Jan van Hout

 

Hoogheemraadschap Rijnland
OAR 11, 12, 13 : 1253 - 1564
OAR records in previous Year View: Record details
Year 1463
OAR records in next Year

 

 

Record #370     Date   next record  top of page
1463-03-01
Location Type of Document
OAR12, 028v-a Keur
Text
[187] Item dijcgrave ende hoge hyemrade van Rijnlant hebben eendrachtelic gekuert dat voort aen alle schouten binnen der voirsc. hyemraetscap gheseten alle wegen, wateringen, sluysen, huelen scouwen sullen, ende voort alle dat zij te scouwen hebben inden manieren hiernae gescreven, wtgenomen of yemant hantvesten hadde hoe sij scouwen sullen, die sullen an dese kuere onghouden wesen. Inden eersten soe en sullen in genen dorpen meer dan vijf hiemraden wesen, diemen alle jairs vernuwen sal ten minsten drie nuwe hyemrad., die sullen die schouten kiesen, elck inden horen nae ouder gewoennte ende hem luyden enen eet scriven eer hij dair mede scouwen mach, ende sullen scouwen inder manieren hier nae volgende, dats te weten wanneer enich schout scouwen wil dat sal hij inder kerken doen kondigen op enen heiligen dach achte dagen off xiiii dagen te voren, ten minsten achte dagen, ende dat tot sulken tiden als die schout ende hyemraden bij horen eede nutste duncken sal, ende dan sullen sij mit eener scouwe duer [29r] scouwen. Ende wat werck dat dan te banne ghescouwet wort dair sal die schout of hebben ii sc. ende elken hyemraet een sc. Ende die schout sal dat werck ter stont besteden om den minsten peninnck. Ende den eygen of den huyrman een weet doen op des eygens of des huyrmans cost of hij dat werck selver maken wil of dat die bestadinge voort gaen sal ende die schout mitten hiemraden sullen opten achtsten dach op dat ongemaecte werk comien ende besien of dat werck gemaect is. Ist dan niet gemaect, soe sel die schout iiii sc. hebben ende elken hiemraet ii sc. Ende voort van achte dagen tot achte dagen telken die helfte meer. Ende tot ellic scouwe die die schout mitten hiemraden aldus scouwet tot twie scouwen toe sal telken die schout hebben voir sijn cost twie stuvers des daechs, ende elken hyemraet voir sijn cost een stuver. Desen oncost van den schout ende hyemrad sullen sij mogen brengen upten morgen van horen dorp. Dit sal gedueren tot der hiemrade weder seggen. Gedaen op sinte Pieters scouwe anno lxiii.
English Summary
Standardize how schouten and local heemraden are to conduct their business in Rijnland, including inspection procedures, choosing of heemraden, and compensation for expenses.
Keywords
schouten; roads; sluices; canals; heulen; schouwen; selection; kroosheemraden; regulations; oath of office; banwerk; common law
Notes
See OAR15, 9v-a; also Sloof (1999), p. 133, note 51. Added at the end is a note saying this keur was renewed at the St. John's schouw in 1516 -- 'Dese kuer is vernyeuwet up sint Jans scou anno xvi [1516] ende verclaert soe wye gtrage doet verbuert telken thien pondt.'
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
banwerk 21 / 25 1385 1458 1473
canals 64 / 67 1356 1462 1465
common law 5 / 5 1436 1447  
heulen 11 / 17 1443 1457 1465
kroosheemraden 72 / 84 1284 1462 1463
oath of office 3 / 3 1286 1437  
regulations 14 / 21 1421 1460 1463
roads 42 / 44 1421 1457 1473
schouten 77 / 88 1284 1462 1463
schouwen 88 / 101 1284 1462 1464
selection 6 / 6 1356 1448  
sluices 61 / 68 1253 1458 1463

 

Record #371 prev record   Date   next record  top of page
1463-03-01
Location Type of Document
OAR12, 028v-b-029r Keur
Text
[188] Item alsoe die ambocht bewairres of die gene diet morgen gelt inden dorpen gaderen quade reesscap van betalinge gecrighen wairt, dat meest toe commt mits der verdolven venen die voirtijts an helen weeren of hoeven gelegen hebben ende sijn ofgescheyden mit vercopingen bij stucken ende also verdolven ende op niet gebrocht ende dan laten liggen, ende gheschiet veel tijts biden genen die in Rijnlant anders ghien goet en hebben dan alst lant dat sij so copen verdolven is treken wech ende aldus soe en konnen die gaerres hoir morgen gelt niet crigen, ende wair gescepen alle jairs meer te gheschien ende worde dair bij tijds niet in voirsien ende om dit te voirhoeden, soe hebben die dijckgrave [29v] ende hyemrad van Rijnlant eendrachtelic een kuer dair op gemaect in manieren hier nae gescreven, te weten dat alle die gene die morgen gelt an namen te gaderen in allen ambochten binnen dat hyemraetscap van Rijnlant geseten sullen wesen, sullen hoir morgen gelt halen in dat selve lant dairt morgen gelt of voert soe verre alst goet genoech is, ende en wairt niet goet genoech ende en wair dair niement die hem dat lant onder worrde overmits dattet tot niet gemaect wair mit delven of anders, so soude die gaerre sijn morgen gelt in winnen gelijc oft noch een weer lants wair alst voir geweest heeft. Wairt oock dat een stuck lants grot of cleyn al heelverdolven ende te niet gemaect wair ende hem niement des lants en bewonde, so soude die gaerre sijn mogengelt halen vanden genen diet lant laetste warf sijn geweest hadde ende en vonde die gaerre dair geen goet of wair die wtlandich, so soude die gaeere sijn morgengelt inwinnen vanden genen diet lant sijn gheweest wair, versoekende tot den negenden grade toe. Dit sel gedueren tot der hyemrade wedder seggen, gedaen op sinte Pieters scouwe anno lxiii.
English Summary
Reiteration: all land that benefits from Rijnland's drainage system must pay morgengeld
Keywords
ambachtsbewaarders; morgengeld; peat digging; regulations; morgen morgensgelijk
Notes
See OAR15, 9v-b-10r.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
ambachtsbewaarders 34 / 41 1436 1460 1468
morgen morgensgelijk 14 / 17 1284 1460 1469
morgengeld 27 / 31 1361 1456 1468
peat digging 36 / 43 1392 1460 1464
regulations 15 / 21 1421 1463 1463

 

Record #376 prev record   Date   next record  top of page
1463-05-03
Location Type of Document
OAR12, 030v-c Keur
Text
[192] Item die dijcgrave ende heemraden van Rijnlant hebben ghekuert dat een ygelijc soe wie int ambocht van Segwairt voirt an enich lant vercopen of vervreemden sal dat die sal comen voir den scout ende voir tween vander heemraden van Segwairt ende sal voir dien dar te kennen geven, ende diet vuergheeft sal men wt doen, ende die men aen neemt salmen int boeck screven op een boete van X lb. Ende die scout ende heemraden voirsc. sullen dat boeck berwaren. Ghedaen op die mey scouwe, anno lxiii.
English Summary
For any land changing hands in Zegwaard, the seller must notify the schout and heemraden of Zegwaard who will note the names of buyer and seller in a book which they must keep.
Keywords
zegwaard; kroosheemraden; selling of land; procedures; regulations; recording in books; schouten; books
Notes
See OAR15, 14r-b.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
kroosheemraden 73 / 84 1284 1463 1465
procedures 67 / 71 1400 1462 1465
recording in books 10 / 10 1421 1461  
regulations 16 / 21 1421 1463 1463
schouten 78 / 88 1284 1463 1466
zegwaard 27 / 28 1330 1462 1473

 

Record #372 prev record   Date   next record  top of page
1463-10-04
Location Type of Document
OAR12, 029v-a-030r Keur
Text
[000] Item die dijckgrave ende hyemraden van Rijnlant hebben gekuert dat nyemant tusschen Sparendam ende dat beghinsel van der Spairne in Heemstede sant noch scilpen laden en sal ende dit sant wten schuyten of anders in groten scepen laden of over schieten en sal, hi en sal een seyl of een linnen cleedt leggen tusschen twien soe dattet sant noch die scilpen tussen twien niet en val in die Spairne, ende soe wie den contrairye dede die sal dair an verbueren een derdendeel van x lb. Ende dese kuere hebben die dijcgrave ende [30r] hiemrad gekuert tot nutscap van der waterscap vanden gemenen lande ende ten vervolge ende bede vander stede van Hairlem. Gedaen op Bammis scouwe anno lxiii.
English Summary
Henceforth, the transferring of sand or shells from small to large ships in the Spaarne, between the Spaarndam and the beginning of the Spaarne in Heemstede, must be done with the help of a sail or linen cloth suspended between the two ships to prevent the materials from falling into the river and eventually hindering flow.
Keywords
spaarndam; spaarne; heemstede; loading of sand; shells; haarlem; regulations; obstruction of spaarne
Notes
See OAR15, 12v-d. This keur, unnumbered and crossed out, was replaced by a new one in 1469 -- 'Dese cuer is duer gedaen overmid dar upte meye schouwe anno lxix enen nuwe cuer gemaict wort.' -- record #380.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
haarlem 26 / 32 1399 1458 1463
heemstede 3 / 4 1417 1436 1469
loading of sand 1 / 2     1469
obstruction of spaarne 5 / 6 1454 1456 1469
regulations 17 / 21 1421 1463 1463
shells 1 / 2     1469
spaarndam 44 / 55 1253 1460 1463
spaarne 6 / 7 1441 1456 1469

 

Record #373 prev record   Date      top of page
1463-10-04
Location Type of Document
OAR12, 030r-a Keur
Text
[189] Item want veel gebrecs valt int wtvaren ende inveren van den scepen doir die sluyse van Sparendamme dat zij malcanderen groot belet doen int duer varen, soe hebben die dijcgrave ende hyemrad van Rijnlant geordiniert ende gekuert dat een ygelic soe wie dat van binnen coomt aen tverlaet van Sparendame om wt te wesen of die van buten comt voir die sluyse van Sparendamme om dair duer inwairt te varen, die sal op comen ander sluze wachter van Sparendamme ende die sluyswachter sel elken een kerfstuck geven den genen die eerst binnen voir tverlaet of buten voir die sluyse coomt, die eerste met enen kerf, die anderde mit twie kerven, die derde mit drie kerven ende also voort opwaert. Ende bij dien kerfstocke sullen zij in ende wtwairt varen nae dat sij eerst voir tverlaet or voir die sluyze gecomen sullen wesen. Ende wairt dat yemant anders wtwairt of inwairt duer dat verlaet of sluze voer dan na die kerven van sinen kerfstocke of dat yement den anderen belet dede mit invaren of wtvaren soe dat elck sijn buerte niet duer varen en mochte, die sal verbueren een boete van dat derdendeel van thien lb. Noch hebben die dijcgrave ende hyemrade voirsc. ghekuert dat niement an die sluyse noch an dat verlaet hem selven mit cabelen noch mit coorden duer winden en sullen op die boeten van een derdendeel van thien lb. Ende dese kuere hebben die dijcgrave ende hyemrade gekuert om oirbair ende ten vervolge vander stede van Hairlem. Gedaen op Bammis scouwe anno lxiii.
English Summary
In an attempt to regulate boat passage through the Grotesluis at Spaarndam, and to avoid damage to the sluice, the heemraden have decided that all wishing to pass through must first get a kerfstok (numbered stick) to determine their turn.
Keywords
spaarndam; sluices; ships; boats; sluiswachter; regulations; kerfstokken; navigation; haarlem; regulations
Notes
See OAR15, 12v-e.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
boats 10 / 13 1253 1456 1483
haarlem 27 / 32 1399 1463 1469
regulations 19 / 21 1421 1463 1469
regulations 18 / 21 1421 1463 1463
ships 12 / 15 1253 1456 1483
sluices 62 / 68 1253 1463 1468
spaarndam 45 / 55 1253 1463 1469

 

 

Author Publication Home
William H. TeBrake
Maine, USA, June 2006
Rijnland
OAR11, OAR12, OAR13
www.oudleiden.nl

 

Hoogheemraadschap Rijnland
OAR 11, 12, 13 : 1253 - 1564
OAR records in previous Year View: Record details
Year 1462
OAR records in next Year

 

 

Record #459     Date   next record  top of page
1462-02-23
Location Type of Document
OAR12, 052r-a Consent
Text
[133] Item dijcgrave ende hyemraders van Rijnlant hebben geconsenteert dien van Alphen die mit die van Waddinxveen, mit Hazertswoude ende mit Boscoip in een gemeen wateringe in die Ysel wateren dat zij in horen ambochte molenen setten moghen om hoir water in dien gemenen watergange mit molenen te werpen duerende tot des hyemr. voirsc. wederseggen, gedaen op sinte Pieters scouwe anno lxii.
English Summary
Permission for the participants in the Watergang (canal) der Vier Ambachten (Alphen, Waddinxveen, Hazerswoude, and Boskoop) to construct windmills to pump water from their lands into the canal, which drained into the IJssel River.
Keywords
alphen; waddinxveen; hazerswoude; boskoop; ijssel; canals; mills; windmills; pumping
Notes
See OAR15, 5v-b. Text published in van der Gouw, p. 253. This permission was granted in the wake of a recent regulation prohibiting the uncontrolled building of windmills -- record #370. See also record #454 (6 May 1460) and record #474 (28 February 1469).
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
alphen 33 / 44 1284 1460 1462
boskoop 19 / 21 1330 1460 1473
canals 62 / 67 1356 1460 1462
hazerswoude 41 / 46 1330 1461 1462
ijssel 7 / 8 1356 1460 1525
mills 4 / 7 1447 1460 1469
pumping 5 / 10 1447 1460 1469
waddinxveen 21 / 27 1356 1460 1470
windmills 4 / 7 1447 1460 1469

 

Record #460 prev record   Date   next record  top of page
1462-07-06
Location Type of Document
OAR12, 052r-b Consent
Text
[134] Item die vander Air ende vander Schoet is geconsenteert dat zij hoir scouwe dage sullen doen condigen in drie die naeste kerken xiiii dagen te voren ende dairop sullen zij voort duer scouwen sonder ander wete te doen, gedaen op sinte Jans scouwe anno lxii.
English Summary
Permission for Ter Aar and Schoot to inspect and assign maintenance responsibilities 14 days after it was announced in the three nearest churches.
Keywords
procedures; schouwen; ter aar; schoot
Notes
See OAR15, 7r-b.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
procedures 65 / 71 1400 1461 1462
schoot 6 / 8 1437 1446 1468
schouwen 86 / 101 1284 1461 1462
ter aar 6 / 7 1443 1458 1469

 

Record #461 prev record   Date   next record  top of page
1462-07-06
Location Type of Document
OAR12, 052r-c Consent
Text
[135] Item die van Leyderdorp is geconsenteert te scouwen gelijck die van Hazertswoude ende van Zoeterwoude, gedaen op sinte Jans scouwe anno lxii.
English Summary
Permission for Leiderdorp to schouw in the same manner as Hazerswoude and Zoeterwoude
Keywords
procedures; leiderdorp; hazerswoude; zoeterwoude; schouwen
Notes
See OAR15, 7r-c.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
hazerswoude 42 / 46 1330 1462 1465
leiderdorp 17 / 19 1399 1461 1469
procedures 66 / 71 1400 1462 1463
schouwen 87 / 101 1284 1462 1463
zoeterwoude 33 / 37 1330 1458 1468

 

Record #462 prev record   Date   next record  top of page
1462-07-06
Location Type of Document
OAR12, 052r-d Consent
Text
[136] Item Florijs van Bosschuysen is geconsenteert den Rijndijck neffens sijnre hofstede to Alphen duer te graven ende een brugge dair in te leggen van hem gemaect behoudelic dat die wateringe duer die brugge gaende after dicht wesen sel so datter ghien water duer die brugge binnen lants comen en sel ende dat die hiemr. voirsc. dat voort sullen doen besien hoemen dat warck maken sal, gedaen op sinte Jans scouwe anno lxii.
English Summary
Permission for Florijs van Boshiujsen to breach the Hoge Rijndijk next to his house in Alphen and put a stone bridge into it. The stretch of water that thereby will connect with the Oude Rijn must remain closed off on the back side so that no water from the Oude Rijn is released into the interior. The heemraden will issue further directions before work actually begins.
Keywords
boschuijsen, florijs van; rijndijk; rijn; alphen; bridges; maintenance; construction
Notes
See OAR15, 7r-d.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
alphen 34 / 44 1284 1462 1469
boschuijsen, florijs van 5 / 6 1434 1434 1469
bridges 44 / 54 1284 1461 1467
construction 68 / 73 1361 1461 1469
maintenance 70 / 85 1356 1461 1464
rijn 24 / 30 1284 1460 1464
rijndijk 30 / 34 1330 1461 1471

 

Record #463 prev record   Date      top of page
1462-10-09
Location Type of Document
OAR12, 052v-a Consent
Text
[137] Item also up sinte Jans scouwe lestleden enige van Benthuysen die gelant sijn in die Blocklanden een nuwe wateringe begeerden te hebben ende te maken tenden die Blocklanden beghinnende an Gelreswouwer wateringe duer Allairt Mees z. dam streckende an Benthuyser horn dair die wech om comt achte roede voeten wijt ten wair of men dair enige hoofden in maecte die soude men seven voeten wijt maken. Soe sijn enigen nv op dese scouwe gecomen tot Sparnendam ende hebben dair te kennen gegeven datmen dese voirsc. wateringe niet consenteren en sal want sij dair grotelic bij bescadicht souden wesen ende dat sij hoir lant niet en souden moghen gebruyken ende hebben dair om an beyden siden begeert dat die hoge hiemr. dat wouden doen besien van hoir mede gesellen ende den meesten oirbair dair in laten geschien, soe is biden voirsc. hyemrad overdragen dat Jacop van Woude ende Jan van Poelgeest dair sullen treken ende besien wat dair nutste toe gedaen is twelke so gheschiet is biden voirsc. twie hiemraders ende nae goeden onderwijse dat zij dair gevonden hebben soe hebben sij in den naem vanden ghemenen hyemrade also hem dat gemachticht was geconsentiert dat die wateringe voirtganck sel hebben naden begeren ende sij sullen Allairt Miees z. dair op winnen ende dair een hoofde steken dair Allairts dam nv leyt seven roede voeten wijt buten al lants cost tot prise vanden schout ende heemrade van Segwart ende die voirn. schout ende hyemrade sullen dese voirsc. watering scouwen mitten wechsloot tot oirbair des lants ende die oude wateringe desen voirsc. Bloklanden toe behorende sel voort an onbescouwet bliven liggen. Dit consent sel dueren tot der hiemrad weder seggen, gedaen negen dage in october anno lxii.
English Summary
A few months earlier, permission had been granted to residents of the Blocklanden in Benthuizen to dig a new canal on the end of the Blocklanden, beginning on the Gelderswoudse canal through Allart Meeszoons dam and continuing to the road near Benthuizerhorn -- 8 feet wide, with specifications for any bridges, etc. But, because some now opposed it, two heemraden of Rijnland, Jacob van Woude and Jan van Poelgeest, went to have a look. and ordered, in the name of entire college of hoogheemraden, that Allart Meeszoon's dam be raised and provisioned with two hoofden 7 roeden feet apart at the expense of the schout and heemraden of Zegwaard, and the latter shall schouw the canal and road ditch. The old canal belonging to the Blocklanden shall be left un-schouwed.
Keywords
benthuizen; blocklanden; nuwewatering; canals; allairt meeszoon; gelderswouderwatering; benthuizerhoorn; specifications; opposition; investigation; woude, jacob van der; poelgeest, jan van; dams; schouten; kroosheemraden; zegwaard
Notes
See OAR15, 7v-a. Sloof (199), dates the original permission for the canal to 6 July.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
benthuizen 21 / 24 1330 1461 1465
canals 63 / 67 1356 1462 1463
dams 5 / 5 1356 1456  
investigation 3 / 3 1433 1443  
kroosheemraden 71 / 84 1284 1461 1463
nuwewatering 4 / 4 1448 1449  
opposition 2 / 2 1452 1452  
poelgeest, jan van 22 / 27 1438 1460 1469
schouten 76 / 88 1284 1458 1463
specifications 42 / 48 1330 1461 1469
zegwaard 26 / 28 1330 1460 1463

