Jan van Hout

 

Hoogheemraadschap Rijnland
OAR 11, 12, 13 : 1253 - 1564
previous Folio's View: Register OAR 12
Pages 120 - 126
next Folio's

 

 

   Location, Folio  Next Folio
OAR12, 120r-a-122v
   type : Besteding date : 1469-05-02 record : # 540  Record details
[020] Upter meye scouwe int jair xiiii c lxix waren vergadert tot Haerlem alle die heemrade van Rijnlant als heer Willem van Alcmade riddeer, Jacob vanden Woude, Jan van Poelgeest, Jan van Noortich, Ysbrant van Schoten, Dirck van Zwieten ende Huge van Zwieten ende hebben besteet die sluus van Riedwijck, Vriesecoop, Aer, Scoot, Aelbrecht vierendeel van Bossch ende Outsoern ende mede der sluus van Alphen, Leyderdorp, Wermond, Groensvoerde [120v] ende Hillegem welker sluysen besteet zijn in manieren ende voirwaerden hier nae bescreven. Eerst zo zullen in dese voirs. sluys wesen xlii gebinden ende sullen wesen over dat anderde bint gecarbeelt ende die carbelen sullen lanck wesen iii voet min iii duem gewrocht geliken die balcken dicke behalven dat scotdoerbint. Item dat scotdoerbint mitter scotdoer sel dat derde bint wesen ende die balcken ende den dreppel sellen wesen xiiii duem ende in die stijlen sel een sponge wesen gewrocht iiii duem breet daer die scotdoer in op ende neder sel gaen ende die sponge sel wesen gewrocht vanden wtcant van die stijlen an der tIJ sijde iiii duem ende der ander sijde vi duem, ende die stijlen sullen gepennet wesen in die quespen ende in die cloesterhouten mit dubbelde pennen ende boven wel gesloten ende wel vast gemaict na sijn heboren, behoudelic dat die quespe soe vier wtsteken sel datmen die stijlen dare op setten mach. Item zo zel dese voirs. sluys wesen vander lancte dat die oude sluys is ende niet corter, behoudelic dat dat scotdoerbint sel staen in sulker voege als voirs. is. Item die twie vlogelbinde sullen wesen voets kant viercant ende die vlogelbinde sullen wesen mit iiii stijlen ende iiii calveren ende een balck boven op die sluus gelegert om die aerde te scutten. Item dat doerbint sel wesen gewrocht mit twie balcken ende mit een dreppel daer die slach balcken of wesen sullen xv duem viercant, ende die stijlen daer nae ende die dreppel sel wesen xv duem breet ende sii duem dick. Item den dreppel van dat doerbint sel an elke sijde vander sluys hangen wesen gewrocht buten die ander stijlen ii-1/2 voet. Ende die balck boven alliens daer in dat gewrocht sel wesen om elke sijde van dat doerbint buten an die cledinge vander sluys een stijl in manieren van een vlogelbint, ende die stijl sel wesen vi duem dich ende ii roede voet breet, ende sel beneden in geset werden als die sluus gecleet is inden dreppel van dat doerbint gewrocht mit een penne, ende boven in die balck sel die stijl gewrocht wesen mit een penne vander sijde in geiaget in die balck, ende die stijlen om elke sijde sullen gesloten wesen mit ii nagels die men wt dienen mach alsmen die sluys vercleden moet ende die balck van dat doerbint dat buten die sluus steken sel selmen boven, besijden, tonder cleden al om ende omme mit alsulck diekelcx als die sluus boven mede gecleet wert, ende men sel tusschen dese voirs. ii stijlen ende die cledinge wel mossen ende an elke sijde van die stijlen selmen tnagelen een stucke planckx om dat mit wt te wellen. [121r] Item so sel wesen gewrocht op die slach balck tusschen die balcken in dat doerbint iiii calveren, and daer een scot planck op en sel dick wesen ii duem ende dat wel gesponget ende gemost na sijn behoren. Item zo zullen wesen gewrocht twie schoen schoren an die slach balck gepennet mit twie platen om elke sijde een vander sluys gelegert, daer of der scoen schoren ['oeck in gepennet' is crossed out] sullen wesen xi duem breet, x duem dich ende x voet lanck. Ende die platen sullen wesen daer den scoen schoren oeck in gepennet sullen wesen xii duem breet, vii duem dick ende xiki voet lanck. Item so selmen leggen after in die sluus an dat derde bint ener dwers die sluus vast gemaict mit twie planiren [plameen?] een balck voer dat doer varen ende sel wesen viii duem viercant. Item die balcken sullen wesen die niet wtgesondert en staen x-1/2 duem viercant. Item die stijlen sullen wesen x duem viercant. Item die quespen sullen wesen viii duem viercant sonder die vier die vore naester doer leggen sullen ende die doer ome gaen sel sullen wesen vi duem dich ende xii duem breet. Item die cloesterhouten sullen wesen xii duem breet ende vi duem dick. Item die gordinge sel wesen x duem breet ende v duem dick. Item dese voirsc. sluus sel wijt wesen tusschen die sijdel planken te meten also wijt als die oude sluys is. Item zo zel dese voirsc. sluus also hoech wesen tusschen die quespen ende die balcken te meten als die oude sluys is. Item die ramen daer die doeren off wesen sullen die sullen wesen x duem breet ende v duem dick mit ii stijlen op ende neer staende in elke raemt, ende sullen wesen vi duem breet ende v duem dick. Ende die planken daer die ramen mede gescept sullen wesen selmen buten op dat raemt overdwers spijkeren sonder in te spongen ende suyllen wesen also breet als dat raemt is ende sullen wesen ii duem dick van goeden gaven deventersen planken. Item zo zullen daer wesen vijf schoerbanden in die sluus ende zullen lanck wesen xv voet, daer die drie of leggen sullen te weten een midden tegen die doerstijl ende die ander twie an elke sijde een beneden in die sluus gelegert op die quespen ende sullen wesen x duem viercant. Ende noch die ander die ander twei an elke sijde een vander sluus gelegert an der stijlen streckende an die slachbalck ende sullen wesen x duem breet ende vi duem dick. [121v] Item onder den bodem vander sluus sullen wesen xiiii slichouten ende sullen dick wesen vii duem viercant, sonder dat voreste dat in die tYe leggen sel, sel wesen x duem viercant, ende des gelijcx sel wesen dat onder dat doerbint leggen sel des selmen die voirs. slichouten leggen in sulker voege dat die plancken over all op die slichouten vergadert worden. Ende die plancken daer den bodem of geleyt ende gemaict sel wesen sullen wesen also lanck dat die vier planken lanck valt sonder meer ende sullen wesen van goeden geven deventersen planken. Item dat slichout dat voer in die tYe leggen sel, daermen onder legen vier palen daer dat slichout op gepennet sel wesen, ende daer beneden onder wel geplanct an die palen voer dat in willen voer onder der sluys. Item des gelijcx so selmen een planck in delven an dat slichout dat onder dat doerbint leggen sel, ende die plancken sel also lanck wesen als den dreppiel van dat doerbint is, ende sel wesen ii voet breet ende ii duem dick wel gespijkert an dat slichout. Item after in die sluus an dat uterste slichout sel geplaet paelt wesen mit planken op ende neer staende also wijt als die sluus is ende die planken sullen wesen lanc viii voet ende ii duem dick ende wel gespijkert an dat slichout. Item beneden op die quespen selmen die geheel sluus doergaens decken mit sulke planken als den bodem of gemaict ende geleyt is ende die planken sellen wel dicht gevoecht wesen ende wel gespijkert ende die eynden vand die planken sullen enen all vergadert wesen op die quespen, ende an beyden sijden sel die sluus doergaens binnen gecleet wesen mit sulke planken als voirs. is van die cloesterhouten opwaert vier voet hoech genagelt an die stijlen mit houten nagelen, ende men sel een planck schoyen off voegen vanden dreppel van dat doerbint tot opten bodem toe ende die sel wesen wel vast gespijkert. Item so sel den nuwen bodem vander sluus leggen also lage alsinen redeliken mach ende men sel alle die oude bodemen ende alle hout wt winnen. Item alle planken die tot die voirs. sluus wesen sullen die sullen wesen vander dicte dat dat scampelyoen is datmen hem dair of geven sel, ende alle voirs. hout sel sijn maet houden op dat cleyn ronde te meten. Voert alle dat voirs. hout daer dese voirs. sluys off gewrocht sel worden sel wesen guet deventers kanthout sonder spint ende sonder rootollen, wercbaer op sijn maet. Ende all dit voirs. werck sel gewrocht wesen bij Leydsche roede voet ende die voet xii duemen. Vanden yserwerck Item daer die gordinge mede gespijkert sel wesen, daer sullen die spijkeren off wesen die iii van een lb. wegens die selmen die gordinge spijkeren op elke eynde mit ii spijkeren endse anders op elke stijl off bint een. [122r] Item die spijkeren daer dat dickelcx mede gespijkert sel wesen sullen wesen die vi van een lb. wegens, ende dat deckelcx sel gespijkert wesen in elke planck op elke bint mit twie spijkeren. Item die sijdel planken sullen gespijkert wesen in elke planck op elke stijl mit ii spijkeren ende sullen wesen die x van een lb. wegens. Item op dat doerbint sullen die planken gespijkert wesen elke planck mit vijf sulke spijkeren als die sijdel planken gespijkert worden ende die planken sullen wesen wel gemost. ende den bodem sel gespijkert wesen mit middel nagel. Item so wie dat dese voirs.l sluus an neemt te maken die sel dat oude hout dat vander ouder sluus comt selve hebben ende houden. Item so wie dese voirs. sluus an neemt te maken die sel borge setten voer die sluus daer den hogen heemr. ende die landen die die sluus toebehoeren angenoecht. Ende dese voirs. sluus selmen te vollen op leveren gemaict ter sinte Bertelmees dage naistcomende van hout, van yser ende van aerde nader bestedinge voirs. Item so willen die hoge hiemrade van Rijnlant dese voirs. sluus besteden bij ponden xl nye placken voer een lb. gerekent yoff ander payment hoire wairde. Ende die dage van betalinge sullen wesen den eersten dach ses weken nader bestedingen, den anderden dach ses weken daer nae, ende den derden sel wesen als die voirs. sluus gemaict ende vollen op gelevert is ten prijse vanden hogen hiemraet. Item werde dese voirs. sluus niet gemaict ten voirnoemden dage nader bestedinge voirs. vanden hogen hiemraet hier voir gescreven dat wouden sij corigieren nader misdaet. Item so sullen die geen die dese sluus an nemen den hogen hiemraet geven voer hem ende voer horen dienaren te ritsoen alos van outs gewoenlic is ende op dese tijt den derden penninck van gracien gelicht is om overmids dat sommige landen die daer in gelden seer snode sijn vii eng. nobel ende een nobel te wijncoop. Item den hogen hiemraet van Rijnlant geieden dat geen van horen dienaren noch ambocht beware hem en verbinde venuet [vennot?] te wesen noch paert noch deel te hebben an dese voirs. sluus off an enich werck dat bijden hogen hiemraet besteet wort op correxie vanden hiemraet. Ende waer oeck enich tymmerman die enich werch an naem mit enich vanden voirn. dieners yoff ambocht bewares dat soude wesen ende staen tot correxie vanden hiemraet. [122v] Item die sluus van Riedwijck ende Nuwerkerck mit die amb. die daer inhoren heeft an genomen Dirck Jans z. vander Hoerne inder manieren ende voerwaerden als voirs. is om v c lxxxii lb. paym., daer borge vair zijn Louwerijs Jans z. sijn broeder, Dirc Louwen z., Egbert Gerijts z. van Homade ende Jacob Florijs z. mit gesamender hant ende elcx voer all, des geloefde Dirc Jans z. voirs. elcx van hem luyden hier of scadeloes te houden. Item die sluus van Alphen mit die ambochten die daer in horen heeft angenomen Willem Reyners z. inder manieren ende voerwaerden als voirs. is om v c xcviii lb. paym., daer borge voer zijn Pieter Reynouts z., Clais Reynouts z., Rutger Pieters z., Jan Symon ende Gerijt Wouters z. mit gesamender hant ende elcx voer all, des geloefde Willem Reyners z. voirs. hem allen hier of scadeloes te houden.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 123r-a
   type : Walen dichten date : 1452-11-21 record : # 541  Record details
[000] Ordonantie van walen toe te slaen. Item up sinte Katherijne avont anno lii waren inden Hage vergadert Poelgeest, Alcmade, Sijl, Noortich ende Poelgeest ende wort overdragen datmen een dachvaert tot Hairlem houden sel des eersten dages nae sinte Pontiaens dach naistcomende [15 January 1453] om te ordenieren hoemen twerck beginnen sel ende anvaerden van die gaten die inden dijck tusschen Sparendam ende Aemsterdam dair gebroken sijn.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 123r-b
   type : Walen dichten date : 1452-11-24 record : # 542  Record details
[000] Item alsoe noch ander gaten boven Aemsterdam ende oic tusschen Aemsterdam ende den Carthusen gebroken sijn ende yet van node is datmen alle die geen die dat bewint van dier schouwe hebben mede dair bij ontbiede om een overdracht te maken datmen alle die gaten dair onse lant mede besopen mach gelijc toe sloege, soe sel dair bij ontboden wesen die dijcgrave Aelbrecht van Raphorst mit die scepen van Diemen. Item die scout van Aemstelreveen mit sijnen scepen dair hij den dijc mede pleecht te houden te scouwen te Hairlem te wesen op sinte Ponciaens dach.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 123r-c
   type : Walen dichten date : 1453-01-15 record : # 543  Record details
[000] Anno liii des manendages nae sinte Pontiaens dach waren tot Hairlem vergadert om die dijckaedsen welke van die walen toe te slaen Poelgeest, Alcmade, Zijl, Noortich, Scoten ende Poelgeest ende worden sulke punten gedaen als hier hae volgen. Item alsoe den dijck boven Aemstelredam tot veel steden ingebroken is ende het wel van node is datmen alle die walen gelijc toe slae, soe is bij schijnen van onsen genadigen heer die baliuwe van Aemsterlant ende die scout van Aemstelreveen mit alle die hiemraden dair sij den dijck sculdich sijn mede te scouwen boven Aemstelredam ende beneden tot ons ---- scouwe toesien dair wort overdragen ende gesloten datmen den dijc alle huer scouwen dair aenvaten soude nae wtwijsinge hoir hantveste die in enen punt begrept als sij seggen datmen sinte Pieters dach ad cathedram, ende die bailiuwe ende scout voirn. mitten hogen heemraet hebben ons geseit dat wij ons dair vrijlic toe verlaten mogen dat an hoir volck geen gebrec wesen en sall sij sullen hoir walen bijder hulpe goids ende goets tijts toe brengen. [Added at the foot of the page in another hand: 'alle walen in horen dijc gebroken anvaten sel des eersten sonnendages na.']

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 123v-a
   type : Walen dichten date : 1453-01-15 record : # 544  Record details
[000] Item up die selve tijt waren ontboden alle die dorpen gelegen tusschen Sparendam ende Aemsterdam om mit hunluden te overdragen endt te sluyten hoemen die walen inden dijck binnen onser scouwe gebroken anvaten ende dijcken soude dair up is overdragen bijden heemrade van Rijnlant datmen dijcken sall made made gelijck nae wtwijsinse der heemrade kuer.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 123v-b
   type : Keur date : 1453-01-15 record : # 545  Record details
[000] Cuer Item uptie tijt wort eendrachtelic overdragen ende mit eenre kuer gesloten dat alle die gene die tusschen Aemsterdam ende Sparendam gelant sijn upten dijck comen sullen des eersten donredages nae ons liever vrouwen dage te lichtmisse [2 February 1453] ende dan nae ordinancie der heemrader off horen dienre wijsinge hem te dijcken. Ende dair en sal nyement in verstaenit? wesen ende nyement en sall van daen sceyden voit hem oirloff gegeven wort vander heemrade off van horen dienre dien sij dat bevelen ende wie nite en quaem gelijc voirs. staet off sonder oirloff binnen den tijt eert den dijck vanden heemrade geloeft worde wech toech dair soudmen terstont enen anderen in sijn stede hueren up sijnen cost ende dat inwinnen nae dijcrecht ende soude dair toe verbueren elkes dages een derdendeel van x lb.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 123v-c-124r
   type : Consent date : 1453-01-15 record : # 546  Record details
[000] Item uptie selve tijt gaff die prior vanden Carthuseren buten Aemsterdam die gemeen heemrade te kennen dat in horen dijck omtrent hoir cloester een wael gescoert waer hem toebehorende die wellic sij wel hoopten selve te bedijcken sonder hulpe vanden genen die mede mit hem sculdich sijn te dijcken, behoudelic dat zij voirt ongehouden wesen souden nyement hulpe te doen nae groetheit hoer made talen onder den selven dijck gelegen, up welke begeerte die dorpen all te samen geheert ende hem te voren geleit oft hem dus believen soude, daer al die dorpen uptie tijt hoir consent toe deden sonder alleen die van Sloten, die hoir beraet dair up namen, wt welken beradt sij dat mede geconsenteert hebben alsoe dat wt dien gemenen consent die voiren Carthuseren horen wael selve wt horen eygen lande dijcken soude sonder hulpe van yement die hem mit rechte sculdich sijn te helpen behoudelic dat sij dese reyse onbelast sullen blijven van alle hoir anderen landen onder dat selven dijck gelegen [124] onbelast sullen blijven van enigen gemenen werck dat is aldus mit genoegen gedaen sonder rechten ende blijft altoes een ygelic in sijn oude rechte oft meer gebuerde.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 124r-b
   type : Walen dichten date : 1453-01-15 record : # 547  Record details
[000] Item wanttet grote moeynisse is tot den gemeenen werck te gaen overmits dat sij gemeenlic verde van hoer werck sitten soe wort gedadingt bij genoege ende overdragen dat die van Sparenwoude, tHofambocht ende Houtrick up hem selven dijken sullen die wael gelegen in Houtrick ende dair toe die wael die butten leit int Hofambocht sonder hulpe vanden anderen der mede dair in sculdich sijn te dijcken, ende die van Sloten ende van Oestorp sullen diken alle die walen die binnen horen gedrijve liggen buten hulpe vanden amderen voirs. ende dese voirs. dorpen sullen up dat werck comen ende dair blijven dijkende uptie tijt ende in sulkier manieren als die kuer die hier voirstaet dat begrijpt ende want die heemraders van Rijnlant wel bekennen en bevoelen dattet den armen luden ster lastich om comen sall dit voirn. werck te volbrengen soe hebben die voirn. heemrade hem toe genoecht wt goedertierenheit ende niet van rechts wegen van des gemeens lants wegen dat onder onse scouwe gelegen is lxx gulden, x plaken voir den gulden gerekent, dair off dat die van Sparenwoude, tHofambocht ende Houtrick die een helft hebben sullen ende die van Sloten ende Oostorp die anderen helft.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 124r-c
   type : Walen dichten date : 1453-01-15 record : # 548  Record details
[000] Item uptie selve tijt wort overdragen dtmen alle die oncosten die die heemraden van Rijnlant nu doen off doen sullen omder dijckaetse wille off die costen diemen doen sell upten zeedijck dairmen vandes gemeen lants wegen trecken sall dair twie vande heemraden van Rijnlant mede geordineert sijn als heer Willem van Alcmade ende Jan van Poelgeest rekenen sall ukptie gemeen morgentael onder onse scouwe geseten.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 125r-a
   type : Walen dichten date : 1477-12-29 record : # 549  Record details
[000] Ordinancie van die walen toe te slaen. Anno lxxvii des manendages na die kersdach waren tot Hairlem vergadert om der dijckasen wille om die walen toe te slaen Woude, Noortich, Schoten, Zwieten ende Zwieten ende worden sulke punten gedaen als hier nae volgen. [125r-a] Item also den dijck boven Aemstelredam tot veel steden ingebroken is, so waren dairmede ontboden die van Amstelredam, die van Dyemen ende die Wesep om mit hem luyden te spreken dattet wel van node wesen soude dammen alle die walen gelijc toe sloege also wel die in horen gelegen worde als inden onsen, daer hem of te kennen gegeven wort datmen die drie vanden seven walen an vatte soude toe te slaen soe veer alst weer ende wint wair bider hulpe goids des daichs na die dertienen dach begerende an hem luyden dat sij van gelijcke mede doen woude daer up dat sij toe andwoirde gaven dat sij gairne mit hoer ingelande spreken wouden die verre geseten waren in die stichte ende dair butten die daerom noch niet gespreken en waren, ende wouden gairne als sij thuys quamen die genen versamenenden dat sculdich sijn te maken ende hem luyden te kennen geven vergeve dat voirs. staet. Ende hoopten die ingelande soe te onderwijsen dat sij mede doen souden dat die gene doen sullen die gelant sijn tusschen Sparendam ende Aemsterdam ende seyden dair up dat sij gairne dat beste hier in doen wouden daer sij nyement in en dersten verhoven noch vervangen voer dat sijt hem luyden te kennen gegeven hadden ende dair of hadden hore luyder consent, ende seyden vorder dair up dat men nyement bij bedwonge daer toe brengen en mochte dan des sonnendages na sinte Pieters dach ad cathedram naistcommende daer of dat sij hadden een privilegie ende een hantveste dat sijn alsdan ten lanxsten ten gemeenen werc mosten gaan ende comen, mer hoopten als sijt te kennen gegeven hadden dat sij se daer toe brengen soude mede hoer walen te dijcken gelijc voirs. is.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 125r-b-125v
   type : Keur date : 1477-12-29 record : # 550  Record details
[000] Kuer Item upter selve tijt wort eendrachtelic overdragen ende mit eenre kuer gesloten dat alle die geene die tusschen Sparendam ende Aemstelredam gelant sijn up ten dijck comen sullen des donredages na der dertienen dach ende dair na ordinancie der hiemrader off horen dienre wijsinge [125v] te dijcken. Ende dair en sal nyement in verschoent wesen ende nyement en sel van dair scheyden voer hem oirloff gegeven wort van heemrade off van horen dienaren dien sij dat kennen sullen, ende wie niet en quaem gelijc voirs. staet off sonder oirloff butten die tijt eer den dijck vanden heemrade geloeft worde wech teech, daer soudemen terstont enen anderen in sijn stede hueren up sijnen cost ende dat in winnen nae dijck recht ende soude dair toe verbueren elkes dages een derdendeel van x lb.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 125v-c
   type : Walen dichten date : 1477-12-29 record : # 551  Record details
[000] Item upten selve tijt verwaren, mede ontboden ende verdachvairt die steden van Hairlem, Leyden ende Aemstelredam, ende daer worde bij den hiemrade van Rijnlant een ordinancie gemaict ende gesloten hoe datmen drie van die seven walen die gelegen waren tusschen Aemsterdam ende Sparendam anvaten ende dijcken soude. Item wanttet grote moeynisse is totten gemeenen werck te gaen overmids dat sij gemeenlic verre geseten sijn ende verde van die walen saten, soe wort gedadinct bij genoege ende overdragen dat die van Sloten ten gemeenen werck sullen gaen upten dach voirs. ende sullen dijcken die wael gehieten Pieter Cillen warf, ende die van Ostorp sullen ten gemeenen werck gaen ende sullen dijcken die wael gelegen bij Gerijt Bruynen, ende die van Sparenwoude mit Houtrick ende dat Hofambocht sullen ten gemeenen werck gaen ende sullen dijcken die wael die gelegen is te Houtrick after Gogenct toebehorrende die me-------e tot Hairlem mit hoer mede gesellen wercke walen sij elcx sullen dijcken sonder hulpe die een vanden anderen te hebben die daer in mede sculdich sijn te dijcken, ende dese voirs. dorpen sullen elcx te werck comen ende dair bliven dijckende uptie tijt voirs. ende in sulker manieren als die kuer die voirs. staet dat inhout ende begrijft.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 125v-d-126r
   type : Walen dichten date : 1477-12-29 record : # 552  Record details
[000] Item upter selve tijt wort overdragen eende gesloten dat up elke van des walen comen sullen van elke twintich made lands een man, ende [126r] elke twie man sullen hebben een scuyt ende sullen hebben elke reescip van graven, spaden ende beryen? als totter dijckase behoren nader hiemrader kuer, ende sullen elcx up hoer wael ten gemennen werck comen des donredages naden dertienen dach voirs., ende sullen elcx hoer voirs. wael an vaten te maken sonder die een den anderen dair in te baten te comen. Ten wair dat yement vanden drien dorpen voirs. den hiemraet van Rijnlant conde bewijsen als der voirs. walen gedijct sijn, dat hij boven sijn deel van die voirs. walen gedijct ende gemaict hadden, daer soudemen dan in also veel verschoven in die ander vier walen die dair noch bliven te bedijken, weder te baten comen tot seggen ende kennesse vanden heemr. voirs. na sijner bewijsinge.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 126r-a
   type : Walen dichten date : 1477-12-29 record : # 553  Record details
[000] Item want die heemrade van Rijnlant wel bekennen ende bevoelen dattet den armen luyden seer lastich an comen sel dat voirn. werck te volbrengen, soe hebben die voirn hiemrade hem toe gevoecht wt goedertierenheyt ende niet van rechts wegen van die gemeens lands wegen dat onder onse scouwe gelegen is van elke roede dat elcx die walen hebben in horen dijck dat die lanck sijn drie gulden van die roede, tien stuvers voer die gulden gerekent, dairmen hem upt eerste mede te baten comen sel, ende voirt dair en boven so sullen die hiemrade noch geven ende doen den genen die dat oncost van rede is vandes lands wegen sulke gracie dair sij die hiemraden ende die landt of bedanken sullen.

 

Prev Folio  Location, Folio   
OAR12, 126r-b
   type : Walen dichten date : 1477-12-29 record : # 554  Record details
[000] Item uptie selve tijt wort overdragen datmen die alle die oncostgen die die heemrade van Rijnlant nu doen off doen sullen onder dijckase wille off in costen diemen doen sel om deser sake wille datmen die doen sell upter gemeen morgentael die onder onse scouwe geseten sijn.

 

 

Author Publication Home
William H. TeBrake
Maine, USA, June 2006
Rijnland
OAR11, OAR12, OAR13
www.oudleiden.nl

 

Hoogheemraadschap Rijnland
OAR 11, 12, 13 : 1253 - 1564
previous Folio's View: Register OAR 12
Pages 110 - 118
next Folio's

 

 

   Location, Folio  Next Folio
OAR12, 110r-a
   type : Besteding date : 1443-05-19 record : # 169  Record details
[008] Anno xliii, xix dage in meye, heemr. Poelgeest, Alcmade, Boechorst, Zwieten, Paeds ende Scoten. Item soe wil die heemr vandes landts wegen besteden den Kulc te aerden dat den lande toe behoort, te weten een roede breet bij ponden xv nyewe placken voirt lb. te betalen te Bamisse scouwe, te maken binnen een maent. Ende alle die plaetwerc van outs dat Spaernlant hadden, die sullen hair aendeel nemen op die selve zijde als van outs lach ende beginnen an die Grote sluse after werts streckende, ende die aerde selmen halen ter naester aerde ter minster scade, ende die sel dat lant selve betalen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 110r-b-110v
   type : Besteding date : 1443-05-19 record : # 174  Record details
[009] Anno xliii negentien dage in meye. Item in aldustanighe voirwairden ende manieren, soe willen die heemr. van Rijnlant besteden een nyewe sluse te maken geheten die Hoghe sluse, toebehorende die vander Aer ende vander Scoot, Riedewijck ende Nyewerkerck mit horen mede pleghers. Item eerst soe sellen dair in wesen xlii gebinden enen over dat anderde gecarbeelt. Item dat doir gebint mit die twee vloeghel binden voets kant vier kant. Item die gordinge die sellen wesen tien dwmen breet ende vijf dick. Item die balcken die sellen wesen tien ende een halven dwm. Item die stilen die sellen wesen tien dwmen dick. Item die quespen sullen wesen viii ende een half dwm dick. Item dat cloosterhout sel wesen xii dwmen breet ende v- 1/2 dick. Item die sluse sel wesen xii ende 1/2 wijt. Item die hoecht sel wesen x voet. Item die stilen ende dat raemt daer die doer of gemaect, die sellen breet wesen x dwmen ende v dick. Item die plancken dair si mede ghestopt sullen wesen i-1/2 dwm dyck. Item alle dit werck sel wesen leydsche voet ende die voet xii dwm. Item die scoren beneden an die sluse dier selre wesen iii, die een sel legghen midden tegens die doer stijl geleghert op die quespen, die ander twee an die zijden streckende an dat doerbint ende geleghert an die stijlen, ende die plancken boven ende besijden [43v] ende alle houtwerck na dat scampelioen, ende alle houtwerck sal wesen van goeden canthout [ganchout?] ende deventers hout wercbaer sonder spint of rootolm. Ende soe wie dese sluse anneemt te maken, die sel borge setten voir die sluse dair den heemr. ende den lande die die sluse toe behoirt an ghenoecht, ende dese sluse selmen leveren te vollen ghemaect tot sinte Lambrechts dage van hout, van aerde, van yser als hair toe behoirt. Item so wil die heemr. dese sluse besteden bi ponden xv nyewe stuvers [pl.?] voir i pont of payment hoirre wairde, ende die dage van betalinge sullen wesen een derdendeel binnen vi weken ende dat andere derdendeel binnen vi weken dair na ende dat derde derdendeel tot die Bamis scouwe als die sluse op ghelevert is te vollen prise. Item so sullen die ghene die die sluse an nemen den heemr. geven voir horen ende horen dieneren ritsoen als van outs gewoenlic is, dats te weten xii nobel ende een nobel te wijncoep. Item worde die sluse niet gemaect totten voirnoemden dage, dat woude die heemr. corrigieren tot hoirsselfs goetduncken. Item voirt sel dese sluse gemaect wesen van hout, yser ende aerde als een goede sluse toebihoirt na ouden costumen. Item dese sluse heeft an genomen te maken Claes Dircx z. tymmerman ende Dirc Florijs z. van Leyden om v c lxxxv lb. Item die heemr. die dese sluse besteden waren Poelgeest, Alcmade, Boechorst, Paeds ende Scoten.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 110v-a-111r
   type : Besteding date : 1444-03-04 record : # 185  Record details
[010] [In the left margin: 'bestedinge vanden zijlbrugge.'] Item opten dach voirs. hadden die heemr. bi hem ontboden Willem vander Meer om des willen dat die sluyse tot Zijl also quaet was gelijck dat die heemr. bij tymmerlude hadden doen besien dat mense van node moste doen vernyen, ende des overdroech Willem vander Meer mitten heemr. dat hij die Zijl brugge soude doen maken tusscken dit ende mid meye naest comende ende geloefde dat alsoe te doen nader ordinacie hier na gescreven. Item hebben die voirsc. heemr. up die sluyse ende Zijl brugge gekoirt ende hoir koer dair up geleyt up die hoechtste boete datmen die maken sel indie manieren hier na gescreven. [51r] Eerst sullen wesen seven nyewe binde die stijlen dair of een roede voet dick boven den water ende vanden graven ende nederwairt. Item sullen die sloven wesen dertien duum dicke inden middel. Item dat decsel [deckes?] sal wesen ii-1/2 duum dick. Item die sluyse sal wijt wesen xvi-1/2 voet drivens waters ende die breete dair of xvii voet. Item ddie hoechte van die brugge sal wesen als die nu is, dat is uten gronde xvi-1/2 voet. Item die cledinge an beyde zijden die plancken i-1/2 duum dick. Item die gordinge an beyden zijden ende boven an beyden zijden een voet breet ende een halve voet dick. Item an die oost zijde wtgeplaet [wtgeplact?] xxi voet die palen dair of sullen dick wesen x duum vier voet vanden groten ende. Item die sloven dair op een voet dick in die middel mit deventers plancken gecleet. Item an die oostzijde leggende vier intangen x dumen dick. Item an elker zijde van dese platinge sullen wesen tien palen in geheit [ingehect?]. Item an die westzijde tot des lants sluysken toe geplatet dat sal wesen an elke zijde vi palen ende iii intangen. Item dat hout sal wesen also groot als die oostzijde is ende dat geplancket gelijck die ander zijde. Item die brugge sel binnen gecleet wesen an beyden zijde mit goede plancken i-1/2 duum dick vi voet uten dagelixen water upwart. Item dese brugge sal wail geheit wesen gelijck als die oude brugge geweest heeft. Item ende al dit hout sal wesen van goeden vierkanten deventersen hout.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 111r-a-111v
   type : Besteding date : 1444-03-17 record : # 186  Record details
[011] Bestedinge vander Alphenre sluyse up Sparendamme. Item opten seventienden dach van mairte so waren vergadert tot Sparendamme die heemr. van Rijnlant als her Gerijt van Poelgeest, her Willem van Alcmade, Jan vander Boechorst, Florijs Paedzen ende IJsbrant van Scoten om die bestedinge van de Alphenze sluyse mit die van Leyderdorp, Warmond, Hillegom ende Groensvoirt. Anno xiiii c ende xliiii. Item so is die sluyse voirs. besteet in manieren ende van wairden hier na gescreven. Item so sullen dair in wesen xlviii gebinde enen over dat anderde gecarbeelt. Item dat door gebint mitten tween vlogel binden die sullen dick wesen voets kant vier kant. Item die gordinge die sullen wesen x dumen breet ende v dick. Item die balcken sullen wesen x-1/2 duum dick. Item die stilen sullen wesen x dumen vier kant. Item die quespen sullen wesen viii duum dick. Item dat clooster hout sullen wesen xii dumen breet ende vi-1/2 dick. Item die sluyse sal wesen xii-1/2 voet wijt. Item die hoecht sal wesen x voet. Item die stilen ende raemt dair die doir of gemaect is die sullen breet wesen x dumen ende v dick. Item die plancken dair si mede gestopt sullen wesen i-1/2 duum dick. Item alle dat werck sal wesen leydsche voet ende die voet xii dumen. Item die scoren beneden in die sluyse die selre wesen drie, die een sel leggen midden tegens die doir stijl gelegert up die quespen, die ander twee an die zijden strekende an dat doir bint ende gelegert an die stilen, ende die plancken boven, beneden ende bezijden nae dat scampelioen. Item dat bint dat voir over die sluyse geheyt sel wesen die balck dair of sal wesen voets kant, die stijlen sullen wesen xi dumen die sullen geheit wesen also lanc ende also diep alsinense in cregen mach. [52r] Item alle hout werc sal wesen van goeden kanthout ende deventers hout wercbair sonder spijn ende sonder rotolm [reetolm?]. Item onder die nyen boom sullen wesen x slick houten ende die sullen dick wesen vii dumen. Item die nyen boom gelegeert op den ouden boom. Item die ghenen die dese sluyse an nemen sullen te maken die sullen dat oude hout leveren opten dam duten der ambochten coste. Item so wie dese sluyse an nemet te maken, die sel borge setten voir die sluyse dair den heemr. ende den lande die die sluys toe behoirt an genuecht, ende dese voirs. sluyse selmen leveren te vollen gemaect tot sinte Lambrechts dage van hout, van yser ende van airde als hi nu is. Item so willen die heemr. dese sluyse besteden bij ponden xv nye placken voir i lb. of payment hoirre wairde. Item vanden ijserwerck. Item dair die gordinge mede gespikert sullen wesen die sullen wesen drie wten pont ende des selmen spikeren up elke ende mit tween spikeren ende anders een. Item dat yser dair sij mede gedect sel wesen vi wten pont. Item in dat decks sullen wesen in elke planck twe spikeren op elc bint. Item op die zijde plancken twe spikeren an elke stijl gespikert mit twe dubbelde middelnagel. Item op dat doirbint gespikert elke planck mit v dubbel middelnagel ende die plancken wel gemosset. Item die bodem sel gespikert wesen mit middelnagel. Item die dage van bettalinge sullen wesen den eersten dach achte dagen voir meyen dach, den anderden dach sal wesen tot sinte Jans dage te midzomer, den derden dach sel wesen als die sluyse gemaict is ende op gelevert te vollen prijse vanden heemr. [52v] Item so sullen die gene die die sluyse an nemen den heemr. geven voir hun ende horen dienren ritsoen als van outs gewoenlic is, dat is te weten xii nobel ende i nobel te wincoop. Item worde die sluyse niet gemaict tot den voirnoemden dage nader bestedinge vanden heemr. hier voir gescreven, dat wouden si corigieren tot hors selfs goetduncken. Item dese sluyse heeft an genomen te maken Dirc Florijs z. van Oyen om ses hondert lb. ende lix, borge Jan van Noorde.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 111v-a-112r
   type : Besteding date : 1445-04-05 record : # 197  Record details
[012] [In the left margin: 'Bestedinge van dat cleyn Zijl brugkijn.'] Item updie selve tijt [i.e., vijften dach in Aprille] wort besteet te maken dat cleijn sluijsken bij der Zijlbrugge wanttet niet langer en docht te leggen ende dair waren bij veel van die ambochts bewarers van Rijnlant dierre mede sculdich in sijn te gelden ende des is die sluyse besteet te maken in sulker manieren als hier nagescreven staet. Item eerst sullen in die voirs. sluyse wesen viii gebinde die balken sullen wesen voets kant ende xiiii voeten lanc. Item die stijlen dair toe sullen wesen xx voeten lanc ende voets kant totten dagelijcx water toe ende dair na vervolgende ende dese sluyse sal i-1/2 voet hoger leggen dan die ander lach. Item vanden groter sluyse totter cleynre sluyse toe sal onse deel weesen an elke zijde vii stijlen xvi voeten lanc ende x dumen dick ende twe sloven dair op voets kant in die middelwairt. Item dair sullen in wesen drie gordinge, twee boven ende een beneden ende sullen wesen x dumen dick inden middelwairt. Item die vlogelbalcken an byden zijden ter steden wairt sullen wesen vijf voeten lang totter tween vligelkijn toe. Item dair toe sullen wesen twee vlogelkijn, an elke zijde een, ende die sullen wesen vi voeten lanc ende in elken vlogelkijn sullen wesen drie stijlen ende dat wel geplant. Item die zijdel plancken sullen wesen twee dumen dick. Item dat dechs op die sluyse sal wesen iii dumen dick. [54r-a] Item ende al dit hout sal wesen van goeden deventerscen hout wercbair sonder spint ende root olm Ende so wie vanden tymmerluden dit an neemt te maken, die sal dair toe leveren hout ende ykser na sijn toebehoren ende daer toe dat aerdwerck dair of ter bester oirbair na dattet toetter sluyse dienen mach, ende dese brugge sal aldus up gelevert worden tot wtgaende meye ten prijse vanden hemrade. Ende dat oude hout vanden ouder sluyse sullen die werclude leveren upten dijck op horen cost. Ende worde die sluyse niet gemaect ende up gelevert totter tijt voirs., dat soude staen totter heemr correxie. Ende inder manieren voirs. heeft Dirc Wouters an genomen dese sluyse te maken om c xiiii pont, xv stuvers voir i pont, ende des sal hi hebben die een helfte dair of als die sluyse gemaect is ende up gelevert ende die ander helft binnen eenre maent dair na.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 112r-a
   type : Besteding date : 1435-00-00 record : # 279  Record details
[013] Item in aldusdanige manieren so willen die hiemr. van Rijnlant ende dir hiemr. van Woerden besteden Heymans brugge ende dam an zullen wesen ix binden. Elc bindt ende stilen sellen wesen voet kant, ende dat decksel iii dumen dicke, ende die zijtwech ende cledinghe twie dume dicke, ende die wangen des gelijcx dair na volgende, ende dats te verstaen die vlogelen xviii voet lanc in die kulck voets kant, ende die stilen die tweedeel van een voet, ende die derde stijl een doirgaende intange die twie deel van een voet.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 112v-a-113r
   type : Besteding date : 1446-02-27 record : # 214  Record details
[013] Item op die sonnendage na sinte Mathijs dach waren vergadert tot Lieden Poelgeest, Alcmaide, Zweten ende Symon Vrederic ende hebn besteet die Goutsluyze tot Alphen als hierna bescreven staet. Inden eersten so selmen die sluyze vierkant vercleden ende verdecken, ende dair sullen in wesen vier nye balken ende nye stijl, ende dat decksill sal wesen drie dumen dick, ende die zijdcledinge sel wesen anderhalff dum dick, ende an elken zijde een gordinge die sal wesen voets breet ende enen halven voete dick ende ingelaten ter oirbair, ende dat sel wesen wel gespikert mit spikeren die dair to dienen. Item so sullen wesen totter voirsc. sluyze twe vlogelen an die Goutsche zijde ende in elken vlogel sullen wesen viii stijlen ende elc stijl sal wesen viii dwm dick sess voet vanden groten eynde nederwert ende dese stijlen sullen wesen xviii voet voet lang ende die sloeven dair op sullen wesen negen dwm dich in die middelweert ende xviii voet lang ende langer off oirbair wair ende dat geplanct mit goeden plancken anderhalff dwm dick, ende in elken vluegel sullen wesen drie intangen tien voet lang ende viii dumen dick. Item an die ander zijde sullen wesen twe vluegelen dair sullen in wesen xi stijl, dat is te weten an die oostzijde sess stijlen ende an die ander zijde vijff stijlen, ende die stijlen sullen dick ende lang wesen gelijck als hier voer vanden ander zijde wesen sal ende voirsc. staet ende die sloeven des gelijcx ende dair sullen wesen iiii intangen aen elke zijde twe ende dat geplanct ende gespikert gelijc alst an die ander zijde wesen sal ende voirsc. staet ter meester oirbair. Item die geen die dit aen nemen sal, die sal leveren hout, ijser ende airde mit alle dat ander dat dair toebehoirt, mer sal hem die heemrade doen wijsen wair men die aerde nemen sal op des gheens cost daet aen nemen sal, ende dat te betalen bij scattinge vanden heemrade, ende so wie dat aen neemt te maken, die sel hebn al datter off valt van hout ende van ijser sonder yemnants toeseggen. Ende hij sel oec geven enen engelschen nobel van rentsoen. Ende dese sluyse mit horen toebehoren als voirsc. is salmen gemaect te vollen op leveren opten meydach naestcomende. Item van deser bestedinge salmen tgelt geven die een helfft binnen sess weken ende die ander helfft binnen sess weken dair na bij ponden xv stuvers voir tpont gerekent. Item alle dat hout dat totter voirsc. sluys wesen sall sel wesen goit deventers hout sonder spijnt off roet olm binnen der maet voirsc. Item dese voirsc. sluyse heefft angenomen Clais Hermans z. in allen manieren als die voirsc. voirwairden begrepen hebn om hondert vii pont payments voirsc.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 113r-b-115r
   type : Besteding date : 1457-03-17 record : # 534  Record details
[015] Upten seventienden dach van maerte anno xiiii c ende lvii soe waren vergadert tot Haerlem die hiemrade van Rijnlant als heren Willem van Alcmade, Jan van Poelgeest ende Ysbrant van Scoten inden namee van hem allen om die beste dinge van twie slusen te weten daer die een of saw die sluus van Noortich mit die van Arleveen, Zegwaert ende Zoetermeer ende die ander saw die sluus van Aelsmaer mit die van Hasaertsoude, Sassemen ende Randenborch. Item so sijn dese twie sluysen voirsc. bestedt in manieren ende voirwairden hier nae gescreven. Item eerst so sullen in elcx van dese sluysen wesen xlii gebinden ende stillen over dat anderde bint gecarbeelt wesen gelijken die balken dick behalven dat stotdoerbint dair of t verstaen is datmen elke sluus na dese gescreven voirwairde besteet is. [113v] Item dat scotdoerbint sel dat voerste bint wesen ende sel gepent wesen in die cloester houten. Item dat slichout dat vor inde sluus inde tIJ leggen sel sel dick wesen x duem viercant ende daer selmen iiii palen onder heyen daer dat slichout up leggen sel ende daer sel dat slichout in gepent wesen ende dat sel soe seer wtsteken datmen dat scotdoerbint dair op setten mach ende daer beneden geplanct an die palen voir die sluus. Item dat doerbint sel wesen xv duem viercant. Item die twie vlogelbinde sullen wesen voetskant viercant ende int vlogel binde sellen wesen mit iiii stijlen ende iiii talveren ende een balck boven op die sluus gehogert om die aerde te scutten. Item die balcken sullen wesen x-1/2 duem dick viercant. Item die stijlen sullen wesen x duem viercant. Item die quespen sullen wesen viii duem viercant. Item die cloesterhouten sullen wesen xii duem breet ende vi duem dick. Item die gordinge sel wesen x duem breet ende vijf duem dick. Item dese sluus sel wijt wesen tusschen die sijden plancken te meten xiiii-1/2 voet ende ii duem Item dese sluus sel hoech wesen tusschen die quespen ende balcken x voet. Item dat raemt daer die doer of wesen sel dat sel wesen x duem breet ende vijff duem dick. Item die plancken daer die doeren mede gestopt sullen wesen sullen dick wesen ii duem ende van goeden ouden baven droegen plancken gemaect. Item dat doerbint sel gewrocht wesen mit twie balcken ende mit een dreppel daer die slach balcken of wesen sullen sv duem viercant ende die stijlen ende dreppelen dair nae. Item so sel wesen gewrocht op die slach balck tusschen die balcken in dat doerbint iii calveren ende dair een scot planck op ende sel dick wesen ii duem ende dat wel gespongt ende gemest --- - --- ----- ------ sijn. Item so sullen daer wasen vijf scoerbinden in die sluus ende sulle lanck wesen xv voet daer die drie of leggen sullen te weten een midden tegens die doer stijl ende die ander twie an elke sijde een beneden in die sluus gelegert op die quespen ende sellen wesse x duem viercant ende noch die ander twie om elke sijde eend vander sluus gelegert an die stijlen streckende an die flach balck ende sellen wesen x duem breet ende vi duem dick. Item onder den bodem vander sluus sullen wesen xi slick houten ende sullen dick wesen bii duem viercant sonder voerste inde tIJe sel wesen x duem viercant ende des gelijcx selt wesen dat onder dat doerbint leggen sel. Item dese voirsc. sluus sel gemaict wesen vanden lanck dat die oude sluus is ende niet corter. Item so sel den nuwen boem vander sluus leggen also laech als den bodem vander sluus in leyt ende niet hoger. [114r] Item alle den plancken die tot die voirsc. sluus wesen sullen die sullen wesen vanden dicke dat dat scampelyoen is datmen hem dair of geven sal. Item alle dit voirsc. houtwerck sel sijn maethouden op dat cleyn eynde te meten. Item alle dit voirsc. houtwerck van dese voirsc. sluus sel wesen van goeden deventersen kanthout sonder spint ende sonder rootollem wercbair op sijn maet. Item al dit voirsc. werck sel gewrocht wesen bij Leydsche roede voet ende die voet xii duem. Item die geen die dese sluus an nemen te maken die sullen dat hout vander ouder sluus selve hebben ende houden. Vanden yserwerck Item daer die gordinge mede gespijkert sel wesen daer sullen die spijkeren of wesen die iii wt een pont ende des so selment spijkeren op elke eynde mit ii spijkeren ende anderseen. Item die spijkeren daer dat deckeles mede gespijkert sel wesen sullen wesen die ses wt een pont ende dat deckeles sel gespijkert wesen iii elke planck op elke bint ii spijkeren. Item die sijdel plancken sullen gespijkert wesen in elke planck op elke stijl mit ii spijkeren ende sullen wesen die x wt een pont. Item op dat doerbint sullen die planken gespijkert wesen elke planck mit vijf spijkeren als die sijdel plancken gespijkert worden ende die plancken wel gemost. Item den bodem sel gespijkert wesen mit middel nagel. Item so wie dese voirsc. sluus an nemt to maken die sel borge setten voir die sluus dair den hogen hiemr. ende die landen die die sluus toebehoren omgenoecht ende dese voirsc. sluus slemen te vollen op leveren gemaict tot sinte Bertelmees dage naestcomende van hout, van ijser ende van aerde nader bestedinge voirsc. Item so willen die hoge hiemrade dese voirsc. sluus besteden bij ponden sv nye placke voir een lb. gerekent. Item die dage van betalinge sulle wesen den eersten dach ses seken nader bestedinge, den anderden dach ses weken dair nad, den derden dach sel wesen als die voirsc. sluus gemaict ende te bollen op gelevert is ten prijse vanden hogen hiemr. Item worde dese voirsc. sluus niet gemaict ten voirnoemden dage nader bestedinge voirsc. vanden hiemr. hier voir gescr. dat woirden sij corrigieren nader misdaet. Item so sullen die geen die dese sluus an nemen den hogen hiemr. gheven voir hem ende voir horen dieneren te ritsoen als van outs gewoenlic is xii engl. nobel ende enen nobel te wijncoop. Item so heeft die eerste sluus van Noortich angenomen te maken Dirc Phillips z. van Bossch om vijf hondert xc lb. borge Bouwen Hugen z. ende Dirc Claes z. Item die anderde sluus van Aelsmaer heeft angenomen te maken Florijs Gerijts z. om vijf hondert lxxxviii lb. borge Jant Jans z. vanden Hoeve, Dirc Leuwen z. ende Willem Reynouts z. [114v] Item so hadde elcx vanden hiemrade te ritsoen van dese voirs twie slusen ii eng. nobelen. Item elcx van horen twie boden 1 eng. nobelen. Item elken hiemraet voir horen knechten 1/2 eng. nobelen. Item also die hyemraden van Rijnlant bestaet hebben Florijs Gherijts z. te maken in Sparendamme ene sluze toe behorende die van Aelsmair, van Hazertswoude, van Sassenem ende van Randenburch om die summe van vijff hondert acht ende tachtich lb. hollants payments die die voirn. Florijs bij consent vanden hyemr. over gegeven heeft Dirck Jans z. vander Hoeve, Dirck Leuwen z., Willem Reynouts z. ende Willem Aernts z. van Clustairt die die gemaect hebben ende borge dair voir geset hebben om die te maken nader bestadinge ende die hiemr. voirsc. bevonden hebben dat die sulse voirsc. niet gemaect en is also zwair noch also goet als die bestadinge dair of gheschiet is, so is dair of die ordinancie ende wtsprake vanden hyemr. dat die gene die die voirsc. sluse gemaect hebben hebben sullen vander voirsc. dorpen vander makinge vanden voirsc. sluze iii c lxxxviii lb. hollants payments ende niet meer. Ende also die selve hyemraden bevonden hebben dat die voirsc. wercluden inden voirsc. sluyze gemaect hebben sommige werken die inder bestadinge niet gecoert en sijn, so hebben die hymraden voirsc. geotduncet dat die voirsc. dorpen dair voir geven sullen xvi lb. hollants payments. Ende want die voirsc. wercluden dat werck vander sluze voirsc. niet trouwelijc gemaect en hebben nader bestadinge so ordinieren die voirsc. hiemraden dat die voirsc. wercluden after dese tijt niet meer werck aen nemen noch maken en sullen onder den hyemrade van Rijnlant als meesters van den werck mer mogen dair in wercken voir knapen loon gelijc andere, behoudelic dies ist dat die voirsc. werluden beliest voirsc. sluse tegens der tijt weder wt den putte te nemen ende die te maken ende te leveren also goet ende alsoe swair als die bestadinge in hout dat sullen zij mogen doen ende die wecermaken ende opp leveren tsint Bertelmeeus dage naestcomende ende so sullen [115r] die dorpen hem voirt te vollen betalen nader bestadinge.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 115r-a
   type : Besteding date : 1457-08-25 record : # 535  Record details
[015] Item die hyemraden van Rijnlant hebben opgenomen ende gepresen die sluze van Noirtich alsoe die wael gemaect is nader bestadinge ende hebben geordinert dat die van Noirtich, van Aeleveen, van Zegwairt ende van Zoetermeer den wercluden die die gemaect hebben geven sullen voir dat over werck datter aen gemaect is boven die bestadinge xvi lb. hollants payments.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 115r-b-117r
   type : Besteding date : 1458-03-14 record : # 536  Record details
[016] Upten viertienden dach van Maerte anno xiiii c ende lviii soe waren vergadert tot Herlem die hiemrade van Rijnlant als here Willem van Alcmade ridder, Jan van Poelgeest ende Ysbrant van Schoten inden name van hem allen om die bestedinge van die sluze van Alcmade, van Oestgeest, van Lisse, van Voirhout, die Vennep ende Splinters goet ende hebben besteet dese voirsc. sluus in manieren ende voirwairden hier na bescreven. Item eerst so sullen in dese voirsc. sluus wesen xlii gebinden ende sullen ener dat andered gecorbeelt wesen geliken die baliken dat behalven dat scotdorebint. Item dat scotdoerbint mitter scotdoer sel dat voerste bint wesen ende sel gepunt wesen in den cloesterhouten ende die balcken ende die dreppel sullen dick ende breet wesen na beloop van die stijlen. Item die twie vlogelbinde sullen voets kant viercant ende die vlogelbinde sellen wesen mit iiii stijlen ende iiii calveren ende een balck boven op die sluus gelegert om der aerde te scutten. Item dat dorebint sel wesen gewrocht mit twie balcken ende mit een dreppel dair die slach balchen of wesen sullen xv duem viercant ende die stijlen daer nae ende der dreppel sel wesen xv duem breet ende xii duem dick. [115v] Item so sel wesen gewrocht op die slach balck tusschen die balcken in dat doerbint iiii calveren ende daer een scot planck op ende sel dick wesen ii duem ende dat wel gesponyt ende gemost na sijn behoren. Item zo zullen wesen gewrocht twie steenschoren an der slach balck gepronnct mit twie platen an elke sijde eend vander sluus een gelegert daer of die steenschoren sullen wesen xi duem breet x duem dich ende x voeten lanck. Ende die platen sullen wesen daer die steenschoren oec ingeponnit sullen wesen xii duem breet, vii duem dick ende xii voeten lanck. Item die balcken sullen wesen die niet wtgesondert end staen x- 1/2 duem viercant Item die stijlen sullen wesen x duem viercant. Item die quespen sullen wesen viii duem viercant sonder die vier die voer naister dore leggen sullen ende die doer over gaen sel sullen wesen vi duem dick ende xii duem breet. Item die cloesterhoute sullen wesen xii duem breet ende vi duem dick. Item die gordinge sel wesen x duem breet ende vi duem dick. Item dese sluus sel wijt wesen tusschen die sijdel planken te maten xiiii-1/2 voet ende ii duem. Item dese voirsc. sluus sel hoech wesen tusschen die quespen ende die balcken x voet. Item die ramen dare die doeren of wesen sullen die sullen wesen x duem breet ende v duem dick mit ii stijlen op ende neer staende in elke raemt ende sullen wesen vi duem breet ende v duem dick. Ende die planken daer die ramen mede gestopt sullen wesen selmen buten op dat raemt overdwers spijkeren soncer in to spongen ende sullen wesen also breet als dat raemt is ende sullen wesen ii duem dick van goeden gaven deventersen planken. Item zo zullen daer wesen vijf schoerbanden in der sluus ende zullen lanc wesen xv voet daer die iii of leggen sullen te weten een midden tegens die doerstijl ende die ander twie an elke sijde een beneden in die sluus gelegert op die quespen ende sullen wesen x duem viercant ende noch die ander twie an elke sijde een vander sluus gelegert an die stijlen streckende an die slach balck ende sullen x duem breet ende vi duem dick. [116r] Item onder den bodem vander sluus sullen wesen xiiii slichouten ende sullen dick wesen vii duem viercants onder dat voerste dat inde tY leggen sel sel wesen x duem viercant ende desgelijcx selt wesen dat onder dat doerbint leggen sel, des selmen die voirs. slichouten leggen in sulken wege dat die planken over al op die slichouten vergadert worden. Ende die planken doer den bodem of geleyt ende gemaict sel wesen sullen wesen also lanc dat die vier planken lanc valt sonder meer ende sulolen wesen van goeden gaven deventerscen planken. Item dat slichout dat voir inde tY leggen sel dair zelmen onder horen vier palen doer dat slichout op gepennet sel wesen ende dat sel soe veer wtsteken datmen dat scot doerbint dare op setten mach ende daer beneden wel geplanct an die palen voirt in wellen voer onder sluus. Item des gelijcx so zelmen een planck in delven om dat slichout dat onder dat dorebint leggen zel ende die planck sel also lanc wesen als die sluus wijt is ende sel wesen ii voet breet ende ii duem dick wel gespijkert om dat slichout. Item after in der sluus an dat uterste slichout selt gelant paelt wesen mit planken op ende neer staende also wijt als die sluus is ende die planken sullen lanc wesen viii voet ende ii duem dick ende wel gesien kort an dat slichout. Item beneden op die quespen selmen die geheel sluus doregaene decken mit sulke planken als den bodem of gemaict ende geleyt is ende die plancken sullen wel dicht ghevoecht wesen ende wel gespijkert ende die eynden van die planken sullen over al vergadert wesen op die quespen. Ende an beyden zijden sel die sluus doergaens binnen gecleet wesen mit sulke planken als voirs. is van die cloesterhouten opwaert nu vort hoech genagelt an die stijlen mit houten nagelen. Ende men sel een plank schoyen of vorgen vander dreppel van tdoerbint tot opten boem to ende die sel wesen wel vastgespijkert. Item dese voirs. sluus sel gemaict wesen vanden lancte dat die oude sluus is ende niet corter. Item so sel den niewen boem vander sluus leggen een voet lager dan die sluus van Noortich horen boem leyt. Item alle planken die tot die voirsc. sluus wesen sullen die sullen wesen vander dicte dat dat scampelyoen is datmen hem dair of gheven sel. Item alle dit voirs. hout sel zijn maet houden up dat cleyn ende te maken. [116v] Item alle dit voirs. hout van dese voirs. sluus sel wesen van goeden deventersen kanthout sonder spint ended sonder toot ollem wercbaer op sijn maet. Item alle dit voirs. werck sel gewrpcjt wesen bij Leydscher roede voet ende die voet xii duem. Vanden yserwerck Item dere die gordinge mede gespijkert sel wesen, daer sulle die spijkeren of wesen die iii van i lb. wegens, des sleven die gordinge spijkeren op elke eynde mit ii spijkeren ende anders is elken stijl yof bint een. Item die spijkeren dat doer dat deckelcx mede gespijkert sel wesen sullen wesen die vi van i lb. wegens ende dat declelcx sel gespijkert wesen in elke planck op elke bint twie spijkeren. Item die sijdel plancken sullen gespijkert wesen in elke planck op elke stijl mit ii spijkeren ende sullen wesen die x van i lb. wegens. Item op dat doerbint sullen die planken gespijkert wesen elke plancke mit vijf sulke spijkeren als die sijdel planken gespijkert werden ende die planke sulle wel gemost. Item den bodem sel gespijkert wesen mit middel nagel. Item so wie dat dese sluus anneemt te maken, die sel dat oude hout dat vanden ouder sluus comt selve hebben ende houden. Item so wie dese voirs. sluus annneemt te maken die sel borge setten voir die sluus daer den hogen heemr. ende die landen die die sluus toebehort angenoecht. Ende dese voirs. sluus selmen te batten op leveren gemaict tot sinte Bertelmeeus dage naistcomende van hout, van ijser ende van aerde nader bestedinge voirs. Item zo willen die hoge heemrade van Rijnlant dese voirs. sluus besteden bij ponden xv nye placken voir een lb. gerekent yof ---- hoire wairde. Item die dage van betaling sullen wesen den eersten dach ses weken nader bestedinge, den anderden ses weken dair nae, ende den derden sel wesen als die voirs. sluus gemaict ende te vollen op gelevert is ten prijse vanden hogen hiemraet. Item worde dese voirs. sluus niet gemaict ten voirnoemden dage nader beste dinge voirs. vanden hogen heemraet hier voir gescr. dat wouden sij corigieren nader misdaet. [117r] Item so sullen die geen die dese sluus an nemen den hogen heemr. gheven voir hem ende voir horen dienaren te ritsoen als van outs gewoenlic is xii engelsche nobel ende een nobel te wijncoep. Item den hogen hiemraet van Rijnlant gebieden dat geen van horen dienar en noch ambochtbewairre hem en onderwinde vrunet te wesen noch paent noch deel te hebben mit desen yoff met anich werck dat vander hoger hierm. wegen besteet wort optie correxie vanden hiemrade. Ende waer oec enich timmerman die enich werck an naem dat vander hiemr. besteet worde enich vrientschap an naem mit enich vanden voirn. dienaren yof ambocht bewairres dat soude wesen ende staen tot correxie vanden hiemr. Item zo heeft dese voirs. sluus angenomen te maken inder manieren ende voirwairden voirs. Adriaen Ghysbr. ende Engebrecht Pieters z. om vi c lxxxvii lb., dair borge voir zijn Gerijt Rijswijck, Willem vander Does, Florijs Jans z. van Toll, Ysbrant Symons z. ende Zeger Staes z. timmerman ende hebben geloeft mit gesamender hant ende elcx voir all.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 117r-a-117v
   type : Besteding date : 1458-03-14 record : # 537  Record details
[017] Item in aldussteniger manieren so wil den heemraet van Rijnlant besteden die sluus van Riedwijck ende Nuwerkerck besiden te veechden van den bodem op waert tot iii voet toe diemen niet vercleden en sel ende boven to verdecken, des sellen alle die plancken wesen vander dicte dat die scampelyoen is datmen dare of geven sel dare men die sluus mede decken ende vercleden sel ende sullen wesen goede gave planken sonder spint. Voirt wilmen besteden waert datter enige quade balcken in waren die carbeels hadden watmen van elke balck mis sijn carbeel geven soude te vernuwen. Item des gelijcx wil men besteden een tijl te vernuwen mit sijn carbeel watmen dair of gheven sel. Item noch des gelijcx wilmen besteden een balck yoff een stijl sonder carbeel yof die quaet gevonden worden watmen dare of geven zoude te vernuwen elcx op sijn gelt. Des selmen dese voirs. ['dese' is crossed out] sluus weder te vollen leveren gemaict van hout, van yser ende van aerde als sij van outs gemaict heeft geweest tot sinte Bertelmees dage naistcomende. Ende die dage van betalinge sullen wesen den eersten dach ses weken nader bestedinge, den anderden ses weken dair na ende den derden als sij te vollen gemaict ende op gelevert is ten prijse vanden hiemr. Ende so wie dat werck an neemt te maken, die sel geven te ritwoen totten costen vanden hiemr. gedaen een eng. nobel. Item dese sluus heeft genomen Clais Dircx z. van Schoerl te vercleden ende te verdecken om lxxx lb. Ende sel dare en boven heben van also menige [117v] balck mit hoir carbeele als hij daer in vernuwet xliii pl. van tstuck. Ende van die stijlen mit carbeelt van thout xiiii pl. Ende van stijlen yoff balcken sonder carbelen tsamen die een min der ander meer elcx om xiiii placken. Ende dit voirs. werck inden manieren voirs. wort aldus besteet upten xiiii den dach in maerte anno xiiii c lviii.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 117v-a-118r
   type : Besteding date : 1469-02-28 record : # 538  Record details
[018] Upten xxviii sten dach in februario anno xiiii c lix, so waren vergadert tot Herlem die hiemrade van Rijnlant als here Willem van Alcmade ridder, Jan van Poelgeest, Jan van Noortich ende Ysbrant van Schoten inden name van hem allen om die bestedinge van die sluse van Herlem, van Coudekerc, sBurchgraven veen, here Dircx ambocht van Zuytwijck, Middelburch, Benthuysen ende Valkenburch [i.e. the Haarlemmersluis] ende hebben besteet dese voirs. sluus in manieren ende vorewerden hier na bescreven. Eerst zo sullen in dese voirs. sluus wesen xlii gebinden ende sullen wesen over dat anderde gecaarbeelt ende die carbolen sullen lanc wesen iii voet min iii duem gewrocht geliken die balcken dick behalven dat scotdoerbint. Item dat scotdoerbint mitter scotdoer zel dat voreste bint wesen ende sel gepent wesen in der cloesterhouten ende die balcken ende die dreppel sullen dick ende breet wesen na beloip van die stijlen ende die spongen vande scotdeur sellen gepent wesen in die cloesterhouten mit dubbelde pennen ende boven mit twie yseren bouten dore dat vlogel bint gesloten. Item zo sel dese voirs. sluus wesen vander lancke dat die oude sluus ende niet corter behoudelic dat dat scotdoerbint daer buten staen sel in sulker voege als voirs. is. Item die twie vlogelbinde, dat dorebint mit sijn twie balcken ende een dreppel eende dat genen dat op die slach lack tusschen die balcken gewrocht sel wesen in dat dorebint dese iii punten sullen elcx gewrocht wesen als die bestedinge van die sluus van Alckmade of bescreven is, wtgesondert die balck die boven op die sluus leggen sel om die aerde te scutten sel wesen voets kant. Ende so sullen wesen gewrocht twie scoen schoren an die slach balck gepennet mit hore behoren in manieren gescreven inden voirs. sluus. [118r] Item so selmen leggen after in die sluus an dat derde bint overdwers die sluus vast gemaict mit twie planeren een balck voir dat doerbaren ende zel wesen viii duem viercant. Item die balcken, die stijlen, die quespen, die cloesterhouten, die gordinge, die wijt vander sluuys ende die hoecht, dese voirs. vii punten sullen elcx wesen nader bestedinge vander sluus van Alcmade. Item die ramen daer die doren of wesen sullen, die vijff schorebanden die in die sluus gewrocht wesen sullen ende die xvi slichouten die onder den bodem vander sluus leggen sullen, dese iii punten sullen elcx gewrocht wesen na voirwairde vander voirseider sluus. Item dat slichout dat voir inde tYe leggen, des gelijcx die planck diemen in delven sel an dat slichout onder dat doerbint ende an dat uterste slichout selt geplaet paelt wesen ende van gelijcx so sullen alle na gescreven punten gemaect worden in manieren ende van wairden dat die sluus van Alcmade die bestedinge dair of dat inhout, wtgesondert sulken als hier voirbescreven staen of na gescreven. Item so sel den nuwen vorm vander sluus leggen also laech als die sluus van Alcmade horen vorm leyt ende niet hoger, ende men sel alle die oude bodeme ende alle hout wtwynnen. Item so sullen die sijdel planken dair die sluus mede gecleet sal wesen die sullen wesen vander lancte dat die valt v planken lanc sonder meer ende vergadert over al op die stijlen ende alle in eynden wel dicht geborcht an een. Item die planken daer des voirs. sluus mede gedect sal wesen, die sullen wesen vander lancte dat die vier planken lanc vallen sonder meer behoudelic datmen op dat doerbint geen vergaderinge maken en sel boven, besijden noch beneden inder bodem. Item so heeft hyese dese voirs. sluus angenomen te maken inder manieren ende voirwairden als die sluus van Alcmade die bestedinge daer of dat inhout van hout van yser ende van aerde, behoudelic dat hij meer maken sel sulker punten als hier voirs. sijn, Clais Dircx z. van Scoerl om vii c xix lb., daer borge van zijn Pieter Dircx z. ende Jan Gerijts z. ende hebben geloeft mit gesamender hant ende elcx voir all.

