Vorig Jaar Gemeenteraad Leiden :
Persoonlijke Netwerken : Instellingen C ...
Volgend Jaar

Netwerk / Raadslid Functie van tot Link
C. H. U. (C. H. W. )
1 Wilbrink Jac. Alg.Adj.directeur 1925
C. H. U. afd. Leiden
1 Meijnen J.B. Voorzitter 1926
1 Reede M.H. de Bestuurslid 1931 1941
C. V. "Leidsche Bankvereniging (H. F. C. Gerlings)"
1 Kroon A.W. Commissaris 1894 1914
1 Vries E. de Commissaris 1899 1914
C. V. "Rijnlandse Bankvereniging (F. F. W. Heintz & Co. )"
1 Schneither Az. J.J. Commissaris 1891 1892
1 Zillesen P. Commissaris 1891 1900
1 Breggen Az. J. van der Commissaris 1891 1893
Cabaret "Geen bezoek geen bloemen" politiek
1 Mar J.N. de la
Caecilia Gasthuis [Gast- en Leprooshuis]
1 Gevers H. Regent 1845 1850
1 Outeren G.P. van Regent 1845 1850
1 Olivier N. Regent 1849 1852
1 Bucaille J.C. Regent 1849 1852
1 Baert W.C. Regent 1849 1852
1 Poole S.J. le Regent 1854 1858
1 Kaathoven C.W.H. van Regent 1854 1858
1 Boon Mesch A.H. van der Regent 1854 1858
CDA
1 Tuinier G.A. Penningmeester
1 Hugens-Elferink J.Th.M. Bestuurslid
CDA afd. Leiden
1 Jonge-Doelman M. de Bestuurslid 1986 1994
CDA Bestuurdersver. afd. Zuid-Holland
1 Kramp-Heitink C.J. Secretaris 1988 1994
CDA Partijraad
1 Jonge-Doelman M. de Lid 1990 1994
CDA Vrouwenberaad
1 Kramp-Heitink C.J. Voorzitter 1986 1990
CDA Vrouwenberaad Leiden
1 Jonge-Doelman M. de Bestuurslid 1984 1994
CDJA Alg. bestuur
1 Michiels v. Kessenich A.T.P.E.M. Plv.Bestuurslid
CDJA Leiden
1 Michiels v. Kessenich A.T.P.E.M. Bestuurslid
Centraal Werkgevers Instituut
1 Baaijens H.J.C. Secretaris
Centrale Kerkeraad Ned. Herv. Kerk
1 Breedveld R.H.
Centrale Ned. Ambtenaarsbond
1 Piena C.J. Voorzitter 1937 1940
Centrum Anti-Revolutionaire Kiesver. "Nederland en Oranje", afd. Leiden
1 Donner J.H. Voorzitter, 2e 1887 1887
1 Mulder P.J. Bestuurslid 1887 1887
Centrum Arbeidsmarktvraagstukken i. d. ICT-sector
1 Hees G.J.A. van Secretaris
Centrum Arbeidsmarktvraagstukken in de Tec. branche
1 Hees G.J.A. van Secretaris 2000
Centrum Bond v. Ned. Post-, Telegr. - en Telef. personeel, afd. Leiden
1 Bosch J. Voorzitter 1920 1920
Centrum Bureau voor de Katholieke Sociale Actie
1 Aalberse P.J.M. Algemeen secretaris en directeur 1908 1914
Centrum Bureau voor de Katholieke Sociale Actie, afd. Bioscoop
1 Lombert H. Directeur, plv. 1920 1920
Centrum Cie. voor Arb. Ontwikkeling van de SDAP
1 Stralen J.J. van Penningmeester, 1e 1926
1 Schüller J.H. Secretaris 1926
1 Jongeleen A.J. Voorzitter, 2e 1926
Centrum Gen. voor Kinderherstellings- en vacantiekolonies, afd. Leiden
1 Elst A. van der Voorzitter 1908 1920
Centrum Management Leiden
1 Bleijie W. Voorzitter
Chr. Besturenbond
1 Schoneveld A.J. Voorzitter 1926 1935
Chr. Bond van Metaalbewerkers in Nederland, afd. Leiden
1 Elkerbout F. Voorzitter 1911 1920
Chr. Frbelschool
1 Es J.G. van Voorzitter 1934 1938
Chr. Geref. Gem. (Middelstegracht)
1 Tieleman A. Ouderling 1859 1884
1 Lange J. de Diaken 1895 1899
1 Mulder A. Diaken 1897 1903
