymmerman gecoft twie balcken die gewrocht zijn an die brugge bij der galge, costen t'samen 32 placken, facit

42 sc 8 d

 

Item van Heertgen voirscr. gecoft 22 kerckesparren, 't stick een plack ende 10 sparren, 't stic ½ braspennync, facit t'samen

37 sc 4 d

 

Item gecoft bij Willem Engel tiegen Heertgen Omenz 39 wagenschot, verbesicht an vier tavereelen te maken, die stantvinken van den balken mede te cleden ende verwrocht an die bancken op die aftercamer, costen t'samen 4½ Rijnsche gulden, facit

6 £

 

 
Somma 26 £ 18 sc 8 d

 

 

    146    

146

Item Engebracht die tymmerman gegeven van een eynde van enen ouden balck die in 't gheioel geleyt is, 4 placken, facit

5 sc 4 d

 

Item betailt Geryt Pieter Goelenz van 7 sparren die verbesicht zijn an die Zijlpoort, coste 't stic 7 doyts, facit

8 sc 2 d

 

Item Geryt Pietersz voirscr. betailt van sciphuer dair die plancken tot drie reysen mede gehaelt zijn, 3½ placken, facit

4 sc 8 d

 

 
Somma 18 sc 2 d

 

146v

146v

 

Om alrehande ijserwerck uutgegeven dat verwrocht is an der stede vangenesse, an den toirnen staende opten Rijn ende bij Jacop van Zonnevelts' molen ende elwairts in der stede werck

 

Item gegeven van twie ijseren veteren dair die man mede ghebonden was die gebarnt worde, 15 groot, facet

10 sc

 

Item gecoft tiegen Mees Ghijsbrechtsz van Catwijck 6.100 ende 22 lb ongewrocht ijsers, dat Jan Faber Ghijs Nachtegalenzoen ontfangen heeft, die dair weder voir gelevert heeft 3.061 lb gewrochte ijsers, an anckeren, banden, noessen ende bouten, die verbesicht zijn op die vangenisse an 't gheioel ende in die toerne, gegeven van elc hondert pont raeu ongewrochts ijsers 24 placken, facit

97 £ 19 sc

 

Item gecoft tiegen Margriete Clais Claiszs' wijff van Noortich 1.031 lb raeu ongewrocht ijsers, dat Jan Faber voirscr. ontfinck, die dair weder voir gelevert heeft 500 ende 15½ lb gewrochts ijsers, an anckeren, banden ende anders, sulc als men in den voirscr. toirnen ende an der vangenisse behoift heeft. Coste elc hondert pont raeu ongewrocht ijsers 27 placken, facit

18 £ 10 sc 4 d

 

Item noch gecoft tiegen Jan Nannyncxz 668 lb ongewrochts ijsers dat Jan Faber voirscr. ontfangen heeft ende heeft dat gelevert weder an anckeren, ende ander groff werck in der manieren voirscr. Gegeven van elck hondert pont raeu ijsers 24 placken, facit

10 £ 13 sc 8 d

 

 
Somma 127 £ 8 sc

 

 

    147    

147

Item so is gecoft tiegen Clais Mast 1.194 lb ongewrocht ijsers dat Jan Faber voirscr. gelevert is, die dair weder voir gelevert heeft 596½ lb ijsers, gewrocht an anckeren, van den bouten ende ander groof ijserwerck, dat men behoift heeft an den drie tornen. Coste elc hondert raeu ongewrocht ijsers 23½ placken, facit

18 £ 13 sc 8 d

 

Item heeft Jan Faber voirscr. ter rekenynge gebrocht ende bewesen mit zijn keerfstocke dat hij gelevert heeft zedert Sinte Martijnsdage in den winter tot Sinte Margrietendage toe, an die vangenisse ende an die stakettinge in den Rijn 3.900 dubbelde middelnagelen, elc 100 voir 6 placken, facit

15 £ 12 sc

 

Item bij Jan Faber voirscr. noch gelevert 2.000 dubbelde middelnagelen, verwrocht an den toornen voirscr., coste elc duysent 10 sc groot, facit

40 £

 

Item noch gelevert bij Jan Faber voirscr. 4.000 deckspikeren, elc duysent voir 15 placken. Item noch 4.000 lasschijsers, 't hondert drie groot. Item sesshondert schossspijkeren,, elck hondert 1½ groten. Item noch een vierendeel middelnagelen voir 1½ groten. Facit t'samen

4 £ 15 sc

 

Item bij Jan Faber voirscr. is gelevert an die brugge voir die Mirakelstege 10 vierendeel dubbelde middelnagelen. Item 500 lasschijsers, 4.000 schosspijkeren. Dair hem voir betailt in als

54 sc

 

 
Somma 81 £ 14 sc 8 d

 

147v

147v

Item bij Lambrecht Nachtegael die smit ter rekenynge gebrocht dat hij gelevert heeft 500 dubbelde middelnagelen, elc hondert 6 placken. Ende 1.400 middelnagel, elc hondert 3 placken, die men behoift heeft an die stakettinge ende an 't gheioel op die Stien ende mede om te steygeren. Facit t'samen

4 £ 16 sc

 

Item noch bij denselven gelevert 4.000 deckspijkeren, elc duysent 15 placken. Item 400 lasschijsers, elc hondert 3 groot. Item sesshondert schosspijkeren, 't hondert 1½ groten ende 10 lb wegens ijsers, 't pont enen groten. Facit t'samen

5 £ 8d

 

Item noch Lambrecht voirscr. betailt van 22 lb ijserenwercx, elc lb enen groten, verbesicht an den thoren. Item 100 lasschijsers van 3 groten. Item 200 schosspijkeren. Facit

18 sc 8 d

 

Item Jan Faber voirscr. gegeven van 679 ijseren te scharpen, elc hondert 10 placken. Ende van 61 ijseren te verstallen, van elc ijser enen groten. Facit t'samen

6 £ 10 sc 4 d

 

Item gegeven ende betailt Symon Jude den wagemeester van alrehande ijserenwerck dat gewegen is in der stede wage bynnen desen jaer, 17½ placken, facit

23 sc 4 d

 

Item van die smit op Corte Rapenburch gehadt 6 groot an spijkeren verbesicht an die Witte Poort, facit

3 sc 4 d

 

 
Somma 18 £ 12 sc 4 d

 

 

    148    

148

 

Uutgegeven van sloten ende alrehande slotewerc te maken der stede aengaende, geliken als hiernae bescreven staet

 

Eerst Martijn Willemsz die vestmeesters knecht ghemaict een slotel van der stedehuysdoer an die straet, coste enen braspennync. Item 't slot vermaict an die wendelstien van der stedehuys, enen braspennync. Facit t'samen

5 sc 4 d

 

Item op die aftersael an die schijff vermaict 2 sloten mit twie slotelen 2 placken. Item twie haken an die voetschamelen, om enen stuver. Item van 16 platgens mit spijkeren an die tevereelen, 't stic een oirt. Facit t'samen

9 sc 4 d

 

Item an die Hagepoort dat slot vermaict dat hanget an 't clincket, 2 placken. Item an die Scuttersthoren een slot vermaict mit 3 slotelen, 4 placken. Item vermaict 7 sloten an die draeybomen mit 3 pijpslotels, 9 placken. Facit t'samen

22 sc 8 d

 

Item an die Coepoort een hangende slot vermaict mit een pijpslotel, 3 placken. Item an Sinte Jorysthoren dat slot vermaict, twie stuvers. Item twie hangende sloten gemaict mi raexen om die draeybomen, van 't stic 14 placken. Item noch van Sinte Jorysthoren gemaict een slotel, coste 2 placken. Facit t'samen

2 £ 6 sc 8 d

 

Item in den nuwe ramen twie blocksloten vermaict mit 2 slotelen, 4 placken. Item dair op 't ander eynde in den ramen 2 sloten vermaict mit 3 slotelen, 4 placken. Item an dat heck staende tusschen die Coepoort ende die ramen vermaict dat slot mit pijpslotels, 4 placken. Facit t'samen

16 sc

 

Item an die Reynsburgerpoort een pijpslot vermaict dat hangede an die grote duere mit een slotel 5 groot, facit

3 sc 4 d

 

 
Somma 5 £ 3 sc 4 d

 

148v

148v

Item bij Dirc Allairtsz voirscr. gemaict op die vangenisse twie bossloten mit scoeten an die dueren, 't stic 2 £, ende een tralie an die duer, 3 placken. Item noch aldair twie bossloten mit schoeten an die dueren, 't stic twie pont, ende een tralie an die duerr, drie placken. Item een schoet an die voirpoort, 3 groot. Item noch een bosseslot boven an die duer, 2 £. Item 4 hangende sloten an die stock, 't stic 14 placken. Facit al tesamen

14 £ 4 sc 8 d

 

Item gegeven Dirc Woutersz slotemaker van crammen verbesicht an dat tavereel dair mijn heer van Bourgoenjen ende mijn heer van Charlois in ghepictuyrt staet, twie placken, facit

2 sc 8 d

 

Item betailt Jan die smit van 200 clawieren gebesicht in die nuwe lijsten an die voirsael, 8 placken, facit

10 sc 8 d

 

 
Somma 10 sc 8 d

 

 

    149    

149

 

Uutgegeven om leyen om den drie toornen dairmede te decken

 

Item gecoft bij Symon Paidze als vestmeester t' 's-Hertogenbossche 38.000 halve leyen, soe als tot Dordrecht gheen leyen te coop noch te gecrigen en waren. Ende coste elc duysent van den halven leyen om 8 sc s2 d groot. Des isser opte oncoste gecomen van scipvracht van 's-Hertogenbosch tot Leyden toe, mits dat se tot Dordrecht versceept worden, op elc duysent 2 sc groot. Comt elc duysent tot Leyden te staen voir 10 sc 2 d groot. Facit in ponden van 15 placken

154 £ 10 sc 8 d

b

Item gegeven van den voirscr. leyen doe zij te Leyden quamen om die te doen drogen in der stede thoren

29 sc

 

Item hebben die vestmeesters overgenomen van Willem Jacopsz 2.000 halve leyen, elc duysent voir 10 sc 2 d groot, gelijc voirscr. is, facit

8 £ 2 sc 8 d

a

Item aldair noch gecoft 21.000 tafeletleyen, coste elc duysent 4 sc 1 d groot. Des is dairop te oncoste gecomen van scipvracht van 's-Hertogenboscch tot Leyden toe, soe sij T'ordrecht versceept worden, op elc duysent 12 groot. Comt elc duysent tot Leyden te staen vooir 5 sc 1 d, facit

42 £ 14 sc

 

Item want die scipper die der stede leyen 's-Hertogenbossch geladen hadde gehouden ende gehoeft wort tot Gorichem in den tolle aldair om hij dair bliven ende thoenen most, dairof hij clachtich is om zijn verleggelt te hebben ende want wit hem niet overgecomen en is. Soe en is hem dairoff niet vernoicht wair om die vestmeesteren dit hier setten tot een memorie om hem te vernoegen bij denghenen die over die voirwairden geweest hebben mitten minste dat men mit him overcomen mach; dairom hier uutgegeven

Niet

 

 
Somma 206 £ 16 sc 4 d

 

149v

149v

 

Om leyenagelen gegeven den groten toorn mede te decken ende andere

 

Item bij Volkairt die smit gelevert 24.000 leynagelen, elc duysent om 9 groot, facit

7 £ 4 sc

 

Item dieselve Volkairt heeft noch gelevert 6.000 stopnagelen, elc duysent om 10 groot, facit

2 £

 

Item van Willem Jacobsz gehadt 21.000 leynagelen, duysent voir 8 groot

5 £ 12 sc

 

Item van denselven Willem 500 leynagelen, elc hondert om 6 groot, facit

20 sc

 

Item bij Wouter die leydecker gelevert 2.000 leynagelen, duysent 10 groot, facit

13 sc 4 d

 

 
Somma 16 £ 9 sc 4 d

 

 

    150    

150

 

Om loot soudier ende cooper uutgegeven te verbesigen an den drie toornen ende anders in der stede werck hiernae bescreven

 

Item gecoft tegen coman Doe een rolle loots wegende 136 lb, 't hondert voir 40 placken, facit

3 £ 12 sc

 

Item tot Dordrecht gecoft drie rollen loots t'samen wegende 387 pont, coste elc hondert 35 placken. Item gegeven enen groten van wegen, 4 groot van vracht, enen groten om te sceep te doen ende enen groten van op te doen. Facit

9 £ 5 sc 4 d

 

Item noch tot Dordrecht gecoft 4 rollen loots ende wegen t'samen 573 lb, coste elc hondert 35 placken. Item gegeven van elke rolle te vracht ende wagegelt 1½ groten ende van scepe te doen enen groten. Facit

13 £ 14 sc

 

Item gecoft tegen Wouter die leydecker 262 lb loots, 't hondert voir 2 Wilhelmusscilden, den scilt 21 placken, verbesicht an 't pyshuys staende an den Stien, facit

7 £ 6 sc 8 d

 

Item gecoft tiegen Ghijsbrecht cannemaker 132 lb loots, gebesicht an den torenen, coste elc pont 7 d payments, facit

3 £ 17 sc

 

Item bij Wouter voirscr. gelevert 6 lb soudiers, verbesicht an 't pyshuys van der vangenisse ende an den toern, hem betailt voir elc pont soudeers enen braspennync, facit

10 sc

 

Item Ghijsbrecht cannemaker gegeven van 21 lb myn een vierendeel soudiers, 't pont enen braspennynck, facit

34 sc 7 d

 

Item gecoft bij Jacop Clementsz 56 lb rootcoopers, dair hij een voegel of maecte, staende opten thoren bij Jacop van Zonnevelts' molen, 't pondt om 4½ groot, facit

8 £ 8 sc

 

 
Somma 48 £ 7 sc 7 d

 

150v

150v

 

Van leydeckersloen uutgegeven als hiernae bescreven staet

 

Item heeft Wouter die leydecker mit hem derden ende enen operknecht gedect an Sinte Jorysthoren ende ander stedehuys twie dagen, hemluyden 'sdages gegeven 15 placken, facit

