Rekeningen Vestmeesters (1460-1465)

  Vestmeestersrekeningen
Leiden 1465
11 nov 1464 - 11 nov 1465
[SA I, inv.nr. 532]
Transcriptie
Jan Dröge
 
 
 

 

    139    

139

Dit is dat Geryt Rijswijc ende Symon Paidze Pieterszoen als vestmeesteren ontfangen ende uutgegeven hebben van der stede wegen van Leyden, beghinnende t' Sinte Martijnsdage in den winter anno 1400 vierende'tsestich durende tot Sinte Martijnsdage toe in den winter anno vijffende'tsestich, dat's een termijn van enen helen jair, in welcken zij rekenen vijftien placken voir een pont

   

Eerst ontfanck

 

Van den burgermeesteren ontfaen alse Jan Heynrick Paedzenzoen, Geryt Heerman, Florys Pietersz ende Jan Dirc Geryt Montfoirdenz alle 'tgene dat zij van den poorters ontfaen hebben nae uutwijsinge hore rekenynge ende beloipt

52 £

 

Van den burgermeesteren voirsccr. Ontfaen alle 'tgene dat van correxien gecomen is an gelde nae uutwijsinge hore rekeninge ende beloipt

133 £ 12 sc

 

Van den burgermeesteren voirscr. noch ontfaen alle 'tgene dat van den vestmeesteren voirn. ter rekenynge gebrocht is ontfaen van alrehande cliene perchelen nae uutwijsinge hore rekenynge ende beloipt

20 £ 4 sc

 

 
Summa 205 £ 16 sc

 
 

Van den burgermeesteren voirscr. noch ontfaen aen gelde nae uuwisinge hore rekenynge ende beloipt in als

2.638 £ 18 sc 11 d

   

Summa summarum van dat die vestmeesteren voirscr. gegeven ende gelevert is totter tymmeringe behoiff, 'twelc zij lijen ontfaen te hebben, beloipt

2.844 £ 14 sc 11 d

 

    140    

140

Dit hebben die vestmeesteren voirscr. weder uutgegeven om van der stede wegen te doen maken ende te reformeren 'tgene hiernae bescreven staet. 'Twelc al betailt is in ponden van vijftien placken.

 

Eerst soe als bi der vroescip voirtijts overdragen is die vangenisse gehiten die Stien te doen greyen ende te doen volmaken mit enen starcken ghioel datter ingewrocht ende gemaict is, soe hebben die vestmeesteren voirscr. dat alsoe gedaen ende hebben die stock die stonde op die Reynsburgerpoort doen vermaken ende op die vangenisse doen brengen ende vastsetten. Item zij hebben doen hogen dat erve onder die galge mit aerde die dair gebrocht wort ende mitter aerde die quam uten graften die dair omme geschoten worden, dat geeffent ende ghespect worde mitten sande als bij der vroescip geconsentiert is. Oick hebben die vestmeesteren den Rijn langes mit barkoenhouten doen palen, van der Bostelbrugge tot die palen toe. Item noch hebben zij opgemaict die drie toirnen, die twie staende an die Bostelbrugge langes den Rijn ende den derden bij Jacop van Zonnevelts' molen opten hoick van der veste ende hebben die selve toirnen doen cappen enden decken. Ende hebben voirt alrehande bruggen ende poorten ende toirnen van der stede doen verlappen, vermaken, decken ende stoppen, dair 't te doen was ende behoiftich waren. An welck voirscr. werck men behoift heeft calc, bacstien, harden stien, sant, tymmerhout, ijser, loet, leyen ende anders. Ende mede van dachuyren, als gravers, metselairs, operluyden, tymmerluyden, leydeckers ende anders arbeytsluyden, gelijcken als van percheel te percheel hiernae volcht ende bescreven staet.

140v

140v

 

Eerst uutgegeven van backstien die verwrocht is in der stede werck ende oirbair tot den plaetsen ende steden hiernae bescreven

 

Item gecoft tegen Jacop van Zonnevelt 4.500 metstiens 't duysent om 12 placken. Ende 3.500 dropstiens, duysent voir 14 placken. Facit t'samen

6 £ 17 sc 4 d

 

Item gecoft tegen Jacop voirscr. 7½ duysent backstiens, het duysent 11 placken, facit

5 £ 10 sc

 

Item noch tegen Jacop voirscr. gecoft 100.000 backstiens, elck duysent om 12 placken, facit

80 £

 

Item gecoft tegen Jan van Zonnevelt 100.000 ende 5.000 backstiens, elck duysent om 11 placken, facit

77 £

 

Item gecoft tiegen Willem Symonsz 50.000 stiens, eclk duysent met die vracht om 10½ placken, facit

35 £

 

Item tiegen Ghijsbrecht Jansz gecoft 7.000 stiens om te houwen, elck duysent 12 placken, facit

7 £ 12 sc

 

Item gecoft tiegen Jacop van Zonnevelt om te besigen an den toirnen ende elwairt 6.000 stiens, elck duysent 12 placken, facit

4 £ 16 sc

 

Item gecoft tiegen Jacop voirscr. 2.000 backstiens, het duysent 12 placken, verbesicht an die brugge over die Stienschuyer, facit

32 sc

 

Item van Jan van Zonnevelt gecoft 4.000 stiens die verwrocht zijn an die voirscr. brugge ende an die Coepoort ende elwairt, duysent 11 placken, facit

2 £ 18 sc 8d

 

Item gegeven coman Pieter op die Kercgraft van 500 estriken die gelijt zijn op die solderen van der vangenisse. Coste elc hondert 6 placken, facit

40 sc

 

Item gecoft tegen Willem Symonsz 10.000 stiens, ghebrocht an der stede werck, coste elc duysent mitter vracht 10½ placken, facit

7 £

 

 
Summa 228 £ 6 sc

 

 

    141    

141

 

Uutgeven van den voirscr. backstien te voeren an die toernen ende an der plaetsen dair men behoift heeft

 

Item Pieter Jansz gegeven van 6.000 stiens te voeren , van elc duysent 2 groot, facit

8 sc

 

Item Jan Claisz gegeven van 2.000 stiens te voeren

2 sc 8 d

 

Item Jan Goeswijnsz gegeven van 28.000 stiens te voeren, van duysent 2 groot, facit

37 sc 4 d

 

Item gegeven Dirc Claisz van 2.000 stiens te voeren, van elck duysent 2 groot, facit

13 sc 4 d

 

Item Aernt Burgairtsz gegeven van 3.000 stiens

4 sc

 

Item gegeven Heynric die stienvoerre van 100.000 ende 5.000 stiens te voeren, van elck duysent 2 groot, facit

7 £

 

Item Dirc Claisz gegeven van 10.000 backstiens te voeren van Alphen tot Leyden van Jan van Zonnevelts' stien, van elck duysent 2 groot, facit

13 sc 4 d

 

Item Pieter Jansz gegeven van 24.000 backstiens te voeren, van elck duysent 2 groot, facit

32 sc

 

Item Jan Claisz gegeven van 14.000 stiens te voeren van elc duysent 2 groot, facit

18 sc 4 d

 

Item Jan Martijnsz gegeven van 11.000 stiens te voeren als voirscr. is, facit

14 sc 4 d

 

Item Heynric stienvoerre gegeven van 8.000 stiens te voeren

10 sc 8 d

 

Item Augustijn Heynricxz gegeven van 7.000 stiens

9 sc 4 d

 

Item noch Augustijn voirscr. gegeven van 9.000 stiens te voeren , van elc duysent 2 groot, facit

12 sc

 

 
Summa 15 £ 16 sc

 

141v

141v

 

Uutgegeven om graeuwen harden Brabantschen stien die verwrocht is an den toernen

 

Item gecoft tegen Martijn die stienhouwer hondert voet hoickstiens ende tegen Aernt die stienhouwer 12½ voet hoickstiens, elken voet om enen braspennync, facit

9 £ 7 sc 6 d

 

Item gecoft tegen Aernt die stienhouwer hondert voet ende een voet lijststiens ende tiegen Martijn stienhouwer 54 voet lijststien, verbesicht an den toernen, coste elke voet enen stuver, facit

10 £ 6 sc 8 d

 

Item gecoft tiegen die kerckmeesteren van Hogelande twie sticken hartstiens, costen 10 Rijnsche gulden myn 2 groot, den gulden voir 40 groot gerekent, facit

13 £ 5 sc 4 d

 

Item van Heynric Willemsz gecoft 12 sticken goelschierstien, 't stic om 16 placken, facit

12 £ 16 sc

 

Item noch van Heynric voirscr. gecoft 12 sticken goelschier, 't stic om 16 placken, facit

12 £ 16 sc

 

Item noch tot Dordrecht gecoft 4 sticke goelschier, 't stic om 12 placken ende van sceep te brengen ende van vracht 8 sc, facit t'samen

3 £ 12 sc

 

Item in 't jair '65 in die Bamissemarct wort bij Wouter IJsbrantsz besteet om een crucifix te maken van harden stien om op die stien voor de vangenisse te setten dat nu gecomen ende gelevert is. Dairvoir betailt 30 Rijnsche gulden 't stic 40 groten; ende van tollen 5 Philipspennyngen, facit

40 £ 5 sc 8 d

 

 
Summa 313 £ 5 sc 2 d

 

 

    142    

142

 

Om calck uutgegeven die verwrocht is an die toernen opten Rijn ende elwairt in der stede werck, dair men 't doen hadde

 

Item gecoft tegen Florys van Zijl vijftich hoet calcx die verwrocht zijn an die toern bij Jacop van Zonnevelt's molen, elck hoet om 12½ placken, facit

41 £ 13 sc 4 d

 

Item op dieselve tijt gecoft tegen Jacop van Zonnevelt vijftich hoet calcx, 't hoedt 12½ placken, facit

41 £ 13 sc 4 d

 

Item noch tegen Jacop voirscr. gecoft 25 hoet calcx, 't hoet 12½ placken, facit

20 £ 16 sc 8 d

 

Item tiegen Florys van Zijl noch gecoft 25 hoet calcx, 't hoet 12½ placken, facit

20 £ 16 sc 8 d

 

Item noch gecoft tiegen Jacop voirscr. 5 hoet calcx, 't hoet 12½ placken, facit

4 £ 3 sc 4 d

 

Item tiegen Florys van Zijl noch gecoft 5 hoet calcx, 't hoet 12½ placken, facit

4 £ 3 sc 4 d

 

Item gecoft tegen Jan van Zonnevelt 6 hoet calcx, elc hoet om12½ placken, facit

5 £

 

Item tiegen Florys van Zijl gecoft 4 hoey calcx, die verwrocht zijn an die brugge voir die Nuwestege ende an die Hogewoirtsbrugge, elc hoet 12½ placken, facit

3 £ 6 sc 8 d

 

Item gecoft tegen Jan Goeswijnsz een hoet beslegen calcx, gebesicht an die Zijlpoort, coste 17 sc 4 d. Ende hem gegeven drie placken van stien, facit t'samen

21 sc 4 d

 

Item gecoft tiegen Heynric stienvoerre 12 tobben calcx, elke tobben om 3 groot ende hem gegeven van 1.650 stiens 21 placken, facit t'samen

52 sc

 

 
Summa 145 £ 6 sc 8 d

 

142v

142v

 

Om den goelschier ende den calck te voeren an die thorenen voirscr. Bij Jacop van Zonnevelt's molen

 

Item Jacop Aerntsz gegeven van 12 sticken goelschier te brengen bij den thoren, 't stic 1½ groten, facit

12 sc

 

Item noch Jacop Aerntsz gegeven van 12 sticken goelschier te brengen bij den voirscr. thoren, van 't stic 1½ groten, facit

12 sc

 

Item Smalinck die schipper gegeven van dat stienen cruys van Antwerpen tot Leyden te brengen ende in te nemen, van vracht 18 placken. Ende van wijncoop betailt doe 't crucifix eerst in die Pynxtermarct besteet wort 4 placken, facit

29 sc 4 d

   

Om den calc te voeren

 

Item Heynric stienvoerre van 10 hoet calcx te voeren, van elcx hoet twie groot, facit

13 sc 4 d

 

Item Augustijn Heynricxz van 10 hoet calcx te halen, van elc hoet 2 groot, facit

13 sc 4 d

 

Item Heynric stienvoerre gegeven van 125 hoet calcx te voeren van elc hoet 2 groot, facit

8 £ 6 sc 8 d

 

Item Jan Goeswijnsz gegeven van 25 hoet calcx te voeren

33 sc 4 d

 

Item Augustijn Heynricxz gegeven van goelschier te voeren 6 placken ende 3 placken van hoickstien te halen van 't scoutewoninge ende noch 6 placken van stien ende calck te voeren van den thoren tot op de vangenisse ende 3 gld van wagenschot te voeren, facit t'samen

22 sc

 

 
Summa 15 £ 2 sc

 

 

    143    

143

 

Van den voirscr. calck te beslaen

 

Item gegeven twie operknechten van 10 hoet calcx te beslaen, van elc hoet enen groten, facit

6 sc 8 d

 

Item Pieter Carnemelc gegeven van 6 hoet calcx te beslaen, 6 groot, facit

4 sc

 

Item Lou 'op die poort' ende Clais lapper gegeven van hondert calcx te beslaen, van elc hoet enen halven braspennyc, facit

4 £ 3 sc 4 d

 

Item Augustijn Heynricxz gegeven van 50 hoet calcx te beslaen, van elc hoet een leeu, facit

41 sc 8 d

   

Om sant uutgegeven

b

Item ghecoft drie scepe sants die onder die galge ghebrocht worden, doe men die hemdebreyder rechtede, coste ecl scip 3 groten, facit

6sc

a

Item gegeven van twie scepe sants gebesicht an die stien, van elc scip 4½ groot, facit

6sc

 

Item Bouwen Symonsz gegeven van 6 scepe sants, van elc scip 3 groten, facit

12 sc

 

Item gegeven van 3 scepe sants gebesicht an die brugge voir die Nuwestege, 9 groot, facit

6 sc

 

Item Bouwen Symonsz gegeven van 51 scepe sants, van elc scip 3 groot, facit

5 £ 2 sc

 

Item Pieter Backer gegeven van 32 scepe sants, van elc scip 3 groot, facit

3 £ 4 sc

 

 
Summa 16 £ 11 sc 8 d

 

143v

143v

 

Uutgegeven om tymmerhout dat men behoift heeft an die vangenisse, an die redetuyn in den Rijn, an die toernen opten Rijn ende anders, als hiernae bescreven staet

 

Item ghecoft tiegen Engebrecht die tymmerman een balck dairoff gemaict worden 13 nuwe bancken in der stede ramen; coste

2 £ 10 sc

 

Item tegen Engebrecht voirscr. noch gecoft een sticke houts dair dat casijn off gemaict wort dienende in 't pishuys staende op die Stien, coste 10 placken, facit

13 sc 4 d

 

Item noch gecoft tegen Engebrecht voirscr. een eyken pael dair die man an gebarnt worde, om 5 placken, facit

6 sc 8 d

 

Item tot Dordrecht gecoft tegen een joncfr. vijffhondert ende vijfftich barkoenen, elc hondert om 9 Rijnsche gulden 't stic 40 groten, facit

66 £

 

Item tiegen derselver Joncfr. gecoft 15 Weselse balken, 't stic 12 placken

12 £

 

Item gecoft tegen Jan Stoep 400 barkoenen, elc hondert om 9 Rijnsche gulden, facit

48 £

 

Item noch van denselven Jan gecoft 200 barkoenen van 30 voeten, elc hondert om 13 Rijnsche gulden, facit

34 £ 13 sc 4 d

 

Item van Jan Stoep voirscr. noch gecoft 200 middelhouten, t'samen om 13 Rijnsche gulden, facit

17 £ 6 sc 8 d

 

Item noch van Jan Stoep voirscr. 27 Luydixe balken, 't stic om 13½ placken, facit

24 £ 6 d

 

Item tiegen Jan Stoep voirscr. noch gecoft een block plancken, ende zijn 12 plancken houden 630 voet plancken, elke hondert voet om 19 placken

8 £

 

Item Jan Stoep gegeven van een Luydicxe balck

18 sc

 

 
Summa 214 £ 14 sc

 

 

    144    

144

Item noch ghecoft tiegen Jan Stoep voirscr. een block plancken houden 265 voet, elke hondert voet om 19 placken, facit

3 £ 6 sc 8 d

 

Item betailt van alle dit voirscr. hout dat tot Dordrecht gecoft is, te wijncoop soe als't 't elke tot diversche stonden gecoft wort

3 £ 6 sc 8 d

b

Item noch tot Dordrecht betailt van 400 barkoenen te scepe te dragen ende te scepen 16 placken, facit

21 sc 4 d

a

Item gegeven tot Dordrecht van alle dit voirscr. hout te scepe te brengen ende te doen laden

5 £ 10 sc 8 d

 

Item worde alle dit voirscr. hout geladen in drie scepen om tot Leyden te brengen. Dairoff die twie voirste schippers voir hoir vracht betailt is t'samen 18 £ 18 sc 8 d. Ende Steven Heynricxz is betailt van dat derde scip 10 Beyersse gulden ende 12½ placken. Facit t'samen

29 £ 2 sc

 

Item Steven Heynricxz gegeven van dat hij 't leste scip houts halp op te doen 5 groot, facit

3 sc 4 d

 

Item reysde Geryt Rijswijc tot Dordrecht om hout te copen mit Engebrecht die tymmerman. Ende waren uut 5 dagen, mitten sonnendach vertheert mit cost, wagenhuyr, sciphuyr ende belensier, t'samen

3 £ 18 sc 8 d

 

Item gegeven Engebrecht die tymmerman van vier werckedagen die hij mit Geryt Rijswijc die vestmeester uut was, voir zijn dachhuyr 5 placken, facit

26 sc 8 d

 

Item gecoft tot Dordrecht bij Jan Stoep tegen een Joncfr. twie balcken, gewrocht an 'tyrioel; costen t'samen

5 £ 6 sc 8 d

 

 
Somma 53 £ 2 sc 8 d

 

144v

144v

Item gecoft tegen IJsbrant die tymmerman 30 keperhouten, 't stic 1½ groten ende noch 25 keperhouten, 't stic een Wilhelmus tuyn, die verbesicht zijn in den nuwen ramen, facit t'samen

49 sc 2 d

 

Item van Alijt Harsten gecoft 21 wagenschot an den valbruggen in den ramen, t'samen om 54 placken, facit

3 £ 12 sc

 

Item van Clais scrienmaker een hout van 30 voet ende verwrocht is an den valbruggen in den ramen, coste 5½, facit

7 sc 4 d

 

Item Geryt Pieter Goelenz gegeven van plancken die verwrocht zijn in 't gheioel staende an Onser Vrouwengasthuys 20 placken, facit

26 sc 8 d

 

Item gecoft tegen Heertgen Omenz vijftich deelen om dair mede te steygeren, t'samen om 8 Rijnsche gulden, 't stick 40 groot, facit

10 £ 13 sc 4 d

 

Item noch gecoft tegen Heertgen Omenz vijftich sperren om mede te steygeren om

4 £

 

Item gecoft tiegen Luytgen die backer 10 elsenbomen om dairoff cloeten te maken, 't stic om een oude leeu, facit

8 sc 4 d

 

Item Willem Foeytgen van Zijl gegeven van vijff plancken die opten Palmdach gebesicht worden opte 't doysen, van elck stick 5 groot, facit

23 sc 3 d

 

Item gecoft tegen Bouwen Hugenz hondert sparren om dairmede te steygeren an die toernen, t'samen om 4 Rijnsche gulden ende 5 quartier, facit

5 £ 10 sc

 

 
Somma 30 £ 2 d

 

 

    145    

145

Item van Geryt Veen gecoft twie luydycxe balken, coste 't stic 27 placken, facit

3 £ 12 sc

 

Item gecoft van IJsbrant die tymmerman een balck die buyten die Hagepoort op die sittenen geleyt zijn, om 47 placken, facit

3 £ 2 sc 8 d

 

Item van Geryt Pieter Goelenz een block plancken van 200 ende 5 voete. Ende noch een block plancken van 300 ende 24 voete; elke hondert 23 placken. Facit

8 £ 2 sc

 

Item gecoft tegen Heertgen Oemenz 1½ vierendeel Pruysche deelen, coste 6 Rijnsche gulden, facit

8 £

 

Item noch gecoft tiegen Heertgen voirscr. 350 wagenschots om die drie toirnen mede te decken, elc hondert om 14 Rijnsche gulden, facit

65 £ 6 sc 8 d

 

Item tiegen IJsbrant die tymmerman gecoft een canthout dat geleyt is op die Thonisbrugge, om 46 placken, facit

3 £ 1 sc 4 d

 

Item van Pieter Jansz gecoft een hout dat verwrocht is an die voirscr. brugge, coste 14 placken, facit

18 sc 8 d

 

Item van Willem Reynoutsz een hout verbesicht an dieselve brugge, coste 13½ placken, facit

18 sc

 

Item van Geryt Pieter Goelenz gecoft noch twie houten, verbesicht an die voirscr. brugge, costen 't stuc 14 placken, facit

37 sc 4 d

 

Item gecoft tegen IJsbrant die tymmerman een balck verbesicht bij Thonisbrugge, coste 3½ Rijnsche gulden, facit

3 £ 13 sc 4 d

 

 
Somma 98 £ 12 sc

 

145v

145v

Item gecoft van Geryt Pietersz een block plancken van 200 voete, elke hondert voete om 24 placken, facit

3 £ 1 sc 4 d

 

Item noch van Geryt voirscr. gecoft een block plancken van 300 voete ende 23 voete, elke hondert voet om 23 placken, facit

4 £ 18 sc 8 d

 

Item van Heertgen Omenz gecoft een halff vierendeel sparren om

20 sc

 

Item gecoft bij Willem Engel gecoft tiegen Heertgen Omenz twintich deelen dair die bancken op die raetcamer off gemaict zijn, 't stic voir 7 groot, facit

4 £ 13 sc 4 d

 

Item bij denselven noch tiegen Heertgen voirscr. gecoft drie Pruysche deelen verwrocht an die voirn. bancken, 't stic om 10 placken, facit

2 £

 

Item noch gecoft tot Heertgens twie coggeborden, 't stic voir 2½ placken, facit

25 sc 4 d

 

Item van IJsbrant die tymmerman gecoft twie balcken die gewrocht zijn an die brugge bij der galge, costen t'samen 32 placken, facit

42 sc 8 d

 

Item van Heertgen voirscr. gecoft 22 kerckesparren, 't stick een plack ende 10 sparren, 't stic ½ braspennync, facit t'samen

37 sc 4 d

 

Item gecoft bij Willem Engel tiegen Heertgen Omenz 39 wagenschot, verbesicht an vier tavereelen te maken, die stantvinken van den balken mede te cleden ende verwrocht an die bancken op die aftercamer, costen t'samen 4½ Rijnsche gulden, facit

6 £

 

 
Somma 26 £ 18 sc 8 d

 

 

    146    

146

Item Engebracht die tymmerman gegeven van een eynde van enen ouden balck die in 't gheioel geleyt is, 4 placken, facit

5 sc 4 d

 

Item betailt Geryt Pieter Goelenz van 7 sparren die verbesicht zijn an die Zijlpoort, coste 't stic 7 doyts, facit

8 sc 2 d

 

Item Geryt Pietersz voirscr. betailt van sciphuer dair die plancken tot drie reysen mede gehaelt zijn, 3½ placken, facit

4 sc 8 d

 

 
Somma 18 sc 2 d

 

146v

146v

 

Om alrehande ijserwerck uutgegeven dat verwrocht is an der stede vangenesse, an den toirnen staende opten Rijn ende bij Jacop van Zonnevelts' molen ende elwairts in der stede werck

 

Item gegeven van twie ijseren veteren dair die man mede ghebonden was die gebarnt worde, 15 groot, facet

10 sc

 

Item gecoft tiegen Mees Ghijsbrechtsz van Catwijck 6.100 ende 22 lb ongewrocht ijsers, dat Jan Faber Ghijs Nachtegalenzoen ontfangen heeft, die dair weder voir gelevert heeft 3.061 lb gewrochte ijsers, an anckeren, banden, noessen ende bouten, die verbesicht zijn op die vangenisse an 't gheioel ende in die toerne, gegeven van elc hondert pont raeu ongewrochts ijsers 24 placken, facit

97 £ 19 sc

 

Item gecoft tiegen Margriete Clais Claiszs' wijff van Noortich 1.031 lb raeu ongewrocht ijsers, dat Jan Faber voirscr. ontfinck, die dair weder voir gelevert heeft 500 ende 15½ lb gewrochts ijsers, an anckeren, banden ende anders, sulc als men in den voirscr. toirnen ende an der vangenisse behoift heeft. Coste elc hondert pont raeu ongewrocht ijsers 27 placken, facit

18 £ 10 sc 4 d

 

Item noch gecoft tiegen Jan Nannyncxz 668 lb ongewrochts ijsers dat Jan Faber voirscr. ontfangen heeft ende heeft dat gelevert weder an anckeren, ende ander groff werck in der manieren voirscr. Gegeven van elck hondert pont raeu ijsers 24 placken, facit

10 £ 13 sc 8 d

 

 
Somma 127 £ 8 sc

 

 

    147    

147

Item so is gecoft tiegen Clais Mast 1.194 lb ongewrocht ijsers dat Jan Faber voirscr. gelevert is, die dair weder voir gelevert heeft 596½ lb ijsers, gewrocht an anckeren, van den bouten ende ander groof ijserwerck, dat men behoift heeft an den drie tornen. Coste elc hondert raeu ongewrocht ijsers 23½ placken, facit

18 £ 13 sc 8 d

 

Item heeft Jan Faber voirscr. ter rekenynge gebrocht ende bewesen mit zijn keerfstocke dat hij gelevert heeft zedert Sinte Martijnsdage in den winter tot Sinte Margrietendage toe, an die vangenisse ende an die stakettinge in den Rijn 3.900 dubbelde middelnagelen, elc 100 voir 6 placken, facit

15 £ 12 sc

 

Item bij Jan Faber voirscr. noch gelevert 2.000 dubbelde middelnagelen, verwrocht an den toornen voirscr., coste elc duysent 10 sc groot, facit

40 £

 

Item noch gelevert bij Jan Faber voirscr. 4.000 deckspikeren, elc duysent voir 15 placken. Item noch 4.000 lasschijsers, 't hondert drie groot. Item sesshondert schossspijkeren,, elck hondert 1½ groten. Item noch een vierendeel middelnagelen voir 1½ groten. Facit t'samen

4 £ 15 sc

 

Item bij Jan Faber voirscr. is gelevert an die brugge voir die Mirakelstege 10 vierendeel dubbelde middelnagelen. Item 500 lasschijsers, 4.000 schosspijkeren. Dair hem voir betailt in als

54 sc

 

 
Somma 81 £ 14 sc 8 d

 

147v

147v

Item bij Lambrecht Nachtegael die smit ter rekenynge gebrocht dat hij gelevert heeft 500 dubbelde middelnagelen, elc hondert 6 placken. Ende 1.400 middelnagel, elc hondert 3 placken, die men behoift heeft an die stakettinge ende an 't gheioel op die Stien ende mede om te steygeren. Facit t'samen

4 £ 16 sc

 

Item noch bij denselven gelevert 4.000 deckspijkeren, elc duysent 15 placken. Item 400 lasschijsers, elc hondert 3 groot. Item sesshondert schosspijkeren, 't hondert 1½ groten ende 10 lb wegens ijsers, 't pont enen groten. Facit t'samen

5 £ 8d

 

Item noch Lambrecht voirscr. betailt van 22 lb ijserenwercx, elc lb enen groten, verbesicht an den thoren. Item 100 lasschijsers van 3 groten. Item 200 schosspijkeren. Facit

18 sc 8 d

 

Item Jan Faber voirscr. gegeven van 679 ijseren te scharpen, elc hondert 10 placken. Ende van 61 ijseren te verstallen, van elc ijser enen groten. Facit t'samen

6 £ 10 sc 4 d

 

Item gegeven ende betailt Symon Jude den wagemeester van alrehande ijserenwerck dat gewegen is in der stede wage bynnen desen jaer, 17½ placken, facit

23 sc 4 d

 

Item van die smit op Corte Rapenburch gehadt 6 groot an spijkeren verbesicht an die Witte Poort, facit

3 sc 4 d

 

 
Somma 18 £ 12 sc 4 d

 

 

    148    

148

 

Uutgegeven van sloten ende alrehande slotewerc te maken der stede aengaende, geliken als hiernae bescreven staet

 

Eerst Martijn Willemsz die vestmeesters knecht ghemaict een slotel van der stedehuysdoer an die straet, coste enen braspennync. Item 't slot vermaict an die wendelstien van der stedehuys, enen braspennync. Facit t'samen

5 sc 4 d

 

Item op die aftersael an die schijff vermaict 2 sloten mit twie slotelen 2 placken. Item twie haken an die voetschamelen, om enen stuver. Item van 16 platgens mit spijkeren an die tevereelen, 't stic een oirt. Facit t'samen

9 sc 4 d

 

Item an die Hagepoort dat slot vermaict dat hanget an 't clincket, 2 placken. Item an die Scuttersthoren een slot vermaict mit 3 slotelen, 4 placken. Item vermaict 7 sloten an die draeybomen mit 3 pijpslotels, 9 placken. Facit t'samen

22 sc 8 d

 

Item an die Coepoort een hangende slot vermaict mit een pijpslotel, 3 placken. Item an Sinte Jorysthoren dat slot vermaict, twie stuvers. Item twie hangende sloten gemaict mi raexen om die draeybomen, van 't stic 14 placken. Item noch van Sinte Jorysthoren gemaict een slotel, coste 2 placken. Facit t'samen

2 £ 6 sc 8 d

 

Item in den nuwe ramen twie blocksloten vermaict mit 2 slotelen, 4 placken. Item dair op 't ander eynde in den ramen 2 sloten vermaict mit 3 slotelen, 4 placken. Item an dat heck staende tusschen die Coepoort ende die ramen vermaict dat slot mit pijpslotels, 4 placken. Facit t'samen

16 sc

 

Item an die Reynsburgerpoort een pijpslot vermaict dat hangede an die grote duere mit een slotel 5 groot, facit

3 sc 4 d

 

 
Somma 5 £ 3 sc 4 d

 

148v

148v

Item bij Dirc Allairtsz voirscr. gemaict op die vangenisse twie bossloten mit scoeten an die dueren, 't stic 2 £, ende een tralie an die duer, 3 placken. Item noch aldair twie bossloten mit schoeten an die dueren, 't stic twie pont, ende een tralie an die duerr, drie placken. Item een schoet an die voirpoort, 3 groot. Item noch een bosseslot boven an die duer, 2 £. Item 4 hangende sloten an die stock, 't stic 14 placken. Facit al tesamen

14 £ 4 sc 8 d

 

Item gegeven Dirc Woutersz slotemaker van crammen verbesicht an dat tavereel dair mijn heer van Bourgoenjen ende mijn heer van Charlois in ghepictuyrt staet, twie placken, facit

2 sc 8 d

 

Item betailt Jan die smit van 200 clawieren gebesicht in die nuwe lijsten an die voirsael, 8 placken, facit

10 sc 8 d

 

 
Somma 10 sc 8 d

 

 

    149    

149

 

Uutgegeven om leyen om den drie toornen dairmede te decken

 

Item gecoft bij Symon Paidze als vestmeester t' 's-Hertogenbossche 38.000 halve leyen, soe als tot Dordrecht gheen leyen te coop noch te gecrigen en waren. Ende coste elc duysent van den halven leyen om 8 sc s2 d groot. Des isser opte oncoste gecomen van scipvracht van 's-Hertogenbosch tot Leyden toe, mits dat se tot Dordrecht versceept worden, op elc duysent 2 sc groot. Comt elc duysent tot Leyden te staen voir 10 sc 2 d groot. Facit in ponden van 15 placken

154 £ 10 sc 8 d

b

Item gegeven van den voirscr. leyen doe zij te Leyden quamen om die te doen drogen in der stede thoren

29 sc

 

Item hebben die vestmeesters overgenomen van Willem Jacopsz 2.000 halve leyen, elc duysent voir 10 sc 2 d groot, gelijc voirscr. is, facit

8 £ 2 sc 8 d

a

Item aldair noch gecoft 21.000 tafeletleyen, coste elc duysent 4 sc 1 d groot. Des is dairop te oncoste gecomen van scipvracht van 's-Hertogenboscch tot Leyden toe, soe sij T'ordrecht versceept worden, op elc duysent 12 groot. Comt elc duysent tot Leyden te staen vooir 5 sc 1 d, facit

42 £ 14 sc

 

Item want die scipper die der stede leyen 's-Hertogenbossch geladen hadde gehouden ende gehoeft wort tot Gorichem in den tolle aldair om hij dair bliven ende thoenen most, dairof hij clachtich is om zijn verleggelt te hebben ende want wit hem niet overgecomen en is. Soe en is hem dairoff niet vernoicht wair om die vestmeesteren dit hier setten tot een memorie om hem te vernoegen bij denghenen die over die voirwairden geweest hebben mitten minste dat men mit him overcomen mach; dairom hier uutgegeven

Niet

 

 
Somma 206 £ 16 sc 4 d

 

149v

149v

 

Om leyenagelen gegeven den groten toorn mede te decken ende andere

 

Item bij Volkairt die smit gelevert 24.000 leynagelen, elc duysent om 9 groot, facit

7 £ 4 sc

 

Item dieselve Volkairt heeft noch gelevert 6.000 stopnagelen, elc duysent om 10 groot, facit

2 £

 

Item van Willem Jacobsz gehadt 21.000 leynagelen, duysent voir 8 groot

5 £ 12 sc

 

Item van denselven Willem 500 leynagelen, elc hondert om 6 groot, facit

20 sc

 

Item bij Wouter die leydecker gelevert 2.000 leynagelen, duysent 10 groot, facit

13 sc 4 d

 

 
Somma 16 £ 9 sc 4 d

 

 

    150    

150

 

Om loot soudier ende cooper uutgegeven te verbesigen an den drie toornen ende anders in der stede werck hiernae bescreven

 

Item gecoft tegen coman Doe een rolle loots wegende 136 lb, 't hondert voir 40 placken, facit

3 £ 12 sc

 

Item tot Dordrecht gecoft drie rollen loots t'samen wegende 387 pont, coste elc hondert 35 placken. Item gegeven enen groten van wegen, 4 groot van vracht, enen groten om te sceep te doen ende enen groten van op te doen. Facit

9 £ 5 sc 4 d

 

Item noch tot Dordrecht gecoft 4 rollen loots ende wegen t'samen 573 lb, coste elc hondert 35 placken. Item gegeven van elke rolle te vracht ende wagegelt 1½ groten ende van scepe te doen enen groten. Facit

13 £ 14 sc

 

Item gecoft tegen Wouter die leydecker 262 lb loots, 't hondert voir 2 Wilhelmusscilden, den scilt 21 placken, verbesicht an 't pyshuys staende an den Stien, facit

7 £ 6 sc 8 d

 

Item gecoft tiegen Ghijsbrecht cannemaker 132 lb loots, gebesicht an den torenen, coste elc pont 7 d payments, facit

3 £ 17 sc

 

Item bij Wouter voirscr. gelevert 6 lb soudiers, verbesicht an 't pyshuys van der vangenisse ende an den toern, hem betailt voir elc pont soudeers enen braspennync, facit

10 sc

 

Item Ghijsbrecht cannemaker gegeven van 21 lb myn een vierendeel soudiers, 't pont enen braspennynck, facit

34 sc 7 d

 

Item gecoft bij Jacop Clementsz 56 lb rootcoopers, dair hij een voegel of maecte, staende opten thoren bij Jacop van Zonnevelts' molen, 't pondt om 4½ groot, facit

8 £ 8 sc

 

 
Somma 48 £ 7 sc 7 d

 

150v

150v

 

Van leydeckersloen uutgegeven als hiernae bescreven staet

 

Item heeft Wouter die leydecker mit hem derden ende enen operknecht gedect an Sinte Jorysthoren ende ander stedehuys twie dagen, hemluyden 'sdages gegeven 15 placken, facit

2 £

 

Item gegeven van aldair leyen te brengen 4 placken, facit

5 sc 4 d

 

Item Wouter voirscr. heeft mit hem derde gedect den groten toren staende bij Jacop van Zonnevelts' molen, diewelke toren hout 15 roeden en een quartier, dairvoir dat hem betailt is van elke roede 14 placken, facit

14 £ 4 sc 8 d

 

Item Jan die leydecker voirscr. betailt van overwerck van dat hij alle die veynsteren in den toern ende die ander canten van den thoern becleet heeft mit loot, ende van dat hij in de leveringe ende oversceepinge van den leyen zijne knechten gewrocht ende gearbeyt hebben tot Leyden 5 Rijnsche gulden, 't stic van 40 groot, facit

6 £ 13 sc 4 d

 

 
Somma 25 £ 3 sc 4 d

 

 

    151    

151

 

Uutgegeven van glasen te maken ende te stoppen als hiernae bescreven staet

 

Item in der stede huys dair die vierschair gehouden wort heeft Lam Pennync vermaict ende verlapt drie glasen, dair hij an verdient heeft 12 placken, facit

16 sc

 

Item in die wesemeesterscamer vermaict een raemglas dair een hont doir gecropen was, dairan verdient 5 placken ende anderen vermaict an glas 2 placken, facit t'samen

9 sc 4 d

 

Item op die paerts gemaict een nu glas van 2½ voet, die voet 3½ groot. Item noch dair vermaict een glas dat verloot wort van ses voet, die voet 14 pennyngen, facit t'samen

12 sc

 

Item heeft Lam Pennync gestopt op die afterraetcamer 16 ruyten. Item voir op die ganck gestopt 8 ruyten. Item voir op die sael 10 ruyten. Item op die ganck van die vestmeesterscamer 7 ruyten. Item op die paerts boven ende beneden 18 ruyten ende in den ramen 10 ruyten. Van elcke ruyt gegeven 3 groot, facit

17 sc 3 d

 

Item op die vangenisse gemaict 8te glasen die tesamen houden 11 voete, die voet 3½ groot, facit

1 £ 5 sc 8 d

 

Item heeft Lam Pennync voirscr. den vestmeestersknecht gelevert dat in der stede werc verbesicht is vier pont loots, 't pondt voir 7 d, facit

2 sc 4 d

 

Item op die Coepoort vermaict bij Lam die glasemaker twie glasen, dairan verdient 4 placken, facit

5 sc 4 d

 

 
Somma 4 £ 7 sc 11 d

 

151v

151v

 

Uutgegeven ende betailt den delvers ende gravers die gewrocht hebben an den Stien an dat erve van der galge ende an den bruggen ende vesten van der stede als hierna bescreven staet. Ende began in die weje voir Vastelavondt

 

Item Jan van der Heyde, van 't pyshuys op te delven an die Stien 1½ dach, 'sdages 3 placken, facit

6 sc

 

Item Louwe van der Poort, betailt van 4½ dach an 't pishuys te delven, 'sdages 6 groot, facit

18 sc

 

Item Jan die Zeelander, gegeven van dat pishuys te delven ende te graven 3½ dach, 'sdages 6 groot, facit

14 sc

 

Item Louwe voirscr. van die aerde van den pishuyse opten Stien te effenen ende schoen te maken 2 dagen, 'sdages gegeven 3 placken, facit

8 sc

 

Item Louwe voirscr. gewrocht op 't erve onder die galge om zant te dregen, soe men dair rechten soude, enen halven dach, facit

2 sc

 

Item Clais Vredricxz van enen halven dach

2 sc

 

Item Jan van der Heyde van enen halven dach

2 sc

 

Item Clais Banckwerck betailt op die selve tijt

1 sc 4 d

 

Item Heynric Dircxz gegeven van 4 dagen die hij aerde voerde van Vranck Willemszs' keldenair tot onder die galge, 'sdages 3 placken, facit

16 sc

 

Item noch Heynric voirscr. van 6 dagen aerde te voeren onder die galge, 'sdages 3 placken, facit

24 sc

 

Item Heynric voirscr. gegeven van 2 dagen die aerde te effenen onder die galge, 'sdages 3 placken, facit

8 sc

 

Item Willem Dircxz van twie dagen die aerde te effenen, 'sdages 6 groot, facit

8 sc

 

 
Summa 5 £ 9 sc 4 d

 

 

    152    

152

 

Delvers die gewrocht hebben ende die graften geschoten hebben om dat erve van der galge ende arbeytsluyde die die aerde droegen op 'tselve werck

 

Harman Willemsz, 4 dagen, 'sdages 6 groot, facit

16 sc

 

Aelbrecht Pietersz, 3 dagen, 'sdages 6 groot, facit

12 sc

 

Willem Dircxz, 3 dagen, 'sdages 6 groot, facit

12 sc

 

Michiel Jansz, 3½ dach, 'sdages 6 groot, facit

14 sc

 

Louwe 'op die poort', 4 dagen, 'sdages 6 groot, facit

16 sc

 

Clais Lapper, 4 dagen, 'sdages 6 groot, facit

16 sc

   

In die weke dairan

 

Louwe 'op die poort', 6 dagen, 'sdages 7 groot, facit

28 sc

 

Clais Lapper, 6 dagen, 'sdages 7 groot, facit

28 sc

 

Harman Willemsz, 6 dagen, 'sdages 7 groot, facit

28 sc

 

Willem Dircxz, 6 dagen, 'sdages 7 groot, facit

28 sc

 

Michiel Jansz, 6 dagen, 'sdages 7 groot, facit

28 sc

 

Aelbrecht Pietersz, 6 dagen, 'sdages 7 groot, facit

28 sc

 

Clais 'die licht', 5½ dach, 6 dagen, 'sdages 7 groot, facit

25 sc 8 d

 

Dirc Aerntsz, 6 dagen, 'sdages 7 groot, facit

28 sc

   

In die weke dairan

 

Lou 'op die poort', 2 dagen 3 quartier, 'sdages 7 groot, facit

12 sc 10 d

 

Clais Lapper, 2 dagen 3 quartier, 'sdages 7 groot, facit

12 sc 10 d

 

Harman Willemsz, 2 dagen 3 quartier, 'sdages 7 groot, facit

12 sc 10 d

 

Willem Dircxz, 2 dagen 3 quartier, 'sdages 7 groot, facit

12 sc 10 d

 

Michiel Jansz, 2 dagen 3 quartier, 'sdages 7 groot, facit

12 sc 10 d

 

Dirc Aerntsz, 2 dagen 3 quartier, 'sdages 7 groot, facit

12 sc 10 d

 

Wouter Claisz, 2 dagen 3 quartier, 'sdages 7 groot, facit

12 sc 10 d

 

 
Summa 20 £ 10 sc 4 d

 

152v

152v

 

In die weeck dairan

 

Lou 'op die poort', 4 dagen, 'sdages 7 groot, facit

18 sc 8 d

 

Clais Lapper, 4 dagen, 'sdages 7 groot, facit

18 sc 8 d

 

Harman Willemsz, 4 dagen, 'sdages 7 groot, facit

18 sc 8 d

 

Willem Dircxz, 4 dagen, 'sdages 7 groot, facit

18 sc 8 d

 

Michiel Jansz, 4 dagen, 'sdages 7 groot, facit

18 sc 8 d

 

Aelbrecht Pietersz, 4 dagen, 'sdages 7 groot, facit

18 sc 8 d

 

Dirc Aerntsz, 4 dagen, 'sdages 7 groot, facit

18 sc 8 d

 

Wouter Claisz, 4 dagen, 'sdages 7 groot, facit

18 sc 8 d

   

In die weeck dairan

 

Lou 'op die poort', 4½ dach, 'sdages 7 groot, facit

21 sc

 

Clais Lapper, 5 dagen, 'sdages 7 groot, facit

23 sc 4 d

 

Willem Dircxz, 4 dagen, 'sdages 7 groot, facit

18 sc 8 d

 

Wouter Claisz, 5 dagen, 'sdages 7 groot, facit

23 sc 4 d

   

Delvers die gewrocht hebben in die weeck voir Sinte Jacop an Thonisbrugge

 

Michiel Jansz, 1½ dach, 'sdages 7 groot, facit

7 sc

 

Jacop Aerntsz, 1½ dach, 'sdages 7 groot, facit

7 sc

   

In die weeck dairan an dieselve brugge

 

Michiel Jansz, 3 dagen, 'sdages 7 groot, facit

14 sc

 

Jacop Aerntsz, 3½ dach, 'sdages 7 groot, facit

16 sc 4 d

 

Mathijs, 2 dagen een quartier, 'sdages 7 groot, facit

10 sc 6 d

 

Pieter Jacopsz, 3 quartier, 'sdages ... , facit

3 sc 6 d

 

 
Summa 14 £ 14 sc

 

 

    153    

153

 

In die weeck dairan an die brugge voirscr.