 

 

Author Publication Home
William H. TeBrake
Maine, USA, June 2006
Rijnland
OAR11, OAR12, OAR13
www.oudleiden.nl

 

Hoogheemraadschap Rijnland
OAR 11, 12, 13 : 1253 - 1564
OAR records in previous Year View: Record details
Year 1461
OAR records in next Year

 

 

Record #455     Date   next record  top of page
1461-06-30
Location Type of Document
OAR12, 051v-a Consent
Text
[129] Item die hyemr. van Rijnlant hebben geconsenteert Willem Gerijt Diemans z. dat hi die vairts kant in Benthuysen sal mogen duer doen graven ende dair over een gange ligghen over te gaen duerende tot des hiemrad. weder seggen, gedaen op s. Jans scouwe anno lxi.
English Summary
Permission for Willem Gerijt Diemanszoon to breach the road in Benthuizen and lay a footbridge over it.
Keywords
willem gerijt diemanszoon; benthuizen; gangbrugge; bridges; culverts
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
benthuizen 20 / 24 1330 1457 1462
bridges 42 / 54 1284 1460 1461
culverts 5 / 5 1417 1451  

 

Record #456 prev record   Date   next record  top of page
1461-10-13
Location Type of Document
OAR12, 051v-b Consent
Text
[130] Item die dijcgrave ende hyemraders van Rijnlant hebben geconsenteert Willem van der Does dat hij neffens sijn hoffstede tot Leyderdorp een stenen brugge xiiii voeten breet inden Rijndijck maken sal mogen ende die houden op sijns selfs cost, gedaen op bamis scouwe anno lxi.
English Summary
Permission for Willem van der Does to construct a stone bridge 14 feet wide in the Rijndijk, next to his house in Leiderdorp, and maintain it at his own expense.
Keywords
does, willem van der; bridges; stone bridge; leiderdorp; construction; specifications; rijndijk; maintenance
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
bridges 43 / 54 1284 1461 1462
construction 67 / 73 1361 1457 1462
does, willem van der 2 / 2 1458 1458  
leiderdorp 16 / 19 1399 1457 1462
maintenance 69 / 85 1356 1460 1462
rijndijk 29 / 34 1330 1460 1462
specifications 41 / 48 1330 1460 1462
stone bridge 3 / 5 1451 1454 1472

 

Record #457 prev record   Date   next record  top of page
1461-10-13
Location Type of Document
OAR12, 051v-c Consent
Text
[131] Item die dijcgrave ende hyemrad. van Rijnlant hebben geconsenteert Jan van Zwieten dat hij in die Rynnegommer wateringe een draeyboem leggen mach ende die sluyten om die duervairt te benemmen mits dat hij een ander gat wider ende dieper neffens zijn hofstede van Rynnegom heeft doen graven over die wateringe voirsc. gaende an beiden eynden in die wateringe voirsc., gedaen optie bamis scouwe anno lxi.
English Summary
Permission for Jan van Zwieten to install a turnstile in the Reijnegommerwatering (Zoeterwoude) that can be closed to prevent boat passage through the canal on the condition that he digs a wider and deeper passage next to his manor house, Hofstede Reijnegom.
Keywords
turnstile; zwieten, jan van; rynnegommer wateringe; rynnegom, hofstede van; transport
Notes
See OAR15, 4v-a.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
transport 7 / 8 1421 1460 1472
turnstile 8 / 8 1432 1460  

 

Record #458 prev record   Date      top of page
1461-10-13
Location Type of Document
OAR12, 051v-d-052r Consent
Text
[132] Item die dijcgrave ende hyemraders van Rijnlant hebben geconsenteert dien van Coudekerk dat zij mit eenre scouwe scouwen mogen al dat ambocht duer gelijc die van Hazertswoude dat voirtijts geconsenteert is dair die van Coudekerck een scrift [52r] of gelevert is gelijc die van Hazwetswoude dair of hebben, gedaen optie bamis scouwe anno lxi.
English Summary
Permission for Koudekerk to schouw the entire ambacht from now on in the same manner as was approved for Hazerswoude in the past (1438).
Keywords
koudekerk; schouwen; hazerswoude; recording in books; procedures; kroosheemraden
Notes
See OAR15, 4v-b. The old keur for Hazerswoude was from 1437; see record #118.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
hazerswoude 40 / 46 1330 1460 1462
koudekerk 14 / 16 1432 1452 1469
kroosheemraden 70 / 84 1284 1460 1462
procedures 64 / 71 1400 1459 1462
recording in books 9 / 10 1421 1443 1463
schouwen 85 / 101 1284 1460 1462

 

 

Author Publication Home
William H. TeBrake
Maine, USA, June 2006
Rijnland
OAR11, OAR12, OAR13
www.oudleiden.nl

 

Hoogheemraadschap Rijnland
OAR 11, 12, 13 : 1253 - 1564
OAR records in previous Year View: Record details
Year 1460
OAR records in next Year

 

 

Record #365     Date   next record  top of page
1460-02-26
Location Type of Document
OAR12, 027r-a Keur
Text
[182] Item, want die hiemrad van Rijnlant verbonden sijn bij horen ede dat sij den lagen acker doen sullen ghelijc den hogen, den quaden als den goeden, binnen den merken van Sparendamme. Ende wel vernomen hebben dat hem enigen mit molens behelpen ende hoir water alsoe werpen in den gemenen waterganc hem naest gelegen dair dan die laechste gelant sijn ende in dien wateringe wateren ende gebruyken moeten, grotelic bij veraftert sijn ende altijt meer belast souden worden en worde dair intijts niet in voirsien. Soe is het dat dien hyemraet voirsc., overgewegen den toecomende last dien alle lage landen in toecomenden tijden hier van gheboren mach hebben, die voirsc. hijemraden mit horen dijgrave gekuert dat nijement voirt aen binnen den merken van Sparendamme watermolen setten en sal tensijn bij consent van den hijemrad., optie hoochste boete. Ende hebben des ghelijc gekuert dat men alle die molens die geset sijn, het sij groot of cleyn, breken sal binnen xiiii dagen naestcomende ooc op die hoochste boete. Gedaen anno lx op sinte Pieters scouwe.
English Summary
Because of the damage that they can do to low-lying lands, windmills may be established only with the consent of the hoogheemraden, and all windmills already in place must be stopped until approved.
Keywords
horse mills; windmills; flooding; mills; morgen morgensgelijk; canals; regulation of windmills; tragedy of commons; pumping; regulations
Notes
Published in Sloof (1999), p. 128, note 51 and p. 151, note 61. In line with this keur, permissions were subsequently given: 1) on 6 May 1460 (record #454) for Zegwaard to use windmills to pump water into Schieland territory; 2) on 23 February 1462 (record #459), the hoogheemraden gave the participants in the Watergang der Vier Ambachten (i.e., Alphen, Waddinxveen, Hazerswoude, and Boskoop) to pump water from their canals into the IJssel; 3) on 28 February 1469 (record #474), general permission was given to use horse mills
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
canals 61 / 67 1356 1458 1462
flooding 26 / 35 1405 1458 1477
horse mills 1 / 3     1469
mills 2 / 7 1447 1447 1460
morgen morgensgelijk 13 / 17 1284 1453 1463
pumping 3 / 10 1447 1447 1460
regulation of windmills 1 / 2     1460
regulations 10 / 21 1421 1457 1460
windmills 2 / 7 1447 1447 1460

 

Record #366 prev record   Date   next record  top of page
1460-02-26
Location Type of Document
OAR12, 027v-b Keur
Text
[183] Item dijcgrave ende hyemraden hebben gekuert den Rijndijck van Leyden an beyden zijden van den Rijn so vorde als hoir schouwe gaet achtien roede voet breet tusschen die potinge, ende wair hi breder is dair en salmens niet smaclic maken. Ende wair yement die Rijndijck bepoot hadde, ende sijn brede niet en hadde nader kuer, die sal die potinge of doen tusschen dit ende die meye scouwe naestcomende, ende die dijck sal over al sijn brede ooc hebben voir dien selve scouwe op een boete van x lb. Ende men sal den voirsc. dijck voort an altijt scouwen optie voirsc. brede, behoudelijc datmen alle sluysen of bruggen inden voirsc. dijck gelegen maken sal ter ordinancien vanden voirsc. hyemraet, gedaen op sinte Pieters scouwe anno lx.
English Summary
Order the restoration of the Rijndijk along both banks to be maintained at minimally 18 roede feet wide, and all plantings that have impinged on this width must be removed. Reiteration of earlier orders.
Keywords
rijndijk; leiden; rijn; reconstruction; maintenance; specifications; schouwen; planting; repairs
Notes
See also record #344 and record #368.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
leiden 27 / 29 1330 1459 1460
maintenance 66 / 85 1356 1458 1460
planting 2 / 3 1455 1455 1460
reconstruction 56 / 71 1406 1458 1460
repairs 45 / 62 1372 1458 1460
rijn 22 / 30 1284 1456 1460
rijndijk 27 / 34 1330 1452 1460
schouwen 82 / 101 1284 1459 1460
specifications 39 / 48 1330 1458 1460

 

Record #367 prev record   Date   next record  top of page
1460-02-26
Location Type of Document
OAR12, 027v-c-028r Keur
Text
[184] Item also voirtijts gekuert is biden dijcgrave ende hyemraden van Rijnlant dat een ygelijc ambochts bewairre sijn rekeninge vanden ambocht die voirsc. hyemraden brengen sal eer sij omme slach maken ende men bij die rekenninge der dorpen oncost niet clair weten en mach overmits datmen den ommeslach nae doet ende dat besteet wort te gaderen welken oncost altijt buten die rekenninge blijft alse dat mits dien geen volle rekeninghe onder die hyemraden en wort gebrocht, ende hebben die voirsc. hyemraden mit horen dijcgrave die kuere verandert in manieren hier nae verclairt. Dats te weten, dat die dijcgrave ende hyemraden hebben gekuert dat alle ambocht bewairres binnen den merken van Rijnlant hoir rekeninge maken sullen, elcx inden horen nae hoir oude gewoende, ende dat omme slaen hoe veel men van [28r] elke morgen gedaen sal, ende dat besteden te gaderen om den minsten penninck, ende dan hoir rekeninge onder die hyemrade brengen voir sinte Valentijns dage, elcx op een boete van x lb., gedaen op sinte Pieters scouwe anno lx.
English Summary
Reinforce earlier keuren that instruct local heemraden to justify their collections of morgen- and penninggeld by submitting accounts for inspection by the hoogheemraden, etc.
Keywords
kroosheemraden; ambachtsbewaarders; ambachtsrekeningen; regulations; rules; accounting
Notes
Published in Sloof (1999), p. 35, note 17, though he provided the wrong folio numbers. The earlier keur referred to here is found in record #092, dated by Sloof (1985), p. 9, note 12, to 1440. See also the keur of 6 May 1448 (record #295).
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
accounting 21 / 23 1385 1456 1495
ambachtsbewaarders 32 / 41 1436 1455 1460
kroosheemraden 69 / 84 1284 1458 1461
regulations 11 / 21 1421 1460 1460
rules 2 / 3 1441 1441 1484

 

Record #368 prev record   Date   next record  top of page
1460-02-26
Location Type of Document
OAR12, 028r-a Keur
Text
[185] Item alsoe een scouwe om den Rijn te maken geleyt is ende men den Rijn niet maken en mach nader kueren overmits die boemte ende heyninge die langes den Rijn staen, soe heeft voirtijts gekuert geweest datmen alle boomte ende heyninge langes den Rijncant neffens die wairt bij Leyden of doen moet nae wtwijsinge der kuer die dair of is, soe hebben die dijcgrave ende hiemrade als nu voirt gekuert datmen alle boomte, ruychte ende heyninge opten Rijnkant staende of doen sal tusschen dit ende die meye scouwe naestcomende ses roede voet breet vander wtcant inwarts, ende die mit geenrehande potinge weder bepoten noch betymmeren van die wairts boomgairden tot Evert Dircx z. sluyse toe, op een boete van een derdendel van x lb., gedaen op sinte Pieters scouwe anno lx.
English Summary
Reemphasize the need to remove obstructions or impingements on the Rijn at Leiden.
Keywords
rijn; maintenance; rijndijk, fences on; planting; leiden; regulations; schouwen; evert dircszoons sluyse
Notes
See also record #344 and record #366.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
leiden 28 / 29 1330 1460 1477
maintenance 67 / 85 1356 1460 1460
planting 3 / 3 1455 1460  
regulations 12 / 21 1421 1460 1460
rijn 23 / 30 1284 1460 1462
schouwen 83 / 101 1284 1460 1460

 

Record #369 prev record   Date   next record  top of page
1460-02-26
Location Type of Document
OAR12, 028r-b-028v Keur
Text
[186] Item want die kade opten Rijn dijck tot vele steden vergaen is om dat men die mit wagenne gevaren heeft, soe hebben die dijcgrave ende hyemraders van Rijnlant die oude kuere vanden voirsc. kade weder vernuwet ende gekuert, te weten dat die kade buten an die Rijn side twie voeten vanden wal liggen sal ende dat die selve kade beneden breet wesen sal negen voet ende boven ses voet ende sal hoech wesen wtten water seven voet [28v] ende dat een ygelijc sijn dijck maken sal tusschen dit ende sinte Jans scouwe, ende die hiemrad sullen alle jairs dese voirsc. kade scouwen op sinte Jans scouwe alsmen den Rijn scouwet ende dat op een boete van een derdendeel van tien pont. Voort soe hebben die dijcgrave ende hyemr. gekuert datmen van vijftich roeden tot vijftich roeden midden op dese kade setten sal een grove stove van een willich of een starke pale om te benemen dat men mit genen wagenne dair op varen en sal ende dat oock op een boete van een derdendel van tien lb. Ende soe wie die stove of pale op toge of op hiewe datmen mitter wairheit bewijsen mochte die sel verbueren een boete van tien lb. Gedaen op sinte Pieters scouwe anno lxi.
English Summary
Order repairs to the Rijndijk embankment that has been badly damaged by illegal wagon traffic.
Keywords
rijndijk; reconstruction; damage from wagons; schouwen; repairs
Notes
The earlier keur being renewed here dated from 27 February 1448 -- see record #289 and OAR14, 27v-a.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
reconstruction 57 / 71 1406 1460 1460
repairs 46 / 62 1372 1460 1460
rijndijk 28 / 34 1330 1460 1461
schouwen 84 / 101 1284 1460 1461

 

Record #453 prev record   Date   next record  top of page
1460-02-26
Location Type of Document
OAR12, 051r-c Consent
Text
[127] Item op die selve tijt was overdragen mit Dirc Hoochstraet dat hi die brugge geheten die lage brugge te Waensveen houden sal op sinen cost van airde van houte tot der tijt toe datmen die voirsc. brugge van stilen van nyewes vernuwen moet ende die also houden buten des lants cost ende des sal hi die brugge so hooch maken alst hem gelieft als om turf ende anders doer te voeren, gedaen anno lx op sinte Pieters scouwe.
English Summary
Authorization for Dirc Hoochstraet to maintain the Lage brug (Low Bridge) in Waddinxveen with dirt and wood provided at his own expense at sufficient height for peat and other materials to be transported under it.
Keywords
dirc hoochstraet; bridges; lage brug; earth; wood; maintenance; repairs; reconstruction; transport; peat digging; waddinxveen
Notes
Published in van der Gouw, p. 271, but numbered as consent #137.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
bridges 41 / 54 1284 1456 1461
dirc hoochstraet 1 / 2     1473
earth 8 / 8 1421 1453  
maintenance 68 / 85 1356 1460 1461
peat digging 35 / 43 1392 1456 1463
reconstruction 58 / 71 1406 1460 1460
repairs 47 / 62 1372 1460 1460
transport 5 / 8 1421 1455 1460
waddinxveen 18 / 27 1356 1454 1460
wood 1 / 2     1472

 

