Rekeningen Pieterskerk 1407

Erfgoed Leiden

en omstreken


 
Transcriptie: Ed van der Vlist 

 

pkr kleur
Archief Kerken

inv. nr. 323

    1    

   

Dit is dat Goeswijn Claes s., Bertelmees Ymmen s., Gherijt Emmen soen ende Symon Bort ontfanghen hebben van Sinte Pieters goede, verval, afterstal, jairlixe renten, kercghelt dat die hoofmans ghelevert hebben ende anders van allen goeden so hierna gescreven staet sint dat hem die kercmeesterscip bevolen wort, dat was tot Sinte Pieters daghe in den lenten int jair XIIIIc ende VII, diet bewaert hebben tot Sinte Pieters daghe toe in den lenten int jair XIIIIc ende VIII, ende alle renten ende goede heel gerekent in horen ontfanc dair die daghe of gheleden sijn. Ende wes men den kercmeesters vors. dair niet of betaelt en heeft, dat rekenen si hierna weder in horen uutgheven, al bi goeden payment na ons heren ghebot.

 

Inden eersten so beliep dat afterstal dat die kercmeesters lest overleverden na inhout der rekeninghe van ouden renten, van ouden kercghelde dat die oude kercmeesters overleverden ende anders van renten dat onbetailt was CL £ IIII s. I d. I ø II miten lichts payments, facit in goeden payment

C £ II s. IX d. I mijt

I. Somma per se

C £ II s. IX d. I mijt

    2    

   

Item ontfaen van ouden renten op lant

 

Item Goeswijn Claes s. van een uterdijc bi tSijlpoorthuys

X s.

Item die selve noch een uterdijc

V s.

Item Willem Roedinx s. van enen uterdijc die hi cofte jeghen Gherijt Syben s.

V s.

Item Claes Jans s. van II uterdijc, elc V gr., facit

VI s. VIII d.

Item die selve noch een uterdijc die Floerkijn was

XX s.

Item Jan Grieten s. ende Pieter Butenwech Gherijt s. op hoir lant

XVI s.

Item Ailwijn Symon Ghiben s. van X hont lants te Voirscoten

XXIX s.

Item Jan Willem s. tot Oestgheest dat Jan van den Werve besprac

XXXIII s. IIII d.

Item Mathijs Pieter Ermgairden s. van tBrecweer

X s.

Item Pieter Butenwech Gherijt s. van der Venne

XXV s. IIII d.

Item dat lant dat Wouter Ghelmairs was tot Hasairtswoude dat hoert nu toe Gherijt Martijns s. van dat Butterman dairop besprac

XXVI s. VIII d.

Item Jan Dirc Grieten s.s. oec aldair van dat Butterman besprac

XX s.

Item Ailbrecht grote Wouter s. tot Stompic op dat lant dat Bottermans wijf dairop besprac

XIII s. IIII d.

Item die Heylighe Gheestmeesters van joncfrou Aechten lamp

XL s.

Somma

XIII £ IIII d.

2v

   

Noch van lantrenten op meye ende Sinte Jans misse te midsomer, dair die huyer of inghinc int jair XIIIIc ende een durende X jair lanc

 

Item Ghijsbrecht Claes s. ende van hem overheeft Philips Wouter s. een camp lants onder den Doelen ende hout IIs morghen V jair lanc te weyden, tsjairs om

XII £ XII d.

Item Ever Ghiben s. een camp dairan ende hout V morghen Is hont XXXVII ghaerden, die morghen om III £ XII d., facit

XIX £ II s.

Item Jan Symon Ghisen s. ende van hem overheeft Claes Betkijn enen camp dairan ende hout V morghen IIs hont XI ghaerden, die morghen om III £ XVI s., facit

XX £ XIII s. I d.

Item Jacob Dammes s. een campkijn dairan XIs hont XXXIIII ghaerden, die morghen IIII £ XVI s., facit

VIII £ XII s.

Item Heyn van Zalem een campkijn dairan ende hout XVs hont dat nu Lacher bruuct, die morghen IIII £ X s., facit

XI £ XII s. VI d.

Item Jacob Ghijsbrecht ende Vranc Claes mit samender hant een camp dairan ende hout IIII morghen II hont X ghaerden ende nu bruuct Allaert Outghers s. ende Dirc Moilnair, die morghen IIII £ VI s., facit

XVIII £ VI s.

Item Kerstant van Hasaertswoude ende hi van grote Louwen overheeft enen camp dairan ende hout IIII morghen, die morghen III £ VI s., facit

XIII £ IIII s.

Item Vranc Pieter s. ende hi van Heyn van Zalem overheeft een campkijn twisken der Hoeflaen ende Dirx Brunen lande ende hout Is morghen om

VI £ XII d.

Item Hughe Pieter s. die vleyschouwer enen camp hiet heren Dammes hoeve ende hout II morghen Is hont XXV ghaerden om

IX £

Item Ghijsbrecht Pous ende hi van Jan van Scoten overhadde den ouden Mienacker ende hout IIs morghen, die morghen IIII £ VII s., facit

X £ XVII s. VI d.

Item Gherijt Hughen s. ende hi van Philps Wouter s. overhadde enen camp ende hout II morghen Is hont XXV ghaerden, die morghen IIII £ VIII s., facit

X £ XX d.

Item Gherijt Voppen s. ende hi van Willem Kodden overheeft enen camp bi tSijlpoorthuys ende hout III morghen L ghaerden min bi den hoop om

XII £

Item Claes Willem s. ende Willem Sonderlant Jacob s. II campen ende houden elx XX hont ende hieten die Bachtersidde te weyden die morghen om III £ XV s., facit

XXV £

Item Heynric Jacob s. die Hoeflaen om

XIIII s.

Somma

CLXXVII £ IIII s. IX d.

    3    

   

Dit sijn die renten die verscinen op die marcten

 

Item Willem Aernt Bruyns s.s. van der Does ende hout Is morghen, die morghen IIII £, facit

VI £

Item Mouwerijn Willem s. van Leyden II morghen LXIIII ghaerden bi den hoop om

IIII £ VIII s.

Item Tyman Allaerts s. ende van hem overhadde Broeder Broeders s. een morghen lants V jair lanc, dair dat eerste jair of inghinc int jair XIIIIc ende III, tsjairs om

IIII £

Item Oedzier ter Wadding van I morghen lants die Jan Costijns s. besprac

L s.

Item Pieter Allaert die Vriese VII hont lants die op dit jair ghebruuct heeft Gherijt Steffens s. om

IIII £ VII s. VI d.

Item Mathees Jacob s. dat vierendel van IIs morghen ende IIs hont dair Claes Dirx s. kinder die ander driedeel of toebehoert ende is gheleghen in Levendael, V jair lanc te weyden, dair dat eerste jair of inghinc int jair XIIIIc ende VI, sjairs om

IIII £

Item Diedwair Stienkijns IIs morghen, die morghen XXVI s., facit

III £ V s.

Somma

XXVIII £ X s. VI d.

3v

   

Dit sien die oude hofstederenten binnen der ouder vrihede

 

Eerst

 

Item Brouwer Symon Ghiben s. op sijn huys

IIII s.

Item op Bertelmees Gherijt s. huys

XX s.

Item die Heylighe Gheest van Lijsbet Harman Willem s. besprac

V s.

Item die selve dat Dammes Seghers s. besprac

XX s.

Item die selve van dat Wouter van der Bregge besprac

XXVI s. VIII d.

Item die selve van Berwoldus testament

VIII s.

Item Jan van der Draec van den huse in die Rijnsteghe

VIII s.

Item Lijsbet Jan Claes s. dochter van den huse dat Ave Kox was

V s. IIII d.

Item tgasthuys van Symon Juden erve

XXVI s. VIII d.

Item op Reyniers huse naest den gasthuse

XX s. VII d.

Item op Willem Harmans s. huse

VIII s.

Item die selve van den huse in de steghe dat Florijs Boscop was

XIII s. IIII d.

Item Vranc Poes s. van den selven huse in die Rijnsteghe dat Florijs Boscoops was

XIII s. IIII d.

Item Alijt Mathijs huys

XXXIII s. IIII d.

Item Jans huys van Leyden

XIII s. IIII d.

Item Clair Jan Dirc Kint s. huys

X s. IIII d.

Item Florijs Gherijt s. huys

XX s.

Item Grieten huys van Nuys

XXI d. I mijt

Item Allaert Slotemaker huys

XVI d.

Somma

XII £ XIX s. I mijt

    4    

   

Item Dirc Sloterdijcs huys

XVI d.

Item Dirc die Haens huys

VI s. VIII d.

Item die selve noch

XIII s. IIII d.

Item Adriaen Walichs s. van den huse dat Jan Cliets was

II d.

Item Zegher Scickers s. van Willem Rosen hofstede

II s. VIII d.

Item die selve van Scoutgens hofstede

II s. VIII d.

Item Ermbout Smits huys

III s. VI d. II miten

Item op Dirx huys van Noerde

XIII d. I mijt

Item op Martijn Tielmans huys die backer

XIX s. VIII d.

Item op Ghijsbrecht Bertelmees s. huys

XXVI s. VIII d.

Item Ghijse Bedronghen heeft dat huys dat Florijs Dirc Heynrix s.s. plach te wesen, dair staet op

III £ XVIII s. IIII miten.

Item hier of sel betalen meester Jan die Boghemaker van een huyskijn in die steghe

X s.

Item Ermbout die Smit selre toe ghelden

XXVI s. VIII d.

Item Pieter Aechten s. huys bi der stove

XVI s.

Item die selve van den huse dair hi in woent

II s. VIII d.

Item Willem Vos Jan Barlairs s. van den huse dat Jan Dirc Nannekijns s. plach te wesen

VIII s.

Item Jan die Maetselairs huys dair die helft Willem Aelbrecht s. of toebehoert

XVI s. IX d. I mijt

Item Gherijt Louwen s. heft die molenwerf over van Ysbrant van der Laen, dair staet op mit den erven die dairtoe horen

XXXV s. VI d. II miten.

Dairof sel Gherijt voirscreven ghelden .

VIII d

Item Ghijsbrecht Ghijsbrecht s. selre toe ghelden

IIII d.

Item Dirc Willem s. die smit selre toe ghelden mit sinen huse ende erve XXXV s. VI d. II miten. Dus sel dat goodshuys XII d. sjairs meer hebben dan het plach. Voert tot wat tiden die molenwerf mitten husekijn verheert mit coop of mit besterft, so sel men vervoirhuren mit X s. Holl. payment, behoudelic Sinte Pieter van den anderen erven te vervoirhuren mit half den renten

4v

   

Item Claes Stienhouwers huys

XXVI s. VIII d.

Item Wouter Dunincs huys op die Hoghewoirt

V s.

Item Gherijt Symons s. van den huse dat Claes Mannekijns plach te wesen

X s.

Item Aernt die Rieghen huys bi der Stienscuyer

II s. VIII d.

Item Gherijt huys van den Vliet

XXII d.

Item die selve noch

VIII d.

Item Pieter Bertelmees s. huys

XXII d. II miten

Somma

XIIII £ IIII s. VIII d.

    5    

   

Item Hughe Zalen huys

II s. VIII d.

Item Claes Jacob Comans huys

XXVI s. VIII d.

Item Fyen boemgairt van der Hair ende nu Hughe Hughen s. ende Jacob Willem s. erfnamen gheven

IIII s. VIII d.

Item Jans huys van Roden

XXII d. II miten

Item Pieter Heynrix s. huys van Oeyen

IIII s.

Item Willem Martijns s. van den huse dat Fye Dammes was

VI s.

Item Dirc Ghijsbrecht s. huys

VIII s.

Item Pieter Linnaerts huys

IIII s.

Item Harman Boelinx huys

XXVIII s.

Item Matheeus Jacobs s. huys

IIII s. IIII d.

Item meester Harman Bitters huys

VIII s. IIII d.

Item Wouter Merinx huys

VIII s.

Item Baert Kerstants van den husen dat Jan Aernts s. was

VI s. VIII d.

Item Katrijn Harman Byen s. huys

V s. IIII d.

Item Willem Martijns s. huys dat Willem Copers was

VI s. VIII d.

Item Hughe Screvels vervhuys

XII d.

Item Willem Copers wedewi van den huse dairnaest

XII d.

Item Gherijt Diddekijn s. huys

IIII s. VIII d.

Item Pieter Pieter s. van den huse dat Aernt Gouden was

III s. VI d. II miten

Somma

VI £ XV s. V d. I mijt

5v

   

Item Gheertruyt Symon Duven s. ende Willem Symon s. huys

IIII s. VIII d.

Itam Jacob Bonen huys

VIII s. VIII d.

Item Heynric Willem Vlaminx s. huys

IIII s. V d. I mijt

Item Godekijn Vleyschouwers huys

XL s.

Item Baertraet Coman Costijns huys in die Weversteghe

X s.

Item Jorghel van den huse dat Gherijt Godekijns was

XX s.

Item Heyn Buse van sinen huse

XIII s. IIII d.

Item die selve van den huse dat hi cofte jegen Andries Jacobs s.

II s. VIII d.

Item Claes Crullitgens huys

LIII s. IIII d.

Item Gherijt Godekijns huys in die Kercsteghe

XIII s. IIII d.

Item Kerstant Claes s. huys

VI s. VIII d.

Item Jan die Wit van den huse dat Alijt Jan heren Harmans s. was

XIII s. IIII d.

Item Wouter die Goudsmit huys bi den roester

X s.

Item Ghijsbrecht Claes s. van sinen boemgairt

LIII s. IIII d.

Item die selve van sinen huse

VI s. VIII d.

Item heer Jacob van Risoirde van sinen huse

XIII d. I mijt

Item Aernt Jacob s. ende sijn evenknien van dat Machtelt Dirc Vranken s. plach uut te reyken van den erve bi der Stienscuyer

III s. VIII d.

Item Jacob die Bontwerker van sinen huse in der Gravinnenstege

XXVI s. VIII d.

Item Willem Brouwers huys dat Claes Bloemen was

VI s. VIII d.

Item Jan Maertijns s. huys

VI s. VIII d.

Somma

XV £ V s. II d. II miten

    6    

   

Item Jan Symon s. huys

VI s. VIII d.

Item Dirc van der Gheest van Katrijn Willem Jans s. testament

XXVI s. VIII d.

Item op Diedaert Jans s. huys van Lijsbet sijns wijfs testament

XL s.

Item Coman Ysbrants huys

XXVI s. VIII d.

Item Kerstijn heren Vranken dochter huys

XIII s. IIII d.

Item Claes Broeyen huys opten Ouden Rijn

XXVI s. VIII d.

Item Jan Claes s. die scoemaker van sinen huse

IX d. I mijt

Item die selve

IIII miten

Item Bertelmees Cupers huys

IX d. I mijt

Item Heycoop van sinen huse

IX d. I mijt

Item Machtelt van Linscotens huys op die Hoghelants kercgraft

III £ IIII s.

Item Gherijt Ruusken s. huys op die Middelgraft

XXXII s.

Item Jacob Coenraet s. huys in Marendorp in Noyensteghe ende Femeyns Jan Willem s. besprac

XX s.

Item die selve van dat die susteren van Sinte Marie Magdalenen dairop bewijst hebben

XX s.

Item Godevaert Coyfs huse op die Maern naest den molenhuse ende nu toebehoert Willem Reghenboghe ende Machtelt Vranke Diedwaren s. besprac

XII s.