 

Jacop Aerntsz, 4½ dach, 'sdages 7 groot, facit

21 sc 4 d

 

Louwe 'op die poort', 1 dach, facit

4 sc 8 d

 

Clais Lapper, enen dach, facit

4 sc 8 d

   

Delvers ende arbeytsluyden om die veste te effenen bij die Maren

 

Louwe 'die poortier', 5 dagen, 'sdages om 6 groot, facit

20 sc

 

Clais Lapper, 5 dagen, 'sdages om 6 groot, facit

20 sc

   

In die weke dairan

 

Louwe 'op die poort', 5 dagen, 'sdages om 6 groot, facit

20 sc

 

Clais Lapper, 5 dagen, 'sdages om 6 groot, facit

20 sc

   

In die weke dairan

 

Louwe voirscr., 3 dagen, 'sdages om 6 groot, facit

12 sc

 

Clais Lapper, 4 dagen, 'sdages om 6 groot, facit

16 sc

 

Hobbetgen, enen dach, facit

4 sc

   

In die weke na Pyncxster

 

Louwe 'op die poort', 3 dagen, 'sdages om 6 groot, facit

12 sc

 

Clais die Lapper, 3 dagen, 'sdages om 6 groot, facit

12 sc

 

Harman Willemsz, 3 dagen, 'sdages om 6 groot, facit

12 sc

 

Aelbrecht Pietersz, 3 dagen, 'sdages om 6 groot, facit

12 sc

 

 
Summa 9 £ 10 sc 8 d

 

153v

153v

 

Om die vesten schoen te maken ende is begonnen in die weke van Onser Vrouwendach Assumptio

 

Louwe 'die poorter', 4 dagen, 'sdages 6 groot, facit

16 sc

 

Clais Lapper, 4 dagen, 'sdages 6 groot, facit

16 sc

 

Jan Heynricxz, 4 dagen, 'sdages 6 groot, facit

16 sc

 

Willem Dircxz, 4 dagen, 'sdages 6 groot, facit

16 sc

 

Aelbrecht van der Vadt, 4 dagen, 'sdages 6 groot, facit

16 sc

 

Wouter Claisz, 1 dach, facit

4 sc

   

In die weke dairan

 

Louwe 'op die poort', 5 dagen, 'sdages 6 groot, facit

20 sc

 

Clais Lapper, 4 dagen, 'sdages 6 groot, facit

16 sc

 

Jan Heynricxz, 5 dagen, 'sdages 6 groot, facit

20 sc

 

Willem Dircxz, 5 dagen, 'sdages 6 groot, facit

20 sc

 

Aelbrecht van der Vadt, 5 dagen, 'sdages 6 groot, facit

20 sc

 

Wouter Claisz, 5 dagen, 'sdages 6 groot, facit

20 sc

   

In die weke dairan

 

Louwe 'op die poort', 4 dagen, 'sdages 6 groot, facit

16 sc

 

Clais Lapper, 5 dagen, 'sdages 6 groot, facit

20 sc

 

Jan Heynricxz, 5 dagen, 'sdages 6 groot, facit

20 sc

 

Willem Dircxz, 4 dagen, 'sdages 6 groot, facit

16 sc

 

Aelbrecht Vadt, 4 dagen, 'sdages 6 groot, facit

16 sc

 

Wouter Claisz, 4 dagen, 'sdages 6 groot, facit

16 sc

 

 
Summa 15 £ 4 sc

 

 

    154    

154

 

In die weke dairan in die vesten

 

Louwe voirscr., 4 dagen 1 quartier, 'sdages 6 groot, facit

17 sc

 

Clais Lapper, 4 dagen 1 quartier, 'sdages 6 groot, facit

17 sc

 

Jan Heynricxz, 4 dagen 1 quartier, 'sdages 6 groot, facit

17 sc

 

Willem Dircxz, 4 dagen 1 quartier, 'sdages 6 groot, facit

17 sc

 

Alebrecht Vadt, 4 dagen 1 quartier, 'sdages 6 groot, facit

17 sc

 

Wouter Claisz, 4 dagen 1 quartier, 'sdages 6 groot, facit

17 sc

   

In die weke dairan

 

Louwe 'op die poort', 4 dagen, 'sdages 6 groot, facit

16 sc

 

Clais Lapper, 4 dagen, 'sdages 6 groot, facit

16 sc

 

Jan Heynricxz, 4 dagen, 'sdages 6 groot, facit

16 sc

 

Willem Dircxz, 4 dagen, 'sdages 6 groot, facit

16 sc

 

Aelbrecht Vadt, 4 dagen, 'sdages 6 groot, facit

16 sc

 

Wouter Claisz, 4 dagen, 'sdages 6 groot, facit

16 sc

   

In die weke dairan

 

Aelbrecht Vadt, 2½ dach, 'sdages 6 groot, facit

10 sc

 

Louwe voirscr., enen dach, facit

4 sc

 

Clais Lapper, enen dach, facit

4 sc

   

In die weke dairan

 

Lou 'op die poort', 4 dagen, 'sdages 6 groot, facit

16 sc

 

Clais Lapper, 4 dagen, 'sdages 6 groot, facit

16 sc

 

Louwe 'op die poort' gegeven in die weke dairan van dat hij alle dingen vergaderde ende vrochte in den thoern, van enen dach 3 placken, facit

4 sc

 

 
Summa 12 £ 12 sc

 

154v

154v

 

Metselairs ende operluyden ende anderen die ghewrocht hebben an die Stien, an die toornen staende opten Rijn bij die Bostelbrugge ende bij Jacop van Zonnevelts' molen ende voirt an sommige poorten ende bruggen van der stede, geliken als hierna bescreven staet. Ende wort begonnen opten Askelwoensdach.

   

Eerst begonnen an die vangenisse

 

Item meester Martijn gewrocht an 't pyshuys van den Stien, 4 dagen, hem 'sdages gegeven 10 groot, facit

26 sc 8 d

 

Jan Pietersz, 4 dagen, 'sdages 9 groot, facit

24 sc

 

Kasijn, meester Martijsn' knecht, 4 dagen, 'sdages 8 groot, facit

21 sc 4 d

 

Geryt Hugenz, 4 dagen, 'sdages 10 groot, facit

26 sc 8 d

 

Pieter Buys, 4 dagen, 'sdages 10 groot, facit

26 sc 8 d

   

Operluyde die die voirscr. metselairs geopert hebben

 

Jan van der Heyde, 4 dagen, 'sdages 6 groot, facit

16 sc

 

'die stedehouder', 4 dagen, 'sdages 6 groot, facit

16 sc

 

Martijn Willemsz vestmeestersknecht, 5½ dach, 'sdages 4 groot, facit

14 sc 8 d

   

In die weke dairan na grote Vastelavont

 

Meester Martijn, 4 dagen, 'sdages 10 groot, facit

26 sc 8 d

 

Jan Pietersz, 4 dagen, 'sdages 9 groot, facit

24 sc

 

Kasijn, Martijns' knecht, 4½ dagh, 'sdages 8 groot, facit

24 sc

 

Geryt Hugenz, 4½ dach, 'sdages 10 groot, facit

30 sc

 

Pieter Buyse, 4½ dach, 'sdages 10 groot, facit

30 sc

 

 
Summa 15 £ 6 sc 8 d

 

 

    155    

155

 

Operluyde in die weeck

 

Jan van der Heyde, 5 dagen, 'sdages 6 groot, facit

20 sc

 

'die stedehouder', 5 dagen, 'sdages 6 groot, facit

20 sc

 

Martijn Willemsz, 6 dagen, 'sdages 2 placken, facit

16 sc

 

Item Geryt Hugenz ende Pieter Buyse mit enen operknecht hebben gewrocht an der stede wagehuys om die gote van der keldenair te maken ende waeren dairover tesamen enen halven dach, hemluyden t'samen betailt 5 placken, facit

6 sc 8 d

 

Item in die weke dairan gegeven Jan Pietersz ende Casijn, meester Martijns' knecht van dat pyshuys te pleysteren an die vangenisse, van een quartier 'sdages 5 groot, facit

3 sc 4 d

 

Item Martijn Willemsz van enen dach twie placken, facit

2 sc 8 d

 

Item Martijn Willemsz der vestmeesteren knecht gegeven van vijf dagen soe men een deel aerde onder die galge voirde, soe die quam uut Vranck Willemszs' keldenair om dat lant dair te hogen 10 placken, facit

13 sc 4 d

 

 
Summa 4 £ 2 sc

 

155v

155v

 

Metselairs, stienhouwers ende operluyden die gewrocht hebben an den drie toornen, begonnen nae Beloken Pynxster

 

Martijn stienhouwer, 4 dagen, 'sdages 10 groot, facit

26 sc 8 d

 

Kasijn, zijn knecht, 4 dagen, 'sdages 9 groot, facit

24 sc

 

Pieter Costijnsz, 4 dagen, 'sdages 10 groot, facit

26 sc 8 d

 

Aernt stienhouwer, 4 dagen, 'sdages 10 groot, facit

26 sc 8 d

 

Pieter Buyse, 4 dagen, 'sdages 10 groot, facit

26 sc 8 d

 

Geryt Hugenz, 4 dagen, 'sdages 10 groot, facit

26 sc 8 d

 

Coppen Bout, 4 dagen, 'sdages 10 groot, facit

26 sc 8 d

 

Pieter van Aken, 4 dagen, 'sdages 10 groot, facit

26 sc 8 d

 

Harman van Aken, 4 dagen, 'sdages 10 groot, facit

26 sc 8 d

 

Martijn van Aken, 4 dagen, 'sdages 6 groot, facit

16 sc

 

Martijn Willemsz als knecht, 4 dagen, 'sdages 4 groot, facit

10 sc 8 d

   

Operluyden in die weke

 

'die stedehouder', 4 dagen, 'sdages 7 groot, facit

18 sc 8 d

 

Clais Colijn, 4 dagen, 'sdages 7 groot, facit

18 sc 8 d

 

Jan van der Heye, 4 dagen, 'sdages 7 groot, facit

18 sc 8 d

 

Pieter Schoemaker, 3½ dach, 'sdages 7 groot, facit

16 sc 4 d

   

Metselairs ende stienhouwers die gewrocht hebben an den voirscr. toernen in die weke dairan

 

Martijn stienhouwer, 6 dagen, 'sdages 10 groot, facit

40 sc

 

Kasijn, zijn knecht, 6 dagen, 'sdages 9 groot, facit

36 sc

 

Pieter van Aken, 6 dagen, 'sdages 10 groot, facit

40 sc

 

Martijn van Aken, 6 dagen, 'sdages 6 groot, facit

24 sc

 

Harman van Aken, 5½ dach,'sdages 10 groot, facit

36 sc 8 d

 

Aernt stienhouwer, 6 dagen, 'sdages 10 groot, facit

40 sc

 

Pieter Costijnsz, 6 dagen, 'sdages 10 groot, facit

40 sc

 

Geryt Hugenz, 5 dagen, 'sdages 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Pieter Buyse, 6 dagen, 'sdages 10 groot, facit

40 sc

 

 
Summa 33 £ 4 sc

 

 

    156    

156

Coppen Bout, 6 dagen, 'sdages 10 groot, facit

40 sc

 

Aernt Ram, 4 dagen, 'sdages 9 groot, facit

24 sc

 

Jacop Ewoutsz, 3½ dach, 'sdages 10 groot, facit

23 sc 4 d

 

Boen Jansz, 3 dagen, 'sdages 10 groot, facit

20 sc

 

Jan Heynricxz stienvoerder, 3 dagen, 'sdages 10 groot, facit

20 sc

 

Martijn Willemsz als knecht, 6 dagen, 'sdages 10 groot, facit

16 sc

   

Operluyde in dieselve weke

 

'die stedehouder', 6 dagen, 'sdages 7 groot, facit

28 sc

 

Clais Colijn, 6 dagen, 'sdages 7 groot, facit

28 sc

 

Pieter Schoemaker, 6 dagen, 'sdages 7 groot, facit

28 sc

 

Jacop Tant, 3 dagen, 'sdages 7 groot, facit

14 sc

 

Pieter Carnemelc, 3 dagen, 'sdages 7 groot, facit

14 sc

 

Jan van der Heye, 3 dagen, 'sdages 7 groot, facit

14 sc

 

Jan Elmersz, ½ dach, facit

2 sc 4 d

   

Metselairs ende stienhouwers in die weke dairan

 

Meester Martijn stienhouwer, 3 dagen, 'sdages 10 groot, facit

20 sc

 

Heynric stienhouwer, 3 dagen, 'sdages 10 groot, facit

20 sc

 

Aernt stienhouwer, 3 dagen, 'sdages 10 groot, facit

20 sc

 

Pieter van Aken, 3 dagen, 'sdages 10 groot, facit

20 sc

 

Martijn van Aken, 3 dagen, 'sdages 6 groot, facit

12 sc

 

Casijn, 3 dagen, 'sdages 9 groot, facit

20 sc

 

Pieter Costijnsz, 3 dagen myn 1 quartier, 'sdages 10 groot, facit

18 sc 4 d

 

Jan Gerytsz, 2 dagen myn 1 quartier, 'sdages 10 groot, facit

11 sc

 

Jans' voirscr. jonc, 1 dach 3 quartier, 'sdages 6 groot, facit

7 sc

 

Pieter Buyse, 2 dagen 3 quartier, 'sdages 10 groot, facit

18 sc 4 d

 

 
Summa 21 £ 16 sc 4 d

 

156v

156v

Coppen Bout, 3 dagen myn 1 quartier, 'sdages 10 groot, facit

18 sc 4 d

 

Boen Jansz, 2½ dach, 'sdages 10 groot, facit

16 sc 8 d

 

Aernt Ram, 3 dagen myn 1 quartier, 'sdages 9 groot, facit

16 sc 8 d

 

Harman van Aken, 3 dagen, 'sdages 9 groot, facit

18 sc

 

Martijn Willemsz voirscr., 3 dagen, 'sdages 4 groot, facit

8 sc

   

Operluyde in die selve weke

 

'die stedehouder', 3 dagen, 'sdages 7 groot, facit

14 sc

 

Pieter Schoemaker, 2 dagen 3 quartier, 'sdages 7 groot, facit

12 sc 10 d

 

Clais Colijn, 3 dagen, 'sdages 7 groot, facit

14 sc

 

Jacop Tant, 3 dagen, 'sdages 7 groot, facit

14 sc

 

Pieter Carnemelc, 3 dagen myn 1 quartier, facit

12 sc 10 d

 

Dirc Duyker, 2 dagen myn 1 quartier, 'sdages 7 groot, facit

8 sc 2 d

   

Metselairs ende stienhouwers in die weke dairan

 

Martij stienhouwer, 3½ dach, 'sdages 10 groot, facit

23 sc 4 d

 

Aernt stienhouwer, 3½ dach, 'sdages 10 groot, facit

23 sc 4 d

 

Pieter van Aken, 3½ dach, 'sdages 10 groot, facit

23 sc 4 d

 

Martijn zijn zoen, 3½ dach, 'sdages 6 groot, facit

14 sc

 

Pieter Costijnsz, 3½ dach, 'sdages 10 groot, facit

23 sc 4 d

 

Pieter Buyse, 3½ dach, 'sdages 10 groot, facit

23 sc 4 d

 

Geryt Hugenz, 2½ dach, 'sdages 10 groot, facit

16 sc 8 d

 

Boen Jansz, 3½ dach, 'sdages 10 groot, facit

23 sc 4 d

 

Coppen Bout, 3½ dach, 'sdages 10 groot, facit

23 sc 4 d

 

Aernt Ram, 2½ dach, 'sdages 9 groot, facit

15 sc

 

Harman van Aken, 2½ dach, 'sdages 9 groot, facit

15 sc

 

Willem Coppijnsz, 3½ dach, 'sdages 9 groot, facit

21 sc

 

Casijn, 3½ dach, 'sdages 9 groot, facit

21 sc

 

Martijn Willemsz knecht, 4 dagen, 'sdages 4 groot,

10 sc 8 d

 

 
Summa 21 £ 10 sc

 

 

    157    

157

Pieter van Aken ende Pieter Buyse van dat sij van eerst steygerden, elcx enen dach, elc gegeven 10 groot, facit

13 sc 4 d

 

Item Martijn van Aken ende Pieter die operman, dat zij mede steygerden elcx enen dach, hem elcx gegeven 6 groot, facit

8 sc

   

Operluyden in dieselve weke

 

'die stedehouder', 3½ dach, 'sdages om 7 groot, facit

16 sc 4 d

 

Pieter Carnemelc, 3½ dach, 'sdages om 7 groot, facit

16 sc 4 d

 

Clais Colijn, 3½ dach, 'sdages om 7 groot, facit

16 sc 4 d

 

Jacop Tant, 3½ dach, 'sdages om 7 groot, facit

16 sc 4 d

 

Dirck Duyker, 3½ dach, 'sdages om 7 groot, facit

16 sc 4 d

 

Pieter Schoemaker, 3½ dach, 'sdages om 7 groot, facit

16 sc 4 d

   

Metselairs ende stienhouwers in die weke dair

 

Martijn stienhouwer, 6 dagen, 'sdages 10 groot, facit

40 sc

 

Aernt stienhouwer, 6 dagen, 'sdages 10 groot, facit

40 sc

 

Geryt Hugenz, 6 dagen, 'sdages 10 groot, facit

40 sc

 

Pieter Buyse, 6 dagen, 'sdages 10 groot, facit

40 sc

 

Pieter van Aken, 6 dagen, 'sdages 10 groot, facit

40 sc

 

Pieter Costijnsz, 6 dagen, 'sdages 10 groot, facit

40 sc

 

Coppen Bout, 6 dagen, 'sdages 10 groot, facit

40 sc

 

Boen Jansz, 6 dagen, 'sdages 10 groot, facit

40 sc

 

Willem Coppenz, 6 dagen, 'sdages 9 groot, facit

36 sc

 

Harman van Aken, 6 dagen, 'sdages 9 groot, facit

36 sc

 

Aernt Ram, 6 dagen, 'sdages 9 groot, facit

36 sc

 

Jan Pietersz, 2 dagen, 'sdages 8 groot, facit

10 sc 8 d

 

Casijn, 5 dagen, 'sdages 9 groot, facit

30 sc

 

Martijn van Aken, 6 dagen, 'sdages 6 groot, facit

24 sc

 

Martijn die vestmeestersknecht, 6 dagen, 'sdages 4 groot, facit

16 sc

 

 
Summa 31 £ 8 sc

 

157v

157v

'die stedehouder', 6 dagen, 'sdages 7 groot, facit

28 sc

 

Pieter Schoemaker, 6 dagen, 'sdages 7 groot, facit

28 sc

 

Clais Colijn, 6 dagen, 'sdages 7 groot, facit

28 sc

 

Jacop Tant, 6 dagen, 'sdages 7 groot, facit

28 sc

 

Pieter Carnemelc, 6 dagen, 'sdages 7 groot, facit

28 sc

 

Dirc Duycker, 6 dagen, 'sdages 7 groot, facit

28 sc

 

Jan van der Heye, 3 dagen, 'sdages 7 groot, facit

14 sc

   

Metselairs ende stienhouwers in die weke dairan

 

Martijn stienhouwer, 6 dagen, 'sdages 10 groot, facit

40 sc

 

Pieter Costijnsz, 6 dagen, 'sdages 10 groot, facit

40 sc

 

Geryt Hugenz, 6 dagen, 'sdages 10 groot, facit

40 sc

 

Pieter Buyse, 6 dagen, 'sdages 10 groot, facit

40 sc

 

Pieter van Aken, 6 dagen, 'sdages 10 groot, facit

40 sc

 

Coppen Bout, 6 dagen, 'sdages 10 groot, facit

40 sc

 

Boen Jansz, 6 dagen, 'sdages 10 groot, facit

40 sc

 

Aernt stienhouwer, 6 dagen, 'sdages 10 groot, facit

40 sc

 

Harman van Aken, 6 dagen, 'sdages 9 groot, facit

36 sc

 

Aernt Ram, 6 dagen, 'sdages 9 groot, facit

36 sc

 

Martijn van Aken, 6 dagen, 'sdages 6 groot, facit

24 sc

 

Willem Coppijnz, 2 dagen, 'sdages 10 groot, facit

13 sc 4 d

 

Jan Pietersz, 6 dagen, 'sdages 8 groot, facit

32 sc

 

Heynrick Wick, 4 dagen, 'sdages 9 groot, facit

24 sc

 

Martijn die vestmeestersknecht, 6 dagen, 'sdages 4 groot, facit

16 sc

 

Jan Gerytsz, 1½ dach, 'sdages 4 groot, facit

4 sc

 

 
Summa 34 £ 7 sc 4 d

 

 

    158    

158

 

Operluyde in die voirscr. weke

 

'die stedehouder', 6 dagen, 'sdages 7 groot, facit

28 sc

 

Pieter Schoemaker, 6 dagen, 'sdages 7 groot, facit

28 sc

 

Clais Colijn, 6 dagen, 'sdages 7 groot, facit

28 sc

 

Jacop Tant, 6 dagen, 'sdages 7 groot, facit

28 sc

 

Dirc Duycker, 6 dagen, 'sdages 7 groot, facit

28 sc

 

Pieter Carnemelc, 6 dagen, 'sdages 7 groot, facit

28 sc

 

Jan van der Heye, 6 dagen, 'sdages 7 groot, facit

28 sc

   

Metselairs ende stienhouwers in die weke dairan

 

Martijn stienhouwer, 4 dagen, 'sdages 10 groot, facit

26 sc 8 d

 

Pieter Costijnsz, 4 dagen, 'sdages 10 groot, facit

26 sc 8 d

 

Heynric stienhouwer, 3 dagen, 'sdages 10 groot, facit

20 sc

 

Aernt stienhouwer, 3½ dach, 'sdages 10 groot, facit

23 sc 4 d

 

Pieter van Aken, 4 dagen, 'sdages 10 groot, facit

26 sc 8 d

 

Geryt Hugenz, 4 dagen, 'sdages 10 groot, facit

26 sc 8 d

 

Pieter Buyse, 4 dagen, 'sdages 10 groot, facit

26 sc 8 d

 

Coppen Bout, 4 dagen, 'sdages 10 groot, facit

26 sc 8 d

 

Boen Jansz, 4 dagen, 'sdages 10 groot, facit

26 sc 8 d

 

Willem Coppijnsz, 2½ dach, 'sdages 10 groot, facit

16 sc 8 d

 

Heynric Wist, 4 dagen, 'sdages 9 groot, facit

24 sc

 

Aernt Ram, 4 dagen, 'sdages 9 groot, facit

24 sc

 

Jan stienvoerre, 4 dagen, 'sdages 9 groot, facit

24 sc

 

Olevier, 4 dagen, 'sdages 9 groot, facit

24 sc

 

Jan Pietersz, 4 dagen, 'sdages 8 groot, facit

21 sc 4 d

 

Martijn van Aken, 4 dagen, 'sdages 6 groot, facit

16 sc

 

Harman van Aken, 4 dagen, 'sdages 10 groot, facit

26 sc 8 d

 

Martijn die vestmeestersknecht, 4 dagen, 'sdages 4 groot, facit

10 sc 8 d

 

 
Summa 30 £ 13 sc 4 d

 

158v

158v

 

Operluyde in die voirscr. weke

 

'die stedehouder', 3½ dach, 'sdages 7 groot, facit

16 sc 4 d

 

Pieter Schoemaker, 4 dagen, 'sdages 7 groot, facit

18 sc 8 d

 

Clais Colijn, 4 dagen, 'sdages 7 groot, facit

18 sc 8 d

 

Dirc Duycker, 4 dagen, 'sdages 7 groot, facit

18 sc 8 d

 

Jan van der Heye, 4 dagen, 'sdages 7 groot, facit

18 sc 8 d

 

Pieter Carnemelc, 4 dagen, 'sdages 7 groot, facit

18 sc 8 d

 

Jacop Tant, 4 dagen, 'sdages 7 groot, facit

18 sc 8 d

   

Metselairs ende stienhouwers in die weke dairan

 

Martijn stienhouwer, 5 dagen, 'sdages 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Heynric stienhouwer, 5 dagen, 'sdages 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Aernt stienhouwer, 5 dagen, 'sdages 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Pieter van Aken, 5 dagen, 'sdages 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Pieter Costijnsz, 5 dagen, 'sdages 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Geryt Hugenz, enen dach, 'sdages 10 groot, facit

6 sc 8 d

 

Pieter Buyse, enen dach, 'sdages 10 groot, facit

6 sc 8 d

 

Coppen Bout, 5 dagen, 'sdages 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Boen Jansz, 5 dagen, 'sdages 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Harman van Aken, 5 dagen, 'sdages 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Willem Coppen, 5 dagen, 'sdages 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Aernt Ram, 5 dagen, 'sdages 9 groot, facit

30 sc

 

Heynric Wist, 5 dagen, 'sdages 9 groot, facit

30 sc

 

Jan Stienvoerre, 3½ dach, 'sdages 9 groot, facit

21 sc

 

Jan Pietersz, 5 dagen, 'sdages 8 groot, facit

26 sc 8 d

 

Martijn van Aken, 5 dagen, 'sdages 6 groot, facit

20 sc

 

Martijn die vestmeestersknecht, 5 dagen, 'sdages 4 groot, facit

13 sc 4 d

 

 
Summa 29 £ 2 sc 8 d

 

 

    159    

159

 

Operluyde in die voirscr. weke

 

'die stedehouder', enen dach, 'sdages 7 groot, facit

4 sc 8d

 

Pieter Schoemaker, 5 dagen, 'sdages 7 groot, facit

23 sc 4 d

 

Clais Colijn, 5 dagen, 'sdages 7 groot, facit

23 sc 4 d

 

Dirc Duycker, 5 dagen, 'sdages 7 groot, facit

23 sc 4 d

 

Jan van der Heye, 5 dagen, 'sdages 7 groot, facit

23 sc 4 d

 

Pieter Carnemelc, 5 dagen, 'sdages 7 groot, facit

23 sc 4 d

 

Jacop Tant, 5 dagen, 'sdages 7 groot, facit

23 sc 4 d

   

Metselairs ende stienhouwers in die weeck dairan ende is die weeck van Sinte Louwerys

 

Martijn stienhouwer, 5 dagen, 'sdages 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Pieter van Aken, 5 dagen, 'sdages 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Pieter Costijnsz, 5 dagen, 'sdages 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Boen Jansz, 5 dagen, 'sdages 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Harman van Aken, 5 dagen, 'sdages 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Willem Coppijnsz, 4 dagen, 'sdages 10 groot, facit

26 sc 8 d

 

Geryt Hugenz, enen dach, 'sdages 10 groot, facit

6 sc 8 d

 

Pieter Buyse, enen dach, 'sdages 10 groot, facit

6 sc 8 d

 

Coppen Bout, 5 dagen, 'sdages 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Aernt Ram, 5 dagen, 'sdages 9 groot, facit

30 sc

 

Jan Pietersz, 5 dagen, 'sdages 8 groot, facit

26 sc 8 d

 

Heynric Wyst, 5 dagen, 'sdages 9 groot, facit

30 sc

 

Jan Stienvoerre, 5 dagen, 'sdages 9 groot, facit

30 sc

 

Geryt Aerntsz, 2 dagen, 'sdages 9 groot, facit

12 sc

 

Martijn van Aken, 5 dagen, 'sdages 6 groot, facit

20 sc

 

Martijn vestmeestersknecht, vijff dagen, 'sdages 4 groot, facit

13 sc 4 d

 

 
Summa 27 £ 10 sc

 

159v

159v

Pieter Schoemaker, 5 dagen, 'sdages 7 groot, facit

23 sc 4 d

 

Clais Colijn, 5 dagen, 'sdages 7 groot, facit

23 sc 4 d

 

Dirc Duycker, 5 dagen, 'sdages 7 groot, facit

23 sc 4 d

 

Jan van der Heye, 5 dagen, 'sdages 7 groot, facit

23 sc 4 d

 

Pieter Carnemelc, 5 dagen, 'sdages 7 groot, facit

23 sc 4 d

 

Jacop Tant, 5 dagen, 'sdages 7 groot, facit

23 sc 4 d

 

'die stedehouwer', enen dach 1 quartier, 'sdages 7 groot, facit

5 sc 10 d

   

Metselairs ende stienhouwers in die weke dairan

 

Martijn stienhouwer, 4 dagen, 'sdages 10 groot, facit

26 sc 8 d

 

Heynric stienhouwer, 2 dagen, 'sdages 10 groot, facit

26 sc 8 d

 

Aernt stienhouwer, 2 dagen, 'sdages 10 groot, facit

13 sc 4 d

 

Pieter Costijnsz, ½ dach, 'sdages 10 groot, facit

13 sc 4 d

 

Coppen Bout, 4 dagen, 'sdages 10 groot, facit

26 sc 8 d

 

Boen Jansz, 4 dagen, 'sdages 10 groot, facit

26 sc 8 d

 

Willem Coppijnsz, 4 dagen, 'sdages 10 groot, facit

26 sc 8 d

 

Harman van Aken, 4 dagen, 'sdages 10 groot, facit

26 sc 8 d

 

Geryt Aerntsz, ½ dach van

3 sc

 

Steven Heyricxz, enen dach, 5 groot, facit

3 sc 4 d

 

Geryt Hugenz, 4 dagen, 'sdages 10 groot, facit

26 sc 8 d

 

Martijn vestmeestersknecht, 4 dagen, 'sdages 4 groot, facit

10 sc 8 d

   

Operluyde in dieselve weke

 

'die stedehouder', 4 dagen, 'sdages 7 groot, facit

18 sc 8 d

 

Jan van der Heye, 4 dagen, 'sdages 7 groot, facit

18 sc 8 d

 

Pieter Carnemelc, 4 dagen, 'sdages 7 groot, facit

18 sc 8 d

 

Clais Colijn, ½ dach van

2 sc 4 d

 

Jacop Tant, enen dach, 7 groot, facit

4 sc 8 d

 

Pieter Schoemaker, 4 dagen, 'sdages 7 groot, facit

18 sc 8 d

 

 
Summa 21 £ 14 sc 6 d

 

 

    160    

160

 

Metselairs in die weke dairan

 

Meester Martijn stienhouwer, 5 dagen, 'sdages 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Heynric stienhouwer, 5 dagen, 'sdages 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Geryt Hugenz, 4 dagen, 'sdages 10 groot, facit

26 sc 8 d

 

Coppen Bout, 5 dagen, 'sdages 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Boen Jansz, 5 dagen, 'sdages 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Willem Coppenz, 5 dagen, 'sdages 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Harman van Aken, 5 dagen, 'sdages 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Aernt Ram, 4½ dach, 'sdages 9 groot, facit

27 sc

 

Jan Pietersz, 5 dagen, 'sdages 8 groot, facit

26 sc 8 d

 

Geryt Aerntsz, 4½ dach, 'sdages 9 groot, facit

27 sc

 

Jan Gerytsz, 3 dagen, 'sdages 10 groot, facit

20 sc

 

Jan Gerytsz, 3 dagen, 'sdages 5 groot, facit

10 sc

 

Steven Heynricxz, 5 dagen, 'sdages 5 groot, facit

16 sc 8 d

 

Martijn der vestmeestersknecht, 5 dagen, 'sdages 4 groot, facit

13 sc 4 d

   

Operluyden in die voirscr. Weke

 

'die stedehouder', 4 dagen, 'sdages 7 groot, facit

18 sc 8 d

 

Jan van der Heye, 5 dagen, 'sdages 7 groot, facit

23 sc 4 d

 

Pieter Carnemelc, 5 dagen, 'sdages 7 groot, facit

23 sc 4 d

 

Jacop Tant, 5 dagen, 'sdages 7 groot, facit

23 sc 4 d

 

Pieter Schoemaker, 5 dagen, 'sdages 7 groot, facit

23 sc 4 d

 

Clais Colijn,4½ dach, 'sdages 7 groot, facit

21 sc

 

IJsbrant die operman, 3 dagen, 'sdages 7 groot, facit

14 sc

 

 
Summa 25 £ 14 sc 4 d

 

160v

160v

Martijn stienhouwer, 5 dagen, 'sdages 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Heynric stienhouwer, 5 dagen, 'sdages 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Aernt stienhouwer, 3½ dach, 'sdages 10 groot, facit

23 sc 4 d

 

Geryt Hugenz, 3½ dach, 'sdages 10 groot, facit

23 sc 4 d

 

Pieter Buyse, 4½ dach, 'sdages 10 groot, facit

30 sc

 

Pieter Costijnsz, 5 dagen, 'sdages 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Coppen Bout, 5 dagen, 'sdages 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Boen Jansz, 5 dagen, 'sdages 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Willem Coppen, 5 dagen, 'sdages 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Harman van Aken, 5 dagen, 'sdages 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Aernt Ram, 5 dagen, 'sdages 9 groot, facit

30 sc

 

Jan Gerytsz, 5 dagen, 'sdages 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Jan voirscr. zoen, 5 dagen, 'sdages om 5 groot, facit

16 sc 8 d

 

Jan Pietersz, 5 dagen, 'sdages 8 groot, facit

26 sc 8 d

 

Florys Nellen, 5 dagen, 'sdages 9 groot, facit

30 sc

 

Geryt Aerntsz, 5 dagen, 'sdages 9 groot, facit

30 sc

 

Steven Heynricxz, 5 dagen, 'sdages om 5 groot, facit

16 sc 8 d

 

Jan steinhouwer, 3½ dach, 'sdages 10 groot, facit

23 sc 4 d

 

Martijn Willemsz vestmeestersknecht, 5 dagen, 'sdages 2 placken, facit

13 sc 4 d

   

Operluyde in die voirscr. weke

 

Pieter Schoemaker, 5 dagen, 'sdages 7 groot, facit

23 sc 4 d

 

Clais Colijn, 5 dagen, 'sdages 7 groot, facit

23 sc 4 d

 

Dirc Duycker, 5 dagen, 'sdages 7 groot, facit

23 sc 4 d

 

Jan van der Heye, 5 dagen, 'sdages 7 groot, facit

23 sc 4 d

 

Pieter Carnemelc, 5 dagen, 'sdages 7 groot, facit

23 sc 4 d

 

Jacop Tant, 5 dagen, 'sdages 7 groot, facit

23 sc 4 d

 

'die stedehouder', 3½ dach, 'sdages 7 groot, facit

16 sc 4 d

 

 
Summa 34 £ 6 sc 4 d

 

 

    161    

161

 

Metselairs ende steenhouwers in die weke dairan

 

Martijn stienhouwer, 6 dagen, 'sdages 10 groot, facit

40 sc

 

Heynric stienhouwer, 6 dagen, 'sdages 10 groot, facit

40 sc

 

Jan stienhouwer, 6 dagen, 'sdages 10 groot, facit

40 sc

 

Geryt Hugenz, 6 dagen, 'sdages 10 groot, facit

40 sc

 

Pieter Buyse, 4 dagen, 'sdages 10 groot, facit

26 sc 8 d

 

Coppen Bout, 4 dagen, 'sdages 10 groot, facit

26 sc 8 d

 

Boen Jansz, 4 dagen, 'sdages 10 groot, facit

26 sc 8 d

 

Harman van Aken, 4 dagen, 'sdages 10 groot, facit

26 sc 8 d

 

Geryt Aerntsz, 4 dagen, 'sdages 9 groot, facit

24 sc

 

Steven Heynricxz, 6 dagen, 'sdages 5 groot, facit

20 sc

 

Martijn Willemsz voirn., 6 dagen, 'sdages 4 groot, facit

16 sc

   

Operluyde in die voirscr. weke

 

'die stedehouder', 6 dagen, 'sdages 7 groot, facit

28 sc

 

Dirck Duycker, 2 dagen, 'sdages 7 groot, facit

9 sc 4 d

 

Pieter Carnemelc, 4 dagen, 'sdages 7 groot, facit

18 sc 8 d

 

Pieter Schoemaker, 4 dagen, 'sdages 7 groot, facit

18 sc 8 d

 

Jacop Tant, 4 dagen, 'sdages 7 groot, facit

18 sc 8 d

 

 
Summa 21 £

 

161v

161v

 

Metselairs ende stienhouwers in die weke dairan

 

Martijn stienhouwer, 5 dagen, 'sdages 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Heynric stienhouwer, 5 dagen, 'sdages 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Geryt Hugenz, 4 dagen, 'sdages 10 groot, facit

28 sc 4 d

 

Pieter Buyse, 4 dagen, 'sdages 10 groot, facit

28 sc 4 d

 

Coppen Bout, 4 dagen, 'sdages 10 groot, facit

28 sc 4 d

 

Boen Jansz, 5 dagen, 'sdages 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Harman van Aken, 5 dagen, 'sdages 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Geryt Aerntsz, 5 dagen, 'sdages 9 groot, facit

30 sc

 

Steven Heynricxz, 5 dagen, 'sdages 5 groot, facit

16 sc 8 d

 

Martijn Willemsz voirscr., 5 dagen, 'sdages 4 groot, facit

13 sc 4 d

   

Operluyde in die voirscr. weke

 

'die stedehouder', 4 dagen, 'sdages 7 groot, facit

18 sc 8 d

 

Pieter Carnemelc, 4 dagen 3 quartier, 'sdages 7 groot, facit

22 sc 2 d

 

Pieter Schoemaker, 5 dagen, 'sdages 7 groot, facit

23 sc 4 d

 

Jacop Tant, enen dach, facit

4 sc 8 d

 

Jan van der Heye, 4 dagen, 'sdages 7 groot, facit

18 sc 8 d

 

    162    

162

 

Metselairs in die weeck dairan

 

Meester Martijn, 4 dagen, 'sdages 10 groot, facit

26 sc 8 d

 

Heynric stienhouwer, 4 dagen, 'sdages 10 groot, facit

26 sc 8 d

 

Steven zijn soen, 4 dagen, 'sdages 5 groot, facit

13 sc 4 d

 

Geryt Hugenz, 3½ dach, 'sdages 10 groot, facit

23 sc 4 d

 

Pieter Buyse, 3½ dach, 'sdages 10 groot, facit

23 sc 4 d

 

Boen Jansz, 3½ dach, 'sdages 10 groot, facit

23 sc 4 d

 

Harman van Aken, 1½ dach, 'sdages 9 groot, facit

10 sc

 

Geryt Aerntsz, 1½ dach, 'sdages 9 groot, facit

10 sc

 

Martijn die vestmeestersknecht, 4 dagen, 'sdages 4 groot, facit

10 sc 8 d

   

Operluyde in dieselve weke

 

'die stedehouder', 4 dagen, 'sdages 7 groot, facit

18 sc 8 d

 

Jan van der Heye, 2 dagen, 'sdages 7 groot, facit

9 sc 4 d

   

Metselairs in weke dairan

 

Meester Martijn, 6 dagen, 'sdages 10 groot, facit

40 sc

 

Heynric stienhouwer, 6 dagen, 'sdages 10 groot, facit

40 sc

 

Geryt Aerntsz, 6 dagen, 'sdages 9 groot, facit

36 sc

 

Steven Heynricxz, 6 dagen, 'sdages 10 groot, facit

20 sc

 

Martijn die vestmeestersknecht, 6 dagen, 'sdages 4 groot, facit

16 sc

   

Operluyde in dieselve weke

 

Jan van der Heye, 6 dagen, 'sdages 7 groot, facit

28 sc

 

 
Summa 18 £ 4 sc 4 d

 

162v

162v

 

Metselairs in die weke dairan

 

Meester Martijn, 5 dagen, 'sdages 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Heynric stienhouwer, 5 dagen, 'sdages 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Steven zijn soen, 5 dagen, 'sdages 5 groot, facit

16 sc 8 d

 

Coppen Bout, 2 dagen, 'sdages 10 groot, facit

13 sc 4 d

 

Geryt Aerntsz, 4 dagen, 'sdages 9 groot, facit

24 sc

 

Martijn die vestmeestersknecht, 5 dagen, 'sdages 4 groot, facit

13 sc 4 d

   

Operluyde in dieselve weke

 

Jan van der Heye, 5 dagen, 'sdages 7 groot, facit

23 sc 4 d

 

Matheus Claisz, 2 dagen, 'sdages 7 groot, facit

9 sc 4 d

   

Metselairs in die weke dairan ende was nae Sinte Victoir, gewrocht an die schoirstienen van den toirnen ende an die Hogewoirtsbrug

 

Meester Martijn, 5 dagen, 'sdages 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Heynric stienvoerre, 5 dagen, 'sdages 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Steven sijn soen, 5 dagen, 'sdages 5 groot, facit

16 sc 8 d

 

Geryt Aerntsz, 4 dagen, 'sdages 9 groot, facit

24 sc

 

Geryt Hugenz, 1 dach, 'sdages 10 groot, facit

6 sc 8 d

 

Pieter Buyse, 1½ dach, 'sdages 10 groot, facit

10 sc

 

Martijn Willems als knecht, 5 dagen, 'sdages om 4 groot, facit

13 sc 4 d

   

Operluyde in dieselve weke

 

Jan van der Heye, 5 dagen, 'sdages 7 groot, facit

23 sc 4 d

 

'die stedehouder', 2 dagen, 'sdages 7 groot, facit

9 sc 4 d

 

 
Summa 16 £ 16 sc 8 d

 

 

    163    

163

 

Metselairs in die weke dairan

 

Meester Martijn, 4½ dach, 'sdages 10 groot, facit

30 sc

 

Pieter Buyse, 3 dagen, 'sdages 10 groot, facit

20 sc

 

Geryt Hugenz, 5 dagen, 'sdages 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Heynric stienhouwer, 6 dagen, 'sdages 10 groot, facit

40 sc

 

Steven sijn soen, 6 dagen, 'sdages 5 groot, facit

20 sc

 

Geryt Aerntsz, 5 dagen, 'sdages 9 groot, facit

30 sc

 

Martijn Willems als knecht, 6 dagen, 'sdages om 4 groot, facit

16 sc

   

Operluyde in die weke voirscr.