 

Prev Folio  Location, Folio   
OAR12, 118v-a-120r
   type : Besteding date : 1460-03-20 record : # 539  Record details
[019] Int jaer ons heren van xiiii c tsestigen doe besteden die ambocht bewairres van Alphen mitten edelen hogen hyemraet van Rijnlant die Goudsluyse te maken opten xx sten dach in maerte in allen manieren alst hier nae bescreven staet. Item inden eersten so sullen dair wesen xii gebinde mitten doirbinde dair die stilen of dicke wesen sullen xii duum. Item die stilen vanden doirgebinde xii duum dicke ende xiii duum breet ende die balken vanden anderen gebinde ooc xiii duum in hair viercant. Item alle dese gebinde gekerbeelt alsoe kort alsmense maken mach. Item die kerspen xi duum breet ende x duum dick. Item die deckelessen op dese sluyse suyllen wesen ii-1/2 duum dicke. Item op dese sluyse sullen leggen vier gordingen elc gordinc x duum breet ende v duum dick. Item die plancken an beyden siden mede te vercleden elc i-1/2 duum dicke. Item die wide vander sluyse voirs. sel twie voet wider wesen dan se nu wijt is. Item die balc die boven liggen sel dairmen die door aen op winden sel dair sullen twie stiven [sciven?] in wesen onder in die balc ende twie stiven [sciven?] aen die doer. Item dat wijndaes dairmen die doer mede op winden sel sel ghewrocht wesen boven der sluysen in die stilen dair die doer in op ende neder gaet ende dat sijndaes sel wesen x duum in sijn viercant ende mit vier spaken te winden. Item dese sluyse sel binnen gecleet wesen aen elke syde mit twien [119r] plancken ende elke planck ii duum dick. Item dese balc boven dat doer bint sel gedect wesen half wagen scot hooch ende een half wagenscot dick mit een vorst boven als dat behoort ende hij sel dick wesen iiii-1/2 duum ende v-1/2 duum breet. Item die vlogelen aen die noortzijde aen elke side ses nuwe pael elke pael x duum dicke. Item die sloven dair op xii duum dicke. Item aen die zuytzijde achte pael vander selver dicte mit haren sloven, ende sijn dair meer palen behoef die selmen nemen vanden ouden houte tot alden vlogelen. Item die plancken van desen vlogelen sullen dick wesen een duum ende een quartier. Item op dese vlogelen sullen wesen x intangen ende twie cruus houten die intangen mede te vergaderen elcx x duum dicke, mar dese cruus houten machmen vanden ouden houte maken. Item aen beyden syden buten aen dese sluyse een gordinge die wterste binde mede te sluyten ende alle die binde elke gordinc dicke v duum ende x breet. Item dese intangen sullen gesloten wesen mit yseren bouten als dat behoort. Item dese sluyse sel die selfde hoechte hebben die zij nu heeft ende die selve diepte. Item dese sluyse sel die selfde hoechte hebben die zij nu heeft ende die selve diepte. Item den raem dair die scotdoer aen gemaect sel wesen boven ende beneden breet wesen xi duum ende v duum dick. Item besiden ende voirt alle die clampen sullen dicke wesen iii- 1/2 duum [119v] ende die zuyt clampen viii duum breet ende die ander clampen v- 1/2 duum breet. Item voort die doer gestopt mit vuren pruyse delen ende die sullen dick wesen i-1/2 duum. Item die suyt vlogel sel lanc wesen xxvii voet. Item die oest vlogel sel lanc wesen xvii voet. Item die noert vlogel xxi voet. Item die west vlogel xxiiii voet. Item dese voirs. vlogelen sullen gesloten wesen jegen dat vlogel bint mit yseren bouten. Item dit hout dairmen dit of maken sel sel deventers hout wesen sonder roet olm ende sonder spint. Item den boden sel hebben twie cloesterhouten die breetsullen wesen xii duum ende vi duum dick. Item die plancken dair desen bodem mede gemaect sel wesen sullen dick wesen een duum ende een quartier ende also lanck als die sluse is mit enen plan ck ende onder den bodem sullen liggen vier slic houten elc vii duum dick vierkant. Item die spikeren dairment die declissen mede spikeren sel, die sullen die vijf een pont wegen. Item dairmen die gordingen mede spikeren sel, die sellen die drie een pont wegen. Item dairmen die zijt wegen mede spikeren sel ende die vlogelen die sellen die xii een pont wegen. [120r] Item up alle die plancken nevens elke stijl twie spikeren. Item aen die gordinge nevens elke stijl een spiker, mer die vlogel binde elcx twie spikeren. Item die spikeren dairmen die scot doer mede spikeren sel sullen wegen die xii int pont. Item sel den bodem gespikert wesen mit middelnagel. Item soe wie dese voirs. sluus aen neemt die selse dammen ende ofen ende droge houden want sij gemaect is ende dan weder ondammen ende boven werven datmer die schouwe over leyden mach ende al dat oude hout of yserwerck dat aen die oude sluyse is dat sel die tymmerman voirs. hebben, ende hij salse op leveren des manendages nae sinte Jans dach te midzomer naestcomende, ende wairt dat hij enich hout brochte dat den ambocht bewairres niet en genoechde, dat mogen sij wederseggen sonder enich beclach vanden tymmerman. Item dese sluyse heeft aengenomen Claes van schoorle om driehondert pont ende twie ende tachtich pont, vijftien placken voir een pont gerekent, dair den dach van betalinge of is tot alre heiligen daghe naestcomende.

 

 

Author Publication Home
William H. TeBrake
Maine, USA, June 2006
Rijnland
OAR11, OAR12, OAR13
www.oudleiden.nl

 

Hoogheemraadschap Rijnland
OAR 11, 12, 13 : 1253 - 1564
previous Folio's View: Register OAR 12
Pages 100 - 109
next Folio's

 

 

   Location, Folio  Next Folio
OAR12, 100r-a
   type : Scheiding date : 1469-02-28 record : # 520  Record details
[027] Item alsoe questie ende ghescelle geweest is tusschen den ghelanden vander Hogenveen om een vaerte ghehieten die Kijsfairte wie die maken ende die costen dair off ghelden soude, soe hebben die hoge heemraders van Rijnlant enich van hem luyden dair op gesent om die sake te duersien. Ende dat ghesciet, se hebben sij eendrachtelic wtgesproken ende geordineert dat die voirseiden Kijsvaerte gemaect sal worden ende dat die sal costen te maken dat sullen ghelden alle die ghelande van horen lande die gelegen sijn tusschen die Westvaerte ende die geordineerde Oostvairt, beghinnende wt die Noordertrecvairt tot an Florijs venen van Bosschuysen, roede roedensgelijc, voet voetsgelijc, ende des gehlijc alle oncosten die dair op gecomen sijn, welc gelt men ommeslaen sal bijden gemenen lantgenoten of by dat meeste deel van hem luyden. Ghedaen op sinte Pieters scouwe anno 69.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 100r-b-101r
   type : Scheiding date : 1470-02-27 record : # 521  Record details
[028] Item het is gheschiet dat Jan van Rietvelt als bailliu ende dijcgrave van Rijnlant mit recht aengesproken heeft voirden heemraden van Rijnlant enige ghelande in Waddinxveen om dat sy die lantscheydinge leggende tusschen Rijnlant ende Schielant te na gedolven hadden. Mer dit recht en was binnen dier tijt dat hij bailiu van Rijnlant wat niet gheeyndet, soe dat her Aernt van Zwieten die na hem bailiu ende dijcgrave [100v] van Rijnlant wort vander selver sake noch veel meer gelande ende inwonende van Waddinxveen mit rechte toesprack hem aenseggende grote boeten dair an verbuert te hebben, wairom sy voir ende na lange te recht ghingen voirden bailiuwen ende heemraders van Rijnlant voirseiden. Des hebben die heemraders meer dan eens gheweest op die voirseiden lantscheydinge, dair sy bevonden hebben die voirseiden lantscheydinge bijder voirseiden van Waddinxveen te nae gedolven te wesen, dair sy vorder in mercten dat die van Waddinxveen niet allen boeten verbuert en hebben an tgeent dat voirseiden staet. Mer dat sy den landen van Rijnlant oick dair in seer vercort hadden des lants erven die sy niet sculdich en waren te roeren noch wech te delven also te ongronden, ende bedachten hem so dair op dat si wel mits dats sy des lants dienres sijn des lants oirbair inder saken doen ende besorgen wouden als die dijcgrave mijns ghenadichs heren in sinen boeten. Ende om dair off volle macht te hebben, soe verworven si dair toe anden stedehouder ende rade van Hollant mijns ghenadichs heren opene brieve van Bourgonen. Ende nae dat si dair mede volcomelic ghemachticht waren, so hebben dese selve heemraden bij wil ende consent vanden voirseiden dijcgrave mit dien van Wadinxveen dier anghesproken waren ende mitten ghemeenre landen aldair, vanden voirseiden broken ende van all dat dair ancleeft, een minlic ghenoech ghemaect van dat sy ghedolven hadden tot dien daech toe ende hoe sy voirt an sullen mogen delven, dat sy dair voir gheven ende betalen die somme van vijf hondert rijnssche gulden die ghedeelt ende ghedijstribueert sullen wesen, eerst voir den cost vander voirseiden brief te verwerven ende van seghelghelt scrijfgelt dairtoe dienende hondert rijnssche gulden, item die heemrade voir hoer costen om die sake te besien 25 rijnssche gulden, item Jan van Rietvelt voir sijn boeten 25 rijnssche gulden, item heer Aernt van Zwieten voir sijn boeten vijftich rijnssche gulden. Ende die ander drie hondert rijnssche gulden sullen die heemraders in des lants oorbair legghen om [101r] een nuwe sluse die si sullen doen maken ende legghen dair si nutste gheleit sal wesen tot des lants oorbair. Ghedaen op sinte Pieters scouwe, anno 69 [appended in another hand: '---- curs. cur. hollan', thus February 1470.]

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 101r-a-101v
   type : Scheiding date : 1478-06-30 record : # 522  Record details
[029] Int jaer ons heren duysent vierhondert ende 78 op sinte Jans schouwe wort tot Leyden bij Jacob van Wouwe, Gerijt van Poelgeest, Jan van Poelgeest, Jan van Noortich, Dirc van Zwieten, Huge van Zwieten ende Jan van Schoten, hoge Heemrade van Rijnlant, getaxeert ende gescheiden van aertgelt, dat seker personen off geslagen is tot seker walen inden dijc gebroken tusschen Aemsterdam ende Sparendam binnen den voirseiden jaer, ende elc is sijn derde gewaerdeert na die waerdicheit vanden coop also die voirseiden gedolven landen mer enen duer gekost noch waerdich en sijn. Item Coman Willems is sijn lant gekoft daer aerde wtgeslagen is elke margen om 40 rijnsche gulden, ende gelt elke margen sjaers te huer 2 rijnsche gulden, dus is hem toegescat van elke roede 9 doyte. Item Pieter Sibrantszoon is sijn lant gekoft om 52 rijnsche gulden elke margen, ende dat margengelt siaers 2-1/2 rijnsche gulden ende een stover, dus is hem toegescat van elke roede 3 groot. Item Dirc Foyen is sijn lant gekoft elke margen om 25 rijnsche gulden, ende gelt elke margen sjaers omtrent 25 stuvers, dus is hem toegescat van elke roede anderhalven groten. Item Katrijn meester Louwerijs wedwye is hoor lant gekoft om 25 rijnsche gulden, ende gelt elke margen omtrent 20 stuvers, dus is hoor toegescat van elke roede anderhalve groten Item sullen alle dese voorseiden gelden betaelt wesen tot sinte Baven dage naestcomende. [101v] Item die reguliers is hoer lant gekoft om 25-1/2 rijnsche gulden, ende gelt elke margen sjaers te huer ijof paeyment ende is mer gebaege gedaenict elke roede voer anderhalven groten.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 101v-a
   type : Scheiding date : 1491-03-01 record : # 523  Record details
[029] Item up sinte Pieters schouwe anno 91 dair vergadert waren Noortich, Woude, Poelgeest, Raephorst, Schoten ende Does is geschat bijder voirseiden hyemrade dat Clais Heynricszoon ende Dirc Ysbrantzoon hebben sullen van Clais Joest also voir hoir gepant aertgelt van elke roede van die gront dair die dijck up lag of dair of gedijct is vijftalve comans romans groten. Ende van elke roede dair die souden wtgeslagen zijn anderhalve comans groeten

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 101v-b-102v
   type : Scheiding date : 1525-09-14 record : # 524  Record details
Sceydinge tusschen die achterdorpen waterende inde IJsel aen deen sijde ende die ghemeene ingelande van Rijnlant an dander [030] Alsoe diversche gescillen ende processen geweest sijn, eerst voirden dijcgrave ende hogen heemraden van Rijnlant ende na voirden hove van Hollant, tusschen die ambochten van Alphen ende Buscoep wtwaterende inden IJsel mit dit ambochten van Polien, Groensfoort, Snijdelwijck, Randenburch, Middelburch ende Zuijtwijck geheten Splinters ambocht ander een sijde ende die gemeen ingelande van Rijnlant an dander, sprutende van dat die voirseiden ambochten pretendeerden ongehouden te wesen van alle inbrexemen plaetwerken, sluijsen, sluystochten gelegen up Sparendam ende inden Sparendamsedijck mit datter ancleeft, overmits dat zij doer Sparendam ende den Sparendamsedijck hoor water nijet en losen noch losen mogen, mair losen huor water duer den IJseldijck inden IJsel an beyde sijden vander Gouwe na inhout dier queleghien dair van wesen. Ende dat wel onredelick waer hem te moeten enige in brexemen betalen of oick sluysen ende waterlosinge, dair doer zij nijet bescadicht noch geprofiteert en worden. Waer tegen die gemeen ingelande van Rijnlant deden seggen dat die voirseiden ambochten binnen den heemraetscip van Rijnlant gelegen sijn ende, hoe wel sij nu ter tijt nijet wtwaterende waren duer den Sparendamse inden IJe, sij hadden nochtean tselve in voirleden tijden gedaen ende mochten tot horen believen noch dair doer wateren, ende dat hooren ine die voirseiden ambochten nijet en behouden ontlast te wesen van hoer hoefslach inden gemeenen Rijnlantsche wercken dair inne zij van ouden tijden verstocht sijn geweest. [102r] Mit meer ander reden an beyden sijden geallegeert ende hangende dese procedueren na dat die ambochtbewaerders ende ingelande vander voorseiden ambochten omme vorder costen te schuwen anden dijcgrave ende zoedraden versocht hebben gehadt om een redelicke jaerlicxe penninck up die morgen ten ellijxen dagen gevrijet ende ontlast te wesen vander voirseiden inbrexemen, sluijsen ende waterlosingen mit datter ancleeft, soe hebben die voirseiden dijcgrave ende heemraden hem voir antwoirde gegeven dat zij dair inne nijet doen en wouden buten goetduncken vander gemeenen ofte principaelste ingelande van Rijnlant. Ende hebben haer omme der voirseiden dijcgrave ende heemraden dese materie int lange te lieveren gegeven den ingelande van Rijnlant tot beyden upter stathuys so lepeninter?? vergadert sijnde, te weten die gedeputeerde vanden abdijen van Egmont, Rijnsburch ende Leewenhorst, van tcapittel van sinte Pancraes, die gerechte der stede van Leyden, der gedeputeerde der stede van Haerlem inden name van hoer poorters als ingelande vanden heemraetscip van Rijnlant ende meer ander notable ende ingelande van Rinlant, die also samen consenteerden int ghene dat bijden dijcgrave ende heemraden voirseiden daer inne gedaen ende geordineert soude worden des achtervolgen. Soe sijn der voirseiden dijcgraef ende hoge heemraden mitter ambochtbewairders ende ingelant vanden voirseiden ambochten overcommen ende geaccordeert inden manieren hier na volgende, te weten dat der voirseiden ambochten van nv tvortan ten ewijgen dagen alle jaer Petri ad cathedram van elcke morgen betalen sullen een halver stuver tot behoeff vanden gemeenen ingelande van Rijnlant tot Sparendam ende doer den Sparendamsedijck wtwaterde ende om dat anderde jaer betalen Petri ad cathedram een oert stuver van elcke morgen onder den voorseiden ambochten gelegen voir tpenninckgelt vanden heemraden voirseiden. Item souen desen sijn die voirseiden ambochten noch sculdich te betalen tot behouff van Rijnlant voirseiden, up elcke morgen vier stuvers eens wechdragende die zij nv in handen vanden rentmeester van Rijnlant gelevert hebben wair van der voirseiden rentmeester den gemeen ingelande van Rijnlant gehouden wordt rekeninge, bewijs ende relies na te doen. Des hier mede soe sullen der voirseiden ambochten ten ewijgen dagen ontlast, gevrijt ende bliven van alle penninge diemen in toecomende tijden ommeeslaen sal ter cause van inbrexeme, plaetwercken, bruggen, sluijsen ende sluijstochten mit dater ancleeft vallende buyten der noortsijde vanden Rijndijck, welverstaende dat die voirseiden ambochten verstoelt sullen bliven inden Rijndijck ende Goutsluijse, etc., tot wat tijden die Sparendamse dijck ongerepareert ende rijdende blijft leggen ende die Rijndijck tzeewater scutten moet, soe sullen die ambochten voirseiden ongehouden wesen ---- te betalen [102v] die voirseiden jaerlicxe halve stuver ende en sijn die voirseiden ambochten bij dese uuytsprake van tractaet oick nijet verbonden sij en mogen tot allen tijden alst hem belieft wederomme haer waterlosinge nemen tzij mit -------- ofte anders daer die Rijnlantse sluijsen leggende up Sparendam ende inden dijck tusschen Amsterdam ende Sparendam voirseiden mit [niet?] na advenant van haer morgentalen te betalen die penningen diemen alsdan tot makinge ende reparatie vanden gemeenen lantwercken behoufnen sal in welcke gevalle die voirseiden ambochten mede gevrijet ende ontlast sullen wesen van te betalen up elcke morgen een halve stuver boven gementionert, alle dinck sonder arch ende liste. Aldus gedaen bijden dijcgrave ende heemraden van Rijnlant collegraliten tot Haerlem vergadert sijnde upten vierthienden dach in septembri anno vijfthienhondert vijfendetwintich, terpuntie? van mij, Speertgenszoon.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 102v-a-103r
   type : Scheiding date : 1528-10-22 record : # 525  Record details
Copie [031] Alsoe zekere questien ende geschillen zijn geweest tusschen die van tzuyteynde van Waddincxveen mit die vander Brouck, Tuylnesse ende Corterackern ter eenre ende die van Koenecoop verweerders ter ander zijden roerende tmaken vander wintmolenen ende paerde molenen van Coenecoop, daer bij Densschers hem beclage dagelicx zeer bescadicht te worden, wair van die vorsc. partijen de zelve zaicke gesubmitteert hebben tot arbitraage ende verclaringe van herre Jan van Duvenvoerde ridder ende Jacob Coppier als hoge heemraden van Rijnlant nae inhout zekere compromisse dair van wesende. Ende na dat beyde partijen int lange dair op gehoirt zijn geweest bijder voorsc. hoge heemrade, zoe hebben die zelve hoge hiemraden bij consent van beyden partijen hoere verclaringhe ende uuytsprake dair of gedaen in der manieren als hier nae scr. is. Erst dat die van tzuyteynde ende Koenecoep mit wint ende paerde molenen hoere water moegen werpen inde gemeen watteringe van tzuyteynde sonder eenich peyl beghinnen van januario tot half aprille [103r] ende van halff aprille voortan inde soemer met hoeger malen en zullen dan opte peyle die byden voorn. h. hiemrad dair of gestelt ende geordineert zal worden vorden eersten dach van aprille naestcomende. Item indien yemant boven die voorsc. peyl binnen middelen ende voorsc. maelde, die zal verbeuren zoe dicwijl ende meenichwerven als dat mitten waerheyt bevinden worde een boeten van x s. waer van die geinteresseerde partijen hebben zel die een helfte. Item zullen die van Koenecoop den tijt van twintich jaeren betalen mit die vander Brouck [...] morgen morgensgelijck die onderhoudenisse vander Broucken molen ende nae die expieratie vander voorsc. tijt van xx jaeren zoe lange die van Coenecoep die voorsc. waterscip gebruycken zijn ten waere dat zij in rechte conden bewijsen daer van ongehoudet zijn des zullen die vander Brouck [...] gehouden wesen huer voorsc. molen in te slaen gelijk mit die van tzuytynde van Waddincxveen. Item zullen die van Coenecoop gehouden zijn te achtervolgen die veuren van theemraetscip van Rijnlant angaende van poten noten? aenthafte met te celven ende alle andere keuren gemaict upte delvinge, ende dit all te zamen onvermindert ende zouden providierre van trecht daer? die van Rijnlant moegen pretendenen van tmalen inde Gouwe, ende hier mede zullen partyen vereenicht wesen van hoere voorsc. questien ende geschillen ende onderlinge goede vrund wess compenserende die costen vanden voorsc. partyen der tans. van desen gedaen, aldus gedaen ende uuytgesproken byden boven gescreven h. heemrad. binnen den stede vanden Goude een huyse van Cornelis Dircx z. inden guldhoern? opten xxii en dach in octobris int jaer ons heren xv c xxviii, in jegenwoirdichhijt vanden nabescreven personen, ingelanden vander boven gescr. ambochten ende lande als die pater confesseere vande nonnen opte Gouwe m . Reynier Brunt svadte ende procurier general van Hollant Ghijsbrecht Gerijt Clais z., Dierk Heynnricx z., Paen Willem Vroen zoen, Ysbriant Claes z., Claes Zegers z., Daem Willems z., Heynric Claes z., Adam Dirx z., Frans Adriaens z., Jacop Jans z.Moel, Mouerijn Willem ss., Jan Aelbrechts z., Willem Jacobs z., Daem Adriaens z., Jacop Rooscen z., Zijvert Win z., Jan Scyls s., Willem Jacobs s., Jacop Egberts s., Ot Dircx z., Jan Aelbrechts z. ende Adriaen Heynricx z. ende in tegenwoirdicheijt van m . Phillips Vrancken z, gezwoeren clerck des steede vander Goude ende openbaer notarius bijder hove van Hollandt geadmitteert als vander boven gescreven h. heemrad. dair over geroepen zijnde roerrende mijn gewoenlicke handteyken duer bevel. ende ordinieren vanden selven hogeheemrad. hier ondergestelt, aldus onderteykent, Duvenvoerde, Coppier, VVrancken z.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 103v-a
   type : Scheiding date : 1527-03-16 record : # 526  Record details
[032] Alzoe zekere questien ende geschille geweest is tusschen Jan van Wijngarden eysschen ten eenrre zijde ende die ambt. beweurders vanden ambocht van Zoeterwoude inder name vander zelven ambocht ter andere ten cause vande onderhoudinge vande wech van Lambrecht Jaocobs s. of noortwertte tot Koemans kerk toe, van welcke questie die voorsc. partyen over beyde zijden heml. gesubmitteert hebben mit zeggen ende arbitraige van brven Jan van Duvenvoerde ende Willem van Alkemade ridderen ende Gherijt van Poelgeest als hoege heemrad. van Rijnlant de werck nae dat zij tot meer stond daer op vergadert zijn geweest hem van als te vollen geinformeert hebben gehadt de voorsc. partijen bij gevolghe ende minlic octroierdt vereenicht hebben inder manieren navolgen, dats te weten dat die aembt. bewaerders inden name vander voorsc. ambocht zullen maken ende reparieren die voorsc. wech van Lambrechts voorsc. off tot Koemans kerk toe vierthien roe voet brett, ende zullen die aerde moegen nemen uuyt die sloot zonder tlant eenichsins te verminderen. Ende aldus gemaect zijnde zel Jan van Wijngarden die zelve aenvaerden ende zulcx voert onderhoud alse hem op gelevert wordt te weten uuyten scouwe, wantse voortan gescout moet werdden al wie die onderhoudt des zel Jan van Wijngard die grafweydinge hebben om zijn oerbaer dats midt te doen ten waer of Jan van wijngarden hem namaels bevvoelde bezwaert te zijn mit dit onderhoudenisse vande voersc. wech indien gevalle zal bij die voorsc. wech moegen laten leggen mits sceydende uuyt die grafweydinge tot profijt vanden voorsc. ambocht. Ende aelsdan? zullen die ambt. bewaerders de voersc. wech onderhouden inder manieren voersc. ende die grafweydinge gebruycken ende oerboer totten voorsc. ambochts behoeuf des werken? hebben van Jan van Duvenvoerde Willem van Alkemade ridderen ende Gherijt van Peolgeest h. hiemrad. dit elcx onderteykent endt int heemr. regijster doen stellen tot behoeuf vander partijen. Actum den xvi en int maert anno xv c ende zevenendetwintich nae gemeen scrijven.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 104ra
   type : Scheiding date : 1523-11-10 record : # 527  Record details
[033] Sceydinge tusschen die van Alphen ande westsijde vande Gouwe ende die ambochtbewaerders van tzuyteynde van Waddinxveen ende Coenencoep. Opten dach van huyden sijn voor ons gecompareert den ambochtbewaerders ende gedeputeerde vande zuytsijde van Waddincxveen ende van Coenencoip ende hebben bekourt ende bekonden mits dess dat duer huer luyder vrijllich vervolch gedaen anden scout ende gebuyren van Alphen gelegen ande westsijde vande Gouwe bijden selven scout ende ambochtbewaerders sekere duertochte vandie binnen kade ende een overtocht vande goutcade tot die Nesse toe bijder duycker van tzuyteynde bijder hogen heemr. van Rijnland geconsenteert is up hier na bescreven. Inden eersten dat die van tzuydeynde ende Coenencoip voirsc. sullen beyde die caden beginende van Renen? Jorijs werd totter Nesse toe up hueren cost onderhouden na volgt die die buren vander scout van Alphen ende sijns hiemraet ende sullen die van Waddincxveen ende van Coenencoip vanden gewalle vandien tgebruyck hebben in sulken schijne dat die voirsc. caden daer duer geensins beschadicht en werden, mair Mourijn Willems z. sal die voirsc. caden gebruycken soe varre als sijn lant strecket na uuytwijss der huyor cedulle daer van wesende. Item sullen die van Waddincxveen ende van Coenencoip voirsc. betalen alle jaers Lamberts den ambochtbewaerders van Alphen tot behouff vande ingelande van Alphen gelegen ande westsijde vande Gouwe die somme van acht ponden tot xl groten tstuck, ende dat ter tijt tot dat die van Alphen hoer waterschaep wederomme nemen sullen duer die Alphense weteringhe in welcke gevalle die van Waddincxbeen ende Coenencoepo voirsc. gehouden sullen wess der gaten vande binnen cade toe te dammen ende die overtochte strekende upte Goutcade upnemen ten waren dat ter selver tijdt men mit die van Alphen anders over. Item ende bij gebreke van jairlicxe betalinge der voirsc. acht ponden sullen die van Alphen tselfde mogen inwinnen anden dijcrechte die die van Waddincxveen of an Coenencoep voirsc. die haer voert hebben sullen anden ghenen die ende die cade gebruycken. Ende mits des die vorsc. smbochtbewaerders van tzuyteynde van Waddincxveen ende gedeputeerde van Coenencoip voirsc. dat up dese voorwaerde ende conditie die scout, ambochtbewaerders ende ingelande ande westsijde vande Gouwe hebben hemlluyden nyet geopposdt tegen tkercgebot tanderen tijden hoer van gedaen so up tconsent vanden hogen hiemraet van Rijnlant upten drie ende twinctichsten novembri geconsenteert ende verleent is geweest. Actien inden jaer xv c drieendetwinctichen dage voersc.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 104r-b
   type : Scheiding date : 1529-06-02 record : # 528  Record details
[034] Alsoe zeeckere jaeren voirleden proces voirden Hoove van Hollandt gesien ende noch ongedaen dert hangende is tusschen den rentemeester vanden hiemraetscip van Rijnlandt eijsschet ter eenre ende die ambochtbewairders vanden dorpe van Haesertswoude inden naeme vanden selven ambocht berwaerers ter anderen sijden ter cause van dijckage, penningen ende morgengelt van zeeckere morgentaelen tot duysent morgen toe die sijhuijden senden in hoir supplicatie met eenen pertminich wairdich te sijne ende dairomme geen ongelt draegen en mochten ijmers tot seven hondert morgen toe die sij noemden tverloren lant dair inne sij dair hair suuster te heimen gheven bijden hoeve van Hollant gemainteneert werden ende scorssinge hadden ten eynde vanden principaelen processe toe van alle morgengelt wair inne soe verre geprocedeert ende soe veel gedaen is dat die voirsc. verweerers tot meer stonden hebben doen versouchen anden dijckgraeve ende hoege hiemraeden van Rijnlant omme tvoirsc. processe mit vrienscippe ende gevouch of te doen ende ter neder te leggen, soe dat up huyden bijden cedelen moegende ende gevoirtigen heere Joest heere van Criuijningen van Heenvliet van Haesertswoude etc. mit sijnen principaelsten ondersaeten van Haesertswoude alse Willem ... , Clais Wouters z., Pouwels Ariaens z., Dirch Claes z., Jan Cornelis z., Cornelis Ariaens z. Gerijt Bouwens z. ende Heynrick Jans z. als gemachtichden vanden gemeenen buyrren van Haesertswoude voirseit breeder blijchende bijde procurant? dair van de copie hier an gehect is mitten dijckgraeve ende hoege hiemraden van Rijnlant voirsc. overgecomen ende vereenicht sijn van allen achterstalle twist ende geschille to hiertoe geweest inder manneren navolgen, dats te weten dat het dorp van Haesertswoude voirseit van nu voirt aen mit alle horre morgentaelen heodanich die sijn of genoemt moegen wesen gelden ende betaelen sullen in alle ommeslaegen over Rijnlant vallen morgen morgens gelijck nair hair oude quote soe sij van ouden hantvesten voirden voirsc. processe altijt gecontribueert ende gegouden hebben gehadt, endevoirden achtersatllen sullen si betaelen tot twien termijnen eens meye hondert ponden van veertich groten vlaems tstuck te weten hondert pont bamisse alsinen scrijft duysent vijfhondert ende dertich ende hondert pont tot bamisse dair naestvolgendfe. Des en sullen zij vande eerste stuver vanden twee stuvers v penningen lestleden ommegeslaegen uyttgeven vande seven hondert morgen soe dit stuver vore date? van desen betaelt was tot die seven hondert morgen, tot de welche seven hondert morgen angaende de eerste stuver mede inden achterstal begrepen is. Actum bijden collegie opten tweden dach in julio anno vijftienhondert negen ende twintich, in tegenwoordich Bruyn Schijtgens z.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 105r- a
   type : Beveling date : 1438-05-06 record : # 128  Record details
[001] Anno xxxviii op die meye scouwe. Item die heemr. ende dijcgrave hebben bevolen den scout van Aelsmer dat hij scouwen sel den wech van des Burchgraven veen streckende wt an die rijsdrecht tot sulken tijden vanden jair alst nutte is. Ende wair yemant die dair gaet of doirvairt in houden willen, die soude dair een brugge over liggen tot des scouten ende heemr. prijse. Dit sel geduren tot onsen wederseggen, tghesciede tot Sparendam op die meye dach.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 105r-b
   type : Beveling date : 1438-05-06 record : # 129  Record details
[002] Item die heemr. hebben bevolen ende bevelen den scout vanden Venp, Jan Willems z., dat hi die wege scouwe aldair binnen des maent van meye ende voirt tot allen tijden als costumelic is. Ende geviel dair gebrec in, dat wouden sij corrigieren als dat behoirde.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 105r-c
   type : Beveling date : 1450-10-06 record : # 529  Record details
[003] Item so is overdragen mitten bueren van Sparendam dat die selven bueren souden doen maken die wangen vander groter sluyse vander capellen wegen van Sparendam datmense tot allen betamelicken tiden varen mach en sullen andat eynde vanden vorsc. enen drayboem setten ende die sluyten alst noot is om datmen dan niet varen en soude ende capellen meesters sullen ontvangen van elken wagen off karre die over die sluyse varen sal een oirt van enen stuver. Dit sal gedueren tot der heemrader weder seggen. Gedaen anno vijftich up die bamisse scouwe.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 105r-d
   type : Beveling date : 1451-06-29 record : # 530  Record details
[004] Item soe wort die bailiuwe van Hasertswoude bevolen also die bueren van Hasertswoude ghescheel hebben om een wateringe geheten Dirc Doeden wateringe, daer sommighe vanden bueren meynen dat die wateringe nutter toe waer dan open waer, andere meynen dat zij nutter open waer, dus sullen zij mit recht versoeken die geen diese to hebben willen ende bewijsen dat zij nutter toe is dan open. Gedaen anno een ende vijftich up sinte Jans scouwe.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 105r-e-105v
   type : Beveling date : 1451-10-05 record : # 531  Record details
[005] Item soe wort overdragen dat die van Haserswoude, Boscoep, Snidelwijc, Groensfoort ende Polien houden sullen ende doen nu vermaken ende [105v] verstehen dat plaetwerc onder Jan Vechters z. huys ende dair en tenden sel Jan Vechters dat voirsc. plaetwerc mit aerdwerc houden altoes buten de voirsc. ambochten cost ende dit voirsc. werc sel gemaict wesen tusschen hier ende alre heiligen dage [1 november]. Gedaen anno een ende vijftich uptie bamis scouwe.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 105v- b
   type : Beveling date : 1438-02-25 record : # 127  Record details
[007] Anno xxxviii Petri. Item die heemr. ende dijcgrave sijn overdragen ende hebben bevolen ende bevelen den scout van Voirscoten ende die gemeen buer dat sij ambochts bewarers kiesen als costumelic is binnen xiiii dagen ende dair tenden binnen xiiii dagen dat morgen gelt omme setten als costumelijc is, te weten tot sulker sommen toe als die cedel wt wijst die die heemr. dair of corrigiert hebben ende weder over gegeven hebben ende niet vorder. Ende geviel dair enich gebreck in, dair wouden sij op voirt varen als dat behoirde ende voirt ambochts bewarers setten ende dat morgen gelt omme slaen na horen goetduncken ende gewoenten.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 105v-a; OAR12, 106r-a
   type : Beveling date : 1436-02-28 record : # 097  Record details
[006] [010] Anno xxxvi dijnxdage na grote vastelavont. Item soe is bevolen die scout van Hasertswoude mit sijn heemr, dat hij Boudwijn Steens polre mit den scout van Zoeterwoude scouwen sel na ouden costumen, ende wair dair enich gebreck van onbelijt werck dat hij nyemant en bekende, dat sal die scout mitten heemr. heeren na inhout der hantvesten ende na costumen van Rijnlant.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 105v-d
   type : Beveling date : 1441-09-12 record : # 153  Record details
[009] Item is den rentemeester van Rynsburch geseit dat hij den lagen wech bij Noortich doe maken als gewoenlic is of die dijcgrave mitten heemr. sullen doen maken tenden xiiii dagen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 106r-d
   type : Beveling date : 1458-10-03 record : # 532  Record details
[013] Item also binnen die Segwairt enen wateringe leecht dat een gemeenwerck is ende die van Segwairt geclaecht hebben dat die luyden diet meest aen gaet niet en comen ten gemenen wercke alst hem geboden wort. Soe is geordinnert biden hyemraders van Rijnlant dat des hyemrad. bode tot vermaninge vanden scout van Segwairt tot horen costen comen sal optie voirsc. wateringe ten date alst gemeen werck geboden is. Ende dat biden selven bode enen ygeliken die dat gemeen werck sculdich is te maken van des dijckgraven ende hyemraets wegen gevelen sal hoir gemeen werck te maken of die scout sal dat bestaden op des onwilligen cost. Gedaen drie dage in october, anno lviii.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 106v-a
   type : Beveling date : 1460-05-06 record : # 533  Record details
[014] Item alsoe wel becuert staet datmen den dijc tusschen Sparendam ende Aemsterdam mit genen beesten weyden en moct ende nochtans dair met omgelaten en wort mit pairden ende andere beesten te weyden, soe hebben die dijcgrave ende hyemraden van Rijnlant sekere personen voir hem doen dagen ende hem bevolen bij horen ede die zij openbair dair toe gedaen hebben ende op der hyemrad. correctie dat sij den voirsc. dijc bewaren sullen dat hij niet geweyt en worde ende wat pairden or ander beesten sij an den dijck bevinden sullen sij den dijcgrave of hyemrad. bij horen ede an brengen soude die te scutten ten wair of dair pairden of beesten van buten waren die sullen sij scutten ende voort an brengen den dijcgrave of hyemraden voirsc. om die hochste boeten ofte nemen sonder verdrach. Ooc sullen dese voirsc. personen die draeybomen bewaren dat sij in outiden niet op gedaen en worden ende wair yement die den dijc voer als die bomen to waren of dat yement craft anden draeybomen dede dat souden sij an grengen bij horen ede ende wair yement die dese bewairres misdede om der voirsc. saken willen mit woirden of mit werken dat soudemen an dien corrigieren dat hi allen anderen exempel wesen soude . Dit sel geduyren tot der hyemraden weder seggen. Item Willem van Sparenwoude, Louwerijs Jans z. dese twie sullen den dijc ende bomen bewaren van Sparendam tot Houtricke toe. Item Liclaes Jans z. Louwerijs Dircx z. van Houtwrick tot Oesdorper ban toe. Item Martijn Jans z. Claes vander horn van Oesdorper ban tot Sloterdam to. Item Pieter Claes z. ende Ysbrant Jans z. van Sloterdam so verre als der hiemrader scouwe gaet. Gedaen op die meye scouwe anno lx.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 109r-a
   type : Besteding date : 1421-1434 record : # 049  Record details
[001] Die hoge hiemr. van Rijnlant willen besteden een sluys te maken die leggen sel in Sparendam ende den landt van Woerden toe behoren in alre manyeren als hier na gesc. staet. Item in den eersten sel dese sluse hebben vijftich binden ende elc bint sel dick wesen enen roede voet cants ende dat doerbint sel dick wesen i-1/2 roeden voet mit twe balken ende die voirbinde ter tijwerc dair aen dick volgende tot goeder scaep, want sy dicker wesen sellen dan die afterbinde, ende alle die binde sellen over [28r] dat anderde bint gekerbeelt wesen ende die gordinge sel dick wesen sseven duime ende xii breet ende elc cloester houten sullen dick wesen enen roede voet cants ende die quyspen sellen dick wesen die twe veel van enen voet cants ende die borden sel wesen van goeden deeventeersen plancken ende die sijt plancken sellen dick wesen twe dume van goeder hout ende dat dexel boven sel dick wesen iii dume ende in elken planck op elken stijl twe goede dubbel middel nagelen ende op dat doirbint sullen wesen spikeren die drie een pont wegen ende die tafel wel gespijkert ende gemost. Ende dese voirs. sluyse sel wijt wesen tusken den stijlen drivens waters xi roede voet ende sel hoech wesen tusken den bodem ende dat dexel ix roede voet. Ende alle dese voirs. voeten ende dumen sellen groit wesen na Rijnsker roede ghroet. Item op dese voirs. sluyse staet voir elc vander hiemr. xl sc. Item voir den clerck, xl sc. Item voir der hyemrader knecht tot Sparendam, xx sc. Item elken hymraet voir sijn knechten, x sc. Item Dirck Gijsbrechts z. als der hyemrader bode, x sc