Item die Duytsche heren van Kerstant Heynrix s. besprec

II s. VIII d.

Item die selve van joncfrou Meynen besprec

II s. VIII d.

Item Louwe Jan Betten s.s. after in Bronskensteghe

VI d.

Item Gherbrant die Linnenwever in die selve steghe

VI d.

Item Aernt Harmans s. huys

VI d.

Item Berwoldus huyskijn ende Pieter Busen toebehoert

VI d.

Dese IIII warf VI d. gaf Pieternel Doenvoets den godshuse

 

Item Adriaen Walichs s. van den huse dat Jan Claes s. was

IX d. I mijt

6v

   

Item Vranke Diedwien s. besprac den godshuse XX s. sjairs, dair sijn twie brieve of overghelevert die op Dirc Jans s. huys op den Ouden Rijn staen naest Machtelt Hopesomers van VIII s. sjairs, dit is nu Aelwijn Dirc Lams s. Item die ander XII s. op een huys dat Machtelt Hopesomers was alrenaest Jacob Outghairs s. die cuper. Dese renten pleech nu te betalen Coman Butenwech

Item op heer Jan die Vriesen huys in den Camp bi Onser Vrouwen kerc in Marendorp, dair men Willem Aernts s. memori voir doet

X s.

Item die susteren van Sinte Marie Magdalenen ghilde hebben noch bewijst op Pieter Heynrix s. huys die pottemaker bi tSijlpoorthuys

XX s.

Somma

XVII £ VIII s. VI d. II miten

II. Sommarum van ouden renten binnen der ouder vrihede, renten opt lant, lanthuyer van meye ende Sinte Jans misse

IIcLXXXV £ VIII s. VI d.

    7    

   

Renten op raemsteden

 

Item Willem Dirx s. die volre een s raemstede

XIIII s.

Item Ghijsbrecht Wit ende cofte jeghen Willem Dirx s. s raemstede

XIIII s.

Item Ghijsbrecht Wit ende cofte jeghen Gherijt Diddekijn s. s raemstede

XIIII s.

Item Philips Florijs s. ende hi cofte jeghen Gerijt Diddekijn s. s raemstede

XIIII s.

Item Danel uten Wairde s raemstede

XIIII s.

Item Willem Hardebol s raemstede

XIIII s.

Item die susteren van Sinte Margrieten ende si coften jeghen Florijs Hobben s. s raemstede

XIIII s.

Item Ghijsbrecht Wit ende hi cofte jeghen Willem Dirx s. s raemstede

XIIII s.

Item Wouter Wouter s. ende hi cofte jeghen Coppijn van Werhem s raemstede

XIIII s.

Item Symon Philps s. s raemstede

XIIII s.

Item Jan van Werhem ende hi cofte jeghen Bertelmees Symons s. s raemstede

XIIII s.

Item Dankairt Dirc Coenen s. s raemstede X s.

 

Item Willem van Oestgheest s raemstede

XIIII s.

Item Ghijsbrecht Wit ende Heyn van Orten een raemstede

XIII s. IX d.

Item Jacob Gherijt s. ende Heyn van Orten een raemstede

XIII s. IX d.

Item Willem Martijns s. ende hi cofte ieghen Dirc Louwen s. s raemstede

XIIII s.

Item Crauwel ende hi cofte jegen Jan Sac s raemstede

  XIIII s.

Item Dirc Aernt Gouden s. van sinen vader s raemstede

XII s.

Item Gherijt die Bruyn Jacob s. ende hi cofte jegen Aernt Gouden s raemstede

XII s.

Item Jan Volprecht s raemstede

XII s.

Item Ghijsbrecht Wit ende hi cofte jegen Jacob Gherijt s. s raemstede

XII s.

Item Crauwel ende hi cofte jeghens Florijs Michiels s. s raemstede

XII s.

Item Gherijt Vos wedewi ende si cofte jegen Florijs Michiels s. s raemstede

XII s.

Item Willem Polreman ende hi cofte jegen Claes Dijc s raemstede

XII s.

Item Casijn Lotijn ende Pieter Danels s. van der Hair ende si coften jegen Claes Dijc s raemstede

XII s.

Item Hughe Hughen s. s raemstede

XII s.

Item Jan van den Sijl ende van sinen vader Willem Screvel hadde s raemstede

XII s.

7v

   

Item Treveys Jacobs s. een raemstede

XXIIII s.

Item Jan Wel s raemstede die Heynric Jans s. was

X s.

Item Reyner Ghisen s. ende Dirc Ghisebrecht s. een raemstede

XX s.

Item Crauwel s raemstede

X s.

Item Jan Dirx s. van Nuus ende hi cofte jeghen Claes Kardemaker s raemstede

X s.

Item Gherijt Wous wijf ende Dirc Dirx s. een raemstede

XX s.

Item Jan Colf ende hi cofte jeghen Gherijt Wous wijf s raemstede

VIII s.

Item Jan Coppen s. ende hi cofte jeghen Outghair s raemstede

X s.

Item Outgair s raemstede

X s.

Item Jan Dirc Winen s.s. s raemstede

X s.

Item die selve s raemstede

X s.

Item Aelbrecht Pieter Coppedraeyers s. s raemstede

X s.

Item Dirc Aernt Gouden s. een raemstede

XX s.

Item Boudijn Dirx s. ende Beatrijs sijn zwegher s raemstede

X s.

Item Danel uten Wairde s raemstede

X s.

Item Hilgont Hellebrekers dochter s raemstede

X s.

Item Heynric Lambrecht s. s raemstede

X s.

Item Gherijt die coster s raemstede

X s.

Item Robbrecht Robbrecht s. s raemstede

X s.

Item Ghijsbrecht Ghijsbrecht s. s raemstede

X s.

Item Jan Jans s. ende Willem Dirx s. ende si coften jeghen Pieter Andries s. s raemstede

X s.

Item Pouwels Ghijsbrecht s. s raemstede

X s.

Item Jacob Merinc ende had van Ghise Dirx s. s raemstede

X s.

Item Jan Coman s raemstede

X s.

Item Claer Aernt Pieter s. s raemstede

X s.

Item Wouter Wouter s. s raemstede

X s.

Item Jan van Werhem een raemstede

XX s.

Item Pieter Aernt s. wedewi s raemstede

VIII s.

Item Willem Sonderlant s raemstede

VIII s.

Item Crauwel s raemstede

VIII s.

Item Katrijn Gherijt Vos s raemstede

VI s. VI d.

Item Gherijt van Oeyen s raemstede

VI s. VI d.

Somma

XXXV £ XII s. VI d.

    8    

   

Dit sijn die nuwe raemsteden

 

Item Dirc Willem Ysebrants s.s. s raemstede

VIII s. II d.

Item Danckaert Dirc Coenen s. s raemstede

VIII s. II d.

Item Jan Reyners s. die tymmerman ss raemstede

XVI s. IIII d.

Item Wendelmoet van Scoten ende si hadde van Jan van Scoten s raemstede

VIII s. II d.

Item Dirc Willem Ysbrant s.s. s raemstede

VIII s. II d.

Item Philps Florijs s. s raemstede

VIII s. II d.

Item Jan Reyners s. s raemstede

VIII s. II d.

Item Jan van Werhem s raemstede

VIII s. II d.

Item Pieter Andries s. s raemstede

VIII s. II d.

Item Gherijt Hobben s. s raemstede

VIII s. II d.

Item Ghijsbrecht Wit ende hi cofte jeghen Pieter Linnaert s raemstede

VIII s. II d.

Item Jan van Reynsburch II halve raemsteden

XVI s. IIII d.

Item Gherijt Gherijt s. ende hi had van Pieter Colijns s. wedewi s raemstede

VIII s. II d.

Item Pieter Butenwech Dirx s. s raemstede

VIII s. II d.

Item Jan Reyners s. II halve raemsteden mitten houde

XVI d.

Item Willem Martijns s. II halve raemsteden

XVI d.

Item Willem Martijns s. s raemstede

VIII d.

Item Heyn van Salem ende Dammes Mathijs s. ende cofte jeghen Willem Martijns II halve raemsteden

XVI d.

Item Dirc Louwen s. ende hi over had van Willem Martijns s. s raemstede

VIII d.

Somma

VI £ XVI s.

8v

   

Dit sijn renten op hofsteden op die hoeve binnen der nyer vryhede ende beghinnen eerst op Levendails graft

 

Item Willem Salic I erve

III s. IIII d. I mijt

Item Pieter Butenwech Gherijt s. ende hi had van Ysebrant Hoflants s. I erve

V s. IX d.

Item Gherijt Lam een erve

XI s. VI d.

Item Florijs Hobben s. een erve

III s. IIII d.

Item Margriet Ailbrecht Jans s. I erve

XII d.

Item Aecht Ailbrecht I erve

II s. VIII d.

Item Wit een erve

II s.

Item Jan van Aken I erve

III s. IX d.

Item Engbrecht Willem s. ende hi cofte jeghen Claes Gherijt s. I erve
Dit sel sijn wijf half ghelden

VI s. I ø.

Item Alijt Louwen I erve

VI s. I ø

Item van den erve dat Coman Jacobs was, gaf XII s. I d.
Dair ghelt Jan Aelwijns s. toe van den huse
Ende Rijc Allaertken ghelt dat ander, dats

V s. V d.

VI s. VIII d.

 

Item Jan Willem Wiggher s.s. I erve

XII s. I d.

Item Gherijt Meynaerts s. I erve

XII s. I d.

Item Gherijt Boudijns s. I erve

XXVIII s.

Item Jan van den Veen ende Heyn van Tienen van den erve dat Heyn Kammakers was

XVIII s. VIII d.

Item Willem Maes I erve

VII s. VIII d. II mite.

Item Jacob Coenraets s. ende Willem Ailbrecht s. een erve XIIII s. VIII d., dair of ghelt Jacob

II s.

Item Femeyns Gherijt Wous wedewi van den erve dat Dirc Florijs s. was

IIII s. X d. I mijt

    9    

   

Item Soete Jan Vlaminx s. I erve dat si overnam van Jan den Witten

V s.

Item Jan van Aken I erve dat hi cofte jeghen Soeten

II s. I d.

Item Bertelmees Symon s. een erve van Soeten

V s. V d.

Item Treveyse Jacob s. een erve dat Florijs Michiels s. was

V s.

Item Soete Jan Vlaminx s. ende Gherijt van den Veen II erven

X s. I d.

Item Gherijt Wous wedewi I erve

V s. IIII d.

Somma

IX £ VIII s. VI d. I mijt

Dit sijn die erven twisken der Molengraft ende der nyer Volresgraft. Eerst

 

Item Jan Hughen s. ende hi hadde van Wouter Taems s. I erve

IIII s.

Item Ghise Dirx s. een erve

VII s. IIII d.

Item van den selven erve Katrijn Gherijt Jacob s. ende Jan Gherijt s.

II s.

Item Jacob Gherijt s. een erve

VIII s.

Item Claes Gherijt s. I erve

X s. II d. II miten

Item Dirc Danels s. kinder I erve

X s. II d. II miten

Item Philips Reymbrant s. I erve ende hi cofte jeghen Florijs Montforden s.

XVIII s. VIII d.

Item Jan Colf een erve

XII s. II d. II miten

Item Gherijt Jacob een erve

XLIII s. VI d. II miten

Item Jan Danel s. I erve

XX s.

Item Ysebrant Jans Vos s. I erve

XXIII s. IIII d.

Item Tilleman I erve

XXIIII s. V d. I mijt

Item die selve I erve

XXVI s. VIII d.

Item die selve noch I erve

XIII s. IIII d.

9v

   

Item Boudijn Gherijt s. I erve

XXVI s. VIII d.

Item Bertelmees Evers s. I erve

XXIII s. IIII d.

Item Pieter Jacob I erve

XVI s. VIII d.

Item Willem Vos I erve

XXVI s. VIII d.

Item Wildijc ende Danel Jacobs s. sijn swagher I erve

XXVIII s. X d.

Item Gherijt Hoechstraet I erve

XVII s. IX d. I mite

Item Marc Wermbouts s. I erve

XVII s. IX d. I mite

Item Gherijt Jacob III erven

XLIIII s.

Item Gherijt Hughen s. I erve

XII s. II d.

Item Gherijt Aernt Gouden s. van II erven die hi had van Pieter Rosen

XXXII s. IX d. I mite

Item Gherijt Dirc Matten s. erfnamen III erven

XXXII s.

Hiertoe sel ghelden Dirc Gherijt s. van den huse ter stede wart in IX s.

 

Item Dirc Willem s. van den huse dairnaest

VIII s. II d.

Item Willem Gherijt s. van den derden huse .

VIII s. X d

Item Foytkijn Gherijt s. van II cleynen husen in die steghe

III s. VI d.

Item Florijs Gherijt s. een cleyn huyskijn dairan

II s. VI d.

Item Heyn Willem s. een erve

VI s. VIII d.

Item Hughe Screvel I erve

VI s. VIII d.

Item Jacob Jans s. I erve

VI s. VIII d.

Somma

XXVI £ II s. VIII d.

    10    

   

Dit sijn die erven twisken der nyer Volresgraft ende der Hoeflaen

 

Eerst

 

Item Gherijt Willem Jan Betten s.s. I erve

XIX s. XI d. I mijt

Item Gheertruyt Mathijs dochter I erve

XII s. IX d. I mijt

Item Vranc Claes s. I erve

XIII s. II d. II miten

Item Dirc Louwen s. I erve

IX s. III d. I ø I mijt

Item Ysebrant Hoflant s. I erve

XV s. XI d.

Item die selve I erve

XVIII s. VII d.

Item noch die selve I erve

XIII s.

Item Hughe Andries s. I erve

XXX s. VII d.

Item Dirc Aernt Gouden I erve dat Heynric Bokel was

XIX s. X d. II miten

Item Heynric Bokel II erven

XLII s. I d. I mijt

Item Gherijt Willem s. II erven

XLII s. I d. I mijt

Item Jutte Danels erfnamen van der Hair I erve

XVIII s. VIII d.

Item Gherijt Dirx s. I erve

XXVI s.

Item Jan Stoop van den erve dat Harman Willem s. was

LII s.

Item Gherijt Diddekijn s. I erve

XIIII s.

Item Pieter Bon I erve

X s.

Item Claes Hey I erve

XX s. V d. I mijt

Item Willem Martijns s. I erve

XXII s. XI d.

Item die selve een erve

XXII s. VIII d.

Item noch die selve I erve

XXVI s. VIII d.

Item Lambrecht Merinc I erve

XXII s. IX d. I mijt

Item Pieter Andries I erve

XXII s. IX d. I mijt

Item Adriaen Pieter s. I erve

X s.

Item Elsbien Florijs Kermers I erve

XXIX s. X d.

Item Joest Willem s. I erve

XX s. IIII d. I mijt

10v

   

Item Heyn Danel s. I erve

XIX s. X d.

Item Hughe Claes s. I erve

XXII s. VII d. II miten

Item Jacop Jan Aernts s.s. I erve

X s.

Item Heynric Jacob s. I erve

VIII s.

Item Hughe Claes s. I erve

IIII s. VI d.

Item Katrijn Jans dochter I erve

V s.

Item Hilgont Gherijt dochter I erve

V s.

Item Adriaen Pieter s. I erve

XII s. II d. II miten

Item Vranc Jacob s. I erve

X s.

Item Florijs Willem s. I erve ende over had van Vranc Jacob s.

XX s.