 

'die stedehouder', 6 dagen, 'sdages 7 groot, facit

28 sc

 

Jan van der Heye, 3 dagen, 'sdages 7 groot, facit

14 sc

   

Metselairs in die weke dairan

 

Martijn stienhouwer, 3 dagen, 'sdages 10 groot, facit

20 sc

 

Heynric stienhouwer, 3½ dach, 'sdages 10 groot, facit

23 sc 4 d

 

Steven zijn zoen, 3 dagen, 'sdages 5 groot, facit

10 sc

 

Geryt Hugenz, 4 dagen, 'sdages 10 groot, facit

26 sc 8 d

 

Pieter Buyse, 5 dagen, 'sdages 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Geryt Aerntsz, 2½ dach, 'sdages 9 groot, facit

15 sc

 

Martijn Willemsz als knecht, 6 dagen, 'sdages om 4 groot, facit

16 sc

   

Operluyden in dieselve weke

 

'die stedehouder', 5½ dach, 'sdages 7 groot, facit

25 sc 8 d

 

Jan van der Heye, 3½ dach, 'sdages 7 groot, facit

16 sc 4 d

 

 
Summa 20 £ 17 sc 8 d

 
 

163v

 

Noch metselairs gewrocht an die Zijlpoort

 

Meester Martijn, 4 dagen, 'sdages 10 groot, facit

26 sc 8 d

 

Geryt Hugenz, 4 dagen, 'sdages 10 groot, facit

26 sc 8 d

 

Martijn Willemsz als knecht, 4 dagen, 'sdages 4 groot, facit

10 sc 8 d

 

Jan van der Hey operman, 4 dagen, 'sdages 6 groot, facit

16 sc

   

Noch in die weke dairan

 

Meester Martijn, 2½ dach, 'sdages 10 groot, facit

16 sc 8 d

 

Geryt Hugenz, 2½ dach, 'sdages 10 groot, facit

16 sc 8 d

 

Martijn Willemsz als knecht, 6 dagen, 'sdages 4 groot, facit

16 sc

 

Jan van der Hey operman, 2½ dach, 'sdages 6 groot, facit

10 sc

 

Item naedat die metselairs offgelaten hadden bleeff die leydecker deckende, soe dat Martijn Willemsz als vestmeestersknecht vergaderde alle die steygerhouten, cloten, basten, hout ende alle dat totter tymmeringe diende, om te brengen in der stede toern. Ende was dairover 15 dagen, hem elkes dages gegeven 4 groot, facit

40 sc

 

 
Summa 8 £ 19 sc 4 d

 

 

    164    

164

 

Tymmerluyde dachhuyren die zij gewrocht hebben in der stede werck ende oirbair tot sulken plaetsen ende an sulck werck als hiernae bescreven staet

   

Eerst an den ramen van der stede

 

Item bij Engelbrecht die tymmerman gemaict in der stede ramen 13 bancken, dairover hij gewrocht heeft 3e dagen, hem 'sdages gegeven 10 groot, ende Geryt zijn zoon, 3 dagen, hem 'sdages gegeven 9 groot, facit t'samen

38 sc

 

Item Jan Heynricxz die tymmermans' twie knechten hebben gewrocht in der stede ramen om die ramen te versien ende te swiepen ende vast te maken ende oic om die bancken van den ramen te verlappen ende te vermaken, elcx 3½ dach, hem beyden t'samen gegeven 'sdages 14 groot, facit

32 sc 8 d

 

Item in die weke voir Mitvasten worden bij Engebrecht Pietersz die tymmerman vermaict die valbruggen van der stede ramen van nuwes, mits dat hij een scip houts halp lossenen dat van Dordrecht quam, dairover hij wrochte 5 dagen, hem 'sdages gegeven 5 placken. Item Geryt zijn zoen dairan gewrocht 4 dagen, hem 'sdages gegeven 9 groot. Facit t'samen

2 £ 17 sc 4 d

 

Item Martijn Willemsz die vestmeestersknecht gegeven van 5 dagen dat hij die tymmerluyde diende, 'sdages 4 groot, facit

13 sc 4 d

 

Item gegeven Jan Jansz van vijff dagen dat hij dat hout dat van Dordrecht quam halp lossenen ende opdoen, 'sdages 3 placken. Ende Jan die tymmermansknecht van derdalven dach werkens dat hij 'tselve hout halp lossenen ende opdoen, 'sdages 9 groot. Facit t'samen

35 sc

 

 
Summa 8 £ 16 sc 4 d

 

164v

164v

 

Tymmerluyden dachhuyren van dat zij die bomen, hecken ende palen om die stede repereerden ende die vastmaicten ende oic die gaten ende sloten dienende in der stede vesten toepaelden, mits dat zij oic toemaicten tiegen die Palmdach die terdoeysen dair men die personagiën op togede opten Palmdach in de processie.

 

Item in die weke na Letare Jherusalem gewrocht an die hecken ende bomen van der stede om der stede vesten bij Engebrecht die tymmerman, vijff dagen, hem 'sdages gegeven 10 groot. Item Geryt Engebrechtsz, 5 dagen, 'sdages 9 groot. Item Jan, Engebrechts' knecht, 5 dagen, 'sdages 9 groot. Ende Martijn Willemsz die vestmeestersknecht, 5 dagen, 'sdages 4 groot. Facit t'samen

5 £ 6 sc 8 d

 

Item in dieselve weke gegeven coman Pieter van dat hij enen halven dach halp hout halen

2 sc

 

Item in die weke voir Palmen noch gewrocht an den bomen ende hecken omme die stede ende om die sloten dienende in der stede vesten toe te paelen. Ende oic mede om die terdoeysen te maken dair men die personaegiën op togede opten Palmendach. Te weten bij Engebrecht, 5½ dach, 'sdages hem gegeven 10 groot. Item Jan zijn knecht, 5½ dach, 'sdages 9 groot. Item Jan Heynricxz tymmerman, 5½ dach, 'sdages 10 groot. Item Dirc, Jans' zoen voirscr. die vestmeestersknecht, ses dagen, 'sdages 4 groot. Facit t'samen

9 £ 8 sc 4 d

 

Item in dieselve weke gegeven Jan Jansz om sulc hout te helpen opdoen als van Dordrecht gecomen was ende voirt van sparren ende plancken te halen ende te brengen op die terdoeysen, t'samen 5½ dach, 'sdages hem gegeven 6 groot, facit

22 sc

 

 
Summa 15 £ 19 sc

 

 

    165    

165

Item in die Heylige Weke noch gewrocht an die voirscr. bomen te versien mitter stakettingen ende anders die gaten van der stede vast te maken, den tymmerluyden gegeven: Eerst Jan Heynricxz die tymmerman, 5 dagen, 'sdages 10 groot. Item Dirc, zijn knecht, 5 dagen, des dages 9 groot. Item Engebrecht die tymmerman, 5 dagen, 'sdages 10 groot. Item Geryt Engebrechtsz zijn soen, 5 dagen, 'sdages 9 groot. Item Jan Dircxz zijn knecht, 5 dagen, des dages 9 groot. Item Martijn Willemsz die vestmeestersknecht, 5 dagen, 'sdages 4 groot. Facit t'samen

8 £ 10 sc

 

Item Jan Jansz gegeven om 't hout an 't werck te brengen ende te voeren, van 5 dagen, 'sdages 6 groot, facit

20 sc

 

Item in die weke na Paesschen noch gewrocht an 't voirscr. Werck mits dat zij een deels scarpten die paelen dair die reetuyn off geslagen ende gesteken is langens den Rijn. Item Jan Heynricxz, 1½ dach; item Dirc, zijn knecht, 2½ dach. Jan gegeven 'sdages 10 groot ende Dirc 9 groot. Item Gerydt, zijn zoen, 2½ dach, 'sdages 9 groot. Item Martijn die vestmeestersknecht, 2½ dach, 'sdages 4 groot. Facit

3 £ 18 sc 4 d

 

Item Jan Jans gegeven van 't hout an die veste te brengen, van 2½ dach, 'sdages 6 groot, facit

10 sc

 

 
Summa 13 £ 18 sc 4 d

 

165v

165v

 

Tymmerluyden hoir dachuyren die gewrocht hebben in den Rijn tusschen der stede ende den palen om die retuyn langes den Rijn te steken ende te bepalen ende om die palen te scharpen dair zij over gewrocht hebben als hiernae volget. Ende quamen te werc des manendages nae Beloken Paesschen

 

Eerst Jan Heynricxz tymmerman, 4½ dach, 'sdages 10 groot, facit

30 sc

 

Dirc, zijn knecht, 4½ dach, 'sdages 9 groot, facit

27 sc

 

Engebrecht Pietersz, 4½ dach, 'sdages 10 groot, facit

30 sc

 

Geryt, zijn zoen, 4½ dach, 'sdages 9 groot, facit

27 sc

 

Jan Dircxz, 4½ dach, 'sdages 9 groot, facit

27 sc

 

Jan Jansz, van hout an 't werck te brengen, 4½ dach, 'sdages 6 groot, facit

18 sc

 

Martijn die vestmeestersknecht, 6 dagen, 'sdaichs 4 groot, facit

16 sc

   

Tymmerluyden in die weke dairan, an die stakettinge in den Rijn voirscr.

 

Engebrecht die tymmerman, 4 dagen, 'sdages 10 groot, facit

26 sc 8 d

 

Geryt, zijn zoen, 4 dagen, 'sdages 9 groot, facit

24 sc

 

Jan, zijn knecht, 4 dagen, 'sdages 9 groot, facit

24 sc

 

Dirc, Jan Heynricxzs' knecht, 4 dagen, 'sdages 9 groot, facit

24 sc

 

Zeger, zijn knecht, 4 dagen, 'sdages 4 groot, facit

10 sc 8 d

   

Tymmerluyde in die weke dairan, an 'tselve werck

 

Engebrecht die tymmerman, 5 dagen, 'sdages 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Geryt, zijn zoen, 6 dagen, 'sdages 9 groot, facit

36 sc

 

Jan, zijn knecht, 6 dagen, 'sdages 9 groot, facit

36 sc

 

Dirc, Jan Heynricxzs' knecht, 6 dagen, 'sdages 9 groot, facit

36 sc

 

Zeger, Engebrecht' knecht, 6 dagen, 'sdages 4 groot, facit

16 sc

 

Huge Reynersz, van 't hout te halen, 5 dagen, 'sdages 6 groot, facit

20 sc

 

Martijn voirscr., van 2 weken, 10 dagen, 'sdages 4 groot, facit

26 sc 8 d

 

 
Summa 24 £ 8 sc 4 d

 

 

    166    

166

 

Tymmerluyden in die weke dairan, comende an 'tselve werck van der stakettinge gewrocht

 

Engebrecht die tymmerman, 5 dagen, 'sdages 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Geryt, zijn zoen, 5 dagen, 'sdages 9 groot, facit

30 sc

 

Jan, zijn knecht, 5 dagen, 'sdages 9 groot, facit

30 sc

 

Zeger, zijn leerknecht, 5 dagen, 'sdages 4 groot, facit

13 sc 4 d

 

Jan Heynricxz tymmerman, 5 dagen, 'sdages 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Dirck, zijn knecht, 5 dagen, 'sdages 9 groot, facit

30 sc

 

Huge Reynersz, van hout an 't werck te brengen, 5 dagen, 'sdages 6 groot, facit

20 sc

 

Martijn Willemsz, 5 dagen, 'sdages 4 groot, facit

13 sc 4 d

   

Tymmerluyden dachuyren gewrocht op die vangenisse ende an den thorenen

 

Engebrecht die tymmerman, 6 dagen, 'sdages 10 groot, facit

40 sc

 

Geryt Engebrechtsz, 6 dagen, 'sdages 9 groot, facit

36 sc

 

Martijn Willemsz, 6 dagen, 'sdages 4 groot, facit

16 sc

 

 
Summa 14 £ 15 sc 4 d

 

166v

166v

 

Tymmerluyden dachuyren gewrocht opten Stien ende vangenisse, om die solderen vast te leggen ende te verdriven, 't ghyjoel te maken ende dairop te brengen ende vast te setten ende anders, gelijck hierna volget

 

Engebrecht die tymmerman, 5 dagen, 'sdages 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Geryt, zijn zoen, 5 dagen, 'sdages 9 groot, facit

30 sc

 

Jan, zijn knecht, 5 dagen, 'sdages 9 groot, facit

30 sc

 

Zeger, zijn knecht, 5 dagen, 'sdages 4 groot, facit

13 sc 4 d

 

Jan Heynricxz, enen dach, 'sdages 10 groot, facit

6 sc 8 d

 

Dirck, zijn knecht, 5 dagen, 'sdages 9 groot, facit

30 sc

 

Martijn die vestmeestersknecht, 5 dagen, 'sdages 4 groot, facit

13 sc 4 d

   

Tymmerluydenloen in die weke dairan, ende is die weke voir Pynxster

 

Engebrecht tymmerman, 6 dagen, 'sdages 10 groot, facit

40 sc

 

Geryt, zijn zoen, 6 dagen, 'sdages 9 groot, facit

36 sc

 

Jan, zijn knecht, 6 dagen, 'sdages 9 groot, facit

36 sc

 

Zeger, zijn leerknecht, 6 dagen, 'sdages 4 groot, facit

16 sc

 

Jan Heynricxz, 4 dagen, 'sdages 10 groot, facit

26 sc 4 d

 

Dirc, zijn knecht, 6 dagen, 'sdages 9 groot, facit

36 sc

 

Martijn die vestmeestersknecht, 6 dagen, 'sdages 4 groot, facit

16 sc

   

Tymmerluydenloen an ''t voirscr. werck in die weke nae Pynxster

 

Engebrecht tymmerman, 3 dagen, 'sdages 10 groot, facit

20 sc

 

Geryt, zijn zoen, 3 dagen, 'sdages 9 groot, facit

18 sc

 

Jan, zijn knecht, 3 dagen, 'sdages 9 groot, facit

18 sc

 

Zeger, zijn leerknecht, 3 dagen, 'sdages 4 groot, facit

8 sc

 

Jan Heynricxz, 3 dagen, 'sdages 10 groot, facit

20 sc

 

Dirc, zijn knecht, 3 dagen, 'sdages 9 groot, facit

18 sc

 

Martijn Willemsz, 3 dagen, 'sdages 9 groot, facit

18 sc

 

 
Summa 23 £ 13 sc

 

 

    167    

167

 

Tymmerluydenloen an 't voirscr. werck in die weke na Beloken Pynxster

 

Jan Heynricxz die tymmerman, 3 dagen, 'sdages 10 groot, facit

20 sc

 

Dirc, zijn knecht, 4 dagen, 'sdages 9 groot, facit

24 sc

 

Engebrecht voirscr., 4 dagen, 'sdages 10 groot, facit

26 sc 8 d

 

Geryt, zijn zoen, 4 dagen, 'sdages 9 groot, facit

24 sc

 

Jan, zijn knecht, 4 dagen, 'sdages 9 groot, facit

24 sc

 

Zeger, zijn knecht, 4 dagen, 'sdages 4 groot, facit

10 sc 8 d

   

Tymmerluydenloen in die weke dairan, die an 't voirscr. werck ende an die hecken te hangen gewrocht hebben

 

Jan Heynricxz, twie dagen, 'sdages 10 groot, facit

13 sc 4 d

 

Dirc, zijn knecht, 5 dagen, 'sdages 9 groot, facit

30 sc

 

Item een tymmergesel die Jan voirscr. die hecken halp hangen, twie dagen, 'sdages 9 groot, facit

12 sc

 

Engebrecht tymmerman, 6 dagen, 'sdages 10 groot, facit

40 sc

 

Geryt, zijn zoen, 6 dagen, 'sdages 9 groot, facit

36 sc

 

Jan, zijn knecht, 6 dagen, 'sdages 9 groot, facit

36 sc

 

Zeger, zijn leerknecht, 6 dagen, 'sdages 4 groot, facit

16 sc

   

Tymmerluydenloen an 't voirscr. werck in die weke na Sint Jan

 

Engebrecht tymmerman, 3 dagen, 'sdages 10 groot, facit

20 sc

 

Geryt, zijn zoen, 3 dagen, 'sdages 9 groot, facit

18 sc

 

Jan, zijn knecht, 3 dagen, 'sdages 9 groot, facit

18 sc

 

Zeger, zijn leerknecht, 3 dagen, 'sdages 4 groot, facit

8 sc

 

 
Summa 18 £ 16 sc 8 d

 

167v

167v

 

Tymmerluyden dachuyren an 't voirscr. werck van 't ghioel in die weke dairan

 

Engebrecht die tymmerman, 3 dagen, 'sdages 10 groot, facit

20 sc

 

Geryt, zijn zoen, 3 dagen, 'sdages 9 groot, facit

18 sc

 

Jan, zijn knecht, 3 dagen, 'sdages 9 groot, facit

18 sc

 

Zeger, zijn leerknecht, 3 dagen, 'sdages 4 groot, facit

8 sc

   

Tymmerluydenloen in die weke dairan an 'tselve werck

 

Engebrecht tymmerman, 6 dagen, 'sdages 10 groot, facit

40 sc

 

Geryt, zijn zoen, 6 dagen, 'sdages 9 groot, facit

36 sc

 

Jan, zijn knecht, 6 dagen, 'sdages 9 groot, facit

36 sc

 

Zeger, zijn leerknecht, 6 dagen, 'sdages 4 groot, facit

16 sc

   

Tymmerluydenloen in die weke dairan an 'tselve werck van den ghioel

 

Engebrecht tymmerman, 6 dagen, 'sdages 10 groot, facit

40 sc

 

Geryt, zijn zoen, 6 dagen, 'sdages 9 groot, facit

36 sc

 

Jan, zijn knecht, 6 dagen, 'sdages 9 groot, facit

36 sc

 

Zeger, zijn leerknecht, 6 dagen, 'sdages 4 groot, facit

16 sc

   

Tymmerluydenloen in die weke dairan an 'tselve werck van den gejoel

 

Engebrecht tymmerman, enen dach, 'sdages 10 groot, facit

6 sc 8 d

 

Geryt, zijn zoen, enen dach, 'sdages 9 groot, facit

6 sc

 

Jan, zijn knecht, enen dach, 'sdages 9 groot, facit

6 sc

 

Zeger, zijn leerknecht, enen dach, 'sdages 4 groot, facit

2 sc 8 d

 

 
Summa 17 £ 1 sc 4 d

 

 

    168    

168

 

Tymmerluyden dachhuyren van die stock te vermaken ende die te brengen ende te setten opter vangenisse gelijc hierna bescreven staet

 

Engebrecht die tymmerman, 4 dagen, 'sdages 10 groot, facit

26 sc 8 d

 

Geryt, zijn zoen, 4 dagen, 'sdages 9 groot, facit

24 sc

 

Zeger, zijn knecht, 4 dagen, 'sdages 4 groot, facit

10 sc 8 d

   

Tymmerluydeloen in die weke dairan an 'tselve werck

 

Engebrecht voirscr., 4 dagen, 'sdages 10 groot, facit

26 sc 8 d

 

Zeger, zijn knecht, 4 dagen, 'sdages 4 groot, facit

10 sc 8 d

   

Tymmerluydenloen in die weke dairan an 't werck van den stock te setten

 

Engebrecht voirscr., 2½ dach, 'sdages 10 groot, facit

16 sc 8 d

 

Geryt, zijn zoen, 2½ dach, 'sdages 9 groot, facit

15 sc

 

Zeger, sijn knecht, 2½ dach, 'sdages 4 groot, facit

6 sc 8 d

   

Tymmerluydenloen ende dachuyren van dat zij in die weke dairan gewrocht hebben op die Stien ende vangenisse van des dair te maken was

 

Engebrecht voirscr., 4½ dach, 'sdages 10 groot, facit

30 sc

 

Geryt, zijn zoen, 5 dagen, 'sdages 9 groot, facit

30 sc

 

Zeger, zijn knecht, 5 dagen, 'sdages 4 groot, facit

13 sc 4 d

   

Tymmerluydeloen in die weke dairan

 

Engebrecht Pietersz, 5 dagen, 'sdages 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Geryt, zijn zoen, 5 dagen, 'sdages 9 groot, facit

30 sc

 

Zeger, zijn knecht, 5 dagen, 'sdages 4 groot, facit

13 sc 4 d

 

 
Summa 14 £ 7 sc

 

168v

168v

 

Noch tymmerluydenloen in die weke dairan op die Stien

 

Engebrecht tymmerman, 6 dagen, 'sdages 10 groot, facit

40 sc

 

Geryt, sijn zoen, 6 dagen, 'sdages 9 groot, facit

36 sc

 

Zeger, sijn knecht, 6 dagen, 'sdages 4 groot, facit

16 sc

   

Noch tymmerluydenloen op die Stien gewrocht in die weke dairan

 

Engebrecht voirscr., 4½ dach, 'sdages 10 groot, facit

30 sc

 

Geryt, zijn zoen, 5 dagen, 'sdages 9 groot, facit

30 sc

 

Zeger, sijn knecht, 5 dagen, 'sdages 4 groot, facit

16 sc

   

Noch tymmerluydenloen in die weke dairan gewrocht op die Stien

 

Engebrecht die tymmerman, 4 dagen, 'sdages 10 groot, facit

26 sc 8 d

 

Geryt, zijn zoen, 4 dagen, 'sdages 9 groot, facit

24 sc

 

Zeger, zijn knecht, 4 dagen, 'sdages 4 groot, facit

10 sc 8 d

 

 
Summa 11 £ 2 sc 8 d

 

 

    169    

169

 

Tymmerluydden dachuyren gewrocht om die bregge, poorte ende hecken te maken ende te setten op 't erve ende sloten van den galge

 

Engebrecht tymmerman, 6 dagen, 'sdages 10 groot, facit

40 sc

 

Geryt, sijn zoen, 6 dagen, 'sdages 9 groot, facit

36 sc

 

Zeger, zijn knecht, 6 dagen, 'sdages 4 groot, facit

16 sc

   

In die weke dairan der tymmerluydenloen an 'tselve werck

 

Engebrecht voirscr., 5 dagen, 'sdages 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Geryt, zijn zoen, 5 dagen, 'sdages 9 groot, facit

30 sc

 

Zeger, sijn knecht, 5 dagen, 'sdages 4 groot, facit

13 sc 4 d

   

In die weke dairan der thymmerluydenloen an 'tselve werck

 

Engebrecht voirscr., enen dach, 'sdages 10 groot, facit

6 sc 8 d

 

Geryt, sijn zoen, enen dach, 'sdages 9 groot, facit

6 sc

 

Zeger, sijn knecht, enen dach, 'sdages 4 groot, facit

2 sc 8 d

   

Noch in die weke dairan der tymmerluydenloen an 't voirscr. werck

 

Engebrecht voirscr., 5 dagen, 'sdages 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Geryt, zijn zoen, 5 dagen, 'sdages 9 groot, facit

30 sc

 

Zeger, zijn knecht, 5 dagen, 'sdages 4 groot, facit

13 sc 4 d

 

 
Summa 13 £ 8 d

 

169v

169v

 

Tymmerluydenloen ende dachuyren van dat se gewrocht hebben op die Zijlpoort, an 't huys dairan staende ende an den thorenen

 

Engebrecht die tymmerman, 6 dagen, 'sdages 4 placken, facit

32 sc

 

Zeger, zijn knecht, 6 dagen, 'sdages 4 groot, facit

16 sc

   

In die weke dairan an 'tselve werck

 

Engebrecht voirscr., 3 dagen, 'sdages 4 placken, facit

16 sc

 

Zeger, zijn knecht, 3 dagen, 'sdages 4 groot, facit

8 sc

 

Engebrecht voirscr., 5 dagen, 'sdages 4 placken, facit

26 sc 8 d

 

Geryt, sijn zoen, 5 dagen, 'sdages 7 groot, facit

23 sc 4 d

 

Zeger, zijn knecht, 5 dagen, 'sdages 4 groot, facit

13 sc 4 d

   

Tymmerluydenloen gewrocht an 't voirscr. werck ende op die Zijlpoort die solder te leggen als hierna volget

 

Engebrecht die tymmerman, 2 dagen, 'sdages 8 groot, facit

10 sc 8 d

 

Geryt, zijn zoen, 2 dagen, 'sdages 7 groot, facit

9 sc 4 d

 

Zeger, sijn knecht, 2 dagen, 'sdages 4 groot, facit

5 sc 4 d

 

Martijn die vestmeestersknecht, 2 dagen, 'sdages 4 groot, facit

5 sc 4 d

 

 
Summa 8 £ 16 sc

 

 

    170    

170

 

Noch tymmerluydenloen van die cappen te maken, staende opten toren bij Jacop van Zonnevelts' molen ende opten twie toornen staende opten Rijn bij die nuwe brugge

 

Item hebben die vestmeesteren bij consent van den Gerechte openbairlic besteedt te maken ende mit wagenschot te decken die cappe van den groten toren bij Jacop van Zonnevelts' molen, dair die wercluyde alle dat canthout toe leveren souden op die mate ende steke die dairoff gegeven wort, uutgenomen dat wagenschot, dair men 't mede soude decken, dat soude die stede selve raeu dairtoe leveren dair uutsneden cedelen off gemaict worden. Welc werc Willem Sandersz angenomen heeft te maken ende te decken om 158 £ payments, die dese vestmeesteren hem gegeven ende betailt hebben, dairom hier uutgegeven ende betailt die voirscr.

158 £

 

Item in derselver maniere ende voirwairde worden besteedt te maken die twie cappen opten toernen staende an die nuewe brugge opten Rijn ende die decken mit wagenschot dat die stede raeu dairtoe leverde. Welck werck Jan Heynricxz die tymmerman angenomen heeft te maken ende te decken om 150 £ payments, die dese vestmeesteren hem gegeven ende betailt hebben dairom hier uutgegeven die voirscr.

150 £

 

Item boven die voirwaerden die mit Willem ende Jan voirscr. gemaict waeren hebben zij als overwerc gemaict in den groten thoren, soe 't stienwerck hoger viel dan 't eerst geraemt was ende dan 't hem besteet was, achte cruysbalcken mit stantvincken ende carbelen gebonden, in den thoren boven den voirwaerden. Ende in den twie cliene toirnen gemaict twie veynsteren mit casijnen ende die gestoppet ende anders, dairoff hem beyden tesamen gegeven ende betailt is

29 £

 

 
Summa 337 £

 

170v

170v

 

Uutgegeven van scrienmakersloen als hiernae bescreven staet

 

Item Willem Engel gegeven van drie tavereelen te maken op die voircamer alse een dair mijn genadige heer den hertoge ende mijn genadige heer van Charlois elck in gefigureert sijn; gemaict twie leeuwen mit helmen ende wapenen, t'samen 5 Rijnsche gulden, sonder hout dairtoe te doen, den gulden 40 groot. Facit

6 £ 13 sc 4 d

 

Item Willem Ebgel voirscr. noch gegeven van een groot tavereel te maken an die schoorstien op die voorsael, twie Rijnssche gulden, 't stic 40 groot, facit

53 sc 4 d

 

Item bij Willem Engel verhangen van der muyer die tavereelen op die voircamer, hem dairoff gegeven 40 sc. Item dieselve gemaict ende becleedet die vijff stantvincken, hem dairvoir betailt 20 sc. Ende beneden onder die voet van den heeren gemaict een verhemelt gelijc die lijsten, hem dairvoir betailt 3½ Rijnssche gulden. Ende hem betailt van cogge boirt hout 1½ gulden. Den gulden 40 groot, facit

9 £ 13 sc 4 d

 

Item Willem Engel voirscr. Gegeven ende betailt van dat poertail op die voircamer te vermaiken, van hout ende arbeyt 2 Rijnsche gulden, facit

53 sc 4 d

 

Item denselven Willem gegeven ende betailt van die bancken te maken in die aftercamer an die schijff mitten voet schamelen, 4 Rijnssche gulden. Ende van een rechtveynster dienende op die voirsale te maken, 10 placken. Facit

6 £

 

 
Summa 27 £ 13 sc 4 d

 

 

    171    

171

 

Uutgegeven den houtsagers die hout gesaecht hebben dat men verwrocht heeft in den ramen, an 't gejoel, an die stakettinge, an die hecken, an die brugge ende poorte van der galge ende aen die bruggen van der stede ende anders

 

Item Goeswijn die houtsager mit sijn geselle gegeven van een balck te sagen dair 13 bancken off gesaecht worden totten nuwen ramen. Ende noch van een ander sticke houts; t'samen 8 placken, facit

10 sc 8 d

 

Item noch Goeswijn voirscr. mit zijn geselle gegeven van een deel houts te sagen, dair men 't pyshuys off maicte, 4½ plack, facit

6 sc

 

Item Goeswijn mit zijn geselle gegeven van een gordinge te sagen an die hecken gemaict an die graften van der stede, van 2½ dach, 'sdages 8 placken, facit

26 sc 8 d

 

Item Goeswijn houtsager ende zijn geselle gegeven van 4 dagen houtsagens an die gordinge an die palen, 'sdages 8 placken, facit

2 £ 2 sc 8 d

 

Item Goeswijn voirscr. gegeven van 1½ dach sagens van die balcken gewrocht an 't gejoel ende noch van 3½ dach sagens an hout van den gejoel, 'sdages 8 placken, facit

2 £ 13 sc 4 d

 

Item in die weke na Beloken Paesschen gegeven Goeswijn die houtsager van 4½ dach sagens, ende in die weke dairan van 3 dagen houtsagens, van hout verwrocht an die hecken, stakettingen ende anders, 'sdages 8 placken, facit

4 £

 

Item Goeswijn voirscr. gegeven mit zijn geselle van een dach houtsagens 8 placken ende van een balck te sagen die geleyt wort op die muyer buyten die Hagepoort, 3 placken, facit t'samen

14 sc 8 d

 

 
Summa 11 £ 14 sc

 

171v

171v

Item Goeswijn die houtsager gegeven van enen halven dach sagens 4 placken. Ende noch van 18 sneden wagenschots 6 placken. Item van enen halven dach houtsagens verwrocht op Thonisbregge. Facit t'samen

18 sc 8 d

 

Item Goeswijn houtsager ende zijn geselle gegeven van wagenschot ende canthout te sagen, verwrocht an die galchbrugge, t'samen 8 placken een oirt, facit

11 sc

 

Item Jacop van Rossen gegeven van hout te sagen

6 sc

 

Item noch een ander geselle gegeven van hout te sagen, 6 placken, facit

8 sc

 

Item Goeswijn die houtsager gegeven mit zijn geselle van alrehande hout te sagen dat men an 't werck van den Steen ende an die stakettinge behoift heeft, van 1½ dach, 'sdages 8 placken, facit

16 sc

 

 
Summa 2 £ 19 sc 8 d

 

 

    172    

172

 

Uutgegeven den rietdeckers om riet, om zoden, om latten, ende om locksnoer, verbesicht an den poorten, toornen ende anders in den werck van der stede, als hiernae volget

   

Eerst an 't huys dair 't gejoel in staet, an Onser Vrouwengasthuys

 

Dirc Olykoick die rietdecker gegeven mit hem derden van 6 dach deckens an 't voirscr. huys, 'sdages 9 placken. Item gecoft tiegen Louwerys Willemsz 86 voir riets, gedect op 't voirscr. huys, 't voer 2½ groot. Item van locsnoir gegeven 14 sc. Item van 100 latten, 10 groot. Item van 400 vorstzoeden, elck hondert 4½ groot. Item Zeger die liemer gegeven van 't voirscr. Huys te liemen 20 sc. Facit tesamen

13 £ 8 sc

 

Item in die weke nae Beloken Paesschen heeft Dirc die decker voirscr. gewrocht an die Zijlpoort ende an der stede toirnen dairomtrent staende, om die te versien ende te decken; in drie weken 13½ dach, mit hem derden 'sdages t'samen gegeven 9 placken. Item gecoft tiegen Louwerys Willemsz 20 voir riets, verwrocht an der voirscr. poirte ende toirnen, 2 groot ende 68 voir riets 2½ groot. Item van 9 bossch locksnoirs, elc bossch 3 groot. Item een vierendeel latten, 2½ groot. Facit t'samen

16 £ 1 sc 8 d

 

Item in dat huys staende bezijden an die Zijlpoort dair die poortier in woent, die een zijde verdecket ende d' ander zijde verstoppet, dair Dirc voirscr. mit hem derden an gewrocht heeft in den herreft 5 dagen, hem 'sdages gegeven 8 placken. Item gegeven van 20 voir riets, coste elc voir 13 doeyts. Item van 200 zoeden, 10 groot. Item an locksnoir ende stroe, 4 placken. Item van twie bossch latten, 5 groot. Facit t'samen

5 £ 12 sc

 

 
Summa 35 £ 2 sc 8 d

 

172v

172v

 

Die toirnen an die Hoghewoirtspoort

 

Item Dirc Costijnsz die decker mit hem derden gewrocht an die toirnen staende an die Hogewoirtspoort, 5 dagen, hem 'sdages gegeven t'samen, 9 placken. Item van Louwerys Willemsz gehadt 28 voir riets, elck voir om 2½ groot. Item van locksnoir gegeven, 6 groot. Facit t'samen

5 £ 10 sc 8 d

 

Item Dirc Costijnsz voirscr. mit hem derden gewrocht an die toirne neffens die Cellebroedersgraft ende an ander toirnen 3½ dach, 'sdages tesamen gegeven, 9 placken. Item an den toirn verdect 18 voir riets, elc voer 2½ groot. Item van locksnoir gegeven, 6 groot. Item om binstroe, 4 groot. Item om leggairden, 1½ groot. Item van 50 latten, 5 groot. Ende van 700 zoeden die gedect zijn opten toirnen voirscr. ende op die toirnen an doe Hogehwoirtspoort, elc hondert voir 4½ groot. Item gegeven van sciphuyr, 2 groot. Facit t'samen

5 £ 5 sc 4 d

 

Item Dirc voirscr. heeft gedect op die schole mit twie knechten 8te dagen, 'sdages tesamen gegeven, 8 placken. Item dair verdect 40 voir riest, elck voir 13 doeyts. Item 4 bossch locksnoir, coste 6 placken. Item van een vierendeel latten, 2 groot. Item van binstroe, enen groot. Item van 50 zoeden, 2½ groot. Facit t'samen

9 £ 4 sc

 

Item gegeven Adriaen Heynricxz die tegeldecker van twie dagen deckens dat pyshuys opten Rijn mit tegelen, ende tot anderen plaetsen, 'sdages 9 groot. Item van latten, 6 groot. Item van 600 tegelen, 't hondert 5 groot ende van 7 vorsten, 't stic ½ groten. Facit t'samen

38 sc 4 d

 

 
Summa 21 £18 sc 4 d

 

 

    173    

173

 

Alrehande uutgeven

 

Item gecoft twie berryen, aerde mede in te dregen onder die galge, costen t'samen 9 groot. Item gegeven van vier nuwe bennen die op die voirscr. berryen ghespijkert worden om d' airde dairmede te dregen, costen 10½ groot. Facit t'samen

13 sc

 

Item Louwe die cuper gegeven van twie calcktobbenen, 8 placken ende van twie emmers, t'samen 5 groot ende van calcktobbenen te binden, van hoepen, 5 placken. Facit t'samen

20 sc 8 d

 

Item Dirc Louwenz gegeven van zijn huys staende bij Jacop van Zonnevelts' molen, dair die stienhouwers in houweden, 17 placken, facit

22 sc 8 d

 

Item Jacop Clementsz gegeven van een knoep te stofferen ende te setten op 't pyshuys van den Stien van de vangenisse, 24 placken, facit

32 sc

 

Item Symon Jansz die scilder gegeven van een tavereel te stofferen mit mijn genadigen heere den hertoge van Bourgondiën ende mit mijn genadigen heer van Charlois, elck mit horen wapenen, 16 Rijnssche gulden, 't stic 20 placken, facit

21 £ 6 sc 8 d

 

Item Jacop Clementsz gegeven van 4 stantvincken staende op die voircamer, te stofferen ende elke stantvinck een tuyn van loet gemaect ende van goude gestoffeert, voir veruwe, voir gout ende voir den arbeyt t'samen 8 Rijnsche gulden, 't stick 40 groot. Facit t'samen

10 £ 13 sc 4 d

 

Item gegeven Wijnnairt die francijnmaker van 400 gouts, dair die tavereelen mede vermaict ende verstoffeert worden, van elc hondert 24 placken, facit

6 £ 8 sc

 

 
Summa 42 £ 16 sc 4 d

 

173v

173v

Item gemaict bij Jacop Clementsz om te setten opten groten thoren staende bij Jacop van Zonnevelts' molen, enen groten volgel, een croen ende een bloem mit achte knoepen op die veynsteren te setten, ende van steygeren ende op te setten, 8 Rijnsche gulden ende voir zijn arbeyt van stofferen 2½ Rijnsche gulden. Facit t'samen

14 £

 

Item gecoft bij Jacop Clementsz 800 bladen goudts om den vogel, den croen, die bloem ende die 8te knoppen, staende opten voirscr. thoren dairmede te stofferen, coste elck hondert 28 placken, facit

14 £ 18 sc 8 d

 

Item heeft Jacop Clementsz gemaect ende geleyt een loden goede tusschen der stede huys ende Adriaen van Poelgeests' huys, hem gegeven voir zijnen arbeyt 10 placken, facit

13 sc 4 d

 

Item Heynrick Aelbrechtsz die volre gegeven van alle die groen clederen hangende op der stede camer te wasschen ende schoen te maken 12 placken, facit

16 sc

 

Item gegeven van 6 ellen groens om die donckerre te verwen ende die cleder dairmede te vermaken, zoe zij van honden geschuert waeren, 6 placken, facit

8 sc

 

Item Jacop Zijbrantsz die snijder gegeven van die groen clederen op die cmaer te verlappen ende te hangen 35 placken, facit

2 £ 6 sc 8 d

 

Item gegeven 2 gesellen om die straet voir der stede huys schoen te maken, 3 groot, facit

2 sc

 

Item gegeven 3 gesellen die 't pyshuys an der stede huys schoen maicten 52 placken, ende van bier 4 placken ende van kaerssen 3 groot, facit t'samen

3 £ 16 sc 4 d

 

 
Summa 37 £ 1 sc

 

 

    174    

174

Item des saterdages voir Sinte Louwerysavont reysde Symon Paidze t' 's-Hertogenbossche om leyen te copen dair men die drie toirnen mede decken soude, alsoe tot Dordrecht geen leyen en waren. Ende was uut 2½ dach, van cost, wagenhuyr, van wijncoop ende anders t'samen 35 placken. Facit

46 sc 8 d

 

Item soe worden die leyen die t' 's-Hertogenbossche gecoft waeren bij Symon voirscr. tot Gorichem in die tolle gehouden om die tollen dairoff te hebben. Dus wort vercregen uten rade een mandement dairmede een duerwairder gesendt wort an den voirscr. tollenair due uut was 5 dagen, hem 'sdages gegeven 10 placken, ende van 't mandement 6 placken. Facit t'samen

3 £ 14 sc 8 d

 

Item wort Martijn Willemsz gesent in den Hage an den rentmeester Clais die Vriese om te kennen te geven dat die stede hoir leyen tot Gorichem gehouden en getoeft waeren in de tollen begeren an hem dat hij verwerven woude van den rade een mandement gaende an den tollenair voirscr. dat se ontslagen mochten worden, 'twelc dat die voirscr. Rentmeester dede ende een mandement warff als voirscr. is. Ende was uut 2 dagen, van cost, wagenhuyr en de voir zijn dachuyr, 'sdages 8 placken, facit

21 sc 4 d

 

Item alsoe Jan die leydecker van t' 's-Hertogenbosch mit zijn knechten op die leyen quamen ende die leyen gehouden worden tot Gorichem, soe bleeff hij op die leyden om die te bewaren ende halp se tot Dordrecht oversetten ende ontfinck bij den getale soe men se toe Dordrecht versceepte. Ende sie die leyen om die arrestacie wille lange onderwege lagen, dairmede hij ledich ghinck ende sijn dagen versuymde, soe is voir zijn verleggen mit hem gedadinct voir hem ende zijne gesellen om 8½ Rijnsche gulden, facit

11 £ 6 sc 8 d

 

 
Summa 18 £ 9 sc 4 d

 

174v

174v

Item gecoft bij Martijn Willemsz een peecktobben voir die metselairs, coste 4 groot. Item gegeven van schiphuyr gebeischt an die Naicte Sluyse dair men die hecken mede hinck, 4 groot. Item noch van schiphuyr dair die hoelscierstien mede gehailt wort, enen groot. Item gegeven van 55 wagenschotten te halen van Heertgen Omenzs tot Willem Sanderszoens, 2 groot. Item noch gegeven van spiegelhairs ende van peck dair men sument off maicte, 3 groot. Facit al t'samen

6 sc 4 d

 

Item gegeven Jan Screvel van 6½ dach die hij als vestmeestersknecht gedient heeft voir Sinte Pietersdage, elcx dages 2 placken, facit

17 sc 4 d

 

Item Ghijsbrecht die lijndraeyer gegeven van reepen die an die heye gesteken wort om dairmede die palen te heyen, 6 placken, facit

8 sc

 

Item gegeven Dirc Jansz die lijndraeyer van 12 pont touwes gesteken an die valbruggen in den ramen, elck pondt om enen halven braspennynck. Item noch 27 lb touwes die gebesicht worden an die stakettinge in den Rijn. Elck lb enen halven braspennynck. Facit t'samen

32 sc 6 d

 

Item om die drie cappen van den toernen te maken soe worden die doen roepen in die kerck, gegeven den roeper 4 groot mits dat hij se veylde tot Geryt Hugenzs. Item tot Geryt Hugenzs verdroncken in 't besteden, voir die wijncoep 17½ placke. Ende Florys die tymmerman gegeven voir roucoep, 2½ placke. Facit t'samen

29 sc 4 d

 

 
Summa 4 £ 16 sc 6 d

 

 

    175    

175

Item van Dirc van Honthorst gegeven als van den groten thoren 't leydack te metten, beloipt 15 roeden, van elcken roede enen halven groten, facit

5 sc

 

Item gegeven Willem Zoet van die leeuen buyten die Hagepoort ende van die brugge bij Thonis te peecken, t'samen

2 £

 

Item Joest Nagel die borduerwercker gegeven ende betailt dat tot zijnen huyse gehailt is, alse bast, olye, kaerssen, resel, besemen, papier ende anders, dat men op 't werck van der stede behoift heeft an alrehande cleene perticulen ende pennyncwairde, nae inhout zijn cedel die hij den vestmeesters dairoff overgelevert heeft

43 sc 8 d

 

Item mager Geryt gegeven van 3 tael turffs die in die loedze verbarnt worden om te soudieren ende crammen te ghieten in den harden stien an den thoren

1 sc 9 d

 

Item Symon Jansz die scilder gegeven voir een grote ledder die hem off gelient was om te besigen an den groten thoren, die welke in den thoren gemetselt wort, dat men se niet uutbrengen en mach

2 £

 

Item gecoft tiegen coman Clais 2 horden om 4 placken, gebesicht an der stede werck ende gegeven om bast dair 'die hemdebreyder' mede gebonden ende gerecht wort, 4 groot. Facit t'samen

8 sc

 

Item gegeven meester Martijn van stienen leeutgens staende opten groten thoren over die duer, 12 placken, facit

16 sc

 

 
Summa 7 £ 14 sc 5 d

 

175v

175v

Item Thonis Jansz gegeven van sciphuyr dat men gebesicht heeft in der stede werck, an die brugge ende anders, 4 placken, facit

5 sc 4 d

 

Item Cornelis die Keyser ende Jan van Cleve der stede emmermakers betailt van 94 leeren emmers die der stede toebehoren voir hoir emmergelt als voirwairde is, van 't stick 6 pennyngen payments

47 sc

 

Item Willem Clap gegeven ende betailt voir sijn loen van dat al dit jair over der stede huys op ende toegesloten heeft ende beneden mit die plaetse ende den ganck schoen gehouden heeft van den vulnisse als dat behoirt ende costumelic is

20 sc

 

Item bij bevele van den Gerechte gegeven coman Doe ende Dirc Aelbrechtsz mit hoit medegesellen als homans om den Ouden Rijn te baggairden ende te diepen, boven dat die buyren dairtoe gaven, als in 't voirleden jair bij den Gerechte overdragen was, 11 Rijnsche gulden ende 17 placken, facit

15 £ 16 sc

 

Item bij bevele van den Gerechte gegeven geer Geryt Hollantszoen om die gesellen te deelen die opten Palmendach in die processie opte terdoeysen die personaegyën speelden, 3 Rijnsche gulden, 't stic 40 groot, facit

4 £

 

Item gegeven Ewout die clerck van enen blaffert te maken ende voir papier, 4 placken, facit

6 sc 4 d

 

Item gegeven Jan van Zwieten van 14 voet hoickstien, die voet enen braspennynck, facit

23 sc 4 d

 

 
Summa 24 £ 17 sc

  

 

 

    176    

176

 

Uutgegeven van wedden

 

Item rekenen die vestmeesteren hemselven betailt voir hoir wedden 20 Rijnssche gulden. Ende voir die wesemeesterswedden als Jan van Zonnevelt ende Clais Claisz t'samen 20 Rijnsche gulden, die zij betailt hebben 't stick 40 groot, facit

53 £ 6 sc 8 d

 

Item gecoft 4 ellen groens lakens tot behoiff Willem Dobbenzoens als clerc ende knecht van den wesemeesteren, tot zijn tabbert ende cledinge, coste elc ellen 20 placken, facit

5 £ 6 sc 8 d

 

Item den clerck gegeven van dese rekenynge te maken. Ende noch van twie gelike boicken daroff te scriven, tesamen

8 £

 

 
Summa 66 £ 13 sc 4 d

  

 
       

176v

176v

 

Summa summarum van alle den uutgeven van deser rekeninge beloipt

2.844 £ 14 sc 11 d

   

Ende 't ontfanc is

2.844 £ 14 sc 11 d

   

Dus soe comt dat ontfanck ende 't uutgeven gelijc uut

   

Dese rekeninge wort gedaen opten 15en dach in Septembri anno '66 voir den Gerechte ende vroescip. Ende is geloift ende gesloten bij den Gerechte, rogiermeesteren ende vroescip opten 23 dach in Octobri anno '66.

