Jan van Hout

 

Hoogheemraadschap Rijnland
OAR 11, 12, 13 : 1253 - 1564
previous Folio's View: Register OAR 12
Pages 020 - 029
next Folio's

 

 

   Location, Folio  Next Folio
OAR12, 020r-a
   type : Keur date : 1436-00-00 record : # 106  Record details
[135] Item die heemr. van Rijnlant hebben gekoert ende bevolen den dijckgrave van Rijnlant dat hij die sluyse ende watergang bij Dyewe Stiengens toe slae ende palen, ter tijt toe dat sij alle onkost tot desen dage toe betaelt hebben ende alle kaden ende watergang volmaict hebben gelijc behoirt ende van outs geweest heeft, ende dair tenden gebetert die overhoricheit die tot hair toe gesciet is.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 020r-b
   type : Keur date : 1443-06-29 record : # 172  Record details
[136] Sinte Johans scouwe anno xliii. Item soe hebben die heemr. ende dijcgrave gekoert dat die scout van Alcmade mit sijn heemr. hair scouwen in die kercke bieden sullen achte dage te voren, ende op dien dach scouwen elx eygen op twe sc. die ongemaect sijn, ende die selmen openbaer besteden te maken om den minsten cost te maken binnen viii dagen. Ende dair sel die scout mit sijn heemr. hair scouwe op leggen opten viii dach ende dat weder bescouwen opter geenre cost die sijn werc op die voir scouwe ongemaect was. Ende die eerste scouwe dien cost selmen doen op die boeten ende, sijn die boeten niet alsoe groot als dien cost, so sal die cost voirt dat ambocht betalen bij goetduncken vanden heemr., durende tot onsen wederseggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 020r-c
   type : Keur date : 1449-11-18 record : # 331  Record details
[137] Item so kuerden die hiemr. van Rijnlant dat voirt an geen scout, ambocht bewaerre, noch bode vanden ambochten als Noirtich, Noirtichgerhout geen werc an nemen en sullen te maken dat vanden voirsc. ambochten wegen besteet sal worden, anders dan hoirs selfs werck, in eniger manieren, ende also dick als enich vanden voirsc. dienres hier en boven werc an neem soude verbueren een derdendeel van x lb. Gedaen op sinte Lijsbetten avont anno xlix.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 020r-d-021v
   type : Keur date : 1450-05-05 record : # 332  Record details
Anno vijftich op sinte Pieters scouwe waren vergadert tot Haerlem Poelgeest, Alcmade, Poelgeest, Noortich, Schoten ende Symon Vrederic ende werden gedaen sulke punten als hier na gescreven staen. [20v] [138] Item optie selve tijt cuerden die dijcgrave ende die hiemr. datmen den Rijn and die suytside op maken sal in manieren na volgende, te weten, men sel bighinnen an die vest van Leyden den nuwen Rijn scoon te maken opten selven wal die voortijts gemaect is, ende so vervolgende tot Evert Dirx z. sluys toe, soe vorde inden Rijn alsmen met houwen off met layken op halen mach ende voort alle vuyl wt te halen, een ygelic neven sijn lant, ende des gelijcx den ouden Rijn andie suytzide, beghinnen an die vest van Leyden tot daer die rinen in een comen, ende voirt van Aelbrecht Gerijts z. woninge selmen die suytside maken in manieren voir geruert totter oostkae toe, ende voort van Alfenre cruys tot voir bij Ghijstgen Claes z. huys, op een boete van een derdendeel van x lb., twelke altijt men bescouwen sal des eersten manendages na sinte Jans dach [added in another hand: 'Anno vijftich op sinte Pieters schouwe'].

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 020v-a
   type : Keur date : 1450-05-05 record : # 333  Record details
[140] Item so hebn dijcgrave ende heemr. noch gecuert dat die scout van Voorscoten voirt an den lagen Rijndijck scouwen sal op sinte Lucas dach beginnende van Gerijt Outsiers z. brugge so veer als sijn scouwe gaet tot Valkenburch toe ende tot Wassenaer toe, ende sal anderwarff scouwen op sinte Gerden dach, ende voirt alle sijn ander scouwe dage te bewaren na ouwer gewoenten op sulke boeten als hij sijn ander scouwen scout binnen lants. Ende waert dat die scout van Voirscoten enich vander voirn. scouwe dagen versinende, so soude hij verbueren x lb.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 020v-b-021r
   type : Keur date : 1450-05-05 record : # 334  Record details
[141] Item also die heemraet van Rijnlant enen draeyboem hebben doen versetten op Mychiels wael, dair hem die van Houtdorp ende van Pollanen onsculdigen ende menen dat sij geen reden en hebben dair toe te gelden met die van Sparenwoude, so is der heemr. goetduncken na dien dat sij wel bevinden dat die van Houtdorp ende die van Pollanen tot die middelsten draeyboem lestwarff niet gegouden en hebn dat sij dese warf desen draeyboem mede sullen betalen, mits dat sij oick voirjuct onsculde bewijst noch hem verweert en hebn, mer menen [21r] sij hier in vercort te wesen tot anderen tiden alst meer ghebuert enich draeyboem te versetten dat sij hem dan verweren mogen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 021r-a
   type : Keur date : 1450-06-30 record : # 335  Record details
[139] Item optie selve tijt wort gecuert datmen den Rijn die anderde scouwe scouwen sal des vrydages na sinte Bartelmees dach na wtwisinge der eerster kuer, die inhout datment op halen sall so verre alsmen met laeyken ende met houwen op halen mach, ende wantniet met layken ende met houwen niet ter oerbair vanden Rijn maken en mach, so is byden voirn. heemrade vorder hier op gecuert, wes een ygelic neffens Rijnlant met houwen ende layken niet scoon maken en mach, die sal alle ruycht voir sijn lant op winnen ende op sijn wal brengen, sonder dat te laten driven, optie boeten die die eerste kuer begrepen heeft.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 021r-b; OAR12, 022r-c
   type : Keur date : 1423-00-00 record : # 034  Record details
[142] [147] Wij dijckgrave ende hoge hiemr. van Rijnlant doe cont allen luden dat voir ons gecomen sijn dat meere helft vanden byuren van Hofambocht ende hebben begeert om nutscap ende oirbair des dorps voirs. een stoelinghe [20r] up horen kadijck gelegen buten den dijck vander inlage bij Sparenwoude ende een aftscowe dair up te leggen. Ende die den scout vanden Hofamb. binnen zijnen ban mitten scepen vanden Hofamb. voirn. te scouwen up alsalc dage ende boeten als hier nae bescreven staen. Ende dair die eerste dach vander aftscouwe off wesen sel sinte Geertruyden dach, ende die anderde scouwe opten meyen dach, ende die deerde scouwe op sinte Bertolmeus dach te scouwen om die seven dage tot elken termijn ende dair die eerste boet of wesen sel een scelling ende die ander twe scellingh ende upten derden dach vijf scellingh. Ende dan so selt die rechter besteden van mijns heren wegen. Ende die scout vanden Hofambocht mitten sceepen voirn. die dair hiemr. up wesen zullen sullen komen mogen slusen, wateringe ende den cadijck in te leggen ende wt te leggen ende gaete in te steken toe te maken tot des ambochts oirbair ende profijt. Ende des gelicx sel die scout van Sparenwoude buten der nuwer inlage voirs. inden ban van Sparenwoude doen mogen in alke manyeren als voirs. is. Ende dit hebben wij hem luden gecoirt ende hore bode willen sonder yet dair an te verbueren tot onsen wederseggen. Item den voirs. kadijck zellen die scout ende die sceepen stoelen van Sparenwoude up die van Sparenwoude die buten gelant zien made mades gelijck. Ende des gelijcx die vanden Hofamb. horen kadijck, ende een ygelijc binnen zijnen ban te bliven.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 021v-a
   type : Keur date : 1451-10-05 record : # 336  Record details
[142] Item soe wort een willekuer gemaect byden heemraet in manieren na volgende, want van groten note is dat tot allen scouwen ende rechtdagen die de dijcgrave mitten heemrade sculdich is te houden dicwijl in sorgen gestaen hebben te vervallen om datter met genoech vanden heemrade en hebben comien vergaderen so is byden voirsc. heemrade overdragen ende hebben onder malcander minlicken gewilkoirt dat elc van hem voirt an tot allen scouwen comen sullen uptie verbuernisse van ses ponden tegen die andere sijn mede gesellen die de voirsc. scouwe bewaert hadden, ende die aldus die voirsc. scouwe niet en bewaerde ende daer niet en quaem salmen toe allen scouwen scriven absens te wesen. Ende alsmen dan dat penninc gelt betalen sal, so salmen een ygelic die in gebreke is geweest soe veel corten als zij verbuert sullen hebben, ende enen ygeliken dat ofnemen sonder verdrach behoudelic off yement so sieck waer dat hij niet comen en mocht, die en soude niet verbueren. Des sal dat staen tot proeve vanden heemrade ende anders en sal nyement geen onscult hebben die binnen den lande van Hollant, van Zeelant off Vrieslant is. Gedaen anno li uptie bamis scouwe.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 021v-b
   type : Keur date : 1452-05-02 record : # 337  Record details
[143] Item so wort gekuert datmen buten Sparenwouwe sluys geen aerde nemen en moet noch delven noch met beesten weiden noch bloot maken tot Florijs van Sparenwower wael toe op een boet van x lb.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 021v-c
   type : Keur date : 1452-05-02 record : # 338  Record details
[144] Item zoe wort gekuert datmen een kadijc maken sal up Doedijns laen beginnende van Wassenaerre geest tot anden Rijn dijc to uptie noortinde vanden wech, hoech ende breet wesende tot bescheidenheit die hoge heemrade van Rijnlant bij aenbrenc den scout van Wassenaer ende van Voerscoten ende ambocht bewaeres ende heemraders vanden voirn. dorpen. Gedaen anno lii uptie meye scouwe.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 022r-a
   type : Keur date : 1452-10-02 record : # 339  Record details
[145] Item soe is gekuert dat soe wie den anderen daecht vanden heemrade van wat saken dattet zijn wie dair off inden onrecht bevalt, die sel betalen des anderen oncost tot tgratie vanden heemrade. Dit sel gedueren tot der heemrader wederseggen. Anno xiiii c lii bamis scou.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 022v-b
   type : Keur date : 1443-06-29 record : # 173  Record details
[148] Sinte Johans scouwe anno xliii. Item in deser manieren [refering to the manner in which Alkemade carried out its schouw] sullen scouwen die van heren Jacops wout, Leydemuden, Reynsaterwoude ende Vriesecoop ende alle ander die des begeren.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 022v-b
   type : Keur date : 1446-02-22 record : # 212  Record details
[149] Item die hiemraet voirsc. hebn oec op die tijt [petri ad cathedram] geboden ende geordineert datmen die oude kueren die op dat ambocht van Lederdorp gemaect sijn houden sal op die boete van tien pont, ten waer off dat yemant werde mit beteren rechte.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 022v-c; OAR12, 106r-b
   type : Keur date : 1436-02-28 record : # 098  Record details
[150] [011] Item die scout van Lisse mit sijn heemr. sullen scouwen die Oude beeck dair die Oude veen in plach te wateren vanden wildernisse tot in die meer, ende dair sullen sij in hoefslaghen den Zuutbroeck van Agghenvoirde totten oest eynde van Jacops croft vander Speck geheten die Lage wech aldair binnen gelegen, duerende tot onsen wederseggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 022v-d
   type : Keur date : 1443-05-19 record : # 170  Record details
[151] Anno xliii, xix dage in meye, heemr. Poelgeest, Alcmade, Boechorst, Zwieten, Paeds ende Scoten. Item tot Zassenhem ende tot Warmond in Voirhouter wateringe, scotdoeren te maken voir Lamberti. Dat sel doen Noortich, Noortigherhout ende Voirhout.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 022v-e
   type : Keur date : 1443-05-19 record : # 171  Record details
[152] Anno xliii, xix dage in meye, heemr. Poelgeest, Alcmade, Boechorst, Zwieten, Paeds ende Scoten. Item een scouwe sloot an die Zwet an Voirhouter zijde van viii voet.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 022v-g-023r; OAR12, 131v-c
   type : Keur date : 1407-05-01 record : # 013  Record details
[154] [000] Item so en moet men niet meer nemen te scutgelde dan die ouden vlaemschen groten of payment hoire wairde van scepen die bij dagen doir vairten, wtgeset scepen die bij nacht doir moeten ende voiren goet geladen hebben, die sullen dubbelt gelt geven ten wair of dair een scip alleen doir dair mogen sij of nemen iii groet voirs. ende niet meer. Ende in stormen of in onweder en moetmen niet scutten.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 023r-a
   type : Keur date : 1425-06-24 record : # 038  Record details
[155] Item vander inlage die in Sparenwoude ban leyt selmen van elken roede van aertgelde geven een ouden tuyn. Item van van Hofambochter wech buyten ende binnen voirt ten oestende toe vanden nuwen dijck selmen geven van elker roede een nuwen tuyn. Item van aertgelde van allen walen van desen jair. Ende van allen aender werck dat geslagen is en men slaen sel binnen desen jair totter dijckaedzen behoef binnen off buten streckende vanden ban van Sparenwoude tot Osdorp toe selmen geven van elker roede een oudt buttgen Item van palin toe also verre als dier hiemrade scouwe gaet selmen geven van allen aerdwerk dat geslagen is ende men slaen binnen des jair totter dijkaedsen behoef binnen off buten van elker roede een ouden tuyn, wtgeset dat inde wael gebroken is selmen geven [21r] een out buttgen te betalen tot sinte Martijns misse. Item so selmen nemen die naeste aerde ter minster scaede ter meeste oirbaer sonder yements weder zeggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 023r-b; OAR12, 106r-c
   type : Keur date : 1443-03-13 record : # 160  Record details
[156] [012] Anno xliii tot Lisse des dages na Gregorij heemr. Poelgeest, Alcmade, Boechorst, Paeds ende Scoten. Item so sullen die van Zoeterwoude ende Voirscoten dat gat in Stompwijc toe slaen binnen deser nyewer weke naestcomende ende men sel bieden dater nyemant doer en vaer op die boete van x lb.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 023v-a
   type : Keur date : 1453-05-08 record : # 340  Record details
[157] Item van Dirc Havic zs. huys alle die huysen tot den eynde vanden dam toe selmen wegen ende hogen binnen mit aerde gelijc die straet hoech iiii roeden afterwaerts up die boeten van x lb.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 023v-b
   type : Keur date : 1453-05-08 record : # 341  Record details
[158] Item van alle sluysen up Sparendam gelegen selmen voir ande sluyse een nye gebint setten mit een scot doer diemen mit een windaes up ende weder doen mach alse noot is voir den slach vanden water dair off gebint vander sluysen zwaer wesen sal gelijc men dat byden werc luyde oirbair vint, optie mey scouwe anno liii.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 023v-c
   type : Keur date : 1453-06-26 record : # 342  Record details
[159] Alsoe van tyts inden jar ons heren m cccc xxxv byden dijcgrave ende hiemrade van Rijnlant twee kueren gemact waren up dat kennep ende vlas reten inden Rijn, soe doen die dijcgrave ende hiemr. beide die keuren te niete ende hebben die dijcgrave ende hiemrade van Rijnlant up dese tijt gekuert dat nyement kennep noch vlas reten en sal inder Rijn noc wijcken vten Rijn ten dijcken waert angaende up een roede nae den Rijn up een boete van x lb., alsoe dicke als zij daer off betuycht worden. Anno xiiii c liii

