Hoogheemraadschap Rijnland
OAR 11, 12, 13 : 1253 - 1564
previous Folio's View: Register OAR 12
Pages 130 - 131
 

 

 

   Location, Folio  Next Folio
OAR12, 130r-a
   type : Verklaring date : 1417-ca record : # 023  Record details
[000] Dit is dat lant dat inden ban van Hemsteden gelegen is ende noch geen morgen gelt gegeven en heeft. Eerst an die zuuyt side vanden hout die leyen: Item Hagen Jacobs zs. kinderen, iii morgen. Item Jan Eylerts z., iii morgen. Item Symon vanden Scuyr, viii morgen. Item Ysbrant vanden Couster, iii morgen. Item Harper van Foreest die scout van Herlem ende die scout van Wieringen, tesamen xii morgen. Item Jan Lottijns s., v morgen. After die leyen: Item modden kamp ende horst toe Geertruden Liclais dochter, i-1/2 morgen. Item die caneste inden hagen ende bruuct Jan Conincx z., iii morgen. Gaven xl morgen. An die noirt side vanden hout dat niet en plach te geven Eerst Item Jan Lottijns z., xxxi morgen. Item Jan Sawen kinder, iii morgen. Item noch Jan Sawen kinder [17v] met Wouter Geyen tsamen, vi morgen. Item Clais Jan Hennijncx z. dair Elairt up sijt, v morgen. tem noch die selven ende Jan Ysbrants z. bruct i-1/2 morgen. Item Symon Suytvoet, xi-1/2 morgen Item noch Symon dair Dirc Aelbrechts z. up sit, x morgen. Item noch Symon dair Gerbrant up sit, v-1/2 morgen. Item Gerijt Albout dair Heynric Jan up sit, iii morgen. Item noch Gerijt Albout dair Heynric up sit, iii morgen. Item noch Gerijt Albout dair Gerijt Doe up sijt, iii morgen min 1/2 hont. [Missing from the copy in OAR12, 'Item Willem van Saenden dair Mouwerijs up sit, iii morgen min 1/2 hont.'] Item Ocker Claes z., vii morgen. Item Allert Saelmoens z. dair Willem sPapen z. up sit, xi morgen. Item Heynric Albout dair Jan Gerijt z. up sit, iiii morgen. Item Claes Tollen, viiii morgen ii hont. [Appended to the copy in OAR12: 'Somma c xiiii morgen min 1/2 hont. Somma sommarum c liiii morgen min 1/2 hont.']

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 131r-a
   type : Vonnis date : 1449-11-18 record : # 555  Record details
[000] Item also Claes Dircx soon in tijden voirleden zeker werck te maken hadde tot Sparendam vandes lants wegens an dat verlaet vander groter sluyse ende, bynnen tijden vanden voirn. werke, soe ist geschiet dat enige voir die sluyse lagen ende hadden gairn doer geweest, dair Claes voirn. up antwoirde hij hadde des dages soe veel gewonden dat hij bynnen den dage niet meer winden en woude, ende in desen soe is gecomen een geheten Dirc die Riege een convaers der regulieren buyten Hairlem ende hadde wijn geladen ende bat zeer naerstelic om doer te wesen. Claes Dircx soon merkende der groten haest vanden voirs. broeder ende heeft die sluyse soe hoech gewonden dat die broeder doer mochte. Ende als die broeder door was soe wasser noch veel andere die oick gaern doer geweest hadden, mar Claes voirs. en heefts niet willen doon mer heeft geroepen is dair yement onder die sluyse, men heeft geantwoirt dair en is nyement onder, ende heeft die sluyse neder lagen vallen. Ende dair wort onder bevallen een geheten Willem Claes soon Claes Claes soons zoen de welke Willem zeer gedaen wort ende hebben lange malcander dair om gevolcht voirden heemraden van Rijnlant om beteringe van den gequetsten knecht te hebben bijden voirn. heemraden also die saeck bynnen tijden dat Claes voirs. indes gemeens lants werck was geschut is, welke saeck soe verre tusschen beyden partien gesproken is bij middel vanden voirs. heemraden dat sij hoir saken alinge ende all anden voirs. heemraden gebleven sijn tot eenre alinger wtsprake, twelke die voirs. heemraden an genomen hebben, ende dair up gehoirt alle die genen die sij an beyden sijden begeerden gehoert te hebben. Ende dat gedaen, soe sijn die voirn. heemraden samentlic ende eendrachtelic gesloten een entlike wtsprake van eenre volcomenre soen te doen in manieren hier nae volgende. Dats te weten dat die voirn. heemrade niet bevinden en kennen Claes Dircx soon en heeft him wel ende eerlic gequijt dat hij mogelic geen reden en heeft den gequetsten knechts enige beteringe te doen, mer om alles besten wille ende want die knecht ymer bij Clais tijden gequests is, soe is der heemraden seggen dat Clais Dircx soon voirs. der voirn. Willem Claes z. een beteringe doen sal voir meesterie ende afterwesen achte ponts hollants payments, de welke hij betalen sal tusschen datmen des wtspraecks ende sinte Pieters dach ad cathedram naistcomende. Ende waert dat Claes voirs. gebreclic wel inder betalinge, soe is der heemraden seggen dat sij hem dat sullen doen betalen mit sulken recht als sij dair toe ordineren sullen. Gedaen upten xviii sten dach in novembri anno negen ende veertich.

 

Prev Folio  Location, Folio   
OAR12, 131v-a; OAR12, 022v-f
   type : Beveling date : 1407-05-01 record : # 012  Record details
[000] [153] Opten mey dach int jair ons heren m cccc ende vii verhuyerde die hyemraet van Rijnland die spoey van Sparendam twe jair lanc ingaende opten mey dach ended wytgaende opten meyen dach in desen voirwairde. So wie datse huyert dat hij sal geven enen engelschen nobel voir ii lb. of ander payment hore wairde. Ende dat gelt selmen betalen van beyder jaren opten meye dach naest comende. Ende so wye dese spoeye voirs. huert, die selve boerge voir setten dair den hyemraders mede genoecht. Item so wie die spoye voirs. huyert, die en sel voir die sonne noch na die sonne niet scutten dan custumelic is. Item so en moeter niet meer veynoets wesen die die spoye huyeren dan twe man. Ende hier setten die hiemraet op te wijncoep ende ritsoen vii lb., den clerc xl sc. ende den seven hiemraders knechten elx x sc. payments als voirs. is.

 

 

Author Publication Home
William H. TeBrake
Maine, USA, June 2006
Rijnland
OAR11, OAR12, OAR13
www.oudleiden.nl