Jan van Hout

 

Hoogheemraadschap Rijnland
OAR 11, 12, 13 : 1253 - 1564
OAR records in previous Year View: Record details
Year 1473
OAR records in next Year

 

 

Record #511     Date   next record  top of page
1473-03-17
Location Type of Document
OAR12, 088r-a Vonnis
Text
[053] Item Dirck van Bossch Pieters zoon doe condt allen luyden dat ic verijse ende bewijse hebben den hogen hiemraet van Rijnlant totter gemeenen landen behoeff geleggen binnen die merken van Rijnlant voer sulke hondert rijnssche gulden als Pieter van Bossch mijn vader wes zeele god genadich zij ontfangen hadde in sijn erve van Dirc Hoochstraet vanden gemeenre ingelanden wegen vanden ambochten van Snydelwijck ende Poelgen voer sulker vryheit als hem gegunt ende geconsenteert is vanden hogen hiemraet vorisc. die gemeene waterscup vanden gemeenen landen van Alphen, Hasaertswoude, Waddinxveen ende Boscoep mede te bruken ende te besigen in ende wt te wateren in die voersc. waterscup geliken ander ambochten voirsc. vijf rijnssche gulden tsiars tot voertich gt. ewige ende roeslike renten ende verschijnen sullen alle jaer tot sinte Geertruyden dage te versien ende scoende [stoende?] up nuwen lande van twintich morgen landt gelegen in den ambocht van Outsoern in der Gneppinck ende belegen heeft an die oestzijde ins gemeenshuys van Alphen ende van Here Jacobswoudt ende an der westzijde Jan Mouwerijs zoon ende Gerus Claes z. streckende wt den Rijn tot in Heymans wateringe. Ende Dirc van Bossch voirsc. gelove voer mijnre werc mijnen erven ende nacomelinge den voern. hogen hiemr. tot behoeff die gemeener landen van Rijnlant voirsc. dese voersc. vijf rijnssche gulden tsiaern vrij te waren jaer ende dach alse rechte is alsinen vrije renten up eygen erve ende lant sculdich is te waren, mit voerwaerden dat ic off mijne erven ende nacomelinge dese voirsc. renten altijt sullen mogen loffenen den penninck mit twentich ende mitten voirschreven renten inder beloep vander tijt off dat ic off mijne erven ende nacomelinge dese vorsc. vijf rijnssche gulden tsjairs weder beleggen sullen mogen bij beloeven ende consent vanden hogen hiemr. voirn. an sulken pael van lant off renten dair der voirsc. landen van Rijnlant om verschert ende bij wairt sullen wesen alle dinge sonder argelist. Ende ic Dirc van Bossche voirsc. gelyx my van dese voirsc. coop vanden renten wel voldaen ende betaelt den lesten penninck mitten eersten. In kennisse der wairheit, so heb ic dese brieff besegelt mit mijnen segel hier an gehangen int jair ons heren duysent cccc drie ende tseventic uptie negentienden dach in maerts.
English Summary
Dirc van Bosche, apparently the heemraad's assistant, acknowledged that he holds a hundred Rijnsche gulden that his late father, Pieter, also the bode, had collected on behalf of Rijnland. Apparently, he will pay back at the rate of 5 gulden per year. A note at the end says this document was replaced by another because Rijnland sold the obligation (mortgage) to Meeus Pieter Ruyscher
Keywords
bosch, dirc van; bosch, pieter van, bode; dirc hoochstraet; snijdelwijk; poelien; alphen; hazerswoude; waddinxveen; boskoop; oudshoorn; gnephoek; jacobswoude; jan mouerijszoon; gerus claeszoon; heymanswetering; meeus pieter ruyscher; mortgage
Notes
A note at the foot of the page says this letter was withdrawn and replaced by another stating that the obligation or mortgage had been purchased by Meeuw Pieter Ruyscher: 'Desen brieff is gecasseert ende te niet gedaen mits enen andere brieff van vijff rijnsche guld tsjaers die gecoft sijn an Meeus Pieter Ruyscher.'
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
alphen 37 / 44 1284 1470 1474
bosch, dirc van 2 / 3 1384 1384 1495
boskoop 20 / 21 1330 1462 1525
dirc hoochstraet 2 / 2 1460 1460  
gnephoek 2 / 2 1442 1442  
hazerswoude 44 / 46 1330 1465 1483
heymanswetering 2 / 2 1442 1442  
jacobswoude 6 / 6 1424 1448  
oudshoorn 7 / 7 1429 1469  
poelien 12 / 13 1330 1465 1525
snijdelwijk 12 / 13 1284 1465 1525
waddinxveen 23 / 27 1356 1470 1483

 

Record #486 prev record   Date   next record  top of page
1473-07-20
Location Type of Document
OAR12, 055v-e Consent
Text
[160] Item die dijcgrave ende heemraden hebben geconsenteert Willem Symons z. ende zijnen zonen dat zij een brugge leggen mogen doer den wout wech ende die houden vp horen cost om dair doer te voeren, duerende tot ter heemrad weder seggen.
English Summary
Permission for Willem Sijmonszoon and sons to put a bridge in the Woutweg (Esselijkerwoude) so they can sail through, on condition that they maintain it themselves.
Keywords
willem symonszoon; bridges; construction; wout wech; maintenance
Notes
See OAR15, 44v-b.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
bridges 51 / 54 1284 1472 1479
construction 70 / 73 1361 1469 1474
maintenance 77 / 85 1356 1472 1479

 

Record #385 prev record   Date      top of page
1473-10-05
Location Type of Document
OAR12, 033r-a Keur
Text
[201] Item dijcgrave ende heemraden van Rijnlant hebben gekuert datmen den hogen dijck die langes doer Segwairt strect ende gekuert is voir die lantscydinge aldair te leggen dat een yghelijc sijnen dijck die neffens sijn banwerck leyt bepalen sal, beghinnende vander zwijtwenden totten eynde van Segwairt, voir dat rijden mit die wagen alst men die voirsc. wech heel te niet vaert, op die boeten van een derdendeel van x lb. te verbueren, soe wie dat die voirsc. dijck niet en bepaelde of die voere mit wagen also dick ende menich werf alsmen hem dat betugen mochte dair of dat hebben sullen die genen diet an brengen een derdendeel, die dijgrave een derdendeel ende die heemraden een derdendeel. Ende dit sel mogen bekueren ende beschouwen die scout van Segwairt mit zijn heemrade of een ygelijcken die dat sage darmen den voirsc. dijck mit die wagen voerre.
English Summary
Prohibit running of wagons on the landscheiding (watershed embankment between Rijnland on the one side and Delfland and Schieland on the other) that extends from the Zijdwinde to the end of Zegwaard ambacht, to be regularly inspected by the schout and kroosheemraden of Zegwaard.
Keywords
hogendijk; zegwaard; landscheiding; banwerk; zijdwinde; roads; wagons; rewards for informing; schouten; kroosheemraden
Notes
See OAR15, 45v-b.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
banwerk 22 / 25 1385 1463 1479
kroosheemraden 78 / 84 1284 1472 1474
landscheiding 7 / 7 1394 1470  
roads 43 / 44 1421 1463 1527
schouten 84 / 88 1284 1472 1474
wagons 4 / 4 1421 1450  
zegwaard 28 / 28 1330 1463  
zijdwinde 9 / 9 1255 1469  

 

 

Author Publication Home
William H. TeBrake
Maine, USA, June 2006
Rijnland
OAR11, OAR12, OAR13
www.oudleiden.nl

 

Hoogheemraadschap Rijnland
OAR 11, 12, 13 : 1253 - 1564
OAR records in previous Year View: Record details
Year 1472
OAR records in next Year

 

 

Record #382     Date   next record  top of page
1472-03-03
Location Type of Document
OAR12, 032v-a Keur
Text
[198] Item die dijcgrave ende heemraden van Rijnlant sijn wel onderwijst dat die scotdoeren vander sluysen tot Sparnedamme zeer verderflic worden, overmits dat die selve scotdoeren an dat vterste kant gebint slaen ende om dair in te voirsien, soe hebben die selve dijcgrave ende heemraden gekuert dat alle die gene die voirsc. scotdoeren sculdic zijn te maken den scotdoeren sullen doen ofdoen ende die doen maken ende doen hangen an dat derde gebint inwaert vander sluyse, ende dat aldair an doen hangen ter goeder scape tusschen tusschen [sic] dit ende sinte Bertholomeus scouwe, om een boete van X lb.
English Summary
Order the repair of the sluices at Spaarndam before the St. Bartholomew's inspection (25 August).
Keywords
spaarndam; schotdeuren; sluices; gebint; reconstruction; repairs; maintenance
Notes
See OAR15, 36v-a.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
gebint 3 / 3 1446 1453  
maintenance 75 / 85 1356 1471 1472
reconstruction 62 / 71 1406 1469 1474
repairs 51 / 62 1372 1469 1474
schotdeuren 3 / 3 1446 1468  
sluices 67 / 68 1253 1470 1525
spaarndam 47 / 55 1253 1469 1474

 

Record #480 prev record   Date   next record  top of page
1472-03-03
Location Type of Document
OAR12, 055r-d Consent
Text
[154] Item soe is geconsenteert Jan Aelwijns ende Gerijt Vechters z. een hoel te leggen doer de wech die men gaat van de kerk tot de noortdae [added in the margin: 'inder ambacht van Zoeterwoude'] welke hoel sy houden sullen buyten yemant in coste ende in schade duerende totter heemraden weder seggen, gedaen op die meye scouwe anno lxxi.
English Summary
Permission for Jan Aelwiunszoon and Gerijt Vechterszoon to place a huel (small bridge or culvert) through the road that runs from the church to the Noordaa in Zoeterwoude. The two are responsible for its maintenance and no one must be damaged by it.
Keywords
jan aelwijns; heulen; zoeterwoude; gerijt vechterszoon; maintenance; noordaa
Notes
See OAR15, 37r-d. Though this item clearly is dated to the May schouw of 1471 (May 7), it was entered into OAR15 under the date 3 March 1472.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
heulen 17 / 17 1443 1471  
maintenance 76 / 85 1356 1472 1473
noordaa 2 / 2 1441 1441  
zoeterwoude 35 / 37 1330 1468 1472

 

Record #383 prev record   Date   next record  top of page
1472-03-10
Location Type of Document
OAR12, 032v-b Keur
Text
[199] Item die dijcgrave ende heemrade van Rijnlant hebben gekuert dat voirt an nyemant scapen weyden en sal binnen den ambocht van Oestgeest dan op sijn selfs lant, tsij eygen of huyerlant. Ende wair yemant die sijn scape anders weyde dan voirsc. staet ende men hem dat betugen mochte mit twie wittachtige tugen off meer vanden genen die dat lant bruycten inden ambocht van Oestgeest dat sij enigen scapen sagen op hoir lant dat sij bruycten, tsy eygen of huyerlant, soe soude verbueren die gene die sijn scaep also weyde tegen den dijcgrave ende heemraden van ellic scaep dat op ander luyde lant gesien of gevonden worde x sc., ende tegen den genen die die scade gedaen wair van elke scaep v sc.
English Summary
In Oegstgeest, sheep may be grazed only on land that one owns or leases.
Keywords
sheep; livestock; grazing; oegstgeest
Notes
See OAR15, 37v-a. See also record #350 and record #355.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
grazing 9 / 10 1429 1460 1474
livestock 12 / 13 1417 1460 1474
oegstgeest 16 / 17 1425 1458 1483
sheep 5 / 5 1417 1456  

