Hoogheemraadschap Rijnland
OAR 11, 12, 13 : 1253 - 1564
OAR records in previous Year View: Record details
Year 1435
OAR records in next Year

 

 

Record #093     Date   next record  top of page
1435-00-00
Location Type of Document
OAR11, 35v-c
OAR12, 014v-c
Keur
Text
[104] Item soe hebben die heemr. mit horen dijcgrave gekoert ende bevolen die scout van Alphen mit sinen heemr. dair hij die wege mede bescouwet dat sij hair wege scouwen sullen mit twee scouwen doir gelijc sij inden watergang doen op sulke boeten als sij hair wege legen te scouwen, duerende tot onsen wederseggen. Anno xxxv.
English Summary
Regulate how local officials should inspect their roads (dikes) in Alphen.
Keywords
procedures; schouten; alphen; roads; kroosheemraden; schouwen; canals
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
alphen 18 / 44 1284 1434 1437
canals 20 / 67 1356 1434 1436
kroosheemraden 22 / 84 1284 1434 1435
procedures 10 / 71 1400 1434 1435
roads 8 / 44 1421 1434 1436
schouten 13 / 88 1284 1434 1435
schouwen 13 / 101 1284 1434 1435

 

Record #094 prev record   Date   next record  top of page
1435-00-00
Location Type of Document
OAR11, 35v-d
OAR12, 004r-b
OAR13, 04v-b
Keur
Text
[026] Divisio aploren anno xxxv. Item soe koerden die heemr. mit haren dijcgrave dat nyemant henp noch vlas reten en sullen inden Rijn of in enige wijken die tusschen den Rijndijck ende den wech an die zwtzijde leggen op een boete van x lb. also dicke als sij dair of betuget wairde. Anno xxxv.
English Summary
Prohibition against rotting (reten) of flax or hemp in Oude Rijn or any of its wijken (inlets or coves) between the Rijn dike and the road along the south side of the Oude Rijn.
Keywords
rijndijk; vlas reten; hemp reten; rotting of flax; flax; rotting of hemp; rijn; water pollution; pollution
Notes
See also record #095 which stipulates where and how the rotting of flax and hemp may occur along the Oude Rijn trajectory.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
flax 1 / 3     1435
hemp reten 1 / 3     1435
pollution 1 / 5     1435
rijn 5 / 30 1284 1423 1435
rijndijk 17 / 34 1330 1434 1435
rotting of flax 1 / 2     1453
rotting of hemp 1 / 3     1435
water pollution 1 / 4     1435

 

Record #095 prev record   Date   next record  top of page
1435-00-00
Location Type of Document
OAR11, 35v-e
OAR12, 004r-c
OAR13, 04v-c
Keur
Text
[027] Item op die koeren van dat henp reten inden Rijn ende wijken, soe hebben die heemr. dat verclaert dat een ijgelijck sel mogen reten in sijn wter dicken ende wijken behoudelijck dat sij die wijken ende sloten inden wter dijck of damen sullen dat sij dat vule water inden Rijn niet en laten lopen tot geenre tijt op die boete voirs., anno xxxv.
English Summary
An addendum to another keur stipulating how and where flax and hemp may be rotted along the Oude Rijn trajectory
Keywords
hemp reten; rotting of hemp; flax; rijn; pollution; water pollution
Notes
See record #094 to which this one refers.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
flax 2 / 3 1435 1435 1453
hemp reten 2 / 3 1435 1435 1453
pollution 2 / 5 1435 1435 1453
rijn 6 / 30 1284 1435 1438
rotting of hemp 2 / 3 1435 1435 1453
water pollution 2 / 4 1435 1435 1453

 

Record #257 prev record   Date   next record  top of page
1435-00-00
Location Type of Document
OAR11, 61r-c Schouwdag
Text
Item so besagen die hiemr mit horren dijckgrave die lantsceydinge in Waensveen anno xxxv des donredages na visitatio Maria ende vonden an dese na gescreven haer brede nade kuer tot haren genoegen, eerst Elsbien Claes Donen zs. weedwij dat sij voir desen tijt vercoft heeft Jan die Rieghe. Item Jan Wolbrants z. des gelijcx bevonden. Item Pieter Nenen z. van iiii-1/2 acker. Item Bertelmees Coppen z. des gelijcx an den oost eynde.
English Summary
Inspection of the landscheiding (watershed embankment between Rijnland on the one side and Delfland and Schieland on the other) at Waddinxveen with agreement that it meets standards.
Keywords
waddinxveen; landscheiding; elsbien claes donenzoons weedwij; jan die rieghe; jan wolbrantszoon; pieter nenenzoon; bertelmees coppenszoon; inspections; schouwen
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
inspections 3 / 5 1286 1421 1443
landscheiding 2 / 7 1394 1394 1449
schouwen 14 / 101 1284 1435 1435
waddinxveen 14 / 27 1356 1434 1437

