Rekeningen Pieterskerk (1398-1428)

Erfgoed Leiden

en omstreken

Pieterskerk 1398 - 1428

Transcriptie
Ed van der Vlist

pkr kleur
Archief Kerken

inv. nr. 323

Van de kerkmeesters van de Leidse Sint-Pieterskerk hebben veertien rekeningen uit de jaren 1398-1428 de tand des tijds doorstaan. Deze publicatie bevat alle rekeningen.

Frans van Mieris, beschryving der stad Leyden, MDCCLXII,  over de Sint Pieterskerk:
 
De Stichting
Wanneer men deeze stichting begonnen heeft, wordt niet gemeld; maar wel dat de Kerk in 't jaar elfhonderd een en twintig voltimmerd  en gewijd is, op den elfden dag van September, als uit oude overleevering, ende getuigenisse van een zeer oud opschrift, op zeker tafereel, dat voor veele jaaren in de Kerk ten toon hing, bevestigd wordt, meldende.

"In den jare 1121, des Sonnedags naer ons Liefvrouwen Geboorte [het welk altyts in September is] worde deese tgenwoordige Kerke gewyt in de eeren Godes, ende de Heyligen Apostelen St. Pieter ende St. Paulus, onder den eerwaerdigen Heer ende Vader in Gode, Godebaldus de XXIIII-en Bisschop van Wtrecht."

De Tooren
Naer dat den Tooren omtrent drie hondert jaren gestaen hadde, soo is dezelve eindlicken ter neder gestortet, ende omgevallen, in 't  Jaer onses Heeren 1512 -  tusschen den Donderdach ende Vrydach, in der nacht, recht voor dat de Klock een sloeg, in de eerste uyre van den eerste dach van Maert.

Het Cruys, Becken, ofte Pynappel metten Maekelaer, vielen Heer Symon, Ewoutsz. Priester, ende Pater van de Falyde Bagynenhuys ontstucken, ende daer was veel houts op syn bedde ghevallen; daer hy op lach ende sliep, ende was in groter vreesen van syn Lyf, soo dat door Gods sonderlinghe gratie, den selven Heer Symon niet gequetst en was, noch oock niemant anders maer den selven val nam over de Noorzyde van de voorschreven Kercke na haer twee pilaeren van het nieuwe werck, ende 't decksel van de Kercke de voorschreven twee pilaeren breet ende aen de andere zyde, over St. Catharyn ende Outaer 't glas van Calis met een vacke myrs, ende daer storte veel van den toorn over beyde Zyden achter in der Kercke, ende de groote Orgele, die midden in de Kercke hangt aen de toorn, bleef hangen.

 
Transcriptie Ed van der Vlist
Publicatie Pieterskerk 1398 - 1428

 

 

Erfgoed Leiden

en omstreken


 
Transcriptie: Ed van der Vlist
 

pkr kleur
Archief Kerken

inv. nr. 323

    1    

   

Dit is dat Heinric Hermans z., Willem Heerman Pieters z., Wermbout Nannen z. ende Aelwijn Bairnts z. alse goidshuysmeesters van Sinte Pieters kerc te Leyden ontfangen hebben van Sinte Pieters goede, afterstal ende verval, jairlixe renten ende anders van allen goeden also hiernae gescreven stait zeder dat hem die kercmeesterschip bevolen wort, dat up Sinte Pieters avont in den lenten anno XIIIIc XXVIII, die dat bewairt hebben tot Sinte Pieters dage toe in den lenten anno XIIIIc XXIX, dats een termijn van enen heelen jair, ende alle renten, goede ende afterstalle heel gerekent in horen ontfange dair die dage of geleden sijn. Ende wes men den kercmeesters dairof niet betailt en heeft, dat rekenen si hierna w[eder i]n horen uutgeven, in paymente XV tuynen voir I £ gerekent, [de]n tuun XVIII doyts. 

Eerst ontfaen ende die oude kercmeesters overleverden an afterstallige renten na inhout des lesten rekenboex

IIIcXXII £ XVIII s. s d.

I. Somma per se

IIIcXXII £ XVIII s. s d.

1v

   

Ontfaen van ouden renten up landt

 

Item Goeswijn Claes z. van I uterdijc bi den Zijlpoirthuys

X s.

Item die selve noch I uterdijc

V s.

Item die selve noch I uterdijc

V s.

Item Pieter Golen z. van I uterdijc

X s.

Item die selve van I uterdijc die Claes Jans Vos z. was

X s.

Item Willem Bort van II uterdiken die Claes Jans Vos soen waren, van elken uterdijck V gr., facit

VI s. VIII d.

Item Pieter Butewech Gerijts z. erfnamen, Foytgen Jacobs soen ende Huge Claes z. die tymmerman dat uptie Venne stait ende ghift Huge Claes z. half ende dander elx I verendel

XXV s. IIII d.

Item Pieter Butewech Gerijts z. ende Gherijt die Bruun Dirx soens erfnamen van horen lande bi den Zijlpoirthuys

XVI s.

Item Pieter Hugen weedwij dat upt Bregweer staet tSoeterwoude

X s.

Item Jan Willem tOestgeest van dat Jan van den Werve besprac

XXXIII s. IIII d.

Item Gerijt Mees z. tHasertwoude up een stuc lands dat Butterman dairup besprac

XXVI s. VIII d.

Item Dirc Grieten z. lant tHasertwoude dat Butterman dairup besprac

XX s.

Item Pieter Poes van Gelmers besprec up een acker lands tHasertwoude

XX s.

Item Aelbrecht grote Wouters z. tStompic ende Buttermans wijfs besprec up een stuc lands

XIII s. IIII d.

Somma

X £ XI s. IIII d.

    2    

   

Item Dirc Willems z. van Poelgeest heeft angenomen in enen ewigen pacht jegens Sinte Pieter X hont lands gelegen in den ambocht van Koudekerc ende Jutte Herman Bruuns soens den goidshuus besprac den hoip vrijs gelts om I Vrancrix scilt tsjairs, te betalen alle jair tot Onser Vrouwen Lichtmis, facit

III £ XI s. VIII d.d.

Item Willem Simon Ghiben soen van X hont lands te Voirscoten tsjairs

XXIX s.

Lantrenten

 

Item Vranc die Vleischouwer heeft angenomen te poortrecht mit Zibrant Louwen z. II hont XL roeden ende VIII voete lands, die roede om IIII d. tsjairs, maict III £ tsjairs, sijn vercoft als men hierna in den ontfangen bewisen sel

 

Item Ghijs Thory heeft angenomen te poortrecht een gheertgen lands van LII roeden s voet, die roede om IIII d. tsjairs, maict XVII s. IIII d. I mite. Dese renten sijn vercoft als men hierna bewisen sel

 

Somma

IIII £ XV s. VIII d.

2v

   

Item Willem Martijns z. heeft angenomen te poirtrecht IIs hont lands ende XXXII roeden, die roede om IIII d. tsjairs, maict IIII £ XIIII s. Dese renten sijn vercoft als men hierna bewisen sel

 

Item noch heeft Willem Martijns z. angenomen te poirtrecht een stuc lands dairan ende hout III hont XIX roeden ende X voet, die roede om IIII d. tsjairs. Des is die helft van den renten ofgelost, so blijfs

LIII s. III d. II miten

Dese LIII s. III d. II miten voirs. sijn vercoft als men hierna in den ontfange bewijsen sel.

 

Item Dirc Danels z. heeft gehuert II morgen lands ende LXIIII roeden durende X jair lanc ende inghinc anno XXVIII, tsjairs om

V £ X s.

Item Claes Florijs z. heeft gebruuct Is morgen lands ende is gehieten die Does, dair twederdeel of toebehoirt Pieter Butewech Gherijts z. erfnamen, om IIIs croen, Sinte Pieters deel facit den croon XL tuynen gerekent

IX £ VI s. VIII d.

Dese voirs. Is morgen lands zijn vercoft als men hierna in den ontfange bewisen zel

 

Item Willem van Elstgeest heeft gebruuct XIIII hont lands die half den Heiligen Geest toebehoren, dairof ghift hi Sinte Pieters IIs croon s quartier van I croon, facit

VII £

Dese voirs. helft van XIIII hont lands zijn vercoft als men hierna bewisen zel

 

Somma

XXIIII £ IX s. XI d. II miten

 

    3    

   

Item Aernt Claes z. die vleyschouwer bruuct tverendeel van XX hont VIII roeden ende van VIII voeten lands in Levendail daer Claes Dirx soens kinder die driedeel of toebehoren, hierof gelt Sinte Pieters deel tsjairs III Wilhelmus scilde, facit den scilt XXXV tuynen gerekent

VII £

Item Claes Dirc Stientgens z. upten Groenendijck bruuct IIs morgen lands, die morgen om XXVI s., een Dordr. gulden gerekent voir I £, maict III Dordr. gulden I quartier, facit

V £ XII s. VIII d.

Item Dirc Wouters z. tStompic bruuct I morgen lands die Machtelt Jacob Jans z. weedwij besprac om

IX s.

Item Mouwerijn Willems z. bruuct Is morgen lands die Aleyse de bagin den goidshuus besprac, de morgen om III £, facit

IIII £ X s.

Somma

XVII £ XI s. VIII d.

3v

   

II. Somma sommarum van renten up lant ende van lanthuyr beloipt tesamen

LVII £ VIII s. VII d. II miten

    4    

   

Dit sijn hoifstederenten binnen der ouder vryheit van Leyden

 

Item Ever Jans z. van den huyse dat Jacob Brouwers was

IIII s.

Item Michiel Heynen z. huus upten hoec

XX s.

Item Ysbrant Strevelants huus up Rapenburch dat die susteren van Sinte Marien Magdalenen dairop bewijsden

XX s.

Item dat selve huus mit II pantbrieven

VI s. VIII d.

Item Jan van Waver van den huus dat Jan Clemments z. was in die Rijnsteech

VIII s.

Item Willem Gherijt Ghenen huus in Jan Jans z. stege

V s. IIII d.

Item die Heilige Geest van Lijsbeth Herman Willems z. testament

V s.

Item die selve dat Dammes Segers z. besprac

XX s.

Item die selve dat Wouter van der Brug besprac

XXVI s. VIII d.

Item die selve van Berwouts testament

VIII s.

Item heer Wouter Diken z. huus dat Wermbout Jans z. was

VIII s.

Item die selve van In huustgen int steech dat Florijs Boscoips was

XIII s. IIII d.

Item int steech after Vranc Poes z. een huusgen dat Vrancken was

XIII s. IIII d.

Somma

VII £ XVIII s. IIII d.

4v

   

Dese hierna gescreven ghelden totten renten die op Alijt Mathijs huus plagen te staen

 

Item Coman Jans huus upten hoec

III s. IIII d.

Item Gherijt Hugen soens weedwij

V s. IIII d.

Item Coman Reyner van Noortich

VI s. VIII d.

Item Coman Aelbrechts huus

XVI d.

Item Mouwerijn Claes z. huus

XV d.

Item Coman Claes Claes z. huus

VII s.

Item Claes Dirx z. huus dairnaist

III s. I d.

Item Marc Jans z. huus

XVI d.

Weder om

 

Item Mouwerijn Claes soens huus

XIII s. IIII d.

Item Jan van Leydens huus

XIII s. IIII d.

Item Gherijt die Breden huus dat Claes Crullegen was

LIII s. IIII d.

Item die stede van Leyden van den huus dat meester Rutgers was

XVII s. IIII d.

Item noch die stede van Leyden II cronen tsjairs op meye die van Aichte Pieter Hugen quamen ende staen ter losseninge den penninc om X, facit den croon XL tuynen

V £ VI s. VIII d.

Item up Vos Goverts soens huus dat Pieter Otten z. was

X s. IIII d.

Item Pieter Butewechs huus dat Dirx van Noirde was

XIII d. I mite

Item die selve een huus int stege

XX s.

Somma

XIII £ IIII s. IX d. I mite

 

    5    

   

Item Danel die Sniders huus dat Heyn Thorien was

X s.

Item Florijs Gerijts soens weedwien huus

XX s.

Item Griete van Nuus huus

XXI d. I mite

Item Louwerijs Jacobs z. huus in Bronsgens steech

VI d.

Item Bette Croox een huus in de selve stege

VI d.

Item Pieter Buysen huysgen in de selve stege

VI d.

Item Erkenrait Jan Stoips van den huus dat Allairt Spoirmakers was

XVI d.

Item Dirc Sloterdijcs huus

XVI d.

Item Jacob Willems z. huus Dirc die Hanen zwager

VI s. VIII d.

Item die selve van den selven huus

XIII s. IIII d.

Item Heynric Paidzen z. huusgen in Gherijt Lams steech dat Alijn Pieter Pieters z. dairup besprac

XX s.

Item up Claes Horsts huus in den boomgairt dat van Alijt Jacob Dirc Roelofs z. wijf quam

X s.

Item Jacob Willem Pieters z. huus dat Jan Cliets was

II d.

Item Willem van Bosch van den huus dat Pieter Sibouts was

III s. VI d. II miten

Item Jan Evers z. huus dat Pieter Aichten z. was

II s. VIII d.

Item Jan Martijns z. huus mitten houde

XIX s. VIII d.

Somma

V £ XII s.

5v

   

Item Dirc Claes z. huus dat Ghijs Bedrongens was, dairup staet III £ XVIII s. IIII d. Hiertoe ghelt dat selve huus tsjairs

XXVI s. V d. I mite

Item Claes Willems soens erfnamen ghelder toe van een huus dat int steech stait

XV s.

Item Dirc Claes z. gelter toe van een huustgen dat int steech staet dat Coman Gherijts was

X s.

Item Pieter Jacobs z. van Alphen gelter toe van een huus dat Wermbout Smits was

XXVI s. VIII d.

Item Pouwels Heinrix z. van den huus dat Pieter Aichten soens was

XVI s.

Item Gherijt Louwen z. heeft den molenwerf angenomen ende dair stait up mitten erven die dairtoe behoren XXXV s. VI d. II miten. Hiertoe gelt Gherijt Louwen z.

IIII d.

Item Pieter Jacobs z. gelter toe

XXXV s. VI d. II miten

Item Pieter van Bosch gelter toe

IIII d.

Item Simon van Vliet gelter toe

IIII d.

Dus heeftet goidshuus XVI d. tsjairs meer dant plach te hebben. Ende tot wat tiden den molenwerf mitten huyse verandert wort mit coop of mit besterfte, zo sel men vervoirhueren mit X s. comans payments, behoudelic Sinte Pieter van den anderen erven voirnoemt sijn voirhuer mit half den renten

 

Item Mouwerijn Hermans z. van den huus dat Claes Stienhouwers was

XXVI s. VIII d.

Somma

VII £ XVII s. IIII d.

 

    6    

   

Item meester Jan die Bogemakers huus dat Wouter Duvinx was tsjairs

V s.

Item Heinric Vrerix z. van der Sterre van den huyse dat Claes Nannetgens soens was

X s.

Item up een erve ende III huyse an malcander die Ysebrant Hoflants soen toebehoren ende verscinen tot Midvasten die Clair Goesens bewijsde

XL s.

Item Pieter dOlislager van I erve bi Luutgens molen in den uterdijc ende Elsbien Florijs Kermers besprac

VI s. VIII d.

Item up Ysebrant Hoflants soens II huyse uptie oude vest upten hoec van Crauwels stege dat van Alijt Jacob Dirc Rolofs soens wijf gecomen is

XX s.

Weder om ant Stienscuyr

 

Item Dirc Gijsbrechts soens huus dat Pieter Aichten z. was

II s.

Item dat selve huus dat van Nelle Adriaens quam ende verschinen tot meye

XL s.

Item up Airnt die Rieghen huus

II s. VIII d.

Item up Dirc Gherijt Montfoirden z. huus

II s. VI d.

Item Dirc Hillen soens huus

XXII d. II miten

Item op Eylairt Goverts soens huus

XXVI s. VIII d.

Somma

VII £ XV s. VI d. II miten

6v

   

Item Jan Danckairt Dirc Coenen z. ende Ermgairt Huge Hugen z. van Fien boomgairt van der Hair IIII s. goets gelts mitten houde, facit

V s. IIII d.

Item Katrijn Airnt Jacobs z. van den huus dat Machtelt Dirc Vrancken z. was bi der Stienscuyr

III s. VIII d.

Item Jan van der Lanen huus

XXII d. II miten

Item Aelwijn Dirc Nuweveens z. van den huys dair hi in woent

IIII s.

Item Veen Florijs z. van den huyse dat Claes Vrancken z. was

VI s.

Item Pieter Florijs z. van den huys dat Dirc Gijsbrechts z. was

VIII s.

Item Ysebrant Hoflants zoens huus

IIII s.

Item Herman Boelinx huus

XXVIII s.

Item Matheus Jacobs z. huus

IIII s. IIII d.

Item Vranc van Rotterdam van den huyse dat meester Dirc Kammakers was

VIII s. IIII d.

Item Dirc Pieters soens huus dat Aerntgen Brouwers was

VIII s.

Item op Pieter Robbrechts soens huus
Te vervoirhueren mit half den renten alst in coop of in besterften comt, dair in scepenbrief of is

XL s.

Weder om op die Volresgraft

 

Item Aelwijn Dirc Nuweveens z. huusgen uptie Volresgraft dat Aichte Kerstants was

VI s. VIII d.

Somma

VI £ VIII s. II d. II miten

    7    

   

Item die selve Aelwijn van den aftereynde dat Heinric Gijsbrecht Bertelmees soens was

II s.

Item Simon Pieters soen van Alphen van den voireynde dat Heinrics voirs. was

IIII s.

Item noch Simon Pieters z. van den huus dair hij in woent

VI s. VIII d.

Item Huge Martijns z. van den huyse dat Huge Screvels was

XII d.

Item Pieter Boudijns z. huus

XII d.

Item Gherijt Diddetgen z. weedwien huus

IIII s. VIII d.

Item Simon Duven soens huus

IIII s. VIII d.

Item up Jacob Bosschen huus

VIII s. VIII d.

Item up Heinric Stoyts huus

IIII s. V d. I mite

Item Godetgen Vleischouwers huus

XL s.

Item Herman van Akens huus

XXVI s. VIII d.

Item Willem Pieters z. huus de scoemaker

XIII s. IIII d.

Item Kerstants Claes soens huus

VI s. VIII d.

Item Cornelis die Huus de clerck

XIII s. IIII d.

Item meester Collairts huus ant kerchof

X s.

Item heer Jacobs huus van Risoirde

XIII d. I mite

Item Jonefien huus in die Diefsteech

VI s. VIII d.

Somma

VII £ XIIII s. X d. II miten

7v

   

Item op Jan Martijns z. huus

VI s. VIII d.

Item Gherijt die costers huus int steech

VI s. VIII d.

Item Robbrecht Ghijsbrechts z. huus

XXVI s. VIII d.

Item Simon Juden huus naist heer Claes van Lis

XL s.

Item heer Jan Willems z. huus dair hi in woent

XXVI s.

Item Pieter Jacob z. huus uptie graft dat Jan Airnts was

XVI d.

Item Boudijn van Zwieten ende Wouter Hermans z. van den cameren die Willem Philips z. waren

X s.

Upt Hogelant

 

Item Heinric Wiggers soens huus uptie Hoygraft

XX s.

Item Pieter Mees soens huus uptie Hoygraft dat Alijt Willem Jans soens dairop besprac

XX s.

Item Dirc Grieten z. huus uptie Middelstegraft dat van Beatrijs Pieter Dirx zoens quam

XX s.

Item die baghinen uptie Hogelants Kercgraft van jonfrou Lijsbet Claes dochter huus

X s.

Item Katrijn Florijs Coenen z. huus uptie Kercgraft dat Femeyns Glasemakers dairup bewijsde

XV s.

Item Gherijt Heinrix z. van den huyse dairbi dat Femeynse voirs. was

IIII s. IIII d.

Somma

X £ V s. VIII d.

    8    

   

Item Heinric Zalen huus die stoeldraeyer opten Ouden Rijn

XXVI s. VIII d.

Item Aelwijn Jans z. huus in Coppijn Hiex steghe VIII comans gr. mitten houde die van Claes Betgen quamen, facit

V s. IIII d.

In Maerendorp

 

Item heer Jan die Vriesen huus in den Camp after Onser Vrouwen kerc dat Willem Airnts z. besprac

X s.

Item Willem Gherijts z. huus uptie Mern dat Machtelt Vrancken dairup besprac

XII s.

Item Ghise Jan Simons z. huus uptie Maern dat van Wermbout Jans z. quam

XL s.

Item Sasbout van den huyse dat Heyn van Thienens was dat Clair Pieter Dirx z. dairup besprac mitten houde

XX s.

Item Haestgen Jan van Kamens huus dattie susteren van Sinte Marie Magdalenen dairup bewijsden s Engelsche nobel, facit

LIII s. IIII d.

Item die Duutsche heren van Kerstant Heinrix soens besprec

II s. VIII d.

Item die selve van jonfrou Meynen besprec

II s. VIII d.

Item Bairtrait Willem Heermans van Jacob Dirx z. ende Alijt Ghijsbrechts dochter sijns wijfs testament ter tijt toe dattet bewijst is

III £

Somma

XI £ XII s. VIII d.

8v

   

III. Somma sommarum van ouden renten binnen der ouder vryheit van Leyden beloipt

LXXVIII £ X s. V d. I mite

    9    

   

Dit sijn die renten die tgoidshuus heeft up raemsteden

 

Item Huge van der Hant I raem

X s.

Item Pieter Butewech I raem

XVI s.

Item Gherijt Jans z. I raem

XVI s.

Item Pieter Butewech I raem

VII s.

Renten up hofsteden uptie hoeve binnen der nuwer vryheit ende beghinnen up Levendailsgraft

 

Item Wermbout Florijs Hobben z.z.

VI s. VIII d.

Item Lammijn Clutinx huus

VI s.

Item up Pieter Jacobs z. huus

XII d.

Item Willem van der Gouden huus dat Huge Dams was

VII s. VIII d. II miten

Item Jan van Thienens huus

IX s. IIII d.

Item Jan van Veens huus

IX s. IIII d.

Item die selve van I erftgen

VIII s.

Item die selve I huus van Ghijs Dierts soen

VI s.

Item Ghise Dierts z. huus

IIII s.

Item Gherijt Boudijns z. huus

X s.

Item Margriet Florijs dochter van den huus dat Allert Claes soens was

VI s. VIII d.

Item Florijs Hobben weedwij

V s. IIII d.

Somma

VI £ IX s. II miten

9v

   

Item Aelbrecht Aelbrechts z. dat Florijs Hobben z. weedwij plach te gheven

XII s. II d.

Item Gherijt Meynairts soens weedwij

XII s. I d.

Item Wouter Jacobs z. upt Hogewoert

VI s. s d.

Item Coen Jacobs z. huus die men Lepelair hiet

VI s. s d.

Item Jacob Coenraets soens kinder huus

II s.

Dit sijn renten tusken der Molengraft ende de nuwe Volresgraft

 

Item Reyner Tilmans soens huus upten hoec

IIII s.

Item Willem Coeps huus

VII s. IIII d.

Item Jacob Gherijt soens huus

VIII s.

Item Gherijt Jacobs z. van den huyse dat Claes Gherijts z. was

X s. II d. II miten

Item Gherijt Pieters z. ende Katrijn sijn susters huus

X s. II d. II miten

Item Hoflant Jans soen huus

XII s. II d. II miten

Item Gherijt Jacob van sinen erven XLIII s. VI d. II miten. Die sijn vercoft als men hierna bewisen sel

 

Item Jan van Rijns huus

X s.

Item Simon Reyners soens huus

X s.

Item die selve van sinen huse

XXIII s. IIII d.

Item Tillemans kinder huus

XXIIII s. V d. I mite

Item die selve van horen huyse

XXVI s. VIII d.

Item noch die selve van horen huyse

XIII s. IIII d.

Somma

IX £ XVIII s. I d. I mite

    10    

   

Item Boudijn Gherijts z. huus

XXVI s. VIII d.

Item Airnt Jans z. II huyse XL s. Die renten sijn vercoft als men hierna bewisen sel

 

Item Geertruut Willem Vos huus

XXVI s. VIII d.

Item Foytgen Gherijts soen van den huys dat Jacob Pieters soen was

XXVIII s. X d.

Item Gherijt Hoichstraits huus

XVII s. IX d. I mite

Item Jan Claes Heinrix z. huus

XVII s. IX d. I mite

Item Gherijt Jacobs huus after optie graft XLIIII s. Die renten sijn vercoft als men hiernae bewisen sel

 

Item Jan van Nuus huus

XII s. II d.

Item Gerijt Aernts soens II erven

XXXII s. IX d. I mite

Item Lourijs Heinrix z. huus

IX s.

Item Ysebrant Riken soens huus

VIII s. II d.

Item Willem Gherijt Scutemakers z.

VIII s. X d.

Item Zibrant Louwen z. huus int steech

XXI d.

Item Willem Beyers huus

II s. VI d.

Item die selve van sijn huus dairan

XXI d.

Item Heyn Willems soens kinder van Alphen

VI s. VIII d.

Item Kerstijn Aelbrechts dochter

VI s. VIII d.

Item Jacob Gherijts z. die volre van sinen huse dairan

VI s. VIII d.

Item Jan Gherijts soens huus

II s.

Somma

X £ XVI s. VIII d.

10v

   

Dit sijn renten tusschen der nuwer Hoeflaen ende der Volresgraft

 

Item Katrijn Dirc Jans z. dochter upten hoec

XIII s. IIII d.

Item Alijt Gherijt Willems soens van der camer die Gerijt Airnts soen was

VI s. VIII d.

Item Aelbrecht Heinen z. huus

XVII s. I d. I mite

Item Pieter Heinrix Bokels soens huus

XVII s. I d. I mite

Item Willem Dirx z. huus van Alphen

XXVI s. III d.

Item Aelwijn Dirx soens huus

XV s. X d. I mite

Item Pieter Danels z. van der Haer

XVIII s. VIII d.

Item Claes Gherijt Montfoirden z. huus

XXVI s.

Item Willem Stoeps huus

XXVI s.

Item die

selve een erve

XII s.

 

Item die selve I erve mit een steech

VI s.

Item Ysebrant Gherijt Vos z. huus VIII s. Die renten sijn vercoft als men hierna bewisen sel

 

Item Ysebrant Pieter Nanninx soens huus

XIIII s.

Item Jan Boudijns z. huus

X s.

Item Willem Martijns z. van den huyse dat Florijs Airnt z. was after

X s. II d. II miten

Item Zibrant Louwen z. van den selven huus voir

X s. II d. II miten

Item Willem Martijns I erve

XXII s. VIII d.

Item die selve een erve

XXII s. XI d.

Item Pieter Wouters z. huus

XXVI s. VIII d.

Somma

XV £ I s. VIII d. I mite

    11    

   

Item Lambrecht Merinx huus

XXII s. IX d. I mite

Item Martijn Tillemans z.

XXII s. IX d. I mite

Item Ysebrant Gherijt Vos z. II huyse XXXIX s. X d. Dese renten sijn vercoft als men hierna bewisen sel

 

Item Joest Willems soens huus

XX s. IIII d. I mite

Item Heinric Danels soens huus van der Haer

XIX s. X d.

Item Florijs Philips z. huus

XXII s. VII d. II miten

Item Fie Jacob Jans z. weedwij

X s.

Item Ghijsbrecht Dammes soens huus

VIII s.

Item Florijs Filips z. I erve uptie graft

IIII s. VI d.

Item Katrijn Jan Pouwels soens dochter

V s.

Item Jutte Wiggers dochter

V s.

Item Jacob Cuper

XII s. II d. II miten

Item Aernt Wiggers soens huus

X s.

Item Jan van Pormers huus

X s.

Item Herman Hermans z. huus

X s.

Item Philips huus van den Bosch

VIII s. IX d.

Item Aernt Jans z. die maetselair

VII s.

Item Reyner Mathijs z.

XXI d.

Item Vranc Jacobs soens huus

VI s.

Item Florijs Jacobs z. huus after

IIII s.

Somma

X £ X s. VII d. I mite

11v

   

Item Dirc Louwen soens huus

X s.

Item Florijs Gherijts z. een van Bertelmees Claes z. cameren

II s.

Item Jan Dirx soens camer van Stienvoirde

II s.

Item Aernt Ansems soens camer

II s.

Item Pieter Willems soen camer

II s.

Dit sijn renten uptie Raemgraft te beghinnen opten hoec van der vest streckende rontomme toter Coepoirt toe

 

Item Huge van der Hant

XIX s. XI d. I mite

Item Simon Krooc

XII s. IX d. I mite

Item Jacob Jans z. van den huus dat Willem Simon Duven z. was

XIII s. II d. II miten

Item Gherijt Jacobs z. huus

IX s. IIIs d. I mite

Item Ysebrant Hoflants z. I erve

XV s. XI d.

Item die selve noch I erve

XVIII s. VII d.

Item die selve noch I erve

VII s.

Item Lambrecht Jans soens huus

XV s. IIIs d.

Item Jacob Jans soens huus

XV s. IIIs d.

Item Nelle Hugen dochter

XXII s.

Item Griete Goverts huus

XVIII s. VIII d.

Item Femeynse Buttermans huus

XXII s.

Somma

X £ VI s. XIs d. II miten

    12    

   

Item Ermgairt Jan Vrancken soens huus

II s. VI d.

Item Airnt Wiggers soens huus

II s. VIII d.

Item Geriit die Gruyter

II s.

Item die vijf huusgens naist den huyse dat meester Jans van Woerden was dair stont up tesamen XII s. tsjairs. Die renten sijn vercoft als men hierna bewisen sel

 

Item Vranc Jacobs z. huus

V s. X d.

Item Dirc Hugen z. van Zoeterwoude

VII s. V d.

Item Claes Pieters soens huus

VII s.

Item Willem Martijns z. huus

V s. VI d.

Item Bairte Claes dochter I erve

IIII s. X d.

Item Margriete Dirc Airnts soens

IIII s. X d.

Item Dirc Jans soens huus

IIII s. X d.

Item Hoflant Jans z.

IIII s. X d.

Item die selve van Simon Rutgers z. huus was

III s.

Item Claes Aems soen van sinen erve

IIII s.

Dit sijn renten tusken der Hoeflaen ende den Vliet ende beghinnen upten hoec van der Molenstege

 

Item Alcmaden III huysen dairof ghift nu Pieter Butewech Willems zoen

XX d.

Somma

III £ XI d.

12v

   

Item noch Pieter Butewech

IIII s. V d.

Item Claes Pieters z.

II s. VI d.

Item Herman Gherijts z.

II s. III d.

Item Michiel Jordijns z.

II s. III d.

Item Huge Arnts z. huus dat Gherijt Walichs z. was

V s. II d. II miten

Item die selve van den selven huyse

XXV s.

Item Gherijt Steffens z. weedwij

X s. IIII d. II miten

Item Pieter Butewech Willems z. huus

XXXI s. X d. I mite

Item Dirc Walichs soens huus

VI s. VIII d.

Item Margriet Claes Jans z. huus

III s. V d.

Item Jan Dirx z. huus naist Eelman

X s.

Item Eelman van sinen erven

XI s. II d. I mite

Item Willem Dirx z. van den huys dat Louwerijs Jans soens was

VIII s. VI d.

Item Beatrijs Dirc Sybrants z. erfnamen

VIII s. VI d.

Item Simon Gherijts z. van den huus dat Claes Aems z. was

XLIIII s.

Item Dirc Willems z. huus

XIII s. IIII d.

Item Jacob Willems z. huus

XIII s. IIII d.

Item Ysebrant Gherijt Bontemakers z.

VII s. V d.

Item Pieter Bal I erve

VII s. V d.

Item Walich Garbrants z.

IIII s. XI d.

Somma

XI £ II s. VII d.

    13    

   

Item Walich Garbrants z. van den selven erve after

IIII s. XI d.

Item Hillegont Gherijts dochter

IIII s. XI d.

Item Simon Claes z. I erve

VII s. I d.

Item Dirc Hoof I erve

X s. VIII d.

Item Pieter Butewech Willems z. I erve

IX s.

Item Coenraet Gherijts z. I erve

IX s.

Item Willem Danel Clenen z.

XIII s. VIII d.

Item Willem Danels z. noch

XVI d.

Item Willem Danels z. van Jan Hermans z. huus

XVI d.

Item Gherijt Hoven z. erve

IIII s.

Item Adriaen Dirx z. I erve

II s.

Item Dirc Dirx z. die priester

VI s.

Item Adriaen Dircs z.

II s.

Item Hillegont Vrancken dochter

IIII d.

Item Kerstijn Florijs dochter

XII d.

Item Florijs Jacobs soen

XII d.

Item Jan Claes z.

XII d.

Item Gheertruut Claes Claes z.

VIII d.

Item Herman Kairdemaker totten erven die Alcmaden waren

XVI d.

Item Ghijsbrecht Willems z. totten selven erven

XVI d.

Somma

IIII £ II s. VII d.

13v

   

Dit sijn renten an dander side van der Molenstrait te beghinnen an die molen

 

Item Aelwijn Bairnts z. van den erven dat Simon Borts plach te wesen tusken der Molengraft ende den Vliet was sculdich IIII £ IIII s. tsjairs. Hiertoe ghelt Aelwijn selve

XV s.

Item Simon Jude ghelter toe

XIX s.

Item Florijs Garbrant soen ghelter toe

II s.

Item Pieter Dirx z. gelter toe

XX d.

Item Simon Jans z. gelter toe

VIIs d.

Item Bairtout Cuypers weedwij gelter toe

VIIs d.

Item Claes Allairts z. gelter toe

XIII d.

Item Gheertruut Gherijt Jans z. gelter toe

II s.

Item Jan Reyners z. van Oudewater gelter toe

II s.

Item Jan Pieters z. gelter toe

II s.

Item Jan Montscoen gelter toe

II s.

Item Jan Heynen z. gelter toe

II s.

Item Heyn Kardemaker gelter toe

II s. VI d.

Item Bertelmees Dirx z. gelter toe

III s. IIII d.

Item Jacob Jacobs z. gelter toe

III s. IIII d.

Item Jan Yden z. gelter toe

XX d.

Item Nelle Gherijt Cleyberchs gelter toe

II s. VI d.

Somma

III £ III s. IIII d.

    14    

   

Item Dirc Jordijns z. gelter toe

II s. III d.

Item Dirc Willem Dirx s.s. gelter toe

III s.

Item Matheus Jacobs z. ghelter toe

II s.

Item Heinric Danels z. van der Hair gelter toe

II s.

Item Jacob Dirx z. tymmerman gelter toe

II s.

Item Willem Martijns z. gelter toe

II s.

Item Jacob Willem Claes s.s. gelter toe

II s.

Item Pieter Aelbrechts z. gelter toe

II s.

Item Engbrecht Airnts z. gelter toe

III s. V d.

Somma

XX s. VIII d.

Item want dese rekeninge gemaict is XV lichte tuynen voir I £, so is te weten so wes renten die goidshuusmeesters ontfangen hebben beyde van afterstal ende van nuwe renten dat tot ponden stait, dat hebben si ontfangen XV witte tuynen voir I tpont. Ende wes si niet ontfangen en hebben, sellen si after leveren int uutgeven in afterstall. Des draichtet gewyn van den witte tuynen van tselve datter ontfangen is

XXII £ XIII s.

Somma per se

XXII £ XVIII s.

14v

   

IIII. Somma sommarum van raemsteden ende hofstederenten uptie hoeve ende van der overbaet dat van den witten tuynen ontfangen is, beloipt tesamen

CVIII £ XI s. IIs d. I mite

    15    

   

Ontfaen van graven ende van sepultuer in der kercken

 

Item ontfaen van Dirc van Boschen graf up te doen IIII £, XV witte tuynen voir I £, facit in paymente voirs.

IIII £ VIII s. X d. II miten

Item van jonge Dirc van Boschen graf up te doen IIII £ an witte tuynen, facit

IIII £ VIII s. X d. II miten

Item Lijsbet Dirx wijf van den Boschen graf up te doen IIII £ an witte tuynen, facit

IIII £ VIII s. X d. II miten

Item van Pieter van Leyden Dirx z. graf up te doen IIII £, XV witte tuynen voir I £, facit

IIII £ VIII s. X d. II miten

Item van joncfrou Machtelt Heinric Tiers graf up te doen IIII £ an witte tuynen, facit

IIII £ VIII s. X d. II miten

Item ontfaen van Willem Jans z. voir I graf dair hi wat toe seggens toe hadde dair Jutte jonge Jans wijf in begraven is III Philippus scilde, den scilt XXXII tuynen, facit

VI £ VIII s.

Item van tgraf up te doen dair Phillips Hinckairt in begraven is IIII £, XV witte tuynen voir I £, facit

IIII £ VIII s. X d. II miten

Item van Dirc van Zwietens kints graf up te doen III Wilhelmus scilde, den scilt XXXV tuynen, facit

VII £

Item van Gherijt Poes soens graf up te doen III Wilhelmus scilde, facit

VII £

Somma

XLVII £ XVI d.

15v

   

Item van Ysebrant van Ketens wijf graf up te doen III Wilhelmus scilde, facit

VII £

Item van Coen Simons z. graf up te doen III Wilhelmus scilde, facit

VII £

Item van Lijsbet Jans van Noirden graf up te doen III Wilhelmus scilde, facit

VII £

Item Jan van Poelgeests kints sepultuer ontfaen III Wilhelmus scilde, facit

VII £

Item van Clair Coman Gherijts ontfaen van Claes Gherijts z. graf te beleggen XXI tuynen, facit

XXVIII s.

Somma

XXIX £ VIII s.

    16    

   

Ontfaen van testament ende van besprec

 

Item van Jan Heinrix besprec ontfaen II Philippus scilde, facit den scilt XXXII tuynen gerekent

IIII £ V s. IIII d.

Item van Sasburghen besprec I cromstairt

LIII s. IIII d.

Item van Vranc die Bruynen besprec X witte tuynen, facit

XIIII s. IX d. II miten

Item van Engbrecht van Liers besprec roerende van der zoene van Gherijt Cleiberchs doot ontfaen XIIs £ zwarts, voir elc £ zwarts VIIs tuynen, facit

VI £ V s.

Item ontfaen bi handen heren Bertelmees van testament

XX s.

Item bi hande heren Gherijts van Hillegom ontfaen van testament I croon, facit

LIII s. IIII d.

Item van Mathijs Hugen z. wijf ontfaen ende si noch sculdich was van Aichten hoirre suster testament I scilt I bisscopsgulden V tuynen, facit

IIII £ II s. VIII d.

Item van Michiel Jordijns z. besprec II witte tuynen, facit

II s. XI d. II miten

Item van Jacob Dammes z. besprec

XX s.

Item van Gherijt Claes z. besprec van der Meessch II Philippus scilde, facit

IIII £ V s. IIII d.

Item van Pieter Robbrechts z. moeder van testament I scilt, facit

XLII s. VIII d.

Somma

XXIX £ V s. V d. I mite

16v

   

Item ontfaen van Jacob Gherijts z. dair men sijns eersten wijfs memori voir doen sel na inhout des memoriboex X Philippus scilde, facit den scilt XXXII tuynen gerekent

XXI £ VI s. VIII d.

Item noch van Jacob Gherijts z. ontfaen voir Jan Aven soens memori die men alle jair doen sel na inhout des memoriboex X Philippus scilde, facit

XXI £ VI s. VIII d.

Item van Jan Wouter Hermans z. ontfaen voir I memori die men hem doen sal na inhout des memoriboex II scilde, facit

IIII £ V s. IIII d.

Item van outs van Gherijt Rutgers z. testament dat Herman Claes z. weedwi sculdich V nobel, den nobel LXXV tuynen, facit

XXV £

Item van Simon Lambrechts z. testament ontfaen I Beyers gulden, facit

XXXIII s. IIII d.

Ontfaen van accidentien in der kerken

 

Item ontfaen van tarwe die den Heiligen Cruus gecomen is

XXIIII s.

Item ontfaen van I cans die der kerken gegeven wort I scilt, facit

XLII s. VIII d.

Item van Wouter Hermans z. ontfaen ende hi der kerken gaf I gulden, facit

XXXII s.

Item ontfaen van vellen die den goidshuus binnen desen jair gecomen sijn IIII nobel III quartier, den nobel LXXX tuynen, facit

XXV £ VI s. VIII d.

Item ontfaen van kalver binnen desen jair

V s. IIII d.

Somma

CIIII £ II s. VIII d.

    17    

   

Ontfaen van ghiften ende van voirhueren

 

Item ontfaen van Pieter van Bosch van ghift ende van voirhuer I Wilhelmus scilt, facit

XLVI s. VIII d.

Item van Jan Hermans z. van ghift ende van voirhuer V witte tuynen, facit

VII s. V d.

Item van voirhuer van Alijt Allerts doot IIs tuynen, facit

III s. IIII d.

Item van Florijs Jacobs z. van ghift ende voirhuyr I ouden tuyn, facit

I s. IX d. I mite

Item van Foytgen Gherijts z. van ghift ende voirhuer I Philippus scilt, facit

XLII s. VIII d.

Item van Simon Gherijts z. van ghift ende voirhuer I scilt, facit

XLII s. VIII d.

Item van Aelwijn Jans z. van ghift ende voirhuyr ontfaen XII tuynen, facit

XVI s.

Item van Jan Heinen z. van ghift ende voirhuyr

II s.

Item van Jacob Jacobs z. van ghift ende voirhuer III cromstairt, facit

VII s. I d. I mite

Item van broeder Martijn van ghift ende voirhuer

IIII s.

Item van Gherijt Jans z. van ghift ende voirhuer van een raem IIII cromstairt, facit

IX s. VI d.

Item van Michiel Jans z. van ghift ende voirhuer

II s.

Item van Willem Martijns z. van ghift ende voirhuer V oude tuynen, facit

VIII s. X d. II miten

Somma

IX £ XIIII s. I mite

17v

   

Item van Dirc Claes z. van ghift ende voirhuyr VIII witte tuynen, facit

XI s. X d. I mite

Item van Adriaen Dirx z. van ghift ende van voirhuyr II tuynen, facit

II s. VIII d.

Item van Jan Gherijts z. van ghift ende van voirhuyr I cromstairt, facit

II s. IIII d. I mite

Item van Martijn Tillemans z. van ghift ende voirhuyr I scilt, facit

XLII s. VIII d.

Item van Jacob Cuyper van ghift ende voirhuyr I scilt, facit

XLII s. VIII d.

Item Gherijt Jacob z. van ghift ende voirhuyr VII witte tuynen, facit

X s. IIII d. I mite

Item van Walich Garbrants z. van ghift ende van voirhuyr XII tuynen, facit

XVI s.

Item van Adriaen Dirx z. van ghift ende voirhuyr XX tuynen, facit

XXVI s. VIII d.

Item van Nelle Hugen dochter van ghift ende voirhuer

XI s.

Item Jacob Jacobs z. van ghift ende voirhuyr II tuynen, facit

II s. VIII d.

Item van Dirc Jans z. van ghift ende voirhuyr II tuynen, facit

II s. VIII d.

Item van Gherijt die Gruyter van ghift ende voirhuyr II witte tuynen, facit

II s. XI d. II miten

Item van voirhuer van Matheus Jacobs z. doot

III s. II d.

Item van Veen Florijs z. van ghift ende voirhuyr I croon, facit

LIII s. IIII d.

Item van Willem Danels z. van ghift ende voirhuyr XII tuynen, facit

XVI s.

Item van Vranck Jacobs z. van ghift ende voirhuyr IIII witte tuynen, facit

V s. XI d.

Somma

XII £ XII s. XI d. II miten

    18    

   

Item van Claes Pieters z. van ghift ende voirhuyr een Zwederusgulden, facit

XXIX s. IIII d.

Item van Ever Jans z. van ghift ende voirhuyr II witte tuynen, facit

II s. XI d. I mite

Item van Jan van Veen van ghift ende voirhuyr III cromstairt, facit

VII s. I d. I mite

Ontfaen van zuenen

 

Item van Pieter Barbier in eenre zuene I pont was

 

Item van Simon Jude Quademaits z. voir s pont was van een zuene II cromstairt, facit

IIII s. IX d.

Somma

XLIIII s. I d. II miten

18v

   

Ontfaen van was ende van spinlicht

 

Item ontfaen van XIIII £ was dat der kerken gecomen is boven dat men in der kerken gebesicht heeft, van elc pont Vs tuyn, facit

V £ II s. VIII d.

Item ontfaen van XXIXs pont spinlichts, van elken ponde IIII quade leewen, facit tstuc XII doyts gerekent

V £ IIII s. X d. II miten

Ontfaen van hoichtiden die men hout in der kerken

 

Item van Sinte Jorijs hoichtijt X oude leewen, facit

XII s. VII d.

Item van den Xm Martelairs hoichtijt III cromstairt, facit

VII s. I d. I mite

Item van Sinte Ewouts hoichtijt VIII tuynen, facit

X s. VIII d.

Item van Divisio Apostolorum III witte tuynen, facit

IIII s. V d. I mite

Item van Sinte Annen hoichtijt III tuynen, facit

IIII s.

Item van Sinte Jeronimus hoichtijt IIII witte tuynen, facit

V s. XI d.

Item van Sinte Lucas hoichtijt VI witte tuynen, facit

VIII s. X d. II miten

Item van Sinte Crispijns hoichtijt XIII tuynen, facit

XVII s. IIII d.

Somma

XIII £ XVIII s. VI d.

    19    

   

Item vander hoichtijt van Quatuor Coronatorum VI witte tuynen, facit

VIII s. X d. II miten

Item van Sinte Loys hoichtijt IIII witte tuynen, facit

V s. XI d.

Item Sinte Barbaren hoichtijt te belichten VIII oude tuynen, facit

XIIII s. II d. II miten

Item van Sinte Niclais hoichtijt XII witte tuynen, facit

XVII s. IX d. I mite

Item van Sinte Jans hoichtijt Ewangelist IIII witte tuynen, facit

V s. XI d.

Item ontfaen van Sinte Anthonijs hoichtijt XII witte tuynen, facit

XVII s. IX d. I mite

Item ontfaen van Sinte Aichten hoichtijt IIII witte tuynen, facit

V s. XI d.