 

Record #384 prev record   Date   next record  top of page
1472-03-10
Location Type of Document
OAR12, 032v-c Keur
Text
[200] Item alsoe veel gebrecx valt inden verdolven landen ende ander onlanden gelegen over al binnen die mercken van Rijnlant also dat sij na den wtdelven vervreemt worden bij also datmense die geen vercoept dair men niet an gehouden en is ende alse alsulke personnen wtgedolven hebben datse die laten leggen voir dat ongelt twellic dicwijle koert by sterften of dat sy vter lande trecken soe datmen die ongelden die die voirsc. landen bueren te gelden over al dair die gelegen sijn niet crigen en kan dair alle dagen groot gebreck in valt ende van dage te dage meer gebrecx in vallen sal indien dair niet in voirsien en wort, soe hebben die dijcgrave ende hoge heemrade van [33r] Rijnlant dair omme gekuert so wie dat voirt an enich land verloept of vervremt gelegen binnen die merken van Rijnlant dair die morgen jairlicx niet meer of en gelt dan ses placken of dair beneden of enich ander lant hoe dat genoemt is geldende ses placken of dair beneden of jairlicx niet tsy verdolven landen veenen of ander hoe datt zy dair of zullen comen beyde coper ende vercoper voir den schout ende voir twie van sijn hyemraders daer tlant onder gelegen is in den selven ambocht ende genen malcander dat lant over, ende men sel den enen dair wt setten ende die anderen dair in op die boeten van x lb. Soe wie voirt also niet en dede, des sullen die voirsc. schouten ende hyemr. voirsc. gehouden wesen te besorgen dat die coper vanden lande goet ende vast genoech wesen sal voir dat ongelt vander lande, behoudelijc dat die oude kuer vanden verdwaelde landen in hoere machte bliven sal, des sel die coper ende vercoper hier of geven van dit voirsc. aldair te reykenen iiii sc., dair of dat hebben sal die schout ii sc. ende elken hyemrader xii d. dat die coper ende vercoper half ende half betalen sullen. Dit aldus gedaen op sinte Pieters schouwe anno lxxii.
English Summary
Try to regulate the buying and selling of land that has been mined for peat, in particular to insure that owed taxes are paid by the buyer; such transactions must be overseen by schout and heemraden
Keywords
peat digging; schouten; kroosheemraden
Notes
See OAR15, 37v-b.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
kroosheemraden 77 / 84 1284 1471 1473
peat digging 41 / 43 1392 1470 1472
schouten 83 / 88 1284 1471 1473

 

Record #481 prev record   Date   next record  top of page
1472-05-05
Location Type of Document
OAR12, 055r-e Consent
Text
[155] Item soe is geconsenteert Jan Claes Dircx z. een gat te delven in den banwech in dat westeynde byder helfwech inder ambocht van Zoeterwoude, welc gat hi sel maken mit twee hoefden an beyden siden dair hi horden ende boemen over houden leggen sal datmen dair altijt over mach sonder yements cost ende yement dair bij te beschadigen duerende totter heemrader weder seggen, gedaen op die mey scouwe anno lxxii.
English Summary
Permission for Jan Clais Dircxzoon to breach the banweg in the West End of Zoeterwoude, near the Hofweg, put in two bridge heads, and install a bridge deck so no one is hindered or made to pay.
Keywords
jan claes dircxzoon; banweg; zoeterwoude; hoofden; bridges
Notes
See OAR15, 37r-e. Though listed under 3 March 1472, Sloof (1999) dates this item to 5 May 1472.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
bridges 48 / 54 1284 1469 1472
hoofden 5 / 5 1406 1469  
zoeterwoude 36 / 37 1330 1472 1527

 

Record #482 prev record   Date   next record  top of page
1472-05-05
Location Type of Document
OAR12, 055v-a Consent
Text
[156] Item soe is geconsenteert die van Voirscoten twee stenen bruggen te maken over die wateringe in die Papenwech ende die te maken also wijt ende also hoech datmen dair doer varen mach mit een aelman geladen mit turff ende hout duerende tot der hyemraden weder seggen, gedaen op die mey scouwe anno lxxii.
English Summary
Permission for Voorschoten to put two stone bridges in the Papenwech over the canals at such height and width that an aelman (small, flat-bottomed boat) loaded with peat or wood can sail through them.
Keywords
voorschoten; bridges; stone bridge; papenweg; aelman; peat digging; transport; wood
Notes
See OAR15, 37r-f. Though listed under 3 March 1472, Sloof (1999) dates this item to 5 May 1472. A similar bridge was authorized for Wassenaar on 30 June 1472 (record #484).
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
aelman 2 / 2 1454 1454  
bridges 49 / 54 1284 1472 1472
papenweg 2 / 3 1452 1452 1472
peat digging 42 / 43 1392 1472 1478
stone bridge 4 / 5 1451 1461 1472
transport 8 / 8 1421 1461  
voorschoten 15 / 16 1330 1465 1472
wood 2 / 2 1460 1460  

 

Record #483 prev record   Date   next record  top of page
1472-05-05
Location Type of Document
OAR12, 055v-b Consent
Text
[157] Item die dijcgrave ende heemrade hebben geconsenteert die van Catwijck opten Rijn dat sy een heck mogen setten in Sevenhuysen upten wech in die Cromme by luttick geest datmen vp ende toe doen mach sonder slot dair an te hangen, duerende totter hyemrad weder seggen.
English Summary
Permission for Katwijk aan de Rijn to put a fence on the road in Zevenhuizen, in the bend near Luttickgeest. The fence must be made so it can be opened and closed but remain unlocked.
Keywords
katwijk; hekken; fences; zevenhuizen; cromme; luttick geest
Notes
See OAR15, 38r-a.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
cromme 2 / 2 1452 1452  
fences 5 / 5 1444 1455  
hekken 4 / 4 1444 1455  
katwijk 10 / 10 1330 1456  

 

Record #484 prev record   Date   next record  top of page
1472-06-30
Location Type of Document
OAR12, 055v-c Consent
Text
[158] Item is geconsenteert die van Wassenair een stenen brugge te maken over die wateringe in die Papenwech inden ambocht van Wassenair neffens die hofstede van Zanthorst in sulke borge ende manieren als dat den ambocht van Voirscoten geconsenteert is.
English Summary
Permission to Wassenaar to place a stone bridge in the Papenwech over the watering near Zandhorst Manor in the same manner as the bridge approved recently for Voorschoten (5 May 1472)
Keywords
wassenaar; stone bridge; bridges; papenweg; zandhorst, hofstede van; voorschoten
Notes
See OAR15, 39r-b. The bridges referred to in Voorschoten were authorized on 5 May 1472 (record #482).
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
bridges 50 / 54 1284 1472 1473
papenweg 3 / 3 1452 1472  
stone bridge 5 / 5 1451 1472  
voorschoten 16 / 16 1330 1472  
wassenaar 8 / 8 1330 1454  

 

Record #485 prev record   Date      top of page
1472-10-06
Location Type of Document
OAR12, 055v-d Consent
Text
[159] Item Pieter Willems z. is geconsenteert dat hi sulke renten als hi heeft behorende Costverloren vercopen mach ende weder beleggen an een stuck ten mynsten also veel as die renten nv dragen of waert zijn ende dat die vercofte renten meer dregen dat sal hi ooc belegen alsoe dat alle die gelden beleit sullen wesen hier of salmen Pieter enen nuwen brief geven.
English Summary
Permission for Pieter Willemszoon to sell his interest in the Kostverloren dike and invest the proceeds in else of similar value. A new letter to that effect will be issued by Rijnland.
Keywords
pieter willemszoon; kostverloren; amsterdam
Notes
See OAR15, 39v-a. Pieter was given the income from the dike in 1449, see record #493.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
amsterdam 17 / 23 1405 1460 1477
kostverloren 8 / 8 1431 1449  
pieter willemszoon 2 / 2 1449 1449  

 

 

Author Publication Home
William H. TeBrake
Maine, USA, June 2006
Rijnland
OAR11, OAR12, OAR13
www.oudleiden.nl

 

Hoogheemraadschap Rijnland
OAR 11, 12, 13 : 1253 - 1564
OAR records in previous Year View: Record details
Year 1471
OAR records in next Year

 

 

Record #478     Date   next record  top of page
1471-05-07
Location Type of Document
OAR12, 055r-b Consent
Text
[152] Item die dijcgrave ende heemraders hebben gheconsenteert heren Gerijt Symons z. een huele te leggen int ambocht van Leyderdorp inden Rijndijc behoudelijc dat hi sijn lant after dicht houden sal, ghedaen op die meye scouwe anno lxxi.
English Summary
Permission for Gerijt Sijmonszoon to put a heule (small bridge or culvert) in the Lage Rijndijk at Leiderdorp on the condition that he keeps his land enclosed so no one suffers from the opening in the dike.
Keywords
gerijt symonszoon; heulen; rijndijk; leiderdorp
Notes
See OAR15, 33v-e.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
gerijt symonszoon 2 / 2 1451 1451  
heulen 15 / 17 1443 1469 1471
leiderdorp 19 / 19 1399 1469  
rijndijk 31 / 34 1330 1462 1479

 

Record #479 prev record   Date      top of page
1471-10-08
Location Type of Document
OAR12, 055r-c Consent
Text
[153] Item soe wort geconsenteert den scout ende heemrade van Lisse dat sy die beeck die leyt onder Pouwels Dammes z. scouwen ende maken sellen ende die wt delven sellen tot opten ouden bodem, beghinnende vander hoel die leyt besyen den huyse van Pouwels voirsc. tot in die meer op die boeten van ix sc., gedaen op die bamis scouwe anno lxxi.
English Summary
Permission for schout and heemraden of Lisse to schouw (inspect and maintain) and put in order the beek next to Pouwels Dammeszoon -- should be dredged to old depth beginning at the heul (small bridge or culvert) next to Pouwels house to the Meer. Those residents who don't do their work may be assessed 9 sc.
Keywords
schouten; kroosheemraden; lisse; die beeck; pouwels dammeszoon; schouwen; maintenance; heulen; meren; lakes; haarlemmermeer; dredging
Notes
See OAR15, 35v-b.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
haarlemmermeer 9 / 10 1392 1466 1480
heulen 16 / 17 1443 1471 1472
kroosheemraden 76 / 84 1284 1469 1472
lakes 11 / 12 1417 1466 1480
lisse 10 / 11 1408 1458 1482
maintenance 74 / 85 1356 1469 1472
meren 10 / 11 1436 1466 1480
schouten 82 / 88 1284 1469 1472
schouwen 95 / 101 1284 1469 1479

 

 

Author Publication Home
William H. TeBrake
Maine, USA, June 2006
Rijnland
OAR11, OAR12, OAR13
www.oudleiden.nl

 

Hoogheemraadschap Rijnland
OAR 11, 12, 13 : 1253 - 1564
OAR records in previous Year View: Record details
Year 1470
OAR records in next Year

 

 