 

Auteur Jan Dröge
Publicatie vestmeesters
  Vestmeestersrekeningen
Leiden 1464
11 nov 1463 - 11 nov 1464
[SA I, inv.nr. 530]
Transcriptie
Jan Dröge
 
 
 

 

    128    

128

Dit is dat Geryt Rijswijc end Huge Spruyt als vestmeesters ontfangen ende uutgegeven hebben van der stede wegen van Leyden, beghinnende t' Sinte Martijnsdage in den winter anno 1463 durende tot Sinte Martijnsdage toe in den winter anno 1464; dat's een termijn van enen heelen jaer, in welcken zij rekenen 15 placken voir 't pont.

   

Eerst ontfanck

 

Van den poortmeesters ontfaen, alse van Florys Heerman, Jan Dirc Geryt Montfoirdenz, Pieter van Zwieten ende Jan van den Woude, alle 'tgene dat zij van den poorters ontfaen hebben nae uutwijsinge hore rekenynge, ende beloipt

46 £ 13 sc 4 d

 

Van den poortmeesteren voirscr. ontfaen alle 'tgene dat van correxiën gecomen is an gelde, nae uutwijzinghe hore rekenynge, ende beloipt

104 £ 10 sc 8 d

 

Van den poortmeesteren voirscr. noch ontfaen alle 'tgene dat die vestmeesters hemluyden ter rekenynge gebrocht, hebben ontfaen van alrehande cliene perchelen nae uutwijsinge hore rekenynge, ende beloipt

8 £ 11 sc

 

 
Summa 159 £ 15 sc

 

128v

128v

Van den poortmeesteren voirscr. noch ontfaen aen gelden nae uutwijsinge hore rekenynge, ende beloipt

1.342 £ 14 sc 2 d

 

 
Summa 1.342 £ 14 sc 2 d

 
 

Summa summarum van dat den vestmeesteren voirscr. gegeven ende gelevert is totter tymmeringe behoiff 'twelc sij hen ontfaen te hebben beloipt

1.502 £ 9 sc 2 d

 

    129    

129

Dit hebben die vestmeesteren voirscr. weder uutgegeven om van der stede wegen te doen maken ende te reformeeren 'tgene dat hiernae bescreven staet. 'Twelck all betailt is in ponden van 15 placken.

Eerst hebben die vestmeesteren voirscr. bij consent ende goetduncken van den gerechte ende vroescip opgemaict, gedect ende gesoldert die vangenisse gehieten den Stien, gelijc dat bij den gerechte ende vroescip overdragen ende in den voirleden jaer begonnen was te maken. Item hebben zij die dueren van der stede huus, die Hogewoirtspoort, die Zijlpoort ende sommige thoernen van der stede doen repareeren ende vermaken. Ende die muyren van den ramen doen rechten ende maken. Oic hebben zij den Rijn voir die Oude Visschmarct bij Sinte Jansbrugge, bij die wijncraen ende mede die vest voir Corte Rapenburch ende andersyns daer 't te doen was ende van noode te sceepe doen baggerden mit pompen ende mit ladiken doen baggerden ende diep maken. Ende voirt hebben zij doen maken die brugge buyten die Coepoert ende een deel straets buyten ende bynnen die Reynsburgerpoort, ende andere dingen van der stede dies behoiftich waeren ende te doen hadden. Dairtoe men behoift heeft an calck, stien, hartstien, straetstien, estricken, sant, tymmerhout, ijser, loot, leyen ende anders dat men behoift heeft. Ende mede van dachuyren, als metselairs, tymmerluyden, leydeckers, operluyden ende arbeytsluyden, gelijc als van percheel te percheel hiernae volget.
 

129v

129v

Eerst om bacstien die verwrocht is in der stede werck ende oirbaer tot den plaetsen hiernae bescreven

 

Item gecoft tiegen Heynric die calcvoerder 1.500 bacstiens die verwrocht zijn an den muyren van der stede ramen, het duysent elff placken; facit

22 sc

 

Item gecoft tegen Martijn Heynricxz 4.000 stiens die verwrocht zijn ander vangenisse gehieten de Stien, elc duysent om elff placken; facit

43 sc 8 d

 

Item gecoft tegen Geryt Heerman 99.000 stiens die verbesicht zijn an die voirscr. vangenisse gehieten die Stien, coste elc duysent 11 placken; facit

72 £ 12 sc

 

Item gecoft tegen Jan Dobbenz 3.000 stiens, elc duysent om 11 placken (facit), verwrocht an den Stien voirscr.; facit

2 £ 4 sc

 

Item tiegen Jan voirscr. gecoft 1.500 dropstiens die verbesicht zijn an der vangenisse voirscr., coste elc duysent 13 placken; facit

26 sc

 

Item tieghen Florys Heerman gecoft 2.500 metstiens, elc duysent om 11 placken, verwrocht an die voirscr. vangenisse; facit

36 sc 8 d

 

Item gecoft tegen coman Pieter 1.500 grote plevuysen dairmede dat die middelste solre opter vangenisse dubbelt over is geleyt in moerter tusschen den plancken boven ende beneden, coste elc hondert 11 groot; facit

5 £ 10 sc

 

 
Summa 87 £ 9 sc 4 d

 

 

    130    

130

 

Uutgegeven van den voirscr. backstien van den stienhouen ende van anderen plaetsen te halen ende voirt te vaeren an den voirscr. vangenisse gehieten den Stien ende elwairt dair mense behoift heeft

 

Item Heynric stienvoerder van 4.000 stiens te halen die gecoft waren tiegen Martijn Heynricxz, van elc duysent twie groot; facit

5 sc 4 d

 

Item gegeven Heynric voirscr. ende Augustijn zijn zoen van dat zij in der stede werck gewrocht ende ghevlet hebben uut Geryt Heerman stienplaets 99.000 stiens, van elc duysent twie groot; facit

6 £ 12 sc

 

Item Heynric ende Augustijn voirscr. gegeven van dat zij van Jan Dobbenzs' stienplaetse gebrocht ende gevoirt hebben an der vangenisse 4.500 stiens, van elc duysent twie groot; facit

6 sc

 

Item Heynric ende Augustijn voirn. gegeven van dat zij van Florys Heermans' stien gehailt hebben 2.500 stiens, duysent twie groot; facit

3 sc 4 d

 

 
Summa 7 £ 6 sc 8 d

 

130v

130v

 

Om sant uutgegeven dat verbesicht is in der stede werck an die Stien ende anders dair men 't behoifde

 

Item Bouwen Symonsz die santvoerder heeft gelevert an die Stien 13 scepe sants, coste elc schip sants 3 groot; facit

26 sc

 

Item Pieter Backer die santvoerder heeft gelevert an die Stien ende voirt tot anderen plaetsen, als an die Zijlpoort ende an die Reynsburgerpoort, dair des te doen was 38 scepe sants, coste elc schip zants 3 groot; facit

3 £ 16 sc

 

 
Summa 5 £ 2 sc

 

 

    132    

132

 

Om tymmerhout dat men behoeft heeft in der stede werck tot sulcken plaetsen als hiernae bescreven staet

 

Item gecoft tiegen Clais Martijnsz die scrienmaker 8te dicke plancken ende twie dicke schalen om te decken op dat cliene breggetgen buyten die Coepoert; costen tesamen

4 £

 

Item noch gecoft tiegen Clais Martijnsz voirscr. een block zwair eycken plancken die elc lanck waeren omtrent 20 voeten, dairmede men die solre maken soude van den vangenisse, costen t'samen 4 Rijnsche gulden 1 quartier 't stic 40 groot; facit

5 £ 13 sc 4 d

 

Item gecoft tiegen Alijt Harsten 8te sulke gelike plancken om te besigen ende te leggen in der voirscr. vangenisse dair men die solderen mede maken soude, coste elck stick 8½ plack ende 2 groot over den hoop meeten; facit

4 £ 12 sc

 

Item gecoft bij Kerstant van der Hede 21 meyborchse borden om an den Stien dairmede te steygeren; costen t'samen

4 £

 

Item gecoft tiegen Geryt Pieter Goelenz 3 vierendeele sparren om an den Stien dairmede te steygeren, coste t'samen 6 £. Item noch 8 cliene sparren ende 4 kercsparren, costen t'samen 11 placken. Ende noch een half hondert sparren van denselven, costen 4 £. Facit t'samen

10 £ 14 sc 8 d

 

Item bij Kerstant van der Hede gecoft 8te vueren masten, 't stic om 3 placken. Item noch 30 vueren deelen, 't stic om 5 groot, om dairmede te steygeren an den Stien gehieten die vangenisse. Facit t'samen

6 £ 12 sc

 

 
Summa 35 £ 12 sc

 

132v

132v

Item gecoft tiegen grote Jan Claisz bij Jan Heynricxz om te besigen ende te verwercken an die vangenisse voirscr. twie grote balken, costen t'samen 5 Rijnsche gulden ende noc een cliene balck om 19 placken; facit

7 £ 18 sc 8 d

 

Item tiegen Bouwen Willemsz gecoft bij Jan voirscr. twie grote balken, t'samen om 4½ Rijnsche gulden. Ende noch 4 grote balken ende twie houten van 30 voeten, t'samen om 9 Rijnsche gulden ende 18 placken die verwrocht zijn an die Stien. Facit

19 £ 4 sc

 

Item noch gecoft bij Jan voirscr. tigen Geryt Pieter Goelenzoen 7 balcken dairoff gemaict worde het tafelment van den wendelstien van der vangenisse ende dairoff gemaict worden ribben ende anders op 't grote werck, costen 12 Rijnsche gulden; facit

16 £

 

Item bij Jan Heynricx die tymmerman voirscr. tot Aemstersdam gecoft 300 wagenschots om dairmede te decken die cappe van den wendelstien ende de cap van den vangenis voirscr. Ende voirt dueren ende veynsteren an 'tselve werck dairoff te maken ende anders dat men behoifde an der stede werck. Coste elc hondert wagenschots 15 Rijnsche gulden ende 10 groot. Item gegeven van vracht om 't voirscr. wagenschot van Aemsterdam tot Leyden te brengen, van 106 placken ende van te scheep te dragen ende tot Leyden weder op te dragen 15 groot. Facit t'samen

62 £ 14 sc

 

Item gecoft tiegen Geryt Pieter Goelenz 7 eyken planken ende 2e houten elc van 30 voeten. Ende zijn bij Jacop Harmansz verwrocht an die Zijlpoort, costen t'samen 40 placken; facit

53 sc 4 d

 

 
Summa 108 £ 10 sc

 

 

    133    

133

 

Om alrehande ijserwerck gegeven dat an den vangenisse ende overal in der stede werck verwrocht is ter plaetsen hierna bescreven

 

Item bij Jan Faber die smit op die Hoghelantsche Kerckgraft gegeven van ijserwerck ende hoepen die hij gelevert heeft an der stede geijcte calctonne 10 sc. Ende bij Jacop Clementsz gehailt tot steygeringe van 't spul dat men speelde opten Palmdach anno '64, 250 dubbelde middelnagelen, costen 20 sc; 300 middelnagelen, costen 12 sc; 250 laschijsers, costen 5 sc; 300 schosspijckeren, costen 3 sc. Facit t'samen

2 £ 10 sc

 

Item gelevert an die veynsteren op die paertse 200 veynsternagelen, 't hondert 1½ groot, bij Jan Ghijs Nachtegalenz; facit

2 sc

 

Item bij Jan Ghijs Nachtegalenz die smit gelevert an die paertse, an clincken, noessen ende windijsers, t'samen 14 lb wegens. Item op die nuwe camer daer die graven staen, an wintijsers over 't poortail 40 lb wegens. Item in die vleyschhalle 50 haken, 100 spijkeren, t'samen 27 lb wegens. Item achte ijseren banden gelevert an der stede twie nuwe scouwen, t'samen wegende 36 lb. Item een grote ancker wegende 48 lb gebesicht an die muyer van der stede ramen buyten die Coepoort. Item an dat breggetgen bij die Coepoert an die ramen gelevert 10 lb wegens. Comt t'samen 175 lb wegens, elc hondert 56 placken. Facit t'samen

6 £ 10 sc 8 d

 

Item gecoft bij Kerstant van der Heede een grote ijseren lootlepel om loot an der stede werck dairmede te smelten ende te ghieten, coste 6 placken; facit

8 sc

 

 
Summa 9 £ 10 sc 8 d

 

133v

133v

Item gegeven Jan Faber Ghijs Nachtegalenz van twie niewe breeckbilen, 14 placken ende van twie nuwe pompen te beslaen om den baggert mede te pompen, 8 placken. Item van een nuwe ijseren ketten aen een van der stede scouwen, 6 placken. Ende om twie nuwe ijsren stoppen gegeven bij Kerstant van der Heede, 4 placken. Facit t'samen

42 sc 8 d

 

Item bij Jan Faber Ghijs Nachtegalenz gecoft 4.500 spaens ijsers, dairvoir dat Jan voirscr. weder gelevert heeft 2.250 pont gewrochts ijsers, coste elc hondert pont van 't caeuwe ongewrochts ijsers 26 placken. Ende gegeven van waechgelt, van 't hondert enen groten; dat verwrocht is an der voirscr. vangenisse. Facit

79 £ 10 sc

 

Item boven dese heeft Jan voirscr. noch an 'tselve werck gelevert elffhondert een ende tachtig pont gewrocht ijsers; hem gegeven voir elc hondert 56 placken. Ende noch heeft Jan voirscr. gelevert an banden ende ijseren pennen totten hecken an die Zijlpoort, t'samen 53 lb wegens. Ende noch aldair gelevert an alrehande sticken gewrochts ijseren wercx, wegende 32½ pont; comt in als 1266½ wegens, 't hondert voir 56 placken. Facit

47 £ 5 sc 6 d

 

Item Jan Faber voirscr. heeft gelevert an 'tselve werck van den Steen 1.550 dubbelde middelnagelen, 't hondert voir 6 placken; facit

6 £ 4 sc

 

Item bij denselven gelevert an 't voirscr. werck 3.800 middelnagelen, elc hondert voir 3 placken; facit

7 £ 12 sc

 

Item an 'tselve werck gelevert bij denselven 2.000 ende 100 deckspijkeren, elc duysent voir 15 placken; facit

11 £ 2 sc

 

 
Summa 153 £ 16 sc 2 d

 

 

    134    

134

Item bij Jan Faber voirscr. gelevert an veynsternagelen ende schosspijckeren t'samen 7.400, elc hondert voor 1½ groot; facit

3 £ 14 sc

 

Item noch bij Jan Faber gelevert an die grote dueren beneden in der stede huys an hangelessen, haecken, clincken, noessen, an crammen ende grendelen, t'samen 166½ lb wegens, 't hondert om 56 placken; facit

6 £ 4 sc

 

Item heeft Jan Faber voirscr. noch gelevert 25 dubbelde middelnagelen, costen 2 sc. Item 150 lasschijsers, costen 3 sc. Item noch 2.000 duerspijkeren die verwrocht zijn in den dueren, 't hondert voir 1½ groot. Comt t'samen

25 sc

 

Item gegeven Jan Faber voirscr. van dat hij den steenhouwersbetelen verstaelt heeft terwijlen dat zij an den steen wrochten, alse van 32 betelen, van 't stic 8 d. Ende heeft hemluyden ghescarpt 453 betels, van 't hondert 10 placken. Facit t'samen

4 £ 1 sc 8 d

 

 
Summa 15 pd 4 sc 8 d

 

134v

134v

 

Uutgegeven van alrehande slotelen ende sloetwerc te maken der stede aengaende geliken als hierna bescreven staet

 

Item bij Dirc Allairtsz gelevert een blockslot mit een lelye mit ses slotelen voir an der stede huys, coste 39 placken. Ende van een lelye mit een hanthave an die ander duer van der stede huys, coste 9 placken. Facit t'samen

3 £ 4sc

 

Item in die scrijfcamer van der stede dair Jan Philipsz sit is gemaict een grote casse boicken in te sluyten ende in die scrijfcamer dair Ewout Florysz in scrijft is gemaict een grote scapprae om oic boicken ende brieven in te sluyten, dair dat Dirc Allairtsz dat beslach mitten sloten toe ghemaict ende gelevert heeft, coste t'samen 37 placken; facit

49 sc 4 d

 

Item an die paerts doer staende op die sael van der stede huus is bij Dirc Allairtsz een blockslot gemaict mit twie slotelen, dair hem voir betailt is 24 placken; facit

32 sc

 

Item heeft Dirc Allairtsz gemaict een nijen slot an den clienen thoren bij der Haghepoort. Item an die schole ghemaict een nyeu slot mit 3 slotelen; coste tesamen

26 sc 8 d

 

Item bij Dirc Allairtsz gemaict opten Stien van den gevangenisse een nijen slot mit twie hanthaven, coste 11 placken. Ende noch een zwair nyeu bosseslot an den wendelstien mit 2 slotelen, coste 40 placken. Facit t'samen

3 £ 8 sc

 

Item heeft Dirc voirscr. gemaict een nyeu bosslot an den thoren staende an die Hogewoirtspoortbregghe op die oestzijde Pottemakersthoren, coste 7 placken; facit

9 sc 4 d

 

Item bij Dirc voirscr. een slot vermaect aen den thoren after Sinte Pietersvelt ende een slot vermaict an Dobbelairsthoren. Ende noch een slot vermaect an torentgen after Willen Borts' tuyn. Costen t'samen 15 groot, facit

10 sc

 

 
Summa 12 £ 19 sc 4 d

 

 

    135    

135

Item an dat camertgen op die paerts bij Dirc Allertsz 't slot vermaect. Item an der stedetymmerloede oick het slot vermaict; coste t'samen 7 groot. Item an die Hogewoirtspoort vermaict drie duerhangelessen ende dairtoe 3 sluetelen, costen 9 placken. Facit t'samen

16 sc 8 d

 

Item an Duysentraetsthoern heeft Dirc voirscr. een bosseslot vermaict ende in der stede wagehuys vermaict twie clincsloten ende twie scappraesloten, ende dairtoe ghemaict 3 slotelen; hen dairoff gegeven

12 sc

 

Item bij Dirc voirscr. gemaict opter paertse twie pijpslotelen ende op die Reynsburgerpoort een pijpslotel, die t'samen costen 6 placken. Ende gemaict an der stede tymmerloedse twiesluetelen, t'samen dairoff 1½ placken. Item van die wendelstien an der stede huys 2 sluetelen. Item van die Turfftoren een sluetel, die Willem Clap heeft. Item Cleeff een sluetel van der stede huys ende een sluetel van een scappra opter stede huys. Ende totter stede twie scouwen an elke scouwe een slotel gemaict. Hem gegeven dairoff 5 placken. Facit t'samen

16 sc 8 d

 

Item Dirc Allairtsz gegeven van twie grote ijseren haken om mede te baggeren, t'samen 12 placken. Item van ijseren crammen die gegoten zijn in den loeden hangende in der stede uerwerck, wegende t'samen 13 lb, daroff hem gegeven 13 placken. Item van twie stalen boren te maken ende van enen emmer te beslaen, t'samen 5 placken. Comt in als

38 sc

 

 
Summa 4 £ 3 sc 4 d

 

135v

135v

Item Dirc Allairtsz voirscr. gegeven van uut te houwen, te vuegen ende te nagelen die 3 weerhanen die staen op die vangenisse. Ende dat hij oick uutgehouwen, gevoecht ende genagelt heeft die ses beckenen die gemaict zijn tot 3 pijnappelen, staende opter voirscr. vangenisse; t'samen

38 sc

 

Item Dirc Allairtsz voirscr. gegeven van twie ijseren haken mit twie oghen om des winterdages dat verhemelt dairan te hangen dat t' somers staet in die schoorstien op die nyeuwe camer

2 sc 8 d

 

Item Dirc Woutersz gegeven van 750 cliene crammen om an den tavereelen dair die graven in staen bij Jacop Clementsz te besigen voir 't schoeren. Coste elc hondert 4 placken; facit

40 sc

 

 
Summa 4 £ 8 d

 

 

    136    

136

 

Om leyen uutgegeven die verdect zijn opter vangenisse

 

Item eerst heeft Wouter die leydecker ende Jan Stoop gecoft tot Dordrecht bij bevele van den vestmeesteren ende bij goetduncken van den burgermeesteren 12.000 blaeu leyen, gehieten Martijn Vos, coste elc duysent eerst coops tot Dordrecht 16 sc 3 d groot; facit

78 £

 

Item van dese voirscr. leyen gegeven te oncosten ende vrachte: Eerst van wijncoop gegeven 3 placken. Ende van tellen, te scepe te dragen ende van setten, t'samen 12 placken. Van vracht tot Leyden toe 41 placken. Ende van binnen Leyden van dese leyen op te dregen 12 placken. Ende voor Wouters' voiscr. coste 15 placken. Comt t'samen

5 £ 10 sc 8d

 

Item bij Doe Jacopsz gecoft 1.500 tegelen, duysent 24 placken ende 304 panelen, 't stic 2 groot payments ende 10 tegelvorsten om 2½ placken, al verwrocht an die Marentoren; facit

5 £ 2 sc

   

Om leyenagelen die verbesicht zijn opter vangenisse voirscr. ende anders

 

Item bij Wouter die leydecker der stede gelevert 32.000 leynagelen die al verwrocht ende verdect zijn an 't werck van den Stien voirscr., coste elc duysent 10 groot; facit

10 £ 13 sc 4 d

 

Item heeft Wouter voirscr. noch gelevert dat die galesmakers behoift hebben te vernagelen an der stede werck ende anders 1.600 leynagelen, 't hondert voir 8 groot; facit

10 sc 8 d

 

 
Summa 99 £ 16 sc 8 d

 

136v

136v

 

Om loot, soudeer ende cooper uutgegeven, verbesicht in der stede werck als hiernae bescreven staet

 

Item Wouter die leydecker heeft gelevert 27½ lb nyeu rol loots die geleyt zijn over die duer van den wendelstien an die vangenisse voirscr. Item dairna heeft Wouter voirscr. gelevert 797½ lb rolle loots die verbesicht zijn an 't grote werck van den Steen voirscr. Maect t'samen 825 rolle loots, elc hondert voir 45 placken. Item den selven Wouter gegeven van wat loets tot het lelytgen ende het pijnappeltgen staende op 't veynster van den wendelstien ende voir wercken ende voir vergulden t'samen 18 placken. Item denselven noch gegeven van 12 lb soudeers verbesicht an den Steen ende an die goete der stede huys 15 placken. Facit tesamen

26 £ 19 sc

 

Item gecoft tegen Wouter die leydecker 300 lb oudt loots om te hangen an 't uyerwerck van der stede clocke, coste elc lb 6 groot payments; facit

7 £ 10 sc

 

Item want het loot ende gewechte van der stede uyerwerck aen veele ongelike sticken we, gelijcken die van zueken lood gehouden waeren ende doir die gaten van den zolderen niet wel gaen, noch drinen en mochte, soe worde bij beveel van den gerechte alle dat loot vergoten an ronden langen stucken mit ogen dairin gegoten. Welc loot was in 't gewechte mit die voirscr. 300 lb loots gecoft tegen Wouter voirscr. 884 lb. Dairoff gegeven Aernt Buytendijc van te versmelten ende verghieten van elc pont enen pennync payments. Facit

3 £ 13 sc 8 d

 

Item gegeven Wouter die leydecker van 4½ lb soudeers verwrocht an die goete van der stede huys ende van 2½ lb soudeers bij Jacop Clementsz verwrocht an die tavereelen opter stede huys, coste elc pont 2½ groot; facit

6 sc 8 d

 

 
Summa 38 £ 14 sc 4 d

 

 

    137    

137

Item bij Symon die ketelboeter gecoft tot Hairlem ses grote beckenen om die grote pijnappelen dairof te maken, staende op die Stien gehieten die vangenisse, wegende tesamen 19½ lb, coste elc pont 5½ groot. Item noch gecoft bij denselven 18½ lb geslegen coopers, 't pont voor 5 groot, dairoff dat gemaect worden 3 weerhanen staende op dieselve vangenisse. Item Symon voirscr. tot zijn vracht gegeven te bate 4 groot. Facit

6 £ 15 sc 10 d

 

 
Summa 6 £ 15 sc 10 d

 

137v

137v

 

Van leydeckersloon gegeven als hiernae bescreven volcht

 

Item Wouter die leydecker heeft gewrocht mit enen knecht die hem operde an die goedt voir opt' stede huys mit enen hamer 2½ dach, 'sdages hem beyden t'samen gegeven 10 groot; facit

16 sc 8 d

   

Want die cappen van den wendelstien ende van den vangenisse omtrent Sinte Martijnsdage in den winter lestleden eerst gemaict ende mit wagenschot gedect waeren, soe hebben die burgermeesteren die t' Sinte Martijnsdage voirscr. offghingen, soe sij in den tymmeringe waeren ende alle gereetscip ende stoffen dairtoe gecoft hadden, bevolen dese vestmeesteren dat zij mitten leydack voirtgaen ende dat doen decken souden om denselven oncosten van den Stien in eenre rekenynge te comen. Dus hebben dese burgermeesteren nae Sinte Martijnsavont in den winter doe zij offgegaen waeren die vangenisse voirscr. doen decken bij Wouter die leydecker die dairan gewrocht heeft als hiernae volcht.

 

Item in die eerste weeck gewrocht bij Wouter voirscr. 4 dagen mit 2 hamers ende enen dach mit enen hamer ende elken dach altijt een operknecht; facit 

9 hamers en 5 operknechten

 

Item in die 2de weeck heeft Wouter voirscr. gewrocht 5 dagen mit 2 hamers ende enen operknecht; facit

10 hamers, 5 operknechts

 

Item in die 3de weeck gewrocht bij Wouter voirscr. 4 dagen mit 2 hamers ende enen operknecht; facit

8 hamers, 4 operknechts

 

    138    

138

Item in die vierde weecke dairan heeft Wouter voirscr. ghewrocht 3 dagen mi twee hamers ende enen operknecht ende noch 3 dagen mit 3 hamers ende enen operknecht; facit

15 hamers, 6 operknechts

 

Item dairan in die vijfte weecke decte Wouter voirscr. 4½ dach mit 2 hamers ende enen operknecht 5 dagen; facit

9 hamers, 5 operknechts

 

Item in die seste weeck gedect 2 dagen mit 5 hamers ende enen dach mit 4 hamers ende altijt 2 operknechts; facit

14 hamers, 6 operknechts

 

Item in die 7de weeke gedect bij Wouter voirscr. 5 dagen mit 5 hamers ende 2 operknechts

25 hamers, 10 operknechts

 

Item in die achte weeke gedect 1½ dach mit 5 hamers ende 2 operknechts, ende enen dach mit 2 hamers ende enen operknecht; facit

9½ hamers ende 4 operknechts

   

Summa van den hamers voirscr. belopen 99½ hamers, elken hamer 'sdages gegeven 8 groot; facit 26 £ 10 sc 8 d. Ende die operknechten belopen 45 operknechts, elken operknecht 'sdages gegeven 3 groot, facit 4 £ 10 sc. Comt in als an gelde 31 £ 8 d payments. Des hebben die vestmeesteren mit Wouter voirscr. gesproken ende hem off gedadinct ende gemindert van de voirscr. somm 5 £ 8 sc. Ende soe blijffs dat zij hem vir sijn voirscr. loen betailt hebben in als

36 £

138v

138v

 

Uutgegeven van glasen ende glasemaken geliken hienae bescreven volget

 

Item Dirc van Werve gegeven van een nu glas dat hij maicte, staende over 't poertail op die nuwe camer, houdende 15 voete. Item noch heeft Dirc voirscr. gemaict op die Stien twie nuwe glasen ende twie cliene raemveynsteren, houdende tesamen 5 voet. Ende Lam Pennync heeft gemaict opten Steen twie nuwe glasen in twie ramen, houdende t'samen ses voet. Comt t'samen 26 voet, die voet 3½ groot. Facit t'samen

3 £ 8 d

 

Item Lam Pennync heeft gemaict op die paerts twie nuwe glasen staende in die ghevel bij de brantclock, houdende 14 voete, die voete 3½ groot.Ende noch gemaict in 't huys van den wage een nu glas van 5 voet, die voet om 3½ groot. Facit t'samen

44 sc 4 d

 

Item Dirc van Werve heeft gemaict in 't huys van der stede wage drie glasen van 22 voete. Ende Lam Pennync heeft dair oic gemaict een glas van 19 voet. Comt t'samen 47 voet, die voet 2½ groot. Facit

2 £ 10 sc

 

Item Dirc voirscr. heeft in 'tselvehuys twie glasen in nyeu loot geslagen, twie glasen houdende t'samen 15 voet. Ende Lam Pennync heeft oic aldair in nuwe loot geslagen 12 voetglas. Comt 27 voet, die voete 2 groot. Ende Dirc voirscr. heeft in 'tselve huys noch verdient an twue oude glasen die hij vermaicte 9½ placken. Facit t'samen

48 sc 8 d

 

 
Summa 41 £ 3sc 8 d

 

 

    139    

139

Item voirt heeft Lam Pennync in 't voirscr. wagehuys noch verwrocht een oudt glas ende twie oude ramen, dair hij an verdient heeft 12 placken. Ende noch so is bij den voirscr. Lam gemaict op die afterzael van der stede huys die ramen over die schine, dair hij an verdient heeft 8 placken. Item Lam voirscr. heeft gestopt in der stede huys ende in 't huys van der wage 82 ruyten ende op die Rijnsburgerpoort 18 ruyten. Comt t'samen hondert ruyten, voer elke ruyte gegeven drie pennync. Facit in als

51 sc 8 d

 

 
Summa 51 sc 8 d

 

139v

139v

 

Metselairs, operluyden ende arbeyders die gewrocht hebben opter stedehuys, op die voirsael dair die graven staen om een veynster te setten, die muyr een deeel wech te houden ende 't huys ende plaetse schoen te maken, ende elwairt gewrocht

 

Martijn die metselair, 4 dagen, 'sdages 10 groot; facit

26 sc 8 d

 

Heynric die metselair, 4 dagen, 'sdages 10 groot; facit

26 sc 8 d

 

Jan Pietersz, Martijns' knecht, 4 dagen, 'sdages 6 groot; facit

16 sc

   

Aerbeytsluyde die die poeyn wech drogen van den sale ende uter plaetse ende voirt wech voirden

 

Louwe Claisz, 1½ dach, 'sdages 6 groot; facit

6 sc

 

Clais lapper, 1½ dach, 'sdages 6 groot; facit

6 sc

 

Clais voirscr. heeft gewrocht an 't wedde buyten de Reynsburgerpoert 2 dagen, 'sdages 6 groot; facit

8 sc

   

Noch arbeytsluyden van den calc die lach op die nuwe Visschmarct te vervoeren an der stede ramen ende an der stede veste ende die weder te beslaen ende om der stede loedze schoen te maken

 

Michiel Janz, 4 dagen, 'sdages 6 groot; facit

16 sc

 

Clais lapper, 4 dagen, 'sdages 6 groot; facit

16 sc

 

Aelbrecht Jansz ende Michiel zijn broeder beyde wonende buyten die Zijlpoort gegeven van dat zij die graften ende sloten weder opmaicten ende diepten die mit baggert gevollet waeren tusschen Willem Foeytgen van Zijls' ende Wouter IJsbrantszs' pachtlanden buyten die Zijlpoort, als bij der vroeschip overdragen was te doen, t'samen

34 sc 4 d

 

 
Summa 7 £ 15 sc 8 d

 

 

    140    

140

 

Delvers die gewrocht hebben in die weeke na Jacobi an die raemsloot ende an die brugge buyten die Coepoort

 

Item Louwe Claisz, 5 dagen, 'sdages 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Item Michiel Jansz, 5 dagen, 'sdages 7 groot; facit

23 sc 4 d

   

Metselairs die in dieselve weke gewrocht hebben an die vangenisse gehieten den Stien om beneden gelijc der airden een doer te houwen, dat men in den Stien gaen mach

 

Item Mertijn die stienhouwer, 2½ dach, 'sdages 10 groot; facit

16 sc 8 d

 

Item Heynric zijn knecht, 2½ dach, 'sdages 10 groot; facit

16 sc 8 d

   

Arbeytsluyde die aerde drogen opten Steen voirscr.

 

Item Jan van Lueven, 2½ dach, 'sdages 5½ groot; facit

9 sc 2 d

 

Item Andries Gerytsz, 2½ dach, 'sdages 5½ groot; facit

9 sc 2 d

 

Item Willem Vredricxz, 1½ dach, 'sdages 5½ groot; facit

5 sc 6 d

 

Item Kerstant van der Hede, vijf dagen, 'sdages 4 groot; facit

13 sc 4 d

   

Delvers die gewrocht hebben in die anderde weke in die raemslote ende van aerde te dregen an den Stien

 

Item Lou Claisz, 5 dagen, 'sdages 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Item Michiel Jansz, 5 dagen, 'sdages 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Item Wille Vredricxz, 3 dagen, 'sdages 5½ groot; facit

11 sc

 

Item Andries Gerytsz, 3 dagen, 'sdages 5½ groot; facit

11 sc

 

Item Kerstant van der Heede, 5 dagen, 'sdages 4 groot; facit

13 sc 4 d

 

 
Summa 9 £ 19 sc 2 d

 

140v

140v

 

Metselairs die gewrocht hebben an den Stien van der vangenisse in die weke van Assumptio Marie

 

Item Martij stienhouwer, 4 dagen, 'sdages 10 groot; facit

26 sc 8 d

 

Item Jacop Ewoutsz, 4 dagen, 'sdages 10 groot; facit

26 sc 8 d

 

Item Heynric, Martijns' knecht, 4 dagen, 'sdages 10 groot; facit

26 sc 8 d

 

Item Pieter van Aken, 4 dagen, 'sdages 10 groot; facit

26 sc 8 d

 

Item Jan, Martijns' knecht, 4 dagen, 'sdages 6 groot; facit

16 sc

 

Item Pieter van Akens' zoentgen, 2 dagen, 'sdages 5 groot; facit

6 sc 8 d

   

Operluyde die de voirscr. metselairs geopert hebben

 

Item Van der Heynde, 4 dagen, 'sdages 7 groot; facit

18 sc 8 d

 

Item Dirc Duycker, 4 dagen, 'sdages 7 groot; facit

18 sc 8 d

 

Item meester Evert den viselair ende Jan Louwerysz gegeven tesamen van dat zij die muyer van der stede ramen staende op 't eynde bij der Coepoort rechteden ende reformierden voer horen arbeyt, t'samen

49 sc 4 d

 

 
Summa 10 £ 16 sc

 

 

    141    

141

 

Metselairs die noch gewrocht hebben an dat voirscr. werck van den Stien

 

Martijn die stienhouwer, 4 dagen, 'sdages 10 groot; facit

26 sc 8 d

 

Pieter van Aken, 4 dagen, 'sdages 10 groot; facit

26 sc 8 d

 

Jacop Ewoutsz, 4 dagen, 'sdages 10 groot; facit

26 sc 8 d

 

Heyn stienhouwer, 4 dagen, 'sdages 10 groot; facit

26 sc 8 d

 

Harman van Aken, 3 dagen, 'sdages 9 groot; facit

18 sc

 

Jan Pietersz, 4 dagen, 'sdages 6 groot; facit

16 sc

 

Martijn van Aken, 4 dagen, 'sdages 5 groot; facit

13 sc 4 d

   

Operluyde in 't voirscr. werck

 

Jan van der Heyde, 4 dagen, 'sdages 7 groot; facit

18 sc 8 d

 

Dirc Duyker, 3 dagen, 'sdages 7 groot; facit

14 sc

 

Jan van Lueven, 3 dagen, 'sdages 5½ groot; facit

11 sc

 

Michiel Jansz, 2½ dach, 'sdages 6 groot; facit

10 sc

 

Kerstant van der Heede, 4 dagen, 'sdages 4 groot; facit

10 sc 8 d

   

Aerdedregers in 't voirscr. werck

 

Huge Reynersz, 3 dagen, 'sdages 5½ groot; facit

11 sc

 

Costijn Willemsz, 3 dagen, 'sdages 5½ groot; facit

11 sc

 

Jan Boudewijnsz, 3 dagen, 'sdages 5½ groot; facit

11 sc

   

Metselairs die noch gewrocht hebben an dat voirscr. werck van den Stien

 

Martijn die stienhouwer, 5 dagen, 'sdages 10 groot; facit

33 sc 4 d

 

Jacop Ewoutsz, 4 dagen, 'sdages 10 groot; facit

33 sc 4 d

 

Heyn stienhouwer, 4 dagen, 'sdages 10 groot; facit

33 sc 4 d

 

Pieter van Aken, 5 dagen, 'sdages 10 groot; facit

33 sc 4 d

 

Harman van Aken, 5 dagen, 'sdages 10 groot; facit

33 sc 4 d

 

 
Summa 20 £ 18 sc

 

141v

141v

Coptgen Bout Nellenz, 4 dagen, 'sdages 10 groot; facit

26 sc 8 d

 

Doe Jacobsz, 4 dagen, 'sdages 10 groot; facit

26 sc 8 d

 

Pieter Spillemaker, 4 dagen, 'sdages 10 groot; facit

26 sc 8 d

 

Pieter, Martijns' knecht, 5 dagen, 'sdages 6 groot; facit

20 sc

 

Martijn van Aken, 5 dagen, 'sdages 4 groot; facit

13 sc 4 d

   

Operluyde in dieselve weeke

 

Dirc Duyker, 5 dagen, 'sdages 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Jan van der Heye, 5 dagen, 'sdages 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Jan Thomasz, 4 dagen, 'sdages 7 groot; facit

18 sc 8 d

   

Aerdedregers in dieselve weke

 

Jan Boudewijnsz, 2 dagen, 'sdages 6 groot; facit

8 sc

 

Vrederic Jansz, 2 dagen, 'sdages 4 groot; facit

8 sc

 

Kerstant van der Heede, 5 dagen, 'sdages 4 groot; facit

13 sc 8 d

   

Metselairs die gewrocht hebben an dat voirscr. werck van de Stien

 

Martijn die stienhouwer, 5 dagen, 'sdages 10 groot; facit

33 sc 4 d

 

Jacop Ewoutsz, vijff dagen, 'sdages 10 groot; facit

33 sc 4 d

 

Heynric stienhouwer, 5 dagen, 'sdages 10 groot; facit

33 sc 4 d

 

Doe Jacopsz, 5 dagen, 'sdages 10 groot; facit

33 sc 4 d

 

Pieter Spillemaker, 5 dagen, 'sdages 10 groot; facit

33 sc 4 d

 

Pieter van Aken, 4 dagen, 'sdages 10 groot; facit

26 sc 8 d

 

Coptgen Bout, 4 dagen, 'sdages 10 groot; facit

26 sc 8 d

 

Harman van Aken, 3 dagen, 'sdages 10 groot; facit

20 sc

 

Jan Pietersz, Martijns' knecht, 5 dagen, 'sdages 6 groot; facit

20 sc

 

Martijn van Aken, 5 dagen, 'sdages 4 groot; facit

13 sc 4 d

 

 
Summa 24 £ 1 sc 4 d

 

 

    142    

142

 

Operluyde in dieselve weke

 

Jan Harmansz, 5 dagen, 'sdages 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Jan van der Heye, 4½ dach, 'sdages 7 groot; facit

21 sc

 

Dirc Duycker, 3 dagen, 'sdages 7 groot; facit

14 sc

 

Jan Boudijnsz, 3 dagen, 'sdages 7 groot; facit

14 sc

   

Aerdedregers in dieselve weke

 

Jan Bouwensz, 1½ dach, 'sdages 6 groot; facit

6 sc

 

Vredric Jansz, 1½ dach, 'sdages 6 groot; facit

6 sc

 

Kerstant van der Heede, 5 dagen, 'sdages 4 groot; facit

13 sc 4 d

   

Metselairs die gewrocht hebben an den werck van den voirscr. Stien

 

Martijn die stienhouwer, 5 dagen, 'sdages 10 groot; facit

33 sc 4 d

 

Jacop Ewoutsz, 5 dagen, 'sdages 10 groot; facit

33 sc 4 d

 

Heyn stienhouwer, 5 dagen, 'sdages 10 groot; facit

33 sc 4 d

 

Pieter van Aken, 5 dagen, 'sdages 10 groot; facit

33 sc 4 d

 

Doe Jacopsz, 5 dagen, 'sdages 10 groot; facit

33 sc 4 d

 

Jan Spillemaker, 5 dagen, 'sdages 10 groot; facit

33 sc 4 d

 

Jan, Martijns' knecht, 5 dagen, 'sdages 6 groot; facit

20 sc

 

Martijn van Aken, 5 dagen, 'sdages 4 groot; facit

13 sc 4 d

   

Operluyde in dieselve weke

 

Jan van der Heyde, 5 dagen, 'sdages 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Dirc Duycker, 5 dagen, 'sdages 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Jan Harmansz, 5 dagen, 'sdages 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

 
Summa 20 £ 1 sc

 

142v

142v

 

Aerdedregers in die voirscr. weke

 

Willem Govertsz, 3 dagen, 'sdages 6 groot; facit

12 sc

 

Adriaen Jansz, 3 dagen, 'sdages 6 groot; facit

12 sc

   

Metselairs die gewrocht hebben an dat werck van den Stien voirscr.