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 109r-b-109v; OAR12, 113r-a
   type : Besteding date : 1434-00-00 record : # 076  Record details
[002] [014] Anno xxxiiii Item in aldusdanighen manieren soe wil die hyemr. van Rijnlant besteden die Goude sluys te maken, inden eersten selmense steken inden ouden boom die dair leyt ende mit also veel stilen ende balcken als dair van outs in gelegen hebben mit boechstilen [borchstilen, borchscilen] ende die decplanken drie dwm dicke ende die cledinge twe dwm dicke ende binnen gecleet mit drien plancken an elke zijde voir dat scoten [stoten] ende mit gordinge als dair toebehoirt mit die scotdoer mit horen toebihoren. Ende die stilen sullen wesen als sij van outs geweest hebben ende des gelijcx die doer, ende men wilse besteden bij Philips scilde ende die dage van betalinge sullen wesen een derden deel binnen een maent ende dat ander derdendeel binnen ses weken dair na ende dat derde derdendeel als die brugge op gemaict is. Ende men sel die brugge maken ende op leveren twsschen hier ende Bamisse naest comende, ende men selse aerden ende wangen na ouden costumen als si lest was. Ende soe wiese an neemt te maken, die selse breuggen mit horden ende mit boeme dat men dair mit wagen over varen mach ende mit scepen onder varen binnen vertyen dagen. Item dese sluyse is besteet om tweehondert ende xxxviii scilden.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 109v-a
   type : Besteding date : 1443-05-19 record : # 164  Record details
[003] Anno xliii, xix dage in meye, heemr. Poelgeest, Alcmade, Boechorst, Zwieten, Paeds ende Scoten. Item soe wilmen besteden Alcmader sluse mit hoir gesellen een nuwe doerbint ende doeren gelijc dat oude scampelioen, ende dair toe twe nuwe stilen, ende noch een damme te maken, ende desen damme te houden die dair is soe datmen die sluse op ofen mach ende dat bint setten op enen drogen dichten boom ende dien damme weder op te winnen ende boven dicht te maken aldair die damme gelegen hebben, ende die vergaderinge te decken mit een dwers plancke. Ende mn sal besteden bij ponden, xv stuvers voir dat lb. of payment hoirre wairde, ende het sal gemaect wesen binnen vier weken ende men sel betalen op die Bamisse scouwe. Besteet Claes Heynrics z. om xxix lb.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 109v-b
   type : Besteding date : 1443-05-19 record : # 165  Record details
[004] Anno xliii, xix dage in meye, heemr. Poelgeest, Alcmade, Boechorst, Zwieten, Paeds ende Scoten. Item Aelsmer sluse salmen twe nyewe doeren an maken binnen vier weken bij ponden xv nye placken voirt lb. te betalen tot Bamisse scouwe. Besteet Noortgen om x lb.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 109v-c
   type : Besteding date : 1443-05-19 record : # 166  Record details
[005] Anno xliii, xix dage in meye, heemr. Poelgeest, Alcmade, Boechorst, Zwieten, Paeds ende Scoten. Item die heemr. willen besteden die sluse van Hairlem te verplancken na dat oude scampelioen als sij geweest heeft een plancke onder water ende sel gemaect wesen mit plancken, ijser ende aerdwerck voir sinte Jacops dach naest comende te betalen bij ponden xv nyewe placken voir dat pont, ende men sel betalen op die Bamisse souwe mit voir wairden dat die in die sluse horen die voir koer sullen hebben of sise selve maken willen ende dair een wete of te doen den genen diese an nemen binnen acht dagen, ende soe wie die sluse aen nemet te maken sel die oude plancken hebben. Claes Dirc z. aen genomen om xcvii lb.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 109v-d
   type : Besteding date : 1443-05-19 record : # 167  Record details
[006] Anno xliii, xix dage in meye, heemr. Poelgeest, Alcmade, Boechorst, Zwieten, Paeds ende Scoten. Item soe selmen die grote sluse maken nader koer, dats te weten te dammen binnen die sluse mit twe dammen ende een nyewe doerbindt ende een bindt dair op, ende noch achte nyewe binden meer oft noot is ende plancken dair na volgende gelijc dat oude hout geweest heeft, ende dit sel gemaect wesen voir sinte Berteelmees dach naest comende. Dat hebben den ambochten selve doen maken.

 

Prev Folio  Location, Folio   
OAR12, 109v-e-110r; OAR12, 105v-c
   type : Besteding date : 1443-05-19 record : # 168  Record details
[007] [008] Anno xliii, xix dage in meye, heemr. Poelgeest, Alcmade, Boechorst, Zwieten, Paeds ende Scoten. Item te aerden op Sparendamme vander straet of den waghenwech breet dat sel maken, elx voir sijn doer, ende die aerde sel men halen inden Droen ende betalen naden koer, ende het sel gemaect wesen voir sinte Johans dach op die boete dat derdendeel van x lb., ende men sal die huse wegen straet hoge.

 

 

Author Publication Home
William H. TeBrake
Maine, USA, June 2006
Rijnland
OAR11, OAR12, OAR13
www.oudleiden.nl

 

Hoogheemraadschap Rijnland
OAR 11, 12, 13 : 1253 - 1564
previous Folio's View: Register OAR 12
Pages 090 - 099
next Folio's

 

 

   Location, Folio  Next Folio
OAR12, 090r-a-090v
   type : Vonnis date : 1533-03-14 record : # 514  Record details
[056] Ic Jacob van Boschhuysen scout inden ambocht ende lande van Alphen, wij Mees Janssoen, Jan Woutszoen ende Symon Cornelissoen, buerluyden ende lantgenoten inden ambocht ende lande van Alphen voirsc. oirconden ende kennen dat voer ons in persoene zijn gecoemen den scoudt ende ambochtbewaerders van Alphen an de westzijde van die Goude ende bevonden voer hem ende hoeren nacomelingen dat zijluyden voirn. by consent vanden dijcgrave ende hoegen heemraedt van Rijnlant in een eewige erffpacht ghegeven hebben ende mits desen in een eewige erffpacht gheven Jacob Janssoen Moel voer hem ende zijnen naecoemelingen die Goudt caede ende Binnen caede streckende van theck neffens Claes Dorrekent kaede tot Koenecoeper dam toe, uuytgenomen den eynde kaedes ghelegen ander noortzijde van Koenecoeper dam dat Frans Adriaens zoen ende zijn ouders over menich tijt tot den tuijn toe beseten ende gebruyct is geweest, ende dit om die somme van negen karolus guldens ten prijsze van twintich stuvers tstuck of payment haere waerden tsiaers eewilicken geduerende, te betalen alle jaers up sinte Pieters dach ad cathedram of binnen veerthien dagen daer nae onbegrepen binnen den ambocht van Alphen in handen vanden ambocht bewaerders tot behoeff vanden ingelande van Alphen ander westzijde vander Goude, waer van dat eerste jaer van betalinge wesen sal op sinte Pieters dach voersc. int jaer vijfthien hondert drieendertich nae tgemeen scriven, ende alzoe voort van jaere tot jaere eewilicken geduerende alst voersc. staet. Ende dit heeft Jacop Janssoen voersc. voer hem ende zijnen naecomelingen verplogen ende versekert up veerthien dalve margen lants gelegen int zuyteynde van Wadinxveen, strekende vanden voorwech off tot die Waddinxveensche weteringe toe, ende heeft belegen mit eygen ande noortzijde Adam Dircx z. ende Cornelis Cornelissoen ande zuytzijde, ende voort up alle zijn goet gewonnen ende ongewonnen. Ende waert saecke dat Jacob Jans z. voersc. ofte zijnen nacoemelingen dese voirn. pacht alle jaers niet en betaelde upte dagen ende termijnen voirsc., zoe sal den dijckgrave van Rijnlant dese voirn. negen karolus guldens mogen uuytleggen up die helfte met welverstaende datmen den voersc. Jacob Jans z. oftie sijnen nacoemelingen in gebreke van betalinge der voersc. negen karolus guldens geen scade doen en sall dan teynden verthien dagen nae dat zijluyden byder voersc. ambocht bewaerders oftie hoeren gemachtichde gemaent sullen wesen betalinge te doen. Soe zijnt voerwaerden dat Jacop Jans z. voirn. ende zijnen nacoemelingen sullen tgewas vander voersc. kaede hebben ende gebruycken tot haren proffyte ende diet hem behoeff ende nyemant anders, sulx dat die voersc. kaede daer by niet bescadicht en wordt, welcke Goudt kae Jacop Janssoen ende [90v] zijnen nacoemelingen gehouden sullen wesen tot haeren coste ende laste jaerlicx te maken ende onderhouden naden keure ende ordinatien van den scout van Alphen ende zijn heemraden te dagen vander scoudinge. Voort sullen de voersc. Jacop Janssoen ende zijnen erven die Alphenre weteringe leggende tusschen de voersc. Goudt kaede ende Binnen kaede moegen diepen ten oerbaer vander voersc. kaede ende nyemant anders ende die aerde daer uuytcoemende gehouden wesen te brengen up die voersc. kade wt verbeteringe van dien, behoudelicken dat tot wat tijden die van Alphen doer dese Alphenre weteringe haer water loesen, zoe sal dese voersc. erffpacht te niet wesen ende Jacop Janssoen ofte zijnen erven sullen ongehouden wesen die te betalen ende sullen die voersc. kaeden alsdan weder omme vry coemen an die van Alphen, alle dinck sonder arch ofte list. In kennisse der waerheyt, soe hebbe ick Jacop van Boschhuysen scoudt van Alphen voern. voir my selven, ende doer bede ende begeert vander boven gescreven buyrluyden zoe zij selver geen zegel en gebruycken, desen brieff bezegelt mit mijnen zegel hier beneden an ghehangen int jaer ons heeren vijfthien hondert drie endertich upten veerthiensten dach van maert.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 090v-a-092r
   type : Vonnis date : 1564-01-25 record : # 515  Record details
[057] Ick Dirck van Bosschuysen, schoudt inden ambochte ende lande van Alphen, wij Aert Willems z., schoudt, Cornelis Pieter Daemen ende Ghijs Pieter Butterman, buyerluijden ende landt gebruyckende inden ambochte ende lande van Alphen voorsc., oirkonden ende kennen dat voor ons in persoone is gecomen Claes Norsse ambochtsbewaerder van Alphen aende westzijde vande land ende bekende voor hem ende zijns naecomelingen dat hij bij consent vander dijckgraeff ende hoghen heemradt van Rijnlant zij een eewige erffpacht gegeven heeft ende [91r] midts desen in een eewijge erffpacht gheeft Claes Cornelis z. Broeck ende Huybert Jans z. ende Derxs, een voor al, voor hoer ende hoeren naecomelingen die Goude kaede ende Binnen kaede streckende vant heck neffens Claes Dorrekens kaede tot Coendcooper dam toe zulcxs als Jacob Moel ende zijnen erven is zelve tot desen daeghe toe bezeten hebben, uuijtgenomen een eynde kaedes gelegen aende noordt zijde van Coenecooper dam dat Frans Adriaens s. ende zijn ouders over menich tijdt tot den thuijn toe bezeten ende gebruyckt is geweest. Ende dat elck gehouden zal wesen zijn van werck te houden buyten schade wroerende tschouwen vandijen elck een zijn helft. Als is weeten Claes voorn. beghinnende van Claes Dorrekins kaede aende noordt zijde zuydtwaert aen tot die eerste Waddincsveenssche vaert toe ende schijenen daer op staende halff ende haff ende Huybert Jans z. de ander helft vander kaede voorn. Ende dit om die somme van neghen karolus guldens ten prijse van twintich sts. tstuck off payement haere waerden tsjaers, eewelijcken geduuerende te betaelen alle jaers op sinte Pieters dach ad cathedram off binnen veerthien daeghen daer nae onbegrepen binnen den ambocht van Alphen in handen vanden ambochtbewaerder tot behoeff vanden ingelanden van Alphen aende westzijde vande Goude, waer van dat eerste jaer van betaelinge wesen zal up sinte Pieters dach voorsc. int jaer xv c drye ende tsestich stilo --- ende al zoe voort van jaere tot jaere eewelijcken [91v] geduuerende als voorsc. staet. Ende dit hebben Claes Cornelis z. ende Huybert Jans z. voorsc. voor haer ende haeren naecomelingen verplegen ende verzeeckert upte voorsc. kaede met alle datmen daer up behouden zal. Item Huybert Jans z. up sijn huys staende up die voorsc. kaede in Bloemendael streckende vier vuyt, die gande tot aende Alphenre kaede aende zuydtzijde naestgelgen Jacob Adriaens zoon schoon ende aende noordt zijde Huijch Farchten licht ende voorts up wijde ende elcxs een voor al haere roerende ende onroerende goeden gewonnen ende ongewonnen. Ende waert zaecken dat Claes Cornelis s. ende Huybert Jans z. voorsc. ende hoere naencomelingen dese voorn. pacht alle jaers nijdt en betaelden upten daeghe ende termijn voorsc., soo zal den dijckgraeff van Rijnlant dese voorn. neghen karolus guldens moegen uuytleggen, up die helfte meer ofso de zelve, in te winnen met alzulck recht alst dambochtsbewaerder inden tijdt wesende belijeven zal, te welverstaende datmen den voorsc. Claes Cornelis z. ende Huybert Jans z., off een van beyden ofte hoere naecomelingen, in gebreecken van betaelinge der voorsc. neghen karolus guldens gheen schaede doen en zal dan teynde xiiii daegen nae dat zijluyden bijder voorsc. ambochtsbewaeder ofte zijns gemach- [92r] tichde gemaent zullen wesen betaelinge te doen. Des zijnt voorwaerden dat Claes Cornelis zoon ende Huybert Jans z. voorn. ofte hoere naecomelingen zullen tgewas vande voorsc. kaede hebben ende gebruycken tot hoeren prouffytd ende dyet hen belyeft ende nyemant anders, zulcxs dat die voorsc. kaede daer bij nyet beschaedicht en wordt, welcke Goudt kaede Claes Cornelis z. ende Huybert Jans z. ende hoeren naecomelingen gehouden zullen wesen tot haeren coste ende laste, jaerlijcxs te maecken ende onderhouden naede keuren ende ordonnantie vanden schoudt van Alphen ende zijn heemraden te daeghe vander schoudinge. Voort sulle die voorsc. Claes Cornelis z. ende Huybert Jans z. ende hoeren erven die Alphenre weteringe leggende tusschen die voorsc. Goudt kaede ende Binnen kaede moegen dyepen ten oirbair vanden voorsc. kaede ende nyemandt anders ende die aerde dear uuyt comende gehouden wesen te brengen up dit voorsc. kaede tot verbetering vandyen, behoudelijcken dat tot wat tijdt die van Alphen doer des Alphenre weteringe haer water losen, zoo sal deser voorsc. erffpachtd te nyet wesen ende Claes Cornelis z. ende Huybert Jans z. ende hoeren erven zullen ongehouden wesen die te belaech ende zulle die voorsc. kaede alsdan weder om vrj comen aen die van Alphen, alle [92v] dinck zonder arch ofte list. Desen toorkonden zoo hebbe ick Dirck van Bosschuysen schoudt voorsc. deur verzoecke vanden voorn. ambochts bewaerders mijn zegel hyer beneden aengehangen ten presentie van boven geschreve buyerlinge. Actum anno xv c drije ende tzestich der vijff ende twintichsten dach januarii stilo --- ondergeteyckent bij mijn, Aert Willems z., bij mijn, Cornelis Pieters z., Ghijs Pieterszoen merck. --------------------------------------------------------- brieff uuythangen bezegeln ------ up radt ------- ende ------- te ------ ----- van woorden te woorden -----------------rouchoven ------.]

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 093r-a-093v
   type : Scheiding date : 1408-06-11 record : # 026  Record details
[001] Int jair ons heren m cccc ende acht des dages na des heylichs sacrements dage. Doe zeyde die hoge hiemr. van Rijnlant die van Noirtigerhout ende van Voirhout met alle die gene die gehoefslacht sijn inden Delft tot Lis aen die een zide ende die gene die Noirt veen hebben twijsken Hillegommer beeck ende die Delft voirs. aen die ander zide, also als sijs aen beyden ziden gebleven waren anden hiermr. voirs. val zulken gesceel als sij onderlinge hadden roerende vander Delft voirs.. Inden eersten so sceyden sij alle die gene die Noirtveen hebben twijsken Hillegommer beeck ende den Delft voirs. mit alle die gene die inden Delft wtwateren sullen, die zellen die [18v] Delft voirs. houden, maken ende scouwen van tzuytende van jonfrou Marien camp nederwert streckende ten wtgange toe ten ewygen dagen mit horen scout van Lys. Ende die Delft sal wijde wesen achte roede voets drivende, ende die diepte als nut ende oirbair is den veen ende den dorpen voirs. Voirt so sceyden die hiemr. voirs. die van Noirtigerhout ende van Voirhout met alle die gene die inden Delft gehoefslaecht waren die zellen maken om dat sij dat waterscip mitter hoefslaech verdragen zellen wesen tot ewigen dagen die bruggen die over die Delft voirs. sullen gaen die zellen sij hoefden houden ende scouwen elc in sijn bedrive mit horen scouten tot ewigen dagen. Ende dese bruggen voirs. zullen drivens wijt wesen vii roede voeten ende diep onder den ouden boem. Ende diese bruggen sullen hoech wesen van goder maet na des veens oirbair ende den dorpen voirs. ende gevolgelt ter goeder scaep. Ende die voirs. zeggen hebben die hiemr. voirs. gesoyt te houden bider hoechster boeten die sij wesen mogen. Ende dese voirs. Deelft zellen gemaect wesen twijsken dit ende sinte Pieters dach inder lenten naestcomende bider boet voirs. Voirt zo en sel inden Delft nyement visken bij eenre boet van x lb. om dat dit wair is. Ende sij hiermaders voirs. willen dat die seggen gehouden wort tot ewigen dagen in beyden siden zo heb ic her Jan van Woude, her Dirc van Zwyeten, her Reyner Dever, Jan vanden Woude, Jan vander Boechhorst, Jan van Freest ende Symon vander Scuyer desen brief bezegelt mit onsen zegelen. Ende ic her Dirc van Zwieten want ic self genen zegel en heb so heb ic gebeden Boudijn Dircs z. minen neve dat hij desen brief over my bezegelt wel. Ende ic Boudijn Dircx z. om bede willen heren Dircx van Zwieten zo heb ic desen brief meden bezegelt mit minen zegel. Int jair ons heren, etc.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 093r-bis; OAR12, 096v-b-097r; OAR12, 099r-a
   type : Scheiding date : 1441-06-28 record : # 151  Record details
[000] [000] [024] Item soe hebben die heemr. gedadinct tusschen heer Claes van Sparenwoude ende heer Jan Allerts z. Soe sel heer Claes hebben x scilde sjairs sijn leven lanc, daer is borghe voir Aelbrecht Allerts z.. Ende storve heer Jan, so soude die x scilde quijt wesen ende die kerken goeden souden dan vrij an die kerke comen gelijc men dat bebrieven sal mit mijns heren brieve van Bourgonen [Philip the Good] ende der stede van Hairlem. Ende storve heer Claes, so soude heer Jan quite wesen van die x scilde ende van een ygelijc voirt an.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 093v-a
   type : Scheiding date : 1423-00-00 record : # 031  Record details
[002] Otte van Remmerswail baeliu ende dijckgrave van Rijnland [during 1420s], Gelijs van Cralinge ridderen, Gerijt van Buishusen ende Heynric Hermans z. knapen ende hoge hiemr. van Rijnlant, doen cond allen luyden dat wij een sceydinge ende een seggen gezeyt hebben tuschen die van Sparenwoud an die een zijdt ende die vant Hofambocht an die ander zijde roerende vander inlaghe ende nye dijck [19v] gelegen bij Sparenwoude dair die vander Hofambocht off ontfangen zullen ende hebben binnen horen ban hondert ende veertich roeden dijcks, ende dien zullen zij houden, bewairen ende maken tot ewigen dagen gelijc als hij gekcoirt wart. Ende voirt, so is onse seggen ende sceydinge dat dien cadijck buten der nuwer inlage voirs. gelegen maken ende houden sel alsulc lant als buten der zelver inlage voirs. ende binnen den kadijck gelegen is. Ende dat lant binnen des dijck toe behorende die van Sparenwoud sel van desen voirs. kadijck vrij ende quuit wesen. Ten wair dat sake datter enich ontallicke zaken vielen dair zouden die van Sparenwoude in doen gelicken anderen dorpen binnen der scouwe van Rijnlant gelegen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 093v-b-094r
   type : Scheiding date : 1443-02-24 record : # 159  Record details
[003] Anno xliii op sinte Pieters scouwe heemr. Poelgeest, Boechorst, Paedzen ende Scoten. Item soe wij heer Claes van Sparenwoude ende heer Jan Allert zoon gesceyden hadden anno xli tot Leyden op sinte Johans scouwe gelijc voer inden boeke gescreven staet, dair wij nu onse verclaringe of gedaen hebben in manieren hier na gescreven. Inden eersten soe is heer Claes to ghevonden die kerck laen mit also veel oeter dijcx als die laen breet is ende voirt x phs. scilde sjairs also lange als heer Claes levet die heer Jan wtregken sel dair Aelbrecht Allert z. voir loven sal mitter stede brieve van Hairlem geliken in dat voir gesceyt gescreven stait. Ende wair dat heer Jan oflivich worde voir heer Claes, soe soude heer Jans erven ende Aelbrecht voirseit qwijt wesen vanden voirs. x schilden. Ende dese voirs. x schilde sel heer Jan ende Aelbrecht voirs. alle jair betalen tot sinte Odulphus dage of binnen achte dagen dair na onbegrepen alle argelist wtgesceyden. Ende heer Claes sal heer Jan weder geven enen stede brief van Hairlem dat hi voirt an ongemoeyt sal wesen, dats te weten van al dat heer Claes heer Jan eyschende mach wesen roerende der kerken lande van Sparenwoude ende al dat dair an cleven mach. Item soe heer Jan enen brief heeft van onsen genadigen heer van Bourgon. [Philip the Good] roerende onse eerst gesceyt, soe sel hi weder over geven alsulken brieve als hi van ons heemr. hevet roerende vanden kerken lande van Sparenwoude die him mit dijck recht toe gewijst waren, te weten dat ons genadichs heren brieve inhouden wair dat heer Claes oflivich worde voir heer Jan dat heer Jan dan die kerke besitten sal na wtwisinge der brieven, ende wair dat heer Jan geen presentacy van onsen genadigen heer ende vercrege dat god verbieden moet, so souden sij dan gehouden wesen heren Jan ter stont sinen dijcbrieve weder te leveren in allen scijn ende in alre machten als sij waren eer wij onse eerst gesceit dair of wt spraken, op sinte Johans scouwe anno xli, ende dese voirs. dijckbrief selmen ter stont leggen onder den commenduer van sinte Johan tot Hairlem. Ende tot wat tijden dat heer Jan versekert is of oflivich worde, so sullen wij heemr. die nu sijn of na ons wesen sullen die dijcbrieve weder na ons nemen ende die cancelleren ende te niete maken als dat behoren sal. [In another hand: 'Desen brief is gecanceleert.']

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 093v-bis
   type : Rechtsdag date : 1434-05-00 record : # 064  Record details
[000] Anno xxiiii te meye. Item so eyshede heer Claes van Sparenwoude ende seyde dat heer Jan meer lants brukede vander kerken dan hem toe beherde daer Meynert [Claes z.] een ondersoeck up dede met den clerck als her na gesc. staet. Item dese na gescreven tugeden dat die kerclaen geen dijc en heeft: Willem Jans z. Ysbout Dirc Liclaes z. Jan Simons z. Claes Isbrants z. Pieter Jorden Vranc Dircx z. Dat war op die Lede. Daer of tugeden Jonge Dirc ende Claes Dircx z. dat heer Jan die dijcleger ende aertgelt betaelt heeft ende hij hem verdijct is. Dat hout anden dam Claes van Haefdijx kinder tugeden dat dat lant in die nuwe inlage niet en hoerde, mar die dijc wort gekoert te breden ende dat dede heer Jan. Dat half mat in Claes Aelwijns z. weer Lambert Hilbrants z. tugede dat heer Jan hadde doen diken ende alle oncost betaelt. Dat half mat in Jan Oeden lant Claes Claes z. dat Mourijn hiete Jan Oeden den dijc maken ende dat lant daer voir bruken ende des gelijx tugede Taemes, ende hij halp heer Jan ende Jan Oeden z. tot genoege. Dat hout in vrouken camp Dirc Claes z. tugede dat Jan heeft doen diken ende all oncost betaelt. Dat lant int oude weer heer Jan gedijct ende alle oncost betaelt. Dat half mat biden dijc Heynric Jans z. Florijs Jans z hebben den dijc gemaect ende sluysgelt ende ongelt betaelt ende heer Jan ende Heyrnic Rijsheden elx dat aertgelt.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 094v-a
   type : Scheiding date : 1429-05-15 record : # 236  Record details
[004] Item in aldusdanigen voirwairden, zo zijn gesceyden die hiemr. an die een zijde ende Gerijt van Bosschuysens erfnamen an die ander zijde dair hij hair rekeninge mede voldoen also Gerijt van Bosschuysen rentemeester geweest heeft vanden voirsc. hiemr. Inden eersten zullen Gerijts erfnamen voirs. wtreyken ende betalen vijff ende veertich, een gouden croon ende een wilh. scilt gerekent voir den nobel, xv beyers gulden ende xliii oude botdragers, te betalen die een helft tsinte Jacops dage naestcomende ende die ander helft tsinte Martijns dage naestcomende. Ende wair dat sij niet en betailden tot den voirnoemden dagen elc sijn andeel te weten Gerijts wijf van Bosschuysen die een helfte dair Willem van [59v] Alcmade als een voicht van Gerijts weedwij voirs. die hiemr voir in die hant geset iii-1/2 morgen lants gelegen tot Alphen gelegen bijden blochuyse te houden tot enen vryen eygen horen vrieen wille mede te doen ende des gelijcx heeft Tielman voir die tweedeel van sessen den hiemr. in die hant geset iii morgen lants gelegen an die iii-1/2 morgens te verstaen in allen voirwairden voirsc. Ende Jan vander Geest lovede te voldaen van enen sestendeel mit scepene brieve binnen der stede van Leyden. Ende dit was anno xxxix in die heilige van pijnxster.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 094v-b
   type : Scheiding date : 1447-00-00 record : # 245  Record details
[005] Item so sceiden die hiemr. Joncfr. Hillegont Heinrcx jongen an die een zijde ende Gerijt van Spaernewoude an die ander zijde van zulken scheel als sij hadden van dat joncfr. Hillegont Gerijts lant verdijct hadde tot Spaernewoude dair jonffr. Hillegont of toe gesceyden wert xi made veen lants ende die helft van achte made verdolven lants gelegen in die zaet, ende hier mede so is jonfr. Hillegont al betailt van horen brieven roerende vander dijckaedze op Gerijts lant van Spaernewoude.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 094v-c-095v
   type : Scheiding date : 1451-02-22 record : # 516  Record details
[006] Wij Gerijt van Poelgeest heer tot Hoechmade, Willem van Alcmade heer tot Engelen ende tot Vlymen, Gerijt van Sijl ridderen, Jan van Poelgeest, Jan van Noortich heer tot Noortigerhout, IJsbrant van [95r] Scoten ende Symon Vrederic Willemssoon, hoge heemraders van Rijnlant, doen cond allen dat wi bi vervolch vanden ambochte bewares van Rijnlant die tot Sparendam wt wateren toe gesproken hebben alle die gene die opten Hogen veen gelant sijn om dat zij hoir water tot Sparendam wt wateren ende mitten voirs. lande niet en wouden gelden, daer ons die vanden Hogen veen zekeren hantvesten up getoicht hebben, verleent ende gegeven bij onsen lieven heer hertoge Aelbrecht saliger gedachten, ende andere brieve vanden heer van Egmonde ende heer van Brederoede, daer zij hem meenden mede te vryen mitten lande voirn. yet te gelden ende nochtans tot Sparendam wtwateren, welke hantvesten ende brieven wi samentlic gevisiteert ende doer gesien hebben ende na onsen verstande niet en hebben comen bevinden, zij en sijn sculdich mitten lande te gelden also zij dair mede wt ende op wateren na wtwijsinge een oude hantveste den lande van Rijnlant toe behorende, die in enen punte inhout dat allen die geen die mitten lande van Rijnlant wateren willen mitten lande gelden sullen. Ende hebben hier om onsen dijcgrave bevolen hoor wateringe daer sij wtwatern toe te slaen ende dicht te houden tot der tijt dat zij hem in onderdanicheit gaven mitten lande te gelden, up twelke die vanden Hogen veen voirs. vast alrehande vervolch gedaen hebben anden heer van Egmonde ende heer van Bredrode ende oic anden stedehouder ende rade van Hollant om vanden voirs. oncosten ontslagen te wesen, daer wij heemraders off gehoort zijn ende den voirn. heren so mit des lants rechten onderwijst hebben dat zij ons mit onsen dienst ende dat daer toe dient laten begaen, mer ons gebeden den selven vanden Hogen veen goedertieren te willen wesen, twelke wi gaern gedaen hebben ende hebben een minlike sceidinge gemaect tusschen den lande van Rijnlant ende die upten Hogen veen gelant gelijc hier nae volget, dats te weten dat die Hoge veen die besloten leit tusschen der Benthorn ende also up strekende aen Waddinxveenre greppel ende besloten heeft aen die een zijde die lantscheidinge van Schielant ende aen die ander zijde des Grave greppel van Haserdswoude vry mitten lande van Rijnlant wateren sullen sonder enich oncost off morgengelt te gelden roerende der waterscip van Sparendam daer zij tot ewigen dagen vrij off wesen sullen, voir welke wa- [95v] terscip zij den lande van Rijnlant gegeven hebben an gereten gelde tsestich engelsche nobelen tot des gemeens lants behoeff. Die voirt beleit zijn aen een stucke lants dat gecoft is tegen Adriaen vander Mye Jan Splinterzoon gelegen in Alfenre hoorn ende belent is gelijc den brieff van der coipie vanden lande voirs. dat wtwijt [See Sloof, 57r-b], ende want dese saken aldus gheschiet zijn, soe hebben wi hoge heemraders voirn. in kennesse der wairheit onse zegelen hier an gehangen, int jair ons heren dusent vierhondert ende eenenvijftich up sinte Pieters dach ad cathedram.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 095v-a
   type : Scheiding date : 1451-05-04 record : # 517  Record details
[007] Item also Martijn Dircx z. inden jaer vijftich uptie meye scouwe annam bi concent der heemrade van Rijnlant sulc plaetwerck als die van Leydemuden ende vander Aer te samen an een leggende hadden, after an die Kolc dairmen gemeenlic te sceep gaet wt te steken ende voirt an te houden buten der voirn. ambochte coste, so heeft die selve Mertijn Claes Heinricx z. sijnen neve daer een deel off over gedaen ende vercoft ende sijn daer om in ghescheel gecomen om dat voirn. erve te delen dan sij sijn te laetsten hoor saec gevoechlic anden heemraet voirn. ghebleven die daer eendrachteliken een wtspraec off gedaen hebben uptie meye scouwe anno een ende vijftich in manieren nae volgende, te weten, dat Martijn voirn. behouden ende gebruken sal dat erve doergaens dat ande zuytside gelegen is ende Henric hem vermat vanden voirn. Mertijn gecoft te hebben tot Heinricx voirseiden scijer [scuer?] toe, ende Heinricx voirseiden sal alle dat ander erve behouden ende gebruken dat daer voort blijft, behoudelic den opganc. Ende Mertijn sal die platinge houden beginnende an dat zuyt ende vander plaet totter helft vande heel plaet, ende Heinric voirs. sal alle die ander helft houden. Ende Mertijn sal Heinric voirnoemden toe geven vijff postulaets gulden.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 095v-b-096r
   type : Scheiding date : 1440-08-31 record : # 144  Record details
[008] Anno xl opten lesten dach van augusto. Item so hebben die heemr. van Rijnlant als heer Gerijt van Poelgeest, ridder, Jan vanden Boechorst, Willem van Alkemade, Florijs Paedzen ende IJsbrant van Scoten mit horen dijcgrave opten dijck voir Aemsterdam die poorters van Aemsterdam, also sij clagende waren op die van Sloten als van aertgelt gesceyden, ende die poorters van Aemsterdam toe geseit dat die van Sloten hun geven souden van elke roede van horen lande dat sij wt geslagen is enen ouden boddragher to betalen binnen xiiii dagen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 096r-b
   type : Scheiding date : 1444-10-06 record : # 193  Record details
[010] Item op die Bamis scouwe hebben geweest heer Gerijt van Poelgeest, heer Willem van Alcmade, Jan vander Boechorst, ende IJsbrant van Scoten. Item van dat sceel dat geweest is vanden dijck bij Costverloren die nu is te vollen gemaect ende men sal dair enen pael steken ter Halver sluyse dair die laetste sluyse [Sloof says of 1432] lach van Costverloren, ende die salmen voirt maken an wtwisinge der breiven die dair of sijn buten des lants coste tot ewigen dagen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 096r-c
   type : Scheiding date : 1443-03-13 record : # 163  Record details
[011] Anno xliii tot Lisse des dages na Gregorij heemr. Poelgeest, Alcmade, Boechorst, Paeds ende Scoten. Item die van Woirden wort geantwort vanden heemraet van Rijnlant als van sulc morgengelt als enige scouten ontfingen ende niet te rekeninge en brochten dat si die scouten onder him niet hengen en soude, mer tot Hazertswoude was dat lant gemeten ende dair was overmaet boven dat sij inden ouden boeken gestaen hadden ende die overmaet quam den dorp binnen horen ambocht te baten ende niemant anders. Ende voirt wisten si mogelijc wel wat haer hantvesten in hielden ende hoe si him dair na rechten souden.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 096r-d-096v; OAR12, 098v-b
   type : Scheiding date : 1437-06-25 record : # 114  Record details
[012] [023] Anno xxxvii op sinte Jans scouwe. Item soe sijn die heemr. ende dijckgrave overdragen van sulken ghescheel als onderlinge hadde Gerijt van Heemstede an die een zijde als een heer van Benthusen ende Willem Bort an die ander zijde roerende van eenre vaert vanden Hogen veen dair hertoge Aelbrechts hantvest of is. Eerst in houden op dat punt dat aldus spreect 'ende dese waterscup sullen maken all die gelant sijn inden veen voirseit ende in die Benthorn morgen morgen gelijc ende men selse bescouwen ende hoefslagen mitten rechten ende dagelix heemr. van Benthusen,' etc., dat dat punt in volcomenre wairde is ende bliven sal gelijc die hantvesten wtwijsen ende begrijpen. Ende want die hantvest begrijpt in den andere punt dat sommige luden gelant mitten ende streckende tot Waensveen wairt geen cost an desen waterscup leggen en wouden noch geen waterscup en begeren, die en sullen in desen voirseyde watergang niet comen ten sij dat sij voldaen hebben den genen die voir hem gelant sijn ende den voircost wt geleit hebben, etc., soe seggen die dijckgrave ende hemr. hier of wair yemant die dair gebreclijck in waer ende sijn gelt niet betaelt en hadde of betalen en woude also die heemr. dat voir rechte sullen wijsen die onwillige en sel niet dan wateren inden watergang ten sij dat hij voldaen heeft vanden oncost als voirs. is. Ende dair voir mach die gene die gebreck hebben die onwillige of dammen of mit recht toe spreken voir den heemr., behoudelic den heemr. alsulc toe seggen als sij op die voirs. veenen mogen hebben. Ende hier op sal Willem Bort binnen viertiendage over geven die gebrecken die hij hier an heeft in handen des heemr. ende ter naester maelstat die die heemr. tot Leyden houden sullen sullen sij dan dair off wijsen dat recht is.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 096v-a; OAR12, 049r-a
   type : Scheiding date : 1410-00-00 record : # 115  Record details
[013] [106] Anno xxxvii xxii dage in augusto tot Leyden. Item op die tijt is overdragen die heemr. mit horen dijckgrave dat Trude Baven ende Jan van Leyden mit haren medegesellen, vander brugge ende vaert die sij in haren lande hebben leggende buten der Zijl poort bij Leyden, dat sij die brugge ende vaert gebruken sullen als sij tot hoir toe gedaen hebben ende hem in voirtijden vanden heemr. consenteert is. Ende of dat sake wair dat him yement vor der recht dair in vermaet, die sullen dat mit rechte vervolgen eer sij hem enige verfaer of overvaert dair in bewinden sullen te doen in eniger wijs ten sij bij haren wille. Ende dede dair yement boven, dat soude staen tot des heemr. correctie. Dit sal geduren tot onse wederseggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 097r-a-097v
   type : Scheiding date : 1445-04-20 record : # 198  Record details
[014] Item xx dage in aprille, so sijn vergadert geweest tot Leyden die hoge heemr. van Rijnlant als heer Gerijt van Poelgeest, heer Willem van Alcmade, Jan vander Boechorst, ende Boudijn van Zwieten om der saken willen van Woerden die hier na gescreven staet. Item so sijn gecomen voir den hogen heemr. van Rijnlant die bailiu ende dijcgrave vanden lande van Woirden an die een zijde ende die hoge heemr vanden lande van Woirden an de ander zijde ende hebben hun angebracht dat sij gescil hebben omme eenre dingtael wille die tusschen him lude gesciet is roerende van wtgeleyden gelde dat die dijcgrave upten lande van Woirden alse hi hem vermat wtgeleit soude hebben bij wisinge der heemrade ende eyschede dair of na wtwisinge der heemr vonnesse die si dair of gewijst soude hebben twee scatte an gelde of vierscatte an pande mit ander veel dingplechtiger woirden dair toe dienende na wtwisinge der scriften die si dair of den heemr. over gelevert hebben. Item dair die heemr vanden lande van Woirden weder tegens geantwoirt hebben in scriften die deens deels contrarye is der anspraeke des bailiuwes voirs. na wtwijsinge der scriften die si oick dair jegens over gegeven hebben ende hebben dair van begeert raet van die heemr. van Rijnlant. [54v] Item hier up hebben him die heemr. van Rijnlant biraden ende hebben him geseit want dat die saken voir him also gecomen waren dat sij na horen rechten ende verstande aldus doen souden als hier na gescr. staet. Item inden eersten also kenlic is na horen scriften ende overgeven ende oick bijder wtsprake te hove gepassert ende gewijst is dat Jan Speyert gebraken een somme gelts van twehondert een ende dertich quade gulden die van des lands wegen van Woerden tot sinen huse verteert waren ende Coopman Pauwels een somme van hondert ende negen gullden an houte tot sinen huse gehaelt die in des lants oirbair gecomen sijn die den selven Jan Speyert ende Coopman Pauwels aen den selven lande gebraken. Item so en weten die heemr. van Rijnlant niet anders noch him bet te raden dan dat die bailiu vanden lande van Woirden also hi dat gelt wt geleyt heft ende den voirs. Jan Speyert ende Coopman Pauwels vernuecht heeft als hij mit horen quijtancien liet bliken sculdich is dat voirs. gelt eerst en scat weder te hebben ende also verre als die bailiu voirs. bewijsen mach mitten ouden heemr. die dat gewijst hebben dat hij dat gelt wt leggen soude ende weder in winnen naden dijck rechte ende dat hi dat voirt vervolcht heeft mitten dijc rechte als dat behoirt, so souden si dat horen dijcgrave twe scat an gelde of vier scate an pande toe wisen altijt behouden sulker wtsprake als bi mijns genadichs heren rade te hove gepasseert is.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 097v-a
   type : Scheiding date : 1445-04-20 record : # 199  Record details
[015] Item enen anderen raet roerende Jan Jacop z. Item so die heemr. van des lande van Woirden van die saken van Jan Jacop z. vervolchden, so hebben die heemr. van Rijnlant hoir goetduncken geseit. Also Jan Jacop z. op hem genomen heeft veel luden die hoir werc wel gemaect hadde ende him toe geseit dat si dair mede quijt ende vri wesen souden dat tegens ende contrarie die oude rechten ende gewoonten des lands van Woirden is. Ende die bailiu van Woirden dair om sijn wtgeleide gelt of gewijst is dat hi dair omme niet sculdich en is dat sijn also te verliesen, mer datmen dat wisen sal op Jan Jacop z. ten wair of hi dat met beteren rechte weren mochte.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 097v-b
   type : Scheiding date : 1447-00-00 record : # 243  Record details
[016] Item so sellen Vrancken kinderen van Zanen kindern bliven inden eygendom vanden lande geheten den Droen, ende wes airde dair wt geslegen is zeer die tijt dat sij inden eygendom geweest hebben van dat Willems weduwij van Zanen dat overgaff, so sullen sij dat aertgelt zelve ontfaen of dijck recht plegen, ende wes wt den lande geslagen is zeer dat Vranck van Zanen voirvluchtich was tot dat zijt nu weder an tasten, dat sal staen tot goetdencken des raets also dat der zuen an roert.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 098r-a
   type : Scheiding date : 1432-00-00 record : # 246  Record details
[018] Item Meynert Dirck Smeets z. wort toe gesproken voir den hiemr. van die van Zoetermeer om lant dat hij vercoft hadde Aelbrecht die Mandemaker ende leggen bleeff voir dat ongelt dair Aelbr. wijf ende kinder ballingen voir geleit zijn. Welc oncost Meynert voirs. betailde ende him wert gewijst dat hij dien oncost weder verhalen mocht an des wijfs ende kinders goede die zij nu hadden of namels crighen mochten tot zijnre sommen toe die hij mit besceydenre rekeninge bewijsen mochte, ende dit gesciede tot Leyden anno xxxii.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 098r-b
   type : Keur date : 1432-00-00 record : # 250  Record details
[019] Item so sal Pieter Jorgels z. houden half den wech van beyden eynden in ende die ander helft dair tusschen sullen houden als van outs geweest heeft ende aerde nemen wt Pieters sloot of zij mogen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 098r-c
   type : Scheiding date : 1416-02-22 record : # 018  Record details
[020] Int jair ons heren m cccc ende xvi op sinte Pieters dach ad cathedram coerde die hoge hiemraet van Rijnland des tuuch twijsken Liclaes Dirc Feyen z. ende Jan vander Meer roerende vanden sceel dat sij hadden ende lange tijt gestaen hadde van horen dijck. Ende naden twych die die hiemr dair op die tijt off hoerden, so sceyden sijt dat sij die aerde halff buten ende halff binnen sullen nemen ten naesten airde ter [16r] meester oirbair dien dijck mede te maken binnen dien Halmer dese sedelkans sien twe alleens ges., ende ellic pertye een geg. die een wten anderen gesniden.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 098r-d-098v
   type : Scheiding date : 1417-03-05 record : # 019  Record details
[021] Int jair ons heren m cccc ende xvii vijf dage in maert hebben die hoge hiemraders van Rijnlant Gerijt Zeegevoets dijck geheert gelijc als hier na gescreven staet die inden ban van Ostorp gelegen is na veel goeder tugen ende besceyde dat sij dair off gehoirt hebben. Eerst: Item so was desen dijck Gerijt Zuegevoets ende sijn laeste goet dat hij hade onder den dijck dat was een huuys ende hoefstede met sinen toebehoren so dat Gerijt Claes z. iegens hem cofte veel min dairt wairdich was overmids duchten wille van desen dijck. Ende want dit Gerijt Zuegevoets laetste goet was ende desen dijck anstelijc ende wel plach te maken sonder enich weder seggen ende hij oec anders geen goet onder den dijck en hadde dan dese huysinge ende hofstede mit horen toebehoren voirs. doe hij desen dijck plach te maken, so heren die hiemr. dese voirneomde dijck op die huysinge ende hofstede mit horen toe behoren ende voirt op Gerijt Claes Louwerijs zs ende sijn goede. Voirt want Aernt van Poten Gerijt Zuegevoets z. gelt van des huysinge ontfangen heeft nae sijns vaders doot, so vinden die hiemraders dat hij Gerijt Claes z. alhier in te baten comen sal mit also veel als die hiemr. dair off ordineren zullen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 098v-a
   type : Scheiding date : 1417-03-05 record : # 020  Record details
[022] Int jair opten selven dach voirs. hebben die hoge hiemr. van Rijnlant, na goeder tuge ende bescheyde dat sij gehoirt hebben, den dijck in quadelinge geheert, also Symon Bruninck dien dijck rusteliken ende wel te maken plach nader tijt dat Floir Arnts z. die husinge ende [16v] hofstede coste tegens Jan Werve ende binnen der tijt dat hij te Herlam woende, hier om heeren zij den Dijc up dat lant dat Symon Brunincx plach te wesen ende gemeen leyt mit Aernt Floer Arnts z., ende voirt up alle Symon Bruninx goet dat hem toe plach te horen zeder die tijt dat hij an desen dijck quam, also verre als dat strecken mach naden dijck recht, dat is te verstaen van sinen goeden die hij laest vercoft heeft te beginnen. Ende wair dat niet goet genoech, so soudmen voirt tasten an sinen anderen goed dair na ter tijt to dat desen dijck volcomelijc geheert woirde. Item sulke boeten ende oncost als hier up gelopen mach wezen ende dat die hiemr. desen dijck aldus lange up haren costen hebben doen maken, die zullen gelden dese voirs. dair dese dijck up geheert sijn. Ende so Airnt Floer Airnts z. betuucht is dat hij dat lant gebruuct heeft dat Symon Bruninx plach te wesen, so sal hij hier toe gelden, want hier nyement geen huyer off ontfangen en heeft, also veel als hem die hiemr. dair off over setten zullen, ende dat sal Symon Bruninx goeden te baten comen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 099v-b
   type : Scheiding date : 1465-07-23 record : # 518  Record details
[025] Item Heynric Claiszoon is gheeyghent 23 dagen in julio anno 65 in Katrijn Jacob Dricxzoon lant gelegen in dambocht van Hasertswoude bijden dijcgrave ende hogen heemrade van Rijnlant, welc lant hi cofte om 14 placken, mit voirwairde dat hijt voirseiden lant vrij antasten souden van alle oncosten die upt voirseiden lant verschenen ende gecomen waren, tot den dach toe dat hem tvoirseiden lant vercoft worde bij Dirck van Bossch, bode der hoger heemrade van Rijnlant, op sinte Jans scouwe anno 65.