Record #521     Date   next record  top of page
1470-02-27
Location Type of Document
OAR12, 100r-b-101r Scheiding
Text
[028] Item het is gheschiet dat Jan van Rietvelt als bailliu ende dijcgrave van Rijnlant mit recht aengesproken heeft voirden heemraden van Rijnlant enige ghelande in Waddinxveen om dat sy die lantscheydinge leggende tusschen Rijnlant ende Schielant te na gedolven hadden. Mer dit recht en was binnen dier tijt dat hij bailiu van Rijnlant wat niet gheeyndet, soe dat her Aernt van Zwieten die na hem bailiu ende dijcgrave [100v] van Rijnlant wort vander selver sake noch veel meer gelande ende inwonende van Waddinxveen mit rechte toesprack hem aenseggende grote boeten dair an verbuert te hebben, wairom sy voir ende na lange te recht ghingen voirden bailiuwen ende heemraders van Rijnlant voirseiden. Des hebben die heemraders meer dan eens gheweest op die voirseiden lantscheydinge, dair sy bevonden hebben die voirseiden lantscheydinge bijder voirseiden van Waddinxveen te nae gedolven te wesen, dair sy vorder in mercten dat die van Waddinxveen niet allen boeten verbuert en hebben an tgeent dat voirseiden staet. Mer dat sy den landen van Rijnlant oick dair in seer vercort hadden des lants erven die sy niet sculdich en waren te roeren noch wech te delven also te ongronden, ende bedachten hem so dair op dat si wel mits dats sy des lants dienres sijn des lants oirbair inder saken doen ende besorgen wouden als die dijcgrave mijns ghenadichs heren in sinen boeten. Ende om dair off volle macht te hebben, soe verworven si dair toe anden stedehouder ende rade van Hollant mijns ghenadichs heren opene brieve van Bourgonen. Ende nae dat si dair mede volcomelic ghemachticht waren, so hebben dese selve heemraden bij wil ende consent vanden voirseiden dijcgrave mit dien van Wadinxveen dier anghesproken waren ende mitten ghemeenre landen aldair, vanden voirseiden broken ende van all dat dair ancleeft, een minlic ghenoech ghemaect van dat sy ghedolven hadden tot dien daech toe ende hoe sy voirt an sullen mogen delven, dat sy dair voir gheven ende betalen die somme van vijf hondert rijnssche gulden die ghedeelt ende ghedijstribueert sullen wesen, eerst voir den cost vander voirseiden brief te verwerven ende van seghelghelt scrijfgelt dairtoe dienende hondert rijnssche gulden, item die heemrade voir hoer costen om die sake te besien 25 rijnssche gulden, item Jan van Rietvelt voir sijn boeten 25 rijnssche gulden, item heer Aernt van Zwieten voir sijn boeten vijftich rijnssche gulden. Ende die ander drie hondert rijnssche gulden sullen die heemraders in des lants oorbair legghen om [101r] een nuwe sluse die si sullen doen maken ende legghen dair si nutste gheleit sal wesen tot des lants oorbair. Ghedaen op sinte Pieters scouwe, anno 69 [appended in another hand: '---- curs. cur. hollan', thus February 1470.]
English Summary
Hoogheemraden issue a decision concerning unauthorized peat digging, too close to the landscheiding (watershed embankment between Rijnland on the one side and Delfland and Schieland on the other), by residents of Waddinxveen, with a brief review of what has happened so far, going back to when Jan van Rietvelt was dijkgraaf (1467-1469).
Keywords
rietvelt, jan van, dijkgraaf; waddinxveen; landscheiding; schieland; peat digging; zwieten, aernt van; charters; handvesten; holland, raad van; charles the bold, duke of burgundy
Notes
See OAR15, 31v-a. The original of the open letter from the Duke of Burgundy, Charles the Bold, referred to below, is OAR1349; a copy is found in record #512 (28 September 1469).
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
charles the bold, duke of burgundy 2 / 2 1469 1469  
charters 25 / 26 1358 1460 1477
handvesten 26 / 27 1358 1460 1477
holland, raad van 6 / 7 1363 1469 1529
landscheiding 6 / 7 1394 1469 1473
peat digging 40 / 43 1392 1469 1472
schieland 13 / 13 1391 1469  
waddinxveen 22 / 27 1356 1462 1473

 

Record #381 prev record   Date      top of page
1470-06-27
Location Type of Document
OAR12, 032r-a Keur
Text
[197] Item optie tijt wort ghecoert een kade te maken in den ambocht van Alphen beghinnende an die Oostkade streckende an die Goukade mit twe naecte sluysen ende mit eenre vaert streckende langes die kade, geduerende tot der heemrader wederseggen. Gedaen op sinte Jans scouwe, anno lxx.
English Summary
Permission to build a dike in Alphen, from the Oostkade (Hazerswoude) to the Gouwe kade, with two 'naecte sluijsen' (sluices without bridges) and a canal (Watergang der Vier Ambachten) along the dike.
Keywords
alphen; dikes; oostkade; gouwekade; gouwe; sluices; vier ambachten, watergang van der
Notes
See OAR15, 32r-b. Published in van der Gouw, p. 253.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
alphen 36 / 44 1284 1469 1473
dikes 11 / 12 1425 1447 1523
gouwe 7 / 10 1284 1453 1523
gouwekade 3 / 6 1465 1469 1523
oostkade 3 / 3 1446 1453  
sluices 66 / 68 1253 1469 1472

 

 

Author Publication Home
William H. TeBrake
Maine, USA, June 2006
Rijnland
OAR11, OAR12, OAR13
www.oudleiden.nl

 

Hoogheemraadschap Rijnland
OAR 11, 12, 13 : 1253 - 1564
OAR records in previous Year View: Record details
Year 1469
OAR records in next Year

 

 

Record #379     Date   next record  top of page
1469-02-28
Location Type of Document
OAR12, 031v-a Keur
Text
[195] Item die dijcgrave ende heemraders van Rijnland hebben ghekuert dat nyemant voirt an duelt [Sloof says duijelt] en snijde voir yemants lant noch cley uit die gront en delve voir yemants lants noch aerde en delve uit yemants land buten wille, wete of consent vanden ghenen die die landen toebehoren dat gelege is op die sleet van die water tusschen die Vennep ende Wermond op die boten van x lb. te verbueren also dick ende menichwerve alst man dat betughen mach, ende dair en boven sal hi die scade dair an dede gelden ende betalen na dijck recht twie scat an gelde of vier scat an pande tot taxatie vanden heemraet. Gedaen op sinte [Pieters]scouwe, anno lxix.
English Summary
Limits on how close to someone else's land individuals may dig for clay, dirt, etc., without permission of the owner of the edge or bank [sleet] of the water between Vennip and Warmond. Those found guilty must pay fines and repair damage.
Keywords
dirt; clay; aardhaling; vennep; warmond; uitleggen en inhalen
Notes
See OAR15, 27v-a.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
aardhaling 34 / 37 1356 1452 1478
dirt 6 / 6 1421 1453  
uitleggen en inhalen 10 / 10 1361 1449  
vennep 3 / 3 1438 1458  
warmond 4 / 8 1443 1459 1469

 

Record #474 prev record   Date   next record  top of page
1469-02-28
Location Type of Document
OAR12, 054r-d-054v Consent
Text
[148] Item alsoe voertijts bijden heemraden van Rijnlant een kuere ghemaect is gheweest dat nyemant mit parde moelen noch ander moelen in Rijnlant malen en souden, soe hebben die dijcgrave ende heemraders geconsenteert datmen mit parde molens twater uten lande sal moghen [54v] malen inden Rijn, in die Zijl off elck in sijns selfs wateringe duerende tot horen wedersegghen, ghedaen op sinte Pieters scouwe, anno lxix.
English Summary
In light of keur of 26 February 1460 prohibiting establishment of pumping mills without the consent of hoogheermaden, permission is now granted to pump with horse mills into the Oude Rijn, the Zijl, or into ones own canal.
Keywords
horse mills; windmills; mills; rijn; zijl; pumping
Notes
See OAR15, 27r-d. The keur limiting pumping with mills (horse or wind) was established on 26 February 1460 (record #365. See also record #454 (6May 1460) and record #459 (23 February 1462).
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
horse mills 2 / 3 1460 1460 1528
mills 5 / 7 1447 1462 1474
pumping 6 / 10 1447 1462 1474
rijn 27 / 30 1284 1467 1474
windmills 5 / 7 1447 1462 1474
zijl 2 / 3 1446 1446 1483

 

Record #520 prev record   Date   next record  top of page
1469-02-28
Location Type of Document
OAR12, 100r-a Scheiding
Text
[027] Item alsoe questie ende ghescelle geweest is tusschen den ghelanden vander Hogenveen om een vaerte ghehieten die Kijsfairte wie die maken ende die costen dair off ghelden soude, soe hebben die hoge heemraders van Rijnlant enich van hem luyden dair op gesent om die sake te duersien. Ende dat ghesciet, se hebben sij eendrachtelic wtgesproken ende geordineert dat die voirseiden Kijsvaerte gemaect sal worden ende dat die sal costen te maken dat sullen ghelden alle die ghelande van horen lande die gelegen sijn tusschen die Westvaerte ende die geordineerde Oostvairt, beghinnende wt die Noordertrecvairt tot an Florijs venen van Bosschuysen, roede roedensgelijc, voet voetsgelijc, ende des gehlijc alle oncosten die dair op gecomen sijn, welc gelt men ommeslaen sal bijden gemenen lantgenoten of by dat meeste deel van hem luyden. Ghedaen op sinte Pieters scouwe anno 69.
English Summary
Settlement of dispute between residents of Hogeveen concerning maintenance of the Kijfvairte. The canal must be put in order by all residing between the Westvaart and the geordineerde Oostvaart (Hazerswoude) beginning at the northern streckvaart to the fens (venen) of Florijs van Boschuijsen. All associated costs should be spread over the community members, or at least the majority of them.
Keywords
hogeveen; dispute settlement; kijsvaerte; maintenance; westvaerte; oostvaerte; noordertrekvaart; boschuijsen, florijs van; venen; morgen morgensgelijk; buren
Notes
See OAR15, 27v-b. Published in van der Gouw, p. 238, with a date of 27 February.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
boschuijsen, florijs van 6 / 6 1434 1462  
buren 28 / 31 1356 1458 1523
dispute settlement 20 / 24 1385 1460 1495
hogeveen 11 / 11 1434 1466  
maintenance 73 / 85 1356 1467 1471
morgen morgensgelijk 15 / 17 1284 1463 1528
venen 7 / 7 1356 1452  

 