 

Martijn die stienhouwer, 5 dagen, 'sdages 10 groot; facit

33 sc 4 d

 

Jacop Ewoutsz, 5 dagen, 'sdages 10 groot; facit

33 sc 4 d

 

Heynric stienhouwer, 5 dagen, 'sdages 10 groot; facit

33 sc 4 d

 

Pieter van Aken, 5 dagen, 'sdages 10 groot; facit

33 sc 4 d

 

Doe Jacopsz, 5 dagen, 'sdages 10 groot; facit

33 sc 4 d

 

Pieter Jansz Spillemaker, 5 dagen, 'sdages 10 groot; facit

33 sc 4 d

 

Coptgen Bout Nellenz, 5 dagen, 'sdages 10 groot; facit

33 sc 4 d

 

Harman van Aken, 5 dagen, 'sdages 10 groot; facit

33 sc 4 d

 

Jan Pietersz, 5 dagen, 'sdages 6 groot; facit

20 sc

 

Martijn van Aken, 5 dagen, 'sdages 4 groot; facit

13 sc 4 d

   

Operluyde in dieselve weke

 

Jan van der Heyde, 5 dagen, 'sdages 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Dirc Duycker, 5 dagen, 'sdages 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Jan Harmansz, 5 dagen, 'sdages 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Jan Godanck, 5 dagen, 'sdages 5 groot; facit

16 sc 8 d

 

Adriaen Jansz, 5 dagen, 'sdages 5 groot; facit

16 sc 8 d

 

Kerstant van der Heede, 5 dagen, 'sdages 4 groot; facit

13 sc 4 d

 

 
Summa 22 £ 8d

 

 

    143    

143

 

Metselairs noch gewrocht an dat werck van den voirseide Stien

 

Martijn stienhouwer, 2½ dach, 'sdages 10 groot; facit

16 sc 8 d

 

Heynric stienhouwer, 3 dagen, 'sdages 10 groot; facit

20 sc

 

Pieter van Aken, 3 dagen, 'sdages 10 groot; facit

20 sc

 

Doe Jacopsz, 2½ dach, 'sdages 10 groot; facit

16 sc 8 d

 

Coptgen Bont Nellenz, 1½ dach, 'sdages 10 groot; facit

10 sc

 

Pieter Spillemaker, 1½ dach, 'sdages 10 groot; facit

10 sc

 

Harman van Aken, 1½ dach, 'sdages 10 groot; facit

10 sc

 

Geryt Aerntsz, 1½ dach, 'sdages 6 groot; facit

16 sc 8 d

 

Pieter Jansz, 2½ dach, 'sdages 6 groot; facit

10 sc

 

Clais Aerntsz, 2 dagen, 'sdages 5 groot; facit

6 sc 8 d

 

Martijn van Aken, 3 dagen, 'sdages 4 groot; facit

8 sc

   

Operluyden in dieselve weke

 

Jan van der Heyde, 3 dagen, 'sdages 7 groot; facit

14 sc

 

Dirc Duycker, 2½ dach, 'sdages 7 groot; facit

11 sc 8 d

 

Jan Harmansz, 2½ dach, 'sdages 7 groot; facit

11 sc 8 d

 

Harman Jansz, 2½ dach, 'sdages 7 groot; facit

11 sc 8 d

 

Jan Goddanck, 2½ dach, 'sdages 5 groot; facit

8 sc 4 d

 

Kerstant van der Heede, 3 dagen, 'sdages 4 groot; facit

8 sc

   

Metselairs die noch gewrocht hebben an 't werck van den Stien voirscr.

 

Martijn stienhouwer, 5 dagen, 'sdages 10 groot; facit

33 sc 4 d

 

Heynric stienhouwer, 5 dagen, 'sdages 10 groot; facit

33 sc 4 d

 

Pieter van Aken, 4½ dach, 'sdages 10 groot; facit

30 sc

 

Doe Jacopsz, 4½ dagen, 'sdages 10 groot; facit

30 sc

 

Jacop Ewoutsz, 4 dagen, 'sdages 10 groot; facit

26 sc 8 d

 

 
Summa 18 £ 3 sc 4 d

 

143v

143v

Coptgen Bout, 4 dagen, 'sdages 10 groot; facit

26 sc 8 d

 

Geryt Aerntsz, 4 dagen, 'sdages 10 groot; facit

26 sc 8 d

 

Jan Gerytsz, 4 dagen, 'sdages 10 groot; facit

26 sc 8 d

 

Harman van Aken, 3½ dach, 'sdages 10 groot; facit

23 sc 4 d

 

Pieter Jansz Spillemaker, 2 dagen, 'sdages 10 groot; facit

13 sc 4 d

 

Jan Pietersz, 5 dagen, 'sdages 6 groot; facit

20 sc

 

Martijn van Aken, 5 dagen, 'sdages 4groot; facit

13 sc 4 d

 

Claistgen Aerntsz, 4 dagen, 'sdages 5 groot; facit

13 sc 4 d

   

Operluyde in dieselve weke

 

Dirc Duycker, 4 dagen, 'sdages 7 groot; facit

18 sc 8 d

 

Jan van der Heyde, 4½ dach, 'sdages 7 groot; facit

21 sc

 

Jan Harmansz, 4½ dach, 'sdages 7 groot; facit

21 sc

 

Dirc graefmaker, 4 dagen, 'sdages 7 groot; facit

18 sc 8 d

 

Jan Goddanck, 5 dagen, 'sdages 6 groot; facit

20 sc

 

Kerstant van der Heede, 5 dagen, 'sdages 4 groot; facit

13 sc 4 d

   

Metselairs die gewrocht hebben an 't werc van den voirscr. Stien

 

Maertijn steenhouwer, 5 dagen, 'sdages 10 groot; facit

33 sc 4 d

 

Heynric stienhouwer, 5 dagen, 'sdages 10 groot; facit

33 sc 4 d

 

Pieter van Aken, 5 dagen, 'sdages 10 groot; facit

33 sc 4 d

 

Doe Jacopsz, 5 dagen, 'sdages 10 groot; facit

33 sc 4 d

 

Coptgen Bout, 5 dagen, 'sdages 10 groot; facit

33 sc 4 d

 

Harman van Aken, 5 dagen, 'sdages 10 groot; facit

33 sc 4 d

 

Geryt Aerntsz, 5 dagen, 'sdages 10 groot; facit

33 sc 4 d

 

Jan Gerytsz, 5 dagen, 'sdages 10 groot; facit

33 sc 4 d

 

Florys Willem Nellenzz, 5 dagen, 'sdages 10 groot; facit

33 sc 4 d

 

Jan Pietersz, 5 dagen, 'sdages 6 groot; facit

20 sc

 

Martijn van Aken, 5 dagen, 'sdages 4 groot; facit

13 sc 4 d

 

 
Summa 30 £ 6 sc 4 d

 

 

    144    

144

 

Operluyde in dieselve weke

 

Dirc Duycker, 5 dagen, 'sdages 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Jan van der Heyde, 5 dagen, 'sdages 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Jan Harmansz, 5 dagen, 'sdages 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Dirc die graefmaker, 5 dagen, 'sdages 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Jan Goddanck, 5 dagen, 'sdages 6 groot; facit

20 sc

 

Kerstant van der Heede, 5 dagen, 'sdages 4 groot; facit

13 sc 4 d

   

Noch metselairs gewrocht an 't voirscr. werck van den Stien

 

Maertijn steenhouwer, 5 dagen, 'sdages 10 groot; facit

33 sc 4 d

 

Heynric stienhouwer, 5 dagen, 'sdages 10 groot; facit

33 sc 4 d

 

Pieter van Aken, 5 dagen, 'sdages 10 groot; facit

33 sc 4 d

 

Doe Jacopsz, 5 dagen, 'sdages 10 groot; facit

33 sc 4 d

 

Coptgen Bout, 5 dagen, 'sdages 10 groot; facit

33 sc 4 d

 

Harman van Aken, 5 dagen, 'sdages 10 groot; facit

33 sc 4 d

 

Geryt Aerntsz, 5 dagen, 'sdages 10 groot; facit

33 sc 4 d

 

Jan Gerytsz, 5 dagen, 'sdages 10 groot; facit

33 sc 4 d

 

Florys Willem Nellenzz, 5 dagen, 'sdages 10 groot; facit

33 sc 4 d

 

Jan Pietersz, 5 dagen, 'sdages 6 groot; facit

20 sc

 

Martijn van Aken, 5 dagen, 'sdages 4 groot; facit

13 sc 4 d

   

Operluyde in dieselve weke

 

Dirc Duycker, 4½ dach, 'sdages 7 groot; facit

21 sc

 

Jan van der Heyde, 4½ dach, 'sdages 7 groot; facit

21 sc

 

Jan Harmansz, 4½ dach, 'sdages 7 groot; facit

21 sc

 

Jan Goddanck, 4½ dach, 'sdages 6 groot; facit

15 sc

 

Geryt Symonsz, 2½ dach, 'sdages 6 groot; facit

8 sc 4 d

 

Pieter Jacopsz, 1½ dsch, 'sdages 6 groot; facit

5 sc

 

Kerstant van der Heede, 4½ dach, 'sdages 4 groot; facit

12 sc

 

 
Summa 25 £ 14 sc 8 d

 

144v

144v

 

Metselairs gewrocht an 't werck van den Stien voirscreven

 

Martijn stienhouwer, 4 dagen, 'sdages 10 groot; facit

26 sc 8 d

 

Heynric Reynersz, 4 dagen, 'sdages 10 groot; facit

26 sc 8 d

 

Jacop Ewoutsz, 4 dagen, 'sdages 10 groot; facit

26 sc 8 d

 

Doe Jacopsz, 4 dagen, 'sdages 10 groot; facit

26 sc 8 d

   

Operluyde in dieselve weke

 

Jan Harmansz, 4 dagen, 'sdages 7 groot; facit

18 sc 8 d

 

Jan van der Heye, 4 dagen, 'sdages 7 groot; facit

18 sc 8 d

 

Adriaen 'mijn ridder', 5½ dach, 'sdages 5 groot; facit

18 sc 4 d

 

Geryt Symonsz, 2½ dach, 'sdages 5 groot; facit

8 sc 4 d

 

Jan Goddanck, 2½ dach, 'sdages 5 groot; facit

8 sc 4 d

 

Kerstant van der Hede, 6 dagen, 'sdages 4 groot; facit

16 sc

   

Metselairs gewrocht an den voirscr. Stien ende aen die Marenthoren ende in 't wagehuys

 

Martijn stienhouwer, 3 dagen, 'sdages 10 groot; facit

20 sc

 

Jacop Ewoutsz, 3 dagen, 'sdages 10 groot; facit

20 sc

 

Geryt Aerntsz, 3 dagen, 'sdages 10 groot; facit

20 sc

 

Jan Pietersz, 3 dagen, 'sdages 10 groot; facit

20 sc

 

Doe Jacopsz, gedect an die Marenthoren, 3 dagen, 'sdages 10 groot; facit

20 sc

 

Pieter van Aken, gemetselt in 't wagehuys 3 dagen, 3 dagen, 'sdages 10 groot; facit

20 sc

   

Operluyde in dieselve weeck

 

Jan van der Heyde, 4 dagen, 'sdages 7 groot; facit

18 sc 8 d

 

Adriaen 'mijn ridder', 4 dagen, 'sdages 5 groot; facit

13 sc 4 d

 

Vranck Jansz, twie dagen, 'sdages 5 groot; facit

6 sc 8 d

 

Kerstant van der Heede, 6 dagen, 'sdages 5 groot; facit

16 sc

 

 
Summa 18 £ 2 sc 4 d

 

 

    145    

145

 

Noch metselairs die gewrocht hebben an den Steen ende an 't wagehuys mitten cameren dairtoe behorende

 

Jan Pietersz, 2½ dach, 'sdages 6 groot; facit

10 sc

 

Geryt Aerntsz, 2½ dach, 'sdages 8 groot; facit

13 sc 4 d

 

Clais Aerntsz, geopert 2½ dach, 'sdages 5 groot; facit

8 sc 4 d

 

Kerstant van der Hede, 5 dagen, 'sdages 4 groot; facit

13 sc 4 d

   

Metselairs gewrocht an den Stien voirscr.

 

Martijn stienhouwer, 3 dagen, 'sdages 8 groot; facit

16 sc

 

Coptgen Bout, 4 dagen, 'sdages 8 groot; facit

21 sc 4 d

 

Jan Pietersz, 1 dach, 'sdages 6 groot; facit

4 sc

   

Operluyde in dieselve weeck

 

Jan van der Heyde, 4 dagen, 'sdages 6 groot; facit

16 sc

 

Adriaen 'mijn ridder', 6 dagen, 'sdages 5 groot; facit

20 sc

 

Kerstant van der Heede, 6 dagen, 'sdages 4 groot; facit

16 sc

   

Metselairs die gewrocht hebben an den Stien voirscr.

 

Martijn stienhouwer, 4 dagen, 'sdages 8 groot; facit

21 sc 4 d

 

Coppijn Bout, 4 dagen, 'sdages 8 groot; facit

21 sc 4 d

 

Ewout Jacopsz, 4 dagen, 'sdages 8 groot; facit

21 sc 4 d

 

Jan Pietersz, 4 dagen, 'sdages 6 groot; facit

16 sc

   

Operluyde in dieselve weeke

 

Jan van der Heyde, 4 dagen, 'sdages 6 groot; facit

16 sc

 

Kerstant van der Heede, 5 dagen, 'sdages 4 groot; facit

13 sc 4 d

 

 
Summa 12 £ 7sc 8 d

 

145v

145v

 

Noch metselairs gewrocht an den voirsccr. Stien van der vangenisse

 

Martijn steenhouwer, 4½ dach, 'sdages 8 groot; facit

24 sc

 

Coppijn Bout, 4 dagen, 'sdages 8 groot; facit

21 sc 4 d

 

Jacop Ewoutsz, 4 dagen, 'sdages 8 groot; facit

21 sc 4 d

 

Heyn steenhouwer, 2½ dach, 'sdages 8 groot; facit

13 sc 4 d

 

Jan Pietersz, 4½ dach, 'sdages 6 groot; facit

18 sc

   

Operluyde in dieselve weeke

 

Jan van der Heye, 4 dagen, 'sdages 6 groot; facit

16 sc

 

Jan Harmansz, 4 dagen, 'sdages 6 groot; facit

16 sc

   

Noch metselairs die gewrocht hebben an den voirscr. Stien ende ander stede scrijfcamer om een casse ende een scapprae in elke camer te setten

 

Martijn die stienhouwer, 3 dagen, 'sdages 8 groot; facit

16 sc

 

Coppijn Bout, 3 dagen, 'sdages 8 groot; facit

16 sc

 

Ewout Jacopsz, 3 dagen, 'sdages 8 groot; facit

16 sc

 

Heynric stienhouwer, 2 dagen, 'sdages 8 groot; facit

10 sc 8 d

 

Jan Pietersz, 3½ dach, 'sdages 6 groot; facit

14 sc

   

Operluyde in dieselve weeke

 

Jan van der Heye, 4 dagen, 'sdages 6 groot; facit

16 sc

 

Jan Harmansz, 4 dagen, 'sdages 6 groot; facit

16 sc

 

 
Summa 11 £ 8 d

 

 

    146    

146

 

Uutgegeven van baggeren om die vesten binnen der stede ende den Rijn te diepen ende te reynigen dat men se gebruyken mochte. Ende is begonnen in die weke voir Sinte Maria Magdalenendage anno '64, eerst bij die Hagepoort, op Corte Rapenborch, bij den arbeytsluyden die hiernae bescreven staen.

 

Clais die lapper, 5 dagen, 'sdages 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Louwe Claisz, 5 dagen, 'sdages 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Mathijs Jansz, 5 dagen, 'sdages 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Aelbrecht Rabat, 5 dagen, 'sdages 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Willem Valck, 3½ dach, 'sdages 7 groot; facit

16 sc 4 d

 

Willem Vredricxz, 3½ dach, 'sdages 7 groot; facit

16 sc 4 d

 

Kerstant van der Heede, 5 dagen, 'sdages 4 groot; facit

13 sc 4 d

   

In die anderde weke gewrocht

 

Louwe Claisz, 4 dagen, 'sdages 7 groot; facit

18 sc 8 d

 

Aelbrecht Rabat, 4 dagen, 'sdages 7 groot; facit

18 sc 8 d

 

Willem Valck, 4 dagen, 'sdages 7 groot; facit

18 sc 8 d

 

Willem Vredricxz, 3 dagen, 'sdages 7 groot; facit

14 sc

 

Baernt Willemsz, 3 dagen, 'sdages 7 groot; facit

14 sc

 

Mychiel Jansz, 3 dagen, 'sdages 7 groot; facit

14 sc

 

Jan die Zeelander, 3 dagen, 'sdages 7 groot; facit

14 sc

 

Kerstant van der Heede, 4 dagen, 'sdages 4 groot; facit

10 sc 8 d

 

 
Summa 13 £ 2 sc

 

146v

146v

 

Noch in dieselve weke gebaggert mit schepe ende geloent bij den schepe

 

Pouwels die Pomp, 21 scepe, van 't schip 2½ groot; facit

35 sc

 

Vop Jacopsz, 19 scepe, van 't schip 2½ groot; facit

31 sc

 

Aernt Vranckenz, 17 scepe, van 't schip 2½ groot; facit

28 sc 8 d

 

Willem Valck, 15 scepe, van 't schip 2½ groot; facit

20 sc

 

Jan Vinck, 14 scepe, van 't schip 2½ groot; facit

23 sc 4 d

 

Heynric Lambrechtsz, 14 scepe, van 't schip 2½ groot; facit

23 sc 4 d

   

In die 3de weke gebaggert ende gewrocht

 

Aernt Vranckenz ende Jacop zijn gesel, t'samen 26 scepe, van 't schip 2½ groot; facit

43 sc 4 d

 

Pouwels die Pomp, 33 scepe, van 't schip 2½ groot; facit

55 sc

 

Willem Valck, 13 scepe, van 't schip 2½ groot; facit

21 sc 8 d

 

Voppe Jacopsz, 27 scepe, van 't schip 2½ groot; facit

35 sc

 

Heynric Lambrechtsz ende Willem Vinck, t'samen 23 scepe, van 't schip 2½ groot; facit

38 sc 4 d

 

Hillebrant Baerntsz ende Jan Aemsz, , t'samen 13 scepe, van 't schip 2½ groot; facit

21 sc 8d

   

In dese voirscr. weke dese navolgende arbeytsluyden gegeven van dat hij den baggert die op Corte Rapenburch opte plate geschoten was, over te schieten te landwairt in

 

Andries Gerytsz, 3 dagen, 'sdages 6 groot; facit

12 sc

 

Geryt Symonsz, 2½ dach, 'sdages 6 groot; facit

10 sc

 

Jan Aemsz, 3 dagen, 'sdages 6 groot; facit

12 sc

 

 
Summa 20 £ 10 sc 4 d

 

 

    147    

147

 

In die vierde weke gebaggert

 

Pouwels die Pomp, 28 scepe, van 't schip 2½ groot; facit

46 sc 8 d

 

Willem Valck, 19 scepe, van 't schip 2½ groot; facit

31 sc 8 d

 

Aernt Vranckenz ende Jacop zijn gesel, t'samen 32 scepe, van 't schip 2½ groot; facit

53 sc 4 d

 

Voppe Jacopsz, 24 scepe, van 't schip 2½ groot; facit

40 sc

 

Heynric Lambrechtsz ende Willem Vinck, t'samen 26 scepe, van 't schip 2½ groot; facit

43 sc 4 d

 

Hillebrant Baerntsz, 11 scepe, van 't schip 2½ groot; facit

18 sc 4 d

   

In die vijfte weke gebaggert

 

Pouwels die Pomp, 27 scepe, van 't schip 2½ groot; facit

45 sc

 

Vop Jacopsz, 21 scepe, van 't schip 2½ groot; facit

35 sc

 

Vranck Adriaensz, 9 scepe, van 't schip 2½ groot; facit

15 sc

 

Clais Mack, 4 scepe, van 't schip 2½ groot; facit

6 sc 8 d

 

Willem Brantz, 6 scepe, van 't schip 2½ groot; facit

8 sc 4 d

 

Jan Liclaisz, 8 scepe, van 't schip 2½ groot; facit

13 sc 4 d

 

Jan Vinck, 12 scepe, van 't schip 2½ groot; facit

20 sc

 

Hillebrant Baerntsz ende Jan Aemsz, , t'samen 29 scepe, van 't schip 2½ groot; facit

48 sc 4 d

 

Aernt Claes ende Jan Baertsz, t'samen 51 scepe, van 't schip 2½ groot; facit

4 £ 5 sc

   

Dese navolgende personen gegeven van dat zij den baggert op Corte Rapenburch overgheschoten hebben van den plate te landewairt in

 

Aelbrecht Rabat, 4 dagen, 'sdages 7 groot; facit

18 sc 8 d

 

Lou Claisz, 4 dagen, 'sdages 7 groot; facit

18 sc 8 d

 

Harman Janz, 4 dagen, 'sdages 6 groot; facit

16 sc

 

Jacop Claisz, 4 dagen, 'sdages 6 groot; facit

16 sc

 

Geryt Symonsz, 4 dagen, 'sdages 6 groot; facit

16 sc

 

Michiel Jansz, 4 dagen, 'sdages 6 groot; facit

16 sc

 

 
Summa 30 £ 11 sc 4 d

 

147v

147v

 

In die 6te weeke gebaggert

 

Willem Baerntsz, 24 scepe, van 't schip 2½ groot; facit

40 sc

 

Vop Jacobsz, 28 scepe, van 't schip 2½ groot; facit

46 sc 8 d

 

Clais Mack, 17 scepe, van 't schip 2½ groot; facit

28 sc 8 d

 

Jan Liclaisz, 21 scepe, van 't schip 2½ groot; facit

35 sc

 

Clais Claisz, 22 scepe, van 't schip 2½ groot; facit

36 sc 8 d

 

Hillebrant Baerntsz, 14 scepe, van 't schip 2½ groot; facit

23 sc 4 d

 

Aernt Vrancken, Clais Jacopsz, Jan Baertsz, t'samen 56 scepe, van 't schip 2½ groot; facit

4 £ 13 sc 4 d

 

Vranck Adriaensz, mit hem anderden, t'samen 27 scepe, van 't schip 2½ groot; facit

45 sc

   

In dese selve weke gegeven den personen hiernae bescreven van dat zij die baggert overschoeten op Corte Rapenborch te landewairt in

 

Lou Claisz, 5 dagen, 'sdages 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Aelbrecht Rabat, 5 dagen, 'sdages 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Clais die lapper, 5 dagen, 'sdages 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Harman Janz, 5 dagen, 'sdages 6 groot; facit

20 sc

 

Jacop Claisz, 5 dagen, 'sdages 6 groot; facit

20 sc

 

Geryt Symonsz, 5 dagen, 'sdages 6 groot; facit

20 sc

 

Michiel Jansz, 5 dagen, 'sdages 6 groot; facit

20 sc

 

Jan Goddanck, 5 dagen, 'sdages 4 groot; facit

13 sc 4 d

 

Kerstant van der Heede, 'sdages 4 groot; facit

13 sc 4 d

 

 
Summa 26 £ 13 sc 4 d

 

 

    148    

148

Item worde bij den Gerechte bevolen den Ouden Rijn mit scepe ende mit ladiken te baggairden ende te diepen ende dat elc van zijn huys ende leggende opten Rijn ende diegene die huysen ende erven staende hebben in stegen ende in straten die hoir opslach ende gebruyck van den Rijn hebben, geven souden van elke roede erfs 2 groot. Ende wat datter meer geladict ende gebaggert worde danre roedetalen ende gelders waren sondermeer van der stedewege betalen soe als 't een principael haven ende water van der stede is, dus soe is bij den homans die dairtoe geordineert waeren, alse coman Doe, Jan Symonsz, Dirc Aelbrechtsz ende Habbe Jansz, bewijsinge gedaen ende rekenynge van des zij ghebaggert uutgegeven ende ontfangen hebben van den buyren. Soe dat der stede dairin gebuerde te geven 3 £ groot boven 'tgene dat die buyren gegeven hebben, 'twelc dat dese vestmeesteren bij bevele van den Gerechte den homans ende betailt hebben. Facit

24 £

148v

148v

Item want den Ouden Rijn niet allen te vollen gediept noch gebaggert en mochte worden, overmits dattet water hoichde ende in 't afterste jaer begonnen wort, soe wortet opgeset tot den naisten jair toe om dan dairin voirt te werck te gaen, dair 't offgelaten worde om dat voirt te diepen ende te baggairden dat men binnen der stede ende in den Rijnen doir die breggen comen soude mogen. 'Twelc dat dese vestmeesteren hier setten om in memorie te hebben dattet voirt gedaen ende gemaict worde.

 

 

    149    

149

 

Uutgegeven van der stede straten te doen maken ten steden en plaetsen hierna bescreven dairoff dat die straetmakers ende operluyden betailt zijn als hiernae volget

 

Erst Jacoc Bout Nellenz die straetmaker ende Florys Willemsz hebben t'samen gestraet ende die straet gemaict bij die Zijlpoort, in die Zijlpoort ende anders, 4 dagen lanck, hem elcx dages gegeven 8 groot; facit

42 sc 8 d

 

Item Adriaen 'mijn Ridder' hem beyden geopert 4 dagen lanck ende noch enen dach an die Stien gewrocht, maict vijff dagen, hem 'sdages gegeven 5 groot; facit

16 sc 8 d

 

Coppijn Bout Nellenz ende Florys Willemsz hebben gestraet ende die straet gemaict in die Reynsburgerpoort, bynnen ende buyten die poort ende dair omtrent, elc 4 dagen, hem elcx dages gegeven 8 groot; facit t'samen

42 sc 8 d

 

Item Adriaen 'mijn Ridder' hemluyden geopert 4 dagen, hem 'sdages gegeven 5 groot; facit

13 sc 4 d

 

Item Jan Goddanc hemluyden geopert, 2½ dach, 'sdages hem gegeven 5 groot; facit

8 sc 4 d

 

Item Kerstant van der Heede gegeven van 5 dagen, 'sdages 4 groot; facit

13 sc 4 d

 

Coppijn voirscr. heeft gestraet op die Marenbrugge, an die Marenbrugge ende dair omtrent, 4 dagen, hem 'sdages gegeven 10 groot; facit

26 sc 8 d

 

Item Jan Goddanck hem geopert, 4 dagen, hem 'sdages gegeven 5 groot; facit

13 sc 4 d

 

 
Summa 8 £ 17 sc

 

149v

149v

 

Uutgegeven van timmerluyden hoir dachuyren die zij gewrocht hebben in der stede werck ende oirbair tot sulken plaetsen als hierna bescreven volghet

 

Eerst bij Jacop Harmansz die tymmerman ende sijn knecht gewrocht op den thoren van der stede huys an die yerclock, om dat lot dairoff ende weder op te brengen. Ende om die zolder mit ribben ende mit plancken te dubbelen, oft' 't loot van der uerclock tot enigher tijt schoot dattet geen schade en dede, dair zij elc over doende waeren 3½ dach, 'sdages hem beyden gegeven 19 groot; facit

44 sc 4 d

 

Item Jan Heyndricxz die tymmerman ende Dirc zijn knecht hebben gemaict een glaesveynster over 't poortael op die nuwe raetcamer daer die graven staen. Ende noch opter paertse vijf veynsteren gestopt ende gemaict van wagenschot. Item een nuwe ledder gemaict an 't Vrouwenhuysten staende an der stede huys; dair zij t'samen over gewrocht hebben 3 dagen, hem beyden 'sdages gegeven 19 groot; facit

38 sc

 

Item Dirc, Jans' voirscr. knecht heeft gewrocht an die scuttinghe staende bij der Hagepoort opter stede veste ende op Corte Rapenborch, t'samen 3 dagen, hem 'sdages gegeven 9 groot; facit

18 sc

 

Item Jan die tymmerman voirscr. ende Dirc zijn knecht hebben gewrocht an dat houten bruggetgen buyten die Coepoort ende an die Naecte Sluyse, elcx 4 dagen, hem beyden dairvoir gegeven 19 groot. Ende Allairt, Jans' voirscr. soen an 'tselve werck gewrocht 4 dagen, hem 'sdages gegeven 4 groot. Facit t'samen

3 £ 1 sc 4 d

 

 
Summa 8 £ 1 sc 8 d

 

 

    150    

150

 

Tymmerluyde dachuyren die gewrocht hebben an die vangenisse gehieten den Stien, om te maken duercazijen, dueren, veynstercazijnen ende veynsteren, balken, ribben, solderen ende anders, begonnen te wercken in die weeke van Sinte Jacop als hiernae volcht

 

Item in die eerste weke worde gehailt bij Jan Heynricxzoen die tymmerman die oude balken uter halle, dair mede an wrochten Dirc zijn knecht ende Alleirt zijn zoen; ende worden gebrocht voir die Stien ende sommige op dat gewolft van den Stien, dair zij over doende waren anderhalven dach, gegeven Jan Heynricxz 'sdages 10 groot, Dirc, Jans' voirscr. knecht 'sdages 9 groot ende Allairt Janz 'sdages 4 groot; facit

23 sc

 

Item in die weke dairan denselven Jan, Dirc zijn knecht ende Allairt Jans' voirscr. zoen hebben gewrocht an den Stien om dat oude houtwerck van den Steen uut te breken ende drie nuwe casijnen dair in te maken; dairan zij gewrocht hebben elcx 5 dagen, elc van hem 'sdages gegeven, Jan voirscr. 10 groot, item Dirc 9 groot ende Allairt 4 groot; facit

3 £ 16 sc 8 d

 

Item in die derde weke wrochte Jan Heynricxz 3 dagen, hem 'sdages gegeven 10 groot. Item Dirc zijn knecht 4 dagen, 'sdages om 9 groot. Item Allaertgen Jansz 4 dagen, 'sdages om 4 groot. Facit

54 sc 8 d

 

Item in die vierde weke gewrocht Jan Heynricxz voirscr. 2e dagen, hem 'sdages gegeven 10 groot; Dirc, Jans' knecht 4 dagen, 'dages 9 groot. Item Allaertgen, Jans' zoen voirscr. 4 dagen, 'sdages 4 groot. Facit

48 sc

 

 
Summa 10 £ 2 sc 4 d

 

150v

150v

Item die 5te weke wrochten Jan Heynricxz 5 dagen, 'sdages 10 groot. Item Dirc, Jans' knecht 5 dagen, 'sdages 9 groot. Item Engebrecht die tymmerman 5 dagen, 'sdages 10 groot. Item Geryt Engebrechtsz 5 dagen, 'sdages 9 groot. Item Allertge, Jans' voirscr. soen, 5 dagen om 4 groot; facit

7 £

 

Item die 6te weke wrochte Jan voirscr. 3 dagen, hem 'sdages gegeven 10 groot. Ende Dirc, Jans' voirscr. knecht, 3 dagen, 'sdages 9 groot. Facit

38 sc

 

Item die 7de weke wrochte Jan voirscr. 5 dagen, hem 'sdages gegeven 10 groot. Item Dirc, Jans' voirscr. knecht, vijff dagen, 'sdages 9 groot. Item Allertgen Jansz 5 dagen, 'sdages 4 groot. Facit

3 £ 16 sc 8 d

 

Item die 8te weke wrochte Jan voirscr. 5 dagen, hem 'sdages gegeven 10 groot. Item Dirc, Jans' voirscr. knecht, 4 dagen, 'sdages 9 groot. Item Allairtgen Jans' voirscr. soen 3 dagen, 'sdages 4 groot. Facit

3 £ 5 sc 4 d

 

Item die 9de weeck wrochte Jan voirscr. 4½ dach, hem 'sdages gegeven 10 groot. Item Dirc, Jans' voirscr. knecht, 3½ dach, 'sdages 9 groot. Item Allairtgen Jansz 3½ dach, 'sdages 4 groot. Facit

3 £ 4 d

 

Item in die 10de weeck wrochte Jan Heynricxz voirscr. 6 dagen, hem 'sdages gegeven 10 groot. Item Dirc zijn knecht, 6 dagen, 'sdages 9 groot. Item Allairtgen Jans' voirscr. soen 6 dagen, 'sdages 4 groot. Facit

4 £ 12 sc

 

 
Somma 23 £ 12 sc 4 d

 

 

    151    

151

Item in die 11te weke wrochte Jan Heynricxz voirscr. 6 dagen, 'sdages 10 groot. Item Dirc zijn knecht, 6 dagen, 'sdaghes 9 groot. Item Allaertgen Jansz 6 dagen, 'sdages 4 groot. Facit

4 £ 12 sc

 

Item in die 12te weeck wrochte Jan voirscr. 4 dagen, 'sdages om 8 groot. Item Dirc, Jans' voirscr. knecht 4 dagen, 'sdages 7 groot. Item Allertgen Jansz 4 dagen, 'sdages 4 groot. Item Kerstant van der Hede 4 dagen, 'sdages 4 groot. Facit

3 £ 1 sc 4 d

 

Item in die 13de weeke heeft Jan voirscr. gewrocht enen dach, hem gegeven 8 groot. Item Engebrecht die tymmerman 2 dagen, hem 'sdages gegeven 8 groot. Facit

16 sc

 

 
Summa 8 £ 9 sc 4 d

 

151v

151v

 

Timmerluyde dachuyren die gewrocht hebben an der stede poorten, hecken, an der stede huysdoeren, an 't wagehuys ende anders

 

Item Jacop Harmansz wrochte 6 dagen, 'sdages hem gegeven 10 groot. Item Jacops' knecht 6 dagen, 'sdages 9 groot. Item Engbrecht Pietersz 5 daghen, 'sdages 10 groot ende Geryt Engebrechtsz 5 dagen, 'sdages 9 groot. Facit

7 £ 12 sc

 

Item Jan Heynricxz 5 dagen, 'sdages 8 groot. Item Dirc, Jans' knecht 4 dagen, 'sdages 7 groot. Item Allairt Jans' voirscr. zoen 5 dagen, 'sdages 4 groot. Item Jacop Harmansz 2 dagen, 'sdages 8 groot. Item Clais Dircxz, Jacops' knecht 2 dagen, 'sdages 7 groot. Facit

3 £ 18 sc 8 d

 

Item Jan Heynricxz 5 dagen, 'sdages 8 groot. Item Dirc, Jans' knecht 4 dagen, 'sdages 6 groot. Item Allairt Jansz 5 dagen, 'sdages 4 groot. Item Jacop Hermansz 5 dagen, 'sdages 8 groot. Item Jacops' knecht 5 dagen, 'sdages 7 groot. Facit

5 £ 8 sc 8 d

 

Item noch Jan Heynricxz gewrocht 6 dagen. Item Dirc, Jans' knecht 5 dagen ende Allairt Jansz 6 dagen, hem elcx dages gegeven als voirscr. is; facit

3 £ 11 sc 4 d

 

Item Jan Heynricxz noch gewrocht 4 dagen, 'sdages 8 groot. Item Dirc, Jans' knecht 4 dagen, 'sdages 7 groot; Allairt Jansz 4 dagen, 'sdages 4 groot. Facit

50 sc 8 d

 

Item Jacop Hermansz gewrocht opter stedehuysthoren ende een goete geleyt in der stede huys, 3 dagen, hem 'sdages gegeven 8 groot; facit

16 sc

 

 
Summa 23 £ 7 sc 4 d

 

 

    152    

152

 

Noch tymmerluydenloon van die cappen staende opter vangenissen mitten wendelstien dairan dienende te maken

 

Item soe hebben die vestmeesteren bij consente van den Gerechte openbairlic bestedet te maken ende mit wagenschot te decken die cappe van der vangenisse ende die cappe van der weyndelstien, dair die werckluyde selve alle dat canthout toe leveren soude op die maatte ende steeck die dairoff gegeven wort. Uutgenomen dat wagenschot dair men 't mede decken soude; dat soude die stede selve leveren. Dairoff dat uutgesneden cedulen gemaict worden; welck werck Pieter Jacopsz ende Engebrecht die tymmerman annamen te maken ende te decken om hondert ende vijfenvijftich pont, die de vestmeesteren hem beyden gegeven ende betailt hebben, dairom hier uutgegeven die voirscr.

155 £

 

Item boven die voirwairden die mit Pieter ende Engebrach voirscr. gemaict, hebben zij als overwerck gemaict opte voirscr. vangenisse twie duercasijnen die staen op die hoicste solder, dat grote dackveynster vermaict dat staet opten Stien mitten traliën dair in gewrocht ende mit zijn veynsteren. Item die hoichste solder geribbet eer dat zij dat dackveynster setten mochten. Item boven onder die cappe hebben zij die muyren ende dat dackveynster heel ende al beschoten mit starke eyken Deventer plancken. Ende hebben oick gemaickt ende geset een oudenairsnest op die Scuttersthoren. Item opten Stien hebben zij den haert onder gecleet mit houte dair men dat vulft over maicte. Daioff dat hem beyden tesamen van als gegeven ende betailt is

8 £ 4 sc

 

 
Summa 163 £ 4 sc

 

152v

152v

 

Uutgegeven van scrijnmakersloon als hiernae bescreven staet

 

Item Willem Engel heeft gemaict een grote casse staende in der stede scrijfcamer dair Jan Phillipsz scrijft, om boicken, brieven ende alrehande dingen van der stede dairin te sluyten. Item noch heeft Willem voirscr. gemaict een scapprae staende in der stede scrijfcamer dair Ewout scrijft, after voe vierschair om dair oick in tee sluyten boicken, brieven ende alrehande dingen der stede ende den poorteren angaende; dairoff dat die stede 't hout hem leverde al gesaecht, des is hem betailt voir zijn loon van 't voirscr. werck te maken 82 placken; facit

5 £ 9 sc 4 d

 

Item denselven Willem Engel gegeven voir zijn loen van een tavereel te maken dairinne dat hartoich Aelbrecht mit zijne kinderen ende mit grave Willem zijn broeder staen sullen, dat tot Jacop Clementszs' die scilders is 40 placken; facit

53 sc 4 d

 

Item noch Willem voirscr. gegeven van een verhemelt te maken staende onder die 8te graven op 't eynde van die nuwe camer, dair die graven staen, 35 placken; facit

46 sc 8 d

 

 
Summa 10 pd 9 sc 4 d

 

 

    153    

153

 

Uutgegeven den houtsagers die dat hout ghesaecht hebben dat men verwrocht heeft an der stede vangenisse voirscr. ende elwairts an der stede werck als hiernae volcht

 

Item Jan Bijl ende zijn gesel gegeven van dat hout te sagen dat verwrocht is tot dat breggetgen dat leyt buyten die Coepoort, 5 placken; facit

6 sc 8 d

 

Item Goeswijn die houtsager ende Willem zijn geselle gegeven bij Jan Heynricxz van 1½ dach sagens, dat zij die oude balken die uut die halle gehaelt worden an den Stien voirscr. sneden, t'samen 12 placken. Item Willem Claisz ende Baernt zijn geselle van dat zij oick an den Stien van 'tselve hout gesaget hebben 1½ dach, hem beyden gegeven 12 placken. Facit t'samen

32 sc

 

Item Goeswijn voirscr. ende Jan van Luydijc gegeven van twie dagen die zij saechden an 't houtwerck verwrocht an den Stien elcx 'sdages 7 placken over hen beyden; facit

18 sc 8 d

 

Item Willem Claisz ende Baernt zijn geselle gegeven van twie dage sagens an 't hout dat gewrocht is tot duercasijnen an den Stien, onder hem beyden 'sdages 7 placken; facit

18 sc 8 d

 

Item in die 7de weke van den tymmerluyden hebben Goeswijn ende Jan van Luydijc zijn gheselle t'samen gesaecht 5 dagen al se van den ouden balken dair zij plancken offsneden, dairmede gesoldert wort op die vangenisse, hem beyden 'sdages gegeven 7 placken; facit

46 sc 8 d

 

Item in die 8te weeke van den tymmerluyden hebben Goeswijn ende Jan voirscr. gesaecht an 't houtwerck verwrocht an den Stien, t'samen 2 dagen, hem beyden 'sdages gegeven 7 placken; facit

18 sc 8 d

 

 
Summa 7 £ 1 sc 4 d

 

153v

153v

Item in die 9de weeke hebben Goeswijn ende Jan zijn geselle gesaecht an 't houtwerck verwrocht an den Stien voirscr., t'samen 2½ dach, hem beyden 'sdages gegeven 7 placken; facit

23 sc 4 d

 

Item in die 10de weeke van den tymmerluyden hebben die voirscr. Goeswijn ende Clais zijn geselle gesaecht 4 dagen an 't houtwerck verwrocht ende verbesicht is op die Stien voirscr., hem beyden 'sdages gegeven 7 placken; facit

37 sc 4 d

 

Item in die 11te weeke Goeswijn ende zijn geselle gegeven van twie dagen houtsagens verwrocht an den Stien, hem beyden 'sdages gegeven 12 groot; facit

16 sc

 

Item noch gegeven Goeswijn voirscr. ende Baernt sijn geselle van wagenschot te sagen dat verwrocht is an die dueren van der stede huys ende an die poort van der Hogherwoirt, 12 sneden 8 groot; facit

5 sc 4d

 

Item Goeswijn ende Baernt voirscr. noch gegeven van 18 sneden wagenschots verwrocht an der stede huysdueren, 6 placken. Ende van 4 sneden wagenschots die gebesicht zijn an die casse staende in Jan Philipsz.s' scrijfcamer in der stede huys. Facit t'samen

9 sc 9 d

 

Item noch gegeven Goeswijn die houtsager ende Baernt zijn geselle van 2 dagen houtsagens verwrocht overall in der stede werck, 'sdages 6 placken; facit

16 sc

 

 
Summa 5 £ 7 sc 9 d

 

 

    154    

154

 

Uutgegeven den rietdeckers om riet ende om zoeden verwrocht in der stede werck als hiernae volcht

 

Item Huge schipper Claisz gegeven van 12 voer groff bantryets verdect an 't huys an die Reynsburgerpoort ende op twie toornen dair bij after Sinte Lijsbettengasthuys, van elc voer twie plac-ken; ende van vijff quartier vorstzoeden. T'samen 6 groot; facit

36 sc

 

Item Allairt die decker mit zijn knecht hebben gedect op dit voirscr. huys ende op die toirnen 7 dagen, hem beyden 'sdages gegeven 11½ groot. Ende Allairt voirscr. heeft ghelevert an latten ende an sluyck 4 groot. Ende 3 bont locksnoers, costen 9 groot. Facit t'samen

3 £ 2 sc 8 d

 

Item gecoft tegen Huge schipper Claisz 6 voer riets die verdect zijn op die twie toornen bij die Groenstege. Coste elc voer 5 groot ende een half bont locksnoers coste 3 groot

22 sc

 

Item gegeven Pieter die decker ende zijn operknecht van dat zij twie dagen op die voirscr. twie thoirnen gedect hebben, elcx dages 11 groot; facit

14 sc 8 d

 

Item Jan Nagel die decker ende zijn knecht hebben gedect op die schoel 2½ dach, hem beyden dairoff gegeven 14 placken. Ende bij Jan voirscr. uutgegeven van riet 22 placken ende van locksnoer 2 placken dat verwrocht is an die voirscr. schole. Facit t'samen

2 £ 10 sc 8 d

 

Item gecoft bij Doe Jacopsz 50 latten verbesicht an die Marenthoren, costen 2½ placken; facit

3 sc 4 d

 

 
Summa 9 £ 9 sc 4 d

 

154v

154v

 

Alrehande uutgeven

 

In den eersten gecoft tiegenBouwen Clais Boenenzs'z die schutemaker twie nuwe schouwen om te besigen in der stede werck, soe als die twie oude schouwen heel vergaen waeren; costen t'samen

22 £

 

Item Willem Aelbrechtsz die mandemaker gegeven van aertbennen die men bynnen desen jaer in der stede werck behoift heeft te besigen, 12 groot, ende van twie cliene mandetgens, 't stic 6 groot payments; facit t'samen

12 sc 4 d

 

Item gegeven Louwe die cuper van alrehande calctobbenen binnen desen jaer te verbinden ende nuwe oeren dairan te maken, ende van alrehande werck dat hij gemaict heeft 7 placken; facit

9 sc 4 d

 

Item gecoft tegen den Baghijnen 5 calctobbens om 10 groot, ende dairtoe een deel cloten, bolstengen, bast ende woelstocken, t'samen om 40 sc 2 d. Ende bij Wouter die leydecker een deel bast om mede te steygeren 3 placken. Facit t'samen

44 sc 2 d

 

Item op die Papengraft gehuyert een camertgen om der stede hoir leyden dair in te stellen die men verdecken soude opten Stien van der vangenisse. Ende dair dat die leydeckers in saten ende dagelicx wrochten, den tijt van 16 weeken, dairoff elcx wekes gegeven 2 groot. Facit