 

Prev Folio  Location, Folio   
OAR12, 099v-c-100r
   type : Scheiding date : 1468-11-12 record : # 519  Record details
[026] Item die dingtail ende kenninge hangende tusschen den scout van Oudshoern ende Louwerijs Willemszoon, Claes Daemszoon ende Jacob Dircx Aelbrechtszoon, dair up den dach of was om vonnisse dair af te wijsen, hebben die partien geset in handen vanden heemrade ghenoechlic dat te sceyden ende hebben hem an beyder sijden gesubmitteert [100r] dair af ende gheloeft an beyden syden op een pene van 200 gouden lewen te verbueren tegen den dijcgrave ende heemrade van Rijnlant soe wat sij dair of seggen ende wtspreken sullen. Ende al worde die pene verbuert, nochtans sal dat seggen voirtgaen. Gedaen op sinte Lebuijns dach tot Leyden anno 68.

 

 

Author Publication Home
William H. TeBrake
Maine, USA, June 2006
Rijnland
OAR11, OAR12, OAR13
www.oudleiden.nl

 

Hoogheemraadschap Rijnland
OAR 11, 12, 13 : 1253 - 1564
previous Folio's View: Register OAR 12
Pages 080 - 089
next Folio's

 

 

   Location, Folio  Next Folio
OAR12, 080r-a-081r
   type : Vonnis date : 1453-02-25 record : # 498  Record details
[039] Alsoe een dingtael ende kenninge gehangen heeft voirden hoge heemr. van Rijnlant tusschen Daem Jans z. als aenspraker aen deen sijde ende Eggert Vrancken soon ende Vranck Jacops z. als verweerres aen dander zijde in welken dingtael Daem voirsc. hem beclaecht dat Eggert ende Vranck voirn. hem gepant hebben voir vierdalff pont die hij sculdich was van een ommesette gelt up die Segwaert ende dat hij daer off pantkeringe gedaen hadde voir sinen dagelicxen rechter ende dat hij dair en boven een ende dertich stuvers geleit heeft onder rechte die Vranck voirn. voir recht genomen heeft ende dat Eggert ende Vranck voirn. dair en boven Florjs van Alcmade [80v] als dijcgrave die vollen pande geboden hebben dair hem voir of gescatert was vier ende twintich last zwaers turffs die Daem voirn. weder copen moste tegen den dijcgrave ende costen hem omtrent viertien post. gul., ende Daem en conde tot genen offslach comen vanden een ende dertich stuvers, seggende dair om dat all dese rechtvorderinge mit onrecht geschiet is bij vier redenen hier nae verhaelt. Die eerste om dat Daem gepant is mit des heemraets bode ende dat ommesette gelt wert van een verding van een brueke dair nyement off sculdich en is te panden dan des hoefs bode. Die ander redene om dat Daem pande gekeert heeft dair Eggert ende Vranck mit genen rechte tegen vervolcht en hebben. Die derde redene om dat Eggert ende Vranck die voirsc. pande geboden hebben buten vorme ende rechte alsoe men geen pande sculdich en is te breden dan in een gespannen vierschaer. Die vierde redene om dat Vranck die xxxi stuvers die Daem onder recht geleit hadde uten rechte gehaelt heeft ende hij geloeft hadde dat Daem die ter cortinge comen souden dat niet alsoe geschiet en is, sluytende daer om die voirn. Daem dat Eggert ende Vranck voirn. hem dese groten coste mit onrecht gedaen hebben ende hem dien sculdich sijn te beteren ter ordinancie vanden hogen heemrade off hem vijftich pont dair voir te geven gedragende hem des an kenninge vanden heemrade. Wair op Eggert voirn. eerst verantwoirt heeft in sijnre dingtael dat hij in allen saken vander voirsc. pandinge ende dat Dam off roert onsculdich is ende hem dair of niet bewonden noch enige pandinge dair off gedaen en heeft gedragende hem dair off aen die wairheit. Ende Vranck Jacops soons antwoirte ende dingtael tegen Daem voirn. is dese, dat hij bekent dat hij mit Symon Eggerts soon Daem voirn. gepant heeft voir vierdalff pont die hij sculdich was van omme sette gelde mit des heemraden bode die hem bij enige vanden heemraden daer toe genoecht was, welke omme sette gelt roerende van een verding gemaict mit den heemrade van Schielant om consent van hem te hebben om hair lant te mogen delven enen tijt van jaren ende dat die pantkeringe die Daem gedaen heeft voir sijnen dagelicxen rechter van geenre wairden en was, want hij vande voirsc. pandinge geen pantkeringe doen en mochte mit rechte dan voir des heemr. bode voirn. voirden heemr., ende dat sij die pande den dijcgrave geboden hebben nae custume van recht ende dat die xxxi stuvers die Daem onder rechte geleit hadde Vranck voirsc. uten rechte gehaelt hadde bij ordinancie ende consente vanden dijcgrave die hem dair op voort betaelde tot hoirre somme [81r] toe van vierdalff pont daer sij Daem voir gepant hebben, sluytende dair om Vranck voirn. dat hij inder voirsc. pandinge niet gedaen noch vervolcht en heeft dat hij mit rechte heeft mogen doen ende daer om onsculdich is van wairden te blijven ende niet sculdich en is Daem voirsc. enige beteringe te doen noch vijftich pont daer voer te geven gedragende him dair off an kenninge vanden heemrade voirsc. Wair up die voirsc. hoge heemrade nae dat zij infomacie gedaen ende tuge dair up gehoert hebben die partijen an beiden zijden hebben willen doen horen ende voort alle saken dair in geroegen die mit rechte sculdich sijn dair in geroegen te roefen ende eerst dattet ommesette gelt daer Daem in geset ende sculdich was te gelden spruyt wt een compositie ende verding gemaect tusschen den hiemr. van Schielant ende den buren van Segwairt van consent om hair lant te mogen delven daer die hiemr. van Schielant geen execucie van recht of crijgen noch doen en conden buten hulpe vanden heemr. van Rijnlant, daer die bueren van Zegwaert den heemr. van Rijnlant om gebeden hebben alsoe dat lant in die Zegwaert inde heemraetscip van Rijnlant gelegen is daer den heemr. van Rijnlant die execucie off toebehoert mit horen bode ende nyement anders. Ten anderen dat die pantkeringe gedaen bij Daem voir den dagelicxe rechter van geenre wairden en is. Ten derden dat die pande geboden sijn nae rechte ende oude costumen. Ten vierden dat die dijcgrave Vrancken voirn. up die xxxi stuvers die Daem onder rechte geleit hadde voirt betaelt heeft dat een scatte gelt tot iii-1/2 lb. toe. Ende by allen redenen voirsc., soe wijsen die hoge heemrade Eggert ende Vranck voirn. die kenninge gewonnen ende Daem voirsc. verloren ende dat daer om Daem voirsc. den coste vanden hoge heemr. sculdich is te beteren nae ouder costume gewoenlic is, ovewrmits dat die kuere die bijder heemr. gemaict is up die costen van partijen die voirden heemr. mit rechte vervolgen ten tijde als dese kenninge an geleit was noch niet openbair int lant niet gecondicht en was.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 081r-a-082r
   type : Vonnis date : 1385-04-01 record : # 499  Record details
[040] Dirc van Wassenaer prothonarius des heiligen stoele van Rome archsdiaeck inden dom tUtrecht ende proest van sinte Johane inder selver stadt voirsc. doen condt ende kenlic allen luyden die desen onsen brieff geheten vidimus zullen sien off horen lesen dat wij in onsere handen gehadt ende gesien ende gelesen hebben enen gansen, gehelen [81v] ende ongequetsten brieff wileneer saliger gedachten hertoge Aelbrechts palensgrave upten Rijn, hertoge in Beyeren, ruwaert van Henegouwen, van Hollant, van Zeelant ende van Vrieslant in papier gescreven, vort besegelt mit enen gehelen segele hertoge Aelbrechts voirsc. in groene was up spamen des brieffs woirden gedruct, in welke zegel een scilt was mit ruten ende vier leeuwen gequarteert ende een helm dair boven upgaende mit een omganck van letteren des hertoge Aelbrechts name voirsc. Zoe wij dat claerlicken gesien, bekent ende gelesen hebben welke brieff is van woirde te woirde aldus inhoudende: 'Aelbrecht bij gods genaden palensgrave upten Rijn, hertoge in Beyeren, ruwaert van Henegouwen, van Hollant van Zeelant ende van Vrieslant want onse goede luyde van Leyden in geschille ende twij geweest hebben jegens die van Hazertswoude roerende vanden scote scotsetters ende heemraders tot Hazertswoude, ende van sommigen onsen poorteren van Leyden die tot Hazertswoude gelant zijn daer wij voirtijts een deel off gescheiden hebbe ende nv die poorters van Leyden ende die bueren van Hazertswoude twij ende gescheel off hebben iegens die scotsetters aldaer daer wij ons alsoe up beraden hebben ende voirsien dat wij willen ende meynen ende sceydense alsoe dat zij voirtan doen sullen als hier nae volget. Eerst zoe wanneer men die scotsetters vernyeuwen sel tot Hazertswoude datmen dat condigen sel te doen up enen sonnendach inder kercken ende dat bijden gemeenten, ende up wien die meerre partijen valt die sullent wesen dat jaer wt. Voirt alst een scot insetten sel, dat selmen condigen up enen sonnendach inder kercken waer ende wanneer men dat insetten sall ende dair mach elc buyrman bij comen die wil, ende die daer niet bij en coemt die en sel daer niet meer toe te seggen hebben. Voirt sellen die scotsetters wtreyken onse scot ende dienste doen tsij mit wagenen, mit delven of mit anders yet dat ons toe hoerde, ende den gemenen ambochte roerde ende dat ter rekeninge soe bescheidelic bewijsen datmen vort geloven mach, ende soe wie hier toe gecoren wert die en selt niet weder seggen mogen. Voirt en sullen zij der bueren goet nergent ende nyement geven mogen bij horen wille dan dairment van rechts wegen sculdich is te geven. Voirt en sullen zij gheenen coste over up rekennen mogen van hem selven die zij doen binnen den ambochte van Hazertswoude. Ende [82r] als zij buyten reysen van des ambochts wegen, dat sellen doen twie manne, ende die sullen hebben voir horen coste sdaichs elc vijff groot payments. Ende ten eynde vanden jare sullen zij daer off rekeninge doen openbaer inder kercken, ende dat selmen openbaer condigen, ende dair bij mach comen ende wesen vanden bueren soe wie will, ende die daer niet bij en coemt die en sel daer niet meer te seggen noch te clagen hebben. Voirt sullen die hiemraders scouwen om haer bannen sonder ander coste daer up te rekenen gelijcken datmen in ander dorpen doet. Voirt als die heemraders ende scot setters rekenen sullen dat selmen weten laten den gemeente van Leyden ende dat zij daer bij senden mogen off zij willen enen man off twe over die rekeninge te wesen. Voirt soe is onse meninge ende wille dat die van Hazertswoude haer scot geven van alle goede daer een scotbaer man sculdich is scot off te geven nae hore hantveste. Voirt sullen zij der stede van Leyden weder geven ende wtreyken soe wes men hem bewijsen mach dat zij der stede tonrechte off genomen hebben ende dat doen mit genoege off mit rechte. Ende alle punten voirsc. seggen wij ende gebieden hem die te houden ende te voldoen up eenre pene van twiehondert ouder scilden hoe dicke zij dat verbreke, ende nochtanne onse seggen voirsc. voirt te gaen in oirconde desen brieve ende onsen zegel hier up gedruct. Gegeven inden Hage des saterdages nae beloken paesschen int jaer ons heren duysent driehondert vier ende tachtich.' In kennissen der waerheit, soe hebben wij onse zegel wthangende bij onser rechter wetenheit an des brieff gehangen, gegeven int jaer ons heren duysent vierhondert seven ende dertich des derden dages inder maent van januario.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 082r-a-082v
   type : Vonnis date : 1401-05-19 record : # 500  Record details
[041] Aelbrecht bij goids genaden palensgrave upten Rijn, hertoge in Beyeren, grave van Henegouwen, van Hollant, van Zeelant ende here van Vrieslant doen condt allen luyden want onse bailiu van Rijnlant toe gesproken hadde voir onsen hogen hiemraet van Rijnlant Florijs Aelbrechts soen alst [82v] scout van Alphen, Willem van Leeuwen ende Willem Heynricx soen als hiemraders van Alphen, Willem Pouwels soen ende Dircx Ysbrants z. als hiemraders van Hasertswoude ende Clais Boudijns z. als hiemraet van Boscoep van dat sij een onrecht scouwe gedaen souden hebben inden ambocht van Waddinxveen op die Bacweteringe, ende seyde dat sij dair en verbuert hebben die hoechtste boete of also veel als hem die hoge hiemraders dair of over wijsden, welc vonnisse die selve hoge hiemraders wijsden an ons ende an onsen rade so dat wij over seyden mit onsen rade den voirnoemden scout ende hiemraders van Alphen ende den voirn. hiemraders van Hasertswoude ende van Boscoep dat elcx van hem luyden tegens ons verbuert hadde ende ons geven souden vierwarven tseventich pont goets gelts. Soe hebben wij overmits goedertieren vervolchs welke dat ons die selve scout ende hiemraders voirsc. gedaen hebben ende goede dienste wille die onse goede luyden van Alphen, van Hasertswoude ende van Boscoep gedaen hebben ende noch doen mogen onsen genaden gekeert, totter voirsc. scout ende hiemraders van Alphen ende hiemraders van Hasertswoude ende van Boscoep ende hebben hem dankliken verdragen ende quyt gesconden vanden verbuernissen ende gelden dat wij hem overgeseyde hadden als voirsc. is, overmits seven hondert ende vijftich hollantsche gulden sulker als wij lest hebben doen slaen die sij betaelt hebben onsen getruwen tersorier den prosst van Bergen in Henegouwen diere ons goede rekeninge of doen sal. Ende hebben dairmede vorder hem luyden ende alle die gene die scouten of hiemraders geweest hebben tot desen dage toe inder ambochte van Alphen, van Hasertswoude of van Boscoep ende die weteringe voirsc. gescouwet hebben quyt gesconden hebben ende scelden quyt mit desen brieve van all brueken ende misdaden die sij tot desen dage toe misdaen mogen hebben roerende vanden waterganc voirsc. Oec mede hebben wij den voirsc. scout ende hiemrade van Alphen, den hiemrade van Hasertswoude ende van Boscoep quyt gesconden ende stelden quyt mit desen brieve van sulken coste als hem luyden ons bailiu ende hoge hiemraders van Rijnlant eyscheijde mogen wesen ende gedaen souden hebben om die vonnissen ende der zaken wille voirsc., al up dat wij hem luyden die overgeseyd hadden dien coste te betalen, want sij mit ons gedadinct hebben die sij dair of oic quyt wesen sullen. In oirconde desen brieve besegelt mit onsen segel. Gegeven inden Hage upten negentiensten dach in meye int jair ons heren duysent vierhondert ende een.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 083r-a
   type : Vonnis date : 1400-12-28 record : # 501  Record details
[042] Aelbrecht bij gods genaden palensgrave upten Rijn, hertoge in Beyeren, grave van Henegouwen, van Hollant, van Zeelant ende here van Vrieslant doen condt allen luyden dat wij om liefde ende gunsten wille die wij den gene tot onsen goeden luyden van Alphen, van Hasertswoude, van Boscoep ende van Waddinxveen geconfirmeert hebben ende gevestiget, confirmieren ende vestigen mit desen brieve alsulke brieve ende hantvesten als hertoge Willem onse lieve broeder tot saliger gedachtenisse ende wij voirtijts hem luyden gegeven hebben ende geloven voir ons ende voir onsen nacomelingen onsen goeden luyden voirsc. die vaste ende gestade te houden ende te doen houden in alre manieren als die begrepen tot ewigen dagen sonder weder seggen van ons of van yemende. Voirt gheven wij hen ende consenteeren mit desen brieve wair dat sake dat die seven hiemrade vanden waterganc van Alphen niet te samen en quamen als men scouwen of enich recht vorderen soude dat dan die scout van Alphen die nv is of namaels wesen sull mitter meere helfte vanden hiemraders dan scouwen mach ende rechte vorderen up alle waere waterkeringe ende kaden den waterganc voirsc. toebehorende sonder yements weder seggen gelijkerwijs of die seven hiemraders dair alle tegewoirdich geweest hadden. Ende waert dat die scout van Alphen niet scouwen en woude mit den hiemraet als voirsc. is, dat wouden wij houden an hem als den ghenen die ons van onsen herlicheit vermindern woude ende inden waterganck voirsc. sullen gelden elke morgen morgens gelike allen oncoste die nu is off namaels vallen maech na inhout hoire hantvesten voirsc. tot ons lants oirbair. Wairt oic dat sake dat yemende onwillic waren den voirsc. oncoste te gelden, soe bevolen wij onsen bailiu van Rijnlant die nv is of namaels wesen sall op sinen dienste die hij van ons voirt dat hij die voirsc. gelt wtleggen optie onwillige als hijs vermeent wort van die meere helfte vanden hiemrade voirsc. ende dat van hem weder in halen ende in pande als recht is. Ende want wij voir ons ende voir onsen naecomelingen onsen goeden luyden voirsc. ende hoiren naecomelingen alle punten voirsc. vaste ende gestade houden willen ende doen houden tot ewigen dagen, soe hebben wij dair om desen brief doen besegelen mit onsen segele hier an gehangen. Gegevaen inden Hage op alre kinder dach int jair ons heren duysent ende vierhondert.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 083r-b-083v
   type : Vonnis date : 1391-02-13 record : # 502  Record details
[043] Aelbrecht bij goids genaden palensgrave upten Rijn, hertoge in Beyeren, grave van Henegouwen, van Hollant, van Zeelant ende here van Vrieslant doen condt allen luyden dat wij mit onsen rade gescheiden hebben die [83v] hiemraders van Rijnlant ende die hiemraders van Scielant roerende van onsen bueren van Alphen in deser manieren, dat die van Alphen gelden sullen hoir morgengelt mit die van Rijnlant also verre als hoir lant in Rijnlant gelegen is ende mit die van Scielant also verre als hoir lant in Scielant gelegen is ende niet vorder na inhout der brieve die die van Alphen dair of hebben. Ende hier mede sullen sij gesteden wesen tot ewigen dagen. In oirkonde desen brieve bezegelt mit onsen segele. Gegeven inde Hage des manendachs na grote vastelavont int jair ons heren duysent drie hondert tnegentich naden lope van onsen hove.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 083v-a
   type : Vonnis date : 1415-03-19 record : # 503  Record details
[044] Willem bider genaden goids palensgrave upten Rijn, hertoge in Beyeren, grave van Henegouwen, van Hollant, van Zeelant ende here van Vrieslant doen condt allen luyden hoe onse ghemynde hiemrade van Schielant an die een sijde ende onse goede luyde ende gemeen bueren van Alphen, Hasertswoude, Waddinxveen ende van Boscoep an der ander sijde onderlinge geschill hebben gehade alse van sulken penninck gelde als die selve onse hiemrade in voirtiden plagen te hebben van onsen goede luyden ende bueren voirn. roerende van eenre wateringe gelegen an die westzijde vander Goude ende wt water in die Yssel, ende want sij ons getoent hebben dat sij mit gunsten onderlinge vereffent ende overdragen sijn vander geschille voirsc. in sulker punten dat onse goede luyde ende bueren voirn. onsen hiemraden voirsc. voirt aen alle jair dair voir wtreyken ende betalen sullen sess gouden eng. nobel. Ende is ons dat wail te wille ende te dancke ende hebben om oetmoedichs vervolchs will onsen goeden luyden ende bueren voirsc. geconfirmeert ende gevestiget confirmeren ende vestigen mit desen brieve alings alsulke punten ende voirwairden als sij mit onsen hiemraden voirn. dair of gemaect hebben. Ende Jacob des Ghijsen zoon, onse scout van Alphen, daer onsen brieven voirsc. besegelt heeft ende geloven voir ons ende voir onsen nacomelingen onsen goeden luyden ende bueren voirscr. ende horen nacomelingen dair in? te houden ende te stercken tegens enen ygeliken, behoudelic den selven onsen goeden luyden ende bueren sulker hantvesten ende brieven als sij van onsen voirvaderen saliger gedachten ende van ons voir dese tijt vercregen mogen hebben dat die in hoire volcomende maechte bliven sullen. In oirkonde desen brieve besegelt mit onsen segele, gegeven inden Hage upten negentiende dach in maerte int jair ons heren duysent vierhondert ende viertien naden lope van onsen hove.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 084r-a
   type : Vonnis date : 1358-10-19 record : # 504  Record details
[045] Jan van Bloys here van Scoenhoven ende vander Sande maken condt ende kenliken allen luyden want onse lieve here ende neve, hertoge Willem van Beyeren, grave van Henegouwen, van Hollant, van Zeelant ende here van Vrieslant, mit sinen openen brieven voir hem ende voir sinen nacomelingen gegeven heeft sinen goeden luyden van Alphen tusschen der Gouslus ende den Crommen sloot, sinen goeden van Hasertswoude tusschen den Crommen sloot ende der Groter sluse die gelegen is opten Bansloot dair Ketten kinder lant nu ter tijt up leyt, sinen goeden luyden van Waddinxveen die gelegen sijn tusschen Boscoep ende Waddinxveenre kae die gelegen is in Clais Dorrekijns wier enen ghemeenen ende eenen vrijen waterganck durende tot eweliken dagen te beginnen anden Rijndijck ende wt te gaen inder Ysell, welken waterganc wij hadden doen toe slaen ende dammen om dat hij outs onsen consent ende oirlof gestiert is ende gaet in enen deele doir onse lant ende heerscap vander Goude. Des ons die goeder luyden voirnoemt also vriendelike vervolgts hebben ende dair of alsoe mit ons gedaen die ons ghenoeghts, ende den voirseyden waterganc gewilkoert hebben ende wilkoren voir ons ende voir onse nacomelinge also verre alst ons anegaet tot ewiliken dagen in allen manieren dat die brieve spreken ende begrepen die onse lieve here ende neve die grave voirn. dair of gegeven heeft, ende al te verstaen sonder enigerhande argelist. In kennisse der wairheit, so hebben wij desen brief dair of gegeven ende besegelt mit onsen segelen, gedaen ende gegeven op onse borch Scoenhoven des vrijdachs na sinte Lucas dach int jair ons heren duysent driehondert acht ende vijftich, etc.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 084r-b-084v
   type : Vonnis date : 1455-07-01 record : # 505  Record details
[046] Item also Willem van Oestgeest dincplechtich geworden ende aen een kenninge gegaen is als aenspraker van sijns selfs ende anderen personen wegen die gelant sijn aenden Maerndijck voirden dijcgrave ende hiemraet van Rijnlant tegens den ambocht bewairue van Oestgeest, dair Willems voirsc. aensprake of in hout dat die ambochts bewairres bij consent vanden hogen hiemraet van Rijnlant hecken geset hebben upten Maerndijck die sculdich sijn van dair gedaen te wesen, overmits dat sij bij quader informacien aldair geset sijn, want die ambocht bewairres dat versoecht hebben buten den gemen lantgenoten van Oestgeest. Ende dat sij hoir banwerck maken, hoir pennincgelt betalen, hoir morgengelt betalen van horen lande die sij [84v] in Oestgeest hebben ende dair bij desen hecken hoir wtwech gestopt is datmen niet sculdich en is te doen, want ghien lant en leecht binnen den merken van Sparendamme dat banwerck maect, pennincgelt ende morgengelt betaelt ten heeft een wtwech. Ende want die landen dair Willem voirsc. of claecht genen wtwech en hebben noch gehadt en hebben dese naeste hondertjair ende langer dan die Maerndijck, soe sluyt Willem als gemachticht dat die hecken sculdich sijn wech te wesen, mit mer woirden inden aensprack begrepen. Wair op die ambocht bewairres van Oestgeest hoir antwoirde in hout dat den Marendijck noch heerwech noch wtwech noch lijdwech noch nottwech en is mar allene een kade ende een waterkeer die niement etten noch retten mach buten consent ende wille vanden meestendeel vanden lantgenoten die den Marendijc maken ende houden, dairre wel tien tegens een sijn, ende gemerct dat die sluse die inden Marendijc leyt een open ende een naecte sluse is also gemaect om datter ghien beesten overgaen noch liden en sullen, ende dair om die hecken dair op geset sijn ende van outs oec plagen te staen ende ooc nyement ghien wtwech mit rechte hebben noch winnen en mach dan recht wt naest den heerwech ter minster schade. Ende dat dair om die hecken opten Marendijck sculdich sijn te bliven staen ende noch meer dair op te setten op dattet den ambocht bewairres ende lantgenoten oirbair dunct, mit meer woirden inder voirsc. antwoirde begrepen. Soe hebben die hiemr. hier op gehoirt alle alsulke tuygen als beyde partijen hebben willen beleden ende doen horen tot vorderscap van horen rechte, ende nae dat sij hem rypelijc dair op beraden hebben, soe wijsen die hyemr. voir recht, want die Marendijc een kade ende waterkeer is ende ghien heerwech noch lijdwech dat niement sculdich en is dair op enich wtwech te hebben om die te gebruyken, ende dat dair om die hecken die biden ambocht bewairres van Oestgeest bij consent vanden hiemr. optie Marendijc geset sijn sullen sijn dair op te bliven staen ende noch meer dair op te setten op dats noot wair, ende wijsen om den ambocht bewairres van Oestgeests die kenninge gewonnen ende Willem van Oestgeest verloren. Gedaen upten iersten dach van julio anno vijfendevijftich.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 085r-b
   type : Vonnis date : 1457-06-28 record : # 506  Record details
[048] Up sulke dingtael als voirdij dijcgrave ende hyemr. van Rijnlant geweest is tusschen Aven Jan Bonens weduwij ende Florijs Alebrecht z., soe hebben die hyemr. voirsc. overgesien ende gewegen alle die punten vanden dingetael voirsc. in ansprake ende aintwoirde in replike ende in duyplike in tuygen ende in al datter toe dient ende wijsen voir rechte, also Ave voirsc. geclaechte heeft om scistingen ende scheydinge ende om rechte paelstekinge alse van scheydingen vander dijck dat Florijs voirsc. Aven voirsc scudich is scistinge ende scheydinge te bekennen ende te doen ghelijc andere dair sij aen beyden siden mede gelant sijn ende also Florijs dat niet en heeft willen bekennen noch doen, soe wijsen die hyemr. Aven voirsc. die kenninge gewonnen ende Florijs voirsc. verloren, alsoe Florijs voirseyt ni hem vermeten heeft datter voirtijts mit genoeghe geen scheydinge vander dijc gemaect is geweest dat hij niet betuucht noch bewijst en heeft ende elc sal sijn costen aen hun selven houden. Gedaen op sinte Johans scouwe anno lvii.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 085v-a
   type : Vonnis date : 1465-10-09 record : # 507  Record details
[049] Ic Symon Vrederick, drossaet slants van Arkel ende baeliu slants van Voorn tot deser tijt, doe condt allen luyden also ic inder jare alsmen screef ses ende viertich lest leden bijder hooch hyemraden van Rijnlant gecoren bin geweest oock mede hyemraet te wesen ende want ic overmits andere diensten die ic van mijns genadigen heren wegen van Chairloes te regieren hebbe ende oock mede van anderen noch ooc hude sdages niet toe geseten en bin, soe bekenne ic in die rechte wairheit dat ic die voirsc. hieymraetscip om minen eedt mede te quiten met regieren en mach als een goet man van sijns eeds wegen sculdich is te doen hebbe, dair om mit voirdachten sinne dat voirsc. hyemraetscip gelijc als ic dair in gecoren bin geresigneert hebbe ende resignere mit desen minen brieve in handen voirden gemene hooch hyemrade om bij hen luyden na horen privilegien ende rechten in mijn stede enen anderen notabelen man tot enen hyemraet te kiesen sulck als hen nut ende oirbairlic sal duncken, ende want my Symon voirsc. mit volcomen meninge dit aldus geliest, soe hebbe ic des toirconde desen brief open gescriven mit mijns selfs hant ende minen zegel hier an gehangen, gedaen negen dage in octobri int jair ons heren duysent vierhondert vijf ende tsestich.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 085v-b
   type : Vonnis date : 1460-04-20 record : # 508  Record details
[050] Item also die ingelande inden ambocht van Waddincxveen die gelegen zijn boven die Backweteringe die de hoghe hiemrade van Schielant tot veel tijden ende menichwarven clagelic te kennen gegeven hebben, hoe dat sij mede sculdich waren hair water mede te leiden doir den gemenen waterganck van Alphen want sij mede in die bepalinge leggen, als sij hem vermeten na wtwijsinge der hantvest, die den ghemenen waterganck [86r] voirsc. hebben van die grave vanden lande, etc., hoe wel dat zij mitten gemeenen waterganck voirsc. niet gegouden en hebben nochtans hebben zij tot anderen tijden laten blijken dat zij garrne mit den ghemeene waterganc voirsc. ghelden wouden ende oock garrne ghelden ende gheven willen also vele als dat die hoger hiemrade van Schielant seggen ende redelic duncken sel wesen, etc., ende dair om hebben wij hoge heemrade van Schielant voirscr. dat aenghesien dat die inghelande voirscr. boven die Backweteringe niet beholpen en moghen worden dan mitten gemeenen waterganck voirscr., etc., soe ist dat wij hoge heemrade voirsc. die inghelande boven die Backweteringe geordineert ende gekuert hebben wt machten van onse hantvesten die wij hebben van die grave vanden lande, etc., dat sij sullen mogen maken een waterganck dair sij mede wtwateren moghen inden gemeenen waterganck van Alphen voirscreven in manieren hier voirsc. Ten wair ofter yement wair die meende dattet hym tegens ghinge ende alsoe niet in behoirde, die sel comen tusschen dit ende der naester scouwe tot Rotterdam biden hoghen hiemr. van Schielant om hem tonderwijsen inden recht bij wat reden dattet also niet geschien en soude, want die hoge hiemrade van Schielant dair garrne des lands profijt in doen souden als sij sculdich zijn te doen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 086r-a-087r
   type : Vonnis date : 1460-04-20 record : # 509  Record details
[051] Wij Symon Heye Airnts z. zbailiu ende dijckgrave ende Willem van Alcmade ridder, Jacop vanden Woude, Jan van Poelgeest, Ysbrant van Scoten, Symon Vrederick ende Dirck van Zwieten, hooge hiemrade van Rijnlant, doen condt allen luyden alsoe die ingelanden van Waddinxveen gelegen [86v] boven die Backweteringe tot nu toe ongewatert gelegen hetten ende lange tijt vervolcht hebben om mit den lande wt te wateren dair zij van rechts wegen behoren, dat is mit die van Alphen, Hazaertswoude, Boscoep ende Waddinxveen in die Ysel, want zij mede inder hantveste begrepen zijn die die van Alphen, Hazaertswoude, Boscoep ende Waddinxveen voirtijts vercregen hebben up welke hantveste die hoge hiemrade van Schielant hem geconsenteert hebben mit die van Alphen, Hazaertswoude, Boscoep ende Waddinxveen wt te watern in die Ysell, ende zij ouc te kennen gegeven hebben dat zij na wtwijsinge des lands hantvesten van Rijnlant, also zij binnen die merken van Rijnlant gelegen zijn ende gelden willen alle dat hem die hiemrade van Schielant ende wij hem over kuere sullen schuldich te zijn op horen coste gewatert te wesen gelijc ander lande in Rijnlant, soe ist dat wij ons lange tijt hier op beraden hebben ende wij dat van onse mede gesellen hebben doen bezijen ende alle over gewegen dat ons dair oirbair in gedocht heeft. Soe hebben wij wt vorder vorrzienicheit hem luyden geconsenteert ende consenten mit desen brieve, dat die voirn. van Waddinxveen hoir wateringe mogen maken als hem dat best dienen zall tot in die gemeenen wateringe van Alphen, Hazaertswoude, Boscoep ende Waddinxveen, dair zij vanden hiemraden van Schielant voirsc. consent of hebben, voirt mede wt te wateren mit voirwairden dat die voirsc. van Waddinxveen beleggen sullen an goeden zekeren eygen erve binnen den mercken van Rijnlant vijff gouden rijnssche gulden tsiairs, den penninck twintich wairdich wesende, ende dair mede sullen zij vrij wesen tot alligen dagen van allen ongelden der hiemraedscip van Rijnlant aenleggende ende den ghenen die tot Sparendam wt wateren. [87r] In orrconde desen brieve ende onse zegelen hier an gehangen gegeven opten twintichsten dach van Aprille int jair onse heren duysent vierhondert ende tsestich.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 087r-a-087v
   type : Vonnis date : 1361-01-04 record : # 510  Record details
[052] Allen den ghenen die desen brieff sullen sien off horen lesen doe ic condt Gherijt Voppen soen proesstpaep tot Alphen dat ic ghesien hebben ende ommegelesen een hantveste onghequest ende angemerct besegelt mit eene groots printen segel hertoghe Aelbrechts sprekende van woerde te woerde als hier nae gesreven staet: 'Aelbrecht bij goids ghenaden palensgrave upten Rijn, hertoghe in Beyeren, ruwaert van Henegouwen, van Hollant, van Zeelant ende van Vrieslant doen condt allen luyden dat wij gegeven hebben ende gheven voir ons ende voir onsen nacomelinghen onsen goeden luyden van Alphen die woenachtich ende gheerft zijn tusschen die Goudsluse ende Zwammerdamme tsheren gerechte van Brederrode enen ghemeenen waterganck ende enen vroen durende tot ewiliken dagen onverscyt van yemande te beghinnen anden Rijdijck wt te gaen tot der halver Ysel toe, den Yseldijc up ende toe te doen, behoudende onsen edelen hiemraedt hoert rechte, ende den Rijndijck dichte te houden tot enen waterkeer tusschen Swammerdamme ende die Goudsluse ten waer gheenen ongeval van slande, ende een kade te houden op der Goude twisschen den Rijndijck ende den abdissen gherecht van Rijnsburch tot enen waterkeer, ende voirt vander Goude te houden den Groenenwech tot enen waterkeer ende voirt streckende, streckende an Harper ambocht van Foreest dat gehieten is Spoelwijck. Ende mit deser vorisc. sluse so sullen onse goede lude voirscr. horen wille vrijlic doen tot ons ghemeens lands oerbaer dat nu tertijt becost dese sluse ende waterganc voirscr. ende hore nacomelinghen sonder yemands wederseggen. Ende ymmerrmeer ander luyden doer desen vorsc. waterganck wt te watern ten sij bij ghemeenen consente onser goeder lude vorisc., voirt hebben wij gegeven ende gheven onsen goeden luden voirscr. enen wielant iof aerde dese voirghen. waterganc off ka te doen hebben mochte tot enigher tijt dat sullen sij hebben mitter minster scade tot der hiemraden seggen die desen voirghen. water- [87v] ganc yoff kade scouwen zullen. Ende dese voirghen. waterganc, kade ende vpstal sel scouwen onse scoute van Alphen mit vijff heemraders die wonachtich zijn binnen den voirsc. waterganck. Ende onser scoute die nu is off namaels wesen sel kiesen die hiemraders mit den ghemeenen bueren van Alphen die inden voerscr. waterganck woenachtich zijn ende wij die daer in vallen mochte sal onse bailiu van Rijnlant besteden. Ende waert datmen den scoute voirneomde niet warven en mochte die hiemraders te kiesen als hijt achte dagen te voren wiste ende maken wij machdich onsen goeden luden voirghenoemt die woenachdich ende gheerft zijn inden voersc. waterghanghe dat sij kiesen sullen twie heemraders bij rade ons bailiuwes, ende die twie hiemraders sullen drie hiemraders tot hem kiesen, ende so wes die vijff hiemraders voersc. bij horen eede scouwen ende kueren dat onsen lands nutte ende oerbaer is, daer en sullen wij noch onse nacomelinghe niet teghens segghen noch nyemant behouden onsen edelen hiemraet horre rechte. Ende onse scoute voerscr. sal dese voerghen. hiemraders selve eeden als zij voer hem comen ghecoren als voirsc. is off nyemand recht te doen binnen Alphen. Ende in deser voersc. watergange zullen gaderen elke morgen morgen gelike. Vort so wie morgengelt off ongelt geven mochte up desen voersc. waterganck datter yemand ware diet niet ghelden en woude, soe ombieden wij onsen scoute voernoemd dat hijt wtlegghen voir onse wegen ende weder in neme also recht is sonder wederseggen. Gheviel oeck mede dat onder onsen scoute van Alphen ende hiemraders voirsc. enigherhande twij quame waer bij dat sij enige schouwe after laten wouden of after luyten daer onse voersc. landt oerbaer anlegghe, ende die voersc. hiemraders den scoute van Alphen niet werven en mochten als ment hem achte daghe te voren weten dede, so willen wij dat die vijf hiemraders die inden voers. waterganc horen kyesen sullen bij rade ons bailiuwes enen warden knaep dair si mede scouwen ende des lands oerbaer mede vorderen moghen gelikerwijs als een scoute van Alphen daen soude. Ende ware in allen yoff in enighen van desen voirsc. punten yet te verbeteren dat soude staen tot onser vorderinge ende al sonder argelist. In oerconde desen brieve besegelt mit onsen segele ghegeven inden Haghe des manendaghes na jairsdach int jaer ons heren m ccc ende tsestich.' In kennes der wairheit heb ic Gherijt voirnoemd priester dit vidimus open bezegelt, gegeven int jair ons heren m ccc twe ende tsestich des vrijdages na jairsdaghes. Item dese voirsc. hantvest is omscreven wt dit voirs. vidimus dat niet te waren en is off oeck concordeert ende hout van woerde te woerde gelijk die principael handvest inhout ende da om overmids dat hij niet machtich en is te ---------- ende te besegelen dat autentijck is daermen mede volstaen soude ende up wijsen soude mogen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 088r-a
   type : Vonnis date : 1473-03-17 record : # 511  Record details
[053] Item Dirck van Bossch Pieters zoon doe condt allen luyden dat ic verijse ende bewijse hebben den hogen hiemraet van Rijnlant totter gemeenen landen behoeff geleggen binnen die merken van Rijnlant voer sulke hondert rijnssche gulden als Pieter van Bossch mijn vader wes zeele god genadich zij ontfangen hadde in sijn erve van Dirc Hoochstraet vanden gemeenre ingelanden wegen vanden ambochten van Snydelwijck ende Poelgen voer sulker vryheit als hem gegunt ende geconsenteert is vanden hogen hiemraet vorisc. die gemeene waterscup vanden gemeenen landen van Alphen, Hasaertswoude, Waddinxveen ende Boscoep mede te bruken ende te besigen in ende wt te wateren in die voersc. waterscup geliken ander ambochten voirsc. vijf rijnssche gulden tsiars tot voertich gt. ewige ende roeslike renten ende verschijnen sullen alle jaer tot sinte Geertruyden dage te versien ende scoende [stoende?] up nuwen lande van twintich morgen landt gelegen in den ambocht van Outsoern in der Gneppinck ende belegen heeft an die oestzijde ins gemeenshuys van Alphen ende van Here Jacobswoudt ende an der westzijde Jan Mouwerijs zoon ende Gerus Claes z. streckende wt den Rijn tot in Heymans wateringe. Ende Dirc van Bossch voirsc. gelove voer mijnre werc mijnen erven ende nacomelinge den voern. hogen hiemr. tot behoeff die gemeener landen van Rijnlant voirsc. dese voersc. vijf rijnssche gulden tsiaern vrij te waren jaer ende dach alse rechte is alsinen vrije renten up eygen erve ende lant sculdich is te waren, mit voerwaerden dat ic off mijne erven ende nacomelinge dese voirsc. renten altijt sullen mogen loffenen den penninck mit twentich ende mitten voirschreven renten inder beloep vander tijt off dat ic off mijne erven ende nacomelinge dese vorsc. vijf rijnssche gulden tsjairs weder beleggen sullen mogen bij beloeven ende consent vanden hogen hiemr. voirn. an sulken pael van lant off renten dair der voirsc. landen van Rijnlant om verschert ende bij wairt sullen wesen alle dinge sonder argelist. Ende ic Dirc van Bossche voirsc. gelyx my van dese voirsc. coop vanden renten wel voldaen ende betaelt den lesten penninck mitten eersten. In kennisse der wairheit, so heb ic dese brieff besegelt mit mijnen segel hier an gehangen int jair ons heren duysent cccc drie ende tseventic uptie negentienden dach in maerts.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 088v-a-089r
   type : Vonnis date : 1469-09-28 record : # 512  Record details
[054] Karol bijden genade goids hertoge van Bourgonen, van Lotrijk, van Brabant, van Limburch ende van Luttenburch, grave van Vlainderen, van Arthois, van Bourgonen, palatijn van Henegouwen, van Hollant, van Zeelandt ende van Namen, mercgrave des Heyligen Rijx, here van Vrieslandt, van Salijns ende van Mechelen, doe condt allen luyden dat onse lieve getrouwe rade gheminde die hoge hiemraets van Rijnlant onse stedehouder ende raedt van Hollandt te kennen gegeven hebben datter van allen ouden tijden tusschen onsen landen van Delflandt ende van Schielant an die een zijde ende onse landen van Rijnlant gelegen onder die hyemraetscip van Rijnlandt an dander sijde een lantscheydinge, zytwinde ende waterkeringe gelegen heeft die na ouden gewoenten sculdich soude wesen tien roeden breedt geheel te blijven leggen ende datmen na ouden kueren op tien roeden na desen lantscheydinge, zytwinde of waterkeringe niet sculdich en soude wesen te delven op sestien penninge boeten dair to geordineert ende dat niet iegenstanen enige onse ondersaten inder hiemraetscip van Rijnlandt geseten der voirsc. lantscheydinge, zuytwinde ende waterkeringe over lange jaren geleden noch huyden sdages te na gedolven hebben dair zij van onsen dijckgrave van Rijnlant of bekuert ende ten rechte getogen zijn voirden hogen hiemraet van Rijnlandt voirsc. om boeten dair of te hebben, wair op die voirsc. hiemraet van Rijnland voert te kennen gegeven hebben dat al ist soe dat die ingelande van Rijnlant voirsc. niet beschadicht en souden wesen en waren die voirsc. lantscheydinge, zutwinde of waterkeringe al heel wech gedolven mits dat zij dair hoir water over Delflandt ende Schielant losen souden also hoir water hoger is, noctans en willen die voirsc. hiemraets dat niet gehougen datmen boven ouder gewoonten die voirsc. lantscheydinge, zytwinde ende waterkeringe wech dolven of te nae dolven sal zij en willen die bruekige van dien corugieren? ende in brueken kennen ende wijsen. Ende om dat hem dunct dat die gene die gebruuct hebben in tgenc dat voirsc. staet mede onse landen van Rijnlant misdaen hebben boven die boeten dair in vorbuert ende die noch hier na dair in misdoen sullen welke misdoet die voirsc. hiemraet ende van dat dair of comen sel ende ons lants oirbair van Rijnlant an sluysen ende an anderen saken die onse voirsc. landen mitter wesen sullen willen bekecen ende laten gevende mede hoir wal dair sij dat wal souden mogen doen na hoir gewoonten alsoe zij tot ons lands oirbair te doen hoirre eede gedaen hebben mogen en begeven zij dair van te hebben onse brieve van ------ ende omlof, dit aldus te mogen doen sonder begrip oetmoedeken dair om biddende, ende wairt ons die bode vanden hogen [89r] hiemraet van Rijnlandt redeliken ende goet dunck wesen gefundert opten oirbair ende bate van onsen voirsc. lande, soe is dat wij den hogen hiemraet van Rijnlant gegunt, geoirloft ende geconsentiert hebben gunnen, oirloven ende consenteren mit deser brieve dat zij mitten genen die aldus die voirsc. lantscheydinge, zytwinde ende waterkeringe te nae gedolven hebben of noch dolven sullen bij hore consente sullen mogen componeren ende overdragen tot ons lands oirbair van Rijnlandt voirsc., ende van dat dare of comen sal dat zij dat sullen bekeren [bekecen?] in ons voirsc. lands oirbair alsoe hem dat bij horen eede voirsc. sal duncken wesen. Ende om dit aldus te doen, soe geven wij hem volcomen macht, behoudeliken dat die voirsc. hiemraden der lantscheydinge, zytwinde ende waterkeringe niet nader dan vier roede voirtan en sullen consenteren te delven dair sij niet naerder op dese tijt gedolven en is ende behoudeliken mede in allen anderen saken ons oude erven enen ygeliken sijns recht. Gegeven onder onse zegele hier an gehangen opten acht ende twintichsten dach van septembri int jair ons heren duysent vierhondert negen ende tsestich aldus onder geteykent. Bij mynen here den hertoge ter relatie van den stedehouder ge----- vander raide van Hollant, Zelant, etc. -------.

 

Prev Folio  Location, Folio   
OAR12, 089v-a
   type : Vonnis date : 1495-06-30 record : # 513  Record details
[055] Wij Johan van Noortich ridder here in Noortich ende tot Noortigerhout, Jacop vanden Woude here van Warmondt, here Adriaen van Poelgheest ridder, Ghijsbrecht van Raephorste, Jan van Schoten, Adriaen vander Does ende Goedscalck oem van Wijngairden, hoge hiemrade van Rijnlant, doen condt allen luyden allsoe questie ende gescille is geweest tusschen Huge Hugen z. van Zwieten als gemachticht vanden lantgenoten van Rijnlant ende Dirck van Bossch scoudt ende angaende seker penningen die enige van dien hem heten duncken dat die selve Dirck voirn. onder geslegen hadde int stuck van sijnen dienste dat hij ans hyemraden ende die lande van Rijnlant gedient hadde toe behorende die lande van Rijnlant, dair Dirck voirsc. up begeede gehoirt te wesen als recht is ende reden eysschte dair up ende inne soe veere geprocedeert is geweest bij here Adriaen van Poelgheest ridder ende Adriaen vander Does inden name van alle die hyemrade ten huyse van heer Adriaen voirn. ridder die dair bij geroepen hebben Hugh Hughen z. van Zwieten als gemachticht vorisc. ende Cornelis Evers z. als dienre van die voirn. hyemrade, die dair toe gecommitteert sijn geweest om alle saken wel te doirsien, te verstaen ende te horen dat bij Dirck voirsc. daer off gescien soude om sijn rekening dair off te doen, dair die selve Dirck voirsc. voir ons dair nae alsulcke rekeninge ende bewijs gedaen geeft van alle alsulck ontfanck ende wtgeven als hij binnen zijnre tijt dat hij ons ende die lande voirsc. gedient heeft die lande van Rijnlant wel ende duechdelijken voldaen ende betailt heeft, sceldende dair omme claerlijken quyt van des lands wegen van Rijnlant voir ons ende onse nacomelingen den voirn. Dirck hem ende sijne erven ende nacomelingen van alle sijn ontfanck ende wtgeven dat hij dair off gehadt heeft als hij ons dede blijcken mit sulcke rekeninge als hij ons doe ten tijde gedaen heeft ende allen anderen daer des quijtancie behoeren ende geleijd voir ons ende onse nacomelingen den voirn. Dirck ende sijn erven ende nacomelingen nymmermeer antalinge, ansprake noch moenisse dair om te doen noch te doen doen in gheenre manieren noch mit ghenen recht geestelic noch wairlick, alle dinge sonder argelist. In kennisse der wairheyt, soe hebben twie van die hyemrade van Rijnlant voirn. inden name van ons allen dese quijtancie elcx onse name hier onder gescreven mit ons selfs hant up sinte Jans scouwe, ende is den lesten dach in junio int jair ons heren duysent vierhondert vijff ende tnegentich.