Record #538 prev record   Date   next record  top of page
1469-02-28
Location Type of Document
OAR12, 117v-a-118r Besteding
Text
[018] Upten xxviii sten dach in februario anno xiiii c lix, so waren vergadert tot Herlem die hiemrade van Rijnlant als here Willem van Alcmade ridder, Jan van Poelgeest, Jan van Noortich ende Ysbrant van Schoten inden name van hem allen om die bestedinge van die sluse van Herlem, van Coudekerc, sBurchgraven veen, here Dircx ambocht van Zuytwijck, Middelburch, Benthuysen ende Valkenburch [i.e. the Haarlemmersluis] ende hebben besteet dese voirs. sluus in manieren ende vorewerden hier na bescreven. Eerst zo sullen in dese voirs. sluus wesen xlii gebinden ende sullen wesen over dat anderde gecaarbeelt ende die carbolen sullen lanc wesen iii voet min iii duem gewrocht geliken die balcken dick behalven dat scotdoerbint. Item dat scotdoerbint mitter scotdoer zel dat voreste bint wesen ende sel gepent wesen in der cloesterhouten ende die balcken ende die dreppel sullen dick ende breet wesen na beloip van die stijlen ende die spongen vande scotdeur sellen gepent wesen in die cloesterhouten mit dubbelde pennen ende boven mit twie yseren bouten dore dat vlogel bint gesloten. Item zo sel dese voirs. sluus wesen vander lancke dat die oude sluus ende niet corter behoudelic dat dat scotdoerbint daer buten staen sel in sulker voege als voirs. is. Item die twie vlogelbinde, dat dorebint mit sijn twie balcken ende een dreppel eende dat genen dat op die slach lack tusschen die balcken gewrocht sel wesen in dat dorebint dese iii punten sullen elcx gewrocht wesen als die bestedinge van die sluus van Alckmade of bescreven is, wtgesondert die balck die boven op die sluus leggen sel om die aerde te scutten sel wesen voets kant. Ende so sullen wesen gewrocht twie scoen schoren an die slach balck gepennet mit hore behoren in manieren gescreven inden voirs. sluus. [118r] Item so selmen leggen after in die sluus an dat derde bint overdwers die sluus vast gemaict mit twie planeren een balck voir dat doerbaren ende zel wesen viii duem viercant. Item die balcken, die stijlen, die quespen, die cloesterhouten, die gordinge, die wijt vander sluuys ende die hoecht, dese voirs. vii punten sullen elcx wesen nader bestedinge vander sluus van Alcmade. Item die ramen daer die doren of wesen sullen, die vijff schorebanden die in die sluus gewrocht wesen sullen ende die xvi slichouten die onder den bodem vander sluus leggen sullen, dese iii punten sullen elcx gewrocht wesen na voirwairde vander voirseider sluus. Item dat slichout dat voir inde tYe leggen, des gelijcx die planck diemen in delven sel an dat slichout onder dat doerbint ende an dat uterste slichout selt geplaet paelt wesen ende van gelijcx so sullen alle na gescreven punten gemaect worden in manieren ende van wairden dat die sluus van Alcmade die bestedinge dair of dat inhout, wtgesondert sulken als hier voirbescreven staen of na gescreven. Item so sel den nuwen vorm vander sluus leggen also laech als die sluus van Alcmade horen vorm leyt ende niet hoger, ende men sel alle die oude bodeme ende alle hout wtwynnen. Item so sullen die sijdel planken dair die sluus mede gecleet sal wesen die sullen wesen vander lancte dat die valt v planken lanc sonder meer ende vergadert over al op die stijlen ende alle in eynden wel dicht geborcht an een. Item die planken daer des voirs. sluus mede gedect sal wesen, die sullen wesen vander lancte dat die vier planken lanc vallen sonder meer behoudelic datmen op dat doerbint geen vergaderinge maken en sel boven, besijden noch beneden inder bodem. Item so heeft hyese dese voirs. sluus angenomen te maken inder manieren ende voirwairden als die sluus van Alcmade die bestedinge daer of dat inhout van hout van yser ende van aerde, behoudelic dat hij meer maken sel sulker punten als hier voirs. sijn, Clais Dircx z. van Scoerl om vii c xix lb., daer borge van zijn Pieter Dircx z. ende Jan Gerijts z. ende hebben geloeft mit gesamender hant ende elcx voir all.
English Summary
Invitation for bids to repair the Haarlemmersluis (Koudekerk, 'sBurchgravenveen, Heer Dirks Ambacht van Zuidwijk, Middelburch, Benthuizen, and Valkenburg) with specifications for the work. Clais Dircxzoon van Schoerl took on the work for 719 lb., with Pieter Dirxzoon and Jan Gerijtszoon standing surety for him.
Keywords
alcmade, willem van; poelgeest, jan van; noortich, jan van; scoten, ijsbrant van scoten; haarlem; koudekerk; burggravenveen; benthuizen; middelburg; dircs ambacht zuidwijk; valkenburg; haarlemmersluis; repairs; reconstruction; specifications; schoerl, claes dircszoon van; pieter dircxzoon; jan gerijtszoon; alkemadersluis; sluices
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
alcmade, willem van 56 / 58 1429 1460 1469
alkemadersluis 3 / 3 1443 1458  
benthuizen 23 / 24 1330 1465 1469
burggravenveen 2 / 2 1438 1438  
haarlem 28 / 32 1399 1463 1469
haarlemmersluis 2 / 2 1443 1443  
koudekerk 15 / 16 1432 1461 1479
middelburg 6 / 7 1330 1466 1525
noortich, jan van 7 / 13 1438 1459 1469
pieter dircxzoon 1 / 2     1483
poelgeest, jan van 23 / 27 1438 1462 1469
reconstruction 60 / 71 1406 1460 1469
repairs 49 / 62 1372 1460 1469
schoerl, claes dircszoon van 2 / 2 1458 1458  
scoten, ijsbrant van scoten 2 / 2 1457 1457  
sluices 64 / 68 1253 1468 1469
specifications 43 / 48 1330 1462 1469
valkenburg 6 / 6 1330 1456  

 

Record #380 prev record   Date   next record  top of page
1469-05-02
Location Type of Document
OAR12, 031v-b Keur
Text
[196] Item also inden jair van lxiii lestleden een kuer ghemaect wort byden dijcgrave ende hogen heemraet van Rijnlant om nutscap, oorbair ende profijtt van die ghemene waterscup van Rijnlant ende ooc ter bede vander gueder stede van Hairlem dat nyemant voirt an van dat beghinsel vander Spaern ghelegen in Heemstede tot Sparendam toe gheen scilpen noch sant uten scuten in grote scepen laden en soude noch wt dat een scip in dat ander schieten en soude, hi en soude een cleet hanghen wt dat een scip over dat ander dattet sant of die scilpen dat also geladen wort in die Spaerne niet vallen en soude op en boeten dat derdendeel van x lb. te verbueren soe wie dair contrarie dede, ende wanttet wel bevonden is dat dat meeste deel die gene die dat sant of die scilpen in die Sparen laden optie kuer niet en letten noch en achten mer laden ende out laden sonder cleet over die scepen te hangen bijden welken wel gescepen wair die Spaern die welke een [32r] enighe wateringe is van dat ghele lant van Rijnlant in corten jaren bij also geheel gedammet ende tot niet gebrocht soude worden twelke den lande van Rijnlant een onverwinsicke scade wair dat dair doer wateren moet, ende omme dit te verhoeden tgene dat voirsc. staet dat die watergang ghehouden mach worden, soe hebben die dijcgrave ende hoge heemrade van Rijnlant hier raet op ghehadt onder hem selven als des lands dienres ende oick mitter stede van Hairlem ende hebben die ouden kuer of gedaen ende een nuwe kuer dair opgemaact endrachtelick, dat voirtan nyemant scilpen noch sant in scepen laden noch ontladen en sel tusschen den mont vanden Spaern gelegen in Heemstede ende tusschen Sparendam dan in wiken gegraven wt heren lande buten der Spaern, dair die scepen in leggen mogen om te laden ende te onladen, ende die wiken sullen so verde int lant gaen dat tusschen die Spaern ende dair men dat sant of die scilpen laden of ontladen sal twee roeden vri sul bliven leggen ten alre minsten, meer of si willen. Worde yemant bevonden die contrarie boven dese kuer dede, die soude verbueren x lb., also dick en menichwerff als hi dair tegen dede, gedaen optie Meye scouwe, anno lxix.
English Summary
Because an earlier keur ordering use of a sail or cloth suspended between boats transferring sand or shells was largely ignored, resulting in the Spaarne being filled up with sand and shells, heemraden have now decided to prevent all transfer of such cargoes between ships in the Spaarne because of how seriously it affects all or Rijnland. Such transfers must be done only in bays off the side of the Spaarne at leat 2 rods away from the main channel.
Keywords
spaarndam; spaarne; heemstede; loading of sand; shells; haarlem; regulations; wijken; bays; obstruction of spaarne
Notes
See OAR15, 29r-b. This keur replaced a keur of 1463 -- see record #372
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
haarlem 29 / 32 1399 1469 1477
heemstede 4 / 4 1417 1463  
loading of sand 2 / 2 1463 1463  
obstruction of spaarne 6 / 6 1454 1463  
regulations 20 / 21 1421 1463 1484
shells 2 / 2 1463 1463  
spaarndam 46 / 55 1253 1463 1472
spaarne 7 / 7 1441 1463  

 