Record #539 prev record   Date   next record  top of page
1460-03-20
Location Type of Document
OAR12, 118v-a-120r Besteding
Text
[019] Int jaer ons heren van xiiii c tsestigen doe besteden die ambocht bewairres van Alphen mitten edelen hogen hyemraet van Rijnlant die Goudsluyse te maken opten xx sten dach in maerte in allen manieren alst hier nae bescreven staet. Item inden eersten so sullen dair wesen xii gebinde mitten doirbinde dair die stilen of dicke wesen sullen xii duum. Item die stilen vanden doirgebinde xii duum dicke ende xiii duum breet ende die balken vanden anderen gebinde ooc xiii duum in hair viercant. Item alle dese gebinde gekerbeelt alsoe kort alsmense maken mach. Item die kerspen xi duum breet ende x duum dick. Item die deckelessen op dese sluyse suyllen wesen ii-1/2 duum dicke. Item op dese sluyse sullen leggen vier gordingen elc gordinc x duum breet ende v duum dick. Item die plancken an beyden siden mede te vercleden elc i-1/2 duum dicke. Item die wide vander sluyse voirs. sel twie voet wider wesen dan se nu wijt is. Item die balc die boven liggen sel dairmen die door aen op winden sel dair sullen twie stiven [sciven?] in wesen onder in die balc ende twie stiven [sciven?] aen die doer. Item dat wijndaes dairmen die doer mede op winden sel sel ghewrocht wesen boven der sluysen in die stilen dair die doer in op ende neder gaet ende dat sijndaes sel wesen x duum in sijn viercant ende mit vier spaken te winden. Item dese sluyse sel binnen gecleet wesen aen elke syde mit twien [119r] plancken ende elke planck ii duum dick. Item dese balc boven dat doer bint sel gedect wesen half wagen scot hooch ende een half wagenscot dick mit een vorst boven als dat behoort ende hij sel dick wesen iiii-1/2 duum ende v-1/2 duum breet. Item die vlogelen aen die noortzijde aen elke side ses nuwe pael elke pael x duum dicke. Item die sloven dair op xii duum dicke. Item aen die zuytzijde achte pael vander selver dicte mit haren sloven, ende sijn dair meer palen behoef die selmen nemen vanden ouden houte tot alden vlogelen. Item die plancken van desen vlogelen sullen dick wesen een duum ende een quartier. Item op dese vlogelen sullen wesen x intangen ende twie cruus houten die intangen mede te vergaderen elcx x duum dicke, mar dese cruus houten machmen vanden ouden houte maken. Item aen beyden syden buten aen dese sluyse een gordinge die wterste binde mede te sluyten ende alle die binde elke gordinc dicke v duum ende x breet. Item dese intangen sullen gesloten wesen mit yseren bouten als dat behoort. Item dese sluyse sel die selfde hoechte hebben die zij nu heeft ende die selve diepte. Item dese sluyse sel die selfde hoechte hebben die zij nu heeft ende die selve diepte. Item den raem dair die scotdoer aen gemaect sel wesen boven ende beneden breet wesen xi duum ende v duum dick. Item besiden ende voirt alle die clampen sullen dicke wesen iii- 1/2 duum [119v] ende die zuyt clampen viii duum breet ende die ander clampen v- 1/2 duum breet. Item voort die doer gestopt mit vuren pruyse delen ende die sullen dick wesen i-1/2 duum. Item die suyt vlogel sel lanc wesen xxvii voet. Item die oest vlogel sel lanc wesen xvii voet. Item die noert vlogel xxi voet. Item die west vlogel xxiiii voet. Item dese voirs. vlogelen sullen gesloten wesen jegen dat vlogel bint mit yseren bouten. Item dit hout dairmen dit of maken sel sel deventers hout wesen sonder roet olm ende sonder spint. Item den boden sel hebben twie cloesterhouten die breetsullen wesen xii duum ende vi duum dick. Item die plancken dair desen bodem mede gemaect sel wesen sullen dick wesen een duum ende een quartier ende also lanck als die sluse is mit enen plan ck ende onder den bodem sullen liggen vier slic houten elc vii duum dick vierkant. Item die spikeren dairment die declissen mede spikeren sel, die sullen die vijf een pont wegen. Item dairmen die gordingen mede spikeren sel, die sellen die drie een pont wegen. Item dairmen die zijt wegen mede spikeren sel ende die vlogelen die sellen die xii een pont wegen. [120r] Item up alle die plancken nevens elke stijl twie spikeren. Item aen die gordinge nevens elke stijl een spiker, mer die vlogel binde elcx twie spikeren. Item die spikeren dairmen die scot doer mede spikeren sel sullen wegen die xii int pont. Item sel den bodem gespikert wesen mit middelnagel. Item soe wie dese voirs. sluus aen neemt die selse dammen ende ofen ende droge houden want sij gemaect is ende dan weder ondammen ende boven werven datmer die schouwe over leyden mach ende al dat oude hout of yserwerck dat aen die oude sluyse is dat sel die tymmerman voirs. hebben, ende hij salse op leveren des manendages nae sinte Jans dach te midzomer naestcomende, ende wairt dat hij enich hout brochte dat den ambocht bewairres niet en genoechde, dat mogen sij wederseggen sonder enich beclach vanden tymmerman. Item dese sluyse heeft aengenomen Claes van schoorle om driehondert pont ende twie ende tachtich pont, vijftien placken voir een pont gerekent, dair den dach van betalinge of is tot alre heiligen daghe naestcomende.
English Summary
Invitation of bids to rebuild the Gouwesluis, with specifications for the work. Claes van Schoorle took up the contract for 382 lb. (15 placken per lb.). Payment to be made on 1 November (Allerheiligendag), persumably the completion date.
Keywords
gouwesluis; repairs; reconstruction; specifications; ambachtsbewaarders; alphen; scheorl, claes dircszoon van
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
alphen 30 / 44 1284 1453 1460
ambachtsbewaarders 33 / 41 1436 1460 1463
gouwesluis 10 / 12 1284 1448 1467
reconstruction 59 / 71 1406 1460 1469
repairs 48 / 62 1372 1460 1469
specifications 40 / 48 1330 1460 1461

 

Record #508 prev record   Date   next record  top of page
1460-04-20
Location Type of Document
OAR12, 085v-b Vonnis
Text
[050] Item also die ingelande inden ambocht van Waddincxveen die gelegen zijn boven die Backweteringe die de hoghe hiemrade van Schielant tot veel tijden ende menichwarven clagelic te kennen gegeven hebben, hoe dat sij mede sculdich waren hair water mede te leiden doir den gemenen waterganck van Alphen want sij mede in die bepalinge leggen, als sij hem vermeten na wtwijsinge der hantvest, die den ghemenen waterganck [86r] voirsc. hebben van die grave vanden lande, etc., hoe wel dat zij mitten gemeenen waterganck voirsc. niet gegouden en hebben nochtans hebben zij tot anderen tijden laten blijken dat zij garrne mit den ghemeene waterganc voirsc. ghelden wouden ende oock garrne ghelden ende gheven willen also vele als dat die hoger hiemrade van Schielant seggen ende redelic duncken sel wesen, etc., ende dair om hebben wij hoge heemrade van Schielant voirscr. dat aenghesien dat die inghelande voirscr. boven die Backweteringe niet beholpen en moghen worden dan mitten gemeenen waterganck voirscr., etc., soe ist dat wij hoge heemrade voirsc. die inghelande boven die Backweteringe geordineert ende gekuert hebben wt machten van onse hantvesten die wij hebben van die grave vanden lande, etc., dat sij sullen mogen maken een waterganck dair sij mede wtwateren moghen inden gemeenen waterganck van Alphen voirscreven in manieren hier voirsc. Ten wair ofter yement wair die meende dattet hym tegens ghinge ende alsoe niet in behoirde, die sel comen tusschen dit ende der naester scouwe tot Rotterdam biden hoghen hiemr. van Schielant om hem tonderwijsen inden recht bij wat reden dattet also niet geschien en soude, want die hoge hiemrade van Schielant dair garrne des lands profijt in doen souden als sij sculdich zijn te doen.
English Summary
This document comes from the Hoogheemraadschap van Schieland -- gives the residents of Waddinxveen above the Backwatering (i.e., Zuid Waddinxveen) permission to drain via the Alphen wetering (canal from the Oude Rijn to the IJssel at Gouda).
Keywords
waddinxveen; backwetering; schieland; dispute settlement; alphen; alphenerwetering; handvesten; charters
Notes
The Backwetering was mentioned in record #466 and record #467. See also record #509. Published in van der Gouw, pp. 271-2.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
alphen 31 / 44 1284 1460 1460
alphenerwetering 1 / 3     1523
backwetering 2 / 5 1401 1401 1460
charters 23 / 26 1358 1451 1460
dispute settlement 19 / 24 1385 1457 1469
handvesten 24 / 27 1358 1453 1460
schieland 9 / 13 1391 1455 1460
waddinxveen 19 / 27 1356 1460 1460

 

Record #509 prev record   Date   next record  top of page
1460-04-20
Location Type of Document
OAR12, 086r-a-087r Vonnis
Text
[051] Wij Symon Heye Airnts z. zbailiu ende dijckgrave ende Willem van Alcmade ridder, Jacop vanden Woude, Jan van Poelgeest, Ysbrant van Scoten, Symon Vrederick ende Dirck van Zwieten, hooge hiemrade van Rijnlant, doen condt allen luyden alsoe die ingelanden van Waddinxveen gelegen [86v] boven die Backweteringe tot nu toe ongewatert gelegen hetten ende lange tijt vervolcht hebben om mit den lande wt te wateren dair zij van rechts wegen behoren, dat is mit die van Alphen, Hazaertswoude, Boscoep ende Waddinxveen in die Ysel, want zij mede inder hantveste begrepen zijn die die van Alphen, Hazaertswoude, Boscoep ende Waddinxveen voirtijts vercregen hebben up welke hantveste die hoge hiemrade van Schielant hem geconsenteert hebben mit die van Alphen, Hazaertswoude, Boscoep ende Waddinxveen wt te watern in die Ysell, ende zij ouc te kennen gegeven hebben dat zij na wtwijsinge des lands hantvesten van Rijnlant, also zij binnen die merken van Rijnlant gelegen zijn ende gelden willen alle dat hem die hiemrade van Schielant ende wij hem over kuere sullen schuldich te zijn op horen coste gewatert te wesen gelijc ander lande in Rijnlant, soe ist dat wij ons lange tijt hier op beraden hebben ende wij dat van onse mede gesellen hebben doen bezijen ende alle over gewegen dat ons dair oirbair in gedocht heeft. Soe hebben wij wt vorder vorrzienicheit hem luyden geconsenteert ende consenten mit desen brieve, dat die voirn. van Waddinxveen hoir wateringe mogen maken als hem dat best dienen zall tot in die gemeenen wateringe van Alphen, Hazaertswoude, Boscoep ende Waddinxveen, dair zij vanden hiemraden van Schielant voirsc. consent of hebben, voirt mede wt te wateren mit voirwairden dat die voirsc. van Waddinxveen beleggen sullen an goeden zekeren eygen erve binnen den mercken van Rijnlant vijff gouden rijnssche gulden tsiairs, den penninck twintich wairdich wesende, ende dair mede sullen zij vrij wesen tot alligen dagen van allen ongelden der hiemraedscip van Rijnlant aenleggende ende den ghenen die tot Sparendam wt wateren. [87r] In orrconde desen brieve ende onse zegelen hier an gehangen gegeven opten twintichsten dach van Aprille int jair onse heren duysent vierhondert ende tsestich.
English Summary
Offers to the residents of Waddinxveen above the Backwatering (i.e., Zuid Waddinxveen) the right to drain via the Alphen wetering (canal from the Oude Rijn to the IJssel at Gouda).
Keywords
symon heye airntszoon, dijkgraaf; baljuw; alcmade, willem van; woude, jacob van der woude; poelgeest, jan van; scoten, ijsbrant van; zwieten, symon vrederic van; zwieten, dirc van; waddinxveen; backwetering; alphen; hazerswoude; boskoop; ijssel; handvesten; charters; schieland; zwieten, symon vrederic van
Notes
See record #508, issued by the Hoogheemraadschap van Schieland, as well as record #466 and record #467.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
alcmade, willem van 55 / 58 1429 1459 1469
alphen 32 / 44 1284 1460 1462
backwetering 3 / 5 1401 1460 1465
baljuw 8 / 9 1361 1451 1465
boskoop 18 / 21 1330 1451 1462
charters 24 / 26 1358 1460 1470
handvesten 25 / 27 1358 1460 1470
hazerswoude 39 / 46 1330 1459 1461
ijssel 6 / 8 1356 1415 1462
poelgeest, jan van 21 / 27 1438 1459 1462
schieland 10 / 13 1391 1460 1460
scoten, ijsbrant van 49 / 53 1438 1459 1469
waddinxveen 20 / 27 1356 1460 1462
zwieten, dirc van 7 / 12 1399 1459 1469
zwieten, symon vrederic van 6 / 7 1438 1460 1465
zwieten, symon vrederic van 5 / 7 1438 1451 1460

 

Record #454 prev record   Date   next record  top of page
1460-05-06
Location Type of Document
OAR12, 051r-d Consent
Text
[128] Item also die dijcgrave ende hyemrade van Rijnlant alle die watermolen binnen horen bedrive of gecuert hebben overmits dat die een sijn water opten anderen werpt, so hebben die van Segwaert den dijcgrave ende hiemraders van Rijnlant te kennen gegeven hoe dat zij watermolens hebben ende mit horen lande dair sij die molens hebben duer Schielant wt wateren ende al ist dat zij binnen den merken van Rijnlant leggen dat zij dair om mit dier keur niet en behoren belast te wesen, hier op hebben die dijcgrave ende hijemraders raet gehadt ende overgewegen dat voirsc. staet ende hebben die van Segwairt die mit horen lande inne Schielant wateren dat zij hoir watermolens mogen gebruyken tot der tijt toe dat bijden dijcgra- [51v] ve ende hyemraders van Rijnlant anders dair in geordineert sel wesen, ghedaen optie meye scouwe anno lx.
English Summary
Permission for Zegwaard to pump with windmills into the Schieland drainage level even though the windmills were located in Rijnland territory where windmill use was limited by Rijnland's regulations.
Keywords
mills; windmills; pumping; zegwaard; schieland; regulation of windmills; regulations
Notes
This permission was granted in the wake of a recent keur prohibiting the uncontrolled building of windmills -- record #370. See also record #459 and record #474 (28 February 1469).
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
mills 3 / 7 1447 1460 1462
pumping 4 / 10 1447 1460 1462
regulation of windmills 2 / 2 1460 1460  
regulations 13 / 21 1421 1460 1463
schieland 11 / 13 1391 1460 1469
windmills 3 / 7 1447 1460 1462
zegwaard 25 / 28 1330 1458 1462

 

Record #533 prev record   Date      top of page
1460-05-06
Location Type of Document
OAR12, 106v-a Beveling
Text
[014] Item alsoe wel becuert staet datmen den dijc tusschen Sparendam ende Aemsterdam mit genen beesten weyden en moct ende nochtans dair met omgelaten en wort mit pairden ende andere beesten te weyden, soe hebben die dijcgrave ende hyemraden van Rijnlant sekere personen voir hem doen dagen ende hem bevolen bij horen ede die zij openbair dair toe gedaen hebben ende op der hyemrad. correctie dat sij den voirsc. dijc bewaren sullen dat hij niet geweyt en worde ende wat pairden or ander beesten sij an den dijck bevinden sullen sij den dijcgrave of hyemrad. bij horen ede an brengen soude die te scutten ten wair of dair pairden of beesten van buten waren die sullen sij scutten ende voort an brengen den dijcgrave of hyemraden voirsc. om die hochste boeten ofte nemen sonder verdrach. Ooc sullen dese voirsc. personen die draeybomen bewaren dat sij in outiden niet op gedaen en worden ende wair yement die den dijc voer als die bomen to waren of dat yement craft anden draeybomen dede dat souden sij an grengen bij horen ede ende wair yement die dese bewairres misdede om der voirsc. saken willen mit woirden of mit werken dat soudemen an dien corrigieren dat hi allen anderen exempel wesen soude . Dit sel geduyren tot der hyemraden weder seggen. Item Willem van Sparenwoude, Louwerijs Jans z. dese twie sullen den dijc ende bomen bewaren van Sparendam tot Houtricke toe. Item Liclaes Jans z. Louwerijs Dircx z. van Houtwrick tot Oesdorper ban toe. Item Martijn Jans z. Claes vander horn van Oesdorper ban tot Sloterdam to. Item Pieter Claes z. ende Ysbrant Jans z. van Sloterdam so verre als der hiemrader scouwe gaet. Gedaen op die meye scouwe anno lx.
English Summary
Hoogheemraden order those responsible for keeping livestock from the Spaarndammerdijk (the sea dike running from Spaarndam to Amsterdam) to appear before them and declare openly what they have done with respect to enforcing the grazing prohibition and that they will enforce the prohibition by fining those who disobey and keep the turnstiles that prevent access in good working order.
Keywords
spaarndam; amsterdam; hoge zeedijk; spaarndammerdijk; livestock; grazing; horses; turnstile; transport; sparenwoude, willem van; sloterdam; pieter claeszoon; louwerijs janszoon; houtrijk; horn, claes van der; liclaes janszoon; osdorp; louwerijs dircxzoon; martijn janszoon; ysbrant janszoon
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
amsterdam 16 / 23 1405 1453 1472
grazing 8 / 10 1429 1456 1472
hoge zeedijk 24 / 34 1255 1453 1464
horses 5 / 5 1406 1456  
houtrijk 4 / 5 1429 1457 1477
livestock 11 / 13 1417 1456 1472
louwerijs janszoon 1 / 2     1469
osdorp 11 / 13 1405 1453 1464
spaarndam 43 / 55 1253 1456 1463
spaarndammerdijk 25 / 36 1255 1453 1464
transport 6 / 8 1421 1460 1461
turnstile 7 / 8 1432 1452 1461

 

 

Author Publication Home
William H. TeBrake
Maine, USA, June 2006
Rijnland
OAR11, OAR12, OAR13
www.oudleiden.nl

 

Hoogheemraadschap Rijnland
OAR 11, 12, 13 : 1253 - 1564
OAR records in previous Year View: Record details
Year 1459
OAR records in next Year

 

 

Record #322     Date   next record  top of page
1459-04-24
Location Type of Document
OAR12, 000v-a Keur
Text
[000] Upten vierentwintichsten dach van Aprijl anno lix waren tot Leyden vergadert here Willem van Alkemade, Jan van Poelgeest, Jan van Nortich, Ysbrant van Schoten, Symon Vredericks ende Dirck van Zwieten om enen nyen hyemraet te kiesen in die stede van Heren Gherijt van Poelgeest zaliger gedachten ende sterf opten eenentwintichsten dach in Aprijl int jair voorseiden. Ende die voirseiden hiemraders overdroegen up die tijt eendrachteliken dat so waneer een hiemraet oflivich wort dat die geen die biden livende heimraders in des doden stede hiemrade gecoren wort voir des doden ziel op sinen cost sel laten doen inder bevoirditen clooster tot Warmond twie en dertich sielmissen ende dair of betoon brengen den hiemrad ter naester scouwe dair aen gelegen ende sel dair to betalen alle der hyemraders ende den hyemrad. dienres costen ende oncosten die sy doen sullen als zij vergadert sulle wesen om den nywen hiemraet te kiesen.
English Summary
Selection of a new hoogheemraad to replace one who died is made by the surviving hoogheemraden. The person chosen will pay for 32 masses at the monastery in Warmond for the soul of the one who died, as well as other expenses involved in memorializing their late colleague.
Keywords
death of heemraden; heemraad; alcmade, willem van; poelgeest, jan van; noortich, jan van; scoten, ijsbrant van; zwieten, symon vrederick van; zwieten, dirc van; poelgeest, gerijt van
Notes
Unnumbered, on an unnumbered sheet preceding the numbered folios.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
alcmade, willem van 54 / 58 1429 1458 1460
death of heemraden 1 / 9     1459
heemraad 1 / 7     1459
noortich, jan van 6 / 13 1438 1456 1469
poelgeest, gerijt van 58 / 64 1419 1453 1459
poelgeest, jan van 20 / 27 1438 1458 1460
scoten, ijsbrant van 48 / 53 1438 1458 1460
zwieten, dirc van 6 / 12 1399 1456 1460
zwieten, symon vrederick van 14 / 15 1446 1450  

 