1 Lange J. de Ouderling 1900 1903
Chr. Geref. Gem. (Middelstegracht), Kerkeraad
1 Lange J. de Scriba 1903 1903
Chr. Geref. Kerk, Zendingsschool
1 Donner J.H. Directeur 1881 1889
Chr. Hist. Unie, afd. Leiden
1 Questroo L. Div. funties
Chr. Jongeliedenver. "Jozua 24, vs. 156"
1 Stigter D. Penningmeester 1914
Chr. Jongeliedenver. "Jozua 24, vs. 15b"
1 Rosmalen A. van Secr. / Penningmr. *President 1890 1899
1 Schoneveld A.J. Voorzitter 1911 1914
Chr. Jongelings Ver. Prediker XII:1a
1 Questroo L. Div. functies
1 Stigter D. Secretaris 1914
Chr. Jongelingsvereniging "Obadja"
1 Donner J.H. Ere-lid 1876 1897
Chr. Jongelingsvereniging "Prediker 12, vers. 1a"
1 Rosmalen A. van Secretaris *Bibliothecaris *Vice-president 1893 1900
1 Schoneveld A.J. Penningmeester 1911 1911
1 Rosmalen A. van Bouwfonds, 2e.secretaris 1914 1914
Chr. Jongelingsvereniging "Prediker 12, vers. 1a", Cie. van toezicht
1 Houter Th.G. den Lid 1897 1900
1 Bosch J. Lid 1911 1920
1 Briët P.E. Lid 1911 1920
Chr. Kweekschool
1 Veenendaal J. Penningmeester 1940
Chr. Kweekschool voor Onderwijzer(es)s(en)
1 Veenendaal J. Bestuurslid 1930
Chr. Kweekschool voor Onderwijzers en Onderwijzeressen, Bestuur
1 Lange J. de Bestuurslid 1920 1920
1 Mulder J.P. Bestuurslid 1920 1920
Chr. M. O.
1 Veenendaal J. Bestuurslid 1934
Chr. M. U. L. O. school (Noordeinde)
1 Sasse H.M. Voorzitter *Bestuurslid 1908 1920
1 Sasse H.M. Penningmeester 1911
1 Huurman Dz. B.J. Bestuurslid 1920 1920
Chr. M. U. L. O. school (Noordeinde), Bestuur
1 Sasse H.M. Voorzitter, vice- 1914
Chr. M. U. L. O. school (Stille Rijn)
1 Sasse H.M. Bestuurslid 1903 1903
Chr. Metaalbewerkersbond in Ned.
1 Elkerbout F. Voorzitter 1914 1920
Chr. Metaalbewerkersbond in Ned. , afd. Leiden
1 Schoneveld A.J. Voorzitter 1920 1920
Chr. Militair Tehuis
1 Mulder P.J. President, vice- 1903 1915
1 Mulder P.J. Vice-president 1911 1914
1 Bosch J. Penningmeester 1911 1914
1 Mulder A. Bestuurslid 1911 1914
1 Poole S.J. le President 1911 1914
1 Mulder P.J. Voorzitter 1920
1 Mulder A. Voorzitter, vice- 1920
1 Veenendaal J. Bestuurslid 1937
Chr. Nationaal Onderwijs
1 Poole S. le Hulpvereniging, secretaris 1868 1871
Chr. Nationaal Onderwijs, Hulpvereniging
1 Donner J.H. Voorzitter, vice- 1888 1895
Chr. Nationale Werkmansbond, Afd. Bouwfonds, afd. Leiden
1 Reijden J.A. van der Secretaris 1914 1920
1 Kuivenhoven D.M. Voorzitter 1920 1920
Chr. Nationale Werkmansbond, afd. Leiden
1 Rosmalen A. van Secretaris, 2e 1908 1911
1 Rosmalen A. van Afdeling Ziekenfonds, 1e.adjunct 1920 1920
Chr. Nationale Werkmansbond, afd. Leiden "Zorg in den tijd" Spaarkas
1 Kuivenhoven D.M. Voorzitter 1914 1914
1 Reijden J.A. van der Secretaris 1914 1914
Chr. Nationale Werkmansbond, afd. Leiden (uitgaansdag)
1 Reijden J.A. van der Voorzitter 1914 1914
Chr. Nationale Werkmansbond, afd. Leiden, Gemengd Zangkoor "Hallelujah"
1 Reijden J.A. van der Voorzitter *Penningmeester 1911 1920
Chr. Nationale Werkmansbond, afd. Leiden, Kinderkoor "Zingt den Heer"