Alrehande ontfanc

 

Item ontfaen van den siechuise ende si van leyen sculdich waren V gulden, facit

VIII £

Item ontfaen van hout dattie crucebroeders van den goidshuus hadden XII tuynen, facit

XXIX s. IIII d.

Item noch ontfaen ende die crucebroeders sculdich waren van waghenscot XLV tuynen, facit

III £

Item ontfaen van Gherijt Airnts z. ende hi sculdich was van een mast XX tuynen, facit

XXVI s. VIII d.

Item ontfaen van meester Andries van een stuc steens VIII tuynen, facit

X s. VIII d.

Somma

XVIII £ III s. I d.

19v

   

Item van Machtelt Willem Foytgens van stien ende van kalc an den mont van horen kelre gebesicht XXIII tuynen, facit

XXX s. VIII d.

Item van Jan Boemtgen van estric ende moertel XII oude leewen, facit tstuc XVII doyts gerekent

XV s. I d. I mite

Item van Jan van Schoten van I stuc Drakevelts stien ontfaen XV tuynen, facit

XX s.

Item van kalc an Heinric Hermans z. graf I gulden, facit

XXXII s.

Item van Jan Mees z. tot II graven ontfaen van calc VII witte tuynen, facit

VIII s. X d. II miten

Item ontfaen van stien dair Heynric Hermans z. graf mede gewulft wort I gulden. Des sel tgoidshuus weder doen setten after des commelduers IXc stiens die de kercmeesters dair weder geloift hebben te setten also hi hem gelient wort totten voirs. grave van Boudijn van Zwieten stiens, facit

XXXII s.

Item van Jacob Gherijts z. van outs van hout ontfaen XXX tuynen, facit

XL s.

Item ontfaen van den smeden ende sij te hulp gaven een wulft in die kerc mede te maken XII Philippus scilde, facit

XXV £ XII s.

Item van den scoemakers ontfaen ende si te hulp gaven tot een wulft in de kerc X Philippus scilde, facit

XXI £ VI s. VIII d.

Item van Jan Dirc Koenen z. ende Gherijt van Oestgeest ontfaen tot een wulft te hulpe VIII Philippus scilde, facit

XVII £ XVI d.

Somma

LXXII £ XVIII s. VIII d.

    20    

   

Item van jonfrou Zoeten Willem Simons z. weedwij tot een wulft te hulp ontfaen V cronen ende IIII Airnoldusgulden, den croon XXXVIII tuynen, facit

XVIII £ XIII s. IIII d.

Item van Wermbout Jans z. ontfaen tot een wulft te hulp IIII scilde, facit

VIII £ X s. VIII d.

Item ontfaen van den Heiligen Geestmeesters also si terdendeel van den oly sculdich sijn die men in die kerc barnt van jonfrou Aichten lamp up dese tijt

XL s.

Item so is tot desen jair gecomen uter kerken bede boven die memorien die men dairuut doet ende boven dattie hoichtiden costen te houden diet tgoidshuus angenomen heeft als van Sinte Katrinen, Sinte Barbara, die XIm Meechden ende andere als der kerken memori boec bewijst, ende boven dat binnen desen jair van Beyeren gegeven is, te samen

CXXII £ V s.

Item uut Sinte Martijns bede ontfaen also die kercmeesters die in pacht hebben totter kerken behoif X jair lanc, welken termijn inghinc tot meye anno XVIII om VIII Wilhelmus scilde tsjairs, des is dairuut gecomen boven den VIII scilden die tot desen jair dairof gegeven sijn

XL £ V s. IIII d.

Item ontfaen binnen desen jair uten bloken

XIII £ XV s. VI d.

Somma

IIcV £ IX s. X d.

20v

   

Ontfaen van vercoften lande ende renten

 

Item ontfaen van Trude van der Hoirn voir Is morgen lands die si tieghens tgoidshuus gecoft heeft ghehieten die Does ende gemien lagen mit Pieter Butewech Gherijt z. erfnamen XXXVI nobel, voir den nobel LXXIX tuynen, facit

CLXXXIX £ XII s.

Item so hadde tgoidhuus mitten Heiligen Gheest gemien leggen after Boschuysen XIIII hont lands ende woren ghebarteert, tgoidshuus deel jegens den Heiligen Gheest om I morgen lands gelegen uptie Maern gemien mit Jan Dirc Coenen z. Ende Jan Dirx z. voirs. heeft gecoft jegens tgoidshuus die voirseyde morgen lands om L cronen. Ende tgoidshuus gaf den Heiligen Geest toe in die barteringe voirs. XI cronen, dus blijft des goidshuus ontfanc hierof XXXIX cronen, den croon XXXIX tuynen gerekent, facit

CI £ VIII s.

Item ontfaen van Airnt Jans z. voir XL s. tsjairs die tgoidshuus hadde op sijn twee huysen mitten houde XX cronen, voir elken croon XXXVIII tuynen, facit

L £ XIII s. IIII d.

Item ontfaen van heer Simon Jans z. de commelduer voir XLVII s. X d. mitten houde tsjairs ende staen up Ysebrant Gherijt Vos soens III huyse ende erve, voir elc £ X cronen, den croon XXVIII tuynen, facit

LX £ XI s. IX d. I mite

Somma

IIIIcII £ V s. I d. I mite

    21    

   

Item van Femeynse Gherijt Jacobs weedwij ontfaen voir IIII £ VII s. VI d. II miten tsjairs die tgoidshuus hadde up hoir huysen ende erven mitten houde, voir elc pont X cronen, den croon XXXVIII tuynen, facit

CX £ XVIII s. I d.

Item van Heinric Hermans z. ontfaen voir XII s. tsjairs die tgoidshuus hadde uptie vijf huusgens bi der Coepoirt mitten houde die hi gecoft heeft om VI cronen, den croon XXXVIII tuynen, facit

XV £ IIII s.

Item ontfaen van Florijs Paidzen z. ende Heinric Heinrix z. voir IX £ XI s. IIII d. I mite tsjairs mitten houde die si gecoft hebben ende staen uptie tuynen buten der Coepoirt, te weten Vranc de Vleischouwer ende Zibrant Louwen z. IIII £; item Ghijs Thorij XVII s. IIII d. I mite; item Willem Martijns z. lant IIII £ XIIII s. Hierof hebben si ghegheven XCIII Philippus scilde ende XII tuynen, den scilt XXXII tuynen, facit

CXCIX £ IIII s.

Item ontfaen van Willem Martijns z. voir LIII s. III d. II miten tsjairs mitten houde ende staen up sine tuun buten den Coepoirt XXVI scilde XXs, den scilt XXXII tuynen, facit

LVI £ XVI s. VIII d.

Somma

IIIcLXXXII £ II s. IX d.

21v

   

Ontfaen van vercoften lijfrenten

 

Item ontfaen van Gheertruut Dirx dochter voir X Beyers gulden tsjairs, te betalen tSinte Gheertruden dage, tot horen live ende tot Diewair hoire zuster live XCV Beyers gulden, voir den gulden XXIII tuynen, facit

CXLV £ XIII s. IIII d.

Item vercoft Willem Blonc Jacobs z. tot sinen live XXII Wilhelmus scilde tsjairs, te betalen tot Onser Vrouwen dage Nativitas. Dairof ontfaen bi hande Dirc Jans z. die uutreeder CLXV Wilhelmus scilde, voir elken scilt XXXIIII tuynen, facit

IIIcLXXIIII £

Item vercoft Griete Ysebrants dochter van Bosschuysen Is Wilhelmus scilt tsjairs tot horen live, te betalen tot Sinte Michiels daghe. Dairof ontfaen XII Wilhelmus scilde, den scilt XXXV tuynen, facit

XXVIII £

Item vercoft Aelwair Willems dochter van Leyden II Wilhelmus scilde tsjairs, te betalen tot Kerssavont, tot Jutte Willem Sproncx dochter live ende tot Alijt heren Jacobs dochter live. Hierof ontfaen XX Wilhelmus scilde, den scilt XXXV tuynen. Ende Aelwair voirs. sel hefster wesen van den renten also verre als Jutte ende Alijt beyde of een van hem beyden leeft, facit

XLVI £ XIII s. IIII d.

Somma

VcXCIIII £ VI s. VIII d.

    22    

   

V. Somma sommarum van graven in die kerc, van testament, van ghiften, van voirhueren, van vercoften was, van accidencien, van der kerken bede, van alrehande ontfanc ende van vercoften lande, renten ende lijfrenten beloipt tesamen

XIXcXXIII £ II d. I mite

22v

   

Somma sommarum van allen ontfange

IImIIIIcXCI £ XVIII d. II miten

    23    

   

Dit is dat die kercmeesters voirs. weder uutgegeven hebben van der kerken goede binnen den jare voirn. Ende in paymente voirs. XV tuynen voir I £, den tuyn XVIII doyts

 

Eerst van wissen renten die tgoidshuus jairlix uutreyct

 

Item Katrijn Jan Heermans XII Gensce nobel, voir den nobel betailt III Beyers gulden, dat LXXV tuyn, facit

LX £

Item den baghinen van Alijt Heinric Tiers erve

II s. V d.

Item Katrijn Jan Pouwels soens dochter dat si cofte jegens Zoete Jan Vlaminx z.

LVIII s.

Item die Heilige Gheestmeesters van renten die stonden up Heinric die Pipers huus

III £ II s. VIII d.

Item die selve van Florijs heren Jacobs z. erve dat Alijt Hollanders dairup besprac

XIII s. IIII d.

Item die selve van Aleysen die baghinen besprac

IIII s.

Item die selve ende gecoft wort jegen Soete Jans Vlaminx z.

VII £

Item die selve ende gecoft wort jegens Willem Jan Willems z.z.

III £

Item die heren van Sinte Pancras van Willem Glaesmakers erve

II s. VIII d.

Item den commelduer van Catwijc

VIII s.

Somma

LXXVII £ XI s. I d.

23v

   

Item die commenduer tot Leyden van heren Heinric Spikers grafganc

V s. IIII d.

Item den commenduer van den Cruusmis te singen alle jair tot Lichtmisse II Wilhelmus scilde, facit

IIII £ XIII s. IIII d.

Item den dyaec ende subdyaec van den Cruusmis elx I Wilhelmus scilt, facit

IIII £ XIII s. IIII d.

Item Huge den organist voir sine dienst jairlix XV Wilhelmus scilde, facit den scilt XXXV tuynen gerekent

XXXV £

Item den ondercosters tsjairs

XII £

Lijfrenten die tgoidshuus jairlix uutreyct, elken nobel betailt mit III Beyers gulden, den gulden XXV tuynen ende elken scilt mit XXXV tuynen

 

Item Pieter Heerman tot Heiligermisse X Engelsche nobel, facit

L £

Item heer Jan die Vriese tot meye VI Engelsche nobel, facit

XXX £

Item heer Jan Hamer tot meye VI Engelsche nobel, facit

XXX £

Item heer Gherijt die Wit half tot meye ende half tot Heiligermisse X Engelsche nobel, facit

L £

Somma

IIcXVI £ XII s.

    24    

   

Item Gheertruut Dirc Heermans dochter te meye I Engelsche nobel, facit

V £

Item die selve Gheertruut tSinte Louwerijs dage I Engelsche nobel, facit

V £

Item die selve Gheertruut tot Kerssavont

XX s.

Item Lijsbet Pieter Walichs dochter tSinte Mathijs dage een Engelsche nobel, facit

V £

Item Godelt Gherijts dochter tSinte Mathijs dage IIIs Engelsche nobel, facit

XVII £ X s.

Item Aernt van Baerns wijf half te meye ende half tot Heiligermisse XV nobel, facit

LXXV £

Item Aichte Lijsbet meester Jacobs dochter te Hairlem half Onser Vrouwen dage in die Vasten ende half tot Bamis X Engelsche nobel, facit

L £

Item Jan Libeel ende sijn wijf half tot meye ende half tot Heligermis XX Engelsche nobel, facit

C £

Item Diewer Pingen dochter had VI nobel tsjairs ende is doot, dairof hair verscenen tot meye anno XXVIII III nobel, facit

XV £

Item Katrijn Jan Comans tSinte Marie Magdalenen dage III Engelsche nobel, facit

XV £

Item Lijsbet Pieter Walichs z. dochter ende Katrijn Jan Comans tSinte Marie Magdalenen dage Is nobel, facit

VII £ X s.

Somma

IIcXCVI £

24v

   

Item Alijt Dirx dochter tot Bamis I Engelsche nobel, facit

V £

Item Clair Jans dochter de baghijn tot Bamisse s nobel, facit

L s.

Item Diewer Gherijt Montfoirden z. dochter tSinte Matheus dage VI Engelsche nobel, facit

XXX £

Item Griete Jacobs dochter van Segwairde tSinte Gregorius dage V nobel, facit

XXV £

Item jonfrou Bairtrait Willem Heermans weedwij ende Margriete Reynouts dochter tSinte Niclais daghe XIII Engelsche nobel, facit

LXV £

Item Huge Blanckert tsinen live XXX cronen sjairs, te betalen upten Heiligen Dertiendach, mit voirwairden betailt men hem dese renten niet opten dach voirn. of tot Brugmarct dairnaist volghende, zo mach Huge Blankert elx dages na Brugmarct vertheren up elke II crone I groten sdages Vlaems ghelts ter tijt toe dat hem sijn renten ende dachgelt betailt is, facit den croon XL tuynen gerekent

LXXX £

Item Lijsbet Pieters dochter uut Aleysen testament die baghinen up midmeye I Engelsche nobel, facit

V £

Somma

IIcXII £ X s.

    25    

   

Dit sijn al Wilhelmus scilde, den scilt XXXV tuynen

 

Item Kerstijn Pieter Colijns z. dochter tot Bamisse III Wilhelmus scilde, facit

VII £

Item Kerstijn voirs. ende Katrijn Jan van Schoten Pieters z. dochter Assumpcio Marie III Wilhelmus scilde, facit

VII £

Item Kerstijn Pieter Colijns z. dochter ende Ave hoir suster Assumpcio Marie III Wilhelmus scilde, facit

VII £

Item jonfrou Lijsbet van Bruechuysen tSinte Odulfs dage XII Wilhelmus scilde, facit

XXVIII £

Item Aelwijn Aelwijns dochter tSinte Jacobs dage IIIs Wilhelmus scilt, facit

VIII £ III s. IIII d.

Item heer Florijs Airnts z. tSinte Lucas dage V Wilhelmus scilde, facit

XI £ XIII s. IIII d.

Item Luutgen Lottijns z. van Hairlem tsinen live ende tot Lijsbetten sijnre dochter live Jacob Willems z. wijf van Adrichem tSinte Ponciaens dage IX Wilhelmus scilde, facit

XXI £

Item noch Luutgen voirs. ende Gheertruut sijn dochter Willem Florijs Bairtouts z. wijf tSinte Ponciaens dage IX Wilhelmus scilde, facit

XXI £

Ende Luutgen sel heffer wesen van den voirs. renten zijn leven lanc ende na sijnre doot sijn twee dochteren voirn. ende nyement anders, want hoir manne hebben dat overgegeven voir scepenen

 

Somma

CX £ XVI s. VIII d.

25v

   

Item Griete Ysebrants dochter van Boschuysen tSinte Michiels daghe IIIIs scilt, facit

X £ X s.

Item heer Pieter Burchgerts z. ende Margriet sijn suster tSinte Mathijs daghe VIII Wilhelmus scilde, facit

XVIII £ XIII s. IIII d.

Item Clair Zweemen dochter ende Jacob Dirc Timans s.s. upten Xden dach in aprille II Wilhelmus scilde, facit

IIII £ XIII s. IIII d.

Item Wendelmoet Dirx wijf van der Spenge ende Jan hoir dochter upten Xden dach in aprille II Wilhelmus scilde, facit

IIII £ XIII s. IIII d.

Item Griete Pieters dochter ende Katrijn Pieters dochter tSinte Jans dage Nativitas V Wilhelmus scilde, facit

XI £ XIII s. IIII d.

Item Lijsbet Pieters dochter ende Fie Jan Nuweveens dochter tSinte Ponciaens dage IIII Wilhelmus scilde, facit

IX £ VI s. VIII d.

Item want dese rekeninge gemaict is bij tuynen, XV quade tuynen voir I £, so sijn dese voirs. renten die tot ponden staen betailt mit XV witte tunen voir I £. Dat beloipt meer uutgegeven dan XV quade tuynen voir I £

III £ V s.

Somma

LXII £ XV s.

    26    

   

I. Somma sommarum van sekeren renten ende van lijfrenten binnen desen jair voirscreven beloipt tesamen

IXcLXXVI £ IIII s. IX d.

26v

   

Tymmeringe ende dier gelike

 

Item om elsenhout gegeven dair men bogen of maicte over te wulven LI tuynen, facit

III £ VIII s.

Item gecoft jegens Gerijt Louwen z. III eyken sperren mede te steygheren, tstuc om XXXV tuynen, facit

VII £

Item Claes Florijs z. van VIII eyken sperren totter steigheringe van den wulften, van tstuc XXXII tuynen, facit

XVII £ XVI d.

Item gecoft jegens Claes Louwerijs z. VI sperren, tstuc om I tuyn, facit

VIII s.

Item Gherijt Louwen z. heeft gewrocht an die boghen van der steigheringe van den wulften IIIIs dach, hem gegeven tsaterdages VIII witte tuynen ende sijn knecht van I dach VI witte tuynen, facit

III £ II s. II d. II miten

Item van II eyken sperren te sagen IIII witte tuynen, facit

V s. XI d.

Item noch van sagen II witte tuynen gegeven, facit

II s. XI d. II miten

Item Gherijt Louwen z. gegeven van I hout dat over die goot leyt upt kerchof voir meyster Andries XIIII tuynen, facit

XVIII s. VIII d.

Item Gerijt Louwen z. gegeven van hout ende van arbeyt die wormen tuschen toude werc ende tnuwe te binden XV witte tuynen, facit

XXII s. II d. II m.

Somma

XXXIII £ IX s. IIII d.

    27    

   

Totten wulften ende anders

 

Item gecoft jegens Gherijt van Huust IIcXVII voet Drakevelts stiens om XLIII Rijnscher gulden, den gulden XXXIIII tuynen, facit

XCVII £ IX s. IIII d.

Item jegens den selven XV voeder godelscee, tvoeder om II Wilhelmus scilde, facit

LXX £

Item gegeven Tordrecht van desen stien uut den schepe te doen ende weder te schepen XXIX cromstairt ende XXX witte tuynen, facit

V £ XIII s. II d. I mite

Item Tordrecht van craengelt gegeven XXII witte tuynen, facit

XXXII s. VII d.

Item van gheleide gelt VIII witte tuynen, facit

XI s. X d. I mite

Item van vracht van Dordrecht te Delf toe VIIs Arnoldus gulden, den gulden XXIIII tuynen, facit

XII £

Item tot Delf van craenghelt LXXIIII witte tuynen, facit

V £ IX s. VII d. II miten

Item van IX aelmans die den stien van Delf te Leiden brochten mids damghelt, elken aelman XXIII tuynen, facit

XIII £ XVI s.

Item van craengelt te Leiden LV witte tuynen, facit

IIII £ XVII d. II miten

Item van XXXIX stuck Drakevelt stiens ende XXXIII stuc godelscee upt kerchof te brengen, tstuc I witte tuyn, facit

V £ VI s. VIII d.

Somma

IIcXVI £ IX d.

27v

   

Item so wort Reyner Bartouts z. gesent Tordrecht om desen stien, hem gegeven te teergelde XLII witte tuynen ende voir sinen arbeit L tuynen, facit

VI £ VIII s. X d. II miten

Item wort Reyner voirs. noch gesent Tordrecht mit gelde tot Gherijt van Huust om den voirs. stien te betalen, hem gegeven tot teergelde XXX tuynen, facit

XL s.

Item noch gecoft jegens Gherijt van Huust III voeder ende III quartier godelscee, des coste dat een voeder II Wilhelmus scilde ende dander II voeder III quartier costen tfoeder I Wilhelmus scilt I Philippus scilt, facit

XVI £ XIX s.

Item van desen voirs. stien van Dordrecht te Leiden te brengen I croon ende noch VI tuynen die den stien coste Tordrecht te scepen

III £ XVI d.

Item van desen stien mitten craen up te doen VIII witte tuynen, facit

XI s. X d. I mite

Item gecoft Tordrecht L voete Drakevelt stiens om XI Rijnscher gulden I quartier, den gulden XXXIIII tuynen, facit

XXV £ X s.

Item van desen stien Tordrecht te scepen XXI witte tuynen ende van Dordrecht te Delf te voeren II gulden II witte tuynen, facit

IIII £ XVIII s. I d.

Item te Delf desen stien mitten craen uten sceep in een aelman te setten coste XII witte tuynen, facit

XVII s. IX d. I mite

Item van desen stien te Leiden te brengen XL lewen, tstuc van XII doyts, facit

XXXV s. VI d. II miten

Somma

LXII £ II s. VI d.

    28    

   

Item van den voirs. stien te Leyden mitten craen up te setten XIIII witte tuynen, facit

XX s. IX d.

Item van II slotstien dair men beelden an sniden soude gegeven in den Hage te voeren ende tsceep te dreghen ende weder op te doen III oude lewen, ende den selven steen in den Hage te dregen tot Jorijs huus weder tsceep III tuynen, facit

VII s. IX d. I mite

Item Jorijs die beelmaker van II beelden an dese voirs. slotstien te sniden gegeven I Philippus scilt, facit

XLII s. VIII d.

Item noch Jorijs die beeldemaker van XVI slotstien te maken die beelde dairan, van tstuc XVII tuynen, facit

XVIII £ II s. VIII d.

Item Pieter van Aken gesent Tordrecht om godelsche te copen, hem gegeven tot teergelde I scilt

XLII s. VIII d.

Item meester Claes van Bruezel, die den outairsteen eerst annam te maken, wrocht mit sinen gezellen van Sinte Bertelmees dage tot Bamis toe, hem gegeven VI Philippus scilde ende XX cronen, den croon XL tuynen, facit

LXVI £ II s. VIII d.

Item VI dregers gegeven die den steen holpen ommekeren III cromstaert, facit

VII s. I d. I mite

Somma

XC £ VI s. III d. II miten

28v

   

Kalc mede te wulven

 

Item gecoft jegens Vos Hugen z. XII hoet kalx, thoet om XXVI tuynen, facit

XX £ XVI s.

Item jegens Mouwerijn Willems z. gecoft II hoet kalx ende III tonnen kalx mede te witten, tsamen om LXXV witte tuynen, facit

V £ XI s. I d. I mite

Item noch Vos Hugen z. gegeven van IIII hoet kalx, thoet XXVIII tuynen, facit

VII £ IX s. IIII d.

Item gecoft jegens Heinric Hermans z. VI hoet kalx, thoet om XXVII tuynen, facit

X £ XVI s.

Somma

XLIIII £ XII s. V d. I mite

    29    

   

Stien mede te wulven

 

Item gecoft jegens Pieter Jorgels z. IIIm stiens mede te wulven, elc duysent om I Beyers gulden, facit

V £

Item gecoft jegens Jan Hermans z. VIIs m stiens om Vs croon, den croon XL tuynen, facit

XIIII £ XIII s. IIII d.

Item gecoft jegens de jonfrou van Zanthorst II scepe stiens om een croon, facit

LIII s. IIII d.

Item gecoft jegens Jan Buyser IIIImVIIIc groot stiens, elc duysent om I Wilhelmus scilt, facit

XI £ IIII s.

Item gecoft jegens Kuyser IIm stiens om I Wilhelmus scilt, facit

XLVI s. VIII d.

Item gegeven Herman Oudscoemaker van IIm stiens een croon, facit

LIII s. IIII d.

Item Machtelt gegeven van VIc stiens XII tuynen, facit

XVI s.

Somma

XXXIX £ VI s. VIII d.

29v

   

Van stien ende kalc te halen

 

Item Machtelt gegeven van IIm stiens te voeren IIII witte tuynen, facit

V s. XI d.

Item noch Machtelt van XIs reyse te voeren mitter scouwe, van elke reyse III braspenninge, facit

V £ II s. II d. II miten

Item Machtelt gegeven van XII hoet nat kalx te voeren mids een knecht die hoir halp XXVIII tuynen, facit

XXXVII s. IIII d.

Item noch Machtelt gegeven van VI hoet kalx te voeren, thoet II oude leewen. Die selve van IIII hoet kalx, thoet II oude leewen, facit

XXV s. II d. I mite

Item Claes die Cuyper van I scouwe nat kalx op te dragen I cromstairt, facit

II s. IIII d. I mite

Item Claes Cuyper dat hij IIII dage gearbeit heeft stien te halen ende kalc tsadagen IIII witte tuynen, facit

XXIII s. VIII d. I mite

Item van I sloet te maken dair men stien doir voirde V tuynen, facit

VI s. VIII d.

Item Heyn dOperman van XII hoet kalx te beslaen, thoet I tuyn, facit

XVI s.

Item van IIm stiens ende II hoet kalx te voeren IIII cromstairt, facit

IX s. V d. II miten

Somma

XI £ VIII s. X d. I mite

    30    

   

Van yserwerc

 

Item Heyn Naichtegail van XCVII pont wegens tot wintyser ende sluutnagel an Jan Dirx z. glas, van tpont I tuyn, facit

VI £ IX s. IIII d.

Item den selven van XX pont ysers an den roester, tpont I tuyn, facit

XXVI s. VIII d.

Item Heyn Nachtegail van den hamer van den meestercloc te vermaken sonder een so hi gebroken was XXXVIII witte tuynen, facit

LVI s. III d. II miten

Item Heyn Nachtegail heeft overgelevert een cedel dat hi der kerken gelevert heeft III verendel dubbel middelnagel. Item IIIIc middelnagel. Item IIs c laschyser. Item V verendel scosspiker. Item IX pont wegens an dreppelen. Item IIc ysers te scheepen. Item an windyser CXXII pont wegens. Item den clochamer weder vermaict, coste II Beyers gulden. Dit is tsamen upgerekent mit Heynen voir IIcXXXI tuynen, facit

XV £ VIII s.

Somma

XXVI £ III d. II miten

30v

   

Item noch Heyn Nachtegail een cedel gebrocht van windyser an die glaes CXVs pont wegens. Item een haeck van II pont wegens. Item LX pont wegens dair die worme mede vergadert sijn. Item Is c middelnagel. Item VI crammen wegen III pont. Item VIII hamers verstailt. Item XXI ysers verstailt. Item XXXI hamers ghescerpt ende VIs c ysers gescerpt. Altesamen mit Heynen upgerekent voir CLXXXs witte tuynen ende LVII cromstairt ende XXXIIIIs quaden tuynen, facit

XXII £ VIII s. VI d. I mite

Item noch Heyn Nachtegail een cedel van XI pont wegens boven an die glaes, tpont I witte tuyn. Item IX yser verstailt, tstuc I oude leeu. Item II hamers verstailt, tstuc V oude leewen. Item IIs c ysers gescerpt, thondert V oude leewen. Item IIIc pont weghens an wintyser ende sluutnagel, tpont I witte tuyn, facit IIIcXI witte tuynen ende XXXIs oude leewen

XXV £ V d.

Item Heyn Nachtegail noch I cedel van VI hamers verstailt. Item XXXIII yser verstailt. Item IIIs c yser gescerpt. Item s c laschyser ende I verendel tinghelspyker, beloipt die somme te samen LXXXIII oude lewen, tstuc XVII doyts, facit

V £ IIII s. VI d. I mite

Somma

LII £ XIII s. V d. II miten

    31    

   

Item Heyn Nachtegail noch I cedul hout s c middelnagel, II cromstairt. Item den stienhouwers gemaict I betel van III tuynen. Item VIII ysers verstailt, tstuc I oude leewe. Item een hamer verstailt V oude leewen. Item II bande ende II crammen an die stienwaghen III cromstairt. Item IIs c ysers gescerpt, thondert V oude leeuwen. Item van een hengel ende oren an een emmer I ouden botdrager. Item noch I clochamer vermaict II Airnoldus gulden. Item XII crammen dair men de posten van die glaes mede tsamen cramde VI oude leeuwen, facit tesamen XCIIIs tuyn, facit

VI £ IIII s. VIII d.

Item gegeven tot veel tiden van wagegelt in de wage III oude tuynen, facit

V s. IIII d.

Item Allairt Slotemaker van I slot ende II hangeles an een tortijslade ende een yser dair men wass an hangen sel voir Sinte Martijn, VIII tuynen, facit

X s. VIII d.

Item Allairt Slotemaker van gordijnroeden te maken voir de tafel upt hoichoutair van sgoidshuus yser ende van I slot te vermaken an die loodze ende van een ander slotel, tsamen XIII witte tuynen, facit

XIX s. III d.

Somma

VII £ XIX s. XI d.

31v

   

Item gecoft Tordrecht VIII rollen loots ende wegen XcXIX pont, elc hondert voir IIIs Airnoldus gulden, beloipt XXXV gulden IXs cromstairt, den gulden XXIIII tuynen, facit

LVII £ II s. VI d. I mite

Item van dese loode te Leyden te brengen van Dordrecht coste VIII oude scilde, facit

XIIII s. II d. II miten

Somma

LVII £ XVI s. IX d.

    32    

   

Dachhueren van stienhouwers ende van alrehande wercluyde

 

Item Herman van Aken heeft ghehouwen in de loodze XXXIII dagen, tsdages om Vs tuun, facit

XII £ II s.

Item noch Herman van Aken gewrocht an de wulften te maken CXIIIs dach, tsdaichs om VII witte tuynen, facit

LVIII £ XVII s. I mite

Item noch Herman heeft gewrocht na Sinte Martijns dach XXIIII dagen, tsdages om IIII witte tuynen, facit

VII £ II s. II d. II d.

Item Pieter van Aken heeft gehouwen in die loodze XXXIII daghe, tsadages om Vs tuun, facit

XII £ II s.

Item noch Pieter van Aken heeft gewrocht an die wulften te maken CXIII dagen, tsdages om VII witte tuynen, facit

LVIII £ XI s. X d.

Item Pieter van Aken noch ghewrocht XIII dagen na Sinte Martijns dach, tsdages om IIII witte tuynen, facit

III £ XVII s. I mite

Item Pieter van Aken dat hi na wrochte an die muer bi Jan Heermans ende anders XII tuynen, facit

XVI s.

Somma

CLIII £ VIII s. I d. I mite

32v

   

Item Pieter Hermans z. van Aken heeft gehouden in de loodze XII dage, tsdages om Vs tuun, facit

IIII £ VIII s.

Item noch Pieter Hermans z. gewrocht XV dage, tsdages om IIII witte tuynen, facit

IIII £ VIII s. X d. II miten

Item Jan Hermans z. van Aken heeft gewrocht an die wulften XXXII dage, tsdaichs om VII witte tuynen, facit

XVI £ XI s. X d. I mite

Item die selve noch XXI dage, tsdages om IIII witte tuynen, facit

VI £ IIII s. V d. I mite

Item Dirc Scermer heeft gewrocht an die wulften XXIII dage, tsdages om VII witte tuynen, facit

XI

£ XVIII s. VI d. I mite

 

Item Adriaen heeft gewrocht IX dage, tsdages om VII witte tuynen, facit

IIII £ XIII s. IIII d.

Item Jan van der Gheest heeft gewrocht ende ghehouwen XXIs dage, tsdages om IIII tuynen. Die selve noch VIIIs dach, tsdages IIII tuynen. Die selve noch na Sinte Martijns dach gewrocht XV dage, tsdages III witte tuynen, facit tesamen

XI £ VI s. VIII d.

Somma

LIX £ XI s. VIII d. II miten

    33    

   

Operluyde

 

Item Pieter de Operman heeft gearbeyt XII dage, tsdaichs om V tuynen, facit

IIII £

Item Florijs dOoperman heeft gearbeyt XLIIs dach, tsdages om V tuynen. Die selve noch XV dage, tsdages om IIII tuyen, facit

XVIII £ XII s. II d. II miten

Van der straet te maken

 

Item gecoft jeghens Willem Gherijts z. van Naerden CLXXXVIII tonnen keselinx, elke VI tonnen om een Airnoldus gulden, maict XXXI gulden I derdendeel, facit den gulden XXIIII tuynen gerekent, facit

L £ II s. VIII d.

Item van scouhuer dair men den keselinc mede ant kerchoff brochte gegeven IIII tuynen. Item noch III witte tuynen, facit

IX s. IX d. I mite

Somma

LXXIII £ IIII s. VIII d.

33v

   

*** kopie ontbreekt ***

 

    34    

   

Item noch Claes Cuyper van arbeyden int werc voirs. VIII witte tuynen, facit

XI s. X d. I mite

Item Cornelis also hi II dage den stien ontfinc hem gegeven tsdaichs VIII oude lewen, facit

XX s. I d. II d.

Van zant totter strait

 

Item gecoft LIIII scouwen zants, elke scouwe om II cromstairt ende II doyts, facit

XIII £ IIII s.

Item IIII aelman zants gecoft, elken aelman om VII tuynen, facit

XXXVII s. IIII d.

Item gecoft VI scouwen zants, elke scouwe om IIII tuynen, facit

XXXII s.

Item gecoft IIII aelman zants, den aelman om VI witte tuynen, facit

XXXV s. VI d. II miten

Somma

XX £ X d. II miten

34v

   

Item Cornelis straitmaker gegeven van LXVI roeden straets te maken om tkerchof, van elker roede VIII oude leewen, facit tstuc XVII doyts

XXXIII £ IIII s. X d. II miten

Item die selve dat hi IIII dage wrocht an die strait te breken ende te scoppen, tsdages Vs tuun, facit

XXIX s. IIII d.

Item Heyn die Operman heeft gearbeyt int werc voriscreven XXV dage, tsdages om IIIIs tuun. Ende XIIIIs dach, tsdaichs om V tuynen, facit

XII £ VI s. VIII d.

Item Pieter die Graefmaker heeft binnen desen jair ghearbeyt ende gheopert den maitselairs, den straitmakers ende anders datter te doen was CXXXIII dage, hem gegeven tsdages III tuynen. Ende die selve XXII dage, tsdaichs om II oude tuynen, facit

XXX £ X s. II d. II miten

Item gesent Jacob Zeverijns knaip te Nairden om den keselinc die dair gecoft wort, hem gegeven te teergelde ende voir sijn arbeyt XXX tuynen, facit

XL s.

Item om II manden ende II bennen dair men keselinc mede opdroich gegeven III cromstairt, facit

VII s. I d. I mite

Somma

LXXIX £ XVIII s. II d. II miten

    35    

   

Item Engel die Leydecker heeft gewrocht VI dage beide die uutlaten te cleeden mit loet, hem gegeven tsdaichs XII oude leewen, tstuc XVII doyts, facit

IIII £ X s. VIII d.

Item Wouter heeft gewrocht an tselve werc Vs dach, tsdaichs om XII oude leewen, facit

IIII £ III s. I d. I mite

Item Engels knecht gewrocht an tselve werc IIIs dach, tsdaichs om III tuynen, facit

XIIII s.

Item Engel heeft gewrocht an die kerc te stoppen ende die goten te vegen ende die veynsteren boven te luyten VIs dach, tsdaichs om X oude leewen, facit

IIII £ I s. X d. I mite

Item Boudijn Decker heeft beide die loodzen verdect ende gestopt ende dair is an verbesicht XVII voeder riets, coste elc voeder II tuynen, facit

XLV s. IIII d.

Item om locsnoer ende bantroeden V tuynen, facit

VI s. VIII d.

Item om IIs c roeden, elc hondert V oude tuynen, facit

XXII s. II d. II miten

Item om sluyt ende schiphuyr tsamen II tuynen, facit

II s. VIII d.

Item Boudijn Decker heeft gedect mit hem derden IIIs dach, hem gegeven tsdages XII tuynen, facit

LIII s. IIII d.

Item Claes Tymmerman heeft die kerc helpen vegen boven VI dage, tsdages om VI tuynen, facit

XLVIII s.

Somma

XXII £ VII s. X d. I mite

35v

   

Item Michiel die Glasemaker van der kerken glase te stoppen ende te versien overal dairs te doen was ende backenwerck dairin te maken, hem gegeven II Philippus scilde, facit

IIII £ V s. IIII d.

Item noch Michiel die Glasemaker van een out glas boven uter kerc te nemen dair der scoemakers glas nu staet, ende te setten dairnaest, ende andersins die glase te versien, hem ghegeven II Philippus scilde, facit

IIII £ V s. IIII d.

Item bi Engel de Leydecker om riet om snoer dair men boven mede luyte gegeven I cromstairt, facit

II s. IIII d. I mite

Dese nagescreven personen hebben gewrocht in dachhueren ende si bleven onbetailt. Ende wes hem zeder gegeven is dat zullen die nuwe kermeesters rekenen

 

Item Harman van Aken XXIII dage, tsdages IIII witte tuynen

 

Item Pieter van Aken XXIII dage, tsdaichs IIII witte tuynen

 

Somma

VIII £ XIII s. I mite

    36    

   

Item Jan Harmans z. in der manieren voirs. XVIII dage, tsdages IIII witte tuynen, facit

 

Item Pieter Harmans z. XIXs dach, tsdaichs IIII witte tuynen

 

Item Ariaen Claes z. XIX dage, tsdages IIII witte tuynen

 

Item Jan van der Gheest XVIII dage, tsdages III witte tuynen

 

II. Somma sommarum van der tymmeringe, van stienhouwers, van dachhueren, leydeckers, loot, yserwerc ende harden stien beloipt tesamen

XcLXVI £ XII s. IIII d. II miten

36v

   

Alrehande uutgeven

 

Item om broet dair men misse mede doet ende dair men mede monicht XXII tuynen ende XIIs cromstairt, facit

LVIII s. XI d. II miten

Item noch om broet dair men misse mede doet ende dair men mede monicht ende was Vm, van elc duysent gegeven VI witte tuynen, facit

XLIIII s. V d. I mite

Item gecoft tAntwerpen in de mart II pont wiroox, tpont om VI cromstairt, facit

XXVIII s. V d. I mite

Item so was Sinte Martijns bede gepacht X jair lanc ende die jaren waren nu ommegecomen. Die hebben die kercmeesters weder in pacht X jair lanc om VIII Wilhelmus scilde, tsjairs ingaende tot meye anno XXVIII na inhout des briefs die wij dairof hebben. Des heeft den brief ghecost te scriven ende te seghelen ende der heren knechten te huesschede gegeven bi hande heren Ghijsbrecht Heermans tsamen II Philippus scilde, facit

IIII £ V s. IIII d.

Item Vos de Clerc gegeven van scepenebrieve te scriven binnen desen jair XXI tuynen, facit

XXVIII s.

Item Huge de Scriver van een nuwe maenboec mids tpapier XV tuynen ende van een afterstalboec II tuynen, facit mids IIII tuynen die Huge verdiende van memorien up te scriven int nuwe boec tesamen

XXVIII s.

Somma

XIII £ XIII s. II d. I mite

    37    

   

Item den provisoir van een generail cytaci gegeven IIII tuynen, facit

V s. IIII d.

Item tot Leyderdorp int cloester gegeven van een souter te versien die gebroken was ende nuwe spengen dair up te setten VIII tuynen, facit

X s. VIII d.

Item te Paesschen gegeven om hantscoen voir die wercluyde ende om een register in den boeken, tsamen VIII oude tuynen, facit

XIIII s. II d. II miten

Item tot Pinxster gegeven om hantscoen voir die werclude XII oude tuynen, facit

XXI s. IIII d.

Item om besemen dair men die kerc boven mede veechde II witte tuynen, facit

II s. XI d. II miten

Item om een lade dair men kairssen in doet X tuynen, facit

XIII s. IIII d.

Item om II nuwe emmers gegeven IIII oude tuynen, facit

VII s. I d. I mite

Item gecoft I wiel an een crouwagen om VI witte tuynen, facit

VIII s. X d. II miten

Item om turf dair men tloot mede smelt als men die posten van den glasen set II tuynen, facit

II s. VIII d.

Somma

IIII £ VI s. VI d. I mite

37v

   

Item van kalctobben te maken II tuynen, facit

II s. VIII d.

Item om II manden I cromstairt, facit

II s. IIII d. I mite

Item om I tobben dair men wijnwater in doet IIII witte tuynen, facit

V s. XI d.

Item om IIII pont soduers, tpont I oude boddrager, facit

IX s. VI d.

Item Pieter Ghijsbrechts z. van XIII pair nuwer apullen te maken, mids die oude die hi dair an nam, hem gegeven XXXIII cromstairt, facit

IIII £ XVIII s. II d. II miten

Item Dirc Willems z. lijndrayer van tclocreepen ende ander tou tsinen huyse ghehailt XXII tuynen, facit

XXIX s. IIII d.

Item gecoft een half vat oly om VIs Arnoldus gulden. Ende noch een half vat oly om VIIs Beyers gulden, facit

XXII £ XVIII s.

Item om I pont resels I cromstairt, facit

II s. IIII d. I mite

Item tot Coman Aelbrecht gehailt binnen desen jair IIII kannen oly, elke kanne IIIIs pint, die pint II oude tuynen. Item I pont wiroox VIII cromstairt. Item s £ resels XII doyts. Item van gairn IIII doyts. Item Im broets om V tuynen, van nagelen VIII doyts, om catoen III tuynen, facit

IIII £ XV s. III d.

Somma

XXXIIII £ III s. VII d. I mite

    38    

   

Item Gherijt Jans z. ter Waddinge gegeven van den wech te maken die tgoidshuus toebehoirde van die Does I Philippus scilt, facit

XLII s. VIII d.

Item Willem van Elstgeest ofgeslegen van II jaren also hi sijn beeste van tsgoidshuus lant most ophalen overmids den oirloge, I scilt, facit

XLII s. VIII d.

Item heeftet godshuus up Simon Ysebrants z. huus ende erve op Rapenburch IIII s. tsjairs, dairof gegouden totter nuwer vest

IX s. IIII d.

Item so wort Herman van Aken voirtijts doe men die kerc boven maicte toegekent voir een roc vijf ellen lakens, elc ellen van XX witte tuynen, also hi meester van den werc was, ende bleven hem uptie tijt onbetailt, die sijn hem nu betailt, facit

VII £ VIII s. II d.

Item doe men steigerde in die kerc totten wulften, doe viel een planc van boven neder op Pieter van Akens hoeft sodat hi seer gequetst was, dairof gegeven meester Rutger dien meesterde omdattet in der kerken dienst ghesciede I scilt, facit

XLII s. VIII d.

Item doe men die nuwe tafel besteedt hadde te stofferen, dairof gegeven dat men se tsceep droich IIII cromstairt I oude tuun, ende van der voirs. tafel in den Hage te voeren XV tuynen, facit

XXXI s. V d. I mite

Somma

XV £ XVI s. XI d. I mite

38v

   

Item den nuwen kercmeesters gegeven an gereden gelde, dair sij rekeninge ende bewisinge of doen zullen, XIII Philippus scilde II cronen ende XXII tuynen, facit

XXXIIII £ XIII s. IIII d.

Somma per se

XXXIIII £ XIII s. IIII d.

    39    

   

Den oncost doe die biscop van Utrecht tcrisdom maicte tot Leyden upten Witten Donredach ende upten Paeschavont celebrierde

 

Item Jan van Schoten gegeven dat hi die kerc halp behangen ende die stakettinge van tkoer te maken XV tuynen, facit

XX s.

Item om VI ellen root says dair die II dwalen of ghemaict werden die men upten Witten Donredach besichde, van elc ellen Vs tuun, facit

XLIIII s.

Item om III ellen Nivels doeck dair men een dwael of maicte die men up die selve tijt besichde XXIIII tuynen, facit

XXXII s.

Item dese voirs. dwalen worden alomme ghemaict mit siden frangen. Dit coste tot zide ende die frangen te maken ende die dwalen te nayen tsamen III Philippus scilde X tuynen, facit

VII £ XVI d.

Betailt van ouder sculde

 

Item die kerc was sculdich van outs Alijt Allairts III nobel van lijfrente die de kercmeesters inhilden voir hoir kercgelt, des ist gedoot mit horen erfnamen ende die is gegeven IIII scilde, facit

VIII £ X s. VIII d.

Item betailt Pieter Butewech Gherijts z. erfnamen ende die kerc hem sculdich was van ghelienden ghelde XLIs Wilhelmus scilt, facit

XCVI £ XVI s. VIII d.

Item betailt heren Simons Martijns z. van ouder sculde II Wilhelmus scilde

IIII £ XIII s. IIII d.

Somma

CXXI £ XVIII s.

39v

   

Item der kerken lavengierster voir horen dienst gegeven VI Beyerse gulden ende een stoep wijns, facit

X £ IX s. VI d.

Item binnen dese jair om papier, om coftury die rekeninge in te scriven ende anders

XIII s. IIII d.

Item Huge tScriver van dese rekeninge te maken ende II boeken dairof te scriven VI Beyers gulden, facit

X £

Die kerc te belichten

 

Item Jhoannes die Coster van CLVII memorien te belichten, van elken memori I ouden botdreger, facit

XVIII £ XII s. I d. II miten

Item den selven van der kercken werc te drayen gegeven I gulden

XXXII s.

Item Wouter Harmans z. van IIII tortisen die hi te Paeschen maicte mitten schaften ende van drie dommelmetten te belichten te belichten ende die paeschkairs te maken mids VIII memorien te belichten, tsamen V Philippus scilde, want een ander tbelichten van der kerc hadd, facit

X £ XIII s. IIII d.

Item van II tortijsscaften tot Pinxster VI witte tuynen, facit

VIII s. X d. II miten

Item om tortijsscaften tot Kersavont XII oude tuynen, facit

XXI s. IIII d.

Somma

LIII £ X s. VI d. I mite

    40    

   

An wijn gehailt

 

Item totten hoichtijt van Paesschen ghehailt dair men mede monichde LIX menglen wijns, den stoip IIII cromstairt, facit

XIII £ XIX s. VIII d.

Item tot Pinxster dair men mede monichde VI menglen wijns, facit

XXVIII s.