21 sc 4 d

 

 
Summa 26 £ 7 sc 2 d

 

 

    155    

155

Item omdat oude steenwerck van der vangenisse root te maken, soe is gecoft tiegen Ghijsbrecht van Dobben 115 lb rode aerde. Item van coman Clais Jan Claiszoen 65 lb rode aerde; elc pont om vierdalven pennync payments. Item noch gecoft tegen coman Clais voirscr. 102 lb olye, 't pont om 2 groot. Facit t'samen

9 £ 8 sc 6 d

 

Item Jacop Clementsz gegeven van te stofferen ende te vergulden twie tavereelen die geset zijn voir ende after an die poorte van der vangenisse op 't breggetgen. Ende van dat hij die twie leeuwen die op dieselve poort staen stoffeerde, mits dat hij wat meer opter stede huys wrochte, t'samen 16 Rijnsche gulden, 't stic 40 groot. Facit

21 £ 6 sc 8 d

 

Item Jacop Clementsz voirscr. gegeven van te vergulden ende te stofferen die weerhaens ende die pijnappels staende op die makelairs van der vangenisse ende anders opten Stien; voir goudt ende voir sijn arbeyt ende stofferen t'samen 6 Rijnsche gulden, 't stic 40 groot. Facit

6 £ 13 sc 4 d

 

Item Jacop voirscr. gegeven ende betailt voir sijn loen van 6 graven te maken in twie tavereelen die geset zijn opter stede huys 6 £ groot; facit

48 £

 

Item Jacop Clementsz gegeven van dat hij maicte alle die steygeringen dair due figure van der Passie Ons Heeren opten Palmendach op gethoget wort, boven dair die stede hem alle die spijkeren dairtoe leverde

3 £

 

 
Summa 88 £ 8 sc 6 d

 

155v

155v

Item gecoft tegen Dirc Stien 8 ellen ende 3 vierendeel ander wollen groens, dat uut beveel van den burgermeesteren gehailt wort om die groene clederen die op die vorsale hangen, die van honden geschoert waeren, dairmede te doen maken ende die gaten te stoppen, coste elc ellen 11 placken; facit

6 £ 8 sc 4 d

 

Item Jacop Zijbrantsz gegeven van dat hij die clederen, die op die voirsale hangen ende van enen groten hont gebeten ende geschuoert waeren, stopte ende maicte;bij den burgermeesteren voir zijn loen

2 £

 

Item gegeven Jan Willemsz van twie nuewe baggertboeren gehieten pompen, 13 placken ende van 3 vueren stelen om in den ijseren baggerthaken te maken, tesamen 3 placken; facit

21 sc 4 d

 

Item gehuyrt tiegen Willem Gerytsz die schutemaker 2 scouwen die men gebesicht heeft in 't baggairden ende in der stede werck om sommige breggen onder te schoeyen bij den metselairs 21 dagen lanck; van elke schouwe 'sdages gegeven enen groten; facit

28 sc

 

Item worde bij den Gerechte geordineert dat men allen den baggairt van der stede werck brengen soude after Corte Rapenborch. Dus soe hebben die vestmeesters doe copen om voir die platete setten an den Rijn bij Kerstant van der Heede 15 horden, 't stic 4½ groot. Item 20 horden, 't stic 5 groot ende 27 horden, 't stic 4 groot. Facit t'samen

9 £ 3 sc 8 d

 

 
Summa 20 £ 1 sc 4 d

 

 

    156    

156

Item soe als die loden van der stede uerwerck zeer groff ende ongeliken waren, die men off doen ende versmelten most om an ronden stucken te verghieten, soe hebben dairan doende geweest, off te doen, in die wage te brengen ende te voeren tot Aernt Buytendijcx ende wederomme van dair te halen in die wage te brengen ende weder opten thoren te helpen doen Willem Valck, Jan die Zeelander, Michiel Jansz, Willem Allairtsz ende noch twie gesellen. Hem elcx gegeven 2 placken ende verdroncken in 't werck 3 sc payments. Item in dit werck heeft doende geweest Dirc Allairtsz om 't loet of te doen ende weder te hangen 3 dagen ende Kerstant van der Hede 3 dagen, hem elcx gegeven 'sdages 2 placken. Facit t'samen

35 sc

 

Item Heynric Geryt Baselairsz die wagemeesyer betailt van 3.400 lb ijsers die Jan Nachtegael gelevert heeft an die vangenisse van den Stien, 34 groot. Ende van alle die looden van der stede uerwerck twie warnen te wegen, in 't uutleveren ende in 't ontfanck van waichgelde gegeven 28 groot. Facit t'samen

41 sc 4 d

 

Item gecoft tegen Philips die wielmaker een nu wiel ghedaen an een van der stede crouwagens, coste 4 placken; facit

5 sc 4 d

b

Item van Willem Gerytszoen schutemaker gegeven van die 4 tavereelen van den graven after te peeken voir die vochticheit van die muyer, voir peck ende voir zijn arbeyt t'samen 10 placken; facit

13 sc 4 d

a

Item gecoft tegen Bouwen Claisz die schutemaker 250 torcken, coste elc hondert 20 placken; facit

3 £ 6 sc 8 d

 

 
Summa 8 £ 1 sc 8 d

 

156v

156v

Item Jan Heynricxz die tymmerman gesent tot Sutpheen om voir der stede te copen een deel canthouts ende plancken totten Steen ende vangenisse te besigen. Ende overmits dat die van Deventer ophouden wouden alle die Hollantsche scepe ende goeden, soe en coste Jan voirscr. met hem betailt voir zijn cost

26 sc 8 d

 

Item doe die vestmeesteren besteden die cappe van de vangenisse ende van den wendelstien te maken wort verdroncken 10 groot; den roeper gegeven 3 groot ende der tymmerluydenghilde 2 groot. Ende van den voirwaerden worden ghemaicht twie uutsneden cedulen ende nit enen scepenebrieff mit borgen dairin doorsteken. Den clerc gegeven van scrijfgelt 10 placken. Facit

23 sc 4 d

 

Item Symon Heynricxz die backer die woent in der stede oude wagehuys, hem gegeven dat hij verleyt hadde van breggelt dat 't huys sculdic was 3 placken ende van emmergelt 2 placken; facit t'samen

6 sc 8 d

 

Item Jan van Cleeff der stede emmer maker betailt van 94 leren emmers die der stede toehoren, voir sijn emmergelt als voirwairde is, van 't stic 6 groot; facit

47 sc

 

Item Willem Clap gegeven ende betailt voir zijn loen van dat hij al dit jair over der stede huys op ende toe gesloeten heeft, ende beneden mit die plaetse ende den ganck schoon gehouden heeft van vulnisse als dat costumelic is

20 sc

 

 
Summa 6 £ 3 sc 8 d

 

 

    157    

157

Item rekenen dese vestmeesteren henselven betailt voir hoir wedden 20 Rijnssche gulden, ende voir die wesemeesterswedden 20 Rijnssche gulden, die zij betailt hebben 't stick 40 groot; facit

53 £ 6 sc 8 d

 

Item gecoft 4 ellen blaeu lakens tot behoif Willem Dobbenzoens als clerck ende dienre van den wesemeesteren tot zijn tabbairt ende cledinge, coste die ellen 22 placken; facit

5 £ 17 sc 4 d

 

Item den clerck gegeven van dese rekenynge te maken en noch twie gelike boicken dairoff te scrijven, tesamen

8 £

 

 
Summa 67 £ 4 sc

 

157v

157v

 

Summa summarum van al den uutgeven van deser rekeninge beloipt

1.502 £ 9 sc 2 d.

   

Ende 't ontfanck is

1.502 £ 9 sc 2 d.

   

Aldus soe comt dat ontfanck ende 't uutgeven gelijc uut.

 
   

Dese rekeninge worde gedaen opten 13en dach in Augusto anno vijfende'tsetich. Ende worde gelooft ende gesloten bij den Gerechte, rogierders ende vroescip opten 4en dach in Octobri in 't jair voirscr.

 

 

Auteur Jan Dröge
Publicatie vestmeesters
  Vestmeestersrekeningen
Leiden 1463
11 nov 1462 - 11 nov 1463
[SA I, inv.nr. 528]
Transcriptie
Jan Dröge
 
 
 

 

    135    

135

Dit is dat Bueckel Heerman ende Huge Spruyt als vestmeesters ontfangen ende uutgegeven hebben van der stede wegen van Leyden. Beghinnende t' Sinte Martijnsdage in den winter anno 1400 twie ende 'tsestich dienende tot Sinte Martijnsdage toe Anno 1463; dat's een termijn van enen heelen jaer, in welken zij rekenen 15 placken voir 't pont.

   

Eerst ontfanck

 

Van den poortmeesteren ontfaen, alse Symon van den Woude, Jan van Zonnevelt, Jacob van Noorde ende Pieter van Zwieten, al 'tghene dat sij van poorters ontfangen hebben na uutwijsinge hoeren rekenynge ende beloipt

42 £ 13 sc 4 d

 

Van den poirtmeesteren voirscr. ontfaen als 'tghene van correxiën gecomen is an gelde, na uutwijsinge hoeren rekenynge ende beloipt

107 £ 14 sc 8 d

 

Van den poortmeesteren voirscr. noch ontfaen alle 'tghene dat die vestmeesteren voirscr. hemluyden ter rekenynge gebrocht hebben ontfaen van alrehande cleyne percelen, na uutwijsinge hoir rekenynghe ende beloopt

49 sc 8 d

 

 
Summa 152 £ 17 sc 8 d

 

135v

135v

Van den poortmeesters voirscr. noch ontfaen aen gelde, nae uutwijsinge hoerre rekenynghe ende beloipt in als

2.250 £ 13 sc

 

 
Summa 2.250 £ 13 sc

 
   

Summa summarum van al den ontfange van dese rekeninge dat totter tymmeringhe ontfaen is beloept tesamen

2.403 £ 10 sc 8 d

 

    136    

136

Dit hebben de vestmeesteren voirscr. weder uutgegeven om van der stede wegen te doen maken ende te reformeeren 'tghene dat hiernae bescreven stait, 'twelke al betailt is mit ponden van 15 placken.

Eerst hebben die vestmeesteren voirscr. bij consente van den gerechte ende vroescip bynnen desen jaer gemaict an der stedehuystoern een loedse mit een pyshuys, dienende tot dat oude wagehuys, omdat men dat te betaelen verhueren soude. Item hebben zij noch doen maken an die brugge bij der Zijlpoort, an die Bostelbrugge, an die Hogewoirtspoortbrugge ende an die poort van den Stien 76 roeden straets ende in der stederamen 27 ramen gestraet. Voirt hebben zij ghemaict die platen in der stederamen en dat raemhuysgen bynnen gegreyet, dair veel houdts ende aerbeytsloon toegegaen is. Item gebaggert optie Wasschersveste ende gediept ende gebaggert die veste after Nuwelant ende anderssyns dair's van noode was. Item alheel verdect mit leyen die voirsijde van den stedehuys. Item duergaende gemetselt ende gefondeert uten water die muyr van den vangenesse gehieten den Stien ende gemaict mit een poorte. Ende voirt overal gerepareert poorten ende toerne van der stede dies te doen hadden. Ende oic noch een deel graeu Brabants stiens gecoft om te naesten jaer in der stede werc te verbesigen. 'Twelc al veel gecost heeft, alse van den voirscr. harden stien, an backstien, straetstien, calc, zant, tymmerhout, ijser ende loot, dat men als behoeft heeft. Ende mede om dachueren van metselairs, tymmerluyden, tegeldeckers, operluyden ende ander arbeyders, gelijc als van percele te percele hierna bescreven stait.
 

136v

136v

 

Eerst om backstien ende straetstien die verwrocht is in der stede werck ende oirbaer tot den plaetsen hierna ghenoemt

 

Item gecoft tieghen Jan van Zonnevelt 18.500 dropstiens die verstraet zijn voir die brugge bij der Zijlpoort, coste elc duysent 13 placken; facit

16 £ 8 d

 

Item gecoft tiegen Geryt Heerman 14.500 dropstiens die verbesicht zijn in 'tselve werck, coste duysent 13 placken; facit

12 £ 11 sc 4 d

 

Item gecoft tiegen Gijsbrecht Jansz 15.000 backstiens die verbesicht zijn after an der stede huus, in 't huus dat Symon Heynricxzoens' was, coste duysent 11 placken; facit

11 £

 

Item tiegen Jacob van Zonnevelt gecoft 2.000 dropstiens die verstraet zijn bij der Zijlpoort, coste duysent 13 placken; facit

34 sc 8 d

 

Item gecoft tiegen Geryt Heerman 6.000 bacstiens ende tegen Jan van Zonnevelt 7.000 bacstiens, die som verwrocht is an den Stien bij Sinte Pieterskerchoff ende som overghebleven, coste duysent 21½ groot; facit

9 £ 6 sc 4 d

 

Item noch gecoft totter metselrie van den vangenisse van den voirscr. Stien tegen Jan van Zonnevelt 107.500 bacstiens ende van Geryt Heerman oic gecoft totten selven werck 100.000 ende 20.500 bacstiens. Comt t'samen 200.000 ende 28.000, coste duysent 21½ groot; facit

163 £ 8 sc

 

 
Summa 214 £ 1 sc

 

 

    137    

137

Item gecoft tegen Willem Symonsz van Alphen 53.000 bacstiens te Leyen te leveren, die verwrocht is an der voirscr. vangenisse van den Stien, coste elc duysent 10½ placken; facit

37 £ 2 sc

 

Item gecoft tegen Geryt Heerman 11.000 dropstiens ende tegen Gijsbrecht Jan Woutersz 5.000 dropstiens, die al verstraet is in der stede ramen, coste elc duysent 13 placken; facit

13 £ 17 sc 4 d

 

Item noch gecoft tegen Willem Symonsz van Alphen 15.000 stiens die hij te Leyden leverde, elke duysent om 10½ placken, om te verwercken an den ryncmuyr ende pooirte van den Stien; facit

10 £ 10 sc

 

 
Summa 61 £ 9 sc 4 d

 

137v

137v

 

Uutgegeven van den voirscr. bacstien ende straetstien van den steenhovens ende van ander plaetsen te halen ende voirt te voeren dair men behoeft heeft ...

 

Item gegeven Heyntgen die stienvoerre ende Austijn zijn zoen van dat zij in der stede werc gevoirt ende ghevlet hebben van den stienplaetsen die hen gewijst worden 100.000 ende 75.000 bacstiens, van elc duysent 2 groot; facit

11 £ 13 sc 4 d

 

Item denselven noch gegeven van te vervoeren 8.000 stiens van den ouden craen totten voirscr. Stien, van elc duysent 2 groot; facit

10 sc 8 d

 

Item gegeven Jan Zonnevelts' knecht van dat hij ghevlet ende ghevoirt heeft van den stienplaetsen tot in der stede werck 18.500 dropstiens ende hondert 1000 ende 14.500 metselstiens, van elc duysent 2 groot; facit

8 £ 17 sc 4 d

 

Item bij Heynric ende Austijn zijn zoen voirscr. noch gevlet 15.000 stiens die van Alphen gecomen waeren ende wordden gevoirt bij den Stien, gegeven van elc duysent 2 groot; facit

20 sc

 

 
Summa 22 £ 1 sc 4 d

 

 

    138    

138

 

Uutgegeven om graeuwen harden Brabantsche stien, om te verwercken overal in der stede werck, dair men 't behoefde, alse an der vangenisse van den Stien

 

Eerst bij Mairtijn stienhouwer gecoft enen groten stien van 6 voeten lanc ende 5 voeten breet, mit 2 noten daer toe, om in 't gat van der vulnisput te leggen, coste 7 Rijnsche gulden; facit

9 £ 6 sc 8 d

 

Item gecoft rutafelmentstien gevoecht 15 voeten des is elke viercante voet gerekent voir 20 voet, comt 300 eynkel voet. Coste elke eynkel voet 2½ groot; facit

25 £

 

Item gecoft gelijstafelmentstien 85 voet al 3½ duum dick ende 16 dumen breet, coste die voet 6½ groot; facit

18 £ 8 sc 4 d

 

Item noch gecoft gelijstafelmentstien 100vijftich voet, die een helft 2 voet breet ende die ander helft 2½ voet breet; des waeren hierin 8 lange sticke stiens, elc van 5 voeten lanck ende 3½ duum dick, coste die voet 7½ groot; facit

37 £ 10 sc

 

Item gecoft hondert voet groete trapstienen, die voet om 5 groot; facit

16 £ 13 sc 4 d

 

Item gecoft 1 roede ende 1 quartier van een roe oirduynstiens, coste die roe 20½ Rijnsche gulden; facit

34 £ 3 sc 4 d

 

Item gecoft vijftich voet grote dubbelde hoecstienen, costen elke voet 5 groot; facit

8 £ 6 sc 8 d

 

 
Summa 149 £ 8 sc 4 d

 

138v

138v

Item gecoft 8 trapstienen of cleyne dreppels elc 4 voet lanc, coste 't stuc 7 placken; facit

3 £ 14 sc 8 d

 

Item noch gecoft 5 dreppels elc 5 voeten lanc ende 12 dumen breet, coste 't stuc 18 placken; facit

6 £

 

Item van al den voirscr. stien gegeven t' Antwerpen, van tollen, van geleyegelt 58 placken. Item den ghezwoeren meters gegeven 4 placken van den steen te meten. Item tot Yersekeroirt van tollen 18½ placken. Item van sluysgelt ter Goude, mits dat de gesellen hadden die die stien oversceepten 8 placken. Item van 1 grote 't stuck stiens bovengescreven gegeven van craengelt tot Antwerpen, ter Goude ende te Leyden t'samen 20 placken. Facit al t'samen

7 £ 4 sc 8 d

 

Item gecoft tegen Heyn Reyntgensz 2 't stuck goelsche stiens die verwrocht zijn an die poort van den Stien, costen t'samen

2 £

 

Item gecoft tegen Martijn stienhouwer enen dreppel die leyt opter voirzale van der stede huus, coste 14 placken. Item noch 4 'tstuc graeustiens die verwrocht zijn an der stede cameren after 't wagehuus, t'samen om 8 placken. Item noch 11 voet raebatstiens verwrocht an die duer van den Stien, coste die voet 6 groot. Item noch 30 voet lijsten verwrocht an die voirscr. poort, coste die voet 2 groot. Item Martijn gegeven van 48 wellen van bacstien ghehouwen 10 groot ende noch van 100 gehouwen bacstien 14 groot, ende is al verwrocht an die poort van den Stien. Facit al t'samen

6 £ 9 sc 4 d

 

 
Summa 25 £ 8 sc 8 d

 

 

    139    

139

Item noch gecoft tegen Martijn stienhouwer 9 voet grote dubbelde Brabantsche harde goetstienen die geleyt zijn tot 3 steden duer die muyren van den Stien om 't water mede of te losen, coste elken voet 2½ groot; facit

15 sc

 

Item gecoft bij Martijn stienhouwer noch alrehande Brabantsche harden stien totter stede behoef van Leyden om an die vangenisse van den Stien ende andersyns te verwercken, die bevoirwairt wairen der stede t' Antwerpen te leveren in die Heylege dagen van Kerssavont anno '63; ende sijn alzulke percelen gelijk hiernae bescreven staen: Eerst gecoft 120 voet tafelments, den voet om 6½ groot. Item 28 voet tafelmentstiens, 1 roevoet breet, om die brugge van den Stien mede te decken, den voet om 6 groot. Item noch eenwysselde trappstienen tot den windelstien van den voirscr. Stien, coste 't stic 21 placken. Ende noch 2 dubbelde trapstienen, 't stuc 42 placken. Item 100 ende 70 voet hoecstiens, den voet 3 groot. Item 50 voet lijsten, den voet voir 2 groot. Item 36 voet rabatsstiens tot 3 dueren mede te maken, de voet 6 groot. Ende totten selven dueren 3 lateylen, elke lateyl 21 groot. Item noch tafelmentstien gecoft om te besigen an den vulnisseput op die Nuwe Visschmairct, belopende 10½ voet, coste elke voet 6 groot. Comt al t'samen

176 £ 6 sc

 

 
Summa 177 £ 1 sc

 

139v

139v

Item bij Martijn voirscr. noch gecoft 2½ roeden dubbeldt oerduyns stiens, die roede om 20 Rijnsche gulden. Item noch 125 voet groten trapstienen, den voet om 6 groot. Item noch 125 voet hoecstienen, den voet om 5 groot. Item noch 125 voet eenwysselde hoecstienen, de voet om 2½ groot. Item noch 100 voet eenwysselde goetstienen, den voet om ½ Philips pennync. Comt al t'samen

121 £ 10 sc 6 d

 

Item noch gecoft 2 stienen leeuwen, elc mit een scilt voir sijn borst, om te setten op die poort van den Stien, coste 't stuck 25 placken; facit

3 £ 6 sc 8 d

 

 
Summa 124 £ 17 sc 2 d

 

 

    140    

140

 

Uutgegeven van vracht ende ander oncost van den voirscr. graeuwen stien te sceep te brengen tot Leyden toe ende ander oncosten die dairtoe dienen gelijcken als hiernae bij perchelen gescreven staet

 

Item eerst den graeuwen steen die Martijn eerst cofte gescheept op 't water dair die van Diegom scepen, coste 16 placken. Item noch denselven stien t' Antwerpen versceept uten enen scepe in 't andere coste 24 placken mits dat dair 4 mannen 2 dage lanck an wrochten; facit t'samen

53 st 4 d

 

Item van al desen stien te vracht gegeven om van Antwerpen te brengen totten Zijlbrugge toe bij Leyden; t'samen

12 £

 

Item gegeven 4 mannen die elcx 4 dagen lanc gewrocht hebben om den voirscr. stien te lossen ende op te doen uten scepe ende te leggen in der stede bewarenisse 'sdages elck 7 groot; facit

3 £ 14 st 8 d

 

Item heeft Martijn voirscr. om desen stien te copen uut geweest 2 reysen, te weten d'eerste 9 dagen ende die ander 14 dagen, hem 'sdages gegeven voir sijn cost- ende veergelt 8 placken Des huerde hij op die leste reyse om der haest willen een huyrpaert 3 dagen lanck, om tusschen Antwerpen ende Dieghem te rijden, 'sdages ter huyr 3 placken ende den cost 2 placken. Facit t'samen

13 £ 5 st 4 d

 

 
Summa 31 £ 13 sc 4 d

 

140v

140v

Item alsoe een deel tafelmentstien of decstien van Antwerpen op hem selven quam omtrent Victorys om te verwercken an die muyre van den Stien, soe is dairof alleen te vracht gegeven van Antwerpen ter Goude toe 28 placken mits over scepen- ende sluysgelt ter Goude ende van vracht van der Goude te Leyden toe 24 placken. Facit t'samen

3 £ 9 st 4 d

 

Hiernae volgen alzulke oncosten van vracht, van tollen, van gheleydegelt ende andere oncosten, als betaelt zijn bij Martijn stienhouwer van den lesten Brabantsche graeuwen stien, die zeder Kerss. anno '63 te Leyden gecomen zijn:

Eerst van allen selven stien tot Antwerpen te scepen, dairover gewrocht hebben 4 mannen elcx 4 dagen lanck, elc om 6 groot 'sdages. Item der stadtmeter van desen stien te meten gegeven 4 placken. Item van pontgelt aldair gegeven van elc pont groot enen Philipspennync, beloipt 36 Philipspennyngen; facit t'samen

5 £ 9 st 4 d

 

Item totten voirscr. Stien gehuyrt 2 Rijnscepen om dairmede te voeren van Antwerpen ter Goude toe; costen t'samen 13 Rijnsch gulden ende 4 placken; facit

17 £ 12 st

 

 
Summa 26 £ 10 sc 8 d

 

 

    141    

141

Item t'Antwerpen gegeven van gheleygelt van elc scip 15 placken, tot Yersekeroirde van tolle elck scip 18 placken, tot Geervliet van roertolle 2 groot; facit t'samen

4 £ 9 st 4 d

 

Item ter Goude gehuyrt drie scepen om den voirscr. stien van der Goude mede tot Leyden te voeren elck scip om 3½ Rijnsche gulden ende enen gulden meer over den hoep. Item den voirscr. stien ter Goude over te scepen 31 placken ende van sluysgelt 8 placken. Facit t'samen

16 £ 12 st 8d

 

Item bij Martijn, uutgeweest om den voirscr. stien te copen ende te besteden 18 dagen, alsoe hij een deel van den voirscr. stien mitten scepe thuusbrochte hem gegeven elcx 'sdages voir sijn cost- en de veergelt 8 placken; facit

9 £ 12 st

 

Item gehuyrt 6 gesellen om den stien uuten scepen te lossen die Martijn lest brochte ende in der stede bewarenesse te brengen, die elcx dairover gewrocht hebben vijf dagen lanc elck om 7 gld 'sdaichs ende Kerstant van der Hee oic van vijf dagen den voirscr. werckluyden reesscip te doen, 'sdaichs 4 gld. Facit t'samen

7 £ 13 st 4 d

 

Item totten voirscr. stien gehuyrt enen aelman 2 dagen lanc, 'sdaichs om 2 placken ende 2 aelmans 3 dagen lanc 'sdaichs om 2½ placken, dair die voirscr. stien mede gevoirt ende gelost is; facit

15 st 4 d

 

 
Summa 39 £ 2 sc 8 d

 

141v

141v

 

Om calc gegeven die verwrocht is in der stede werck tot zulken plaetsen als hierna bescreven staet

 

Eerst gecoft tegen Jacob van Zonnevelt 6 hoet calcx om totten vulnisput op die Vischmairct te verbesigen. Ende noch 35 hoet calcx die an den ryncmuyr van den Stien verwrocht zijn. Coste elc hoet 11½ placken; facit

31 £ 8 sc 8 d

 

Item gecoft tegen Geryt Claes Lievenz om te verbesigen an den vulnisput voirscr. ende an den loetsen after der stede toern, dat Symon Heynricxz's huus was, eerst 41 hoet calcx. Ende noch tegen denselven gecoft 34 hoet calcx die verwrocht zijn an den Stien. Item noch 6 hoet calcx die oic an den Stien verwrocht zijn. Coste elc hoet 23 groten; facit t'samen

62 £ 2 sc

 

Item gecoft tegen Florys van Zijl 71 hoet calcx die verwrocht zijn mede an den ryncmuyr van den Stien. Ende noch tegen Florys voirscr. gecoft 77 hoet calcx die noch beslagen leggen opten Stien. Comt 148 hoet calcx, coste elc hoet 23 groot 1 doyt myn. Facit

112 £ 4 sc 8 d

 

 
Summa 205 £ 15 sc 4 d

 

 

    142    

142

 

Van den voirscr. calck gegeven te voeren ende te vletten in der stede werck dair men 't behoefde

 

Item bij Heynric die stienvoerre ende Austijn zijn zoen t'samen gevlet ende gevoirt van Jacob van Zonnevelts' calckoven tot in der stede werck dat men worchte 41 hoet calcx. Item van Geryt Claes Lievenzs' calcoven 81 hoet calcx ende van Florys van Zijls' calcoven hondert 48 hoet calcx. Comt al t'samen 270 hoet calcx, van elc hoet te loen ende te vracht gegeven 2 groot; facit

18 £

   

Van den voirscr. calc te beslaen

 

Item eerste gegeven van 193 hoet calcx te beslaen en te mengen mitten zande, van elc hoet 1 groot; facit

6 £ 8 sc 8 d

 

Item noch gegeven van 77 hoet calcx te beslaen opte Stien, die aldair t'over gehouden is om tegen den somer te verwercken, coste elc hoet calcx 10 groot, te beslaen om dat zij 't water verder dragen ende halen mosten dan tot den calc voirscr. staet

3 £ 4 sc 2 d

 

 
Summa 27 £ 12 sc 10 d

 

142v

142v

 

Om zant dat verstraet ende verwrocht is overal in der stede werck tot zulcken plaetsen als hiernae bescreven staet

 

Eerst bij Bouwen ende Pieter die Backer tesamen gelevert 275 scepe zants die verbesicht zijn om te straten die Zijlbrugge, an beyden zijden bij der Zijlpoort ende oic in der straet voir die Zijlpoort, coste elck scip zants 3 groot; facit

27 £ 10 sc

 

Item bij Bouwen voirscr. ende zijn zoen noch gelevert om den calc mede te beslaen die verwrocht is an die oude wageloetse 20 scepe zants ende noch gelevert om te verstraten in der stede ramen 50 scepe zants, elc scip 3 groot; facit

7 £

 

Item hebben Bouwen, Pieter Backer ende Dirc Bouwensz tesamen gelevert totter metselrie ende totter straten van den vangenisse van den Stien 162 scepe zants, coste elc scip 3 groot; facit

16 £ 4 sc

 

Item gecoft tegen Clais 'die vogelcoper' 2 grote Haerlemsche scuyte zants verbesicht in 't werck van den Stien, costen t'samen 8 placken; facit

10 sc 8 d

 

Item Dirc Bouwensz heeft zant ghement mit 1 wagen totter metselrie van den Stien om der droechte willen van den water, 4 dage lanc, elkes dages gevoirt 8 wagen zants. Item Pieter Backer gement in enen dach mit sijn wagen 8 voir zants. Ende Jan Dircxz gement mit sijn wagen 5 dage ende zijn karre 2 dage; des heeft hij bynnen de voirscr. 7 dage alleen gevoirt 48 voir zants al totter selven werck voirscr. Gegeven van elcken wagen zants 3½ groten; facit t'samen

10 £ 5 sc 4 d

 

 
Summa 61 £ 10 sc

 

 

    143    

143

 

Om tymmerhout dat men behoeft heeft in der stede werck tot zulken plaetsen als hiernae bescreven staet

 

Eerst gecoft tegen Geryt Pieter Golenz 16 houten elc van 30 voet lanck, coste 't stuc 6 lelyaerts, ende zijn verbesicht totter spannaetse an die loetse die gemaict is an der stedetoern ende an dat oude wagehuus; facit

4 £

 

Item gecoft tegen Jan Heynricxz 12 wagescotten totter nueuwer duyr boven op die voirzael van der stede huus ende totten verhemelt in die schoersteen optie nyeuwe voircamer van der stede huus. Gecoft tegen Jan Mouwerijn 8 wagescotten, coste elck stuck 6½ groot. Ende noch tegen Alijdt Haersten gecoft tot dat voirscr. verhemelt 2 wagescotten, t'samen om 7½ placken. Facit in als

4 £ 16 sc 8 d

 

Item tegen Bouwen Willemsz gecoft 2 balcken om te leggen over die graft van den Stien, dair men over operde; ende sijn voirt vertymmert an die platinge van den ramen. Costen t'samen 42 placken; facit

56 sc

 

Item gecoft bij Jan Heynricxz die tymmerman, tot Aemsterdam gecoft 250 wagescots om der stede huus te verdecken, coste elck hondert 16½ Rijnsche gulden. Item van dat voirscr. hout te scepe te dragen gegeven in als 5 placken ende van vracht van Aemsterdam tot Leyden toe in als 22½ placken. Item van 't voirscr. hout te Leyen te lossen ende op te dragen, gegeven t'samen 8 placken. Ende Jan voirscr. gegeven voir sijnen cost ende loen van 3½ dach die hij hieromme uutwas t'samen 27 placken. Facit t'samen

59 £ 3 sc 4 d

 

 
Summa 70 £ 16 sc

 

143v

143v

Item gecoft tegen Jan Heynricxz 3 keperhouten ende zijn verwrocht an der stede ramen, coste t'samen 6 groot; facit

4 sc

 

Item gecoft tegen Dirck die cuper 4 wagescotten, ende zijn verwrocht an den twie tavereelen die staen sullen buyten ende bynnen an die poorte van den Stien, coste elc wagescot 7 groot 1 doyt myn; facit

18 sc

 

Item gecoft tegen Geryt Pieter Golenz 3.300 ende 14 voet plancken totter platinge in der stede ramen ende tot dat raemhuus mede te solren. Coste elc hondert voet bij Jan die tymmerman 17 placken; facit

38 £ 8 sc

 

Item bij Jan van Poelgeest ende Willem Heerman gecoft ende een dadinge gemaict tusschen der stede ende Engebrecht die tymmerman van lange balcken ende alrehande canthout dat Engebrecht voirscr. gelevert heeft ende verwrocht is an die platinge in der stede ramen; t'samen om

110 £

 

Item bij Jan die tymmerman gecoft tegen Geryt Pieter Golenz 4 grote eycke plancken tot twie plancken in der stede ramen, coste 't stuc 10 placken. Ende tegen Heertgen Oemenz gecoft 1 dicke zwair plancke dairof gemaict is dat clincket van der Zijlpoort, coste 8 placken. Facit t'samen

3 £ 4 sc

 

 
Summa 152 £ 14 sc

 

 

    144    

144

Item gecoft bij Jan die tymmerman 12 traphouten tegen enen gehieten Willem 'turfman' ende zijn verbesicht in der stede ramehuus, costen t'samen 5 placken; facit

6 sc 8 d

 

Item gecoft tegen Willem Sandersz 4 middelhouten dair een oudevaersnest of gemaict is opter stede huus, coste t'samen 8 placken; facit

10 sc 8 d

 

Item gecoft tegen Geryt Celle een dubbelt werckoen tot den draeyboem voir Jan van Rossens, coste 2½ placken; facit

3 sc 4 d

 

 
Summa 20 sc 8 d

 

144v

144v

 

Om alrehande ijserwerck gegeven dat overal in der stede werck verwrocht is ten plaetsen hiernae bescreven

 

Eerst gecoft in der Cruysermarct 3 grote zwaere oude hangelessen om an den duyren van poirten of andersins te besigen als te passe quame, wougen t'samen 38 pont, coste 't lb 4½ pennynck; facit

14 sc 3 d

 

Item gecoft tegen den ijserman op die Visschmairct 2 oude hangelessen, costen 2 groot, verbesicht in 't oude wagehuus. Ende tegen denselven gecoft een ijseren ketten om 5 placken, verbesicht an der stede schouwe. Ende noch 2 cryckhangelessen om 2 groot gecoft, verbesicht in der stede ramen. Facit t'samen

9 sc 4 d

 

Item gelevert bij Jan Gijsbrecht Nachtegaelsz in 't werck van der stede ramen: Eerst 125 dubbelde middelnagelen, 't hondert 8 sc, ende 200 middelnagelen, 't hondert 4 sc. Item 600 laschijsers, 't hondert 2 sc ende 600 schosspijckeren, 't hondert 1 groot. Facit t'samen

36 sc

 

Item bij Jan voirscr. gemaict 8 cleyn kettenen, elc mit enen bout ende mit crammen, 't stuc voir 2 groot. Item noch 13 bouten totten scheeden van den ramen, 't stuc 1 groot; facit

19 sc 4 d

 

Item noch gelevert 12 veynsterhaecken, 't stuc van 5 groot ende noch 26 pont wegens an hangelessen totter dueren ende veynsteren in der stederaemhuus, coste 't pont 1 groot; facit

23 sc 5 d

 

 
Summa 5 £ 2 sc 4 d

 

 

    145    

145

Item bij Jan voirscr. gelevert 55 lb nije gewrocht ijsers an twien tralyen ende 3 zwair wyntijsers die gheset zijn in 't oude wagehuus. Ende noch 43 lb nije ijsers an twie anckers, 3 paer hangelessen ende haecken dairtoe, verbesicht an 'tselve werck, coste elc 100 lb ijsers 56 placken. Facit

3 £ 13 sc 4 d

 

Item noch bij Jan voirscr. noch gelevert 175 dubbelde middelnagelen, 't hondert om 12 groot. Item 425 middelnagelen, 't hondert 6 groot. Item 450 laschijsers, 't hondert om 3 groot. Item 1.900 schossspijckeren, 't hondert 1½ groot, om te verbesigen an die tymmeringe van den loetse an 't oude wagehuus en an die tavereelen van den graaven. Facit t'samen

59 sc

 

Item bij Jan voirscr. gelevert 54 lb wegens om die brantclock mede te verhangen, elke hondert pont voir 56 placken; facit

40 sc 4 d

 

Item bij Jan voirscr. gelevert totten decken opter stede huus, alsoe die een zijde van der stedehuus al verdect is: Eerst 800 dubbelde middelnagelen, 't hondert om 12 groot. Item 2.000 ende 25 middelnagelen, 't hondert 6 groot. Item 2.000 laschijser, 't hondert 3 groot. Item 8.000 ende 500 deckspijckeren, elke duysent voir 30 groot. Item 5.000 schosspijckeren, elke duysent voor 15 groot. Facit t'samen

20 £ 5 sc

 

 
Summa 28 £ 17 sc 8 d

 

145v

145v

Item bij Jan voirscr. noch der stede gelevert 200 ende 2½ lb nyeu gewrocht ijsers, die verwrocht zijn an die Zijlpoort, 't hondert om 56 placken; facit

7 £ 10 sc 10 d

 

Item bij denselven gelevert 150 dubbelde middelnagelen, 't hondert om 12 groot ende 200 middelnagelen, 't hondert om 6 groot, die al verbesicht zijn an die Zijlpoort; facit t'samen

20 sc

 

Item bij Jan voirscr. noch gelevert an alrehande nyeu ijserwerck dat verbesicht is an die poort ende ryncmuyr van den vangenesse gehieten den Stien 200 ende 9½ lb, wegens elke hondert lb om 56 placken; facit

7 £ 16 sc

 

Item bij Jan voirscr. in 'tselve werck gelevert an die steygeringe ende bogen van der brugge aldair 200 laschijsers, 't hondert 3 groot. Item 600 duerspijckeren, 't hondert 1½ groot ende 300 middelnagelen, 't hondert 6 groot. Facit

32 sc

 

Item den metselairs gescherpt doe sij an den Stien wrochten 200 ende 31 beytels dair sij den graeuwen stien mede gehouwen hebben, elc hondert gescherpt om 10 placken. Ende noch 6 beytels verstaelt, elc om 1 groot. Facit t'samen

34 sc 8 d

 

 
Summa 19 £ 4 sc 6 d

 

 

    146    

146

 

Uutgegeven van alrehande slotelen ende sloetwerck te maken derr stede aengaende, gelijcken als hiernae bescreven staet

 

Item bij Dirc Allertsz vermaect 2 sloetgens an een scapprade in die weescamer, daeran verdient 4 placken. Item an die casse in die weescamer dat slot vermaict om 3 placken. Item an die uterste duer van den voirscr. camer een clyncslot vermaict ende enen ijseren hantave om 13 groot ende an die voirduer een blocslot vermacit om 13 placken. Facit t'samen

35 sc 4 d

 

Item bij Dirc voirscr. noch gemaict 2 scappradewercken, t'samen om 18 placken. Item 2 nije sloten ende 2 vertynde hangelessen, t'samen om 14 placken; dat men al behoeft heeft opten pertse om die wairdeyns ende opscrijvens hoer dinc in te besluyten. Ende noch ghemaict 3 sluetelen om 5 groot, voir den wairdeyns voirscr. Facit t'samen

46 sc

 

Item bij Dirc voirscr. verstelt dat slot voir die vierscaer ende dat slot op den wentelstien om 2 placken. Item dat slot van Jans Vostoern verstelt ende dairtoe gemaict 2 pijpslotelen om 11 groot. Item dat slot van der Zijlpoort vermaict om 2 placken ende een blocslot an den poirtiershuus vermaict om 6 placken. Item een nije slot gemaict an den toern die genoemt is Oest-Hollant, coste 14 placken. Facit t'samen

39 sc 4 d

 

Item bij Dirc voirscr. noch gemaict 4 zwair hangende blocsloten om te besigen an poorten, an waterbomen ende an toernen, coste 't stuc 14 placken; facit

3 £ 14 sc 8 d

 

 
Summa 9 £ 15 sc 4 d

 

146v

146v

Item noch gemaict bij denzelven Dirck, een verheven slot in der stede ramen om 19 placken. Item een ijseren plaet gemaict voir een ander out slot in den raem om 2 placken. Item een nije slot gemaict mit 2 pijpslotelen ende 2 hantaven an die poortduer van den Stien, t'samen om 24 placken. Facit t'samen

3 £

 

Item gemaict an dat slot van den Hoigewoirtspoort een pijpsluetel. Item an dat slot van den Hagepoort een pijpsluetel. Item an den toern bij den Bostelbrugge een slotele ende an den boem op die Bostelbrugge een slotele, dairof t'samen betailt is 11 groot; facit

7 sc 4 d

 

Item an den pijnbanck op die poort gemaict enen ijseren halsbant om 3 placken; facit

4 sc

 

Item van Jan smit optie Hogewoirt gecoft 700 claeuwieren die verbesicht sijn in der stede ramen, coste elc hondert 3½ groot; facit

156 sc 4 d

 

 
Summa 4 £ 7 sc 8 d

 

 

    147    

147

 

Om leyden gegeven die verdect zijn op 't stedehuus

 

Item eerst heeft Wouter die leydecker Tordrecht gecoft bij beveel van den burgermeesteren 15.000 blaeu leyden gehieten Martijn Vos, coste elc duysent eerst coops 16 sc groten Vlaems ende zijn verdect op 't stedehuus; facit

96 £

 

Item van desen leyen gegeven te vracht van Dordrecht te Leyden brengen 10 sc 10 d groten Vlaems. Item van Tordrecht scepe te dragen 32 groot. Item van te Leyden te lossen ende op te dragen, mits dat men enen aelman daertoe huerde die men dairtoe behoefde 28 groot. Facit t'samen

6 £ 6 sc 8 d

 

Item noch bij Wouter leydecker gecoft te Dordrecht 7.000 leyen Martijn Vos, coste elke duysent 16 sc groten Vlaems, die al op 't stedehuus verdect zijn; facit

48 £ 16 sc

 

Item bij Wouter voirscr. gegeven van den voirscr. 7.000 leyden tot oncost, te weten eerst van den vooirscr. leyden Tordrecht te scepe te doen dragen. Item van tellen ende van vracht van Dordrecht te Leyden toe, ende van Leyden weder te lossen ende op te dragen, t'samen 40 placken. Item Wouter gegeven voir zijnen cost van 3 dage op dese reyse 15 placken. Facit

3 £ 13 sc 4 d

 

Item Wouter voirscr. betailt op dese reyse 5 groot, dair die gesellen Tordrecht bier om droncken terwijlen dat sij die leyen telden ende te scepe droegen; facit

3 sc 4 d

 

Item tegen Wouter voirscr. gecoft 100 rode leyen die verstopt zijn opter stede huus, costen 6 placken; facit

8 sc

 

 
Summa 151 £ 7 sc 4 d

 

147v

147v

 

Om leyenagelen die verbesicht zijn opter stedehuus

 

Item bij Wouter leydecker der stede gelevert 65.000 leyenagelen die al verwrocht ende verdect zijn mit dat decken ende stoppen opter stede huus ende andersyns, coste elck duysent 10 groot; facit

21 £ 13 sc 4 d

 

Item bij Wouter voirscr. noch gelevert 2.350 leynagelen, die som verdect zijn an 't huustgen over der stedesceeptgen, som an die Hogewoirtspoort ende sijn se verbesicht bij Dirc van Werve die glaesmaker totter stede glasen, coste elc duysent 10 groot; facit

16 sc 8 d

 

 
Summa 22 £ 10 sc

 

 

    148    

148

 

Om loot uutgegeven gelijcken als hierna bescreven staet volcht

 

Item bij Wouter die leydecker gelevert an der stede huus tot goten ende anders: Eerst 249 lb roll loots. Item noch 68 lb rol loots. Item noch 189 lb loots. Item noch 160 lb ende noch 28 lb loots, dat al verbesicht is totter goten ende vorsten opter stede huus. Item noch bij Wouter voirscr. gelevert 54 lb loots verbesicht an den poort van den Stien; comt al t'samen 748 pont loots, van elc hondert pont loots gegeven 45 placken. Facit t'samen