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 023v-d
   type : Keur date : 1453-06-26 record : # 343  Record details
[160] Die dijcgrave ende hyemrade van Rijnlant hebben gekuert dat nyement upten wallen vande Rijn up vi voeten naeden uut kant geenrehande vulnisse noch ruychte leggen noch brengen en sal up een boete van een derdendeel van tien lb. Anno liii op sinte Jans scouwe.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 023v-e
   type : Keur date : 1453-06-26 record : # 344  Record details
[161] Die dycgrave ende heemraden van Rijnlant hebben gekuert dat men alle boomten ende alle heyningen vanden uutkant vanden Rijn an beiden zyden off doen sal tusschen dit ende des vrydages nae sinte Bertelmees dach naistcomende, beginnende vande stede van Leyden also verre als die boomgarden vanden waert gaen ses voeten vanden Rijn inwaerts, ende dat myement meer up ses voet nae den Rijn tymmmeren, beheynen noch bepoten en sal. Ende soe wie nu den Rijncant betymmert heeft, die sal sijn getymmert staende mogen houden, mar die sal sijn Rijn scoen maken mit houwen ende laycken gelijc andere sijn bueren ter scouwe vanden hiemrade, al up een boete van x lb. Anno liii sinte Jans schouwe.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 024r-a
   type : Keur date : 1453-06-26 record : # 345  Record details
[162] Die dijcgrave ende heemrade van Rijnlant hebben gekuert dat een ygelic sijn ruychte, rysen ende dier gelijc dat over den Rijn hanget off doen sal, beginnende van Leyden tot Evert Dircx soens huyze toe, up een boete van dat derdendeel van tien pont. Anno liii sinte Jan.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 024r-b
   type : Keur date : 1453-10-17 record : # 346  Record details
[163] Die dijcgrave ende hoge heemrade van Rijnlant hebben gekuert datmen die kade langes die Goude wech die oistkade niet weyden en sal mit enige beesten up een boete van x sc. Ende upten voirs. kaden sullen scutten des dijcgraven bode, der heemrade bode off die scout van Alphen mit synen bode ende mitten heemraden van Alphen. Anno liii Bamis.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 024r-c
   type : Keur date : 1454-05-07 record : # 347  Record details
[164] Want die Barle ende kade die leecht langes die wateringe die wt den Rijn gaet besiden Diewer Stienkijns ten Hogen veen wairt verderft wort byden turff scepen die die wateringe in ende wt varen, mits dat zij die in ende wt zeylen, soe hebben die dycgrave ende heemrade van Rijnlant gekuert dat nyemant in die voirsc. wateringe mit scepen in noch wt zeylen en sullen alsoe verre als die voirsc. Barle ende kade strecket up een boete van een derdendeel van x pont, te verbueren soe dicke als nemant daer in bevonden off wittelic btuycht worde daer in geseilt te hebben. Gedaen anno liiii upten Mey scouwe.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 024r-d-024v
   type : Keur date : 1454-10-08 record : # 348  Record details
[165] Inden eersten, want all tlant dat binnen den marken van Sparendam leyt anders genen waterganc en heeft om water to losen doir die slusen van Sparendam anders dan doir die stede van Hairlem, ende enige binnen der stede van Hairlem onder die bruggen alsoe veel scepen liggen ende vischhouweren dattet water doir die stede totter sluyse niet comen en can als des wel voir gemeen lant noot is, soe hebben dairom die dijcgrave mitten hiemrade gekuert datmen voirt aen binnen tmiddelste gat noch in ghien van beyden siden vanden middelste gate vander Vischbrugge ghien scepen noch vischhouweren liggen noch hangen en sal, te weten nymmer die voirsc. drie gaten vrij te bliven sonder scepe ofte vischhouweren in te liggen. Soe wie in die voirsc. gate vischhouwer hinghe of leyde soude verbueren een derdendeel van x lb. Ende wairt datter enige scepen voir lagen gemaert, die souden verbueren x sc. alsoe [24v] dic als die bekuert worden. Item des gelijcs soe salmen in die lange brugge bij rosen prieel tmiddelste gat vry laten mit twie gaten an elke side vanden middelsten gate, dat dair ymer vijf gaten midden vrybliven van vischhoweren ende scepen in te hangen ende te liggen up die selve boete ende pene voir verclairt. Gedaen optie Bamis schouwe anno liiii.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 024v-a
   type : Keur date : 1454-10-08 record : # 349  Record details
[166] Item des ghelijc soe en salmen ghien water scepe buten ander palen liggen noch vischhouweren hangen an die voirsc. palen, noch tusschen die bruggen ende palen, si en sullen midden int water soe vele plaetsle laten als die vijf gate onder die voirsc. lange brugge wijt sijn, op die pene ende boeten voirsc. Gedaen optie Bamis schouwe anno liiii.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 024v-b
   type : Keur date : 1455-05-06 record : # 350  Record details
[167] Item die dijcgrave ende hoge heemraet van Rijnlant hebben gekuert ende gebieden dat niemant binnen den ambocht van Oestgeest des anders lant en weide noch en beslac mit enigen beesten het sij parde beeste ofte scapen op die boete van elke beest of pairt x sc. ende van elke scaep of varken ii sc., hier is een scutter toe gheordinert die dat bij sinen ede scutten sal. Wairre yement die dese scutter misdede om sijns diensts willen, dat soudemen aen dien corrigieren dat bij allen anderen exempele wesen soude. Ende alsoe van oude tyden gewoentlic is geweest dat een ygelijc nae sinte Pieters dach sijn beesten op sijner selfs sculdich is te houden, soe laten die voirn. dijcgrave ende hiemrade weten. Is yement na sinte Pieters dach lest leden scade gedaen mit weyen dat hij sijn scade rectelic versoeke anden dijcgrave men, sel een ygelijc goet recht dair of doen. Dit sel geduyren tot der hiemraders wederseggen, gedaen optie meye scouwe anno lv.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 024v-c
   type : Keur date : 1456-02-24 record : # 351  Record details
[168] Item also bekuert is geweest dat niement binnen tmiddelste gat van die Vischbrugge binnen die stede van Hairlem noch in ghien gat van beide siden vanden middelsten gate scepe noch vischhouweren liggen noch hangen en sullen te weten ymmer dat die voirsc. drie gaten vrij bliven sullen also alle tlant dat binnen der marken van Sparendam leyt anders gene waterganc en heeft dan dair die stede van Hairlem. [25r] Ende wie vischhouweres dair in hinge, die soude verbueren een derdendeel van x lb. Dat hebben die dijcgrave ende hyemraders verder verclairt ende om den gemenen oirbair verzwairt, soe wie voirt aen enige houweren in enige vanden voirsc. gate leyde, die sal verbueren x lb. Ende wie enige scepen dair voir moorde, die soude verbueren een derdendeel van x lb. Des gelijcs selmen die lange brugge bij trosen priel tmiddelste gat vrij laten ende op elke side twie gate, te verstaen datter vijf gaten vry bliven sullen, sonder corven in te hangen of scepen voir te maren op die voirsc. boeten, also dic als die bekuert worden. Gedaen op sinte Pieters scouwe anno xiiii c lvi.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 025r-a
   type : Keur date : 1456-02-24 record : # 352  Record details
[169] Item also voirtijts gekuert is geweest dat alle die tot Alsmair gelant sijn van elke morgen soude mogen delven vier dachvelt, behoudelic dat sij niet meer dan xxxii dacvelt delven en souden op die boete van x lb., ende also dair groot gebreck in viel dat zij grotelic boven xxxii dachvelts dolven, so wort dair nae dese selve kuere verswairt dat soe wie boven iiii dachvelde dolve op elke morgen aen een gelegen dat die aen elke x dachvelde die dair boven gedolven waren verbueren soude x lb., ende want die selve poirteren van Hairlem tot Aelsmair geveent dunct dat se mitter voirsc. kuere ende verclaringe verswairts sijn datsij also niet delven en moghen sonder begrijp ende vorder versocht datmen die kuere tot enen anderen verstande setten wouden ende wouden des liever te min delven, soe hebben die dijcgrave ende hyemraders van Rijnlant die niement en soude willen verswaren hier op dese kuere verandert ende verclairt, te weten dat soe wie tot Aelsmair geveent is sal wt een stuk moghen delven an een van also veel morgen als hij dair heeft op elke ii- 1/2 dachvelt behoudelic dat hij boven xx dachvelt mit allen niet delven en sal ende elke dachvelt sal gerekent wesen voir xv roeden bider mate ende x turve diep ende wijt. Ende wie hier en boven meer dove dan xx dachvelde hoe veel lants hij dair hadde die sal verbueren also menich dachvelt als hij meer dolve, voir elke dachvelt x lb., ende wairt dat yement dair dolve of dede delven ende bevonden worde dat hij so veel ergens lants niet en hadde na der kueren die sal verbueren voir elke dachvelde x lb. Anno xiiii c lvi op sinte Pieters scouwe.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 025v-a
   type : Keur date : 1456-05-04 record : # 353  Record details
[170] Item op die selve tijt wort gekuert die van Noirtich ende die van Noirtigherhout dat hoir lijtscouwe die zij inden zomer plegen te hebben voirt aen mede een aft scouwe wesen sel. Ende die scouten sullen die mede scouwen als hoir andre aft scouwen ende tot sulken boeten, ende dese scouwe sal liggen op sinte Martijns dach translatio. Gedaen anno lvi op sinte Pieters scouwe.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 025v-b
   type : Keur date : 1456-05-04 record : # 354  Record details
[171] Item soe hebben die dijcgrave ende hiemrader eendrachtelijc gekuert, also die bruggen gelegen optie wtcant vander stede van Hairlem dat men te Sparendam voirt zere onredelic mit corven onder behangen worde ende ooc mit scepen voir bemaert ende ooc mit dwairs houten an die stilen die soe lange int water liggen datter water dan niet wel doir losen en mach, soe salmen voirt aen twie die voirsc. middelste grote gaten vry laten ende noch al die gaten vry laten dair toe streckende vanden middelsten gaten tot anden ronden toerij sonder vischcorven in te hangen optie boeten van tien lb., noch scepen voir te maren op een derdendeel van x lb. Ende des gelijcx salmen alle die dwairs houten vander Heelic bruge geheten inntgairden also hooch slaen datse twater niet en raken tusschen dit ende sinte Bertelmeeus scouwe [24 August] optie boete van x lb. Gedaen optie meye scouwe anno lvi.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 025v-c
   type : Keur date : 1456-05-04 record : # 355  Record details
[173] Item die dijcgrave ende hiemraders hebben gekuert dat een ygelijc ander ambocht van Oestgeest, van Valkenburch ende van Catwijck, etc., nyewair sijn beesten tuynen en sal dair op sijn selfs lant optie boeten van een derdendel van x lb. Item des gelijcs soe en sel niement sijn besten weyen tsij pairden, coyen, scapen, varken, calveren, lammeren op enige notwegen of lijdwegen binnen den ambochten voirseyt optie boeten voirscr. Item des gelijcs en sal niement ganxen houden inder selven ambochten voirsc. dan op sijn selfs lant optie boeten van iii lb. Gedaen optie meye scouwe anno lvi.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 025v-d
   type : Keur date : 1456-05-04 record : # 356  Record details
[174] Item optie selve tijt wort biden dijcgrave ende hiemraders gekuert dat men den ouden Breetsloot weder op maken sal als hi van outs geweest heeft streckende van Jan Pieter Cocx z. zwtwairt langes die campen die onder den hout liggen ende langes die hof campen tot Bairtout van Assendelf toe ende also voirt gaende langes Bertouts lant tot inde vairt, gedaen optie mey scouwe anno lvi.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 026r-a
   type : Keur date : 1456-10-05 record : # 357  Record details
[175] Item op die tijt wort gekuert datmen geenrehande tymmeringhe noch ruychte an die grote sluse brengen en sal noch setten en sal, ende alle ruychte die dair nu aen staet, die salmen of breken tusschen dit ende saterdage naestcomende, gedaen optie Bamis scouwe anno lvi.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 026r-b
   type : Keur date : 1456-10-05 record : # 358  Record details
[176] Item op die tijt wort gekuert dat voort aen al die geen die enich gelt annemen te gaderen in enigen dorpen binnen onsen merken gelegen, het sij vander hiemraders gelt of des ambochts oncosten, ende dair enige scade op quaem, dat souden die gene voldoen die dat aengenomen hadden buten des ambochts cost, ende soude dair toe verbueren x lb., gedaen optie Bamis scouwe anno lvi.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 026r-c
   type : Keur date : 1457-05-03 record : # 359  Record details
[177] Item also die hiemraet van Rijnlant geweest sijn to Nuwerkerck bider kerke ende bevonden hebben dat den heerwech die langes den groten meer plach te leggen gaende doir Nuwerkerk te Riedwijck wairt tot veel plaetsen vanden water vanden meer of gheslagen is so datmen niet meer varen noch gebruyken en mach. Soe hebben die dijcgrave ende hiemraders van Rijnlant gekuert ende dien wech verleyt inder manieren hier nae volgende. Te wete dat dien wech voortaen liggen sal van Dirc Paelmans werf of te lande wairt in streckende recht wt anden Groenen dijck die after die kerck aen die noortzide leecht ende also den Groenen dijc langes tot Jan Smits lant toe ende dat weder op schinkelende tenden anden heerwech. Ende desen wech sal over al twie roeden breet wesen tot goeder sceep also hoge als den ouden wech dair hij mit beyden eynden aencomen sal, ende op die zwytkant van desen wech salmen maken een kade vier boeten breet ende boven drie voet breet blivende ende opgaende drie voet hooch. Gedaen optie meye scouwe anno lvii.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 026r-d