V d. I mite

 

Item Alre Heiligen dage dair men mede monichde IIII menglen wijns, facit

XVIII s. XI d. II miten.

Item tot Kersavont dair men mede monichde XIII menglen wijns, facit

III £ I s. VII d. II miten

Item alt jair doir an wijn ghehailt mit kannen upten kerfstoc dair men misse mede doet tot allen huysen upgerekent beloipt CXXIII pinte wijns, elke pinte Is witten tuun. Ende noch LII pinten malevizeie, elke pint I cromstairt, facit tsamen

XIX £ XVI s. VII d. I mite

Item den commenduer gegeven als gewoenlic is totten IIII hoichtiden van den jair telken I stoop wijns, den coster I menglen telken, ende den ondercoster I pint, maict XIIII menglen, tmengel II cromstairt, facit

III £ VI s. IIII d. I mite

Somma

XLII £ XI s. VIII d. I mite

40v

   

III. Somma sommarum van alrehande uutgeven beloipt

IIIcXX £ XIII s. X d.

    41    

   

Dit sijn dieghene die de kercmeesters gerekent hebben in horen ontfange, ende is afterstal van een deel jaren. Ende want sijs niet ontfaen en hebben, so rekenen si die weder als uutgeven, dair tleste jair van desen afterstal of versceen int jair XXVIII, omdat die renten van dien jair mede gerekent sijn heel ontfaen

 

Eeest afterstal dat van langen jaren verout is ende altoes mede inder groter sommen gherekent wort ontfaen

 

Item Jacob Palinc

XVII s. IIII d. I mite

Item jonfrou Lijsbet Claes dochter

X s.

Item Bertelmees Claes z.

VI s.

Item Gerijt van Werve

XVI s. X d. I mite

Item Heinric Camerlinc van II jaren

IIII £

Item Heinric Dirx z.

X s. VIII d. II miten

Item Wouter Aelbrechts z. weedwij

IIII s.

Item Airnt Claes z. de vleyschouwer

XXI s. IIII d.

Item Vriesencoop

V £ IIII s. V d. I mite

Item Heerman restat

XXVII s. VII d. I mite

Item Jan van der Goude restat

XVI s.

Item Dirc die Bruun I raemstede is sculdich van IIII jaren dair tleste of versceen anno XXIIII

X s.

Item Jan Willem Aernt Bruuns z. restat van II jaren

III £ VIII s.

Somma

XIX £ XII s. IIII d.

41v

   

Afterstal van veel jaren, dair tleste of verscheen anno XXVIII

 

Eerst Goeswijn Claes z. van III uterdiken

XX s.

Item Pieter Golen z. van II uterdyken

XX s.

Item Willem Bort van III jaren van II uterdiken, tsjairs VI s. VIII d., facit

XX s.

Item Pieter Butewech Gherijts z. erfnamen ende Foytgen Jacobs z. van VI jaren

III £ XVI s.

Item Pieter Butewech Gerijts z. ende Gerijt die de Bruun Dirx z. erfnamen van IIII jaren

III £ IIII s.

Item Gherijt Mees z. tHasertswoude van V jaren

VI £ XIII s. IIII d.

Item Pieter Hugen weedwien erfnamen

X s.

Item Jan Willem tOestgeest van II jaren

III £ VI s. VIII d.

Item Dirc Grieten z. tHasertswoude van VI jaren

VI £

Item Pieter Poes van Ghelmers besprec van V jaren

V £

Item Aelbrecht grote Wouters z. tStompic

XIII s. IIII d.

Item Dirc Willems z. van Poelgeest van IIII jaren

XII £ VI s. VIII d.

Lantrenten

 

Item Dirc Danels z. van II jaren

XI £

Item Claes Florijs z.

IX £ VI s. VIII d.

Somma

LXIIII £ XVI s. VIII d.

    42    

   

Item Willem van Elstgheest

VII £

Item Heinric van Leyden van II jaren

VI £ V s. IIII d.

Item Airnt Claes z. van den selven lande anno XXVIII

VII £

Item Claes Dirc Stiengens z. van vier jaren

XIX £ II s.

Item Dirc Wouters z. tStompic van II jaren

XVIII s.

Item Mouwerijn Willems z.

IIII £ X s.

Renten up huyse

 

Item Michiel Heynen z. huus van IIII jaren

IIII £

Item Ysebrant Strevelants huus van als

IIII £ X s. VIII d.

Item Jan Clemments z. huus van III jaren

XXIIII s.

Item Willem Gherijt Ghenen z.

V s. IIII d.

Item heer Wouter Diken z.

XXI s. IIII d.

Item Vranc Poes z. huustgen int steech van VI jaren

IIII £

Item Marc Jans z. huus van III jaren

III s. IIII d.

Item Pieter Otten z. huus

X s. IIII d.

Item Pieter Butewech Dirx z. van IX jaren

IX £ X s.

Somma

LXX £ IIII d.

42v

   

Item Louweris Jacobs z.

VI d.

Item Bette Kroox

II s.

Item Pieter Buyse

VI d.

Item Jacob Willems z. Dirc de Hanen zwager

XX s.

Item Heinric Paidzen z.

XX s.

Item Pieter Sibouts huus van III jaren

X s. VIII d.

Item Jacob Willem Pieters z. huus

II d.

Item Jan Martijns z. van IIII jaren

III £ XVIII s. VIII d.

Item Dirc Claes z. van IIII jaren

V £ I s. IX d. I mite

Item Gherijt Louwen z.

IIII d.

Item Heinric Vrerix z. van der Sterre van II jaren

XX s.

Item Ysebrant Hoflants z. van III huyse

III £

Item Pieter dOlislager van III jaren

XX s.

Item Dirc Ghijsbrechts z. uptie Maern

XL s. II d.

Item Eylairt Goverts z.

XXVI s. VIII d.

Item Ermgairt Huge Hugen z.

IIII s. VIII d.

Item Pieter Florijs z.

VIII s.

Item Ysebrant Hoflants z.

IIII s.

Item Herman Boelinc

XXVIII s.

Item Pieter Robbrechts z.

XL s.

Item Simon Pieters z.

X s. VIII d.

Item Simon Duven z. huus

IIII s. VIII d.

Item Heinric Stoyt van IIII jaren

XVII s. IX d. I mite

Somma

XXV £ XIX s. II d. II miten

    43    

   

Item Cornelis die Clerc

XIII s. IIII d.

Item heer Jacob van Risoirde van III jaren

III s. IIII d.

Item Jonefy in die Diefsteech

VI s. VIII d.

Item Robbrecht Ghijsbrechts z.

XXVI s. VIII d.

Item heer Jan Willems z. huus

XXVI s.

Item Boudijn van Zwieten, Wouter Hermans z. van IIII jaren

XL s.

Item Dirc Grieten z. uptie Middelste graft

XX s.

Item Gherijt Heinrix z.

IIII s. IIII d.

Item Heinric Zael de stoeldrayer

XXVI s. VIII d.

Item Aelwijn Jans z.

V s. IIII d.

Item heer Jan die Vriesen huus

X s.

Item Willem Gherijts z. uptie Maern

XII s.

Item Ghise Jan Simons z.z. restat

XXXIIII s. VIII d.

Item Sasbout

XX s.

Item Haestgen Jan van Kamens

LIII s. IIII d.

Item Bairtrait Willem Heermans

XII £

Item Pieter Butewech van raemsteden van VI jaren

XI £ XIIII s.

Item die selve van V raemsteden van outs anno XX, XXI, XXII, tsjairs LIII s., facit

VII £ XIX s.

Item Wermbout Florijs z.

VI s. VIII d.

Item Lammijn Clutinx huus

VI s.

Item Margriet Florijs dochter

VI s. VIII d.

Item Wouter Jacobs z.

VI s. s d.

Item Reyner Tillemans z.

IIII s.

Item Willem Coeps huus

VII s. IIII d.

Somma

XLVIII £ XII s. s d.

43v

   

Item Gherijt Pieters z. ende Katrijn sijn suster

X s. II d. II miten

Item Hoflant Jans z.

XII s. II d. II miten

Item Tillemans kinder

III £ IIII s. V d. I mite

Item Boudijn Gherijts z.

XXVI s. VIII d.

Item Jacob Pieters z. van den huys dat Foytgen Gerijts z. jegens hem cofte de anno XXVII

XXVIII s. X d.

Item die selve anno XXVI restat

XVII s. VIII d.

Item Jan van Nuus

XII s. II d.

Item Lourijs Heinrix z.

IX s.

Item Ysebrant Riken z.

VIII s. II d.

Item Willem Gherijt Scutemakers z.

VIII s. X d.

Item Zibrant Louwen z.

III s. VI d.

Item Heyn Willems z. van Alphen

VI s. VIII d.

Item Jan Gherijts z.

II s.

Item Alijt Gherijt Willems z. van III jaren

XX s.

Item Aelbrecht Heynen z.

XVII s. I d. I mite

Item Pieter Heynric Bokels z. huus

XVII s. I d. I mite

Item Willem Dirx z. van Alphen

XXVI s. III d.

Item Aelwijn Dirx z. huus

XV s. X d. I mite

Item Claes Gherijt Montfoirden z.

XXVI s.

Item Ysebrant Pieter Nanninx z. van IIII jaren

LVI s.

Item Zibrant Louwen z. van den jair XXVIII, XXVII ende XXVI restat

XXXI s. I d. I mite

Item Pieter Wouters z.

XXVI s. VIII d.

Item Joest Willems z.

XX s. IIII d. I mite

Item Heinric Danels z. van der Hair

XIX s. X d.

Somma

XXIIII £ VI s. VIII d. I mite

    44    

   

Item Florijs Philips z. huus den anno XXVI

XXVII s. I d. II miten

Item Jacob Florijs z.

XII s. II d. II miten

Item Jan van Pormer

X s.

Item Philips van Bosch

VIII s. IX d.

Item Florijs Jacobs z.

X s.

Item Dirc Louwen z. huus van II jaren

XVIII s.

Item Florijs Gherijts z. van III jaren

VI s.

Item Jan Dirx z. van Stienvoirde van VII jaren

XIIII s.

Item Airnt Ansems z.z.

II s.

Item Pieter Willems z.

II s.

Item Simon Krooc

XVII s. IX d. I mite

Item Jacob Jans z.

XIII s. II d. II miten

Item Gherijt Jacobs z.

IX s. IIIs d. I mite

Item Ysebrant Hoflants z.

XLI s. VI d.

Item Lambrecht Jans z.

XV s. IIIs d.

Item Jacob Jans z.

XV s. IIIs d.

Item Claes Pieters z.

XXII s.

Item Femeyns Buttermans

XXII s.

Item Jacob Hasen z. van II jaren

V s. IIII d.

Item meester Jan van Woerden

II s.

Item Allairt Notgers z. anno XXVII

II s. VIII d.

Item Willem Dirc Buenen z. anno XXVII

II s. VIII d.

Item Simon Dircx z. anno XXVII

II s.

Item Vranc Jacobs z. ende Jan Heinricx z.

V s. X d.

Somma

XIIII £ VI s. XIs d. II miten

44v

   

Item Dirc Hugen z. van Zoeterwoude

VII s. V d.

Item Claes Pieters z. anno XXVII

VII s.

Item Bairte Claes dochter

IIII s. X d.

Item Melis Reyners z.

IIII s. X d.

Item Herman Gherijts z.

II s. III d.

Item Dirc Walichs z. van III jaren

XX s.

Item Jan Dirx z. naist Eelmans

X s.

Item Willem Dirx z.

VIII s. VI d.

Item Beatrijs Dirc Sibrants z. huus

VIII s. VI d.

Item Jacob Willems z.

XIII s. IIII d.

Item Ysebrant Gherijt Boutemakers z.

VII s. V d.

Item Simon Claes z.

VII s. I d.

Item Dirc Hove

X s. VIII d.

Item Willem Danel Cleven z.

XIII s. VIII d.

Item Pieter Airnts z. van III jaren

IIII s.

Item Gherijt Hoven z.

IIII s.

Item Adriaen Dirx z.

II s.

Item Dirc die Priester van III jaren

XVIII s.

Item Florijs Jacobs z.

XII d.

Item Herman Willems z. kairdemaker de anno XXVII ende XXVI

II s. VIII d.

Item Gheertruut Claes Claes z.

VIII d.

Item Florijs Garbrants z.

II s.

Item Simon Jans z.

VIIs d.

Item Bartout Cupers weedwij

VIIs d.

Item Claes Allerts soen

XIII d.

Somma

VIII £ II s. II d.

    45    

   

Item Gheertruut Gherijt Jans z.

II s.

Item Jan Montscoen

II s.

Item Jan Heynen z.

II s.

Item Jan Gherijt z. van Jan Heynen z. cameren van III jaren

VIII s.

Item Dirc Jordijns z.

II s. III d.

Item Dirc Willems z.

III s.

Item Jacob Willems z. tymmerman

II s.

Item Jacob Willem Claes s.s.

II s.

Item Engbrecht Airnts z. weedwij

III s. V d.

Somma

XXVI s. VIII d.

IIII. Somma sommarum van der afterstalle beloipt

IIcLXXVII £ III s. I d. II miten

Item bleven die oude kercmeesters over I jair tafter na inhout hoirs rekenboecs dat si den personen sculdich waren die men bi namen in een cedel overleverde, ende nu binnen desen jair gerekent sijn betailt

VIcXLII £ XII s.

V. Somma per se van den recesse

VIcXLII £ XII s.

45v

   

Somma sommarum van alle den uutgeven beloipt IIImIIcLXXXIII £ VI s. I d. I mite. Ende dat ontfanc beloipt IImIIIIcXCI £ XVIII d. II miten. Dese sommen onderlinge vereffent, so is dat uutgeven meere dan dat ontfanc VIIcXCII £ IIII s. VI d. II miten, van welken afterwesen men sculdich is den personen die men hier in een cedel overlevert VIIcLXXVI £ II s. VIII d. Dus is men min sculdich dant afterwesen beloipt XVI £ I s. X d. II miten, die sijn gecomen van gewin van payment ende van gracien.

 

 

Deze rekeninge wort gedaen upter stede huys voir den gerecht, upten XXten dach in mairte anno XXIX.

 

    Bij1age 1    

   

Dit is tgoidshuus sculdich tSinte Pieters dage anno XXIX, XV quade tuynen voir I £, den Wilhelmus scilt XXXV tuynen ende alle nobele LXXV quade tuynen 

Der kerken upt Hogelant

XXX £ XVI s. VIII d.

Gherijt van Huust Tordrecht

XVII £ VII s.

Van lijfrenten

 

Item Jan Libeel L nobel, facit

IIcL £

Item Katrijn Jan Comans VI nobel, facit

XXX £

Item Katrijn Jan Hermans VI nobel, facit

XXX £

Item die baginen van wissen renten

II s. IIII d.

Item heer Jan die Vries VI nobel, facit

XXX £

Item heer Gherijt die Wit X nobel, facit

L £

Item Geertruut Dirc Heermans dochter I nobel ende XX s., facit

VI £

Item Airnt van Bairns wijf X nobel, facit

L £

Item Aicht Lijsbet meester Jacobs dochter V nobel, facit

XXV £

Item Alijt Dirx dochter I nobel, facit

V £

Item Clair Jans dochter s nobel, facit

L s.

Item Griet van Segwairde V nobel, facit

XXV £

Item Bairtrait Willem Heermans XIII nobel, facit

LXV £

Item Huge Blankairt XXX cronen, facit

LXXX £

Item Kerstijn Pieter Colijns z. dochter IX Wilhelmus scilde, facit

XXI £

Item heer Florijs Airnt z. V Wilhelmus scilde, facit

XI £ XIII s. IIII d.

Item Luutgen Lottijns z. XVIII Wilhelmus scilde, facit

XLII £

Item Wendelmoet van der Spenge II Wilhelmus scilde, facit

IIII £ XIII s. IIII d.

Somma

VIIcLXXVI £ II s. VIII d.

    1428    

 

Transcriptie

Ed van der Vlist

Publicatie

Pieterskerk 1398 - 1428

 

Erfgoed Leiden

en omstreken


 
Transcriptie: Ed van der Vlist 

 

pkr kleur
Archief Kerken

inv. nr. 323

    1    

   

Dit is dat Jan Dirx Coenen z., Aelwijn Baernts z., Aelwijn Dirx z. ende Florijs Claes z. alse goidshuysmeesters van Sinte Pieters kerc te Leiden ontfangen hebben van Sinte Pieters goede, afterstall ende verval, jaerlixe renten ende anders van allen goeden also hiernae gescreven staet zeder dat hem die kercmeesterschip bevolen wort, dat was op Sinte Pieters avont in den lenten anno XIIIIc XXVII, die dat bewaert hebben tot Sinte Pieters dage toe in den lenten anno XIIIIc XXVIII, dats een termijn van enen heelen jaer, ende alle renten, goede ende afterstalle heel gerekent in horen ontfange daer die dage of geleden sijn. Ende wes men den kercmeesters daerof niet betailt en heeft, dat rekenen si hierna weder in horen uutgeven, in paymente enen Bourgonscer Phillips scilt voir XXX tunen ende XV dier tunen voir I £, ende alle paymente daer na. 

Eerst ontfaen ende die oude kercmeesters overleverden an afterstallige renten na inhout des lesten rekenboex

IIcLV £ XIIII s. VIIIs d. I mite

I. Somma per se

IIcLV £ XIIII s. VIIIs d. I mite

1v

   

Ontfaen van ouden renten up landt

 

Item Goeswijn Claes z. van een uterdijc bi den Sijlpoorthuys

X s.

Item die selve noch een uterdijc

V s.

Item die selve noch een uterdijc

V s.

Item Pieter Goolen z. van een uterdijc

X s.

Item die selve van I uterdijc die Claes Jans Vos z. was

X s.

Item Willem Bort van II uterdiken die Claes Jans Vos z. waren, van elken uterdijc V groit, facit

VI s. VIII d.

Item Pieter Butewech Gherijts z. erfnamen, Foytgen Jacobs z. ende Huge Claes z. tymmerman dat optie Venne staet ende ghift Huge voirs. half ende dander elx I verendel

XXV s. IIII d.

Item Pieter Butewech Gherijts z. ende Gherijt die Bruun Dirx z. erfnamen van horen lande bi den Zijlpoorthuys

XVI s.

Item Pieter Hugen weedwij dat opt Bregweer staet tSoeterwoude

X s.

Item Jan Willem tOestgeest van dat Jan van den Werve besprac

XXXIII s. IIII d.

Item Gherijt Mees z. tHasertswoude dat Butterman daerop besprac op I stuc lands

XXVI s. VIII d.

Item Dirc Grieten z. lant tHasertswoude dat Butterman daerop besprac

XX s.

Item Pieter Poes van Ghelmers besprec op een acker lands tHasertswoude

XX s.

Item Aelbrecht grote Wouters z. tStompic ende Buttermans wijf besprac up I stuc lands

XIII s. IIII d.

Somma

X £ XI s. IIII d.

    2    

   

Item Dirc Willems z. van Poelgeest heeft angenomen in ewigen pacht jegens Sinte Pieter X hont lands gelegen in den ambocht van Koudekerc ende Jutte Herman Bruuns z. den goidshuys besprac den hoop vrijs gelts om I Vrancrixe scilt sjaers, te betalen alle jaer tot Onser Vrouwen Lichtmisse, facit

III £ XVI d.

Item Willem Symon Ghiben z. van X hont lands te Voerscoten

XXIX s.

Lantrenten

 

Item Vranc die Vleyschouwer heeft angenomen te poortrecht mit Sibrant Louwen z. II hont XL roeden ende VIII voeten lands, die roede om IIII d. payments tsjaers. Hierof ghift Vranc die twiedeel ende Sibrant voirs. I derdendel, facit

IIII £

Item Ghijs Thory van dat gheertgen lands dat Jacob Palinc angenomen hadde jegens Sinte Pieter ende hout LII roeden s voet, elke roede om IIII d. sjaers te poertrecht, facit

XVII s. IIII d. I mite

Item Willem Martijns z. van enen camp lands te poortrecht ende hout IIs hont ende XXXII roeden, die roede om IIII d. payments sjaers, facit

IIII £ XIIII s.

Item noch Willem Martijns z. I stuc lands daeran ende hout III hont XIX roeden ende X voet, die roede om IIII d. payments tsjaers. Des is die helft van den renten gelost, soe blijfs

LIII s. III d. II miten

Item Dirc Danels z. heeft gebruuct II morgen lands ende LXIIII roeden om

V £ X s.

Somma

XXII £ V s.

2v

   

Item Claes Florijs z. heeft gebruuct Is morgen lands ende is gehieten die Does, daer tweederdeel of toebehoert Pieter Butewech Gherijts z. erfnamen, om IIs croon, den croon XXXVIII tunen gerekent, facit

VIII £ XVII s. IIII d.

Item Willem van Elstgeest bruuct XIIII hont lands die half den Heiligen Geest toebehoren den hoop om V cronen sjaers I quartier, durende V jaer ende inginc anno XXV. Dit behoert half den Heiligen Geest toe, beloept Sinte Pieters deel IIs croon s quartier, ende hij sel maken alle outwerc op sinen cost ende alle morgengelt selve betalen tot XII d. toe van der morgen, facit

VI £ XIII s.

Item Heinric van Leiden heeft gebruuct tverendel van den lande in Levendail daer Claes Dirx z. kinder die driedeel of toebehoren ende ghift van Sinte Pieters deel III Wilhelmus scilde, facit den scilt XXXIII tunen gerekent

VI £ XII s.

Item Claes Dirc Stiengens z. opten Groenendijc IIs morgen lants, die morgen om XXVI s., een Dordr. gulden gerekent voir I £, maect III Dordr. gulden I quartier, facit

V £ VIII s. IIII d.

Item Dirc Wouters z. tStompic bruuct I morgen lands die Machtelt Jacob Jans soens weedwij besprac om

IX s.

Somma

XXVII £ XIX s. VIII d.

    3    

   

Item Mouwerijn Willems z. bruuct Is morgen lands die Aleyse die bagijn den goidshuys besprac, die morgen om III £, facit

IIII £ X s.

Item Aernt Danels z. brukede over een jaer vijf hont lants die Aleyse den goidshuys besprac. Ende dat is vercoft als men hierna bewisen sel

 

Somma

IIII £ X s.

II. Sommarum van renten op landt ende van lanthuer beloept tesamen

LXV £ VI s.

3v

   

Dit sijn hofstederenten binnen der ouder vriheit van Leiden

 

Item Simon Ysbrants z. van den huyse dat Jacob Brouwers was

IIII s.

Item Michiel Heynen z. opten hoec

XX s.

Item Ysbrant Strevelants huys op Rapenburch dat die susteren van Sinte Marie Magdalenen daerop bewijsden

XX s.

Item tselve huus mit II pantbrieven

VI s. VIII d.

Item Jan Clemments z. huys in die Rijnsteech

VIII s.

Item Willem Gherijt Ghenen z. in Jan Jans z. steech

V s. IIII d.

Item die Heilige Geest van Lijsbet Herman Willems z. testament

V s.

Item die selve dat Dammes Segers z. besprac

XX s.

Item die selve dat Wouter van der Brug besprac

XXVI s. VIII d.

Item die selve van Berwouts testament

VIII s.

Item heer Wouter Dijken z. huys dat Wermbout Jans z. was

VIII s.

Item die selve van een huystgen int steech dat Florijs Boscoeps was

XIII s. IIII d.

Item van een huysgen after Vranc Poes z. dat Vrancken was
Dit was bewijst meester Huge Vrancken cappelrie, mer wantet niet genoech en is, so comtet mit voerwaerden weder ant goidshuys ende tgoidshuus selre ander renten voer wisen

XIII s. IIII d.

Somma

VII £ XVIII s. IIII d.

    4    

   

Dese hierna gescreven gelden totten renten die op Alijt Mathijs huus plagen te staen

 

Item Coman Jans huys opten hoec

III s. IIII d.

Item Gherijt Hugen z. weedwi

V s. IIII d.

Item Coman Reyner

VI s. VIII d.

Item Coman Aelbrechts huys

XVI d.

Item Mouwerijn Claes z.

XV d.

Item Coman Claes van Noortich

VII s.

Item Claes Dirx z. huys daernaest

III s. I d.

Item Marc Jans z. huys

XVI d.

Weder om

 

Item Mouwerijn Claes z. huys

XIII s. IIII d.

Item Jan van Leidens huys

XIII s. IIII d.

Item Gherijt die Breden huys dat Claes Crullegen was

LIII s. IIII d.

Item noch dat selve huys
Dese XIII s. IIII d. zijn voirtan bewijst meester Huge Vranken cappelrie

XIII s. IIII d.

Item die stede van Leiden van den huyse dat meester Rutgers was

XVII s. IIII d.

Item noch die stede van Leiden II cronen van meye anno XXVII die van Aechte Pieter Hugen quamen ende staen ter losseninge, facit

V £ XVI d.

Item op Pieter Otten z. huys

X s. IIII d.

Item Pieter Butewech Dirx z. van den huyse dat Dirx van Noirde was

XIII d. I mite

Item die selve een huys int stege

XX s.

Somma

XIII £ XII s. IX d. I mite

4v

   

Item Danel die Sniders huys dat Heyn Thorij was

X s.

Item Florijs Gherijts z. weedwien huys

XX s.

Item Griete van Nuus

XXI d. I mite

Item Lourijs Jacobs z. huys in Bronsgens steech

VI d.

Item Bette Croox I huys dat Lourijs Jacobs z. was

VI d.

Item Pieter Buysen huystgen in die selve steech

VI d.

Item Erkenraet Jan Stoeps van den huyse dat Allert Spoormakers was

XVI d.

Item Dirc Sloterdijcs huys

XVI d.

Item Jacob Willems z. Dirc die Hanen swager

VI s. VIII d.

Item die selve van den selven huyse

XIII s. IIII d.

Item Heinric Paedzen z. huusgen in Gherijt Lams stege

XX s.

Item Claes Horsts huus in den boomgaert dat van Alijt Jacob Dirc Roelofs z. wijf quam

X s.

Item Jacob Willem Pieters z. huys dat Jan Cliets was

II d.

Item Pieter Sibouts huys

III s. VI d. II miten

Item Jan Evers z. huys dat Pieter Aechten z. weedwij toebehoerde

II s. VIII d.

Item Jan Martijns z. huys mitten houde

XIX s. VIII d.

Item Dirc Claes z. huys dat Ghijs Bedrongens was, daerop staet III £ XVIII s. IIII d. Hiertoe gelt dat selve huus

XXVI s. V d. I mite

Somma

VI £ XVIII s. V d. I mite

    5    

   

Item Claes Willems z. erfnamen gelder toe van een huys int steghe

XV s.

Item Dirc Claes z. gelter toe van een huystgen dat int steech staet ende Coman Gherijts was

X s.

Item Pieter Jacobs z. van Alphen gelter toe van een huys dat Wermbout Smits was sjaers

XXVI s. VIII d.

Item Pouwels Heinrix z. van den huyse dat Pieter Aechten z. was

XVI s.

Item Gherijt Louwen z. heeft den molenwerf angenomen ende daer stait op mitten erven die daertoe behoren XXXV s. VI d. II miten. Hiertoe gelt Gherijt Louwen z.

IIII d.

Item Gijsbrecht Gijsbrechts z. gelter toe

IIII d.

Item Pieter Jacobs z. gelter toe

XXXV s. VI d. II miten

Item Pieter van Busch gelter toe

IIII d.

Item Simon van Vliet gelter toe

IIII d.

Dus heeftet goidshuys XVI d. sjaers meer dan tplach te hebben. Ende tot wat tiden die molenwerf mitten huyse verandert wort mit coep of mit besterfte, so sel ment vervoerhueren mit X s. comans payments, behoudelic Sinte Pieter van den anderen erven voirnoemt sijn voirhuer mit half den renten

 

Item Mouwerijn Hermans z. van den huyse dat Claes Stienhouwers was

XXVI s. VIII d.

Somma

VI £ XI s. II d. II miten

5v

   

Item meester Jan die Bogemakers huus dat Wouter Duvinx was

V s.

Item Heinric Vrerix z. van der Sterre

X s.

Item op een erve ende III huysen an malcander die Ysbrant Hoflants z. toebehoren ende verscinen tot Midvasten die Claer Goeswijns bewijsde

XL s.

Item Pieter dOlislager van I erve bi Luutgens molen in den uterdijc ende Elsbien Florijs Kermers besprac

VI s. VIII d.

Item Ysbrant Hoflants z. II huyse optie oude vest opten hoec van Crauwels steech ende van Alijt Jacob Dirc Rolofs z. wijf gecomen is

XX s.

Weder om ant Stienscuer

 

Item Dirc Gijsbrechts z. huus dat Pieter Aechten z. was

II s.

Item noch opt selve huys dat van Nelle Adriaens quam ende verscinen tot meye

XL s.

Item op Aernt die Rieghen huys

II s. VIII d.

Item Dirc Gherijt Montfoirden z. huys

II s. VI d.

Item Dirc Hillen z. huus

XXII d. II miten

Item op Eylaert Goverts z. huys

XXVI s. VIII d.

Item Fyen boomgaert van der Haer dat Ermgaert Huge Hugen z. gaf

IIII s. VIII d.

Somma

VIII £ II d. II miten

    6    

   

Item Katrijn Aernt Jacobs z. van den erve dat Machtelt Dirc Vrancken z. was bi der Stienscuer

III s. VIII d.

Item Jan van der Lanen huys

XXII d. II miten

Item Aelwijn Dirc Nuweveens z. van den huys daer hi in woent

IIII s.

Item Claes Vrancken z. van den huyse dat Simon Storrinx was

VI s.

Item Pieter Florijs z. huus

VIII s.

Item Ysbrant Hoflants z. huys

IIII s.

Item Herman Boelinx huys

XXVIII s.

Item Matheeus Jacobs z. huys

IIII s. IIII d.

Item Vranc van Rotterdam van den huyse dat meester Dirc Kammakers was

VIII s. IIII d.

Item Dirc Pieters z. huys dat Aerntgen Brouwers was

VIII s.

Item op Pieter Robbrechts z. huys
Dit sel men vervoerhueren alst in coop of in besterften comt mit half den renten, daer is I scepenbrief of

XL s.

Weder om optie Volresgraft

 

Item Aelwijn Dirc Nuweveens z. huusgen uptie Volresgraft

VI s. VIII d.

Item die selve van den aftereynde dat Heinric Gijsbrecht Bertelmees z. was

II s.

Item Simon Pieters z. van Alphen van den vooreynde dat Heinrix voirs. was

IIII s.

Somma

VI £ VIII s. X d. II miten

6v

   

Item noch Simon Pieters z. van den huyse daer hij in woent

VI s. VIII d.

Item Huge Martijns z. van den huyse dat Huge Screvels was

XII d.

Item Pieter Boudijns z. huys

XII d.

Item Gherijt Didden z. weedwien huys

IIII s. VIII d.

Item Simon Duven z. huus

IIII s. VIII d.

Item Jacob Bosschen huus

VIII s. VIII d.

Item Heinric Stoyts huus

IIII s. V d. I mite

Item Godeken Vleyschouwers huys

XL s.

Item Herman van Akens huus

XXVI s. VIII d.

Item op Willem Pieters z. huus die scoemaker

XIII s. IIII d.

Item Kerstants Claes z. huys

VI s. VIII d.

Item Jan Wit Bertelmees z. huys

XIII s. IIII d.

Item meester Collaerts huys ant kerchorf

X s.

Item heer Jacobs huys van Risoerde

XIII d. I mite

Item Jonefyen huys in die Diefsteech

VI s. VIII d.

Item op Jan Martijns z. huys

VI s. VIII d.

Item Gherijt die costers huus int steech

VI s. VIII d.

Item Ghijsgen Pouwels z. huys

XXVI s. VIII d.

Item Simon Juden huus alrenaest heer Claes van Lis

XL s.

Item heer Jan Willems z. huys daer hi in woende

XXVI s.

Item Pieter Jacobs huys optie graft dat Jan Aernts was

XVI d.

Somma

XII £ XVI s. II d. II miten

    7    

   

Item Boudijn van Swieten ende Wouter Hermans z. van den cameren die Willem Fillips z. waren

X s.

Upt Hogelant

 

Item Heinric Wiggers z. optie Hoygraft

XX s.

Item Pieter Mees z. huys optie Hoygraft

XX s.

Item Dirc Gherijts z. huys optie Middelstegraft

XX s.

Item die baginen uptie Hogelants Kercgraft

X s.

Item Katrijn Florijs Coenen z. huus uptie Kercgraft

XV s.

Item Gherijt Heinrix z. huys dat Femeyns Glasemakers was

IIII s. IIII d.

Item Henric Zalen huys die stoeldraeyer

XXVI s. VIII d.

Item Aelwijn Jans z. huus in Coppijn Hiex steech

V s. IIII d.

In Maerndorp

 

Item heer Jan die Vriesen huus in den Camp

X s.

Item Willem Gherijts z. huus optie Maern

XII s.

Item Ghijs Jan Simons z. huus optie Maern

XL s.

Item Sasbout van den huyse dat Heyn van Tienens was

XX s.

Item Haesgen Jan van Kamens huys dat die susteren van Sinte Marie Magdalenen daerop bewijsden s Engelsche nobel, facit voir I croon gerekent

L s. VIII d.

Somma

XIII £ IIII s.

7v

   

Item die Duusche heren van Kerstant Heinrix z. besprec

II s. VIII d.

Item die selve van jonfrou Meynen besprec

II s. VIII d.

Item Baertraet Willem Heermans weedwij van Jacob Dirx z. ende Alijt Gijsbrecht Bertelmees z. dochter sijns wijfs besprec ter tijt toe dattet bewijst is

III £

Item van den selven besprec waren noch sculdich te bewisen Herman Mouwerijns z. ende Jacob die Monic III £ sjaers. Dat is gedadinct bi consent van den gerecht om XXX s. sjaers die si bewijst hebben ende voer in den renten gescreven sijn, als X s. sjaers op Claes Horsts huys in den boomgaert ende XX s. sjaers up Ysbrant Hoflants z. II huyse uptie oude vest upten hoec van Crauwels steech. Ende daertoe is hem qwijtgescouden alle afterstallige renten die si hierof sculdich waren als men hierna bewisen sel in den uutgeven, dat is van II jaeren VI £

 

Somma

III £ V s. IIII d.

III. Sommarum van ouden renten binnen der ouder vriheit van Leyden beloipt tsamen

LXXVIII £ XV s. V d. I mite

    8    

   

Dit sijn die renten op raemsteden die tgoidshuus heeft

 

Item Huge van der Hant I raem

X s.

Item Pieter Butewech I raem

XVI s.

Item Pieter Butewech noch I raem

XVI s.

Item noch Pieter Butewech I raem

VII s.

Dit sijn die renten op hofsteden optie hoeve binnen der nyewer vriheit ende beginnen op Levendailsgraft

 

Item Wermbout Florijs Hobben z.z.

VI s. VIII d.

Item Lammijn Clutinx huys

VI s.

Item Pieter Jacobs z. huys

XII d.

Item Willem van der Gouden huus dat Huge Dams was

VII s. VIII d. II miten

Item Jan van Thienens huys

IX s. IIII d.

Item Jan van Veens huys

IX s. IIII d.

Item die selve van een erfgen

VIII s.

Item Ghise Dierts z. huys

X s.

Item Gherijt Boudijns z. huys

X s.

Item Margriet Florijs dochter ende Allert Claes z. plach te geven

VI s. VIII d.

Item Aelbrecht Aelbrechts z. van den huyse dat Florijs Hobben z. weedwi was

XII s. II d.

Item die selve van I erve dat Florijs weedwien was

V s. IIII d.

Somma

VII £ I s. II d. II miten

8v

   

Item Gherijt Meynerts z. weedwij

XII s. I d.

Item Wouter Jacobs z. opt Hogewoert dat Engbrecht Willems z. plach te geven

VI s. s d.

Item Coen Jacobs z. huus die men Lepelaer hiet

VI s. s d.

Item Pieter Jacobs z. van den huyse dat Jacob Coenraets z. was

II s.

Dit sijn renten tuschen der Molengraft ende die nuwe Volresgraft

 

Item Reyner Tielmans z. huys opten hoec

IIII s.

Item Willem Coep van den huyse dat Kerstgen Pieter Bonnen zoens was

VII s. IIII d.

Item Jacob Gherijts z. huus

VIII s.

Item Claes Gherijts z. huys

X s. II d. II miten

Item Gherijt Pieters z. ende Katrijn sijn susters huus

X s. II d. II miten

Item Jan Colfs huus

XII s. II d. II miten

Item Gherijt Jacob van sinen erven

XLIII s. VI d. II miten

Item Jan van Rijn I erve dat Simon Reyners z. was

X s.

Item Simon Reyners z. huus

X s.

Item die selve van den huyse daer hi in woende

XXIII s. IIII d.

Item Tillemans kinder huys

XXIIII s. V d. I mite

Item die selve van horen huyse

XXVI s. VIII d.

Item noch die selve van horen huyse

XIII s. IIII d.

Somma

XI £ IX s. VI d.

    9    

   

Item Boudijn Gherijts z. huus

XXVI s. VIII d.

Item Aernt Jans z. huus

XXIII s. IIII d.

Item noch Aernt Jans z. van den huyse dat Pieter Jacobs z. was

XVI s. VIII d.

Item Gheertruut Willems Vos huys

XXVI s. VIII d.

Item Foytgen Gherijts z. van den huyse dat Jacob Pieters z. was

XXVIII s. X d.

Item Gherijt Hoichstraets huys

XVII s. IX d. I mite

Item Jan Claes Heinrix z. huys

XVII s. IX d. I mite

Item Gherijt Jacobs huys after optie graft

XLIIII s.

Item Jan van Nuus

XII s. II d.

Item Gherijt Aernts z. II erven

XXXII s. IX d. I mite

Item Louwerijs Heinrix z. huys

IX s.

Item Ysbrant Riken z. huys

VIII s. II d.

Item Willem Gherijt Scutemakers z.

VIII s. X d.

Item Zybrant Louwen z. huys int steech

XXI d.

Item Willem Beyer van sinen huyse

II s. VI d.

Item die selve van sinen huyse daeran

XXI d.

Item Heyn Willems z. kinder van Alphen

VI s. VIII d.

Item Kerstijn Aelbrechts dochter

VI s. VIII d.

Item Jacob Gherijts z. die volre van sinen huyse daeran

VI s. VIII d.

Item Katrijn Gherijt Jacobs ende Jan Gherijts z. huys

II s.

Somma

XV £ VIII d.

9v

   

Dit sijn die renten tuschen der nuwer Hoeflaen ende der Volresgraft

 

Item Heyl Gherijt Willems z. ende Huge van der Hant I erve

XIX s. XI d. I mite

Item Simon Croeck

XII s. IX d. I mite

Item Jacob Jans z. van den huyse dat Simon Duven z. was

XIII s. II d. II miten

Item Gherijt Jacobs z. van den huyse dat Wermbout Florijs z. was

IX s. IIIs d. I mite

Item Ysbrant Hoflants z. I erve

XV s. XI d.

Item die selve

XVIII s. VII d.

Item die selve noch I erve

VII s.

Item Lambrecht Jans z.

XV s. IIIs d.

Item Jacob Jans z.

XV s. IIIs d.

Item Katrijn Dirc Jans z. dochter

XIII s. IIII d.

Item Alijt Gherijt Willems z. van der camer die Gherijt Aernts z. was

VI s. VIII d.

Item Pieter Heinric Boekels z.

XVII s. I d. I mite

Item Aelbrecht Heynen z. huys

XVII s. I d. I mite

Item Aernt Ansems z. I camer die Ghijsbrecht Dierts z. was

II s.

Item Pieter Willems soen een van Bertelmees Claes z. cameren

II s.

Item Florijs Gherijts z. een van Bertelmees kameren

II s.

Item Jan Dirx z. camer van Stienvoorde

II s.

Somma

IX £ IX s. VIs d. I mite

    10    

   

Item Willem Dirx z. van den renten die Gherijt Willems z. die brouwer plach te geven

XXVI s. III d.

Item Aelwijn Dirx z. van den selven renten

XV s. X d. I mite

Item Pieter Danels z. huys van der Haer

XVIII s. VIII d.

Item Claes Gherijt Montfoirden z. huys

XXVI s.

Item Willem Stoeps huys

XXVI s.

Item noch Willem Stoep I erve

XII s.

Item Willem I erve mit een steech dat Pieter Wouters z. was

VI s.

Item Ysbrant Gherijt Vos z.

VIII s.

Item Ysbrant Pieter Nanninx z. huys

XIIII s.

Item Jan Boudijns z. huys

X s.

Item Willem Martijns z. van den huyse dat Florijs Aernts z. was after

X s. II d. II miten

Item Sibrant Louwen z. van den selven huse voer

X s. II d. II miten

Item Willem Martijns z. I erve

XXII s. VIII d.

Item die selve I erve

XXII s. XI d.

Item Pieter Wouters z. I erve

XXVI s. VIII d.

Item Lambrecht Merinc I erve

XXII s. IX d. I mite

Item Pieter Andries z. I erve

XXII s. IX d. I mite

Item Ysbrant Vos I erve mit een steghe

XX s.

Somma

XVI £ XII d. I mite

10v

   

Item Ysbrant Gherijt Vos z. I erve

XIX s. X d.

Item Joest Willems z. I erve

XX s. IIII d. I mite

Item Heinric Danels z. huus van der Haer

XIX s. X d.

Item Florijs Phillips z. van den huyse dat Willem Stiens was

XXII s. VII d. II miten

Item Fye Jacob Jans z. weedwi I erve

X s.

Item Gijsbrecht Dammes z. huys

VIII s.

Item Florijs Phillips z. I erve optie graft

IIII s. VI d.

Item Katrijn Jan Pouwels z. dochter

V s.

Item Jutte Wiggers dochter huys

V s.

Item Jacob Florijs z. van den huyse dat Aem Claes z. was

XII s. II d. II miten

Item Aernt Wiggers z. huus

X s.

Item Jan van Pormer

X s.

Item Herman Hermans z. van den selven huyse

X s.

Item op Phillips huys van Bosch

VIII s. IX d.

Item Aernt Jans z. huys die maetselaer

VII s.

Item Haestgen Coenraets dochter huys

XXI d.

Item Florijs Jacobs z. huus

X s.

Item Dirc Louwen z. I erve dat van Vranc Pieters z. erve gesplit is

IX s.

Item meester Jan van Woerden van den huyse dat Willem Paedsen was

II s.

Somma

IX £ XV s. X d. II miten

    11    

   

Item Vranc Goverts z. upten hoec

II s. VIII d.

Item Allairt Notghers z. huus dairan

II s. VIII d.

Item Simon Dirx z. huusgen

II s.

Item Willem Dirc Buenen z. huusgen

II s. VIII d.

Item Vranc Jacobs z. huusgen

II s.

Item Wouter Aelbrechts z. weedwij

V s. X d.

Item Dirc Hugen z. huys van Soeterwoude

VII s. V d.

Item Claes Pieters z. I erve

VII s.

Item Jacob Jans z. huys

V s. VI d.

Item Margriet Dirc Aernts z. dochter

IIII s. X d.

Item Baerte Claes dochter I erve

IIII s. X d.

Item Melis Reyners z. van den huse dat Matheeus Jacobs z. dochter was

IIII s. X d.

Item Hoflant Jans z.

IIII s. X d.

Item die selve van den huyse dat Simon Rutgers z. was

VII s.

Item Ermgaert Jan Vrancken z.

II s. VI d.

Item Jacob Hasen z. van Hasertswoude

II s. VIII d.

Item Machtelt Huge Andries z. weedwi heeft der kercken bewijst LXXXV groit tsjaers daermen Huge Andries memori voir doen sel. Hierof ghift Claes Pieters z. van sinen huyse XXVII gr. ende IIII s., facit

XXII s.

Item Griete Goverts huus ghift XXVIII gr., facit

XVIII s. VIII d.

Somma

V £ IX s. XI d.

11v

   

Item Clemeynse Buttermans huus van den selven

XXII s.

Dit sijn die renten tuschen der Hoeflaen ende den Vliet

 

Item Aelwijn Baernts z. van den erven die Simon Borts plagen te wesen tuschen der Molengraft ende den Vliet was sculdich IIII £ IIII s. sjairs. Hiertoe gelt Aelwijn selve

XV s.

Item Simon Jude gelter toe

XIX s.

Item Florijs Gherbrants z. gelter toe

II s.

Item Pieter Dirx z. gelter toe

XX d.

Item Simon Jans z. gelter toe

VIIs d.

Item Bairtout Cupers weedwi gelter toe

VIIs d.

Item Claes Allerts z. gelter toe

XIII d.

Item Geertruut Gherijt Jans z. gelter toe

II s.

Item Jan Reyners z. van Oudewater gelter toe

II s.

Item Jan Pieters z. gelter toe

II s.

Item Jan Montscoen gelter toe

II s.

Item Jan Gherijts z. gelter toe

II s.

Item Heyn Kaerdemaker gelter toe

II s. VI d.

Item Bertelmees Dirx z. gelter toe

III s. IIII d.

Item Dirc Jans z. gelter toe

III s. IIII d.

Item Jan Yden z. gelter toe

XX d.

Item Nelle Gherijt Cleyberchs gelter toe

II s. VI d.

Item Dirc Jordijns z. gelter toe

II s. III d.

Somma

IIII £ VII s. VII d.

    12    

   

Item Dirc Willems z. gelter toe

III s.

Item Matheeus Jacobs z. gelter toe

II s.

Item Heinric Danels z. van der Haer gelter toe

II s.

Item Jacob Willems z. tymmerman gelter toe

II s.

Item Willem Martijns z. gelter toe

II s.

Item Jacob Willem Claes z.z. gelter toe

II s.

Item Pieter Aelbrechts z. gelter toe

II s.

Item Engbrecht Aernts z. gelter toe

III s. V d.

Item Alcmade hadde drie huysen daer op stont XV s. IX d. Hiertoe gelt Pieter Butewech Willems z.

XX d.