 

Record #277 prev record   Date   next record  top of page
1435-00-00
Location Type of Document
OAR11, 63v-b
OAR12, 041v-c
Consent
Text
[035] Anno xxxv. Item geconsetneert die van Vresecoop een waterscip xii voet wijdt, wijder of nauwer bijden scout ende hiemr., ende beginnen an Billerdammer wech streckende an Rijnzaterwoude in Heinric Jacops zoons weteringe, ende is geschiet bij Heinric Jacops z. consent. Ende dese wateringe sullen maken die scout mit zijnen hiemr. bij haren eede dair in hoefslagen.
English Summary
Authorization for a new canal in Vriesekoop, 12 feet wide, beginning at the Billerdammer weg and running to Heynric Jacopszoons wetering in Rijnsaterswoude.
Keywords
vriesekoop; waterschap; schouten; kroosheemraden; billerdammer weg; rijnsaterswoude; heynric jacopszoon; construction; maintenance
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
construction 23 / 73 1361 1434 1437
heynric jacopszoon 2 / 3 1432 1432 1435
kroosheemraden 23 / 84 1284 1435 1435
maintenance 25 / 85 1356 1434 1435
rijnsaterswoude 3 / 5 1432 1434 1435
schouten 14 / 88 1284 1435 1435
vriesekoop 2 / 6 1434 1434 1435
waterschap 2 / 9 1399 1399 1435

 

Record #278 prev record   Date   next record  top of page
1435-00-00
Location Type of Document
OAR11, 63v-c
OAR12, 044r-f
Consent
Text
[061] Item Heinric Jacops z. geconsenteert dat hij in Leymuden in Vriesecoop ende in Reynsterwoude scouwen ende werck heren sal mit vijf hiemr, gelijc hij pleget mit zeven, ende mit twie scouwe, die eerst op des ambochts cost ende voirt na costumen.
English Summary
Heynric Jacopszoon to carry out inspections in Leimuiden, Vriesekoop, and Rijnsaterswoude with five heemraden instead of seven and to do so twice, once at the expense of the ambachten and the other according to custom.
Keywords
procedures; heynric jacopszoon; leimuiden; rijnsaterswoude; vriesekoop; schouwen; kroosheemraden
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
heynric jacopszoon 3 / 3 1432 1435  
kroosheemraden 24 / 84 1284 1435 1436
leimuiden 1 / 4     1443
procedures 11 / 71 1400 1435 1436
rijnsaterswoude 4 / 5 1432 1435 1443
schouwen 15 / 101 1284 1435 1436
vriesekoop 3 / 6 1434 1435 1443

 

Record #279 prev record   Date   next record  top of page
1435-00-00
Location Type of Document
OAR11, 63v-d
OAR12, 112r-a
Besteding
Text
[013] Item in aldusdanige manieren so willen die hiemr. van Rijnlant ende dir hiemr. van Woerden besteden Heymans brugge ende dam an zullen wesen ix binden. Elc bindt ende stilen sellen wesen voet kant, ende dat decksel iii dumen dicke, ende die zijtwech ende cledinghe twie dume dicke, ende die wangen des gelijcx dair na volgende, ende dats te verstaen die vlogelen xviii voet lanc in die kulck voets kant, ende die stilen die tweedeel van een voet, ende die derde stijl een doirgaende intange die twie deel van een voet.
English Summary
Specifications for the reconstruction of the Heimansbrug.
Keywords
woerden; heymansbrug; specifications; reconstruction
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
heymansbrug 2 / 3 1432 1432 1467
reconstruction 18 / 71 1406 1434 1440
specifications 11 / 48 1330 1434 1439
woerden 6 / 9 1363 1429 1443

 

Record #280 prev record   Date   next record  top of page
1435-00-00
Location Type of Document
OAR11, 63v-e
OAR12, 003v-a
Keur
Text
[020] Item pooterye in den veenen sel wesen in die noorzijde van elken morgen twie hont eer mense delvet ende die zuytzijde van elken morgen een hont ende die sullen sij pooten eer sij delven op en boet van iii lb.
English Summary
Before digging peat, must plant alder [els].
Keywords
maintenance; peat digging; repairs; restoration; alder planting; els poten
Notes
In 1447, the fine for this was raised to 10 lb. -- see record #251. See also record #102.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
alder planting 5 / 8 1417 1429 1437
els poten 5 / 7 1417 1429 1447
maintenance 26 / 85 1356 1435 1435
peat digging 11 / 43 1392 1434 1436
repairs 17 / 62 1372 1434 1440
restoration 5 / 6 1417 1429 1447