   type : Keur date : 1457-05-03 record : # 360  Record details
[178] Item desen wech ende kade sullen maken ten gemenen werck eerst die van Rietwijck, van Bazeleede, Nuwerkerck, Scalcwijc ende Roesdorp leede wt elken hyse mar enen man ten vollen werck toe nader kueren voirsc. Ende elc man sel comen ten gemenen werck als hij bider scout dair toe geboden wort, elc op een boete van v sc. sdaechs, also dick als hij biden scout bevonden sal worden die niet te werck gecomen hebben ende dat wt panden ter scout nae dijck recht, anno lvii optie meye scouwe.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 026v-a
   type : Keur date : 1457-05-03 record : # 361  Record details
[179] Item, als desen wech gemaect is, so selmen desen wech ende kade hoefslagen upten voirscreven vier dorpen alse Riedwijck, Bazeleede, Nuwerkerck ende Scalcwijc op elc nae grootheit van horen lande, ende dan sullen zij dair omloten om elc sijn hoefslach te weten, ende dair nae sullen zij die elc houden tot ewigen daggen, anno lvii optie meye scouwe.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 026v-b
   type : Keur date : 1457-05-03 record : # 362  Record details
[180] Item, alsoe die hyemraden van Rijnlant hantvesten hebben dat soe waneer die dijcgrave niet en coemt op haren scouwe dage ende rechtdage dat sij dan enen van hem luyden setten mogen tot een dijcgrave te wesen, soe sijn die selve hyemraden overdragen dat soe waneer die dijcgrave niet en comt opten scouwe dach ende recht dach dat dan die gene die dan rentemeester is van hem luden dijcgrave wesen sel. Ende wairt dat die rentemeester oec niet tegenwoirdich en wair, so sullen die gene die tegenwoirdich sijn loten dair om, ende up wien dattet mit lote valt die sal op dien dach dijcgrave wesen. Anno lvii optie meye scouwe.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 026v-c
   type : Keur date : 1456-05-04 record : # 363  Record details
[172] Item die dijcgrave ende hiemr. hebben eendrachtelijc gekuert also bij tRosen pryeel die Spairne zeer in gedampt is ende alle dage meer ingedampt wort met tegen staende dattet voirtijts bider hiemr. ende der stede van Harlem geordiniert was dat elc sijn plaetwercke weder in gehaelt soude hebben, soe sel een ygelijc sijn plaetwerck inhalen tuynen, boegairden of lant dat in die Spairne also gedempt ende gemaerct is also varde als die hiemr. palen gesteken hebben tusschen dit ende sinte Bertelmeeus scouwe naestcommende elek eygen optie boeten van x lb.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 026v-d-027r
   type : Keur date : 1459-05-08 record : # 364  Record details
[181] Item anno lix optie meye scouwe kuerden die dijcgrave ende hyemraden van Rijnlant eendrachtelijc een hooft scouwe die Maern te scouwen, welke scouwe men beghinnen sal an die stede vest van Leyden [27r] tot an dat ambocht van Warmond toe in sulken wegen als die hoefslach biden hyemraders dair op geordiniert is, die die hoge hiemrad voirsc. alle iairs scouwen sullen of van horen dieners doen scouwen, des eersten woensdages nae sinte Martijns dach translacio. Ende wie sijn werck ongemaect gevonden worde, die sal verbueren een derdendeel van x lb., ende men selt ter stont doen make opter ghemene cost die dat werck toe behoirt.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 027r-a
   type : Keur date : 1460-02-26 record : # 365  Record details
[182] Item, want die hiemrad van Rijnlant verbonden sijn bij horen ede dat sij den lagen acker doen sullen ghelijc den hogen, den quaden als den goeden, binnen den merken van Sparendamme. Ende wel vernomen hebben dat hem enigen mit molens behelpen ende hoir water alsoe werpen in den gemenen waterganc hem naest gelegen dair dan die laechste gelant sijn ende in dien wateringe wateren ende gebruyken moeten, grotelic bij veraftert sijn ende altijt meer belast souden worden en worde dair intijts niet in voirsien. Soe is het dat dien hyemraet voirsc., overgewegen den toecomende last dien alle lage landen in toecomenden tijden hier van gheboren mach hebben, die voirsc. hijemraden mit horen dijgrave gekuert dat nijement voirt aen binnen den merken van Sparendamme watermolen setten en sal tensijn bij consent van den hijemrad., optie hoochste boete. Ende hebben des ghelijc gekuert dat men alle die molens die geset sijn, het sij groot of cleyn, breken sal binnen xiiii dagen naestcomende ooc op die hoochste boete. Gedaen anno lx op sinte Pieters scouwe.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 027v-b
   type : Keur date : 1460-02-26 record : # 366  Record details
[183] Item dijcgrave ende hyemraden hebben gekuert den Rijndijck van Leyden an beyden zijden van den Rijn so vorde als hoir schouwe gaet achtien roede voet breet tusschen die potinge, ende wair hi breder is dair en salmens niet smaclic maken. Ende wair yement die Rijndijck bepoot hadde, ende sijn brede niet en hadde nader kuer, die sal die potinge of doen tusschen dit ende die meye scouwe naestcomende, ende die dijck sal over al sijn brede ooc hebben voir dien selve scouwe op een boete van x lb. Ende men sal den voirsc. dijck voort an altijt scouwen optie voirsc. brede, behoudelijc datmen alle sluysen of bruggen inden voirsc. dijck gelegen maken sal ter ordinancien vanden voirsc. hyemraet, gedaen op sinte Pieters scouwe anno lx.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 027v-c-028r
   type : Keur date : 1460-02-26 record : # 367  Record details
[184] Item also voirtijts gekuert is biden dijcgrave ende hyemraden van Rijnlant dat een ygelijc ambochts bewairre sijn rekeninge vanden ambocht die voirsc. hyemraden brengen sal eer sij omme slach maken ende men bij die rekenninge der dorpen oncost niet clair weten en mach overmits datmen den ommeslach nae doet ende dat besteet wort te gaderen welken oncost altijt buten die rekenninge blijft alse dat mits dien geen volle rekeninghe onder die hyemraden en wort gebrocht, ende hebben die voirsc. hyemraden mit horen dijcgrave die kuere verandert in manieren hier nae verclairt. Dats te weten, dat die dijcgrave ende hyemraden hebben gekuert dat alle ambocht bewairres binnen den merken van Rijnlant hoir rekeninge maken sullen, elcx inden horen nae hoir oude gewoende, ende dat omme slaen hoe veel men van [28r] elke morgen gedaen sal, ende dat besteden te gaderen om den minsten penninck, ende dan hoir rekeninge onder die hyemrade brengen voir sinte Valentijns dage, elcx op een boete van x lb., gedaen op sinte Pieters scouwe anno lx.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 028r-a
   type : Keur date : 1460-02-26 record : # 368  Record details
[185] Item alsoe een scouwe om den Rijn te maken geleyt is ende men den Rijn niet maken en mach nader kueren overmits die boemte ende heyninge die langes den Rijn staen, soe heeft voirtijts gekuert geweest datmen alle boomte ende heyninge langes den Rijncant neffens die wairt bij Leyden of doen moet nae wtwijsinge der kuer die dair of is, soe hebben die dijcgrave ende hiemrade als nu voirt gekuert datmen alle boomte, ruychte ende heyninge opten Rijnkant staende of doen sal tusschen dit ende die meye scouwe naestcomende ses roede voet breet vander wtcant inwarts, ende die mit geenrehande potinge weder bepoten noch betymmeren van die wairts boomgairden tot Evert Dircx z. sluyse toe, op een boete van een derdendel van x lb., gedaen op sinte Pieters scouwe anno lx.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 028r-b-028v
   type : Keur date : 1460-02-26 record : # 369  Record details
[186] Item want die kade opten Rijn dijck tot vele steden vergaen is om dat men die mit wagenne gevaren heeft, soe hebben die dijcgrave ende hyemraders van Rijnlant die oude kuere vanden voirsc. kade weder vernuwet ende gekuert, te weten dat die kade buten an die Rijn side twie voeten vanden wal liggen sal ende dat die selve kade beneden breet wesen sal negen voet ende boven ses voet ende sal hoech wesen wtten water seven voet [28v] ende dat een ygelijc sijn dijck maken sal tusschen dit ende sinte Jans scouwe, ende die hiemrad sullen alle jairs dese voirsc. kade scouwen op sinte Jans scouwe alsmen den Rijn scouwet ende dat op een boete van een derdendeel van tien pont. Voort soe hebben die dijcgrave ende hyemr. gekuert datmen van vijftich roeden tot vijftich roeden midden op dese kade setten sal een grove stove van een willich of een starke pale om te benemen dat men mit genen wagenne dair op varen en sal ende dat oock op een boete van een derdendel van tien lb. Ende soe wie die stove of pale op toge of op hiewe datmen mitter wairheit bewijsen mochte die sel verbueren een boete van tien lb. Gedaen op sinte Pieters scouwe anno lxi.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 028v-a
   type : Keur date : 1463-03-01 record : # 370  Record details
[187] Item dijcgrave ende hoge hyemrade van Rijnlant hebben eendrachtelic gekuert dat voort aen alle schouten binnen der voirsc. hyemraetscap gheseten alle wegen, wateringen, sluysen, huelen scouwen sullen, ende voort alle dat zij te scouwen hebben inden manieren hiernae gescreven, wtgenomen of yemant hantvesten hadde hoe sij scouwen sullen, die sullen an dese kuere onghouden wesen. Inden eersten soe en sullen in genen dorpen meer dan vijf hiemraden wesen, diemen alle jairs vernuwen sal ten minsten drie nuwe hyemrad., die sullen die schouten kiesen, elck inden horen nae ouder gewoennte ende hem luyden enen eet scriven eer hij dair mede scouwen mach, ende sullen scouwen inder manieren hier nae volgende, dats te weten wanneer enich schout scouwen wil dat sal hij inder kerken doen kondigen op enen heiligen dach achte dagen off xiiii dagen te voren, ten minsten achte dagen, ende dat tot sulken tiden als die schout ende hyemraden bij horen eede nutste duncken sal, ende dan sullen sij mit eener scouwe duer [29r] scouwen. Ende wat werck dat dan te banne ghescouwet wort dair sal die schout of hebben ii sc. ende elken hyemraet een sc. Ende die schout sal dat werck ter stont besteden om den minsten peninnck. Ende den eygen of den huyrman een weet doen op des eygens of des huyrmans cost of hij dat werck selver maken wil of dat die bestadinge voort gaen sal ende die schout mitten hiemraden sullen opten achtsten dach op dat ongemaecte werk comien ende besien of dat werck gemaect is. Ist dan niet gemaect, soe sel die schout iiii sc. hebben ende elken hiemraet ii sc. Ende voort van achte dagen tot achte dagen telken die helfte meer. Ende tot ellic scouwe die die schout mitten hiemraden aldus scouwet tot twie scouwen toe sal telken die schout hebben voir sijn cost twie stuvers des daechs, ende elken hyemraet voir sijn cost een stuver. Desen oncost van den schout ende hyemrad sullen sij mogen brengen upten morgen van horen dorp. Dit sal gedueren tot der hiemrade weder seggen. Gedaen op sinte Pieters scouwe anno lxiii.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 028v-b-029r
   type : Keur date : 1463-03-01 record : # 371  Record details
[188] Item alsoe die ambocht bewairres of die gene diet morgen gelt inden dorpen gaderen quade reesscap van betalinge gecrighen wairt, dat meest toe commt mits der verdolven venen die voirtijts an helen weeren of hoeven gelegen hebben ende sijn ofgescheyden mit vercopingen bij stucken ende also verdolven ende op niet gebrocht ende dan laten liggen, ende gheschiet veel tijts biden genen die in Rijnlant anders ghien goet en hebben dan alst lant dat sij so copen verdolven is treken wech ende aldus soe en konnen die gaerres hoir morgen gelt niet crigen, ende wair gescepen alle jairs meer te gheschien ende worde dair bij tijds niet in voirsien ende om dit te voirhoeden, soe hebben die dijckgrave [29v] ende hyemrad van Rijnlant eendrachtelic een kuer dair op gemaect in manieren hier nae gescreven, te weten dat alle die gene die morgen gelt an namen te gaderen in allen ambochten binnen dat hyemraetscap van Rijnlant geseten sullen wesen, sullen hoir morgen gelt halen in dat selve lant dairt morgen gelt of voert soe verre alst goet genoech is, ende en wairt niet goet genoech ende en wair dair niement die hem dat lant onder worrde overmits dattet tot niet gemaect wair mit delven of anders, so soude die gaerre sijn morgen gelt in winnen gelijc oft noch een weer lants wair alst voir geweest heeft. Wairt oock dat een stuck lants grot of cleyn al heelverdolven ende te niet gemaect wair ende hem niement des lants en bewonde, so soude die gaerre sijn mogengelt halen vanden genen diet lant laetste warf sijn geweest hadde ende en vonde die gaerre dair geen goet of wair die wtlandich, so soude die gaeere sijn morgengelt inwinnen vanden genen diet lant sijn gheweest wair, versoekende tot den negenden grade toe. Dit sel gedueren tot der hyemrade wedder seggen, gedaen op sinte Pieters scouwe anno lxiii.