1 Kuivenhoven D.M. Voorzitter 1911 1920
Chr. Nationale Werkmansbond, afd. Leiden, Mannenkoor"Zang & Vriendsch. "
1 Kuivenhoven D.M. Adviseur 1908 1908
Chr. Onderwijs Instanties
1 Geelkerken-Brusse I. Voorzitter
Chr. School, 1e (Hooigracht)
1 Pera W. Voorzitter, vice- 1897 1897
1 Mulder A. Secretaris, 2e 1897 1897
Chr. School, 2e (Herensingel)
1 Hoeken J.J. van Bestuurslid 1893 1897
Chr. Wijkvereniging "Levendaal"
1 Wilbrink Jac. Bestuurslid 1937 1941
Chr. Wijkvereniging "Pnil"
1 Kempen A.E. van Bestuurslid 1892 1897
1 Mulder P.J. Bestuurslid *Voorzitter, vice- 1892 1914
1 Meijnen J.B. Secretaris 1892 1914
1 Mulder P.J. Bestuurslid 1900
1 Mulder P.J. Voorzitter, vice- 1908
1 Deumer P.P. Penningmeester 1926
Chr. Wijkvereniging voor Zondagsscholen (Levendaal)
1 Poole S. le Bestuurslid 1875 1879
1 Bredius J. Bestuurslid *Secretaris 1880 1892
1 Bredius J. Secretaris 1890 1892
1 Sasse H.M. Bestuurslid *Secretaris 1892 1914
Chr. Zangvereniging "Excelsior"
1 Poole S.J. le Secretaris 1889 1889
1 Poole S.J. le President 1890 1890
1 Sasse H.M. Penningmeester 1890 1890
Chr. Zangvereniging "Polyhymnia"
1 Mulder A. Penningmeester 1879 1881
CHU
1 Lekkerkerker G. Bestuurslid 1929 1932
CHU/CDA afd. Leiden
1 Bleijie W. Bestuurslid
Cie. der Leesbibliotheek
1 Corts A. Lid 1903
Cie. der Spaarkas
1 Gruting D. van Bestuurslid 1908
Cie. Gasfabriek
1 Laat de Kanter L.M. de 1889 1894
Cie. inzake huishoudelijke- en gezinsvoorlichting
1 Stralen J.J. van 1940
Cie. Lakenhal
1 Sande Bakhuyzen A. van de Voorzitter 1934
Cie. Ned. Herv. gemeente
1 Filippo WFz. H. Secretaris, 2e 1920
Cie. Stedelijk Museum
1 Brandeler W.C. van den President 1867
Cie. tot Opbeuring van boetvaardige gevallen vrouwen
1 Poole S. le Lid *Secretaris 1868 1889
1 Poole S. le Secretaris 1890 1891
Cie. tot Verkrijging v. e. Behoorlijk Tractement voor Predikanten
1 Bosch J. Boekhouder 1920
1 Meijnen J.B. Voorzitter 1920
Cie. tot Wering van Schoolverzuim
1 Meijnen J.B. Lid *Voorzitter 1908 1920
Cie. tot wering van Schoolverzuim
1 Manders J.H.A. Lid 1930 1935
Cie. v. Aanslag voor de Bedrijfsbelasting
1 Corts A. Plv.lid 1910
Cie. van administratie over de Gevangenissen
1 Outeren G.P. van Lid *President, vice- 1824 1854
1 Luzac C.J. Lid 1827 1861
1 Siegenbeek (Tieboel Siegenbeek) D. Lid *President, vice- 1836 1866
1 Outeren J. van Lid *Secretaris *President, vice- 1842 1880
1 Heukelom jr. J. van Lid 1844 1880
1 Baert W.C. Lid *Secretaris 1852 1866
1 Driessen P.L.C. Lid 1858 1880
1 Rieu P. du Lid 1859 1874
1 Hubrecht C.W. Lid 1863 1877
1 Brandeler W.C. van den Lid 1867 1880
1 Seelig J. Lid 1870 1876
1 Laat de Kanter L.M. de Lid 1878 1880
Cie. van Advies Inzake Bouwfonds Nederlandse Gemeenten
1 Sommeling M. Voorzitter 1967
Cie. van Beheer Invalidenhuis
1 Limburg Stirum A.O.E. Graaf van Voorzitter 1852 1858
Cie. van Beheer van de Werkinrichting voor blinden te Leiden
1 Cler-de Bruijn J.C. de Lid 1940
Cie. van Beroep ABW prov. ZH.