Record #540 prev record   Date   next record  top of page
1469-05-02
Location Type of Document
OAR12, 120r-a-122v Besteding
Text
[020] Upter meye scouwe int jair xiiii c lxix waren vergadert tot Haerlem alle die heemrade van Rijnlant als heer Willem van Alcmade riddeer, Jacob vanden Woude, Jan van Poelgeest, Jan van Noortich, Ysbrant van Schoten, Dirck van Zwieten ende Huge van Zwieten ende hebben besteet die sluus van Riedwijck, Vriesecoop, Aer, Scoot, Aelbrecht vierendeel van Bossch ende Outsoern ende mede der sluus van Alphen, Leyderdorp, Wermond, Groensvoerde [120v] ende Hillegem welker sluysen besteet zijn in manieren ende voirwaerden hier nae bescreven. Eerst zo zullen in dese voirs. sluys wesen xlii gebinden ende sullen wesen over dat anderde bint gecarbeelt ende die carbelen sullen lanck wesen iii voet min iii duem gewrocht geliken die balcken dicke behalven dat scotdoerbint. Item dat scotdoerbint mitter scotdoer sel dat derde bint wesen ende die balcken ende den dreppel sellen wesen xiiii duem ende in die stijlen sel een sponge wesen gewrocht iiii duem breet daer die scotdoer in op ende neder sel gaen ende die sponge sel wesen gewrocht vanden wtcant van die stijlen an der tIJ sijde iiii duem ende der ander sijde vi duem, ende die stijlen sullen gepennet wesen in die quespen ende in die cloesterhouten mit dubbelde pennen ende boven wel gesloten ende wel vast gemaict na sijn heboren, behoudelic dat die quespe soe vier wtsteken sel datmen die stijlen dare op setten mach. Item zo zel dese voirs. sluys wesen vander lancte dat die oude sluys is ende niet corter, behoudelic dat dat scotdoerbint sel staen in sulker voege als voirs. is. Item die twie vlogelbinde sullen wesen voets kant viercant ende die vlogelbinde sullen wesen mit iiii stijlen ende iiii calveren ende een balck boven op die sluus gelegert om die aerde te scutten. Item dat doerbint sel wesen gewrocht mit twie balcken ende mit een dreppel daer die slach balcken of wesen sullen xv duem viercant, ende die stijlen daer nae ende die dreppel sel wesen xv duem breet ende sii duem dick. Item den dreppel van dat doerbint sel an elke sijde vander sluys hangen wesen gewrocht buten die ander stijlen ii-1/2 voet. Ende die balck boven alliens daer in dat gewrocht sel wesen om elke sijde van dat doerbint buten an die cledinge vander sluys een stijl in manieren van een vlogelbint, ende die stijl sel wesen vi duem dich ende ii roede voet breet, ende sel beneden in geset werden als die sluus gecleet is inden dreppel van dat doerbint gewrocht mit een penne, ende boven in die balck sel die stijl gewrocht wesen mit een penne vander sijde in geiaget in die balck, ende die stijlen om elke sijde sullen gesloten wesen mit ii nagels die men wt dienen mach alsmen die sluys vercleden moet ende die balck van dat doerbint dat buten die sluus steken sel selmen boven, besijden, tonder cleden al om ende omme mit alsulck diekelcx als die sluus boven mede gecleet wert, ende men sel tusschen dese voirs. ii stijlen ende die cledinge wel mossen ende an elke sijde van die stijlen selmen tnagelen een stucke planckx om dat mit wt te wellen. [121r] Item so sel wesen gewrocht op die slach balck tusschen die balcken in dat doerbint iiii calveren, and daer een scot planck op en sel dick wesen ii duem ende dat wel gesponget ende gemost na sijn behoren. Item zo zullen wesen gewrocht twie schoen schoren an die slach balck gepennet mit twie platen om elke sijde een vander sluys gelegert, daer of der scoen schoren ['oeck in gepennet' is crossed out] sullen wesen xi duem breet, x duem dich ende x voet lanck. Ende die platen sullen wesen daer den scoen schoren oeck in gepennet sullen wesen xii duem breet, vii duem dick ende xiki voet lanck. Item so selmen leggen after in die sluus an dat derde bint ener dwers die sluus vast gemaict mit twie planiren [plameen?] een balck voer dat doer varen ende sel wesen viii duem viercant. Item die balcken sullen wesen die niet wtgesondert en staen x-1/2 duem viercant. Item die stijlen sullen wesen x duem viercant. Item die quespen sullen wesen viii duem viercant sonder die vier die vore naester doer leggen sullen ende die doer ome gaen sel sullen wesen vi duem dich ende xii duem breet. Item die cloesterhouten sullen wesen xii duem breet ende vi duem dick. Item die gordinge sel wesen x duem breet ende v duem dick. Item dese voirsc. sluus sel wijt wesen tusschen die sijdel planken te meten also wijt als die oude sluys is. Item zo zel dese voirsc. sluus also hoech wesen tusschen die quespen ende die balcken te meten als die oude sluys is. Item die ramen daer die doeren off wesen sullen die sullen wesen x duem breet ende v duem dick mit ii stijlen op ende neer staende in elke raemt, ende sullen wesen vi duem breet ende v duem dick. Ende die planken daer die ramen mede gescept sullen wesen selmen buten op dat raemt overdwers spijkeren sonder in te spongen ende suyllen wesen also breet als dat raemt is ende sullen wesen ii duem dick van goeden gaven deventersen planken. Item zo zullen daer wesen vijf schoerbanden in die sluus ende zullen lanck wesen xv voet, daer die drie of leggen sullen te weten een midden tegen die doerstijl ende die ander twie an elke sijde een beneden in die sluus gelegert op die quespen ende sullen wesen x duem viercant. Ende noch die ander die ander twei an elke sijde een vander sluus gelegert an der stijlen streckende an die slachbalck ende sullen wesen x duem breet ende vi duem dick. [121v] Item onder den bodem vander sluus sullen wesen xiiii slichouten ende sullen dick wesen vii duem viercant, sonder dat voreste dat in die tYe leggen sel, sel wesen x duem viercant, ende des gelijcx sel wesen dat onder dat doerbint leggen sel des selmen die voirs. slichouten leggen in sulker voege dat die plancken over all op die slichouten vergadert worden. Ende die plancken daer den bodem of geleyt ende gemaict sel wesen sullen wesen also lanck dat die vier planken lanck valt sonder meer ende sullen wesen van goeden geven deventersen planken. Item dat slichout dat voer in die tYe leggen sel, daermen onder legen vier palen daer dat slichout op gepennet sel wesen, ende daer beneden onder wel geplanct an die palen voer dat in willen voer onder der sluys. Item des gelijcx so selmen een planck in delven an dat slichout dat onder dat doerbint leggen sel, ende die plancken sel also lanck wesen als den dreppiel van dat doerbint is, ende sel wesen ii voet breet ende ii duem dick wel gespijkert an dat slichout. Item after in die sluus an dat uterste slichout sel geplaet paelt wesen mit planken op ende neer staende also wijt als die sluus is ende die planken sullen wesen lanc viii voet ende ii duem dick ende wel gespijkert an dat slichout. Item beneden op die quespen selmen die geheel sluus doergaens decken mit sulke planken als den bodem of gemaict ende geleyt is ende die planken sellen wel dicht gevoecht wesen ende wel gespijkert ende die eynden vand die planken sullen enen all vergadert wesen op die quespen, ende an beyden sijden sel die sluus doergaens binnen gecleet wesen mit sulke planken als voirs. is van die cloesterhouten opwaert vier voet hoech genagelt an die stijlen mit houten nagelen, ende men sel een planck schoyen off voegen vanden dreppel van dat doerbint tot opten bodem toe ende die sel wesen wel vast gespijkert. Item so sel den nuwen bodem vander sluus leggen also lage alsinen redeliken mach ende men sel alle die oude bodemen ende alle hout wt winnen. Item alle planken die tot die voirs. sluus wesen sullen die sullen wesen vander dicte dat dat scampelyoen is datmen hem dair of geven sel, ende alle voirs. hout sel sijn maet houden op dat cleyn ronde te meten. Voert alle dat voirs. hout daer dese voirs. sluys off gewrocht sel worden sel wesen guet deventers kanthout sonder spint ende sonder rootollen, wercbaer op sijn maet. Ende all dit voirs. werck sel gewrocht wesen bij Leydsche roede voet ende die voet xii duemen. Vanden yserwerck Item daer die gordinge mede gespijkert sel wesen, daer sullen die spijkeren off wesen die iii van een lb. wegens die selmen die gordinge spijkeren op elke eynde mit ii spijkeren endse anders op elke stijl off bint een. [122r] Item die spijkeren daer dat dickelcx mede gespijkert sel wesen sullen wesen die vi van een lb. wegens, ende dat deckelcx sel gespijkert wesen in elke planck op elke bint mit twie spijkeren. Item die sijdel planken sullen gespijkert wesen in elke planck op elke stijl mit ii spijkeren ende sullen wesen die x van een lb. wegens. Item op dat doerbint sullen die planken gespijkert wesen elke planck mit vijf sulke spijkeren als die sijdel planken gespijkert worden ende die planken sullen wesen wel gemost. ende den bodem sel gespijkert wesen mit middel nagel. Item so wie dat dese voirs.l sluus an neemt te maken die sel dat oude hout dat vander ouder sluus comt selve hebben ende houden. Item so wie dese voirs. sluus an neemt te maken die sel borge setten voer die sluus daer den hogen heemr. ende die landen die die sluus toebehoeren angenoecht. Ende dese voirs. sluus selmen te vollen op leveren gemaict ter sinte Bertelmees dage naistcomende van hout, van yser ende van aerde nader bestedinge voirs. Item so willen die hoge hiemrade van Rijnlant dese voirs. sluus besteden bij ponden xl nye placken voer een lb. gerekent yoff ander payment hoire wairde. Ende die dage van betalinge sullen wesen den eersten dach ses weken nader bestedingen, den anderden dach ses weken daer nae, ende den derden sel wesen als die voirs. sluus gemaict ende vollen op gelevert is ten prijse vanden hogen hiemraet. Item werde dese voirs. sluus niet gemaict ten voirnoemden dage nader bestedinge voirs. vanden hogen hiemraet hier voir gescreven dat wouden sij corigieren nader misdaet. Item so sullen die geen die dese sluus an nemen den hogen hiemraet geven voer hem ende voer horen dienaren te ritsoen alos van outs gewoenlic is ende op dese tijt den derden penninck van gracien gelicht is om overmids dat sommige landen die daer in gelden seer snode sijn vii eng. nobel ende een nobel te wijncoop. Item den hogen hiemraet van Rijnlant geieden dat geen van horen dienaren noch ambocht beware hem en verbinde venuet [vennot?] te wesen noch paert noch deel te hebben an dese voirs. sluus off an enich werck dat bijden hogen hiemraet besteet wort op correxie vanden hiemraet. Ende waer oeck enich tymmerman die enich werch an naem mit enich vanden voirn. dieners yoff ambocht bewares dat soude wesen ende staen tot correxie vanden hiemraet. [122v] Item die sluus van Riedwijck ende Nuwerkerck mit die amb. die daer inhoren heeft an genomen Dirck Jans z. vander Hoerne inder manieren ende voerwaerden als voirs. is om v c lxxxii lb. paym., daer borge vair zijn Louwerijs Jans z. sijn broeder, Dirc Louwen z., Egbert Gerijts z. van Homade ende Jacob Florijs z. mit gesamender hant ende elcx voer all, des geloefde Dirc Jans z. voirs. elcx van hem luyden hier of scadeloes te houden. Item die sluus van Alphen mit die ambochten die daer in horen heeft angenomen Willem Reyners z. inder manieren ende voerwaerden als voirs. is om v c xcviii lb. paym., daer borge voer zijn Pieter Reynouts z., Clais Reynouts z., Rutger Pieters z., Jan Symon ende Gerijt Wouters z. mit gesamender hant ende elcx voer all, des geloefde Willem Reyners z. voirs. hem allen hier of scadeloes te houden.
English Summary
Invitation to tender offers for reconstruction of the Riedwijk, Vriesekoop, Ter Aar, Schoot, Albrechts Vierendeel van Bosch, and Outshoorn sluice and the Alphen, Leiderdorp, Warmond, Groenswaard, and Hillegom sluis, with specifications for the work to be done. Dirk Janszoon van der Hoerne took on the Riedwijk sluice for 582 lb., and Willem Reynerszoon took on the Alphen sluice for 598 lb.
Keywords
repairs; reconstruction; specifications; alcmade, willem van; sluices; woude, jacob van der; rietwijk; poelgeest, jan van; noortich, jan van; hoerne, dirc janszoon van der; louwerijs janszoon; dirc louwenzoon; jacob florijszoon; homade, egbert gerijtszoon van; scoten, ijsbrant van; zwieten, dirc van; zwieten, hughe van; vriesekoop; ter aar; schoot; oudshoorn; aelbrechts vierendeel van bosch; alphen; leiderdorp; warmond; groenswaard; hillegom; rietwijkersluis; alphenersluis; willem reynerszoon; pieter reynoutszoon; claes reynoutszoon; rutger pieterszoon; jan symon; gerijt wouterszoon
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
alcmade, willem van 57 / 58 1429 1469 1527
alphen 35 / 44 1284 1462 1470
alphenersluis 2 / 2 1444 1444  
groenswaard 14 / 15 1284 1465 1525
hillegom 4 / 5 1444 1466 1482
leiderdorp 18 / 19 1399 1462 1471
louwerijs janszoon 2 / 2 1460 1460  
noortich, jan van 8 / 13 1438 1469 1474
oudshoorn 6 / 7 1429 1468 1473
poelgeest, jan van 24 / 27 1438 1469 1474
reconstruction 61 / 71 1406 1469 1472
repairs 50 / 62 1372 1469 1472
rietwijk 8 / 8 1443 1457  
schoot 8 / 8 1437 1468  
scoten, ijsbrant van 50 / 53 1438 1460 1474
sluices 65 / 68 1253 1469 1470
specifications 44 / 48 1330 1469 1469
ter aar 7 / 7 1443 1462  
vriesekoop 6 / 6 1434 1449  
warmond 5 / 8 1443 1469 1483
woude, jacob van der 4 / 8 1425 1459 1477
zwieten, dirc van 8 / 12 1399 1460 1474
zwieten, hughe van 1 / 4     1477