Item Dirc die Bruyn ende hi cofte jeghen Pieter Wouter Merinx s. I erve

VIII s. IX d.

Item Willem Wissen s. I erve

VIII s. IX d.

Item Vranc Pieter s. die vleyschouwer I erve

X s.

Item die selve van wat erfs gecoft jeghen Harman Willem s.

IIII s.

Item Harman Willem s. van al den anderen erven tot den poorthuse toe

III £ XV s. XI d. I mijt

Somma

XXXIX £ XIIII d. I ø

    11    

   

Dit sijn die renten twisken der Hoeflaen ende den Vliet

 

Item Symon Bort van al den erven twisken der Molenstraet ende der vest, beloopt tsamen

IIII £ IIII s.

Item hier ghelden toe dese na ghescreven. Item dat is te weten Jan van Leyden van half den molenwerf

XI s. III d.

Item die selve van den molenhuse tot sinen deel

II s.

Item Gherijt Claes s. ghelter toe van den erve opten hoec.

IIII s

Item Claes Claes s.

II s.

Item Heyn die Kardemaker

II s. VI d.

Item Steven Gherijt weedwi van Aemstel

II s. III d.

Item jonghe Gherijt van der Planc

II s.

Item Alcmade had III erven

XV s. IX d.

Dat sel ghelden dese die hierna gescreven staen.
Item Gherijt Aliden s.

XX d

Item Pieter Roetghers s., Harman Gherijt s.

IIII s. VI d.

Item Baselis die tymmerman

II s. VI d.

Item Jan van Waert

XVI d.

Item Louwekijn Waker

XVI d.

Item Jan Mees s.

IIII s. V d.

Item Claes Betkijn die volre I erve

V s. II d. II miten

Item Gherijt Steffens s. I erve

X s. IIII d. II miten

Item Pieter Butenwech Willem s. I erve

XXXI s. X d. I mijt

Item Jacob Jans s. I erve

VI s. VIII d.

Item Eelman I erve

XVI s. IIII miten.

Hiertoe ghelt Alijt Ghiselen dochter

XVIII d.

Ende Symon Rutghers s. ghelter toe

XVIII d.

Item noch Eelman van den erve dat Symon Symon s. was

VIII s. VI d.

Item Jan Reyners s. van den selven erve

VIII s. VI d.

11v

   

Item Brechte I erve dat Claes die Caluwen was

VIII s. VI d.

Item Dirc Hughen s. I erve dat Hughe Gherijt s. was

XLIIII s.

Item Claes Willem s. I erve

XIII s. IIII d.

Item Jacob Willem s. I erve

XIII s. IIII d.

Item Ysebrant Bontemaker I erve

VII s. V d.

Item Wouter Hughen s. I erve

VII s. V d.

Item Willem Heyn I erve

IX s. X d.

Item Pieter Wouter Merinx s. I erve

IIII s. XI d.

Item die selve I erve

VII s. I d.

Item Willem langhe Willem s. I erve

X s. VIII d.

Item Pieter Butenwech Willem s. I erve

XIII s. V d.

Item die selve I erve

IIII s. VII d.

Dese II erven horen Jacob Willem s. sijn broeder half toe, die heeft nu Harman van Jacob over

 

Item Danel Clene I erve

XIII s. VIII d.

Item Vranc Huysman I erve

XVI d.

Item Marcelis Seghers s. ende Jan Mathijs s. I erve

II s.

Item Claes Ghisen s. I erve dat Martijn Willem Goutsmit s. was

VIII d.

Item Louwekijn een erve

VIII d.

Item Claes Gherijt Hoven s. I erve

IIII s.

Item Matkijn van Nuus I erve dat Hobbe Dirx s. was

II s.

Item Dirc Gheerlof s. I erve

VIII s.

Item Pieter Pieter s. I erve

VIII d.

Dair of Jan Yden s. s.

IIII d.

Somma

XVIII £ IIII s. VI d.

    12    

   

III. Sommarum van raemsteden ende hofstedenrenten op die hoeve

CXXXV £ V s. IIII d. I ø I mijt

    13    

   

Van soenen ende ander toeval

 

Item Goeswijn die stienplaetser gaf den goodshuse uut eenre soene van jeghen sijn buyerman I pont was

 

Item Aernt Willem s. op die Maern gaf een pont was van enen soen

 

Item een wijf
op die Hoghewoert gaf van eens mans weghen van eenre soen voir I pont was

 

III s. VIII d.

 

Item Claes Aernt s. van Boscoop gaf van eenre soene jeghen Kerstant Willem s. broeder V bot, facit

VI s. VIII d.

Item bi Florijs Montforden s. van eenre soene

II s. III d.

Item bi Jacob den coster van tarwe

III s. II d.

Item Trude Florijs Screvels gaf den godshuse

XIII s. IIII d.

Item Jan van der Mast gaf den godshuse uut eenre soene

XL s.

Item Kerstant Claes s. gaf den godshuse voir I kinnekijn harinx XV bodragher, facit

XX s.

Item heer Florijs van Alcmade gaf den godhuse tot der tymmeringe te help II nobel, facit

V £ VI s. VIII d.

Somma

IX £ XV s. IX d.

13v

   

Van sepultuer ende besprec

 

Item Soffye Symon Vrederix van den molen grave dair si in leyt

IIII £

Item Zoete Hughen dochter van der Hant van den grave dair si in leyt in den ommeganc dair meester Colairt den eygendom of toebehoert

VIII £

Item Louwe Jan Betten s. heeft bi goedenken van den gherecht een graf angenomen in den omganc alrenaest dair sijn wijf leyt, dairvoir ontfaen

VIII £

Item Hughe Claes s. van den grave dair hi in leyt

IIII £

Item van den grave dair Jans kint van den Woude in leyt van dat dairan brac die vollinghe van goeden payment

XIII s. IIII d.

Item Philps Aernts s. van den grave dair hi in leyt

IIII £

Item Ghijskijn Barbier van den grave dair hi in leyt

IIII £

Item Lou van Lis van den grave dair hi in leyt

IIII £

Item Gherijt van der Gheest van den grave dair hi in leyt

IIII £

Item Minne Gelys van Zwieten van den grave dair si in leyt

VIII £

Item Alijt Ysebrants van der Laen van den grave dair si in leyt

IIII £

Item Willems wijf van der Maern besprac den godshuse

XL s.

Item Willem van der Maern besprac den godshuse dairmen sijn memorie voir doen sel so dat memoriboec inhout

XII £

Item Fye Vranc Ysacs besprac den godshuse s nobel, facit

LIII s. IIII d.

Item Jutte Danels van der Hant besprac I nobel, facit

LIII s. IIII d.

Item Lijsbet Aernt Soetinx van den grave dair si in leyt

IIII £

Somma

LXXVI £

    14    

   

Van den vellen voir tHeylich Cruys ende van anders dat an hout, spaenre, leyen ende stien vercoft is

 

Item Griet van Nuus cofte XII vacht die voir dat Heylich Cruys ghebrocht werden, elc vacht om XXII botkijn, facit

VIII £ XVI s.

Item die selve noch XII vachten om III nobel ende III quertier. Item die selve noch IX vachten II nobel ende I botdragher, facit tsamen van den twien lesten coop

XV £ VII s.

Item Kerstkijn die olyslagher van een deel houts dat an den ouden craen was IIII cronen, facit

V £ VI s. VIII d.

Item Baselis van een deel houts XVIII botdragher, facit

XXIIII s.

Item Baernt Jans s. van IIIIs m stiens, elc M X bot, facit

III £

Item Jan Coman IIm, elc M X bot, facit

XXVI s. VIII d.

Item Wouter die Goutsmit van wat stiens ende mortel

VII s. VIII d.

Item Machtelt Ghijskijns van wat leyen

XXVI s. VIII d.

Item Gherijt Jacob van hout

II s. VIII d.

Item Jan van Leyden ende Symon Bort van een hout

LIII s. IIII d.

Item meester Rutgher van spaenre XII bot, facit

XVI s.

Item Gherijt die coster van spaenre

IX s. IIII d.

Item Woytkijn van spaenre

XIII s. IIII d.

Item die selve mit Jan Claes s. V bot ende XVI bot, facit

XXVII s. IIII d.

Item Gherijt van der Graft VIII bot ende VII bot, facit

XX s.

Item Wouter Scipman van spaenre

XIII s. IIII d.

Item Haeskijn Voircoops van spaenre

XIII s. IIII d.

Item Mathijs die graefmaker V bot, facit

VI s. VIII d.

Item Claes Jacobs s. van spaenre II nobel V botkijn min, facit

V £ III s. IIII d.

Item een wever van spaenre

VIII s.

Item bi Dirc Reyniers s. van I vacht die Jan van Scoten gaf

XIII s. IIII d.

Somma

LI £ XIIII s. VIII d.

14v

   

Van voirhuyr ende ghiften

 

Item Soete Jan Vlaminx van een erve dat si overnam van Jan Witten

II s. VI d.

Item Florijs Montforden s. nam die erve over van Soeten voirs.

II s. VI d.

Item Ghise Bedronghen coft een huys jeghen Florijs Claes dat Buttermans was, dairof te voirhuyer

XXXIIII s.

Item den selven om dat men hem die ghifte gaf

XIII s. IIII d.

Item Dirc Florijs s. coft een erve jeghen Florijs Montforden s., dairof

II s. VI d.

Item Claes Betkijn ende Jan Stoop coften een erve jegen Ysebrant van der Laen, dairof te voirhuyer

XXVI s. VIII d.

Item Jan Stoep cofte Claes Betkijns deel van desen erve, dairof te voirhuyr

XIII s.

Item die selve omdat men hem die ghifte gaf

V s. IIII d.

Item Jacob Jacob s. cofte II erven jeghen Pieter Rosen, dairof

XVI s. V d.

Item die selve omdat men hem die ghift gaf

II s.

Item Gherijt Louwen s. cofte den molenwerf jeghen Ysebrant van der Laen ende dat molenhuys, dairof te voirhuyer

X s.

Item die selv omdat men hem die ghift gaf

V s.

Item Willem Dirx s. die lijndrayer cofte tot Dirc sijn soens behoif een huys jeghen Mees Dirc Sellen s. ende dair dat godshuys op heeft IX d. I mijt sjairs mit den houde, dairvoir gaf hi

IIII s. VIII d.

Item Gherijt van den Veen coft een erve jeghen Soet Jan Vlaminx s., dairof te voirhuyer

II s. I d.

Item Treveys Jacobs s. cofte een huys jeghen grote Louwen dat Florijs Michiels s. plach te wesen, dairof te voirhuyer

II s. VI d.

Item die selve omdat men hem die ghift gaf

IIII s.

Item Gherijt Aernt Gouden s. cofte II erven die Jacob Jacobs s. waren, dairof te voirhuyer

XVI s. V d.

Item Jan van den Veen ende Jan van Tienen coften Heyn Kammakers cameren, dairof te voirhuyer

IX s. IIII d.

Item die selve omdat men hem die ghift gaf

XIII s. IIII d.

Item Harman die Smit cofte II halve erven jeghen Jacob Willem s., dairof te voirhuyer

IIII s. VI d.

    15    

   

Item Griete Godevaerts coft een s erve jeghen Egbrecht Willem s. aldair sijn wijf die ander helft of toebehoirt, dairof

XVIII d.

Item die selve omdat men hem die ghift gaf

XXII d.

Item Allaert Claes s. coft een erve jeghen Dirc Claes s. die kammaker, dairof te voirhuyer

III s. IIII d.

Item die selve omdat men hem die ghift gaf

II s. VIII d.

Item Reynier Ghisen s. coft s raemstede jeghen Dirc Copal, dairof

V s.

Item Heyn van Salen coft s raemstede jeghen Gherijt van Haveren, dairof

IIII d.

Item Jacop Merinc Philps s. coft s raemstede jeghen Ghise Dirx s., dairof

V s.

Item Katrijn Gherijt Jacobs ende Jan hair s. coften een erve jeghen Jacob Gherijt s., dairof te voirhuyer

XII d.

Item Jan Mathijs s. coft s erfkijn jeghen Marcelis Zeghers s., dairof

VI d.

Item Dirc Hughen s. cofte jeghen Hughe Gherijt s. dat huys ende erve dat Dirc Pous was, dairof te voirhuyer

XXII s.

Item omdat men hem die ghift gaf

II s. VIII d.

Item Dirc Dirx s. coft s raemstede jeghen Jacob Gherijt s., dairof

 

Item Dirc Dirx s. cofte s raemstede jeghen Gherijt Wous weedwij, dairof

V s.

Item Ghijsbrecht Wit coft s raemstede jeghen Jacob Gherijt s., dairof

VI s.

Item Eelman van een erfkijn dat hi had van Harman Willem s., dairof

III s. II d.

Item Willem Roedinx s. coft een erfkijn jeghen Gherijt Siben s. dairof te voirhuyr

II s. VI d.

Item Claes Ghisen s. coft een huyskijn jeghen Martijn Willem s., dairof

IIII d.

Item die susteren van Sinte Margrieten coften s raemstede jeghen Florijs Hobben s., dairof te voirhuyer

VII s.

Item Gherijt Dirc Matten s. kindere van voirhuyr van den erven op die hoeve van hoirs vader doot

XVI s.

Item meester Jan die Boeghemaker coft een huyskijn dat Wouter Comans was, dairof te voirhuyer

V s.

Item die selve omdat men hem die ghift gaf

XX d.

Item Vranc die Kaersemaker coft een erve jeghen Jan die Monic, dairof te voirhuyer

VI s. IX d.

Item Jan Jans s. coft een erfkijn jeghen Pieter Pieter s., dairof

II d.

Item Hughe Claes s. erfnamen van voirhuyr

V s. IX d.

15v

   

Item Ghijsbrecht Wit coft s raemstede jeghen Gherijt Diddekijn s., dairof te voirhuyr

VII s.

Item Jan Jan s. ende Willem Dirx s. coften s raemstede jeghen Pieter Andries s., dairof

V s.

Item Pieter Symons s. had een erfkijn van Harman Willem s., dairof te voirhuyr

III s. III d.

Item Meyns Ailbrecht s. cofte dit erfkijn jeghen Pieter vors., dairof

III s. III d.

Item Aernt die Brouwer had een erve van Harman Willem s., dairof

IIII s.

Item Isebrant Bontemaker s. een erve van Harman vors., dairof te voirhuyr

IIII s. II d.

Item Claes Hughen s. een erve van Harman voirs., dairof te voirhuyr

V s. X d.

Item Matkijn van Nuus cofte een huyskijn jeghen Hob Dirc Rampen s., dairof te voirhuyer

XII d.

Item die selve amdat men hair die ghift gaf

II s. VI d.

Item Femeyns Gherijt Wous weedwi coft een erfkijn jeghen Dirc Florijs s., dairof van voirhuyr

II s. VI d.

Item Willem Aelbrecht s. coft een s raemstede jeghen Gherijt Wous weedwi, dairof te voirhuyer

V s.

Somma

XVI £ XIX s. IX d.

    16    

   

Item so isser gecomen uter bede boven den memorien diere of gedaen sijn ende boven dat den priesteren gegheven is die die vier hoechtiden van den jair dat coer geregiert hebben

XIIII £

Item so isser op dit jair gecomen uut den bloken

IX £ XV s. IIII d.

Somma

XXIII £ XV s. IIII d.

Van den kercgelde dat die hoofmans op dit jair van den kercgelde ghelevert hebben

 

Item Claes Wermbouts s. ende Florijs Montfoirden s.