Record #323 prev record   Date   next record  top of page
1459-04-24
Location Type of Document
OAR12, 000v-b Keur
Text
[000] Item opten selven dach int selve jair voirseiden is Jacop van Woude hyemraet gecozen eendrachtelijc hyemraet van Rijnlant te wesen in die stede van heren Gherijt van Poelgeest wes ziele god genadich zij.
English Summary
Selection of a new hoogheemraad, Jacob van der Woude, to replace the late Gerijt van Poelgeest.
Keywords
death of heemraden; heemraad; woude, jacob van der; poelgeest, gerijt van
Notes
Unnumbered, on an unnumbered sheet preceding the numbered folios.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
death of heemraden 2 / 9 1459 1459 1474
heemraad 2 / 7 1459 1459 1474
poelgeest, gerijt van 59 / 64 1419 1459 1474
woude, jacob van der 3 / 8 1425 1430 1469

 

Record #364 prev record   Date   next record  top of page
1459-05-08
Location Type of Document
OAR12, 026v-d-027r Keur
Text
[181] Item anno lix optie meye scouwe kuerden die dijcgrave ende hyemraden van Rijnlant eendrachtelijc een hooft scouwe die Maern te scouwen, welke scouwe men beghinnen sal an die stede vest van Leyden [27r] tot an dat ambocht van Warmond toe in sulken wegen als die hoefslach biden hyemraders dair op geordiniert is, die die hoge hiemrad voirsc. alle iairs scouwen sullen of van horen dieners doen scouwen, des eersten woensdages nae sinte Martijns dach translacio. Ende wie sijn werck ongemaect gevonden worde, die sal verbueren een derdendeel van x lb., ende men selt ter stont doen make opter ghemene cost die dat werck toe behoirt.
English Summary
Order an inspection of the Mare between the edge of Leiden and Warmond on the first Wednesday after Saint Martin's translatio (8 July) and the apportionment of maintenance responsibilities (verhoefslagen).
Keywords
schouwen; mare; warmond; leiden; verhoefslagen
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
leiden 26 / 29 1330 1456 1460
schouwen 80 / 101 1284 1458 1459
verhoefslagen 14 / 15 1399 1457 1525
warmond 3 / 8 1443 1444 1469

 

Record #452 prev record   Date      top of page
1459-06-26
Location Type of Document
OAR12, 051r-b Consent
Text
[126] Item dien van Voerscoten is geconsenteert dat zij mit eenre scouwe al duer scouwen sullen mit den ambocht van Voerschoten in sulken manieren ende op sulken bueten alst dien van Hazertswoude geconsenteert is voirtijts ende in des hyemraets boeck gescreven staet, gedaen des dinxd. nae sint Jans dach anno lix.
English Summary
Permission for Voorschoten to inspect and apportion maintenance responsibility in the same manner and against the same fines as does Hazerswoude, as written in the hoogheemraad's book..
Keywords
procedures; voorschoten; schouwen; hazerswoude; heemraadsboek
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
hazerswoude 38 / 46 1330 1457 1460
heemraadsboek 8 / 8 1421 1456  
procedures 63 / 71 1400 1458 1461
schouwen 81 / 101 1284 1459 1460
voorschoten 13 / 16 1330 1455 1465

 

 

Author Publication Home
William H. TeBrake
Maine, USA, June 2006
Rijnland
OAR11, OAR12, OAR13
www.oudleiden.nl

 

Hoogheemraadschap Rijnland
OAR 11, 12, 13 : 1253 - 1564
OAR records in previous Year View: Record details
Year 1458
OAR records in next Year

 

 

Record #449     Date   next record  top of page
1458-02-28
Location Type of Document
OAR12, 050v-b Consent
Text
[123] Item also wt vervolge van enigen buren van Zoeterwoude geconsenteert was datmen een wateringe gelegen in den voirsc. ambocht een dam over slaen soude also dat die voirsc. wateringe gestopt wesen soude, soe is dair grote clachte of voirden hiemraet gecomen dat dair veel luden bi bescadicht worden ende hebben begeert den dam weder op gedaen te hebben ende die wateringhe horen loop hebben mach, soe is biden hiemraet geconsenteert datmen den voirseyden dam weder op winnen sal ende duynctet yement dat hi dair bij beschadicht wort hi versoeck sijn saek mit recht men sal hem goet recht doen. Dit consent sal duyren tot der hiemrader weder seggen, gedaen anno lviii opten lesten dach van februario.
English Summary
Permission for a dam in a canal, dug by residents of Stompwijk through Zoeterwoude, to be removed because of the many damaged by it, with the understanding that those damaged by its removal have the right to seek compensation.
Keywords
zoeterwoude; canals; buren; flooding; dam
Notes
This action was the result of an investigation made a short time before, see OAR14, 120r-a. The original authorization for the dam was from 6 April 1456, see record #447.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
buren 27 / 31 1356 1455 1469
canals 59 / 67 1356 1457 1458
dam 3 / 3 1358 1431  
flooding 25 / 35 1405 1457 1460
zoeterwoude 31 / 37 1330 1456 1458

 

Record #536 prev record   Date   next record  top of page
1458-03-14
Location Type of Document
OAR12, 115r-b-117r Besteding
Text
[016] Upten viertienden dach van Maerte anno xiiii c ende lviii soe waren vergadert tot Herlem die hiemrade van Rijnlant als here Willem van Alcmade ridder, Jan van Poelgeest ende Ysbrant van Schoten inden name van hem allen om die bestedinge van die sluze van Alcmade, van Oestgeest, van Lisse, van Voirhout, die Vennep ende Splinters goet ende hebben besteet dese voirsc. sluus in manieren ende voirwairden hier na bescreven. Item eerst so sullen in dese voirsc. sluus wesen xlii gebinden ende sullen ener dat andered gecorbeelt wesen geliken die baliken dat behalven dat scotdorebint. Item dat scotdoerbint mitter scotdoer sel dat voerste bint wesen ende sel gepunt wesen in den cloesterhouten ende die balcken ende die dreppel sullen dick ende breet wesen na beloop van die stijlen. Item die twie vlogelbinde sullen voets kant viercant ende die vlogelbinde sellen wesen mit iiii stijlen ende iiii calveren ende een balck boven op die sluus gelegert om der aerde te scutten. Item dat dorebint sel wesen gewrocht mit twie balcken ende mit een dreppel dair die slach balchen of wesen sullen xv duem viercant ende die stijlen daer nae ende der dreppel sel wesen xv duem breet ende xii duem dick. [115v] Item so sel wesen gewrocht op die slach balck tusschen die balcken in dat doerbint iiii calveren ende daer een scot planck op ende sel dick wesen ii duem ende dat wel gesponyt ende gemost na sijn behoren. Item zo zullen wesen gewrocht twie steenschoren an der slach balck gepronnct mit twie platen an elke sijde eend vander sluus een gelegert daer of die steenschoren sullen wesen xi duem breet x duem dich ende x voeten lanck. Ende die platen sullen wesen daer die steenschoren oec ingeponnit sullen wesen xii duem breet, vii duem dick ende xii voeten lanck. Item die balcken sullen wesen die niet wtgesondert end staen x- 1/2 duem viercant Item die stijlen sullen wesen x duem viercant. Item die quespen sullen wesen viii duem viercant sonder die vier die voer naister dore leggen sullen ende die doer over gaen sel sullen wesen vi duem dick ende xii duem breet. Item die cloesterhoute sullen wesen xii duem breet ende vi duem dick. Item die gordinge sel wesen x duem breet ende vi duem dick. Item dese sluus sel wijt wesen tusschen die sijdel planken te maten xiiii-1/2 voet ende ii duem. Item dese voirsc. sluus sel hoech wesen tusschen die quespen ende die balcken x voet. Item die ramen dare die doeren of wesen sullen die sullen wesen x duem breet ende v duem dick mit ii stijlen op ende neer staende in elke raemt ende sullen wesen vi duem breet ende v duem dick. Ende die planken daer die ramen mede gestopt sullen wesen selmen buten op dat raemt overdwers spijkeren soncer in to spongen ende sullen wesen also breet als dat raemt is ende sullen wesen ii duem dick van goeden gaven deventersen planken. Item zo zullen daer wesen vijf schoerbanden in der sluus ende zullen lanc wesen xv voet daer die iii of leggen sullen te weten een midden tegens die doerstijl ende die ander twie an elke sijde een beneden in die sluus gelegert op die quespen ende sullen wesen x duem viercant ende noch die ander twie an elke sijde een vander sluus gelegert an die stijlen streckende an die slach balck ende sullen x duem breet ende vi duem dick. [116r] Item onder den bodem vander sluus sullen wesen xiiii slichouten ende sullen dick wesen vii duem viercants onder dat voerste dat inde tY leggen sel sel wesen x duem viercant ende desgelijcx selt wesen dat onder dat doerbint leggen sel, des selmen die voirs. slichouten leggen in sulken wege dat die planken over al op die slichouten vergadert worden. Ende die planken doer den bodem of geleyt ende gemaict sel wesen sullen wesen also lanc dat die vier planken lanc valt sonder meer ende sulolen wesen van goeden gaven deventerscen planken. Item dat slichout dat voir inde tY leggen sel dair zelmen onder horen vier palen doer dat slichout op gepennet sel wesen ende dat sel soe veer wtsteken datmen dat scot doerbint dare op setten mach ende daer beneden wel geplanct an die palen voirt in wellen voer onder sluus. Item des gelijcx so zelmen een planck in delven om dat slichout dat onder dat dorebint leggen zel ende die planck sel also lanc wesen als die sluus wijt is ende sel wesen ii voet breet ende ii duem dick wel gespijkert om dat slichout. Item after in der sluus an dat uterste slichout selt gelant paelt wesen mit planken op ende neer staende also wijt als die sluus is ende die planken sullen lanc wesen viii voet ende ii duem dick ende wel gesien kort an dat slichout. Item beneden op die quespen selmen die geheel sluus doregaene decken mit sulke planken als den bodem of gemaict ende geleyt is ende die plancken sullen wel dicht ghevoecht wesen ende wel gespijkert ende die eynden van die planken sullen over al vergadert wesen op die quespen. Ende an beyden zijden sel die sluus doergaens binnen gecleet wesen mit sulke planken als voirs. is van die cloesterhouten opwaert nu vort hoech genagelt an die stijlen mit houten nagelen. Ende men sel een plank schoyen of vorgen vander dreppel van tdoerbint tot opten boem to ende die sel wesen wel vastgespijkert. Item dese voirs. sluus sel gemaict wesen vanden lancte dat die oude sluus is ende niet corter. Item so sel den niewen boem vander sluus leggen een voet lager dan die sluus van Noortich horen boem leyt. Item alle planken die tot die voirsc. sluus wesen sullen die sullen wesen vander dicte dat dat scampelyoen is datmen hem dair of gheven sel. Item alle dit voirs. hout sel zijn maet houden up dat cleyn ende te maken. [116v] Item alle dit voirs. hout van dese voirs. sluus sel wesen van goeden deventersen kanthout sonder spint ended sonder toot ollem wercbaer op sijn maet. Item alle dit voirs. werck sel gewrpcjt wesen bij Leydscher roede voet ende die voet xii duem. Vanden yserwerck Item dere die gordinge mede gespijkert sel wesen, daer sulle die spijkeren of wesen die iii van i lb. wegens, des sleven die gordinge spijkeren op elke eynde mit ii spijkeren ende anders is elken stijl yof bint een. Item die spijkeren dat doer dat deckelcx mede gespijkert sel wesen sullen wesen die vi van i lb. wegens ende dat declelcx sel gespijkert wesen in elke planck op elke bint twie spijkeren. Item die sijdel plancken sullen gespijkert wesen in elke planck op elke stijl mit ii spijkeren ende sullen wesen die x van i lb. wegens. Item op dat doerbint sullen die planken gespijkert wesen elke plancke mit vijf sulke spijkeren als die sijdel planken gespijkert werden ende die planke sulle wel gemost. Item den bodem sel gespijkert wesen mit middel nagel. Item so wie dat dese sluus anneemt te maken, die sel dat oude hout dat vanden ouder sluus comt selve hebben ende houden. Item so wie dese voirs. sluus annneemt te maken die sel borge setten voir die sluus daer den hogen heemr. ende die landen die die sluus toebehort angenoecht. Ende dese voirs. sluus selmen te batten op leveren gemaict tot sinte Bertelmeeus dage naistcomende van hout, van ijser ende van aerde nader bestedinge voirs. Item zo willen die hoge heemrade van Rijnlant dese voirs. sluus besteden bij ponden xv nye placken voir een lb. gerekent yof ---- hoire wairde. Item die dage van betaling sullen wesen den eersten dach ses weken nader bestedinge, den anderden ses weken dair nae, ende den derden sel wesen als die voirs. sluus gemaict ende te vollen op gelevert is ten prijse vanden hogen hiemraet. Item worde dese voirs. sluus niet gemaict ten voirnoemden dage nader beste dinge voirs. vanden hogen heemraet hier voir gescr. dat wouden sij corigieren nader misdaet. [117r] Item so sullen die geen die dese sluus an nemen den hogen heemr. gheven voir hem ende voir horen dienaren te ritsoen als van outs gewoenlic is xii engelsche nobel ende een nobel te wijncoep. Item den hogen hiemraet van Rijnlant gebieden dat geen van horen dienar en noch ambochtbewairre hem en onderwinde vrunet te wesen noch paent noch deel te hebben mit desen yoff met anich werck dat vander hoger hierm. wegen besteet wort optie correxie vanden hiemrade. Ende waer oec enich timmerman die enich werck an naem dat vander hiemr. besteet worde enich vrientschap an naem mit enich vanden voirn. dienaren yof ambocht bewairres dat soude wesen ende staen tot correxie vanden hiemr. Item zo heeft dese voirs. sluus angenomen te maken inder manieren ende voirwairden voirs. Adriaen Ghysbr. ende Engebrecht Pieters z. om vi c lxxxvii lb., dair borge voir zijn Gerijt Rijswijck, Willem vander Does, Florijs Jans z. van Toll, Ysbrant Symons z. ende Zeger Staes z. timmerman ende hebben geloeft mit gesamender hant ende elcx voir all.
English Summary
Specifications for the reconstruction of the Alkmade [Oegstgeest, Lisse, Voorhout, Vennep, and Splinters Ambacht] sluice, to be completed by St. Bartholomew's day (25 August). Adriaen Ghysbrecht and Engebrecht Pieterszoon took on the contract for 685 lb., with Gerijt Rijswijck, Willem vander Does, Florijs Janszoon van Tol, and Ysbrant Symonszoon standing as surety for them, with Zeger Staeszoon as carpenter.
Keywords
haarlem; alcmade, willem van; poelgeest, jan van; scoten, ijsbrant van; alkemadersluis; sluices; alkemade; oegstgeest; lisse; voorhout; vennep; splinters ambacht; specifications; reconstruction; repairs; adriaen ghysbrecht; engebrecht pieterszoon; does, willem van der; tol, florijs janszoon van; ij; ysbrant symonszoon; zeger staeszoon
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
alcmade, willem van 53 / 58 1429 1457 1459
alkemade 5 / 5 1424 1448  
alkemadersluis 2 / 3 1443 1443 1469
does, willem van der 1 / 2     1461
haarlem 25 / 32 1399 1456 1463
ij 10 / 11 1416 1438 1525
lisse 9 / 11 1408 1450 1471
oegstgeest 15 / 17 1425 1456 1472
poelgeest, jan van 19 / 27 1438 1457 1459
reconstruction 54 / 71 1406 1457 1458
repairs 43 / 62 1372 1457 1458
scoten, ijsbrant van 47 / 53 1438 1451 1459
sluices 59 / 68 1253 1457 1458
specifications 37 / 48 1330 1457 1458
vennep 2 / 3 1438 1438 1469
voorhout 9 / 9 1408 1450  

 

Record #537 prev record   Date   next record  top of page
1458-03-14
Location Type of Document
OAR12, 117r-a-117v Besteding
Text
[017] Item in aldussteniger manieren so wil den heemraet van Rijnlant besteden die sluus van Riedwijck ende Nuwerkerck besiden te veechden van den bodem op waert tot iii voet toe diemen niet vercleden en sel ende boven to verdecken, des sellen alle die plancken wesen vander dicte dat die scampelyoen is datmen dare of geven sel dare men die sluus mede decken ende vercleden sel ende sullen wesen goede gave planken sonder spint. Voirt wilmen besteden waert datter enige quade balcken in waren die carbeels hadden watmen van elke balck mis sijn carbeel geven soude te vernuwen. Item des gelijcx wil men besteden een tijl te vernuwen mit sijn carbeel watmen dair of gheven sel. Item noch des gelijcx wilmen besteden een balck yoff een stijl sonder carbeel yof die quaet gevonden worden watmen dare of geven zoude te vernuwen elcx op sijn gelt. Des selmen dese voirs. ['dese' is crossed out] sluus weder te vollen leveren gemaict van hout, van yser ende van aerde als sij van outs gemaict heeft geweest tot sinte Bertelmees dage naistcomende. Ende die dage van betalinge sullen wesen den eersten dach ses weken nader bestedinge, den anderden ses weken dair na ende den derden als sij te vollen gemaict ende op gelevert is ten prijse vanden hiemr. Ende so wie dat werck an neemt te maken, die sel geven te ritwoen totten costen vanden hiemr. gedaen een eng. nobel. Item dese sluus heeft genomen Clais Dircx z. van Schoerl te vercleden ende te verdecken om lxxx lb. Ende sel dare en boven heben van also menige [117v] balck mit hoir carbeele als hij daer in vernuwet xliii pl. van tstuck. Ende van die stijlen mit carbeelt van thout xiiii pl. Ende van stijlen yoff balcken sonder carbelen tsamen die een min der ander meer elcx om xiiii placken. Ende dit voirs. werck inden manieren voirs. wort aldus besteet upten xiiii den dach in maerte anno xiiii c lviii.
English Summary
Offer a contract for repairs to the Riedwijk and Nieuwerkerk sluice. Clais Dircxzoon van Schoerl agreed to do the work, to be completed by St. Bartholmew's day (25 August).
Keywords
rietwijker sluis; repairs; reconstruction; specifications; schoerl, claes dircszoon van; sluices
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
reconstruction 55 / 71 1406 1458 1460
repairs 44 / 62 1372 1458 1460
schoerl, claes dircszoon van 1 / 2     1469
sluices 60 / 68 1253 1458 1463
specifications 38 / 48 1330 1458 1460

 

Record #450 prev record   Date   next record  top of page
1458-10-03
Location Type of Document
OAR12, 050v-c Consent
Text
[124] Item die vander Aer is geconsenteert dat si voirt an scouwen mogen mit vijf hyemrad. dair sij voir dese tijt plagen te scouwen mit seven hiemrad., gedaen anno lviii drie dage in october.
English Summary
Permission for Ter Aar to schouw with five instead of seven heemraden.
Keywords
procedures; ter aar; schouwen; kroosheemraden
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
kroosheemraden 68 / 84 1284 1454 1460
procedures 61 / 71 1400 1457 1458
schouwen 78 / 101 1284 1457 1458
ter aar 5 / 7 1443 1452 1462

 