 

Record #475 prev record   Date   next record  top of page
1469-06-27
Location Type of Document
OAR12, 054v-a Consent
Text
[149] Item gheconsenteert den inghelanden van Benthuysen een vaert te maken achte voeten wijt ende die hoefden diest dair in maken sullen sellen wesen seven voeten wijt beghinende an die costers huys tot in die Heemsloot, ende dese vaert sullen maken elcx neffens sijn lant, ende sellen bescouwen die scout ende heemraden van Benthuysen als sy andere wege ende wateringe scouwen duerende tot die heemrader weder seggen, gedaen op sinte Jans scouwe anno lxix.
English Summary
Permission for Benthuizen to dig a canal 8 feet wide (7 feet wide at bridge heads) beginning near the koster's (sextons's) house and extending to the Hemsloot. Those along the canal are responsible for its upkeep. The schout and heemraden of Benthuizen will schouw (inspect and maintain) it like all other roads and canals in the ambacht.
Keywords
benthuizen; canals; construction; specifications; hoofden; bridges; costers huys; heemsloot; schouwen; schouten; kroosheemraden
Notes
See OAR15, 30r-c.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
benthuizen 24 / 24 1330 1469  
bridges 47 / 54 1284 1468 1472
canals 66 / 67 1356 1465 1483
construction 69 / 73 1361 1462 1473
hoofden 4 / 5 1406 1466 1472
kroosheemraden 75 / 84 1284 1465 1471
schouten 81 / 88 1284 1468 1471
schouwen 94 / 101 1284 1467 1471
specifications 45 / 48 1330 1469 1480

 

Record #512 prev record   Date   next record  top of page
1469-09-28
Location Type of Document
OAR12, 088v-a-089r Vonnis
Text
[054] Karol bijden genade goids hertoge van Bourgonen, van Lotrijk, van Brabant, van Limburch ende van Luttenburch, grave van Vlainderen, van Arthois, van Bourgonen, palatijn van Henegouwen, van Hollant, van Zeelandt ende van Namen, mercgrave des Heyligen Rijx, here van Vrieslandt, van Salijns ende van Mechelen, doe condt allen luyden dat onse lieve getrouwe rade gheminde die hoge hiemraets van Rijnlant onse stedehouder ende raedt van Hollandt te kennen gegeven hebben datter van allen ouden tijden tusschen onsen landen van Delflandt ende van Schielant an die een zijde ende onse landen van Rijnlant gelegen onder die hyemraetscip van Rijnlandt an dander sijde een lantscheydinge, zytwinde ende waterkeringe gelegen heeft die na ouden gewoenten sculdich soude wesen tien roeden breedt geheel te blijven leggen ende datmen na ouden kueren op tien roeden na desen lantscheydinge, zytwinde of waterkeringe niet sculdich en soude wesen te delven op sestien penninge boeten dair to geordineert ende dat niet iegenstanen enige onse ondersaten inder hiemraetscip van Rijnlandt geseten der voirsc. lantscheydinge, zuytwinde ende waterkeringe over lange jaren geleden noch huyden sdages te na gedolven hebben dair zij van onsen dijckgrave van Rijnlant of bekuert ende ten rechte getogen zijn voirden hogen hiemraet van Rijnlandt voirsc. om boeten dair of te hebben, wair op die voirsc. hiemraet van Rijnland voert te kennen gegeven hebben dat al ist soe dat die ingelande van Rijnlant voirsc. niet beschadicht en souden wesen en waren die voirsc. lantscheydinge, zutwinde of waterkeringe al heel wech gedolven mits dat zij dair hoir water over Delflandt ende Schielant losen souden also hoir water hoger is, noctans en willen die voirsc. hiemraets dat niet gehougen datmen boven ouder gewoonten die voirsc. lantscheydinge, zytwinde ende waterkeringe wech dolven of te nae dolven sal zij en willen die bruekige van dien corugieren? ende in brueken kennen ende wijsen. Ende om dat hem dunct dat die gene die gebruuct hebben in tgenc dat voirsc. staet mede onse landen van Rijnlant misdaen hebben boven die boeten dair in vorbuert ende die noch hier na dair in misdoen sullen welke misdoet die voirsc. hiemraet ende van dat dair of comen sel ende ons lants oirbair van Rijnlant an sluysen ende an anderen saken die onse voirsc. landen mitter wesen sullen willen bekecen ende laten gevende mede hoir wal dair sij dat wal souden mogen doen na hoir gewoonten alsoe zij tot ons lands oirbair te doen hoirre eede gedaen hebben mogen en begeven zij dair van te hebben onse brieve van ------ ende omlof, dit aldus te mogen doen sonder begrip oetmoedeken dair om biddende, ende wairt ons die bode vanden hogen [89r] hiemraet van Rijnlandt redeliken ende goet dunck wesen gefundert opten oirbair ende bate van onsen voirsc. lande, soe is dat wij den hogen hiemraet van Rijnlant gegunt, geoirloft ende geconsentiert hebben gunnen, oirloven ende consenteren mit deser brieve dat zij mitten genen die aldus die voirsc. lantscheydinge, zytwinde ende waterkeringe te nae gedolven hebben of noch dolven sullen bij hore consente sullen mogen componeren ende overdragen tot ons lands oirbair van Rijnlandt voirsc., ende van dat dare of comen sal dat zij dat sullen bekeren [bekecen?] in ons voirsc. lands oirbair alsoe hem dat bij horen eede voirsc. sal duncken wesen. Ende om dit aldus te doen, soe geven wij hem volcomen macht, behoudeliken dat die voirsc. hiemraden der lantscheydinge, zytwinde ende waterkeringe niet nader dan vier roede voirtan en sullen consenteren te delven dair sij niet naerder op dese tijt gedolven en is ende behoudeliken mede in allen anderen saken ons oude erven enen ygeliken sijns recht. Gegeven onder onse zegele hier an gehangen opten acht ende twintichsten dach van septembri int jair ons heren duysent vierhondert negen ende tsestich aldus onder geteykent. Bij mynen here den hertoge ter relatie van den stedehouder ge----- vander raide van Hollant, Zelant, etc. -------.
English Summary
Copy of a charter from Charles the Bold, Duke of Burgundy, to the hoogheemraden of Rijnland concerning the need to prosecute those digging peat too closely to the landscheiding (watershed embankment between Rijnland on the one side and Delfland and Schieland on the other) . The heemraden should not allow digging within 4 roeden; an old charter set at least a buffer of 10 roeden which must be maintained and the landscheiding itself is to be 10 feet wide.
Keywords
charles the bold, duke of burgundy; holland, raad van; stadhouder; delfland; schieland; landscheiding; zijdwinde; peat digging; waterkering
Notes
Original OAR1349. Published in van Leeuwen, p. 107, and Meylink, nr. 251.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
charles the bold, duke of burgundy 1 / 2     1470
delfland 2 / 2 1394 1394  
holland, raad van 5 / 7 1363 1451 1470
landscheiding 5 / 7 1394 1451 1470
peat digging 39 / 43 1392 1466 1470
schieland 12 / 13 1391 1460 1470
waterkering 5 / 5 1284 1455  
zijdwinde 8 / 9 1255 1452 1473

 

Record #476 prev record   Date   next record  top of page
1469-10-03
Location Type of Document
OAR12, 054v-b Consent
Text
[150] Item die heemraders hebben gheconsenteert Dirc Dircx z. van Beest dat hi sulck lant als hi leggende heeft in die ambocht van Zuijtwijck ghehieten Splinters voet op die Gou kade sal omme bekaden ende dat ghedaen wesende sal hi moghen legghen een huelkijn doer die Goude kade om water daer in mede ende wt te laten duer die huele uter Goude op sijn lant sonder mit dien water yemant te beschadigen ende wair yemant die hi dair mede beschadichtde dien scade soude hi beteren bijder heemraet duerende tot der heemrade weder seggen, gedaen opte bamis scouwe anno lxix.
English Summary
Permission for Dirck Dircxzoon van Beest to encircle his land along the Gouwekade in the ambacht of Zuidwijk known as Splintersambacht (Boskoop) with a dike. Thereafter he may put a culvert or small bridge (heulkijn) through the Gouwekade to let water in and out without damage to anyone else. All damage caused must be compensated via the hoogheemraden.
Keywords
beest, dirc dircxzoon van; zuidwijk; splinters voet; gouwekade; ommedijken; heulen; irrigation; polder formation
Notes
See OAR15, 30v-b. See record #477.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
gouwekade 2 / 6 1465 1465 1470
heulen 13 / 17 1443 1465 1469
irrigation 2 / 3 1465 1465 1469
ommedijken 7 / 8 1440 1468 1469
polder formation 6 / 7 1399 1465 1469
zuidwijk 3 / 4 1330 1448 1469

 

Record #477 prev record   Date      top of page
1469-10-03
Location Type of Document
OAR12, 055r-a Consent
Text
[151] Item dit selve ende des ghelijcx is geconsenteert Jan die Backer xv morgen lands omme te bekaden gelegen naest Dirc Dircx z. voirsc. sijn lant in alre manieren als voirsc. is, ghedaen op die bamis scouwe anno lxix.
English Summary
Permission for Jan die Backer to do as Dirck Dircxzoon van Beest has done -- to encircle his land along the Gouwekade in the ambacht of Zuidwijk known as Splintersambacht (Boskoop) with a dike. Thereafter he may put a culvert or small bridge (heulkijn) through the Gouwekade to let water in and out without damage to anyone else. All damage caused must be compensated via the hoogheemraden.
Keywords
jan die backer; polder formation; ommedijken; heulen; irrigation; dirc dircxzoon; zuidwijk
Notes
See OAR15, 30v-c. See record #476.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
heulen 14 / 17 1443 1469 1471
irrigation 3 / 3 1465 1469  
jan die backer 2 / 2 1465 1465  
ommedijken 8 / 8 1440 1469  
polder formation 7 / 7 1399 1469  
zuidwijk 4 / 4 1330 1469  

 

 

Author Publication Home
William H. TeBrake
Maine, USA, June 2006
Rijnland
OAR11, OAR12, OAR13
www.oudleiden.nl

 

Hoogheemraadschap Rijnland
OAR 11, 12, 13 : 1253 - 1564
OAR records in previous Year View: Record details
Year 1468
OAR records in next Year

 

 

Record #471     Date   next record  top of page
1468-02-23
Location Type of Document
OAR12, 054r-a Consent
Text
[145] Item het is geconsenteert Willem Onderwater met sijn kinderen, Jacob Vrancke z. mit sijn mede ghesellen een gat te mogen maken duer den ommedijc met een scotduer te houden buten den bueren kost duerende tot der heemraden weder seggen.
English Summary
Permission for Willem Onderwater and his children and Jacob Vranckezoon and his associates to put a sluice (scotduer) in the ommedijk and maintain it without cost to their neighbors.
Keywords
willem onderwater; jacob vranckenzoon; doorsteken van kaden; ommedijken; schotdeuren; sluices
Notes
See OAR15, 24r-b.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
doorsteken van kaden 3 / 4 1433 1466 1468
ommedijken 5 / 8 1440 1456 1468
schotdeuren 2 / 3 1446 1446 1472
sluices 63 / 68 1253 1463 1469