Item noch Pieter Butewech gelter toe

IIII s. V d.

Item Michiel Jordijns z. gelter toe

II s. III d.

Item Claes Pieters z. gelter toe

II s. VI d.

Item Herman Gherijts z. gelter toe

II s. III d.

Item Herman Willems z. kaerdemaker gelter toe

XVI d.

Item Gijsbrecht Willems z. gelter toe

XVI d.

Item Huge Aelwijns z. huys dat Gherijt Walichs z. was

V s. II d. II miten

Item noch Huge Aelwijns z. van den huyse dat lestwerf Gherijt Walichs z. was dat Adriaen Pieters z. besprac

XXV s.

Item Gherijt Steffens z. wedue

X s. IIII d. II miten

Item Pieter Butewech Willems z. I erve

XXXI s. X d. I mite

Item Dirc Walichs z. I erve

VI s. VIII d.

Item Margriet Claes Jans z.

III s. V d.

Somma

V £ XVI s. VIII d. II miten

12v

   

Item Eelman van sinen erven

XI s. II d. I mite

Item Jan Dirx z. I camer naest Simon die Liemers

X s.

Item Willem Dirx z. van den huys dat Louwe Jans z. was

VIII s. VI d.

Item Beatrijs Dirc Sibrants z. I erve

VIII s. VI d.

Item Simon Gherijts z. van den erve dat Claes Aems z. was

XLIIII s.

Item Dirc Willems z.

XIII s. IIII d.

Item Jacob Willems z. ende sijn broeder I erve

XIII s. IIII d.

Item Ysbrant Gherijt Bontemakers z. I erve

VII s. V d.

Item Pieter Bal I erve

VII s. V d.

Item Dirc jonge Jacobs z. I erve

IIII s. XI d.

Item Walich Gerbrants z. van den selven erve after

IIII s. XI d.

Item Hillegont Gherijts dochter I erve

IIII s. XI d.

Item Simon Claes z. I erve

VII s. I d.

Item Dirc Hove een erve

X s. VIII d.

Item Pieter Butewech Willems z. I erve

IX s.

Item Coenraet Gherijts z. I erve

IX s.

Item Willem Danel Clenen z. I erve

XIII s. VIII d.

Item Pieter Aernts z. I erve

XVI d.

Item Jan Harmans soen van den erve dat Gherijt Clemments z. was

XVI d.

Item Kerstijn Florijs dochter I erve

XII d.

Item Florijs Jacobs z. I erve dat Bertelmees Willems z. was

XII d.

Somma

IX £ XII s. VI d. I mite

    13    

   

Item Jan Claes z. van den erve dat Florijs Gerbrants z. was

XII d.

Item Geertruut Claes Claes z. I erve

VIII d.

Item Gherijt Hoven z. I erve dat Dirx van der Laen was

IIII s.

Item Hillegont Vrancken dochter I erve

IIII d.

Item Claes Kerstants z. I erve

II s.

Item Dirc Dirx z. die priester

VI s.

Item Jan Dirx z. van der Graft

II s.

Somma

XVI s.

IIII. Sommarum van raemsteden ende hofstederenten uptie hoeve beloipt

XCV £ VIs d.

13v

   

Ontfaen van graven ende van sepultuer in der kercken

 

Item ontfaen van Jan Jans z. graf up te doen

IIII £

Item van Lijsbet Dirc Boydens z. graf

VI £

Item van Wigger Willems z. graf op te doen

IIII £

Item van heer Jan Willems z. graf op te doen

IIII £

Item van Heinric Stoyts graf op te doen

IIII £

Item van Haestgen Coenen graf op te doen

IIII £

Item van Erkenraet Claes Scutemakers graf op te doen

IIII £

Item van Claes Masts graf op te doen

IIII £

Item van Heinric van Leidens graf op te doen

IIII £

Item van Hoflant Jans z. voer I graf dat hij in die kerc gecoft heeft daer Gherijt van den Werve in gegraven is ontfaen VII Wilhelmus scilde, tstuc XXXIII tunen gherekent, facit

XV £ VIII s.

Item van Dirc Willems z. lijndrayer voer I graf dat hij jegens der kercken gecoft heeft daer Willem Langen z. in gegraven wort ontfaen III Engelsche nobel II cromstaert, facit den nobel voir LXXV tunen gerekent

XV £ IIII s.

Item ontfaen van Gijsbrecht Pieter Voets z. voir I graf dat hij jegens der kercken gecoft heeft daer Alijt Claes Aernts z. wijf in begraven is III gouden nobel ende II cromstaert, den nobel LXXV tunen gerekent, facit

XV £ IIII s.

Somma

LXXXIII £ XVI s.

    14    

   

Ontfaen van testament, van besprec ende van gracien

 

Item van Dirc Willems z. besprec I Beyers gulden, facit voir XXIII thuynen gerekent

XXX s. VIII d.

Item van Wigger Willems z. besprec III cromstaert, facit

VI s.

Item van Engebrecht Aernts z. besprec I gouden nobel, facit voir LXXV tunen gerekent

V £

Item van Jan Vrancken z. besprec II Phillips scilde, facit

IIII £

Item van Hildewaer Ghijs Tillemans z. wijf I nobel, facit

V £

Item van Fyen Jan Hugen z. besprec I Wilhelmus scilt, facit voir XXXIII tunen gerekent

XLIIII s.

Item van een landmans besprec V cromstaer, tstuc voir Is thuyn gerekent, facit

X s.

Item van Luutgert Reyners dochter besprec I Phillips scilt, facit

XL s.

Item van Willems Heermans besprec I Wilhelmus scilt, facit

XLIIII s.

Item van een out wijfgens testament IX tunen, facit

XII s.

Item van Floris Heermalens testament X tunen, facit

XIII s. IIII d.

Item van Claes Robbrechs z. wijfs testament

II s.

Item van Claes Dirx z. testament I Phillips scilt, facit

XL s.

Item besprac Jan Dirx z. die volre alle sijn goet der kercken, den gasthuys ende den Heiligen Geest. Daerof ontfaen van der kercken deel X gulden VIs cromstaert, facit

XV £ XIII s.

Somma

XLI £ XV s.

14v

   

Item van Jan Heerman ontfaen daer men Willem Heermans sijns broeders memori voir doen sel na inhout des memoriboex LXXI Phillips schilde, facit

CXLII £

Ontfaen van accidencien in der kerken

 

Item van tarwe die den Heiligen Cruys gecomen is ontfaen VII cromstaert, facit

XV s.

Item noch van tarwe ontfaen van den coster die den Heiligen Cruys geoffert wort VII lichte lewen, facit

VI s. II d. II miten

Item van Simon Pieters z. ontfaen van velle die der kercken binnen desen jaer gecomen sijn IXs croon, facit tstuc voir XXXVIII tunen gerekent

XXIIII £ XVI d.

Item van calver ontfaen die binnen desen jaer gecomen sijn der kercken XIII thuynen, facit

XVII s. IIII d.

Somma

CLXVII £ XIX s. X d. II miten

    15    

   

Ontfaen van ghiften ende van voirhueren

 

Item Jan Dirx z. van I ghift IIII cromstaert, facit

VIII s.

Item Aelbrecht Aelbrechts z. van ghift ende voirhuer VI cromstaert, facit

XII s.

Item Claes Pieters z. van ghift ende voirhuer II thuynen, facit

II s. VIII d.

Item Femeyns Buttermans van ghift ende voerhuer II tunen, facit

II s. VIII d.

Item Pieter Aelbrechts z. van gift ende voirhuer

III s.

Item Dirc Jordijns z. van ghift ende voerhuer II oude bots, facit

III s. V d. I mite

Item Gijsbrecht Willems z. van ghift ende voirhuer XII tunen, facit

XVI s.

Item Floris Gerbrants z. van gift ende voerhuer

II s.

Item Claes Allerts z. van ghift ende voirhuer

II s. III d.

Item Melis Reyners z. van ghift ende voirhuer II cromstaert, facit

IIII s.

Item jonge Dirc Willem Dirx z.z. van ghift ende voirhuer

VIII s.

Item Hillegont Gherijts z. dochter doot van voirhuer

II s. VI d.

Item Jan Claes z. van ghift ende voirhuer

II s.

Item van voirhuer van Beatrijs Dirc Sibrants z. doit

IIII s. III d.

Ontfaen van zuenen

 

Item van Danel Willem Florijs z.z. van eenre suene voir III pont was ontfaen XV tunen, facit

XX s.

Item Alijt Robbijns dochter van I zuene I pont was

 

Somma

IIII £ XIII s. IX d. I mite

15v

   

Ontfaen van was ende van spinlicht

 

Item van Pieter Jans z. ontfaen van VI pont was XXIIs cromstaert, facit

XLV s.

Item van den coster van den Hogelande van VI pont was ontfaen XXIIs cromstaert, facit

XLV s.

Item van den selven van II pont was ontfaen XI tunen, facit

XIIII s. VIII d.

Item van Pieter Jans z. van VI pont was XXIIs cromstaert, facit

XLV s.

Item van den coster van Onser Vrouwen van VII pont was ontfaen van tpont VIII lichte lewen, facit

XLIX s. IX d. I mite

Item van Pieter Danels z. ontfaen van XXI pont was ende I verendel, tpont VIII lichte lewen, facit

VII £ XI s. I d. I mite

Item van XIII pont spinlichts ontfaen van tpont IIII lichte lewen, facit

XLVI s. II d. II miten

Somma

XIX £ XVI s. IX d. I mite

    16    

   

Ontfaen van hoichtiden die men hout in der kercken

 

Item van Sinte Jorijs hoichtijt VIII thuynen, facit

X s. VIII d.

Item van Sinte Quirijns hoichtijt IIII tunen, facit

V s. IIII d.

Item van den Xm martelaers hoichtijt III cromstaert, facit

VI s.

Item van Sinte Ewouts hoichtijt XII tunen, facit

XVI s.

Item van Sinte Annen hoichtijt IIs tuun, facit

III s. IIII d.

Item die hoichtijt van Divisio Apostolorum VIII tunen, facit

X s. VIII d.

Item ontfaen van Sinte Jacobs hoichtijt VI tunen, facit

VIII s.

Item ontfaen van Sinte Lucas hoichtijt VI tunen, facit

VIII s.

Item van Sinte Crispijn ende Crispiniaens hoechtijt XII tunen, facit

XVI s.

Item die hoichtijt van Quattuor Coronatorum VI tunen, facit

VIII s.

Item van Sinte Barbaren hoichtijt VIII oude tunen, facit

XIII s. IIII d.

Item van Sinter Claes hoichtijt XII tunen, facit

XVI s.

Item van Sinte Stevens hoichtijt IIII tunen, facit

V s. IIII d.

Item van Sinte Jans hoichtijt Ewangelist IIII tunen, facit

V s. IIII d.

Item van Sinte Anthonis hoichtijt van II jaren XX tunen, facit

XXVI s. VIII d.

Item van Sinte Aechten hoichtijt IIII witte tunen, facit

V s. VII d. II miten

Somma

VIII £ IIII s. III d. II miten

16v

   

Alrehande ontfanc

 

Item ontfaen van den ouden kercmeesters alse Gherijt van Oestgeest, Jacob Gherijts z., Aelwijn Dirx ende Pieter Danels z. an gereden gelde XVI Beyers gulden, den gulden XXIII tunen gerekent

XXIIII £ X s. VIII d.

Item ontfaen van een ornament daer heer Jan Willems z. in gegraven wort XVI, des hadde die kerc weder van hem wat anders van ornament dat beter was, facit

XXI s. IIII d.

Item ontfaen van een coffer dat der kercken gegeven wort XXXIII tunen, facit

XLIIII s.

Item ontfaen van een priester die sijn eerste miss sanc voir der kerken was ende voir ander onlede I Phillips scilt, facit

XL s.

Item ontfaen van den monic die sijn eerste miss sanc voer der kercken was ende onlede I Phillips scilt, facit

XL s.

Item so dede mijn heer van Bourgongen memorien doen in der kercken tSinte Pieters, des wort der kercken gegeven om Goids wille I Phillips scilt, facit

XL s.

Item ontfaen van mijns heren aelmosinier doe men heren Jan Pyochen jarichtijt dede I Muers gulden, facit voir XIII cromstaert gerekent

XXVI s.

Item van een persoon ontfaen ende hij vant in der kercken I Beyers gulden, facit

XXX s. VIII d.

Somma

XXXVI £ XII s. VIII d.

    17    

   

Item ontfaen van Willem Smit van II stucken godelscee X tunen, facit

XIII s. IIII d.

Item van Claes Gijsbrechts z. van wat leyen XV cromstaert, facit

XXX s.

Item van Jan Boemgen van wat moertels III tunen, facit

IIII s.

Item van Baerte Willem Heermans van I stuc godelsce X tunen, facit

XIII s. IIII d.

Item van Katrijn Aernt Jacobs z. van I stuc stiens XX tunen, facit

XXVI s. VIII d.

Item van Pieter Hermans z. van Aken van I stuc stiens VIII tunen, facit

X s. VIII d.

Item van Pieter van Aken van IIc bacstiens ontfaen ende van een tobbe moertels VI tunen, facit

VIII s.

Item ontfaen van der stede hoomans van duyststien an die niewe poort gebesicht II Phillips scilde, facit

IIII £

Item noch van der stede ontfaen van een reep die ant huus te Wairde gebroken wort IIII Phillips scilde, facit

VIII £

Somma

XVII £ VI s.

17v

   

Item so is tot desen jaer gecomen uter kercken bede boven die memorien die men daeruut doet ende boven dattie hoichtiden costen te houden die tgoidshuys angenomen heeft als van Sinte Katrijn, Sinte Barbaren, XIm Maechden ende die andre als der kercken memoriboec bewijst ende boven dat binnen desen jair van beyeren gegeven is, tesamen

XCV £ VI s. VIII d.

Item uut Sinte Martijns bede ontfaen also die kercmeesters die mit pacht hebben totter kerken behoef X jair lanc, welken termijn inginc tot meye anno XIIIIcXVIII om VIII Hollans scilde tsjairs, des is der uutgecomen boven den VIII scilden die tot desen jaer daerof gegeven sijn

XXXII £

Item ontfaen binnen desen jaer uten bloken

XI £ IIII s.

Somma

CXXXVIII £ X s. VIII d.

    18    

   

Ontfaen van vercoften lijfrenten ende van vercoften lande

 

Item jonfrou Baertrait Willem Heermans weedwi heeft gecoft tot horen live ende tot Margriete Reynouts dochter XIII Engelsche nobel tsjaers, te betalen alle jaer tot Sinter Claes dage. Dairof ontfaen CXXX Engelsce nobel, voir elken nobel II cronen, facit elken croon voer XXXVIII tunen gerekent

VIcLVIII £ XIII s. IIII d.

Item vercoft den baginen after Sinte Pieters kerc bi consent van den gerecht V hont lands die den goidshuys angecomen waren van Aleysen testament die bagijn. Daerof ontfaen XVII nobel min een quartier I croon ende I Wilhelmus scilt voir den nobel, facit den croon XXXVIII tunen ende den scilt XXXIII tunen gerekent

LXXIX £ V s. VIII d.

Somma

VIIcXXXVII £ XIX s.

V. Sommarum van graven in die kerc, van testament, van ghiften ende voirhueren, van vercoften was, van alrehande ontfanc, van der kercken bede ende uten bloken ende van allen accidencien die der kerken gecomen sijn ende van den vercoften lande ende lijfrenten beloipt tesamen

XIIcLVI £ XIIII s. I d.

18v

   

Somma sommarum van allen ontfange beloipt tesamen

XVIIcLI £ X s. IX d. II miten

    19    

   

Dit is dattie kercmeesters voirs. weder uutgegeven hebben van der kercken goede binnen den jaer voernoemt ende in paymente vors.

 

Eerst van wissen renten die tgoidshuus jaerlix uutreyct

 

Item Katrijn Jan Heermans XII Ghenske nobel, den nobel betaelt mit III Beyers gulden, facit

LV £ IIII s.

Item den baginen van Alijt Heinric Tiers erve

II s. V d.

Item Katrijn Jan Pouwels z. dochter ende si cofte jegens Soete Jan Vlaminx z.

LVIII s.

Item die Heilige Geestmeesters van renten die stonden op Heinric die Pipers huys

III £ II s. VIII d.

Item die selve van Florijs heren Jacobs z. erve dat Alijt Hollanders daerop besprac

XIII s. IIII d.

Item die selve ende Aleyse die bagijn hem besprac

IIII s.

Item noch die selve ende gecoft wort jegens Zoete Jan Vlaminx z.

VII £

Item noch die selve ende gecoft wort jegens Willem Jan Willems z.z.

III £

Item die heren van Sinte Pancraes van Willem die Glaesmakers erve

II s. VIII d.

Item die commenduer van Catwic van renten die hi optie Does heeft

VIII s.

Item die commenduer tot Leiden van heren Heinric Spikers grafganc

V s. IIII d.

Somma

LXXIII £ V d.

19v

   

Item den commenduer van der cuusmisse te singen alle jaer tot Onser Vrouwen Lichtmis II Wilhelmus scilde, facit

IIII £ VIII s.

Item den dyaec ende subdyaec van der cruismisse elcs een Wilhelmus scilt, facit

IIII £ VIII s.

Item Huge die organist voir sinen dienst van desen jaer opt orgelen te speelen XV Wilhelmus scilde, facit

XXXIII £

Item den ondercoster sjaers

XII £

Lijfrenten die tgoidshuys jaerlix uutreyct, elken nobel betailt mit III Beyers gulden ende elken scilt mit XX cromstaert

 

Item Pieter Heerman tot Heiligermis X Engelsche nobel, facit

XLVI £

Item heer Jan die Vriese te meye VI Engelsche nobel, facit

XXVII £ XII s.

Item heer Jan Hamer te meye VI Engelsche nobel, facit

XXVII £ XII s.

Item heer Gherijt die Wit half te meye, half te Heiligermis X Engelsche nobel, facit

XLVI £

Item Gheertruut Dirc Heermans dochter te meye I Engelsche nobel, facit

IIII £ XII s.

Item die selve noch

XX s.

Somma

IIcVI £ XII s.

    20    

   

Item noch die selve Geertruut tSinte Lourijs dage I Engelsche nobel, facit

IIII £ XII s.

Item Lijsbet Pieter Walichs z. dochter tSinte Mathijs dage I Engelsce nobel, facit

IIII £ XII s.

Item Godelt Gherijts dochter tSinte Mathijs dage IIIs gouden Engelsche nobel, facit

XVI £ II s.

Item Aernt van Baern ende sijn wijf half te meye, half te Heiligermis XV nobel, facit

LXIX £

Item Aechte Lijsbet meester Jacobs dochter te Hairlem half Onser Vrouwen dage in die vasten ende half te Bamis X Engelsche nobel, facit

XLVI £

Item Jan Libeel ende sijn wijf half te meye, half tot Heiligermis XX Engelsce nobel, facit

XCII £

Item Diewer Pingen dochter te Hairlem half te meye, half tot Heiligermis VI Engelsce nobel, facit

XXVII £ XII s.

Item Katrijn Jan Comans tSinte Marie Magdalenen dage III Engelsche nobel, facit

XIII £ XVI s.

Item Lijsbet Pieter Walichs z. dochter ende Katrijn Jan Comans tSinte Marie Magdalenen dage Is nobel, facit

VI £ XVIII s.

Item Kerstijn Pieter Colijns z. dochter tot Bamisse III scilde, facit

VI £

Item Kerstijn voirs. ende Katrijn Jan van Scoten Pieters z. dochter Assumpcio Marie III Wilhelmus schilde, facit tstuc mit XX cromstaert betailt

VI £

Somma

IIcXCII £ XII s.

20v

   

Item Kerstijn Pieter Colijns z. dochter ende Ave hoir suster Assumpcio Marie III schilde, facit

VI £

Item Alijt Dirx dochter tot Bamis I Engelsche nobel, facit

IIII £ XII s.

Item Claer Jans dochter die bagijn tot Bamisse s Engelsche nobel, facit

XLVI s.

Item Diewer Gherijt Montfoirden z. dochter tSinte Matheeus dage VI Engelsche nobel, facit

XXVII £ XII s.

Item Griete Jacobs dochter van Segwairde tSinte Gregorius dage V Engelsche nobel, facit

XXIII £

Item jonfrou Lijsbet van Bruechuysen tSinte Odulfs dage XII gouden scilde, facit

XXIIII £

Item Aelwijn Aelwijns dochter tSinte Pieters dage IIIs scilt, facit

VII £

Item heer Florijs Aernts z. tSinte Lucas dage V scilde, facit

X £

Item jonfrou Baertrait Willem Heermans weedwij ende Margriete Reynouts dochter tSinter Niclaes dage XIII Engelsche nobel. Die sijn nu vercoft als voir in den ontfange bewijst is. Deerste renten verscinen tSinte Niclaes dage anno XXVIII

 

Somma

CIIII £ X s.

    21    

   

Item Huge Blanckert tsinen live XXX cronen sjaers, te betalen opten Heiligen Dertiendach, daer voerwaerde of sijn betailt men hem dit gelt niet ten dagen voirs. of telken dage tot Brugmarct daernaestvolgende, zo mach Huge Blanckert elx dages na Brugmarct verteren op elke II cronen enen groten sdaechs Vlaems gelts ter tijt toe dat hem sijn renten ende dachgelt betailt sijn, facit

LXXVI £

Item Luutgen Lottijns z. van Hairlem tsinen live ende tot Lijsbetten sijnre dochter live Jacob Willems z. wijf van Adrichem tSinte Ponciaens dage IX scilde, facit

XVIII £

Item noch Luutgen voirs. ende Geertruut sijn dochter Willem Florijs Baertouts z. wijf tSinte Ponciaens dage IX scilde, facit

XVIII £

Ende Luutgen voirs. sel heffer wesen van den XVIII scilden tsjaers sijn leven lanc ende na sijnre doit sijn II dochteren voirnoemt ende niement anders, want hoir mannen hebben dat also overgegeven voir scepenen van Leiden

 

Item Griete Ysbrants dochter van Buschuysen tSinte Michiels dage IIIIs scilt, facit

IX £

Item heer Pieter Burgaerts z. tSinte Mathijs dage ende Griete sijn suster tot hoirre beyder live VIII Wilhelmus schilde, tstuc XX cromstaert als voirs. is

XVI £

Item Clair Zweemen dochter ende Jacob Dirc Timans z.z. upten Xden dach in aprille tsjaers II schilde, facit

IIII £

Somma

CXLI £

21v

   

Item Wendelmoet Dirx dochter van der Spenghe ende Jan hoir dochter tharen live upten tienden dach in aprille tsjaers II schilde, facit

IIII £

Item Griete Pieters dochter ende Katrijn Pieters dochter tsjaers V scilde tSinte Jans dage Nativitas, facit

X £

Item Lijsbet Pieters dochter ende Fye Jan Nuweveens dochter tSinte Ponciaens dage IIII scilde, facit

VIII £

Item Lijsbet Pieters dochter uut Aleysen die bagijn testament een nobel tsjaers tot midmeye, facit

IIII £ XII s.

Somma

XXVI £ XII s.

I. Sommarum van sekeren renten ende van lijfrenten binnen desen jaer verscenen beloipt tesamen

VIIIcXLIIII £ VI s. V d.

    22    

   

Tymmeringe ende dier gelike

 

Item Jan van Scoten gegeven van I tafel, II scragen, II bancken optie sacristie daer die kercmeesters der kerken saken hantieren, ende van II ramen glase in te setten van der kercken hout ghemaect I Beyers gulden, facit

XXX s. VIII d.

Item van II rasteren daer die bancken of gemaect sijn VIII tunen, facit

X s. VIII d.

Item Jan van Scoten gegeven van I raem te maken beneden in die sacristie upter kercken hout VI cromstaert, facit

XII s.

Item gegeven om een sperre daer den raem of gemaect is daer men Onse Vrouwe in die Cruusdage op draecht II tunen, ende om wagenscot daer dat tabernakel van den selven of gemaect is V cromstaert, facit

XII s. VIII d.

Item Jan van Schoten gegeven van den voirs. tabernakel ende raem te maken ende te verwen XL tunen, facit

LIII s. IIII d.

Item gegeven van den engelen te stofferen die opt voirs. raem staen ende die vlogelen van nuwes te maken VIII tunen, facit

X s. VIII d.

Item Jan van Scoten gegeven van een tafel te maken daer men ornamenten op bout mits II wagenscot die hi daertoe dede, tsamen XVIII tunen, facit

XXIIII s.

Item Huge Craen ende Willem Schermer van der meestercloc sonder een of te setten ende te verhoefden ende weder op te setten ende die ander clocken te versien dies te doen hadden II Beyers gulden, facit

III £ XVI d.

Somma

X £ XV s. IIII d.

22v

   

Item den graefmaker gegeven dat hi den tymmerluden halp die clocken op ende of te setten III dage, sdages IIII lichte lewen, facit

X s. VIII d.

Item te drincgelde gegeven den tymmerluden voirs. I thuyn, facit

XVI s.

Van loot uutgegeven

 

Item gecoft XVI pont loots ende I verendel daer den dreppel van sHeilichs Cruus glas mede gemaect is, tpont om I tuun, facit

XXI s. VIII d.

Item noch gecoft Tordrecht XIIIIc pont loots ende XXXIX, thondert voir III gulden, daervoir betailt XXVIII cronen. Hiermede sijn die muerplaten gecleet van beiden siden van der kerc tuschen den toorn ende den choer, facit den croon voir XXXVIII thuyn gerekent

LXX £ XVIII s. VIII d.

Item van den voirs. lode te wijncoep V thuyn, facit

VI s. VIII d.

Item van wagegelt IIII thuyn ende tscheep te dregen IIII tunen. Item van schipvracht van Dordrecht te Delf XIIII thuyn. Item van geleydegelt VI tunen. Item van Delf te Leiden te brengen X tunen, facit tsamen

L s. VIII d.

Somma

LXXV £ IX s. VIII d.

    23    

   

Van herden stien gegeven

 

Item gecoft jegens Gherijt van Huyst XII voeder godelscee, elc voer om II Wilhelmus scilde, den scilt XXXIII tunen, facit

LII £ XVI s.

Item noch nagecoft jegens den selven VI voeder godelscee, tfoer om II Wilhelmus schilde,

facit

XXVI £ VIII s.

 

Item Tordrecht gegeven van den stien te scepen XXV tunen, facit

XXXIII s. IIII d.

Item van vracht van Dordrecht te Delf toe V Beyers gulden ende vijf tunen, facit

VIII £

Item den voirs. stien te Delf over te winden ende te scepen een Beyers gulden, facit

XXX s. VIII d.

Item van den voirs. stien opt kerchof te doen gegeven van den eersten XII voeder XX tunen ende van den VI voer stiens XI tunen, facit

XLI s. IIII d.

Item van een aelman die stien van Delf te Leiden brocht mids damgelt ende datter wat an den aelman gebroken wort, tsamen XLI tunen, facit

LIIII s. VIII d.

Item bi Ghijbe Thorij van Delff te craengelde ende damgelde van XII stuc stiens XX tunen, facit

XXVI s. VIII d.

Item Zibrant Louwen z. van den eersten XII voer stiens van Delf te Leiden te brengen XLI tunen, facit

LIIII s. VIII d.

Somma

XCIX £ V s. IIII d.

23v

   

Item gecoft jegens Dobben kinder Im dropstiens die kerc binnen mede te paveyen daers te doen was, coste I Wilhelmus scilt ende van voeren I ouden botdrager, facit

XLVI s. II d. II miten

Item gecoft jegens Dirc Willem Borts z. I hoet kalx om I Phillips scilt ende van voeren I cromstaert, facit

XLII s.

Item gecoft V scouwen sants, elken scouwe om III tunen, facit

XX s.

Item gecoft totter nuwer straet mede te maken opt kerchof XXXIIII scouwen sants, elcke scouwe om Vs lichte leeu, facit

VIII £ VI s. II d. II miten

Somma

XIII £ XIIII s. V d. I mite

    24    

   

Van yserwerck

 

Item Allaert Slotemaker gegeven van die gordijnroeden ant hoge outaer te maken ende VI sloot te vermaken upten toorn ende van drie slotelen te maken, tsamen I Wilhelmus scilt I cromstaert, facit

XLVI s.

Item den selven van I slot te vermaken an die orgelen II tunen. Item noch I slot I tuun, ende van III slotelen te maken III tunen, facit

VIII s.

Item Heyn Nachtegail van XXI pont wegens an yserwerc an den ramen in die sacristye ende II ysers daer die wijnwatersvate an hangen voer tkoer I pont I tuun, facit

XXVIIII s.

Item Ghijs Nachtegail gegeven van II paer hangels an die ramen optie sacristie ende die nosen ende clincken, tsamen IIII cromstaert, facit

VIII s.

Item den selven van IIIs verendel middelnagel IIIs cromstaert, ende van C laschyser ende C scespiker, tsamen III cromstaert, facit

XIII s.

Item Gherijt Mees z. van alrehande yserwerc dat tot sinen huyse gehaelt is ende an die meestecloc sonder een gebesicht is doe se verhangen wort ende ander daers te doen was, tsamen XX thuynen, facit

XXVI s. VIII d.

Item den selven gegeven van den cleppel van der meestercloc te maken so hi gebroken was XX thuynen, facit

XXVI s. VIII d.

Somma

VII £ XVI s. IIII d.

24v

   

Item Heyn Nachtegail gegeven van den clepel van der groter cloc weder te maken also hi brac doen Gherijt Mees z. gemaect hadde, ende van een cleppel in die bedecloc te maken, tsamen III Phillips schilde ende III oude botdrager, facit

VI £ VI s. VIII d.

Item Heyn Nachtegail gegeven van VcLXIIII ysers te scerpen, van thondert V oude botgen, facit

XXXI s. IIII d.

Item den selven van X hamers te verstalen ende vier ghespen van clocriemen te maken, tsamen XIX tunen, facit

XXV s. IIII d.

Item den selven van XCVIIIs pont ysers an sHeilichs Cruus glas in wintysers ende sluutnagel, elc pont I lichte thuyn, facit

VI £ XI s. IIII d.

Item den selven noch van IIII hamers ende een houyser te verstalen, tsamen XXI oude botgens, facit

XXIII s. IIII d.

Item den selven van C middelnagel ende C lascyser gegeven IX thuynen, facit

XII s.

Item noch Allairt Slotemaker van IIII slotelen gegeven VI tunen ende van II yseren roeden was an te hangen VIII tunen, facit

XVIII s. VIII d.

Somma

XVIII £ VIII s. VIII d.

    25    

   

Dachhueren van stienhouwers ende van alrehande wercluyde

 

Item Herman van Aken gegeven van dat hij die vloer overleyde mit stien opt wulft boven der sacristie, daer die goidshuusmeesters der kercken saken hantieren, VIII thuynen, facit

X s. VIII d.

Item den graefmaker gegeven dat hi Herman halp ant selve werc II tunen, facit

II s. VIII d.

Item den graefmaker van vijf scouwen sants in die loodse te cruden V tunen, facit

VI s. VIII d.

Item Engel die Leydecker gegeven van dat hij IX dage gestopt heeft an die kerc ende die goten te veghen, sdages vijf cromstaert, facit

IIII £ X s.

Item sinen knaep gegeven die hem halp IX dage, sdages IIII lichte lewen, facit

XXXII s.

Item Engel die Leydecker van dat hi te Kersavondt stopte ende die goten al om die kerc scoen maecte IIII dach, sdages facit

XXXV s.

Item sinen knaep van II dage, sdages II tunen, facit

V s. IIII d.

Item Pieter Graefmaker van den selven VI dage, sdages IIII lewen, facit

XXI s. IIII d.

Somma

X £ III s. VIII d.

25v

   

Item Pieter Graefmaker van XI scouwen sants te cruden upt kerchof, van der scouwe I lichte leeu, facit

IX s. IX d. I mite

Item Pieter van Aken gegeven van der kerc boven te veghen Vs dach, sdaechs VIII thuynen, facit

LVIII s. VIII d.

Item Jan van Aken int selve werc Vs dach, sdaechs VIII thuynen, facit

LVIII s. VIII d.

Item die graefmaker int selve werc Vs dach, sdages IIII lichte lewen, facit

XIX s. VI d. II miten

Item noch die graefmaker van III dachhueren, sdaichs IIII lewen, facit

X s. VIII d.

Item Pieter van Aken van I dach werkens in die kerc in die Heilige Weec V thuynen, facit

VI s. VIII d.

Item Pieter van Aken alse hi twerc dat op Jan Heermans erve lach halp dregen in die loodze een dach, hem gegeven IIIs cromstaert, facit

VII s.

Item den graefmaker van tselve werc gegeven IIII lewen, facit

III s. VI d. II miten

Item die graefmaker dat hij in die kerc gearbeit heeft V dage hem gegeven sdages IIII lewen, facit

XVII s. IX d. I mite

Item een operman die II dage operde doe men die form sette van sHeilichs Cruys glas gegeven sdages III tunen, facit

VIII s.

Somma

X £ IIII d.

    26    

   

Van den formen in die loodse te houwen ingaende die dachhueren na Sinte Martijns dach in den winter

 

Item Herman van Aken heeft gewrocht in die loodze an den formen LXXIX dage, sdages om IIIs lichte tunen, facit

XVIII £ VIII s. VIII d.

Item Pieter van Aken heeft gewrocht an twerc voirs. LVIIIs dach, sdages om IIIIs tuun, facit

XIII £ XIII s.

Item Pieter Hermansz z. van Aken heeft gewrocht ant werc voirs. XXXs dach, sdages om IIIIs thuyn, facit

VII £ II s. IIII d.

Item Jan van der Geest heeft gewrocht ant werc voirs. VII dage, sdages om II thuynen, facit

XVIII s. VIII d.

Somma

XL £ II s. VIII d.

26v

   

II. Sommarum van der tymmeringe, van stienhouwers, dachhueren van leydeckers, van loot, van yserwerck, van herden stien ende des gelike beloipt

IIcLXXXV £ XVI s. V d. I mite

    27    

   

Alrehande uutgeven

 

Item den niewen kercmeesters als Heinric Hermans z., Willem van Beest, Wermbout Nannen z. ende Aelwijn Baernts z. gegeven an gereden gelde daer si voert bewisinge of doen sullen in hoerre rekeninge XXVII gouden cronen, facit tstuc XXXVIII thuynen gerekent

LXVIII £ VIII s.

Item om papier ende cofturi tot nuwen blaffert IIII tunen, facit

V s. IIII d.

Item bi den provisoer van den tSacrament te Paeschen I Beyers gulden, facit

XXX s. VIII d.

Item den provisoer van generail cytasie IIII ouden tunen, facit

VI s. VIII d.

Item om broot daer men misse mede doet ende daer men mede monicht gegeven XV tunen, facit

XX s.

Item noch om III duysent broots IX cromstaert ende om IIIIm cleen broots VI cromstaert, facit tsamen

XXX s.

Item bi heer Willem die Jonghe gegeven van een boectgen dat in die kerc leyt ende gesloten is an een veter

XXIIII s.

Item Huge Scriver van een nuwe maenboec mids papier, cofturi X cromstaert, facit

XX s.

Item Vos die Clerc binnen desen jaer van brieve te scriven VI oude thuynen

X s.

Somma

LXXV £ XIIII s. VIII d.

27v

   

Item gegeven van een rode sayen casuffel mit alle horen toebehoeren ende een corporaelsac V gouden cronen, facit tstuc XXXVIII tunen gerekent

XII £ XIII s. IIII d.

Item gegeven van een boerde op heer Allert van Buerens casuffel ende die wapenscilde te maken, tsamen vijf gouden cronen, facit

XII £ XIII s. IIII d.

Item van een cleet ende een bestickede lijst voer thoge outaer te hangen ende een fluelen corporailsac mit een corporail ende vijf gordelen, tsamen IIII Wilhelmus scilde, facit

VIII £ XVI s.

Item van Onser Vrouwen mantel te vollen borduerwerc te maken, also die mantel after open was ende nu al ront toegemaect is, XI cromstaert, facit

XXII s.

Item noch om vier gordel gegeven XII thuynen, facit

XVI s.

Item gecoft VIs ellen linnens lakens daer amicten of gemaect worden, dellen om XVI lichte groit, facit

XXX s. IX d. II miten

Item Griete des goidshuys lavengierster gegeven van dat sij verdient heeft mit nayen ende van bolkeraen, tsamen VIII thuynen, facit

X s. VIII d.

Item om VI ellen frangen ant cleet dat voirt outaer hangt gegeven VI cromstaert, facit

XII s.

Somma

XXXVIII £ XIIII s. I d. II miten

    28    

   

Item om een boorde uptie groen casuffel ende borden ende sticken daer stolen ende manipel of gemaect sijn, ende van groenen laken van Damasch, daertoe gegeven tsamen IIII cronen I quartier, facit

X £ XV s. IIII d.

Item Lijsbet Coman Ysbrants gegeven van swert bolkeraen ende side an heren Allerts casuffel van Bueren ende van haers aldaer gehailt, tsamen XLIIII tunen, facit

LVIII s. VIII d.

Item van den boort optie groen casuffel te setten gegeven III oude tunen, facit

V s.

Item gecoft tAntwerpen een niewe belle om IX tunen, facit

XII s.

Item een oude belle vermangelt tAntwerpen, daerop toegegeven VI oude tunen, facit

X s.

Item Gherijt van Assendelf van tsulveren wyrooxvat te maken III thuynen, facit

IIII s.

Item den selven gegeven van II olyvate te vermaken ende te vergulden dair men kinder mede kerstent XVI tunen, facit

XXI s. IIII d.

Item om II apullen gegeven IIII cromstaert, facit

VIII s.

Item bi Huge den organist om coperdrait, om latoendraet stoenveren of te maken opt orgelen IIII tunen, facit

V s. IIII d.

Somma

XVI £ XIX s. VIII d.

28v

   

Item Jacob Jans z. van IIII borde te maken daer men Sinte Martijns bede mede bidt VI cromstaert, facit

XII s.

Item Jan Zuermont van den voirs. borden te stofferen gegeven XXIIs tuun, facit

XXX s.

Item Michiel die Glasemaker van den glasen te maken in twie ramen boven der sacristie XI cromstaert, facit

XXII s.

Item den selven van twie glasveynsteren in den toorn te stoppen gegeven XII tunen, facit

XVI s.

Item den selven van alrehande glase te stoppen in der kerken, daer hi een cedel of overgelevert heeft. Eerst an Vos Hoichstraets glas, an Sinte Katrinen glas, an Sinte Marie Magdalenen glas, an Pieter Butewechs glas. Item an des commelduers glas. Item in sburchgraven glas. Item in Willem Simons z. glas. Item in meester Dirc Vincken glas. Item in Herman Willems z. glass. Item in des verwers glas. Item in Pouwels Reyners z. glas. Item an die oude glase ende in die sacristie stucken ende ruten in allen glasen. Daer die somme of beloipt mit hem opgerekent IX gulden XVII tunen, facit

XIIII £ XII s. VIII d.

Item Jan die Cuper gegeven van I tonne ende van dat hi binnen dit jaer gebonden heeft, tsamen XIII lichte lewen, facit

XI s. VI d. II miten

Item om een emmer gegeven II tunen, facit

II s. VIII d.

Item Dirc Willems z. van clocrepen ende ander snoer dat men te doen hadde na inhout sijnre cedel die hi den kercmeesters overleverde XLVIII tunen, facit

III £ IIII s.

Somma

XXII £ X s. X d. II miten

    29    

   

Item te wijncoep gegeven doe wi coften IIc tonnen keselinx totter straet opt kerchof mede te maken IX cromstaert, des sel tgoidshuus daervoir hebben VI tonnen stiens als men den keselstien levert, facit

XVIII s.

Item den lantmeter gegeven van Aleysen die baginen lant te meten IIII thuynen, facit

V s. IIII d.

Item betaelt Coman Aelbrecht ende men hem van outs sculdich was een pont wyroox XII tunen Item s pont resels s tuun. Item XII kannen oly, elke kanne IIIIs pint ende elke pint II thuynen, facit

VIII £ VIII d.

Item Wouter Coman Jans z. van dat men hem van outs sculdich was over een jair van souduer betailt LXVI tunen, facit

IIII £ VIII s.

Item Coman Aelbrecht gegeven van s vat oly Vs gulden, facit

VIII £ V s.

Item om grote smeerkaersen die men opten Goeden Vridach nacht ende opten Paesch nacht barnde gegeven X lewen, facit

VIII s. X d. II miten

Item om VII pont groter smeerkaersen opten Kersnacht, tpont VII lichte groten, facit

XIIII s. VI d. I mite

Item Florijs Saelmaker van IIII niewe riemen in die grote clocken ende II clene riemen ende een riem in een scelle, tsamen L tunen, facit

III £ VI s. VIII d.

Somma

XXVI £ VII s. I d.

29v

   

Item der kercken lavengierster voir horen dienst gegeven binnen desen jaer VI gulden ende een stoep wijns, facit

IX £ VIII s. V d. I mite

Item binnen desen jaer om papier, cofturi gegeven daer die rekeninge in gescreven sijn

XIII s. IIII d.

Item Huge Scriver van dese rekeninge te maken ende II boeken daerof te scriven VI gulden, facit

IX £

Item zo plach men Herman Mouwerijns ende Jacob die Monic te manen III £ sjaers van Alijt Jacob Dirc Roelofs z. besprec, dat gedadingt is bi consent van den gerecht ende daer sijn voir bewijst sulke XX s. sjaers als voir in den ontfange geroert is. Daertoe wort hem qwijtgelaten van den jair XXV ende XXVI elx jairs III £ die mede in den somma sommarum gerekent waren als afterstal. Ende want dat afterstall int voirste sommarum gerekent is heel ontfaen, so gaen dese VI £ weder dairof ende comen in den uutgeven, facit

VI £

Item so was men heer Pieter Burchgerts z. sculdich van sijn lijfrenten VIII scilde gerekent voir XVI £. Ende wantet goidshuus uptie tijt gheen gelt en hadde, so gaven sij heer Pieter voirs. een cedel dair die lude in stonden die der kerken renten sculdich waren in te manen. Ende heer Pieter maende in XX £ XII s. comans pay. jegens sijn XVI £, dus heeft hi op sijn toecomende lijfrenten tover ontfaen van renten die die kercmeesters in hoir ontfanc gheset hebben

IIII £ XII s.

Somma

XXIX £ XIII s. IX d. I mite

    30    

   

Die kerc te belichten

 

Item Wouter Hermans z. betaelt van CLIIII memorien te belichten, van elke memori I ouden botdrager, facit

XVII £ II s. II d. II miten

Item den selven van III dommelmetten te belichten XVIII tunen, facit

XXIIII s.

Item den selven alt jair duer van der kercken werc te drayen gegeven I croon, facit

L s. VIII d.

Item den selven van IIII tortisen ende II tortisen die te Kersavont gemaect worden van schaften, van leemaet ende van maken, tsamen II cronen, facit

V £ XVI d.

Item jegens sHeilichs Cruus broeders tot Onser Vrouwen gecoft I tortijs om I Beyers gulden, facit

XXX s. VIII d.

Item noch Wouter Hermans z. gegeven van tortisen, van kairsen ende alrehande werc dat hi te Paeschen maecte mids den scaften die hi daertoe dede XXs cromstaert, facit

XLI s.

Somma

XXIX £ IX s. X d. II miten

30v

   

An wijn gehaelt

 

Item totter hoechtijt van Paeschen gehaelt daer men mede monichde LII mengelen wijns, tmengelen II oude tunen, facit

VIII £ XIII s. IIII d.

Item tot Pinxster daer men mede monichde VI mengelen wijns, facit

XX s.

Item Alre Goids Heiligen dage daer men mede monichde IIII mengelen wijns, den stoop IIII oude tunen, facit

XIII s. IIII d.

Item tot Kersavondt daer men mede monichde XIIII menglen wijns, facit tmengel II cromstaert gerekent, facit

LVI s.

Item alt jaer duer an wijn gehaelt mit kannen opten kerfstoc daer men misse mede doet tot allen huysen op gerekent, mids den wijn die den ouden kercmeesters tot veel huysen lieten ongerekent ende onbetailt, tsamen IIIc pinten wijns. Hierof betaelt CLXVI pinten, elcke pinte I ouden tuun ende LXXXIIII pinte, elcke pinte I cromstaert, facit

XXII £ IIII s. VIII d.

Item den commenduer gegeven als gewoenlic is totten vier hoichtiden binnen den jair telken I stoip wijns, den coster I mengelen wijns, den ondercoster telken I pinte wijns, maict XIIII menglen, tmenglen II oude tunen, facit

XLVI s. VIII d.

Somma

XXXVII £ XIIII s.

    31    

   

III. Sommarum van alrehande uutgeven beloipt

IIcLXXVII £ IIII s. I d. I mite

31v

   

Dit sijn diegene die die kercmeesters gerekent hebben in horen ontfange ende is afterstal van een deel jaren. Ende want sijs niet ontfaen en hebben, so rekenen si die weder als uutgeven, daer tleste jaer van desen afterstall of versceen int jair XXVII, omdat die renten van dien jair mede gerekent sijn heel ontfaen

 

Eerst afterstal dat van langen jaren verout is ende altois mede inder groter sommen gerekent wort ontfaen

 

Item jonfrou Lijsbet Claes dochter

X s.

Item Bertelmees Claes z.

VI s.

Item Gherijt van Werve

XVI s. X d. I mite

Item Heinric Camerlinc van II jaren

IIII £

Item Heinric Dirx z.

X s. VIII d. II miten

Item Wouter Aelbrechts z. wedue

IIII s.

Item Aernt Claes z. die vleyschouwer

XXI s. IIII d.

Item Vriesencoep

V £ IIII s. V d. I mite

Item Heerman restat

XXVII s. VII d. I mite

Item Jan van der Goude restat

XVI s.

Item Dirc die Bruun I raemstede van IIII jaren, tleste versceen anno XXIIII

X s.

Somma

XV £ VI s. XI d. II miten

    32    

   

Afterstall van veel jaren als voirs. is, daer tleste of versceen XXVII

 

Item Goeswijn Claes van III uterdiken

XX s.