2 £

 

Item gegeven van aldair leyen te brengen 4 placken, facit

5 sc 4 d

 

Item Wouter voirscr. heeft mit hem derde gedect den groten toren staende bij Jacop van Zonnevelts' molen, diewelke toren hout 15 roeden en een quartier, dairvoir dat hem betailt is van elke roede 14 placken, facit

14 £ 4 sc 8 d

 

Item Jan die leydecker voirscr. betailt van overwerck van dat hij alle die veynsteren in den toern ende die ander canten van den thoern becleet heeft mit loot, ende van dat hij in de leveringe ende oversceepinge van den leyen zijne knechten gewrocht ende gearbeyt hebben tot Leyden 5 Rijnsche gulden, 't stic van 40 groot, facit

6 £ 13 sc 4 d

 

 
Somma 25 £ 3 sc 4 d

 

 

    151    

151

 

Uutgegeven van glasen te maken ende te stoppen als hiernae bescreven staet

 

Item in der stede huys dair die vierschair gehouden wort heeft Lam Pennync vermaict ende verlapt drie glasen, dair hij an verdient heeft 12 placken, facit

16 sc

 

Item in die wesemeesterscamer vermaict een raemglas dair een hont doir gecropen was, dairan verdient 5 placken ende anderen vermaict an glas 2 placken, facit t'samen

9 sc 4 d

 

Item op die paerts gemaict een nu glas van 2½ voet, die voet 3½ groot. Item noch dair vermaict een glas dat verloot wort van ses voet, die voet 14 pennyngen, facit t'samen

12 sc

 

Item heeft Lam Pennync gestopt op die afterraetcamer 16 ruyten. Item voir op die ganck gestopt 8 ruyten. Item voir op die sael 10 ruyten. Item op die ganck van die vestmeesterscamer 7 ruyten. Item op die paerts boven ende beneden 18 ruyten ende in den ramen 10 ruyten. Van elcke ruyt gegeven 3 groot, facit

17 sc 3 d

 

Item op die vangenisse gemaict 8te glasen die tesamen houden 11 voete, die voet 3½ groot, facit

1 £ 5 sc 8 d

 

Item heeft Lam Pennync voirscr. den vestmeestersknecht gelevert dat in der stede werc verbesicht is vier pont loots, 't pondt voir 7 d, facit

2 sc 4 d

 

Item op die Coepoort vermaict bij Lam die glasemaker twie glasen, dairan verdient 4 placken, facit

5 sc 4 d

 

 
Somma 4 £ 7 sc 11 d

 

151v

151v

 

Uutgegeven ende betailt den delvers ende gravers die gewrocht hebben an den Stien an dat erve van der galge ende an den bruggen ende vesten van der stede als hierna bescreven staet. Ende began in die weje voir Vastelavondt

 

Item Jan van der Heyde, van 't pyshuys op te delven an die Stien 1½ dach, 'sdages 3 placken, facit

6 sc

 

Item Louwe van der Poort, betailt van 4½ dach an 't pishuys te delven, 'sdages 6 groot, facit

18 sc

 

Item Jan die Zeelander, gegeven van dat pishuys te delven ende te graven 3½ dach, 'sdages 6 groot, facit

14 sc

 

Item Louwe voirscr. van die aerde van den pishuyse opten Stien te effenen ende schoen te maken 2 dagen, 'sdages gegeven 3 placken, facit

8 sc

 

Item Louwe voirscr. gewrocht op 't erve onder die galge om zant te dregen, soe men dair rechten soude, enen halven dach, facit

2 sc

 

Item Clais Vredricxz van enen halven dach

2 sc

 

Item Jan van der Heyde van enen halven dach

2 sc

 

Item Clais Banckwerck betailt op die selve tijt

1 sc 4 d

 

Item Heynric Dircxz gegeven van 4 dagen die hij aerde voerde van Vranck Willemszs' keldenair tot onder die galge, 'sdages 3 placken, facit

16 sc

 

Item noch Heynric voirscr. van 6 dagen aerde te voeren onder die galge, 'sdages 3 placken, facit

24 sc

 

Item Heynric voirscr. gegeven van 2 dagen die aerde te effenen onder die galge, 'sdages 3 placken, facit

8 sc

 

Item Willem Dircxz van twie dagen die aerde te effenen, 'sdages 6 groot, facit

8 sc

 

 
Summa 5 £ 9 sc 4 d

 

 

    152    

152

 

Delvers die gewrocht hebben ende die graften geschoten hebben om dat erve van der galge ende arbeytsluyde die die aerde droegen op 'tselve werck

 

Harman Willemsz, 4 dagen, 'sdages 6 groot, facit

16 sc

 

Aelbrecht Pietersz, 3 dagen, 'sdages 6 groot, facit

12 sc

 

Willem Dircxz, 3 dagen, 'sdages 6 groot, facit

12 sc

 

Michiel Jansz, 3½ dach, 'sdages 6 groot, facit

14 sc

 

Louwe 'op die poort', 4 dagen, 'sdages 6 groot, facit

16 sc

 

Clais Lapper, 4 dagen, 'sdages 6 groot, facit

16 sc

   

In die weke dairan

 

Louwe 'op die poort', 6 dagen, 'sdages 7 groot, facit

28 sc

 

Clais Lapper, 6 dagen, 'sdages 7 groot, facit

28 sc

 

Harman Willemsz, 6 dagen, 'sdages 7 groot, facit

28 sc

 

Willem Dircxz, 6 dagen, 'sdages 7 groot, facit

28 sc

 

Michiel Jansz, 6 dagen, 'sdages 7 groot, facit

28 sc

 

Aelbrecht Pietersz, 6 dagen, 'sdages 7 groot, facit

28 sc

 

Clais 'die licht', 5½ dach, 6 dagen, 'sdages 7 groot, facit

25 sc 8 d

 

Dirc Aerntsz, 6 dagen, 'sdages 7 groot, facit

28 sc

   

In die weke dairan

 

Lou 'op die poort', 2 dagen 3 quartier, 'sdages 7 groot, facit

12 sc 10 d

 

Clais Lapper, 2 dagen 3 quartier, 'sdages 7 groot, facit

12 sc 10 d

 

Harman Willemsz, 2 dagen 3 quartier, 'sdages 7 groot, facit

12 sc 10 d

 

Willem Dircxz, 2 dagen 3 quartier, 'sdages 7 groot, facit

12 sc 10 d

 

Michiel Jansz, 2 dagen 3 quartier, 'sdages 7 groot, facit

12 sc 10 d

 

Dirc Aerntsz, 2 dagen 3 quartier, 'sdages 7 groot, facit

12 sc 10 d

 

Wouter Claisz, 2 dagen 3 quartier, 'sdages 7 groot, facit

12 sc 10 d

 

 
Summa 20 £ 10 sc 4 d

 

152v

152v

 

In die weeck dairan

 

Lou 'op die poort', 4 dagen, 'sdages 7 groot, facit

18 sc 8 d

 

Clais Lapper, 4 dagen, 'sdages 7 groot, facit

18 sc 8 d

 

Harman Willemsz, 4 dagen, 'sdages 7 groot, facit

18 sc 8 d

 

Willem Dircxz, 4 dagen, 'sdages 7 groot, facit

18 sc 8 d

 

Michiel Jansz, 4 dagen, 'sdages 7 groot, facit

18 sc 8 d

 

Aelbrecht Pietersz, 4 dagen, 'sdages 7 groot, facit

18 sc 8 d

 

Dirc Aerntsz, 4 dagen, 'sdages 7 groot, facit

18 sc 8 d

 

Wouter Claisz, 4 dagen, 'sdages 7 groot, facit

18 sc 8 d

   

In die weeck dairan

 

Lou 'op die poort', 4½ dach, 'sdages 7 groot, facit

21 sc

 

Clais Lapper, 5 dagen, 'sdages 7 groot, facit

23 sc 4 d

 

Willem Dircxz, 4 dagen, 'sdages 7 groot, facit

18 sc 8 d

 

Wouter Claisz, 5 dagen, 'sdages 7 groot, facit

23 sc 4 d

   

Delvers die gewrocht hebben in die weeck voir Sinte Jacop an Thonisbrugge

 

Michiel Jansz, 1½ dach, 'sdages 7 groot, facit

7 sc

 

Jacop Aerntsz, 1½ dach, 'sdages 7 groot, facit

7 sc

   

In die weeck dairan an dieselve brugge

 

Michiel Jansz, 3 dagen, 'sdages 7 groot, facit

14 sc

 

Jacop Aerntsz, 3½ dach, 'sdages 7 groot, facit

16 sc 4 d

 

Mathijs, 2 dagen een quartier, 'sdages 7 groot, facit

10 sc 6 d

 

Pieter Jacopsz, 3 quartier, 'sdages ... , facit

3 sc 6 d

 

 
Summa 14 £ 14 sc

 

 

    153    

153

 

In die weeck dairan an die brugge voirscr.

 

Jacop Aerntsz, 4½ dach, 'sdages 7 groot, facit

21 sc 4 d

 

Louwe 'op die poort', 1 dach, facit

4 sc 8 d

 

Clais Lapper, enen dach, facit

4 sc 8 d

   

Delvers ende arbeytsluyden om die veste te effenen bij die Maren

 

Louwe 'die poortier', 5 dagen, 'sdages om 6 groot, facit

20 sc

 

Clais Lapper, 5 dagen, 'sdages om 6 groot, facit

20 sc

   

In die weke dairan

 

Louwe 'op die poort', 5 dagen, 'sdages om 6 groot, facit

20 sc

 

Clais Lapper, 5 dagen, 'sdages om 6 groot, facit

20 sc

   

In die weke dairan

 

Louwe voirscr., 3 dagen, 'sdages om 6 groot, facit

12 sc

 

Clais Lapper, 4 dagen, 'sdages om 6 groot, facit

16 sc

 

Hobbetgen, enen dach, facit

4 sc

   

In die weke na Pyncxster

 

Louwe 'op die poort', 3 dagen, 'sdages om 6 groot, facit

12 sc

 

Clais die Lapper, 3 dagen, 'sdages om 6 groot, facit

12 sc

 

Harman Willemsz, 3 dagen, 'sdages om 6 groot, facit

12 sc

 

Aelbrecht Pietersz, 3 dagen, 'sdages om 6 groot, facit

12 sc

 

 
Summa 9 £ 10 sc 8 d

 

153v

153v

 

Om die vesten schoen te maken ende is begonnen in die weke van Onser Vrouwendach Assumptio

 

Louwe 'die poorter', 4 dagen, 'sdages 6 groot, facit

16 sc

 

Clais Lapper, 4 dagen, 'sdages 6 groot, facit

16 sc

 

Jan Heynricxz, 4 dagen, 'sdages 6 groot, facit

16 sc

 

Willem Dircxz, 4 dagen, 'sdages 6 groot, facit

16 sc

 

Aelbrecht van der Vadt, 4 dagen, 'sdages 6 groot, facit

16 sc

 

Wouter Claisz, 1 dach, facit

4 sc

   

In die weke dairan

 

Louwe 'op die poort', 5 dagen, 'sdages 6 groot, facit

20 sc

 

Clais Lapper, 4 dagen, 'sdages 6 groot, facit

16 sc

 

Jan Heynricxz, 5 dagen, 'sdages 6 groot, facit

20 sc

 

Willem Dircxz, 5 dagen, 'sdages 6 groot, facit

20 sc

 

Aelbrecht van der Vadt, 5 dagen, 'sdages 6 groot, facit

20 sc

 

Wouter Claisz, 5 dagen, 'sdages 6 groot, facit

20 sc

   

In die weke dairan

 

Louwe 'op die poort', 4 dagen, 'sdages 6 groot, facit

16 sc

 

Clais Lapper, 5 dagen, 'sdages 6 groot, facit

20 sc

 

Jan Heynricxz, 5 dagen, 'sdages 6 groot, facit

20 sc

 

Willem Dircxz, 4 dagen, 'sdages 6 groot, facit

16 sc

 

Aelbrecht Vadt, 4 dagen, 'sdages 6 groot, facit

16 sc

 

Wouter Claisz, 4 dagen, 'sdages 6 groot, facit

16 sc

 

 
Summa 15 £ 4 sc

 

 

    154    

154

 

In die weke dairan in die vesten

 

Louwe voirscr., 4 dagen 1 quartier, 'sdages 6 groot, facit

17 sc

 

Clais Lapper, 4 dagen 1 quartier, 'sdages 6 groot, facit

17 sc

 

Jan Heynricxz, 4 dagen 1 quartier, 'sdages 6 groot, facit

17 sc

 

Willem Dircxz, 4 dagen 1 quartier, 'sdages 6 groot, facit

17 sc

 

Alebrecht Vadt, 4 dagen 1 quartier, 'sdages 6 groot, facit

17 sc

 

Wouter Claisz, 4 dagen 1 quartier, 'sdages 6 groot, facit

17 sc

   

In die weke dairan

 

Louwe 'op die poort', 4 dagen, 'sdages 6 groot, facit

16 sc

 

Clais Lapper, 4 dagen, 'sdages 6 groot, facit

16 sc

 

Jan Heynricxz, 4 dagen, 'sdages 6 groot, facit

16 sc

 

Willem Dircxz, 4 dagen, 'sdages 6 groot, facit

16 sc

 

Aelbrecht Vadt, 4 dagen, 'sdages 6 groot, facit

16 sc

 

Wouter Claisz, 4 dagen, 'sdages 6 groot, facit

16 sc

   

In die weke dairan

 

Aelbrecht Vadt, 2½ dach, 'sdages 6 groot, facit

10 sc

 

Louwe voirscr., enen dach, facit

4 sc

 

Clais Lapper, enen dach, facit

4 sc

   

In die weke dairan

 

Lou 'op die poort', 4 dagen, 'sdages 6 groot, facit

16 sc

 

Clais Lapper, 4 dagen, 'sdages 6 groot, facit

16 sc

 

Louwe 'op die poort' gegeven in die weke dairan van dat hij alle dingen vergaderde ende vrochte in den thoern, van enen dach 3 placken, facit

4 sc

 

 
Summa 12 £ 12 sc

 

154v

154v

 

Metselairs ende operluyden ende anderen die ghewrocht hebben an die Stien, an die toornen staende opten Rijn bij die Bostelbrugge ende bij Jacop van Zonnevelts' molen ende voirt an sommige poorten ende bruggen van der stede, geliken als hierna bescreven staet. Ende wort begonnen opten Askelwoensdach.

