Het Leidse Patriciaat

 

Prosopografische gegevens
over het
Leidse Patriciaat
tot 1420

Fred van Kan

pat_intro

Detail uit de Memorietafel
van het geslacht
van Zwieten

In dit bestand zijn gegevens bijeen gebracht over de families die het Leidse patriciaat vormden in de periode tot 1420. Patriciaat is daarbij beschouwd als de sociale laag van vooraanstaande stedelijke families, bestaande uit de regerende families, hun verwanten en degenen die hen in sociaal en economisch opzicht evenaarden. Op basis van dit prosopografisch materiaal heb ik destijds mijn dissertatie geschreven (Sleutels tot de macht. De ontwikkeling van het Leidse patriciaat tot 1420, uitgegeven bij Verloren, Hilversum, 1988).

Destijds was het de bedoeling deze prosopografie in boekvorm te publiceren, maar de omvang maakte dit heel kostbaar. Daarom moest het bij een digitale uitgave op drie 3 5 1/4 diskettes blijven. Achteraf gezien een goede keuze, want daarmee zijn deze gegevens nu eenvoudig te presenteren via deze website. Sinds de jaren tachtig zijn deze wel van Locoscript, een produkt van Amstrad-Schneider, geconverteerd naar verschillende versies van Word Perfect en tenslotte naar Word, om dan nu in webopmaak te verschijnen.

In 1993 is het materiaal door Piet de Baar, verbonden aan het Leidse Gemeentearchief, enigszins geuniformeerd en aangevuld, o.m. met gegevens afkomstig van hemzelf, mw. Aleid van Poelgeest, drs. B.N. Leverland, W. van Duijn en ondergetekende. De gebruiker moet er rekening mee houden dat er sindsdien niets meer aan de tekst toegevoegd. Dat wil niet zeggen dat publicaties in de jaren daarna geen aanvullingen of correcties zouden bieden. De gegevens zoals die nu gepresenteerd worden, kunnen gezien de toevoegingen overigens niet meer zonder meer gebruikt worden bij het boek waarvoor zij destijds verzameld zijn.

Een overzicht van de gebruikte bronnen en literatuur is in mijn dissertatie te vinden (blz. 344-355).

Fred van Kan