Item Willem Bort van twie jaren

XIII s. IIII d.

Item Pieter Goelen z. van II uterdiken

XX s.

Item Pieter Butewech Gherijts z. erfnamen ende Foytgen Jacobs z. van vijf jaren

III £ III s. IIII d.

Item Huge Claes z. die tymmerman

XII s. VIII d.

Die selve restat

VIII d.

Item Pieter Butewech Gherijts z. ende Gherijt die Brunen erfnamen van drie jaren

XLVIII s.

Item Jacob Palinc van outs

XVII s. IIII d. I mite

Item Jan Willem tOestgeest

XXXIII s. IIII d.

Item Gherijt Mees z. tHasertswoude van IIII jaren

V £ VI s. VIII d.

Item Dirc Grieten z. tHasertswoude van V jaren

V £

Item Pieter Poes van Ghelmers besprec van IIII jaren

IIII £

Item Aelbrecht grote Wouters z. tStompic van III jaren

XL s.

Item Dirc Willems z. van Poelgeest restat van V jaren

VIII £ VIII d.

Item Vranc die Vleyschouwer restat van IIII jaren

X £ XII s.

Item Ghijbe Thorij van III jaren

LIII s. IIII

d.

 

Somma

XLIX £ I s. IIII d. I mite

32v

   

Item Willem Martijns z. van III jaren

XXII £ I s. XI d.

Item Dirc Danels z. anno XXVII

V £ X s.

Item Jan Willem Aernt Bruuns z.z. restat van II jaren

III £ VIII s.

Item Claes Florijs z. tleste jair

VIII £ XVII s. IIII d.

Item Heinric van Leiden van II jaren

VI £ V s. IIII d.

Item Claes Dirc Stiengens z. restat van III jaren

XIII £ IX s. IIII d.

Item Dirc Wouters z. tStompic dit leste jaer

IX s.

Item Mourijn Willems z. anno XXVII

IIII £ X s.

Renten op huyse

 

Item Jacob Brouwers huus van II jaren

VIII s.

Item Michiel Heynen z. van III jaren

III £

Item Ysbrant Strevelants huus op Rapenburch restat van IIII jaren

III £ IIII s.

Item Jan Clemments z. erfnamen van II jaren

XVI s.

Item Willem Gherijt Ghenen z. van III jaren

XVI s.

Item heer Wouter Diken z. van III jaren

III £ IIII s.

Item Vranc Poes z. huustgen int steech van V jaren

III £ VI s. VIII d.

Item Coman Reyner van Coman Tymans huus

VI s. VIII d.

Item Coman Claes Claes z. dit leste jair

VII s.

Somma

LXXIX £ XIX s. III d.

    33    

   

Item Marc Jans z. van II jaren

II s.

Item Pieter Butewech Dirx z. van VIII jaren op sijn huyse

VIII £ VIII s. X d. II miten

Item die selve op sijn raemsteden van VIII jaren

XVII £ XIIII s.

Item Florijs Gherijts z. wedue dit leste jair

XX s.

Item Lourijs Jacobs z.

VI d.

Item Bette Croox van III jaren

XVIII d.

Item Pieter Buysen huysgen

VI d.

Item Jacob Willems z. Dirc die Hanen swager van II jaren

XL s.

Item Heinric Paedsen z. een huusgen

XX s.

Item Claes Horsts huus in den boomgairt

X s.

Item Jacob Willem Pieters z.z. van III jaren

VI d.

Item Pieter Sibouts huus van III jaren

X s. VIII d.

Item Jan Evers z.

II s. VIII d.

Item Jan Martijns z. huus van III jaren

LIX s.

Item Dirc Claes z. huysen van III jaren

V £ IX s. IIII d.

Item Pieter Jacobs z. van II huysen anno XXVII

III £ II s. II d. II miten

Item Pouwels Heinrix z.

XVI s.

Item Gijsbrecht Gijsbrechts z.

IIII d.

Item Simon van Vliet

VIII d.

Item Mouwerijn Hermans z.

XXVI s. VIII d.

Item meester Jan Bogemakers huus

V s.

Somma

XLV £ X s. V d. I mite

33v

   

Item Claes Gherijts z. van den huus dat Claes Nannetgens was anno XXV

X s.

Item Pieter dOlislager van II jaren

XIII s. IIII d.

Item Ysbrant Hoflants z. huys opten hoec van Crauwelsstege

XX s.

Item Dirc Gijsbrechts z. van II jaren

IIII £ IIII d.

Item Dirc Gherijt Montfoirden z.

II s. VI d.

Item Eylaert Goverts z.

XXVI s. VIII d.

Item Pieter Florijs z.

VIII s.

Item Herman Boelinc

XXVIII s.

Item Dirc Pieters z. huys

VIII s.

Item Pieter Robbrechts z. huus

XL s.

Item Simon Pieters z. uptie Volresgraft

X s. VIII d.

Item Huge Martijns z. huus aldair

XII d.

Item Jacob Bosch

VIII s. VIII d.

Item Heinric Stoyt van III jaren

XIII s. IIII d.

Item Godeken Vleyschouwer

XL s.

Item Herman van Aken

XXVI s. VIII d.

Item Willem Pieters z. scoemaker

XIII s. IIII d.

Item Kerstant Claes z.

VI s. VIII d.

Item Jan Wit Bertelmees z.

XIII s. IIII d.

Item meester Collairt

X s.

Item heer Jaob van Risoerde

II s. II d. II miten

Somma

XIX £ II s. VIII d. II miten

    34    

   

Item Jonefy in die Diefsteech

VI s. VIII d.

Item Jan Martijns z.

VI s. VIII d.

Item Gijsbrecht Pouwels z. huus

XXVI s. VIII d.

Item Simon Juden huus naest heer Claes van Lis

XL s.

Item heer Jan Willems z. huus

XXVI s.

Item Pieter Jacobs huus optie graft van II jaren

II s. VIII d.

Item Boudijn van Sweeten van IIII jaren

XXX s.

Item Heinric Wiggers z. optie Hoygraft

XX s.

Item Pieter Mees z.

XX s.

Item Dirc Gherijts z. optie Middelstegraft

XX s.

Item die baginen optie Hogelants kercgraft

X s.

Item Gherijt Heinrix z. aldair

IIII s. IIII d.

Item Heinric Zalen huys opten Ouden Rijn

XXVI s. VIII d.

Item Aelwijn Jans z.

V s. IIII d.

Item Willem Gherijts z. optie Maern

XII s.

Item Ghise Jan Simons s.s. van II jaren

IIII £

Item Sasbout

XX s.

Item Haesgen Jan van Kamens

L s. VIII d.

Item Vranc Willems Heermans van III jaren

IX £

Item Huge van der Hant I raemstede van II jaren

XX s.

Item Wermbout Florijs Hobben z.z.

VI s. VIII d.

Somma

XXX £ XIIII s. IIII d.

34v

   

Item Lammijn Clutinc

VI s.

Item Pieter Jacobs z.

XII s.

Item Willem van der Gouden huus

VII s. VIII d. II miten

Item Jan van Tienden

IX s. IIII d.

Item Ghise Dierts z. van II jaren

XX s.

Item Allert Claes z. van III jaren

XX s.

Item Gherijt Meynerts z. wedue

XII s. I d.

Item Wouter Jacobs z.

VI s. s d.

Item Pieter Jacobs z.

II d.

Item Reyner Tillemans z.

IIII d.

Item Willem Coep van II jaren

XIIII s. VIII d.

Item Claes Gherijts z.

X s. II d. II miten

Item Gherijt Pieters ende Katrijn sijn suster

X s. II d. II miten

Item Jan Colfs huus

XII s. II d. II miten

Item Jan van Rijn

X s.

Item Simon Reyners z. huys

XXXIII s. IIII d.

Item Tillemans kinder huys

III £ IIII s. V d. I mite

Item Boudijn Gherijts z.

XXVI s. VIII d.

Item Aernt Jans z.

XL s.

Item Jacob Pieters z. restat van II jaren

XLVI s. VI d.

Item Jan Claes z.

XVII s. IX d. I mite

Item Gherijt Aernts z. van III jaren

IIII £ XVIII s. IIII d.

Somma

XXIII £ VII s. s d. I mite

    35    

   

Item Lourijs Heinrix z. van II jaren

XVIII s.

Item Ysbrant Riken z.

VIII s. II d.

Item Willem Gherijt Scutemakers z.

VIII s. X d.

Item Sibrant Louwen z. restat

XII s. V d.

Item Willem Beyer

IIII s. III d.

Item Heyn Willems z. kinder van Alphen

VI s. VIII d.

Item Katrijn Gherijt Jacobs ende Jan Gherijt z. huys

II s.

Item Heyl Gherijt Willems z. erfnamen van II jaren

XXXIX s. X d. II miten

Item Simon Krooc

XII s. IX d. I mite

Item Jacob Jans z.

XIII s. II d. II miten

Item Gherijt Jacobs z. van II jaren

XVIII s. VII d. II miten

Item Alijt Gherijt Willems z. van II jaren

XIII s. IIII d.

Item Jacob Jans z. ende Lambrecht Jans z.

XXX s. VII d.

Item Katrijn Dirc Jans z. dochter

XIII s. IIII d.

Item Pieter Heinric Bokels z. restat van II jaren

XXXII s.

Item Aelbrecht Heynen z. van II jaren

XXXIIII s. II d. II miten

Item Gijsbrecht Dierts z. van II jaren

IIII s.

Item Pieter Willems z. van Bertelmees Claes z. cameren van IIII jaren

VIII s.

Item Jan Dirx z. camer van Stienvoerde van VI jaren

XII s.

Item Florijs Gherijts z. van II jaren

IIII s.

Item Willem Dirx z. van II jaren

LII s. VI d.

Item Ysbrant Gherijt Vos z.

VIII s.

Somma

XVII £ XVI s. X d.

35v

   

Item Ysbrant Pieter Nanninx z. van III jaren

XLII s.

Item Jan Boudijns z.

X s.

Item Sibrant Louwen z.

X s. II d. II miten

Item Willem Martijns z.

LVI s. I mite

Item Lambrecht Merinc

XXII s. IX d. I mite

Item Pieter Andries z. van IIII jaren

IIII £ XI s. I d. I mite

Item Ysbrant Vos

XXXIX s. X d.

Item Joest Willems z.

XX s. IIII d. I mite

Item Gijsbrecht Dammes z.

VIII s.

Item Willem Stiens huus

XXVII s. I d. II miten

Item Hillegont Gherijts dochter

V s.

Item Jacob Florijs z.

XII s. II d. II miten

Item Jan van Pormer

X s.

Item Phillips van Bosch

VIII s. IX d.

Item Haestgen Coenraets dochter

XXI d.

Item Florijs Jacobs z. van II jaren

XX s.

Item Dirc Louwen z. van II jaren

XVIII s.

Item Allert Notgers z.

II s. VIII d.

Item Willem Dirc Buenen z.

II s. VIII d.

Item Simon Dirx z.

II s.

Item Vranc Jacobs z.

II s.

Item Dirc Hugen z. van Soeterwoude

VII s. V d.

Item Claes Pieters z.

VII s.

Somma

XXI £ VI s. XI d. I mite

    36    

   

Item Jacob Jans z.

V s. VI d.

Item Hoflant Jans z.

XI s. X d.

Item Jacob Hasen z. van Soeterwoude

II s. VIII d.

Item Claes Pieters z.

XXII s.

Item Griete Goverts

XVIII s. VIII d.

Item Clemeyns Buttermans

XXII s.

Item Simon Jude van sinen huys van II jaren

XXXVIII s.

Item Simon Jans z.

VIIs d.

Item Bartout Cupers wedue

VIIs d.

Item Jan Pieters z.

II s.

Item Jan Gherijts z. van IIII jaren

VIII s.

Item Bertelmees Dirx z.

III s. IIII d.

Item Dirc Jans z. van II jaren

VI s. VIII d.

Item Dirc Jordijns z.

II s. III d.

Item Dirc Willem Dirx z.z.

III s.

Item Claes Florijs

II s.

Item Engbrecht Aernts z. wedue

III s. V d.

Item Pieter Butewech Willems z. van II jaren

XII s. II d.

Item Herman Gherijts z.

II s. III d.

Item Claes Pieters z. van III jaren

VII s. VI d.

Item Herman Kairdemaker van II jaren

II s. VIII d.

Item Huge Aernts z.

XXX s. II d. II miten

Item Gherijt Steffens z. wedue

X s. IIII d. II miten

Somma

X £ XVII s. IX d. I mite

36v

   

Item Pieter Butewech Willems restat van II jaren

VIII s. IIII d. II miten

Item Dirc Walichs z. van II jaren

XIII s. IIII d.

Item Margriet Claes Jans z.

III s. V d.

Item Eelman

XI s. II d. I mite

Item Jan Dirx z.

X s.

Item Lourijs Jan Volprechts z.

VIII s. VI d.

Item Claes Aems z.

XLIIII s.

Item Dirc Willems z.

XIII s. IIII d.

Item Dirc jonge Jacobs z.

IX s. X d.

Item Willem Danel Clenen z. van II jaren

XXVII s. IIII d.

Item Pieter Aernts z. van II jaren

II s. VIII d.

Item Gherijt Clemments z.

XVI d.

Item Florijs Garbrants z.

XII d.

Item jonge Dirc van der Laen van IIII jaren

XVI s.

Item Claes Kerstants z. van IIII jaren

VIII s.

Item Dirc die priester van II jaren

XII s.

Item Jan Dirx z. van der Graft van II jaren

IIII s.

Somma

IX £ XIIII s. IIII d.

IIII. Sommarum van den afterstalle beloipt

IIIcXXII £ XVIII s. s d.

    37    

   

Item so waren die oude kercmeesters over een jair tafter na inhout hoirs rekenboex dat men den personen sculdich was die si bi namen in eenre cedel overleverden ende nu binnen desen jair betailt sijn gerekent

VIcLXXV £ V s. Is d.

V. Somma per se van den recesse

VIcLXXV £ V s. Is d.

37v

   

Somma sommarum van allen uutgeven beloipt IImIIIIcV £ X s. I d. II miten. Ende dat ontfanc beloipt XVIIcLI £ X s. IX d. II miten. Dese sommen onderlinge vereffent, so beloipt dat uutgeven meer dan dat ontfanc VIcLIII £ XIX s. IIII d., van welken afterwesen men sculdich is den personen die men hier in een cedel overlevert VIcXLII £ XII s. Dus is men min sculdich dan trecess beloipt XI £ VII s. IIII d., die sijn gecomen van gracien.

 

 

Dese rekeninghe wort ghedaen upter stede huus voir den gherecht upten XXIIIIten dach in mairte anno XXVIII. 

<< BIJLAGE 1>>

   

Dit bleven die kercmeesters van Sinte Pieters kerc sculdich tSinte Pieters dage ad Cathedram anno XXVIII, doe si van hore dienst ghingen, alse Jan Dirc Coenen z., Aelwijn Bairnts z. mit horen gesellen, den nobel III Beyers gulden, den scilt XX cromstaert, dat waren XXX lichten thuynen 

Item Jan Libeel L nobel, facit

IIcXXX £

Item heer Gherijt die Wit VII nobel, facit

XXXII £ IIII s.

Item Aernt van Baern XV nobel, facit

LXIX £

Item Aecht Lijsbet meester Jacobs dochter V nobel, facit

XXIII £

Item Diewer Pijnghen VI nobel, facit

XXVII £ XII s.

Item Katrijn Jan Comans III nobel, facit

XIII £ XVI s.

Item Diewer Gherijt Montfoirden z. dochter III nobel, facit

XIII £ XVI s.

Item Griete Jacobs dochter van Segwairde IIs nobel, facit

XI £ X s.

Item Florijs Airnts z. V scilde, facit

X £

Item Huge Blankert XXX cronen, facit

LXXVI £

Item Luutgen Lottijns z. XVIII scilde, facit

XXXVI £

Item Griet Ysbrants dochter van Boschusen IIIIs scilt, facit

IX £

¶ Item die heren tSinte Pancraes van II jaren

V s. IIII d.

Item den commelduer van Catwijc

XVI s.

Item tgoidshuus opt Hogelant

XXV £ VII s. IIII d.

Item Gherijt van Huust Tordrecht X Arnems gulden XVIII Wilhelmus scilde, facit

LVI £ V s. IIII d.

Item Harman van Aken ontbreect

VIII £

Somma

VIcXLII £ XII s.

Hier en boven is men Jacob Gerijts z. sculdich van ouder sculde

XIIII £ XVIII s. IX .d I mite

    1427    

 

Transcriptie

Ed van der Vlist

Publicatie

Pieterskerk 1398 - 1428

 

Erfgoed Leiden

en omstreken


 
Transcriptie: Ed van der Vlist 

 

pkr kleur
Archief Kerken

inv. nr. 323

    1    

   

Dit is dat Gherijt van Oestgeest, Claes Claes z., Jacobs Gherijts soen ende Aelwijn Dirx soen alse goidshuysmeesters van Sinte Pieters kerc te Leiden, des Claes Claes z. tSinte Jacobs daghe scepen wort ende voer him quam an Pieter Danels z., ontfangen hebben van Sinte Pieters goede, afterstal ende verval, jairlixe renten ende anders van allen goeden also hiernae gescreven staet zeder dat hem die kercmeesterscip bevolen wort, dat was op Sinte Pieters avont in den lenten anno XIIIIc XXVI, die dat bewairt hebben tot Sinte Pieters dage toe in den lenten anno XIIIIc XXVII, dats een termijn van enen heelen jaer, ende alle goede ende renten heel gherekent in horen ontfange daer die dage of geleden sijn. Ende wes men den kercmeesters daerof niet betaelt en heeft, dat rekenen si hierna weder in horen uutgeven, ende alle payment gerekent enen niewen Dordr. tuun voir II gr. ende XV dier tunen voir I £ ende III lichte lewen voir II tunen ende I oude leeu voer XIIII doyts. 

Eerst ontfaen ende die oude kercmeesters overleverden an afterstallige renten nae inhout des lesten rekenboex

CLXII £ XVI s. III d. I mite

I. Somma per se

CLXII £ XVI s. III d. I mite

1v

   

Ontfaen van ouden renten opt landt

 

Item Goeswijn Claes z. van een uterdijc bi den Zijlpoerthuus

X s.

Item die selve noch I uterdijck

V s.

Item noch die selve I uterdijc

V s.

Item Pieter Goolen z. van I uterdijc

X s.

Item die selve van I uterdijck die Claes Jans Vos z. was

X s.

Item Willem Bort van twie uterdijken die Claes Jans Vos z. waren, elken uterdijck V groit, facit

VI s. VIII d.

Item Pieter Butewech Gherijts z. erfnamen, Foytgen Jacobs z. ende Huge Kempen erfnamen dat optie Venne staet ende gift Huge Kemp half ende dander elx I verendel

XXV s. IIII d.

Item Pieter Butewech Gherijts z. ende Gherijt die Bruun Dirx z. erfnamen van horen lande bi den Sijlpoirthuus

XVI s.

Item Pieter Hugen weedwij dat op tBregweer staet tSoeterwoude

X s.

Item Jan Willem tOestgeest van dat Jan van der Werf besprac

XXXIII s. IIII d.

Item Gherijt Mees z. tHasertswoude op een stuc lands ende Butterman dairop besprac

XXVI s. VIII d.

Item Dirc Grieten z. lant tHasertswoude ende Butterman dairop besprac

XX s.

Item Pieter Poes van Ghelmers besprec op I acker lants tHasertswoude

XX s.

Item Aelbrecht grote Wouters z. tStompic dat Buttermans wijf besprac op een stuc lands

XIII s. IIII d.

Somma

X £ XI s. IIII d.

    2    

   

Item Dirc Willems z. van Poelgeest heeft angenomen in enen ewigen pacht jegens Sinte Pieter X hont lands gelegen in den ambocht van Koudekerc ende Jutte Herman Bruuns z. den gasthuus besprac den hoop vrijs gelts om enen Vrancrixen scilt sjairs, te betalen tot Onser Vrouwen Lichtmis, facit

III £

Item Aelwijn Symon Ghijben z. van X hont lands te Voerscoten

XXIX s.

Lantrenten

 

Item Vranc die Vleyschouwer heeft angenomen te poirtrecht mit Zibrant Louwen z. II hont XL roeden ende VIII voet lants, die roede om IIII d. payments tsjaers. Hierof ghift Vranc die twiedeel ende Zibrant voirs. een derdendeel, facit tesamen

IIII £

Item Ghijs Thory van dat gheertgen lands dat Jacob Palinc angenomen hadde jegens Sinte Pieter ende hout LII roeden s voet, elke voet om IIII d. sjaers te poirtrecht, facit

XVII s. IIII d. I mite

Somma

IX £ VI s. IIII d. I mite

2v

   

Item Willem Martijns z. van enen camp lands te poertrecht ende hout IIs hont ende XXXII roeden, die roede om IIII d. payments sjairs, facit

IIII £ XIIII s.

Item noch Willem Martijns z. een stuc lands daeran ende hout III hont XIX roeden ende X voet, die roede om IIII d. payments tsjaers. Des is die helft van den renten ghelost, so blijfs

LIII s. III d. II miten

Item Dirc Danels z. heeft gebruuct II morgen lands ende LXIIII roeden om

V £ X s.

Item Jan Willem Aernt Bruuns z.z. heeft ghehuert Is morgen lands ende is ghehieten die Does, daer dat wederdeel of toebehoert Pieter Butewech Gherijts z. erfnamen, om IIII gouden cronen, facit den croen XXXV tunen gerekent

IX £ VI s. VIII d.

Item Claes Rijn heeft ghehuert XIIII hont lands die half den Hiligen Geest toebehoren den hoop om vijf gouden cronen sjairs ende I quartier. Hierof behoert Sinte Pieter deen helft toe, durende V jaer ende inginc anno XXV, ende hij sel maken alle outwerc op sinen cost ende alle morgengelt selve betalen tot XII penninge toe van der morgen. Beloipt Sinte Pieters deel III croen s quartier, facit

VI £ II s. VI d.

Somma

XXVIII £ VI s. V d. II miten

    3    

   

Item Machtelt Herman Smits tvierendel van IIs morgen lands in Levendael daer Claes Dirx z. kinder die driedeel of toebehoren. Sinte Pieters deel om

LIII s. IIII d.

Item Claes Dirc Stiengens z. upten Groenendijck IIs morgen lands, die morgen om XXVI s., een Dordr. gulden gerekent voer I £, maect III Dordr. gulden I quartier, facit

IIII £ XIX s. VIII d.

Item Dirc Wouters z. tStompic I morgen lands die Machtelt Jacobs Jans z. weedwy besprac om

IX s.

Item Mouwerijn Willems z. bruuct Is morgen lants die Aleyse die bagijn den goidshuus besprac, die morgen om III £, facit

IIII £ X s.

Item Aernt Danels z. bruuct I morgen lands die Aleyse den goidshuus besprac om

III £ VIII s.

Somma

XVI £

II. Sommarum van renten op landt ende van lanthuer beloipt tesamen

LXIIII £ IIII s. II d.

3v

   

Dit sijn hofstederenten binnen der ouder vriheyt van Leyden

 

Item op Jacob Brouwers huys

IIII s.

Item Michiel Dammes z. huus upten hoec

XX s.

Item Ysbrant Strevelants huys up Rapenburch dat die susteren van Sinte Marien Magdalenen daerop bewijsden

XX s.

Item tselve huys mit twie pantbrieven

VI s. VIII d.

Item Jan Clemments z. huys in die Rijnsteech

VIII s.

Item Willem Gherijt Ghenen z. huys in Jan Jans z. stege

V s. IIII d.

Item die Hilige Gheest van Lijsbet Herman Willems z. testament

V s.

Item die selve dat Dammes Segers z. besprac

XX s.

Item die selve dat Wouter van der Brugge besprac

XXVI s. VIII d.

Item die selve van Berwouts testament

VIII s.

Item heer Wouter Dijken z. huys dat Wermbout Jans z. was

VIII s.

Item die selve van een huusgen int steech dat Florijs Boscoeps was

XIII s. IIII d.

Somma

VII £ V s.

    4    

   

Dese na gescreven gelden totten renten die op Alijt Mathijs huus plagen te staen

 

Item Coman Jans huus upten hoec

III s. IIII d.

Item Gherijt Hugen z. wedue

V s. IIII d.

Item Coman Tymans huus

VI s. VIII d.

Item Coman Aelbrechts huus

XVI d.

Item Mouwerijn Claes z.

XV d.

Item Coman Claes van Noertich

VII s.

Item Claes Dirx z. huus daernaest

III s. I d.

Item Marc Jans z. huys

XVI d.

Weder om

 

Item Mouwerijn Claes z. huys

XIII s. IIII d.

Item Jan van Leydens huys

XIII s. IIII d.

Item Gherijt die Breden huus in die Kercstege

LIII s. IIII d.

Item noch dat selve huus

XIII s. IIII d.

Item die stede van Leyden van den huus dat meester Rutgers was die Barbier ende Femeyns Glaesmakers dairop bewijsde

XVII s. IIII d.

Item Pieter Otten z. huus

X s. IIII d.

Somma

VII £ X s. IIII d.

4v

   

Item Pieter Butewech Dirx z. van den huys dat Dirx van Noerde was

XIII d. I mite

Item die selve van een huys int steech

XX s.

Item Danel die Sniders huus dat Heyn Thorijs was

X s.

Item Florijs Gherijts z. weedwien huus

XX s.

Item Griete van Nuus huys

XXI d. I mite

Item Louwerijs Jacobs z. huus in Bronsgens steech

VI d.

Item Bette Croex in die selve steech een huys

VI d.

Item Pieter Buysen huysgen in die selve steech

VI d.

Item Erkenraet Jan Stoeps van den huse dat Allert Spoermakers was

XVI d.

Item Dirc Sloterdijcs huus

XVI d.

Item Jacob Willems z. huus Dirc die Hanen swager tsjairs

VI s. VIII d.

Item die selve van den selven huyse

XIII s. IIII d.

Item Henric Paedsen z. huusgen in Gherijt Lams steech dat Alijn Pieter Pieters z. besprack

XX s.

Item Jacob Willem Pieters z. huys dat Jan Cliets was

II d.

Item op Pieter Zybouts z. huus

III s. VI d. II miten

Somma

V £ IX d. I mite

    5    

   

Item Jan Evers z. huus dat Pieter Aechten z. weedwij plach te wesen

II s. VIII d.

Item Jan Martijns z. huus mitten houde

XIX s. VIII d.

Item Dirc Claes z. huus dat Ghijs Bedrongens was, daerop staet III £ XVIII s. IIII d. Hiertoe gelt dat selve huys

XXVI s. V d. I mite

Item Claes Willems z. erfnamen ghelder toe van een huys dat int steech staet

XV s.

Item Dirc Claes z. gelder toe van dat selve huysgen dat int steech staet dat Coman Gherijts was

X s.

Item Pieter Jacobs z. van Alphen ghelter toe van een huys dat Wermbout Smits was

XXVI s. VIII d.

Item Pouwels Heinrix soen van den huyse dat Pieter Aechten z. was

XVI s.

Item Gherijt Louwen z. heeft den molenwerf angenomen ende daer staet op mitten erven die daertoe behoren XXXV s. VI d. II miten. Hiertoe gelt Gherijt Louwen z.

IIII d.

Item Ghijsbrecht Ghijsbrechts z. gelter toe

IIII d.

Item Pieter Jacobs z. gelter toe

XXXV s. VI d. II miten

Item Symon van Vliet gelter toe

IIII d.

Item Gherijt van Vliet ghelter toe

IIII d.

Somma

VII £ XIII s. IIII d.

5v

   

Dus heeftet goidshuus XVI d. sjairs meer dan tplach te hebben. Ende tot wat tiden die molenwerf mitten huysen verandert wort mit coip of mit besterfte, so sel ment vervoerhueren mit X s. comans payments, behoudelic Sinte Pieter van den anderen erven voirnoemt sijn voirhuer mit half den renten

 

Item Mouwerijn Hermans z. van den huse dat Claes Stienhouwers was

XXVI s. VIII d.

Item meester Jan die Boichmakers huus dat Wouter Duvijnx was

V s.

Item Claes Gherijts z. huus dat Claes Nannetgens z. plach te wesen

X s.

Item op een erve ende III huyse an malcander die Ysbrant Hoflants z. toebehoren ende verscinen tot Midvasten die Claer Goeswijns bewijsde

XL s.

Item Pieter dOlislager van een erve bij Luutgens molen in den uterdijck dat Elsbien Florijs Kermers besprac

VI s. VIII d.

Weder om ant Stienscuer

 

Item Dirc Gijsbrechts z. huus dat Pieter Aechten z. was

II s.

Item op tselve huus dat van Nelle Adriaens quam

XL s.

Item op Aernt die Righen huus

II s. VIII d.

Item op Dirc Gherijt Montfoirden z. huus

II s. VI d.

Item op Dirc Hillen z. huus

XXII d. II miten

Item op Eylaert Goverts z. huus

XXVI s. VIII d.

Somma

VIII £ II s. II d. II miten

    6    

   

Item Fyen boomgaert van der Haer dat Ermgaert Huge Hugen z. gaf

IIII s. VIII d.

Item Katrijn Aernt Jacobs z. van den erve dat Machtelt Dirc Vrancken z. was bi der Stienscuer

III s. VIII d.

Item Jan van der Lanen z. huus

XXII d. II miten

Item Aelwijn Dirx z. van den huus daer hi in woent

IIII s.

Item Claes Vrancken z. van den huys dat Symon Storrinx was

VI s.

Item Pieter Florijs z. van den huys dat Dirc Ghijsbrechts z. was

VIII s.

Item Ysbrant Hoflants z. huys

IIII s.

Item Herman Buelinx huus

XXVIII s.

Item Matheeus Jacobs z. huys

IIII s. IIII d.

Item Vranc van Rotterdam van den huyse dat meester Dirc Kammakers was

VIII s. IIII d.

Item Dirc Pieters z. huys dat Aerntgen Brouwers was

VIII s.

Item op Pieter Robbrechts z. huys

XL s.

Weder om optie Volresgraft

 

Item Aelwijn Dirx soens huusgen optie Volresgraft dat Aechte Kerstants was

VI s. VIII d.

Item die selve van den aftereynde dat Henric Ghijsbrecht Bertelmees z. was

II s.

Item Symon Pieters z. van Alphen van den voereynde dat Heinrix voirs. was

IIII s.

Somma

VI £ XIII s. VI d. II miten

6v

   

Item die selve Symon Pieters z. van den huyse daer hi in woent

VI s. VIII d.

Item Huge Martijns z. van den huyse dat Huge Screvels was

XII d.

Item Pieter Boudijns z. huus

XII d.

Item Gherijt Diddetgens weedwien huus

IIII s. VIII d.

Item Symon Duven z. huus

IIII s. VIII d.

Item Jacob Bosschen huus

VIII s. VIII d.

Item Heinric Stoyts huus

IIII s. V d. I mite

Item Godeken die Vleyschouwers huus

XL s.

Item Herman van Akens huus

XXVI s. VIII d.

Item Willem Pieters z. huus die scoemaker

XIII s. IIII d.

Item op Kerstants Claes z. huus

VI s. VIII d.

Item op Jan Wit Bertelmees z. huus

XIII s. IIII d.

Item op meester Collaerts huus ant kerchof

X s.

Item heer Jacobs huus van Risoerde

XIII d. I mite

Item Jonefien huys in die Diefsteech

VI s. VIII d.

Item Jan Martijns z. huys

VI s. VIII d.

Item Gherijt die costers huys int steech

VI s. VIII d.

Item op Ghijsgen Pouwels z. huyse

XXVI s. VIII d.

Item op Symon Juden huus alrenaest heer Claes van Lis

XL s.

Item op heer Jan Willems z. huyse daer hi in woent

XXVI s.

Somma

XII £ XIIII s. X d. II miten

    7    

   

Item Pieter Jacobs huus uptie graft dat Jan Aernts plach te wesen

XVI d.

Item Boudijn van Swieten ende Wouter Hermans z. van den cameren die Willem Philips z. waren

X s.

Upt Hogelandt

 

Item Henric Wiggers z. optie Hoeygraft van den huus dat Willem Jacobs z. was die volre

XX s.

Item Pieter Mees z. huus uptie Hoeygraft dat Alijt Willem Jans z. daerop besprac

XX s.

Item den baginen optie Hogelants Kercgraft van jonfrou Lijsbet Claes dochter huus

X s.

Item Katrijn Florijs Coenen z. huus uptie Kercgraft ende Femeyns Glasemakers daerop bewijsde

XV s.

Item Femeyns voirs. heeft bewijst op hoir selfs huus daerbij

IIII s. IIII d.

Item Henric Zaels huus die stoeldraeyer opten Ouden Rijn

XXVI s. VIII d.

Item Aelwijn Jans z. huys in Coppijn Hiex steech VIII comans gr. mitten houde die gecomen sijn van Claes Betgen, facit

V s. IIII d.

Somma

V £ XII s. VIII d.

7v

   

In Maerndorp

 

Item heer Jan die Vriesen huus in den Camp after Onser Vrouwen kerc ende Willem Aernts z. besprac

X s.

Item Willem Gherijts z. huus optie Maern dat Machtelt Vrancken daerop besprac

XII s.

Item Ghijs Jan Symons z. huus optie Maern dat van Wermbout Jans z. quam

XL s.

Item Zasbout van den huys dat Heyn van Thienens was ende Claer Pieter Dirx z. daerop besprac mitten houde

XX s.

Item Haesgen Jan van Kamens huus dat die susteren van Sinte Marien Magdalenen daerop bewijsden enen halven Engelsche nobel, facit

XLIIII s.

Item die Duytsche heren van Kerstant Henrix z. besprec

II s. VIII d.

Item die selve van jonfrou Meynen besprec

II s. VIII d.

Item Bairtraet Willem Heermans wedue III £ sjairs ende Herman Mouwerijns z. ende Jacob die Monic III £ sjairs van Jacob Dirx z. ende Alijt Ghijsbrecht Bertelmees z. dochter sijns wijfs testament ter tijt toe dattet bewijst is, facit

VI £

Somma

XII £ XI s. IIII d.

    8    

   

III. Sommarum van ouden renten binnen der ouder vryheyt van Leiden beloipt tsamen

LXXIII £ IIII s. I d. I mite

8v

   

Dit sijn die renten op raemsteden die tgoidshuys heeft

 

Item Huge van der Hant I raem

X s.

Item Pieter Butewech I raem

XVI s.

Item noch Pieter Butewech I raem

XVI s.

Item noch Pieter Butewech I raem

VII s.

Dit sijn die renten op hofsteden optie hove binnen der nuwer vryheit ende beginnen op Levendaelsgraft

 

Item Wermbout Florijs Hobben z.z.

VI s. VIII d.

Item Lammijn Clutinx huus

VI s.

Item Pieter Jacobs z. huus

XII d.

Item Willem van der Gouden huus dat Huge Dams was

VII s. VIII d. II miten

Item Jan van Thienens huus

IX s. IIII d.

Item Jan van Veens huus

IX s. IIII d.

Item die selve van een erfgen

VIII s.

Item Ghijs Dierts z. huus

X s.

Item Gherijt Boudijns z. huus

X s.

Item Florijs Hobben z. weedwien huys

XII s. I d.

Item die selve van horen erve

V s. V d.

Item Allert Claes z. huus daeran

VI s. VIII d.

Item Gherijt Meynerts z. weedwien huus

XII s. I d.

Item Wouter Jacobs z. upten Hogewoert van thuus dat Engbrechts was

VI s. s d.

Item Coen Jacobs z.

VI s. s d.

Somma

VIII £ V s. IIII d. II miten

    9    

   

Item Pieter Jacobs z. van den huyse dat Jacob Coenraets z. was

II s.

Dit sijn renten tuschen der Molengraft ende die nuwe Volresgraft

 

Item Reyner Tielmans z. huus upten hoec

IIII s.

Item Willem Coep van den huse dat Kerstgen Pieter Bonnen was

VII s. IIII d.

Item Jacob Gherijts z. huus

VIII s.

Item Claes Gherijts z. huus

X s. II d. II miten

Item Gherijt Pieters z. ende Katrijn sijn susters huus

X s. II d. II miten

Item Gherijt Duykers huys XVIII s. VIII d. Die sijn vercoft alsmen hierna bewisen sel

 

Item Jan Colfs huus

XII s. II d. II miten

Item Gherijt Jacob van sinen erven

XLIII s. VI d. II miten

Item Jan van Rijn een erve dat Symon Reyners z. was

X s.

Item Symon Reyners z. huus

X s.

Item die selve van den huse daer hij in woende

XXIII s. IIII d.

Item Tillemans kinder huus

XXIIII s. V d. I mite

Item die selve van horen huus

XXVI s. VIII d.

Item noch die selve van horen huus

XIII s. IIII d.

Item Boudijn Gherijts z. huus

XXVI s. VIII d.

Item Aernt Jans z. huuse

XXIII s. IIII d.

Item Aernt Jans z. van den huys dat Pieter Jacobs z. was

XVI s. VIII d.

Item Gheertruut Willems Vos huus

XXVI s. VIII d.

Somma

XIIII £ XVIII s. VIII d.

9v

   

Item Jacob Pieters z. huus

XXVIII s. X d.

Item Gherijt Hoichstraets huys

XVII s. IX d. I mite

Item Jan Claes Henrix z. huys

XVII s. IX d. I mite

Item Gherijt Jacob after optie graft van sinen huys

XLIIII s.

Item Jan van Nuus huus

XII s. II d.

Item Gherijt Aernts z. II erven

XXXII s. IX d. I mite

Item Louwerijs Henrix z. huus

IX s.

Item Ysbrant Riken z. huus

VIII s. II d.

Item Willem Gherijt Scutemakers z.

VIII s. X d.

Item Zibrant Louwen z. huus int steech

XXI d.

Item Willem Beyer van sinen huus

II s. VI d.

Item die selve van sinen huys daeran

XXI d.

Item Heyn Willems z. kinder van Alphen

VI s. VIII d.

Item Kerstijn Aelbairns dochter

VI s. VIII d.

Item Jacob Gherijts z. die volre van sinen huse daeran

VI s. VIII d.

Item Katrijn Gherijt Jacobs ende Jan Gherijts z. huus

II s.

Dit sijn die renten tuschen der nuwer Hoeflaen ende der Volresgraft

 

Item Heyl Gherijt Willems z. ende Huge van der Hant I erve

XIX s. XI d. I mite

Item Dirx kinder van Noerde

XII s. IX d. I mite

Item Jacob Jans z. van den huys dat Symon Duven z. was

XIII s. II d. II miten

Item Gherijt Jacobs z. van den huyse dat Wermbout Florijs z. was

IX s. IIIs d. I mite

Somma

XIII £ II s. VII d. II miten

    10    

   

Item Ysbrant Hoflants z. erve

XV s. XI d.

Item die selve

XVIII s. VII d.

Item die selve noch I erve

XIII s.

Item Jacob Jans z. ende Lambrecht Jans z.

XXX s. VII d.

Item Alijt Gherijt Willems z. van der camer die Gherijt Aernts z. was

VI s. VIII d.

Item Katrijn Dirx Jans z. dochter

XIII s. IIII d.

Item Pieter Henric Bokels z.

XVII s. I d. I mite

Item Aelbrecht Heynen z. huus

XVII s. I d. I mite

Item Ghijsbrecht Dierts z. een camer die Gaspers was

II s.

Item Pieter Willems z. I van Bertelmeeus Claes z. kameren

II s.

Item Florijs Gherijts z. een van Bertelmees kameren

II s.

Item Jan Dirx z. camer van Stienvoorde

II s.

Item Willem Dirx z. dat Gherijt Willems z. plach te geven

XXVI s. III d.

Item Aelwijn Dirx z. van den selven

XV s. X d. I mite

Item Pieter Danels z. huys van der Haer

XVIII s. VIII d.

Item Claes Gherijt Montfoirden z. huys

XXVI s.

Item Willem Stoeps huus

XXVI s.

Item noch Willem Stoep een erve

XII s.

Item Willem Stoep een erve mit eenre stege dat Pieter Wouters z. was

VI s.

Item Ysbrant Gherijt Vos z.

VIII s.

Item Ysbrant Pieter Nanninx z. huys

XIIII s.

Item Jan Boudijns z. huys

X s.

Item Willem Martijns z. van den huyse dat Florijs Aernts z. was

X s. II d. II mite

Somma

XV £ XIII s. III d. II miten

10v

   

Item Willem Martijns z. van taftereynde van den selven huse voirnoemt

X s. II d. II miten

Item Willem Martijns z. I erve

XXII s. XI d.

Item die selve noch I erve

XXII s. VIII d.

Item Pieter Wouters z. I erve

XXVI s. VIII d.

Item Lambrecht Merinc I erve

XXII s. IX d. I mite

Item Pieter Andries z. I erve

XXII s. IX d. I mite

Item Ysbrant Vos I erve mit eenre stege

XX s.

Item Ysbrant voirs. noch I erve

XIX s. X d.

Item Joest Willems z. I erve

XX s. IIII d. I mite

Item Heinric Danels z. huus van der Haer

XIX s. X d.

Item Willem Stiens huus

XXII s. VII d. II miten

Item Fye Jacob Jans z. weedwy I erve

X s.

Item Gijsbrecht Dammes z. huus

VIII s.

Item Willem Stien I erve uptie graft

IIII s. VI d.

Item Katrijn Jan Pouwels z. dochter

V s.

Item Hillegont Gherijts dochter huus

V s.

Item Jacob Florijs z. van den huys dat Aem Claes z. was

XII s. II d. II miten

Item Aernt Wiggers z. huus

X s.

Item Herman Hermans z.

X s.

Item Jan van Pormer van den selven huus vornoemt

X s.

Item op Philips huus van den Bosch

VIII s. IX d.

Somma

XV £ XIIII s. II d.

    11    

   

Item Aernt Jans z. huus die maetselair

VII s.

Item Haesgen Coenraets dochter huus

XXI d.

Item Florijs Jacobs z. huus

X s.

Item Dirc Louwen z. I erve dat van Vranc Pieters z. erve gesplit is

IX s.

Item Willem Paedsen huus

II s.

Item Vranc Goverts z. upten hoec

II s. VIII d.

Item Allert Notgers z. huus daeran

II s. VIII d.

Item Symon Dirx z. huysgen

II s.

Item Willem Dirc Buenen z. huysgen

II s. VIII d.

Item Vranc Jacobs z. huysgen

II s.

Item Wouter Aelbrechts z. wedue

V s. X d.

Item Dirc Hugen z. huys van Zoeterwoude

VII s. V d.

Item Claes Pieters z. I erve dat Herman Boelinx was

VII s.

Item Jacob Jans z. huus

V s. VI d.

Item Margriet Dirc Aernts z. dochter

IIII s. X d.

Item Bairte Claes dochter I erve

IIII s. X d.

Item Matheeus Jacobs z. dochter

IIII s. X d.

Item Hoflant Jans z.

IIII s. X d.

Item die selve van den huyse dat Symon Rutgers z. was

VII s.

Item Ermgaert Jan Vrancken z.

II s. VI d.

Item Jacob Hasen z. van Zoeterwoude

II s. VI d.

Somma

IIII £ XVIII s. X d.

11v

   

Dit sijn die renten tuschen der Hoeflaen ende der Vlyet

 

Item Aelwijn Baerns z. van den erven die Symon Borts plagen te wesen tuschen der Molengraft ende den Vliet was sculdich IIII £ IIII s. tsjairs. Hiertoe gelt Aelwijn selve

XVII s.

Item Symon Jude gelter toe

XIX s.

Item Pieter Dirx z. gelter toe

XX d.

Item Symon Jans z. ghelter toe

VIIs d.

Item Baertout Cupers weedwy gelter toe

VIIs d.

Item Pieter Jans z. gelter toe

XIII d.

Item Gheertruyt Gherijt Jans z. gelter toe

II s.

Item Jan Reyners z. van Oudewater gelter toe

II s.

Item Jan Pieters z. gelter toe

II s.

Item Jan Montschoen gelter toe

II s.

Item Jan Gherijts z. gelter toe

II s.

Item Heyn Kaerdemaker gelter toe

II s. VI d.

Item Bertelmees Dirx z. gelter toe

III s. IIII d.

Item Dirc Jans z. gelter toe

III s. IIII d.

Item Jan Yden z. gelter toe

XX d.

Item Nelle Gherijt Cleyberchs gelter toe

II s. VI d.

Item Willem Dirx z. gelter toe

II s. III d.

Item Dirc Willem Dircx z.z. gelter toe

III s.

Item Matheeus Jacobs z. gelter toe

II s.

Item Heinric Danels z. van der Haer gelter toe

II s.

Somma

III £ XII s. VII d.

    12    

   

Item Jacob Willems z. die tymmerman gelter toe

II s.

Item Willem Martijns z. gelter toe

II s.

Item Jacob Willems z. gelter toe

II s.

Item Claes Florijs z. gelter toe

II s.

Item Engbrecht Aernts z. gelter toe

III s. V d.

¶ Item Alcmade hadde III huysen daer op stont XV s. IX d. Hiertoe gelt Pieter Butewech Willems z.

XX d.

Item noch Pieter Butewech ghelter toe

IIII s. V d.

Item Herman Gherijts gelter toe

III s. IIII d.

Item Claes Pieters z. gelter toe

II s. VI d.

Item Michiel Jordijns z. gelter toe

II s. III d.

Item Herman Willems z. kaerdemaker gelter toe

XVI d.

Item Engbrecht van Lier gelter toe

XVI d.

¶ Item Gherijt Walichs z. huus

V s. II d. II miten

Item noch Gherijt Walichs z. huus dat Pieter Jordijns z. was ende Adriaen Pieters z. daerop besprac

XXV s.

Item Gherijt Steffens z. wedue

X s. IIII d. II miten

Item Pieter Butewech Willems z. I erve

XXXI s. X d. I mite

Item Dirc Walichs z. I erve

VI s. VIII d.

Item Margriet Claes Jans z.

III s. V d.