   

Eerst begonnen an die vangenisse

 

Item meester Martijn gewrocht an 't pyshuys van den Stien, 4 dagen, hem 'sdages gegeven 10 groot, facit

26 sc 8 d

 

Jan Pietersz, 4 dagen, 'sdages 9 groot, facit

24 sc

 

Kasijn, meester Martijsn' knecht, 4 dagen, 'sdages 8 groot, facit

21 sc 4 d

 

Geryt Hugenz, 4 dagen, 'sdages 10 groot, facit

26 sc 8 d

 

Pieter Buys, 4 dagen, 'sdages 10 groot, facit

26 sc 8 d

   

Operluyde die die voirscr. metselairs geopert hebben

 

Jan van der Heyde, 4 dagen, 'sdages 6 groot, facit

16 sc

 

'die stedehouder', 4 dagen, 'sdages 6 groot, facit

16 sc

 

Martijn Willemsz vestmeestersknecht, 5½ dach, 'sdages 4 groot, facit

14 sc 8 d

   

In die weke dairan na grote Vastelavont

 

Meester Martijn, 4 dagen, 'sdages 10 groot, facit

26 sc 8 d

 

Jan Pietersz, 4 dagen, 'sdages 9 groot, facit

24 sc

 

Kasijn, Martijns' knecht, 4½ dagh, 'sdages 8 groot, facit

24 sc

 

Geryt Hugenz, 4½ dach, 'sdages 10 groot, facit

30 sc

 

Pieter Buyse, 4½ dach, 'sdages 10 groot, facit

30 sc

 

 
Summa 15 £ 6 sc 8 d

 

 

    155    

155

 

Operluyde in die weeck

 

Jan van der Heyde, 5 dagen, 'sdages 6 groot, facit

20 sc

 

'die stedehouder', 5 dagen, 'sdages 6 groot, facit

20 sc

 

Martijn Willemsz, 6 dagen, 'sdages 2 placken, facit

16 sc

 

Item Geryt Hugenz ende Pieter Buyse mit enen operknecht hebben gewrocht an der stede wagehuys om die gote van der keldenair te maken ende waeren dairover tesamen enen halven dach, hemluyden t'samen betailt 5 placken, facit

6 sc 8 d

 

Item in die weke dairan gegeven Jan Pietersz ende Casijn, meester Martijns' knecht van dat pyshuys te pleysteren an die vangenisse, van een quartier 'sdages 5 groot, facit

3 sc 4 d

 

Item Martijn Willemsz van enen dach twie placken, facit

2 sc 8 d

 

Item Martijn Willemsz der vestmeesteren knecht gegeven van vijf dagen soe men een deel aerde onder die galge voirde, soe die quam uut Vranck Willemszs' keldenair om dat lant dair te hogen 10 placken, facit

13 sc 4 d

 

 
Summa 4 £ 2 sc

 

155v

155v

 

Metselairs, stienhouwers ende operluyden die gewrocht hebben an den drie toornen, begonnen nae Beloken Pynxster

 

Martijn stienhouwer, 4 dagen, 'sdages 10 groot, facit

26 sc 8 d

 

Kasijn, zijn knecht, 4 dagen, 'sdages 9 groot, facit

24 sc

 

Pieter Costijnsz, 4 dagen, 'sdages 10 groot, facit

26 sc 8 d

 

Aernt stienhouwer, 4 dagen, 'sdages 10 groot, facit

26 sc 8 d

 

Pieter Buyse, 4 dagen, 'sdages 10 groot, facit

26 sc 8 d

 

Geryt Hugenz, 4 dagen, 'sdages 10 groot, facit

26 sc 8 d

 

Coppen Bout, 4 dagen, 'sdages 10 groot, facit

26 sc 8 d

 

Pieter van Aken, 4 dagen, 'sdages 10 groot, facit

26 sc 8 d

 

Harman van Aken, 4 dagen, 'sdages 10 groot, facit

26 sc 8 d

 

Martijn van Aken, 4 dagen, 'sdages 6 groot, facit

16 sc

 

Martijn Willemsz als knecht, 4 dagen, 'sdages 4 groot, facit

10 sc 8 d

   

Operluyden in die weke

 

'die stedehouder', 4 dagen, 'sdages 7 groot, facit

18 sc 8 d

 

Clais Colijn, 4 dagen, 'sdages 7 groot, facit

18 sc 8 d

 

Jan van der Heye, 4 dagen, 'sdages 7 groot, facit

18 sc 8 d

 

Pieter Schoemaker, 3½ dach, 'sdages 7 groot, facit

16 sc 4 d

   

Metselairs ende stienhouwers die gewrocht hebben an den voirscr. toernen in die weke dairan

 

Martijn stienhouwer, 6 dagen, 'sdages 10 groot, facit

40 sc

 

Kasijn, zijn knecht, 6 dagen, 'sdages 9 groot, facit

36 sc

 

Pieter van Aken, 6 dagen, 'sdages 10 groot, facit

40 sc

 

Martijn van Aken, 6 dagen, 'sdages 6 groot, facit

24 sc

 

Harman van Aken, 5½ dach,'sdages 10 groot, facit

36 sc 8 d

 

Aernt stienhouwer, 6 dagen, 'sdages 10 groot, facit

40 sc

 

Pieter Costijnsz, 6 dagen, 'sdages 10 groot, facit

40 sc

 

Geryt Hugenz, 5 dagen, 'sdages 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Pieter Buyse, 6 dagen, 'sdages 10 groot, facit

40 sc

 

 
Summa 33 £ 4 sc

 

 

    156    

156

Coppen Bout, 6 dagen, 'sdages 10 groot, facit

40 sc

 

Aernt Ram, 4 dagen, 'sdages 9 groot, facit

24 sc

 

Jacop Ewoutsz, 3½ dach, 'sdages 10 groot, facit

23 sc 4 d

 

Boen Jansz, 3 dagen, 'sdages 10 groot, facit

20 sc

 

Jan Heynricxz stienvoerder, 3 dagen, 'sdages 10 groot, facit

20 sc

 

Martijn Willemsz als knecht, 6 dagen, 'sdages 10 groot, facit

16 sc

   

Operluyde in dieselve weke

 

'die stedehouder', 6 dagen, 'sdages 7 groot, facit

28 sc

 

Clais Colijn, 6 dagen, 'sdages 7 groot, facit

28 sc

 

Pieter Schoemaker, 6 dagen, 'sdages 7 groot, facit

28 sc

 

Jacop Tant, 3 dagen, 'sdages 7 groot, facit

14 sc

 

Pieter Carnemelc, 3 dagen, 'sdages 7 groot, facit

14 sc

 

Jan van der Heye, 3 dagen, 'sdages 7 groot, facit

14 sc

 

Jan Elmersz, ½ dach, facit

2 sc 4 d

   

Metselairs ende stienhouwers in die weke dairan

 

Meester Martijn stienhouwer, 3 dagen, 'sdages 10 groot, facit

20 sc

 

Heynric stienhouwer, 3 dagen, 'sdages 10 groot, facit

20 sc

 

Aernt stienhouwer, 3 dagen, 'sdages 10 groot, facit

20 sc

 

Pieter van Aken, 3 dagen, 'sdages 10 groot, facit

20 sc

 

Martijn van Aken, 3 dagen, 'sdages 6 groot, facit

12 sc

 

Casijn, 3 dagen, 'sdages 9 groot, facit

20 sc

 

Pieter Costijnsz, 3 dagen myn 1 quartier, 'sdages 10 groot, facit

18 sc 4 d

 

Jan Gerytsz, 2 dagen myn 1 quartier, 'sdages 10 groot, facit

11 sc

 

Jans' voirscr. jonc, 1 dach 3 quartier, 'sdages 6 groot, facit

7 sc

 

Pieter Buyse, 2 dagen 3 quartier, 'sdages 10 groot, facit

18 sc 4 d

 

 
Summa 21 £ 16 sc 4 d

 

156v

156v

Coppen Bout, 3 dagen myn 1 quartier, 'sdages 10 groot, facit

18 sc 4 d

 

Boen Jansz, 2½ dach, 'sdages 10 groot, facit

16 sc 8 d

 

Aernt Ram, 3 dagen myn 1 quartier, 'sdages 9 groot, facit

16 sc 8 d

 

Harman van Aken, 3 dagen, 'sdages 9 groot, facit

18 sc

 

Martijn Willemsz voirscr., 3 dagen, 'sdages 4 groot, facit

8 sc

   

Operluyde in die selve weke

 

'die stedehouder', 3 dagen, 'sdages 7 groot, facit

14 sc

 

Pieter Schoemaker, 2 dagen 3 quartier, 'sdages 7 groot, facit

12 sc 10 d

 

Clais Colijn, 3 dagen, 'sdages 7 groot, facit

14 sc

 

Jacop Tant, 3 dagen, 'sdages 7 groot, facit

14 sc

 

Pieter Carnemelc, 3 dagen myn 1 quartier, facit

12 sc 10 d

 

Dirc Duyker, 2 dagen myn 1 quartier, 'sdages 7 groot, facit

8 sc 2 d

   

Metselairs ende stienhouwers in die weke dairan

 

Martij stienhouwer, 3½ dach, 'sdages 10 groot, facit

23 sc 4 d

 

Aernt stienhouwer, 3½ dach, 'sdages 10 groot, facit

23 sc 4 d

 

Pieter van Aken, 3½ dach, 'sdages 10 groot, facit

23 sc 4 d

 

Martijn zijn zoen, 3½ dach, 'sdages 6 groot, facit

14 sc

 

Pieter Costijnsz, 3½ dach, 'sdages 10 groot, facit

23 sc 4 d

 

Pieter Buyse, 3½ dach, 'sdages 10 groot, facit

23 sc 4 d

 

Geryt Hugenz, 2½ dach, 'sdages 10 groot, facit

16 sc 8 d

 

Boen Jansz, 3½ dach, 'sdages 10 groot, facit

23 sc 4 d

 

Coppen Bout, 3½ dach, 'sdages 10 groot, facit

23 sc 4 d

 

Aernt Ram, 2½ dach, 'sdages 9 groot, facit

15 sc

 

Harman van Aken, 2½ dach, 'sdages 9 groot, facit

15 sc

 

Willem Coppijnsz, 3½ dach, 'sdages 9 groot, facit

21 sc

 

Casijn, 3½ dach, 'sdages 9 groot, facit

21 sc

 

Martijn Willemsz knecht, 4 dagen, 'sdages 4 groot,

10 sc 8 d

 

 
Summa 21 £ 10 sc

 

 

    157    

157

Pieter van Aken ende Pieter Buyse van dat sij van eerst steygerden, elcx enen dach, elc gegeven 10 groot, facit

13 sc 4 d

 

Item Martijn van Aken ende Pieter die operman, dat zij mede steygerden elcx enen dach, hem elcx gegeven 6 groot, facit

8 sc

   

Operluyden in dieselve weke

 

'die stedehouder', 3½ dach, 'sdages om 7 groot, facit

16 sc 4 d

 

Pieter Carnemelc, 3½ dach, 'sdages om 7 groot, facit

16 sc 4 d

 

Clais Colijn, 3½ dach, 'sdages om 7 groot, facit

16 sc 4 d

 

Jacop Tant, 3½ dach, 'sdages om 7 groot, facit

16 sc 4 d

 

Dirck Duyker, 3½ dach, 'sdages om 7 groot, facit

16 sc 4 d

 

Pieter Schoemaker, 3½ dach, 'sdages om 7 groot, facit

16 sc 4 d

   

Metselairs ende stienhouwers in die weke dair

 

Martijn stienhouwer, 6 dagen, 'sdages 10 groot, facit

40 sc

 

Aernt stienhouwer, 6 dagen, 'sdages 10 groot, facit

40 sc

 

Geryt Hugenz, 6 dagen, 'sdages 10 groot, facit

40 sc

 

Pieter Buyse, 6 dagen, 'sdages 10 groot, facit

40 sc

 

Pieter van Aken, 6 dagen, 'sdages 10 groot, facit

40 sc

 

Pieter Costijnsz, 6 dagen, 'sdages 10 groot, facit

40 sc

 

Coppen Bout, 6 dagen, 'sdages 10 groot, facit

40 sc

 

Boen Jansz, 6 dagen, 'sdages 10 groot, facit

40 sc

 

Willem Coppenz, 6 dagen, 'sdages 9 groot, facit

36 sc

 

Harman van Aken, 6 dagen, 'sdages 9 groot, facit

36 sc

 

Aernt Ram, 6 dagen, 'sdages 9 groot, facit

36 sc

 

Jan Pietersz, 2 dagen, 'sdages 8 groot, facit

10 sc 8 d

 

Casijn, 5 dagen, 'sdages 9 groot, facit

30 sc

 

Martijn van Aken, 6 dagen, 'sdages 6 groot, facit

24 sc

 

Martijn die vestmeestersknecht, 6 dagen, 'sdages 4 groot, facit

16 sc

 

 
Summa 31 £ 8 sc

 

157v

157v

'die stedehouder', 6 dagen, 'sdages 7 groot, facit

28 sc

 

Pieter Schoemaker, 6 dagen, 'sdages 7 groot, facit

28 sc

 

Clais Colijn, 6 dagen, 'sdages 7 groot, facit

28 sc

 

Jacop Tant, 6 dagen, 'sdages 7 groot, facit

28 sc

 

Pieter Carnemelc, 6 dagen, 'sdages 7 groot, facit

28 sc

 

Dirc Duycker, 6 dagen, 'sdages 7 groot, facit

28 sc

 

Jan van der Heye, 3 dagen, 'sdages 7 groot, facit

14 sc

   