Record #451 prev record   Date   next record  top of page
1458-10-03
Location Type of Document
OAR12, 051r-a Consent
Text
[125] Item die van Eslikerwoude is geconsenteert dat si hoir banwercken scouwen sullen gelijck die van Soeterwoude hoir banwercken scouwen, gedaen anno lviii drie dage in octoberi.
English Summary
Permission for Esselijkerwoude to inspect and prescribe maintenance work in the same manner as Zoeterwoude does.
Keywords
procedures; esselijkerwoude; schouwen; banwerk; zoeterwoude
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
banwerk 20 / 25 1385 1457 1463
esselijkerwoude 2 / 2 1443 1443  
procedures 62 / 71 1400 1458 1459
schouwen 79 / 101 1284 1458 1459
zoeterwoude 32 / 37 1330 1458 1462

 

Record #532 prev record   Date      top of page
1458-10-03
Location Type of Document
OAR12, 106r-d Beveling
Text
[013] Item also binnen die Segwairt enen wateringe leecht dat een gemeenwerck is ende die van Segwairt geclaecht hebben dat die luyden diet meest aen gaet niet en comen ten gemenen wercke alst hem geboden wort. Soe is geordinnert biden hyemraders van Rijnlant dat des hyemrad. bode tot vermaninge vanden scout van Segwairt tot horen costen comen sal optie voirsc. wateringe ten date alst gemeen werck geboden is. Ende dat biden selven bode enen ygeliken die dat gemeen werck sculdich is te maken van des dijckgraven ende hyemraets wegen gevelen sal hoir gemeen werck te maken of die scout sal dat bestaden op des onwilligen cost. Gedaen drie dage in october, anno lviii.
English Summary
Order the heemraad's bode to go to Zegwaard to settle the matter of who is responsible for maintaining a certain canal that, according to some, is not being contributed to by the very ones who benefit the most from it.
Keywords
zegwaard; canals; maintenance; bode van rijnland; schouten
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
bode van rijnland 7 / 8 1433 1455 1468
canals 60 / 67 1356 1458 1460
maintenance 65 / 85 1356 1456 1460
schouten 75 / 88 1284 1457 1462
zegwaard 24 / 28 1330 1457 1460

 

 

Author Publication Home
William H. TeBrake
Maine, USA, June 2006
Rijnland
OAR11, OAR12, OAR13
www.oudleiden.nl

 

Hoogheemraadschap Rijnland
OAR 11, 12, 13 : 1253 - 1564
OAR records in previous Year View: Record details
Year 1457
OAR records in next Year

 

 

Record #442     Date   next record  top of page
1457-03-01
Location Type of Document
OAR12, 050r-a Consent
Text
[116] Item op die selve tijt wort geconsenteert die van Zegwairt als dat zij hoir wege ende wateringe scouwen mogen in alsulken schijn ende op die selve manier als die van Haserswoude hoir weghen ende wateringe scouwen, gedaen sinte Pieters scoue anno lvii.
English Summary
Permission for Zegwaard to inspect and maintain roads and canals in that same manner as Hazerswoude does.
Keywords
procedures; zegwaard; roads; canals; schouwen; hazerswoude
Notes
See OAR14, 122r-d. See also record #426. Published in van der Gouw, p. 199
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
canals 57 / 67 1356 1456 1457
hazerswoude 35 / 46 1330 1455 1457
procedures 57 / 71 1400 1456 1457
roads 37 / 44 1421 1455 1457
schouwen 73 / 101 1284 1456 1457
zegwaard 21 / 28 1330 1456 1457

 

Record #443 prev record   Date   next record  top of page
1457-03-01
Location Type of Document
OAR12, 050r-b Consent
Text
[117] Item op die selve tijt was die van Benthuysen geconsenteert hoir wegen ende hoir wateringe te scouwen op die selve manier ende in all schijn als die van Hazertswoude doen, gedaen sinte Pieters scouwe anno lvii. [Added, in another hand: 'Dese cuer is off ende te niet ende sulken wort an schouwen op hoir eigende manieren, gedaen optie meye scouwe anno lvii.']
English Summary
Permission for Benthuizen to inspect and maintain roads and canals in the same manner as Hazerswoude does. Two months later, at the May schouw, this item was crossed out with the mention that from thence onward their own, old manner of schouwen is restored.
Keywords
procedures; benthuizen; hazerswoude; schouwen; roads; canals
Notes
See OAR14, 122r-e. The original manner of schouwen is found in record #231.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
benthuizen 19 / 24 1330 1455 1461
canals 58 / 67 1356 1457 1458
hazerswoude 36 / 46 1330 1457 1457
procedures 58 / 71 1400 1457 1457
roads 38 / 44 1421 1457 1457
schouwen 74 / 101 1284 1457 1457

 

Record #444 prev record   Date   next record  top of page
1457-03-01
Location Type of Document
OAR12, 050r-c Consent
Text
[118] Item op die selve tijt was die smael dorpen geconsenteert also zij plagen te scouwen tot twien scouwen dat zij voort aen mit eenre scouwe doir scouwen sellen mogen ende die scouwe liggen tot sulken tiden vanden jair alst nut is behoudelijc dat sij die in allen kerken xiiii dagen te voren condigen sullen, gedaen sinte Pieters scouwe anno lvii.
English Summary
Permission for the smaldorpen (small villages: Groenswaard, Boskoop, Snijdelwijk, and Randenburg) to collapse their two schouwen into one to be held whenever deemed necessary, as long as it was announced in all the churches 14 days in advance.
Keywords
procedures; smaeldorpen; groenswaard; randenburg; snijdelwijk; schouwen
Notes
See OAR14, 122r-f. There is further mention of the 'smael dorpen als Groensvoerde, Randenborch, Snidewijch ende 'tvri ambocht van Boschoep' in record #226, but Sloof (1999), p. 123, says 'Poelien, Groenswaart en Snijdelwijk'
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
groenswaard 11 / 15 1284 1451 1465
procedures 59 / 71 1400 1457 1457
randenburg 8 / 11 1284 1448 1457
schouwen 75 / 101 1284 1457 1457
smaeldorpen 5 / 6 1446 1451 1525
snijdelwijk 9 / 13 1284 1451 1465

 

Record #534 prev record   Date   next record  top of page
1457-03-17
Location Type of Document
OAR12, 113r-b-115r Besteding
Text
[015] Upten seventienden dach van maerte anno xiiii c ende lvii soe waren vergadert tot Haerlem die hiemrade van Rijnlant als heren Willem van Alcmade, Jan van Poelgeest ende Ysbrant van Scoten inden namee van hem allen om die beste dinge van twie slusen te weten daer die een of saw die sluus van Noortich mit die van Arleveen, Zegwaert ende Zoetermeer ende die ander saw die sluus van Aelsmaer mit die van Hasaertsoude, Sassemen ende Randenborch. Item so sijn dese twie sluysen voirsc. bestedt in manieren ende voirwairden hier nae gescreven. Item eerst so sullen in elcx van dese sluysen wesen xlii gebinden ende stillen over dat anderde bint gecarbeelt wesen gelijken die balken dick behalven dat stotdoerbint dair of t verstaen is datmen elke sluus na dese gescreven voirwairde besteet is. [113v] Item dat scotdoerbint sel dat voerste bint wesen ende sel gepent wesen in die cloester houten. Item dat slichout dat vor inde sluus inde tIJ leggen sel sel dick wesen x duem viercant ende daer selmen iiii palen onder heyen daer dat slichout up leggen sel ende daer sel dat slichout in gepent wesen ende dat sel soe seer wtsteken datmen dat scotdoerbint dair op setten mach ende daer beneden geplanct an die palen voir die sluus. Item dat doerbint sel wesen xv duem viercant. Item die twie vlogelbinde sullen wesen voetskant viercant ende int vlogel binde sellen wesen mit iiii stijlen ende iiii talveren ende een balck boven op die sluus gehogert om die aerde te scutten. Item die balcken sullen wesen x-1/2 duem dick viercant. Item die stijlen sullen wesen x duem viercant. Item die quespen sullen wesen viii duem viercant. Item die cloesterhouten sullen wesen xii duem breet ende vi duem dick. Item die gordinge sel wesen x duem breet ende vijf duem dick. Item dese sluus sel wijt wesen tusschen die sijden plancken te meten xiiii-1/2 voet ende ii duem Item dese sluus sel hoech wesen tusschen die quespen ende balcken x voet. Item dat raemt daer die doer of wesen sel dat sel wesen x duem breet ende vijff duem dick. Item die plancken daer die doeren mede gestopt sullen wesen sullen dick wesen ii duem ende van goeden ouden baven droegen plancken gemaect. Item dat doerbint sel gewrocht wesen mit twie balcken ende mit een dreppel daer die slach balcken of wesen sullen sv duem viercant ende die stijlen ende dreppelen dair nae. Item so sel wesen gewrocht op die slach balck tusschen die balcken in dat doerbint iii calveren ende dair een scot planck op ende sel dick wesen ii duem ende dat wel gespongt ende gemest --- - --- ----- ------ sijn. Item so sullen daer wasen vijf scoerbinden in die sluus ende sulle lanck wesen xv voet daer die drie of leggen sullen te weten een midden tegens die doer stijl ende die ander twie an elke sijde een beneden in die sluus gelegert op die quespen ende sellen wesse x duem viercant ende noch die ander twie om elke sijde eend vander sluus gelegert an die stijlen streckende an die flach balck ende sellen wesen x duem breet ende vi duem dick. Item onder den bodem vander sluus sullen wesen xi slick houten ende sullen dick wesen bii duem viercant sonder voerste inde tIJe sel wesen x duem viercant ende des gelijcx selt wesen dat onder dat doerbint leggen sel. Item dese voirsc. sluus sel gemaict wesen vanden lanck dat die oude sluus is ende niet corter. Item so sel den nuwen boem vander sluus leggen also laech als den bodem vander sluus in leyt ende niet hoger. [114r] Item alle den plancken die tot die voirsc. sluus wesen sullen die sullen wesen vanden dicke dat dat scampelyoen is datmen hem dair of geven sal. Item alle dit voirsc. houtwerck sel sijn maethouden op dat cleyn eynde te meten. Item alle dit voirsc. houtwerck van dese voirsc. sluus sel wesen van goeden deventersen kanthout sonder spint ende sonder rootollem wercbair op sijn maet. Item al dit voirsc. werck sel gewrocht wesen bij Leydsche roede voet ende die voet xii duem. Item die geen die dese sluus an nemen te maken die sullen dat hout vander ouder sluus selve hebben ende houden. Vanden yserwerck Item daer die gordinge mede gespijkert sel wesen daer sullen die spijkeren of wesen die iii wt een pont ende des so selment spijkeren op elke eynde mit ii spijkeren ende anderseen. Item die spijkeren daer dat deckeles mede gespijkert sel wesen sullen wesen die ses wt een pont ende dat deckeles sel gespijkert wesen iii elke planck op elke bint ii spijkeren. Item die sijdel plancken sullen gespijkert wesen in elke planck op elke stijl mit ii spijkeren ende sullen wesen die x wt een pont. Item op dat doerbint sullen die planken gespijkert wesen elke planck mit vijf spijkeren als die sijdel plancken gespijkert worden ende die plancken wel gemost. Item den bodem sel gespijkert wesen mit middel nagel. Item so wie dese voirsc. sluus an nemt to maken die sel borge setten voir die sluus dair den hogen hiemr. ende die landen die die sluus toebehoren omgenoecht ende dese voirsc. sluus slemen te vollen op leveren gemaict tot sinte Bertelmees dage naestcomende van hout, van ijser ende van aerde nader bestedinge voirsc. Item so willen die hoge hiemrade dese voirsc. sluus besteden bij ponden sv nye placke voir een lb. gerekent. Item die dage van betalinge sulle wesen den eersten dach ses seken nader bestedinge, den anderden dach ses weken dair nad, den derden dach sel wesen als die voirsc. sluus gemaict ende te bollen op gelevert is ten prijse vanden hogen hiemr. Item worde dese voirsc. sluus niet gemaict ten voirnoemden dage nader bestedinge voirsc. vanden hiemr. hier voir gescr. dat woirden sij corrigieren nader misdaet. Item so sullen die geen die dese sluus an nemen den hogen hiemr. gheven voir hem ende voir horen dieneren te ritsoen als van outs gewoenlic is xii engl. nobel ende enen nobel te wijncoop. Item so heeft die eerste sluus van Noortich angenomen te maken Dirc Phillips z. van Bossch om vijf hondert xc lb. borge Bouwen Hugen z. ende Dirc Claes z. Item die anderde sluus van Aelsmaer heeft angenomen te maken Florijs Gerijts z. om vijf hondert lxxxviii lb. borge Jant Jans z. vanden Hoeve, Dirc Leuwen z. ende Willem Reynouts z. [114v] Item so hadde elcx vanden hiemrade te ritsoen van dese voirs twie slusen ii eng. nobelen. Item elcx van horen twie boden 1 eng. nobelen. Item elken hiemraet voir horen knechten 1/2 eng. nobelen. Item also die hyemraden van Rijnlant bestaet hebben Florijs Gherijts z. te maken in Sparendamme ene sluze toe behorende die van Aelsmair, van Hazertswoude, van Sassenem ende van Randenburch om die summe van vijff hondert acht ende tachtich lb. hollants payments die die voirn. Florijs bij consent vanden hyemr. over gegeven heeft Dirck Jans z. vander Hoeve, Dirck Leuwen z., Willem Reynouts z. ende Willem Aernts z. van Clustairt die die gemaect hebben ende borge dair voir geset hebben om die te maken nader bestadinge ende die hiemr. voirsc. bevonden hebben dat die sulse voirsc. niet gemaect en is also zwair noch also goet als die bestadinge dair of gheschiet is, so is dair of die ordinancie ende wtsprake vanden hyemr. dat die gene die die voirsc. sluse gemaect hebben hebben sullen vander voirsc. dorpen vander makinge vanden voirsc. sluze iii c lxxxviii lb. hollants payments ende niet meer. Ende also die selve hyemraden bevonden hebben dat die voirsc. wercluden inden voirsc. sluyze gemaect hebben sommige werken die inder bestadinge niet gecoert en sijn, so hebben die hymraden voirsc. geotduncet dat die voirsc. dorpen dair voir geven sullen xvi lb. hollants payments. Ende want die voirsc. wercluden dat werck vander sluze voirsc. niet trouwelijc gemaect en hebben nader bestadinge so ordinieren die voirsc. hiemraden dat die voirsc. wercluden after dese tijt niet meer werck aen nemen noch maken en sullen onder den hyemrade van Rijnlant als meesters van den werck mer mogen dair in wercken voir knapen loon gelijc andere, behoudelic dies ist dat die voirsc. werluden beliest voirsc. sluse tegens der tijt weder wt den putte te nemen ende die te maken ende te leveren also goet ende alsoe swair als die bestadinge in hout dat sullen zij mogen doen ende die wecermaken ende opp leveren tsint Bertelmeeus dage naestcomende ende so sullen [115r] die dorpen hem voirt te vollen betalen nader bestadinge.
English Summary
Invitation for contracts with specifications for the rebuilding of the Aalsmeer [Hazerswoude, Sassenheim, and Randenburg] sluice and the Noordwijk [Aarlanderveen, Zegwaard, and Zoetermeer] sluis. The final section, describing how some work was not done to specification on the Aalsmeer sluice may actually date to the required completion, St. Bartholomew's day (25 August). See also next item which seems to approve of the work order for the Noordwijk sluice.
Keywords
alcmade, willem van; poelgeest, jan van; scoten, ijsbrant van scoten; sluices; aalsmeerdersluis; noordwijkersluis; specifications; reconstruction; aarlanderveen; zegwaard; zoetermeer; aalsmeer; hazerswoude; sassenheim; randenburg; wijnkoop; bosch, dirc phillipszoon van; bouwen hugenzoon; dirc claeszoon; florijs gherijtszoon; dirc leuwenzoon; willem reynoutszoon; knechten; boden; florijs gherijtszoon; hoeve, dirc janszoon van der; culstairt, willem aerntszoon van; schouwen
Notes
See OAR14, 122v-b. On 1 March, the hoogheemraden decided to meet again on 17 March to put out contracts for (aanbesteden -- invite tenders for) rebuilding the two sluices. They did so, and this item contains the specifics. Published in van Dam (1993), pp. 58-61, and in (Sloof (1999), Bijlage V, pp. 436-7.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
aalsmeer 8 / 7 1423 1456  
aalsmeerdersluis 2 / 2 1443 1443  
aarlanderveen 1 / 2     1457
alcmade, willem van 52 / 58 1429 1454 1458
boden 8 / 9 1421 1453 1474
dirc claeszoon 3 / 4 1434 1449 1529
florijs gherijtszoon 2 / 2   1457  
florijs gherijtszoon 1 / 2     1457
hazerswoude 37 / 46 1330 1457 1459
knechten 2 / 2 1421 1421  
noordwijkersluis 1 / 2     1457
poelgeest, jan van 18 / 27 1438 1456 1458
randenburg 9 / 11 1284 1457 1465
reconstruction 49 / 71 1406 1456 1457
sassenheim 4 / 4 1443 1450  
schouwen 76 / 101 1284 1457 1457
scoten, ijsbrant van scoten 1 / 2     1469
sluices 57 / 68 1253 1456 1457
specifications 34 / 48 1330 1455 1457
wijnkoop 3 / 3 1443 1444  
zegwaard 22 / 28 1330 1457 1457
zoetermeer 15 / 16 1330 1455 1457

 

Record #359 prev record   Date   next record  top of page
1457-05-03
Location Type of Document
OAR12, 026r-c Keur
Text
[177] Item also die hiemraet van Rijnlant geweest sijn to Nuwerkerck bider kerke ende bevonden hebben dat den heerwech die langes den groten meer plach te leggen gaende doir Nuwerkerk te Riedwijck wairt tot veel plaetsen vanden water vanden meer of gheslagen is so datmen niet meer varen noch gebruyken en mach. Soe hebben die dijcgrave ende hiemraders van Rijnlant gekuert ende dien wech verleyt inder manieren hier nae volgende. Te wete dat dien wech voortaen liggen sal van Dirc Paelmans werf of te lande wairt in streckende recht wt anden Groenen dijck die after die kerck aen die noortzide leecht ende also den Groenen dijc langes tot Jan Smits lant toe ende dat weder op schinkelende tenden anden heerwech. Ende desen wech sal over al twie roeden breet wesen tot goeder sceep also hoge als den ouden wech dair hij mit beyden eynden aencomen sal, ende op die zwytkant van desen wech salmen maken een kade vier boeten breet ende boven drie voet breet blivende ende opgaende drie voet hooch. Gedaen optie meye scouwe anno lvii.
English Summary
Order the rerouting and repair of the Heerweg near the church in Nieuwerkerk because of destruction by water of the lakes.
Keywords
nieuwerkerk; heerweg; grotemeer; haarlemmermeer; rietwijk; flooding; reconstruction; repairs; dirc paelman; groenendijck; jan smits; schinkelende; kaden; roads; specifications; construction
Notes
See record #360 and record #361.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
construction 64 / 73 1361 1456 1457
flooding 22 / 35 1405 1456 1457
haarlemmermeer 5 / 10 1392 1447 1457
heerweg 4 / 6 1421 1455 1457
kaden 14 / 17 1356 1455 1457
nieuwerkerk 6 / 8 1392 1452 1457
reconstruction 50 / 71 1406 1457 1457
repairs 39 / 62 1372 1456 1457
rietwijk 5 / 8 1443 1452 1457
roads 39 / 44 1421 1457 1457
specifications 35 / 48 1330 1457 1457