22 £ 9 sc

 

Item bij Wouter voirscr. noch gelevert an der stedehuus 12 lb saudeers, coste elc pont 2½ groot; facit

20 sc

 

Item bij Wouter voirscr. gelevert Jacob Clementsz om roeyen ende loveren of te maken, ommegaens die lijsten van den tavereelen mitten graven opter stede huus 24 lb loots, coste elc pont 7 pennync; facit

14 sc

 

 
Summa 24 £ 3 sc

 

148v

148v

 

Van leydeckersloen gegeven gelijcken als hiernae bescreven volcht dairoff die dachueren opter stede huus gewrocht zijn

 

Item eerst bij Wouter leydecker gewrocht in die weke van Sinte Jacob mit 2 hamers ende enen operknecht 4 dagen lanck, hem t'samen elcx dages gegeven 11 placken; facit

58 sc 8 d

 

Item in die anderde weke dairan gewrocht bij Wouter voirscr. opter stede huus mit 2 deckhamers ende enen operknecht twie dagen lanck, hem t'samen elke dages gegeven 11 placken; facit

29 sc 4 d

 

Item in de weke dairan bij Wouter voirsr. geleydect mit 2 deckhamers ende enen operknecht 4 dagen lanc, 'sdaichs om 11 placken als voirscr. is; facit

58 sc 8d

 

Item in die weke dairan bij Wouter voirscr. noc geleydect opter stede huus mit 2 deckhamers ende enen operknecht oic 4 dagen lanc, hem t'samen gegeven 'sdaichs 11 placken; facit

58 sc 8d

 

Item in die weke dairan decte Wouter voirscr. mit 3 deckhamers ende enen operknecht 3 dagen lanck, 'sdaichs all t'samen om 16 placken. Ende noch mit 2en deckhamers ende enen operknecht 3 dagen lanc, 'sdaichs t'samen om 11 placken. Facit in als

5 £ 8 sc

 

Item in die weke dairan geleydect bij Wouter mit 3 deckhamers ende enen operknecht 5 dagen lanc, hemluyden gegeven elcx dages 16 placken; facit

5 £ 6 sc 8 d

 

Item in die weke dairan wrochte Wouter voirscr. mit 3 deckhamers ende enen operknecht 3 dagen lanck, 'sdaichs t'samen om 16 placken. Ende noch 3 dagen mit 2 hamers ende enen operknecht, 'sdaichs t'samen om 11 placken. Facit in als

5 £ 8 d

 

 
Summa 26 £ 8 d

 

 

    149    

149

Item in die weke dairan bij Wouter geleydect opter voirscr. stede huus mit 3 deckhamers ende enen operknecht 3 dagen lanc, 'sdaichs al t'samen om 16 placken. Ende noch mit twie deckhamers ende enen operknecht enen dach om 11 placken. Facit t'samen

3 £ 18 sc 8 d

 

Item in die weke dairan wrochte Wouter mit 2 deckhamers ende enen operknecht 6 dagen lanc, 'sdaichs t'samen om 11 placken; facit

4 £ 8 sc

 

In die weke dairan wrochte Wouter voirscr. mit 2 deckhamers ende enen operknecht 5 dagen lanc, 'sdaichs t'samen om 11 placken. Ende bij enen ander man gewrocht 2 dagen, 'sdaichs om 5 placken. Facit t'samen

4 £ 6 sc 8 d

 

Item in die weke dairan wrochte Wouter mit 2 deckhamers ende enen operknecht 5½ dach, 'sdaichs t'samen om 11 placken; facit

4 £ 8 sc

 

Item in die weke dairan bij Wouter gewrocht opter stede huus mit 2 hamers ende enen operknecht 5 dagen, 'sdaichs t'samen om 11 placken; facit

3 £ 13 sc 4 d

 

Item in die weke voir Sinte Mairten heeft Wouter gestopt opter stede huus mit 2 dechamers ende enen operknecht 6 dagen lanck, hen t'samen elcx dages gegeven 10 placken; facit

4 £

 

Item noch bij Wouter voirscr. gewrocht mit 2 hamers ende enen operknecht om dat huustgen te decken onder die Hoghewoirtspoort, dair der stede scip onder leyt, 3 dagen lanc, hem t'samen 'sdaichs gegeven 10 placken; facit

40 sc

 

 
Summa 26 £ 7 sc 4 d

 

149v

149v

 

Uutgegeven van glasen ende glasemaken, gelijcke als hierna bescreven volcht

 

Item bij beveel van den burgermeesteren betailt Geryt Hoechstrait van dat hij vermaict heeft die wapen van mijnen vrou van Charlois, die staet optie nije sale van der stede huus, 10 placken; facit

13 sc 4 d

 

Item bij Dirc van Werve gemaict een nyeu glas van 7 voet op die Zijlpoort, den voet om 3½ groot, ende aldair verloodt 1 out glas van 4 voet, den voet om 2 groot; facit t'samen

21 sc 8 d

 

Item bij Dirc voirscr. gemaict optie pertse een nije glas van 6 voet, die voet 3½ groot, ende aldair verloodt 1 out glas van 8 voet, 2 groot; facit t'samen

24 sc 8 d

 

Item bij Lam Pennync op die pertse gemaict 2 nije glasen houdende t'samen 12 voet, den voet 3½ groot, ende aldair verloodt 1 out glas van 9 voet, den voet 2 groot; facit t'samen

40 sc

 

Item bij Lambrecht voirscr. gemaict optie Reynsburgerpoort een nije glas van 7 voet emde aldair verloodt 1 out glas van 4 voet, van elke voet gegeven als voirscreven stait; facit

21 sc 8 d

 

Item bij Lambrecht voirscr. noc 1 raem verloodt optie oude raetcamer onder den toern, houdende 5 voet, den voet om 2 groot. Ende aldair gestopt 35 ruyten. Item in Jan Philipszs' camer 19 ruyten ende beneden in den scepencamer 9 ruyten, elke ruyte om 3 pennync. Facit t'samen

22 sc 5 d

 

 
Summa 7 £ 3 sc 9 d

 

 

    150    

150

 

Metselairs, operluyden ende delvers die gewrocht hebben an dat pyshuus ende an die lootse die gemaict is after an der stedehuustorn op 't erve dat Symon Heynricxzs' was

 

Item eerst gewrocht ende gemetselt bij Martijn stienhouwer, 6 dagen lanck, 'sdaichs om 10 groot; facit

40 sc

 

Item bij Bertout geopert 6 dagen, 'sdaichs om 6 groot; facit

24 sc

 

Item bij Pieter Spillemaker oic gemetselt 6 dagen, 'sdaichs om 10 groot; facit

40 sc

 

Item bij Martijn voirscr. aldair noch gemetselt 6 dagen lanc, 'sdages om 10 groot; facit

40 sc

 

Item bij Pieter Spillemaker oic gemetselt 6 dagen, 'sdaichs om 10 groot; facit

40 sc

 

Item bij Bertout die operknecht aldair geopert ende gewrocht 6½ dach, 'sdaichs om 6 groot; facit

26 sc

 

Item bij Geryt die tegeldecker optie voirscr. lootse getegeldect, 1½ dach lanc, 'sdaichs om 10 groot; facit

10 sc

 

Item bij Heynric die tegeldecker oic getegeldect, 1½ dach, 'sdaichs om 10 groot; facit

10 sc

 

Item bij IJsbrant die operknecht henluyden geopert 1½ dach lanc, 'sdaichs om 6 groot; facit

6 sc

 

 
Summa 11 £ 16 sc

 

150v

150v

 

Werckluyden die gewrocht hebben in die graft van den vangenisse van den Stien, scoen te maken ende 't fondement van den muyr te delven

 

Eerst bij Clais Lapper, gedolven 5 dagen, 'sdaichs om 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Item Lou Claesz, gedolven 5 dagen, 'sdaichs om 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Item Jan Claesz, gedolven 5 dagen, 'sdaichs om 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Item Jan die Zeelander, gedolven 5 dagen, 'sdaichs om 7 groot; facit

23 sc 4 d

   

Noch delvers ende aerdedragers die gewrocht hebben an die voirscr. Stiengraft

 

Item bij Claes Lapper, 4 dagen, 'sdaichs om 7 groot; facit

18 sc 8 d

 

Item bij Lou Claesz, 4 dagen, 'sdaichs om 7 groot; facit

18 sc 8 d

 

Jan Claeszoen, 4 dagen, 'sdaichs om 7 groot; facit

18 sc 8 d

 

Jan die Zeelander, 4 dagen, 'sdaichs om 7 groot; facit

18 sc 8 d

 

Jan Dircxz, 4 dagen, 'sdaichs om 7 groot; facit

18 sc 8 d

 

Aernt 'mijn heer', 4 dagen, 'sdaichs om 7 groot; facit

18 sc 8 d

 

Aernt Conijn, 4 dagen, 'sdaichs om 7 groot; facit

18 sc 8 d

 

Jan Screvel, 4 dagen, 'sdaichs om 4 groot; facit

10 sc 8 d

   

Metselairs die gewrocht hebben an den rynckmuyr ende an die poirte van den vangenesse gehieten den Stien

 

Item eerst bij Martijn stienhouwer, gewrocht 3½ dach, 'sdaichs om 10 groot; facit

23 sc 4 d

 

Item bij Pieter van Aken, gewrocht 3 dagen, 'sdaichs om 10 groot; facit

20 sc

 

Item Coppijn metselair, 3½ dach, 'sdaichs om 10 groot; facit

23 sc 4 d

 

Item Wouter Vinc, 3 dagen, 'sdaichs om 10 groot; facit

20 sc

 

Mertijns grote knecht, 3½ dach, 'sdaichs om 10 groot; facit

23 sc 4 d

 

Piet Costijnsz, 3½ dach, 'sdaichs om 10 groot; facit

23 sc 4 d

 

 
Summa 18 £ 8 sc

 

 

    151    

151

Pieter Spillemaker, 3½ dach, 'sdaichs om 10 groot; facit

23 sc 4 d

 

Item Merijns' jonge knechtgen, gemetselt 3½ dach, 'sdaichs om 3½ groot; facit

8 sc 2 d

   

Operluyden die die voirscr. metselairs geopert hebben

 

Item Allert 'mijnheer', geopert 3½ dach, 'sdaichs om 7 groot; facit

16 sc 4 d

 

Item Jacob Tant, 3½ dach, 'sdaichs om 7 groot; facit

16 sc 4 d

   

Metselairs die noch gewrocht hebben an die voirscr. ryncmuyr ende poirte van den Stien

 

Item Martijn stienhouwer, 5 dagen, 'sdaichs om 10 groot; facit

33 sc 4 d

 

Pieter van Aken, 5 dagen, 'sdaichs om 10 groot; facit

33 sc 4 d

 

Coppijn Bout Nellenz, 5 dagen, 'sdaichs om 10 groot; facit

33 sc 4 d

 

Wouter Vinc, 5 dagen, 'sdaichs om 10 groot; facit

33 sc 4 d

 

Pieter Costijnsz, 5 dagen, 'sdaichs om 10 groot; facit

33 sc 4 d

 

Pieter Spillemaker, 4 dagen, 'sdaichs om 10 groot; facit

26 sc 8 d

 

Claes Heynricxz, 4 dagen, 'sdaichs om 10 groot; facit

26 sc 8 d

 

Jan Potter, Mertijns knecht, 5 dagen, 'sdaichs om 8 groot; facit

26 sc 8 d

 

Mertijns jonge knechtgen, 5 dagen, 'sdaichs om 3½ groot; facit

11 sc 8 d

 

Pieter van Akens' zoentgen, 5 dagen, 'sdaichs om 3 groot; facit

10 sc

 

 
Summa 16 £ 12 sc 6 d

 
   

Operluyden, delvers ende aerdedragers die noch gewrocht hebben an den voirscr. Stiengraft ende anders

151v

151v

Item eerst bij Jacob Tant, 5 dagen om 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Item eerst bij Jacob Tant, 5 dagen om 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Item 'mijn joncheer', 5 dagen om 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Item Dirc Duycker, 5 dagen om 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Item Claes Lapper, 5 dagen om 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Jan die Zeelander, 5 dagen om 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Lou Claesz, 5 dagen om 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Jan Dircxz, 5 dagen om 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Aernt 'mijnheer'5 dagen om 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Aernt Conijn, 5 dagen om 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Willem Jansz, 5 dagen om 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Jan Screvel, 5 dagen om 4 groot; facit

13 sc 4 d

   

Metselairs die noch gewrocht hebben an dat voirscr. werck van den Stien

 

Item bij Martijn stienhouwer, 5 dagen, 'sdaichs om 10 groot; facit

33 sc 4 d

 

Pieter van Aken, 5 dagen, 'sdaichs om 10 groot; facit

33 sc 4 d

 

Coppijn Bout metselair, 5 dagen, 'sdaichs om 10 groot; facit

33 sc 4 d

 

Wouter Vinc, 5 dagen, 'sdaichs om 10 groot; facit

33 sc 4 d

 

Pieter Costijnsz, 5 dagen, 'sdaichs om 10 groot; facit

33 sc 4 d

 

Claes Heynricxz, 5 dagen, 'sdaichs om 10 groot; facit

33 sc 4 d

 

Pieter van der Spyl, 4 dagen, 'sdaichs om 10 groot; facit

33 sc 4 d

 

Jan Potter, Mertijns knecht, 5 dagen, 'sdaichs om 8 groot; facit

26 sc 8 d

 

Mertijns jonge knechtgen, 5 dagen, 'sdaichs om 3½ groot; facit

11 sc 8 d

 

Pieter van Akens' zoentgen, 5 dagen, 'sdaichs om 3 groot; facit

10 sc

 

 
Summa 27 £ 11 sc 8 d

 

 

    152    

152

 

Operluyden, delvers ende aerdedragers die noch gewrocht hebben an 't werck van den voirscr. Stien

 

Item Dirc Duycker, 5 dagen om 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Jacob Tant, 5 dagen om 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

'Mijn Joncheer', 5 dagen om 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Claes Lapper, 5 dagen om 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Lou Claesz, 5 dagen om 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Jan Claesz, 5 dagen om 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Jan die Zeelander, 5 dagen om 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Jan Screvel, 5 dagen om 4 groot; facit

13 sc 4 d

   

Metselairs die noch gewrocht hebben an 't werck van den voirscr. Stien

 

Item Martijn stienhouwer, 4 dagen 3 quartier, 'sdaichs om 10 groot; facit

31 sc 8 d

 

Pieter van Aken, 4 dagen 3 quartier, 'sdaichs om 10 groot; facit

31 sc 8 d

 

Coppijn Bout Nellenz, 4 dagen 3 quartier, 'sdaichs om 10 groot; facit

31 sc 8 d

 

Wouter Vinc, 4 dagen 3 quartier, 'sdaichs om 10 groot; facit

31 sc 8 d

 

Pieter Costijnsz, 4 dagen 3 quartier, 'sdaichs om 10 groot; facit

31 sc 8 d

 

Claes Heynricxz, 4 dagen 3 quartier, 'sdaichs om 10 groot; facit

31 sc 8 d

 

Pieter Spyl, 4 dagen 3 quartier, 'sdaichs om 10 groot; facit

31 sc 8 d

 

Jan Potter, Mertijns knecht, 5 dagen, 'sdaichs om 8 groot; facit

26 sc 8 d

 

Mertijns jonge knechtgen, 5 dagen, 'sdaichs om 3½ groot; facit

11 sc 8 d

 

Pieter van Akens' zoentgen, 5 dagen, 'sdaichs om 3 groot; facit

10 sc

   

Noch operluyden in 't voirscr werck

 

Dirc Duycker, 4 dagen 3 quartier, 'sdaichs om 7 groot; facit

22 sc 2 d

 

Jacob Tant, 4 dagen 3 quartier, 'sdaichs om 7 groot; facit

22 sc 2 d

 

Mijn Joncheer, 4 dagen 3 quartier, 'sdaichs om 7 groot; facit

22 sc 2 d

 

 
Summa 25 £ 13 sc 2 d

 

152v

152v

Claes Lapper, 4 dagen 3 quartier, 'sdaichs om 7 groot; facit

22 sc 2 d

 

Lou Claesz, 4 dagen 3 quartier, 'sdaichs om 7 groot; facit

22 sc 2 d

 

Jan Claesz, 4 dagen 3 quartier, 'sdaichs om 7 groot; facit

22 sc 2 d

 

Jan die Zeelander, 4 dagen 3 quartier, 'sdaichs om 7 groot; facit

22 sc 2 d

 

Jan die Vryese, 3½ dach, 'sdaichs om 7 groot; facit

16 sc 4 d

 

Jan Screvel, 4 dagen 3 quartier, 'sdaichs om 4 groot; facit

12 sc 8 d

   

Noch metselairs die an den voirscr. Stien gewrocht hebben

 

Item bij Martijn stienhouwer, 4 dagen, 'sdaichs om 10 groot; facit

26 sc 8 d

 

Pieter van Aken, 4 dagen, 'sdaichs om 10 groot; facit

26 sc 8 d

 

Coppijn Bout Nellenz, 4 dagen, 'sdaichs om 10 groot; facit

26 sc 8 d

 

Pieter Costijnsz, 4 dagen, 'sdaichs om 10 groot; facit

26 sc 8 d

 

Pieter Spille, 4 dagen, 'sdaichs om 10 groot; facit

26 sc 8 d

 

Jan Potter, Martijns knecht, 4 dagen, 'sdaichs om 8 groot; facit

21 sc 4 d

 

Mertijns jonge knechtgen, 4 dagen, 'sdaichs om 3½ groot; facit

9 sc 4 d

 

Pieter van Akens' zoentgen, 4 dagen, 'sdaichs om 3 groot; facit

8 sc

   

Noch operluyden die gewrocht hebben in 'tselve werck

 

Item Dirck Duycker, 4 dagen, 'sdaichs om 7 groot; facit

18 sc 8 d

 

Mijn Joncheer, 4 dagen, 'sdaichs om 7 groot; facit

18 sc 8 d

 

Jan die Zeelander, 4 dagen, 'sdaichs om 7 groot; facit

18 sc 8 d

 

Claes die Lapper, 4 dagen, 'sdaichs om 7 groot; facit

18 sc 8 d

 

Jan Screvel, 4 dagen, 'sdaichs om 4 groot; facit

10 sc 8 d

 

 
Summa 18 £ 15 sc

 

 

    153    

153

 

Noch metselairs die an den voirscr. Stien gewrocht hebben

 

Item bij Martijn stienhouwer, 4 dagen, 'sdaichs om 10 groot; facit

26 sc 8 d

 

Pieter van Aken, 4 dagen, 'sdaichs om 10 groot; facit

26 sc 8 d

 

Coppijn Bout Nellenz, 4 dagen, 'sdaichs om 10 groot; facit

26 sc 8 d

 

Pieter Kerstantsz, 4 dagen, 'sdaichs om 10 groot; facit

26 sc 8 d

 

Pieter Spillemaker, 4 dagen, 'sdaichs om 10 groot; facit

26 sc 8 d

 

Mertijns jonge knechtgen, 4 dagen, 'sdaichs om 3½ groot; facit

9 sc 4 d

 

Pieter van Akens' zoentgen, 4 dagen, 'sdaichs om 3 groot; facit

8 sc

   

Noch operluyden die in 'tselve werck gewrocht hebben

 

Item Dirck Duycker, 4 dagen, 'sdaichs om 6 groot; facit

16 sc

 

'Mijn Joncheer' Allert, 4 dagen, 'sdaichs om 6 groot; facit

16 sc

 

Claes die Lapper, 4 dagen, 'sdaichs om 6 groot; facit

16 sc

 

cleyn corte Jannetgen, 1½ dach, 'sdaichs om 6 groot; facit

6 sc

 

Jan Screvel, 4 dagen, 'sdaichs om 4 groot; facit

10 sc 8 d

   

Noch metselairs die gewrocht hebben an den voirscr. Stien van den vangenesse

 

Item bij Martijn stienhouwer, 4 dagen, 'sdaichs om 10 groot; facit

26 sc 8 d

 

Pieter van Aken, 4 dagen, 'sdaichs om 10 groot; facit

26 sc 8 d

 

Coppijn Bout Nellenz, 4 dagen, 'sdaichs om 10 groot; facit

26 sc 8 d

 

Pieter Costijnsz, 4 dagen, 'sdaichs om 10 groot; facit

26 sc 8 d

 

Pieter Spille, 4 dagen, 'sdaichs om 10 groot; facit

26 sc 8 d

 

Jan Mertijns knecht, 4 dagen, 'sdaichs om 3½ groot; facit

9 sc 4 d

 

Pieter van Akens' zoentgen, 4 dagen, 'sdaichs om 3 groot; facit

8 sc

 

 
Summa 18 £ 6 sc

 

153v

153v

 

Operluyden die an den voirscr. Stien gewrocht hebben

 

Item Dirck Duycker, 4 dagen, 'sdaichs om 6 groot; facit

16 sc

 

'Mijn Joncheer' Allert, 4 dagen, 'sdaichs om 6 groot; facit

16 sc

 

Claes die Lapper, 4 dagen, 'sdaichs om 6 groot; facit

16 sc

 

cleyn corte Jan, 4 dagen, 'sdaichs om 6 groot; facit

16 sc

 

Jan Screvel, 4 dagen, 'sdaichs om 4 groot; facit

10 sc 8 d

   

Noch metselairs die an den voirscr. Stien gewrocht hebben

 

Item Martijn stienhouwer, 6 dagen, 'sdaichs om 8 groot; facit

32 sc

 

Pieter van Aken, 6 dagen, 'sdaichs om 8 groot; facit

32 sc

 

Pieter Costijnsz, 6 dagen, 'sdaichs om 8 groot; facit

32 sc

 

Pieter Spille, 6 dagen, 'sdaichs om 8 groot; facit

32 sc

 

Coppijn Bout Nellenz, 2½ dach, 'sdaichs om 8 groot; facit

13 sc 4 d

 

Jan Mertijns knecht, 6 dagen, 'sdaichs om 3½ groot; facit

14 sc

 

Pieter van Akens' zoentgen, 6 dagen, 'sdaichs om 3 groot; facit

12 sc

   

Operluyden die an den voirscr. Stien gewrocht hebben

 

Item Dirck Duycker, 6 dagen, 'sdaichs om 6 groot; facit

24 sc

 

'Mijn Joncheer' Allert, 6 dagen, 'sdaichs om 6 groot; facit

24 sc

 

Claes die Lapper, 5 dagen, 'sdaichs om 6 groot; facit

20 sc

 

Jan die cleyne Petyt, 6 dagen, 'sdaichs om 6 groot; facit

24 sc

 

Jan Screvel, 6 dagen, 'sdaichs om 4 groot; facit

16 sc

 

 
Summa 17 £ 10 sc

 

 

    154    

154

 

Noch metselairs die gewrocht hebben an den voirscr. Stien van den vangenesse

 

Item Martijn stienhouwer, 6 dagen, 'sdaichs om 8 groot; facit

32 sc

 

Pieter van Aken, 6 dagen, 'sdaichs om 8 groot; facit

32 sc

 

Pieter Costijnsz, 6 dagen, 'sdaichs om 8 groot; facit

32 sc

 

Pieter Spille, 6 dagen, 'sdaichs om 8 groot; facit

32 sc

 

Coppijn Bout Nellenz, 2½ dach, 'sdaichs om 8 groot; facit

13 sc 4 d

 

Jan Mertijns knecht, 6 dagen, 'sdaichs om 3½ groot; facit

14 sc

 

Pieter van Akens' zoentgen, 6 dagen, 'sdaichs om 3 groot; facit

12 sc

   

Operluyden die gewrocht hebben in 'tselve werck van den Stien

 

Item Dirck Duycker, 6 dagen, 'sdaichs om 6 groot; facit

24 sc

 

'Mijn Joncheer' Allert, 6 dagen, 'sdaichs om 6 groot; facit

24 sc

 

Claes die Lapper, 5 dagen, 'sdaichs om 6 groot; facit

20 sc

 

Jan die cleyne Petyt, 6 dagen, 'sdaichs om 6 groot; facit

24 sc

 

Jan Screvel, 6 dagen, 'sdaichs om 4 groot; facit

16 sc

   

Noch metselairs die gewrocht hebben in 't werck van de voirscr. Stien ende om tafelment optie muyren te leggen

 

Item Martijn stienhouwer, 3 dagen, 'sdaichs om 8 groot; facit

16 sc

 

Item Pieter Spillemaker, 2½ dach, 'sdaichs om 8 groot; facit

13 sc 4 d

 

Jan Martijns' knecht, 2½ dach, 'sdaichs 3½ groot; facit

5 sc 10 d

   

Noch operluyden gewrocht in 'tselve werck

 

Jan die Zeelander, 3 dagen, 'sdaichs 5 groot; facit

10 sc

 

Claes die Lapper, 3 dagen, 'sdaichs 5 groot; facit

10 sc

 

Jan Claesz, 3 dagen, 'sdaichs 5 groot; facit

10 sc

 

Jan Screvel, 3 dagen, 'sdaichs 4 groot; facit

8 sc

 

 
Summa 17 £ 8 sc 6 d

 

154v

154v

 

Uutgegeven van baggeren ende van die vest after 't Nuwelant dieper te delven. Ende is begonnen 'sdaichs na ... Martini Anno '63 bij den arbeytsluyden die hierna bescreven staen

   

In die eerste weeke

 

Item gewrocht bij Claes Lapper, 2½ dach, 'sdaichs 7 groot; facit

11 sc 8 d

 

Item Lou Claesz gebaggert, 2½ dach, 'sdaichs 7 groot; facit

11 sc 8 d

 

Item Jan Claesz gewrocht, 2½ dach, 'sdaichs 7 groot; facit

11 sc 8 d

 

Jan die Zeelander, 2½ dach, 'sdaichs 7 groot; facit

11 sc 8 d

 

Jan Screvel gewrocht, 2½ dach, 'sdaichs 4 groot; facit

6 sc 8 d

   

In die anderde weke gedolven

 

Claes die Lapper, 6 dagen, 'sdaichs om 7 groot; facit

28 sc

 

Lou Claesz, 6 dagen, 'sdaichs om 7 groot; facit

28 sc

 

Jan Claesz, 6 dagen, 'sdaichs om 7 groot; facit

28 sc

 

Jan die Zeelander, 6 dagen, 'sdaichs om 7 groot; facit

28 sc

 

Jan Screvel, 6 dagen, 'sdaichs om 4 groot; facit

16 sc

   

In die derde weke gedolven ende gebaggert

 

Claes die Lapper, 5 dagen, 'sdaichs om 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Lou Claesz, 5 dagen, 'sdaichs om 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Jan Claesz, 5 dagen, 'sdaichs om 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Jan die Zeelander, 5 dagen, 'sdaichs om 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Jan Screvel, 5 dagen, 'sdaichs om 4 groot; facit

13 sc 4 d

   

In die 4e weke gedolven ende gebaggert

 

Claes die Lapper, 5 dagen, 'sdaichs om 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Lou Claesz, 5 dagen, 'sdaichs om 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

 
Summa 16 £ 14 sc 8 d

 

 

    155    

155

Jan Claesz, 5 dagen, 'sdaichs om 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Jan die Zeelander, 5 dagen, 'sdaichs om 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Jan Screvel, vijff dagen, 'sdaichs om 4 groot; facit

13 sc 4 d

 

Item bij beveel van den burgermeesteren gegeven Claes Claiszoen, Jan van der Wou ende Willem Gerytsz als van dammen ende te baggeren die graft van den Stien, t'samen

8 £

   

Noch werckluyden die gebaggert ende gedolven hebben in 't voirscr. werck

 

Claes die Lapper, 5 dagen, 'sdaichs om 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Lou Claesz, 5 dagen, 'sdaichs om 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Jan Claesz, 5 dagen, 'sdaichs om 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Jan die Zeelander, 5 dagen, 'sdaichs om 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Jan Screvel, 5 dagen, 'sdaichs om 4 groot; facit

13 sc 4 d

 

Item heeft Lou Claesz noch gewrocht in die seste weke dairna in der stede raemgraften om die schoen te maken ende te baggeren 5 dagen lanc, 'sdaichs om 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

 
Summa 17 £ 10 sc

 

155v

155v

 

Baggersluyden die gebaggert hebben in die Wasschersvest, ende begonnen op Synte Mairgrietendach

   

In die eerste weke hebben ghebaggert

 

Eerst Jan Dircxz, 4 dagen, 'sdaichs om 7 groot; facit

18 sc 8 d

 

Aernt 'Mijn heer', 4 dagen, 'sdaichs om 7 groot; facit

18 sc 8 d

 

Aernt Conijn, 3 dagen, 'sdaichs om 7 groot; facit

14 sc

 

Aelbrecht Jansz, 2 dagen, 'sdaichs 7 groot; facit

9 sc 4 d

 

Jans Harmansz, 3 dagen, 'sdaichs 7 groot; facit

14 sc

   

Baggersluyde in die anderde weke

 

Jan Dircxz, 5 dagen, 'sdaichs om 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Aernt 'Mijn heer', 5 dagen, 'sdaichs om 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Aernt Conijn, 5 dagen, 'sdaichs om 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Jan Harmansz, 5 dagen, 'sdaichs 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Dirc van Dort, 5 dagen, 'sdaichs 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Willem Jansz, 5 dagen, 'sdaichs 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Aelbrecht Jansz van der Vat, 4 dagen, 'sdaichs 7 groot; facit

18 sc 8 d

   

Noch baggersluyde die in 'tselve werck gewrocht hebben in die 3e weke

 

Jan Dircxz, 5 dagen, 'sdaichs om 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Aernt 'Mijn heer', 5 dagen, 'sdaichs om 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Jan Harmansz, 5 dagen, 'sdaichs 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Aelbert van der Vat, 5 dagen, 'sdaichs 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Aernt Conijn, 5 dagen, 'sdaichs om 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Willem Jansz, 5 dagen, 'sdaichs 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Dirc van Dort, 5 dagen, 'sdaichs 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Aelbert operman, 3 dagen, 'sdaichs 7 groot; facit

14 sc

 

 
Summa 20 £ 10 sc 8 d

 

 

    156    

156

 

Baggersluyde die in 'tselve werck gewrocht hebben in die 4e weke

 

Item Jan Dircxz, 5 dagen, 'sdaichs om 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Aernt 'Mijn heer', 5 dagen, 'sdaichs om 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Jan Harmansz, 5 dagen, 'sdaichs 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Aelbert van der Vat, 5 dagen, 'sdaichs 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Aernt Conijn, 5 dagen, 'sdaichs om 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Willem Jansz, 5 dagen, 'sdaichs 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Dirck van Dort, 5 dagen, 'sdaichs 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Aelbert die operman, 5 dagen, 'sdaichs 7 groot; facit

23 sc 4 d

   

Noch baggersluyde die in 'tselve werck gewrocht hebben in die 5te weke

 

Item Jan Dircxz, 5 dagen, 'sdaichs om 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Aernt 'Mijn heer', 5 dagen, 'sdaichs om 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Jan Harmansz, 5 dagen, 'sdaichs 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Aelbert Vat, 5 dagen, 'sdaichs 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Aernt Conijn, 5 dagen, 'sdaichs om 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Willem Jansz, 5 dagen, 'sdaichs 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Dirc van Dort, 5 dagen, 'sdaichs 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Aelbert die operman, 5 dagen, 'sdaichs 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Jan Screvel, 5 dagen, 'sdaichs 4 groot; facit

13 sc 4 d

   

Noch baggersluyde in die 6te weke

 

Aelbert Jansz, 4 dagen, 'sdaichs 7 groot; facit

18 sc 8 d

 

Jan Harmansz, 4 dagen, 'sdaichs 7 groot; facit

18 sc 8 d

 

Dirc van Dort, 4 dagen, 'sdaichs 7 groot; facit

18 sc 8 d

 

Aelbrecht die operman, 4 dagen, 'sdaichs 7 groot; facit

18 sc 8 d

 

 
Summa 23 £ 1 sc 4 d

 

156v

156v

 

Noch baggersluyde in 'tselve werc die gewrocht hebben in die 7de weke

 

Aelbert Jansz, 5 dagen, 'sdaichs 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Jan Harmansz, 5 dagen, 'sdaichs 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Dirc van Dort, 5 dagen, 'sdaichs 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Heynric van Leeu, 5 dagen, 'sdaichs 7 groot; facit

23 sc 4 d

   

Noch baggersluyde in 'tselve werc die gewrocht hebben in die 8te weke

 

Aelbert Jansz, , 5 dagen, 'sdaichs om 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Jan Harmansz, 5 dagen, 'sdaichs om 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Dirc van Dort, 5 dagen, 'sdaichs om 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Heynric van Leeu, 5 dagen, 'sdaichs om 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Jan Dircxz, 5 dagen, 'sdaichs om 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Willem Jansz, 5 dagen, 'sdaichs om 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Aernt Conijn, 2½ dach, 'sdaichs om 7 groot; facit

11 sc 8 d

 

Aernt 'Mijn heer', 2½ dach, 'sdaichs om 7 groot; facit

11 sc 8 d

 

Lapper witmaker, 2 dagen, 'sdaichs om 7 groot; facit

9 sc 4 d

 

Bertout die operman, 1½ dach, 'sdaichs om 7 groot; facit

7 sc

 

Item alzoe bij beveel van burgermeesteren gebaggert is die binnevestgraft after Maerndorp, dair die homans die dairtoe geordineert waeren of t' rekenynge gebrocht hebben 82 dachueren van enen persoen die zij 'sdaichs te loen gegeven hebben 7 groot, beloipt 19 £ 2 sc 8 d. Ende ditselve werck heeft gecost te dammen ende te oosen 4 £. Comt t'samen 23 £ 2 sc 8 d, dairof van der stede wegen bij beveel van den burgermeesteren die een helft betailt is ende beloipt

11 £ 11 sc 4d

 

 
Summa 25 £ 4 sc 4 d

 

 

    157    

157

 

Noch baggersluyde die in 't voirscr. werck gewrocht hebben in die 9de weke

 

Jan Dircxz, 5 dagen, 'sdaichs om 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Willem Jansz, 5 dagen, 'sdaichs om 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Jan Harmansz, 5 dagen, 'sdaichs om 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Aelbert Jansz, , 5 dagen, 'sdaichs om 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Dirc van Dort, 5 dagen, 'sdaichs om 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Heynric van Leeu, 5 dagen, 'sdaichs om 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Baernt die Lapper, 5 dagen, 'sdaichs om 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Baertout Willemsz, 4 dagen, 'sdaichs om 7 groot; facit

18 sc 8 d

   

Noch baggersluyde die in 't voirscr. werck gewrocht hebben in die 10de weke

 

Jan Dircxz, 4 dagen, 'sdaichs om 7 groot; facit

18 sc 8 d

 

Willem Jansz, 4 dagen, 'sdaichs om 7 groot; facit

18 sc 8 d

 

Jan Harmansz, 4 dagen, 'sdaichs om 7 groot; facit

18 sc 8 d

 

Aelbert Jansz, 4 dagen, 'sdaichs om 7 groot; facit

18 sc 8 d

 

Dirc van Dort, 4 dagen, 'sdaichs om 7 groot; facit

18 sc 8 d

 

Heynric van Leeu, 4 dagen, 'sdaichs om 7 groot; facit

18 sc 8 d

 

Garbrant, die Lappersz, 4 dagen, 'sdaichs om 7 groot; facit

18 sc 8 d

 

Jan die Vryese, 4 dagen, 'sdaichs om 7 groot; facit

18 sc 8 d

   

Noch baggersluyde die in 't voirscr. werck gewrocht hebben in die 11te weke

 

Jan Dircxz, 4 dagen, 'sdaichs om 6 groot; facit

16 sc

 

Willem Jansz, 4 dagen, 'sdaichs om 6 groot; facit

16 sc

 

Jan Harmansz, 4 dagen, 'sdaichs om 6 groot; facit

16 sc

 

Aelbert Jansz, 4 dagen, 'sdaichs om 6 groot; facit

16 sc

 

 
Summa 19 £ 15 sc 4 d

 

157v

157v

Dirc van Dort, 4 dagen, 'sdaichs om 6 groot; facit

16 sc

 

Heynric van Leeu, 4 dagen, 'sdaichs om 6 groot; facit

16 sc

 

Garbrant, Lappersz, 4 dagen, 'sdaichs om 6 groot; facit

16 sc

 

Jan die Vryese, 4 dagen, 'sdaichs om 6 groot; facit

16 sc

   

Baggersluyde in de 12te weke

 

Jan Dircxz, 4 dagen, 'sdaichs om 6 groot; facit

16 sc

 

Willem Jansz, 4 dagen, 'sdaichs om 6 groot; facit

16 sc

 

Jan Harmansz, 4 dagen, 'sdaichs om 6 groot; facit

16 sc

 

Aelbert Jansz, 4 dagen, 'sdaichs om 6 groot; facit

16 sc

 

Dirc van Dort, 4 dagen, 'sdaichs om 6 groot; facit

16 sc

 

Heynric van Leeu, 4 dagen, 'sdaichs om 6 groot; facit

16 sc

 

Garbrant, Lappersz, 4 dagen, 'sdaichs om 6 groot; facit

16 sc

 

Jan die Vryese, 4 dagen, 'sdaichs om 6 groot; facit

16 sc

   

Baggerluyde in die 13te weke

 

Jan Dircxz, 6 dagen, 'sdaichs om 6 groot; facit

24 sc

 

Willem Jansz, 6 dagen, 'sdaichs om 6 groot; facit

24 sc

 

Jan Harmansz, 6 dagen, 'sdaichs om 6 groot; facit

24 sc

 

Aelbert Vat, 6 dagen, 'sdaichs om 6 groot; facit

24 sc

 

Dirc van Dort, 6 dagen, 'sdaichs om 6 groot; facit

24 sc

 

Heynric van Leeu, 6 dagen, 'sdaichs om 6 groot; facit

24 sc

 

Garbrant die Lapper, 6 dagen, 'sdaichs om 6 groot; facit

24 sc

 

Jan die Vryese, 6 dagen, 'sdaichs om 6 groot; facit

24 sc

 

 
Summa 19 £ 4 sc

 

 

    158    

158

 

Uutgegeven van der stede straten te doen maken ten plaetsen hierna bescreven. Ende oic van graeuwen harden Brabantsche stien dairtoe te schueren; des hebben die straetmakers gewrocht bij der roede. Ende die operluyde ende andere arbeyders die aerde ende zant gecroden hebben om die bruggen ende straten dair men gestrait heeft te hogen; hebben al gewrocht in dachueren van weeke te weeke als hierna volcht

 

Eerst bij Gouter die straetmaker geschuert 24 roeden Brabantsche straetstien om te verstraten an die brugghe van der Zijlpoort. Ende noch 11 roeden geschuert om te verstraten an die Bostelbrugge, van elke roede 6 placken. Facit

14 £

 

Item hebben Gouter die straetmaker, Geryt Gerytsz ende Jan Jacobsz die nuwe straeten gemaict an die brugge bij de Zijlpoort, dairof zij geloent zijn bij der roede, des beloipt die voirscr. straete 59 roeden, van elke roede gegeven 10 groot. Facit

19 £ 13 sc 4 d

 

Item bij Coppijn die metselair gestraet optie brugge bij der Hogewoirtspoort ende voir Onser Vrouwenhuustgen aldair t'samen 2 roeden. Item in die Zijlpoort ende dairvoir 6½ roede. Ende voir die brugge ende poorte van den Stien 8½ roede. Comt t'samen 17 roeden, van elke roede hem ende den operman t'samen gegeven 12 groot. Facit

6 £ 16 sc

 

 
Summa 40 £ 9 sc 4 d

 

158v

158v

Item bij Coppijn voirscr. die streat vermaict voir der stede huus dair hij an gewrocht heeft mit enen operknecht 1½ dach lanc, hem t'samen dairof gegeven 9 placken; facit

12 sc

 

Item bij Coppijn die metselair noch gestraet in der stede ramen, 19 ramen ende een dwersstraet; ende noch bij planckiers, elke planckier voor enen raem gerekent. Comt t'samen 27 ramen mit die dwersstraet, hem gegeven van elken raem te straten 4 placken. Facit

7 £ 4 sc

 

 
Summa 7 £ 16 sc

 

 

    159    

159

 

Uutgegeven van der arbeyders dachueren die den voirscr. straetmakers gedient hebben ende die aerde ende zant gecroden hebben ende gedragen hebben om die straten te hogen.