Metselairs ende stienhouwers in die weke dairan

 

Martijn stienhouwer, 6 dagen, 'sdages 10 groot, facit

40 sc

 

Pieter Costijnsz, 6 dagen, 'sdages 10 groot, facit

40 sc

 

Geryt Hugenz, 6 dagen, 'sdages 10 groot, facit

40 sc

 

Pieter Buyse, 6 dagen, 'sdages 10 groot, facit

40 sc

 

Pieter van Aken, 6 dagen, 'sdages 10 groot, facit

40 sc

 

Coppen Bout, 6 dagen, 'sdages 10 groot, facit

40 sc

 

Boen Jansz, 6 dagen, 'sdages 10 groot, facit

40 sc

 

Aernt stienhouwer, 6 dagen, 'sdages 10 groot, facit

40 sc

 

Harman van Aken, 6 dagen, 'sdages 9 groot, facit

36 sc

 

Aernt Ram, 6 dagen, 'sdages 9 groot, facit

36 sc

 

Martijn van Aken, 6 dagen, 'sdages 6 groot, facit

24 sc

 

Willem Coppijnz, 2 dagen, 'sdages 10 groot, facit

13 sc 4 d

 

Jan Pietersz, 6 dagen, 'sdages 8 groot, facit

32 sc

 

Heynrick Wick, 4 dagen, 'sdages 9 groot, facit

24 sc

 

Martijn die vestmeestersknecht, 6 dagen, 'sdages 4 groot, facit

16 sc

 

Jan Gerytsz, 1½ dach, 'sdages 4 groot, facit

4 sc

 

 
Summa 34 £ 7 sc 4 d

 

 

    158    

158

 

Operluyde in die voirscr. weke

 

'die stedehouder', 6 dagen, 'sdages 7 groot, facit

28 sc

 

Pieter Schoemaker, 6 dagen, 'sdages 7 groot, facit

28 sc

 

Clais Colijn, 6 dagen, 'sdages 7 groot, facit

28 sc

 

Jacop Tant, 6 dagen, 'sdages 7 groot, facit

28 sc

 

Dirc Duycker, 6 dagen, 'sdages 7 groot, facit

28 sc

 

Pieter Carnemelc, 6 dagen, 'sdages 7 groot, facit

28 sc

 

Jan van der Heye, 6 dagen, 'sdages 7 groot, facit

28 sc

   

Metselairs ende stienhouwers in die weke dairan

 

Martijn stienhouwer, 4 dagen, 'sdages 10 groot, facit

26 sc 8 d

 

Pieter Costijnsz, 4 dagen, 'sdages 10 groot, facit

26 sc 8 d

 

Heynric stienhouwer, 3 dagen, 'sdages 10 groot, facit

20 sc

 

Aernt stienhouwer, 3½ dach, 'sdages 10 groot, facit

23 sc 4 d

 

Pieter van Aken, 4 dagen, 'sdages 10 groot, facit

26 sc 8 d

 

Geryt Hugenz, 4 dagen, 'sdages 10 groot, facit

26 sc 8 d

 

Pieter Buyse, 4 dagen, 'sdages 10 groot, facit

26 sc 8 d

 

Coppen Bout, 4 dagen, 'sdages 10 groot, facit

26 sc 8 d

 

Boen Jansz, 4 dagen, 'sdages 10 groot, facit

26 sc 8 d

 

Willem Coppijnsz, 2½ dach, 'sdages 10 groot, facit

16 sc 8 d

 

Heynric Wist, 4 dagen, 'sdages 9 groot, facit

24 sc

 

Aernt Ram, 4 dagen, 'sdages 9 groot, facit

24 sc

 

Jan stienvoerre, 4 dagen, 'sdages 9 groot, facit

24 sc

 

Olevier, 4 dagen, 'sdages 9 groot, facit

24 sc

 

Jan Pietersz, 4 dagen, 'sdages 8 groot, facit

21 sc 4 d

 

Martijn van Aken, 4 dagen, 'sdages 6 groot, facit

16 sc

 

Harman van Aken, 4 dagen, 'sdages 10 groot, facit

26 sc 8 d

 

Martijn die vestmeestersknecht, 4 dagen, 'sdages 4 groot, facit

10 sc 8 d

 

 
Summa 30 £ 13 sc 4 d

 

158v

158v

 

Operluyde in die voirscr. weke

 

'die stedehouder', 3½ dach, 'sdages 7 groot, facit

16 sc 4 d

 

Pieter Schoemaker, 4 dagen, 'sdages 7 groot, facit

18 sc 8 d

 

Clais Colijn, 4 dagen, 'sdages 7 groot, facit

18 sc 8 d

 

Dirc Duycker, 4 dagen, 'sdages 7 groot, facit

18 sc 8 d

 

Jan van der Heye, 4 dagen, 'sdages 7 groot, facit

18 sc 8 d

 

Pieter Carnemelc, 4 dagen, 'sdages 7 groot, facit

18 sc 8 d

 

Jacop Tant, 4 dagen, 'sdages 7 groot, facit

18 sc 8 d

   

Metselairs ende stienhouwers in die weke dairan

 

Martijn stienhouwer, 5 dagen, 'sdages 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Heynric stienhouwer, 5 dagen, 'sdages 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Aernt stienhouwer, 5 dagen, 'sdages 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Pieter van Aken, 5 dagen, 'sdages 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Pieter Costijnsz, 5 dagen, 'sdages 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Geryt Hugenz, enen dach, 'sdages 10 groot, facit

6 sc 8 d

 

Pieter Buyse, enen dach, 'sdages 10 groot, facit

6 sc 8 d

 

Coppen Bout, 5 dagen, 'sdages 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Boen Jansz, 5 dagen, 'sdages 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Harman van Aken, 5 dagen, 'sdages 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Willem Coppen, 5 dagen, 'sdages 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Aernt Ram, 5 dagen, 'sdages 9 groot, facit

30 sc

 

Heynric Wist, 5 dagen, 'sdages 9 groot, facit

30 sc

 

Jan Stienvoerre, 3½ dach, 'sdages 9 groot, facit

21 sc

 

Jan Pietersz, 5 dagen, 'sdages 8 groot, facit

26 sc 8 d

 

Martijn van Aken, 5 dagen, 'sdages 6 groot, facit

20 sc

 

Martijn die vestmeestersknecht, 5 dagen, 'sdages 4 groot, facit

13 sc 4 d

 

 
Summa 29 £ 2 sc 8 d

 

 

    159    

159

 

Operluyde in die voirscr. weke

 

'die stedehouder', enen dach, 'sdages 7 groot, facit

4 sc 8d

 

Pieter Schoemaker, 5 dagen, 'sdages 7 groot, facit

23 sc 4 d

 

Clais Colijn, 5 dagen, 'sdages 7 groot, facit

23 sc 4 d

 

Dirc Duycker, 5 dagen, 'sdages 7 groot, facit

23 sc 4 d

 

Jan van der Heye, 5 dagen, 'sdages 7 groot, facit

23 sc 4 d

 

Pieter Carnemelc, 5 dagen, 'sdages 7 groot, facit

23 sc 4 d

 

Jacop Tant, 5 dagen, 'sdages 7 groot, facit

23 sc 4 d

   

Metselairs ende stienhouwers in die weeck dairan ende is die weeck van Sinte Louwerys

 

Martijn stienhouwer, 5 dagen, 'sdages 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Pieter van Aken, 5 dagen, 'sdages 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Pieter Costijnsz, 5 dagen, 'sdages 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Boen Jansz, 5 dagen, 'sdages 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Harman van Aken, 5 dagen, 'sdages 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Willem Coppijnsz, 4 dagen, 'sdages 10 groot, facit

26 sc 8 d

 

Geryt Hugenz, enen dach, 'sdages 10 groot, facit

6 sc 8 d

 

Pieter Buyse, enen dach, 'sdages 10 groot, facit

6 sc 8 d

 

Coppen Bout, 5 dagen, 'sdages 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Aernt Ram, 5 dagen, 'sdages 9 groot, facit

30 sc

 

Jan Pietersz, 5 dagen, 'sdages 8 groot, facit

26 sc 8 d

 

Heynric Wyst, 5 dagen, 'sdages 9 groot, facit

30 sc

 

Jan Stienvoerre, 5 dagen, 'sdages 9 groot, facit

30 sc

 

Geryt Aerntsz, 2 dagen, 'sdages 9 groot, facit

12 sc

 

Martijn van Aken, 5 dagen, 'sdages 6 groot, facit

20 sc

 

Martijn vestmeestersknecht, vijff dagen, 'sdages 4 groot, facit

13 sc 4 d

 

 
Summa 27 £ 10 sc

 

159v

159v

Pieter Schoemaker, 5 dagen, 'sdages 7 groot, facit

23 sc 4 d

 

Clais Colijn, 5 dagen, 'sdages 7 groot, facit

23 sc 4 d

 

Dirc Duycker, 5 dagen, 'sdages 7 groot, facit

23 sc 4 d

 

Jan van der Heye, 5 dagen, 'sdages 7 groot, facit

23 sc 4 d

 

Pieter Carnemelc, 5 dagen, 'sdages 7 groot, facit

23 sc 4 d

 

Jacop Tant, 5 dagen, 'sdages 7 groot, facit

23 sc 4 d

 

'die stedehouwer', enen dach 1 quartier, 'sdages 7 groot, facit

5 sc 10 d

   

Metselairs ende stienhouwers in die weke dairan

 

Martijn stienhouwer, 4 dagen, 'sdages 10 groot, facit

26 sc 8 d

 

Heynric stienhouwer, 2 dagen, 'sdages 10 groot, facit

26 sc 8 d

 

Aernt stienhouwer, 2 dagen, 'sdages 10 groot, facit

13 sc 4 d

 

Pieter Costijnsz, ½ dach, 'sdages 10 groot, facit

13 sc 4 d

 

Coppen Bout, 4 dagen, 'sdages 10 groot, facit

26 sc 8 d

 

Boen Jansz, 4 dagen, 'sdages 10 groot, facit

26 sc 8 d

 

Willem Coppijnsz, 4 dagen, 'sdages 10 groot, facit

26 sc 8 d

 

Harman van Aken, 4 dagen, 'sdages 10 groot, facit

26 sc 8 d

 

Geryt Aerntsz, ½ dach van

3 sc

 

Steven Heyricxz, enen dach, 5 groot, facit

3 sc 4 d

 

Geryt Hugenz, 4 dagen, 'sdages 10 groot, facit

26 sc 8 d

 

Martijn vestmeestersknecht, 4 dagen, 'sdages 4 groot, facit

10 sc 8 d

   

Operluyde in dieselve weke

 

'die stedehouder', 4 dagen, 'sdages 7 groot, facit

18 sc 8 d

 

Jan van der Heye, 4 dagen, 'sdages 7 groot, facit

18 sc 8 d

 

Pieter Carnemelc, 4 dagen, 'sdages 7 groot, facit

18 sc 8 d

 

Clais Colijn, ½ dach van

2 sc 4 d

 

Jacop Tant, enen dach, 7 groot, facit

4 sc 8 d

 

Pieter Schoemaker, 4 dagen, 'sdages 7 groot, facit

18 sc 8 d

 

 
Summa 21 £ 14 sc 6 d

 

 

    160    

160

 

Metselairs in die weke dairan

 

Meester Martijn stienhouwer, 5 dagen, 'sdages 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Heynric stienhouwer, 5 dagen, 'sdages 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Geryt Hugenz, 4 dagen, 'sdages 10 groot, facit

26 sc 8 d

 

Coppen Bout, 5 dagen, 'sdages 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Boen Jansz, 5 dagen, 'sdages 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Willem Coppenz, 5 dagen, 'sdages 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Harman van Aken, 5 dagen, 'sdages 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Aernt Ram, 4½ dach, 'sdages 9 groot, facit

27 sc

 

Jan Pietersz, 5 dagen, 'sdages 8 groot, facit

26 sc 8 d

 

Geryt Aerntsz, 4½ dach, 'sdages 9 groot, facit

27 sc

 

Jan Gerytsz, 3 dagen, 'sdages 10 groot, facit

20 sc

 

Jan Gerytsz, 3 dagen, 'sdages 5 groot, facit

10 sc

 

Steven Heynricxz, 5 dagen, 'sdages 5 groot, facit

16 sc 8 d

 

Martijn der vestmeestersknecht, 5 dagen, 'sdages 4 groot, facit

13 sc 4 d

   

Operluyden in die voirscr. Weke

 

'die stedehouder', 4 dagen, 'sdages 7 groot, facit

18 sc 8 d

 

Jan van der Heye, 5 dagen, 'sdages 7 groot, facit

23 sc 4 d

 

Pieter Carnemelc, 5 dagen, 'sdages 7 groot, facit

23 sc 4 d

 

Jacop Tant, 5 dagen, 'sdages 7 groot, facit

23 sc 4 d

 

Pieter Schoemaker, 5 dagen, 'sdages 7 groot, facit

23 sc 4 d

 

Clais Colijn,4½ dach, 'sdages 7 groot, facit

21 sc

 

IJsbrant die operman, 3 dagen, 'sdages 7 groot, facit

14 sc

 

 
Summa 25 £ 14 sc 4 d

 

160v

160v

Martijn stienhouwer, 5 dagen, 'sdages 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Heynric stienhouwer, 5 dagen, 'sdages 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Aernt stienhouwer, 3½ dach, 'sdages 10 groot, facit

23 sc 4 d

 

Geryt Hugenz, 3½ dach, 'sdages 10 groot, facit

23 sc 4 d

 

Pieter Buyse, 4½ dach, 'sdages 10 groot, facit

30 sc

 

Pieter Costijnsz, 5 dagen, 'sdages 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Coppen Bout, 5 dagen, 'sdages 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Boen Jansz, 5 dagen, 'sdages 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Willem Coppen, 5 dagen, 'sdages 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Harman van Aken, 5 dagen, 'sdages 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Aernt Ram, 5 dagen, 'sdages 9 groot, facit

30 sc

 