 

 

Author Publication Home
William H. TeBrake
Maine, USA, June 2006
Rijnland
OAR11, OAR12, OAR13
www.oudleiden.nl

 

Hoogheemraadschap Rijnland
OAR 11, 12, 13 : 1253 - 1564
previous Folio's View: Register OAR 12
Pages 070 - 079
next Folio's

 

 

   Location, Folio  Next Folio
OAR12, 070v-a
   type : Vonnis date : 1448-02-27 record : # 292  Record details
[025] Item upten xxvii ten dach van februario des woensdages na sinte Pieters dach ad cathedram inden jare ons heren duysent vierhondert zeven ende veertich naden loop shoofs van Hollant [i.e., 1448] ist geschiet dat Bouwijn van Zwieten bij hem ontboden heeft heer Bouddijn confessoir up desen tijt tsinte Marien poel [Oegstgeest] ende Dirck Bouwijns z. van Zwieten sijnen neve, welke Dirck Bouwijns z. na dier tijt gecomen is tot heer Gerijt van Poelgeest hem een bootscap doende van Boudwijns voirs. wegen seggen hoe dat Bouwijn sijn oom heren Gerijts voirs. hadt dair te willen thoeven ende de onder sijn mede gesellen hoge hiemrade van Rijnlant die thans jegenwoirdich waren te willen spreken ende die dair niet en waren te willen ontbieden om zekere saken die Boudwijn sijnen oom voirs. mitten voirs. hiemrade sijn mede gesellen te spreken hadde, soe ist geschiet dat de voers. heer Gerijt dese saken heer Willem van Alcmade ende Simon Vrederic sijn mede gesellen die up die tijt te Leyden waren te kennen gegeven heeft die welke samentlike mit hem sloten dat sij den andere hoir mede gesellen samentlike verdachvairden den eersten dach van mairte te Leyden te wesen, die welke tot dier tijt dair alle vergadert sijn geweest of hair machte dair gesent wtgesceyden een ende sijn samentlike gegaen tot Boudewijn van Zwieten voirn. an te hoiren wes sijn [67r] begeren was ende bij Boudewijn voirs. also gecomen heeft die voirs. Boudewijn hem te kennen gegeven also als hij hoir mede gesell inden voirs. hiemraetscip van Rijnlant lange tijt geweest hadde dair grote laste, arbeit, ende sorge voir de gemene landt in stont, het welke hij seyde soe hij hem thans bevoelde niet langer bewaren [gewaren?] noch regeren en mochte tot oirbair sijnen live noch tot salicheyt sijne ziele, dair hem op gevraget wort Bouwijn 'Hoe moech dij u thans dus bevoelen ghij hebt doch corteliken mit ons upte scouwe tot Sparendam geweest aldair wij ons lieten duncken dat ghij in redeliken schijn wairt.' Dair die voirs. Boudewijn weder op antwoirdt seggende 'Lieve vriende, wat wil ic u veel seggen. Tis wair dat ic mede up de scouwe geweest hebbe dan hoe nu dat becomen is dat weet ic wel. Ic bevoele nu also dat ic nut noch oirbair dair meer toe en ben, ende neme dat bijden eet die ic mijnen genadigen heer ende de land van Rijnlant gedaen hebbe. Dair ic bidde u om goidswillen dat ghij aensiet mijnen staet ende mi niet en vergheet tghene dat in mijnre moge niet en is te doen, ende ic sette ende resignere mijnen dienst in uwen handen ende betrouwe dat uwer wijsheit dat ghij wel in mine stede kiesen sult dair tlant van Rijnlant wel mede bewairt sal wesen.' Ende als de voirs. hiemrade Boudewijns voirs. entelike menijnge aldus verstaen hebben, soe sijn sij samentlike bij een gegaen ende hem doechdeliken hier op bedocht ende beraden, ende na dat sij bevonden in hoiren rechten ende van outs costumeliken is geweest, so hebben sij samentlick ende eendrachtelic als voirs. eenen anderen hiemraet gecoren, ende was Jan van Poelgeest, op desen tijn scout tot Leyden.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 071v-a-072r
   type : Vonnis date : 1450-06-30 record : # 495  Record details
[026] Also zeker gesceel staet tusschen die van Poelien, Groensfoort ende Snidewijck als ansprekers ende van Alphen ende Boschcoop als verweerres roerende van eenre wateringe geheten Polienre wateringe die sint den oirloge vander Goude ongemaect ende onbescouwet gelegen heeft ende voirtijts bij beiden partien gemaect ende gescouwet wort, ende die voirn. cleine dorpen dingen ende begeren noch die voirsc. wateringe na ouden custumen gemaect ende gescouwet te hebn, dair hen die van Alfen op verweren ende seggen dat sij sculdich sijn na wtwisinge hoirre hantvesten alle vreemde wateren wt hore waterscap te keren ende seggen dat sulc water als die voirn. dorpen brengen willen in hoir waterscap vreemde water is wanttet nie dair in gewatert en heeft. Dair die voirn. smael dorpen tegen dingen ende seggen dat hoir water dat sij wtbrengen willen geen vreemt water en is bij reden want die hantvest dair hem die van Alphen mede verweren ende die voirn. smael dorpen wt hoirre waterscip mede keren willen als voir vreemt water so wel den smalen dorpen toebehoirt als die van Alfen ende van Boschcoop voirt seggen die smael dorpen voirsc. al waert dat sij tot deser wateringe geen recht en hadden so en sal mogelijc geen lant ellendich ende ongewatert bliven binnen den merken van Rijnlant men en is sculdich alle die geen dies behoeven na horen versoeke enen waterganc te wijsen ter meester oirbaer in dien sij mitten lande gelden willen als dese voirn. smael dorpen gaern doen willen mit veel ['woirden' is crossed out] ander woirden die sij an beiden siden in gescrifte over gegeven hebn. So is der heemr. bevoelen ende wisen voir recht na onser bester wetenheit dat die voirn. smael dorpen hebben ende gebruken sullen sulken waterganc als van outs geweest heeft ende sij om gedinget hebben in dien dat den voirn. dorpen mit die wateringe gebaet is ende sullen die maken, scouwen ende houden op horen coste sonder die van Alfen ende van Boschcoop enichrade enichrande moeynisse te doen roerende van dier wateringe, ende die voirn. smael dorpen sullen dair in mogen brengen mede wt te wateren sulc lant als bij horen versoeke die heemr. van Rijnlant besien hebben ende bij Pieter van Bosch horen gesworen bode ende bij Ghijstgen des lants gesworen meter hebn doen meten ende is groot omtrent honderd ende tseventich mergen behoudelic dat die voirsc. dorpen sullen laten leggen tusschen den [72r] opperen veen ende heen een kade x roeden breet om die wateren vanden opperen veenen van hem te keren, van welken nuwen bewaterden lande sij altijt gelden sullen mergen mergen gelijc, ende hier mede geven wij den smalen dorpen die kenninge gewonnen ende die van Alphen ende van Boschcoop verloren.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 072r-a
   type : Vonnis date : 1451-03-05 record : # 496  Record details
[027] Wij Jan van Noorde ende Jan Heinric Paedzen z. scepene in Leiden oirconden dat voir ons quam Adriaen vander Mye ende beliede dat hi vercoft heeft ten hogen heemraet van Rijnlant tot slands van Rijnlant behoeff ende tot alle ten lande behoeff die binnen der merken van Sparendam gelegen sijn ses morgen lants gelegen inden ambocht van Alphen ende heeft an die oestsijde Aernt Jan Goden soon erfnamen ende Dirc Willem Danels z. aen die westzijde heer Gerijt Symons z. priester mit capelrie lant daer die van Raephorst Gevers off zijn streckende voir uten Rijn after an die wateringe. Ende Adriaen vander Mye voirscr. ende Jan Heerman loveden mit gesamender hant ende elcx voir alle den hogen heemraet van Rijnlant tot des voirsc. lants behoeff dese ['n' is crossed out] voirsc. ses morgen lands vry te waren jaer ende dach also recht is ende alsmen vrij lande ende eygen erve sculdich is te waren. Voirt soe lovede Adriaen voirsc. Jan Heerman voirn. hier off scadeloos te houden ende hier off beliede hem Adriaen voirn. wel voldaen ende betaelt den lesten penninc mitten eersten. In oirkonden desen brieve bezegelt mit onsen zegelen, int jair ons heren dysent vierhondert een ende vijftich upten vijften dach in maerte.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 072r-b; OAR12, 085r-a
   type : Vonnis date : 1444-02-24 record : # 179  Record details
[028] [047] Petri ad cathedram xliiii anno xliiii. Item so hebben op dese scouwe geweest heer Gerijt van Poelgeest, heer Willem van Alcmade, Jan vander Boechorst, Boudijn van Zwieten, Florijs Paedze ende IJsbrant van Scoten. Item inden eersten hebben die voirs. heemr. in yegenwoirdicheit die dijcgrave bevolen allen ambocht bewairres van Rijnlant [50r] dat elc hoir penninc gelt den heemr. toe behorende omslaen ende in gaderen also dat rede wair, twisken dit ende meyen dage naestcomende, des doe die ambocht bewarers dingeden anden dijcgrave ofter yemant wair die onwillich wair sijn pennincgelt te betalen hoe si dat voirt souden in gecrigen, also dat die dijcgrave des vonnes vragede, des him gewijst wort dat die dijcgrave dat sculdich waer voir den onwilligen wt te leggen ende naden ouden rechten ende costumen dat weder in winnen, twee scatte an gelde of vier scatte an pande, des die dijcgrave vorder vonnes vragede of hi sijn gelt wt leyde binnen wat dage hi dat weder in sinnen soude, des him die gewijst wort binnen viertien dage.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 072v-a-073r
   type : Vonnis date : 1448-06-25 record : # 303  Record details
[029] Anno xlviii op sinte Jans scouwe waren vergadert tot Leyden Poelgeest, Alcmade, Zijl, Poelgeest, Schoten ende Simon Vrederick Also Vechter Claes zoon als ambocht bewairre van Zoeterwoude de burgermeesteren van Leyden toe gesproken ende tmorgengelt van vijftich morgen lants gheeyscht heeft mits dien dat die bijden vesten vander stede, ende dair binnen getogen sij bij vermeeren vander voirs. stede so dat dat ambocht van Zoeterwoude langer dan in vijftich jaren dair geen morgen gelt of en hebben connen crigen, etc., daer die burgermeester weder op geantwoirt hebben seggende dat hun vervreemt onder ander woirden van de voirs. Bechters beclachten aen gesien so hij zelve bekent dat die stede van Leyden nie in vijftich jaren of meer dair enigch morgen gelt of gegeven en hebben, seggende voirt bij die reden also de voirs. stede langer dan een derdendeel van hondert jaren van den voirs. vijftich morgen in een rustelic besit geweest heeft datsij dair omme vrij souden wesen van de voirs. Vechters aensprake, mit veel meer ander redenen in hoirren antwoirden begrepen, etc., dair de voirs. Vechter weder op gerepliceert heeft ende geseyt sonderlinge in enen punte van sijnen repliken dat hij bewijsen soude ter kennesse vanden hogen hiemrade dat de stede mit ghenen reden mit den voirs. besit behelpen en soude mogen, etc., up welken punte die voirs. burgermeestern gedupliciert hebben sterkende hoir antwoirde ende bliven gijden voirs. besitte mit veel woirden dair inne gelegen, etc., welke voirs. zaken de voirs. hiemrade wel doir gehoirt ende doir gesien hebben, aensprake, antwoirde, replike ende duplike, ende alle tghene dair van voir hem gecomen , so hebben hem de voirs. hiemr. duechdelijc beraden ende all saken wel over gewegen ende wijsen ende verclaren voir recht dat die burgermeestern vrij sullen wesen ende geapsolveert van de voirs. Vechters aensprake, behoudelic is dat die voirs. Vechter gewijsen mach tusschen heir ende bamisse scouwe naestcomende dat hij off sijn voirvaderen de stede van Leyden tot eniger tijt mit rechte dair omme gemoyet hebben in sulken schijn dairmen besit mede breken mach. Ende in dien de voirs. Vechter dat gedaen can, soe soude hij sijn aenspreke [69r] van nyewes aen leggen mogen opten ghenen dairt hem oirbair dunct, dan geven hem op dese tijt die kenninge verloren ende die stede Leyden gewonnen. Dit vonnesse bleeff sonder wtspreack dair of te doen om dat Vechter hem sijns rechts heeft laten ontvallen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 073r-a
   type : Rechtsdag date : 1437-ca record : # 057  Record details
[030] Die kenninge tusken Zoeterwoude ende Tyelman. Inden eersten want Tielman van Buschusen aen die een sijde ende dat ambocht van Zoeterwoude an die ander sijde een kenninge dingen voir ons als hyemrade van Rijnlant, dair Tielman eyskede die van Zoeterwoude een somme die opten gemenen lande van Rijnlant om gesettet was dair wij off bekennen dat eysken van wairden want een gemeen ommeslach binnen den mercken was, mer want dat voirs. afterstall niet overgelevert en is bij onsen gesworen clercken hant die nu is off voirtijts geweest is als dat behoirt, ende dair toe een goet man van Zoeterwoude tugede bij sinen ede dat hij den voirs. eysken Boschusen naden ommeslach wel voldaen ende betaelt heeft, so geven wij die van Zoeterwoude die kenninge gewonnen ende Tielman verloren.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 073r-b
   type : Rechtsdag date : 1437-ca record : # 058  Record details
[031] Item die kenninge van Leyderdorp tusken Tielman aen die een side ende Leiderdorp die ander sij voir ons hiemraden van Rijnlant so kennen wij die gemeen ommesettinge van wairden ende want Jacop Matten z. seyde in onse jegenwoirdicheyt dat Boschusen hem eyskede die voirs. somme ende Jacop gaf dat den gemenen kueren te kennen die dair opp andwoirden, so hij seyde dat sij dair niet off geven en wouden. So kennen wij die ommesettinge van wairden ende geven die van Leyderdorp die kenninge verloren ende Tielman gewonnen, ten wair dat die van Leyderdorp bewijsen mochten dat sij die voirs. somme betaelt hadde ende dat souden sij bewijsen binnen viii dagen off dat bewijs en soude hem niet te baten comen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 073v-a
   type : Vonnis date : 1442-05-01 record : # 155  Record details
[032] Anno xlii meye die heemr. Poelgeest, Boechorst, Alcmade, Zwieten ende Scoten. Item die heemr. gewijst dat Simon Heynric z. mit sinen gesellen sullen him ofdijcken of mit die van Valkenburch te gelden of mit recht te weten [waren?], Claes Claes z. is willich op geset tot dat die onwillige verwonnen sijn.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 073v-b-078r
   type : Vonnis date : 1443-10-01 record : # 175  Record details
[033] Item omtrent Bamisse anno xliii. Soe hebben Hughe Albout ende Claes van Boschusen op dese tijt burgermeysteren van Hairlem ende van Leyden beclaecht die hoge heemrade van Rijnland voir den heer van Lalaing gouvenuer ende anders die rade mijn genadichs heren als Gerijt van Poelheest, Gerijt van Zijl, Willem van Alcmade, ridderen, Jan vander Boechorst, Boudijn van Zweten, Florijs Paedze ende Ijsbrant van Scoten, knapen ende hoge heemraden van Rijnlant up dese tijt inder manieren hier na volgende. Item clage der burgermeystern voirs. 'Item vermoegende edele heer van Lalaing gouvenuer ende ghij vrome ende wijse heren vanden hogen rade mijns liefs genadichs heren van Bourgondien gestelt tsijnre lande van Hollant, Zeelant ende Vrieslant, want die steden van Hairlem ende Leyden zeekere privilegien ende [44r] hantvesten hebben na verwijsinge enige copyen die sij u lieve heren overgeven, wair om lieve heren sij uwer eerbaerheit bidden als sij cormoedelicste mogen dat hun hoir privilegien ende hantvesten gehouden worden dat hun tot hoir toe niet en heeft mogen bueren. Voirt lieve heren vanden rade als vanden penninck gelde, sluysen, verlaten, morgengelde, ander ongelt ende ommeslach dat setten sij in handen mijns genadichs heren wes sijnre genaden dair in belieft dair sijn sij in te vreden, behoudelic dat sij hoire hantvesten gebrucken mogen. Voirt so menen sij als vanden verlate dat lest werf besteedt wert ende grote Reyner an nam datmen bevinden sal dat enige vanden heemrade half dat hout gecoft ende dat loon dair off te halven betaelt hebben, ende wes dair of gesciet is dat selmen toten ondersoeck van minen here van Lalaing.' Antwoirde der heemrade van Rijnlant op dese voirscr. clachte. 'Antwoirde der hoger heemrade van Rijnlant up sulke cedule als hun gelevert is bijden here van Lalaing van weghen der steden van Hairlem ende van Leyden inhoudende eerst aldus, want die steden van Hairlem ende van Leyden zeekere privilgien ende hantvesten hebben na verwisinge enighe copyen die sij overgeven, so bidden sij dat hem hair privilegien ende hantvesten gehouden worden dat hem tot hair toe niet en heeft mogen bueren, wair up die heemr. als dienres ende bewairres des gemeens lants also verre alst horen dienst angaet ende up corectie vanden edelen ende gemenen ingeseten hoirre heemraedscip verantwoirden dat die privilegien ende hantvesten die die steden van Hairlem ende van Leyden seggen hebben alst scijnt bijder voirscr. copye, in dien dat sij die hebben van geenre wairde en is ende na allen rechts doot, te niete ende van onwairden, want sij niet doghentlijck vercregen en sijn angesien dat dat is yegen den eet die die heemr. doen mooten, die in eenen punt inhout dat sij die lage mogen doen sullen gelijck den hogen, den armen gelijck den riken ende dair om en [44v] sijn die buergermeysters niet vorder dair in gerekent dan lantgenoten. Ende aldus en heeft die grave niet gegevene doe hij hem die hantveste gaff dat van wairden is gemerct, dat si out sijn omtrent xlvii jair, ende nye sint dat sij gegeven sijn noch bij dies graven tijden diese selve gegeven mach hebben noch bij geens anders graven tijden van Hollant sint dier tijt wesende tot desen dage toe gepossesseert off gebruyct hebben geweest, ende gedragen hem dies anden rechte. Ende al wairt dat sij van wairden waren als sij niet en sijn, so en sijn die heemr. dair van sij begeven die gehouden te hebben dat niet sculdich noch machtich te doen bi redene hier na verclairt. Die eerst is dese, die copye vanden hantveste voirscr. hout dat niet in rekeninge te doen ten sij dat die heemraders mit anderen brieven bewijsen mogen dat des billicken niet wesen en sall, so onderwijsen die hiemraders voirs. als boven dair up dat sint der tijt dat Sparendam eerst gedijct was ende die hiemraden eerst geset ende gecordineert hebben geweest dat gemeen landt dair onder gelegen goede privielgien ende hantvesten heeft van grave Florijs van Hollant beginnende tot nu toe, dair up hair voirsaten voir ende sij bij hoirren tijt die dijckaedze ende hiemraetscip ende all dat dair an cleeft geregiert ende bewairt hebben, dair sij toe geedt ende gesworen sijn ende die hantvesten ende rechten en houden nergens in eniger punte dat die heemraden rekeninge doen sullen voir yemande ende dair bij en sijn sij doch niet sculdich enige rekeninge bijden steden van Hairlem ende van Leyden te doen. Die andere redenen is dese, want die hiemraders geen ontfangers noch omme setters en sijn van enigen morgengelde dat ergent in enigen ambochten geset off gegadert wort van wat stucken dattet oick sijn van dijcken, sluysen, spuyen, huelen off wateringen dan hair penninck gelt alleen, ende dat dat doen die ambochts bewairres in allen ambochten die bijden gemeenten ende niet bijden hiemraders geset ende gekoren worde, ende sij oick van genen wercken niet wt en geven, so en mogen sij geen rekeninge doen van enich morgengelt off ommesettinge noch oich sculdich en sijn te doen, mar is wail een gewoente, want die hiemraden den lande verbonden sijn mit eede dat sij om dat lant ende lantgenoten te besorgen als enige ambochte enige wercken hebben doen maken dair sij morgengelt om setten moeten, dat sij die settinge plegen te oversien ende wair voir dat gelt gegadert sal worden, om offer yet onredelicx inden ambochts bewairres rekeninge wair dat te corrigieren dair an dat sij billick geven ondanck mer danck verdienen. Ende men sal oick niet vinden dat die ambochts bewairres den hiemraden ergent yet rekenen gegven dan hair pennincgelt voirs. Ende om vorder te onderwijsen, soe ist een gewoente in allen ambochten als die ambochts bewairres jair rekeninge doen sullen dat sij dat te voren openbaerlic doen kondigen xiiii of viii dagen te voren in allen kercken dairs noot is up dat die lantgenoten dair onder gelant die hair rekeninge willen horen dair bij comen mogen. [45r] Upten ander punt dat die voirscr. steden van Hairlem ende van Leyden scriven als vanden penninckgelde, sluysen, verlaten, morgengelt, ander ongelt ende ommeslach dat setten sij in mijns genadichs heren handen wes sijnre genade dair in belieft dair sijn sij in te vrede. Dair up is der heemr. antwoirde dattet penninckgelt sint Sparendam eerst gedijct was altoos gewoenlic is geweest te geven ende dat alle die heemr. die voir geweest sijn ende nu sijn dat gehadt hebben voir horen coste ende arbeit so dat niemant die contrarie bewijsen en sall, ende dair om die nu sijn dat oick sijn sculdich te hebben ende te ontfangen, ende dat die voirs. steden te breden sijn mit dat mijn genadige heer dair in belieft, dat hebben sij goet te lijden want sij als lichaem vanden steden geen seggen dair in en hebben vorder dan hoir poorters die lant hebben als andere lantgenoten. Ende als vanden sluysen, verlaten, morgengelde ende ommeslach hebben die heemrade genoich verantwoirdt int voorste artikel dat sij hem dair off niet en onderwinden van ontfaen noch van wtgeven ende dat sij gewijst hebben an wien dat dat coomt. Item up dat derde punt dat aldus begint 'so menen sij als vanden verlate dat lest besteedt was' etc., so verantwoirden dair op die hiemraders dat hun vreemde dunct van burgermeysters van steden dat sij upten hiemr. clagen bij mene ende dat sij dat niet verhouden en hebben totter tijt toe dat sij hoir clage van dien punte vast setten ende oick bij namen niet en noemen enich vanden hiemraders die sij yet an seggen willen, ende want dit verlaet hoiren kueren an roert, so en sij sij niet sculdich dair up te verantwoirden noch van horen vonnissen, want die graeflicheyt dat horen eedt bevolen heeft, ende want datter yemant yegens dede, die soude verbueren die hoichste buete die sij wijsen mogen na wtwijsinge der hantveste, ende wantter een out verlaet was dat hebben sij wt gekuert ende een nye dair voir ende dat besteedt als sij sculdich sijn te doen van horen diensts wegen. Item repliek der burgermeystern upter heemr. antwoirde. Up tgeent [form of hetgeen] dat die hiemraders verantwoirden dat die hantvesten die die steden seggen te hebben van geenre wairde en is want sij niet dogenclic vercregen en sijn ende dat sij tot deser dage toe niet gepossesseert noch gebruyct hebben geweest ende datmen in [45v] genen hantvesten noch rechten vinden en sal dat sij voir yemant sculdich sijn rekeninge te doen want sij ontfangers noch omme setters en sijn ende oick van genen wercken niet wt en geven, etc., hier up verantwoirden die steden dat die hantveste van wairde is ende wesen sal wantse hertoge Aelbrecht grave van Hollant zaligher gedachten bij sinen hogen wijsen ende mit voirsienicheit verleent ende gegeven heeft gelijken dat wtscrift vanden selver hantveste hier na bescreven volgende dat wtwijst upt punt dat die hantveste niet doghentlic vercregen en is, etc., twelke die steden verdunct nader groter voirsienigheit wijsheit diemen inden hiemraden seit te wesen dat sij mit sulken redenen den steden betalen willen, want onse genadige heer die voirs. hantveste ende andere confirmeert heeft om die te gebruken so dat die steden an sijnre genaden begeren ende oitmoedeliken bidden dat onse genadige heer dat punt voir den steden verantwoirden wil, so den steden dunct datter sijnre genaden ende heerlicheden meer an cleeft dan hun selven. Ende also die hiemraders over geven dat die hantveste niet gepossesseert en is, etc., dairup verantwoirden die steden dat sij anders niet en wete danse gepossesseert ende gebruyct heeft geweest is, mer heeftse niet gebruyct geweest dats overmits dat die landen in groten twijdracht ende perikel geweest ende gestaen hebben, mer nu die landen ende steden eens ende in goedn vreden sijn dair onse heer god in gelooft ende in geeert sij, so ist dat die steden voirs. nu meer vervolchs hebben van hoiren poorteren dan sij up anderen tijden gehadt hebben diet hem luden clagelic te kennen hebben gegeven hoe die hiemraders mit hem luden omme gegaen hebben. Ende al ist dat die hiemraders scriven dat sij ontfangers noch ommesetters en sijn ende oick niet wt en geven, sij sijn doch dat ende all, ende men van genen saken niet doen en mach noch ende doet ten sij wt hem ende bij hem. Item up tgeent dat die hyemraders verantwoirden als vanden penninck gelde dat sij dat altijt gehadt hebben ende dat dat lichaem vanden steden geen seggen dair meer in en hebben dan hair poorteren die lant hebben ende anderen lantgenoten, etc., hier up verantwoirden die steden want sij horen poorteren ende ommesaten verbonden sijn mit eede of men hun ongelijck doen woude dat sijse dair inne sculdich sijn te verantwoirden ende te verdadinge ende of die hiemraders hoir penninck gelt hoger setten ende nemen wouden dan sij van rechts wegen sculdich waren te doen dat sij dat bijden lichaem vanden steden mogelijc of laten souden na inhout der hantveste, mer niet min die steden setten dat tot kenissen van minen heer van Lalaing inden name van mine genadigen heer ende oick na wtwisinge hoire eygenre hantvesten willen sij die voirt brengen dair men wail in bevinden sal wat sij nemen sullen. [46r] Item up tgeent dat die heemraders verantwoirden dat hun vreemde dunct vanden burgermeesters vanden steden up den hiemr. te clagen bij meenen ende want sij niemant bij namen en noemen vanden hiemraders die sij yet an seggen will, hier up verantwoirden die steden dat dat bijden ondersoeck wes dair of is wel bevonden sal worden. Hertoge Aelbrechts hantvest gegeven inden jare m ccc xcvi op sinte Lambrechts dach pr-----, domino de Gommengijss, domino Brusonis [Brustijns?] de Herwijnde et domino Johanne de Renesse consulibus Welhelmus archideaconis Gerbrandi de Couster prepositus Monten. Hannon. ''Wij hebben gegeven ons stede van Hairlem als dat onse heemr. van Rijnlant die nu sijn of namaels wesen sullen geen morgengelt gaderen noch setten en sullen ten sij bij een of twee van onsen rade die wij dair toe voegen sullen ende bij onsen steden van Hairlem ende van Leyden, ende dair sullen onse hiemraders voirscr. goede rekeninge ende bewijsinge off doen eer sij enige morgengelt gaderen off setten mogen ten sij dat die selve heemraders mit anderen brieven bewijsen mogen dat des billicx niet wesen en sal.''' Duplike der heemrade van Rijnlant upter der steden replike voirscreven. 'Up tegeenc dat die heer van Lalaing den heemraden van Rijnlant over gegeven heeft in eenre cedule hem gelevert bij Huge Albout ende Claes van Boschusen up dese tijt burgermeesteren van Hairlem ende van Leyden in vorme van replike upter antwoirde vanden hiemraden overgegeven up een ansprake up hem gedaen bij Huge ende Claes voirn., so duplicieren die hiemraden voirs. inden manieren hier na volgende mit pretestacien dat sij onderwijsinge doen up correctie vanden edelen baermoedzen ridderen, knapen ende lantgenoten inder heemraedscip van Rijnlant geseten den welken die hantvesten vander dijckaedse ende vander heemraedscip toe behoren dair die hiemraden anders niet dan mijns genadichs heren ende des lants dienres of en sijn gelijck sij dat oick in hoir eerste antwoirde geroert hebben. Ende eerst also die replike vanden steden altoos behouden dies dat voirscreven staet inhout drie artikelen: eerst dat die hantveste van wairden is om dat hertoge Aelbrecht zaliger gedachten die gegeven heeft bij [46v] voirsienicheit van sinen rade ende mijn genadige heer geconfirmeert, etc., dair up dupliceiren die heemrade als sij eerst veranwairt hebben dat dat punte van die hantveste van onwairden is om reden in hoire antwoirde verclairt, met tegenstande dat se hertoge Aelbrecht gegeven heeft up zeker condicien dair in begrepen. Dat ander artikel is dat die steden replicieren up dat die hiemraders geantwoirt hebben dat die hantveste niet duechdelic vercregen en is, etc., dat dat den steden verdunct nader groter voirsieniger wijsheit diemen inden heemrade seit te wesen, etc., dair up duplcieren die hiemraders dat sij niet wijser en sijn dan hem god verleent heeft ende dair om en komen [konnen?] sij den steden mit gheen beter reden betalen dan hair wijsheit wt geven kan ende dat die steden smadelijc sciren [scrijven?] upter heemrader wijsheit dies en sijn Huge noch Claes te beter niet noch die hiemraders te arger mer ten derss [derff?] den steden niet vreemde duncken dat die hiemraders meynen dat dit punte vanden hantveste van onwairden is, want hem en twivelt niet als die sake voir minen genadigen geer coemt die welke die interpretacie vanden hantveste toebehoirt ende niemant anders, dat punte vanden hantveste en sal van onwairden gewijst werden al ist dat mijn genadige heere der stede hantvesten geconfirmieert heeft, dats te verstaen hantvesten die van wairden sijn mer die van onwairden sijn en konnen overmits geen confirmacie van wairde worden, want een confirmacie geen nye recht en geeft vorder dan een hantveste selve vermach, welke saken minen genadigen heer niet an en gaen vorder dan rechten te wesen tusschen partyen, ende die hantveste en is niet duechdelic vercregen bij redene want die heemraders diemen dair bij lasten wil mit rekeninge te doen ende geen rekeninge sculdich en sijn te doen om dat sij en ontfangen noch wt en geven dair niet in gehoirt noch over geroepen en sijn geweest alst blijct ende driecht [draecht?] oick tegen horen eedt die sij minen genadigen heer tot des lants behoeff gedaen hebben, oick en sijn die baermodzen ridderen ende knapen noch lantgenoten inder heemraedscip van Rijnlant geseten niet gehoirt noch geroepen geweest mit verwerven vander voirsc. hantveste buten den welken men mit rechte gheen hantvesten der hiemraidscip angaende geven en mach. Dat derde artikel is dat die steden verantwoirden up dat die hiemrade verantwoirt hebben dat die hantveste niet gepossesseert en is, etc., dair die steden up replicieren dat sij anders niet en weten dan sij gepossessiert is geweest, etc., dair up duplicieren die hiemrade dat die [47r] steden hair possessie anders sijn sculdich te bewijsen dan mit sulken reden te seggen dat sij anders niet en weten dan sij gepossessert is, so moeten hair possessie bewijsen sullen sij hem dair mede beholpen ende dat die steden voirt scriven heeft sij niet gepossesseert geweest dats overmits die twijdracht vanden lande, etc., dair up duplicieren die hiemraders datter nye so grote eendracht noch so grote twijdracht inden lande geweest en is die hiemraedscipe en heeft geregiert geweest naden hantvesten vanden lande ende bijden hiemraders dier geweest sijn so dat die reden luttel dient voirt te setten up die possessie vande hantveste. Ende dat die steden scriven dat hair poorters hem clagentlyc te kennen gegeven hebben hoe die hiemr. mit hem luden om gegaen hebben, dair up duplicieren die hiemraders wes sij gedaen hebben mitten poorteren vanden steden omme te gaen dat sij dair off mit lichte comen willen ende begeren dat Huge Albout ende Claes van Boschusen seggen ende openen willen die clage die hoir poorteren upten hiemr. voir hem gedaen hebben up dat die hiemr. die verantwoirden mogen, ende up dat sij oick niet dencken en dorven dat Huge ende Claes tgeent dat sij over geven dat hoir poorters upten hiemr. geclaecht hebben dat wt hem selven doen. Ende dair die steden voirt scriven al ist dat die hiemraders scriven dat sij ontfangers noch omme setters en sijn ende oick niet wt en geven, sij sijn dat een ende all ende men van genen saken niet doen en mach noch en doet ten sij wt him ende bij him, dair up duplicieren die hiemrade dattet wair is dat sij dair off in haer eerste antwoirde over gegeven hebben ende dat die steden up hem die contrarie niet bewijsen en sullen ende dat die saken bij hem gescien ende dat sij dair toe sien om des lants oirbair is wel mogelijc, want sij mit eeden tot des lants behoef verbonden sijn, ende die steden en sullen niet bewijsen mitter wairheit dat die hiemr. yet nyes gedaen of begonnen hebben dan him van horen voirsaten van ouden rechten ende gewoenten an gecomen is, hoe wel sij die kerwe [verwe?] voir him nemen dat tgeent dat sij soeken wt clachten van horen poorteren coemt. Ende willen die steden of hair poorteren yet clagen upten hiemraders gedaen te hebben in contrarie van horen eede ende tegen dat inhouden van horen hantvesten ende koeren, dair aff willen sij te rechte staen ende hem verantwoirden dair sij van rechts wegen sculdich sijn te verantwoirden.' Item up tgeent dat die steden replicieren up die antwoirde vanden hiemraders ruerende vanden penninck gelde, etc., [in the bottom margin is added at this point: 'ende dat sij horen poorteren ende ommesaten verbonden sijn mit eede of men him ongelijck doen woude, etc.,'] duplicieren die hiemr. gelijck sij eerst verantwoirdt hebben, dat sij hoir penninck gelt ontfaen gelijck als hoir voirsaten ende sij tot hair toe gedaen hebben [47v] des nyemant die contrarie mitter wairheit dair off bewijsen sal ende sij ontfangen up dese tijt min dan hoir voirsaten gedaen hebben alsinen dat mit ouden boeken van lxx jaren wel bewijsen mach ende houden dair toe alle jair om oirbair ende profijt slants ten minsten drie scouwe dage meer dan onse voirsaten voirtijts gedaen hebben dair sij in genen priviligien toe verbonden en sijn. Ende voir so si screven dat sij horen poorteren ende ommesaten verbonden sijn mit eede, so duplicieren die hiemrade dat wel wair mach wesen dat die burgermeesters sculdich sijn hoir poorteren voir onrecht te verantwoirden, mer dat sij mit eede horen ommesaten verbonden sijn des vervreemt den heemr., want sij dat niet meer gehoirt en hebben aengesien dat sij inden ommesaten gheen seggen en hebben noch in genen saken der hiemraedscip angaende dan also verre alst horen poorteren als lantgenoten an gaet, ende die heemrade en hebben oick geen hantvesten vanden penninckgelt dan hoir oude besit ende hair comen dair up die hiemraedscip van Rijnlant van grave Florijs nederwert dat omtrent c ende i jair geleden is geregiert is geweest, ende mijn genadige heer heeft des lants ende heemr. hantvesten van Rijnlant geconfirmeert ende hair rechten, privilegien ende hair comen geloeft ende gesworen te houden als hij van hun luden gehult was. Upt derde artikel dair in die steden replicieren dat dat bijden ondersoeck was dair off is wel bevonden sal worden, etc., dair up duplicieren die hiemrade noch als sij eerst verantwoirt hebben ende so veel vorder datmen geen ondersoeck doen en kan noch en mach partyen en moeten vast setten contrarie punten doch na dien dat Huge ende Claes eerst die hiemrade belasten willen mit menen, ende noch hem dies gedragen an ondersoeck, etc., so duplicieren die hiemrade dair up dat geen van hem luden pairt noch deel gehadt hebben in die bestadinge vanden verlate tot Sparendamme gemaect noch an genen werken bij hem van des lants wegen bestaet sint sij hiemrade geweest sijn, ende die hiemr. willen wedden ende verpenen up een pene van duysent rijders, halve tot mijns genadichs heren behoeff ende halve totter geenre behoeff die inden rechten bevonden sall worden dat Huge Albout ende Claes van Boschusen mitter wairheit niet betugen noch proeven ende sullen tgeent dair sij bij meenen die heemraden mede belasten willen. [48r] Ende also die hiemrade tot anderen tijden in tegenwoirdicheit vanden regent ende rade toe gesproken sijn geweest wt anbrengen vanden steden voirs., dat sij up dat lant in Rijnlant morgengelt omme geslagen hebben up sommige morgen v groten ende vi groten ende up sommigen vii groten, ende want die steden dair off in horen scriften niet en roeren, so dunct den hiemrade dat sij dair den heemr. grotelijck an misdaen hebben sulke saken over hem an te brengen sonder redene die die hiemrade nye gedaen en hebben noch oict sculdich en sijn te doen ende men die contrarie mit horen kueren wel bewijsen sall, ende die hiemrade willen dat oick verpenen up een pene van dusent rijders, halff tot mijns genadichs heren behoeff ende halff totter geenre behoeff die inden rechten bevonden sall worden dat die steden dat mitten wairheit upten hiemrade niet proeven noch bewijsen en sullen. Ende die hiemr. geven voirt den heer van Lalaing ende anders den heren vanden rade hier up te kennen so wie den hiemrade mit onrechte beclaecht dat die verburen elcx die hoechste buete die die hiemrade wisen mogen ende dair toe sculdich sijn minen genadigen here beteringe te doen bij minen genadigen heer ende sinen rade, ende dne hiemr. dair off en boven van horen koste die sij doen sullen om dier sake wille gelijck dat voir dese tijt wael [waer?] gewijst is bij minen genadige heer in sijnre presencien [puntien?] inden saken die die stede van Aemsterdamme tegen den heemrade wtstaende hadde, dair die hiemrade minen genadigen heer also verre alst hem an gaet laten begaen in tijden ende in wijlen ende dat den heemr. angaet als van horen koste dair aff begeren sij rechte an u heren ten eynde vanden gedinge.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 078v-a
   type : Vonnis date : 1446-10-04 record : # 223  Record details
[034] Item waren vergadert op die Bamis scouwe Poelgeest, Alcmaide, Boechorst, Scoten ende Symon Vrederic ende deden sulke punten als hier na bescreven staen. Inden eersten alsoo die dijckgrave Wernbout Jans z. toesprack van boeten mits een gebot dat hij gedaen hadde op den heemrade, so hebn die voirsc. heermade een vonnisse dair off gewijst in manieren als hier na gescreven staet. [57v-a] Item also Wernbout Jans z. een gebot gedaen heefft vander stede huus van Leiden openbair mitter clocke als van een bevolen scout dat geen poorter van Leiden den hogen heemraet enich morgengelt geven souden ten wair dat sij eerst hoir rekeninge gedaen hadden bij twe mijns genadichs heren rade ende bijder stede van Haerlem ende van Leyden, ende hoe wel dat Wermbout voirsc. seit dat hijt gedaen heefft wt beveel ende scriven vanden hove ende hij niet en bewijst dat hem wt den hove bevolen off gecreven is enige boeten der up te setten, so wijsen die voirsc. heemrade also Wernbout als een scout dat gebod gedaen heefft bij hem selven op een boete van tien pont, so sel Wernbout voirsc. selve in tien ponden vervallen wesen ten sij dat hij bewijsen mach dat die brieve die wt den hove quamen dat verclaerden dat hij tgebod op tien pont gebieden soude, so soude hij dair oof quijt wesen. Item hier up wort voirt gewijst dat Wernbout dat voirsc. bewijs doen soude binnen xiiii dagen voirden dijckgrave ende vier vanden heemrade.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 078v-b-079r
   type : Vonnis date : 1448-06-25 record : # 304  Record details
[035] Item up zulke aensprake ende eysche als die van Alphen doen den smaeldorpen als Groensfoirt, Snijdelwijc, Randenburch ende tvriambocht van Bosschop roerende van tviercant te maken ander Goutsluyse, dair inne die van Alphen segghen dat si vry of wesen souden, so is te weten dat de hoge hemraet van Rijnlant inden jaer ons heren duysent vierhondert sess ende veertich opte Bamisse scouwe een verclaringe gemaict hebben ende gesloten naden besten besceyde hoe wie ende wat elc vanden voirscr. sluyse sculdich is te maken ende als vanden viercant vanden voirnt. sluyse soude bliven te laste vanden geenen die die twiewerf lest gemaict hadden ten wair of yemant mit beteren recht him dair off wist te vrijen ende eenen sculdiger mit recht te wijsen, ende al ist dat die van Alphen de voirs. dorpen op dese tijt dair in brengen willen ende hem zelve dair of vryen, de voirs. hiemraet en dunct niet dat sij enich bewijs brengen dat sulc is, wair by sij tot desen tijt vanden viercant vander voirs. sluys sullen ontslagen sullen wesen ende wijsen ende verclaren voir recht dat die van Alphen int viercant vanden voirs. sluys sullen bliven te gelden gelijc ende tot diere tijt toe als dat voirtijts overdragen ende gesloten is geweest, ende gheven die voirs. dorpen die kenninge gewonnen ende die van Alphen verloren.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 079r-a
   type : Vonnis date : 1447-11-14 record : # 288  Record details
[036] Des dijnxdages na sinte Mairtijns dach inde winter anno xlvii waren vergadert tot Leyden bijden dijckgrave int recht Poelgeest, Zijl, Alcmade, Zwieten, Schoten ende Simon Vrederic. Item op die zelve tijt wort overdragen dat Pieter Vogelair ende Claes sijn broeder zullen doen sulke beteringe als hier na gescreven staet. Voir dat sij den drayboom tusschen Aemsterdam ende Sparendam mit crafte ontwien gescoten ende up gebroken hebben ghelijc als dat wel over hem betuycht is, dats te weten dat die hoge hiemraet over hem gebonden hebben dat sij mit recht vervallen souden wesen inde hoichste boete, te weten in twie werf lxx lb., die welke sij van gratie beteren sullen mit x ponden, te betalen tusschen dit ende sinte Pieters dage naestcomende. Ende wairt dat sij die x pont binnen den voirs. tijt niet en betailden of hier namels enige zaken deden den voirs. hiemraet tegen dragende, so souden sij binnen achte dagen nader hiemrader vermanijnge die voirs. hoichste boete heel betalen of souden balling slants dair of bliven gelijc of sij mit rechte ballinc lants geleyt waren.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 079r-b-079v
   type : Vonnis date : 1447-05-02 record : # 228  Record details
[037] Item op die mey scouwe waren vergadert tot Hairlem Poelgeest, Alcmaide, Boechorst, Zweten, Scoten ende Symon Vrederic Item also die dijcgrave Willam Kuysker van Boschuizen toespraect hem, aen seggen dat hij binnen den merken van Sparendamme heeft doen visschen mit staende touwe dat hij dair an verbuert soude hebn na wtwijsinge der hantveste, [58v] dats te weten die hoechste boete. Dair Willam Kuzer voirsc. weder op antwoirde seggende dat hij vri wesen sal vander aenspraeck bij tween punten, in den eersten so hij dat selve niet bevisschet en heefft ende een ander die vischerie over gegeven heefft die te bevisschen na ouden costumen gelijc die rentemeester van Noortholland die pleecht te verhueren, seit voirt dat hij oec niet gedaecht en soude wesen als recht is mits dat sij niet gedachte en is van des hoves bode mer vanden heemr. bode. Dese voirsc. saken doirgesien ende wel overwegen alle tghenc dat voir den heemr. van Rijnlant gecomen is, so wijsen die voirsc. heemr. also sij warachtelic bevonden hebn dat Willam Kuser voirsc. die voirn. visscherie selve heeft doen bevisschen mit sijn selffs korven ende reescip ende die visch hem gelevert is en na horen rechten hair bode wel dagen mach, so sel die voirsc. Willam Kuser inden boeten vervallen wesen na wtwijsinge der hantveste, behoudeliken dat sij overdragen sijn mitten dijckgrave dat hij dat genedeliken beteren sall.

 

Prev Folio  Location, Folio   
OAR12, 079v-a-080r
   type : Vonnis date : 1453-02-25 record : # 497  Record details
[038] Also een dingtael ende kenninge gehangen heeft voirden hogen heemr. van Rijnlant tusschen Sasbout Aelwijns soon als aenspraker ende Eggert Vrancken z. ende Vranck Jacops soon als verweerres in welker dingtail Sasbout voirn. hem beclaicht dat Eggert ende Vranck voirn. hem gepandt hebben van zekere sommen van gelde die up hem geset waren inden ambocht van Zegwairt die hij seide dat hij niet sculdich en was om redene in sijnre dingtail begrepen, mede dat hij dair off gepant was bij des heemraets bode die daer of mit rechte geen pandinge doen en mochte, overmits datter gelt daer hij voer gepant was van brueken roerde dair nyement off panden en mochte dan des hoefs bode, mede om dat vanden gelde geen rekenninge gedaen en was voirden bueren noch voirden heemraden, mit meer redenen die die voirn. Sasbout dair toe voirt bij brochte, seggende ende sluytende dat dat recht ende pandinge op hem gedaen mit onrecht gheschiet was ende dat die voirn. Eggert ende Vranc hem sculdich sijn dat te beteren off vijftich pont dair voir te geven. Wair op Eggert voirn. eerst antwoirde ende dingde dat hij den voirn. Sasgout geen gelt geeyscht noch dair off gepant en hadde. Ende die voirn. Vranck Jacops soon antwoirde ende dingde dat hij bekende dat hij den voirn. Sasbout gepant heeft om dat hij sijn gelt dair hij biden genen dier toe geset waren om den ommeslach te doen vanden gelde dair hij mede inne getaxeert was ende dair om sculdich was te betalen niet betalen en woude ende dat hij dair om bij des heemraets bode die hem bij enich vander hemraet toe genoecht was hem gepant hadde dair hi geen pantkeringe off gedaen en hadde ende dair omme hem zijn pande mit rechte of geschat waren mit meer redene die die voirn. Vranck dair up bij brachte, seggende ende sluytende dair up dat tgeenc dat hi gedaen hadde mit recht gedaen hadde ende sculdich [80r] is voirtganck te houden. Ende vanden vijftich ponden die hem Sasbout eyscht onsculdich is, welke dingtael an bijden zijden bijden voirsc. heemraden wail doersien wesende sij hebben dair up ondersoec gedaen ende tugen gehoirt an bijden zijden in all dat partyen hebben willen proevieren ende dair nae inder sake gewegen dat dat ommesette gelt dair Sasbout inne getaxeert was spruyte tot een compositie ende verding gemaect tusschen den heemraet van Schielant ende den buyren van Segwaert van consente om hoir lant te mogen delven dair die heemrade van Schielant geen execucie van rechte off crijgen noch doen en konden buten hulpe vanden heemraden van Rijnlant daer die bueren van Segwaert den heemraden van Rijnlant om geboden hebben alsoe dat lant in die Segwaert in die hiemraetscip van Rijnlant gelegen is dair den heemraet van Rijnlant die kennisse vorder execucie off toebehoirt mit horen bode ende nyement anders. Ende want all dair ingewegen dat mit recht dair in behoirt gewegen te wesen, soe wijsen die voirsc. hoge heemrade van Rijnlant voir recht dat die voirn. Sasbout mit onrechte hem beclaecht heeft vanden voirn. Eggert Vrancken z. ende Vranck Jacops soon ende wijsen dair om den voirn. Eggert ende Vranck die kenninge gewonnen ende Sasbout verloren, ende dat hij dair om betailen sall ten coste vanden heemraden als van outs gewoenlic is ende sulken coste als partijen an beiden zijden hier om gedaen hadden sal elc houden om hem selven als oick van outs gewoenlic is, overmits dat dese dingtael ende kenninge begonnen ende angeleit was voirder tijt dat die heemrade den kuere vanden costen van partijen gemaect ende geordineert hebben gecondicht ende geopenbaert was.