LV £ IIII s. IIII d.

Item Florijs Gherijt s. ende Jacob Gherijt s.

LXVII £ VI s. VIII d.

Item Coman Jacob ende Willem Willem s.

XXXII £ XVII s. VI d.

Item Jan Ailwijns s. ende Eelbout die Glaesmaker

XV £ XVIII s. IIII d.

Item Aernt Soetinc ende Louwerijs Claes s.

XXIII £ XIIII s. VIII d.

Item Gherijt Hobben s. ende Gherijt Heynrix s.

X £ XVI s. VIII d.

Item Pieter van Leyden ende Dirc Gherijt s.

VI £ XV s. IIII d.

Item Dammes Heyman s. ende Willem Wermbout s.

XXXIIII £ V s. IIII d.

Item Symon van Gaghelenberge ende Martijn Gherijt s.

XV £ IX s. IIII d.

Item Coman Ailbrecht ende Jan Hughen s.

XX £ II s.

Item Jan die Monic ende Heynric Dammes s.

LIII £ XVII s. IIII d.

Item Gherijt Jacob ende Gherijt Hoechstraet

XXXV £ XII s. VIII d.

Item Jan van den Veen ende Florijs Hobben s.

VIII £ XIIII s. VIII d.

Item Ghijsbrecht Wit ende Heynric Dirx s.

X £ III s. IIII d.

Item Bertelmees Gherijt s. ende Claes Willem s.

VII £ IIII s.

Item Florijs van Foreest voir mit Allaert ende na mit Coenen

 

Somma IIIcXCVIII £ II s. II d.

 

16v

   

Item ontfaen van heren Gherijt den Witten van X Enghels nobel sjairs an lijfrenten XCV Enghels nobel, die nobel gerekent voir LXXX gr., facit

IIcLIII £ VI s. VIII d.

Item van Aechte Ruysken voir X Enghels nobel sjairs tot horen live LXXX nobel, den nobel voir LXXX gr., facit

IIcXIII £ VI s. VIII d.

Somma

IIIIcLXVI £ XIII s. IIII d.

    17    

   

Dit is ontfaen bi den hooftmans die over een jair dat kercghelt gaderden van afterstal dat onder die lude stont, ende si betailden bi lichten payment

 

Eerst onder Bertelmees Gherijt s. ende Willem van der Maern

 

Item Dirc Capoen

XIII gr.

Item Bever die Decker

Vs gr.

Item Jan Boenen s.

XIIII gr.

Item Alijt Jacob Rijns

XIII gr.

Item Beatrijs Jacob Hughen

XII gr.

Item Kose Lijsbetten s.

IIIIs gr.

Item Quade Dircskijn

XIII gr.

Item Heyn die Moilnair

X gr.

Somma

LVI s. VIII d.

Item onder Symon Jude ende Gherijt Ailbrecht

 

Item Claes Louwerijs s.

XXXIX gr.

Item Willem Jacob s.

V gr.

Item Jan van Meerburch

XXV gr.

Item Gherijt Hobben s.

XXXVI gr.

Item Wouter Dirc Coenen s.

XXXVI gr.

Item Heyn Nachtegail

XV gr.

Item Aelbrecht van den Bosche

XXX gr.

Item Jacob Jans s.

XI gr.

Item Doenkijn

LII gr.

Item bi Symon Jude ende Gherijt Ailbrecht

XXX gr.

Item van Ghijskijn Barbier II Rijnsche gulden, facit

III £ VI s.

Somma

XII £ XII s.

17v

   

Onder Florijs Gherijt s., Jan Dirx s.

 

Item Kerstijn Walichs

XIX gr.

Item Voppe Dirx s.

XVIII gr.

Item Jan Willem s.

XIX gr.

Item Gherijt Poes

XIX gr.

Item Beel Quaetjairs

VII gr.

Somma

LIIII s.

Onder Jan Aelwijns s., Jan Martijns s.

 

Item Willem die Goudsmit

VIII gr.

Item Femeynse Jan Gherijt s.

VI gr.

Item Walich Scoemaker

VIII gr.

Item Jan Claes s.

XXI gr.

Item Pieternelle Goedsot

XI gr.

Item Lijsbet Gherijt Pelsers

I gr.

Item Jan Martijns s.

XV gr.

Item Jan van den Woude

LXIII gr.

Item meester Rutgher

LX gr.

Item Jacob van Hairlem

V gr.

Item Boudijn Reyners s.

XVI gr.

Item Jacob Kevelair

VI gr.

Item Ghijskijn Pouwels s.

XII gr.

Item Beatrijs Jacob Claes s.

XXII gr.

Item Buen Jans s.

XX gr.

Item Symon van Warmonde

IX gr.

Item jonfrou Alijt

XII gr.

Item Eenwout die Glaesmaker

XVIII gr.

Somma

X £ VIII s. IIII d.

    18    

   

Onder Jan Dirc Coenen s. ende Dirc Ghijskijn s.

 

Item Willem Baselis s.

VI gr.

Item Gherijt Baselis s.

V gr.

Item heer Jacob van Rijsoirde

V £ IIII s.

Item Ermgaert Gherijt Heermans

LXIIII gr.

Item Jan Wit

XVIII gr.

Somma

VIII £ VI s.

Op die Hoghewoert

 

Item Allaert Asselijns s.

XVII gr.

Bider Stienscuyer

 

Item Heyn van der Scye

XII gr.

Opt nu lant

 

Item Jan Willem s.

XI gr.

Uut den Borchstrenc

 

Item Jacob Willem s.

XII gr.

Somma

 XXXIIII s. VIII d.

Onder Coen Symon s., Hughe Pieter s.

 

Item Jan van Hoern

IIII gr.

Item Alijt van der Spec

XXIIII gr.

Item Gherijt die Decker

V gr.

Item Jutte Tijs

V gr.

Item Femeyns Jan Voirmans

XV gr.

Item Pieter Decker

XII gr.

Item Foytkijn Jacob s.

LII gr.

Item Dirc Smit

LII gr.

Item Symon Wissen s.

XXXIX gr.

Somma

VI £ XVIII s. VIII d.

18v

   

Onder Hughe Martijns s. ende Jan Gherijt s.

 

Item Pieter van Waveren

XXXVI gr.

Item Pieter van Leyden

XXI gr.

Item Jan Soet

XXX gr.

Item Willem Jans Vos s.

XXVI gr.

Item Severijt

XXVI gr.

Item Jan Hughen s.

LXXVIII gr.

Item Claes Hughen

XXIX gr.

Item Mees Ymmen s.

LXIII gr.

Item Ysebrant Gherijt

L gr.

Item Pieter Butenwech Dirx s.

IIII £

Item Jorghel gaf II nobel, facit

VIII £

Somma

XXIII £ XIX s. IIII d.

Onder Jan Hughen s., Coman Ailbrecht

 

Item Hughe Jan Dirx s.

X gr.

Item Claes Ysebrant s.

XIII gr.

Somma

XV s. IIII d.

    19    

   

Onder Aernt Zoetinc ende Gherijt Andries s.

 

Item Gherijt die Bruyn

XXVII gr.

Item Willem Heynrix s.

XXIX gr.

Item Aernt Claes s.

XXVI gr.

Item Doen Scoemaker

XLII gr.

Item Willem Jans s.

IX gr.

Item Machtelt van Endegeest

IX gr.

Item Harman Scoemaker

XL gr.

Item Claes Jan Claes s.s.

XI gr.

Item Dirc Buenen s.

XIs gr.

Item Katrijn Claes Coenraet s.

XI gr.

Item Jan Hughen s.

XIII gr.

Item Dirc Hiec

XIIII gr.

Item Claes Jacob s.

VI gr.

Item Aelwair mit hair suster

XXX gr.

Item Vriesencoop

XIII gr.

Item Dirc van den Wairde

XIs gr.

Item Wouter Scipman

XXVI gr.

Item Symon Storrincs vriendinne

XXIIII gr.

Item Claes Clemments s.

XIII gr.

Item Trude van Teylinghe

VI gr.

Item Haeskijn Lachers

VI gr.

Item Dirc Pieter s.

LXXVIII gr.

Somma

XV £ IIII s. II d.

19v

   

Onder Florijs van den Foreest ende Allaert Outgair s.

 

Item Bely Hughen

XIII gr.

Item Spiker

XIII gr.

Item noch bi den hoofmans IX £ X s., des hadden si weder I Rijnsgulden die te licht was, so blijft betailt

VII £ XLII s.

Somma

VIII £ XIIII s. IIII d.

Sommarum van den afterstal voirs. XCIIII £ III s. VI d. in lichten payment, facit in goeden payment LXII £ XV s. VIII d.

 

    20    

   

IIII. Sommarum van soenen, sepultuer, van vellen, besprec, voirhuyer ende ghiften, uter bede ende uten bloken, van kercghelt dat die hoofmans gelevert hebben, van vercoften lijfrenten ende van afterstallighen kercghelde XIcV £ XVI s. VIII d.

 

    21    

   

* Sommarum van allen ontfanghe voirs. binnen desen helen jair XVIcXXVI £ XIII s. III d. I ø II miten

 

    27    

   

Dit is dat die kercmeesters voirs. weder hebben uutgegeven van der kerken goede binnen desen jair voirs. in payment als voirs. is

 

Eerst van dat der kercmeesters uutgheven meer liep doe si lest rekenden dan hair ontfanc XLIII £ XI s. VI d. I ø lichts payments, facit in goeden payment

XXIX £ XII d. I mijt

I. Somma per se

XXIX £ XII d. I mijt

Van wissen renten die dat godshuys jairlix uytreyct

 

Item Jan Heerman van sinen renten XII Ghentse nobel, voir elc nobel LXXVIII gr., facit

XXXI £ IIII s.

Item heer Pieter Nannen s. van den erve dat joncfrou Alijt Heynric Tiers was after den toern

X £

Item heer Jan Hamer den deken van Nyvel

VIII £

Item Gherijt den coster van sinen costerghelde

IIII £

Item den selven van sijn twe coegras

III £ XII s.

Item Jacob den ondercoster van sinen renten

VI £

Item Soet Jan Vlaminx s.

LVIII s.

Item den Heyligen Geestmeesters van renten die si hadden op Heynric Pipers erve

III £ II s. VIII d.

Item die selve van Florijs heren Jacob s. erve ende Alijt Hollanders dairop besprac

XIII s. IIII d.

Item Willem Harman s. van Florijs heren Jacob s. erve

II s. VIII d.

Item Vranc Ysac van Haeskijn Mouwerijns erve

IIII s.

27v

   

Item den heren van Sinte Pancraes van sglaesmakers erve

II s. VIII d.

Item Willem Symon s. van Florijs heren Jacobs s. erve

IX s. IX d. I mijt

Item die selve van Haeskijn Mouwerijns erve

VIII d.

Item den commenduer van heren Heynric Spikers grafganc

V s. IIII d.

Item den commenduer tot Valkenburch van op die Does

VIII s.

Somma

LXXI £ III s. I d. I mijt

Van lijfrenten

 

Item Pieter Heerman X Enghels nobel, voir elc LXXX gr., facit

XXVI £ XIII s. IIII d.

Item Gherijt Jacob X Enghels nobel, facit

XXVI £ XIII s. IIII d.

Item Beatrijs Wermbouts ende heer Jan hair s. VI nobel, facit

XVI £

Item meester Thomas van Kersken

XV £

Item Griet Michiels dochter

IIII £

Item Femeynse Gherijt dochter van Kersken

III £

Item Gheertruyt Dirc Heermans dochter I nobel, facit

LIII s. IIII d.

Item Gherijt Willem s. die coster

L s.

Item Sande Jan Pouwels s.

XX s.

Item heer Jan Werniers s. XII Wilhelmusscilde, facit

XVI £

Item heer Gherijt den Witten van sinen lijfrenten dair die dach of was tot Heylighermisse V Enghels nobel, facit

XIII £ VI s. VIII d.

Somma

CXXVI £ XVI s. VIII d.

28v

   

Van betailden ghelde dat men sculdich bleef

 

Item meester Jan van Nyvel, Harman van Aken ende Spiker XXXV Vlaemsche nobelen XXIIs gr. min, facit in lichten payment

CXXXV £ XV s.

Item Jan van Leiden van LIm stiens, elc M XVI s., facit

XL £ XVI s.

Item Dobbe ende Dirc Jans s. CIm stiens, elc M XIX s., facit

XCV £ XIX s.

Item Diedairt Ghisen s. XVIIIm stiens, elc M XVII s., facit

XV £ VI s.

Item Willem Dircs s. XXXIIm stiens, elc M XVI s., facit

XXV £ XII s.

Item Floirkijn CIII hoet calx, elc hoet XVII s., facit

LXXXVII £ XI s.

Item Dirc Pieter s. XLVIII hoet calx, elc hoet XVII s., facit

XL £ XVI s.

Item Dirc Pouwels s. van dat men hem sculdich bleef

XIX £ IIII s.

Item Gherijt Zoeten van dat hem brac

XXII £ II s.

Item Gherijt Jacob van XLVIII waghenscote

V £ VII s. IIII d.

Item Gosijn Claes s. brac van hout dair sijn dach of was over een jair tot Kersavont VIcXLV £ IX s. IIII d., hem dairof betailt LXXX nobel ende XXVs nobel, facit

IIIIcXXII £

Item Pieter Dirx s. betailt L gulden die hi in voirtiden den godshuse ghelient hadde, voir elc gulden XIX cleyn botkijns, facit

XLVII £ X s.

Somma IXcLVII £ XVIII s. IIII d. licht payment, facit

VIcXXXVIII £ XII s. III d.

II. Sommarum van sekeren renten, lijfrenten ende van betailder scout als voirs. staet

VIIIcXXXVI £ XII s. I mijt

    29    

   

Cost die opt hout gegaen is

 

Item jeghen Boudijn van Zwieten gecoft een deel houts dat hi gemien had mit Wouter van Ghent ende den goodshuse overgaf in den coop, dair hi een brief of heeft die hem die kercmeesters bi rade tsgerechts dairof bezegelt hebben, welc hout een deel hier binnen lach onder Costverloren ende dat ander tot Scoenhoven ende dat heeft gecost te Leyden te brengen so hierna ghescreven staet

 

In den eersten van dat Ailbrecht van den Bosch uutgheleyt heft van den eersten hout hier te brenghen, ghelijc die cedel dairof inhout die Ailbrecht overghelevert heeft, dair die somme of beloopt

XXVI £ XI s.

Item bi Jan Coeken ghegheven van XLIIII stic houts te scepen, van elken stic III boddraghers, facit

XIII £ IIII s.

Item noch bi Jan Coeken den ghesellen van thout te verwaren

LVI s.

Item Jan Coeken van sinen cost

XXIIII s.

Item die ander knechte van den selven

V s. VIII d.

Item Bazelijs gesent tot Scoenhoven om thout te corten

XII s.

Item een knecht ghesent an Jan Coeken

IIII s.

Item van een scip houts op te doen dat van Scoenhoven quam mit der scoudehuyr XVI bodragher, facit

XXXII s.

Item van den anderen scepe houts op te doen

XLI s. IIII d.

Item van den derden scepe houts op te doen

XL s.

Item den scipper van den III scepen te vracht

XXII £

Item van sluysghelde

XII s.

Item Boudijn Reyners s. omdat hi thout halp delen

XX s.