 

Prev Folio  Location, Folio   
OAR12, 029v-a-030r
   type : Keur date : 1463-10-04 record : # 372  Record details
[000] Item die dijckgrave ende hyemraden van Rijnlant hebben gekuert dat nyemant tusschen Sparendam ende dat beghinsel van der Spairne in Heemstede sant noch scilpen laden en sal ende dit sant wten schuyten of anders in groten scepen laden of over schieten en sal, hi en sal een seyl of een linnen cleedt leggen tusschen twien soe dattet sant noch die scilpen tussen twien niet en val in die Spairne, ende soe wie den contrairye dede die sal dair an verbueren een derdendeel van x lb. Ende dese kuere hebben die dijcgrave ende [30r] hiemrad gekuert tot nutscap van der waterscap vanden gemenen lande ende ten vervolge ende bede vander stede van Hairlem. Gedaen op Bammis scouwe anno lxiii.

 

 

Author Publication Home
William H. TeBrake
Maine, USA, June 2006
Rijnland
OAR11, OAR12, OAR13
www.oudleiden.nl

 

Hoogheemraadschap Rijnland
OAR 11, 12, 13 : 1253 - 1564
previous Folio's View: Register OAR 12
Pages 010 - 019
next Folio's

 

 

   Location, Folio  Next Folio
OAR12, 010r-a
   type : Keur date : 1444-05-05 record : # 188  Record details
[070] Item wairt dat yement misdede mitten werken als mitter hant an den wercluden, dienres ende ambocht bewairers voirs. in horen dienste doende, die soude verbueren die hogeste boete die die heemr. wisen mogen, ende voirt tot correxien van onsen genadigen heer ende sinen rade als een die des heren geleyde hadde gebroken na wtwijsinge der hantvesten die dair of sijn. Anno xliiii.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 010r-b
   type : Keur date : 1444-05-05 record : # 189  Record details
[074] Item so wie enich vanden ondersaten binnen den mercken van Rijnlant geseten toghe tot anderen recht dan voir den dijcgrave ende heemr. van Rijnlant datter dijckaedzen ende heemraetscip an roerde, die soude verbueren x lb. Anno xliiii.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 010r-c
   type : Keur date : 1444-05-05 record : # 190  Record details
[075] Item so wes men inden hantvesten vanden heemraitscip niet en heeft noch in horen koren, dat salmen berechten naden rechten van Rijnlant, dats te weten die beste reden dat beste recht, ter tijt toe datter eenre koren up gemaict worden. Anno xliiii.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 010r-d
   type : Keur date : 1447-02-28 record : # 227  Record details
[076] Petri ad cathedram anno xlvii Item waren vergadert tot Sparendamme heer Willam van Alcmaide, Jan vander Boechorst, Boudijn van Zweten ende IJsbrant van Scoten. Item so is gekuert bijden dijckgrave ende hiemraet voirsc. so wie dat dienres enige quade woirde gave om hoirs dienst wille off dat dair an cleefft, die sal verbueren tien pont.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 010r-e
   type : Keur date : 1440-00-00 record : # 092  Record details
[077] Item die heemr. gekoert dat een ijgelijck ambochts bewaerre sijn rekeninge brengen sal vanden ambocht den Heemr. van Rijnlant eer sij dair morgengelt omme slaen op die boete van x lb.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 010r-f
   type : Keur date : 1445-05-04 record : # 200  Record details
[078] Item so hebben geweest op die meye scouwe anno xlv heer Gerijt van Poelgeest, heer Willem van Alcmade, Jan vander Boechorst ende IJsbrant van Scoten. [55r] Item so hebben die heemr. voirs. mit horen dijcgrave Florijs van Alcmade Hugen zoon gekoert dat elc ambachts bewairres van tween die sij jairlix kiesen den enen dair an laten sullen [in another hand: 'op een boete van x lb. anno xlv.'].

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 010v-a; OAR12, 014v-b
   type : Keur date : 1421-05-25 record : # 091  Record details
[079] [000] Item soe wie mitten anderen in een weer leyt ende hair banwerck onversceyden is, dair sel die willige sijn aendeel mogen maken vanden scouzijde in ende een vonnes gheren of hij sijn aendeel gemaect heeft, ende dair mede sel hij sijn scade scutten. Gedaen anno xxi.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 010v-b; OAR12, 015v-d
   type : Keur date : 1438-05-06 record : # 130  Record details
[080] [000]Item die heemr. mit horen dijcgrave hebben gekuert datmen alle sloten die gelegen sijn an enige watergange sloten ende scoon maken sal alle jairs eens vijftich roeden lanc vanden watergangen opwarts, ende men salse maken alle jair binnen der maent van meye. Ende wair yement die des niet en dede, soe hebben sij bevolen den scout elx inden sinen dat hij dan die sloten begaen sel mit twe sijn heemr. of mit twe bueren ende bestedense gelijc ende in alsulke manieren dat sij binnen acht dage gemaict sijn. Ende die scout sel hebben voir sinen ganc ii sc. ende die heemr. of buer elx vi d. Anno xxxviii.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 010v-c
   type : Keur date : 1448-05-06 record : # 297  Record details
[081] Item also gekuert staet dat een ygelijc sijn sloten inde wateringe diende op scieten ende scoon maken sal vijftic roeden lanc, soe is op dese tijt bijden dijckgrave ende hiemr. overdragen dat een ygelijc doe kuer gebruken sal die dair mede gebaet is ende anders nyemand tot der tijt toe dat die hiemr. dair op versien hebben [in another hand: 'anno xlviii.']