 

 

Author Publication Home
William H. TeBrake
Maine, USA, June 2006
Rijnland
OAR11, OAR12, OAR13
www.oudleiden.nl

 

Hoogheemraadschap Rijnland
OAR 11, 12, 13 : 1253 - 1564
previous Folio's View: Register OAR 12
Pages 061 - 069
next Folio's

 

 

   Location, Folio  Next Folio
OAR12, 061v-a-062r
   type : Vonnis date : 1363-08-04 record : # 045  Record details
[004] Aelbrecht bijder goids genaden palensgrave upten Rijn, hertoge in Beyern, ruwairt van Henegouwen, van Holland, van Zelant, etc., doe kond allen luden dat wij by onsen rade gemeenlic van Hollant ende biden gemenen hiemr. van Rijnlant overdragen sijn een voirwaerde ende een ewichs gesceit mit onsen goeden luden van onsen lande van Woirden die gelant sijn inden waterganc van Sparendam ende dair wt te wateren plegen in manieren ende voirwairden hier na gescr. Inden eersten, alle die gene die up die zuutzijde gelant sijn ende nu ter tijt wateren in die Ysele, die zullen geven vander morgen x vlaemsche groten, ende dair mede sullen zij vrij ende quijt wesen ende ewelijc gesceyden van allen rechte dat sij in Sparendam plagen te hebben, ende van onrade dat dair in roerende is ende sij en sullen nu voirt nemmermeer inden Rijn wateren tot den waterganc van Sparendam wt. Voirt alle die gene die up die zuutzijde voirsc. gelegen sijn ende nu ter tijt genen waterganc in die Ysele en hebben, die sullen geven vander morgen v vlaemsche grot, ende die sullen bliven in allen rechte dair die noirtside in bliven sel. Voirt alle die gene die an die noirtside gelegen sijn sullen geven v vlaemsche grote ende dair mede sullen sij gebetert hebben ale versumenes ende brocken die sij tot desen dage toe gehadt hebben roerende van Sparendam, ende nu voirt sullen sij maken ende houden twee slusen in Sparendam met den goede luden vanden Gestichte die mede tot Sparendam wt wateren sullen ende alle waterganc ende werc bewaren ende houden als sij van outs plagen te doen, wtgeseit dat sij mer twe slusen houden en sullen als voirsc. is, ende dit voirsc. salmen betalen die een helft tot onser vrouwen dage naest comende assumptio ende die ander helft tot Lambert misse daer naest comende, of binnen iii weken na elke dage voirsc. onbegrepen. Ende om dat wij willen dat dit stade ende vaste bliven ende ewelijc onverbroken, so hebben wij desen brief open bezegelt mit onsen zegel, ende hebben mede bevolen onsen welgeboren hiemr. van Rijnlant want sij over alle dese voirsc. voirwaerden geweest hebben van des lants wegen van Rijnlant dat sij desen brief mede bezegelen. Ende wij Reyner Dever ridder, Heinric van Alcmade Ysbrants z., Florijs van Alfen, Ysbrant vander Scuyer, Willem van Lewen, Diddeboy van Catwijck, [26v] ende Boudijn Jans z. knapen, hiemr. van Rijnlant, want wij over alle dese voirsc. saken geweest hebben, so hebben wij desen brief mede besegelt bij behieten ons liefs heren hertogen Aelbrecht mit onsen segelen. Gegeven inden Hage des vridage na ad vincula Petri int jair ons heren m ccc lxiii.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 062v-a
   type : Vonnis date : 1438-ca record : # 065  Record details
[005] Item soe sullen Vrancken kinderen van Zanen bliven inden eygendom vanden lande geheten den Droen, ende wes aerde der wt gesleghen is seer die tijt dat sij inden eygendom geweest hebben van dat Willems weduwe van Zanen dat over gaf, sy sullen sijt selve ontfaen ende daer of dijcrecht plegen alst behoirt, ende dair voir zeer dat Vranck van Zanen lant vluchtich was tot dat sijt an tasten als voirs. is, soe sel dat aertgelt staen tot goetduncken vanden raed alsoet dair zoen an roert.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 062v-b
   type : Vonnis date : 1416-01-09 record : # 066  Record details
[006] Wij Jan vanden Woude heer van Warmond, Gherijt van Zijl, ridderen, Jan vander Woude, Jan vanden Boechorst, Florijs van Tol, Vranck van Zanen, ende Symon vanden Scuer, knapen, doen condt allen luden dat wij vercoft hebben tot enen vryen eygen Lambrecht Lamberchts z. twee stucke lants bijden Hoope sonder maet also groet ende also cleyn alst dair gelegen is inden ban van Sparenwoude buten den tIJdijck ende geheten die Droenen, twisken Claes Airnts zs. erfnamen an die een zijde, die stoelen van Sparenwouder dijck an die ander zijde, al om streckende an die tYe, ende noch een stuck lants geheten dat wester hogher lant also groet ende also cleyn alst dair gelgehen is inden ban van Velzen, twsken den behinen lant van Hairlem ende capellen lant van Sparendam an die een zijde, Allijn Gruierts z. an dander zijde, al om streckende an die tYe. Ende verlyen ons al voldaen ende wel betaelt den lesten penninc mitten eersten ende hebbent him gheloeft te waren alsinen vrij lant sculdich is te waren een ygelijck inden banne dairt gelegen is. In oirkonde desen brieve bezegelt mit onsen zegelen in jair ons heren duysent vierhondert ende vijftien des dijnxdachs naden heyligen dertyen dach.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 062v-c-063r
   type : Vonnis date : 1421-01-08 record : # 067  Record details
[007] Baertout Heynricx z. scout van Sparenwoude doe condt allen luden dat voir mi quam Lambrecht Lambrechts z. ende gheliede dat hi over gegeven ende qwijt gesconden heeft Pieter van Zanen clerck alsulc lant als hi gecoft hadde jegens die hoghe wel geboren hyemrade van Rijnlant dat gelegen is buten dijcks ende geheten is die Noort gelegen inden ban van Velzen. Ende ghelyede him Lambrecht voirs. hier of al voldaen ende wel betaelt, den lesten penninc mitten eersten, ende gheloofde dat te waren in alre manieren als die voirseyde heemraders brief die Lambrecht dair of hadde inhout. Hier [32r] waren bij ende over als tuge ende buer Allert Ysbrants z. ende IJsbrant Claes Hermans z. In kennisse der waerheit, soe heb ic Bertout scout voirs. desen brief bezegelt mit minen zegel int jair ons heren duysent vierhondert ende twintich naden loop des hoofs van Hollant, des woensdages naden heyligen dertyenen dach [i.e., 1421].

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 063r-a
   type : Vonnis date : 1426-09-26 record : # 068  Record details
[008] Phillips, etc. [Philip the Good, Duke of Burgundy] ontbieden ende bevelen u allen onsen goeden luden ende ondersaten gheseten binnen den dorpen van Sparenwoude ende Sparendam dat ghij wtreyct ende betaelt Vrancken kinder van Zanen sulc aertgelt als ghij him sculdich sijt ende ghij nu in uwen ghemen oirbaer wt horen lande hem of ghedolven hebt sonder langher vertreck off merring dair of te maken, ende wairt dat ghij des niet en dedet, soe wouden wij den selven kinderen rechts dair of gonnen op enen ygeliken die in ghebreke dair of is ende mit onsen heemraders dat wt doen panden als dair toe behoert sonder des yemande te verdragen in eniger wijs. In oirkonde desen brieve ende onse signet hier up gedruct. Gegeven upten xxvi sten dach van septembri in jair ons heren dusent vierhondern ses ende twintich.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 063r-b
   type : Vonnis date : 1437-00-00 record : # 069  Record details
[009] Anno xxxvii Der heemrader vonnes: Aldus wijsen wij alsoe Pieter van Zanen sprect mit sinen brieven in welken hij bewijst dat hij den voirsc. Droen gecoft heeft ende wij gheen brieve of anders enich betoon in contrarie gesien hebben dairmen die voirs. breive mede deden sal dat Pieter van Zanen sculdich is sijn aertghelt te hebben dat hem gebrect vanden tijt datten Droen eerst sijn wert van des him dair of onbetaelt is totter heemraden goet duncken, ten wair ofmen mitten hof van Hollant mochte bewijsen dat Pieter van Zanen voirvluchtich off balling slants van Hollant geweest had voir den date mijns genadichs heren brief van Bourgongne hier voir gescreven.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 063v-a
   type : Vonnis date : 1437-00-00 record : # 070  Record details
[010] Anno xxxvii --------ij' Noch een vonnes der heemr.: Item also den wtersten dach huden was twsken Florijs van Sparenwoude an die een zijde ende Vrancken kinder van Zanen op die ander zijde om der dingtael wille die sij onderlinge hadden van aertgeld vanden Droen, in welker dinctael Florijs voir him nam dat mijn heer van Beyeren den Droen Willem van [32v] Zanen gegeven had, alsoe Vranc van Zanen mit wijf ende mit kinderen voirvluchtich was, ende dat hij Willem van Zanen dair of vernoecht had, soe seyde Florijs bij die reden dat hi hem niet sculdich en waer te gheven, dair Vrancken kinder weder op antwoirden ende spraken op hair brieve die Pieter van Zanen dair of heeft geliken hier voir gescreven staet.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 063v-b-064r
   type : Vonnis date : 1437-06-21 record : # 071  Record details
[011] Up dat vonnes voir gewijst twsken Pieter van Zanen ende Florijs van Sparenwoude dair up hebben die rade mijns gendaichs heren gescreven anden hyemraet gelijc hier na gescreven stait: 'Lieve getruwe ende geminde also ghij voir dese tijt een vonnes gewijst hebt dat Pieter van Zanen sculdich is sijn aertgelt te hebben dat hem ghebrect vanden tijt datten Droen eerst sijn wort, van des hem dair of onbetaelt is tot uwen goetduncken, ten wair ofmen mit onsen hove van Hollant mochte bewijsen dat Pieter van Zanen voirvluchtich of baling onser lande van Hollant geweest hadde voir date van onsen brieve die Pieter voirn. van ons heeft, ende die selve Pieter hier om an geschille staet mit Florijs van Sparenwoude, soe is dese sake gecomen voir onsen getryuwen rade gestelt ten saken van onsen lande van Hollant die beyde pertyen hier up gehoirt hebben ende oick sulke tugen als sij him van beyden zijden elcx vermaten ende en konnen niet bevinden naden tuge die sij gehoirt hebben dat Pieter voirn. ye balling of voirvluchtich onsen lande van Hollant geweest is, ontbieden hier om ende bevelen mit aernst dat ghij dese sake voirt termineert ende dair in doet bij rechte of bij ghenoege als dar behoirt van redenen wegen gedaen te wesen dat en laet in geenrewijs onse heren god ijs mit u. Gesc. den een ende twintichsten dach in junio.'

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 064r-a
   type : Vonnis date : 1438-07-01 record : # 072  Record details
[012] [In left margin: 'Anno xxxviii te Does scouwe'] Dat wterste vonnes van deser sake. Item up dat voir gewijsde vonnes twsken Florijs van Sparenwoude ende Pieter van Zanen, soe wijsen wij voirt aldus na inhout der brieve die mijn genadige heer dair of gescreven heeft, dat Pieter van Zanen hebben sal van elke roede aerde een lelyde plack. Des sal die hiemr. aldair senden ende den wale doen meten in hairre beyden yegenwoirdicheit also verre als sij dair comen op een vrijdach naestcomende ende wes Florijs voirn. buert te gelden sal hij betalen nu te Bamisse naest comende. Die heemraden van deser sake Gillis van Cralinge, Gerijt van Poelgeest, Gerijt van Zijl, ridderen, Jan vanden Boechorst, Boudijn van Zweten, Florijs Paedzen ende ['Meynert Claes zoon' is crossed out] Ysbrand van Scoten.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 064r-b-064v
   type : Vonnis date : 1415-01-09 record : # 073  Record details
[013] Item Jan vanden Woude heer van Warmonde, Gherijt van Zijl, ridderen, Jan van Woude, Florijs van Tol, Jan vanden Boechorst, Vranck van Zanen ende Simon vanden Scuer, knapen, doen condt allen luden dat wij sculdich sijn Witte Jacob Buzen zoen often houder van desen breive bij sinen wille hondert twee ende vertich pont tien scelling hollants payments die wij him gelooft hebben ende geloven wel te betalen tot meye dage naestcomende, ende waert sake dat wij des niet en deden soe hebben wij vorder ghelooft ende geloven bij onsen truwen eeren ende zeekerheden ende in rechter eedscat in te comen tot vermenen Witte Jacops z. of den houder sbriefs binnen Hairlem in Heynric Aernts zoens hws ende dair in te leysten ende tydige maeltijden te houden na goeder luden zeede elc mit ons selves live ende wt der voirseyden stede ende leystinge niet te sceyden in geenrewijs voir die tijt dat wij Witte Jocops z. of den houder sbriefs voirs. vol ende al betaelt hebben die somme gelts voirs., den lesten penning mitten eersten, ende den waert vernoecht van sinen cost. In oirkonde desen brieve bezegelt mit onsen zegelen int jair ons heren dusent vierhondert ende vijftien, des dijnxdage naden heyligen dertienen dach.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 064v-a
   type : Vonnis date : 1415-01-09 record : # 074  Record details
[014] Wij Jan vanden Woude heer van Warmonde, Gherijt van Zijl, ridderen, Florijs van Tol, Jan vanden Woude, Jan vanden Boechorst, Vranck van Zanen ende Simon vanden Scuer, knapen, doen condt allen luden dat wij sculdich sijn Robbrecht Claes z. of den houder van desen brieve bij sinen wille hondert twe ende tseventich pont vijf scelling ende ses penning Hollants payments die wy hem gelooft hebben ende geloven wael te betalen op den pinxster dach naest comende, ende waert saeck dat wij des niet ende deden, soe hebben wij voirder gelooft ende geloven bij onsen truwe eeren ende zekerheden ende in rechter eedscat in te comen tot vermanen Robbrecht Claes zoons of den houder sbreifs binnen Hairlem in Heynric Airnt zoons hwys ende dair in te leysten ende tydige maeltide te houden na goeder luden zeede elc mit ons selves love ende wt der voirs. stede ende leystinge niet te sceyden in geenrewijs voir die tijt dat wij Robbrecht Claes z. of den houder sbriefs voirs. vol ende al betaelt hebben die summe gelts voirs., den lesten penning mitten eersten ende den wairt vernoecht van sijnen cost. In oirkonde desen breive bezegelt mit onse zegelen int jair ons heren dusent vierhondert ende vijftien des dinxdage naden heyligen dertienen dach.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 065r-a-065v
   type : Vonnis date : 1419-10-02 record : # 075  Record details
[013a] Wij Gillis van Cralinge ende Gherijt vander Zijl, ridderen, Gherijt van Poelgeest, Florijs van Tol, Jan vanden Boechorst, Vranck van Zanen ende Claes van Ruven, knapen, hoge hyemr. van Rijnlant doen condt allen luden dat wij van des lands wegen van Rijnlant gelyen sculdich te wesen Willem Dobbe z. of den houder van desen breive hondert goeden gouden engelschen noblen of payment hoirre wairde die hij ons tot des lants behoef van Rijnlant onder gedaen heeft om tien engelsche nobel sjairs te renten die wij hem of houder sbriefs samentlijc ende elc voir al geloeft hebben ende geloven volcomelike ende wel te betalen ende comer vrij te leveren binnen der staet van Utrecht inden wisselen, alle jair op sinte Baven dach of binnen achte daghen dair na onbegrepen, ter tijt toe dat wij Willem off houder sbreifs dese hondert engelsche noblen weder betalen ende hem dair toe gheven also veel renten als wij hem op die tijt naden beloep vanden jair sculdich sullen wesen. Ende wairt sake dat wij Willem of houder des breifs dese renten alle jair upten termijn voirs. niet en betaelden ende wij des van Willem of houder sbriefs vermaent worden mit Willems of houder sbriefs openen breiven, soe hebben wij eedscat in te comen leysten binnen die stat van Utrecht elcx van ons mit drien paerden ende mit tween knechten in Waelkijns herbergh dair hij nu ter tijt in woent aldair te leggen ende te leysten na goeder luden zeede ende niet van daar te sceyden voir der tijt dat wij Willem of houder sbriefs dese voirs. renten vol ende al betaelt sullen hebben, den lesten penning mitten eersten, ende den waert vernoicht van sinen cost. Ende tot wat tijt dat wijt Willem of houder sbriefs een halve jair te voren seggen of doen seggen of dat hijt ons also lange te voren seit of doet seggen, soe sullen wij dese hondert noblen voirs. volcomelijc ende al weder betalen ende dair toe alsoe veel renten als wij hem op dien termijn naden beloep vanden jair sculdich sullen wesen, ende dair mede soe sullen wij desen breiff mogen lessenen. Ende wairt dat wij des niet en deden als wij des van Willem of houder sbreifs vermaent waren gelijc voirs. is, soe hebben wij vorder gelooft ende geloven bij onsen truwen eeren ende zekerheden in rechter eedscat in te comen leysten binnen der stat ende inden selver herberge voirs. elcx van ons mit drien paerden ende mit tween knechten ende dair te leysten als voirs. is ende niet van dair te sceyden voir dat tijt dat wij dit voirs. hooftgelt mitten renten vol ende al betaelt sullen hebben, den lesten penning mitten eersten, ende den wairt vernoicht van sinen cost sonder enige weer hier op te doen mit enigen rechte geestelijc of wairlijc ende alle dingen sonder argelist. In oirkonde des briefs bezegelt mit onse zegelen hier an gehangen int jair ons heren dusent vierhondert ende negentien smanendages na sinte Baven dach.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 065v-a
   type : Vonnis date : 1431-09-05 record : # 176  Record details
[014] Wij Gillijs van Cralingen van Voirscoten, Gerijt van Poelgeest van Hoichmade, Gerijt vanden Zijl heer van Purmereynde, ridderen, Boudijn van Zwieten trezorier van Hollant, Jan vander Boechorst heer van Noortigherhout, Florijs Paedze, Meynairt Claes z., knapen, hoge hiemraden van Rijnlant, doen condt allen luden dat wij van des gemeens lands wegen van Rijlant mit Jan Wouters z. ende Clais sinen zoon overdragen sijn dat sij angenomen hebben voir hem ende voir heren erven te maken ende te houden die hoge breede vanden Zeedijck, gelegen bij Costverloren neffen Jan Wouters zoons ende Clais sijn zoons zaet ter Halver weteringe toe die nu Costverloren hiet, erflic ende eygenlic up dat voirs. lant durende tot ewigen dagen. Ende hier voir hebben wij hoge hiemr. voirgen. van des gemeene lants wegen voirs. quijt gesconden ende gegeven quijtscelden ende geven voir ons ende voir onse nacomelingen Jan Wouters zoon ende Clais sinen zoon voirs. ende horen nacomelingen tot enen vryen eygen die cadijck tot Costverloren binnendijck ende butendijck also groot ende also cleyn als hij up Jan Wouters zoons ende Clais sins zoons zaten voirs. gelegen is ter Halver weteringe toe, ende sij den lande van Rijnlant voirs. toebehoren plach. Ende hebben hem vorder geloeft ende geloven niet te dijcken wt die voirs. zaten in geenre wijs bij staenden dijck. In kennisse der wairheit hebben wij hoge hyemraedt voirgen. onse zegelen tot enen getuge an desen brief gehangen, int jair ons heren dusent vierhondert ene ende dertich upten vijften dach in septembri.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 065v-bis; OAR12, 073r-c
   type : Vonnis date : 1437-05-07 record : # 112  Record details
[016] [000] Anno xxxvii tot meye. Item Clais Jan Wouters z. sal hebben ende houden den kadijc op sijn lant gelegen bij Costverloren tot eygen ende ewigen dagen, ende dair voir sal hij weder hebben ende houden voir him ende sijn erven den dijck tot Costverloren, te weten vanden zwtoost eynde in ant enden van sinen dijck totter Halver wateringe toe, dats te verstaen aldair die leste sluse van Costverloren lach ende op gebroken wort, ende aldair brieven of geven ende nemen als dat behoirt. Hier waren bij burghermeesteren van Aemsterdam Ruus Jacops z., Auwel Pieters z. ende Jan Bet, ende sijn oude voirwairden salmen verclaren bij Auwel ende Reyner [Reynerszoon].

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 066r-a
   type : Vonnis date : 1431-09-05 record : # 177  Record details
[015] Ic Aernt Vechterszoon doe condt allen luden dat ic an ghenomen heb vanden gemeenen lande van Rijnlandt voir mi ende voor minen erven eygelijc ende ervelijc tot ewigen dagen die hoge brede vanden Zeedijck bij Aemstelredam geheten Costverloren also groot ende also cleey als hi gelegen is op mijn zaet nu ter tijt is gelegen an Costverloren streckende den voirs. dijcke zwtoostwairt ter Halver weteringe toe, dair si mi voir gegeven hebben den cadijck tot Costverloren gelijc mijn breive dair of inhouden. In kennisse der wairhede so hebbe ic desen brief bezegelt mit minen zegel, int jair ons heren dusent vierhondert een ende dertich upten vijften dach in septembri.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 066r-b-066v
   type : Vonnis date : 1443-07-25 record : # 178  Record details
[017] Wij Gerijt van Poelgeest heer van Hoichmade, Willem van Alcmade ende Gerijt van Zijl, ridderen, Jan vander Boechorst, Boudijn van Zweten, Florijs Paedze ende YJsbrant van Scoten, knapen, hoge hiemr. van Rijnlant, doen condt allen luden dat gecomen is Aernt Vechters z. [49v] inden jair van een ende dertich [1431] lestleden voirden hogen hiemraet van Rijnlant doe ter tijt wesende ende heeft aengenomen vandes gemeens lands wegen van Rijnlant voir hem ende sinen erven eygentlyc ende erflic die hoge breede vanden Zeedijck bij Aemstelredamme geheten Costverloren also groot ende cleyn als hij gelegen is op sijn zate doe ter tijt gelgen in Costverloren streckende den voirs. dijck zwtoostwairt ter Halver wateringe toe, dair sij him voir gegonnet hebben ende gegeven vandes lands wegen van Rijnland den cadijck tot Costverloren gelijc sijn brieve dair off inhouden, des so is gecomen inden jare van twee ende vertich [1442] Vechter Airents zoon die in desen rechten bestorven is van sinen vader voir ons heemr. nu ter tijt wesende ende heeft op gedragen ende overgegeven all last, profijt, recht ende toe seggen dat hij hadde vanden Zeedijck bij Costverloren ende cadijck als boven geroert is tot behoeff Reyner Reyners z. ende sinen erven eygentlic ende erfflic dat hij dien Zeedijck bij Costverloren boven bepaelt houden sal mit sulken prouffite als Airnt Vechters zoon ende Vechters Airnts zoon dair off gehadt hebben, ende die breive die dair of sijn dat wtwijsen tot der Halver weteringe toe, dats te verstaen ter Halver sluyse toe dair die laiste sluyse gelegen heeft van Costverloren, ende dat hij noch sinen erven dit niet vervreemden noch vercopen en sullen buten den heemr. voirs. Ende want ons hoge heemr. voirs. kundich is ende dese overgifte bij onsen consente ende wille vandes lands wegen van Rijnlant gesciet sijn, so hebben wij in kennessen ende getugenesse der wairheit onse zegelen an desen brieff gehangen, ende deser brieve sijn twee alleens sprekende, dair wij den enen voir ons in den gemeenen lande van Rijnlant of hebben ende den anderen gelevert Reyner voirsc. voir hem ende sine erven. Gegeven des dijnxdages na sinte Jacobs dach apostel int jair ons heren duysent vierhondert drie ende veertich.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 067r-a
   type : Vonnis date : 1449-07-01 record : # 493  Record details
[018] Wij Gerijt van Poelgeest heer tot Hoochmade, Willem van Alcmade heer tot Engelen ende tot Vlimen [Vlunen?], Gerijt van Zijl ridderen, Jan vander Boechorst, Jan van Poelgeest, Ysbrant van Scoten ende Symon Vrederick knapen hoge heemraden van Rijnlant doen cond allen luden dat inden jair van negen ende veertigen upten vierden dach in marte gecomen is Pieter Willems z. wonende tot Sloterdijck ende heeft angenomen bij consente van ons heemrade voir hem ende voir sinen erven eygentlijck ende erflic die hoge brede vanden Zeedijck bij Aemstelredam geheten Costverloren also groot ende also clein als hij gelegen is ende Reiner Reiners z. saliger gedachten die van Vechter Aernts z. overnam ende Lijsbet Reyners wedwye tot nu toe gebruuct ende gebesicht heeft ende den voirn. Pieter voirt overgegeven heeft in allen scijn als Aernt Vechters z., Vechter Aernts z., Reyner Reiner z. ende Lijsbeth Reyners wedwye dien een naden anderen tot nu to gebruuct hebben, te weten dat Pieter Willems z. voirn. den voirnoemden Zeedijck boven bepaelt houde sal mit sulken profiten als die voirsc. personen dair op gehadt hebn gelijc den ouden brief die men hier casseert wel begrijpt, dats te verstaen totter Halversluse toe dair die laetste sluys gelegen heeft van Costverloren, mit voirwaerden dat Pieter voirsc. of sijn erven dit niet vercopen noch vervreemden en sullen mogen buten consente ende wille der voirseider heemrade ende want onse hoge hiemr. dit condich is, so hebben wij in getugenisse der wairheit onse zegelen an desen brief gehangen. Gedaen opten eersten dach in julio int jair ons heren dusent vierhondert ende negen ende vertich.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 067r-b-067v
   type : Vonnis date : 1447-06-27 record : # 230  Record details
[019] Item op die Does scouwe waren vergadert tot Leiden alle die heemr. Een vonnisse. Item also Jan Boem als procurateer vandes comenduers wegen van sinte Jan dingplechtich geworden is tegen den heemr. vanden Hogen veen, seggende in hoirre dingtalen dat die vanden Hogen veen den voirsc. comenduer ende sijn goeds huus scade gedaen hebn an zekeren lande leggende inden ambochte van Hazerswoude twelc dat sij offgevaeren, offgetreden ende off gedolven souden hebn boven enich eygendom dat sij dair an hebn mochten ende datmen den voirsc. omme daer dat sculdich wair te beteren bijden hgenheemr. mit meer woirden als sij hem in horen dingtalen vermaten, etc. dair op dat die voirsc. heemr. vanden Hogen veen antwoirden seggende dat sij der voirsc. heren lant niet offgevaren en hebn dan is die vaert gewyet dat is van hoir selffs gesciet wan dat lant an beiden zijden hem toe behoren soude, ende die kade den wal an die een zijde dat den Baerl heet tusschen der heren lant van sinte Jan ende hoir waterscip hem toebehoren soude ende dat rustelic ende vredelic gebrwct souden hebn ende hor banwerk dair op gemaect meer dan xlvii jair lang en bescouwet vanden scout van Hazerswoude als hoir antwoird dat sijt lange verclairde, etc., dair off dat partyen gegaen sijn aen een kenninge vanden hogen heemr., hier op hebn die heemr. voirsc. hem beraden ende getuuch dair off gehoirt ende die wel doirsien ende voirt alle besceit dat voir partyen voir hem ge- [59r] comen is, ende wijsen ende verclaren voir recht alle zaken wel overgewegen ende die kueren die sij vanden voirsc. Baerle vijnden bescreven dat die vanden Hogen veen den eygendom toebehoirt vander kade den Baerle heet iiii voeten breet ende twe voeten hoge wt den water. Ende die also sculdich sijn te houden buten des polres coste dair die omme gelegen is, dats te verstaen dat die aerde dairmen die voirsc. kade mede maken sall die vanden Hogen veen mit hem sullen doen brengen off ist dat die genomen wort omtrent der kade wt der heren lant van sinte Jan off anders, dat sullen die vanden Hogen veen altijt gelden totter hoge, heemr. gesceidenheit, ende geven dair om die vander Hogenveen die kenninge gewonnen ende den heren van sinte Jan verloren.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 068r-a
   type : Vonnis date : 1442-12-20 record : # 184  Record details
[020] Item ic Heynric van der Hoe de ambochts bewairre van des ambochts wegen van Coudekerck doe condt allen luden want een kade gelegen was buten den ambocht van Coudekerck up Claes Heymans wetering die bij goet duncken heren Gerijt van Poelgeest onse ambochts heer ende Jan Jacopzoon onsen scout mitten meesten deel vanden bueren bij goetduncken vanden hogen heemr. van Rijnlant, overmits dattet meer oirbair wair een nyewe kade te hebben om des wille dat sij den ambocht voirs. luttel scade dede, vercoft hebben Jan Danel z. tot behoef den Gnephoeck [Oudshoorn] ende die nyewe kade, die nu gemaect is streckende twisken den Lagen Waertschen dijck ende ofwegen, beter ende oirbairliker is dan die oude kade voirs. So bekenne ic dair om dat ic van des ambochts wegen voirs. wael voldaen ende betaelt bin vanden kade voirs., ende wes gelt dat vanden voirs. kade gecomen is, dats te weten vijve ende dertic wilhelmusse scilde, dat heb ic voirt verleyt inden oirbair vanden gravinge vanden nyewe kade voirs. gelijck als ic dat te rekeninge begrocht hebbe voir den lantgenoten des ambochts voirs. Ende om dat dit wair is, so heb ic Heynric voirs. van des ambochts wegen van Coudekerck voirs. gebeden Jan Jacop z. onsen scout dat hi desen brief bezegelen wil. Ende ic Jan scout voirs., om bede wil van Heynric van des ambochts wegen voirs. ende bi beveel vanden hogen heemr., so heb ic desen brief bezegelt mit minnen zegele, int jair ons heren duysent vierhondert twee ende veertich.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 068r-b-068v
   type : Vonnis date : 1284-11-13 record : # 494  Record details
[021] Wij grave Florens van Hollant maken kont allen den genen die desen brief sullen sien of horen lesen dat wij onsen getruuen luden die wonachtich sijn inden ambocht van Alphen, in Randenborch des heren ambocht van Brederoeden, in Snidelwijck heren Dircx ambocht van Sassenem, in Groensvoerde, in Scilant der abdissen gerechte ende in Snidewijck Splinters gerechte wt den wairde gegeven hebn alder gedaen rechte ende alder gedaen vriheit dat sij die duer die leget ter Goude inder sluse opten Rijn wt doen [68v] mogen ende afnemen altois in der manier dat sij mit enen waterkere off mit enen somer dijck tiegens dat somer water bewaren tlant dat leget bij beide zijden vander Goude. Ende die waterkeer sal gaen vanden Rijn up ende strecken also verre als die vier paer hiemraders goetduncket ende den lande oirbair is. Voirt gebieden wij dat die vier scoute van desen voirgenoemden ambochten op die Goude comen mit horen gezworenen den waterkeer te deilen eer ment ane vaet elken rechter tsijn ontfaen margen margens gelijck aldaert ten recht hebn sal, ende elken rechter tsijn te bescouwen mit sinen hiemraders. Voirt willen wij dat die gene die dese brugge te voren makeden voirt ane maken ende bescouwen ende anders nyemant. In oirkonde van deser vryheit ende des rechts so hebn wij desen brief bezegelt mit onsen zegele ende geg. inden Hage inden jare ons heren mcc ende lxxxiiii des manendage na sinte Mather dach.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 068v-a
   type : Vonnis date : 1446-10-04 record : # 226  Record details
[022] Item eodem die wort gesloten also lange tijt gesceel geweest heeft tusschen dien van Alphen ende die smaeldorpen als Groensvoerde, Randenborch, Snidelwijck ende tvri ambocht van Boschcoep wie die Goutsluyse tot Alphen mit recht sculdich wair te maken ende also men in der wairheit niet en heefft konnen bevijnden na enigen hantvesten, kueren off rechten wie die mit recht sculdich is te maken, so ist dat die selve sluyze in desen jaer gemaect is geweest bij genoech vanden heemr. bij die van Alphen ende dorpen voirsc. ende hebn daer om den cost geleden morgen morgengelijck, ende want zeder die tijt dat die voirsc. sluyze gemaect is geweest die voirsc. heemraden vernomen ende verstaen hebn dat na rechte die smaeldorpen voirsc. zekere verbant inden voirsc. sluyze hebn te maken, te weten an die noortzijde naest der sluyze iiii stijlen ende an die zuutzijde naest der sluyze oec vier stijlen mit dat stemplis, ende dat die van Alphen toebehoirt te maken die scotduer ende dat scotduer gebijnt ende dat ander plaet werck an beiden zijden behoirt toe te maken die gene die die Goude ka sculdich sijn te maken. Ende dat vierkant vander sluyze sel bliven ten laste vanden gene die tweewarver laitste die gemaect hebn, ten sij dat yemant mit beteren rechte hem dair off vrien mach ende een sculdiger wijsen mit rechte.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 069r-a
   type : Vonnis date : 1437-02-01 record : # 284  Record details
[023] Item ic Aechte Meynert Dirx zs. weedwij doe cont allen luyden die desen brieff zullen sien of horen lezen dat ic mit Lijsbet Jans dochter brengen des briefs gedadingt ende overcomen bin als van alsulken after wesen als ic an hoir hade voerende van quaden lande dair ic grote scade hier voirtijts of gehadt hebbe van hoirre wegen, ende sij ballinge voir geliet was, kenne ende lye dat ic dat lant selve an sel nemen ende houden ende scelde hair dair quijte of also verre als sij mitten bailiuwe ende den wel geboren hiemr. van Rijnlant te vreden kan werden. In kennesse der wairheyt ende ic selve ghenen zegel en hebbe so heb ic gebeden Heinrick Engels z. desen brief voir mi te bezegelen. Ende ic Heinric, om bede willen Aechten voirs., so heb ic desen brief open bezegelt mit mijnen zegel. Dair bij waren twie poorters van Delf als Geerlant Hugen z. ende Jan Willems z., int jair ons heren duysent vierhondert zeven ende dertich op onse vrouwen avont te lichtmisse.

 

Prev Folio  Location, Folio   
OAR12, 069r-b-070v
   type : Vonnis date : 1356-04-18 record : # 286  Record details
[024] Copie vander hantvest van Alphen: 'Willem van Beyeren van Heneg. van Hollant, van Zeelant ende her van Vrieslant maken cont allen luyden dat wij gegeven hebben ende geven voir ons ende voir onsen nacomelingen onsen goeden luyden van Alphen tusschen der Goutsluyse ende den Crommen sloot, onsen goeden luyden van Hazaertswoude tusschen den Crommen sloot ende den Goutsluyse die gelegen is op den Bansloot dair Ketten kinderen lant nu ter tijt up leyt, onsen goeden luyden van Bosscoop op die westzijde vander Goude ende onsen goeden luyden van Waddijnxveen die gelegen sijn tusschen Bosscoep Waddinxveenre ka die gelegen is in Claes Dorrekijns weer eenen gemeenen ende eenen vryen waterganck durende tot weeliken dage, beginnen an den Rijndijck ende eenen ka te leggen ende te behouden op Ketten kinder lant op die oestzijde vanden sloet diemen heet den Bansloet ende voirs. is doirgaende op die Goudwal op die westzijde dicht te houden tot Claes Dorrekijns kade toe ende wt ate gaen inder Yselle onverseit van yemande den Yseldijc op ende toe te doen ende dat te dammen ende dien dam up ende toe te doen also dicke als die sluyse noot hebben ende dat min ende oirbairlic is onsen goeden luyden voirs. Ende desen voirseyden dam sullen scouwen die hiemr. van desen voirseiden waterganc, ende dat te voirsien van desen voirs. hiemr dat ghemeen lant gene scade en crige mit gemeenre morgen van desen voirs. waterganc. Ende den Rijndijck tot een waterkeer ende mit deser voirseider sluyse, so sullen onse goede lude voirs. horen vrien wille doen tot ons gemeens lants oirbair dat nu ter tijt becost dese sluyse ende waterganc voirs. ende horen nacomelingen sonder yemans weder seggen ende nymermeer ander lude doirganc. voirt so sullen dijcke ymer also lange wese dat onsen goede lude waterganc hoir diepe behoirt tot oirbair onser goeder luyden voirs. Ende tot des voirs. waterganc hebben wij onse goede luyde voirs. gegeven ende geven also veel lants als sij behoeven tot der Ysel to up horen cost hoir wateringe ende waterkeringe of te maken ende te houden ende te gelden tot onsen edelen hiemr. seggen, ende dese voirseyde waterganc, waterkeringe ende ka die dair toe behoren wair dat sij gelegen sijn so sullen scouwen die scoute van Alphen die nu is of namels wesen sal mit tween hiemraders van Alphen, mit twien hiemr. van Hazaertswoude mit twien hiemr. van Waddinx veen ende mit eenen hiemr. van Bosscoep. Ende dese voirseide hiemr. so sullen kiesen int ambocht van Alphen die scoute van dien ambocht bijden bueren in dien ambocht ende inden voirseiden waterganc wonen, in Hazaertswoude die scoute van dien ambocht mitten buyren inden waterganc wonen, in Bosscoop die stout van dien ambocht bi den buyren inde waterganc wonen ende in Waddijnx veen so salse kiesen die scout van Poelgen bijden gemeenen buyren van Waddinx veen die in die [65r] waterganc wonen als voirs. is. Ende wes dese voirs. hiemr die dese waterganc voirs., waterkeringe ende ka die dair toe behoren scouwen ende kueren bij horen eede tot ons lants oirbair voirs. dair nyement weder te seggen, ende dese scoute ende hiemr. voirn. zullen scouwen also dicke als him nutte ende oirbair is tot ons lants behoiff voirs. Ende in dese voirs. waterganck so sal gelden elke morgen morgen gelijc sonder yemans weder seggen, ende alle onrecht water buten horen wateringe te keren ende houden wair dat hem deren mach. Ende die van Hazaertswoude sullen houden een ka ende een waterkeringe vanden veen anden Rijndijck opten van die voirs. is op die westzijde, ende voirt sullen die van Hasaertswoude voirs. den Rijndijc dicht houden vanden Bansloot ten Crommensloot toe, ende die van Alphen den Rijncijc dicht houden vanden Crommensloot ter Goudtsluyse toe. Voirt sullen die van Alphen voirseyt een ka ende een waterkeringe huden vander Goutsluyse tot Bosscoop toe. Ende die vanBosscoep sullen van Alphenre ban een ka ende een waterkeringe houden tot Waddinx veen toe. Ende die van Waddinxveeen zullen van Bosscooper ban een ka ende een waterkeringhe houden up die Goude tot an Claes Dorrekens ka toe. Geviel oick dat onser goeder luyden voirs. wateringe or waterkeer van horen wateringe te cleyn woirde, die souden sij meerren mitten naister aerden ende mitter minster schade, ende die aerde sullen onse goede luyden voirs. dan gelden tot hoirre hiemraet seggen. Gheviel oick mede dat onder dese scouten ende hiemr. voirs. enigherhande twij quame wair bij datsij enige scouwe after laten wouden of after lieten dair ons voirseits lants oirbair aenlage, dat soudmen brengen an onsen edelen heemr ende dair bij dien twij te eynden ende ymmer te scouwen. Wairt mede dat yemant visschede in onser goeder luyde sluyse voirs. alsoe dicke ende menichwerven als hij dair inne visschede dair men of betugen mocht mit twien wittachtigen luyden of meer also dicke verbuerde hij jegens ons x pont ende den scout ende heemr voirs. iiii lb., ende van dese iiii ponden voirs. sal die scout hebben x sc. ende elc heemr also veel. Ende want onse menige altois is mit onse heerlicheit te helpen te comen onsen goeden luyden voirs. in allen zaken wair dat zijts noot hebben tot ons lants oirbair ende aengesien hebben groot gebreck ende noot saken die onse goede luyden voirs. aenlagen alse van vreemde watere dair sij bij verderft waren gebleven wair wij hem te hulpe niet gecomen, hier ommee hebben wij onse consent heer toe gedaen. Ende onse goede luyden voirs. dese punten gegeven in alle manieren als voirs. staet sonder enigerhande argelist behouden onser edelen heemr. van Rijnlant ende van Scielant alle hoirs rechts. In oirkonden desen brief bezegelt mit onsen zegel, gegeven in Middelburch des manendages na palmen sonnendach int jair ons heren m ccc lvi. Jussio domini comitis. Per dominum Florentium de Borsalia et dominum H. Popponis.'

 

 

Author Publication Home
William H. TeBrake
Maine, USA, June 2006
Rijnland
OAR11, OAR12, OAR13
www.oudleiden.nl

 

Hoogheemraadschap Rijnland
OAR 11, 12, 13 : 1253 - 1564
previous Folio's View: Register OAR 12
Pages 050 - 058
next Folio's

 

 

   Location, Folio  Next Folio
OAR12, 050r-a
   type : Consent date : 1457-03-01 record : # 442  Record details
[116] Item op die selve tijt wort geconsenteert die van Zegwairt als dat zij hoir wege ende wateringe scouwen mogen in alsulken schijn ende op die selve manier als die van Haserswoude hoir weghen ende wateringe scouwen, gedaen sinte Pieters scoue anno lvii.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 050r-b
   type : Consent date : 1457-03-01 record : # 443  Record details
[117] Item op die selve tijt was die van Benthuysen geconsenteert hoir wegen ende hoir wateringe te scouwen op die selve manier ende in all schijn als die van Hazertswoude doen, gedaen sinte Pieters scouwe anno lvii. [Added, in another hand: 'Dese cuer is off ende te niet ende sulken wort an schouwen op hoir eigende manieren, gedaen optie meye scouwe anno lvii.']

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 050r-c
   type : Consent date : 1457-03-01 record : # 444  Record details
[118] Item op die selve tijt was die smael dorpen geconsenteert also zij plagen te scouwen tot twien scouwen dat zij voort aen mit eenre scouwe doir scouwen sellen mogen ende die scouwe liggen tot sulken tiden vanden jair alst nut is behoudelijc dat sij die in allen kerken xiiii dagen te voren condigen sullen, gedaen sinte Pieters scouwe anno lvii.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 050r-d
   type : Consent date : 1457-10-04 record : # 445  Record details
[119] Item die hiemraders van Rijnlant hebben optie selve tijt geconsenteert die van Leyderdorp een cade te slaen om die polre lants geheten dat Kerck bou, mit sulker ordinancie als die brieve ende cedulen wtwijsen die onder den voirn. hiemr. leggen geduerende tot des hiemr. weder seggen, gedaen optie bamis scouwe anno lvii.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 050r-e
   type : Consent date : 1457-10-04 record : # 446  Record details
[120] Item op die selve tijt wort geconsenteert die van Achthoeven in Leyderdorp een huel te liggen inden after dijck geduerende tot des hiemr. weder seggen, gedaen optie bamis scouwe anno lvii.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 050r-f-050v
   type : Consent date : 1456-04-06 record : # 447  Record details
[121] Item die hoge hyemr. van Rijnlant hebben geconsenteert die van Zoeterwoude dat zij een dam slaen mogen in die wateringe die die van Stompick gemaect hebben vandet Bredweer anden ommedijc overmits dat sij van dat water duer die weteringe commende bescadicht worden ende dat zij horen ommedijc soe dicht maken sullen [50v] datter ghien water duer en come dair yement bij bescadicht mach worden. Gedaen opten sesten dach van aprijl anno xiiii c lvi, ende sel geduyren tot des hyemraets wederseggen. Wij heren Willem van Alkemade, Jan van Noirtich, Jan van Poelgeest ende Dirc van Zwieten gedaen nae die voirs. scouwe anno lvi.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 050v-a
   type : Consent date : 1456-05-04 record : # 448  Record details
[122] Item so is geconsenteert biden dijcgrave ende hyemr. van Rijnlant dattie brugge open wesen sal gelegen voir die Reynsburger poort besiden den nuwen wech des sullen die regularyssen van Poel ende die broederen van sinte Iheroming mit die gebueren die binnen sitten ende wonen daer een verlaet mogen setten op horen cost overmits dat zij die vairt niet onberen en mogen mer sullen dat verlaet niet winden tot geenre tijt alst water inden Rijn hoger is dan binnen ende dat ymmer also verhoeden dattet lant dair niet bij bescadicht en wort, gedaen optie mey scouwe anno lvi.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 050v-b
   type : Consent date : 1458-02-28 record : # 449  Record details
[123] Item also wt vervolge van enigen buren van Zoeterwoude geconsenteert was datmen een wateringe gelegen in den voirsc. ambocht een dam over slaen soude also dat die voirsc. wateringe gestopt wesen soude, soe is dair grote clachte of voirden hiemraet gecomen dat dair veel luden bi bescadicht worden ende hebben begeert den dam weder op gedaen te hebben ende die wateringhe horen loop hebben mach, soe is biden hiemraet geconsenteert datmen den voirseyden dam weder op winnen sal ende duynctet yement dat hi dair bij beschadicht wort hi versoeck sijn saek mit recht men sal hem goet recht doen. Dit consent sal duyren tot der hiemrader weder seggen, gedaen anno lviii opten lesten dach van februario.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 050v-c
   type : Consent date : 1458-10-03 record : # 450  Record details
[124] Item die vander Aer is geconsenteert dat si voirt an scouwen mogen mit vijf hyemrad. dair sij voir dese tijt plagen te scouwen mit seven hiemrad., gedaen anno lviii drie dage in october.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 051r-a
   type : Consent date : 1458-10-03 record : # 451  Record details
[125] Item die van Eslikerwoude is geconsenteert dat si hoir banwercken scouwen sullen gelijck die van Soeterwoude hoir banwercken scouwen, gedaen anno lviii drie dage in octoberi.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 051r-b
   type : Consent date : 1459-06-26 record : # 452  Record details
[126] Item dien van Voerscoten is geconsenteert dat zij mit eenre scouwe al duer scouwen sullen mit den ambocht van Voerschoten in sulken manieren ende op sulken bueten alst dien van Hazertswoude geconsenteert is voirtijts ende in des hyemraets boeck gescreven staet, gedaen des dinxd. nae sint Jans dach anno lix.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 051r-c
   type : Consent date : 1460-02-26 record : # 453  Record details
[127] Item op die selve tijt was overdragen mit Dirc Hoochstraet dat hi die brugge geheten die lage brugge te Waensveen houden sal op sinen cost van airde van houte tot der tijt toe datmen die voirsc. brugge van stilen van nyewes vernuwen moet ende die also houden buten des lants cost ende des sal hi die brugge so hooch maken alst hem gelieft als om turf ende anders doer te voeren, gedaen anno lx op sinte Pieters scouwe.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 051r-d
   type : Consent date : 1460-05-06 record : # 454  Record details
[128] Item also die dijcgrave ende hyemrade van Rijnlant alle die watermolen binnen horen bedrive of gecuert hebben overmits dat die een sijn water opten anderen werpt, so hebben die van Segwaert den dijcgrave ende hiemraders van Rijnlant te kennen gegeven hoe dat zij watermolens hebben ende mit horen lande dair sij die molens hebben duer Schielant wt wateren ende al ist dat zij binnen den merken van Rijnlant leggen dat zij dair om mit dier keur niet en behoren belast te wesen, hier op hebben die dijcgrave ende hijemraders raet gehadt ende overgewegen dat voirsc. staet ende hebben die van Segwairt die mit horen lande inne Schielant wateren dat zij hoir watermolens mogen gebruyken tot der tijt toe dat bijden dijcgra- [51v] ve ende hyemraders van Rijnlant anders dair in geordineert sel wesen, ghedaen optie meye scouwe anno lx.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 051v-a
   type : Consent date : 1461-06-30 record : # 455  Record details
[129] Item die hyemr. van Rijnlant hebben geconsenteert Willem Gerijt Diemans z. dat hi die vairts kant in Benthuysen sal mogen duer doen graven ende dair over een gange ligghen over te gaen duerende tot des hiemrad. weder seggen, gedaen op s. Jans scouwe anno lxi.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 051v-b
   type : Consent date : 1461-10-13 record : # 456  Record details
[130] Item die dijcgrave ende hyemraders van Rijnlant hebben geconsenteert Willem van der Does dat hij neffens sijn hoffstede tot Leyderdorp een stenen brugge xiiii voeten breet inden Rijndijck maken sal mogen ende die houden op sijns selfs cost, gedaen op bamis scouwe anno lxi.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 051v-c
   type : Consent date : 1461-10-13 record : # 457  Record details
[131] Item die dijcgrave ende hyemrad. van Rijnlant hebben geconsenteert Jan van Zwieten dat hij in die Rynnegommer wateringe een draeyboem leggen mach ende die sluyten om die duervairt te benemmen mits dat hij een ander gat wider ende dieper neffens zijn hofstede van Rynnegom heeft doen graven over die wateringe voirsc. gaende an beiden eynden in die wateringe voirsc., gedaen optie bamis scouwe anno lxi.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 051v-d-052r
   type : Consent date : 1461-10-13 record : # 458  Record details
[132] Item die dijcgrave ende hyemraders van Rijnlant hebben geconsenteert dien van Coudekerk dat zij mit eenre scouwe scouwen mogen al dat ambocht duer gelijc die van Hazertswoude dat voirtijts geconsenteert is dair die van Coudekerck een scrift [52r] of gelevert is gelijc die van Hazwetswoude dair of hebben, gedaen optie bamis scouwe anno lxi.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 052r-a
   type : Consent date : 1462-02-23 record : # 459  Record details
[133] Item dijcgrave ende hyemraders van Rijnlant hebben geconsenteert dien van Alphen die mit die van Waddinxveen, mit Hazertswoude ende mit Boscoip in een gemeen wateringe in die Ysel wateren dat zij in horen ambochte molenen setten moghen om hoir water in dien gemenen watergange mit molenen te werpen duerende tot des hyemr. voirsc. wederseggen, gedaen op sinte Pieters scouwe anno lxii.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 052r-b
   type : Consent date : 1462-07-06 record : # 460  Record details
[134] Item die vander Air ende vander Schoet is geconsenteert dat zij hoir scouwe dage sullen doen condigen in drie die naeste kerken xiiii dagen te voren ende dairop sullen zij voort duer scouwen sonder ander wete te doen, gedaen op sinte Jans scouwe anno lxii.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 052r-c
   type : Consent date : 1462-07-06 record : # 461  Record details
[135] Item die van Leyderdorp is geconsenteert te scouwen gelijck die van Hazertswoude ende van Zoeterwoude, gedaen op sinte Jans scouwe anno lxii.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 052r-d
   type : Consent date : 1462-07-06 record : # 462  Record details
[136] Item Florijs van Bosschuysen is geconsenteert den Rijndijck neffens sijnre hofstede to Alphen duer te graven ende een brugge dair in te leggen van hem gemaect behoudelic dat die wateringe duer die brugge gaende after dicht wesen sel so datter ghien water duer die brugge binnen lants comen en sel ende dat die hiemr. voirsc. dat voort sullen doen besien hoemen dat warck maken sal, gedaen op sinte Jans scouwe anno lxii.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 052v-a
   type : Consent date : 1462-10-09 record : # 463  Record details
[137] Item also up sinte Jans scouwe lestleden enige van Benthuysen die gelant sijn in die Blocklanden een nuwe wateringe begeerden te hebben ende te maken tenden die Blocklanden beghinnende an Gelreswouwer wateringe duer Allairt Mees z. dam streckende an Benthuyser horn dair die wech om comt achte roede voeten wijt ten wair of men dair enige hoofden in maecte die soude men seven voeten wijt maken. Soe sijn enigen nv op dese scouwe gecomen tot Sparnendam ende hebben dair te kennen gegeven datmen dese voirsc. wateringe niet consenteren en sal want sij dair grotelic bij bescadicht souden wesen ende dat sij hoir lant niet en souden moghen gebruyken ende hebben dair om an beyden siden begeert dat die hoge hiemr. dat wouden doen besien van hoir mede gesellen ende den meesten oirbair dair in laten geschien, soe is biden voirsc. hyemrad overdragen dat Jacop van Woude ende Jan van Poelgeest dair sullen treken ende besien wat dair nutste toe gedaen is twelke so gheschiet is biden voirsc. twie hiemraders ende nae goeden onderwijse dat zij dair gevonden hebben soe hebben sij in den naem vanden ghemenen hyemrade also hem dat gemachticht was geconsentiert dat die wateringe voirtganck sel hebben naden begeren ende sij sullen Allairt Miees z. dair op winnen ende dair een hoofde steken dair Allairts dam nv leyt seven roede voeten wijt buten al lants cost tot prise vanden schout ende heemrade van Segwart ende die voirn. schout ende hyemrade sullen dese voirsc. watering scouwen mitten wechsloot tot oirbair des lants ende die oude wateringe desen voirsc. Bloklanden toe behorende sel voort an onbescouwet bliven liggen. Dit consent sel dueren tot der hiemrad weder seggen, gedaen negen dage in october anno lxii.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 053r-a
   type : Consent date : 1465-03-12 record : # 464  Record details
[138] Item die dijcgrave ende heemraden voirsc. hebben geconsenteert Willem van Lewen dat hi den ouden wech ghelegen tot Voerschoten bij sinte Niclaes huysken ende is gheheten den wech [genaamd den wech door Heere Heijnrics lant en toebehorend aan Zoeterwoude, te mogen gebruiken en er tot opzeggen een hek op te zetten.]