Jan Gerytsz, 5 dagen, 'sdages 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Jan voirscr. zoen, 5 dagen, 'sdages om 5 groot, facit

16 sc 8 d

 

Jan Pietersz, 5 dagen, 'sdages 8 groot, facit

26 sc 8 d

 

Florys Nellen, 5 dagen, 'sdages 9 groot, facit

30 sc

 

Geryt Aerntsz, 5 dagen, 'sdages 9 groot, facit

30 sc

 

Steven Heynricxz, 5 dagen, 'sdages om 5 groot, facit

16 sc 8 d

 

Jan steinhouwer, 3½ dach, 'sdages 10 groot, facit

23 sc 4 d

 

Martijn Willemsz vestmeestersknecht, 5 dagen, 'sdages 2 placken, facit

13 sc 4 d

   

Operluyde in die voirscr. weke

 

Pieter Schoemaker, 5 dagen, 'sdages 7 groot, facit

23 sc 4 d

 

Clais Colijn, 5 dagen, 'sdages 7 groot, facit

23 sc 4 d

 

Dirc Duycker, 5 dagen, 'sdages 7 groot, facit

23 sc 4 d

 

Jan van der Heye, 5 dagen, 'sdages 7 groot, facit

23 sc 4 d

 

Pieter Carnemelc, 5 dagen, 'sdages 7 groot, facit

23 sc 4 d

 

Jacop Tant, 5 dagen, 'sdages 7 groot, facit

23 sc 4 d

 

'die stedehouder', 3½ dach, 'sdages 7 groot, facit

16 sc 4 d

 

 
Summa 34 £ 6 sc 4 d

 

 

    161    

161

 

Metselairs ende steenhouwers in die weke dairan

 

Martijn stienhouwer, 6 dagen, 'sdages 10 groot, facit

40 sc

 

Heynric stienhouwer, 6 dagen, 'sdages 10 groot, facit

40 sc

 

Jan stienhouwer, 6 dagen, 'sdages 10 groot, facit

40 sc

 

Geryt Hugenz, 6 dagen, 'sdages 10 groot, facit

40 sc

 

Pieter Buyse, 4 dagen, 'sdages 10 groot, facit

26 sc 8 d

 

Coppen Bout, 4 dagen, 'sdages 10 groot, facit

26 sc 8 d

 

Boen Jansz, 4 dagen, 'sdages 10 groot, facit

26 sc 8 d

 

Harman van Aken, 4 dagen, 'sdages 10 groot, facit

26 sc 8 d

 

Geryt Aerntsz, 4 dagen, 'sdages 9 groot, facit

24 sc

 

Steven Heynricxz, 6 dagen, 'sdages 5 groot, facit

20 sc

 

Martijn Willemsz voirn., 6 dagen, 'sdages 4 groot, facit

16 sc

   

Operluyde in die voirscr. weke

 

'die stedehouder', 6 dagen, 'sdages 7 groot, facit

28 sc

 

Dirck Duycker, 2 dagen, 'sdages 7 groot, facit

9 sc 4 d

 

Pieter Carnemelc, 4 dagen, 'sdages 7 groot, facit

18 sc 8 d

 

Pieter Schoemaker, 4 dagen, 'sdages 7 groot, facit

18 sc 8 d

 

Jacop Tant, 4 dagen, 'sdages 7 groot, facit

18 sc 8 d

 

 
Summa 21 £

 

161v

161v

 

Metselairs ende stienhouwers in die weke dairan

 

Martijn stienhouwer, 5 dagen, 'sdages 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Heynric stienhouwer, 5 dagen, 'sdages 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Geryt Hugenz, 4 dagen, 'sdages 10 groot, facit

28 sc 4 d

 

Pieter Buyse, 4 dagen, 'sdages 10 groot, facit

28 sc 4 d

 

Coppen Bout, 4 dagen, 'sdages 10 groot, facit

28 sc 4 d

 

Boen Jansz, 5 dagen, 'sdages 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Harman van Aken, 5 dagen, 'sdages 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Geryt Aerntsz, 5 dagen, 'sdages 9 groot, facit

30 sc

 

Steven Heynricxz, 5 dagen, 'sdages 5 groot, facit

16 sc 8 d

 

Martijn Willemsz voirscr., 5 dagen, 'sdages 4 groot, facit

13 sc 4 d

   

Operluyde in die voirscr. weke

 

'die stedehouder', 4 dagen, 'sdages 7 groot, facit

18 sc 8 d

 

Pieter Carnemelc, 4 dagen 3 quartier, 'sdages 7 groot, facit

22 sc 2 d

 

Pieter Schoemaker, 5 dagen, 'sdages 7 groot, facit

23 sc 4 d

 

Jacop Tant, enen dach, facit

4 sc 8 d

 

Jan van der Heye, 4 dagen, 'sdages 7 groot, facit

18 sc 8 d

 

    162    

162

 

Metselairs in die weeck dairan

 

Meester Martijn, 4 dagen, 'sdages 10 groot, facit

26 sc 8 d

 

Heynric stienhouwer, 4 dagen, 'sdages 10 groot, facit

26 sc 8 d

 

Steven zijn soen, 4 dagen, 'sdages 5 groot, facit

13 sc 4 d

 

Geryt Hugenz, 3½ dach, 'sdages 10 groot, facit

23 sc 4 d

 

Pieter Buyse, 3½ dach, 'sdages 10 groot, facit

23 sc 4 d

 

Boen Jansz, 3½ dach, 'sdages 10 groot, facit

23 sc 4 d

 

Harman van Aken, 1½ dach, 'sdages 9 groot, facit

10 sc

 

Geryt Aerntsz, 1½ dach, 'sdages 9 groot, facit

10 sc

 

Martijn die vestmeestersknecht, 4 dagen, 'sdages 4 groot, facit

10 sc 8 d

   

Operluyde in dieselve weke

 

'die stedehouder', 4 dagen, 'sdages 7 groot, facit

18 sc 8 d

 

Jan van der Heye, 2 dagen, 'sdages 7 groot, facit

9 sc 4 d

   

Metselairs in weke dairan

 

Meester Martijn, 6 dagen, 'sdages 10 groot, facit

40 sc

 

Heynric stienhouwer, 6 dagen, 'sdages 10 groot, facit

40 sc

 

Geryt Aerntsz, 6 dagen, 'sdages 9 groot, facit

36 sc

 

Steven Heynricxz, 6 dagen, 'sdages 10 groot, facit

20 sc

 

Martijn die vestmeestersknecht, 6 dagen, 'sdages 4 groot, facit

16 sc

   

Operluyde in dieselve weke

 

Jan van der Heye, 6 dagen, 'sdages 7 groot, facit

28 sc

 

 
Summa 18 £ 4 sc 4 d

 

162v

162v

 

Metselairs in die weke dairan

 

Meester Martijn, 5 dagen, 'sdages 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Heynric stienhouwer, 5 dagen, 'sdages 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Steven zijn soen, 5 dagen, 'sdages 5 groot, facit

16 sc 8 d

 

Coppen Bout, 2 dagen, 'sdages 10 groot, facit

13 sc 4 d

 

Geryt Aerntsz, 4 dagen, 'sdages 9 groot, facit

24 sc

 

Martijn die vestmeestersknecht, 5 dagen, 'sdages 4 groot, facit

13 sc 4 d

   

Operluyde in dieselve weke

 

Jan van der Heye, 5 dagen, 'sdages 7 groot, facit

23 sc 4 d

 

Matheus Claisz, 2 dagen, 'sdages 7 groot, facit

9 sc 4 d

   

Metselairs in die weke dairan ende was nae Sinte Victoir, gewrocht an die schoirstienen van den toirnen ende an die Hogewoirtsbrug

 

Meester Martijn, 5 dagen, 'sdages 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Heynric stienvoerre, 5 dagen, 'sdages 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Steven sijn soen, 5 dagen, 'sdages 5 groot, facit

16 sc 8 d

 

Geryt Aerntsz, 4 dagen, 'sdages 9 groot, facit

24 sc

 

Geryt Hugenz, 1 dach, 'sdages 10 groot, facit

6 sc 8 d

 

Pieter Buyse, 1½ dach, 'sdages 10 groot, facit

10 sc

 

Martijn Willems als knecht, 5 dagen, 'sdages om 4 groot, facit

13 sc 4 d

   

Operluyde in dieselve weke

 

Jan van der Heye, 5 dagen, 'sdages 7 groot, facit

23 sc 4 d

 

'die stedehouder', 2 dagen, 'sdages 7 groot, facit

9 sc 4 d

 

 
Summa 16 £ 16 sc 8 d

 

 

    163    

163

 

Metselairs in die weke dairan

 

Meester Martijn, 4½ dach, 'sdages 10 groot, facit

30 sc

 

Pieter Buyse, 3 dagen, 'sdages 10 groot, facit

20 sc

 

Geryt Hugenz, 5 dagen, 'sdages 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Heynric stienhouwer, 6 dagen, 'sdages 10 groot, facit

40 sc

 

Steven sijn soen, 6 dagen, 'sdages 5 groot, facit

20 sc

 

Geryt Aerntsz, 5 dagen, 'sdages 9 groot, facit

30 sc

 

Martijn Willems als knecht, 6 dagen, 'sdages om 4 groot, facit

16 sc

   

Operluyde in die weke voirscr.

 

'die stedehouder', 6 dagen, 'sdages 7 groot, facit

28 sc

 

Jan van der Heye, 3 dagen, 'sdages 7 groot, facit

14 sc

   

Metselairs in die weke dairan

 

Martijn stienhouwer, 3 dagen, 'sdages 10 groot, facit

20 sc

 

Heynric stienhouwer, 3½ dach, 'sdages 10 groot, facit

23 sc 4 d

 

Steven zijn zoen, 3 dagen, 'sdages 5 groot, facit

10 sc

 

Geryt Hugenz, 4 dagen, 'sdages 10 groot, facit

26 sc 8 d

 

Pieter Buyse, 5 dagen, 'sdages 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Geryt Aerntsz, 2½ dach, 'sdages 9 groot, facit

15 sc

 

Martijn Willemsz als knecht, 6 dagen, 'sdages om 4 groot, facit

16 sc

   

Operluyden in dieselve weke

 

'die stedehouder', 5½ dach, 'sdages 7 groot, facit

25 sc 8 d

 

Jan van der Heye, 3½ dach, 'sdages 7 groot, facit

16 sc 4 d

 

 
Summa 20 £ 17 sc 8 d

 
 

163v

 

Noch metselairs gewrocht an die Zijlpoort

 

Meester Martijn, 4 dagen, 'sdages 10 groot, facit

26 sc 8 d

 

Geryt Hugenz, 4 dagen, 'sdages 10 groot, facit

26 sc 8 d

 

Martijn Willemsz als knecht, 4 dagen, 'sdages 4 groot, facit

10 sc 8 d

 

Jan van der Hey operman, 4 dagen, 'sdages 6 groot, facit

16 sc

   

Noch in die weke dairan

 

Meester Martijn, 2½ dach, 'sdages 10 groot, facit

16 sc 8 d

 

Geryt Hugenz, 2½ dach, 'sdages 10 groot, facit

16 sc 8 d

 

Martijn Willemsz als knecht, 6 dagen, 'sdages 4 groot, facit

16 sc

 

Jan van der Hey operman, 2½ dach, 'sdages 6 groot, facit

10 sc

 

Item naedat die metselairs offgelaten hadden bleeff die leydecker deckende, soe dat Martijn Willemsz als vestmeestersknecht vergaderde alle die steygerhouten, cloten, basten, hout ende alle dat totter tymmeringe diende, om te brengen in der stede toern. Ende was dairover 15 dagen, hem elkes dages gegeven 4 groot, facit

40 sc

 

 
Summa 8 £ 19 sc 4 d

 

 

    164    

164

 

Tymmerluyde dachhuyren die zij gewrocht hebben in der stede werck ende oirbair tot sulken plaetsen ende an sulck werck als hiernae bescreven staet

   

Eerst an den ramen van der stede

 

Item bij Engelbrecht die tymmerman gemaict in der stede ramen 13 bancken, dairover hij gewrocht heeft 3e dagen, hem 'sdages gegeven 10 groot, ende Geryt zijn zoon, 3 dagen, hem 'sdages gegeven 9 groot, facit t'samen

38 sc

 

Item Jan Heynricxz die tymmermans' twie knechten hebben gewrocht in der stede ramen om die ramen te versien ende te swiepen ende vast te maken ende oic om die bancken van den ramen te verlappen ende te vermaken, elcx 3½ dach, hem beyden t'samen gegeven 'sdages 14 groot, facit

32 sc 8 d

 

Item in die weke voir Mitvasten worden bij Engebrecht Pietersz die tymmerman vermaict die valbruggen van der stede ramen van nuwes, mits dat hij een scip houts halp lossenen dat van Dordrecht quam, dairover hij wrochte 5 dagen, hem 'sdages gegeven 5 placken. Item Geryt zijn zoen dairan gewrocht 4 dagen, hem 'sdages gegeven 9 groot. Facit t'samen

2 £ 17 sc 4 d

 

Item Martijn Willemsz die vestmeestersknecht gegeven van 5 dagen dat hij die tymmerluyde diende, 'sdages 4 groot, facit

13 sc 4 d

 

Item gegeven Jan Jansz van vijff dagen dat hij dat hout dat van Dordrecht quam halp lossenen ende opdoen, 'sdages 3 placken. Ende Jan die tymmermansknecht van derdalven dach werkens dat hij 'tselve hout halp lossenen ende opdoen, 'sdages 9 groot. Facit t'samen

35 sc

 

 
Summa 8 £ 16 sc 4 d

 

164v

164v

 

Tymmerluyden dachhuyren van dat zij die bomen, hecken ende palen om die stede repereerden ende die vastmaicten ende oic die gaten ende sloten dienende in der stede vesten toepaelden, mits dat zij oic toemaicten tiegen die Palmdach die terdoeysen dair men die personagiën op togede opten Palmdach in de processie.

