Regenten Weeshuis Leiden
Roskes

 

Roskes: Personalia
<bron
1>
             
1   Roskes, Hendrik, regent van 1807-1840  
2   geb. L. 1-9-1773, ged. L. HK 2-9-1773  
3   overl. L. 10-8-1840, 2-11-1791  
4   ingeschreven aan de Leidse universiteit als adjunct-secretaris van het curatorium 18 jaar, 26-3-1796  
5   ingeschreven aan de universiteit, 22 L  
6   notaris  
7   ouderling van de Nederlands Hervormde Kerk  
8   regent van de Armbakkerij  
9   lid van het leesgezelschap Van Tienen en de Maatschappij van Weldadigheid  
10   woonde eerst in bij zijn schoonvader op de Turfmarkt  
11   in 1798 kocht hij een huis op de Mare waar hij tot 1815 met zijn gezin, schoonvader en een dienstbode woonde  
12   op 27-2-1815 kocht hij een huis op de Oude Rijn waar hij tot zijn overlijden met zijn gezin en twee dienstboden woonde  
13   zoon van Roske Roskes en Catharina Fellinger, wonende in de Nieuwsteeg  
14   x 1ste
L. 3-3-1795 Alida Aangeenbrug
ged. L. HK 3-10-1768
overl. L. en begr. 20/27-9-1800, 2de klasse (2x 15 guden)
dochter van Dirk Aangeenbrug en Elsje Ledeboer
 
15   x 2de (weduwnaar en 1 kind, wonende op de Haarlemmerstraat)
L. 14-11-1802, 2de klasse (2x 15 gulden) Elisabeth Johanna Pas, wonende op de Lange Gracht
ged. L. PK 27-3-1782
overl. L. 1-10-1826
dochter van Jan Pas en Johanna Maas
 
16   x 3de (weduwnaar en 7 kinderen, wonende op de Oude Rijn)
L. 5-2-1835 Barbara Geertruid Elisabeth Guichart, 48 jaar wonende op de Oude Rijn
geb. Beek (Limburg) 3-1-1787
overl. Meerssen 12-8-1859
dochter van Johannes Nicolaas en Christina Geertruid Pehnen
 
17   Uit het eerste huwelijk:  
18   1. Henri Theodore
ged. L. 30-3-1798,
overl. Groningen 20-2-1845
 
19   Uit het tweede huwelijk:  
20   1. Johanna Catharina
ged. L. MK 20-11-1803
geb. 13-11-1803; overl. L. 1825
 
21   2. Dirk Nicolaas
ged. L. MK 29-6-1806
geb. 25-6-1806; overl. L. 3-6-1857
 
22   3. Cornelis Wilhelmus Marinus
ged. L. MK 9-10-1808
geb. 4-10-1808; overl. L. 12-8-1850
 
23   4. Wilhelmina Elisabeth Henriette
ged. L. MK 16-6-1811, geb. 3-6-1811
overl. L. 13-7-1827
 
24   5. Elisabeth Johanna
geb. L. 27-12-1814
overl. L. 26-9-1831
 
25   6. Henriette Jacoba Johanna
geb. L. 24-1-1821
overl. Rijswijk 17-2-1901
 
26   7. Hendrikus Johannes
geb. L. 17-1-1823
overl. L. 26-7-1824.
 
             
 

 

Roskes: Notitie 1
<pers
2>
             
1   Hendrik Roskes had een eigen graf in de Pieterskerk, waar zijn zoontje Hendrik Johannes op 19-7-1824 werd begraven, evenals zijn dochter Johanna Catharina Langelaan-Roskes d.d. 23-4-1825 en haar zoontje d.d. 22-3-1826. Op 5-10-1825 werd zijn vrouw Elisabeth Johanna Pas er begraven en als laatste hun dochter Wilhelmina Elisabeth d.d. 17-7-1827. Zelf is hij op de begraafplaats Groenesteeg begraven.  
             