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 010v-d-011r
   type : Keur date : 1394-06-26 record : # 003  Record details
[082] Int jair ons heren m iiic ende xciiii des vrijdagen voir sinte Pieters ende sinte Pouwelis dach coerde die dijcgrave ende die hyemraders voirs. als dair die lantsceydinge leit twijsken Scielant ende Rijnlant datmen dair niet barnen en sel noch delven ellyc eygen op x lb. ten x roeden na der sceydinge, ende dat sal beginnen vander dwyn sijde an biden Hage hout dair die waterkeringe gaet ende vant hage hout tot oeven sijdwijn toe, ende van oeven zijdwijn tot Soetermeer toe ende van Soetermeer doer tot Zegwaert toe ende voirt Zegwaird doer tot Benthuysen toe [13v] ende Benthuussen doir tot Haessaertswoude toe ende Haessertswoude doer tot Waddinxveen toe ende Waddinxveen doer also verre als ons scouwe gaet. Ende dese coer hebben wij gecoirt jegens Delflant ende Scielant, ende dit selmen scouwen tot allen tijden als die dijcgrave ende die hyemraders van Rijnlant goet duncket.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 011r-a
   type : Keur date : 1399-03-16 record : # 005  Record details
[084] Int jair ons heren m ccc xcix opten sesten dach in maert heer Reyner, Heer Dirc van Zwyeten, Jan vanden Woude, Heynric van Alcmade, Jan van Freest, Symon vanden Scuyer coirden dat nyement gheen touwe setten en soude voirdie zluisen twijsken Haerlem ende der Gouden noch drijftou noch ganctouwe noch geenrehande touwe op een boeten van vi lb. sonder die Maern brugge ende die Zijl brugge.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 011r-b
   type : Keur date : 1400-ca record : # 006  Record details
[085] Dit is dat die hyemr. van Rijnlant gekuert hebben ende kueren an die oestsijde vander Slingerka, opdie oestsijde van dien negenden weer op die oest cant, dair sel wesen die ka die die hhyemr. van Rijnland gekuert hebben. Dit sel gedueren tot onsen wederseggen toe.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 011r-c
   type : Keur date : 1403-10-08 record : # 007  Record details
[086] Item koerden die hyemr. van Rijnlant int jaer van xiiiic ende drie, heer Dirc van Zwieten ende Jan vander Woude, Kostijn Gerijts z. vander Does des manendages na sinte Victoers dach een sluyse te gelegen twijsken [14r] der My bruggen ende Leyderdorper kerc ter hyemraders wederseggen toe.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 011r-d
   type : Keur date : 1406-03-07 record : # 008  Record details
[087] Int jair ons heren m cccc ende vi koerden Willem vander Boechorst als een balyu van Rijnlant heer Jan vander Woude, heer Reyner Dever, Jan vander Woude ende Symon vander Scwyer alse hyemr. dat nyment ghene hoofde in enigen wateringen in Rijnlant maken en moet ten sij byder balyu ende bider gemenen hyemr. van Rijnlant op die boet als die hyemr. wisen sel, int jair voirs. opten sevendach in maert.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 011r-e-011v
   type : Keur date : 1399-03-08 record : # 010  Record details
[088] Int jair ons heren m ccc ende xcix opten achten dach in maert coirden die hoge hyemrad. van Rijnlant ende die dijcgrave vanden lande gelegen in Soeterwoude ende in Haesserswoude ende belegen heeft ant oest ende den Rijndijc ende ant west ende Burch made ende ant noord ende die Zwyet streckende in zwd ende in die nuwe weteringe die die Wilken plach te hyeten. Item so selmen selven een wateringe x voete wijt wter Dwers weteringe doir Claes lant van Hillegom Boudwijn Stientgens z. ende den heyligen geest van Leyderdorp, ende vorit vander [14v] heren lant van sinte Jan totter nuwer wateringe toe voirs. Voirt so sellen alle die gene die in desen polre voirs. gelant sijn al omme dese mercken dicht houden ellix van sijn hoefslach wyt geset die nuwe waterganc die die Wilken plach te hieten sellen maken ende houden die noort ka al langens vander weteringe also hoge datter die polre voirs. geen scade of en lyde, ende die ka sellen houden ende becosten die wter nuwer weteringe die die Wilken plach hyeten.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 011v-a
   type : Keur date : 1399-03-08 record : # 011  Record details
[089] Item so hebben wij gecoert inden heren lant van sinte Jan in die ka die om die wateringe leyt een sluyse met eenre scoetdoer van goeder maten hoech achte roede voete wijt ende die sluyse sel wesen iiii roeden voete boven water ende die wateringe sel wyt wateren doir die sluyse in die nuwe wateringe voirs. ende dat die sluyse cost ende die wateringe die sellen gelden morghen morgens gelijc die binnen desen polre gelegen sien voirs. Voirt so sel dese keur wateringe ende sluysen scouwen, ellic scout mit sijn hyermr. binnen sinen bedrive dair hij scout is, ende dese weteringe, slusen ende kaden ende ommedijcken salmen scouwen als men tot hier toe die Zwet ende die sluyse die in die Rijndijc leyt gescouwet heeft. Dat is te verstaen op sulke boete alsmen sluysen ende wateringen plach te scouwen binnen den merken voirs.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 012r-a
   type : Keur date : 1406-06-10 record : # 014  Record details
[090] Int jair ons heren m cccc ende vi des dinxdages na sinte Bonefaes dach. Coirden die hoge hiemraet van Rijnlant met horen dijcgrave een wateringe wter noorder ka streckende ander stede van Leyden op alsulken wijde als nu leyt. Ende twe bruggen dair sij den hiemraet besceydeliken leggen dunct wesen. Ende ellic sluse viii roede voet wijt ende die hoechte dair na.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 012r-b
   type : Keur date : 1406-06-10 record : # 015  Record details
[091] Item int selve jair ende opten selve dach. Coirden die hogen hiemr. van Rijnlant met horen dijcgrave inden ambocht van Coenencoep datmen niet vletten en sel met genen paerden doir die wateringe die gelegen sijn binnen Coenencoep. Ende deden yement hier en boven, dat souden hij beteren bider hogen hiemr. van Rijnlant.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 012r-c
   type : Keur date : 1416-02-29 record : # 017  Record details
[092] Int jair ons heren m cccc ende xvi upten lesten dach in zelle. Coirden die hogen heirmr. van Rijnlant als datmen dat amb. Zeegwaerd duer scouwen soude mogen met eenre scouwe, ende alle werck besteden mitten eerst scouwe, ende die bestedinge soude wesen een groten. Ende wanneer die lage hiemr. scouwen willen so selment xiiii daghe te voren bieden doen in twee keercken, dair die een keercke wesen sel tot Zuetermeer ende die ander Benthusen, al dair sij hoir besien off leggen sullen achte dage dair na, langer off sij willen ende niet corter. Ende wes die voirs. hiemr. scouwen ende dan quaet vinden, dair sel die teringen off wesen vijf sc. ende v miner voirt scouwen ende niet up breken. Dit heeft die hiemr. gedaen om vervollich vander Zegwairt. Ende dit sal dueren totter hiemraders weder seggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 012v-a-013r
   type : Keur date : 1417-08-12 record : # 024  Record details
[093] Anno m cccc ende xvii sdonredages na sinte Louwerijs dach. Coirden die hoge hiemra. van Rijnlant mit horen dijcgrave gelijc hier na gescreven staet. Eerst so sullen die venen gelegen twysken Hyllegommer beec ende die Delft wt wateren zullen onder doir die Delft mit enen duyker twe voete viercant mit eenre scotdoer indien duyker onder dat waterscip vander Delft ende sal voirt wt wateren opden lagen veen. Ende boven over den duyker voirs. ende doer die delft sal dat rinnende water lopen ter [Haarlemmer-]meer wairt wt an beyden siden wel bedijckt. Ende die scotdoer vanden voirs. duyker sal alle jair open wesen twysken sinte Bertijns misse ende sinte Pieters misse, ende dan salmense weder toe doen so dat tlant dair niet mede bescadichte en blive. Des gelijcx tsyaers achte dage in mey die scotdoer vander voirs. duyker open te doen overmits dan haren veen te orbaren ende tlant dair oick minste mede bescadicht is dan tot anderen tijden vanden jair. Ende wair dat sake dat tlant dair so vele mede bescadicht ende betast worde, off dat die veen so veel dair niet mede gebaet en waer, dat willen wij alle tijt minren ende meeren [18r] tot des lants oirbaer ende bij goeder luyden raede die dat dan weten mogen. Ende die nuwen dijck an die noirtside vanden Deelft ende dat waterscip vanden Deelft mitten voirnoemden duyker sal bescouwen scout ende hiemr. van Lijs. Ende so wes oncost dair up coemt sullen betalen die veenen voirs. morgen morgens gelijc. Voirt Hillegommer wech die langes dr beeck op loept anden hout dien salmen dicht houden so dat die vreemden wateren op die voirs. veen niet en comen. Ende die drie bruggen die over Lysser beeck staen die dien van Noirtich, Noirtichgerhout ende Voirhout toe behoren ende becostich hebben zullen sij weder up breecken om haren oirbair dair mede te doen ende niet weder te houden ten sijn tslands oirbair als voirs. is. Ende hier om sullen die veenen morgen gelt geven gelijc anderen landen in Rijnlant gelegen om dat dit waer is, ende wij willen dat dit stade ende vast gehouden woirde sonder enich weder seggen ende verbreken, so hebben wij, etc.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 013r-a
   type : Keur date : 1412-00-00 record : # 025  Record details
[094] Anno xiiiic ende xii coirden die hoge hiemr. mitten dijckgrave tusken die van Noirtich, Noirtichgerhout ende Voirhout an die een zide ende die van Lisse an die ander zide roerende vander Delft, so dat die van Lisse houden ende maken zullen die Delft voirs. na inhout enen bezegeld brieff die dair off is ende die hiemrade dair off bezegelt hebben.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 013r-b
   type : Keur date : 1422-04-10 record : # 028  Record details
[095] Item opten tienden dach van april anno xiiii c xxii. Coirden die dijckgrave mitten hiemr. dat die hiemr. van Leyderdorp hoir Dwersweteringe te verhoefslagen want sij verout was ende die luyde hoir werck niet en kende.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 013r-c
   type : Keur date : 1422-00-00 record : # 029  Record details
[096] Dit is gekoirt tot hiemr. weder zeggen: Item die scouwen van Soeterwoude ende van Voirscoten die plegen te meye ende tot sinte Maertijns misse zellen wesen tot mit maerte ende des sdonredages na sinte Baven dach.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 013r-d
   type : Keur date : 1424-05-01 record : # 044  Record details
[097] Anno xiiii c xxiiii upten meyen dach coirden die dijckgrave mitten hiemr. tot hoeren weder zeggen dat die Rijpweteringe tende dat inden ambocht vanden Woude strecket tot heren Jacobs aen toe also wijt wesen sel aengaens als dat ander ende dat strect in ambocht van Alkemade.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 013r-e-013v
   type : Keur date : 1422-00-00 record : # 048  Record details
[098] Wij dijcgrave ende hoge hyemrade van Rijnlant doen condt allen luyden dat wij angesien hebben groten last ende armoede slands ende der goeder luyde in Rijnlant geseten onder dijcaidsen in waterschippen die wateren overmids oirloge dat lange gestaen heeft ende inbrekinge van dijcaedsen ende toevall van groiten vreemden water doir goede doirpen in Rijnlant gelegen groitelicke bij bescadicht sijn ende die luyde die dair gegoet ende gelant sien bij verarmt sijn, so dair in lange tijden overmids veel lasten den land angelegen niet toe gesyen noch verhoedinge op gedaen en is ende sonderlinge in desen na gesc. doirpen, als Alphen, Hasertswoude, Boscoep, Sindelwijck, Poelgen ende Groensvoirde, die welke so seer dair bij verderfelijck geworden sien ende bescadicht dat wij dair omme samentlijck overdragen sijn een kuere dair up te leggen na onser bester wete tot oirbair ende nutschip slands ende luyde voirn. Die welke cueren wij in deser manyeren dair op leggen moeten ende willen als dat dese nagesc. personen sullen [27v] wesen een jair lanck neder hyemr.. Te weten, in Alphen Huge Jacop z. ende Willem Jan Huge z. wonende aldair binnen den waterscip. Item in Hasertswoude Hugen Dirck Melijs z. wonende te Hasertswoude ende Jacop Everts z. wonende te Leyden. Item in Boscoep Jan Claes Boudijns z. Item in Snidelwijck, Poelgen ende Groensvoirt Jan Heyn Claes z. ende Jan Jacop z. Die welke neder Hyemr. zullen elc in horen bedrive ordineren, cueren ende bevelen te maken, wateringe ende dijcaidsen ende alle dat den voirs. lande aldair nut ende oirbair wesen sall na inhout der hantvesten die die voirs. dorpen hebben. Dits behoudelick ons den dijcgrave ende hoge hyemr. van Rijnlant ons rechts ende hoire hantvesten ende hoirs. rechts. Ende so dese voirs. hyemr. mitden scout ordineren, cueren ende bevelen sellen, dat sal van wairden wesen in allen scijn off wij dat selve deden. Ende bevelen enen ygeliken dat te houden bider hoichster boet, ende des nyement te verdragen. Dit sel den voirs. jairen dueren tot onsen weder seggen behoudeliken dat sy genen cost doen en sullen sy en sullen dair off goede rekenninge doen biden hogen hiemr. voirs. dair bij wesende die stede van Leyden. Gedaen anno xxii.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 014r-a