Item Goeswijn ende Baselijs toghen een reyse tot Scoenhoven om des houts wille, van cost

XXXVIII s.

29v

   

Somma van den cost dier op thout ghegaen is ende die kercmeesters uutgeleyt hebben beloopt so voirs. staet

LXXVI £

Item Jannes Pels heeft uutgheleyt van oncost opt hout XII £ XII s., facit al tesamen

LXXXVIII £ XII s.

Item weder ontfaen van vercoften hout so hierna gescreven staet

 

Item Voppe Reymbrant s. van I asse IIII nobel, facit

XVI £

Item Vrederic Duvel van I asse

XVIII £ V s.

Somma XXXIIII £ V s., die ofghecort van den uutgheven voirs., so blijftet uutgheven LIIII £ VII s., dairof boert dat godshuys die een helft ende beloop XXVII £ III s. VI d. lichts payments, facit in goeden payment XVIII £ II s. IIII d.

 

Item Johannes Pels boerter toe te ghelden van Wouter weghen van Ghent oec XXVII £ III s. VI d., dair en heft hi niet meer of betailt dan XII £ XII s. so voirs. staet, dat ander hebben die kercmeesters voir hem betailt ende beloopt XIIII £ XI s. VI d. lichten payment, facit in goeden payment IX £ XIIII s. IIII d. Dit ghelt sel hi den godshuse weder betalen mit ghelde of mit hout

 

Somma der kercmeesters uutgeven van cost die op dit hout gegaen is boven datter weder ofgecomen is

XXVII £ XVI s. VIII d.

    30    

   

Item Goeswijn toech tot Teylinghe om te spreken mit Wouter van Ghent van waghenhuyer

V s. IIII d.

Item van een deel houts opt kerchof te brenghen dat bi Costverloren lach

XX s. VIII d.

Item noch van hout opt kerchof te brenghen

IIII s.

Item den ghesellen die dat waghenscot dat Boudijns was int nuwe werc brochten mit der scoudehuyr

XVIII s.

Item noch Heynkijn ende Gherijt van hout halen

VIII s.

Item die tymmerlude van dat si dairtoe holpen

X s.

Item noch Heynkijn ende Gherijt van hout opt kerchof te brenghen tot twien tiden

XXIII s. IIII d.

Item die tymmerlude van dat si dairtoe holpen

XVII s. IIII d.

Item een knecht ghesent an Jan Coeken tot Scoenhoven

IIII s. VIII d.

Item Gosijn Claes s. van werfhuyer dairt hout op leyt

XV s.

30v

   

Item bi Goeswijn gecoft tot Aemsterdam IIc waghenscots dairof van coop van scipvracht ende op te doen tesamen XXV gulden, IX bot voir den gulden, facit in goeden payment

XV £

Item noch van een mast dair men een grote kercleeder of maecte XXVIIIs botdragher, facit

XXVIII s.

Item van den mast opt kerchof te brenghen

VIII d.

Item noch IIc waghenscots dat Gosijn van Aemsterdam brochte XXX gulden, facit

XVIII £

Item van vracht ende te scepen ende op te doen

XI s. IIII d.

Item van een balke dair men een gote of maecte dat hout mede op te winden I nobel, facit

LIII s. IIII d.

Item noch II balken die men besichde op dat bescot

IIII £

Item noch een hout an den roester VIII bod, facit

X s. VIII d.

Item noch een eykenhout V bot, facit

VI s. VIII d.

Item van I sparre IIII bot, facit

V s. IIII d.

Item III vuerensparren VII botdragher, facit

IX s. IIII d.

Item een rachter IIII bot, facit

V s. IIII d.

Item V sparren X bot, facit

XIII s. IIII d.

Item X waghenscots XVIs bot, facit

XXII s.

Item noch XIIII waghenscots dair die latten of gemaect werden, elc III botkijn mitten cloven, facit

XXVIII s.

Somma

LIII £ IIII d.

    31    

   

Item ghecoft jegen Alof van Buuric XIIII voeder godelscede, elc voeder V gulden I botdrager min, te leveren tot Scoenhoven. Dit wort hem betailt mit XXXIX Rijnsche gulden I botdrager min, elc gulden XXXIII gr., facit

XLII £ XVI s. VIII d.

Item tot wijncoop voir ende na doe men hem betailde

III s. IIII d.

Item Jan ende Jacob Wouter s. van den stien te vracht

III £ XI s. IIII d.

Item Heynkijn ende Gherijt van den stien opt kerchof te brengen XLI gr., facit

XXVII s. IIII d.

Somma

XLVII £ XVIII s. VIII d.

31v

   

Van alrehande dinghen in der kerken ende den kerchove

 

Item so brocht Adam van Utrecht XVc broots die costen

X s.

Item Pieter onse leydecker brocht ons IIIIm groot broots

IX s. IX d.

Item noch bi Jacob Wouter s. IIIIs m broots coste

XIII s. IIII d.

Item van den heyligen sacrament jegen Paesken

XIII s. IIII d.

Item bi Jacob op den Paesch avont om turf dair men heylich vier of maecte

III s.

Item den provisoir van een generail cytasi

V s. IIII d.

Item Jacob den coster van der kerke te veghen

XXVI s. VIII d.

Item bi Jacob om III lampen

II s.

Item bi Jacob om wieroec

VIII s.

Item bi Jacob tot Coman Tyman van resel, smeer ende bast

XXXVI s.

Item een vat oly teghen Dirc van den Werve

VIII £

Item Claes stienhouwer van dat hi in die kerc paveyt heeft

IIII s.

Item Botterman van dat hi op die kerchof wat gestraet heeft ende in die kerc wat ghehemelt heft

XV s. IIII d.

Item Vos omdat hi dat kercghelt screef

VI s. VIII d.

Item Allaert slootmaker van sloten ende slotelen ghebesicht in der kerken

XXII s.

    32    

   

Item Dirc van der Horn van des godshuys banwerc

XIIII s. VIII d.

Item Willem Dirx s. van morgenghelde in den ambocht van Leyderdorp van XII morgen, elc morgen I gr., facit

VIII s.

Item Pieter Hugen z. van XXX morgen in den ambocht van Zoeterwoude, elc morgen tot morghengelde XII d., facit

XXX s.

Item Mathijs die graefmaker van dat hi jegen des Heylich Sacraments dach die Naecte Sluse decte ende die brugge voir tpoorthuys sceympt

II s. VIII d.

Item Aerntkijn den loper omdat hi een bootscip doen sel te Roem van des godshuys weghen hem ghegeven I nobel, facit

LIII s. IIII d.

Item Jan die Muys van der groter cappe te vermaken daer hi II pipe gouts toe dede, die costen II blaeu gulden, facit

XXV s. IIII d.

Item van sindael daironder

X s.

Van dat hi VII daghe dairover wrocht

XVIII s. VIII d.

Item Claes Aernts s. wijf van dat si al tjair des godshuys lavengierster gheweest heft XXIIIs botdrager, facit

XXXI s. IIII d.

Item Femeynse heren Gherijt dochter van ofdoen ende opsetten an die misghewade ende van linnen laken dat men dairtoe behoefde

XXXIII s. VIII d.

32v

   

Item meester Willem van Kessel die meester van sHertogenbosch wert omboden om an hem te verstaen hoe men dat werc ter bester oirbaire voirt maken soude, dair den recht op die tijt sinen sin of seide, des wort sinen cost betaelt ende beliep mit den wijn

XX s. VIII d.

Item doe hi thuys toech hem gegeven voir sijn moeynesse I nobel, facit

LIII s. IIII d.

Item desgelijc wort op een ander tijt meester Aernt van den Doem ontboden, daer tgerecht oec sinen sin of verstonden, hem ghescenct I stoop wijns, facit op die

VI s. VIII d.

Item hem gegeven voir sinen cost ende moeynes doe hi thuys toech II nobel, facit

V £ VI s. VIII d.

Item so wort meester Joirkijn onboden uter Haghe om mit hem te spreken van ghehouwen stienwerc te maken, voor sijn moeynes

V s. IIII d.

Item van der ghescoirder misclocke neder te doen ende weder te hangen, omdat se meester Jorijs die clocghieter besien soude

XII s. VIII d.

Item so overdroech men op die tijt mit den meester tot wijncoop

IIII s.

Item overmits dat wi duchten dattet godshuys den cost voir die hant niet wel ghelden en mocht, so wort Jan Aelwijns s. tot den meester gesent tot Breda, dat hijs een wijl verbeyden soude ter tijt dat men onbode, twelc hem wel genoechde, mer anders ghenen meester om te nemen, des wort hem ghegeven op arre

XII s.

Item hierom was Jan Aelwijns s. uut IIII daghe, voir sijn moeynes ende cost

XXXII s. VIII d.

    33    

   

Item om mandekijns spiker in te doen

IIII s.

Item om II emmers

XII s.

Item om II calctobben

V s. IIII d.

Item om mos ende ter

II s. VIII d.

Item Jacob uter Lier van beyarden alt jair

XII s.

Item van besem, tot linen, tot clocrepen ende van scuren die kandelairs

XXIII s. IIII d.

Item van een sextairn te scriven ende van stof dair Onser Vrouwen hystorye in staet

XII s.

Somma

XLIIII £ IX s. V d.

33v

   

Van der kerc te belichten

 

Item Jan die Wit gegeven IIIcXIIII £ was te verdrayen, van elc £ II d., facit

LII s. IIII d.

Item den selven jeghen Paeschen II tortisen te drayen van scaft ende leenmaet

XII s.

Item jeghen des Heylichs Sacraments dach IIII tortisen van draeyen, scaft ende leenmaet

XVIII s. VIII d.

Item den selven van LVIII memorien te belichten, van elker memori II s., facit V £ XVI s.

 

Item noch den selven van den III dommelmetten mit IX kairsen te lichten

XXIIII s.

Item heren Hughen den organist van een helen jair op die orghelen te spelen mit den blasen ende die orghele te regieren tot des godshuys oirbair VI nobel, facit

XVI £

Item der stede clerc van dat hi den godshuse al bi wilen gescreven heft

XIII s. IIII d.

Item Dirc Reyniers s. van der rekening te scriven

L s.

Item van stof alt jair, van inct, papier ende fransijn

XIII s. VIII d.

Somma

XXXI £

    34    

   

Van wijn al tjair gebesicht in der kerken. Eerst tot Paesken, dairmede gemonicht wert

 

Item tot Ysebrant Gherijt s. IIII stoop, die stoop VIII gr., facit

XXII s. VIII d.

Item tot Vos Claes s. V stoop, die stoop X gr., facit

XXXIII s. IIII d.

Item tot Dirx Brunen IIII stoop, die stoop X gr., facit

XXVI s. VIII d.

Item tot Ysebrant van der Laen III stoop, die stoop X gr.,

facit

XX s.

 

Item tot Ysebrant Screvel Willem s. III stoop, die stoop X gr., facit

XX s.

Item tot Gherijt Poes s. III stoop, die stoop X gr., facit

XX s.

Item tot Pijnxster van III stoop wijns dair men mede monichde

XX s.

Item tot Kersavont dair men mede monichde

 

Item tot Ysbrant Screvel Jans Vos s. van V menglen, die stoop VIII gr., facit

XIII s. IIII d.

Item tot Willem Jans Vos s. I stoop VIII gr., facit

V s. IIII d.

Item tot Ailbrecht van den Bosch I stoop VIII gr., facit

V s. IIII d.

Item wijn al tjair ghehailt an kannekijns op stocken misse mede te doen beloopt

XII £ II s. VIII d.

Somma XXI £ IX s. IIII d.

 

34v

   

III. Sommarum cost van hout, van godelscede, van alrehande uutgeven, die kerc te belichten, van wijn al tjair

IIcXXV £ XIIII s. V d.

    35    

   

Dit sijn die dachuren seder Sinte Pieter dach in den lenten

 

Eerst in die weke dair Sinte Pieter in quam ende doe wort dat loon verset bi goeden payment

 

Item Bazelijs IIII daghe, sdaghes IX gr., facit

XXIIII s.

Item Gherijt IIII daghe, sdaghes V gr., facit

XIII s. IIII d.

Item Willem IIII daghe, sdaghes VI gr., facit

XVI s.

Item Roedinc IIII daghe, sdaghes VI gr., facit

XVI s.

Item Heynric mit sijn s. IIII daghe, sdaghes IX gr., facit

XXIIII s.

Item Woytkijn IIII daghe, sdaghes VI gr., facit

XVI s.

In die weke dairna

 

Item Baselis VI daghe, sdaghes IX gr., facit

XXXVI s.

Item Gherijt VI daghe, sdaghes V gr., facit

XX s.

Item Willem VI daghe, sdaghes VI gr., facit

XXIIII s.

Item Roedinc VI daghe, sdaghes VI gr., facit

XXIIII s.

Item Heynric mit sijn s. VI daghe, sdaghes IX gr., facit

XXXVI s.

Item Woytkijn VI daghe, sdaghes VI gr., facit XXIIII s.

 

Item die houtsaghers II daghe, sdaghes XII gr., facit

XVI s.

Somma

XIIII £ IX s. IIII d.

35v

   

In die weke dair Sinte Gregorius dach in quam

 

Item Baselis VI daghe, sdaghes IX gr., facit

XXXVI s.

Item Gherijt VI daghe, sdaghes V gr., facit

XX s.

Item Willem VI daghe, sdaghes VI gr., facit

XXIIII s.

Item Roedinc VI daghe, sdaghes VI gr., facit

XXIIII s.

Item Heynric IIII daghe, sdaghes VI gr., facit

XVI s.

Item Dirc sijn s. VI daghe, sdaghes III gr., facit

XII s.

Item Woytkijn VI daghe, sdaghes VI gr., facit XXIIII s.

 

In die weec dair Onser Vrouwen dach in quam

 

Item Bazelis V daghe, sdaghes IX gr., facit

XXX s.

Item Gherijt V daghe, sdaghes V gr., facit

XVI s. VIII d.

Item Willem V daghe, sdaghes VI gr., facit

XX s.

Item Roedinc V daghe, sdaghes VI gr., facit

XX s.

Item Heynric IIII daghe, sdaghes VI gr., facit

XVI s.

Item Dirc sijn s. V daghe, sdaghes III gr., facit

X s.

Item Woytkijn V daghe, sdaghes VI gr., facit XX s.

 

Somma

XIIII £ VIII s. VIII d.

    36    

   

In die weke dair die Goede Vridach in quam

 

Item Baselis Vs dach, sdaghes IX gr., facit

XXVII s.

Item Gherijt Vs dach, sdaghes V gr., facit

XVIII s. VIII d.

Item Willem Vs dach, sdaghes VI gr., facit

XXII s.

Item Roedinc Vs dach, sdaghes VI gr., facit

XXII s.

Item Heynric mit sinen s. Vs dach, sdaghes IX gr., facit

XXVII s.

Item Woytkijn Vs dach, sdaghes VI gr., facit XXII s.

 

Item Basilis tot sire hoechtijt

III s. IIII d.

Item noch si VI elc II gr., facit

VIII s.

In die weke na Paesken

 

Item Baselis III daghe, sdaghes IX gr., facit

XVIII s.

Item Gherijt III daghe, sdaghes V gr., facit

X s.

Item Willem III daghe, sdaghes VI gr., facit

XII s.

Item Roedinc III daghe, sdaghes VI gr., facit

XII s.

Item Heynric mit sijn s. III daghe, sdaghes IX gr., facit

XVIII s.

Item Woytkijn III daghe, sdaghes VI gr., facit XII s.