   
G.A.Th. Roskes-Jeykens, Roskes, de geschiedenis van een familie. (Den Haag 2000) 47.
 
 

 

Roskes: Notitie 2
<1
3>
             
1   Heden avond overleed alleronverwachst, aan bezetting op de borst, in den ouderdom van bijna 67 Jaren, mijn waardige Echtgenoot Hendrik Roskes, Notaris alhier. Wat ik in hem verlies, wat zijne vier Kinderen in hem missen, wat in het algemeen door zoo velen in hem verloeren werdt, weet ieder, die hem gekend heeft, als een nederige Vriend van God en de menschen.  
2   B.G.E. Guichart, Wed. Roskes. Leyden, 10 Augustus 1840.  
             
   
G.A.Th. Roskes-Jeykens, Roskes, de geschiedenis van een familie. (Den Haag 2000) 40
 
 

 

Roskes: Notitie 3
<2
4>
             
1   Na de dood van zijn eerste echtgenote krijgt hij de voogdij over zijn zoontje, dat testamentair was vastgesteld.  
             
   
G.A.Th. Roskes-Jeykens, Roskes, de geschiedenis van een familie. (Den Haag 2000) 40
 
 

 

Roskes: Notitie 4
<3
5>
             
1   Op 26-6-1830 wordt ten overstaan van notaris Hofstede de verdeling van de erfenis van zijn tweede echtgenote gerealiseerd met acte nr. 78. Aan Hendrik wordt toegewezen  
2   fl. 40.021.05 plus vruchtgebruik van fl. 7.680,50. De vier overgebleven kinderen uit dit huwelijk ontvangen ieder  
3   fl. 3, 590.68 3/7. De zoon uit het eerste huwelijk van Hendrik Roskes ontvangt fl. 230,41½.  
             
   
G.A.Th. Roskes-Jeykens, Roskes, de geschiedenis van een familie. (Den Haag 2000) 44
 
 

 

Roskes: Notitie 5
<4
6>
             
1   In 1835 hertrouwt Hendrik Roskes voor de derde maal. In genoemd jaar laat hij een testament op maken, waarin hij aan zijn zoon uit zijn eerste huwelijk fl. 1.500 legateert.  
2   Aan zijn zoon Nicolaas geeft hij de eerste keus om uit de nalatenschap te kopen het huis en erve op de Oude Rijn te betalen met fl. 7000 uit zijn erfportie. Aan zijn zoon Cornelis Wilhelmus Marinus vermaakt hij zijn kleren en het ongemunte goud en zilver. Zijn dochter Henriette Johanna krijgt alle vrouwenkleren die in de inboedel zijn en het ongemunt goud en zilver van zijn tweede vrouw. Verder worden zijn vier kinderen als algemene erfgenamen onder conditie dat zijn derde vrouw de zuivere vruchten zou genieten van dat deel der nalatenschap hetgeen de wet toestaat.  
             
   
G.A.Th. Roskes-Jeykens, Roskes, de geschiedenis van een familie. (Den Haag 2000) 46
 
 

 

Roskes: Notitie 6
<5
7>
             
1   Op 12-6-1841 vindt voor notaris Hofstede de verdeling van de erfenis plaats. Uit deze akte blijkt dat zijn zoon Dirk Nicolaas het huis inderdaad koopt voor fl. 7000,--.  
2   Het totale bedrag blijft na aftrek van kosten te zijn  
3   fl. 55.189,92.  
4   Uit de boedelbeschrijving blijkt hoe het huis er uit zag. De waarde van de inboedel was fl. 2.028,60. Verder was er nog het nodige zilverwerk hetgeen op fl. 422,48 werd getaxeerd.  
             
