Hoogheemraadschap Rijnland
OAR 11, 12, 13 : 1253 - 1564
OAR records in previous Year View: Record details
Year 1468
OAR records in next Year

 

 

Record #471     Date   next record  top of page
1468-02-23
Location Type of Document
OAR12, 054r-a Consent
Text
[145] Item het is geconsenteert Willem Onderwater met sijn kinderen, Jacob Vrancke z. mit sijn mede ghesellen een gat te mogen maken duer den ommedijc met een scotduer te houden buten den bueren kost duerende tot der heemraden weder seggen.
English Summary
Permission for Willem Onderwater and his children and Jacob Vranckezoon and his associates to put a sluice (scotduer) in the ommedijk and maintain it without cost to their neighbors.
Keywords
willem onderwater; jacob vranckenzoon; doorsteken van kaden; ommedijken; schotdeuren; sluices
Notes
See OAR15, 24r-b.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
doorsteken van kaden 3 / 4 1433 1466 1468
ommedijken 5 / 8 1440 1456 1468
schotdeuren 2 / 3 1446 1446 1472
sluices 63 / 68 1253 1463 1469

 

Record #472 prev record   Date   next record  top of page
1468-05-03
Location Type of Document
OAR12, 054r-b Consent
Text
[146] Item die dijcgrave ende heemrade hebben gheconsenteert den ambocht bewaerer van der Schoot dat hi dat morgen gelt vanden ambocht sal mogen mit rechte in winnen mit den dagelicxen recht van den ambocht gelijc of hijt dede mit des dijcgraven ende heemraden bode durende tot horen weder seggen.
English Summary
Permission for an official from Schoot to collect morgengeld of the ambacht under the legal authority of the ambacht as if it had been done in the presence of the assistant to the dijkgraaf and hoogheemraden.
Keywords
procedures; ambachtsbewaarders; schoot; morgengeld; heemraadsbode; bode van rijnland; jurisdiction
Notes
See OAR15, 24v-a.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
ambachtsbewaarders 35 / 41 1436 1463 1523
bode van rijnland 8 / 8 1433 1458  
heemraadsbode 2 / 2 1451 1451  
jurisdiction 11 / 11 1255 1453  
morgengeld 28 / 31 1361 1463 1477
procedures 69 / 71 1400 1465 1484
schoot 7 / 8 1437 1462 1469

 

Record #473 prev record   Date   next record  top of page
1468-06-28
Location Type of Document
OAR12, 054r-c Consent
Text
[147] Item dien van Soeterwoude is geconsenteert een gat te delven duer den ommedijck die leecht tusschen Vranck Mees z. ende Jan Aelwijns s. ende een brugge dair in te leggen ende te houden, gedaen op sinte Pieters ende Pouwels avont anno lxviii.
English Summary
Permission for Zoeterwoude to breach the Ommedijk in the piece of land lying between Vranck Meeszoon and Jan Ailwijnszoon and to place a bridge in the gap on condition that they maintain it themselves.
Keywords
zoeterwoude; ommedijken; vranck meeszoon; bridges; jan aelwijnszoon; doorsteken van kaden
Notes
See OAR15, 25v-c.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
bridges 46 / 54 1284 1467 1469
doorsteken van kaden 4 / 4 1433 1468  
jan aelwijnszoon 2 / 2 1455 1455  
ommedijken 6 / 8 1440 1468 1469
zoeterwoude 34 / 37 1330 1462 1472

 

Record #519 prev record   Date      top of page
1468-11-12
Location Type of Document
OAR12, 099v-c-100r Scheiding
Text
[026] Item die dingtail ende kenninge hangende tusschen den scout van Oudshoern ende Louwerijs Willemszoon, Claes Daemszoon ende Jacob Dircx Aelbrechtszoon, dair up den dach of was om vonnisse dair af te wijsen, hebben die partien geset in handen vanden heemrade ghenoechlic dat te sceyden ende hebben hem an beyder sijden gesubmitteert [100r] dair af ende gheloeft an beyden syden op een pene van 200 gouden lewen te verbueren tegen den dijcgrave ende heemrade van Rijnlant soe wat sij dair of seggen ende wtspreken sullen. Ende al worde die pene verbuert, nochtans sal dat seggen voirtgaen. Gedaen op sinte Lebuijns dach tot Leyden anno 68.
English Summary
Settlement of an unspecified dispute between the schout of Oudshoorn vs. Louwerijs Willemszoon, Claes Daemszoon, and Dirck Aelbrechtszoon; both parties have turned to the hoogheemraden for a ruling which both promise to accept.
Keywords
kenning; dingtaal; oudshoorn; schouten; louwerijs willemszoon; claes daemszoon; jacob dirc aelbrechtszoon
Notes
See OAR15, 26v-b.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
dingtaal 5 / 5 1445 1457  
kenning 10 / 10 1437 1457  
oudshoorn 5 / 7 1429 1445 1469
schouten 80 / 88 1284 1466 1469

 

 

Author Publication Home
William H. TeBrake
Maine, USA, June 2006
Rijnland
OAR11, OAR12, OAR13
www.oudleiden.nl