Item Eelman van sinen erven

XI s. II d. I mite

Item Jan Dirx z. een camer naest Symon die Lyemers

X s.

Somma

VI £ X s. XI d.

12v

   

Item Louwerijs Jan Volprechts z.

VIII s. VI d.

Item Beatrijs Dirc Sybrants z. I erve

VIII s. VI d.

Item Claes Aems z. I erve

XLIIII s.

Item Dirc Willems z.

XIII s. IIII d.

Item Jacob Willems z. sijn broeder een erve

XIII s. IIII d.

Item Ysbrant Gherijt Bontemakers z. I erve

VII s. V d.

Item Pieter Bal I erve

VII s. V d.

Item Dirc jonge Jacobs z. I erve

IX s. X d.

Item Hillegont Gherijts dochter I erve

IIII s. XI d.

Item Symon Claes z. I erve

VII s. I d.

Item Dirc Hove I erve

X s. VIII d.

Item Pieter Butewech Willems z. I erve

IX s.

Item Coenraet Gherijts z. I erve

IX s.

Item Willem Danel Clenen z. I erve

XIII s. VIII d.

Item Pieter Aernts z. I erve

XVI d.

Item Gherijt Clemments z. I erve

XII d.

Item Kerstijn Florijs dochter I erve

XII d.

Item Bertelmees Willems z. I erve

XII d.

Item Florijs Gherbrants z. I erve

XII d.

Item Gheertruyt Claes Claes z. I erve

VIII d.

Item jonge Dirc van der Laen I erve

IIII s.

Item Hillegont Vrancken dochter I erve

IIII d.

Item Claes Kerstants z. I erve

II s.

Somma

VIII £ XIX s.

    13    

   

Item Gherijt Clemments z. I erve

IIII d.

Item Dirc Dirx z. die priester

VI s.

Item Jan Dirx z.

II s.

Somma

VIII s. IIII d.

IIII. Sommarum van raemsteden ende hofstederenten uptie hoeve beloipt

XCII £ III s. IXs d.

13v

   

Ontfaen van graven ende van sepultuer in der kercken

 

Item van Dirc Hiecs graf ontfaen van coep ende van opdoen VII scilde, den scilt XXIX tunen, facit

XIII £ X s. VIII d.

Item van Baerte Danels graf op te doen

IIII £

Item van Zeverijns graf op te doen ontfaen

IIII £

Item van Aernt van Alcmaden graf van coep ende van opdoen VII scilde, den scilt XXIX tunen, facit

XIII £ X s. VIII d.

Item Aernt van Berkels moeder graf op te doen

IIII £

Item van een mans graf uten Briel op te doen

IIII £

Item van Gherijt Louwen z. wijfs graf up te doen

IIII £

Item van Symons graf van der Laen op te doen ontfaen

IIII £

Item van Griete Dirc Hillen z. graf op te doen

IIII £

Item van Huge Andries z. graf op te doen

IIII £

Item Willems graf van Alcmade op te doen

IIII £

Item van Dirx graf van Oestgeest op te doen

IIII £

Item van Pieter Rijswijcs graf op te doen V scilde, facit

IX £ XIII s. IIII d.

Item Reyner Sijs graf op te doen

IIII £

Item heer Allaerts graff van Bueren, ridder, van coep ende van opdoen XXX Arnems gulden, den gulden XXIII tunen gerekent, facit

XLVI £

Somma

CXXVI £ XIIII s. VIII d.

    14    

   

Item van Symons dochter graf van den Vliet op te doen III Beyers gulden, facit

IIII £ VIII s.

Item van Willem Alpherts z. graf op te doen

IIII £

Item van Willem Everts z. dochter graf op te doen

IIII £

Item van Claer Jan Dirc Kints z. graf op te doen

IIII £

Item van Aechte Claes dochter graf van Hillegom op te doen

IIII £

Item van Pieter Otten z. graf op te doen

IIII £

Item van heer Thomas graf Duytsche heer

IIII £

Item van Baerte Dirc Reyniers z. graf op te doen

IIII £

Item van Florijs Henrix z. graf op te doen

IIII £

Item van Alijt Gherijt Jacobs dochter graf op te doen

IIII £

Item ontfaen van Willem Jans z. voer Dirc Reyniers z. graf IIII scilde, den scilt XX cromstaert, facit

VII £ XVI s. V d. I mite

Item Machtelt Henrix wijf van der Does van horen grave ontfaen van coep ende van opdoen VII scilde, facit

XIII £ XIII s. IX d. I mite

Item ontfaen van heren Jan Pyots graf, ridder, XX cronen ende die kerc behout dat graf, facit den croon XXIIII cromstaert

XLVI £ XVIII s. VIII d.

Item van Jan Claes Doenen z. graf op te doen

IIII £

Item der joffrouwen graff van Leyden op te doen

IIII £

Somma

CXVI £ XVI s. X d. II miten

14v

   

Item Ysbrant die lijndraeyers dochter graf die bagijn

IIII £

Item jonfer Meynen graf opt choer van coep ende van opdoen XX cronen, facit den croon XXIIII cromstaert gerekent

XLVI £ XVIII s. VIII d.

Item Tyllemans dochter graf die bagijn van coep ende van opdoen VII scilde, facit

XIII £ XIII s. IX d. I mite

Item Dirc Tymans z. wijf voer hoer graf van coep ende van opdoen VII scilde, facit

XIII £ XIII s. IX d. I mite

Item van Ghijsbrecht Willems z. graf op te doen

IIII £

Item van Hildewair Gijsbrecht Tillemans z. wijfs graf ontfaen van coep ende van opdoen VII scilde, facit

XIII £ XIII s. IX d. I mite

Item Tyllemans dochter, een bagijn van Delf, van hoir graf

IIII £

Item jonfrou Jan van der Beets van hoir graf ontfaen van coip ende van opdoen VII scilde, facit

XIII £ XIII s. IX d. I mite

Item van Machtelt Florijs Jacobs z. wijfs graf op te doen

IIII £

Item van Alijt Molencamps graf op te doen

IIII £

Item van Anthonis Coen Ysax z. graf op te doen

IIII £

Item van Gheertruut Dirc Volkerts z. graf van coep ende van opdoen VII scilde, facit

XIII £ XIII s. IX d. I mite

Item Pieter Jacobs z. graf die glasemaker van opdoen

IIII £

Item Kerstijn Gherijt die Bruunen graf van coep ende van opdoen VI gouden cronen, facit

XIIII £ I s. V d. II miten

Somma

CLVII £ IX s. I mite

    15    

   

Item van Vrancke Huge Gherijts z.z. graf op te doen

IIII £

Item van Fye Jan Hugen z. graf op te doen

IIII £

Item van Florijs Jacobs z. graf op te doen

IIII £

Item Aelbrecht van Boschen graf op te doen

IIII £

Item Katrijn Pieter Rijswijcs dochter graf op te doen

IIII £

Item van Alijt Jan Stantvasts graf op te doen

IIII £

Item van Pieter Witten graf op te doen

IIII £

Item van Lijsbet Gherijt Pieters z. wijfs graf up te doen

IIII £

Item van Claes Screvels graf up te doen

IIII £

Ontfaen van Dyliane Collerts dochter voir I graf dat si gecoft heeft IIII scilde, ende als ment opdoet sel men die eerste reyse geven III scilde, facit datter ontfaen is

VII £ XVI s. V d. I mite

Item Nelle Poes heeft een graf opgedaen ende seyt dattet hoer is, ende die kercmeysters seggen dattet hoir niet en is, mer van den opdoen is niet ontfaen

 

Somma

XLIII £ XVI s. V d. I mite

15v

   

Ontfaen van testament ende van besprec ende van gracien

 

Item van Griete Dirc Hillen z. testament III Arnems gulden, facit

IIII £ XII s.

Item van enen man van Alphen I scilt ontfaen, facit

XXXIX s. I d. I mite

Item van Jacob Dirc Jans z.z. van Rotterdam een sulveren lepel, woech Is loet

 

Item van Machtelt meester Jans besprec XX cromstaert, facit

XXXIX s. I d. I mite

Item van Haestgen Symons dochter testament ontfaen VII scilde, daervoir sel men hoer een cleen memori doen sjairs alst memoriboec inhout, facit

XIIII £

Item ontfaen van Gheertruut Claes dochter besprec X lewen, facit

VIII s. X d. II miten

Item ontfaen van meester Jacob Symons z. joncwijfs testament twee sulveren lepelen

 

Item van Gheertuut Dirc Volkerts z. testament II scilde, facit

III £ XVIII s. II d. II miten

Item van Jan Claes Doenen z. besprec I scilt, facit

XXXIX s. I d. I mite

Item van Aelbrecht Jobberts testament ontfaen I scilt, facit

XXXIX s. I d. I mite

Item bij hande des commelduers van testament I scilt, facit

XXXIX s. I d. I mite

Item noch van den commelduer ontfaen van eens persoons wegen II Beyers gulden II lewen, facit

III £ V d. I mite

Item van Jacob van Lier s scilt, facit voir XV tunen gerekent

XX s.

Somma

XXXVI £ XV s. I d. I mite

    16    

   

Item Aernt Danels z. wijf besprac een hoyc, daerof ontfaen III Beyers gulden, facit

IIII £ VIII s.

Item van Willem die Vechters wijfs testament I nobel, facit

IIII £ VIII s.

Item Baertout Jacobs z. testament

II s.

Item van Gheertruyt Ysbrants dochter I scilt, facit

XL s.

Item van Zeverijn Zeverijns z. testament I scilt, facit

XL s.

Item van heer Reyner die Costers testament VI oude botgen, facit

VI s. II d. II miten

Item van Sasburgen testament ontfaen XII pont was

 

Item van Aelbrecht van Bosschen testament I scilt, facit

XL s.

Item van Claer Jan Dirc Kints z. besprec van Femeyns Pormers ontfaen XIs tuun, facit ende van Andries Bal van Claren testament voirs. oec XIs tuun, facit tesamen

XXX s. VIII d.

Item Lijsbet Dirx dochter I Beyers gulden, facit

XXIX s. IIII d.

Item van Pieter Jans z. wijfs testament XX cromstaert, facit

XXXIX s. I d. I mite

Item van Dirc Tymans z. wijfs besprec II scilde, facit

IIII £

Item Jan Wit Bertelmees z. besprac der kercken XII pont was

 

Item ontfaen van Trude Pieters dochter ende sij der kercken gaf van gracien I nobel, facit

IIII £ VIII s.

Item van den soudenairs ontfaen van gracien XV oude botdrager, facit

XXXI s. I d. I mite

Somma

XXX £ II s. V d. I mite

16v

   

Item ontfaen van Gheertruut Dirx dochter vijf nobel daer men hoer memori voer doen sel na inhout des memoriboex, den nobel III Beyers gulden, facit

XXII £

Item so besprac Aechte Pieters dochter heer Dirc Graefgens joncwijf der kercken X scilde hoir memori voir te doen. Daerof is ontfaen XXII loot sulvers, ghetaxeert voir XI Beyers gulden. Ende als men tander betailt, so sel men die memorie boeken. Dit sulver is vercoft als men hierna bewisen sel

 

Somma

XXII £

    17    

   

Ontfaen van ghiften ende van voirhueren

 

Item van Vranc van Rotterdam van ghiften ende voirhueren III braspenninge, facit

VII s. VI d. II miten

Item van Bertelmees Heinrix z. IIIs leeu, facit

III s. I d. I mite

Item van Symon Dirx z. IIII quade lewen, facit

III s. VI d. II miten

Item van Pieter Baertouts z. ontfaen

II s.

Item van Claes Florijs z.

II s.

Item van Florijs Phillips z. van voirhuer X tunen, facit

XIII s. IIII d.

Item van Coen Jacobs z. van gift ende voirhuer IX tunen, facit

XII s.

Item van Pieter Jacobs z. des gelijx ontfaen

IIII s.

Item van Herman Hermans z.

X s.

Item van Symon Dirx z. IIII tunen, facit

V s. IIII d.

Ontfaen van zuenen binnen desen jair

 

Item van Jacob Heerman van eenre soene die hij onderhadde van Crauwels zoene IIs scilt, den scilt XX cromstaert, facit

IIII £ XVII s. IX d. I mite

Somma

VIII £ VIII d.

17v

   

Ontfaen van was ende van spinlicht

 

Item van Gherijt die Coster opt Hoghelandt ontfaen van XLIIII pont was X Beyers gulden, den gulden XXII tunen, facit

XIIII £ XIII s. IIII d.

Item van Gherijt die Coster tSinte Pieters ontfaen van was XXI gulden, den gulden XXII tunen gerekent, facit

XXX £ XVI s.

Item van den selven van was ontfaen I scilt ende XXVI lewen, facit

III £ III s. I d. I mite

Item van Dirc Pieter Smits z. van was ontfaen VIII gulden, den gulden XXI tunen, facit

XI £ IIII s.

Item ontfaen van Pieter Jans z. van was XIIII gulden, den gulden XXII tunen, facit

XX £ X s. VIII d.

Item ontfaen van Gherijt die Coster van L pont was XII gulden, den gulden XX tunen, ende noch van VI pont was XXVIII tunen, facit tesamen

XVII £ XVII s. IIII d.

Item van Lijsbet Gherijt die Costers ontfaen van LX pont was, van elc pont VI oude botgen, facit

XVIII £ XIII s. IIII d.

Item die selve noch van XXX pont was, tpont VI oude botgen, facit

IX £ VI s. VIII d.

Item die selve noch een kairse van XIX pont was, daerof ontfaen III Beyers gulden ende VIIs tuun, facit

IIII £ XVIII s.

Item Witgens wijf XXIIII pont was, tpont om VI oude botgen, facit

VII £ IX s. IIII d.

Item Wouter Hermans z. XXII pont was, tpont VI oude botgens, facit

VI £ XVI s. X d. II miten

Item ontfaen van XVIII pont spinlichts, van elc pont IIII lichte lewen, facit

III £ IIII s.

Somma

CXLVIII £ XII s. VIII d.

    18    

   

Ontfaen van hoechtiden die men hout in der kercken

 

Item van Sinte Jorijs hoichtijt ontfaen IIII braspenninge, facit

X s. I d.

Item van der hoichtijt van den Xm martelairs ontfaen VI tunen, facit

VIII s.

Item van Sinte Ewouts hoichtijt ontfaen XII tunen, facit

XVI s.

Item van Segher ontfaen van der hoichtijt van Divisio Apostolorum

VIII s.

Item van Sinte Jeronimus hoichtijt ontfaen II tunen, facit

II s. VIII d.

Item van Sinte Lucas hoichtijt VI tunen, facit

VIII s.

Item van Sinte Crispijn ende Crispiniaens festum XIs tuun, facit

XV s. IIII d.

Item van Sinte Barbaren hoichtijt IIII tunen, facit

V s. IIII d.

Item van Sinte Loy IX tunen, facit

XII s.

Item van Sinte Jans hoichtijt Ewangelist II braspenninge I leeu, facit

V s. XI d.

Item van Sinte Agnieten hoichtijt IIII tuunen, facit

V s. IIII d.

Item van Sinte Stevens hoichtijt VI tunen, facit

VIII s.

Item van Sinte Aechten hoichtijt IIII tunen, facit

V s. IIII d.

Somma

V £ X s.

18v

   

Alrehande ontfanc

 

Item ontfaen ende die oude kercmeysters overleverden an gelde V Beyers gulden, als Jan Dirc Coenen z. ende Wermbout Nannen z. mit horen gesellen, facit

VII £ VI s. VIII d.

Item ontfaen van heer Wilem die Jonge van II stiene die opt kerchof lagen XX tunen, facit

XXVI s. VIII d.

Item ontfaen van den commelduer ende hij te hulpe gaf tot een niewe palmcruys XX cromstaert, facit

XXXIX s. I d. I mite

Item ontfaen van gebarnt sulver XVI Beyers gulden, den gulden XXII tunen gerekent, facit

XXIII £ IX s. IIII d.

Item noch van Wouter Luutgen ontfaen van sulver LXV tunen, facit

IIII £ VI s. VIII d.

Item van Herman Claes z. ontfaen II nobel die hij der kercken noch sculdich was van Gherijt Rutgers z. wegen, voir den nobel XLIIIIs cromstaert, facit

VIII £ XIIII s. I d.

Item van Florijs Paidsen z. ontfaen van leyen die hi jegens den goidshuusmeesters cofte VIII Beyers gulden, facit

XI £ XIIII s. VIII d.

Item van Wermbout Nannen z. van stien III cromstaert, facit

V s. IX d. I mite

Item van den clusenair te Catwic van leyen XXII tunen, facit

XXIX s. IIII d.

Item van calvere ontfaen VII tunen, facit

IX s. IIII d.

Item van een sperre ontfaen

II s.

Somma

LXI £ III s. VII d. II miten

    19    

   

Item van Jacob Gherijts z. ontfaen van velle die der kercken gecomen sijn VI cronen ende VI tunen, den croon XXIIII cromstaert gerekent, facit

XIIII £ IX s. V d. II miten

Item van wolle ontfaen XVI cromstaert, facit

XXXI s. III d.

Item so is den oude roester vercoft ende woech VIcLXXXV pont, daerof ontfaen van elc pont VIII doyts, facit

XX £ V s. XI d. I mite

Item so hadden die kercmeysters Jan Bouten graf van Aemsterdam doen beleggen, daerof is nu ontfaen een scilt, facit

XL s.

Item ontfaen van tarwe IIII tunen, facit

V s. IIII d.

Item ontfaen van den kercmeysters van den Hogelande van XIIIIm leynagel, elc duysent VII tunen, facit

VI £ X s. VIII d.

Item ontfaen van der stede homans van Aechte Pieter Hugen besprec I nobel die versceen tot meye anno XXVI, want sij der kercken besprac die II cronen sjairs die sij optie stede van Leyden hadde, facit III Beyers gulden voir den nobel gerekent

IIII £ VIII s.

Somma

XLIX £ X s. VIII d.

19v

   

Item so is tot desen jaer gecomen uter kercken bede boven die memorien die men daeruut doet ende boven dattie hoichtiden costen te houden die tgoidshuus angenomen heeft, als van Sinte Katrijn, Sinte Barbara, XIm Maechden ende die andre als der kercken memoriboec inhout, ende boven dat binnen desen jaer van beyeren is gegeven, tsamen

LXXII £

Item uut Sinte Martijns bede ontfaen, also die kercmeesters die in pacht hebben totter kerken behoef X jair lanc, welken termijn inginc tot meye anno XIIIIc XVIII om VIII Hollans scilde tsjairs, des is daeruut gecomen boven den VIII scilden die daer tot desen jaer gegeven sijn

X £

Item ontfaen binnen desen jaer uten bloken

XII £ X s. IIII d.

Ontfaen van den ommesetten kercgelden van outs

 

Item van Coman Aelbrecht van ouden kercgelde XLIIII lewen, facit

XXXIX s. I d. I mite

Item van Jan Boemgen XII lewen, facit

X s. VIII d.

Item van jonge meester Rutger voir sijn kercgelt XIX cromstaert, facit

XXXVII s. II d.

Item van Jan Pouwels z. voir sijn kercgelt

XXIX s. IIII d.

Somma

C £ VI s. VII d. I mite

    20    

   

Ontfaen van vercoften renten ende van vercoften lijfrenten

 

Item vercoft heer Pieter Burchgairts z. ende Griete sijn suster tot hoirre beyder live VIII scilde tsjairs, te betalen alle jair tot Sinte Mathijs dage. Dairof ontfaen van elken scilt X scilde, maect LXXX scilde, den scilt XXI cromstaert gerekent, facit

CLXIIII £ V s. IIII d.

Item vercoft Clair Sweemen dochter ende Jacob Dirc Tymans z.z. tot hoirre beyder live II scilde sjairs. Daerof ontfaen XX scilde, den scilt XXI cromstaert, te betalen alle jair opten tienden dach in aprille, facit

XLI £ XVI d.

Item vercoft Wendelmoet Dirx dochter van der Spenghe ende Jan hoir dochter tot hoirre beyder live II scilde sjairs, te betalen alle jair opten Xden dach in aprille. Daerof ontfaen XX scilde, den scilt XXI cromstaert, facit

XLI £ XVI d.

Item vercoft Griete Pieters dochter ende Katrijn Pieters dochter V scilde tsjairs tot horen live elx die helft op te bueren, te betalen alle jair tSinte Jans dage midsomer. Daerof ontfaen L scilde, den scilde XXI cromstaert, facit

CII £ XIII s. IIII d.

Item vercoft Lijsbet Pieters dochter ende Fye Jan Nuweveens dochter tot hoirre beyder live IIII scilde tsjairs, te betalen alle jair tSinte Ponciaens dage. Daerof ontfaen XL scilde, den scilt XXI cromstaert, facit

LXXXII £ II s. VIII d.

Somma

IIIIcXXXI £ IIII s.

20v

   

Item vercoft Henric Henrix z. III gouden nobel tsjairs op dat lant dair Gherijt Emmen z. stien uut delft. Dairof ontfaen XLIIII nobel, voir elken nobel II cronen, den croon voir XXIIII cromstaert gerekent, facit

IIcVI £ X s. I d.

Item vercoft Gherijt Duyker XXVIII comans gr. tsjairs die op sijn huys stonden. Daerof ontfaen XVI Beyers gulden, facit den gulden XXII tunen gerekent

XXIII £ IX s. IIII d.

Somma

IIcXXIX £ XIX s. V d.

    21    

   

V. Sommarum van graven in die kerc, van testament, van ghiften ende voirhueren, van was dat vercoft is, van alrehande ontfange, van vellen, van den kercken bede ende uten bloken ende van allen accidencien die der kercken gecomen sijn ende van den vercoften lande ende renten beloipt tesamen

XVcLXVIII £ II s. III d.

21v

   

Somma sommarum van allen ontfange beloipt tesamen

XIXcLX £ X s. VIs d. II miten

    22    

   

Dit is dattie kercmeysters voirs. weder uutgegeven hebben van der kercken goede binnen den jair voirnoemt ende in paymente voirs.

 

Eerst van wissen renten die tgoidshuus jairlix uutreyct

 

Item Katrijn Jan Heermans XII Ghenske nobel, voir elken nobel II Beyers gulden, dat sijn LXVI tunen, facit

LII £ XVI s.

Item den baginen van Alijt Heinric Tiers erve

II s. V d.

Item Katrijn Jan Pouwels z. dochter ende si cofte jegens Zoete Jan Vlaminx z.

LVIII s.

Item die Hilige Geestmeysters van renten die stonden op Heinric die Pipers huys

III £ II s. VIII d.

Item die selve van Florijs heren Jacobs z. erve dat Alijt Hollanders daerop besprac

XIII s. IIII d.

Item noch die selve ende gecoft wort jegens Soete Jan Vlaminx z.

VII £

Item noch die selve ende gecoft wort jegens Willem Jan Willems z.z.

III £

Item die heren van Sinte Pancraes van Willems die Glasemakers erve

II s. VIII d.

Item die commelduer van Catwijc van renten die hij optie Does heeft

VIII s.

Item die commelduer te Leyden van heren Heinric Spikers grafganc

V s. IIII d.

Somma

LXX £ VIII s. V d.

22v

   

Item den commelduer van der cruysmisse te singen alle jair tot Onser Vrouwen Lichtmis II scilde, facit

III £ XVIII s. II d. II miten

Item den dyaec ende subdiaec van der cruusmisse elx een scilt, den scilt XX cromstaert, facit

III £ XVIII s. II d. II miten

Item Huge die organist voir sinen dienst van desen jair opt orgelen te spelen XV scilde, den scilt XXX tunen, facit

XXX £

Item den ondercoster binnen desen jair betailt

XII £

Somma

XLIX £ XVI s. V d. I mite

    23    

   

Lijfrenten die tgoidshuys jairlix uutreyct, elken nobel betailt mit III Beyers gulden, dat sijn LXVI tunen, ende den scilt betailt mit XX cromstaert

 

Item Pieter Heerman tot Heyligermis X Engelsche nobel, facit

XLIIII £

Item heer Jan die Vries tot meye VI Engelsche nobel, facit

XXVI £ VIII s.

Item Gheertruut Dirc Heermans dochter tot meye I nobel, facit

IIII £ VIII s.

Item die selve Gheertruut noch

XX s.

Item die selve Gheertruut tSinte Louwerijs dage I nobel, facit

IIII £ VIII s.

Item heer Gherijt die Wit half tot meye, half tot Hiligermisse X Engelsche nobel, facit

XLIIII £

Item Lijsbet Pieter Walichs z. dochter tSinte Mathijs dage een Engelsche nobel, facit

IIII £ VIII s.

Item Godelt Gherijts dochter tSinte Mathijs dage IIIs Engelsche nobel, facit

XV £ VIII s.

Item Katrijn Liclaes dochter meester Rutgers wijf tSinte Mathijs dage I nobel, dit jair ende niet langer, want si doit is, facit

IIII £ VIII s.

Item Aernt van Baern ende sijn wijf half tot meye, half tot Heyligermisse XV nobel, facit

LXVI £

Item Aechte Lijsbet meester Jacobs dochter te Hairlem half Onser Vrouwen dage in die vasten ende half tot Bamisse X Engelsche nobel, facit

XLIIII £

Somma

IIcLVIII £ VIII s.

23v

   

Item Jan Libeel ende sijn wijf half tot meye, half tot Heiligermisse XX Engelsche nobel, facit

LXXXVIII £

Item Diewer Pijngen dochter tot Hairlem half tot meye, half tot Heyligermisse VI Engelsche nobel, facit

XXVI £ VIII s.

Item Katrijn Jan Comans tSinte Marien Magdalenen dage III Engelsche nobel, facit

XIII £ IIII s.

Item Lijsbet Pieter Walichs z. dochter ende Katrijn Jan Comans tSinte Marien Magdalenen dage Is Engelsche nobel, facit

VI £ XII s.

Item heer Jan Hamer tot meye VI Engelsche nobel, facit

XXVI £ VIII s.

Item Kerstijn Pieter Colijns z. dochter tot Bamisse III scilde, facit den scilt XX cromstaert gerekent

V £ XVII s. IIII d.

Item Kerstijn voirs. ende Katrijn Jan van Scoten Pieters z. dochter Assumptio Marie III scilde, facit

V £ XVII s. IIII d.

Item Kerstijn voirs. ende Ave hoir suster III scilde op Assumptio Marie, facit

V £ XVII s. IIII d.

Item Alijt Dirx dochter tot Bamis I Engelsche nobel, facit

IIII £ VIII s.

Clair Jans dochter die bagijn tot Bamisse s nobel, facit

XLIIII s.

Item Diewer Gherijt Montfoirden z. dochter tSinte Matheeus dage VI Engelsche nobel, facit

XXVI £ VIII s.

Item Griete Jacobs dochter van Segwairde tSinte Gregorius dage V Engelsche nobel, facit

XXII £

Somma

IIcXXXIII £ IIII s.

    24    

   

Item Alijt Allairt Claes z. weedwij tot meydage II nobel, facit

VIII £ XVI s.

Item jonfrou Lijsbet van Bruechuysen tSinte Odulfs dage XII gouden scilde, facit

XXIII £ IX s. IIII d.

Item Aelwijn Aelwijns dochter tSinte Jacobs dage IIIs scilt, facit

VI £ XVI s. X d. II miten

Item heer Wiggher Aernts z. ende heer Florijs sijn broeder tSinte Lucas dage V scilde, facit

IX £ XV s. VI d. II miten

Item Huge Blanckert tsinen live XXX cronen sjairs, te betalen opten Heiligen Dertienendach, dair voirwairde of sijn betailt men hem dit gelt niet ten dage voirs. of telken dage tot Brugmarct dairnaestvolgende, zo mach Huge Blanckert elx dages na Brugmarct verteren op elke twie cronen enen groten sdages Vlaems gelts ter tijt toe dat hem sijn renten ende dachgelt betaelt sijn, facit den croon voir XXIIII cromstaert gerekent

LXX £ VIII s.

Item Luutgen Lottijns z. van Haerlem tot sinen live ende tot Lijsbetten sijnre dochter live Jacobs Willems z. wijf van Adrichem tSinte Ponciaens dage IX scilde, facit

XVII £ XII s.

Item noch Luytgen voirscreven ende Gheertruyt sijn dochter Willem Florijs Baertouts z. wijf tSinte Ponciaens dage IX scilde, facit

XVII £ XII s.

Item Luutgen voirs. sel heffer wesen van den voirs. XVIII scilde tsjairs sijn leven lanc ende na sijnre doit sijn twee dochteren voirnoemt ende niement anders, want hoir mannen dat also overgegeven hebben voir scepenen van Leiden

 

Somma

CLIIII £ IX s. IX d. I mite

24v

   

Item Griete Ysbrants dochter van Boschuysen sjairs IIIIs scilt tSinte Michiels dage, facit

VIII £ XVI s.

Item heer Pieter Burgerts z. ende Griet sijn suster sjairs VIII scilde tSinte Mathijs dage. Deerste renten sullen verscinen tSinte Mathijs dage anno XXVII

 

Item Clair Sweemen ende Jacob Dirc Tymans z.z. sjairs II scilde. Deerste renten verscinen opten Xden dach in aprille anno XXVII

 

Item Wendelmoet Dirx dochter van der Spenge ende Jan hoir dochter sjairs II scilde. Deerste renten verscinen X dage in aprille anno XXVII

 

Item Griete Pieters dochter ende Katrijn Pieters dochter tsjairs V scilde elx die helft op te bueren. Deerste renten verscinen tSinte Jans dage Nativitas anno XVII

 

Item Lijsbet Pieters dochter ende Fye Jan Nuweveens dochter tsjairs IIII scilde. Deerste renten verscinen tSinte Ponciaens dage anno XVIII

 

Item Lijsbet Pieters dochter uut Aleysen testament hoir leven lanc een nobel tsjairs tSinte Servaes dage. Deerste renten verscinen tSinte Servaes dage anno XXVII, dats midmeye

 

Somma

VIII £ XVI s.

I. Sommarum van sekeren renten ende van lijfrenten binnen desen jair verscenen beloipt tesamen

VIIcLXXV £ II s. VII d. II miten

    25    

   

Tymmeringe ende dier gelijck

 

Item Gherijt Louwen z. gegeven mit hem derden van der orgel op te setten ende thoutwerc te maken VIII scilde ende I Beyers gulden, den scilt XX cromstaert, facit

XVII £ II s. II d. II miten

Item van een oude mast te sagen gegeven XII lewen, facit

X s. VIII d.

Item Jan van Scoten gegeven dat hij die tafel corte die op dat cruusoutair stait ende van een niewen voet onder tpalmcruys te maken, tsamen XXXII lichte lewen, facit

XXVIII s. V d. I mite

Item Dirc die Priester van hout te sagen gegeven III oude bots, facit

VI s. II d. II miten

Item Coppiin Scrienmaker van den latrijn te lappen

II s. VIII d.

Item Allairt Slotemaker van sloot ende slotelen XXIII oude tunen ende IIII quade lewen, facit

XXXIX s. IIII d.

Item noch Allert van sloot ende slotelen te maken gegeven V tunen, facit

VI s. VIII d.

Item Pieter Jacobs z. gegeven van glase te stoppen in den ommeganc XXIII tunen, facit

XXX s. VIII d.

Item noch Pieter die Glaesmaker van een out glas te versien ende scoen te maken dat der kercken toebehoirde ende boven in die kerc te setten neffens die grote orgel, hem gegeven XC tunen, facit

VI £

Somma

XXIX £ VI s. X d. II miten

25v

   

Item Willem Schermer van tymmeren opten toorn ant belefroyt so een cloc onthangen was XII tunen, facit

XVI s.

Item gegeven Cophoene van den roester mit plancken te beleggen VIII lewen, facit

VII s. I d. I mite

Item gegeven Engel van die gate an die kerc te stoppen voir die duven XXIIII cromstaert, facit

XLVI s. IX d. II m.

Item Herman van Aken gegeven van der Noitggoids te versetten

XII s.

Item noch Allert Slotemaker van I slot te vermaken VII cromstaert ende van I slotel van den toorn die gebroken was gegeven II cromstaert, facit

XVII s. VIII d.

Item Pieter Danels z. gegeven van wat kalx II cromstaert, facit

III s. X d. II miten

Item van I scouwe sants IIII tunen, facit

V s. IIII d.

Somma

V £ VIII s. IX d. II miten

    26    

   

Van yserwerck

 

Item Heyn Nachtegail van IIc pont ysers an anckers daer die orgel angehangen is, van elc pont I tuun, facit

XIII £ VI s. VIII d.

Item gegeven Gijsbrecht Nachtegail van wijndysers ant nuwe glas ende II yseren bouten daer tcruus op stait ende van spikeren die Engel gebesicht heeft IIcXLII lewen, facit

X £ XV s. I d. I mite

Item den selven noch van yserwerc gegeven XXXVIII lewen, facit

XXXIII s. IX d. I mite

Item den selven van VI yseren pannen opten outaren te setten daer men kairsen op set als men misse doet XXIIII lewen

XXI s. IIII d.

Item Gijsbrecht Nachtegail van XXXVI windysers ende IIIc spikeren gegeven LXXXII lewen, facit

III £ XIII s. IX d. I mite

Item Gijsbrecht Nachtegail gegeven van yserwerc an die clocke die onthangen was XV cromstaert, facit

XXIX s. IIII d.

Item Heyn Nachtegail van CLIII pont ysers daer die windysers of gemaect waren an Sinter Claes glas VIIs gulden, den gulden XX tunen, facit

X £

Item Ghijs Nachtegail van spykeren ende van wijndyser an tglas neffens die grote orgel II scilde ende III oude botgens, facit

IIII £ XVI d.

Somma

XLVI £ XVI d.

26v

   

Item Willem die Smit gegeven voor IIIs m groter leynagel ende IIc, van elc duysent XIII lichte lewen ende IIII doyts, facit

XLIII s. X d. I mite

Item van leynagelen in een niewe tonne te brengen gegeven XII tunen, facit

XVI s.

Item Gherijt Coenraets z. gegeven van XIIm leynagel, van elc duysent XIII lichte lewen IIII doyts, facit

VII £ II s. II d. II miten

Item Jan die Breede van Utrecht gegeven van XXXm leynagel IX Beyers gulden, facit

XIII £ IIII s.

Somma

XXIII £ VI s. I d.

    27    

   

Van loot gegeven

 

Item Engel heeft gebrocht VIIIcLIX pont loots, costen tsamen XXXIIII Beyers gulden ende XII lewen, den gulden XXII tunen, facit

L £ VIII s.

Item gegeven Jacob Gherijts z. van IIc pont ende VI pont loots VIII Beyers gulden ende XIIII tunen, facit

XII £ XIII s. IIII d.

Item noch Jacob Gherijts van loit gegeven XLIII Arnems gulden XIIII tunen ende VIII lewen, facit den gulden XXIII tunen gerekent

LXVII £ IIII s. V d. I mite

Item Machtelt Gherijt Willems z. van loit gegeven

VI £

Somma

CXXXVI £ V s. IX d. I mite

27v

   

Dachhueren van stienhouwers in die loidse ende tymmerlude ende leydeckers

 

Item Herman van Aken heeft gewrocht mit sinen knecht XVII dage, sdages om VII tunen, facit

VII £ XVIII s. VIII d.

Item die selve mit sinen knecht V dage, sdaechs VI tunen, facit

XL s.

Item noch Herman voirs. alleen gewrocht an die posten van den glasen te houwen LV dage, sdaichs III tunen, facit

XI £

Item Pieter van Aken heeft gewrocht IIIIs dach, sdages om IX lewen. Item die selve XIX dage, sdages om VIII lewen. Die selve enen dach om VI lewen, facit tsamen

VIII £ XVI s. V d. I mite

Item noch Pieter van Aken an posten te houwen LIIII dage, sdages om III tunen, facit

X £ XVI s.

Item Pieter Hermans z. van Aken heeft gewrocht XV dage, sdages om VIII lewen, facit

V £ VI s. VIII d.

Item die selve an posten te houwen LV dage, sdages om III tunen, facit

XI £

Item Jan van der Gheest in die loidze gewrocht IIIIs dach, sdages om III tunen. Die selve noch IIII dage, sdages om II tunen, facit

XXVIII s. VIII d.

Somma

LVIII £ VI s. V d. I mite

    28    

   

Item Dirc Hugen z. die tymmerman heeft gewrocht in die kerck an bancken ende anders daers te doen was IIIIs dach, sdaichs om VI tunen. Die selve enen dach gewrocht om V tunen, facit

XLII s. VIII d.

Item Jacob Hugen z. tymmerman enen dach om V tunen, facit

VI s. VIII d.

Item Jan Gherijts z. enen dach V tunen, facit

VI s. VIII d.

Item Huge Jans z. enen dach X lewen, facit

VIII s. X d. II miten

Item Ghijsbrecht van Alphen heeft ghearbeit II dage, sdages om IIII tunen, facit

X s. VIII d.

Item Jan Pouwels z. I dach van V tunen ende enen dach van IIII tunen, facit tsamen

XII s.

Item Jan Nachtegail enen dach IIII tunen, facit

V s. IIII d.

Item die graefmaker heeft ghearbeyt binnen desen jair van alle dat in der kercken te doen was XVIII dage, sdages om III tunen. Item die selve noch VII dage, sdages om IIII lewen, facit

IIII £ XVI s. X d. II miten

Somma

IX £ IX s. IX d. I mite

28v

   

Item Engel die Leydecker heeft gewrocht mit hem derden LXV dage, sdages om XVI tunen, facit

LXIX £ VI s. VIII d.

Item den selven gegeven van IX dage werckens mit hem derden IIII Beyers gulden, facit

V £ XVII s. IIII d.

Item so was Engel die Leydecker tot Deventer gesent ende cofte daer XXIX rijst leyen, gelike die rekeninge uutwijst die gedaen is van den lesten jaer verleden, mer die vracht daerof en was niet betaelt noch gerekent. Des is Jan Pouwels z. nu daerof betaelt mids cost ende scade die hij daerbij leet tsamen XIII Beyers gulden, facit

XIX £ XVI d.

Item Engel die Leydecker gegeven van der kerc te dichten datter geen duven en souden mogen incomen XXXVI tunen, facit

XLVIII s.

Somma

XCVI £ XIII s. IIII d.

II. Sommarum van der tymmeringe, van stienhouwers dachhueren ende leydeckers, van loit ende yserwerc beloipt tesamen

IIIIcIIII £ XVIII s. V d. I mite

    29    

   

Alrehande uutgeven

 

Item te Paeschen om tsacrament te halen X cromstaert gegeven, facit

XIX s. VI d. II miten

Item om broit daer men misse mede doet gegeven ende daer men mede monicht LXIIs tuun, facit

IIII £ III s. IIII d.

Item den provisoir van een generail citasi gegeven

V s. IIII d.

Item betaelt Wouter Buyse dat men hem noch schuldich was van der tafel die opt hoge outair staet LXXXIIIs scilt, den scilt XXI cromstaert, facit

CLXXI £ IX s.

Item om I crucifix gegeven dat boven optie grote tafel stait int choir VII Arnems gulden, facit

X £ XIIII s. VIII d.

Item Gherijt van Assendelf gegeven van der cybori scoen te maken ende een sulveren olyvat daerin te maken LXVI tunen, ende van een wyeroxvat te maken XII tunen, facit tsamen

V £ IIII s.

Item van drie monstrancien te versien ende scoen te maken gegeven Gherijt die Goutsmit VII tunen, facit

IX s. IIII d.

Item Huge die Scriver van een nuwe maenboec gegeven

XIII s. IIII d.

Item Vos die Clerc van lijfrentebrieve te scriven ende van den eygeliken renten die tgoidshuus vercoft heeft ende van segelwas, tsamen XXVs tuun, facit

XXXIIII s.

Somma

CXCV £ XII s. VI d. II miten

29v

   

Item den broeders tot Leyderdorp van I souter te binden gegeven XVIII tunen, facit

XXIIII s.

Item gegeven Jan Zuermont van Onser Vrouwen beelde te vernyssen XL tunen, facit

LIII s. IIII d.

Item noch Jan Suermont gegeven van verwe daer die goten boven mede geverwet sijn I gulden, facit

XXIX s. IIII d.

Item die balghe van der groter orgel waren al open ende tleer wechgheteert ende sijn oververtogen mit scapenleer ende dichtgemaect. Hiertoe gecoft VII witte velle om XIIII tunen, facit

XVIII s. IIII d.

Item Jan Borduerwercker van den voirs. balgen te vertrecken ende an te nagelen gegeven XXXVI cromstaert ende een tuun, facit

III £ XI s. VIII d. I mite

Item die balgen van der cleenre orgel waren al vol gate ende sijn overgetogen mit scaipsleer, coste dat leer IIII tunen ende Gherijt van Zoest van den balgen voirs. te vertrecken ende an te nagelen XII cromstaert mit dat si gelapt worden eer men se vertoich, facit

XXVIII s. IX d.

Item Onser Vrouwen beelt coste te maken datter an gebroken was

II s.

Item van III choercleder te maken ende Is ellen linnen lakens daertoe gedaen, coste tsamen XXVI lewen, facit

XXIII s. I d. I mite

Item om IIII kelcsacken gegeven XI tunen, facit

XIIII s. VIII d.

Somma

XIII £ V s. VI d. II miten

    30    

   

Item om een riem in een cloc gegeven IIIs tuun, facit

IIII s. VIII d.

Item betaelt Willem die Lijndrayer van clocrepen van II jaren III Beyers gulden IIs tuun, facit

IIII £ XI s. IIII d.

Item Lijsbet Coman Ysbrants betailt van bast ende anders dat tot horen huyse gehaelt is III Beyers gulden, facit

IIII £ VIII s.

Item betaelt Coman Heyn van een pont wyroox VIII oude botgens, facit

VIII s. III d. II miten

Item gecoft XIII pont reezels, elc pont om s braspenninc, facit

XVI s. IIII d. I mite

Item om smeerkaersen gegeven IIII tunen, facit

V s. IIII d.

Item gecoft jegens Henric Heinrix z. een half vat oly om Vs Beyers gulden, facit

VIII £ XVI d.

Item van oly mit kannen gehailt tot Dirc Timans z. ende anderswaer

XIIII £

Item betaelt Jan die Koc van wagegelt XVII lewen, facit

XV s. I d. I mite

Item om hout daer men hamers of maecte in die loidse gegeven X tunen, facit

XIII s. IIII d.

Item van vier crecken dair men die craem mede draicht gegeven VIII tunen, facit

X s. VIII d.

Somma

XXXIIII £ XIIII s. V d. I mite

30v

   

Item te wijncoop gegeven doe men den ouden roester vercofte VII cromstairt, facit

XIII s. VII d. II miten

Item van manden ende van besemen gegeven III oude botdrager, facit

VI s. II d. II miten

Item van den goten te veghen gegeven II tunen, facit

II s. VIII d.

Item die lavengierster voir horen dienst gegeven binnen desen jair VI Beyers gulden, facit

VIII £ XVI s.

Item betailt Claes Louwerijs z. dat men hem van outs sculdich was van hout dat ongerekent bleef II scilde, facit

IIII £

Item betaelt Boudijn Hermans z. als een rentemeyster van meester Huge Vrancken z. renten van outs, welke renten dat goidshuys plach uut te reyken ende sijn gewijst op andere renten die tgoidshuus plach te bueren als die rekenboeken uutwisen van den jair dairt in gesciede, des noch van afterstal onbetailt was

XLIIII s.

Item des gelijx plach tgoidshuys heer Jacob Honger uut te reyken jairlixe renten die oec overgewijst sijn dat se heer Jacob selve manen sel op huys ende erve. Ende want hem gewijst wert op Heinric Camerlinx huus XL s. sjairs dat hij qualike incrigen mach, so was hi in beclage. Des is hem gegeven I scilt ende hij sel voirtan an die renten bliven, facit

XL s.

Somma

XVIII £ II s. VI d. I mite

    31    

   

Item so vercoften die goidshuysmeysters in verleden jaren Machtelt Gherijt Hoichstraits een graf ende een memori jairlix in Sinte Pieters kerc, dair si of ontfingen XXIX scilde. Ende Femeynse Jacob Ysbrants z. heeft hoir vermeten dat dat graf hoir was, dair twist om vil, so dats die kercmeysters niet vredelic waren en mochten Machtelden voirscreven. Dairom is Machtelden nu in dit jair hoir gelt weder gegeven als XXIX scilde, voir elken scilt XXI cromstaert, facit

LIX £ XI s.

Item Symon die bode ende Coppenanne gegeven omdat sij een banc uter kercken droegen daer een stede in den ommeganc mede beslegen was IIII tunen, facit

V s. IIII d.

Item binnen desen jair om papier ende coftury gegeven daer men den blaffert of maecte ende daer die rekeninghe in ghescreven is

XVI s.

Item Hughe die Scriver van dese rekeninge te maken ende beyde die boeken te scriven VI Beyers gulden, facit

VIII £ XVI s.

Somma

LXIX £ VIII s. IIII d.

31v

   

Item so wort in der lester rekeninge voir dese overgelevert dat men tgoidshuus opt Hogelant sculdich was XIIII voet godelsce, tfoet III Arnems gulden. Des is mit hem gerekent ende men was hem sculdich XVIs voer godelsce ende elc voer III Beyers gulden ende XII tunen, dus comts tgoidshuys opt Hogelant meer betaelt dan overgelevert wort XIIIIs Beyers gulden ende II tunen, den gulden XXII tunen gerekent, facit

XXI £ VIII s.

Item so hebben die kercmeesters voirnoemt overgelevert ende gelient den nuwen kercmeesters anno XXVII als Aelwijn Baernts z., Florijs Claes z. mit horen gesellen XIIII Beyers gulden, facit

XX £ X s. VIII d.

Item so hebben die kercmeesters betaelt Aleysen testament, want si der kercken sulc lant besprac als voir geboect is in voirwaerden dat men hoir testament betalen soude, daer die summe of loipt van alle den perticulen gelike dese cedel inhout die men hier overlevert

LX £ I s. V d.

Somma

CII £ I d.