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 053r-b
   type : Consent date : 1465-03-12 record : # 465  Record details
[139] Item den scout ende heemraden van Benthuysen is geconsenteert bijden heemraden van Rijnlant dat si alle hair wateringen binnen Benthuysen ende hair vaerten scouwen moghen alsoe wijt ende also nauwe als oirbair ende nutte wesen sal tot des ghemeens lants behoeff in Benthuysen ende dat bij horen ede.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 053r-c
   type : Consent date : 1465-07-23 record : # 466  Record details
[140] Item opten xxiii dach in julio anno lxv sijn die heemraden van Rijnlant vergadert gheweest tot Leyden ende hebben gheconsenteert dien van Snijdelwijc, Poelgen ende van Groensvoirt dat sy een scouwe leggen sullen moghen op die Back wateringe ende die scouwen tot des lants oirbair, ghedaen anno lxv op sinte Jans scouwe.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 053r-d-053v
   type : Consent date : 1465-07-23 record : # 467  Record details
[141] Item voirt is den selven gheconsenteert die streck vaerten ghelegen tusschen Alphenre vaert ende die Back wateringe die te scouwen mede tot nutscap ende profijt des ghemeens lands ende dese dwers vaert salmen beghinnen te maken tot in die Backweteringe ende tot in Alphenre vaert toe ende dair toe een tijdtwech een roede breet langhes die dwers [53v] vaert an die oostzide van die dwers vaert, gedaen optie voirsc. scouwe.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 053v-a
   type : Consent date : 1465-10-08 record : # 468  Record details
[142] Item die heemraden hebben geconsenteert Jan die Backer dat hij sulc lant als hi leggen heeft an die Goude kade in Randenb. sal al omme bekaden ende dat ghedaen wesende sal hi mogen leggen een huelkijn duer die Goude kade om water dair in mede in te laten duer die huele uter Goude op sijn lant sonder mit dien water yemant te besceydingen ende wairt dat hi yemant dair mede bescadichde dien soude sal hi ghelden bijden heemrad.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 053v-b
   type : Consent date : 1466-05-06 record : # 469  Record details
[143] Item die dijcgrave ende heemrad van Rijnlant hebben gheconsenteert Willem van Foreest dat hij mit sinen scout van sinen ambocht van Middelb. sal hebben twe scouwen in sinen voirsc. ambocht, die een in die meye ende die ander tot bamisse om te scouwen tot des ambochts voirsc. oirbair ende profijt.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 053v-c
   type : Consent date : 1466-05-06 record : # 470  Record details
[144] Item die dijcgrave ende heemrade van Rijnlant hebben gheconsenteert Claes van Hairlem een gat te delven bij sijn huys doer die kade diemen gaet opten Hogen veen ende sal dair maken twe hoofdens mit bomen ende leenen dat dair nymant by bescadicht en wort noch clachte over coomt duerende tot der heemrade wederseggen, gedaen opte meye scouwe anno lxvi.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 054r-a
   type : Consent date : 1468-02-23 record : # 471  Record details
[145] Item het is geconsenteert Willem Onderwater met sijn kinderen, Jacob Vrancke z. mit sijn mede ghesellen een gat te mogen maken duer den ommedijc met een scotduer te houden buten den bueren kost duerende tot der heemraden weder seggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 054r-b
   type : Consent date : 1468-05-03 record : # 472  Record details
[146] Item die dijcgrave ende heemrade hebben gheconsenteert den ambocht bewaerer van der Schoot dat hi dat morgen gelt vanden ambocht sal mogen mit rechte in winnen mit den dagelicxen recht van den ambocht gelijc of hijt dede mit des dijcgraven ende heemraden bode durende tot horen weder seggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 054r-c
   type : Consent date : 1468-06-28 record : # 473  Record details
[147] Item dien van Soeterwoude is geconsenteert een gat te delven duer den ommedijck die leecht tusschen Vranck Mees z. ende Jan Aelwijns s. ende een brugge dair in te leggen ende te houden, gedaen op sinte Pieters ende Pouwels avont anno lxviii.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 054r-d-054v
   type : Consent date : 1469-02-28 record : # 474  Record details
[148] Item alsoe voertijts bijden heemraden van Rijnlant een kuere ghemaect is gheweest dat nyemant mit parde moelen noch ander moelen in Rijnlant malen en souden, soe hebben die dijcgrave ende heemraders geconsenteert datmen mit parde molens twater uten lande sal moghen [54v] malen inden Rijn, in die Zijl off elck in sijns selfs wateringe duerende tot horen wedersegghen, ghedaen op sinte Pieters scouwe, anno lxix.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 054v-a
   type : Consent date : 1469-06-27 record : # 475  Record details
[149] Item gheconsenteert den inghelanden van Benthuysen een vaert te maken achte voeten wijt ende die hoefden diest dair in maken sullen sellen wesen seven voeten wijt beghinende an die costers huys tot in die Heemsloot, ende dese vaert sullen maken elcx neffens sijn lant, ende sellen bescouwen die scout ende heemraden van Benthuysen als sy andere wege ende wateringe scouwen duerende tot die heemrader weder seggen, gedaen op sinte Jans scouwe anno lxix.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 054v-b
   type : Consent date : 1469-10-03 record : # 476  Record details
[150] Item die heemraders hebben gheconsenteert Dirc Dircx z. van Beest dat hi sulck lant als hi leggende heeft in die ambocht van Zuijtwijck ghehieten Splinters voet op die Gou kade sal omme bekaden ende dat ghedaen wesende sal hi moghen legghen een huelkijn doer die Goude kade om water daer in mede ende wt te laten duer die huele uter Goude op sijn lant sonder mit dien water yemant te beschadigen ende wair yemant die hi dair mede beschadichtde dien scade soude hi beteren bijder heemraet duerende tot der heemrade weder seggen, gedaen opte bamis scouwe anno lxix.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 055r-a
   type : Consent date : 1469-10-03 record : # 477  Record details
[151] Item dit selve ende des ghelijcx is geconsenteert Jan die Backer xv morgen lands omme te bekaden gelegen naest Dirc Dircx z. voirsc. sijn lant in alre manieren als voirsc. is, ghedaen op die bamis scouwe anno lxix.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 055r-b
   type : Consent date : 1471-05-07 record : # 478  Record details
[152] Item die dijcgrave ende heemraders hebben gheconsenteert heren Gerijt Symons z. een huele te leggen int ambocht van Leyderdorp inden Rijndijc behoudelijc dat hi sijn lant after dicht houden sal, ghedaen op die meye scouwe anno lxxi.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 055r-c
   type : Consent date : 1471-10-08 record : # 479  Record details
[153] Item soe wort geconsenteert den scout ende heemrade van Lisse dat sy die beeck die leyt onder Pouwels Dammes z. scouwen ende maken sellen ende die wt delven sellen tot opten ouden bodem, beghinnende vander hoel die leyt besyen den huyse van Pouwels voirsc. tot in die meer op die boeten van ix sc., gedaen op die bamis scouwe anno lxxi.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 055r-d
   type : Consent date : 1472-03-03 record : # 480  Record details
[154] Item soe is geconsenteert Jan Aelwijns ende Gerijt Vechters z. een hoel te leggen doer de wech die men gaat van de kerk tot de noortdae [added in the margin: 'inder ambacht van Zoeterwoude'] welke hoel sy houden sullen buyten yemant in coste ende in schade duerende totter heemraden weder seggen, gedaen op die meye scouwe anno lxxi.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 055r-e
   type : Consent date : 1472-05-05 record : # 481  Record details
[155] Item soe is geconsenteert Jan Claes Dircx z. een gat te delven in den banwech in dat westeynde byder helfwech inder ambocht van Zoeterwoude, welc gat hi sel maken mit twee hoefden an beyden siden dair hi horden ende boemen over houden leggen sal datmen dair altijt over mach sonder yements cost ende yement dair bij te beschadigen duerende totter heemrader weder seggen, gedaen op die mey scouwe anno lxxii.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 055v-a
   type : Consent date : 1472-05-05 record : # 482  Record details
[156] Item soe is geconsenteert die van Voirscoten twee stenen bruggen te maken over die wateringe in die Papenwech ende die te maken also wijt ende also hoech datmen dair doer varen mach mit een aelman geladen mit turff ende hout duerende tot der hyemraden weder seggen, gedaen op die mey scouwe anno lxxii.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 055v-b
   type : Consent date : 1472-05-05 record : # 483  Record details
[157] Item die dijcgrave ende heemrade hebben geconsenteert die van Catwijck opten Rijn dat sy een heck mogen setten in Sevenhuysen upten wech in die Cromme by luttick geest datmen vp ende toe doen mach sonder slot dair an te hangen, duerende totter hyemrad weder seggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 055v-c
   type : Consent date : 1472-06-30 record : # 484  Record details
[158] Item is geconsenteert die van Wassenair een stenen brugge te maken over die wateringe in die Papenwech inden ambocht van Wassenair neffens die hofstede van Zanthorst in sulke borge ende manieren als dat den ambocht van Voirscoten geconsenteert is.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 055v-d
   type : Consent date : 1472-10-06 record : # 485  Record details
[159] Item Pieter Willems z. is geconsenteert dat hi sulke renten als hi heeft behorende Costverloren vercopen mach ende weder beleggen an een stuck ten mynsten also veel as die renten nv dragen of waert zijn ende dat die vercofte renten meer dregen dat sal hi ooc belegen alsoe dat alle die gelden beleit sullen wesen hier of salmen Pieter enen nuwen brief geven.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 055v-e
   type : Consent date : 1473-07-20 record : # 486  Record details
[160] Item die dijcgrave ende heemraden hebben geconsenteert Willem Symons z. ende zijnen zonen dat zij een brugge leggen mogen doer den wout wech ende die houden vp horen cost om dair doer te voeren, duerende tot ter heemrad weder seggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 056r-a
   type : Consent date : 1474-05-10 record : # 487  Record details
[161] Item die van Alfen is geconsenteert die binnen der nuwer kade gelegen sijn dat zij een watermolen setten mogen binnen horen lande dair sy dat water mede inden Rijn werpen mogen behoudelic dat die nuwe kade dicht sal wesen dat dair geen water vten watering duer camen en sel, dit consent sal dueren totter heemrad weder seggen, gedaen op die mey schouwe anno lxxiiii.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 056r-b
   type : Consent date : 1474-06-28 record : # 488  Record details
[162] Item is geconsenteert Govert Pieters also op Sparendam drie huysen verbrant waren die seer cleyn waren ende die geen dair den brant of quam ter stont daer nae een ander huys opten voirsc. dam coste dat Govert voirsc. mit hem anderden dat heel erff betymmeren sal mogen behoudelic dat tuschen beyden een goed redelike stege sal bliven leggen om die te gebruycken.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 056r-c
   type : Consent date : 1480-05-09 record : # 489  Record details
[163] Item soe is geconsenteert bijden dijckgrave ende den hogen heemrade van Rijnlant int jair xiiii c ende lxxix op die mey scouwe, den kerckmeesters van Hillegom een slote te mogen doen delven ses voete wijt in hair lant leggende op die meer durende tot des heemraets weder seggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 056r-d
   type : Consent date : 1482-07-02 record : # 490  Record details
[164] Item op sinte Jans scouwe anno lxxxii so is consenteert bijden dijckgrave ende den hogen heemraet den lage heemraet van Hillegom ende van Lis also sij plagen te scouwen op hair eygen buydel dat sij nv voirt an sullen hebben tot drien scouwen tsjairs elcke scouwe een pont payments ende dat altijt tot des heemraets van Rijnlants wederseggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 056v-a
   type : Consent date : 1483-03-04 record : # 491  Record details
[165] Item so is geconsenteert bijden dijckgrave ende den hogen heemraet anno lxxxiii op sinte Pieters scouwe Willem Heynricx z., Pieter Dircx z., Wouter Jans z., Claes Jans z., dat zij malen sullen mit die nyewen water molen int ambocht van Hasertswoude tot des heemraets weder seggen toe.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 056v-b
   type : Consent date : 1483-07-15 record : # 492  Record details
[166] Item op sinte Jans scouwe anno lxxxiii so worde consenteert bijden hogen heemraet van Rijnlant dat onder die heerlicheit van heer Heynric van Naeldwijck inden ambocht van Waensveen mogen malen hair water mit den Woude die te voeren mit paerden plegen hair water te malen ende dat sal duyren tot onse weder seggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 057r-a-057v
   type : Vonnis date : 1399-08-30 record : # 041  Record details
[001] Aelbrecht biden genaden goeds paelensgrave opten Rijn hertoge in Beyeren doen kond allen luyden dat wij om voirsoecs wille van onsen lieven ende getruwen den heer van Egmondt ende Yselsteyn heren Jan die Bastert van Baloys ende zommighe anderen van onsen vrienden geboden ende bevolen hebben onsen wel geboren hiemr. van Rijnlant dat sij om gemeen oirbair gewijst ende gekoiren hebben dat die wilde veen die gelegen is after Haeserswoude ende onsen ambocht vanden Berthorn wateren zullen in die [21v] wateringe van Benthuysen doir onsen ambocht van Hasertswoude tot inden Rijn. Ende dese waterscip zullen maken alle die gene die gelant sien inden ambocht voirs. ende in de Berthorn morgen morgens gelijc. Ende men salse bescouwen ende hoefslagen mitten rechten ende dagelixen hiemr van Benthuysen. Ende so wat koiren dese voirs. hiemr. hier up koiren zullen het sie van brugge te maken, van spooyen, van slusen off van enich ander dingen dat oirbair in brengen mach dat sel gehouden werden sonder enich weder spreken. Ende is dat sake dat sij yemant dair overherich in vinden, die sal voldoen dair off alsmen van slusen, van wateringen plach te doen ende aldair custumelic is. Ende en deden sij des niet,so en sal die rechter voirs. gelt wyt leggen ende weder vanden onwilligen up bueren twe scat an gelde ende vier scat an pand. Ende dat sal die rechter voirs. machtich wesen te panden mitten hiemraet an hoir goet off anden veen off in die Berthorn dier gelijc off an zullic goet als vanden lande coemt binnen der waterscip voirs. Voirt want inden veen voirs. mitten eynde tot Waddinxveen wart strekende alrehande luyde gelant sijn die geen waterscip en begeren noch geenen cost dair aen geleyt hebben, die luyden en zullen in desen voirs. waterganc niet comen ten sij dat sij dair off voldoen hebben den genen die voir hem gelant sijn ende den voircost wyt geleyt hebben. Voirt zullen alle die gene die gelant sijn inden ambocht van Benthusen dese wateringe ende waterscip mede gebruycken het sij met opvaren ende wtvaren gelijc den gene die houden ende maken zullen zonder weder seggen van yemant. Ende tot wat tijden dese gene die besitters sijn off werden zullen van desen veen voirsc. dese wateringe niet langer bruycken en willen, so mogen sij vanden banwerck voirs. ontslagen wesen. Ende so zullen die buyeren van Benthusen die weder an nemen ende vreliken gebruycken ende houden all dinc sonder argelijst. In kennisse des brieve bezegelt mit onsen zegelen. Gegeven inden Hage des saterdages na sinte Jans dach decollatio int jair ons heren dusent driehondert ende negenentnegentich.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 057v-a-058v
   type : Vonnis date : 1430-01-13 record : # 042  Record details
[002] Wij Gillijs van Cralinge ende van Voirscoten, Gerijt van Poelgeest heer van Hoechmade, Gerijt van Zijl heer van Purmerende ridderen, Boudijn van Zwyeten trezerier van Holland, Jan vanden Boechorst van Nortich heer van Noirtigerhout, Meynert Claes z. ende Florijs Paedze hoge hyemraden van Rijnlant doen kond ende kenlic allen luyden dat in tijden voirleden bij rade ende goet duncken ende concente der goeder setde van Harlem ende des gemenen lands van Rijnlant gecomen sien upten dijck tot Sparendamme heer Gillijs van Cralinge ridder voirs., Adriaen van Raephorst, Jacob vanden Woude, Harper van Freest, Willem van Zaenden, Gerijt van Buschusen ende Heynric Hermans z. hoge hiemraderen van Rijnlant up die tijd aldair in eenre inlage bij ongeval van water der kercken dijck van Sparenwoude zeer gebroken ende verplaecht was also dat sij samentliken bij rade ende goduncken der goede stede van Harlem ende den gemenen lande van Rijnlant voirs. om zonderlingelast ende noots will, die den gemenen lande van Rijnlant voirs. dair an gelegen was, deden bieden ende kundigen off dair ymant wair die der voirgen. kerken dijck om der voirs. kerken wille om een redelic loon [in left margin of OAR12 is added 'woude'] an nemen te maken ende tot sijn volmacten dijcke weder upbrengen en volmaken woude. Desser nyement en quam die dat an nemen off hem onderwinden wouden, also dat sij doe om des groten lasts wille dien sij bekenden datter den gemenen lande van Rijnlant voirs. aen gelegen was zeer dair mede belast ende begangen waren hoe dat sij den selve dijck voirtbrengen ende volmaken soude, des heer Jan Allerts z. priester, uptietijt vicecureyt tot Sparenwoude voirs., aensach ende merchede dat sij dair zeer mede begangen waren merckte aensach oic die groten last mede des dijcks ende grote vrese des gemenen lande van Rijnland voirs. ende van Sparenwoude, ende namden selven dijck mitt sinen vrienden ende magen an weder te maken ende voirt te brengen tot sinen volmaecten dijck vijftien roeden ende een voet lang. Aldair die voirgen. hiemraden up die tijt waren him van elker roede gelooft ende toe geseyt hebben seven nobele, ende doe heer Jan voirs. den voirgen. dijck met sinen magen ende vrienden aldus an ghenomen [22v] ende oic verborght hadde te volmaken die roede om zeven nobele voirs., doe namen die voirgen. hiemraderen hoir beraet ende hoir bezuec noch xiiii dage lang ende ondersochten dair en binnen heymelic ende openbair off sij yemant hadden mogen vinden die hem dien voirgen. kerken dijck hadde willen onderwinden off dat sien mijn hadde mogen besteden te volmaken. Ende want sij nyement en vernamen noch en vonden, soe moste heer Jan voirgen. mit sinen magen ende vrienden der voirs. dijck dijken ende ten vollen dijck volmaken elke roede om zeven nobele voirs. die wij bekennen dat him noch alinge ende al gebrecken na inhout der heemraderen beloften voirs., ende mede na inhout der zevenen gelijcken dat punte vander dijckaedzen inder zelver zevenen begrepen inhout dat een ygelic sijn wtleyden gelt weder eenscat hebben ende ontfangen sel. Voirt so bekennen wij mit des selve brieve dat heren Jan voirgen. noch inder selver dijckaedzen aen alrehanden stucken ende oncosten die hier voir niet geruert en sien veel gelts wt geleyt ende scaden gehat heeft die wij houden tot onser verclaring. Ende overmidts dat der kerken lant van Sparenwoude voirs. dijchout ende dijcksrecht plegen moste, ende mede om dat wij inder wairheyt wel vernomen ende verstaen hebben dat alle dese voirs. punten bijden hogen hiemraderen voirgen. mitten dijckgrave ende bij concente, raet ende goetduncken der goeder stede van Harlem ende des gemenen lands van Rijnland voirs. mitten dijckrecht gansseliken ende volcomeliken gesciet sijn, so hebben wij hogen hiemraderes voirs. samelic mit onsen dijckgrave ende bij raded ende concente der goedere stede van Harlem ende den gemenen lande van Rijnlant voirs. heren Jan Aelaerts z. priester voirgen. mit volcomen dijckrecht in hande geset alle der kerken dijclande voirs. te besitten ende te gebruken ter tijt toe duyerende dat hij van siner wtgeleyde gelde dat hem gelooft was ende mede na inhout der zuenen voirs. wel voldaen ende betaelt is, den lesten penning mitten errsten. In oirkonde desen brieve bezegelt mit onsen zegelen hier an gehangen. Gegeven des vridages na sinte Lucien dach int jair ons heren dusent vierhondert ende dertich.

 

Prev Folio  Location, Folio   
OAR12, 058v-a-061v
   type : Vonnis date : 1433-00-00 record : # 043  Record details
[003] Item so gebuerde tot eenre tijt dat die stede van Harlem horen gewairden bode alse Florijs Bol seynden tot Leyden bider hiemr. van Rijnlant die den hiemr. te kennen gaff, hoe die van Aemsterdam den ommedijck van Rijnlant doer hadden gesteken ende hair sacwollen doirgevoirt, ende dat sij die palen die die hiemr. in die waterscap hadden doen steken up hadden gehaelt, ende enen overslach hadden gemaect over den ommedijck, ende begeerde vander stede wegen van Harlem voirs. so sij mede dair onder beduufden dat hem die hiemr. voirs. dat onrecht woude aff nemen ende berechten bijden eede die sij den lande van Rijnlant gedaen hebben. Deden sij des niet sij wouden des over hem belclagen dair sijt sculdic waren te clagen. Dit aldus die hiemr. voirsc. horende, senden sij ter stont horen gezworen clerck ende bode upten ommedijck ende palinge voirs. ende vonden dat sij den ommedijck doir gedaen hadden ende weder to gedaen ende helt doe ter tijt een voet waters, ende veel sacwollen dair doergevoert ende die palen up getogen, des doe die clerck ende bode voirs. voirt togen tot Aemsterdam van des hiemr. wegen anden gerechte van Amsterdam om te weten vander stede van Amsterdam off dat bij hare bevele gesciet wair. Des doe die clerck ende bode enen dach besceyden wort des anderen dages voir middage upter stede huus so sij begeert hadden mitter stede te spreken vanden voirs. saken. Ende des quamen die clerck ende bode upter stede huus voir tgerecht ende vroescap die dair op die tijt saten ende seyden dat sij dair gesent waren om van hem te weten off sij bevolen hadden den ommedijck duer te steken ende voirt dair duer te voeren hoir velle ende die palen op te trecken. Des worden die clerc ende bode off hieten gaen sij wouden hem beraden, ende doe riepen sise weder up ende dair sat Jan Heynnen z. mitten gerecht ende mitter vroescap ende hilt horen alre woirden ende seyde, 'Den dam heeft onse stede selve aldair doen maken, wair om en souden wij die niet op doen ende toe doen alst ons genoecht om onse goede aldair doer te voeren, mar van die palen op te halen, dat is buuten ons gesciet.' Doe andwoirde die clerck ende seyde 'So wil ic die hiemr. seggen van uwen wegen dat dat duerstecken ende duervairt bij concent van uwer stede geschiet is.' Ende dair andwoirde Jan Heynen z. weder aldus: 'Uptien dam [23v] duer te stecken ende die duervairt, dat hadden sij horen poirters geoerloft ende dat stonden sij hem, mer van die palen up te halen, dat wair buyten haren wegen ende sij en bewonden hem des niet die dijcgrave ende hiemr. sochtent ende rechten an den genen die dat ghedaen hadden.' Die dijcgrave aldus verhoorende is gecomen mit recht bijden hogen hiemr. ende heeft hier off een recht an geleit upten vier burgermeesters als voechden der stede van Amsterdam hem aenseggende mit dingtalen mit drien aen spraken, dat sij voir hem zelven ende voir horen mede poorteren ende seyde in sijn eerste aenspraeck dat sij den ommedijck duergesteken hadden ende dat vreemde water in gelaten hadden ende duervaert gemaect hadden buten oirloff vanden voirs. hiemr. ende zeyden dat sij dair an verbuert hadden elx eygen die hoechste boeten off also veel as die hyemr. wijsden dat recht wair, ende des boot hij hem der hiemrad. kenninge. Ende die ander aenspraeck was die de dijcgrave dede voir den hiemr. dat sij een overslach maecten aldair upten voirsc. ommedijck doir die waterscap van Rijnlant buuten oirlof ende concent vanden hiemr. ende zeyde dat sij dair an verboirt hadden sij ende hair mede poirteren elcx eygen die hoechste boeten off wes die hiemr. wijsden dat recht wair ende des boot hij hem die hiemr. kenningen. Ende die derde aenspraeck die de dijckgrave voirs. dede was aldus dat sij ende hoir mede poirten die palen up getogen hadden die de hiemr. hadden doen steken in des lands waterscap buuten oirloff ende concent vanden hiemr. ende zeyde dat sij dair an verbuert hadden voir hem ende voir horen mede poerteren van elke eygen die hoichste boete off wes die hiemraet dair of wijsden dat recht wair ende des boot hij hem die hiemraden kenningen. Dair op dien tijt quamen die burgermeesters van Aemsterdam ten vrienden dage mit Ruuys Jacob z., dair Ruuys up die tijt geerde of hij verandwoirden mochte voir die burgermeesters van Aemsterdam sonder begrijp van boeten, dair him off gewijst wort dat hijt wel doen mocht also verre alst hem die burgermeesters stonden die up die tijt ja zeyden. Ende dair andwoirde hij van der stede wegen dat sij dair niet sculdich en waren te andwoirde te staen ende des ontsculdich waren na wt [24r] wysinge deser na gescreven cedul, ende dair up gingen sij ander hiemrade kenningen gelijc hem die dijckgrave boot. Dit is der poirtmeesteren andwoird van Aemsterdam tegens den dijcgrave des hogen hyemr. van Rijnlant ende seggen dat sij des alingen onsculdich sijn van alle der aentichte die hem die dijcgrave betyet in sijnre aensprake bij reden, want sij horen poirteren niet gehieten noch geoirloft en hebben die slusen up te doen twater wten Ye in te laten lopen dat oick niet gesciet en is noch vanden poirteren geconsenteert, ende en hebben oick niet gehieten den dam anden Heiligen wech doir te steken noch enich palen dair up te halen om enich goet dair duer to voeren of over den voirs. dam te slepen, mer dair is van outs een overtocht geweest, als den goeden steden van Delft, Leyden ende menich goet coepman wel weten, ende off dair enich goede meer over getogen waren buten concent der poirtmeesteren voirs. dair hadde hem die noot toe ghedrongen, want die stede van Harlem ons liefs genadich heren ende vrouwen stroom den poirteren van Aemsterdam voir Sloten, hoe wel die voirs. dam dair eertijts geleyt is bij oirlof ende concent des hogen hiemr. ende oic becosticht vanden poirters van Aemsterdam. Oyc so en is die voirsc. dam geen ommedijck ende die hemrade en hebben dair sluse, dijck, dam, lant noch wateren, ende die voirs. dam is dair doen leggen om dat twater der poirteren lant van Aemsterdam niet belopen en soude, ende die dam dair des dijckgrave aenspraeck off ruert is buuten des dijckgrave ende hogen hiemr. bedrive gelegen dair die dijckgrave mitten hogen hiemr. geen bewijn en hebben noch nye en hadden ende oick nye gezien noch gehoirt en is bij mants leven off bij lants leger noch bij onsen ouderen tijden dair men off weet te seggen, dat yeenich poirter van Amsterdam aldus aen getaest oft gemoeyt wort van enich dijcgrave voirs. of hiemr., ende willen des hair onsculde doen als recht is, ende seggen dat sij mit recht tot haren onsculde comen zullen also sij staen up enen vrien bodem ende onverwilcoirt, ende die dijcgrave voirsc. scepen noch scepen tuuch op hem en heeft ende zeggen dat hem die dijcgrave mit recht niet sculdich en is te verwinnen of mit enich [24v] tuge over te gaen dan mit scepen tuych. Ende also dese voirs. dam der voirgen. stede poirteren van Aemsterdam toe behoirt ende oyck niet gelegen en is binnen den mercken of scouwen van Sparendam, so seggen die voirsc. poirtmeestern dat sij dair off voirden dijckgrave voirs. mogelic tot genen recht staen en zullen, want die dijcgrave noch hiemr. geen bewint sculdich en sien te hebben noch nye en hadden. Voirt seggen die poirtmeesteren noch hier en boven dat sij noch hoir poirteren voirden dijcgrave noch voirden hyemr. niet sculdich en sien te recht te staen bij deser reden, want die stede Amsterdam goede hantvesten vander grafelicheyt van Hollant heeft die hem van onsen geduchten here van Boirgonen ende van onser genadige vrouwen van Hollant geconfirmeert sijn, welke hantvesten begrijpen: Eerst in enen punt datmen genen poirter van Amsterdam noch sijn goet bezetten en mach voir scade off voir scoude onverwilcoirt binnenden Masen wtgenomen in vrien steden, ende so wair der poirteren goet gelegen is, dat en sel nergent ongelt geven dan binnen Amsterdam dan dijc, dam, wech, wateringe ende sluusgelt of dier gelijc. Ende des plechtmen enen ygeliken poirter een weet te doen te comen off te zenden inden ban dair sijn goet gelegen is, ende dair plech die stede ende die andere hoir mede poirteren vrij ende onbecommert of te wesen. Item noch een ander hantveste houdende in enen punte datmen genen poirter van Aemsterdam en sal noch en mach besetten, becommeren noch aenspreken nergent inder grafelicheyt lande bynoorden der Mase van enich broecken dan binnen der stede van Amsterdam ende die bruecken binnen der stede van Aemsterdam te berechten ende dair te eynden na vonnisse der scepenen. Ten wair datmen bevonde vechtenderhant off mit diefliken goede drivende off dragene, off dat hij brueckede in enigen vanden drien steden gelijc die poirtmeesters voirs. dat wel bewijsen mogen. Ende is dat sake dat die dijcgrave ende hoge hiemr. voirs. hem vermeeten ouder hantvesten te hebben, so seggen die poirtmeesters dat dat der stede mit recht niet tegens dragen en mach want die broeken ende boeten onser genadigen here van Borgonen ende onser [25r] genadigen vrouwen van Hollant aen gaen ende onse genadige here ende vrouwe voirn. noch mogende sijn hantvesten te geven den genen die sijts gunnen vander horen ende sij oyck also mogende sijn ende also goet recht hebben binnen der stede van Aemsterdam als dair buten ende also die grafelicheyt der stede mit goeder hanvesten over gegeven heeft aldair te berechten datter mogelijc nyement verder in te zeggen en heeft. Voirt so seggen die poirtmeesters dat sij also goet recht hebben vander stede wegen te antwoirden voir horen poirteren als een wairs man van enen doerp die voir die gemeen buyr antwoirt ende die voir staet up eenre boet ende zeggen al wairt sake datter boeten verbuert waren dat sij voir horen poirteren andwoirden mogen ende die voirstaen met gesamender hant up een boet also wel als een wairsman van sinen buyren doen mach ende andwoirden dair mede behoudelic der stede van Aemsterdam hoir hanvesten. Item hier up antwoirde die dijcgrave ende zeyde dat alle dese voirs. punten ende antwoirden van die van Aemsterdam hem an sinen recht niet dienen en souden want die hiemraders hantvesten ouder sijn dan die hantvesten van Aemsterdam ende dat den voirn. dam ende ommedijck ende waterganc gelegen is indie waterscap van Rijnlant ende dat sijt sculdich sijn te beteren na wtwijsinge der hantvesten ende vonnesse des hiemr. 'Item so alle rechtdage ende steden dair of ten vtersten dage gecomen sijn ende wij hiemr. van Rijnlant vermaent sijn vanden dijckgrave van mijns genadichs heren wegen die kenningen te uten so sij ten utersten dage gecomen sijn als voirs. is, so hebben wij die kenningen gewtet ende wt spreken in alre manieren hier na gesc. Eerst so die dijckgrave van mijns heren wegen die van Aemsterdam toe sprect dat sij den ommedijck mit craft doir gesteken hebben, ende Jan Heynen z. in yegenwoirdicheyt sommegen van gerecht ende vroescap vpter stede huus van Amsterdam van hore stede wege geseyt ende geliet heeft voir onsen gezworen clerck ende gezworen bode die wij dair om aldair gesent hadden dat dat voirs. doirstecken bij horen concent gesciet is ende die van Aemsterdam [25v] die doirvairt zelve voir ons gelijt hebben, so geven wij dair om den dijcgrave die keninge gewonnen ende die van Aemsterdam verloren. Ende also dit mit craft gesciet is, so zullen sij na des dijckgraven aenspraeck dair voir geven voir hem ende voir horen poirteren een hoge boete. Ende also die dam na hoir selfs verlyen duergesteken is bij horen goetduncken, so zullen zij dair voir geven voir die gene die dat gedaen hebben ses die hoechste boeten. Ende voir all die gene die tot kennesse der hiemr. hoir goet gevoirt hebben doen voeren duerden ommedijck voirs., dair zullen die voirs. stede voir geven voir elken man x lb. Item die ander aensprake die die dijkgrave doet vanden overslaen wijsen wij want die burgermeester van Aemsterdam voir ons geseyt heeft dat hij sijn sacken dair over geslagen heeft, so geven wij den dijcgrave die kenningen gewonnen ende die van Aemsterdam verloren, ende dat die burgermeester dair an verbuert heeft x lb. ende desgelijc alle die gene die tot kennisse der hiemraden dair over geslagen hebben die zullen ellix geven x lb. Item die derde aensprake die den dijckgrave doet up die van Aemsterdam is dat sij die palen die staken inden waterganc geheten Costverloren mit craft wtgetogen zouden hebben buten oirlof vanden hiemr. ende want die dijcgrave dat niet bij gebracht en heeft als hij hem vermeten heeft, soe geven wij den dijcgrave die kenning verloren ende die van Aemsterdam gewonnen in manieren hier na gesc., dat is te weten soe wie ter kennisse vander hiemr. dair in betuucht wort, die sel dair voir geven also alst mit cracht gesciet is elx die hoechste boeten.'

 

 

Author Publication Home
William H. TeBrake
Maine, USA, June 2006
Rijnland
OAR11, OAR12, OAR13
www.oudleiden.nl

 

Hoogheemraadschap Rijnland
OAR 11, 12, 13 : 1253 - 1564
previous Folio's View: Register OAR 12
Pages 040 - 049
next Folio's

 

 

   Location, Folio  Next Folio
OAR12, 040r-a
   type : Consent date : 1440-10-04 record : # 145  Record details
[011] Anno xl tot Bamisse. Item die heemr. hebben consenteert die van Leyderdorp dat sij hoir kadijc sullen verhueren bij drie of vier manne die sij samentlijck dair toe kiesen ende die sullen den dijck doen maken also hij hun nutte dunct wesen, ende dien onkost sullen sij eens des jairs rekenen op den genen die dair onder bescutt sijn bijden scout, heemr. ende buer. Dit sel geduren tot onsen wederseggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 040r-b
   type : Consent date : 1441-06-28 record : # 150  Record details
[012] Item Bosch Jans z. consenteert wt sijn lant in Zoeterwoude te delven drie dage des jairs dair voir in handen geset dat quade lant an te verhalen inden selven ambocht xiiii hont lants gelegen op ten Vliet an Bolgher wout.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 040r-c
   type : Consent date : 1444-03-04 record : # 182  Record details
[013] Upten vierden dach in mairte anno xliiii. Item doe waren vergadert tot Leyden Poelgeest, Alcmade, Boechorst, Zwieten ende Paedze om der saken welke vander Zijl brugge te doen maken ende anders dat hier na volget. Item so hebben die voirs. heemr. geconsenteert dat die scout van Leyderdorp openbair sel kondigen in die kercke dat hi omme gaen sal op die zijlen ende hoelen gelegen vander Does brugge totten ambocht van Coudekerck toe ende den inganc ende wtganc vanden water te bewaren [50v] tot des lants oirbair, ende dat beschouwen mit twe heemr. off merr op die boete van ii sc., ende elke heemr. vi d.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 040r-d
   type : Consent date : 1444-03-04 record : # 183  Record details
[014] Item des gelijcx is geconsenteert den scout van Coudekerck te bescouwen van Claes van Leewen totter kercken toe van Coudekerck, ende dit is beyde durende totten heemr. wederseggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 040r-e
   type : Consent date : 1444-05-05 record : # 192  Record details
[015] Item so ist geconsenteert den scout van Coudekerck dat hi scouwen mach die Nye weteringe ende sluyse gelegen inden ambocht van Coudekerck inden Lagen Wairt op een boet van ii sc., durende tot des heemr. wederseggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 040r-f
   type : Consent date : 1445-04-05 record : # 196  Record details
[016] Item upten vijften dach in aprille waren vergadert tot Leyden heer Gerijt van Poelgeest, heer Willem van Alcmade, Jan vander Boechorst ende Boudijn van Zwieten ende deden doe alsulke punten als hier na gescreven staen. Item so wort geconsenteert Jacop van Rijswijck dat hi mochte doen maken twee steenen hoofde in Voirscotenre weteringe jegen sijn zaet die hi aldair leggende heeft an die brugge die hi dair gesteken heeft, durende totter heemr. wederseggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 040v-a
   type : Consent date : 1445-05-04 record : # 204  Record details
[017] Item so wort doe geconsenteert die van Catwijck ende van Oestgeest, Riedwijc ende Nyerkerc te scouwen als die van Zoeterwoude geconsenteert wort int jair van xxxv, ende dat salmen vinden int blat van xxiii.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 040v-b
   type : Consent date : 1445-10-05 record : # 207  Record details
[018] Item anno xlv op die Bamis scouwe hebben geweest heer Gerijt van Poelgeest, Jan vander Boechorst, Boudijn van Zwieten ende IJsbrant van Scoten. Item so hebben die heemr geconsenteert die van Zoeterwoude ende die van Benthusen een quakelbrugge te maken in hoir ambocht ghelijc die van outs plach te wesen, durende tot des heemr. wederseggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 040v-c
   type : Consent date : 1445-10-05 record : # 208  Record details
[019] Item so hebben die heemr. geconsenteert die vanden Scoot dat si mit vier bueren scouwen mogen dat si mit viven pleghen te doen, want si niet meer lude inwonende hebben, totter tijt toe dat si meer lude hebben.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 040v-d
   type : Consent date : 1445-10-05 record : # 209  Record details
[020] Item so hebben die hiemr. geconsenteert die broeders inden Wairdt buten Leijden een brugge te maken over den nijen Rijn behoudelic dat sij die hoefden also setten sullen dat men den Rijn dair mede niet en sal nauwen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 040v-e
   type : Consent date : 1446-02-22 record : # 211  Record details
[021] Petri ad cathedram anno xlvi. Item waren vergadert tot Hairlem op die scouwe heren Gerijt van Poelgeest, heren Willem van Alcmade, Jan vander Boechorst, IJsbrant van Scoten ende Simon Verderic. Item op die tijt hebn die heemraet geconsenteert dat die scout mitten heemrade vander Scoot scouwen sullen dat sullen sij doen roepen op eenre sonnendach in drie die naeste kerken sonder meer wete dair off te doen also die lantgenoten wijt geseten sijn, dit sel gedueren toter hoech hiemraet wederseggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 040v-f
   type : Consent date : 1446-05-03 record : # 215  Record details
[022] Item op die mey scouwe waren Poelgeest, Alcmaide, Zijl, Boechorst, Zweten ende Scoten ende hebn gekuert ende gedaen als hier na bescreven staet. Item so is geconsenteert den luden wt den Kage bij horen vervolch dat sij sullen mogen scouwen gelijcken die vanden ambocht van Alcmaide consenteert is, duerende tot des heemraids wederzeggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 040v-g
   type : Consent date : 1446-05-03 record : # 216  Record details
[023] Item die van heren Jacobs woude is geconsenteert dat sij totten minsten coste tot des lants oirbair scouwen mogen als dat nutste wesen sall.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 041r-a
   type : Consent date : 1446-06-28 record : # 219  Record details
[024] Item op die Does scouwe waren vergadert alle die heemrade ende worden gedaen al sulken punten als hier na gescreven staen. Item wort op die tijt die van Hazerswoude geconsenteert dat sij een sluystgijn wt breken souden dat gelegen was bijder oost kade anden Rijndijck inden selven ambbocht, overmits dattet den ambocht voirsc. niet nut en was.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 041r-b
   type : Consent date : 1421-1434 record : # 238  Record details
[025] Item Pieter Dever consenteert een brugge te leggen doer den wech voir sijn boomgairt ende to houden datse die scout mitten hiemr. prijset, durende tot onsen wederseggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 041r-c
   type : Consent date : 1421-1434 record : # 240  Record details
[026] Item geconsenteert die van Waddijnxveen te nemen die naeste airde tot minster scade haren heerwech mede te maken vande bruggen ter kerken toe, durende tot onsen weder seggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 041r-d
   type : Consent date : 1447-00-00 record : # 242  Record details
[027] Item geconsenteert Gelbairt Pieters z. ii bruggen to leggen doir elken wech, een om aldair doer te varen, ende dit sal geduren tot onsen weder seggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 041r-e
   type : Consent date : 1432-00-00 record : # 247  Record details
[028] Item geconsenteert Heinrix Jacops z. een brugge te leggen doer den wech tot Rensaterwoude durende tot onsen weder seggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 041r-f
   type : Consent date : 1432-00-00 record : # 248  Record details
[029] Item geconsenteert die van Coudekerck een draybooem te maken op Heymans brugge, durende tot onsen weder seggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 041r-g
   type : Consent date : 1432-00-00 record : # 249  Record details
[030] Item die van Leyderdorp geconsenteert den wech bij Leyden te hogen bijden lagen hiemraet.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 041r-h
   type : Consent date : 1434-06-29 record : # 259  Record details
[030] Item geconsenteert up die Does scouwe dat dat Hielige geest lant van Rensaterwoude morgen gelt gelden sall durende te weder seggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 041r-i
   type : Consent date : 1434-00-00 record : # 261  Record details
[032] Item geconsenteert die van Zoetermeer dat sij manen zullen alle die dair gelant sijn, ende betalen sij niet, soe sullen die ghene die dat morgen gelt gaderen panden an dat beste land vanden helen weer soe sij van outs gelegen hebben, durende tot onsen weder seggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 041v-a
   type : Consent date : 1434-00-00 record : # 263  Record details
[030] Item geconsenteert die van Zoeterwoude een nuwe wech te maken bij sinter Nyclais huysken.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 041v-b
   type : Consent date : 1434-02-03 record : # 264  Record details
[034] Item geconsetneert Florijs van Bosschuysen een wateringe in Puelgen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 041v-c
   type : Consent date : 1435-00-00 record : # 277  Record details
[035] Anno xxxv. Item geconsetneert die van Vresecoop een waterscip xii voet wijdt, wijder of nauwer bijden scout ende hiemr., ende beginnen an Billerdammer wech streckende an Rijnzaterwoude in Heinric Jacops zoons weteringe, ende is geschiet bij Heinric Jacops z. consent. Ende dese wateringe sullen maken die scout mit zijnen hiemr. bij haren eede dair in hoefslagen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 041v-d
   type : Consent date : 1434-06-29 record : # 281  Record details
[036] Item geconsenteert die hiemr. van Alcmade dat sij scouwen sullen up des ambochts cost, te weten elcx hiemr. xii penninge die scout ii sc. des dages, durende tot onsen wederseggen, ende geschiede anno xxxiiii tsinte Jans scouwe.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 041v-e
   type : Consent date : 1448-02-27 record : # 290  Record details
[037] Item inden ambocht van Zuytwijck leyt een wateringe geheten de Kersch dair twie hoofde in leggen die gekuert sijn up x voet van malcander geheten die Brug laen, soe hebben de dijckgrave ende hiemrade tot deser tijt geconsenteert ten versoeke Wouter Jacops zoon als ambocht bewairre van Zuytdijck dat sij dese hoofde op achte voet van malcander steken mogen, durende tot der hiemrade weder seggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 041v-f
   type : Consent date : 1448-02-27 record : # 291  Record details
[038] Item so hebben die dijckgrave ende hiemrade de scout van Zoeterwoude geconsenteert te scouwen den nuwe weteringe ende den ommedijck vanden nuwen wege tot Meestgen Vrancken z. toe geliken hij scouwet binnen sijnen ambocht van andere wege ende wateringe ende tot zulken boeten, durende tot weder seggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 042r-a
   type : Consent date : 1448-05-06 record : # 293  Record details
[039] Anno xlviii den vi den dach van meye waren vergadert tot Hairlem Poelgeest, Alcmade, Boechorst, Jan van Poelgeest, Schoten ende Simon Vrederick. Item op die zelve tijt wort geconsenteert heer Lodewijc van Montfoirde in sijn heerlicheit van Hazaertswoude alsoe hem in voirleden tijden een wateringe geconsenteert is geweest mit eenre bruggen doir Haessaertswoude wech, soe ist dat heer Lodewijc voirs. ter sijnen versoeke ende sijnen buyren op desen tijt gegont is dat hij dien voirs. wateringe verrechten sal mogen so him dien best dienen mach tot ordinancie vanden hiemrade van Rijnlant, behoudeliken dat alle die ghene die inde voirs. wateringe wateren mitten lande van Rijnlant gelden sullen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 042r-b
   type : Consent date : 1448-05-06 record : # 299  Record details
[040] Item die scout van Woude is geconsenteert dat hij scouwen sal in alre manieren als de scout van Alcmade gegont is ende dair of is him een copie gegeven soe dat in onsen boeck gescreven staet.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 042r-c
   type : Consent date : 1448-05-06 record : # 302  Record details
[041] Item is de scout van Zoeterwoude geconsenteert dat hij all beesten die bijden Rijndijck gaen bij zijn soon mach doen scutten in alre manieren of hijt selve dede, tot sulken boeten als dair toe staen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 042r-d
   type : Consent date : 1448-10-08 record : # 308  Record details
[042] Item so hebben die hiemraden opten voirsc. tijt geconsenteert in Gelreswoude an die noortsijde anden Broeck wech een nuwe wateringe ix voete wijt streckende vanden Kerck laen ten eynde wt mit eenen dam te houden voir dat Segwaerts water, ende dat sel die scout van Zoeterwoude scouwen mitten heemr. van Gelreswoude gelijc ander wege ende wateringe.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 042r-e
   type : Consent date : 1449-02-25 record : # 309  Record details
[043] Up sinte Pieters scouwe waren vergadert tot Sparendam Poelgeest, Alcmade, Scoten, Poelgeest ende Symon Vrederic. Item op die zelve tijt wort geconsenteert Jacob Claes z. een huell an die zuytsyde van Zoeterwoude kerck voir sijn land ende doir den wech in sijns selfs banwerc, ende die te houden buten ymants cost.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 042v-a
   type : Consent date : 1449-05-06 record : # 310  Record details
[044] Anno xlix op die meye scouwe waren vergadert Poelgeest, Alcmade, Zijll, Scoten, Poelgeest. Item op die zelve tijt wort die van Oestgeest geconsenteert dat sij binnen den voirsc. ambocht een scouwe ordineren sullen bijden scout ende hiemraet als dat behoirt, dat sij alle wege ende wateringe scouwen sullen in manieren dat alle hoirlude of gemeent van hoiren wegen werckwijsinge doen sullen als dat behoirt, op sulke boete als die croess hiemraden nair ouder gewoente plegen te scouwe, te weten elke boete op ii sc.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 042v-b
   type : Consent date : 1449-05-29 record : # 313  Record details
[045] Item up die selve tijt wort Huge van Berge geconsenteert een huel te leggen over Boevesloot, duerende tot des hiemr. wederseggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 042v-c
   type : Consent date : 1449-06-05 record : # 314  Record details
[046] Anno xlix upten vijften dach van junio waren upten dijck Ysbrant van Scoten ende Jan van Poelgeest ende hebben ---------- als hier nae bescreven staen. Eerst soe wort Heynric Jans soen geconsenteert dat hij tusschen Florijs wail ende Mychiels wael een zijl duer den Hogen dijck leggen sal ende houden buten yemants cost, duerende tot des hiemr. wederseggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 042v-d
   type : Consent date : 1449-11-18 record : # 320  Record details
[047] Item up die selve tijt wort geconsenteert dat de scout van Zegwairt scouwen sel die nuwe wateringen die die van Rotterdamme gemaect hebben in die Zegwairt, streckende vanden lantsceydinge tot Eggerts lant toe up sulke boeten als men binnenslants dair gewoenlic is.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 042v-e
   type : Consent date : 1400-06-24 record : # 027  Record details
[048] Anno domini m cccc xxiiii up sinte Jans dach nativitas hebben die hyemr. Gerijt Willems z. van Leyden geconsenteert een muyr te leggen up die wateringe ruym genoech van horen banwerck dair hij up tymmeren mach.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 043r-a
   type : Consent date : 1450-05-05 record : # 395  Record details
[049] Item so wort optie tijt geconcenteert dat Martin Dircx z. sulc plaetwerc als die van Leydemuden ende die vander Aer pleecht toe te behoren maken ende voirt an houden sal buiten den voirn. dorpen enich oncost te eysschen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 043r-b
   type : Consent date : 1450-06-30 record : # 396  Record details
[050] Item so wort geconcenteert den baelju van Oestgeest, totter geenre behoef die tusschen den Hofdijck ende den Poel gelant sijn, een wateringe doir den Hofbroec beginnende vander sluse die doir den Hofdijck gaet tot inden Poel duerende tot des heemr. wederseggen, met voirwaerden dat alle die geen die hoefslach hebben opten Hofdijc horen hoefslach ontfangen sullen in die nuwe wateringe.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 043r-c
   type : Consent date : 1450-06-30 record : # 397  Record details
[051] Item also die scout van Oestgeest gewoenlic is te scouwen inder selven ambocht opten meyen dach twelke een ongewoenliken dach is mits der hoechtijt so hebben die hiemr. den voirn. scout geconcenteert dat hij voirt an scouwen sal des woensdages naden meye dach, duerende tot der heemr. wederseggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 043r-d
   type : Consent date : 1450-06-30 record : # 398  Record details
[052] Item so is dien van Reynsburch ende dien van Oestgeest geconcenteert dat sij alle hoer geest gebruken sullen in allen manieren als die van Lis, Voirhout, Sassenem hoir geesten gebruken, duerende tot des heemr. wederseggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 043r-e
   type : Consent date : 1450-06-30 record : # 399  Record details
[053] Item also die jonfrouwe van Egmonde geconcenteert was optie meye scouwe lestleden dat sij twee ackeren goets lants soude laten leggen onverdolven totter tijt toe dat sulke renten als hair bijden hiemr. over gevonden worden voir hoir lant dat sij insteect den oncost an te verhalen, so is hair nv geconcenteert dat die twee acker lants in dier voir waerden sullen bliven leggen tot die meye scoue toe naestcomende ten onderpande als voirsc. staet.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 043v-a
   type : Consent date : 1450-06-30 record : # 400  Record details
[054] Wij scout ende heemr. ende ambocht bewaerres ende gemeen bueren van Benthuysen bidden ende begeren anden hogen heemr. van Rijnlant also als ons heren Jan van Heemstede heer van Benthusen hier voirtijts gegeven ende gegonnet heeft een notwech ende een slot ander noortsijde vanden wege mit vrienscappen ende mit overdracht den gemenen bueren van Benthusen die dair in geland sijn ende want nv dit lant verganclic is ende bijden delven vergaet ende sommighe personen die dair in gelant sijn ['ende want nu dit lant verganclick is' is crossed out] onwillich dair in vallen overmits hoir baet ende die wech te verdelven doir den ambocht van Benthusen ende die gemeen bueren die dair gaern woenstal houden souden in vercort souden wesen, so bidden wij v hoge heemraet voirsc. minlic ende vriendlick dat voirt an te houden ende te scouwen na des lants oirbair ende een scouwe dair op te leggen mit een sloot besiden an die nortsijde vanden wege achte voete wijt metten wech.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 043v-b
   type : Consent date : 1450-06-30 record : # 401  Record details
[055] Item so begeren ende bidden wij scout, heemraet ende ambocht bewaerres ende gemeen bueren van Benthusen also als onse maeyvelt ende maeylant van Benthusen lange is wel vijfhondert roeden ende geen waterganck en heeft daert sijn water wt losen mach ende seer snode ende vergancliken wort alsinen sien mach, so begeren ende bidden wij v hoge ende wel geboren heemraet van Rijnlant overmits slants oerbaer voirsc. ons gonnen ende kueren wilt een sloot vanden Hemsloot overdwers dat lant totten kercwech toe daert den scout mitten heemr. van Benthusen bij rade van v hoge heemrade van Rijnlant dat goet dochte. Item dit is dien van Benthusen geconsenteert in allen manieren als voirn. punten voirsc. begripen, duerende totter hiemr. wederseggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 044r-a; OAR12, 048v-e-049r
   type : Consent date : 1410-00-00 record : # 016  Record details
[056] [105] Int jair van xiiiic ende tien geconsenteerde die hoge hiemr. van Rijnlant den lagen hiemr. van Alphen an die oestside vander Goude dat sij self coiren mogen so wie op hem sprake roerende van haren scouwe of dat hoiren eet te na ginge verboerde xx lb. also dicke [15v] als sijt deden, x lb. tot mijns heren behoef, v lb. den scout, ende ellic hiemrader een lb., des sijt betugen moechten met twe vander hiemraden van Alphen voirs. dat dat verbuert waer. Voirt die boeten die tot iii lb. stonden die sullen staen tot xlii sc., des sel hebben die scout mitten vijf hiemr. van Alphen voirgenoemt ende die scout sel hebben also veel als twe hiemraders. Ende dese voirgenoemde boeten mogen sij self berechten met horen scout ende hiemr. voirs. Dit sel dueren tot den hogen hiemr. wederseggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 044r-b
   type : Consent date : 1447-06-27 record : # 231  Record details
[057] Item op die tijt wort geconsenteert die van Benthuzen dat sij voirt an scouwen souden mit vijff heemr in alre manieren als sij te voren plagen mit seven hiemr.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 044r-c
   type : Consent date : 1447-06-27 record : # 232  Record details
[058] Item op die selve tijt wort geconsenteert dat die van Soetermeer voirt an scouwen sullen in alre manieren als die van Soeterwoude doen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 044r-d
   type : Consent date : 1447-06-27 record : # 233  Record details
[059] Item op die selve tijt wort geconsenteert dien van Alphen den lagen dijck doirgaens te scouwen mit eenre souwe alst hem nutte dunct.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 044r-e
   type : Consent date : 1447-06-27 record : # 234  Record details
[060] Item op die selve tijt wort geconsenteert dien van Sassenhem den dijck te verhoeffslagen die neffen der muelen an die oostzijde ter meren wairt opstrecket.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 044r-f
   type : Consent date : 1435-00-00 record : # 278  Record details
[061] Item Heinric Jacops z. geconsenteert dat hij in Leymuden in Vriesecoop ende in Reynsterwoude scouwen ende werck heren sal mit vijf hiemr, gelijc hij pleget mit zeven, ende mit twie scouwe, die eerst op des ambochts cost ende voirt na costumen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 044v-a
   type : Consent date : 1448-05-06 record : # 300  Record details
[062] Item also die scout van Zoeterwoude de Zwiet ende de Swette pleget te scouwen des dijnxdages na sinte Jans dach, so is geconsenteert dat hij dien voirs. scouwe altijt verleggen mach tot des vrydages na, durende te wederseggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 044v-b
   type : Consent date : 1448-07-04 record : # 306  Record details
[063] Item op die selve tijt wort geconsenteert Ysebrant de Cuyper mit sijn mede gesellen een ganck brugge over de Vliet bij Dirck Ysacx te maken.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 044v-c
   type : Consent date : 1451-03-02 record : # 402  Record details
[064] Item soe worden die van Wilsveen geconsenteert een huel te maken duer den wech duerende tot der heemrader weder seggen. Gedaen anno een ende vijftich up sinte Pieters scouwe.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 044v-d
   type : Consent date : 1451-03-02 record : # 403  Record details
[065] Item up die selve tijt vervolchte Aelbert die Viselair anden heemraden om een wech te verleggen after beghijnhoff tot Noortich ende wort Pieter van Bossch bevolen te besien ende den gemeenen bueren dair om te spreken oft daer yement mede ghehindert waer ende want alle die voirsc. bueren wel daer mede te vreden zijn als ons Pieter bij ghebrocht heeft, soe hebben wi den selven Aelbert dat geconsenteert den wech te verleggen buten die bueren cost duerende totter heemrader wederseggen. Gedaen anno li up sinte Pieters scouwe.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 044v-e
   type : Consent date : 1451-05-04 record : # 404  Record details
[066] Item so is den gemenen ambochten bewaerres van Rijnland geconsenteert dat zij tot allen tiden als zij gebrec hebben an den genen dair sij enigerhande ongelt off gaderen van des ambochts weghen ende dat niet crigen en connen dat zij dan elcx miten horen den genen daer hem ghebrect an valt voir den heemraet dagen sullen mogen ter naester scouwe om te verstaen wair om dat elc zijn ommegesette gelt niet en betaelde om dan dair in te doen alst van rechts wegen behoren sal. Gedaen anno li optie meye scouwe.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 044v-f
   type : Consent date : 1451-06-29 record : # 405  Record details
[067] Item soe is die van Wassenair geconsenteert Mees Willem Heinric z. een brugge consenteren die gelegen is in die Ruge laen dat hi dien van steen maken en sal ende houden xxxvi jaer lanc buten der bueren coste daer hi die selve laen den voirn. tijt voir gebruiken sal ende dueren tenden den bueren de voirn. brugge geheel ende goet leveren sal ende die laen tot des ambochts behoeff. Gedaen anno een ende vijftich up sinte Jans scouwe.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 045r-a
   type : Consent date : 1451-10-05 record : # 406  Record details
[068] Item so wort geconsenteert die ghene die ande Maerndijck gelant sijn ende ande wateringe after Endegeest dat zij die voirsc. Maerndijck ende wateringe voirsc. bij horen scout verhoefslagen mogen. Gedaen anno li op die bamis scouwe.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 045r-b
   type : Consent date : 1451-10-05 record : # 407  Record details
[069] Item op die selve tijt wort geconsenteert Dirc Willem Aelbrecht z. in Stompic dat hi een hueltgen sal mogen leggen inden wech voir zijn [huis] al te weder zeggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 045r-c
   type : Consent date : 1452-05-02 record : # 408  Record details
[070] Item so quamen enige vanden bueren van Koudekerck geseten inden Lagen waert ende gaven te kennen dat zij zeer belast waren van dat binnen water ende hopen hem wel te behelpen mit huelen duer den Lagenwaertscen dijck om veel waters tot veel tiden te losen. So is den voirn. bueren geconsenteert dat alle die geen dies behoeftich sijn huelen maken mogen doer den voirn. dijck in manieren hier nae volgende, te weten wie een huel maken wil, die salse maken van vier goede eyken plancken ende ghesloten mit goede eyken kasinen ende sal int voorst eynde een goede scot duer maken diemen up ende toe doen mach tot allen tiden als des noot wesen sal. Dit sal gedueren tot de heemraets weder seggen. Gedaen anno 52 meye scouwe.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 045r-d
   type : Consent date : 1452-05-02 record : # 409  Record details
Item int jair m cccc ende lii uptie meye scouwe worde geconsenteert dese nae gescreven ses punten. [071] Item so worden die van Oestgeest geconsenteert tot hoirre kerken behoeff dat zij hoir drie lijtwege tot der selver kerken behoeff iairlicx te weiden, duerende tot der heemrader wederseggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 045r-e
   type : Consent date : 1452-05-02 record : # 410  Record details
[072] Item soe zijn die van Noortich ende Noortigerhout geconsenteert dat voort an die scout mitten heemraet ende ambochts bewaerres tot allen tiden alst hem noot duncken sal scouwen mogen ende die te gebieden alst noot is buten vragen vanden bueren. Optie meye schouwe lii.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 045r-f
   type : Consent date : 1452-05-02 record : # 411  Record details
[073] Item up die selve tijt wort die van Noortich geconsenteert enen vervallen wech after dat dorp van Noortich voir an te scouwen gelijc ander lijtwege.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 045r-g-045v
   type : Consent date : 1452-05-02 record : # 412  Record details
[074] Item zo zijn die van Nuwerkerck ende die van Rietwijc geconsenteert dat [45v] sij horen wech verleggen mogen tot oirbair vanden lande bij rade der geenre die bij horen eede dair to geset sullen worden.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 045v-a
   type : Consent date : 1452-05-02 record : # 413  Record details
[075] Item uptie selve tijt wort geconsenteert die van Sparenwoude enen draeyboem te setten upten wech after Pieter Hilbrants zs. huys, duerende tot der heemrader wederseggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 045v-b
   type : Consent date : 1452-05-02 record : # 414  Record details
[076] Item so is Vechter Clais z. geonsenteert dat hij enen notwech duer delven mach gelegen by Soeterwouder kerck ende sal den wech houden dat die buer daer geen gebrec an en hebben, dit sal gedueren tot der heemrader wederseggen ende sal die wech iairlicx mogen up doen alst hem noot is duerende gelijc voirsc. staet [in another hand is added: 'Anno lii meye schouwe.'].