   type : Keur date : 1437-06-25 record : # 054  Record details
[099] Anno xxxvii op sinte Jans scouwe. Item so sien die hyemr. overdragen so wye voir sloet inden mercken van Rijnlant, die sel sijn nabuyer die tegen hem sculdich is te sloten een weet doen dat hij na sloet sijn wercx gelijck off beter binnen viii dagen na dat hij hem die weet gedaen heeft op die boet van iii lb. Doet hijs niet, dan sel hijt sinen scout anbrengen ende die sel ter stont met hem gaen mit iii bueyr off mit meer ende besteden die sloten te maken om den minsten cost ende dat die sloot cost te maken dat selve den onwilligen manen bij tugen. Ende betaelt hijt dan niet, so selt die scout wtleggen ende weder inhalen na dijck recht, ende die scout sel hebben voir sinen airbeyt ii sc., ende die bode xii penning.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 014r-b
   type : Keur date : 1437-06-24 record : # 055  Record details
[100] Item [added above the line: 'die selve tijt'] so sien die hyemr. overdragen dat een ygelick scout mit sinen hyemr. binnen den merken geseten sullen scouwen hair wateringen tot allen tyden als gewoenlick is, behoudelick dat sy die wallen [29r] sullen scoen maken ende baggeren ende op halen die modder mit ladiken off mit houwen ende binnen scoen maken ende dat gras, croes ende vull op halen ende niet te laten driven. Ende wair dat enich scout mit sinen hyemr. hier in slap vielen ende niet en scouden als gewoenlick is ende voirs., dat wouden wij corrigeren aen den scout ende hyemr., elx inden sinen als an den genen die des lants verderfenisse gaern sagen duerende tot onsen weder seggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 014r-c
   type : Keur date : 1421-05-25 record : # 081  Record details
[101] Item soe en sel nyemant wagenpat houden over anders dijck ten sij bijder geenre wille die den dijck hoir is of hij sel den dijck nemen op sinen scade ende dat geteykent inden heemr. boeck. Anno xxi.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 014r-d-014v
   type : Keur date : 1421-05-25 record : # 089  Record details
[102] Item soe sullen die gene die morgengelt gaderen tot Zoeterwoude toespreken alle die gene die op die Scafgaende weren sitten of dat beste eynde bruyken voir dat heel morgengelt ende die sullen voirt wijsen die mit hem gelant sijn ende die selmen toespreken. Ende vinde men dair gelt noch pande, soe selmen dat morgengelt vander heelen weer mogen halen an dat beste lant vanden weer sonder wederseggen van yemande. Ende die dan dat beste lant toe behoirt, die sel selve dat morgengelt soeken an dat quade lant soe dat quade vanden goeden vercost is te delven ende te nyete te maken. Anno xxi.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 014v-a
   type : Keur date : 1421-05-25 record : # 090  Record details
[103] Item soe sel die scout van Zoeterwoude mit sinen heemr. scouwen alle wege ende wateringe elx op sijn tijt doer, sonder op hoer te gaen, elc eygen op een ban van ii sc. Ende een ygelijck sel sijn anganc ende sijn ofganc wijsen op die boete van ii sc. Ende wat werc dat ongemaect is, dat sel die scout besteden om den minsten cost. Ende voirt scouwen ende op alle ongemaecte wercken sal die scout mit sine heemr. sijn souwe weder leggen vander sevenden dach often achten, ende dan sullen sij scouwen op der geenre cost die sijn werck ongemaect was op die eerste scouwe. Ende isser dan nyemant die him des wercs belijt, soe sel die scout dat heren gelijc men an die noort zijde van den Rijn doet, anno xxi.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 014v-c
   type : Keur date : 1435-00-00 record : # 093  Record details
[104] Item soe hebben die heemr. mit horen dijcgrave gekoert ende bevolen die scout van Alphen mit sinen heemr. dair hij die wege mede bescouwet dat sij hair wege scouwen sullen mit twee scouwen doir gelijc sij inden watergang doen op sulke boeten als sij hair wege legen te scouwen, duerende tot onsen wederseggen. Anno xxxv.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 015r-a
   type : Keur date : 1437-03-12 record : # 107  Record details
[105] Anno xxxvii. Item die heemr. hebben gekoert op sinte Gregorijs dach dat alle die gaet ende overvaert hebben doir Stompwiker wech dat si hoir vairten ende sloten after an die meeren dicht sullen maken voir paesch dach naest comende opter heemr. koer. Ende wair yement die dit weder op dede, dat wouden sij corrigieren na haers selves goetduncken, ende dit sel gedueren tot onsen wederseggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 015r-b
   type : Keur date : 1437-09-16 record : # 117  Record details
[106] Item so hebben die heemr. mit horen dijckgrave gekoert een waterscup in die Aer ende sel beginnen an die Aer op dat oostende streckende an die Oude Aer weteringe ende voirtin die meeren, ende dese waterganc sullen gebruken die vanden Scoot ende die vanden Corter Aer, ende die gelijc hoofslagen ende maken morgen morgen gelijc na ouden costumen bijden scout ende heemr. vanden Aer. Ende die scout ende heemr. sullen dese waterganc scouwen op een boete van ii sc. tot alre tijt als sij noot is te scouwen, ende dit sel gedueren tot onsen wederseggen, ende gesciede anno xxxvii op sinte Lambrechts avont tot Leyden.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 015r-c
   type : Keur date : 1437-12-20 record : # 118  Record details
[107] Item soe sijn die heemr. mit der dijckgrave overdragen dat die van Hasertswoude wech ende weteringe doir scouwen sullen sonder op hoor te gaen. Ende wes werc sij ongemaect vinden ten eerste dage, dat sullen sij besteden openbair om den mijnsten cost ende dair den saeck weldighen sijn koer of geven of hij dat werc selve maken wil of dat die bestedinge voirt gaen sel. Ende wes werc sij ongemaect vinden, dair sal die scout mitten heemr. sijn scouwe weder op leggen opten achtsten dach ende dan sullen si scouwen op der geenre cost die sijn werc ongemaect was veel of luttel. Des sel die cost wesen die scout iiii sc. ende die heemr. iisc. Dit is gescieden anno xxxvii op sinte Thomas avont ende sel geduren tot des heemr. wederseggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 015v-a
   type : Keur date : 1437-09-24 record : # 119  Record details
[108] Anno xxxvii die djnxdage na sinte Matheeus dach. Item op die tijt die van Oestgeest gekoert dat sij alle dat heel ambocht mit malcander gelden sullen tsij slusen, bruggen, hoelen, wegen ende als dat si behoeven in wat polre dat eerst of lest gebuert, duerende tot onsen wederseggen. Ende den scout selmen geven xl sc., die bode x sc.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 015v-b
   type : Keur date : 1437-12-20 record : # 123  Record details
[109] Item soe sal een ambochts bewairre van Boskoop bewaren alle wercwair vanden ambocht ende oncost ende dat te rekeninge bringen sonder die gemeen rekeninge van die waterscuppen mit die van Alfen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 015v-c
   type : Keur date : 1437-12-20 record : # 124  Record details
[110] Item soe sullen die heemr. van Boskoop, Middelborch ende Randenborch scouwen ter eerster scouwe doir, sonder op hoir te varen, ende die scout sel hebben van elke scouwe iiii sc. ende elc heemr. ii sc. Ende of sij banwerc vinden, dat sullen sij besteden om den minsten cost openbair, ende dair hair scouwe weder op leggen op den achtienden dach, ende dan sullen sij scouwen op der geenre cost die sij voer bescouwet hebben ende nit op des ambochts cost. Ende des gelijcx sullen elcx scouwen in den sinen, durende tot onsen wederseggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 015v-e-016r
   type : Keur date : 1439-07-06 record : # 134  Record details
[111] Anno xxxix des sonendage na Martijn. Item soe hebben die heemr. gekoert enen waterganc tot Catwijck opten Oernnesse. Eerst een greppel ende scouwe sloot die sel beghinnen an Gerijt Boeyen weyde streckende an die horn an Symon Brunincs hofstede, ende die sel maken elx tenden sijn lant. Item noch een greppel die sel beghinnen an dat westende an die dwn tusschen der kerken lant ende der susteren lant van Leyden streckende anden wech ende doir den wech mit een hoel tusschen heer Dirc Aems z. lant ende Jan Wouters z. lant streckende tot inden Sant sloot. Ende dese greppelen sullen maken alle die boven den wech gelant sijn ende dair mede gebaet sijn, ende die sel die scout mit sinen heemr. aldair hoefslagen als dat behoirt also wijt alst hen nutte dunct bij horen eede.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 016r- b
   type : Keur date : 1439-07-06 record : # 136  Record details
[113] Item soe wes lant men yemant of gravet tot desen voirscr. greppelen selmen betalen totter heemr. prijs van Catwijc, ende dit sal geduren tot onsen wederseggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 016r-a
   type : Keur date : 1439-07-06 record : # 135  Record details
[112] Item soe selmen den Santsloot scouwen als men van outs plach mit een hoele doer den wech, ende alle die dair an gelegen sijn sullen desen sloot maken, elx half ende halff, ende men sel dese greppelen mitten wech in Oernnesse ende den Sant sloot scouwen twewarf des jairs als den scout mitten heemr. nutte dunct op enen dach, op die boete van xii d.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 016r-v-c
   type : Keur date : 1440-04-01 record : # 139  Record details
[114] Anno xl des vrijdage voir biloken paesken. Item so sijn die heemr als heer Gerijt van Poelgeest, Jan vanden Boechorst, Boudijn van Zwieten ende Florijs Paedzen overdragen den kadijck te maken tusschen Zoeterwoude an die een zijde ende die meer van Zoetermeer an die ander zijde. Te weten, dat een ygelijc sijn kade maken sal tenden sijn lande aldair sij van outs gelegen heeft. Ende aldair die kade verloren is in die meer, dair salmen die kade leggen te lande wart in xxv roeden vanden oever. Ende dese kade sel beginnen ende eynden als sij van outs plach te legghen, ende dese kade sel een spit hoge wesen boven die Groenswoirde gemaict voir meyen dach op die boete van x sc. elx eygen. Item noch een spit dair op te hogen binnen der maent van meye op die boete dat derdendeel van x lb. Item soe sel dese kade volmaect wesen te sinte Lourijs dage op die boete van x lb. Item of die genen docht die dese voirs. kade maken sullen dat si dair in veronrecht waren, dat sullen sij den heemr. an brengen als die voirs. kade gemaect is. Ende dunct den heemr. dan redelic wesen, so sullen sij vorder hulpe hebben van Zoeterwoude ende Voirscoten bijden heemr.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 016v-a-017r
   type : Keur date : 1442-10-02 record : # 158  Record details
[115] Anno xlii te Bamisse heemr. bij hem woirt doe gekoert die van Koudekerck een waterganck doir ofwegen in die A ende dien cost dair of selmen gelden als hier na gescr. staet. Item van die nyewe vaert ende kaadijck tot Koudekerck so die koer in hout datmen dien cost gelden sal bijden heemr., dair of is die koer vanden heemr. datmen dien oncost gelden sal gelijc hier na gescreven staet. Dats te weten, vanden cost vander nyewer kade beyde delven ende oncost van delven tot in die A toe ende dat lant te betalen sullen gelden dat hele lant van Coudekerck, wtgesceyden den Hogen Wairt ende dat lant dat an Outschoern buten gekadet is dat sel dair quijt of wesen. Item soe sullen dese voirs. die dese nyuewe kade gelden sullen weder vercopen die oude kade op Heymants weteringe gelegen ende die sel him te baten comen, ende den Hogen Wairde niet, mer die buten gekadet sijn sullen hoir aendel dair of hebben na grootheit van horen lande. Item den oncost vanden nyewe sluse sullen gelden alle die binnen gekadet sijn ende den Hogen Wairde sel die sluse mede gelden morgen morgen gelijc overmits dat alle sluse ende bruggen vanden helen ambochten alle tijt ghemact sijn ende die Dwers weteringe te maken sel ghelden die eygen, ende den huyrman niet. Ende want den ouden afterdijck veel te lage is, die sal die huyrman hogen buten des lants cost, elc tenden sinen lande in manyeren als die heemr dat koeren sullen [41v] als him dat nutte dunct wesen tot eenre tijt als die heemr. hoer eerste koer op leggen sullen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 017r-a
   type : Keur date : 1445-05-04 record : # 201  Record details
[116] Item so hebben si noch gekuert dat alle man sijn kaden dicht houde ende also make dat si dicht sijn altijt tot sinte Pieters dage ad cathedram [22 februari] op een boete van een derdendeel van x lb. [in another hand: 'anno xlv.']