 

Item in die weke na Letare Jherusalem gewrocht an die hecken ende bomen van der stede om der stede vesten bij Engebrecht die tymmerman, vijff dagen, hem 'sdages gegeven 10 groot. Item Geryt Engebrechtsz, 5 dagen, 'sdages 9 groot. Item Jan, Engebrechts' knecht, 5 dagen, 'sdages 9 groot. Ende Martijn Willemsz die vestmeestersknecht, 5 dagen, 'sdages 4 groot. Facit t'samen

5 £ 6 sc 8 d

 

Item in dieselve weke gegeven coman Pieter van dat hij enen halven dach halp hout halen

2 sc

 

Item in die weke voir Palmen noch gewrocht an den bomen ende hecken omme die stede ende om die sloten dienende in der stede vesten toe te paelen. Ende oic mede om die terdoeysen te maken dair men die personaegiën op togede opten Palmendach. Te weten bij Engebrecht, 5½ dach, 'sdages hem gegeven 10 groot. Item Jan zijn knecht, 5½ dach, 'sdages 9 groot. Item Jan Heynricxz tymmerman, 5½ dach, 'sdages 10 groot. Item Dirc, Jans' zoen voirscr. die vestmeestersknecht, ses dagen, 'sdages 4 groot. Facit t'samen

9 £ 8 sc 4 d

 

Item in dieselve weke gegeven Jan Jansz om sulc hout te helpen opdoen als van Dordrecht gecomen was ende voirt van sparren ende plancken te halen ende te brengen op die terdoeysen, t'samen 5½ dach, 'sdages hem gegeven 6 groot, facit

22 sc

 

 
Summa 15 £ 19 sc

 

 

    165    

165

Item in die Heylige Weke noch gewrocht an die voirscr. bomen te versien mitter stakettingen ende anders die gaten van der stede vast te maken, den tymmerluyden gegeven: Eerst Jan Heynricxz die tymmerman, 5 dagen, 'sdages 10 groot. Item Dirc, zijn knecht, 5 dagen, des dages 9 groot. Item Engebrecht die tymmerman, 5 dagen, 'sdages 10 groot. Item Geryt Engebrechtsz zijn soen, 5 dagen, 'sdages 9 groot. Item Jan Dircxz zijn knecht, 5 dagen, des dages 9 groot. Item Martijn Willemsz die vestmeestersknecht, 5 dagen, 'sdages 4 groot. Facit t'samen

8 £ 10 sc

 

Item Jan Jansz gegeven om 't hout an 't werck te brengen ende te voeren, van 5 dagen, 'sdages 6 groot, facit

20 sc

 

Item in die weke na Paesschen noch gewrocht an 't voirscr. Werck mits dat zij een deels scarpten die paelen dair die reetuyn off geslagen ende gesteken is langens den Rijn. Item Jan Heynricxz, 1½ dach; item Dirc, zijn knecht, 2½ dach. Jan gegeven 'sdages 10 groot ende Dirc 9 groot. Item Gerydt, zijn zoen, 2½ dach, 'sdages 9 groot. Item Martijn die vestmeestersknecht, 2½ dach, 'sdages 4 groot. Facit

3 £ 18 sc 4 d

 

Item Jan Jans gegeven van 't hout an die veste te brengen, van 2½ dach, 'sdages 6 groot, facit

10 sc

 

 
Summa 13 £ 18 sc 4 d

 

165v

165v

 

Tymmerluyden hoir dachuyren die gewrocht hebben in den Rijn tusschen der stede ende den palen om die retuyn langes den Rijn te steken ende te bepalen ende om die palen te scharpen dair zij over gewrocht hebben als hiernae volget. Ende quamen te werc des manendages nae Beloken Paesschen

 

Eerst Jan Heynricxz tymmerman, 4½ dach, 'sdages 10 groot, facit

30 sc

 

Dirc, zijn knecht, 4½ dach, 'sdages 9 groot, facit

27 sc

 

Engebrecht Pietersz, 4½ dach, 'sdages 10 groot, facit

30 sc

 

Geryt, zijn zoen, 4½ dach, 'sdages 9 groot, facit

27 sc

 

Jan Dircxz, 4½ dach, 'sdages 9 groot, facit

27 sc

 

Jan Jansz, van hout an 't werck te brengen, 4½ dach, 'sdages 6 groot, facit

18 sc

 

Martijn die vestmeestersknecht, 6 dagen, 'sdaichs 4 groot, facit

16 sc

   

Tymmerluyden in die weke dairan, an die stakettinge in den Rijn voirscr.

 

Engebrecht die tymmerman, 4 dagen, 'sdages 10 groot, facit

26 sc 8 d

 

Geryt, zijn zoen, 4 dagen, 'sdages 9 groot, facit

24 sc

 

Jan, zijn knecht, 4 dagen, 'sdages 9 groot, facit

24 sc

 

Dirc, Jan Heynricxzs' knecht, 4 dagen, 'sdages 9 groot, facit

24 sc

 

Zeger, zijn knecht, 4 dagen, 'sdages 4 groot, facit

10 sc 8 d

   

Tymmerluyde in die weke dairan, an 'tselve werck

 

Engebrecht die tymmerman, 5 dagen, 'sdages 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Geryt, zijn zoen, 6 dagen, 'sdages 9 groot, facit

36 sc

 

Jan, zijn knecht, 6 dagen, 'sdages 9 groot, facit

36 sc

 

Dirc, Jan Heynricxzs' knecht, 6 dagen, 'sdages 9 groot, facit

36 sc

 

Zeger, Engebrecht' knecht, 6 dagen, 'sdages 4 groot, facit

16 sc

 

Huge Reynersz, van 't hout te halen, 5 dagen, 'sdages 6 groot, facit

20 sc

 

Martijn voirscr., van 2 weken, 10 dagen, 'sdages 4 groot, facit

26 sc 8 d

 

 
Summa 24 £ 8 sc 4 d

 

 

    166    

166

 

Tymmerluyden in die weke dairan, comende an 'tselve werck van der stakettinge gewrocht

 

Engebrecht die tymmerman, 5 dagen, 'sdages 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Geryt, zijn zoen, 5 dagen, 'sdages 9 groot, facit

30 sc

 

Jan, zijn knecht, 5 dagen, 'sdages 9 groot, facit

30 sc

 

Zeger, zijn leerknecht, 5 dagen, 'sdages 4 groot, facit

13 sc 4 d

 

Jan Heynricxz tymmerman, 5 dagen, 'sdages 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Dirck, zijn knecht, 5 dagen, 'sdages 9 groot, facit

30 sc

 

Huge Reynersz, van hout an 't werck te brengen, 5 dagen, 'sdages 6 groot, facit

20 sc

 

Martijn Willemsz, 5 dagen, 'sdages 4 groot, facit

13 sc 4 d

   

Tymmerluyden dachuyren gewrocht op die vangenisse ende an den thorenen

 

Engebrecht die tymmerman, 6 dagen, 'sdages 10 groot, facit

40 sc

 

Geryt Engebrechtsz, 6 dagen, 'sdages 9 groot, facit

36 sc

 

Martijn Willemsz, 6 dagen, 'sdages 4 groot, facit

16 sc

 

 
Summa 14 £ 15 sc 4 d

 

166v

166v

 

Tymmerluyden dachuyren gewrocht opten Stien ende vangenisse, om die solderen vast te leggen ende te verdriven, 't ghyjoel te maken ende dairop te brengen ende vast te setten ende anders, gelijck hierna volget

 

Engebrecht die tymmerman, 5 dagen, 'sdages 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Geryt, zijn zoen, 5 dagen, 'sdages 9 groot, facit

30 sc

 

Jan, zijn knecht, 5 dagen, 'sdages 9 groot, facit

30 sc

 

Zeger, zijn knecht, 5 dagen, 'sdages 4 groot, facit

13 sc 4 d

 

Jan Heynricxz, enen dach, 'sdages 10 groot, facit

6 sc 8 d

 

Dirck, zijn knecht, 5 dagen, 'sdages 9 groot, facit

30 sc

 

Martijn die vestmeestersknecht, 5 dagen, 'sdages 4 groot, facit

13 sc 4 d

   

Tymmerluydenloen in die weke dairan, ende is die weke voir Pynxster

 

Engebrecht tymmerman, 6 dagen, 'sdages 10 groot, facit

40 sc

 

Geryt, zijn zoen, 6 dagen, 'sdages 9 groot, facit

36 sc

 

Jan, zijn knecht, 6 dagen, 'sdages 9 groot, facit

36 sc

 

Zeger, zijn leerknecht, 6 dagen, 'sdages 4 groot, facit

16 sc

 

Jan Heynricxz, 4 dagen, 'sdages 10 groot, facit

26 sc 4 d

 

Dirc, zijn knecht, 6 dagen, 'sdages 9 groot, facit

36 sc

 

Martijn die vestmeestersknecht, 6 dagen, 'sdages 4 groot, facit

16 sc

   

Tymmerluydenloen an ''t voirscr. werck in die weke nae Pynxster

 

Engebrecht tymmerman, 3 dagen, 'sdages 10 groot, facit

20 sc

 

Geryt, zijn zoen, 3 dagen, 'sdages 9 groot, facit

18 sc

 

Jan, zijn knecht, 3 dagen, 'sdages 9 groot, facit

18 sc

 

Zeger, zijn leerknecht, 3 dagen, 'sdages 4 groot, facit

8 sc

 

Jan Heynricxz, 3 dagen, 'sdages 10 groot, facit

20 sc

 

Dirc, zijn knecht, 3 dagen, 'sdages 9 groot, facit

18 sc

 

Martijn Willemsz, 3 dagen, 'sdages 9 groot, facit

18 sc

 

 
Summa 23 £ 13 sc

 

 

    167    

167

 

Tymmerluydenloen an 't voirscr. werck in die weke na Beloken Pynxster

 

Jan Heynricxz die tymmerman, 3 dagen, 'sdages 10 groot, facit

20 sc

 

Dirc, zijn knecht, 4 dagen, 'sdages 9 groot, facit

24 sc

 

Engebrecht voirscr., 4 dagen, 'sdages 10 groot, facit

26 sc 8 d

 

Geryt, zijn zoen, 4 dagen, 'sdages 9 groot, facit

24 sc

 

Jan, zijn knecht, 4 dagen, 'sdages 9 groot, facit

24 sc

 

Zeger, zijn knecht, 4 dagen, 'sdages 4 groot, facit

10 sc 8 d

   

Tymmerluydenloen in die weke dairan, die an 't voirscr. werck ende an die hecken te hangen gewrocht hebben

 

Jan Heynricxz, twie dagen, 'sdages 10 groot, facit

13 sc 4 d

 

Dirc, zijn knecht, 5 dagen, 'sdages 9 groot, facit

30 sc

 

Item een tymmergesel die Jan voirscr. die hecken halp hangen, twie dagen, 'sdages 9 groot, facit

12 sc

 

Engebrecht tymmerman, 6 dagen, 'sdages 10 groot, facit

40 sc

 

Geryt, zijn zoen, 6 dagen, 'sdages 9 groot, facit

36 sc

 

Jan, zijn knecht, 6 dagen, 'sdages 9 groot, facit

36 sc

 

Zeger, zijn leerknecht, 6 dagen, 'sdages 4 groot, facit

16 sc

   

Tymmerluydenloen an 't voirscr. werck in die weke na Sint Jan

 

Engebrecht tymmerman, 3 dagen, 'sdages 10 groot, facit

20 sc

 

Geryt, zijn zoen, 3 dagen, 'sdages 9 groot, facit

18 sc

 

Jan, zijn knecht, 3 dagen, 'sdages 9 groot, facit

18 sc

 

Zeger, zijn leerknecht, 3 dagen, 'sdages 4 groot, facit

8 sc

 

 
Summa 18 £ 16 sc 8 d

 

167v

167v

 

Tymmerluyden dachuyren an 't voirscr. werck van 't ghioel in die weke dairan

 

Engebrecht die tymmerman, 3 dagen, 'sdages 10 groot, facit

20 sc

 

Geryt, zijn zoen, 3 dagen, 'sdages 9 groot, facit

18 sc

 

Jan, zijn knecht, 3 dagen, 'sdages 9 groot, facit

18 sc

 

Zeger, zijn leerknecht, 3 dagen, 'sdages 4 groot, facit

8 sc

   

Tymmerluydenloen in die weke dairan an 'tselve werck

 

Engebrecht tymmerman, 6 dagen, 'sdages 10 groot, facit

40 sc

 

Geryt, zijn zoen, 6 dagen, 'sdages 9 groot, facit

36 sc

 

Jan, zijn knecht, 6 dagen, 'sdages 9 groot, facit

36 sc

 

Zeger, zijn leerknecht, 6 dagen, 'sdages 4 groot, facit

16 sc

   

Tymmerluydenloen in die weke dairan an 'tselve werck van den ghioel

 

Engebrecht tymmerman, 6 dagen, 'sdages 10 groot, facit

40 sc

 

Geryt, zijn zoen, 6 dagen, 'sdages 9 groot, facit

36 sc

 

Jan, zijn knecht, 6 dagen, 'sdages 9 groot, facit

36 sc

 

Zeger, zijn leerknecht, 6 dagen, 'sdages 4 groot, facit

16 sc

   

Tymmerluydenloen in die weke dairan an 'tselve werck van den gejoel

 

Engebrecht tymmerman, enen dach, 'sdages 10 groot, facit

6 sc 8 d

 

Geryt, zijn zoen, enen dach, 'sdages 9 groot, facit

6 sc

 

Jan, zijn knecht, enen dach, 'sdages 9 groot, facit

6 sc

 

Zeger, zijn leerknecht, enen dach, 'sdages 4 groot, facit

2 sc 8 d

 

 
Summa 17 £ 1 sc 4 d

 

 

    168    

168

 

Tymmerluyden dachhuyren van die stock te vermaken ende die te brengen ende te setten opter vangenisse gelijc hierna bescreven staet

 

Engebrecht die tymmerman, 4 dagen, 'sdages 10 groot, facit

26 sc 8 d

 

Geryt, zijn zoen, 4 dagen, 'sdages 9 groot, facit

24 sc

 