1 Molen-v. Rossen M. van der Lid 1986
Cie. van bijstand voor de plaatselijke directe belasting
1 Zaalberg G. Lid 1890 1890
1 Hoeken P.J. van Lid 1890 1892
1 Hasselbach J.J. Lid 1890 1892
Cie. van Bijstand voor de plaatselijke directe belasting
1 Buttingha Wichers N.L.J. van Lid 1892 1892
Cie. van Fabricage en Inwendig Beheer
1 Corts A. Voorzitter 1910
Cie. van Inkwartiering
1 Bucaille J.C. Lid 1838 1852
1 Hartevelt Jz. A. Voorzitter 1843 1846
Cie. van Samenwerking voor bijz. nooden
1 Sande Bakhuyzen A. van de Ere-voorzitter 1940 1941
Cie. van Toezicht Bedrijfstechnischeschool Leiden
1 Hoek J.J.G. van Lid 1961
Cie. van Toezicht Chr. Gymnastiek- en schermver. "Jahn"
1 Es J.G. van Lid 1931 1932
Cie. van Toezicht op de Arbeidersvereniging
1 Poole S. le Voorzitter 1867 1867
Cie. van Toezicht op de Bioscopen
1 Kooistra F. Lid 1934 1938
Cie. voor Bijzondere nooden
1 Stralen J.J. van 1940
Cie. voor de Bewaarschool aan de Garenmarkt
1 Tichler P.L. Lid 1873 1874
Cie. voor de bewaring van Kunstvoorwerpen
1 Driessen P.L.C. Lid 1890 1900
1 Kist E. Lid 1890 1897
1 Rieu W.N. du Lid 1890 1895
1 Buttingha Wichers N.L.J. van Voorzitter 1890 1890
1 Stürler A.L. de Voorzitter 1892 1895
1 Kroon A.W. Voorzitter *Lid 1897 1914
1 Korevaar P. Az. J. Voorzitter *Lid 1899 1914
1 Vries v. Heyst M.C. de Lid 1899 1903
1 Aalberse P.J.M. Lid 1908 1914
1 Ridder N. de Voorzitter 1908 1908
1 Gijselaar N.C. de Voorzitter 1911 1920
1 Hamel J.A. van Lid 1920 1920
1 Huurman B.J. Lid 1920 1920
Cie. voor de openbare Bewaarscholen
1 Fremery P.I. de Voorzitter 1870 1883
1 Iterson JAz. J.E. Lid 1870 1879
1 Damsté Wilhelmy G. Lid 1870 1878
1 Stokhuyzen F. Lid 1879 1880
1 Bool H.J. Voorzitter (Wethouder) 1884 1891
1 Hamel J.A. van Voorzitter 1887
1 Stürler A.L. de Voorzitter 1892 1897
1 Nijkamp A. Lid-geneeskundige 1897 1899
1 Korevaar P. Az. J. Voorzitter 1899 1903
1 Kroon A.W. Lid 1900 1914
1 Hamel J.A. van Voorzitter 1908 1920
Cie. voor de RK begraafplaatsen
1 Stijnman Th.C.F. Lid 1934 1941
Cie. voor de Volksbijeenkomsten
1 Reimeringer Gz. A.L. Bestuurslid 1903
1 Heeres J.E. Bestuurslid 1908
1 Korff K.H. Bestuurslid 1911
Cie. voor de Volksbijeenkomsten, Dep. Ldn Mij tot Nut van het Algemeen
1 Eecke R. van Voorzitter 1929 1934
Cie. voor Godsdienstonderwijs in Vrijzinnige-geest
1 Kokxhoorn G.H. Lid 1908 1908
1 Knappert L. Lid *Voorzitter 1914 1920
Cie. voor het asyl Steenbeek
1 Kluit M.A. Lid 1860 1863
1 Poole S. le Correspondent 1868 1877
Cie. voor het Parc Vaccinogne
1 Kruimel G.M. Lid 1890 1903
Cie. voor het Tehuis voor Militairen
1 Poole S. le Secretaris 1890 1892
1 Donner J.H. President *Ere-voorzitter 1890 1903
1 Mulder P.J. Lid *Voorzitter, vice- 1890 1908
1 Poole S.J. le Lid *Secretaris *Voorzitter 1890 1908
1 Lange J. de Lid 1895 1895
1 Bosch J. Lid *Penningmeester 1895 1908
1 Mulder A. Lid 1895 1908
Cie. Vrouw en Partij Z. H.