 

In die weke na Beloken Paesken

 

Item Baselis V daghe, sdaghes IX gr., facit

XXX s.

Item Gherijt V daghe, sdaghes V gr., facit

XVI s. VIII d.

Item Willem VI daghe, sdaghes VI gr., facit

XXIIII s.

Item Dirc Heynrix s. VI daghe, sdaghes III gr., facit

XII s.

Item Woytkijn VI daghe, sdaghes VI gr., facit XXIIII s.

 

Item Roedinc VI daghe, sdaghes VI gr., facit

XXIIII s.

Somma

XVIII £ II s. VIII d.

36v

   

In die weke dairna

 

Item Baselis VI daghe, sdaghes IX gr., facit

XXXVI s.

Item Gherijt VI daghe, sdaghes V gr., facit

XX s.

Item Willem VI daghe, sdaghes VI gr., facit

XXIIII s.

Item Roedinc VI daghe, sdaghes VI gr., facit

XXIIII s.

Item Dirc Heynrix s. VI daghe, sdaghes III gr., facit

XII s.

Item Woytkijn VI daghe, sdaghes VI gr., facit XXIIII s.

 

Item die houtsaghers VI daghe, sdaghes XII gr., facit

XLVIII s.

In die weke dair Sinte Jorijs in quam

 

Item Baselis I dach IX gr., facit

VI s.

Item Gherijt I dach V gr., facit

III s. IIII d.

Item Willem I dach VI gr., facit

IIII s.

Item Roedinc VI daghe, sdaghes VI gr., facit

XXIIII s.

Item Dirc Heynrix s. VI daghe, sdaghes III gr., facit

XII s.

Item Woytkijn I dach VI gr., facit IIII s.

 

Item die houtsaghers V daghe, sdaghes XII gr., facit

XL s.

In die weke dair meyen avont in quam

 

Item Roedinc VI daghe, sdaghes VI gr., facit

XXIIII s.

Item Dirc Heynrix s. VI daghe, sdaghes III gr., facit

XII s.

Item die houtsaghers I dach XII gr., facit

VIII s.

Somma

XVI £ V s. IIII d.

    37    

   

In die weke dair Ascensio Domini in quam

 

Item Roedinc IIII daghe, sdaghes VI gr., facit

XVI s.

Item Dirc Heynrix s. IIII daghe, sdaghes III gr., facit

VIII s.

Item Pieter Baselis knaep heft gewrocht XLIII daghe, sdaghes V licht gr., facit

IIII £ XV s. VIII d. goet ghelt

Item so wort Baselis dat uutlaet soot ghespannen stont besteet in taswerk dat waghenscot dairtoe te bereyden ende te decken, dair hi of bedinghede van elken hondert I nobel ende den hoop I croon hoger, des ghinc dairtoe XIIcXVIII waghenscot, facit XII nobel XVIII licht gr., die maken in goeden payment

XXXII £ VIII s.

Item die croen van den hoop hoger maect

XXVI s. VIII d.

Item dit taswerc nam hi an in die weec dair Sinte Jorijs in quam

 

In die weke na Sinte Bonefaes dach weder in dachuyer

 

Item Baselis IIIs dach, sdaghes IX gr., facit

XXI s.

Item Gherijt IIIs dach, sdaghes V gr., facit

XI s. VIII d.

Item Willem IIIs dach, sdaghes VI gr., facit

XIIII s.

Item Wouter IIIs dach, sdaghes VI gr., facit XIIII s.

 

Item Pieter IIIs dach, dairof

VIII s.

Somma

XLIII £ III s.

37v

   

In die weke dair Sinte Jans dach te midsomer in quam

 

Item Gherijt s dach

XX d.

Item Wouter s dach

II s.

Item Pieter s dach

XVI d.

Item die houtsaghers IIII daghe, sdaghes XII gr., facit

XXXII s.

In die weec dair Sinte Pieter ende Sinte Pouwels in quam

 

Item die houtsaghers IIII daghe, sdaghes XII gr., facit

XXXII s.

In de weec dair Sinte Martijns dach Translacio in quam

 

Item die houtsaghers V daghe, sdaghes XII gr., facit

XL s.

Item Aernt die Rieghe van den maetswerc an die gevelkijns ende anders, tsamen XLVIII botdrager, facit

III £ IIII s.

In die weec dair Sinte Margriet in quam

 

Item die houtsaghers VI daghe, sdaghes XII gr., facit

XLVIII s.

In die weec dair Sinte Marie Magdaleen in quam

 

Item die houtsaghers V daghe, sdaghes XII gr., facit

XL s.

In die weec dair Sinte Jacob in quam

 

Item die houtsaghers IIII daghe, sdaghes XII gr., facit

XXXII s.

Somma

XIIII £ XIII s.

    38    

   

In die weke dair Sinte Pieter dach ad Vincula in quam

 

Item die houtsaghers V daghe, sdaghes XII gr., facit

XL s.

Item in die weec dair Sinte Louwerijs in quam

 

Item die houtsaghers V daghe, sdaghes XII gr., facit

XL s.

Item in die weke dair Onser Vrouwen dach Assumptio in quam

 

Item die houtsaghers V daghe, sdaghes XII gr., facit

XL s.

Item in die weec dair Sinte Bertelmees in quam

 

Item die houtsaghers III daghe, sdaghes XII gr., facit

XXIIII s.

In die weec dair Onser Vrouwen dach Nativitas in quam

 

Item die houtsaghers V daghe, sdaghes XII gr., facit

XL s.

In die weec dair Exaltacio Crucis in quam

 

Item die houtsaghers Is dach, sdaghes XII gr., facit

XII s.

Item Wouter doe IIII daghe, sdaghes VI gr., facit

XVI s.

In die weke dair Sinte Matheus ende Sinte Mauricius in quam

 

Item die houtsaghers IIII daghe, sdaghes XII gr., facit

XXXII s.

Item Wouter IIII daghe, sdaghes VI gr., facit

XVI s.

Item Willem I dach

IIII s.

In die weke dair Sinte Michiel ende Sinte Baven dach in quamen

 

Item die houtsaghers IIII daghe, sdaghes XII gr., facit

XXXII s.

Item Baselis doe III daghe, sdaghes IX gr., facit

XVIII s.

Item Wouter IIII daghe, sdaghes VI gr., facit

XVI s.

Somma

XVI £ X s.

38v

   

In die weke na Sinte Baven dach

 

Item Baselis II daghe, sdaghes IX gr., facit

XII s.

Item Wouter V daghe, sdaghes VI gr., facit

XX s.

Item die houtsaghers s dach, facit

IIII s.

Item so wort Baselis besteet in taswerc dat uutlaet of te loyfen dair dair die voey noch stonde wesen sel of men wil ende dat houtwerk van der sacrostye te maken, te decken ende of te loyfen mit waghenscot, dair hi of bevoirwairt hadde XXV nobel ende I half nobel voir een pair cousen, den nobel gherekent voir LXXX gr., facit

LXVIII £

Item noch Baselis van werken an die huyskijn boven sinen taswerc III nobel, facit

VIII £

Item noch Baselis van dat hi ghewrocht heft bi den houtsaghers al tjair voir VI daghe gherekent, elc sdaghes IX gr., facit

XXXVI s.

Somma

LXXIX £ XII s.

    40    

   

Noch van dachuren

 

In die weke dair Sinte Lucas in quam

 

Item Baselis IIII daghe, sdaghes IX gr., facit

XXIIII s.

Item Gherijt I dach

III s. IIII d.

Item Willem IIII daghe, sdaghes VI gr., facit

XVI s.

Item Wouter IIII daghe, sdaghes VI gr., facit

XVI s.

In die weke dair Sinte Symon Juden dach in quam

 

Item Baselis V daghe, sdaghes IX gr., facit

XXX s.

Item Gherijt V daghe, sdaghes V gr., facit

XVI s. VIII d.

Item Willem V daghe, sdaghes VI gr., facit

XX s.

Item Wouter V daghe, sdaghes VI gr., facit XX s.

 

Item die houtsaghers V daghe, sdaghes XII gr., facit

XL s.

In die weec dair Alre Heyligen dach in quam

 

Item Baselis IIII daghe, sdaghes IX gr., facit

XXIIII s.

Item Gherijt IIII daghe, sdaghes V gr., facit

XIII s. IIII d.

Item Willem IIII daghe, sdaghes VI gr., facit

XVI s.

Item Wouter IIII daghe, sdaghes VI gr., facit XVI s.

 

Item die houtsaghers II daghe, sdaghes XII gr., facit

XVI s.

Somma

XIII £ XI s. IIII d.

40v

   

In die weec dair Sinte Martijn in quam

 

Item Baselis I dach, facit

VI s.

Item Gherijt III daghe, sdaghes V gr., facit

X s.

Item Willem III daghe, sdaghes VI gr., facit

XII s.

Item Wouter III daghe, sdaghes VI gr., facit XII s.

 

In die weec dairna

 

Item Baselis VI daghe, sdaghes IX gr., facit

XXXVI s.

Item Gherijt VI daghe, sdaghes V gr., facit

XX s.

Item Willem VI daghe, sdaghes VI gr., facit

XXIIII s.

Item Wouter VI daghe, sdaghes VI gr., facit XXIIII s.

 

Item die houtsaghers van Is dach

XII s.

Item Aernt die Rieghe wrocht doe an den roester ende anders ant coer III daghe, sdaghes VI gr., facit

XII s.

Item sijn operknecht III daghe, sdaghes IIII gr., facit

VIII s.

In die weec dair Sinte Katrijn in quam

 

Item Baselis V daghe, sdaghes IX gr., facit

XXX s.

Item Gherijt V daghe, sdaghes V gr., facit

XVI s. VIII d.

Item Willem V daghe, sdaghes VI gr., facit

XX s.

Item Wouter V daghe, sdaghes VI gr., facit XX s.

 

Somma

XIII £ II s. VIII d.

    41    

   

In die weke dair Sinte Andries in quam

 

Item Wouter IIII daghe, sdaghes V gr., facit

XIII s. IIII d.

Item Aernt die Rieghe IIIs dach, sdaghes V gr., facit

XI s. VIII d.

Item Mathijs die graefmaker heeft gewrocht an die roosteren mit sinen s., dair si an verdient hebben mit dat si Aernt den Rieghen mede operden, tesamen

XXI s. IIII d.

Item Claes van der Beke van der loodse te decken twisken den coer ende der kerc van IIII daghe werkens mit hem derden, sdaghes X gr., facit

XXVI s. VIII d.

Item van XXII voeder riets, elc voeder IIII lichte gr., facit mit der scoudehuyr XXX boddrager, facit

XL s.

Item van snoer

II s. VIII d.

Item s c zooden

XVI d.

In die weec dair Sinte Nyclaes in quam

 

Item Wouter IIII daghe, sdaghes V gr., facit

XIII s. IIII d.

In die weec dairna Wouter Vs dach, sdaghes V gr., facit

XVIII s. IIII d.

Item in die weec dair Sinte Thomas in quam Wouter V daghe, facit

XVI s. VIII d.

Item tot sijnre hoechtijt

XVI d.

Item in die weke na jairs dach Wouter II daghe, facit

VI s. VIII d.

Somma

VIII £ XIII s. IIII d.

41v

   

IIII. Sommarum van der tymmerlude loon als voirs. staet

IIcLII £ XI s. IIII d.

    42    

   

Van yserwerc

 

Item tot Dirc den smit XXc lascyser, elc C III s., facit

III £

Item noch van spikeren bi pondwert LXIIII £ weghens, elc £ XV d., facit

IIII £

Item noch XXXVI £ weghens an spikeren, elc £ XV d., facit

XLV s.

Item van slechten pontwert XVII £ weghens, elc £ XII d., facit

XVII s.

Item noch van groten spikeren ende van Xc lascyser, tsamen

XLIIII s.

Item van den rooster te vermaken heeft gecost

VIII £ XV s.

Item den pijnres van den rooster in die smit te draghen ende weder opt kerchof

IIII s.

Item tot Louwerijs den smit IIc IIII £ weghens an decspiker, elc pont XIIIIs d., facit

XII £ VI s. VIII d.

Item XLVIIs c lascyser, elc C III s., facit

VII £ II s. VI d.

Item XLIc cleyn decspiker, elc C IIs s., facit

V £ II s. VI d.

Item XXVII £ weghens yserwerc

XXVII s.

Item noch XXXVIIIs c lascyser, elc C III s., facit

V £ XV s. VI d.

Item noch XVI £ weghens

XVI s.

Item noch XVs c doirspiker, elc C III s., facit

XXXVIII s. IX d.

Item LVIs £ weghens an spiker, elc £ XIIIIs d., facit

III £ VIII s. IIII d.

Somma LIX £ II s. III d. in lichten payment, facit in gheboden ghelde

XXXIX £ VIII s. II d.

    43    

   

Item gecoft tUtrecht jeghen Jan van Hoey bi Mees Ymmen s. ende Pieter onsen leidecker een deel leyden die hi tot drie tiden gelevert heeft, dair mit hem of gerekent is dat der leyen sijn Is c rijst, II kerven ende een worp. Elc rijst coste LXI wit, facit IIIc vijf gulden XXII wit, IX botdrager voir den gulden, facit in goeden payment

CLXXXIII £ VIII s. XI d.

Item so quamen die eerste leyen in II scepen, dairof dat een scip tot scipvrachte VI gulden I boddrager, facit

III £ XIII s. IIII d.

Item dat ander scip leyen brocht Dirc Stierman ende Adam, dairof te scipvracht Vs gulden I botkijn, facit

III £ VI s. VIII d.

Item van dese II scepe leyen te tellen XXIIII botdrager, facit

XXXII s.

Item den arbeders van die leyen in die scepe te setten

XXVII s. IIII d.

Item doe die leyen tot Leyden quamen den pijnres van beyden scepen op te draghen XL botdrager ende II botkijn tot bier, facit

LIIII s. VIII d.

Item Pieter, Zweder, Oudsier ende Jan van dat si die leyen holpen setten uut den scepen ende int werc

XX s. VIII d.

Item van dat Pieter die leydecker ghereyst heeft om der leyen wille ende ander oirbair voir sinen cost, waghenhuyr ende arbeyt

V £ VIII s. VIII d.

Item so brocht Ghijsbrecht Kaernmelc sijn scip gheladen mit leyen, dairof tot scipvracht

XIIII s. VIII d.

Item van telghelt ende den arbeyt

IIII s. VIII d.

Item van opdraghen, te brenghen int nu werc

V s. IIII d.

Item so toech Pieter noch een reyse tUtrecht om alrehande oirbair ende sende doe noch een scip mit leyen, loot ende naghel, dair te scipvracht

IIII £ XVI s.

Item van tellen ende draghen XXIXs botdrager, facit

XXXIX s. IIII d.

Item van den scepe te waken

XII d.

Item van ander onraet dier op ghinc

IIII s.

Item Pieter ghegheven van X daghe die hi dairom uut was boven sijn V dachuren

XXXIII s. IIII d.

Item van opdraghen

XXXII s.

Somma

IIcXIIII £ II s. VII d.

43v

   

Item noch bi Pieter gecoft XLVIm leynagel, elc M Xs witten, facit

IX £ XIIII s. VIII d.

Item XVIIm grote naghel, elc M XIII wit, facit

IIII £ X s.

Item op die selve tijt XI rollen loots die woeghen XVIcXIX £, elc C cost een Enghels nobel, facit

XLIII £ IIII s.