 

Record #472 prev record   Date   next record  top of page
1468-05-03
Location Type of Document
OAR12, 054r-b Consent
Text
[146] Item die dijcgrave ende heemrade hebben gheconsenteert den ambocht bewaerer van der Schoot dat hi dat morgen gelt vanden ambocht sal mogen mit rechte in winnen mit den dagelicxen recht van den ambocht gelijc of hijt dede mit des dijcgraven ende heemraden bode durende tot horen weder seggen.
English Summary
Permission for an official from Schoot to collect morgengeld of the ambacht under the legal authority of the ambacht as if it had been done in the presence of the assistant to the dijkgraaf and hoogheemraden.
Keywords
procedures; ambachtsbewaarders; schoot; morgengeld; heemraadsbode; bode van rijnland; jurisdiction
Notes
See OAR15, 24v-a.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
ambachtsbewaarders 35 / 41 1436 1463 1523
bode van rijnland 8 / 8 1433 1458  
heemraadsbode 2 / 2 1451 1451  
jurisdiction 11 / 11 1255 1453  
morgengeld 28 / 31 1361 1463 1477
procedures 69 / 71 1400 1465 1484
schoot 7 / 8 1437 1462 1469

 

Record #473 prev record   Date   next record  top of page
1468-06-28
Location Type of Document
OAR12, 054r-c Consent
Text
[147] Item dien van Soeterwoude is geconsenteert een gat te delven duer den ommedijck die leecht tusschen Vranck Mees z. ende Jan Aelwijns s. ende een brugge dair in te leggen ende te houden, gedaen op sinte Pieters ende Pouwels avont anno lxviii.
English Summary
Permission for Zoeterwoude to breach the Ommedijk in the piece of land lying between Vranck Meeszoon and Jan Ailwijnszoon and to place a bridge in the gap on condition that they maintain it themselves.
Keywords
zoeterwoude; ommedijken; vranck meeszoon; bridges; jan aelwijnszoon; doorsteken van kaden
Notes
See OAR15, 25v-c.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
bridges 46 / 54 1284 1467 1469
doorsteken van kaden 4 / 4 1433 1468  
jan aelwijnszoon 2 / 2 1455 1455  
ommedijken 6 / 8 1440 1468 1469
zoeterwoude 34 / 37 1330 1462 1472

 

Record #519 prev record   Date      top of page
1468-11-12
Location Type of Document
OAR12, 099v-c-100r Scheiding
Text
[026] Item die dingtail ende kenninge hangende tusschen den scout van Oudshoern ende Louwerijs Willemszoon, Claes Daemszoon ende Jacob Dircx Aelbrechtszoon, dair up den dach of was om vonnisse dair af te wijsen, hebben die partien geset in handen vanden heemrade ghenoechlic dat te sceyden ende hebben hem an beyder sijden gesubmitteert [100r] dair af ende gheloeft an beyden syden op een pene van 200 gouden lewen te verbueren tegen den dijcgrave ende heemrade van Rijnlant soe wat sij dair of seggen ende wtspreken sullen. Ende al worde die pene verbuert, nochtans sal dat seggen voirtgaen. Gedaen op sinte Lebuijns dach tot Leyden anno 68.
English Summary
Settlement of an unspecified dispute between the schout of Oudshoorn vs. Louwerijs Willemszoon, Claes Daemszoon, and Dirck Aelbrechtszoon; both parties have turned to the hoogheemraden for a ruling which both promise to accept.
Keywords
kenning; dingtaal; oudshoorn; schouten; louwerijs willemszoon; claes daemszoon; jacob dirc aelbrechtszoon
Notes
See OAR15, 26v-b.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
dingtaal 5 / 5 1445 1457  
kenning 10 / 10 1437 1457  
oudshoorn 5 / 7 1429 1445 1469
schouten 80 / 88 1284 1466 1469

 

 

Author Publication Home
William H. TeBrake
Maine, USA, June 2006
Rijnland
OAR11, OAR12, OAR13
www.oudleiden.nl

 

Hoogheemraadschap Rijnland
OAR 11, 12, 13 : 1253 - 1564
OAR records in previous Year View: Record details
Year 1467
OAR records in next Year

 

 

Record #378     Date      top of page
1467-06-30
Location Type of Document
OAR12, 031r-b Keur
Text
[194] Item op die selve tijt wort bijden dijcgrave ende heemraet ghekuert datmen voirt an den Rijn niet meer scouwen noch maken en sal beghinnende van Heymans brugge tot die Gousluys toe om overmits dat den heemr. an ghebrocht wort dat dat niet nutte noch oirbairlick en is, durende totter heemraders weder seggen. Gedaen opten rechtdach des dijnxdaghes nae sinte Jan tot Leyden, anno lxvii.
English Summary
Dijkgraaf and heemraden concluded that the Oude Rijn, between the Heimansbrug and the Gouwesluis, probably doesn't need to be inspected by them any longer.
Keywords
rijn; schouwen; heymansbrug; gouwesluis; maintenance; bridges
Notes
See OAR15, 13r-a.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
bridges 45 / 54 1284 1462 1468
gouwesluis 11 / 12 1284 1460 1525
heymansbrug 3 / 3 1432 1435  
maintenance 72 / 85 1356 1464 1469
rijn 26 / 30 1284 1464 1469
schouwen 93 / 101 1284 1465 1469

 

 

Author Publication Home
William H. TeBrake
Maine, USA, June 2006
Rijnland
OAR11, OAR12, OAR13
www.oudleiden.nl

 

Hoogheemraadschap Rijnland
OAR 11, 12, 13 : 1253 - 1564
OAR records in previous Year View: Record details
Year 1466
OAR records in next Year

 

 

Record #469     Date   next record  top of page
1466-05-06
Location Type of Document
OAR12, 053v-b Consent
Text
[143] Item die dijcgrave ende heemrad van Rijnlant hebben gheconsenteert Willem van Foreest dat hij mit sinen scout van sinen ambocht van Middelb. sal hebben twe scouwen in sinen voirsc. ambocht, die een in die meye ende die ander tot bamisse om te scouwen tot des ambochts voirsc. oirbair ende profijt.
English Summary
Permission for Willem van Foreest to schouw (inspect and maintain) his ambacht of Middelburg with his schout in May and again at Bamis (October 1).
Keywords
schouten; middelburg; foreest, willem van; ambachtsheer
Notes
See OAR15, 19r-c.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
ambachtsheer 4 / 4 1442 1450  
middelburg 5 / 7 1330 1449 1469
schouten 79 / 88 1284 1463 1468

 

Record #470 prev record   Date   next record  top of page
1466-05-06
Location Type of Document
OAR12, 053v-c Consent
Text
[144] Item die dijcgrave ende heemrade van Rijnlant hebben gheconsenteert Claes van Hairlem een gat te delven bij sijn huys doer die kade diemen gaet opten Hogen veen ende sal dair maken twe hoofdens mit bomen ende leenen dat dair nymant by bescadicht en wort noch clachte over coomt duerende tot der heemrade wederseggen, gedaen opte meye scouwe anno lxvi.
English Summary
Permission for Clais van Hairlem to breach the dike in front of his house that leads to Hogeveen and to bridge the gap with two bridge heads and a bridge surface with railings so that no one will be inconvenienced.
Keywords
hairlem, claes van; hogeveen; boomen; leenen; hoofden; doorsteken van kaden
Notes
See OAR15, 20r-a.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
doorsteken van kaden 2 / 4 1433 1433 1468
hogeveen 10 / 11 1434 1454 1469
hoofden 3 / 5 1406 1455 1469

 

Record #377 prev record   Date      top of page
1466-07-01
Location Type of Document
OAR12, 031r-a Keur
Text
[193] Item, want die luyden niet af en laten turff de delven tegen der heemraders kuere inden ambocht van Hilleghom ende dair omtrent vten lande bijden meer ghelegen om der cleynheit wil vanden boeten die sy dair an verbueren, soe hebben die dijcgrave ende heemraders van Rijnlant die kuere vander turff delvinge voirsc. verclairt ende vernuwet indie manieren hier nae bescr. Also voirtijts ghekuert is bijden dijcgrave ende heemraders van Rijnlant dat nymant turff delven en sal of vijftich roeden nae der mere anders dan in Bennenbroeck, soe kueren die voirsc. dijcgrave ende heemraders op dese tijt dat nymant voirt an turff delven en sal binnen den voirsc. mercken dan op elke morgen lants op hem selven vier dachvelt turff. Ende soe wie meer dair en boven dolve tegen der voirsc. kuere die sal van elcken dachvelt turfs dat hi wt een morgen lants boven der voirsc. kuere ghedolven sal hebben verbueren X pont. Gedaen opten rechtdach tot Leyden, anno lxvi, des dijnxdages na sinte Jans dach.
English Summary
Because residents of Hillegom and others have continued to dig too much peat, the hoogheemraden have clarified the keur on limiting peat digging to no closer than 50 rods of the lakes (except for Bennebroek), etc. From thenceforth they may dig only 4 dagvelds of peat per morgen on their own land. One dagveld was the quantity of peat excavated from a pit 15 rods long and 10 turves wide and deep.
Keywords
hillegom; meren; lakes; bennebroek; peat digging; haarlemmermeer; dagvelden
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
bennebroek 4 / 4 1436 1447  
dagvelden 4 / 4 1436 1447  
haarlemmermeer 8 / 10 1392 1457 1471
hillegom 3 / 5 1444 1452 1469
lakes 10 / 12 1417 1464 1471
meren 9 / 11 1436 1464 1471
peat digging 38 / 43 1392 1464 1469

 

 

Author Publication Home
William H. TeBrake
Maine, USA, June 2006
Rijnland
OAR11, OAR12, OAR13
www.oudleiden.nl

 

Hoogheemraadschap Rijnland
OAR 11, 12, 13 : 1253 - 1564
OAR records in previous Year View: Record details
Year 1465
OAR records in next Year

 

 

Record #464     Date   next record  top of page
1465-03-12
Location Type of Document
OAR12, 053r-a Consent
Text
[138] Item die dijcgrave ende heemraden voirsc. hebben geconsenteert Willem van Lewen dat hi den ouden wech ghelegen tot Voerschoten bij sinte Niclaes huysken ende is gheheten den wech [genaamd den wech door Heere Heijnrics lant en toebehorend aan Zoeterwoude, te mogen gebruiken en er tot opzeggen een hek op te zetten.]
English Summary
Permission for Willem van Lewen to use the old road near Sint-Nicolaeshuis in Voorschoten, known as the road through Heere Heijrics lant and belonging to Zoeterwoude, and to use it and put a fence on it until relinquished.
Keywords
leeuwen, willem van; oude weg; voorschoten; sint-niclaeshuis; den wech
Notes
See OAR15, 15v-a, which provides the remainder of this truncated entry.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
leeuwen, willem van 4 / 4 1363 1455  
oude weg 2 / 2 1454 1454  
sint-niclaeshuis 2 / 2 1434 1434  
voorschoten 14 / 16 1330 1459 1472