   
G.A.Th. Roskes-Jeykens, Roskes, de geschiedenis van een familie. (Den Haag 2000) 47-48
 
 

 

Roskes: Notitie 7
<6
8>
             
1   Testament van Hendrik Roskes d.d. 17-2-1835.  
2   Ik legateer bij wijze van vooruitmaking aan mijn zoon Henri Theodoor, predikant te Groningen in contanten f. 1500,--.  
3   Ik legateer bij wijze ... enz. aan mijn zoon Dirk Nicolaas, commissaris in effecten, wonende te Leiden de keuze om het huis en erve thans door mij bewoond wordende voor de som van f. 7000,-- over te nemen en hetzelfve tot die som bij de scheiding van zijn boedel in zijn erfportie zich te doen aanbedelen.  
4   Wijders legateer ik ...e nz. aan mijn zoon Cornelis Wilhelmus Marinus, apotheker, wonende binnen deze stad al mijn kleren en het ongemunt goud en zilver tot mijn lijfsgebruik behorende.  
5   En aan mijn dochter .. Henrietta Jacoba Johanna al de in mijn boedel gevonden wordende vrouwenkleren en het ongemunt goud en zilver tot vrouwslijfsgebruik behorende.  
6   Ik stel tot mijn algemene erfgenamen mijn vier kinderen in eerder huwelijken van welke met name Hendrik Theodoor, Dirk Nicolaas, Cornelis Wilhelmus Marinus en Henrietta Jacoba Johanna alsmede de kinderen uit mijn tegenwoordige huwelijk te verwekken en bij vooroverlijden van een of meer van mijn kinderen hun wettige nakomelingen onder conditie dat mijn tegenwoordige huisvrouw Guichart gedurende haar leven of tot haar eventuele hertrouwen toe zal genieten de zuivere vruchten en interessen van dat gedeelte mijner nalatenschap waarover de op mijn overlijden bestaande wet mij toestaat ten hare voordelen te beschikken.  
7   Indien mijn dochter Henrietta Jacoba Johanna bij mijn overlijden nog minderjarig is, benoem ik tot voogd over haar mijn zoon Dirk Nicolaas met zodanige macht als voogden volgens de wet toekomt.  
             
   
NA, notaris Hofstede, inv.nr. 175, akte nr. 11, d.d. 17-2-1835, lade 87
 
 

 

Roskes: Notitie 8
<7
9>
             
1   Portret van Hendrik Roskes, borstbeeld links, het hoofd rechts. Brief in de rechterhand. Er zijn drie verschillende versies van dit portret. Van twee ervan is de verblijfplaats bekend: Breda en Den Haag.  
2   Van het geschilderd portret door Ezechiel Davidson is een zwart-witfoto van 17,5x12,4 cm.  
             
   
ELO, Bibli. Leiden, Personen nr. 60385 E, kl. frm.
 
 

 

Roskes: Notitie 9
<8
bron>
             
1   H. Roskes is begraven op de Groenesteeg, eerste klasse graf.  
             
   
Moerman en Van Maanen, Groenesteeg 97
 
 

 

Roskes: Bronnen
             
1   Nederlands Patriciaat 56 (1970) 224-226
2   ELO, Album Studiosorum, f. 1174 en 1186.
3   ELO, Bibli. Leiden, Personen nr. 60385 E, kl.frm.
4   NA, notaris Hermanus van Waalwijk, nr. 2535, d.d. 23-10-1802.
5   NA, notaris Hofstede, nr. 172, d.d. 26-6-180, akte nr. 78. Verdeling van de erfenis van Roskes tweede vrouw.
6   NA, nr.175, akte nr. 11, 1835.
7   NA, nr. 178, akte nr. ..., 1841.
8   ELO, HGW, inv.nr. 81, verg. 12-8-1810, bericht van overlijden van regent Roskes.
9   G.A.Th. Roskes-Jeykens, Roskes, de geschiedenis van een familie. (Den Haag 2000).
             
 

 

Publicatie Auteur Home
Leiden Weeshuis Regenten Antoinette Frijns 2008 www.oudleiden.nl