    32    

   

Die kerc te belichten

 

Item Wouter Hermans z. betailt van Is c memorien, van elker memori een ouden botdrager, facit

XV £ XI s. I d. I mite

Item den selven van drie dommelmetten te belichten telken mit IX kairsen, daerof gegeven XVIII oude botgens, facit

XVIII s. VIII d.

Item den selven van tortijsscaften ende van drayen binnen desen jair gegeven

XXXIIII s. VIII d.

Item van I tortijsscaft gegeven V lewen, facit

IIII s. V d. I mite

Item den selven noch van tortijsscaften ende van drayen

XII s. V d. I mite

Somma

XIX £ XVI d.

32v

   

An wijn gehaelt

 

Item toter hoechtijt van Paesschen gehaelt daer men mede monichde LVIII mengele wijns, den stoip IIII oude tunen, facit

IX £ V d. I mite

Item tot Pinxster daer men mede monichde VIII mengele wijns, facit

XXIIII s. X d. II miten

Item Alre Goids Hiligen dage daer men mede monichde vijf mengele wijns, den stoip IIII oude tunen, facit

XV s. VI d. II miten

Item tot Kersavont daer men mede monichde XV mengele wijns, facit

XLVI s. VIII d.

Item al tjair duer an wijn gehailt mit kannen opten kerfstoc dair men misse mede doet tot allen huysen opgerekent beloipt die somme IIcLXXV pinten, elke pinte I oude scilt, facit

XXI £ VII s. IX d. I mite

Item den commelduer gegeven als gewoenlic is totten vier hoichtiden binnen den jair telken een stoip wijns, den coster I mengele wijns, den ondercoster telken I pinte wijns, maect XIIII mengele wijns, facit

XLIII s. VI d. II miten

Somma

XXXVI £ XVIII s. X d. II miten

    33    

   

III. Sommarum van alrehande uutgeven beloipt

IIIIcLXXXIX £ III s. VIII d. II miten

33v

   

Dit sijn die gene die die kercmeesters gerekent hebben in horen ontfange, ende is afterstall van een deel jaren. Ende want sijs niet ontfaen en hebben, so rekenen sy die weder als uutgeven

 

Afterstall anno XX, XXI, XXII, XXIII ende een deel van XXIIII

 

Item Jacob Palinc

XVII s. IIII d. I mite

Item Pieter Butewech Dirx z. up sijn huyse ende raemsteden van vijf jaren erfstals

XVII £ II s. VI d. II miten

Item Dirc die Bruun van vier jaren afterstals op sijn raemstede

X s.

Item Vranc Poes z. erfnamen van II jaren

XXVI s. VIII d.

Item jonfer Lijsbet Claes dochter opt Hogelant

X s.

Item Bertelmees Claes z.

VI s.

Item Pieter Butewech Gherijts z. ende Foytgen Jacobs z. van III jair afterstals

XXXVIII s.

Item Henric Dirx z.

X s. VIII d. II miten

Item Jan Dirx z. camer van Stienvoirde van III jaren

VI s.

Item Dirc Willems z. van Poelgeest van II jaren

V £ XVI d.

Item Wouter Aelbrechts z. wedue

IIII s.

Item Gherijt van Werve

XVI s. X d. II miten

Somma

XXIX £ IX s. VI d. I mite

    34    

   

Item Henric Camerlinc

IIII £

Item Willem Dirx z. van II jaren

IIII s. VI d.

Noch afterstal anno XXIIII

 

Item Gherijt Mees z. tHasertswoude

XXVI s. VIII d.

Item Dirc Grieten z. tHasertswoude van II jaren

XL s.

Item Pieter Poes van Ghelmers besprec

XX s.

Item Aernt Claes z. die vleyschouwer restat

XX s. IIII d.

Item Vranc die Vleyschouwer restat

XXV s. IIII d.

Item Jan Willem Aernt Bruuns z. wijf restat

XXI s. IIII d.

Item Vriesencoip

V £ IIII s. V d. I mite

Item Heerman restat

XXVII s. VII d. I mite

Item Ysbrant Strevelant restat

XVII s. IIII d.

Item Pieter Otten z.

X s. IIII d.

Item Jan van der Goude restat

XVI s.

Item Pieter dOlislager

VI s. VIII d.

Item Boudijn van Swieten

V s.

Item Jan van Nuus

XII s. II d.

Item Pieter Henric Bokels z.

XVII s. IX d. I mite

Item Pieter Willems z.

II s.

Somma

XXII £ XVIII s. VI d.

34v

   

Item Pieter Andries z.

XXII s. IX d. I mite

Item Brandegen die Wever restat

XIII s. IIII d.

Item Willem Dirc Buenen z.

II s. VIII d.

Item Jan Gherijts z.

II s.

Item Florijs Gherbrants z.

XII d.

Item Dirc van der Laen

IIII s.

Item Claes Kerstants z.

II s.

Item Jan Dirx z.

II s.

Afterstal anno XXV

 

Item Pieter Butewech Gherijts z. ende Gherijt die Bruun Dirx z. erfnamen

XVI s.

Item Aechte Pieter Hugen wedue

X s.

Item Gherijt Mees z. tHasertswoude

XXVI s. VIII d.

Item Dirc Grieten z. lant tHasertswoude

XX s.

Item Pieter Poes van Ghelmers besprec

XX s.

Item Aelbrecht grote Wouters z. tStompic

XIII s. IIII d.

Item Dirc Willems z. van Poelgeest

LVIII s.

Item Vranc die Vleyschouwer

LIII s. IIII d.

Item Zybrant Louwen z.

XXVI s. VIII d.

Item Ghijbe Thori

XVII s. IIII d. I mite

Somma

XV £ XI s. I d. II miten

    35    

   

Item Willem Martijns z.

VII £ VII s. III d. II miten

Item Claes Dirc Stiengens z. restat

III £ XVI d.

¶ Item Jacob Brouwers huys

IIII s.

Item Michiel Danels z. opten hoec

XX s.

Item Ysbrant Strevelants huus

XXVI s. VIII d.

Item Willem Gherijt Ghenen z.

V s. IIII d.

Item heer Wouter Dijken z. huysen

XXI s. IIII d.

Item Gherijt die Breeden huys

III £ VI s. VIII d.

Item Pieter Otten z. huys

X s. IIII d.

Item Pieter Butewech Dirx z. huys

XXI s. I d. I mite

Item die selve van III ramen

XXXIX s.

Item Bette Croox

VI d.

Item Jacob Willem Pieters z. huys

II d.

Item Pieter Zybout

III s. VI d.

Item Jan Martijns z. huus mitten houde

XIX s. VIII d.

Item Dirc Claes z. huys

XXVI s. V d. I mite

Item Dirc Claes z. een huysgen int steech

X s.

Item Claes Gherijts z. huys dat Claes Nannetgen was

X s.

Item Ysbrant Hoflants z. dat Clair Goesens bewijsde

XL s.

Item Pieter dOlislager

VI s. VIII d.

Item Henric Stoyts huys

IIII s. V d. I mite

Somma

XXVII £ IIII s. V d. II miten

35v

   

Item Boudijn van Swieten

V s.

Item Bairtraet Willem Heermans

III £

Item Herman Mouwerijns z. ende Jacob die Monic

III £

Item Allairt Claes z. huus

VI s. VIII d.

Item Wouter Jacobs z. opt Hogewoert

VI s. s d.

Item Claes Gherijts z. huus

X s. II d. II miten

Item Jacob Pieters z. huys

XXVIII s. X d.

Item Jan van Nuus huys

XII s. II d.

Item Gherijt Aernts z. II erven

XXXII s. IX d. I mite

Item Pieter Willems z.

II s.

Item Jan Dirx z. camer van Stienvoerde

II s.

Item Ysbrant Gherijt Vos z.

VIII s.

Item Ysbrant Pieter Nanninx z. huys

XIIII s.

Item Pieter Andries z.

XXII s. IX d. I mite

Item Ysbrant Vos een erve mit een steech

XX s.

Item Ysbrant Vos I erve

XIX s. X d.

Item Aelwijn Dirc Bonen z.

II s. VIII d.

Item Jacob Hasen z.

II s. VI d.

Item Jan Gherijts z.

II s.

Item Dirc Jans z.

III s. IIII d.

Item Willem Dirx z.

II s. III d.

Somma

XVI £ III s. s d. I mite

    36    

   

Item Machtelt Herman Gherijts z.

II s. III d.

Item Claes Pieters z.

II s. VI d.

Item Engbrecht van Lier

XVI d.

Item Huge Aernts z.

XXX s. II d. II miten

Item jonge Dirc van der Laen

IIII s.

Item Claes Kerstants z.

II s.

Item Jan Dirx z.

II s.

Afterstal anno XXVI

 

Item Goeswijn Claes z. erfnamen van I uterdijck

XX s.

Item Pieter Goolen z.

XX s.

Item Willem Bort

VI s. VIII d.

Item Pieter Butewech Gherijts z. erfnamen ende Foytgen Jacobs z.

XXV s. IIII d.

Item Pieter Butewech Gherijts z. ende Gherijt die Bruun Dirx z. erfnamen

XVI s.

Item Aechte Pieter Hugen erfnamen

X s.

Item Jan willem tOestgeest

XXXIII s. IIII d.

Item Gherijt Mees z. tHasertswoude

XXVI s. VIII d.

Item Dirc Grieten z. tHasertswoude

XX s.

Item Pieter Poes van Ghelmers besprec

XX s.

Somma

XII £ II s. III d. II miten

36v

   

Item Aelbrecht grote Wouters z. tStompic

XIII s. IIII d.

Item Dirc Willems z. van Poelgeest

III £

Item Vranc die Vleyschouwer

LIII s. IIII d.

Item Zibrant Louwen z.

XXVI s. VIII d.

Item Ghijbe Thorij

XVII s. IIII d. I mite

Item Willem Martijns z.

VII £ VII s. III d. II miten

Item Dirc Danels z.

V £ X s.

Item Jan Willem Aernt Brunns z.z.

IX £ VI s. VIII d.

Item Claes Rijn restat

III £ II s. VI d.

Item Machtelt Herman Smits

LIII s. IIII d.

Item Claes Dirc Stiengens z.

IIII £ XIX s. VIII d.

Item Dirc Wouters z. tStompic

IX s.

Item Mouwerijn Willems z.

IIII £ X s.

Renten op huyse

 

Item Jacob Brouwers huus

IIII s.

Item Michiel Dammes z. upten hoec

XX s.

Item Ysbrant Strevelants huus

XXVI s. VIII d.

Item Jan Clemments z. huus in die Rijnsteech

VIII s.

Item Willem Gherijt Gheenen z.

V s. IIII d.

Somma

XLIX £ XIII s. II d.

    37    

   

Item die Heilige Geest tSinte Pieters

LII s. IIII d.

Item heer Wouter Dijken z. huysen

XXI s. IIII d.

Item Coman Claes van Noirtich

VII s.

Item Marc Jans z. huys restat

VIII d.

Item Jan van Leydens huys

XIII s. IIII d.

Item Gherijt die Breeden huys

III £ VI s. VIII d.

Item die stede van Leyden van den huyse dat meester Rutgers was

XVII s. IIII d.

Item Pieter Otten z. huys

X s. IIII d.

Item Pieter Butewech Dirx z. huyse

XXI s. I d. I mite

Item Danel die Sniders huys

X s.

Item Bette Croox in Bronsgens steech

VI d.

Item Jacob Willems z. Dirc die Hanen swager

XX s.

Item Jacob Willem Pieters z.z.

II d.

Item Pieter Sibouts huys

III s. VI d. II miten

Item Jan Martijns z. huys mitten houde

XIX s. VIII d.

Item Dirc Claes z. huys

XXVI s. V d. I mite

Item die selve een huysgen int steech

X s.

Item Gherijt Louwen z.

IIII d.

Item Claes Gherijts z. huys dat Claes Nannetgens was

X s.

Item Ysbrant Hoflants z. dat Clair Goesens bewijsde

XL s.

Item Pieter dOlislager

VI s. VIII d.

Item Dirc Gijsbrechts z.

XL s. II d.

Somma

XIX £ XVII s. VII d. I mite

37v

   

Item Dirc Gherijt Montfoirden z.z.

II s. VI d.

Item Fyen Boomgairt van der Hair

IIII s. VIII d.

Item Katrijn Aernt Jacobs z. van Machtelt Dirx erve

III s. VIII d.

Item Jan van der Lanen huys

XXII d. II miten

Item Aelwijn Dirx z. huys

IIII s.

Item Pieter Florijs z. huys

VIII s.

Item Ysbrant Hoflants z. huys

IIII s.

Item Pieter Robbrechts z. huys

XL s.

Item Aelwijn Dirx z.

VIII s. VIII d.

Item Symon Pieters z. van Alphen

X s. VIII d.

Item Symon Duven z. huys

IIII s. VIII d.

Item Heinric Stoyts huus

IIII s. V d. I mite

Item heer Jacobs huys van Risoerde

XIII d. I mite

Item Gherijt die costers huys int steech

VI s. VIII d.

Item Pieter Jacobs huys optie graft

XVI d.

Item Boudijn van Sweeten ende Wouter Hermans z.

X s.

Item Femeyns Glasemakers huys

IIII s. IIII d.

Item Henric Saels huus die stoeldraeyer

XXVI s. VIII d.

Item Aelwijn Jans z. in Coppijn Hiex steech

V s. IIII d.

Item Willem Gherijts z. huys optie Maern

XII s.

Item Ghijse Jan Symons z. huys optie Maern

XL s.

Item Sasbouts huys

XX s.

Somma

XI £ IIII s. VII d. I mite

    38    

   

Item Haestgen Jans van Kamen

XLIIII s.

Item die Duytsche heren

V s. IIII d.

Item Baertraet Willem Heermans

III £

Item Jacob die Monick

III £

Item Huge van der Hant I raem

X s.

Item Pieter Butewechs raemsteden

XXXIX s.

Item Wermbout Florijs Hobben z.z.

VI s. VIII d.

Item Ghijse Dierts z. huys

X s.

Item Allairt Claes z. huys

VI s. VIII d.

Item Wouter Jacobs z. opt Hogewoert

VI s. s d.

Item Reyner Tyllemans huys opten hoec

IIII s.

Item Willem Coeps huys

VII s. IIII d.

Item Claes Gherijts z. huys

X s. II d. II miten

Item Symon Reyners z. huys

XXXIII s. IIII d.

Item Aernt Jans z. huysen

XL s.

Item Jacob Pieters z. huys

XXVIII s. X d.

Item Jan van Nuus

XII s. II d.

Item Gherijt Aernts z. II erven

XXXII s. IX d. I mite

Item Louwerijs Heinrix z. huys

IX s.

Item Zibrant Louwen z. huys

XXI d.

Item Heyl Gherijt Willems z. erfnamen

XIX s. XI d. I mite

Item Dirx kinder van Noirde

XII s. IX d. I mite

Item Gherijt Jacobs z. huys

IX s. IIIs d. I mite

Item Ysbrant Hoflants z. erven

XLVII s. V d.

Somma

XXV £ XVI s. VII d.

38v

   

Item Katrijn Dirc Jans z. dochter

XIII s. IIII d.

Item Alijt Gherijt Willems z.

VI s. VIII d.

Item Pieter Heinric Bokels z.

XVII s. I d. I mite

Item Aelbrecht Heynen z. huys

XVII s. I d. I mite

Item Gijsbrecht Dierts z. een camer

II s.

Item Pieter Willems z.

II s.

Item Florijs Gherijts z. een camer

II s.

Item Jan Dirx z. camer van Stienvoirde

II s.

Item Willem Dirx z.

XXVI s. III d.

Item Aelwijn Dirx z.

XV s. X d. I mite

Item Pieter Danels z. huys van der Hair

XVIII s. VIII d.

Item Ysbrant Gherijt Vos z.

VIII s.

Item Ysbrant Pieter Nanninx z. huys

XIIII s.

Item Pieter Andries z. I erve

XXII s. IX d. I mite

Item Ysbrant Vos van sinen erven

XXXIX s. X d.

Item Willem Stiens huys

XXII s. VII d. II miten

Item Fye Jacob Jans z. wedue I erve

X s.

Item Willem Stien een erve optie graft

IIII s. VI d.

Item Hillegont Gherijts dochter huys

V s.

Item op Phillips huys van Bosch

VIII s. IX d.

Item Aernt Jans z. huys die maetselair

VII s.

Item Florijs Jacobs z. huys

X s.

Item Dirc Louwen z. I erve

IX s.

Somma

XIIII £ IIII s. VI d.

    39    

   

Item Willem Dirc Bonen z.

II s. VIII d.

Item Margriet Dirc Aernts z. dochter

IIII s. X d.

Item Ermgairt Jan Vrancken z.

II s. VI d.

Item Jacob Hasen z. van Soeterwoude

II s. VI d.

Item Symon Jude

XIX s.

Item Pieter Jans z.

XIII d.

Item Gheertruut Gherijt Jans z.

II s.

Item Jan Gherijts z.

II s.

Item Bertelmees Dirx z.

III s. IIII d.

Item Dirc Jans z.

III s. IIII d.

Item Willem Dirx z.

II s. III d.

Item Willem Martijns z.

II s.

Item Claes Florijs z.

II s.

Item Engbrecht Aernts z.

III s. V d.

Item Pieter Butewech Willems z. erven

VI s. I d.

Item Herman Gherijts z.

II s. III d.

Item Claes Pieters z.

II s. VI d.

Item Herman Willems z. kairdemaker

XVI d.

Item Engbrecht van Lier

XVI d.

Item Gherijt Walichs z.

XXX s. II d. II miten

Item Pieter Butewech Willems z.

XXXI s. X d. I mite

Item Dirc Walichs z. I erve

VI s. VIII d.

Item Jan Dirx z. een camer

X s.

Somma

VII £ V s. II d.

39v

   

Item Beatrijs Dirc Zybrants z.

VIII s. VI d.

Item Ysbrant Gherijt Bontemakers z.

VII s. V d.

Item Dirc jonge Jacobs z.

IX s. X d.

Item Dirc Hove I erve

X s. VIII d.

Item Pieter Butewech Willems z. I erve

IX s.

Item Coenraet Gherijts z. I erve

IX s.

Item Willem Danel Clenen z. I erve

XIII s. VIII d.

Item Pieter Aernts z. I erve

XVI d.

Item Gheertruyt Claes Claes z. I erve

VIII d.

Item jonge Dirc van der Laen I erve

IIII s.

Item Claes Kerstants z. I erve

II s.

Item Dirc Dirx z. die priester

VI s.

Item Jan Dirx z. van der Graft

II s.

Somma

IIII £ IIII s. I d.

IIII. Sommarum van den afterstalle beloipt

IIcLV £ XIIII s. VIIIs d. I mite

    40    

   

Item so bleven die oude kercmeysters over een jair tafter na inhout hoirs rekenboecs dat men den personen sculdich was die si in eenre cedel overleverden ende nu binnen desen jair betailt is

VIIcX £ XVI s. Is d. II miten

V. Somma per se van den recesse

VIIcX £ XVI s. Is d. II miten

40v

   

Somma sommarum van allen uutgeven beloipt XXVIcXXXV £ XV s. VIII d. II miten. Ende dat ontfanc beloipt XIXcLX £ X s. VIs d. II miten. Dit onderlinge vereffent, so is dat uutgeven meerre dan dat ontfanc VIcLXXV £ V s. Is d., welc gelt men sculdich is van des goidshuys wegen den genen die bi namen in dese cedel staen die men hier overlevert, want sij gerekent sijn betailt ende niet betailt en sijn.

 

 

 

Dese rekeninge wort ghedaen upter stede huus voir den gherecht upten XXVIIIten dach in mairte anno XXVII.

 

    Bijlage 1    

   

Dit hebben die kercmeesters betaelt van Aleysen wegen die bagijn voir hoir testament, voir sulc lant als ander kercke gecomen is van Aleysen voirs. XV tunen voir I £ gerekent 

Item den commelduer I stoop wijns, facit

VI s. II d. II miten

Item den vijf biddenden oirden elx V s., facit

XXV s.

Item hoer vigeli XV oude botgens, facit

XV s. VI d. II miten

Item hoer sevendach XVI oude botgens, facit

XVI s. VII d.

Item den baginen voir I maeltijt VI gulden, facit

VIII £ XVI s.

Item voir hoir maenstont XIIII oude botgen

XIIII s. VI d.

Item van een doyt sdages te offeren een jaer lanc, facit

XXVII s. I d. I mite

Item van brode XV tunen, facit

XX s.

Item hoir uutvaert ende hoir sevendach ende maenstont te belichten LXXX lewen ende voir III pont was XXI lewen, facit

IIII £ IX s. IX d. I mite

Item den commelduer mit sinen gesellen

XL s.

Item Sinte Martijn

X s.

Item Onser Vrouwen kerc

III s.

Item die ondercoster

I s.

Item IIII ellen swert lakens opt bloc LVI tunen, facit

III £ XIIII s. VIII d.

Item Jacob Jans z. die scoemaker van testament III gulden, facit

IIII £ VIII s.

Item hoir bloc ende uutvaert XC lewen, facit

IIII £

Item den baginen in den convents huse

X s.

Item die kerc van Valkenburch

XX s.

Item den baginen noch Vs nobel, den nobel III Beyers gulden gerekent, facit

XXIIII £ IIII s.

Somma

LX £ I sc. V d.

Item noch heeft si besproken Lijsbet Pieter Walichs z. dochter I nobel sjairs tot horen live, te betalen alle jair tSinte Servaes dage te midmeye

 

    Bijlage 2    

   

Dit bleven die kermeesters van Sinte Pieters kerc sculdich tSinte Pieters dage ad Cathedram anno XXVII, doe sij van hoeren dienst gingen, alse Gherijt van Oestgeest ende Jacob Gherijts z. mitt horen gesellen 

Item Katrijn Jans Heermans

XII nobel

Item Pieter Heerman

X nobel

Item heer Gherijt die Wit

VII nobel

Item Aernt van Baern

XV nobel

Item Aechte Lijsbet meester Jacobs

IIs nobel

Item Jan Libeel

XL nobel

Item Diewer Pijngen

III nobel

Item Diewer Gherijt Montfoirden z.

VI nobel

Item Griete Jacobs dochter

II nobel

Item Huge Blanckert

XXX cronen

Item juffer Lijsbet van Bruechuysen

IIII scilde

Item Luutgen Lottijns z.

XVIII scilde

Item Gherijt van Huyst van outs

V cronen

Item tgoidshuus opt Hogelant

XL Beyers gulden XIIs tuun

Item den coster van Hogelande

IIII Beyers gulden V tunen

Item Coman Claes Claes z.

IIII Beyers V lewen

Item den baginen van Aleysen testament

Vs nobel

Item tgoidshuus te Valkenburch van den selven

XX s.

Item Heinric Heinrics z. van oly Vs Beyers gulden. Solvit I nobel, restat

IIs gulden

Item Huge Scriver

VI Beyers gulden

Item Heyn Nachtegail

XVI lichte lewen

Item den Heiligen Geest

X £ XVI s. VIII d.

Somma CIII nobel ende XXXV cronen ende XXII scilde ende LVIs Beyers gulden ende XXXIs tuun ende XI £ XVI s. VIII d. payment, facit den nobel III Beyers gulden ende elken gulden XXII tunen gerekent VIcLXXV £ III s. I d.

    1426    

 

Transcriptie

Ed van der Vlist

Publicatie

Pieterskerk 1398 - 1428

 

Erfgoed Leiden

en omstreken


 
Transcriptie: Ed van der Vlist 

 

pkr kleur
Archief Kerken

inv. nr. 323

    1    

   

Dit is dat Pieter Butewech, Heynric Wouters z., Jan Coman ende Florijs Montfoirden z. ontfanghen hebben van Sinte Pieters goede, verval, afterstal, jairlixe renten ende anders van allen goeden also hierna ghescreven staet zeder dat hem die kercmeesterscip bevolen wort, dat was tot Sinte Pieters daghe in den lenten int jair XIIIIc ende zeventien, ende heeft gheduert tot Sinte Pieters daghe toe int jair XIIIIc ende achtien, ende alle renten ende goede gheheel gherekent in horen ontfanghe dair die daghe off gheleden sijn. Ende wes men den kercmeesters dairoff niet betailt en heeft, dat rekenen zi weder hierna in horen uutgheven, ende alle payment gherekent XXIIs lewe voir een pont. 

Eerst ontfaen van den ouden kercmeesters dat recesse dat zi overleverden na inhout hore rekeninghe

LIIII £ XVI s. VII d.

Item uptie selve tijt doe zi rekenden leverden zi ons an ghelde boven den recesse voirscreven

CXV £ IIII s.

Item ontfaen van Jan Coman up sulke voirwairde als onsen scepenbrief dairoff hout CLXXX nuwe scilde, den scilt XXs bot, facit

IIcXLVI £

Item leverden ons die kercmeesters over in afterstal

IIIIcXL £ VI s. II d. II miten

I. Summa per se

VIIIcLVI £ VI s. IX d. II miten

1v

   

Ontfaen van ouden renten upt landt

 

Item Goswin Claes z. van enen uterdijc bi den Zijlpoirthuyse

X s.

Item die selve van enen uterdijc

V s.

Item noch die selve van enen uterdijc

V s.

Item Pieter Golen z. van enen uterdijc

X s.

Item noch die selve Pieter van enen uterdijc die Claes Jans Vos z. was

X s.

Item Willem Bort van twie uterdiken die Claes Jans Vos z. waren, van elken uterdijc V gr., facit

VI s. VIII d.

Item Pieter Butewech Gherijts z. ende Gherijt die Bruun Dirx z. up hoir landt bi den Zijlpoirthuyse

XVI s.

Item noch Pieter Butewech Gherijts z., Foytgen Jacops zoen ende Hughe Kemp dat uptie Venne staet

XXV s. IIII d.

Item Pieter Hughen weedwij dat up dat Bregweer staet tot Zoeterwoude

X s.

Item Jan Willem tot Oestgheest van dat Jan van den Werve besprac

XXXIII s. IIII d.

Item Gherijt Mees z. tot Hazaertswoude up een stuc lants ende Butterman dairup besprac

XXVI s. VIII d.

Item Jan Dirc Grieten z. lant tot Hazaertswoude ende Butterman dairup besprac

XX s.

Item Aelbrecht grote Wouters z. tStompwic ende Buttermans wijf besprac up een stuc lants

XIII s. IIII d.

Item Dirc Willems z. van Poelgeest heeft aenghenomen in enen ewighen pacht jeghens Sinte Pieter X hont lants gheleghen in den ambocht van Coudekerc ende Jutte Harman Bruuns den goidshuys besprac den hoop vrijs gelts om enen gouden Vranrix scilt, te betalen alle jair tot Onser Vrouwen Lichtmisse, facit

XL s.

Summa

XI £ XI s. IIII d.

    2    

   

Item Aelwijn Symon Ghiben z. van X hont lands tot Voirscoten

XXIX s.

Item noch van lantrenten die verschinen up die marcten, dair die huyr off inghinc int jair XIIIIc ende elve durende X jair lanc

 

Item Ysbrant van Alcmaed van een camp lands bi den Doelen om vijff gouden cronen ende een quaertier, den crone ghererekent voir XXIIII bot

VIII £ VIII s.

Dit lant is verhuyrt Dirc van Rijn IIII jair lanc van Sinte Pieters daghe ad Cathedram lestleden int jair XIIIIc ende achtien sjairs om ses gouden cronen

 

Item Ever Ghiben z. van een camp lands dairan ende hout V morghen Is hont ende XXXVII gaerden om VII nobel ende III quaertier, den nobel gherekent voir LXIII lewen, facit

XXI £ XIIII s.

Item Gherijt van Assendelff ende Wendelmoet van Schoten een camp lands dairan V morghen IIs hont ende XI gaerden, den hoop om VII nobel, LXIII lewen voir den nobel, facit

XIX £ XII s.

Summa

LI £ III s.

2v

   

Item Willem Jacops z. die snider van XIs hont ende XXXIIII gaerden lands Vs crone ende IIII bot, des sel hi gheven voir elken crone XXXIs lewe, facit

VII £ XIX s. IIII d.

Item Zybrant Heynrix z. van XVs hont lands IIII nobel I quaertier min, den nobel gherekent voir LXIII lewen, facit

X £ X s.

Item Vranc Pieters z. die vleyschouwer een camp lants van IIII morghen II hont ende X roeden VI nobel Is quaertier, den nobel LXIII lewen, facit

XVII £ XVII s.

Item Dirc Willems z. Pieter Butewech Willems z. broeder een camp lands dairan van IIII morghen IIII nobel I quaertier, den nobel LXIII lewen, facit

XI £ XVIII s.

Item Gherijt Emmen z. heeft aenghenomen enen camp lands dair Sinte Pieter stien voir hebben sel ende hout II morghen Is hont XXV roeden, die Willem Jacops z. plach te bruken om IIIs nobel. Item noch Gherijt Emmen z. enen camp lants hout II morghen XXV roeden ende plach Gherijt Dirx z. te bruken om III nobel I quaertier

 

Item dese voirs. IIII morghen ende II hont sel Gherijt Emmen soen stien uutslaen also langhe als hi wil na inhout der voirwairde die dairoff is. Des sel hi alle jair also langhe als hi dair stien uutslaet den goidshuyse gheven III gouden Eng. nobel, mar van den eersten vijff jaren naistcomende en sel hi dair niet off gheven. Ende tot wat tiden hi dair niet meer stiens uutslaen en wil, so sel Sinte Pieter dit voirs. lant weder vrij anvaten

 

Summa

XLVIII £ IIII s. IIII d.

    3    

   

Item Vranc Pieters z. die vleyschouwer heeft aenghenomen een campgen lands te poortrecht ende hout IIs hont XL roeden ende VIII voete, die roede om IIII d. Hollans payments sjairs, facit

IIII £ XVI s. Xs d. I mite

Item Willem Maertijns z. dairan van den selven camp te poortrecht IIs hont ende XXII roeden, die roede om IIII d. payments sjairs, facit

IIII £ XVI s.

Item noch Willem Maertijns z. een stucke lands dairan dat hi overheeft van Aechte Gherijt Jans z. ende hout III hont ende XIX roeden ende X voet, die roede om IIII d. payments sjairs. Hieroff is ghelossent die helft van den renten, so blijfs

LIII s. III d. II miten

Item die Hooflaen is onverhuyrt

 

Item Andries Nannen z. mit sijn stiepdochter een camp lands aenghenomen bi den Zijlpoorthuys ende hout III morghen IIII roeden ende X voete, die roede om IIII d. payments, hieroff die helft ghelossent als voirwairde waren, so blijfs

XV £ IX d. II miten

Item Pieter Buenen z. bi den Zijlpoorthuys een camp lands endde hiet den ouden Mienacker ende hout IIs morghen om vijff nobel, den nobel gherekent voir LXIII lewen, facit

XIIII £

Item Jan Claes z. ende Gherijt Hughen z. twie campen lands die ghehieten is Bachterzidde ende houden VI morghen ende twie hont om X nobel, den nobel voir LXIII lewen, facit

XXVIII £

Summa

LXIX £ VI s. XIs d. II miten

3v

   

Item Mouwerijn Willems z. van Leyden van II morghen ende LXIIII roeden lants bi den hoop om

IIII £ VIII s.

Item heeft Mouwerijn voirs. dit lant voirt ghehuyrt IIII jair lanc van Sinte Pieters daghe in den lenten lestleden anno XIIIIc ende achtien, sjairs om IIII £ ende X s.

 

Item Jan Claes z. ter Waddinghe van een morghen lants die Jan Costijns zoen den goidshuyse besprac om XXII bots, facit

XXIX s. IIII d.

Item Willem Airnt Willems z.z. ter Waddinghe van Is morghen lants ende is ghehieten die Does den hoop om twie nobel ende vijff bots, den nobel voir LXIII lewen, facit

V £ XVIII s. VIII d.

Item Vriesecoop van XIIII hont lands die halff den Heylighen Gheest toebehoren, dair dat eerste jair off inghinc int jair XIIIIc ende XV, den hoop om II gouden nobel ende I quaertier. Hieroff Sinte Pieter die een helft, facit den nobel XLVIII bot

III £ XII s.

Item Wouter Aelbrecht z. weedwij dat rechte verendel van IIs morghen lands in Levendael, dair Claes Dirx z. kinder die driedeel off toebehoren, VI jair lanc durende ende ghinc in int jair van XVI, facit Sinte Pieters deel

XLIX s. VIII d.

Item Claes Dirx Stiengens zoen upten Groenendijc IIs morghen lands, die morghen om XXVI s., facit

III £ V s.

Summa

XXI £ II s. VIII d.

    4    

   

Item Dirc Wouters z. van Stompic I morghen lands die Machtelt Jacop Jans z. weedwij besprac, dair men hoir memori voir doet

IX s.

Item I morghen lands over die Maern ende ghemien leyt mitten Heylighengheest ende nu in huyrwair heeft Hughe Dam V jair lanc, ingaende int jair van XV, ende Hughe sel alle morghenghelt betalen tot enen groten toe, facit Sinte Pieters deel

IIII £

Summa

IIII £ IX s.

II. Summa summarum van renten up lant ende van lanthuyr beloopt

IIcV £ XVII s. IIIs d. II miten

4v

   

Dit sijn die oude hofstederenten binnen der ouder vryheit van Leyden

 

Eerst up Jacop Symon z. huys up Rapenburch

IIII s.

Item up Danel Dammes z. huys dair over upten hoec

XX s.

Item up Ysbrant Strevelant Willem Dukers huys up Rapenburch ende die zusteren van Sinte Maria Magdalena dairup bewijst hebben

XX s.

Item die selve van den ponde sjairs voirs. mit enen pantbrieff

III s. IIII d.

Item noch die selve mit enen pandbrief up thuys voirs. van ouden voirleden renten

III s. IIII d.

Item Gheertruut Gherijt Dukers up hoir huys in die Rijnsteghe after Jacops van der Gheest

VIII s.

Item up Aechte Jan Airnt z. ende Alijt Airnts huys in Jan Jans z. steghe ende meester Dirc Cammakers was

V s. IIII d.

Item die Heylighe Gheest van Lijsbet Airnt Willems z. testament

V s.

Item die selve dat Dammes Zeghers z. besprac

XX s.

Item die selve dat Wouter van der Brug besprac

XXVI s. VIII d.

Item die selve van Berwouts testament

VIII s.

Item die selve van joncfrou Aechten lamp

XL s.

Item tgasthuys van Symon Juden erve was

XXVI s. VIII d.

Item Pieter Florijs z. van den huyse dairnaist dat Reyniers was

XX s. VII d.

Item Wermbout Jans z. van sinen huyse

VIII s.

Item die selve van een huysgen dairafter int steech ende Florijs Boscoops was

XIII s. IIII d.

Summa

XI £ XII s. III d.

    5    

   

Item Femeynse Vranc Poes z. ende Vrancken erfnamen van den voirs. huyse dat Florijs Boscoops was

XIII s. IIII d.

Item Alijt Mathijs huys plach te wesen dair staet up XXXIII s. IIII d., hiertoe ghelden die hierna ghescreven staen

 

Eerst Coman Jan upten hoec van sinen huyse

III s. IIII d.

Item Coman Ysbrants weedwij van horen huyse

III s. IIII d.

Item Gherijt Hughen z. van sinen huyse

V s. IIII d.

Item Coman Tymans huys

VI s. VIII d.

Item Gheertruut Rembrants huys ende nu Willem Stiens is

VIII d.

Item Coman Aelbrechts huys

XVI d.

Item Zeverijts huys

XV d.

Item Coman Claes huys van Noirtich

VII s.

Item Danel Jans z. huys

III s. I d.

Item Marc Jans z. huys

XVI d.

Item up Coman Ysbrants huys in die Maerssemanssteghe

XXVI s. VIII d.

Item up Zeverijts huys in die Maerssemanssteghe

XIII s. IIII d.

Item up Jan van Leydens huys

XIII s. IIII d.

Item up Gherijt die Breeden die glazemakers huys van den huyse dat Claes Crulletgens was

LIII s. IIII d.

Summa

VII £ XIII s. IIII d.

5v

   

Item die selve noch van den selven huyse

XIII s. IIII d.

Item upter stede huys dat meester Rutgaers was die Barbier ende Femeyns Glazemakers dairup bewijsde

XVII s. IIII d.

Item Heynric Tiers weedwij up hoir huys

X s. IIII d.

Item Pieter Butewech Dirx z. van den huyse dat Dirx van Noirden was

XIII d. I mite

Item die selve van enen huyse in die steghe

XX s.

Item Heyn Buyze van sinen huyse

XIII s. IIII d.

Item die selve van Andries Jacops z. huys was

II s. VIII d.

Item up Danel die Sniders huys dat Heyn Thorijs plach te wesen

X s.

Item up Coen Ysbrants z. huys upten hoec dat Trude Voghelairs plach te wesen ende heeft nu Claes Mees z. ende Femeynse Glazemakers dairup bewijst heeft

X s.

Item Florijs Gherijts z. weedwi van horen huys

XX s.

Item Griete van Nuus van horen huyse

XXI d. I mite

Item Louwerijs Jacops z. in Bronsgens steghe up sijn huys

VI d.

Item noch Louwerijs ende Gherijt Hughen z. huys ghemien in die selve steghe

VI d.

Item Pieter Buzen huysgen in die selve steghe

VI d.

Item up Airnt Harmans z. huys

VI d.

Dese voirs. vier VI d. gaff Pieternelle Doenvoets den goidshuyse

 

Item noch up Airnt Harmans z. huys ende Femeynse Glazemakers dairup bewijst heeft

VII s. X d.

Summa

VI £ IX s. VIII d. II miten

    6    

   

Item Jan Stoop van den huyse dat Allairt Spoormakers was

XVI d.

Item Dirc Sloterdijc up sijn huys

XVI d.

Item Jacop Willems z. huys Dirc die Hanen zwagher

VI s. VIII d.

Item die selve up dat selve huys

XIII s. IIII d.

Item Heynric Paedzen z. huysgen in Gherijt Lams steghe ende Alijn Pieter Pieter zoens dairup besprac

XX s.

Item up Jacop Willem Pieters z. huys dat Jan Cliets was

II d.

Item Zegher Willems z. van Willem Rosen hofstede

II s. VIII d.

Item die selve van Scoutgens hofstede

II s. VIII d.

Item Pieter Zybout van sinen huyse

III s. VI d. II miten

Item Jan Evers z. van sinen huyse dat hi cofte jeghens Pieter Aechten z. weedwij

II s. VIII d.

Item Maertijn die Backer van sinen huyse

XIX s. VIII d.

Item Jan Wouters z. van sinen huyse dat Ghijsbrecht Bertelmees z. was

XXVI s. VIII d.

Item Dirc Claes z. huys ende Ghijs Bedronghens was, dair staet up III £ XVIII s. IIII d. Hieroff gheeft dat selve huys

XXVI s. V d. I mite

Item Claes Willems z. erfnamen ghelden dairtoe van enen huys dat int steghe staet

XV s.

Item Coman Gherijt Heynrix z. ghelter toe van enen huyse dat in die steghe staet

XV s.

Item Jacop Quamaet ghelter toe van enen huyse dat Wermbout Smits was

XXVI s. VIII d.

Item Willem Vos Jan Baerlers z. van den huyse dat Jan Dirc Nannetgens z. was

VIII s.

Summa

IX £ XI s. X d.

6v

   

Item noch Willem Vos van den huyse dat Conegonden was

XVI s. IX d. I mite

Item Harman Mouwerijns z. van den huyse dat Pieter Aechten z. plach te wesen

XVI s.

Item Gherijt Louwen z. heeft den molenwerff aengenomen ende dair staet up mitten erven die dairtoe behoren XXXV s. VI d. II miten. Hieoff ghijft Gherijt Louwen z.

IIII d.

Item Ghijsbrecht Ghijsbrechts z. ghelter toe

IIII d.

Item Dirc Willems z. die smits weedwi ghelter toe

XXXV s. VI d. II miten

Item Matheeus weedwi van den Vliet ghelter toe

IIII d.

Item Gherijt van Vliet ghelter toe

IIII d.

Dus heeft dat goidshuys XVI d. sjairs meer dant plach te hebben. Ende tot wat tiden die molenwerff mitten huyse verandert wort mit coop off mit besterfte, so selment vervoirhuyren mit X s. comans payments, behoudelic Sinte Pieter van den anderen erven voirnoemt sijn voirhuyr mit halff den renten

 

Item Claes Stienhouwers huys

XXVI s. VIII d.

Item Vranc Coman Apers zwaghers huys ende Alijt Willem Vlamijnx maecht den goidshuyse besproken heeft, dair een scepenbrieff of is van IIII £ X s. sjairs. Hieroff sel dit voirs. huys min gheven X s. die zi quijtscout om Goidswillen, so blijfft dairup staen

IIII £

Item meester Jan die Boghemaker up sijn huys dat Wouter Duvinx was

V s.

Summa

IX £ XVI d.

    7    

   

Item up Claes Gherijts z. huys dat Claes Mannetgens plach te wesen

X s.

Item Jan Ghisen z. van sinen erve bij Luytgens molen in den uterdijc ende Elsbien Florijs Kermers besprac

VI s. VIII d.

Weder om an die Stienscuur

 

Item up Airnt die Rieghen huys

II s. VIII d.

Item up Symon Willems z. huys van den Vliet

II s. VI d.

Item up Pieter Bertelmees z. huys

XXII d. II miten

Item Claes Horst up sijn huys dat Hughe Vocken was

II s. VIII d.

Item Eylaert Govert z. van sinen huyse

XXVI s. VIII d.

Item Fyen boomgaert van der Haer ende nu Ermgaert Hughe Hughen z. pleecht te gheven

IIII s. VIII d.

Item Katrijn Airnt Jacops z. van den erve dat Machtelt Dirc Vrancken z. plach te wesen bi der Stienscuur

III s. VIII d.

Item Jan van der Laen van sinen huyse

XXII d. II miten

Item Aelwijn Dirc Nuweveens z. van sinen huyse dair hi in woent

IIII s.

Item Symon Storrinc van sinen huyse

VI s.

Item Dirc Ghijsbrechts z. van sinen huyse

VIII s.

Item Pieter Jans z. van sinen huyse

IIII s.

Item Harman Boelinc van sinen huyse

XXVIII s.

Item up Matheeus Jacops z. huys

IIII s. IIII d.

Item meester Dirc Cammaker van sinen huyse

VIII s. IIII d.

Summa

VI £ V s. XI d.

7v

   

Item up Dirc Pieters z. huys ende Airntgen Brouwers was

VIII s.

Weder om uptie Volresgraft

 

Item up Aelwijn Dirc Nuweveens z. huysgen uptie Volresgraft dat Aechte Kerstants was

VI s. VIII d.

Item die selve van den afterend dat Heynric Ghijsbrecht Bertelmees z. was

II s.

Item Symon Pieters z. van Alphen van den voireynd dat Heynric Ghijsbrecht Bertelmees z. was

IIII s.

Item die selve Symon Pieters z. van den huyse dair hi in woent

VI s. VIII d.

Item Hughe Maertijns z. van den huyse dat Hughe Screvels was

XII d.

Item Pieter Boudijns z. van den huyse dat Copers was

XII d.

Item Gherijt van den Werve up sijn huys ende Andries Gherijts z. dairup besprac

XIII s. IIII d.

Item die selve van den selven huyse

III s. VI d. II miten

Item Gherijt Diddetgens z. weedwij up hoir huys

IIII s. VIII d.

Item Symon Duven z. weedwien huys

IIII s. VIII d.

Item up Jacop Bonen huys

VIII s. VIII d.

Item up Heynric Stoyts huys

IIII s. V d. I mite

Item up Godekijn die Vleyschouwers huys

XL s.

Item up Elsbien Gherijt Goden huys

XIII s. IIII d.

Summa

VI £ II s.

    8    

   

Item up Kerstants Scelu Claes z. huys

VI s. VIII d.

Item up Jan die Wit Bertelmees z. huys

XIII s. IIII d.

Item up meester Colairts huys ant kerchoff

X s.

Item up Willem Heermans boomgairt

LIII s. IIII d.

Item die selve van sinen huyse

VI s. VIII d.

Item heer Jacop van Rijsoord van sinen huyse

XIII d. I mite

Item Jonefy in die Diefsteghe van horen huyse

VI s. VIII d.

Item Jan Maertijns z. van sinen huyse

VI s. VIII d.

Item Gherijt die coster van sinen huyse in die steghe

VI s. VIII d.

Item Ghijstgen Pouwels z. van den huyse dat Stoopgens was

XXVI s. VIII d.

Item Heynric Camerlinc van sinen huyse

XL s.

Item heer Jan Willems z. ende Pieter Gherijt Ghenen zoen van den huyse dat Dammes Jacops z. was

XL s.

Item noch heer Jan Willems z. van den huyse dair hi in woent ende die zusteren van Sinte Katerinen dairup bewijst hebben

XXVI s.

Item up Pieter Jacops huys uptie graft dat Jan Airnt z. was ende die selve zusteren dairup bespraken

XVI d.

Item Boudijn van Zwieten ende Wouter Harmans z. van den cameren die Willem Philips z. plaghen te wesen

X s.

Item Willem die Lijndraeyer van den huyse dat Jan Claes z. was upten Rijn

IX d. I mite

Item die selve noch

IIII miten

Item Coman Claes Willems z. up sijn huys dairnaist

IX d. I mite

Item up Coman Heykoops huys

IX d. I mite

Summa

XII £ XVII s. VI d. II miten

8v

   

Item upten Jacop Heynrix z. huus upten Rijn

IX d. I mite

Upt Hoghelant

 

Item up Roeloff Kox huus uptie Middelstegraft ende Femeyns die Glazemaecster dairup bewijst heeft

X s.

Item up Gherijt Ruuschen huus dat die stede vercoft heeft, dair die kerc in menighen jaren ghene renten off en hebben ghehadt

XXXII s.

Item Airnt die Linnenwever van sinen huyse uptie Hoygraft ende Baert Gherijt Clemment z. wijff dairup besprac

XX s.

Item up Willem Jacops z. die volres huys

XX s.