 

Record #360 prev record   Date   next record  top of page
1457-05-03
Location Type of Document
OAR12, 026r-d Keur
Text
[178] Item desen wech ende kade sullen maken ten gemenen werck eerst die van Rietwijck, van Bazeleede, Nuwerkerck, Scalcwijc ende Roesdorp leede wt elken hyse mar enen man ten vollen werck toe nader kueren voirsc. Ende elc man sel comen ten gemenen werck als hij bider scout dair toe geboden wort, elc op een boete van v sc. sdaechs, also dick als hij biden scout bevonden sal worden die niet te werck gecomen hebben ende dat wt panden ter scout nae dijck recht, anno lvii optie meye scouwe.
English Summary
Order rerouting and repair of the road (Heerweg) near the church in Nieuwerkerk because of destruction by water of the lakes.
Keywords
nieuwerkerk; heerweg; rietwijk; flooding; haarlemmermeer; reconstruction; repairs; kaden; roads; bazeleede; schalkwijk; roesdorp; schouten; banwerk
Notes
Concerning this road, see also record #359 and record #361.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
banwerk 19 / 25 1385 1455 1458
flooding 23 / 35 1405 1457 1457
haarlemmermeer 6 / 10 1392 1457 1457
heerweg 5 / 6 1421 1457 1457
kaden 15 / 17 1356 1457 1457
nieuwerkerk 7 / 8 1392 1457 1457
reconstruction 51 / 71 1406 1457 1457
repairs 40 / 62 1372 1457 1457
rietwijk 6 / 8 1443 1457 1457
roads 40 / 44 1421 1457 1457
schouten 74 / 88 1284 1456 1458

 

Record #361 prev record   Date   next record  top of page
1457-05-03
Location Type of Document
OAR12, 026v-a Keur
Text
[179] Item, als desen wech gemaect is, so selmen desen wech ende kade hoefslagen upten voirscreven vier dorpen alse Riedwijck, Bazeleede, Nuwerkerck ende Scalcwijc op elc nae grootheit van horen lande, ende dan sullen zij dair omloten om elc sijn hoefslach te weten, ende dair nae sullen zij die elc houden tot ewigen daggen, anno lvii optie meye scouwe.
English Summary
Order rerouting, repair, and apportionment of maintenance responsibilities (verhoefslagen) of the Heerweg near the church in Nieuwerkerk because of destruction by water of the lakes.
Keywords
nieuwerkerk; heerweg; rietwijk; flooding; verhoefslagen; reconstruction; repairs; kaden; roads; specifications; construction; haarlemmermeer
Notes
See record #359 and record #360.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
construction 65 / 73 1361 1457 1457
flooding 24 / 35 1405 1457 1458
haarlemmermeer 7 / 10 1392 1457 1466
heerweg 6 / 6 1421 1457  
kaden 16 / 17 1356 1457 1457
nieuwerkerk 8 / 8 1392 1457  
reconstruction 52 / 71 1406 1457 1457
repairs 41 / 62 1372 1457 1457
rietwijk 7 / 8 1443 1457 1469
roads 41 / 44 1421 1457 1463
specifications 36 / 48 1330 1457 1458
verhoefslagen 13 / 15 1399 1452 1459

 

Record #362 prev record   Date   next record  top of page
1457-05-03
Location Type of Document
OAR12, 026v-b Keur
Text
[180] Item, alsoe die hyemraden van Rijnlant hantvesten hebben dat soe waneer die dijcgrave niet en coemt op haren scouwe dage ende rechtdage dat sij dan enen van hem luyden setten mogen tot een dijcgrave te wesen, soe sijn die selve hyemraden overdragen dat soe waneer die dijcgrave niet en comt opten scouwe dach ende recht dach dat dan die gene die dan rentemeester is van hem luden dijcgrave wesen sel. Ende wairt dat die rentemeester oec niet tegenwoirdich en wair, so sullen die gene die tegenwoirdich sijn loten dair om, ende up wien dattet mit lote valt die sal op dien dach dijcgrave wesen. Anno lvii optie meye scouwe.
English Summary
If the dijkgraaf is absent from a schouw- or rechtsdag, the heemraden will appoint one of their own who is rentmeester to be dijkgraaf, and if the rentmeester also is absent, those present will cast lots to choose a dijkgraaf.
Keywords
absence of dijkgraaf; dijkgraaf, temporary; dijkgraaf, absence of; schouwen; regulations; rechtsdag; temporary dijkgraaf; rentmeester; procedures
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
procedures 60 / 71 1400 1457 1458
regulations 9 / 21 1421 1456 1460
rentmeester 3 / 4 1429 1438 1529
schouwen 77 / 101 1284 1457 1458

 

Record #506 prev record   Date   next record  top of page
1457-06-28
Location Type of Document
OAR12, 085r-b Vonnis
Text
[048] Up sulke dingtael als voirdij dijcgrave ende hyemr. van Rijnlant geweest is tusschen Aven Jan Bonens weduwij ende Florijs Alebrecht z., soe hebben die hyemr. voirsc. overgesien ende gewegen alle die punten vanden dingetael voirsc. in ansprake ende aintwoirde in replike ende in duyplike in tuygen ende in al datter toe dient ende wijsen voir rechte, also Ave voirsc. geclaechte heeft om scistingen ende scheydinge ende om rechte paelstekinge alse van scheydingen vander dijck dat Florijs voirsc. Aven voirsc scudich is scistinge ende scheydinge te bekennen ende te doen ghelijc andere dair sij aen beyden siden mede gelant sijn ende also Florijs dat niet en heeft willen bekennen noch doen, soe wijsen die hyemr. Aven voirsc. die kenninge gewonnen ende Florijs voirsc. verloren, alsoe Florijs voirseyt ni hem vermeten heeft datter voirtijts mit genoeghe geen scheydinge vander dijc gemaect is geweest dat hij niet betuucht noch bewijst en heeft ende elc sal sijn costen aen hun selven houden. Gedaen op sinte Johans scouwe anno lvii.
English Summary
This is the verdict in a dispute between Aven Jan Bonens widow and Florijs Aelbertszoon concerning a verhoefslag (apportionment of maintenance responsibilities) for the dike at Houtrijk.
Keywords
kenning; aven jan danelszoonsweduwe; florijs aelbrechtszoon; dingtaal; aanspraak; antwoord; repliek; dupliek; witnesses; houtrijk; verkaveling; dispute settlement
Notes
See OAR14, 114v-a, 117r-c, 118v-b, 121r-c, 122r-b. See further OAR4804 which Sloof (1999), p. 123, note 46, addressed this matter and included a map of 1457 that is part of Rijnland's map collection -- no. A 845.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
aanspraak 6 / 6 1443 1455  
antwoord 4 / 4 1443 1453  
dingtaal 4 / 5 1445 1453 1468
dispute settlement 18 / 24 1385 1455 1460
dupliek 3 / 3 1443 1448  
florijs aelbrechtszoon 2 / 2 1401 1401  
houtrijk 3 / 5 1429 1453 1460
kenning 9 / 10 1437 1455 1468
repliek 3 / 3 1443 1448  
witnesses 3 / 3 1434 1446  

 

Record #535 prev record   Date   next record  top of page
1457-08-25
Location Type of Document
OAR12, 115r-a Besteding
Text
[015] Item die hyemraden van Rijnlant hebben opgenomen ende gepresen die sluze van Noirtich alsoe die wael gemaect is nader bestadinge ende hebben geordinert dat die van Noirtich, van Aeleveen, van Zegwairt ende van Zoetermeer den wercluden die die gemaect hebben geven sullen voir dat over werck datter aen gemaect is boven die bestadinge xvi lb. hollants payments.
English Summary
Hoogheemraden approve the reconstruction work done to the Noordwijk sluice at Spaarndam according to the specifications and contract issued on 17 March of this year.
Keywords
noordwijkersluis; sluices; reconstruction; repairs; noordwijk; zegwaard; zoetermeer; aarlanderveen; workers
Notes
See also record #534 where the specifications and contract provisions for the work were laid out.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
aarlanderveen 2 / 2 1457 1457  
noordwijk 13 / 14 1408 1456 1495
noordwijkersluis 2 / 2 1457 1457  
reconstruction 53 / 71 1406 1457 1458
repairs 42 / 62 1372 1457 1458
sluices 58 / 68 1253 1457 1458
zegwaard 23 / 28 1330 1457 1458
zoetermeer 16 / 16 1330 1457  

 

Record #445 prev record   Date   next record  top of page
1457-10-04
Location Type of Document
OAR12, 050r-d Consent
Text
[119] Item die hiemraders van Rijnlant hebben optie selve tijt geconsenteert die van Leyderdorp een cade te slaen om die polre lants geheten dat Kerck bou, mit sulker ordinancie als die brieve ende cedulen wtwijsen die onder den voirn. hiemr. leggen geduerende tot des hiemr. weder seggen, gedaen optie bamis scouwe anno lvii.
English Summary
Permission for Leiderdorp to construct a kade around the polder land known as the Kerckbou according to the ordinances and cedulen that the heemraden previously issued.
Keywords
leiderdorp; kaden; polders; kerckbou polder; polder formation
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
kaden 17 / 17 1356 1457  
leiderdorp 14 / 19 1399 1452 1457
polder formation 4 / 7 1399 1447 1465
polders 7 / 7 1423 1447  

 

Record #446 prev record   Date      top of page
1457-10-04
Location Type of Document
OAR12, 050r-e Consent
Text
[120] Item op die selve tijt wort geconsenteert die van Achthoeven in Leyderdorp een huel te liggen inden after dijck geduerende tot des hiemr. weder seggen, gedaen optie bamis scouwe anno lvii.
English Summary
Permission for those of Achthoeven in Leiderdorp to construct a culvert or small bridge in a dike.
Keywords
achthoeven; leiderdorp; heulen; construction
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
construction 66 / 73 1361 1457 1461
heulen 10 / 17 1443 1455 1463
leiderdorp 15 / 19 1399 1457 1461

 

 

Author Publication Home
William H. TeBrake
Maine, USA, June 2006
Rijnland
OAR11, OAR12, OAR13
www.oudleiden.nl

 

Hoogheemraadschap Rijnland
OAR 11, 12, 13 : 1253 - 1564
OAR records in previous Year View: Record details
Year 1456
OAR records in next Year

 

 

Record #351     Date   next record  top of page
1456-02-24
Location Type of Document
OAR12, 024v-c Keur
Text
[168] Item also bekuert is geweest dat niement binnen tmiddelste gat van die Vischbrugge binnen die stede van Hairlem noch in ghien gat van beide siden vanden middelsten gate scepe noch vischhouweren liggen noch hangen en sullen te weten ymmer dat die voirsc. drie gaten vrij bliven sullen also alle tlant dat binnen der marken van Sparendam leyt anders gene waterganc en heeft dan dair die stede van Hairlem. [25r] Ende wie vischhouweres dair in hinge, die soude verbueren een derdendeel van x lb. Dat hebben die dijcgrave ende hyemraders verder verclairt ende om den gemenen oirbair verzwairt, soe wie voirt aen enige houweren in enige vanden voirsc. gate leyde, die sal verbueren x lb. Ende wie enige scepen dair voir moorde, die soude verbueren een derdendeel van x lb. Des gelijcs selmen die lange brugge bij trosen priel tmiddelste gat vrij laten ende op elke side twie gate, te verstaen datter vijf gaten vry bliven sullen, sonder corven in te hangen of scepen voir te maren op die voirsc. boeten, also dic als die bekuert worden. Gedaen op sinte Pieters scouwe anno xiiii c lvi.
English Summary
In Haarlem, along the Spaarne, the insertion of fish corves or traps and the mooring of boats in the 3 middle spans of the Visbrug or the 5 middle spans of the Langebrug (near Rozenprieel) are prohibited.
Keywords
visbrug; haarlem; langebrug; rozenprieel; fish corves; boats; ships; spaarne
Notes
See OAR14, 115v-d. See record #348.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
boats 9 / 13 1253 1454 1463
fish corves 4 / 5 1447 1454 1456
haarlem 21 / 32 1399 1454 1456
langebrug 3 / 4 1454 1454 1456
rozenprieel 3 / 4 1441 1454 1456
ships 10 / 15 1253 1454 1456
spaarne 5 / 7 1441 1454 1463
visbrug 2 / 3 1371 1371 1456

 

Record #352 prev record   Date   next record  top of page
1456-02-24
Location Type of Document
OAR12, 025r-a
OAR13, 04r-h
Keur
Text
[169] Item also voirtijts gekuert is geweest dat alle die tot Alsmair gelant sijn van elke morgen soude mogen delven vier dachvelt, behoudelic dat sij niet meer dan xxxii dacvelt delven en souden op die boete van x lb., ende also dair groot gebreck in viel dat zij grotelic boven xxxii dachvelts dolven, so wort dair nae dese selve kuere verswairt dat soe wie boven iiii dachvelde dolve op elke morgen aen een gelegen dat die aen elke x dachvelde die dair boven gedolven waren verbueren soude x lb., ende want die selve poirteren van Hairlem tot Aelsmair geveent dunct dat se mitter voirsc. kuere ende verclaringe verswairts sijn datsij also niet delven en moghen sonder begrijp ende vorder versocht datmen die kuere tot enen anderen verstande setten wouden ende wouden des liever te min delven, soe hebben die dijcgrave ende hyemraders van Rijnlant die niement en soude willen verswaren hier op dese kuere verandert ende verclairt, te weten dat soe wie tot Aelsmair geveent is sal wt een stuk moghen delven an een van also veel morgen als hij dair heeft op elke ii- 1/2 dachvelt behoudelic dat hij boven xx dachvelt mit allen niet delven en sal ende elke dachvelt sal gerekent wesen voir xv roeden bider mate ende x turve diep ende wijt. Ende wie hier en boven meer dove dan xx dachvelde hoe veel lants hij dair hadde die sal verbueren also menich dachvelt als hij meer dolve, voir elke dachvelt x lb., ende wairt dat yement dair dolve of dede delven ende bevonden worde dat hij so veel ergens lants niet en hadde na der kueren die sal verbueren voir elke dachvelde x lb. Anno xiiii c lvi op sinte Pieters scouwe.
English Summary
Landowners of Aalsmeer, including some residents of Haarlem, may dig no more than 4 dagvelds of peat per morgen and no more than 32 total or be fined 10 lbs. for every 10 dagvelds above the limit. This supercedes an earlier keur on this matter. One dagveld was the quantity of peat excavated from a pit 15 rods long and 10 turves wide and deep.
Keywords
aalsmeer; peat digging; heemraadsboek; dachvelden; aalsmeer; haarlem; poorters
Notes
See OAR14, 116v-c. According to Sloof (1999), p. 118, note 42, the old keur originally appeared in the no longer existing 'heemraadsboek' from 1421 and, apparently on 28 February 1436, was copied over into OAR11 -- see record #105.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
aalsmeer 6 / 7 1423 1453 1456
aalsmeer 7 / 7 1423 1456 1457
haarlem 22 / 32 1399 1456 1456
heemraadsboek 7 / 8 1421 1448 1459
peat digging 34 / 43 1392 1455 1460
poorters 4 / 5 1385 1436 1525

 

Record #447 prev record   Date   next record  top of page
1456-04-06
Location Type of Document
OAR12, 050r-f-050v
OAR13, 06r-e
Consent
Text
[121] Item die hoge hyemr. van Rijnlant hebben geconsenteert die van Zoeterwoude dat zij een dam slaen mogen in die wateringe die die van Stompick gemaect hebben vandet Bredweer anden ommedijc overmits dat sij van dat water duer die weteringe commende bescadicht worden ende dat zij horen ommedijc soe dicht maken sullen [50v] datter ghien water duer en come dair yement bij bescadicht mach worden. Gedaen opten sesten dach van aprijl anno xiiii c lvi, ende sel geduyren tot des hyemraets wederseggen. Wij heren Willem van Alkemade, Jan van Noirtich, Jan van Poelgeest ende Dirc van Zwieten gedaen nae die voirs. scouwe anno lvi.
English Summary
Permission for Zoeterwoude to construct a dam in the canal that the residents of Stompwijk had made from the Brede weer on the Ommedijk because the residents of Zoeterwoude have suffered from too much water coming through the canal.
Keywords
zoeterwoude; dams; construction; canals; stompwijk; bredeweer; ommedijken; flooding; alcmade, willem; noortich, jan van; poelgeest, jan van; zwieten, dirc van
Notes
See OAR14, 117v-b.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
canals 56 / 67 1356 1455 1457
construction 61 / 73 1361 1455 1456
dams 4 / 5 1356 1448 1462
flooding 20 / 35 1405 1453 1456
noortich, jan van 5 / 13 1438 1453 1459
ommedijken 4 / 8 1440 1455 1468
poelgeest, jan van 17 / 27 1438 1454 1457
stompwijk 4 / 4 1437 1451  
zoeterwoude 30 / 37 1330 1454 1458
zwieten, dirc van 5 / 12 1399 1441 1459

 

Record #353 prev record   Date   next record  top of page
1456-05-04
Location Type of Document
OAR12, 025v-a Keur
Text
[170] Item op die selve tijt wort gekuert die van Noirtich ende die van Noirtigherhout dat hoir lijtscouwe die zij inden zomer plegen te hebben voirt aen mede een aft scouwe wesen sel. Ende die scouten sullen die mede scouwen als hoir andre aft scouwen ende tot sulken boeten, ende dese scouwe sal liggen op sinte Martijns dach translatio. Gedaen anno lvi op sinte Pieters scouwe.
English Summary
Instruct Noordwijk and Noordwijkerhout to treat the lijtschouw (initial inspection, in which work to be carried out is indicated) they usually hold in the summer as an afterschouw (final inspection, in which work that is not completed can be put out to contract at the expense of those who were responsible for the work) instead and to carry it out by 4 July.
Keywords
noordwijkerhout; noordwijk; lijtschouw; schouten; schouwen; afterschouwen
Notes
See OAR14, 118v-d. Sloof (1999), glossarium, p. 446, defines lijtschouw as a 'Langsrijdende schouw waarbij de onderhoudsplichtige nog de gelegenheid krijgt om de werken in orde te brengen.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
noordwijk 12 / 14 1408 1452 1457
noordwijkerhout 8 / 9 1408 1452 1495
schouten 73 / 88 1284 1455 1457
schouwen 72 / 101 1284 1455 1457

 