 

Record #282 prev record   Date   next record  top of page
1435-00-00
Location Type of Document
OAR11, 64r-b
OAR12, 018r-f
OAR13, 07r-a
Keur
Text
[127] Item so zijn die hiemr. overdragen mit haren dijckgrave datsij gekuert hebben ende een kuer geleyt opten hogen wilden veen ende op die Benthoirn [in Benthuizen]. Inden eersten, dat alle die ghene die dair gelant zijn comen sullen binnen xiiii dagen ende verwillekoren hun voirden hiemr. tot hoirre vermaninge te comen tot Sparendam, ende aldair horen hoefslach te ontfaen gelijc ander lant binnen den merken gelegn. Ende voirt, te doen al dat ander lant binnen den mercken doet. Ende doen sij des niet als voirs is, so hebben wij bevolen onsen dijckgrave die vaert bij Claes Stientgens z. toe te palen ende boven te damen, ende die van Benthuizen hoir vaert weder an te vaen soe sij van outs plagen [in another hand: 'anno xxxv.'].
English Summary
Order residents of the 'hogen wilden veen' and Benthoorn (in Benthuizen) to accept their apportionment of maintenance responsibilities (verhoefslagen) or face the damming off of their drainage outlet.
Keywords
benthorn; hogeveen; wilderness; benthuizen; spaarndam; maintenance; verhoefslagen; claes stiengenszoon; closing of canals; hogeveen affair
Notes
Published in van der Gouw, p. 236.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
benthorn 2 / 4 1399 1399 1437
benthuizen 6 / 24 1330 1434 1435
closing of canals 1 / 6     1436
hogeveen 2 / 11 1434 1434 1437
hogeveen affair 2 / 7 1434 1434 1436
maintenance 27 / 85 1356 1435 1436
spaarndam 16 / 55 1253 1434 1437
verhoefslagen 3 / 15 1399 1422 1436
wilderness 5 / 8 1417 1434 1436

 

Record #283 prev record   Date   next record  top of page
1435-00-00
Location Type of Document
OAR11, 64r-c Beveling
Text
Item bevolen die van Sparnewoude datsij alle waterscippe ende kueren vander nyeuwer sluyse maken binnen een maent op een boet van thien pont.
English Summary
Order Spaarnwoude to carry out its responsibilities with respect to the Nieuwersluis or face a fine of 10 lb.
Keywords
spaarnwoude; waterschap; nieuwersluis
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
spaarnwoude 13 / 27 1416 1434 1437
waterschap 3 / 9 1399 1435 1437

 

Record #096 prev record   Date      top of page
1435-11-28
Location Type of Document
OAR11, 35v-f
OAR13, 07v-g
Beveling
Text
Item soe is die heemr. overdragen des manendage na Catherina dach, eerst van de gebreeck vanden scouten van Hasertswoude ende van Benthuysen als vanden wateringe bi Dyewair Stiengens ende vanden brugge inden Rijndijck dat alle die gene die dair sculdich sijn in te gelden hair gebreke betalen sullen den scouten voirs. binnen viertyen dagen naest comende ende wair yemant dair in gebryeckijk naden tijt voirs. dat sel die bailiuwe van Rijnlant wtleggen ende betalen der scouten voirs. ende wse vanden onwilligen inhalen na dijckrecht. Item des scouten gebrec van Hasertswoude is iii scilde ghulden, die scout van Benthusen vii gulden.
English Summary
Orders Hazertswoude and Benthuizen to pay what they owe for the maintenance responsibilities they have neglected with respect to the canal by Diewer Stientgens and the bridge in the Rijndijk.
Keywords
hazerswoude; benthuizen; schouten; baljuw; diewer stientgens; rijndijk; uitleggen en inhalen
Notes
Apparently was resolved, for this item was not taken up in OAR12, but there is a copy in OAR13. The waterway was temporarily blocked off in 1436 -- reminiscent of the Hogeveen affair -- see record #106. Because this may refer to the Barrepolder, lying between Zoeterwoude and Hazerswoude, see also record #010 and record #011.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
baljuw 3 / 9 1361 1400 1437
benthuizen 7 / 24 1330 1435 1436
diewer stientgens 1 / 3     1436
hazerswoude 17 / 46 1330 1434 1436
rijndijk 18 / 34 1330 1435 1436
schouten 15 / 88 1284 1435 1436
uitleggen en inhalen 5 / 10 1361 1423 1437

 

 

Author Publication Home
William H. TeBrake
Maine, USA, June 2006
Rijnland
OAR11, OAR12, OAR13
www.oudleiden.nl