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 017r-b
   type : Keur date : 1445-05-04 record : # 202  Record details
[117] Item so hebben si noch gekuert dat die van Noirtich, Noirtigherhout ende Voirhout hoir doeren dicht sullen doen houden in Zassenemmer beeck ende in Klinkenberge als dat water ingaet, vanden eersten dach van aprille tot mid meye toe ende van sinte Baven dage [1 oktober] tot sinte Martijns misse [11 november] toe op een boete een derdendeel van x lb. also dicke als dat bevonden worde. Anno xlv.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 017r-c-017v
   type : Keur date : 1446-10-04 record : # 224  Record details
[118] [119] Item op die selve tijt wort een kuer gemaect bijden dijckgrave ende heerm. voirsc. als dat alle landen goit ende quaet in Rijnlant gelegen gelijc gelden sullen in den dijckrecht in manieren als hierna bescreven stait. Item, also binnen den merken van Rijnlant veel verloren landen sijn bij verdelven van veenen ende anders ende all dage meer worden ende die voirsc. verdolven landen niet waerdich en sijn horen onkost te gelden als sij plegen in sluyzen ende sluystochten ende in anderen ongelden die sij van rechts wegen sculdich sijn te gelden naden dijckrechten ende gewoenten des lants van Rijnlant, ende dair om die voirsc. landen laten leggen voir die voirsc. onkosten twelke int eynde comen soude tot groten affterdeel des anderen landen die also niet verdolven en worden, hier omme dat te voirhueden, so hebn die heemrade dit merkende wel oversien dat ongeval hier namaels wel of comen mochte ende hebn dair omme samentlic mit horen dijckgrave hier op sulke kueren gemaect als hier na gescreven stait, anno xlvi. Item inden eersten dat alle landen binnen den merken van Rijnlant gelegen alle ongelt hoe dat genoemt is gelden sullen mergen mergensgelijck, tsij verdolven lant off anders, inden dijckrecht gelijcken als dat tot hair toe gehantiert is geweest ende in anderen landen die hem mitter dijckrechten behelpen gewoenlic is geweest, ende wairt dat yemant die hem enige lande bewonden hadde off doen bewijnden ende die voirsc. landen wilden laten leggen voir den onkost, so woude men dien onkost mogen verhalen in sijn anderen goede dat hij hadde binnen den voirsc. mercken gelegen. Ende wairt dat hij geen goet en hadde, so soude die dair voir ballinc geleit worden ende ballinc bliven op sijn lijff totter tijt toe dat hi die voirsc. onkost gegouden hadde ende die boeten als dat behoirt van ouder gewoenten ende recht. Ende die also balling wesende ende mitten utersten rechte also verwonnen, so selmen den voirsc. [58r] onkost voirt betalen mogen an den genen die lest besitter vanden voirsc. landen geweest heeft, off an sinen erven dair die ander voir balling geworden is, voirt te mogen verhalen van grade te grade tot inden negenden grade toe.'