Record #354 prev record   Date   next record  top of page
1456-05-04
Location Type of Document
OAR12, 025v-b Keur
Text
[171] Item soe hebben die dijcgrave ende hiemrader eendrachtelijc gekuert, also die bruggen gelegen optie wtcant vander stede van Hairlem dat men te Sparendam voirt zere onredelic mit corven onder behangen worde ende ooc mit scepen voir bemaert ende ooc mit dwairs houten an die stilen die soe lange int water liggen datter water dan niet wel doir losen en mach, soe salmen voirt aen twie die voirsc. middelste grote gaten vry laten ende noch al die gaten vry laten dair toe streckende vanden middelsten gaten tot anden ronden toerij sonder vischcorven in te hangen optie boeten van tien lb., noch scepen voir te maren op een derdendeel van x lb. Ende des gelijcx salmen alle die dwairs houten vander Heelic bruge geheten inntgairden also hooch slaen datse twater niet en raken tusschen dit ende sinte Bertelmeeus scouwe [24 August] optie boete van x lb. Gedaen optie meye scouwe anno lvi.
English Summary
Prohibit placement of fish corves or traps and mooring of boats between the main gaps in the bridges in the Spaarne at Haarlem.
Keywords
haarlem; bridges; langebrug; visbrug; spaarndam; fish corves; mooring of boats; ships; obstruction of spaarne
Notes
See OAR14, 119r-a.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
bridges 39 / 54 1284 1455 1456
fish corves 5 / 5 1447 1456  
haarlem 23 / 32 1399 1456 1456
langebrug 4 / 4 1454 1456  
mooring of boats 3 / 3 1437 1454  
obstruction of spaarne 3 / 6 1454 1454 1456
ships 11 / 15 1253 1456 1463
spaarndam 41 / 55 1253 1453 1456
visbrug 3 / 3 1371 1456  

 

Record #355 prev record   Date   next record  top of page
1456-05-04
Location Type of Document
OAR12, 025v-c
OAR13, 08v-b-c
Keur
Text
[173] Item die dijcgrave ende hiemraders hebben gekuert dat een ygelijc ander ambocht van Oestgeest, van Valkenburch ende van Catwijck, etc., nyewair sijn beesten tuynen en sal dair op sijn selfs lant optie boeten van een derdendel van x lb. Item des gelijcs soe en sel niement sijn besten weyen tsij pairden, coyen, scapen, varken, calveren, lammeren op enige notwegen of lijdwegen binnen den ambochten voirseyt optie boeten voirscr. Item des gelijcs en sal niement ganxen houden inder selven ambochten voirsc. dan op sijn selfs lant optie boeten van iii lb. Gedaen optie meye scouwe anno lvi.
English Summary
Residents of Oegstgeest, Valkenburg, and Katwijk must confine their livestock to fences on their own land.
Keywords
oegstgeest; valkenburg; katwijk; grazing; livestock; horses; cows; sheep; pigs; calves; geese
Notes
See OAR14, 119r-b. Related to record #350 and record #383..
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
calves 2 / 2 1449 1449  
grazing 7 / 10 1429 1453 1460
horses 4 / 5 1406 1455 1460
katwijk 9 / 10 1330 1453 1472
livestock 10 / 13 1417 1455 1460
oegstgeest 14 / 17 1425 1455 1458
pigs 3 / 3 1417 1455  
sheep 4 / 5 1417 1455 1472
valkenburg 5 / 6 1330 1450 1469

 

Record #356 prev record   Date   next record  top of page
1456-05-04
Location Type of Document
OAR12, 025v-d Keur
Text
[174] Item optie selve tijt wort biden dijcgrave ende hiemraders gekuert dat men den ouden Breetsloot weder op maken sal als hi van outs geweest heeft streckende van Jan Pieter Cocx z. zwtwairt langes die campen die onder den hout liggen ende langes die hof campen tot Bairtout van Assendelf toe ende also voirt gaende langes Bertouts lant tot inde vairt, gedaen optie mey scouwe anno lvi.
English Summary
Order the old Breetsloot, a ditch or canal somewhere around Haarlem, be restored to its old use and condition.
Keywords
breetsloot; hofcampen; reconstruction; repairs; jan pieter cocxzoon; assendelft, bartout van
Notes
See OAR14, 119v-c
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
assendelft, bartout van 2 / 2 1452 1452  
reconstruction 48 / 71 1406 1453 1457
repairs 38 / 62 1372 1453 1457

 

Record #363 prev record   Date   next record  top of page
1456-05-04
Location Type of Document
OAR12, 026v-c Keur
Text
[172] Item die dijcgrave ende hiemr. hebben eendrachtelijc gekuert also bij tRosen pryeel die Spairne zeer in gedampt is ende alle dage meer ingedampt wort met tegen staende dattet voirtijts bider hiemr. ende der stede van Harlem geordiniert was dat elc sijn plaetwercke weder in gehaelt soude hebben, soe sel een ygelijc sijn plaetwerck inhalen tuynen, boegairden of lant dat in die Spairne also gedempt ende gemaerct is also varde als die hiemr. palen gesteken hebben tusschen dit ende sinte Bertelmeeus scouwe naestcommende elek eygen optie boeten van x lb.
English Summary
Order that the shoring along the Spaarne near the Rozenprieel that was ordered to be pulled in (i.e., moved back to widen channel) must be completed by 24 August.
Keywords
haarlem; rozenprieel; obstruction of spaarne; gardens; orchards
Notes
See OAR14, 119v-a. This keur is preceeded by an asterix, presumably because its number, 172, is out of numberical order (i.e., between keuren 180 and 181).
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
haarlem 24 / 32 1399 1456 1458
obstruction of spaarne 4 / 6 1454 1456 1463
orchards 2 / 2 1421 1421  
rozenprieel 4 / 4 1441 1456  

 

Record #448 prev record   Date   next record  top of page
1456-05-04
Location Type of Document
OAR12, 050v-a Consent
Text
[122] Item so is geconsenteert biden dijcgrave ende hyemr. van Rijnlant dattie brugge open wesen sal gelegen voir die Reynsburger poort besiden den nuwen wech des sullen die regularyssen van Poel ende die broederen van sinte Iheroming mit die gebueren die binnen sitten ende wonen daer een verlaet mogen setten op horen cost overmits dat zij die vairt niet onberen en mogen mer sullen dat verlaet niet winden tot geenre tijt alst water inden Rijn hoger is dan binnen ende dat ymmer also verhoeden dattet lant dair niet bij bescadicht en wort, gedaen optie mey scouwe anno lvi.
English Summary
Permission to keep the bridge in front of the Rijnsburgerpoort (Leiden) open. The regulars of (Maridn)poel and the brothers of St. Hieronymous (Lospen, Leiden) and others who live there may maintain the drain (verlaet) at their own cost on condition that they keep it closed whenever the water in the Oude Rijn is higher than the binnenwater so that no land gets flooded.
Keywords
bridges; rijnsburger poort; leiden; flooding; rijn; marienpoel; sint-marienpoel; de poel; sint-heronimus; construction; sluices
Notes
See OAR14, 119v-b.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
bridges 40 / 54 1284 1456 1460
construction 62 / 73 1361 1456 1456
flooding 21 / 35 1405 1456 1457
leiden 25 / 29 1330 1454 1459
marienpoel 2 / 2 1448 1448  
rijn 21 / 30 1284 1454 1460
sint-marienpoel 2 / 2 1448 1448  
sluices 56 / 68 1253 1455 1457

 

Record #441 prev record   Date   next record  top of page
1456-06-29
Location Type of Document
OAR12, 049v-g-050r Consent
Text
[115] Item op die selve tijt wort geconsenteert die van Zegwairt dat zij een eynde van een ban weteringe gelegen vanden Rucken veen bijder [50r] wech souden laten wesen ende laten varen ende maken die boven biden nywen wech gelijc als zij after an die Zegwairt leyt, gedaen sinte Jans scouwe anno lvi.
English Summary
Permission for Zegwaard to use and maintain a piece of the Banwetering lying near the road in the Ruckenveen.
Keywords
zegwaard; banwetering; ruckenveen; nuwewech; maintenance
Notes
See OAR14, 120v-d. Published in van der Gouw, p. 199.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
maintenance 64 / 85 1356 1455 1458
nuwewech 2 / 2 1448 1448  
zegwaard 20 / 28 1330 1455 1457

 

Record #357 prev record   Date   next record  top of page
1456-10-05
Location Type of Document
OAR12, 026r-a Keur
Text
[175] Item op die tijt wort gekuert datmen geenrehande tymmeringhe noch ruychte an die grote sluse brengen en sal noch setten en sal, ende alle ruychte die dair nu aen staet, die salmen of breken tusschen dit ende saterdage naestcomende, gedaen optie Bamis scouwe anno lvi.
English Summary
All construction, growth, and debris to be removed from the Grote sluis at Spaardam.
Keywords
grotesluis; construction; spaarndam; brush removal; debris removal
Notes
See OAR14, 121v-a
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
construction 63 / 73 1361 1456 1457
grotesluis 8 / 8 1358 1450  
spaarndam 42 / 55 1253 1456 1460

 

Record #358 prev record   Date      top of page
1456-10-05
Location Type of Document
OAR12, 026r-b Keur
Text
[176] Item op die tijt wort gekuert dat voort aen al die geen die enich gelt annemen te gaderen in enigen dorpen binnen onsen merken gelegen, het sij vander hiemraders gelt of des ambochts oncosten, ende dair enige scade op quaem, dat souden die gene voldoen die dat aengenomen hadden buten des ambochts cost, ende soude dair toe verbueren x lb., gedaen optie Bamis scouwe anno lvi.
English Summary
Those who collect assessments for the hoogheemraden or for village officials must turn in the amounts they are responsible for, even if is at their own expense.
Keywords
regulations; procedures; morgengeld; penninggeld; expenses; accounting
Notes
See OAR14, 121v-b
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
accounting 20 / 23 1385 1453 1460
expenses 3 / 5 1440 1453 1477
morgengeld 26 / 31 1361 1455 1463
penninggeld 7 / 10 1415 1455 1495
procedures 56 / 71 1400 1452 1457
regulations 8 / 21 1421 1452 1457

 

 

Author Publication Home
William H. TeBrake
Maine, USA, June 2006
Rijnland
OAR11, OAR12, OAR13
www.oudleiden.nl

 

Hoogheemraadschap Rijnland
OAR 11, 12, 13 : 1253 - 1564
OAR records in previous Year View: Record details
Year 1455
OAR records in next Year

 

 

Record #350     Date   next record  top of page
1455-05-06
Location Type of Document
OAR12, 024v-b
OAR13, 09v-d
Keur
Text
[167] Item die dijcgrave ende hoge heemraet van Rijnlant hebben gekuert ende gebieden dat niemant binnen den ambocht van Oestgeest des anders lant en weide noch en beslac mit enigen beesten het sij parde beeste ofte scapen op die boete van elke beest of pairt x sc. ende van elke scaep of varken ii sc., hier is een scutter toe gheordinert die dat bij sinen ede scutten sal. Wairre yement die dese scutter misdede om sijns diensts willen, dat soudemen aen dien corrigieren dat bij allen anderen exempele wesen soude. Ende alsoe van oude tyden gewoentlic is geweest dat een ygelijc nae sinte Pieters dach sijn beesten op sijner selfs sculdich is te houden, soe laten die voirn. dijcgrave ende hiemrade weten. Is yement na sinte Pieters dach lest leden scade gedaen mit weyen dat hij sijn scade rectelic versoeke anden dijcgrave men, sel een ygelijc goet recht dair of doen. Dit sel geduyren tot der hiemraders wederseggen, gedaen optie meye scouwe anno lv.
English Summary
Concerning the grazing of livestock on the geest (sandy coastal ridges) in Oegsgeest: livestock found grazing on land other than one's own will be confiscated against payment (schutten).
Keywords
livestock; geest; oegstgeest; horses; sheep; pigs; damage from grazing
Notes
Not in OAR14, but apparently is the conclusion of a question raised at the Sint Pietersschouw (24 February) of 1455: see OAR14, 109v-b. See record #355 and record #383.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
damage from grazing 2 / 2 1417 1417  
geest 2 / 2 1450 1450  
horses 3 / 5 1406 1421 1456
livestock 7 / 13 1417 1453 1455
oegstgeest 12 / 17 1425 1452 1455
pigs 2 / 3 1417 1417 1456
sheep 3 / 5 1417 1449 1456

 

Record #434 prev record   Date   next record  top of page
1455-05-06
Location Type of Document
OAR12, 049r-c Consent
Text
[108] Item die dijcgrave ende hiemraet van Rijnlant hebben geconsenteert alle den genen die op die Zegwairt wonen ende gelant sijn an die dwars nywe vairt ende hoir lant dair over gelegen sayen willen dat sij een brugge elc mogen leggen over die voirsc. vairte neffens hoir lant om hoir lenten ende bouwe te doen, te weten van sinte Servaes dach beghinnende duerende xiiii dage lanck ende weder inden oest xiiii dage [49v] beghinnende sinte Louwerijs dage, duerende tot des hiemraders wederseggen, gedaen optie meye scouwe anno lv.
English Summary
Permission for residents of Zegwaard who live along the Dwars Nieuwevaart to construct bridges over the canal so they can do their sowing and planting for 14 days beginning with St. Servaas Day [13 May] and again for 14 days in August beginning on St. Lawrence Day [10 August].
Keywords
zegwaard; omslag; schieland; dwars nywevairt; bridges; planting; agriculture; canals
Notes
See OAR14, 112r-b. Published in van der Gouw, p. 199, with the last line left off.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
agriculture 3 / 4 1438 1450 1455
bridges 35 / 54 1284 1454 1455
canals 51 / 67 1356 1454 1455
omslag 6 / 7 1443 1453 1455
planting 1 / 3     1460
schieland 7 / 13 1391 1453 1455
zegwaard 18 / 28 1330 1453 1455

 

Record #435 prev record   Date   next record  top of page
1455-05-06
Location Type of Document
OAR12, 049v-a Consent
Text
[109] Item die dijcgrave ende hyemraders hebben geconsenteert dien van Zegwairt dat sij v of vi man setten mogen om te gaderen sulc gelt als sij ommegeslagen hebben om te betalen dat sij den hyemraders van Schielant beleggen sullen van hoir delvinghe, gedaen optie meye scouwe anno lv.
English Summary
Permission for 5 or 6 residents of Zegwaard to decide the levy needed for payment to hoogheemraadschap of Schieland for turf digging.
Keywords
zegwaard; omslag; schieland; peat digging
Notes
See OAR14, 112r-c.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
omslag 7 / 7 1443 1455  
peat digging 32 / 43 1392 1453 1455
schieland 8 / 13 1391 1455 1460
zegwaard 19 / 28 1330 1455 1456

 

Record #436 prev record   Date   next record  top of page
1455-05-06
Location Type of Document
OAR12, 049v-b Consent
Text
[110] Item op die selve tijt wort Pieter van Bossche van wegen der bueren van Hazertswoude geconsenteert een cade te verliggen van Gelreswoude brugge tot die weteringe ende die cade te leggen langes die weteringe ende sal die scout scouwen als hi andere wege ende weteringe doet, gedaen optie mey scouwe anno lv.
English Summary
Permission for Pieter van Bossche of Hazerswoude (and bode of Rijnland) to move a kade that runs from the Gelderswoudse brug to the wetering; they prefer it to lie along the wetering. Afterwards, the schout will inspect it like other roads and canals.
Keywords
hazerswoude; bosch, pieter van; buren; kaden; gelderswouderbrug; canals; schouten; roads; schouwen; bode van rijnland
Notes
See OAR14, 155r-a. Though the item clearly is dated to the May schouw, it apparently was not entered into OAR14 until October.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
bode van rijnland 6 / 8 1433 1453 1458
bosch, pieter van 4 / 4 1437 1451  
buren 23 / 31 1356 1453 1455
canals 52 / 67 1356 1455 1455
hazerswoude 33 / 46 1330 1454 1455
kaden 12 / 17 1356 1454 1455
roads 36 / 44 1421 1454 1457
schouten 71 / 88 1284 1454 1455
schouwen 70 / 101 1284 1454 1455

 

Record #431 prev record   Date   next record  top of page
1455-07-01
Location Type of Document
OAR12, 048v-b Consent
Text
[102] Item den dijcgrave ende hogen hiemraet van Rijnlant hebben gheconsenteert die van Benthuysen dat sij die Notsloot ende in die twie nuwe wateringe die liggen over dwars in Benthuysen hoofden in mogen steken seven voeten wijt drivens waters om ende aldair hoir koeyen over te breggen ende hoir hoey over te voeren, duerende tot des hiemraets weder seggen, gedaen op sinte Jans scouwe anno vijfendevijftich.
English Summary
Permission for those of Benthuizen to put bridge heads 7 feet wide at water level in the Notsloot and two new canals to allow the transfer of cows and hay.
Keywords
benthuizen; notsloot; canals; cattle; livestock; agriculture; transport; bridges; construction
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
agriculture 4 / 4 1438 1455  
benthuizen 18 / 24 1330 1454 1457
bridges 36 / 54 1284 1455 1455
canals 53 / 67 1356 1455 1455
construction 56 / 73 1361 1454 1455
livestock 8 / 13 1417 1455 1455
transport 4 / 8 1421 1450 1460

 