Zeger, zijn knecht, 4 dagen, 'sdages 4 groot, facit

10 sc 8 d

   

Tymmerluydeloen in die weke dairan an 'tselve werck

 

Engebrecht voirscr., 4 dagen, 'sdages 10 groot, facit

26 sc 8 d

 

Zeger, zijn knecht, 4 dagen, 'sdages 4 groot, facit

10 sc 8 d

   

Tymmerluydenloen in die weke dairan an 't werck van den stock te setten

 

Engebrecht voirscr., 2½ dach, 'sdages 10 groot, facit

16 sc 8 d

 

Geryt, zijn zoen, 2½ dach, 'sdages 9 groot, facit

15 sc

 

Zeger, sijn knecht, 2½ dach, 'sdages 4 groot, facit

6 sc 8 d

   

Tymmerluydenloen ende dachuyren van dat zij in die weke dairan gewrocht hebben op die Stien ende vangenisse van des dair te maken was

 

Engebrecht voirscr., 4½ dach, 'sdages 10 groot, facit

30 sc

 

Geryt, zijn zoen, 5 dagen, 'sdages 9 groot, facit

30 sc

 

Zeger, zijn knecht, 5 dagen, 'sdages 4 groot, facit

13 sc 4 d

   

Tymmerluydeloen in die weke dairan

 

Engebrecht Pietersz, 5 dagen, 'sdages 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Geryt, zijn zoen, 5 dagen, 'sdages 9 groot, facit

30 sc

 

Zeger, zijn knecht, 5 dagen, 'sdages 4 groot, facit

13 sc 4 d

 

 
Summa 14 £ 7 sc

 

168v

168v

 

Noch tymmerluydenloen in die weke dairan op die Stien

 

Engebrecht tymmerman, 6 dagen, 'sdages 10 groot, facit

40 sc

 

Geryt, sijn zoen, 6 dagen, 'sdages 9 groot, facit

36 sc

 

Zeger, sijn knecht, 6 dagen, 'sdages 4 groot, facit

16 sc

   

Noch tymmerluydenloen op die Stien gewrocht in die weke dairan

 

Engebrecht voirscr., 4½ dach, 'sdages 10 groot, facit

30 sc

 

Geryt, zijn zoen, 5 dagen, 'sdages 9 groot, facit

30 sc

 

Zeger, sijn knecht, 5 dagen, 'sdages 4 groot, facit

16 sc

   

Noch tymmerluydenloen in die weke dairan gewrocht op die Stien

 

Engebrecht die tymmerman, 4 dagen, 'sdages 10 groot, facit

26 sc 8 d

 

Geryt, zijn zoen, 4 dagen, 'sdages 9 groot, facit

24 sc

 

Zeger, zijn knecht, 4 dagen, 'sdages 4 groot, facit

10 sc 8 d

 

 
Summa 11 £ 2 sc 8 d

 

 

    169    

169

 

Tymmerluydden dachuyren gewrocht om die bregge, poorte ende hecken te maken ende te setten op 't erve ende sloten van den galge

 

Engebrecht tymmerman, 6 dagen, 'sdages 10 groot, facit

40 sc

 

Geryt, sijn zoen, 6 dagen, 'sdages 9 groot, facit

36 sc

 

Zeger, zijn knecht, 6 dagen, 'sdages 4 groot, facit

16 sc

   

In die weke dairan der tymmerluydenloen an 'tselve werck

 

Engebrecht voirscr., 5 dagen, 'sdages 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Geryt, zijn zoen, 5 dagen, 'sdages 9 groot, facit

30 sc

 

Zeger, sijn knecht, 5 dagen, 'sdages 4 groot, facit

13 sc 4 d

   

In die weke dairan der thymmerluydenloen an 'tselve werck

 

Engebrecht voirscr., enen dach, 'sdages 10 groot, facit

6 sc 8 d

 

Geryt, sijn zoen, enen dach, 'sdages 9 groot, facit

6 sc

 

Zeger, sijn knecht, enen dach, 'sdages 4 groot, facit

2 sc 8 d

   

Noch in die weke dairan der tymmerluydenloen an 't voirscr. werck

 

Engebrecht voirscr., 5 dagen, 'sdages 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Geryt, zijn zoen, 5 dagen, 'sdages 9 groot, facit

30 sc

 

Zeger, zijn knecht, 5 dagen, 'sdages 4 groot, facit

13 sc 4 d

 

 
Summa 13 £ 8 d

 

169v

169v

 

Tymmerluydenloen ende dachuyren van dat se gewrocht hebben op die Zijlpoort, an 't huys dairan staende ende an den thorenen

 

Engebrecht die tymmerman, 6 dagen, 'sdages 4 placken, facit

32 sc

 

Zeger, zijn knecht, 6 dagen, 'sdages 4 groot, facit

16 sc

   

In die weke dairan an 'tselve werck

 

Engebrecht voirscr., 3 dagen, 'sdages 4 placken, facit

16 sc

 

Zeger, zijn knecht, 3 dagen, 'sdages 4 groot, facit

8 sc

 

Engebrecht voirscr., 5 dagen, 'sdages 4 placken, facit

26 sc 8 d

 

Geryt, sijn zoen, 5 dagen, 'sdages 7 groot, facit

23 sc 4 d

 

Zeger, zijn knecht, 5 dagen, 'sdages 4 groot, facit

13 sc 4 d

   

Tymmerluydenloen gewrocht an 't voirscr. werck ende op die Zijlpoort die solder te leggen als hierna volget

 

Engebrecht die tymmerman, 2 dagen, 'sdages 8 groot, facit

10 sc 8 d

 

Geryt, zijn zoen, 2 dagen, 'sdages 7 groot, facit

9 sc 4 d

 

Zeger, sijn knecht, 2 dagen, 'sdages 4 groot, facit

5 sc 4 d

 

Martijn die vestmeestersknecht, 2 dagen, 'sdages 4 groot, facit

5 sc 4 d

 

 
Summa 8 £ 16 sc

 

 

    170    

170

 

Noch tymmerluydenloen van die cappen te maken, staende opten toren bij Jacop van Zonnevelts' molen ende opten twie toornen staende opten Rijn bij die nuwe brugge

 

Item hebben die vestmeesteren bij consent van den Gerechte openbairlic besteedt te maken ende mit wagenschot te decken die cappe van den groten toren bij Jacop van Zonnevelts' molen, dair die wercluyde alle dat canthout toe leveren souden op die mate ende steke die dairoff gegeven wort, uutgenomen dat wagenschot, dair men 't mede soude decken, dat soude die stede selve raeu dairtoe leveren dair uutsneden cedelen off gemaict worden. Welc werc Willem Sandersz angenomen heeft te maken ende te decken om 158 £ payments, die dese vestmeesteren hem gegeven ende betailt hebben, dairom hier uutgegeven ende betailt die voirscr.

158 £

 

Item in derselver maniere ende voirwairde worden besteedt te maken die twie cappen opten toernen staende an die nuewe brugge opten Rijn ende die decken mit wagenschot dat die stede raeu dairtoe leverde. Welck werck Jan Heynricxz die tymmerman angenomen heeft te maken ende te decken om 150 £ payments, die dese vestmeesteren hem gegeven ende betailt hebben dairom hier uutgegeven die voirscr.

150 £

 

Item boven die voirwaerden die mit Willem ende Jan voirscr. gemaict waeren hebben zij als overwerc gemaict in den groten thoren, soe 't stienwerck hoger viel dan 't eerst geraemt was ende dan 't hem besteet was, achte cruysbalcken mit stantvincken ende carbelen gebonden, in den thoren boven den voirwaerden. Ende in den twie cliene toirnen gemaict twie veynsteren mit casijnen ende die gestoppet ende anders, dairoff hem beyden tesamen gegeven ende betailt is

29 £

 

 
Summa 337 £

 

170v

170v

 

Uutgegeven van scrienmakersloen als hiernae bescreven staet

 

Item Willem Engel gegeven van drie tavereelen te maken op die voircamer alse een dair mijn genadige heer den hertoge ende mijn genadige heer van Charlois elck in gefigureert sijn; gemaict twie leeuwen mit helmen ende wapenen, t'samen 5 Rijnsche gulden, sonder hout dairtoe te doen, den gulden 40 groot. Facit

6 £ 13 sc 4 d

 

Item Willem Ebgel voirscr. noch gegeven van een groot tavereel te maken an die schoorstien op die voorsael, twie Rijnssche gulden, 't stic 40 groot, facit

53 sc 4 d

 

Item bij Willem Engel verhangen van der muyer die tavereelen op die voircamer, hem dairoff gegeven 40 sc. Item dieselve gemaict ende becleedet die vijff stantvincken, hem dairvoir betailt 20 sc. Ende beneden onder die voet van den heeren gemaict een verhemelt gelijc die lijsten, hem dairvoir betailt 3½ Rijnssche gulden. Ende hem betailt van cogge boirt hout 1½ gulden. Den gulden 40 groot, facit

9 £ 13 sc 4 d

 

Item Willem Engel voirscr. Gegeven ende betailt van dat poertail op die voircamer te vermaiken, van hout ende arbeyt 2 Rijnsche gulden, facit

53 sc 4 d

 

Item denselven Willem gegeven ende betailt van die bancken te maken in die aftercamer an die schijff mitten voet schamelen, 4 Rijnssche gulden. Ende van een rechtveynster dienende op die voirsale te maken, 10 placken. Facit

6 £

 

 
Summa 27 £ 13 sc 4 d

 

 

    171    

171

 

Uutgegeven den houtsagers die hout gesaecht hebben dat men verwrocht heeft in den ramen, an 't gejoel, an die stakettinge, an die hecken, an die brugge ende poorte van der galge ende aen die bruggen van der stede ende anders

 

Item Goeswijn die houtsager mit sijn geselle gegeven van een balck te sagen dair 13 bancken off gesaecht worden totten nuwen ramen. Ende noch van een ander sticke houts; t'samen 8 placken, facit

10 sc 8 d

 

Item noch Goeswijn voirscr. mit zijn geselle gegeven van een deel houts te sagen, dair men 't pyshuys off maicte, 4½ plack, facit

6 sc

 

Item Goeswijn mit zijn geselle gegeven van een gordinge te sagen an die hecken gemaict an die graften van der stede, van 2½ dach, 'sdages 8 placken, facit

26 sc 8 d

 

Item Goeswijn houtsager ende zijn geselle gegeven van 4 dagen houtsagens an die gordinge an die palen, 'sdages 8 placken, facit

2 £ 2 sc 8 d

 

Item Goeswijn voirscr. gegeven van 1½ dach sagens van die balcken gewrocht an 't gejoel ende noch van 3½ dach sagens an hout van den gejoel, 'sdages 8 placken, facit

2 £ 13 sc 4 d

 

Item in die weke na Beloken Paesschen gegeven Goeswijn die houtsager van 4½ dach sagens, ende in die weke dairan van 3 dagen houtsagens, van hout verwrocht an die hecken, stakettingen ende anders, 'sdages 8 placken, facit

4 £

 

Item Goeswijn voirscr. gegeven mit zijn geselle van een dach houtsagens 8 placken ende van een balck te sagen die geleyt wort op die muyer buyten die Hagepoort, 3 placken, facit t'samen

14 sc 8 d

 

 
Summa 11 £ 14 sc

 

171v

171v

Item Goeswijn die houtsager gegeven van enen halven dach sagens 4 placken. Ende noch van 18 sneden wagenschots 6 placken. Item van enen halven dach houtsagens verwrocht op Thonisbregge. Facit t'samen

18 sc 8 d

 

Item Goeswijn houtsager ende zijn geselle gegeven van wagenschot ende canthout te sagen, verwrocht an die galchbrugge, t'samen 8 placken een oirt, facit

11 sc

 

Item Jacop van Rossen gegeven van hout te sagen

6 sc

 

Item noch een ander geselle gegeven van hout te sagen, 6 placken, facit

8 sc

 

Item Goeswijn die houtsager gegeven mit zijn geselle van alrehande hout te sagen dat men an 't werck van den Steen ende an die stakettinge behoift heeft, van 1½ dach, 'sdages 8 placken, facit

16 sc

 

 
Summa 2 £ 19 sc 8 d

 

 

    172    

172

 

Uutgegeven den rietdeckers om riet, om zoden, om latten, ende om locksnoer, verbesicht an den poorten, toornen ende anders in den werck van der stede, als hiernae volget

   

Eerst an 't huys dair 't gejoel in staet, an Onser Vrouwengasthuys

 

Dirc Olykoick die rietdecker gegeven mit hem derden van 6 dach deckens an 't voirscr. huys, 'sdages 9 placken. Item gecoft tiegen Louwerys Willemsz 86 voir riets, gedect op 't voirscr. huys, 't voer 2½ groot. Item van locsnoir gegeven 14 sc. Item van 100 latten, 10 groot. Item van 400 vorstzoeden, elck hondert 4½ groot. Item Zeger die liemer gegeven van 't voirscr. Huys te liemen 20 sc. Facit tesamen

13 £ 8 sc

 

Item in die weke nae Beloken Paesschen heeft Dirc die decker voirscr. gewrocht an die Zijlpoort ende an der stede toirnen dairomtrent staende, om die te versien ende te decken; in drie weken 13½ dach, mit hem derden 'sdages t'samen gegeven 9 placken. Item gecoft tiegen Louwerys Willemsz 20 voir riets, verwrocht an der voirscr. poirte ende toirnen, 2 groot ende 68 voir riets 2½ groot. Item van 9 bossch locksnoirs, elc bossch 3 groot. Item een vierendeel latten, 2½ groot. Facit t'samen

16 £ 1 sc 8 d

 

Item in dat huys staende bezijden an die Zijlpoort dair die poortier in woent, die een zijde verdecket ende d' ander zijde verstoppet, dair Dirc voirscr. mit hem derden an gewrocht heeft in den herreft 5 dagen, hem 'sdages gegeven 8 placken. Item gegeven van 20 voir riets, coste elc voir 13 doeyts. Item van 200 zoeden, 10 groot. Item an locksnoir ende stroe, 4 placken. Item van twie bossch latten, 5 groot. Facit t'samen