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 045v-c
   type : Consent date : 1452-10-02 record : # 415  Record details
[077] Item also die gemeen bueren van Soeterwoude ende Leyderdorp overdragen sijn een brugge over den Rijn nevens den kerck te maken ende dair off consent vanden heemraden begeert hebben so is hem luyden geconsenteert dat sij die brugge sullen mogen maken in manieren nae volgende te weten dat sij die brugge maken sullen soe hoech als die Zijl brugge is ende soe breet als den gemeen bueren nut ende oerbaer duncken sel, dit sel gedueren tot der heemraden weder seggen, anno xiiii c lii bamis scouwe.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 045v-d
   type : Consent date : 1452-10-02 record : # 416  Record details
[078] Item zoe wort den bueren van Koudekerck geconsenteert een hoefslach te maken upten Hogenwaertschen dijck, anno xiiii c lii.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 045v-e
   type : Consent date : 1452-10-02 record : # 417  Record details
[079] Item zoe worde die vander Aer geconsenteert een zijdwijn die gelegen is inden ambocht vanden Langer aer dat sij die selve sijdwijn hoirre kerken vander Aer geven mogen, anno xiiii c lii bamis.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 045v-f
   type : Consent date : 1452-10-10 record : # 418  Record details
[080] Item zoe is Baertout van Assendelff geconsenteert sijn wech voer sijn doer te verleggen tot Hillegom, dit sel gedueren tot der heemrader wederseggen, anno xiiii c lii.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 045v-g
   type : Consent date : 1444-02-24 record : # 181  Record details
[081] Item so begeerden die van Riedwijck ende Nyewerkerck datmen hem verdragen woude van horen penninck gelde twe hondert morgen om dat si groot verlies hebben van horen lande van die meeren, dair hebben die heemr op antwoirde also sise altijt willich vonden in des lants saken, so hebben si him wt goedertierenheit op dese tijt dat penninck gelt van twe hondert morgen verdragen ende niet van rechts werren noch in enige providicien [penindicien] van onsen nacomelingen in toe comende tijden.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 046r-a
   type : Consent date : 1445-05-04 record : # 203  Record details
[082] Item so hadden die van Coudekerck een eynde cadijcx anden afterdijck inden ambocht van Leyderdorp dat si vercoft hebben Dirc vander Does bij consente vanden hogen heemr., behouden altijt dat die van Coudekerck bliven sullen verbonden den ambochte van Leyderdorp dat ende kade na hoirre kuer te houden ende te maken als van outs geweest heeft, ende des so sullen si weder sulke voirwairde nemen van Dirc vander Does dat dat ambocht van Coudekerck dair van tot ewigen dagen sonder scade blive.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 046r-c
   type : Consent date : 1448-05-06 record : # 294  Record details
[084] Item op die zelve tijt wort vanden hiemrade den gemeen ambocht bewares te kennen gegeven hoe dat de hiemrade van Schielant bewindt genomen hebben ende nemen willen binnen den banne van Zegwairt, dat binnen de merken van Rijnlant ende van Sparendam is, ende zeker dage mitten hiemrade van Scielant dair of gehouden sijn geweest dat die hiemrade van Rijnlant de voirs. heemrade van Scielant van horen rechten gaven [garen?] doechdeliken onderwijst hadden dat sij of laten wouden, twelc die voirs. hiemraede van Schielant niet doen en hebben willen, soe hebben dair omme de hiemrade van Rijnlant, om den oirbair ende trechte tgemeens lants te bescudden, voir genomen de hiemrade van Schielant mit rechte te wederstaen ende de ambocht bewairres gepresenteert hoiren morgen bij hem inden costen te leggen dair de ambocht bewairres de hiemraden of bedancten ende sijn overdragen ende dunct goet dat men de hiemrade van Schielant ende andere wederbare ten coste vanden gemenen lande mitten utersten recht tot datsij tlant van Rijnllant in horen rechte laten.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 046v-a
   type : Consent date : 1448-05-06 record : # 301  Record details
[085] Item overmits datmen den sloot die langes den Zantwech leyt tusschen Leyden ende des Waddiinge niet wel varen en mach om sant dair op te brengen tot zulken tijden alst noot is so is den scout van Soeterwoude geconsenteert dat hij hij rad van sijnen hiemrade die sloot kueren ende scouwen sall tot tijden alst hem dunct datter best dienen ende oirbarilicxte wesen sall.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 046v-b; OAR12, 049r-b
   type : Consent date : 1443-03-13 record : # 161  Record details
[086] [107] Anno xliii tot Lisse des dages na Gregorij heemr. Poelgeest, Alcmade, Boechorst, Paeds ende Scoten. Item so die van Stompwijc waterscup begeren biden ommedijck dairt nutte is ten sij dat Boudwijn van Zweten bewijsen conde dat hij dair bij bescadicht wair, so souden die heemr. anders hem dair in voirsien ende dat bewijs sal hij doen voir paeschen naest comende of het sal gemaect worden gelijc voirs. is, durende tot onsen wederseggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 046v-c; OAR12, 099v-a
   type : Consent date : 1443-03-13 record : # 162  Record details
[087] [024] Anno xliii tot Lisse des dages na Gregorij heemr. Poelgeest, Alcmade, Boechorst, Paeds ende Scoten. Item so sal die metinge die is ende men doen sal tot Hasertswoude bliven ende van wairde wesen ende dat bescreven in drien boeken, dair die heemraet dat een of hebben sullen ende die stede van Leyden dat andere ende dat ambocht dat derde. Des sullen si niet meer mit ons noch in an den ongelde buten haren ambocht gelden dan sij tot hair to gedaen hebben, durende tot onsen wederseggen. Ende so wes dair meer morgen sijn dat sel gelden gelijc alle ander hoir lant hem te baten te comen binnen horen ambocht van horen oncost. Ende si sullen alle jair hair rekeninge brengen den heemraet van allen cost als penninc gelt, slusen, plaetwerc, dijc, dam, watergange ende wege gelijc men ander wege doet.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 046v-d-047r
   type : Consent date : 1444-10-10 record : # 194  Record details
[088] Item opten tienden dach van october anno xiiii c xliiii so hebben geconsenteert ende gemachticht die hoge heemr. van Rijnlant den scout ende heemr. vanden ambochte van Leyderdorp alsulke punten hier an gescreven. Item datmen die Nye weteringe scouwen sal alsinen andere weteringe doer. Item datmen die kade die sluysen ende hecken dicht hout. Item datmen die kade ende den afterwech verhuer ende datmen dat gelt geve den genen die dair toe gerecht sijn ende hoir lant of gedolven is elke nader grote van sijne lande bij goet duncken ende redelicheit des scouten ende heemr. voirs. Item datmen die ambocht bewarers van jair te jare kiesen ende setten sal biden scout, heemr. ende meeste rijcdom vanden ambocht aldair ende altoes enen vanden ouden ambocht bewairers dat naeste jaer wt dair an te bliven ende den ambocht ende lantgenoten altijt goede rekeninge te doen alst behoirt ende gewoenlic is. Item die dat voirs. staet hebben die hoge heemr. van Rijnlant [added in the bottom margin: 'als heren Gerijt van Poelgeest, heren Gerijt van Zijl, heer Willem van Alcmade, Jan vander Boechorst ende Boudijn van Zwieten'] upten dach ende int jaer voirs. geordineert ende geconsenteert te houden up sulke boeten als inden ambocht voirs. recht ende gewoenlic is, durende tot horen wederseggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 047r-a
   type : Consent date : 1448-07-04 record : # 305  Record details
[089] Upten vierden dach van julio waren vergadert tot Leyden Alcmade, Poelgeest, Boechorst ende Simon Vrederic. Item op die zelve tijt wort geconsenteert Dirck Aelbrechts soen wonende tStompwick dat hij een hueltgen sel mogen leggen vore sijn doire doir den wech.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 047r-b
   type : Consent date : 1452-10-17 record : # 419  Record details
[090] Item soe wort geconsenteert Dirc Humans soen ende Olyvier Aernts z. een scouwe van eenre wateringe in Segwaert beginnende van Eggert Vranken z. lant tot Meeus Pieters soon lant toe die Middel vaert ende ander Hoefwech totter Cromme toe streckende in die ander vaert. Dit sel gedueren tot des heemraden wederseggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 047r-c
   type : Consent date : 1452-10-24 record : # 420  Record details
[091] Alsoe voirtijts Dirc Humans z. ende Olivier Aernts z. een scouwe geconsenteert was in Zegwaert in een vaert inden vene die onlancx leden ingesteken sijn daer enige personen tegens spreken menende dat die voirsc. vaert niet oirbairlic en soude wesen daer die voirsc. Dirc ende Olivier weder op gegeven hebben van xviii personen lant geneten in den voirsc. venen van welke xviii personen de xiiii personen de voirsc. kuere begeren als zij seggen etc. daer up is hem noch geconsenteert bij also datmen bevint ande personen gelijc zij in hoir cedule gescreven hebben datmen hem dan de scouwe ind vaert aftervolgen sall.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 047v-a
   type : Consent date : 1453-05-08 record : # 421  Record details
[092] Die dijcgrave ende heemrade hebben den scout van Zegwaert bevolen te scouwen den eynde waterings daer Dirc Huymans z. ende Olivier Aernts soon om gevolcht hebben, duerende tot horen wederseggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 047v-b
   type : Consent date : 1452-10-24 record : # 422  Record details
[093] Item is den scout ende bueren van Wassenaer geconsenteert een hoefslach van eenre wateringe beginnende vanden Papewech omtrent hondert roeden oistwaerts.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 047v-c
   type : Consent date : 1453-01-15 record : # 423  Record details
[094] Item soe wort den scout van Aelsmaer geconsenteert dat hij den wech van Aelsmaer scouwen sal mogen, des gelijcx is hem oic geconsenteert dat hi den wech mede scouwen sal die binnen vier jaren niet beheert en heeft geweest, dit consent sal dueren tot der heemrader wederseggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 047v-d
   type : Consent date : 1453-05-08 record : # 424  Record details
[095] Item soe wort geconsenteert die scout van Catwijck te mogen verhoefslagen Valkenburger broeck wech mits dat hi te kennen gaff datter die gemeen lantgenoten hoir begeren was etc.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 047v-e
   type : Consent date : 1453-05-08 record : # 425  Record details
[096] Item also voirtijts een wateringe geheten Dirc Doeden wateringe tot der scouwe gelegen heeft ende de selve scouwe verdragen wort ende dair omme alle die gene die de voirsc. wateringe plegen te houden voirt an gehouden souden wesen die ander twe wateringe te houden lant lants gelijc. Soe is vorder geconsenteert den scout enen hoefslach upte twe wateringen te leggen behoudelic datmen de gene die Dirc Doeden wateringe plegen te houden int gelden vanden tween wateringen goedertieren wesen sal.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 047v-f-048r
   type : Consent date : 1453-05-08 record : # 426  Record details
[097] Item op die selve tijt wort geconsenteert dat die van Hazertswoude wege ende wateringe sullen scouwen in manieren hier nae verclaert, te weten dat die scout mitten heemraet in Hazertswoude sullen condigen openbaer inde kerck van Hazertswoude up ene heiligen dach hoeneer [48r] zij scouwen willen achte off xiiii dagen te voren te minsten viii dagen ende dat tot wat tiden die scout ende scepenen gelieft ende oirbaer sal duncken ende dan sullen zij scouwen mit eenre scouwe doer ende wes werck sij te ban scouwen sel die scout off hebben ii sc. ende elc hiemraet een sc., ende dan sel die scout dat werc besteden om den minsten cost ende den eygen een weet laten hebben off hi dat werc selff maken wil off dat die bestedinge voirt gaen sal ende dan sal die scout mit den scepenen comen over viii dagen dair nae ende besien off dat werck gemaect is ende ist dan niet gemaict soe sel die scout dan hebben iv sc. ende elc. hiemraet ii sc. ende van viii dagen tot viii dagen telken die helft meer.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 048r-a
   type : Consent date : 1453-10-17 record : # 427  Record details
[098] Den scout ende lage heemr. van Alphen is geconsenteert also hair kaden inden winter dicwijl over lopen dat zij tot allen tiden als dat geschiet den genen die den eygendom vanden lande toebehoirt van dier kade een wete doen sullen om binnen dwers nacht die kade dicht te maken ende off die kade niet dicht gemaict en wort soe sullen zij dat bestaden dicht te maken ende dien coste weder in winnen nae dijckrecht.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 048r-b
   type : Consent date : 1454-02-26 record : # 428  Record details
[099] Item soe hebben die hyemraden geconsenteert Gerijt Hugen z. dat hij in seven mergen lants die hij leggende heeft binnen die vaert cant van Benthuysen mach delven een sloot alsoe wijt datter een aelman in ende wt mach ende daer over leggen ende maken een huele up sijn selffs cost ende die houden up sijns selfs cost, duerende tot hueren wederseggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 048r-c
   type : Consent date : 1454-02-26 record : # 429  Record details
[100] Den scout van Soeterwoude is geconsenteert dat hij mit sijnen heemrade een scouwe leggen mach opten herewech tusschen der Weypoort ende die kerc van Soeterwoude, duerende tot des hyemr. wederseggen up sulke boeten alsmen ander wegen scouwet in Zoeterwoude.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 048v-a
   type : Consent date : 1454-03-12 record : # 430  Record details
[101] Item upten xii en dach van maert anno liiii hebben heer Willem van Alcmade ende Jan van Poelgeest geconsenteert vander hyemr. wegen van Rijnlant wt vervolge Jan Pieters soen als ambochts bewaerre van Wassenaer, Claes Colfmaker, Jacop Martijn z. ende Dirc Clais Clais z.z. als inwonende van Wassenaer een huel te maken over den wech in Druyts wael van steen vier voet wijt ten minsten, duerende tot der heemrad. weder seggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 048v-b
   type : Consent date : 1455-07-01 record : # 431  Record details
[102] Item den dijcgrave ende hogen hiemraet van Rijnlant hebben gheconsenteert die van Benthuysen dat sij die Notsloot ende in die twie nuwe wateringe die liggen over dwars in Benthuysen hoofden in mogen steken seven voeten wijt drivens waters om ende aldair hoir koeyen over te breggen ende hoir hoey over te voeren, duerende tot des hiemraets weder seggen, gedaen op sinte Jans scouwe anno vijfendevijftich.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 048v-c
   type : Consent date : 1454-10-08 record : # 432  Record details
[103] Item den hiemraet van Rijnlant heeft geconsenteert den broederen van sinte Iheroming buten Leyden dat sij een brugge sullen mogen doen maken ende liggen inden ouden wech soe dat sij doir den voirsc. wech in hoir cloester sullen mogen varen wtten Rijn behoudelijc dat sij twater after scutten ende dicht houden sullen dat niement dair gij beschadicht en worde ende des sullen sij die brugge ander half roede breet maken.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 048v-d
   type : Consent date : 1454-10-15 record : # 433  Record details
[104] Item die hiemraders hebben dien van Hazertswoude geconsenteert dat sij hecken sullen mogen setten op die Slingerkade duerende tot horen wederseggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 049r-c
   type : Consent date : 1455-05-06 record : # 434  Record details
[108] Item die dijcgrave ende hiemraet van Rijnlant hebben geconsenteert alle den genen die op die Zegwairt wonen ende gelant sijn an die dwars nywe vairt ende hoir lant dair over gelegen sayen willen dat sij een brugge elc mogen leggen over die voirsc. vairte neffens hoir lant om hoir lenten ende bouwe te doen, te weten van sinte Servaes dach beghinnende duerende xiiii dage lanck ende weder inden oest xiiii dage [49v] beghinnende sinte Louwerijs dage, duerende tot des hiemraders wederseggen, gedaen optie meye scouwe anno lv.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 049v-a
   type : Consent date : 1455-05-06 record : # 435  Record details
[109] Item die dijcgrave ende hyemraders hebben geconsenteert dien van Zegwairt dat sij v of vi man setten mogen om te gaderen sulc gelt als sij ommegeslagen hebben om te betalen dat sij den hyemraders van Schielant beleggen sullen van hoir delvinghe, gedaen optie meye scouwe anno lv.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 049v-b
   type : Consent date : 1455-05-06 record : # 436  Record details
[110] Item op die selve tijt wort Pieter van Bossche van wegen der bueren van Hazertswoude geconsenteert een cade te verliggen van Gelreswoude brugge tot die weteringe ende die cade te leggen langes die weteringe ende sal die scout scouwen als hi andere wege ende weteringe doet, gedaen optie mey scouwe anno lv.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 049v-c
   type : Consent date : 1455-10-07 record : # 437  Record details
[111] Item noch wort hem [bueren van Hazertswoude] geconsenteert een weteringe ix voeten wijt streckende van Mees Vrancken z. tot Jan Aelwijns z. toe langes der ommedijc doir te gaen ende die selve wateringe sal die scout scouwen gelijc hij andere wateringe doet, gedaen optie meye scoute anno lv.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 049v-d
   type : Consent date : 1455-10-07 record : # 438  Record details
[112] Item op die selve tijt wort Willem van Leeuwen geconsenteert twee hoofde te steken after sijn woninge tot Voerscoten in die weteringhe tot des hiemraets weder seggen, gedaen optie bamis scouwe anno lv.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 049v-e
   type : Consent date : 1455-10-07 record : # 439  Record details
[113] Item op die selve tijt wort geconsenteert Martijn Evers z. ende Wouter Hughen z. mit horen mede gesellen dat zij een huele sullen moghen liggen doir Stompicker wech inden hof veen des sullen zij weder poten binnen sulken tiden ende also veel als sij nae wtwijsinge der kueren sculdich is te doen, gedaen optie bamis scouwe anno lv.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 049v-f
   type : Consent date : 1455-10-07 record : # 440  Record details
[114] Item also een brugge gelegen int ambocht van Zoetermeer inder Broec wech soe is geconsenteert ende geordiniert dattet gemeen ambocht die voirsc. brugge voirt aen houden sullen, gedaen optie bamis scouwe anno lv.

 

Prev Folio  Location, Folio   
OAR12, 049v-g-050r
   type : Consent date : 1456-06-29 record : # 441  Record details
[115] Item op die selve tijt wort geconsenteert die van Zegwairt dat zij een eynde van een ban weteringe gelegen vanden Rucken veen bijder [50r] wech souden laten wesen ende laten varen ende maken die boven biden nywen wech gelijc als zij after an die Zegwairt leyt, gedaen sinte Jans scouwe anno lvi.

 

 

Author Publication Home
William H. TeBrake
Maine, USA, June 2006
Rijnland
OAR11, OAR12, OAR13
www.oudleiden.nl

 

Hoogheemraadschap Rijnland
OAR 11, 12, 13 : 1253 - 1564
previous Folio's View: Register OAR 12
Pages 030 - 039
next Folio's

 

 

   Location, Folio  Next Folio
OAR12, 030r-a
   type : Keur date : 1463-10-04 record : # 373  Record details
[189] Item want veel gebrecs valt int wtvaren ende inveren van den scepen doir die sluyse van Sparendamme dat zij malcanderen groot belet doen int duer varen, soe hebben die dijcgrave ende hyemrad van Rijnlant geordiniert ende gekuert dat een ygelic soe wie dat van binnen coomt aen tverlaet van Sparendame om wt te wesen of die van buten comt voir die sluyse van Sparendamme om dair duer inwairt te varen, die sal op comen ander sluze wachter van Sparendamme ende die sluyswachter sel elken een kerfstuck geven den genen die eerst binnen voir tverlaet of buten voir die sluyse coomt, die eerste met enen kerf, die anderde mit twie kerven, die derde mit drie kerven ende also voort opwaert. Ende bij dien kerfstocke sullen zij in ende wtwairt varen nae dat sij eerst voir tverlaet or voir die sluyze gecomen sullen wesen. Ende wairt dat yemant anders wtwairt of inwairt duer dat verlaet of sluze voer dan na die kerven van sinen kerfstocke of dat yement den anderen belet dede mit invaren of wtvaren soe dat elck sijn buerte niet duer varen en mochte, die sal verbueren een boete van dat derdendeel van thien lb. Noch hebben die dijcgrave ende hyemrade voirsc. ghekuert dat niement an die sluyse noch an dat verlaet hem selven mit cabelen noch mit coorden duer winden en sullen op die boeten van een derdendeel van thien lb. Ende dese kuere hebben die dijcgrave ende hyemrade gekuert om oirbair ende ten vervolge vander stede van Hairlem. Gedaen op Bammis scouwe anno lxiii.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 030v-a
   type : Keur date : 1464-06-27 record : # 374  Record details
[190] Item die dijcgrave ende hyemrad van Rijnland hebben eendrachtelic gekuert dat voort aen niement in Sloter ban in Oestorper ban turf delven en sel op hondert roeden na der meeren ende op vijfhondert roeden nae den dijck noch ghien turf wt den lande te voeren op een boete van x lb. Gedaen op sinte Jans scouwe. Anno lxiiii.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 030v-b
   type : Keur date : 1464-06-27 record : # 375  Record details
[191] Item die dijcgrave ende hyemraders van Rijnlant hebben eendrachtelic gekuert datmen den Rijn voert scouwen sel dair tot nv toe ghien scouwe op gelegen en heeft an die oostzyde van Leyden, datmen die voort an scoon maken sel an beyden siden gelijc men den Rijn an beyden eyden doet dat nv ter scouwe leyt, wtgenomen van Heymans brugge tot der Goude sluys toe. Dair en selmen die noort side vander Rijn niet maken overmits dattet van node is dat die wallen an die side bewassen om dat ofvaren vanden scepen. Dit sel gedueren tot der hyemraders weder seggen. Gedaen op sinte Jans scouwe, anno lxiiii.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 030v-c
   type : Keur date : 1463-05-03 record : # 376  Record details
[192] Item die dijcgrave ende heemraden van Rijnlant hebben ghekuert dat een ygelijc soe wie int ambocht van Segwairt voirt an enich lant vercopen of vervreemden sal dat die sal comen voir den scout ende voir tween vander heemraden van Segwairt ende sal voir dien dar te kennen geven, ende diet vuergheeft sal men wt doen, ende die men aen neemt salmen int boeck screven op een boete van X lb. Ende die scout ende heemraden voirsc. sullen dat boeck berwaren. Ghedaen op die mey scouwe, anno lxiii.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 031r-a
   type : Keur date : 1466-07-01 record : # 377  Record details
[193] Item, want die luyden niet af en laten turff de delven tegen der heemraders kuere inden ambocht van Hilleghom ende dair omtrent vten lande bijden meer ghelegen om der cleynheit wil vanden boeten die sy dair an verbueren, soe hebben die dijcgrave ende heemraders van Rijnlant die kuere vander turff delvinge voirsc. verclairt ende vernuwet indie manieren hier nae bescr. Also voirtijts ghekuert is bijden dijcgrave ende heemraders van Rijnlant dat nymant turff delven en sal of vijftich roeden nae der mere anders dan in Bennenbroeck, soe kueren die voirsc. dijcgrave ende heemraders op dese tijt dat nymant voirt an turff delven en sal binnen den voirsc. mercken dan op elke morgen lants op hem selven vier dachvelt turff. Ende soe wie meer dair en boven dolve tegen der voirsc. kuere die sal van elcken dachvelt turfs dat hi wt een morgen lants boven der voirsc. kuere ghedolven sal hebben verbueren X pont. Gedaen opten rechtdach tot Leyden, anno lxvi, des dijnxdages na sinte Jans dach.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 031r-b
   type : Keur date : 1467-06-30 record : # 378  Record details
[194] Item op die selve tijt wort bijden dijcgrave ende heemraet ghekuert datmen voirt an den Rijn niet meer scouwen noch maken en sal beghinnende van Heymans brugge tot die Gousluys toe om overmits dat den heemr. an ghebrocht wort dat dat niet nutte noch oirbairlick en is, durende totter heemraders weder seggen. Gedaen opten rechtdach des dijnxdaghes nae sinte Jan tot Leyden, anno lxvii.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 031v-a
   type : Keur date : 1469-02-28 record : # 379  Record details
[195] Item die dijcgrave ende heemraders van Rijnland hebben ghekuert dat nyemant voirt an duelt [Sloof says duijelt] en snijde voir yemants lant noch cley uit die gront en delve voir yemants lants noch aerde en delve uit yemants land buten wille, wete of consent vanden ghenen die die landen toebehoren dat gelege is op die sleet van die water tusschen die Vennep ende Wermond op die boten van x lb. te verbueren also dick ende menichwerve alst man dat betughen mach, ende dair en boven sal hi die scade dair an dede gelden ende betalen na dijck recht twie scat an gelde of vier scat an pande tot taxatie vanden heemraet. Gedaen op sinte [Pieters]scouwe, anno lxix.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 031v-b
   type : Keur date : 1469-05-02 record : # 380  Record details
[196] Item also inden jair van lxiii lestleden een kuer ghemaect wort byden dijcgrave ende hogen heemraet van Rijnlant om nutscap, oorbair ende profijtt van die ghemene waterscup van Rijnlant ende ooc ter bede vander gueder stede van Hairlem dat nyemant voirt an van dat beghinsel vander Spaern ghelegen in Heemstede tot Sparendam toe gheen scilpen noch sant uten scuten in grote scepen laden en soude noch wt dat een scip in dat ander schieten en soude, hi en soude een cleet hanghen wt dat een scip over dat ander dattet sant of die scilpen dat also geladen wort in die Spaerne niet vallen en soude op en boeten dat derdendeel van x lb. te verbueren soe wie dair contrarie dede, ende wanttet wel bevonden is dat dat meeste deel die gene die dat sant of die scilpen in die Sparen laden optie kuer niet en letten noch en achten mer laden ende out laden sonder cleet over die scepen te hangen bijden welken wel gescepen wair die Spaern die welke een [32r] enighe wateringe is van dat ghele lant van Rijnlant in corten jaren bij also geheel gedammet ende tot niet gebrocht soude worden twelke den lande van Rijnlant een onverwinsicke scade wair dat dair doer wateren moet, ende omme dit te verhoeden tgene dat voirsc. staet dat die watergang ghehouden mach worden, soe hebben die dijcgrave ende hoge heemrade van Rijnlant hier raet op ghehadt onder hem selven als des lands dienres ende oick mitter stede van Hairlem ende hebben die ouden kuer of gedaen ende een nuwe kuer dair opgemaact endrachtelick, dat voirtan nyemant scilpen noch sant in scepen laden noch ontladen en sel tusschen den mont vanden Spaern gelegen in Heemstede ende tusschen Sparendam dan in wiken gegraven wt heren lande buten der Spaern, dair die scepen in leggen mogen om te laden ende te onladen, ende die wiken sullen so verde int lant gaen dat tusschen die Spaern ende dair men dat sant of die scilpen laden of ontladen sal twee roeden vri sul bliven leggen ten alre minsten, meer of si willen. Worde yemant bevonden die contrarie boven dese kuer dede, die soude verbueren x lb., also dick en menichwerff als hi dair tegen dede, gedaen optie Meye scouwe, anno lxix.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 032r-a
   type : Keur date : 1470-06-27 record : # 381  Record details
[197] Item optie tijt wort ghecoert een kade te maken in den ambocht van Alphen beghinnende an die Oostkade streckende an die Goukade mit twe naecte sluysen ende mit eenre vaert streckende langes die kade, geduerende tot der heemrader wederseggen. Gedaen op sinte Jans scouwe, anno lxx.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 032v-a
   type : Keur date : 1472-03-03 record : # 382  Record details
[198] Item die dijcgrave ende heemraden van Rijnlant sijn wel onderwijst dat die scotdoeren vander sluysen tot Sparnedamme zeer verderflic worden, overmits dat die selve scotdoeren an dat vterste kant gebint slaen ende om dair in te voirsien, soe hebben die selve dijcgrave ende heemraden gekuert dat alle die gene die voirsc. scotdoeren sculdic zijn te maken den scotdoeren sullen doen ofdoen ende die doen maken ende doen hangen an dat derde gebint inwaert vander sluyse, ende dat aldair an doen hangen ter goeder scape tusschen tusschen [sic] dit ende sinte Bertholomeus scouwe, om een boete van X lb.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 032v-b
   type : Keur date : 1472-03-10 record : # 383  Record details
[199] Item die dijcgrave ende heemrade van Rijnlant hebben gekuert dat voirt an nyemant scapen weyden en sal binnen den ambocht van Oestgeest dan op sijn selfs lant, tsij eygen of huyerlant. Ende wair yemant die sijn scape anders weyde dan voirsc. staet ende men hem dat betugen mochte mit twie wittachtige tugen off meer vanden genen die dat lant bruycten inden ambocht van Oestgeest dat sij enigen scapen sagen op hoir lant dat sij bruycten, tsy eygen of huyerlant, soe soude verbueren die gene die sijn scaep also weyde tegen den dijcgrave ende heemraden van ellic scaep dat op ander luyde lant gesien of gevonden worde x sc., ende tegen den genen die die scade gedaen wair van elke scaep v sc.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 032v-c
   type : Keur date : 1472-03-10 record : # 384  Record details
[200] Item alsoe veel gebrecx valt inden verdolven landen ende ander onlanden gelegen over al binnen die mercken van Rijnlant also dat sij na den wtdelven vervreemt worden bij also datmense die geen vercoept dair men niet an gehouden en is ende alse alsulke personnen wtgedolven hebben datse die laten leggen voir dat ongelt twellic dicwijle koert by sterften of dat sy vter lande trecken soe datmen die ongelden die die voirsc. landen bueren te gelden over al dair die gelegen sijn niet crigen en kan dair alle dagen groot gebreck in valt ende van dage te dage meer gebrecx in vallen sal indien dair niet in voirsien en wort, soe hebben die dijcgrave ende hoge heemrade van [33r] Rijnlant dair omme gekuert so wie dat voirt an enich land verloept of vervremt gelegen binnen die merken van Rijnlant dair die morgen jairlicx niet meer of en gelt dan ses placken of dair beneden of enich ander lant hoe dat genoemt is geldende ses placken of dair beneden of jairlicx niet tsy verdolven landen veenen of ander hoe datt zy dair of zullen comen beyde coper ende vercoper voir den schout ende voir twie van sijn hyemraders daer tlant onder gelegen is in den selven ambocht ende genen malcander dat lant over, ende men sel den enen dair wt setten ende die anderen dair in op die boeten van x lb. Soe wie voirt also niet en dede, des sullen die voirsc. schouten ende hyemr. voirsc. gehouden wesen te besorgen dat die coper vanden lande goet ende vast genoech wesen sal voir dat ongelt vander lande, behoudelijc dat die oude kuer vanden verdwaelde landen in hoere machte bliven sal, des sel die coper ende vercoper hier of geven van dit voirsc. aldair te reykenen iiii sc., dair of dat hebben sal die schout ii sc. ende elken hyemrader xii d. dat die coper ende vercoper half ende half betalen sullen. Dit aldus gedaen op sinte Pieters schouwe anno lxxii.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 033r-a
   type : Keur date : 1473-10-05 record : # 385  Record details
[201] Item dijcgrave ende heemraden van Rijnlant hebben gekuert datmen den hogen dijck die langes doer Segwairt strect ende gekuert is voir die lantscydinge aldair te leggen dat een yghelijc sijnen dijck die neffens sijn banwerck leyt bepalen sal, beghinnende vander zwijtwenden totten eynde van Segwairt, voir dat rijden mit die wagen alst men die voirsc. wech heel te niet vaert, op die boeten van een derdendeel van x lb. te verbueren, soe wie dat die voirsc. dijck niet en bepaelde of die voere mit wagen also dick ende menich werf alsmen hem dat betugen mochte dair of dat hebben sullen die genen diet an brengen een derdendeel, die dijgrave een derdendeel ende die heemraden een derdendeel. Ende dit sel mogen bekueren ende beschouwen die scout van Segwairt mit zijn heemrade of een ygelijcken die dat sage darmen den voirsc. dijck mit die wagen voerre.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 033v-a
   type : Keur date : 1474-06-28 record : # 386  Record details
[202] Item die dijcgrave ende heemrad van Rijnlant hebben gekuert dat die scout van Alfen, die heemraden van Alfen, des scouten bode van Alfen of yemant van des dijcgraven of heemraders van Rijnlants wegen die nuwe kade in Alfen scutten mogen elke beest die sy dair op vinden op v sc., die sel die scutter mogen betugen mit enen tuych tot hem ende by hoeren ede houden, gedurende totter heemraders wederseggen, gedaen op sinte Pieters ende Pouwels avont anno lxxiiii.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 033v-b
   type : Keur date : 1479-03-02 record : # 387  Record details
[203] Item die dijcgrave ende hoghen heemrade van Rijnlant hebben ghecuert dat voirt an als die dijcgrave ende heemrade voirsc. den hoghen dijck tusschen Amsterdam ende Sparendam scouwen, dat alle die ghene die bancwercke anden voirsc. dijck hebben dan daer jeghenwoerdic wesen sullen ende sel een yeghelijck sijn anganck ende sijn ofganck wisen op een boeten van x sc., ende wie sijn dijck niet ghemaect en heeft an die cuer vanden voirsc. heemrade, die sel verboren die eerste scouwe een derdendeel van thien pont, ende waert sake datmen daer anderwerf op quem ende dan niet ghemaect en waer ende dair anderwerf of becuert worde, die soude verbueren thien pont, ende men soude den dijck dan ter stont besteden van des heren weghen, gedaen opten tweden dach van marte anno lxxix tot Sparendam op sinte Pieters scouwe.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 033v-c
   type : Keur date : 1479-03-02 record : # 388  Record details
[204] Item die dijcgrave ende hogen heemrade van Rijnlant hebben ghecuert dat soe wanneer der voirsc. dijcgrave of hyemrade comen scuwen den Rijn dat zij alle die dair werck te maken hebben dair ijghenwoerdich sullen wesen ende wisen dair hoir anganck ende hare ofhanck op een boeten van sc. ende voir sijn wercke becuert werde, die sel verberen die eerste scuwe x sc., ende worde yement ter eerster scuwe boet sculdich gheweyst ende dat werc binnen achte daghen dair na niet ghemaect en waer tot des hyemraets prijs soe dat dat voirsc. werck anderwerf bescuwen worde, die soude verboren een derdendeel van [34r] thien pont, ende men soude dat voirsc. werc ter stont besteden van des heren weghen, gedaen opten tweeden dach van marte tot Sparendam op die scouwe anno lxxix.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 034r-a
   type : Keur date : 1479-03-02 record : # 389  Record details
[205] Item die dijcgrave ende heemraden hebben ghecuert datmen weder scuwen sel den Rijn voert van Coudekerc doer Alphen ghelijc datmen dat van outs pleech te doen, ende an dese side die brugghe van Alphen salmen den Rijn maken totten ouden wal toe, ende voert doer die brugghe alsoe vorde alst beplaet is totten ouden wal toe, ende voert van die noert cant vii roeden wijt, dan daer den Rijn soe wijt niet en is, soe sullen si dat maken tot den ouden wal toe, ende dit al op die boeten voirsc. vanden Rijn.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 034r-b
   type : Keur date : 1484-02-24 record : # 390  Record details
[206] Item die dijcgrave ende den hogen heemraet van Rijnlant hebben gecuert dat so wanneer partyen tuygen doen daghen voir den hogen heemraet voirsc. den heen niet aen gaende, so sullen die partyen die de voirsc. tuygen hebben doen daghen betalen die voirsc. tuygen hair costen tot taxsatie vander hogen heemraet van Rijnlant, gedaen op sinte Pieters scouwe anno lxxxiiii.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 034r-c
   type : Keur date : 1484-02-24 record : # 391  Record details
[207] Item opten selven dach voirsc. so is mede gecuert dat nyemant voirt an tot Sparendam scepen peecken noch roeren en sal dat scip en sal leggen sestien roeden vanden land, noch dat nyment geen vuyr in sijn scip hebben en sal die binnen sestien roeden anden lande sulle bliven leggen, elcx op een boeten van x pont.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 034v-a-035r
   type : Keur date : 1483-07-15 record : # 392  Record details
[208] Int jair ons heren duysant vier hondert ende drie en tachtich op sinte Jans scouwe so cuerden die dijckgrave ende den hogen heemraet van Rijnlant een wateringhe binnen Warmondt, te weten die grote sloot die welcke strect wt die diepe Lede tot inden Zijl toe, ende dese wateringe sel wesen wijt twalof roede voeten drivens waters, te weten van die diepe Lede off tot des abts van Egmonts lants toe leggende op die grote sloot voirsc. twelcke nu ter tijt bruyct Dirck Jans Miewens z. Ende van dat begin sel des abts lant voirsc. tot die Zijl toe sel die wateringe voirsc. wesen wijt tien roeden voeten drivens waters. Ende dese voirsc. wateringe sel alle jairs maken dat lant, te weten twie die naeste campen gelegen an beyde den zijden vander wateringe voirsc. streckende vanden diepen Lede tot inden Zijl toe, behoudelic dat op die diepe Lede noch op die Zijl niet meer maken en sel an die wateringe voirsc. dan een die naeste campen op elcke zijde vanden wateringe. Ende dese wateringe voirsc. sel alle jairs scouwen die scout van Warmondt mit sijn croes hyemrade des manendachs na sinte Jans dach nativitas, ende wie sijn werck dan niet gemaect en hadde, die sel verboeren tegens den scout voirsc. twie scellingen, ende tegens elken hyemrade enen scelling. Ende wairt saeck dat yement anderwerve bescout worde, die soude verboren na des hoghe hyemraets koer. Ende voirt so hebben die dijckgrave ende den hogen hyemrade van Rijnlant geconsenteert dat alle die ghene die dagelicx mit hair scepen ende heyt doir dese voirsc. wateringe varen willen ende dair gheen banwerc in en hebben dat sy nieder tot dese voirsc. wateringe sellen maecen gelden ende geven also veel als den scout van Warmondt mit sijn croes hyemrade dat goet duncken sal tot redelicheyt. [35r] Ende wairt dat dair yement onwillich in wair te doen so voirsc. is, so soude een ygelijc die bancwerck inder voirsc. wateringe hadde den onwilligen dat mogen verbieden dair doir te varen. Ende wairt saeck dat yement boven dat verbot dede, die soude verboeren tegen den scout van Wairmondt twie scellingen ende tegens elken hyemrade een scellinc. Ende mede wairt saeck dattet yemant anderwarve verboden worde ende noch niet en liet, die soude verboeren tegen de dijckgrave ende hogen hyemrade van Rijnlant een derdendeel van tien pont.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 035r-a-035v
   type : Keur date : 1483-07-15 record : # 393  Record details
[209] Int jair ons heren m cccc ende lxxxiii op sinte Jans scou so kuerden die dijckgrave ende den hogen hyemraet van Rijnlant voirt an te maken die Lede ende die Poel after Warmondt beghinnende van dat Verken scot tot dat Moniken werck van Warmondt elke hofstede van Warmondt sijn andeel also als dat ghehoefslaecht is bij die vier die die hyemraden voirsc. dair toe geordineert hebben ende elc mit sijn lot dair in valt, ende dit voirsc. water sullen die hoghe hyemraden van Rijnlant voirsc. alle jairs scouwen des dincxdaechs na sinte Maertijns dach translationis, ende die sijn werck dan niet gemaect en hadde tot des hyemraets voirsc. prijs die sel verboeren tien scellingen. Ende voirt wairt dat saeck dat hij anderwarve bescout worde, so soude hij verboeren een derdendeel ban tien pondt, ende mede also dicke als hij dair na bescout worde to elke reyse een derdendeel van tien pondt, ende voirt mede so sel elcx van sijn werck die sliver bladen ende ander overmit op halen mit scepen of anders ende brenghent op die wallen ende en sellens niet laten drieven op een [35v] anders water. Ende wairt saeck dat sy dat vulnisse op een anders water lieten driven, so souden sy verboeren die boeten inder formen ende manie