Item van tollen XXVI botkijn, facit

XVII s. IIII d.

Item van wagheghelt ende van draghen Vs botkijn, facit

III s. VIII d.

Item van vracht XVIII botkijn, facit

XII s.

Item Pieter voir sijn arbeyt ende cost

XXVI s. VIII d.

Item van den lode ende naghel op te draghen

II s.

Item Pieter wort tUtrecht gesent des woensdaghes na Sinte Victoirs dach om alrehande oirbair ende was uut V daghe, hem gegeven voir sijn cost ende arbeyt XXII bot, facit

XXIX s. IIII d.

Item voir den appel die ant cruys wesen sel

XLI s. IIII d.

Item van den cruce dat dair besteet wort ende Pieter voir hem brocht XCIIIIs botdrager, facit

VI £ IIII s. VIII d.

Item een ketelboeter die dat gat van den appel wat ruymde

XVI d.

Item meester Kerstiaen van dat cruys te verwen ende den appel te vergulden II nobel, facit

V £ VI s. VIII d.

Item tot Delf gecoft VI £ lootwits

XVI s.

Item tot Coman Jans van vermeljoen

XX s. IIII d.

Item een knecht van verwe te wriven

III £ IIII s.

    44    

   

Item bi Pieter gecoft XXIXcLXXXVI pond loods, elc C I nobel ende I Vlaemsch gr., facit

 

Item noch IIII rollen loots die woeghen Vs c £, elc pond so voirs. staet

 

Item van weghen ende draghen

VI s.

Item om leynaghel XII gulden, facit

VII £ IIII s.

Item noch om XXVIIIm naghel, elc M XIII wit, facit

VII £ V s. VIII d.

Item noch XXXIIIs m naghel, elc M Xs wit, facit

VII £ XII d.

Item I tonnekijn dair men die naghel in dede

III s.

Item van tollen tUtrecht ende te Gheyn

XXVII s. IIII d.

Item van sciphuyr ende waghenhuyr

XV s. VIII d.

Item van int werc te draghen

VI s. VIII d.

Item Pieter voir sijn onlede

V s. IIII d.

Item tot Jan Ghijsbrecht s. twe corve die leyen mede op te draghen

XI s. IIII d.

Item tot Pieter Ghijsbrecht s. van der decker hantscoen

VIII s.

Item om snoer ende stro dat die leydeckers behoefden

III s. IIII d.

Item tot Jan Aelwijns s. ghehaelt LII £ tins mede te soderen, elc £ III gr., facit

V £ IIII s.

Somma

CXI £ XV s. IIII d.

    45    

   

Des woensdaghes na Sinte Jans dach Decollacio quamen die leydecker te werke an die leyen, eerst te houwen na te werken na des wercs eysch

 

Eerst in die weke Pieter IIIs dach, sdaghes VII goede gr., facit

XVI s. IIII d.

Item meester Jacob IIIs dach, sdaghes VII gr., facit

XVI s. IIII d.

Item Zweeder IIIs dach, sdaghes VII gr., facit

XVI s. IIII d.

Item Oudsier IIIs dach, sdaghes IIIs gr., facit

VIII s. II d.

In die weec dair Onser Vrouwen dach Nativitas in quam

 

Item Pieter V daghe, sdaghes VII gr., facit

XXIII s. IIII d.

Item meester Jacob V daghe, sdaghes VII gr., facit

XXIII s. IIII d.

Item Zweeder V daghe, sdaghes VII gr., facit

XXIII s. IIII d.

Item Oudsier V daghe, sdaghes IIIs gr., facit

XI s. VIII d.

In die weec dair Sinte Lambrecht in quam

 

Item meester Jacob IIII daghe, sdaghes VII gr., facit

XVIII s. VIII d.

Item Zweder IIII daghe, sdaghes VII gr., facit

XVIII s. VIII d.

Item Oedsier IIII daghe, sdaghes IIIs gr., facit

IX s. IIII d.

In die weec dair Sinte Mathees in quam

 

Item Pieter IIII daghe, sdaghes VII gr., facit

XVIII s. VIII d.

Item meester Jacob IIII daghe, sdaghes VII gr., facit

XVIII s. VIII d.

Item Zweder IIII daghe, sdaghes VII gr., facit

XVIII s. VIII d.

Item Jacob Jans s. II daghe, sdaghes VII gr., facit

IX s. IIII d.

Item Oedsier IIII daghe, sdaghes IIIs gr., facit

IX s. IIII d.

Item Borrekijn II daghe, sdaghes IIIs gr., facit

IIII s. VIII d.

Somma

XIII £ IIII s. X d.

45v

   

In die weke dair Sinte Michiel in quam

 

Item Pieter IIII daghe, sdaghes VII gr., facit

XVIII s. VIII d.

Item meester Jacob IIII daghe, sdaghes VII gr., facit

XVIII s. VIII d.

Item Zweeder IIII daghe, sdaghes VII gr., facit

XVIII s. VIII d.

Item Jacob Jans s. IIII daghe, sdaghes VII gr., facit

XVIII s. VIII d.

Item Oedsier IIII daghe, sdaghes IIIs gr., facit

IX s. IIII d.

Item Borrekijn IIII daghe, sdaghes IIIs gr., facit

IX s. IIII d.

In die weec dairna

 

Item Pieter VI daghe, sdaghes VII gr., facit

XXVIII s.

Item meester Jacob VI daghe, sdaghes VII gr., facit

XXVIII s.

Item Sweder VI daghe, sdaghes VII gr., facit

XXVIII s.

Item Jacob Jans s. VI daghe, sdaghes VII gr., facit

XXVIII s.

Item Oedsier VI daghe, sdaghes IIIs gr., facit

XIIII s.

Item Borrekijn VI daghe, sdaghes IIIs gr., facit

XIIII s.

In die weec dair Sinte Victor in quam

 

Item Pieter I dach, facit

IIII s. VIII d.

Item meester Jacob V daghe, sdaghes VII gr., facit

XXIII s. IIII d.

Item Sweder V daghe, sdaghes VII gr., facit

XXIII s. IIII d.

Item Jacob Jans s. V daghe, sdaghes VII gr., facit

XXIII s. IIII d.

Item Oedsier V daghe, sdaghes IIIs gr., facit

XI s. VIII d.

Item Borrekijn V daghe, sdaghes IIIs gr., facit

XI s. VIII d.

Somma

XVI £ XI s. IIII d.

    46    

   

In die weke dair Sinte Lucas in quam

 

Item Pieter VI daghe, sdaghes VII gr., facit

XXVIII s.

Item Zweder VI daghe, sdaghes VII gr., facit

XXVIII s.

Item Jacob Jans s. VI daghe, sdaghes VII gr., facit

XXVIII s.

Item Borrekijn ende Lammekijn VI daghe, elc IIIs gr., facit

XXVIII s.

In die weec dair Sinte Symon Juden dach in quam

 

Item Pieter V daghe, sdaghes VII gr., facit

XXIII s. IIII d.

Item Sweder V daghe, sdaghes VII gr., facit

XXIII s. IIII d.

Item Jacob Jans s. V daghe, sdaghes VII gr., facit

XXIII s. IIII d.

Item Borrekijn ende Lammekijn IIII daghe, elc IIIs gr. sdaghes, facit

XXIII s. IIII d.

In de weec dair Alre Heyligen dach in quam

 

Item Pieter IIII daghe, sdaghes VII gr., facit

XVIII s. VIII d.

Item Zweer IIII daghe, sdaghes VII gr., facit

XVIII s. VIII d.

Item Jacob Jans IIII daghe, sdaghes VII gr., facit

XVIII s. VIII d.

Item Borrekijn ende Lammekijn IIII daghe, elc IIIs gr., facit

XVIII s. VIII d.

In die weec dair Sinte Martijn in quam

 

Item Pieter III daghe, sdaghes VII gr., facit

XIIII s.

Item Zweer III daghe, sdaghes VII gr., facit

XIIII s.

Item Jacob Jans s. III daghe, sdaghes VII gr., facit

XIIII s.

Item Borrekijn ende Lammekijn elc III daghe, sdaghes IIIs gr., facit

XIIII s.

Somma

XVI £ XVI s.

46v

   

In die weec dair Sinte Lijsbet in quam

 

Item Pieter VI daghe, sdaghes VII gr., facit

XXVIII s.

Item Zweer VI daghe, sdaghes VII gr., facit

XXVIII s.

Item Jacob Jans s. VI daghe, sdaghes VII gr., facit

XXVIII s.

Item Borrekijn ende Lammekijn VI daghe, sdaghes elc IIIs gr., facit

XXVIII s.

In die weec dair Sinte Katrinen dach in quam

 

Item Pieter V daghe, sdaghes VII gr., facit

XXIII s. IIII d.

Item Zweer V daghe, sdaghes VII gr., facit

XXIII s. IIII d.

Item Jacob Jans s. V daghe, sdaghes VII gr., facit

XXIII s. IIII d.

Item Borrekijn ende Lammekijn V daghe, sdaghes elc IIIs gr., facit

XXIII s. IIII d.

In die weec dair Sinte Andries in quam

 

Item Pieter V daghe, sdaghes VII gr., facit

XXIII s. IIII d.

Item Zweder V daghe, sdaghes VII gr., facit

XXIII s. IIII d.

Item Jacob Jans s. V daghe, sdaghes VII gr., facit

XXIII s. IIII d.

Item Borrekijn ende Lammekijn V daghe, sdaghes elc IIIs gr., facit

XXIII s. IIII d.

In de weec dair Sinte Nyclaes ende Onser Vrouwen dach in quam

 

Item Pieter IIII daghe, sdaghes VII gr., facit

XVIII s. VIII d.

Item Zweder IIII daghe, sdaghes VII gr., facit

XVIII s. VIII d.

Item Jacob Jans s. IIII daghe, sdaghes VII gr., facit

XVIII s. VIII d.

Item Borrekijn ende Lammekijn IIII daghe, sdaghes elc IIIs gr., facit

XVIII s. VIII d.

Somma

XVIII £ XIII s. IIII d.

    47    

   

In die weec dairna

 

Item Pieter VI daghe, sdaghes VII gr., facit

XXVIII s.

Item Zweer VI daghe, sdaghes VII gr., facit

XXVIII s.

Item Jacob Jans s. VI daghe, sdaghes VII gr., facit

XXVIII s.

Item Borrekijn ende Lammekijn VI daghe, sdaghes elc IIIs gr., facit

XXVIII s.

In die weec dair Kersavont in quam ende Sinte Thomas

 

Item Pieter V daghe, sdaghes VII gr., facit

XXIII s. IIII d.

Item Zweder V daghe, sdaghes VII gr., facit

XXIII s. IIII d.

Item Jacob Jans s. V daghe, sdaghes VII gr., facit

XXIII s. IIII d.

Item Borrekijn ende Lammekijn V daghe, sdaghes elc IIIs gr., facit

XXIII s. IIII d.

Item tot hoirre hoechtijt

VI s. VIII d.

In die weec na Kersdach

 

Item Pieter III daghe, sdaghes VII gr., facit

XIIII s.

Item Zweer III daghe, sdaghes VII gr., facit

XIIII s.

Item Jacob Jans s. III daghe, sdaghes VII gr., facit

XIIII s.

Item Borrekijn ende Lammekijn III daghe, sdaghes elc IIIs gr., facit

XIIII s.

In die weec na jairs dach

 

Item Pieter V daghe, sdaghes VII gr., facit

XXIII s. IIII d.

Item Zweer V daghe, sdaghes VII gr., facit

XXIII s. IIII d.

Item Jacob Jans s. V daghe, sdaghes VII gr., facit

XXIII s. IIII d.

Item Borrekijn ende Lammekijn V daghe, sdaghes elc IIIs gr., facit

XXIII s. IIII d.

Somma

XVIII £ XVI d.

47v

   

In die weke dair Sinte Ponskijn in quam

 

Item Pieter V daghe, sdaghes VII gr., facit

XXIII s. IIII d.

Item Zweer V daghe, sdaghes VII gr., facit

XXIII s. IIII d.

Item Jacob Jans s. V daghe, sdaghes VII gr., facit

XXIII s. IIII d.

Item Borrekijn ende Lammekijn V daghe, sdaghes elc IIIs gr., facit

XXIII s. IIII d.

In die weec dair Sinte Angnieten dach in quam

 

Item Pieter III daghe, sdaghes VII gr., facit

XIIII s.

Item Zweder III daghe, sdaghes VII gr., facit

XIIII s.

Item Jacob Jans s. III daghe, sdaghes VII gr., facit

XIIII s.

Item Borrekijn ende Lammekijn III daghe, sdaghes elc IIIs gr., facit

XIIII s.

Item om spec bi Pieter

XVI d.

In die weec dair Onser Vrouwen dach te Lichtmis in quam

 

Item Pieter II daghe, sdaghes VII gr., facit

IX s. IIII d.

Item Zweder Is dach, sdaghes VII gr., facit

VII s.

Item Jacob II daghe, sdaghes VII gr., facit

IX s. IIII d.

Item Claeskijn II daghe, sdaghes II gr., facit

II s. VIII d.

In die weec dairna

 

Item Pieter V daghe, sdaghes VII gr., facit

XXIII s. IIII d.

Item Zweer V daghe, sdaghes VII gr., facit

XXIII s. IIII d.

Item Jacob V daghe, sdaghes VII gr., facit

XXIII s. IIII d.

Item Claeskijn III daghe, sdaghes II gr., facit

IIII s.

Item Dircskijn V daghe, sdaghes II gr., facit

VI s. VIII d.

    48    

   

In die weec dair Sinte Valentijn in quam

 

Item Pieter VI daghe, sdaghes VII gr., facit

XXVIII s.

Item Zweer VI daghe, sdaghes VII gr., facit

XXVIII s.

Item Jacob VI daghe, sdaghes VII gr., facit

XXVIII s.

Item Dircskijn VI daghe, sdaghes II gr., facit

VIII s.

Item Claeskijn I dach, facit

XVI d.

Item Woytkijn III daghe, sdaghes V gr., facit

X s.

Somma

XVIII £ III s.

V. Sommarum van yserwerc, leyen, lood, naghel ende der leydecker dachuren ende anders als vors. staet

IIIcLXVI £ XV s. XI d.

48v

   

Van afterstal

 

Eerst van datter noch ombreect an den ghenen die Harman Bitter, Pieter Wit mit haren gesellen overleverden alse kercmeesters

 

Item Willem Harmans s.

XII s.

Item Katrijn Jacob Wouter s.

IIII £ XI s.

Item heer Gherijt Vlaminc van den jair XIIIIc ende I

VIII s.

Item Jan van Leyden van III jaren van den molenwerf, elc sjairs XI s. III d., facit

XXXIII s. IX d.

Item Berwoldus erfkijn in Bronskijns stege

II s.

Item Vranc Jacob s.

X s.

Item Claes Gherijt Hoven s.

IIII s.

Somma VIII £ VIII d., facit

V £ VII s. II d.

Van kercghelt in den ommeganc

 

Twanthuysbon

 

Item Reyner Kerstants s.

IIII £

Item Wermbout Kerstant s.
Die seyt dat hi dair niet en woende

XXVI s. VIII d.

Item Symon Reyners s.
Die seyt dat hi dair niet en woende

XX s.

Item Mees die Cuper

X s.

Item Jan Nuweveen, wort quijt gelaten

II s.

Item Aernt Hughen s.

V s.