5 £ 12 sc

 

 
Summa 35 £ 2 sc 8 d

 

172v

172v

 

Die toirnen an die Hoghewoirtspoort

 

Item Dirc Costijnsz die decker mit hem derden gewrocht an die toirnen staende an die Hogewoirtspoort, 5 dagen, hem 'sdages gegeven t'samen, 9 placken. Item van Louwerys Willemsz gehadt 28 voir riets, elck voir om 2½ groot. Item van locksnoir gegeven, 6 groot. Facit t'samen

5 £ 10 sc 8 d

 

Item Dirc Costijnsz voirscr. mit hem derden gewrocht an die toirne neffens die Cellebroedersgraft ende an ander toirnen 3½ dach, 'sdages tesamen gegeven, 9 placken. Item an den toirn verdect 18 voir riets, elc voer 2½ groot. Item van locksnoir gegeven, 6 groot. Item om binstroe, 4 groot. Item om leggairden, 1½ groot. Item van 50 latten, 5 groot. Ende van 700 zoeden die gedect zijn opten toirnen voirscr. ende op die toirnen an doe Hogehwoirtspoort, elc hondert voir 4½ groot. Item gegeven van sciphuyr, 2 groot. Facit t'samen

5 £ 5 sc 4 d

 

Item Dirc voirscr. heeft gedect op die schole mit twie knechten 8te dagen, 'sdages tesamen gegeven, 8 placken. Item dair verdect 40 voir riest, elck voir 13 doeyts. Item 4 bossch locksnoir, coste 6 placken. Item van een vierendeel latten, 2 groot. Item van binstroe, enen groot. Item van 50 zoeden, 2½ groot. Facit t'samen

9 £ 4 sc

 

Item gegeven Adriaen Heynricxz die tegeldecker van twie dagen deckens dat pyshuys opten Rijn mit tegelen, ende tot anderen plaetsen, 'sdages 9 groot. Item van latten, 6 groot. Item van 600 tegelen, 't hondert 5 groot ende van 7 vorsten, 't stic ½ groten. Facit t'samen

38 sc 4 d

 

 
Summa 21 £18 sc 4 d

 

 

    173    

173

 

Alrehande uutgeven

 

Item gecoft twie berryen, aerde mede in te dregen onder die galge, costen t'samen 9 groot. Item gegeven van vier nuwe bennen die op die voirscr. berryen ghespijkert worden om d' airde dairmede te dregen, costen 10½ groot. Facit t'samen

13 sc

 

Item Louwe die cuper gegeven van twie calcktobbenen, 8 placken ende van twie emmers, t'samen 5 groot ende van calcktobbenen te binden, van hoepen, 5 placken. Facit t'samen

20 sc 8 d

 

Item Dirc Louwenz gegeven van zijn huys staende bij Jacop van Zonnevelts' molen, dair die stienhouwers in houweden, 17 placken, facit

22 sc 8 d

 

Item Jacop Clementsz gegeven van een knoep te stofferen ende te setten op 't pyshuys van den Stien van de vangenisse, 24 placken, facit

32 sc

 

Item Symon Jansz die scilder gegeven van een tavereel te stofferen mit mijn genadigen heere den hertoge van Bourgondiën ende mit mijn genadigen heer van Charlois, elck mit horen wapenen, 16 Rijnssche gulden, 't stic 20 placken, facit

21 £ 6 sc 8 d

 

Item Jacop Clementsz gegeven van 4 stantvincken staende op die voircamer, te stofferen ende elke stantvinck een tuyn van loet gemaect ende van goude gestoffeert, voir veruwe, voir gout ende voir den arbeyt t'samen 8 Rijnsche gulden, 't stick 40 groot. Facit t'samen

10 £ 13 sc 4 d

 

Item gegeven Wijnnairt die francijnmaker van 400 gouts, dair die tavereelen mede vermaict ende verstoffeert worden, van elc hondert 24 placken, facit

6 £ 8 sc

 

 
Summa 42 £ 16 sc 4 d

 

173v

173v

Item gemaict bij Jacop Clementsz om te setten opten groten thoren staende bij Jacop van Zonnevelts' molen, enen groten volgel, een croen ende een bloem mit achte knoepen op die veynsteren te setten, ende van steygeren ende op te setten, 8 Rijnsche gulden ende voir zijn arbeyt van stofferen 2½ Rijnsche gulden. Facit t'samen

14 £

 

Item gecoft bij Jacop Clementsz 800 bladen goudts om den vogel, den croen, die bloem ende die 8te knoppen, staende opten voirscr. thoren dairmede te stofferen, coste elck hondert 28 placken, facit

14 £ 18 sc 8 d

 

Item heeft Jacop Clementsz gemaect ende geleyt een loden goede tusschen der stede huys ende Adriaen van Poelgeests' huys, hem gegeven voir zijnen arbeyt 10 placken, facit

13 sc 4 d

 

Item Heynrick Aelbrechtsz die volre gegeven van alle die groen clederen hangende op der stede camer te wasschen ende schoen te maken 12 placken, facit

16 sc

 

Item gegeven van 6 ellen groens om die donckerre te verwen ende die cleder dairmede te vermaken, zoe zij van honden geschuert waeren, 6 placken, facit

8 sc

 

Item Jacop Zijbrantsz die snijder gegeven van die groen clederen op die cmaer te verlappen ende te hangen 35 placken, facit

2 £ 6 sc 8 d

 

Item gegeven 2 gesellen om die straet voir der stede huys schoen te maken, 3 groot, facit

2 sc

 

Item gegeven 3 gesellen die 't pyshuys an der stede huys schoen maicten 52 placken, ende van bier 4 placken ende van kaerssen 3 groot, facit t'samen

3 £ 16 sc 4 d

 

 
Summa 37 £ 1 sc

 

 

    174    

174

Item des saterdages voir Sinte Louwerysavont reysde Symon Paidze t' 's-Hertogenbossche om leyen te copen dair men die drie toirnen mede decken soude, alsoe tot Dordrecht geen leyen en waren. Ende was uut 2½ dach, van cost, wagenhuyr, van wijncoop ende anders t'samen 35 placken. Facit

46 sc 8 d

 

Item soe worden die leyen die t' 's-Hertogenbossche gecoft waeren bij Symon voirscr. tot Gorichem in die tolle gehouden om die tollen dairoff te hebben. Dus wort vercregen uten rade een mandement dairmede een duerwairder gesendt wort an den voirscr. tollenair due uut was 5 dagen, hem 'sdages gegeven 10 placken, ende van 't mandement 6 placken. Facit t'samen

3 £ 14 sc 8 d

 

Item wort Martijn Willemsz gesent in den Hage an den rentmeester Clais die Vriese om te kennen te geven dat die stede hoir leyen tot Gorichem gehouden en getoeft waeren in de tollen begeren an hem dat hij verwerven woude van den rade een mandement gaende an den tollenair voirscr. dat se ontslagen mochten worden, 'twelc dat die voirscr. Rentmeester dede ende een mandement warff als voirscr. is. Ende was uut 2 dagen, van cost, wagenhuyr en de voir zijn dachuyr, 'sdages 8 placken, facit

21 sc 4 d

 

Item alsoe Jan die leydecker van t' 's-Hertogenbosch mit zijn knechten op die leyen quamen ende die leyen gehouden worden tot Gorichem, soe bleeff hij op die leyden om die te bewaren ende halp se tot Dordrecht oversetten ende ontfinck bij den getale soe men se toe Dordrecht versceepte. Ende sie die leyen om die arrestacie wille lange onderwege lagen, dairmede hij ledich ghinck ende sijn dagen versuymde, soe is voir zijn verleggen mit hem gedadinct voir hem ende zijne gesellen om 8½ Rijnsche gulden, facit

11 £ 6 sc 8 d

 

 
Summa 18 £ 9 sc 4 d

 

174v

174v

Item gecoft bij Martijn Willemsz een peecktobben voir die metselairs, coste 4 groot. Item gegeven van schiphuyr gebeischt an die Naicte Sluyse dair men die hecken mede hinck, 4 groot. Item noch van schiphuyr dair die hoelscierstien mede gehailt wort, enen groot. Item gegeven van 55 wagenschotten te halen van Heertgen Omenzs tot Willem Sanderszoens, 2 groot. Item noch gegeven van spiegelhairs ende van peck dair men sument off maicte, 3 groot. Facit al t'samen

6 sc 4 d

 

Item gegeven Jan Screvel van 6½ dach die hij als vestmeestersknecht gedient heeft voir Sinte Pietersdage, elcx dages 2 placken, facit

17 sc 4 d

 

Item Ghijsbrecht die lijndraeyer gegeven van reepen die an die heye gesteken wort om dairmede die palen te heyen, 6 placken, facit

8 sc

 

Item gegeven Dirc Jansz die lijndraeyer van 12 pont touwes gesteken an die valbruggen in den ramen, elck pondt om enen halven braspennynck. Item noch 27 lb touwes die gebesicht worden an die stakettinge in den Rijn. Elck lb enen halven braspennynck. Facit t'samen

32 sc 6 d

 

Item om die drie cappen van den toernen te maken soe worden die doen roepen in die kerck, gegeven den roeper 4 groot mits dat hij se veylde tot Geryt Hugenzs. Item tot Geryt Hugenzs verdroncken in 't besteden, voir die wijncoep 17½ placke. Ende Florys die tymmerman gegeven voir roucoep, 2½ placke. Facit t'samen

29 sc 4 d

 

 
Summa 4 £ 16 sc 6 d

 

 

    175    

175

Item van Dirc van Honthorst gegeven als van den groten thoren 't leydack te metten, beloipt 15 roeden, van elcken roede enen halven groten, facit

5 sc

 

Item gegeven Willem Zoet van die leeuen buyten die Hagepoort ende van die brugge bij Thonis te peecken, t'samen

2 £

 

Item Joest Nagel die borduerwercker gegeven ende betailt dat tot zijnen huyse gehailt is, alse bast, olye, kaerssen, resel, besemen, papier ende anders, dat men op 't werck van der stede behoift heeft an alrehande cleene perticulen ende pennyncwairde, nae inhout zijn cedel die hij den vestmeesters dairoff overgelevert heeft

43 sc 8 d

 

Item mager Geryt gegeven van 3 tael turffs die in die loedze verbarnt worden om te soudieren ende crammen te ghieten in den harden stien an den thoren

1 sc 9 d

 

Item Symon Jansz die scilder gegeven voir een grote ledder die hem off gelient was om te besigen an den groten thoren, die welke in den thoren gemetselt wort, dat men se niet uutbrengen en mach

2 £

 

Item gecoft tiegen coman Clais 2 horden om 4 placken, gebesicht an der stede werck ende gegeven om bast dair 'die hemdebreyder' mede gebonden ende gerecht wort, 4 groot. Facit t'samen

8 sc

 

Item gegeven meester Martijn van stienen leeutgens staende opten groten thoren over die duer, 12 placken, facit

16 sc

 

 
Summa 7 £ 14 sc 5 d

 

175v

175v

Item Thonis Jansz gegeven van sciphuyr dat men gebesicht heeft in der stede werck, an die brugge ende anders, 4 placken, facit

5 sc 4 d

 

Item Cornelis die Keyser ende Jan van Cleve der stede emmermakers betailt van 94 leeren emmers die der stede toebehoren voir hoir emmergelt als voirwairde is, van 't stick 6 pennyngen payments

47 sc

 

Item Willem Clap gegeven ende betailt voir sijn loen van dat al dit jair over der stede huys op ende toegesloten heeft ende beneden mit die plaetse ende den ganck schoen gehouden heeft van den vulnisse als dat behoirt ende costumelic is

20 sc

 

Item bij bevele van den Gerechte gegeven coman Doe ende Dirc Aelbrechtsz mit hoit medegesellen als homans om den Ouden Rijn te baggairden ende te diepen, boven dat die buyren dairtoe gaven, als in 't voirleden jair bij den Gerechte overdragen was, 11 Rijnsche gulden ende 17 placken, facit

15 £ 16 sc

 

Item bij bevele van den Gerechte gegeven geer Geryt Hollantszoen om die gesellen te deelen die opten Palmendach in die processie opte terdoeysen die personaegyën speelden, 3 Rijnsche gulden, 't stic 40 groot, facit

4 £

 

Item gegeven Ewout die clerck van enen blaffert te maken ende voir papier, 4 placken, facit

6 sc 4 d

 

Item gegeven Jan van Zwieten van 14 voet hoickstien, die voet enen braspennynck, facit

23 sc 4 d

 

 
Summa 24 £ 17 sc

  

 

 

    176    

176

 

Uutgegeven van wedden

 

Item rekenen die vestmeesteren hemselven betailt voir hoir wedden 20 Rijnssche gulden. Ende voir die wesemeesterswedden als Jan van Zonnevelt ende Clais Claisz t'samen 20 Rijnsche gulden, die zij betailt hebben 't stick 40 groot, facit

53 £ 6 sc 8 d

 

Item gecoft 4 ellen groens lakens tot behoiff Willem Dobbenzoens als clerc ende knecht van den wesemeesteren, tot zijn tabbert ende cledinge, coste elc ellen 20 placken, facit

5 £ 6 sc 8 d

 

Item den clerck gegeven van dese rekenynge te maken. Ende noch van twie gelike boicken daroff te scriven, tesamen

8 £

 

 
Summa 66 £ 13 sc 4 d

  

 
       

176v

176v

 

Summa summarum van alle den uutgeven van deser rekeninge beloipt

2.844 £ 14 sc 11 d

   

Ende 't ontfanc is

2.844 £ 14 sc 11 d

   

Dus soe comt dat ontfanck ende 't uutgeven gelijc uut

   

Dese rekeninge wort gedaen opten 15en dach in Septembri anno '66 voir den Gerechte ende vroescip. Ende is geloift ende gesloten bij den Gerechte, rogiermeesteren ende vroescip opten 23 dach in Octobri anno '66.

 

Auteur Jan Dröge
Publicatie vestmeesters