 

Record #465 prev record   Date   next record  top of page
1465-03-12
Location Type of Document
OAR12, 053r-b Consent
Text
[139] Item den scout ende heemraden van Benthuysen is geconsenteert bijden heemraden van Rijnlant dat si alle hair wateringen binnen Benthuysen ende hair vaerten scouwen moghen alsoe wijt ende also nauwe als oirbair ende nutte wesen sal tot des ghemeens lants behoeff in Benthuysen ende dat bij horen ede.
English Summary
Permission for schout and kroosheemraden of Benthuizen to decide the extent of the schouw (inspections and assignment of maintenance responsibilities) of all the canals and waterways within their ambacht and to do so in such a manner that the entire ambacht will benefit.
Keywords
procedures; benthuizen; canals; schouwen; kroosheemraden
Notes
See OAR15, 15v-b.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
benthuizen 22 / 24 1330 1462 1469
canals 65 / 67 1356 1463 1469
kroosheemraden 74 / 84 1284 1463 1469
procedures 68 / 71 1400 1463 1468
schouwen 90 / 101 1284 1464 1465

 

Record #466 prev record   Date   next record  top of page
1465-07-23
Location Type of Document
OAR12, 053r-c Consent
Text
[140] Item opten xxiii dach in julio anno lxv sijn die heemraden van Rijnlant vergadert gheweest tot Leyden ende hebben gheconsenteert dien van Snijdelwijc, Poelgen ende van Groensvoirt dat sy een scouwe leggen sullen moghen op die Back wateringe ende die scouwen tot des lants oirbair, ghedaen anno lxv op sinte Jans scouwe.
English Summary
Permission for Snijdelwijk, Poelien, and Groenswaard to schouw (inspect and maintain) the Backwetering for the benefit of the common good.
Keywords
snijdelwijk; groenswaard; poelien; schouwen; backwetering
Notes
See OAR15, 17r-a. See also record #467.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
backwetering 4 / 5 1401 1460 1465
groenswaard 12 / 15 1284 1457 1465
poelien 10 / 13 1330 1451 1465
schouwen 91 / 101 1284 1465 1465
snijdelwijk 10 / 13 1284 1457 1465

 

Record #467 prev record   Date   next record  top of page
1465-07-23
Location Type of Document
OAR12, 053r-d-053v Consent
Text
[141] Item voirt is den selven gheconsenteert die streck vaerten ghelegen tusschen Alphenre vaert ende die Back wateringe die te scouwen mede tot nutscap ende profijt des ghemeens lands ende dese dwers vaert salmen beghinnen te maken tot in die Backweteringe ende tot in Alphenre vaert toe ende dair toe een tijdtwech een roede breet langhes die dwers [53v] vaert an die oostzide van die dwers vaert, gedaen optie voirsc. scouwe.
English Summary
Permission for Snijdelwijk, Poelien, and Groenwaard to the schouw (inspect and maintain) the area canals between the Alphen vaart and the Backwatering for the benefit of the land. Along the east side of the cross canals that will connect the Alphen vaart and the Backwatering, they are to provide a lijdweg or path one rod wide.
Keywords
snijdelwijk; groenswaard; poelien; schouwen; backwetering; alphenervaert; dwarsvaart
Notes
See OAR15, 17r-a. See record #466.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
backwetering 5 / 5 1401 1465  
groenswaard 13 / 15 1284 1465 1469
poelien 11 / 13 1330 1465 1473
schouwen 92 / 101 1284 1465 1467
snijdelwijk 11 / 13 1284 1465 1473

 

Record #518 prev record   Date   next record  top of page
1465-07-23
Location Type of Document
OAR12, 099v-b Scheiding
Text
[025] Item Heynric Claiszoon is gheeyghent 23 dagen in julio anno 65 in Katrijn Jacob Dricxzoon lant gelegen in dambocht van Hasertswoude bijden dijcgrave ende hogen heemrade van Rijnlant, welc lant hi cofte om 14 placken, mit voirwairde dat hijt voirseiden lant vrij antasten souden van alle oncosten die upt voirseiden lant verschenen ende gecomen waren, tot den dach toe dat hem tvoirseiden lant vercoft worde bij Dirck van Bossch, bode der hoger heemrade van Rijnlant, op sinte Jans scouwe anno 65.
English Summary
Report that Heijnic Claiszoon has become owner of land next to the land of Katrijn Jacob Dircxzoon in Hazerswoude which he bought from the dijkgraaf and hoogheemraden of Rijnland for 14 plakken. It is agreed that he will have this land free of all obligations from before the day he purchased it. The middleman in this agreement was Dirck van Bossch, the heemraad's bode.
Keywords
heynric claeszoon; katrijn jacob dircxzoon; hazerswoude; bosch, dirc van, bode
Notes
See OAR15, 17r-d.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
hazerswoude 43 / 46 1330 1462 1473
heynric claeszoon 1 / 2     1528

 

Record #468 prev record   Date   next record  top of page
1465-10-08
Location Type of Document
OAR12, 053v-a Consent
Text
[142] Item die heemraden hebben geconsenteert Jan die Backer dat hij sulc lant als hi leggen heeft an die Goude kade in Randenb. sal al omme bekaden ende dat ghedaen wesende sal hi mogen leggen een huelkijn duer die Goude kade om water dair in mede in te laten duer die huele uter Goude op sijn lant sonder mit dien water yemant te besceydingen ende wairt dat hi yemant dair mede bescadichde dien soude sal hi ghelden bijden heemrad.
English Summary
Permission to Jan die Backer encircle his land on the Gouwekade in Randenburg with an embankment (omme bekade) and to put a small bridge or culvert (huelkijn) through the Gouwekade to bring water into his land. If anyone is damaged by this, Jan die Backer must compensate via the hoogheemraden.
Keywords
jan die backer; gouwekade; randenburg; heulen; irrigation; polder formation
Notes
See OAR15, 17v-g.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
gouwekade 1 / 6     1469
heulen 12 / 17 1443 1463 1469
irrigation 1 / 3     1469
jan die backer 1 / 2     1469
polder formation 5 / 7 1399 1457 1469
randenburg 10 / 11 1284 1457 1525

 

Record #507 prev record   Date      top of page
1465-10-09
Location Type of Document
OAR12, 085v-a Vonnis
Text
[049] Ic Symon Vrederick, drossaet slants van Arkel ende baeliu slants van Voorn tot deser tijt, doe condt allen luyden also ic inder jare alsmen screef ses ende viertich lest leden bijder hooch hyemraden van Rijnlant gecoren bin geweest oock mede hyemraet te wesen ende want ic overmits andere diensten die ic van mijns genadigen heren wegen van Chairloes te regieren hebbe ende oock mede van anderen noch ooc hude sdages niet toe geseten en bin, soe bekenne ic in die rechte wairheit dat ic die voirsc. hieymraetscip om minen eedt mede te quiten met regieren en mach als een goet man van sijns eeds wegen sculdich is te doen hebbe, dair om mit voirdachten sinne dat voirsc. hyemraetscip gelijc als ic dair in gecoren bin geresigneert hebbe ende resignere mit desen minen brieve in handen voirden gemene hooch hyemrade om bij hen luyden na horen privilegien ende rechten in mijn stede enen anderen notabelen man tot enen hyemraet te kiesen sulck als hen nut ende oirbairlic sal duncken, ende want my Symon voirsc. mit volcomen meninge dit aldus geliest, soe hebbe ic des toirconde desen brief open gescriven mit mijns selfs hant ende minen zegel hier an gehangen, gedaen negen dage in octobri int jair ons heren duysent vierhondert vijf ende tsestich.
English Summary
Simon Vrederick van Zwieten, droosaart of the land of Arkel and bailiuw of the land of Voorne, a member of the hoogheemraadschap since 1446, resigns, citing duties he owes the lord of Charlerois (i.e., Charles the Bold or Karel de Stoute).
Keywords
zwieten, symon vrederic van; drossaert; arkel; baljuw; voorne, land van; heemraden; resignation
Notes
See OAR609, of which this is a copy.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
baljuw 9 / 9 1361 1460  
heemraden 12 / 13 1255 1453 1506
resignation 2 / 2 1448 1448  
zwieten, symon vrederic van 7 / 7 1438 1460  

 

 

Author Publication Home
William H. TeBrake
Maine, USA, June 2006
Rijnland
OAR11, OAR12, OAR13
www.oudleiden.nl

 

Hoogheemraadschap Rijnland
OAR 11, 12, 13 : 1253 - 1564
OAR records in previous Year View: Record details
Year 1464
OAR records in next Year

 

 

Record #374     Date   next record  top of page
1464-06-27
Location Type of Document
OAR12, 030v-a Keur
Text
[190] Item die dijcgrave ende hyemrad van Rijnland hebben eendrachtelic gekuert dat voort aen niement in Sloter ban in Oestorper ban turf delven en sel op hondert roeden na der meeren ende op vijfhondert roeden nae den dijck noch ghien turf wt den lande te voeren op een boete van x lb. Gedaen op sinte Jans scouwe. Anno lxiiii.
English Summary
Limit peat digging in Sloten and Ostdorp to no closer than 100 rods from the lakes and 500 rods from the dike.
Keywords
peat digging; sloten; osdorp; meren; lakes; hoge zeedijk; spaarndammerdijk
Notes
See OAR15, 14v-b.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
hoge zeedijk 25 / 34 1255 1460 1477
lakes 9 / 12 1417 1447 1466
meren 8 / 11 1436 1447 1466
osdorp 12 / 13 1405 1460 1477
peat digging 37 / 43 1392 1463 1466
sloten 11 / 12 1405 1453 1477
spaarndammerdijk 26 / 36 1255 1460 1477

 

Record #375 prev record   Date      top of page
1464-06-27
Location Type of Document
OAR12, 030v-b Keur
Text
[191] Item die dijcgrave ende hyemraders van Rijnlant hebben eendrachtelic gekuert datmen den Rijn voert scouwen sel dair tot nv toe ghien scouwe op gelegen en heeft an die oostzyde van Leyden, datmen die voort an scoon maken sel an beyden siden gelijc men den Rijn an beyden eyden doet dat nv ter scouwe leyt, wtgenomen van Heymans brugge tot der Goude sluys toe. Dair en selmen die noort side vander Rijn niet maken overmits dattet van node is dat die wallen an die side bewassen om dat ofvaren vanden scepen. Dit sel gedueren tot der hyemraders weder seggen. Gedaen op sinte Jans scouwe, anno lxiiii.
English Summary
Order that the Oude Rijn must be inspected east of Leiden as well where, until then, none had been done: must be cleaned on both sides as specified for sections currrently subjected to inspections. In particular, the north bank from Heimansbrug to the Gouwesluis must be maintained as it now is with vegetation sufficient to prevent erosion of banks by ship wakes.
Keywords
rijn; schouwen; cleaning; maintenance; inspections
Notes
See OAR15, 14v-d.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
cleaning 9 / 10 1437 1453 1483
inspections 5 / 5 1286 1443  
maintenance 71 / 85 1356 1462 1467
rijn 25 / 30 1284 1462 1467
schouwen 89 / 101 1284 1463 1465

 

 

Author Publication Home
William H. TeBrake
Maine, USA, June 2006
Rijnland
OAR11, OAR12, OAR13
www.oudleiden.nl