1 Akkeren-Straathof M.C. van Bestuurslid
Cie.ontwikkeling & Ontspanning Werkelozen Leiden
1 Piena C.J. Lid 1939
COC voorlichting
1 Wijfje T.C.
Collectanten Vereniging "Zuid Afrika"
1 Pera W. Voorzitter 1900 1914
1 Boer Az. S. Secretaris 1900 1914
College van Notabelen der Ned. Herv. Gem.
1 Corts A. Lid 1910
1 Elkerbout F. Lid 1929 1941
College van Notabelen der Ned. Herv. Kerk
1 Meijnen J.B. Voorzitter 1920
College van Notabelen der Nederduits Herv. Gemeente
1 Huurman Dz. B.J. Lid 1911
College van Regenten "Cunerastichting"
1 Lijten J. Bestuurslid *Voorzitter 1953 1970
College van Regenten Rijkswerkinrichting
1 Was F. Secretaris 1885
College van Regenten Wees- en Oudeliedenhuis
1 Bots J.A. Penningmeester 1926
College van Secretarissen Generaal
1 Postma J.K.T. Voorzitter
College van Visitatoren (Besturenraad PCO) Voorburg
1 Dijk A. van Voorzitter, vice-
Comit Internationale uitwisselingen, Sectie politieke uitwisseling
1 Akkeren-Straathof M.C. van Lid 1984 1995
Comit Woningnood
1 Walle C. Lid
Commanditaire Vennootschap: Leidsche Bank-vereniging
1 Groll J. Commissaris 1885 1885
1 Buys J.Th. Commissaris 1889 1889
Communistische Partij Nederland
1 Knuttel J.A.N. Voorzitter, 1e 1926
1 Welzen H. van Secretaris 1931 1920
Communistische Partij Nederland, Hoofdbestuur
1 Welzen H. van Bestuurslid 1926
Confessionele Ver. , afd. Leiden
1 Rutgers A. Voorzitter 1868 1877
1 Mulder P.J. Bestuurslid 1874 1887
Coninckshofje, College v. Regenten
1 Damsté Wilhelmy G. Secretaris *President 1863 1885
1 Suringar L.D. Secretaris 1869 1880
1 Tieleman C.C. Secretaris 1880 1903
1 Hoeken P.J. van Lid *Voorzitter 1881 1920
1 Mulder P.J. Lid *Secretaris 1886 1920
1 Mulder P.J. Regent 1900
1 Briët P.E. Lid 1911 1920
Consultatiebureau der Ver. tot bestrijding der Tuberculose
1 Reimeringer Gz. A.L. Penningmeester 1908 1920
Consultatiebureau voor moeilijke kinderen
1 Bemmelen J.M. van Voorzitter 1937 1941
Coperatie "Vooruit"
1 Fakkel P. Secretaris 1962
Coperatieve Ver. "de Leidsche Vleeschmaatschappij"
1 Stürler A.L. de Bestuurslid 1882 1884
1 Rhijn A. van Bestuurslid 1884 1884
Cornelis Musius Sti. voor Nazorg BLO-onderwijs te Leiden
1 Lijten J. Voorzitter, vice- 1953 1968
Council of European Informatic Societies
1 Kradolfer J.W.A. President, vice-Pres. 1998
Creatief Centrum nu LVC
1 Tesselaar D.J. Voorzitter
Curatoren Rijks Universiteit Leiden
1 Idenburg P.J. Secretaris 1929 1935

Publicatie Auteur
Het Leidse Pluche
2007
Vereniging
Jan van Hout