Record #505 prev record   Date   next record  top of page
1455-07-01
Location Type of Document
OAR12, 084r-b-084v Vonnis
Text
[046] Item also Willem van Oestgeest dincplechtich geworden ende aen een kenninge gegaen is als aenspraker van sijns selfs ende anderen personen wegen die gelant sijn aenden Maerndijck voirden dijcgrave ende hiemraet van Rijnlant tegens den ambocht bewairue van Oestgeest, dair Willems voirsc. aensprake of in hout dat die ambochts bewairres bij consent vanden hogen hiemraet van Rijnlant hecken geset hebben upten Maerndijck die sculdich sijn van dair gedaen te wesen, overmits dat sij bij quader informacien aldair geset sijn, want die ambocht bewairres dat versoecht hebben buten den gemen lantgenoten van Oestgeest. Ende dat sij hoir banwerck maken, hoir pennincgelt betalen, hoir morgengelt betalen van horen lande die sij [84v] in Oestgeest hebben ende dair bij desen hecken hoir wtwech gestopt is datmen niet sculdich en is te doen, want ghien lant en leecht binnen den merken van Sparendamme dat banwerck maect, pennincgelt ende morgengelt betaelt ten heeft een wtwech. Ende want die landen dair Willem voirsc. of claecht genen wtwech en hebben noch gehadt en hebben dese naeste hondertjair ende langer dan die Maerndijck, soe sluyt Willem als gemachticht dat die hecken sculdich sijn wech te wesen, mit mer woirden inden aensprack begrepen. Wair op die ambocht bewairres van Oestgeest hoir antwoirde in hout dat den Marendijck noch heerwech noch wtwech noch lijdwech noch nottwech en is mar allene een kade ende een waterkeer die niement etten noch retten mach buten consent ende wille vanden meestendeel vanden lantgenoten die den Marendijc maken ende houden, dairre wel tien tegens een sijn, ende gemerct dat die sluse die inden Marendijc leyt een open ende een naecte sluse is also gemaect om datter ghien beesten overgaen noch liden en sullen, ende dair om die hecken dair op geset sijn ende van outs oec plagen te staen ende ooc nyement ghien wtwech mit rechte hebben noch winnen en mach dan recht wt naest den heerwech ter minster schade. Ende dat dair om die hecken opten Marendijck sculdich sijn te bliven staen ende noch meer dair op te setten op dattet den ambocht bewairres ende lantgenoten oirbair dunct, mit meer woirden inder voirsc. antwoirde begrepen. Soe hebben die hiemr. hier op gehoirt alle alsulke tuygen als beyde partijen hebben willen beleden ende doen horen tot vorderscap van horen rechte, ende nae dat sij hem rypelijc dair op beraden hebben, soe wijsen die hyemr. voir recht, want die Marendijc een kade ende waterkeer is ende ghien heerwech noch lijdwech dat niement sculdich en is dair op enich wtwech te hebben om die te gebruyken, ende dat dair om die hecken die biden ambocht bewairres van Oestgeest bij consent vanden hiemr. optie Marendijc geset sijn sullen sijn dair op te bliven staen ende noch meer dair op te setten op dats noot wair, ende wijsen om den ambocht bewairres van Oestgeests die kenninge gewonnen ende Willem van Oestgeest verloren. Gedaen upten iersten dach van julio anno vijfendevijftich.
English Summary
Verdict in a long-running dispute between Willem van Oestgeest and his companions and the officials of Oegstgeest concerning morgengeld, penninggeld, and more; the hoogheemraden side with the officials of Oegstgeest.
Keywords
oestgeest, willem van; kenning; maredijk; ambachtsbewaarders; oegstgeest; aanspraak; buren; banwerk; penninggeld; morgengeld; uitweg; outlet; hekken; fences; dispute settlement; heerweg; lijtwegen; noodweg; kaden; waterkering; sluices; livestock
Notes
See OAR14, 113v-c. See also 95r-c, 100r-a, 103r-b, 108v-e, 109r-a, 112r-a
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
aanspraak 5 / 6 1443 1453 1457
ambachtsbewaarders 31 / 41 1436 1454 1460
banwerk 18 / 25 1385 1453 1457
buren 24 / 31 1356 1455 1455
dispute settlement 17 / 24 1385 1451 1457
fences 4 / 5 1444 1454 1472
heerweg 3 / 6 1421 1454 1457
hekken 3 / 4 1444 1454 1472
kaden 13 / 17 1356 1455 1457
kenning 8 / 10 1437 1453 1457
lijtwegen 3 / 3 1452 1452  
livestock 9 / 13 1417 1455 1456
maredijk 2 / 2 1451 1451  
morgengeld 25 / 31 1361 1453 1456
oegstgeest 13 / 17 1425 1455 1456
penninggeld 6 / 10 1415 1444 1456
sluices 55 / 68 1253 1454 1456
waterkering 4 / 5 1284 1446 1469

 

Record #437 prev record   Date   next record  top of page
1455-10-07
Location Type of Document
OAR12, 049v-c Consent
Text
[111] Item noch wort hem [bueren van Hazertswoude] geconsenteert een weteringe ix voeten wijt streckende van Mees Vrancken z. tot Jan Aelwijns z. toe langes der ommedijc doir te gaen ende die selve wateringe sal die scout scouwen gelijc hij andere wateringe doet, gedaen optie meye scoute anno lv.
English Summary
Permission for Hazerswoude to dig a canal 9 feet wide from the land of Mees Vranckenszoon to that of Jan Aelwijnszoon and then further along the Ommedijk. Thereafter, the schout shall inspect it like all other roads and canals.
Keywords
hazerswoude; canals; buren; construction; mees vranckenzoon; jan aelwijnszoon; schouten; schouwen; construction; specifications; ommedijken
Notes
See OAR14, 115r-b.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
buren 25 / 31 1356 1455 1455
canals 54 / 67 1356 1455 1455
construction 58 / 73 1361 1455 1455
construction 57 / 73 1361 1455 1455
hazerswoude 34 / 46 1330 1455 1457
jan aelwijnszoon 1 / 2     1468
ommedijken 3 / 8 1440 1443 1456
schouten 72 / 88 1284 1455 1456
schouwen 71 / 101 1284 1455 1456
specifications 33 / 48 1330 1454 1457

 

Record #438 prev record   Date   next record  top of page
1455-10-07
Location Type of Document
OAR12, 049v-d Consent
Text
[112] Item op die selve tijt wort Willem van Leeuwen geconsenteert twee hoofde te steken after sijn woninge tot Voerscoten in die weteringhe tot des hiemraets weder seggen, gedaen optie bamis scouwe anno lv.
English Summary
Permission to Willem van Leeuwen to contruct two bridge-heads in the canal behind his dwelling in Voorschoten.
Keywords
voorschoten; hoofden; bridges; canals; construction; leeuwen, willem van
Notes
See OAR14, 115r-c.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
bridges 37 / 54 1284 1455 1455
canals 55 / 67 1356 1455 1456
construction 59 / 73 1361 1455 1455
hoofden 2 / 5 1406 1406 1466
leeuwen, willem van 3 / 4 1363 1401 1465
voorschoten 12 / 16 1330 1450 1459

 

Record #439 prev record   Date   next record  top of page
1455-10-07
Location Type of Document
OAR12, 049v-e Consent
Text
[113] Item op die selve tijt wort geconsenteert Martijn Evers z. ende Wouter Hughen z. mit horen mede gesellen dat zij een huele sullen moghen liggen doir Stompicker wech inden hof veen des sullen zij weder poten binnen sulken tiden ende also veel als sij nae wtwijsinge der kueren sculdich is te doen, gedaen optie bamis scouwe anno lv.
English Summary
Permission to Martijn Everszoon and Wouter Hugenszoon and their associates to put a a culvert or small bridge in the Stompwijkerweg in Hofveen [i.e., Stompwijk], and thereafter they must plant alder [els] according to the keur.
Keywords
hofveen; martijn everszoon; heulen; els poten; alder planting; stompwijkerweg; peat digging; construction
Notes
See OAR14, 115r-d.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
alder planting 8 / 8 1417 1447  
construction 60 / 73 1361 1455 1456
els poten 7 / 7 1417 1447  
heulen 9 / 17 1443 1454 1457
peat digging 33 / 43 1392 1455 1456

 

Record #440 prev record   Date      top of page
1455-10-07
Location Type of Document
OAR12, 049v-f Consent
Text
[114] Item also een brugge gelegen int ambocht van Zoetermeer inder Broec wech soe is geconsenteert ende geordiniert dattet gemeen ambocht die voirsc. brugge voirt aen houden sullen, gedaen optie bamis scouwe anno lv.
English Summary
Permission for Zoetermeer to assume oversight responsibilities for a bridge already construced in the Broekweg.
Keywords
zoetermeer; broekweg; bridges; maintenance; buren; gemeen ambocht
Notes
See OAR14, 115r-e
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
bridges 38 / 54 1284 1455 1456
broekweg 2 / 2 1448 1448  
buren 26 / 31 1356 1455 1458
maintenance 63 / 85 1356 1453 1456
zoetermeer 14 / 16 1330 1447 1457

 

 

Author Publication Home
William H. TeBrake
Maine, USA, June 2006
Rijnland
OAR11, OAR12, OAR13
www.oudleiden.nl

 

Hoogheemraadschap Rijnland
OAR 11, 12, 13 : 1253 - 1564
OAR records in previous Year View: Record details
Year 1454
OAR records in next Year

 

 

Record #428     Date   next record  top of page
1454-02-26
Location Type of Document
OAR12, 048r-b Consent
Text
[099] Item soe hebben die hyemraden geconsenteert Gerijt Hugen z. dat hij in seven mergen lants die hij leggende heeft binnen die vaert cant van Benthuysen mach delven een sloot alsoe wijt datter een aelman in ende wt mach ende daer over leggen ende maken een huele up sijn selffs cost ende die houden up sijns selfs cost, duerende tot hueren wederseggen.
English Summary
Permission for Gerrit Hugenszoon to dig a ditch through the seven morgens of land he holds within Benthuizen; the ditch to be wide enough for an aelmen (a flat-bottomed boat) to sail through and a footbridge to cross it.
Keywords
benthuizen; gerijt hugenzoon; ditches; construction; boats; barges; aelman; kwakelbrug
Notes
See OAR14, 94v-b. Sloof (1999) explains that 'een huele' most likely refers to a footbridge.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
aelman 1 / 2     1472
barges 5 / 5 1434 1437  
benthuizen 17 / 24 1330 1450 1455
boats 6 / 13 1253 1437 1454
construction 53 / 73 1361 1452 1454
ditches 12 / 13 1437 1450 1480
kwakelbrug 2 / 2 1445 1445  

 

Record #429 prev record   Date   next record  top of page
1454-02-26
Location Type of Document
OAR12, 048r-c Consent
Text
[100] Den scout van Soeterwoude is geconsenteert dat hij mit sijnen heemrade een scouwe leggen mach opten herewech tusschen der Weypoort ende die kerc van Soeterwoude, duerende tot des hyemr. wederseggen up sulke boeten alsmen ander wegen scouwet in Zoeterwoude.
English Summary
Permission for schout of Zoeterwoude with his heemraden to inspect and apportion maintenance responsibility for the Kerkweg between the Weipoort and the church of Zoeterwoude, with the size of fines the same as on the other roads in Zoeterwoude.
Keywords
zoeterwoude; schouten; kroosheemraden; schouwen; heerweg; roads; weijpoort
Notes
See OAR14, 95v-a.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
heerweg 2 / 6 1421 1421 1455
kroosheemraden 67 / 84 1284 1453 1458
roads 35 / 44 1421 1453 1455
schouten 70 / 88 1284 1453 1455
schouwen 69 / 101 1284 1453 1455
zoeterwoude 29 / 37 1330 1452 1456

 

Record #430 prev record   Date   next record  top of page
1454-03-12
Location Type of Document
OAR12, 048v-a Consent
Text
[101] Item upten xii en dach van maert anno liiii hebben heer Willem van Alcmade ende Jan van Poelgeest geconsenteert vander hyemr. wegen van Rijnlant wt vervolge Jan Pieters soen als ambochts bewaerre van Wassenaer, Claes Colfmaker, Jacop Martijn z. ende Dirc Clais Clais z.z. als inwonende van Wassenaer een huel te maken over den wech in Druyts wael van steen vier voet wijt ten minsten, duerende tot der heemrad. weder seggen.
English Summary
Permission for Jan Pieterszoon, village official of Wassenaar, and his associates to construct a 4-foot wide stone culvert or bridge in the road in Druijtswael.
Keywords
wassenaar; alcmade, willem van; poelgeest, jan van; claes kolfmaker; bridges; stone bridge; jacob martijnszoon; druytswael; construction; dirc clais claiszoonszoon; ambachtsbewaarders; specifications; heulen
Notes
See OAR14, 97v-b.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
alcmade, willem van 51 / 58 1429 1453 1457
ambachtsbewaarders 30 / 41 1436 1452 1455
bridges 33 / 54 1284 1452 1454
construction 54 / 73 1361 1454 1454
heulen 8 / 17 1443 1452 1455
poelgeest, jan van 16 / 27 1438 1453 1456
specifications 31 / 48 1330 1452 1454
stone bridge 2 / 5 1451 1451 1461
wassenaar 7 / 8 1330 1452 1472

 

Record #347 prev record   Date   next record  top of page
1454-05-07
Location Type of Document
OAR12, 024r-c Keur
Text
[164] Want die Barle ende kade die leecht langes die wateringe die wt den Rijn gaet besiden Diewer Stienkijns ten Hogen veen wairt verderft wort byden turff scepen die die wateringe in ende wt varen, mits dat zij die in ende wt zeylen, soe hebben die dycgrave ende heemrade van Rijnlant gekuert dat nyemant in die voirsc. wateringe mit scepen in noch wt zeylen en sullen alsoe verre als die voirsc. Barle ende kade strecket up een boete van een derdendeel van x pont, te verbueren soe dicke als nemant daer in bevonden off wittelic btuycht worde daer in geseilt te hebben. Gedaen anno liiii upten Mey scouwe.
English Summary
Because turf boats have caused extensive dammage to the Barle Canal and its embankment (ran from Oude Rijn along the south side of Diewer Stienkijns to Hogeveen), boats are now prohibited from the canal.
Keywords
barle; barrepolder; diewer stientgens; kaden; canals; hogeveen; ships; boats; sluices; damage from boats
Notes
See OAR14, 100v-a. The Barle was associated with the Barrepolder which lay between Zoeterwoude and Hazerswoude -- see Scholte, p. 8. See also record #010, record #011, and record #033
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
barrepolder 2 / 2 1423 1423  
boats 7 / 13 1253 1454 1454
canals 50 / 67 1356 1453 1455
diewer stientgens 3 / 3 1435 1436  
hogeveen 9 / 11 1434 1451 1466
kaden 11 / 17 1356 1453 1455
ships 8 / 15 1253 1451 1454
sluices 54 / 68 1253 1453 1455

 

Record #348 prev record   Date   next record  top of page
1454-10-08
Location Type of Document
OAR12, 024r-d-024v Keur
Text
[165] Inden eersten, want all tlant dat binnen den marken van Sparendam leyt anders genen waterganc en heeft om water to losen doir die slusen van Sparendam anders dan doir die stede van Hairlem, ende enige binnen der stede van Hairlem onder die bruggen alsoe veel scepen liggen ende vischhouweren dattet water doir die stede totter sluyse niet comen en can als des wel voir gemeen lant noot is, soe hebben dairom die dijcgrave mitten hiemrade gekuert datmen voirt aen binnen tmiddelste gat noch in ghien van beyden siden vanden middelste gate vander Vischbrugge ghien scepen noch vischhouweren liggen noch hangen en sal, te weten nymmer die voirsc. drie gaten vrij te bliven sonder scepe ofte vischhouweren in te liggen. Soe wie in die voirsc. gate vischhouwer hinghe of leyde soude verbueren een derdendeel van x lb. Ende wairt datter enige scepen voir lagen gemaert, die souden verbueren x sc. alsoe [24v] dic als die bekuert worden. Item des gelijcs soe salmen in die lange brugge bij rosen prieel tmiddelste gat vry laten mit twie gaten an elke side vanden middelsten gate, dat dair ymer vijf gaten midden vrybliven van vischhoweren ende scepen in te hangen ende te liggen up die selve boete ende pene voir verclairt. Gedaen optie Bamis schouwe anno liiii.
English Summary
Because all of Rijnland drains via the Spaarne and the Spaarndam and boats and fish corves attached to bridges hinder water flow, henceforth it is forbidden to moor boats or attach fish corves to to the middle three spans of the Visbrug and the middle five spans of the Langebrug near the Rozenprieel.
Keywords
haarlem; spaarne; obstruction of spaarne; spaarne; ships, mooring of; boats; fish corves; fishing; langebrug; rozenprieel
Notes
See OAR14, 101r-b. See also record #349.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
boats 8 / 13 1253 1454 1456
fish corves 2 / 5 1447 1447 1454
fishing 12 / 13 1286 1447 1454
haarlem 19 / 32 1399 1453 1454
langebrug 1 / 4     1454
obstruction of spaarne 1 / 6     1454
rozenprieel 2 / 4 1441 1441 1456
spaarne 2 / 7 1441 1441 1454
spaarne 3 / 7 1441 1454 1454

 

Record #349 prev record   Date   next record  top of page
1454-10-08
Location Type of Document
OAR12, 024v-a Keur
Text
[166] Item des ghelijc soe en salmen ghien water scepe buten ander palen liggen noch vischhouweren hangen an die voirsc. palen, noch tusschen die bruggen ende palen, si en sullen midden int water soe vele plaetsle laten als die vijf gate onder die voirsc. lange brugge wijt sijn, op die pene ende boeten voirsc. Gedaen optie Bamis schouwe anno liiii.
English Summary
Order that the width of passage in the Spaarne be maintained throughout as measured in the five spans of the Langebrug. Within this profile, no boats may be moored on pilings and such nor may fish corves be installed.
Keywords
haarlem; spaarne; obstruction of spaarne; ships; mooring of boats; fish corves; fishing; langebrug
Notes
See OAR14, 101v-a. See also record #348.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
fish corves 3 / 5 1447 1454 1456
fishing 13 / 13 1286 1454  
haarlem 20 / 32 1399 1454 1456
langebrug 2 / 4 1454 1454 1456
mooring of boats 2 / 3 1437 1437 1456
obstruction of spaarne 2 / 6 1454 1454 1456
ships 9 / 15 1253 1454 1456
spaarne 4 / 7 1441 1454 1456

 

Record #432 prev record   Date   next record  top of page
1454-10-08
Location Type of Document
OAR12, 048v-c Consent
Text
[103] Item den hiemraet van Rijnlant heeft geconsenteert den broederen van sinte Iheroming buten Leyden dat sij een brugge sullen mogen doen maken ende liggen inden ouden wech soe dat sij doir den voirsc. wech in hoir cloester sullen mogen varen wtten Rijn behoudelijc dat sij twater after scutten ende dicht houden sullen dat niement dair gij beschadicht en worde ende des sullen sij die brugge ander half roede breet maken.
English Summary
Permission for brothers of St. Heronimous in Leiden to construct a water connection to the Oude Rijn along with a bridge in the Oude Weg for better access to their monastery.
Keywords
leiden; sint-heronimus, broeders van; rijn; bridges; oude weg; construction; specifications
Notes
See OAR14, 101v-b
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
bridges 34 / 54 1284 1454 1455
construction 55 / 73 1361 1454 1455
leiden 24 / 29 1330 1453 1456
oude weg 1 / 2     1465
rijn 20 / 30 1284 1453 1456
specifications 32 / 48 1330 1454 1455

 

Record #433 prev record   Date      top of page
1454-10-15
Location Type of Document
OAR12, 048v-d Consent
Text
[104] Item die hiemraders hebben dien van Hazertswoude geconsenteert dat sij hecken sullen mogen setten op die Slingerkade duerende tot horen wederseggen.
English Summary
Permission for Hazerswoude to put fences on the Slingerkade, which ran between Zuid-Waddinxveen and Moordrecht..
Keywords
hazerswoude; fences; hekken; slingerkade; waddinxveen; moordrecht
Notes
See OAR14, 104v-c.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
fences 3 / 5 1444 1446 1455
hazerswoude 32 / 46 1330 1453 1455
hekken 2 / 4 1444 1444 1455
moordrecht 2 / 2 1400 1400  
slingerkade 2 / 2 1400 1400  
waddinxveen 17 / 27 1356 1437 1460

 

 

Author Publication Home
William H. TeBrake
Maine, USA, June 2006
Rijnland
OAR11, OAR12, OAR13
www.oudleiden.nl