 

Item in die eerste weke geopert bij Claes die Lapper, 5 dagen, 'sdaichs om 5 groot; facit

16 sc 8 d

 

Item Jan Claesz, 5 dagen, 'sdaichs om 5 groot; facit

16 sc 8 d

 

Jan die Zeelander, 5 dagen, 'sdaichs om 5 groot; facit

16 sc 8 d

 

Claes die Lappers'z, 3 dagen, 'sdaichs om 2 groot; facit

4 sc

 

Jan Screvel, 5 dagen, 'sdaichs om 4 groot; facit

13 sc 4 d

 

Item in die 2e weke bij Claes die Lapper gewrocht 3 dagen, 'sdaichs om 5 groot; facit

10 sc

 

Jan Claesz, 3 dagen, 'sdaichs om 5 groot; facit

10 sc

 

Jan die Zeelander, 3 dagen, 'sdaichs om 5 groot; facit

10 sc

 

Claes die Lappers'z, 3 dagen, 'sdaichs om 2 groot; facit

4 sc

 

Jan Screvel, 3 dagen, 'sdaichs om 4 groot; facit

8 sc

 

Item in die 3e weke gewrocht bij Claes die Lapper 6 dagen, 'sdaichs om 5 groot; facit

20 sc

 

Jan Claesz, 6 dagen, 'sdaichs om 5 groot; facit

20 sc

 

Jan die Zeelander, 6 dagen, 'sdaichs om 5 groot; facit

20 sc

 

Claes die Lappers'z, 5 dagen, 'sdaichs om 2 groot; facit

6 sc 8 d

 

Jan Screvel, 6 dagen, 'sdaichs om 4 groot; facit

16 sc

 

Item in die 4e weke wrochte Claes die Lapper 4 dagen, 'sdaichs om 5 groot; facit

13 sc 4 d

 

Jan Claesz, 4 dagen, 'sdaichs om 5 groot; facit

13 sc 4 d

 

Jan die Zeelander, 4 dagen, 'sdaichs om 5 groot; facit

13 sc 4 d

 

Claes die Lappersz, 4 dagen, 'sdaichs om 2 groot; facit

5 sc 4 d

 

Jan Screvel, 4 dagen, 'sdaichs om 4 groot; facit

10 sc 8 d

 

 
Summa 12 £ 8 sc

 

159v

159v

Item in die 5te weecke wrochte Claes Lapper, 6 dagen; Jan Claesz, 6 dagen, elke om 5 groot 'sdaichs. Item Claes die Lappers'z, 6 dagen, 'sdaichs om 2 groot ende Jan Screvel, 6 dagen, 'sdaichs om 4 groot. Facit t'samen

3 £ 4 sc

 

Item in die 6te weecke wrochte Claes Lapper 2½ dach; Jan Claesz 2½ dach; Allert die operman 2½ dach, elke om 6 groot ende Jan Screvel 2½ dach, 'sdaichs 4 groot; facit

36 sc 8 d

 

Item in die 7e weecke wrochte Claes Lapper, 4 dagen; Jan Claesz, 6 dagen; elke om 6 groot 'sdaichs, ende Jan Screvel 6 dagen 'sdaichs om 4 groot. Facit t'samen

2 £ 16 sc

 

Item in die 8te weecke wrochte Claes Lapper, 5 dagen; Jan van Sinte Truyen, 2 dagen, elke om 6 groot 'sdaichs, ende Jan Screvel, 6 dagen, 'sdaichs om 4 groot. Facit t'samen

46 sc 4 d

 

Item in die 9e weecke wrochte Claes Lapper enen dach, Jan Claesz enen dach, elke om 6 groot 'sdaichs, ende Jan Screvel oic enen dach, 'sdaichs om 4 groot. Facit t'samen

10 sc 8 d

 

 
Summa 10 £ 8 sc 8 d

 

 

    160    

160

 

Tymmerluyde dachueren die gewrocht zijn in der stede werck ende oirbaer tot zulken plaetsen als hiernae bescreven volcht

 

Eerst bij Jan Heyndricxz die tymmerman gewrocht an die lootse after an der stede toern ende in 't huus dat Symon Heynricxzs' was, dair men die wage in hilt, 8½ dach lanc, 'sdaichs om 10 groot. Ende Jacob Harmansz hieran 8 dagen lanc, oic 'sdaichs om 10 groot. Item bij Jan Heynricxzs' knecht getymmert 8½ dach, 'sdaichs om 9 groot. Facit t'samen

8 £ 1 sc

 

Item bij Jacob Harmansz noch gewrocht mit enen knecht an die poorten van der stede ramen ende in die schole 1 dach lanc, hem mit sijn knecht dairof gegeven 9½ placken. Item Jan Screvel in 't voirscr. werck geopert enen dach om 4 groot. Facit t'samen

15 sc 4 d

 

Item bij Goeswijn die houtzager ende Jan Schermer hout gesaecht totter voirscr. lootse ende anders 2 dagen lanck, hem t'samen 'sdaichs gegeven 15 groot. Ende noch gesneden 15 sneden houts die 3 sneden voir 1 stuver. Facit

26 sc 8 d

 

 
Summa 10 £ 3 sc

 

160v

160v

 

Tymmerluyde dachueren die gewrocht hebben an dat leydackhout ende an dat decken optie pertse; ende begonnen te wercken in die weke van Sinte Jacob

 

Item in die eerste weecke bij Jan die tymmerman gewrocht 5 dagen, 'sdaichs om 10 groot. Ende bij Jans' knecht 5 dagen, 'sdaichs om 9 groot. Facit t'samen

3 £ 3 sc 4 d

 

Item in die anderde weecke wrochte Jan voirscr. vijf dagen, 'sdaichs om 10 groot. Item Jans' knecht 5 dagen ende Jans'z(oen) 3 dagen, elkeom 9 groot 'sdaichs. Facit t'samen

4 £ 1 sc 4 d

 

Item in die derde weecke wrochte Jan Heynricxz 5 dagen, 'sdaichs om 10 groot. Item Heynric zijn zoen 5 dagen ende Jans' knecht 5 dagen, elke om 9 groot 'sdaichs. Facit

4 £ 13 sc 4 d

 

Item in die 4de weecke wrochte Jan voirscr. 4 dagen, 'sdaichs om 10 groot, Heynric zijn zoen oic 4 dagen ende Dirck, Jans' knecht 4 dagen, elke om 9 grote 'sdaichs. Facit t'samen

3 £ 13 sc 8 d

 

Item in die 5te weecke wrochte Jan Heynricxz noch 5 dagen, 'sdaichs om 10 groot ende Jacob Harmansz 4 dagen, 'sdaichs oic om 10 groot; facit

3 £

 

Item in dieselve 5te weecke wrochte Heynric Jan tymmermans'z 5 dagen, ende Dirc, Jan tymmermans' knecht oic 5 dagen, elke om 9 groot 'sdaichs; facit

3 £

 

Item in die 6te weecke wrochte Jan Heynricxz noch optie pertse 4 dagen, 'sdaichs om 10 groot ende Heynric Jans' zoen oic 4 dagen, 'sdaichs om 9 groot; facit

2 £ 10 sc 8 d

 

 
Summa 24 £ 3 sc 4 d

 

 

    161    

161

Item in die 7de weecke heeft Jan Heynricxz noch gewrocht optie pertse om dat leydackhout te bereeden ende an te slaen, 6 dagen lanc. Ende Heynric Jans'z oic 6 dagen, hem t'samen elcx dages gegeven 15 groot. Facit

3 £

 

Item in die 8e weecke wrochte Jan Heynricxzoen in 't werck voirscr. 1½ dach lanc, 'sdaichs om 8 groot; Heynric Jans' zoen 1½ dach ende Dirc Jans' knecht 1½ dach, elke om 7 groot 'sdaichs. Facit t'samen

22 sc

 

Item in die 9e weecke wrochte Heynric Jans' zoen 2 dagen in 't voirscr. werck ende Dirc, Jans' knecht oic 2 dagen, elke om 7 groot 'sdaichs; facit

18 sc 8 d

 

Item in die 10e weecke gewrocht Jan Heynricxz an dat voirscr. leydackhout op die pertse 6 dagen lanc, 'sdaichs om 8 groot. Item Heyndric Jans'z oic 6 dagen ende Dirc, Jans' knecht 6 dagen, elke om 7 groot ''sdaichs. Facit t'samen

4 £ 8 sc

 

 
Summa 9 £ 8 sc 8 d

 

161v

161v

 

Tymmerluyde dachueren die gewrocht hebben in der stede ramen an die platinge ende planckiers in die voirscr. ramen, ende voirt an dat raemhuus gelijcken als hierna bescreven volcht

 

Item in die eerste weecke wrochte Jan Heyndricxz die tymmerman 5 dagen ende Jacob Harmansz 1½ dach, elke om 10 groot 'sdaichs. Item Heynric Jan tymmermans' zoen 5 dagen; Dirck Jans' knecht oic 5 dagen ende Harman, Jacob Harmanszs' knecht 1½ dach, elke om 9 groot 'sdaichs. Facit t'samen

5 £ 12 sc 4 d

 

Item in die anderde weecke wrochte Jan die tymmerman 5 dagen, Jacob Harmansz 4 dagen ende Engebrecht die tymmerman oic 5 dagen, elke om 10 groot; facit

4 £ 13 sc 4 d

 

Item in dieselve weecke tymmerde Heynric Jansz in die voirscr. ramen 5 dagen; Dirc, Jans' knecht oick 5 dagen, Jacob Harmanszs' knecht 4 dagen ende Engebrecht die tymmermans' zoen oic 5 dagen, elke om 9 grote 'sdaichs. Facit t'samen

5 £ 14 sc

 

Item in die 3e weecke wrochte Engebrecht die tymmerman in den ramen 4 dagen lanc, 'sdaichs om 10 groot; Dirc, Jan tymmermans' knecht 4 dagen, 'sdaichs om 9 groot ende Geryt Engebrechtsz 4 dagen, 'sdaichs om 6 groot. Item bij Lou Claesz gedolven 4 dagen ende Jan Claesz 4 dagen, elke om 7 grote. Facit t'samen

5 £ 4 sc

 

Item in die 4e weecke hebben gewrocht Jan Heynricxz in der stede ramen ende an die steygeringe van den Stien 4 dagen lanc; Jacob Harmansz oic 4 dage ende Engebrecht die tymmerman 4 dagen, elke om 10 groot 'sdaichs. Facit

4 £

 

 
Summa 25 £ 3 sc 8 d

 

 

    162    

162

Item noch in dieselve weecke in 'tselve werck getymmert bij Heynric Jan tymmermans'z 4 dagen; Dirc, Jans' knecht 4 dagen ende Jacob Harmanszs' knecht oic 4 dagen, elke om 9 groot 'sdaichs. Item bij Geryt Engebrechtszoen 4 dagen, 'sdaichs om 6 groot. Item bij Lou Claisz gedolven in die ramen 4 dagen ende Jan Claesz oic 4 dagen, elke om 6 groot. Facit t'samen

6 £

 

Item in die 5te weecke wrochte Jan Heynricxzoen in den raem 4 dagen, Jacob Harmansz 4 dagen ende Engebrecht die tymmerman oic 4 dagen, elke om 10 groot 'sdaichs. Item bij Heynric Jansz 4 dagen, Dirc Jans' knecht 4 dagen ende Jacob Harmanszs' knecht 4 dagen, elke om 9 groot 'sdaichs. Item Geryt Engebrecht die tymmermansz 4 dagen, 'sdaichs om 6 groot. Item Lou Claeszoen in den raem gedolven 4 dagen ende Jan Claesz 4 dagen, elke om 6 groot. Facit t'samen

10 £

 

Item in die 6e weecke wrochte Jacob Harmansz in die ramen 6 dagen ende Engebrecht die tymmerman 6 dagen, elke om 8 groot 'sdaichs. Item Dirc Jans' knecht 6 dagen ende Jacob Harmanszs' knecht 6 dagen, elke om 7 groot 'sdaichs. Item Geryt Engebrechtsz 6 dagen 'sdaichs om 6 groot. Item Lou Claiszoen 6 dagen gedolven in die ramen ende Jan Claiszoen 6 dagen, elke om 6 groot. Facit t'samen

9 £ 12 sc

 

Item in die 7de weecke wrochte Lou Claisz in den ramen 1½ dach ende Jan Claisz 1½ dach, elke om 6 groot 'sdaichs, ende Jan Screvel 1½ dach, 'sdaichs om 4 groot; facit

16 sc

 

 
Summa 26 £ 8 sc

 

162v

162v

Item in die 8e weecke wrochte Lou Claisz in den ramen 5½ dach om die aerde te effenen ende an die platingen van der stede ramen. Ende Jan Claisz 5½ dach, elke om 6 groot 'sdaichs. Ende Jan Screvel 5½ dach om 4 gulden. Facit t'samen

58 sc 8 d

 

Item in die 9de weecke wrochte Lou voirscr. noch in den ramen 4 dagen om dioe voirscr. aerde te effenen. Ende Jan Claesz oic 4 dagen, elke om 6 groot 'sdaichs. Item Jan Screvel 4 dagen, 'sdaichs om 4 groot. Facit t'samen

42 sc 8 d

 

Item in die voirscr. 9de weecke getymmert bij Jan Heyndricxzoen an dat houtwerck van der stede ramen 3 dagen lanck, 'sdaichs om 8 groot. Item Heynric Jansz drie dagen ende Dirc Jans' knecht 3 dagen, elke om 7 groot 'sdaichs. Facit t'samen

44 sc

 

Item in die 10de weecke wrochte Jan Heynricxz an dat huus in der stede ramen en an dat bayrdse huustgen onder die Hoghewoirtspooirt, t'samen 4½ dach ende Jacob Harmansz 2½ dach, elke om 8 groot 'sdaichs. Item Heynric Jansz 3½ dach, Dirc Jans' knecht 4½ dach ende Jacob Harmanszs' knecht 2½ dach, elke om 7 groot. Facit t'samen

4 £ 6 sc 4 d

 

 
Summa 11 £ 11 sc 8d

 

 

    163    

163

 

Uutgegeven den houtzagers die dat hout gesaecht hebben dat verdect is onder dat leydack op 't stedehuus ende pertse

 

Item in die eerste weecke hebben Goeswijn ende Pieter die houtzagers t'samen gesaecht 81 sneden wagescots, die 3 sneden voir 2 groot, ende was in die weecke van Sinte Jacob; facit

36 sc

 

Item in die anderde weecke hebben Jan ende Adriaen die houtsagers t'samen gesaecht 13 sneden wagescots totten voirscr. leydackhout. Ende an den twie tavereelen dair die 7 Hollantsche graven in gemaict worden 8 sneden wagescots. Ende noch Jan ende Ariaen gezaecht tot noch 2 tavereelen dair men 8 Hollantsche graven in maken sel 23 sneden wageschots, beloipt 44 sneden, die 3 sneden voir 2 groot; facit

19 sc 7 d

 

Item in die derde weecke gesaecht bij Goeswijn ende Willem sijn gesel 63 sneden wageschots tot dat leydackhout optie voirscr. pertse, elke 3 sneden om 2 groot; facit

28 sc

 

Item in die 4e weecke noch gezaecht bij Goeswijn ende Willem voirscr. 63 sneden wagescots tot den voirscr. leydack; elke 3 sneden 2 groot; facit

28 sc

 

Item in die 5e weecke bij Goeswijn ende sijn gesel totten voirscr. leydack noch gezaecht 48 sneden wageschots, die 3 sneden 2 groot; facit

21 sc 4 d

 

 
Summa 6 £ 12 sc 11 d

 

163v

163v

 

Houtzagers die dat houtwerck gezaecht hebben dat verbesicht an die platingen ende andersyns in der stede ramen

 

Item in die eerste weecke gesaecht bij Goeswijn mit zijn medegesel t'samen 5 dagen, 'sdaichs t'samen gegeven 8 placken; facit

53 sc 4 d

 

Item in die anderde weecke bij Goeswijn ende zijn medegesel t'samen gezaecht 5 dagen, 'sdaichs t'samen gegeven 8 placken; facit

53 sc 4 d

 

Item in die derde weecke gesaecht bij Goeswijn ende zijn medegesel t'samen 4 dagen, 'sdaichs t'samen gegeven 8 placken; facit

42 sc 8 d

 

Item in die 4e weecke bij Goeswijn ende Willem zijn gesel t'samen gezaecht an 't houtwerc in den ramen 4 dagen, 'sdaichs t'samen gegeven 8 placken; facit

42 sc 8 d

 

Item in die 5te weecke bij Goeswijn ende Willem zijn gesel hebben t'samen gesaecht 4 dagen, 'sdaichs t'samen gegeven 8 placken; facit

42 sc 8 d

 

Item in die 6te weecke bij noch gesaecht bij Goeswijn ende Willem voirscr. t'samen 5 dagen, 'sdaichs t'samen gegeven 15 groot; facit

50 sc

 

 
Summa 14 £ 4 sc 8 d

 

 

    164    

164

 

Alrehande uutgeven

 

Eerst gecoft bij den vestmeesters een legsel leggelts om in hoir camer hoir saken mede te leggen ende te rekenen, coste 6 groot; facit

3 sc 4 d

 

Item tegen broeder Jan gecoft 6 bennen om te besigen in der stede werck, 't stuc om 2 groot; facit

8 sc

 

Item van Katrijn Coopals gecoft 4 horden om mede te dammen die graften after die Cellebroeders, coste 't stuc 5 groot ende noch 3 berryen, 't stuc 5 groot. Item noch 10 bennen, 't stuc 2 groot. Facit t'samen

36 sc 8 d

 

Item bij Jan Puyswijc gecoft 4 corven die men optie wagens zette om zant mede te voeren, costen t'samen 20 placken; facit

26 sc 8 d

 

Item Willem Aelbrechtsz die mandemaker gegeven van 3 hordekens die geset zijn voir 3 glasen die staen an dat Vrouwenhuustgen bij die Zijlpoort

3 sc

 

Item gegeven Lou die cuper optie Turfmarct van calcktobbens te bynden ende ooren dairan te maken, die gebesicht zijn in der stede werck; t'samen

7 sc 4 d

 

 
Summa 4 £ 5 sc

 

164v

164v

Item gegeven bij Jan Screvel van enen crodewagen te vermaken 5 groot; facit

3 sc 4 d

 

Item gegeven coman Jacob van 4 weede basts in mede te steygeren overal in der stede werck, coste elke weede basts 2½ groot; facit

6 sc 8 d

 

Item gecoft tegen Bouwen Willemsz uut beveel van den burgermeesteren 400 turcken, 't hondert om 20 placken; ende tegen Willem Gerytsz 75 turcken, om 15 placken; facit t'samen

6 £ 6 sc 8 d

 

Item bij Wouter die leydecker gecoft 12 vorstpannen om dat huustgen mede te decken dair der stede sceeptgen onder leyt, coste 't stuc 3 doyts; facit

6 sc

 

Item gecoft tegen Katrijn Coopals 250 latten, 't hondert om 9 groot. Item 1.500 deckspijckeren, 't hondert 5 brasduyten ende 3 capen in 't tegeldack, 't stuc 3 doyts; dat al verbesicht is optie lootse die gemaict is an der stede toern op Symon Heynricxzs' erve; facit t'samen

29 sc

 

Item Jan van Cleve die emmermaker betailt van 94 leeren emmeren der stede toebehoerende, die hij jairlijcx in zake ende in dake houden moet, gelijcken als nu op en nyeu mit hem bevoirwairt is, van elke emmer 6 pennynck; facit

47 sc

 

 
Summa 10 £ 18 sc 8 d

 

 

    165    

165

Item gecoft van Dirc die lijndraeyer 16 pont touwes tot lijnen an die valbrugge in der stede ramen. Item 12 lb touwes tot lijnen an dat verlaet bij die Naicte Sluyse; coste elc pont 1 groot; facit

18 sc 8 d

 

Item Heynric Geryt Baselairsz als wagemeester bynnen desen jaer betailt van alrehande ijserwerck, loot ende anders dat der stede mitten wagen gelevert is; t'samen

8 sc 4 d

 

Item gegeven coman Goessen optie Visschmairct van coperdraet bij Jacob Clementsz besichde an den lijste van den tavereelen mitte graven optie stede nije camer; in als

2 sc 8 d

 

 
Summa 29 sc 8 d

 

165v

165v

 

Uutgegeven van aelmanhuyr ende sciphuyr die men overal in der stede werc gebesicht heeft ende behoeft heeft

 

Item gegeven Reynier die scutemaker van enen aelman te huyr, die gebesicht wort totter platinge in der stede ramen, 4½ weeck lanc, van elke weeke 4 placken; facit

24 sc

 

Item van Geryt Pieter Golenz gehuyrt 3 scouwen om mede te baggeren in die Wasschersveste, des belopen die dachueren van den 3en scouwen 166 dagen, 'sdaichs dairof gegeven 1 groot; facit

5 £ 10 sc 8 d

 

Item noch van enen groten aelman gehuyrt om der stede graeuwen stien mede te lossen ende te vletten, die gebesicht is, 4 dagen, 'sdaichs om 3 groot; facit

8 sc

 

Item tegen Willem Gerytsz gehuyrt een scouwe om van den Stien aerde mede wech te voeren ende an die Naicte Sluyse mede te baggeren, die gebesicht wort 20 dagen, 'sdaichs om 1 groot; facit

13 sc 4 d

 

Item van Aelbert Janz een aelman gehuyrt ende van Lou Claesz een scouwe gehuyrt om mede te baggeren in 'tselve werck, elc gebesicht 4 dagen, t'samen om 2 groot 'sdaichs; facit t'samen

5 sc 4 d

 

Item gegeven Bouwen Claes Boenenzz van dat hij der stede scouwe vermaict ende verpeect heeft, 20 placken; facit

26 sc 8 d

 

 
Summa 9 £ 8 sc

 

 

    166    

166

Item alzoe after Maerndorp tot sommigen steden enige erven comen in die bynnevestgraft ende tot sommigen steden niet, soe heeft Matheus van Berendrecht mit sijn gesellen als homans van der baggerie die bynnevestgraft after Maerndorp, die der stede alleen toebehoirt, doen baggeren, 22 roeden lanc; ende hebben van elke roede betailt 2½ groot. Dit is behalven die baggeringe die die stede after Maerndorp noch gedaen heeft in hoir vestgraft mitten ghenen die dair tegen geërft zijn dairoff en ander pertykel van uutgeven hiervoeren geset is, belopen die voirscr. 22 brasduyten, die betailt zijn bij beveel van den burgermeesteren

36 sc 8 d

 

Item alsoe men bij gebreke van water ende van droechte met vletten noch voeren mochte, noch geen zant van Voirschoten, noch van Scakenbossch tot Leyden brengen en mochte, ende men des groot gebrek hadde an die metselrie van den ryncmuyr ende poirte van den Stien: Soe senden die vestmeesters Jan Screvel tot Hairlem om aldair alsoe veel zants te copen dat hij dairmede laden mochte een Rijnscip of twie. Mair Jan voirscr. en coste gheen zant mits dattet alzoe niet te werc gaen en mochte. Dus was Jan voirscr. uut 1½ dach, hem gegeven voir sijn coste ende veergelt 6½ placken; facit

8 sc 8 d

 

 
Summa 45 sc 4 d

 

166v

166v

Item uut beveel van den burgermeesteren heeft Wouter IJsbrantsz tot Antwerpen een crucificx van stien besteet te maken om te setten op den ryncmuyr van die vangenesse van den Stien ende die justicie over die misdadige dair voir te doen. Des waeren Symon Paedze ende Jorys Pietersz mede bij der voirwairde ende holpen dairof die wijncoop drincken, die beliep 10 groot, welke 10 groot Wouter voirscr. verleyde, ende sijn hem van den vestmeesteren weder betailt; facit

6 sc 8 d

 

Item betailt Willem Engel die scrijnmaker voir zijn loen van dat hij 't verhemelt gemaict heeft dat stait in den schoerstien op die stede groen camer over die nije halle dairof die schout dadingsman was, 5 Rijns gulden; facit

6 £ 13 sc 4 d

 

Item denzelven noch voir zijn loen betailt van 2en grote tavereelen te maken om in elck 4 graven van Hollant te malen ende te setten optie voirscr. camer, van elc stuc 2 Rijns gulden; facit

5 £ 6 sc 8 d

 

Item denzelven Willem noch gegeven van dat hij gemaict heeft 2 tavereelen, dairoff dat een tavereel staen sel voir an die poorte van den Stien ende dat ander bynnen die poorte van den Stien; t'samen

2 £

 

Item Jacob Clementsz betailt voir zijn loen van den scilderie dat hij bynnen desen jaer gemaict heeft, te weten 2 grote tavereelen elc met 4 personagiën na die graven van Hollant gewrocht, van elke tavereel gegeven 4 £ grote; facit

64 £

 

 
Summa 78 £ 6 sc 8 d

 

 

    167    

167

Item bij beveel van den burgermeesteren Jacob voirscr. betailt van dat hij gestoffeert ende verlijmt heeft dat tavereel van den Oirdel hangende in die vierscaer. Ende oic van dat verhemelt te stofferen dat staet in die schoerstien opter stede nije camer; t'samen gegeven

18 sc

 

Item betailt Dirc Clap van dat hij al dit jair over der stedehuus op ende toegesloten heeft ende dat beneden mit die plaetse ende die ganc schoen gehouden heeft van vulnis

20 sc

 

Summa 38 sc

 

167v

167v

Item rekenen dese vestmeesteren hemselven betailt voir hoir wedden 20 Rijns gulden. Ende voir die weesmeesters wedden oic 20 Rijns gulden, die zij betailt hebben, 't stuc te 40 groten; facit

53 £ 6 sc 8 d

 

Item gecoft 4 ellen zwairts tot behoeff Willem Dobbenzoens als clerck ende dienre van den weesmeesteren tot zijn tabbert ende cledinge, coste elc ellen 16 placken; facit

4 £ 5 sc 4 d

 

Item den clerck gegeven van dese rekenynge te maken ende noch twie gelijcke boecken dairoff te scrijven; tesamen

8 £

 

 
Summa 65 £ 12 sc

 

 

    168    

168

 

Summa summarum van al den uutgheven van deser rekenynge beloept

2.403 £ 10 sc 8 d

   

Ende 't ontfanck is

2.403 £ 10 sc 8 d

   

Ende aldus comt 't ontfanck ende 't uutgeven gelijc uut.

 
   

Dese rekeninge worde gedaen opten 24en dach in meye anno '64. Ende worde geloift ende gesloten bij den Gerechte, rogierers ende vroescip opten 8en dach in Augusto anno '64 voirscr.

 

Auteur Jan Dröge
Publicatie vestmeesters
  Vestmeestersrekeningen
Leiden 1462
11 nov 1461 - 11 nov 1462
[SA I, inv.nr. 527]
Transcriptie
Jan Dröge
 
 
 

 

    125    

125

Dit is dat Hueg Spruyt ende Paidze Pieterszoen als vestmeesters ontfangen ende uutgegeven hebben van der stede wegen van Leyden, beghinnende t' Sinte Martijnsdage in den winter anno 1400 een ende 'tsestich duerende tot Sinte Martijnsdage toe anno 1462; dat's een termijn van enen helen jare, in welken zij rekenen 15 placken voir 't pont

   

Eerst ontfanck

 

Van den poortmeesters ontfaen alse Jacop van Zonnevelt, Buckel Heerman, Jacop van Noorde ende Willem van Zwieten all 'tghene dat sij van poorters ontfangen hebben na uutwijsinge hore rekenynge ende beloipt

64 £

 

Van den poortmeesters voirscr. ontfaen all 'tghene dat van correxiën gecomen is an gelde na uutwijsinge hore rekenynge ende beloipt

8 £

 

Van den poortmeesters voirscr. noch ontfaen all 'tghene dat die vestmeesters voirscr. hemluyden ter rekenynge gebrocht hebben ontfaen van alrehande cleyne perchelen na uutwijsinge hoir rekenynge ende beloipt

37 sc

 

 
Summa 73 £ 17 sc

 

125v

125v

Van den poortmeesters voirscr. noch ontfaen aen gelde na uutwijsinge hoerrre rekenynghe ende beloipt in als

2.571 £ 7 sc 10 d

 

 
Summa 2.71 £ 7 sc 10 d

 
 

Summa summarum van al den ontfange van deser rekenynge dat totter tymmeringe ontfaen is beloipt

2.645 £ 4 sc 10 d

 

    126    

126

Item hebben die vestmeesters voirscr. weder uutgegeven vijftien placken voir 't pont.

Item want er een plaetze bij Jacop van Zonnevelts molen voll houts geheyt was bij den lesten voir dese om die hoectoern ende nuwe vestmuyr voirt op te maken. Soe hebben die van dese vestmeesters bij consent van den Gerechte ende vroescap dat werc voirt op gefondeert in 't metselrien ende enen nyeuwen toern ende een deel vestmueren dairtoe gemaict. Item noch bij den wijncraen een graeu stienen vrouwenhuystgen gemaict dat onder mit hout bij desen vestmeesteren is doen heyen, fonderen ende opmaken. Item is Willem van Gends heele huysinge bij der steede angenomen om in 't voirhuys die wage te houden ende after te verhuyren; dairan drie cameren wel gerepareert ende vermaict sijn om te verhuyren. Item ysser gestraet bij den Bostelbrugge, bij die Zijlbrugge ende bij der schoele. Ende voirt van die stede over all anderssins te repareren ende in rake ende in dake te houden dairs van noode geweest is. 't Welke all vele gecost heeft, alse van harden stien, backstien, straetstien, calck, zandt, tymmerhout, heyhout, ijser ende loot, ende dat men all behoeft ende mede om dachuren van metselairs, tymmerluyden, tegeldeckers, operluyden ende meer andere aerbeyders, geliken als van perceel tot percheel hiernae bescreven staet.
 

126v

126v

Eerst om backstien die verwrocht is in der stede werc ende oirbaer tot den plaetsen hiernae genoemt

 

Item gecoft tegen Geryt Heerman 11.000 dropstiens om mede te straten bij die schole ende bij dat dinghuys, coste duysent 12 placken, facit

8 £ 16 sc

 

Item gecoft tegen Jacop van Zonnevelt 9.500 dropstiens om te straten bij die schoele, elc duysent 12 placken, facit

7 £ 12 sc

 

Item noch gecoft tegen Geryt Heerman 12.500 dropstiens die verstraet es an die Bostelbrugge, coste duysent 12 placken, facit

10 £

 

Item tegen Jacop van Zonnevelt gecoft hondertduysent stiens, die vermetselt zijn an den toern ende muyeren bij die Hagepoort, coste duysent 10½ placken, facit

52 £

 

Item gecoft tegen Geryt Heerman driehondertduysent ende 10½ duysent backstiens die gelevert ende verwrocht sijn in 't werc van den nyeuwen toern ende muyeren voirscr., coste elc duysent 21 groot, facit

217 £ 7 sc

 

Item gecoft tegen Clais Colijn om te verwercken an den toern ende muyeren voirscr. 15.000 backstiens, coste elc duysent 10½ placken, facit

10 £ 10 sc

 

Item van Jacop van Noorde gehadt 6.000 stiens, coste elc duysent mits vletten an der stede werc voirscr. 11½ placken, facit

4 £ 12 sc

 

Item van Ghijse Jan Woutersz gehadt 1.500 houstiens, coste duysent 10½ placken, facit

21 sc

 

    127    

127

Van Heyntgen stienvoerre gecoft 20.000 stiens totten voirscr. toern ende vestmuyer, elc duysent om 10½ placken, facit

14 £

 

Van Boeyen Allertsz gecoft 5.000 stiens, coste elc duysent mitter vracht 15 sc payments, facit

3 £ 15 sc

 

Item gecoft tegen Paidze Pietersz om an den toren ende mueren te verwercken 135.000 backstiens, elck duysent om 10½ placken ende noch 33.000 houstiens totten bosgaten ende veynsteren an den toren ende muyer voirscr., duysent om 11 placken, facit t'samen

118 £ 14 sc

 

Item gecoft van Jan van Zonnevelt gecoft totten toren ende muyer voirscr. 176.000 backstiens, coste elc duysent 10½ placken, facit

119 £ 14 sc

 

Item van Clais Colijn gecoft 3.500 backstiens die verwrocht zijn an Onser Vrouwenhuysgen bij den wijncraen, coste elc duysent vrij an den crane gelevert 11½ placken, facit

53 sc 8 d

 

Item gecoft tegen Paidze Pietersz 17.000 dropstiens die verstraet is, som an die Bostelbrugge ende som an die brugge bij die Zijlpoort, coste elc duysent 12 placken, facit

13 £ 12 sc

127v

127v

Item noch gecoft tegen Jan van Zonnevelt voirscr. 10.000 dropstiens om an die bregge bij der Zijlpoort mede te straten ende oic in den cameren an dat nyeuwe waechuys ende anders te besigen, coste elc duysent 12 placken, facit

8 £

 

Item gecoft tegen Keyser ende Clais Coepal 1.550 grote plavuysen om in den 3 cameren mede te vloeren, coste 't hondert 10 groot, facit

5 £ 3 sc 4 d

 

Item gecoft 3 aschpotten met 3 grote estricken om in den haerden in de 3 cameren te setten, costen t'samen 6 groot, facit

4 sc

   

Uutgheven van den voirscr. backstien van den steenhouwers ende van andere plaetsen te halen ende voirt te voeren daer men behoeft heeft

 

Item Heynric die calckvoerder ende Austijn zijn zoen hebben t'samen gehaelt ende gevlet van Geryt Heermans soen, driehondert duysent ende 33.000 stiens. Item van Jacop van Zonnevelt hondert duysent ende 11.500 stiens. Item van Paidze Pietersz hondert duysent ende 85.000 stiens. Item van Jan van Zonnevelt hondertduysent ende 81.000 stiens. Item van Gijsbrecht Jan Woutersz.z 1.500 stiens. Item van Heynric stienvoerder selve 20.000 stiens ende van Clais Colijn in de Z 15.000 stiens, comt t'samen dat sij gevoert ende gevlet hebben 800.000 ende 46.000 stiens; hem gegeven van elc duysent 2 groot, facit

56 £ 8 sc

   

Uutgegeven om graeuwen harden steen dier verwrocht is an den toern ende nywen vestmuyer bij die Hagepoort ende anders, boven den graeuwen stien die de leste vestmeesters voir dese tot den voirscr. werck onverwrocht lieten leggen als sij ofghingen.

 

Item gecoft tegen Danel die Bossere in Brabant 3 roede myn twie voet oerduyns dairof was een roede ronden overduyn ende den anderen recht, coste de roede 22 Rijnsche gulden ende 16 stuvers, facit

85 £ 1 sc 4 d

 

Item noch 12 voet rabats den voet 7½ stuver, facit

6 £

 

Item 24 voet punten of spleten, die voet 3½ stuver, facit

5 £ 12 sc

 

Item 4 bosgaten, 't stuc om 7 placken, facit

37 sc 4 d

 

Item 3 schoerstienen mit 6 nooten, elken schoerstien om 16 placken, facit

3 £ 4 sc

 

Item 21 lange trapstienen, coste 't stuc 14 placken

19 £ 12 sc

 

Item noch gecoft 1½ last straetstiens, dat last om 7 Rijns gulden 't stuc 40 groot, facit

14 £

 

Item noch gecoft vijf stuc graeu stiens om te besygen tot dueren, vensterdreppelen ende een glasdreppel an den voirscr. toern, costen t'samen 39½ placken, facit

12 sc 8 d

 

Item tegens Martijn stienhouwer gecoft 6 stuc gloetsche stiens om te besygen tot den dueren, veynsteren ende anders an den voirscr. toren, coste 't stuc 15 stuvers ende noch enen stenen lateyl om 16 placken, facit t'samen

7 £ 1 sc 4 d

 

    129    

129

Item gecoft tegen Dirc Volkairtsz vijf voeten hoeckstiens die verwrocht zijn an die wangen van der brugge bij den Zijlpoort, coste elken voet 2 groot, facit

6 sc 8 d

 

Item noch gecoft tegen Dirc voirscr. 24 voeten trapstiens die verwrocht zijn an die trappen van der paertse, costen elken voet een half braspennynck, facit

20 sc

 

Item tegens Clais Stevensz gecoft twie stuck graeu stiens, die geset zijn voir twie goten onder die aerde, om onder die straet te wateren bij Knevelaerstoren, costen t'samen 8 placken, facit

10 sc 8 d

 

Item gecoft tegens coman Jan Gerytsz enen vierstien die geset is in den schoerstien op die oude burgermeesterskamer, coste 14 placken, facit

18 sc 8 d

 

Item gecoft tegens Govert stratenmaker van der Goude om mede te straten optie bregge bij den Zijlpoort ende dair omtrent 7 roeden hart Brabants straetstiens, elk roede om 41 placken, facit

19 £ 2 sc 8 d

 

 
Summa 21 £ 18 sc 8 d

 

129v

129v

 

Uutgegeven van den vracht om den voirscr. Brabantschen harden stien van Antwerpen te Leyden te brengen ende oic van tollen geleygelt in Brabant

 

Item gegeven van twie Rijnschepe die t' Antwerpen inloeden de voirscr. drie roeden ende anderhalf last stiens ende oic den anderen stien die dair meer was, van dat sij all desen stien tot Leyden brochten 25½ gulden, t'samen elken gulden van 10 stuvers, facit

17 £

 

Item van al den voirscr. steen tot Antwerpen te scepe te doen, gegeven 24 placken, facit

32 sc

 

Item van tollen ende geleydegelt in den tollen t' Antwerpen 35½ placken. Item tot Yersekeroerde oic van geleye 27 placken ende van pruymgelt ter Goude 3 placken, facit t'samen

4 £ 7 sc 4 d

 

 
Summa 22 £ 19 sc 4 d

 

 

    130    

130

 

Om calc gegeven die verwrocht is in der stede werck tot sulken plaetsen als hierna bescreven volgen

 

Item tegen Jan Willemsz gecoft an 't Vrouwenhuystgen bij den craen te verwercken 7 hoet calcx, 't hoet om 11 placken ende noch van Jan voirscr. gehadt, die vermetselt is an den toern ende mueren bij den Hagepoorte 32 hoet calcx, 't hoet 11 placken als voirscr. is, facit t'samen

28 £ 12 sc

 

Item tegen Jacop van Zonnevelt gecoft 300 ende 35½ hoet calcx die oic verwrocht zijn an die toren ende mueren bij die Hagepoorte voirscr., coste 't hoet 11 placken, facit

246 £ 8 d

 

Item gecoft tegen Geryt Clais Lievenz 19 hoet calcx die verwrocht zijn an die drie cameren after an der stede nije waechuus in die Mandemakersstege staende, coste 't hoet 11 placken, facit

13 £ 18 sc 8 d

 

 
Summa 288 £ 11 sc 4 d

 

130v

130v

 

Van den voirscr. calc te voeren ende te vletten in der stede werc dair men behoefde

 

Item gegeven Heyntgen die calcvoerre ende Augustijn zijn zoon, gevoert ende gevlet van Jan Willemsz 39 hoet calcx, van Jacop van Zonnevelt 300 ende 35½ hoet calcx, van Geryt Clais Lievenz mit Pieter Claisz 19 hoet calcx. Comt all t'samen 393½ hoet calcx, die verwrocht sijn ten plaetsen hier voor aen d'andere sijde gescreven, van elc hoet twie groot, facit

26 £ 4 sc 8 d

   

Van den voirscr. calc te beslaen

 

Item Adriaen mijn Ridder, Jan Gerytsz ende Huge hoir gesell hebben all t'samen beslagen die voirscr. 393½ hoet calcx om in der stede werc te verwercken, hemlieden gegeven van elc hoet te beslaen enen groten, facit

13 £ 2 sc 4 d

 

 
Summa 39 £ 7 sc

 

 

    131    

131

 

Om zant dat verstraet is an die schoele, an die Zijlbrugge en an die Bostelbrugge ende oic verwrocht ende verbesicht is an den nijen toern ende an die nije vestmuyer bij die Hagepoort

 

Item gecoft tegen Dirc Oelofsz een Rijnscip sants om mede te straten an die Zijlbrugge, coste in als 23 placken, facit

30 sc 8 d

 

Item gecoft tegen Huge Woutersz 62 scepen sants om mede te straten optie brugge bij die Zijlpoort ende om te verbesigen in die 3 nyeuwe cameren an dat wagehuys in die Mandemakerssteg, coste elc scip 3 groten, facit

6 £ 4 sc

 

Item tegen Bouwen Symonsz gecoft 250 scepe zants ende tegen Pieter Backer 9 scepe zants, die all verstraet ende verbesicht zijn bij dat dinghuus in die straet ende onder die schoelcameren ende in die Schoelstege verstraet. Item mede verbesicht in die schoele ende som oic verstraet an die Bustelbrugge, coste elc scip 3 groten, facit

25 £ 18 sc

 

Item bij Bouwen voirscr. gelevert an die nyeuwen toern ende vestmuyer bij der Hagepoort 76 scepen sants ende bij Pieter Backer 234 scpen sants oic in 't voirscr. werc gelevert comt t'samen 310 scepe sants, coste elc scip 3 gld, facit t'samen

31 £

 

 
Summa 64 £ 12 sc 8 d

 

131v

131v

 

Om tymmerhout dat men behoeft heeft in der stede werck, alse in der stede ramen, an die cameren an dat nuwe waechuus, an den nyeuwen toern ende anders gelijc hierna volcht

 

Item gecoft tegen Pieter Burchgairtsz sestien lichte Deventer balcken die verbesicht zijn an die platinge in der stede ramen, coste 't stuc 15 placken ende 5 groten tot een goidspennync, facit

16 £ 4 d

 

Item gecoft bij Jan Heynricxz die tymmerman tot Dordrecht 9 blocplancken belopende t'samen 2.172 voet, costen t'samen 26 £ 2 sc payments. Item noch aldair gecoft bij Jan voirscr. hondert keperhouten, costen 4 £ ende van den plancken ende keperhout t' scepe te doen gegeven 10½ placken. Item voir Jans cost in 3en dagen 20 sc ende van vracht tusschen Dordrecht ende Leyden gegeven 43 placken. Des sijn die plancken verbesicht an die platinge in den ramen ende dat keperhout an die ramen om mede te zwiepen. Comt all tesamen

34 £ 13 sc 4 d

 

Item tegen Wilsen gecoft 4 swair balcken om te besigen tot den plaetbomen ende palen an die platinge in den ramen. Coste 't stuc 57½ placken ende noch twie zwair balcken tot palen ende scheeden of te snijden t'samen 6 £ 10 stuvers. Comt all t'samen

32 £

 

Item tegen Geryt Pieter Goelenz gecoft 75 Deventer ribben tot palen ende intangen om die platinge in den ramen, 't stuc om 11 doeyts. Ende noch 60 keperhouten tot zwiepinge an der stede ramen om 3 £ 10 sc. Facit t'samen

2 £ 7 sc 6 d

 

 
Summa 83 £ 1 sc 2 d

 

 

    132    

132

Item tegen Bouwen Willemsz gecoft 19 Deventers sperren om 't slothout of te maken in den ramen 't om 18 placken. Ende noch drie grote balcken om scheeden, intangen ende palen of te snijen, costen t'samen 8 Rijnsche guldens 't stuc 40 groten. Item noch vijff Deventers sparren tot platebomen ende noch twie zwaere balcken tot palen ende intangen om 10 Rijnsche guldens myn 1 quartier 't stuc 40 groten. Facit t'samen

46 £ 9 sc 4 d

 

Item noch tegen Bouwen voirscr. gecoft 4 grote balcken, noch tot palen ende intangen of te snijen totter platinge in den ramen, costen t'samen 8 Rijnsche guldens 3 quartier den gulden 40 groten, facit

11 £ 13 sc 4 d

 

Item tegen grote Jan Claisz gecoft 10 middelhouten die som verbesicht zijn onder die heyen ende som an 't windaes van dat verlaet in die Vliet, costen 't stuc 4½ gulden. Item noch twie doerstijlen om 10 gld ende ses wagenscotten om 22 placken, dairof gemaict is in die schoele een nye duer ende cazijn ende een nye veynster ende som verlapt .. Facit t'samen

3 £ 6 sc

 

Item gecoft tegen Willem Gerytsz 13 grote planken, costen t'samen 6 Rijnsche gulden 't stuc 40 groten ende tien complancken t'samen om 3½ Rijnsche gulden 't stuc 40 groten. Ende tegen IJsbrant die houtcoeper gecoft vijf grote plancken, costen 't stuc 9 placken. Ende alle verwrocht ende verbesicht zijn an die brugge van den Zijlpoort, facit t'samen

15 £ 13 sc 4 d

 

 
Summa 77 £ 2 sc

 

132v

132v

Item bij Jacop Harmansz gecoft totter duer an den nijen toern bij die Hagepoort 1½ wagenschot om clampen of te maken, coste 9 gld, facit

6 sc

 

Item tegen Willem Sandersz gecoft een heyblock ende een stillebort totten voirscr. toern om 9 placken, facit

12 sc

 

Item tegen Bouwen Willemsz gecoft om mede te steygeren an 't Vrouwenhuystgen bij den crane 36 dubbelde sparren, costen 't stuc 7 doeyts. Ende noch een balck om 22 placken, die gesneden is tot regulen in de vleyschalle om die vleyshouwers haer vleys an te hangen. Facit t'samen

3 £ 11 sc 4 d

 

Item gecoft tegen Alijt Harsten 2 uutgecoren wagescotten totten twien groten dueren van den cameren in die Mandemakersstege, staende after an dat nuwe waechuys, costen 9 placken, facit

12 sc

 

Item gecoft bij Bruyn die scipper t' Amsterdam hondert wagenschots om te verbesigen in dat nuwe wagehuys ende in den 3 cameren die dair an staen ende mede in 't huus dair die wage eerst inhinck ende anderssins. Coste mitter vracht 13½ Rijnsche gulden ende 2 groten, den gulden te 40 groten, facit

18 £ 1 sc 4 d

 

Item gecoft tegen Jan Heynricxz twie eycken balcken om an 't waechuys te besigen tot stijlen, dreppelen, lateylen an die dueren ende veynsteren, costen t'samen

6 £

 

 
Summa 29 £ 2 sc 8 d

 

 

    133    

133

Item gecoft tegen Bouwen Hugenz twie zwaere eycken balcken om te besigen in 't nye waichuys ende in die drie cameren dair an; costen t'samen

9 £ 4 sc

 

Item gecoft tegen Geryt Pieter Goelenz drie lange eycken balcken, costen 't stuc 3½ Rijnsche gulden 't stuc 40 groot, om ribben, strijchouten, cazijnen ende anders of te maken in 't voirscr. waechuys ende 3 cameren. Facit t'samen

14 £

 

Item tegen Bouwen Willemsz gecoft twie eycken bouten ende tegen IJsbrant die houtcoeper drie eycken bouten om mede te steygeren an den 3 cameren staende an 't nije waechuys; coste 't stuc 4½ gld. Facit t'samen

15 sc

 

Item tegen Clais die tymmerman op Gansoirde gecoft 41 wilgen trappen om te verbesigen in den voirscr. 3en cameren; coste 't stuc 9 pennyn gld, facit<