vorige Buurt: 85.Klein Egypte 86. Burgstreng volgende Buurt: 87.Klein Mariënburg

 

64. St. Catharinarijk   65. Kranenburg   66. Steinenburg   67. Rome   68. Paltsgraafschap op de Rijn   69. Oost Kerstenrijk   70. Constantinopolen   73. Witsermouw 
(Klik voor andere kaart) 78. Graafschap Prily (Koevoet)   80. West Kerstenrijk   85. Klein Egypte   86. Burgstreng   87. Klein Mariënburg   88. St. Hubert   89. Rijnenburg   91. Mozes   92. Hof van Rusten   93. Boterbuurt   94. Bisdom van Napels   95. Woud zonder Genade   96. Buitenduin   97. West Woudfriezen 
(Klik voor andere kaart) 98. Oud Tuil naar Binnen 
(Klik voor andere kaart) 99. Vredenrijk   100. West Tuil   106. Groenendaal 
(Klik voor andere kaart) 136. Oud Vredenburg 
(Klik voor andere kaart) 137. Oost Ossenland   139. West Ossenland   140. Klein van Macht   142. Zuid Bouwelouwensteeg   145. Zuid Hooglandsekerksteeg   146. Vollersrijk 
(Klik voor andere kaart) 148. Vosserschagen   149. Oud Barbarije   150. Klein Barbarije   152. Noord Duizendvrezen 
(Klik voor andere kaart) 153. St. Annenrijk   154. Rodenrijk   156. Claas Jan Vossenhoek   157. Rode Steen   159. Oost Mariënburg   160. Hartenburg   161. Mariënborg   162. Mariënrijk   163. Oost Vrouwenkamp 
(Klik voor andere kaart)

Selecteer regiokaart
met buurtnamen.
 

Ga met de muis naar de cirkel
voor de naam van de buurt.
Klik voor detailkaart
en informatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligging:

begrijpende de huysen onder 't bon van Burchstreng aen de oostsijde van de Nyeuwen Rijn / beginnende met de brouwerij van De Croon ende noortwaers lopende den houck aen de Visbrugge omme / langs de selve brugge oostwaerts tot aen de Ouden Rijn / eyndende aldaer met de huysinge genaemt St. Jan, toecomende Jacob Cornelisz. de Haes / ende begrijpende mede 't huysgen daertegensover aen de St. Jansbrugge staende.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 49 vso, 06-08-1620)

Geschiedenis:

De buurt bestond volgens Jan van Hout reeds ten tijde van Jacob Deyman (stadssecretaris 1531 - 1553). De buurt wordt vermeld als Burgervacht no. lxix en de ligging wordt omschreven als: Begint van Symon Willemsz. coorncopers huysinge / langs den Rijn / eyndende mitter Vischbrugge (moet zijn: St. Jansbrug) opten houc van den Ouden Rijn / plach te hebben huysen of cameren xxj.

(SA II inv. nr. 1220)

Op 20-07-1589 keurt het Gerecht de buurtkaart goed. Er is dan sprake van de gebuyrte van den Rijn, gelegen tusschen de Coornbrugge ende St. Jans.

(SA II inv. nr. 45 fol. 200)

In 1596 winnen de geburen van Burchwacht op lotnummer 18275 in de Grote Loterij een zilveren bierbeker van zeven ons. De bijgevoegde proze luidt: Wij Prinse van Pottesteyn / hartoog van Mandevelt / heer ende graeff van Tonnendael van Burchwacht / bereyt dat gelt (hier) voor de armen / van de gebuerte wort het bestelt. / buren an de Visbrugge (zie ook 'Buurthouden', pag. 108 e.v.).

(AGH inv. nr. 426)

De inwoners van Burgstreng eisen schadevergoeding vanwege de komst van een zeepziederij in het pand 'De Drie Kooren Airen'. Zij verwachten dat daardoor hun korenzolders evenals het regenwater onbruikbaar zullen worden. Bovenal is de buurt bang voor de stank die de ziederij zal verspreiden. Men zal bij vestiging van zeepzieder Jacob Royaert genoodzaakt zijn om te verhuizen, maar de verwachting is dat bij verkoop de huizen met een derde in waarde zullen dalen. Het Gerecht besluit dat de geburen het huis in koop kunnen overnemen. Bovendien moeten zij de 40e penning (een soort overdrachtsbelasting) betalen en behoort Royaert schadeloos te worden gesteld met een bedrag van 300 zilveren ducatons (zie ook 'Buurthouden', pag. 122).

(SA II inv. nr. 84 fol. 55 vso - 56 vso, 28-06-1674)

Cornelis van Oudendorp krijgt met de geburen van Burgstreng toestemming om te hoven aan 't Fonteyn (een herberg in Hazerswoude (?), kennelijk een geliefde uitspanning, want de buren van Vredenrijk weten de herberg in 1765 ook te vinden). Ook wordt toegestaan dat de boom aan de Hogewoerdspoort zal worden opengehouden, totdat de heer en zijn geburen gepasseerd zijn (zie ook 'Buurthouden', pag. 99).

(SA II inv. nr. 213 fol. 93 vso, 01-08-1768)

Buurtheren: 

zie voor uitleg de Toelichting

Naam Benoemd Voor-
dracht
Reden
vervang
Meer
Info
Dirxsz., Jan - <18-08-1605 - *
Bouckhorst, IJsbrant Jacobsz. van der - 18-08-1605 1  
Woldendorp, Jan Willemsz. van - 06-08-1620 3 *
Assendelft, Bartholomeus Jansz. van - 27-12-1646 2 v  
Leeuwen, Adriaen Fransz. van - 05-01-1651 1 v  
Assendelft, Johan van - 05-07-1657 3  
Assendelft, de Heer Pieter van - 01-08-1669 1 o *
Smeth, Jan Jacobsz. de - 08-08-1669 2 *
Assendelft, de Heer Pieter van - 20-07-1679 1  
Verhagen, Matthijs - 19-01-1690 3 *
Oudendorp, Cornelis van - 08-08-1720 1  
Wardenier, Dirck - 19-08-1723 1  
Oudendorp, Cornelis van - 11-07-1737 2  
Righout, Willem - 19-12-1771 1 v  
Rhijndorp, Jacobus van - 20-05-1773 1  
Jonkers, Med. Dr. Johannes - 08-07-1779 1  
Oudendorp, Cornelis van - 11-04-1795 3 o  

  

Auteur Publicatie Home
Kees Walle
2006
Buurthouden www.oudleiden.nl