Item Willem Dobben s.

V s.

Item Coen Vranc Ysac s.

XX s.

Item Daem Smit
Solvit mit stien

XL s.

Item Andries Heynrix s.

V s.

Item Griet Aelbrecht

V s.

Item Jan van den Vliet

V s.

    49    

   

Twolhuysbon

 

Item Soffye Symon Vrederix ende Willem hoir s.

VIII £

Item Screvel Willem s.
Quijt mit woirde te houden

XII s. VIII d.

Item Claes van Zwieten

XL s.

Item Wouter van den Grase

V s.

Item Niese Jan Symon s.

X s.

Int Kerchofbon

 

Item Jan Nannen s.

VI s. VIII d.

Item Willem Copers wijf, quijt ghelaten

V s.

Item Heynric Bokel

XXVI s. VIII d.

Item Reyner Claes s.

V s.

Item Florijs Aernts s. Jans knecht van den Woude

X s.

Item Dammes Claes s.

XIII s. IIII d.

Item Harman Boelinc

XIII s. IIII d.

Item Dirc van den Bosch

XL s.

Item Zuydic

X s.

Item Jan die Langhe

VIII s.

Item Beatrijs Jacob Claes s., quijt laten

VI s. VIII d.

Item Stoepgen

VIII s.

Item Jacob die Bontwerker, quijt laten

II s.

Item Reymborch Jan Baertout

XL s.

Item Jacob van der Hant

X s.

Item Philps Aernts s.

XXXIII s. IIII d.

Item Jacob Dirx s. van Delf

XX s.

Item Ysebrant van den Werve

XL s.

Item Dirc Jan Goden s.

II s.

49v

   

Tvleyschuysbon

 

Item Boschusen

XL s.

Item Jan Vranken s.

X s.

Item Symon Ghisen s.

XL s.

Item Jan Symon s.

XIII s. IIII d.

Item Willem Moske

X s.

Item Gherijt Hoelvoet, quijt laten

II s.

Claes Heynen s., quijt

XII d.

Item Gherijt Pieter s. decker, quijt

XII d.

Item Symon Claes s.

V s.

Item Graefkijn, quijt laten

VI s.

Item Dirc van Oestgeest

XIII s. IIII d.

Tgasthuysbon

 

Item Doedijn Scoemaker, quijt

II s. VIII d.

Item Willem Harman s.

XX s.

Item Dirc van der Spec

XL s.

Item Baert Jan Wouter s.

XX s.

Item Willem Symon Symon s.s.

XIII s. IIII d.

Hogewoert

 

Item Gherijt Willem s., quijt

II s. VIII d.

Item Willem Heynkijn Claes s.s., quijt

XL s.

Item Jan sijn broeder, quijt

XL s.

Item Reymbout de Moilnair

XVIII s.

Item Claes Mannekijn

VIII s.

Item Vrederic Willem s., quijt

VIII d.

Item Jan Vranken s.

X s.

Tnuwelant

 

Item Jan Willem s. wijf, quijt

VIII d.

Item Dirc Eelman, quijt

II s.

Item Pieter Bon

V s.

Item Dirc Zasbout s.

X s. vias

Item Jan Jan Ytgen s., quijt

II s. VIII d.

Item Claes Jan Steffen s.s.

V s. vias

Rapenborch

 

Item Jacob Hughen s.

X s.

Item Haeskijn Potters

V s.

Somma van ouden kercgelde LVII £ VIII s. VIII d., facit in goeden payment

XXXVIII £ V s. X d.

    50    

   

Afterstal van tjair XIIIIc ende VI bi goeden payment

 

Item op Reyniers huys van Bollinge van payment

VII s. III d.

Item Jans huys van Leyden

XIII s. IIII d.

Item die Duytsche heren van joncfrou Meynen besprec

II s. VIII d.

Item Kerstijn heren Vranken dochter huys

XIII s. IIII d.

Item Jacob Coenraets s. huys

XX s.

Item op dat selve huys noch

XX s.

Item Aernt Harman s. huys

VI d.

Van raemsteden

 

Item Gherijt Wous wijf een raemstede

VI s. VIII d.

Item die selve van haren erve

VI s. IIII d.

Item Bertelmees Symon s. erve

V s. V d.

Item Hughe Screvels erve

VI s. VIII d.

Twisken der Volresgraft ende der Hoeflaen

 

Item dat erve dat Jan Stoop van Ysebrant van der Laen heeft

LII s.

Item Vranc Jacobs s. erve

X s.

Item dat erve dat Florijs Willem s. is

XIII s. IIII d.

Twisken der Hoeflaen ende den Vliet

 

Item Gherijt Claes Gherijt s.s.

IIII s.

Item Gherijt Alijt s.

XX d.

Item Pieter Roetgher s. ende Harman Gherijt s.

IIII s. VI d.

Item Dirc Gheerlof s.

VIII s.

Item die selve van outs

IIII s.

Renten opt lant

 

Item Claes Jans s.

XXVI s. VIII d.

Item noch VIII hoed calx

 

Item Mathijs Pieter Ermgaird s.

X s.

Item Oedsier ter Wadding

XVI s. VIII d.

Item Gherijt Steffens s.

XXXV s. VI d.

Item Diewair Stienkijns

XXV s.

Somma

XV £ III s. VI d.

50v

   

Van tjair VII

 

Item Jacob Dammes s.

XII s.

Item Dirc Moilnair

LIIII s.

Item Vranc Pieter s.

XIIII s. IIII d.

Item Gherijt Voppen s.

XIII s. IIII d.

Item Heynric Jacob s.XIIII s. Solvit bi Dirc Smit XIIII s. licht payment, so blijft hi IIII s. VIII d.

 

Renten opt lant

 

Item Claes Jans s.

XXVI s. VIII d.

Item Jan Grieten s. Pieter Butewech

XVI s.

Item Jan Willem s. tOestgheest

XXXIII s. IIII d.

Item Mathijs Pieter Ermgaerd s.

X s.

Item Gherijt Martijns s. tot Hazaertswoude van opt lant dat Wouter Ghelmairs was

XXVI s. VIII d.

Item Jan Dirc Grieten s.s. oec aldair

XX s.

Item Ailbrecht grote Wouter s. tot Stompwic

XIII s. IIII d.

Lantrenten

 

Item Willem Aernt Bruyns s.s.

XLII s. VIII d.

Item Oedsier ter Wadding

III s. IIII d.

Item Mathees Jacob s. X licht gr., facit

IIII s. VI d.

Item Diewair Stienkijns

III £ V s.

Hofstederenten

 

Item Jan van der Draec

VIII s.

Item Willem Harman s.

XXI s. IIII d.

Item voir Alijt Mathijs Kerstijn heren Vranken dochter huys

XI d. goed

Item Willem Buyls huys

II s. IIII d. goet

Item Baert Jan Wouter s.

XII d. goet

Item Jans huys van Leyden

XIII s. IIII d.

Item Allaert Slotemakers huys

XVI d.

Item Dirc die Haen

XX s.

Item die selve van over een jair

VII s. IIII d.

Item Dirx huys van Noerde

XIII d. I mijt

Item Ghise Bedrongen

XLI s. V d. I mijt

Item Wouter Coman van den huuskijn in die stege

X s.

Item Pieter Aechten s. weedwi

XVIII s. VIII d.

Item Gherijt Louwen s. van den molenwerf

VIII d.

Item Claes Stienhouwer

XXVI s. VIII d.

Item Claes Jacob Coman s.

XIII s. IIII d.

Item Willem Martijn s.

XX s. IX d.

    51    

   

Item Hobbe Dirx s. van Wouter Merinx huys

VIII s.

Item Hughe Screvels vervhuus

XII d.

Item Willem Symon Duven s.s.

IIII s. VIII d.

Item Jorghel

XX s.

Item Jan Claes Crullen s.

XXVI s. VIII d.

Item Kerstant Claes s. huys

VI s. VIII d.

Item Wouter die Goutsmit

X s.

Item heer Jacob van Risoirde

XIII d. I mijt

Item Jacob die Bontwerker

XXVI s. VIII d.

Item Willem Brouwers huys

VI s. VIII d.

Item Dirc van der Gheest

XXVI s. VIII d.

Item Kerstijn heren Vranken dochter huus X licht gr., facit

IIII s. VI d.

Item Claes Broeyen huus

XXVI s. VIII d.

Item Machtelt van Linscoten

XXXIII s. IIII d.

Item Gherijt Ruusken s. huus

XXXII s.

Item Jacob Coenraet s. huus

XX s.

Item die selve

XX s.

Item die Duutsche heren van Kerstant Heynrix s. besprec

II s. VIII d.

Item die selve van joncfrou Meynen besprec

II s. VIII d.

Item Gherbrant die linnenwever

VI d.

Item Aernt Harman s.

VI d.

Item Coman Butenwech van Vranc Diewien s. testament

XX s.

Somma

XLIII £ IX s.

51v

   

Van raemsteden

 

Item Willem Dirx s. die volre s raemstede

XIIII s.

Item Danel uten Wairde s raemstede

XIIII s.

Item die selve s raemstede

X s.

Item Dirc Aernt Gouden s. s raemstede

XII s.

Item die selve een raemstede

XX s.

Item Jacob Gherijt s. s raemstede die nu heeft Ghijsbrecht Wit

XII s.

Item Jan Dirx s. van Nuys s raemstede

X s.

Item Gherijt Wous wijf ende Dirc Dirx s. een raemstede
Solvit XVII gr., so blijfter VIII s. VIII d.

XX s.

Item Dirc Kerstant s. van s raemstede die Jacob Merinc Filps s. is

X s.

Item Jan Coman s raemstede

X s.

Item Pieter Aernt s. weedwi s raemstede

VIII s.

Item Gherijt van Oeyen Willem s. s raemstede

VI s. VI d.

Item Dirc Willem Ysebrant s.s. s raemstede

VIII s. II d.

Item die selve s raemstede

VIII s. II d.

Item Jan van Reynsburch s s raemstede

XVI s. IIII d.

Item Pieter Butenwech Dirx s. s raemstede

VIII s. II d.

Item Heyn van Salem ende Dammes Mathijs s. s s raemstede die Willem Martijns s. waren

XVI d.

Item Dirc Louwen s. s raemstede die oec Willem was

VIII d.

    52    

   

Van renten op hofsteden

 

Item Pieter Butenwech Gherijt s. van I erve dat Ysebrant Hoflants s. was

V s. IX d.

Item Gherijt Lam I erve

XI s. VI d.

Item Engbrecht Willem s. wijf

III s. I ø

Item Jan Aelwijns s. huys

V s. V d.

Item Jan Willem Wigghers s. I erve

XII s. I d.

Item Willem Maes I erve

VII s. VIIId. II miten

Item Willem Aelbrecht s. I erve dairnaest

XII s. VIII d.

Item Dirc Florijs s. I erve dat Gherijt Wous wijf nu gecoft heeft

IIII s. X d. I mijt

Item Jan van Aken I erve

II s. I d.

Item Soet Jan Vlaminx s. II erven
Dit heft Gherijt van den Veen half

X s. I d.

Item Gherijt Wous weedwi I erve

V s. IIII d.

Twisken der Molengraft ende der Volresgraft

 

Item Ghise Dirx s. I erve

VII s. IIII d.

Item Dirc Danels s. kinder I erve

X s. II d. II miten

Item Gherijt Hughen I erve

XII s. II d.

Item Gherijt Aernt Gouden s. I erve dat Pieter Rosen was

XXXII s. IX d. I mijt

Item Hughe Screvel I erve

VI s. VIII d.

Twisken der Volresgraft ende der Hoeflaen

 

Item Vranc Claes s. I erve

XIII s. II d. II miten

Item Dirc Louwen s. I erve

IX s. III d. I ø I mijt

Item Heyn Bokel I erve

XIX s. X d. II miten

Item die selve II erve

XLII s. I d. I mijt

Hierof sel Dirc Aernt Gouden s. ghelden van den voersten erve XX gr.

 

52v

   

Item Jan Stoop van den erve dat Harman was

LII s.

Item Pieter Bon I erve

X s.

Item Elsbien Florijs I erve

XXIX s. X d.

Item Heynric Jacob s. I erve

XXIX s. X d.

Item Heynric Jacob s. I erve

VIII s.

Item Vranc Jacob s. I erve

X s.

Item van den erve dat Florijs Willem s. is

XX s.

Item Vranc Pieter s. I erve

X s.

Item die selve I erve

IIII s.

Item Harman Willem s. van den erven bi der Coepoort

XLIX s. IX d. I mijt

Twisken der Hoeflaen ende den Vliet

 

Item Jan van Leyden

XI s. III d.

Item die selve van den molenhuse

II s.

Item Gherijt Claes s.

IIII s.

Item Claes Claes s.

II s.

Item Pieter Roetghers s.
Harman Gherijt s. half

IIII s. VI d.

Item Baselis Tymmerman

II s. VI d.

Item Jan van Wert

XVI d

Item Louwekijn Waker

XVI d., noch VIII d.

Item Jan Mees s.

V s. V d.

Item Claes Betkijn I erve

V s. II d. II miten

Item Pieter Butenwech Willem s.

XXXI s. X d. I mijt

Item Jacob Jans s. I erve

VI s. VIII d.

Item Eelman blijft

XIIII s. III d. I mijt

Item Jan Reyners s.

VIII s. VI d.

Item Dirc Hughen s.

XLIIII s.

    53    

   

Item Claes Willem s.

XIII s. IIII d.

Item Jacob Willem s.

XIII s. IIII d.

Item Wouter Hughen s.

VII s. V d.

Item Willem langhe Willem s.

X s. VIII d.

Item Pieter Butenwech Willem s.

XIII s. V d.

Item die selve

IIII s. VII d.

Dese II erven horen Harman die Smit half toe

 

Item Marselis Seghers s., Jan Mathijs s.

II s.

Item Claes Gherijt s. Hoven s.

IIII s.

Item Jan Ytgens s.

IIII d.

Somma

XLI £ V d. II miten

Item so staet den kercmeesters noch tafter van den grave dair Tillemans wijf in leyt

VIII s.

Item Vranc Kaersemaker van sijnre moeder graf in den ommeganc

XL s.

Item Jannes Pels van Wouter weghen van Ghent als van den cost van den hout, dairan hem of brect

IX £ XIIII s. IIII d.

Item Jan van Leyden van een eynde houts dat hi had mit Symon Bort, dairan hem of brect

XXVI s. VIII d.

Item Gherijt van der Graft van spaenre

IX s. IIII d.

Item Haeskijn Voircoeps van spaenre

XIII s. IIII d.

Somma

XXII £ III s. VIII d.

53v

   

VI. Sommarum van afterstal also voirs. staet

CLXV £ IX s. VII d. II miten

    54    

   

* Somma sommarum van allen uutgheven so voirs. staet mitten afterstal XIXcLXXVI £ IIII s. IIII d. I mijt. Ende dat ontfanc beloopt XVIcXXVI £ XIII s. III d. ø II miten. Dese summe vereffent jeghen malcander, so beloopt dat uutgheven meer dan tontfanc IIIcXLIX £ £ XI s. s mit, dat Sinte Pieters den kercmeesters sculdich blijft.

Dese rekenijnghe wort ghedaen opten huse voer den gherecht in den jair XIIIIc ende achte, des donresdaghes na Sinte Gheerden dach.

    1407    

 

Transcriptie

Ed van der Vlist

Publicatie

Pieterskerk 1398 - 1428