Item up Pieter Mees z. huus uptie Hoygraft ende Alijt Willem Jans z. dairup besprac

XX s.

Item up Dirc Hughen z. huus uptie Middelwech ende die zusteren van Sinte Katerinen dairup bewijst hebben

X s.

Item up jonfrou Lijsbet Claes dochter uptie Middelwech up hoir huus ende die selve zusteren dairup bewijst hebben

X s.

Item up dat huus dat Claes Willem Doeden z. was VIII s. ende up Coman Butewech huys XII s. Dese renten gheeft Coman Butewech alleen ende Vranc Diedwien z. besprac, facit

XX s.

Item Heyn Turff up sijn huys in Ysbrant Aelbrechts zoens steghe

V s.

Summa

V £ VII s. IX d. I mite

    9    

   

Item up Katrijn Florijs Coenen z. huys uptie Kercgraft ende Femense Glazemakers dairup bewijsde

XV s.

Item Femeyns heeft bewijst up hoir selfs huys dairbij

IIII s. IIII d.

Item up Heynric Zael die stoeldraeyers huys upten Ouden Rijn

XXVI s. VIII d.

In Marendorp

 

Item up Claes Jans z. huys in den Camp after Onser Vrouwen kerc ende Willem Airnt z. dairup besprac

X s.

Item up Claes Jacops z. huys uptie Maern ende Machtelt Vrancken dairup besprac

XII s.

Item Gillis Willems z. in Sinter Niclaes steghe van sinen huyse ende Claer Pieter Dirc Aelwijn z.z. wijf up besprac mitten houde

XX s.

Item Jan Dirx z. huys dairnaist dat Heyn van Thienens plach te wesen ende die selve Clair dairup besprac mitten houde

XX s.

Item up Jan Bruuns z. huys bi den Zijlpoorthuys ende Hoochstraet dairup besprac

XIII s. IIII d.

Item up Haestgen van Camens huys ende die zusteren van Sinte Katrinen dairup bewijst hebben s gouden Eng. nobel, facit

XXXI s. IIII d.

Summa

VII £ XII s. VIII d.

9v

   

Item Jan Pieters die pottemakers huys ende Pieter Heynrix z. was upten Ouden Rijn ende die zusteren van Sinte Maria Magdalena dairup bewijst hebben

XX s.

Item die Duutske heren van Kerstant Heynrix z. besprec

II s. VIII d.

Item die selve van jonfrou Meynen besprec

II s. VIII d.

Summa

XXV s. IIII d.

III. Summarum van ouden renten binnen der ouder vryheyt van Leyden beloopt

LXXXV £ XIX s. VIII d. II miten

    10    

   

Dit sijn die raemstederenten in die oude hoeve

 

Item Claer Jan Stantvasts een raem

XIIII s.

Item Jan Gherijts z. die ketelboeter een raem

XIIII s.

Item Reyner die Brouwer een raem

XIIII s.

Item Philips Florijs z. een raem

XIIII s.

Item Aernt Willems z. I raem

XIIII s.

Item Willem Hardebols wijff I raem

XIIII s.

Item die zusteren van Sinte Margrieten I raem

XIIII s.

Item Gherburch Gherijt Airnt Gouwen z. dochter een raem

XIIII s.

Item Wouter Wouters z. I raem

XIIII s.

Item Gherijt Airnt Gouwen z. I raem

XIIII s.

Item Griet Dirc Hillen z. weedwi I raem

XIIII s.

Item Kerstijn Pieter Colijns z. dochter I raem

X s.

Item Jacop Wouter I raem

XIIII s.

Item Willem Aelbrechts z. I raem

XIIII s.

Item Ghijsbrecht Witgen I raem

XIIII s.

Item Pouwels Reyners z. I raem

XIII s. IX d.

Item Potter Ghijsbrechts z. I raem

XIIII s.

Item Pieter Gharbrant z. ende Willem Heynrix z. weedwij I raem

XIIII s.

Item Pouwels Reyners z. I raem

XIIII s.

Item Hartger Jans z. I raem

XII s.

Item Gherijt die Bruun Jacops z. I raem

XII s.

Item Pieter Cammaker ende Casijn I raem

XII s.

Item Florijs Montfoirden z. ende Diedairt Vrancken z. I raem

XII s.

Summa

XV £ IX s. IX d.

10v

   

Item Lijsbet Pieter Dirx z. dochter I raem

XII s.

Item Florijs Montfoirden z. I raem

XII s.

Item Airnt Willems z. I raem

XII s.

Item Pieter Danels z. van der Haer I raem

XII s.

Item Louwerijs Jacops z. I raem

XII s.

Item Gherijt die Bruun Jacops z. I raem

XII s.

Item Dirc Coenen z. I raem

XII s.

Item Clair Jans dochter int baghijnhoff ende Harman die Glazemaker I raem

XII s.

Item meester Airnt Claes z. ende Harman Mouwerijns z. I raem

X s.

Item Reyner Ghijsbrechts z. I raem

X s.

Item Dirc Ghijsbrechts z. I raem

X s.

Item Jan heren Dammes z. I raem

X s.

Item Symon Reyners z. I raem

X s.

Item Willem Aelbrechts z. ende Hughe Willems z. I raem

X s.

Item Wouter Diken z. I raem ende heeft nu Pieter Paedzen zone

X s.

Item Dirc Coenen z. ende Pieter Colfs kinder I raem

VIII s.

Item Harman Ysbrant z. I raem

X s.

Item Gheertruut Pieter Zyben dochter I raem

X s.

Item Baen Truden z. I raem

X s.

Item Dirc Ysbrant I raem

X s.

Item Philips Hoecx weedwi ende Louwerijs Gherijts z. I raem

X s.

Summa

XI £ IIII s.

    11    

   

Item Claes Wermbout z. ende Florijs Montfoirden z. I raem

X s.

Item Boudijn Dirx z. ende sijn zwegher I raem

X s.

Item Roeloff Baven z. I raem

X s.

Item Claes Horst ende Femeyns Jans van Thienen I raem

X s.

Item Hildegont Hellebrekers dochter I raem

X s.

Item Gherijt Willem Jan Betten z.z. I raem

X s.

Item Gherijt die coster I raem

X s.

Item jonghe Dirc Willems z. I raem

X s.

Item Jan Willems z. die brouwer I raem

X s.

Item Gherijt van den Vliet ende Griet sijn moeder I raem

X s.

Item Beatris Florijs Gherijts z. weedwij I raem

X s.

Item Jan Coman I raem

X s.

Item Clair Airnt Pieters z. weedwij I raem

X s.

Item Wouter Wouters z. I raem

X s.

Item Florijs Montfoirden z. I raem

X s.

Item Jannetgen Grieten z. I raem

X s.

Item Willem Stoop die driedeel van enen raem, dair dat verendel off toebehoirt Pieter Dirc Hillen z. kinder, tezamen

VIII s.

Item Ghijsbrecht Witgen I raem

VIII s.

Item Pieter Danels z. van der Haer I raem ende heeft nu ter tijt Willem Jan die Vechters s.

VIII s.

Item Dirc Gherijt Montfoirden z.z. I raem

VI s. VI d.

Item Gherijt van Oyen Willems z. I raem

VI s. VI d.

Summa

IX £ XVII s.

11v

   

Item Ghijsbrecht Ghijsbrechts z. I raem

X s.

Dit sijn die nuwe raemsteden ende lest uutghegheven sijn

 

Item Willem Brouwer Jans z. I raem

XVI s.

Item Pouwels Reyners z. I raem

XVI s.

Item Machtelt Matheeus weedwij van den Vliet ende Jacop Gheerlofs z. I raem

XVI s.

Item Lijsbet Gherijt Hoochstraets dochter I raem

XVI s.

Item Gherijt Meynaert z. wijff ende Airnt Jans zoen I raem

XVI s.

Item Pieter Andries z. I raem

XVI s.

Item Jan Stoop I raem

XVI s.

Item Willem Aelbrechts z. I raem

XVI s.

Item Aechte Heynric Jans z. weedwij I raem

XVI s.

Item Gherijt die Bruun Jacops z. I raem

XVI s.

Item Jan van Reynsburch I raem

XVI s.

Item Gherijt Airnt Gouwen z. I raem

XVI s.

Item Pieter Butewech Dirx z. I raem

XVI s.

Item Airnt Pouwels Reyners z.z. I raem

XVI s.

Item Jacop Louwen z. I raem

XVI s.

Item Florijs Montfoirden z. I raem

XVI s.

Item Pieter Butewech Dirx z. I raem

XVI s.

Item Harman Ysbrant z. ende Claes Michiels z. I raem

XVI s.

Summa

XIIII £ XVIII s.

    12    

   

Item Jan Riken z. I raem

XVI s.

Item Jan Willems z. die brouwer I raem

XVI s.

Dit sijn die eerste nuwe raemsteden uutghegheven

 

Item Tillemans kinder I raem

VIII s. II d.

Item Danckaert Dirc Coenen zoen I raem

VIII s. II d.

Item Jan Reyners z. I raem

VIII s. II d.

Item Harman Ysbrant z. I raem

VIII s. II d.

Item Wendelmoet van Schoten I raem

VIII s. II d.

Item Heyn Buze I raem

VIII s. II d.

Item Govert Gherijts die Rasken z. I raem

VIII s. II d.

Item Willem Stien die wantsnider I raem

VIII s. II d.

Item Pieter Ghijsbrecht Witgens z. I raem

VIII s. II d.

Item Pieter Andries z. I raem

VIII s. II d.

Item Hughe Philips z. ende Dirc Coenen z. I raem

VIII s. II d.

Item Claes Vrancken z. I raem I raem

VIII s. II d.

Item Willem die Bruun ende Jan Dirx z. I raem

VIII s. II d.

Item Baertout Jans z. ende Gherijt Airnt Jan Gouwen zoen I raem

VIII s. II d.

Item Zegher Willems z. I raem

VIII s. II d.

Item Pieter Butewech Dirx z. I raem

VIII s. II d.

Item meester Airnt Claes z. I raem

VIII s. II d.

Summa

VIII £ X s. X d.

12v

   

Item Dirc Ludekijn z. I raem

VIII s. II d.

Item Jan Wel I raem

VIII s. II d.

Item Florijs Montfoirden z. I raem

VIII s. II d.

Item jonghe Dirc Hillen z. I raem

VIII s. II d.

Item Badeloghe Dirx dochter I raem

VIII s. II d.

Item Vranc Jans z. ende Joest Willems z. I raem

VIII s. II d.

Item Symon van Gaglenberghe I raem

VIII s. II d.

Up dese voirscreven XXIIII ramen sullen voirtan bliven staen up elke VII s. payments mitten houde

 

¶ Dese ramen sijn inghewonnen ende sel up elc bliven staen VII s. payments sjairs mitten houden, welke renten van den voirscreven ramen ghecort sijn dair wi tot dit jair niet of ontfaen en hebben

 

Item Jan van Schoten ende Zegher Willems z. I rame

VII s., niet ontfaen

Item Gherijt Jacop I raem

VII s.

Item Pieter Butewech I raem

VII s.

Item Pieter Butewech I raem

VII s.

Summa

LVII s. II d.

    13    

   

Dit sijn die renten up hofsteden uptie hoeve binnen der nuwer vriheyt ende beghinnen eerst up Levendaelsgraft

 

Item Jacop van Noord van sinen huyse upten hoec

VI s. VIII d.

Item Elant Nitterts dochter up hoir huys dat Griete Claes Heyen plach te wesen

VI s.

Item Willem Dirx z. van sinen huyse dat Kerstgen Nittert z. plach te wesen

XII d.

Item Hughe Dam up sijn huys

VII s. VIII d. II miten

Item Jan van Thienen van sinen huyse

IX s. IIII d.

Item Jan van Veen van sinen huyse

IX s. IIII d.

Item noch die selve van een ander erfgen

VIII s.

Item Ghise Diedairt z. van sinen huyse

X s.

Item Gherijt Boudijns z. van sinen huyse

X s.

Item Florijs Hobben z. weedwij van horen huyse

XII s. I d.

Item Allairt Claes z. van sinen huyse dairan

VI s. VIII d.

Item noch Florijs Hobben z. weedwij van horen erve

V s. V d.

Item Gherijt Meynairt z. weedwij van horen huyse

XII s. I d.

Item Engbrecht Willems z. van sinen huyse

VI s. s d.

Item Jacop Coenraets z. van sinen huyse

VI s. s d.

Item noch die selve van sinen huyse dair hi in woent

II s.

Dit sijn die renten twisken der Molengraft ende die nuwe Volresgraft

 

Item Claes Baerlaers huys upten hoec dat Jan Hughen z. was

IIII s.

Summa

VI £ II s. IIII d. II miten

13v

   

Item Heyl Gherijt Willems z. weedwij van horen huyse dat Kerstgen Pieter Bonnen z. plach te wesen

VII s. IIII d.

Item Jacop Gherijts z. van sinen huyse

VIII s.

Item Claes Gherijts z. van sinen huyse

X s. II d. II miten

Item Willem Aelbrechts z. van sinen huyse

X s. II d. II miten

Item Gherijt Jan Dukers z. van sinen huyse

XVIII s. VIII d.

Item Jan Colff van sinen huyse

XII s. II d. II miten

Item Gherijt Jacop van sinen erven

XLIII s. VI d. II miten

Item Willem Bort een erve

X s.

Item Symon Reyners z. van sinen huyse dat Aelwijn Jans z. plach te wesen

X s.

Item Dirc Ysbrant van sinen huyse

XXIII s. IIII d.

Item Tillemans kinder van horen huyse

XXIIII s. V d. I mite

Item die selve van horen huyse

XXVI s. VIII d.

Item noch die selve van horen huyse

XIII s. IIII d.

Item Boudijn Gherijts z. van sinen huyse

XXVI s. VIII d.

Item Airnt Jans z. van sinen huyse

XXIII s. IIII d.

Item Pieter Jacops z. van sinen huyse

XVI s. VIII d.

Item Gheertruut Willem Vos weedwij van horen huyse

XXVI s. VIII d.

Item Jacop Pieters z. van sinen huyse

XXVIII s. X d.

Item Gherijt Hoochstraet van sinen huyse

XVII s. IX d. I mite

Item Jan Claes Heynrix z. van sinen huyse

XVII s. IX d. I mite

Item Gherijt Jacops z. after uptie graft van sinen huyse

XLIIII s.

Item Jan van Nuus van sinen huyse

XII s. II d.

Item Gherijt Airnt Gouwen z. van II erven

XXXII s. IX d. I mite

Item Louwerijs Heynrix z. van sinen huyse

IX s.

Summa

XXIII £ XII s. VIII d.

    14    

   

Item Ysbrant Riken z. van sinen huyse

VIII s. II d.

Item Willem Gherijt Scutemakers z. van sinen huyse

VIII s. X d.

Item Alijt Louwen after in die steghe van horen huyse

XXI d.

Item Willem Beyer van sinen huyse

II s. VI d.

Item die selve van sinen huyse dairan

XXI d.

Item Heyn Willems z. kinder van Alphen van horen huyse

VI s. VIII d.

Item Aechte Aelbrechts van horen huyse

VI s. VIII d.

Item Jacop Gherijts z. die volre van sinen huyse dairan

VI s. VIII d.

Item Katrijn Gherijt Jacops z. ende Jan Gherijts z. van horen huyse dairan

II s.

Dit sijn die renten twisken die nuwe Volresgraft ende die Hoeflaen

 

Item Gherijt Willem Jan Betten z.z. een erve

XIX s. XI d. I mite

Item Dirx kinder van Noord

XII s. IX d. I mite

Item Willem Symon Duven z.z. up sijn huys

XIII s. II d. II miten

Item Dirc Louwen z. up sijn huys

IX s. IIIs d. I mite

Item Ysbrant Hoflant z. I erve

XV s. XI d.

Item die selve

XVIII s. VII d.

Item noch die selve een erve

XIII s.

Item Hughe Andries z.

XXX s. VII d.

Item jonghe Willem Maertijns z. ende Dirc Airnt Gouwen zoens was

XIII s. IIII d.

Summa

IX £ XI s. VIIs d. II miten

14v

   

Item Gherijt Airnt z. camer dairan

VI s. VIII d.

Item Pieter Heynric Buekels z. up sijn huys

XVII s. I d. I mite

Item Treveis up sijn huys

XVII s. I d. I mite

Item Aecht Heynric Buekels up een erve

VIII s.

Item Gherijt Willems z. die brouwer een erve

XLII s. I d. I mite

Item Pieter Danels z. van der Haer up sijn huys

XVIII s. VIII d.

Item Claes Gherijt Montfoirden z.z. up sijn huys

XXVI s.

Item Willem Stoop up sijn huys

XXVI s.

Item Willem Stoop ende Willem Dirx z. dat erve dat zi van Willem Maertijns z. hadden

XII s.

Item Willem Maertijns z. een erve dairafter mit eenre steghe uutgaende uptie Volresgraft

XIIII s.

Item Ysbrant Pieter Nannijnx z. up sijn huys dat Gherijt Diddetgens z. kinder plach te wesen

XIIII s.

Item Symon Jan Scarlakens z.

X s.

Item Florijs Airnt z. upten hoec

XX s. V d. I mite

Item Willem Maertijns z. een erve

XXII s. XI d.

Item die selve een erve

XXII s. VIII d.

Item noch die selve een erve

XXVI s. VIII d.

Item Lambrecht Merinc een erve

XXII s. IX d. I mite

Item Pieter Andries z. een erve

XXII s. IX d. I mite

Item Ariaen Pieters z. een erve mit eenre steghe

XX s.

Item Ysbrant Gherijt Vos z. een erve dat Zybrant Louwen z. plach te wesen

XIX s. X d.

Item Joest Willems z. een erve

XX s. IIII d. I mite

Item Heynric Danels z. van der Hair up sijn huys

XIX s. X d.

Item Willem Stien up sijn huys

XXII s. VII d. II miten

Item Fye Jacop Jans z. weedwi een erve

X s.

Item Ghijsbrecht Dammes Heynmans z.z. up sijn huys

VIII s.

Summa

XXIII £ X s. VII d.

    15    

   

Item Willem Stien een erve after uptie graft

IIII s. VI d.

Item Katrijn Jan Pouwels z. dochter up hoir huys

V s.

Item Hildegont Gherijts dochter up hoir huys

V s.

Item up Adriaen Pieters z. huys

XII s. II d. II miten

Item Vranc Jacops z. huys

X s.

Item up Jan Gherijt Willems z. huys

XX s.

Item up Philips van Boschen huys

VIII s. IX d.

Item Heyn van der Schie up sijn huys

VII s.

Item up Haestgen Coenraets dochter huys

XXI d.

Item Vranc Pieters z. die vleyschouwer huys ende erve

X s.

Item Gheertruut Jans z. dochter een erve dat van Vrancken erve after offghesplit is

IX s.

Item dairover Nyese Paedzen dochter dat Airnt Hughen z. was

II s.

Item Vranc Govert z. upten hoec

II s. VIII d.

Item Allairt Outgaert z. huys dairan

II s. VIII d.

Item jonghe Heynric Harmans z. up III huysgens dairan

VI s. VIII d.

Item Wouter Aelbrechts z. weedwij

V s. X d.

Item up Dirc Hughen z. huys van Zoeterwoude

VII s. V d.

Item up Ariaen Pieters z. erve

VII s.

Item Claes Jacops z. huys dat Dirc van der Horn was

V s. VI d.

Item Gherijt Pieters z. ende Vranc Kaerssemaker plach te gheven ende heeft nu Claes Hughen z.

IIII s. X d.

Item Pieter Temans z. een erve

IIII s. X d.

Item Claes Hughen z. een erve

IX s. VIII d.

Summa

VII £ XII s. III d. II miten

15v

   

Item Symon Rutgaers z. I erve

VII s.

Item Ermgaert Jan Vrancken z.

II s. VI d.

Item Jacop Hazen z. een erve

II s. VI d.

Dit sijn renten twisken die Hoeflaen ende den Vliet

 

Item Symon Borts erfnamen van alle den erven twisken der Molengraft ende den Vliet IIII £ IIII s. Hiertoe ghelden Symon Borts erfnamen

XLI s. V d.

Item Lijsbet Symon Borts erfname ghelter toe

XVIII s.

Item Baernt die Cuper ghelter toe

IIII s.

Item Gherijt Jans z. ghelter toe

II s.

Item Heyn die Kaerdemaker ghelter toe

II s. VI d.

Item Pieter Wouter Merinx z. ende Pieter Robbrechts z. was

III s. IIII d.

Item jonghe Jan Yden z. ghelter toe ende Louwetgen die Wakers plach te wesen

III s. IIII d.

Item Nelle Gherijt Cleyberchs ghelter toe

II s. VI d.

Item noch Nelle ghelter toe

XX d.

Item jonfrou Steven ghelter toe

II s. III d.

Item Willem Dirx z. ghelter toe

III s.

Item Alcmaed hadde III huyse dairup stont XV s. IX d. Hier ghelt toe Pieter Butewech Willems z.

XX d.

Item Michiel Jordijns z. ghelter toe

II s. III d.

Item Harman die Volre ghelter toe

II s. III d.

Item Claes Pieters z. ghelter toe

II s. VI d.

Item Jan Dirx z. ghelter toe

XVI d.

Summa

V £ VI s.

    16    

   

Item Alijt Florijs dochter ghelter toe

XVI d.

Item noch Pieter Butewech voirs. ghelter toe

IIII s. V d.

Item Pieter Jordijns z.

V s. II d. II miten

Item Gherijt Steffens z. weedwij

X s. IIII d. II miten

Item Pieter Butewech Willems z. een erve

XXVI s. X d. I mite

Item Jacop Jans z. een erve

VI s. VIII d.

Item Eelman twie erven

XVI s. IIII miten

Item noch Eelman een erve

VIII s. VI d.

Item Louwerijs Jan Volprechts z.

VIII s. VI d.

Item Gherijt Willems z. die brouwer een erve

VIII s. VI d.

Item Harman Smit een erve

XLIII s.

Item Dirc Willems z.

XIII s. IIII d.

Jacop Willems z. sijn broeder een erve

XIII s. IIII d.

Item Ysbrant Gherijt Bontemakers z. een erve

VII s. V d.

Item Wouter Hughen z. een erve

VII s. V d.

Item Dirc jonghe Jacops z. een erve

IX s. X d.

Item Dirc Gheerlofs z. een erve

IIII s. XI d.

Item Symon Claes z. een erve

VII s. I d.

Item Dirc Hove I erve

X s. VIII d.

Item Pieter Butewech Willems z. een erve

IX s.

Item Coenraet Gherijts z. een erve

IX s.

Item Danel Clene een erve

XIII s. VIII d.

Item Vranc Huusman een erve

XVI d.

Item Pieter Jan Yden z. een erve

XII d.

Item Ceeltgen een erve

XII d.

Item Pieter Hughe Florijs s.s. een erve

VIII d.

Item Gheertruut Claes Claes z. een erve

VIII d.

Item Jacop Claes z. ende Gherijt Zibrant z. was

IIII s.

Item Gherijt Zibrant z. een erve

IIII d.

Summa

XIII £ II d.

16v

   

Item Matgen van Nuus een erve

II s.

Item Gherijt Clemment z. een erve

IIII d.

Item Dirc Dirx z. die priester

VIII s.

Summa

X s. IIII d.

IIII. Summarum van raemsteden ende hofstederenten uptie hoeve

CLII £ II s. Xs d.

    17    

   

Ontfaen van sepultuur ende van grave

 

Item van dat graff dair Buekel Pieters z. van Leyden in ghegraven wort in die kerc

IIII £

Item van Aechte Aelbaerns van een graff dat buten in den ommeganc leyt an tfondament

V £ VI s. VIII d.

Item van Clemeynse Willem Kerstant z. sepultuur

IIII £

Item van Jacop Bonen graff ende sijn erfname behouden sullen

VIII £

Item Hughe van der Scoot van sijn graff drie gouden nobel, facit

IX £ VIII s.

Item Katrijn Dammes graff

IIII £

Item van Vinck Jacops z. sepultuur

IIII £

Item van Ermtruut Veentgens sepultuur

IIII £

Item meester Jan Reyniers z. van sinen grave dair hi in leyt up te doen

IIII £

Item van Gherijt Willems z. graff

IIII £

Item Dirc Ysbrant Scoenmakers z. zwegher van hoir graff in den omganc

IIII £

Item Jan Zibout van sijn graff

IIII £

Item van Aecht Jan die Kox sepultuur

IIII £

Item Gherijt die coster een graff vercoft dair sijn dochter in leyt ende der kercken aenghecomen was van Ysbrant van Keten, dairoff ghecomen is V gouden nobel, den nobel XLVII bot, facit

XV £ XIII s. IIII d.

Item van Walich Spoormakers wijff graff

IIII £

Item heer Airnt Bol van sijn sepultuur

IIII £

Item Dirc van Leydens sepultuur

IIII £

Summa

XC £ VIII s.

17v

   

Ontfaen van besprec ende testament

 

Item van Femeynse Willem Kerstant z. besprec ontfaen

XXVI s. VIII d.

Item van een baghijn in Pieter Symons z. baghijnhoff

X s. VIII d.

Item Jacop Boon

LIII s. IIII d.

Item Hughe van der Scoot

III £ II s. VIII d.

Item Philips van Cralinghen

V £ VI s. VIII d.

Item meester Jan Reyniers z.

IIII £

Item van meester Jans moeder van Woerden

XXVI s. VIII d.

Item Gherijt Willem Jan Betten z.z.

IX £ VIII s.

Item Vranc Philips z. die viscoper

V s.

Item Vinck Jacops z.

LIII s. IIII d.

Item Gherijt Airnt z. moeder

VI s. VIII d.

Item Aechte Jan die Kox

III £ II s. VIII d.

Item Kerstant van Hazaertswoude van sijn besprec

III £ II s. VIII d.

Item Willem Nachtegael

XIII s. IIII d.

Item Claes Gherijt Doeden z.z.

VIII s. X d. II miten

Item Willem Willems z. wijff

XXVI s. VIII d.

Item Symon Reyners z. wijff

XXVI s. VIII d.

Item meester Jan die Boghemakers wijff

XIII s. IIII d.

Item Ghijstgen Pouwels z.

XIII s. IIII d.

Item Wouter Pieter Hughen z. wijff

VI s. VIII d.

Item Claes Berchman

LIII s. IIII d.

Item Symon Rondiel

V £ VI s. VIII d.

Item meester Airnt Bollen

XIII s. IIII d.

Summa

LI £ VII s. II d.

    18    

   

Item Jan Zibout

IIII £

Item van Lijsbet Philips Scickers z. wijff om Goidswillen ghegheven

VI s. VIII d.

Item ontfaen van Willem van Bleeswic dair men sijn memori voir doen sal tot ewighen daghen na inhout des memoriboecs III gouden nobel, facit

IX £ VIII s.

Item ontfaen van den commelduur ende van heren Roeloff van personen die niet ghenoemt en willen wesen

XXXIII s. IIII d.

Item ontfaen bij Jan van den Zijl Willems z. IX gouden nobel voir Lou Jan Betten z. ende Jacop Louwen z. kercghelt, den nobel XLVII bot, facit

XXVIII £ IIII s.

Item ontfaen van den zusteren van den XIm Maechden hoir dienst ende memori te doen tot ewighen daghen na inhout des memoriboecs V gouden nobel ende XXV bot, facit

XVII £ VI s. VIII d.

Item ontfaen van Ermtruut Willem Allairt z. dair men hoir memori ende Dirc Airnt z. hoir broeder, sijns wijfs ende sijnre kinder memori voir doen sal na inhout sboecs V gouden cronen I botgen min, facit

VII £ XV s.

Summa

LXVIII £ XIII s. VIII d.

18v

   

Ontfaen van ghiften, van voirhuyren van huysen ende erven

 

Item Symon Reyners z. van den huyse ende erve dat hi cofte jeghen Dirc Ysbrant ende plach Ysbrant Jans z. te wesen, van ghift ende voirhuyr XLVII bot, facit

III £ II s. VIII d.

Item van Pieter Boudijns z. van den huyse dat Teman Willems z. was ende die stede vercoft, van ghift ende voirhuyr

XXVI s. VIII d.

Item Symon Claes z. van den huyse dat hi cofte jeghen Jacop van Lier, ontfaen

XIII s. IIII d.

Item Heyl Gherijt Willems z. weedwij van den huyse dat Kerstant Pieter Bonnen z. was ende die stede vercoft, van ghift ende voirhuyr een vardinc van enen nobel, facit

XV s. IIII d.

Item Griete Jacop Bonen van horen halven huyse dat zi cofte jeghen Ghijsbrecht Hughen z., van ghift ende voirhuyr

VI s. VIII d.

Item Jan Dirx z. van Heyn van Thienens huys, van ghift ende voirhuyr ontfaen

XIIII s. VIII d.

Item Ysbrant Gherijt Vos z. van den huyse dat hi cofte jeghen Zibrant Louwen, ontfaen van ghift ende voirhuyr

XXVI s. VIII d.

Item Symon Reyners z. van den huyse dat Aelwijn Jans z. was, van ghift ende voirhuyr

XIII s. IIII d.

Item Dirc Claes z. van den huyse dat hi cofte jeghen Gherijt Heynrix z., van ghift ende voirhuyr

XX s.

Summa

IX £ XIX s. IIII d.

    19    

   

Van ghiften ende voirhuyr van raemsteden

 

Item jonghe Dirc Hillen z. I raem ende plach Ghijsbrecht Jans Brunen z. te wesen, van ghift ende voirhuyr

X s.

Item Willem Jan die Vechters z. I raem ende was Pieter Danels z. van der Haer, van ghift ende voirhuyr

VII s.

Item Govert Gherijt die Rasken z. van den raem die hi cofte jeghen sinen vader, van ghift ende voirhuyr

VIII s.

Item Jan Dirx z. van enen halven rame die Michiel Veecmans z. was, van ghift ende voirhuyr

IIII s.

Item Jan van Scoten van enen halven raem dies des scouten was

III s. IIII d.

Item Pieter Paedzen z. van enen halven raem die hi hadde van Wouter Diken z.

XXIIII s.

Item Pieter Butewech van enen halven raem die Jacop Gheerlofs z. was

IIII s. V d. I mite

Summa

III £ IX d. I mite

19v

   

Alrehande ontfanc

 

Item ontfaen van twie quaernstien

XIII s. IIII d.

Item van Coman Gherijt van een segghen twisken him ende Harman die Glazemaker ontfaen

IIII £

Item van Jacop Gherijts z. die bontwercker van oneffen rekeninghe ontfaen XLIIIIs bot, facit

LIX s. IIII d.

Item ontfaen van Gherijt Dammes z. van een zoene

XIII s. IIII d.

Item van tarwe ontfaen

V s. IIII d.

Item van een lap lakens

XII s.

Item van calveren ontfaen

VI s. VIII d.

Item ontfaen van velle VI gouden nobel ende XX bot, den nobel XLVIIs bot, facit

XX £ VI s. VIII d.

Item is tot desen jair ghecomen uter bede boven memorien die dairoff ghedaen sijn, boven hoochtiden, te presenci ende van beyeren LXXXIIII scilde V bot, facit den scilt XX bot

CXII £ VI s. VIII d.

Item is tot desen jair ghecomen uten bloken

XII £ XIII s. IIII d.

Summa

CLIIII £ XVI s. VIII d.

    20    

   

Item Gherijt die coster vercoft LIIII pont was van die doden te belichten, tpont V lewen, facit

XII £

Item van spinlicht tot desen jair ontfaen

XLIIII s.

Item een stienen gote vercoft, dairoff quam VIII bot, facit

X s. VIII d.

Item Coman Jan Harman die Oudscoemakers zwagher voir V hoet calx die him overgheset waren, ontfaen V gulden lichts gelts, facit

III £

Item Bruun die Milde van een zoene IIIm stiens, dairvoir ontfaen an ghelde elc duysent XI lewen, facit

XXIX s. IIII d.

Item Engbrecht van der Marck voir wat moirters ende stien die hi ghebesicht heeft ende voir XX bot die ghebraken an sijn kercghelt ghegheven

LIII s. IIII d.

Summa

XXI £ XVII s. IIII d.

V. Summa summarum van graven, van sepulturen, van testament, van besprec, van velle, van accidencien in der kercken, van ghiften ende voirhuyren ende dierghelike

IIIcLXXI £ XVIII s. XI d. I mite

20v

   

Ontfaen van den ommeghesetten kercghelde van enen ygheliken also alst boec hout, ende daer wij niet off ontfaen en hebben die leveren wij in afterstal

 

Eerst Wouter Harmans z. ende Symon Claes z. up Rapenburch

XIIII scilde VI bot

Item die selve van weecghelde

VI scilde VI bot

Item Jan Duker ende Govert Ghijsbrechts z.

XII scilde XII bot I Jan

Item die selve van weecghelde

VI scilde XII bot

Item van Jan van Schoten ende Willem Brouwer

XV scilde VI bot

Item noch die selve van weecghelde

XLIX bot

Item Coman Aelbrecht ende Jan Hughen z.

XXIII scilde III Jan

Item die selve van weecghelde

XXXVII bot

Item Ghijsbrecht Wit ende Jacop Jans z.

V scilde XV bot III Jan

Item noch van weecghelde

XXVIs bot

Item Gherijt Heynrix z. ende Coen die Benter

XVIII scilde II bot III Jan

Item die selve van weecghelt

XIX bot

Item Jan Maertijns z. ende Willem die Goudsmit

XXII scilde XVI bot

Item noch van weecghelde

XVIII bot

Item Pieter Jacop ende Jacop Haghen

XLVII scilde IX bot

Item die selve van weecghelde

V scilde XIIIIs bot

Item Jan die Koc ende Jan Gherijts z. die ketelboeter

XXXI scilde XIIII bot

Item noch die selve van weecghelde

VIII bot

Summa

IIcXVII scilde XIIs bot

    21    

   

Item Zegher Willems z. ende Jan Coppen z.

XLIX scilde IX bot

Item die selve noch van weecghelde

V scilde XV bot

Item Dirc Ghijsbrechts z. ende Aelwijn Dirx z.

XXIX scilde

Item Jan die Wit Bertelmees z. ende Hughe Maertijns z.

LXIIII scilde IX bot

Item noch die selve van weecghelde

IIIIs bot

Item Pieter Ghijsbrechts z. die tynnemaker ende Heynric Gherijts z.

XXVII scilde V bot

Item die selve van weecghelde

IX bot

Item Dirc Willems z. die lijndraeyer ende Jacop Heynrix z.

LVII scilde XIII bot

Item die selve van weecghelde

XXIX bot

Item Symon van Gaglenberghe ende Claes Vrancken zoen

XXXIIII scilde VI bot

Item die selve van weecghelde

VIII scilde VI bot

Item Dirc Dirx z. ende Claes Jans z.

XLI scilde VIII bot

Item die selve van weecghelde

XVI scilde VII bot

Item Jan van den Veen ende Boydijn Gherijts z.

XXXVIII scilde II bot

Item noch die selve van weecghelde

LVII bot

Summa

IIIcLXXVI scilde XIXs bot

21v

   

Item Florijs Airnt z.

XXXIII scilde VI bot

Item die selve van weecghelde

V scilde Xs bot

Item Vranc Jans z.

XL scilde VIII bot

Item noch die selve van weecghelt

IIII bot

Summa

LXXIX scilde VIIIs bot

    22    

   

VI. Summa summarum ontfaen van den ommeghsetten kercgelde VIcLXXIIII scilde I botgen, den scilt XL gr., facit

VIIIcXCVIII £ XIIII s.

Summa summarum van alle den ontfanghen voirscreven

XXVcLXX £ XIX s. VIII d. I mite

22v

   

Dit is dat die kercmeesters voirs. weder uutghegheven hebben van der kercken goede binnen den jair voirs. in payment voirnoemt

 

Eerst van wissen renten die dat goidshuys jairlix uutreict

 

Item Jan Heerman van sinen renten tsjairs XII Ghentsker nobel, tstic XLVIII bot, facit

XXXVIII £ VIII s.

Item heer Jacop Hongher van den erve dat Alijt Heynric Tiers was

V £

Item heer Jacop van Wassenair van den selven erve

V £

Item die baghinen van Alijt Heynric Tiers erve

II s. V d.

Item meester Hughe Vrancken z. van sinen huyse

VIII £

Item Dirc die coster van sinen costerghelde

IIII £

Item die selve voir sijn coegras

III £ XII s.

Item Katrijn Jan Pouwels z. dochter ende si cofte jeghen Zoete Jan Vlamijnx z.

LVIII s.

Item die Heylighe Gheest van renten die hi hadde up Heynric die Pipers huys

III £ II s. VIII d.

Item die selve van Florijs heren Jacops z. erve ende Alijt Hollanders dairup besprac

XIII s. IIII d.

Item noch die selve ende zi cofte jeghen Zoete Jan Vlamijnx z. weedwi

VII £

Item noch die selve van renten die zi cofte jeghen Willem Jan Willems z.z.

III £

Item Vranc Ysac van Haestgen Mouwerijns z. erve

IIII s.

Summa

LXXXI £ V d.

    23    

   

Item Willem Symon Vrerix z. van Florijs heren Jacops z. erve

IX s. IX d. I mite

Item die selve van Haestgen Mouwerijns z. erve

VIII d.

Item tgasthuys die hem aenquamen van Willem Harman z. van Florijs heren Jacops z. erve

II s. VIII d.

Item die selve ende si hadden up die leste raemstede

XXV s. X d.

Item die selve van renten die van Mouwerijn Luytgens zoen quamen ende up die ramen stonden

XIIII s.

Item die heren van Sinte Pancraes van Willem die Glazemakers erve

II s. VIII d.

Item die commelduur van renten die hi uptie Does heeft

VIII s.

Item die commelduur te Leyden van heren Heynric Spikers grafganc

V s. IIII d.

Item Hughe die organist dat hi jairlix upt orgelen speelt

XVIII £ XIII s. IIII d.

Uutgheven van lijfrenten

 

Item Pieter Heerman X Eng. nobel tot Heyligher misse, den nobel XLVIII bot, facit

XXXII £

Item Gherijt Jacop X Eng. nobel tot mey, facit

XXXII £

Item heer Jan die Vriese VI Eng. nobel tot mey

XIX £ IIII s.

Item Gheertruut Dirc Heermans dochter I nobel tot mey, facit

III £ IIII s.

Summa

CVIII £ X s. III d. I mite

23v

   

Item Gherijt die coster tSinte Jans misse

L s.

Item heer Gherijt die Wit X Eng. nobel, haff tot mey ende halff tot Heiligher misse

XXXII £

Item Lijsbet Pieter Walich z. dochter I Eng. nobel tSinte Mathijs daghe

III £ IIII s.

Item Godelt Gherijts dochter IIIs Eng. nobel tot Sinte Mathijs daghe, den nobel XLVIII bot, facit

XI £ IIII s.

Item Katrijn Claes dochter I Eng. nobel tSinte Mathijs daghe

III £ IIII s.

Item Maritgen Claes dochter van Aemsterdam ende Margriet hoir dochter IIII nobel

XII £ XVI s.

Item die selve Maritgen ende Jan Claes z. hoir z. IIII nobel, die een helft tot mey ende die ander helft tot Heyligher misse, facit

XII £ XVI s.

Item Airnt van Baren ende sijn wijff XV gouden Eng. nobel, die een helft tot mey ende die ander helft tot Heyligher misse

XLVIII £

Item Machtelt Hughen dochter van Delff II Eng. nobel tot mey

VI £ VIII s.

Item Lijsbet meester Jacops dochter tot Hairlem ende hoir dochter X Eng. nobel, halff te Onser Vrouwen daghe in die Vasten ende halff tot Bamisse

XXXII £

Item Jan die Beel ende sijn wijff mijns heren camerlinc van Ludic XX Eng. nobel, halff tot mey ende halff tot Heyligher misse, den nobel XLVIII bot, facit

LXIIII £

Item Diedwair Pinghen tot Hairlem VI Eng. nobel, halff tot mey ende halff tot Heyligher misse

XIX £ IIII s.

Summa

IIcXLVII £ VI s.

    24    

   

Item Jan Coman ende Katrijn sijn wijff III Eng. nobel tot Sinte Maria Magdalenen daghe

IX £ XII s.

Item Lijsbet Pieter Walichs z. dochter ende Katrijn Jan Comans Is Eng. nobel tSinte Maria Magdalenen daghe

IIII £ XVI s.

Item heer Jan Hamer VI Eng. nobel tot mey

XIX £ IIII s.

Item Gheertruut Dirc Heermans dochter van horen renten

I £

Summa

XXXIIII £ XII s.

I. Summa summarum van zekeren renten ende van lijfrenten beloopt tezamen

IIIIcLXXI £ VIII s. VIII d. I mite

24v

   

Alrehande uutgheven

 

Item heren Dirc Graefgen ghegheven van dat hi tsacrament haelde tUtrecht

XIII s. IIII d.

Item den commelduur van den IIII hoochtiden sjairs ghegheven IIII stoop wijns, die stoop van den III stoop VI gr. ende I stoop IIII blancken, facit

XVI s. V d. I mite

Item in die hoochtijt van Paesken ghebesicht LVI menghen wijns, die stoop VI gr., facit

V £ XII s.

Item van een kisten dair onse boecke in leyt Coppijn Coze van maken ende Allairt van beslaen

XXI s. IIII d.

Item om IIII glazen lampen ghegheven

V s. IIII d.

Item IIIIs m broots

XVI s. X d. II miten

Item om I pont wieroocs XIIII lewen, facit

XII s. V d. I mite

Item om een choorcleet VIIs ellen linnen lakens, dellen V leeuwen, facit

XXXIII s. IIII d.

Item Dirc Prisoen ende Jan Gherijts z. dat zi dat choor boven veechden ghegheven XII bot, facit

XVI s.

Item van enen armen man te belichten

IIII s.

Item van enen instrument te scriven Hughe Scriver ghegheven II braspenninghen, facit

III s. IX d. I mite

Item om een maelslot an die kist dair die zibory in is V lichte grote, facit

II s. II d. II miten

Item Jan Dirx z. I zarck te verlegghen ende gate te stoppen an die kerck VI lichte gr., facit

II s. VIII d.

Item om IIs pont wochten was mede te weghen Dirc Dammes ghegheven

II s. VIII d.

Item noch om III verendel wierocs

XX s.

Summa

XIIII £ II s. V d. I miten

    25    

   

Item Bertel van peerdemisse upten outaerstien te bregghen ende die strate voir den baghinen te effenen

V s. IIII d.

Item tot Goswijn Claes z. van wagheghelde al dit jair ende tot Jan die Vechter ghegheven

XVIII s. VIII d.

Item Katrijn Heynen al dit jair van der kercken linwade te wasschen, van zeep ende te nayen des te doen was, ghegheven mids overwerc

V £

Item Jacop ende Gherijt die ondercosters dit jair him ghegheven van der kerc scoon te houden

VI £

Item Heynric Heynrix z. III vate oly ende oly mit canne ghehaelt mitter oly die Dirc Willems z. mede toebehoirde tezamen upgherekent beloopt

XVII £ XVI d.

Item I verendel boomwol

II s.

Item bi Jacop die ondercoster om clockreepen

XXIIII s.

Item up des Heylich Sacraments dach Mathijs die Naectsluze te decken ende te greppelen ende te hemelen upt kerchoff him ghegheven

VIII s.

Item Jacop Pieter Hoontgens z. dat hi mit ons ommeghinc scriven ghegheven

X s. VIII d.

Item Jannes van dese rekeninghe te maken IIII scilde, facit

V £ VI s. VIII d.

Item Pieter Ghijsbrechts z. leverde upten Pijnster avont XXXII paer hantscoen, tpaer I Vlaemske gr., facit

XXXII s.

Summa

XXXVIII £ VIII s. VIII d.

25v

   

Van der kerc te belichten alt jair duer

 

Item Jan die Wit van CXCVI pont was te verdraeyen, tpont II d., facit

XXXII s. VIII d.

Item noch Jan die Wit van LXXXIII memorien, elke memori III botgen, facit

VIII £ VI s.

Item noch Jan die Wit van III dommelmetten te belichten

XXIIII s.

Item van IIII tortissen te maken ende te scaften mit leenmaet

XIX s. IIII d.

An wijn

 

Item tot Pijnster an wijn mede te monighen IIII stoop, stoop VI gr., facit

XVI s.

Item tot Alre Goids Heylighen daghe II stoop wijns, stoop VI gr., facit

VIII s.

Item tot Kerssavont VI stoop wijns, stoop IIII blancken, XXVI s. VIII d.

 

Item alt jair an wijn ghehaelt an kannitgens mitten kerfstoc beloopt tesamen in allen herberghen

VIII £ XIII s. IIII d.

Van morghenghelde offghesleghen

 

Item in Leyderdorp van IX morghen, die morghen I blancke, facit

X s.

Item van allen anderen lande ghecort tezamen

VI s.

Item den ambochtbewares van Zoeterwoude van XXX morghen, die morghen II lewen, behalven den sleiscat

LIII s. IIII d.

Summa

XXVI £ XV s. IIII d.

    26    

   

Noch alrehande uutgheven

 

Item Claes Duker ghesent om meester Airnt tUtrecht, him ghegheven

VI s. VIII d.

Item doe meester Airnt eerst ghecomen was voir sinen cost die hi dede terwilen dat hi hier was ende mitten ghemenen ghesellen van der loodze een cost tot Willem Borts, so hi een segghen seyde twisken der kercken ende Gherijt Emmen z., ende mits een cost tot Heynric Wouters z.

VI £ XIII s. IIII d.

Item uptie selve tijt doe meester Airnt thuus tooch him te hueskheden ghegheven I gouden scilt

XXVI s. VIII d.

Item den kinder Claes, so mit him overgedraghen wort van den stien te leveren, ghegheven XIIs ellen lakens, dellen XVI bot, facit

XIII £ VI s. VIII d.

Item een bode ghesent Tordrecht an Gherijt van Nuus te spreken van den godelschee, ende een bode die Gherijt van Nuus sende tot Airnhem die ons hier die andwaerd bracht van den stien, coste