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 017v-a
   type : Keur date : 1446-10-04 record : # 225  Record details
[120] Item op die selve tijt worde overdrage bijden voirsc. heemr. dat alle die gene die mitten lande van Rijnlant te Sparendamme wtwateren ende nite met hem en gelden sullen comen ende nemen horen hoeffslach ende laten hem teykenen off men sel horen waterganc stoppen na wtwijsinge der hantvesten die tlant van Rijnlant dair off heefft. Anno xlvi.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 017v-b
   type : Keur date : 1447-00-00 record : # 255  Record details
[121] Item gekuert een waterscip in Benthuysen ende sel beghinnende an die Heinlaen streckende ten pade over dweers an die Gheer mit een wtganc tusschen Engebrechts weer ende der molenweer, wtgaende tot den Molen wege to, ende is bij die Hienlaen ter laec wt, soe die hiemr. mit den scout dat oirbarirlicste duncket wesen. Ende dese waterscip mitten bruggen inden wech dat geheten is dat lange lant sal becosten ende houden alle die in die polre gelant sijn ende dair mede beholpen is. Ende dese voirsc. waterscip mit der bruggen sal wesen up ix voet wijt mit wijken als dat behoirt, ende sal bescouwen die scout van Benthuysen mit vijff hiemr. die in die polre gelant sijn, durende tot onsen weder seggen. Anno xlvii.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 017v-c
   type : Keur date : 1429-00-00 record : # 270  Record details
[122] Item Zwammerdammer brugge sel maken die van Woerden die een helft ende Rijnlant die ander helft ende Swammerdamme dat decsel ende Nuwecoop dat aerdwerck alsmen seyt.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 018r-a
   type : Keur date : 1429-00-00 record : # 271  Record details
[123] Item des Molenairs brugge die van Woerden die ene helft ende Rijnlant die ander helft.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 018r-b
   type : Keur date : 1429-00-00 record : # 272  Record details
[124] Item die Does brugge te maken diese sculdich te maken. Item die Zijlbrugge sel heer Gillis van Cralinge maken. Item die Cleyn zijl bruggetgen dat lant van Rijnlant.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 018r-c
   type : Keur date : 1429-00-00 record : # 274  Record details
[125] Item alle lant die mit ons watert ende niet mit ons en gelt, dat sal mit ons gelden morgen morgens gelijc, gelijc lancs geleden.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 018r-d; OAR12, 046r-b
   type : Consent date : 1429-00-00 record : # 254  Record details
[125] [083] Item geconsenteert die van Zoetermeer van ii wateringen een te maken tusschen beyden.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 018r-e
   type : Keur date : 1429-00-00 record : # 275  Record details
[126] Item alle morgentael inde mercken gelegen die niet goet genouch en sijn voir hoir oncost, dat salmen verhalen an hoir goede roerende ende onreorende wairsi willen binnen den mercken. Ende wair dat niet goet genoech, so selt die scout vanden dorp heren als men an die noortsijde vanden Rijn doet.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 018r-f
   type : Keur date : 1435-00-00 record : # 282  Record details
[127] Item so zijn die hiemr. overdragen mit haren dijckgrave datsij gekuert hebben ende een kuer geleyt opten hogen wilden veen ende op die Benthoirn [in Benthuizen]. Inden eersten, dat alle die ghene die dair gelant zijn comen sullen binnen xiiii dagen ende verwillekoren hun voirden hiemr. tot hoirre vermaninge te comen tot Sparendam, ende aldair horen hoefslach te ontfaen gelijc ander lant binnen den merken gelegn. Ende voirt, te doen al dat ander lant binnen den mercken doet. Ende doen sij des niet als voirs is, so hebben wij bevolen onsen dijckgrave die vaert bij Claes Stientgens z. toe te palen ende boven te damen, ende die van Benthuizen hoir vaert weder an te vaen soe sij van outs plagen [in another hand: 'anno xxxv.'].

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 018v-a
   type : Keur date : 1447-10-03 record : # 287  Record details
[128] Uptie Bamisse scouwe anno xlvii waren vergadert tot Hairlem Poelgeest, Zijl, Alcmade, Boechorst, Schoten ende Simon Vrederick. Uptie tijt wort vanden dijckgrave ende hogen hiemraet gekuert dat die kade die inden ambocht van Wassenair gelegen is mitter westeynde ende mitten oesteynde inden ambocht van Voirscoten, van den Rijndijck an Wassenair geest, dat dese cade voirt an houden sullen alle die ghene diese tot desen dage toe gehouden hebben, ende die kade so hoech ende so vast maken tot oirbair slants datter geen water over en loopt, op een boeten op een derdendeel van x pont. Ende wort die kade in yemants werck doirgesteken, die sel verbonden wesen dat den hiemraet an te bregen op een boeten van x pont ende soe wie die cade doir stect, die sel verbueren die hoichste boete. Ende dit sel bescouwen der hiemrade bode also dicke alst hem oirbair dunct, ende sel geduren tot der hiemrade weder seggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 018v-b-019r
   type : Keur date : 1448-10-08 record : # 307  Record details
[129] Anno xlviii opte Bamisscouwe waren vergadert te Harlem Poelgeest, Boechorst, Poelgeest, Scoten ende Simon Vrederic. Een kuere: Also tlant van Rijnlant zekere privilegien heeft, dat alle die ghene die mitten lande van Rijnlant voirs. wateren doir Sparendamme mit him gelden, ende als die vanden Hogen veen, mits dat sij mede doir Sparendamme wateren, een werf, ander werf ende derde werf versocht sijn geweest datsij horen hoefslach souden ontfaen, ende dair zekere geboden op gedaen sijn geweest horen hoefslach te ontfangen of men hoir waterganc toe dammen, twelc sij altijt verzetten hebben contrarie slants recht ende privilegien ende den hiemrade gebode, hier omme hebben die dijckgrave ende hiemrade van Rijnlant gekuert datmen hoir water dat in den Rijn comt stoppen sel ende dammen ende sal also gedampt bliven tot den tijt toe dat die vanden Hogen veen horen hoefslach ontfaen sullen hebben van also veel als slants privilegien dair of begrepen hebben. Ende soe wie enige craft an den voirs. damme hier en boven dede, die soude dair an verbueren die hoichste boete. Dit sal men stoppen tsint Martijns dage inde winter naistcomende.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 019r-a
   type : Keur date : 1449-07-01 record : # 316  Record details
[130] Item up die tijt gaven die van Zegwaert te kennen dat binnen den voirsc. ambocht enen wech lach geheten den Scinkel up die Zegwaert ende dat langes den voirsc. weech een deel houts stont omtrent xxx roeden lanck ander zonne sijde, wair mede de voirsc. wech verderflic was dat sij om dat voirsc. hout tot veel tijden vanden jair niet gebruken en mochten, ten wair dat hem geconsenteert moch worden dat dat voirsc. hout twee roede langes den wege of gekuert mocht worden, twelc wij also gedaen hebben, behoudelic dat die van Zegwaert dat hout gelden sullen bijden ambochts bewares van twee den naesten dorpen dair omtrent gelegen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 019r-b-019v
   type : Keur date : 1449-11-18 record : # 321  Record details
[131] Item also die gelant sijn inden Hogen veen mit den lande van Rijnlant, al wast dat zij dair mede waterden niet en plegen te gelden, soe heeft dair up voirsien geweest vanden heemrade van Rijnlant dat naden privilegien des lants voirscr. dat soe niet en behoude ende hebben mit horen dijcgrave een kuere dair up gemaict, te weten na dien dat sij mitten lande van Rijnlant hoir water loesden mitten voirsc. lande souden gelden dit aldus enen tijt gestaen, soe sijn up huyden voirde voirs. dijcgrave ende heemrade gecomen enigen vander genen die inden Hogenveen gelant sijn ende hebben te kennen gegeven hoe mit de voirs. kuere veel luyde die gelant waren inden Hogenveen verderflic worden versoekende ende begerende an die voirs. heemrade die saken duechdelic te willen aensien, sij wouden die saken anden voirs. dijcgrave ende heemrade keren ende setten te doen dat sij hem over vinden ende ordineren souden mitten lande van Rijnlant te gelden. Dit gedaen, hebben die voirs. heemrade die saken over gewegen ende hebben de voirs. vanden Hogen veen overgevonden ende overgeseyt mitten voirs. lande te gelden als hier nae verclairt is. Erst dat die vanden Hogen veen mitten lande van Rijnlant gelden sullen van also groet als den voirs. Hogen veen groot is, ii c ende vijftich morgen, ende dair van jairlicx den lande wt gemeen te baten comen van also veel als die van Soeterwoude, Hazertswoude, Benthuysen, Zegwairt, enige van die vieren off enige andere die hem naest gelegen sijn, ende dair off sullen die vanden Hogen veen horen kuer nemen tusschen dit ende sinte Pieters scouwe naistcomende. Item hier toe sullen die voirs. vanden Hogen veen om de lande voirs. te versekeren vanden venen die sij wt delven horen oncost an te verhalen beleggen ende copen bynnen den merken van Rijnlant v nobelen tsjairs tot erflicken renten, den penninc vijftien wairdich wesende, ende dat te geschien tusschen dit ende sinte Pieters scouwe voirs. Des is die vanden Hogen veen voirs. toe geseit of yement onwillich wair mit hem int geen voirs. staet te gelden datmen mit kueren te maken, dair in voirsien sal om dien willich te maken als die na de beste reden die men sullen, tsij in die waterganck te vletten te verbieden of om enigen anderen stucken hoemen dat best visieren soude mogen. Anno xlix.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 019v-a
   type : Keur date : 1446-05-03 record : # 217  Record details
[132] Item so hebn die dijckgrave ende heemrade voirsc. gekuert dat nyemant geen opslach maken en sal op den Scinckeldijck op een boete van tien pont.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 019v-b
   type : Keur date : 1446-05-03 record : # 218  Record details
[133] Item noch gekuert datmen die zijl die leit int eynde vanden Scinckeldijck dicht houden sal, also datter geen water op Rijnlant en loept, op een boete van tien pont.

 

Prev Folio  Location, Folio   
OAR12, 019v-c; OAR12, 022r-b
   type : Keur date : 1423-08-12 record : # 033  Record details
[134] [146] Anno xiiii c xxiii des d'dages post Laurencijn. Coirden die dijckgrave mitten hogen hiemr. die sluse wten put die leyt after Claes Stientgens in die Dwersweteringe ende dient in die Nuwe weteringe die inden Rijn loopt onder Claes Dirc Stientgens zs. huse. Ende die kade ommegaens om die polre geheten die Barle sel wesen iiii voete breet ende ii voete hoech wten water.

 

 

Author Publication Home
William H. TeBrake
Maine, USA, June 2006
Rijnland
OAR11, OAR12, OAR13
www.oudleiden.nl

 

Hoogheemraadschap Rijnland
OAR 11, 12, 13 : 1253 - 1564
  View: Register OAR 12
Pages 000 - 009
next Folio's

 

 

   Location, Folio  Next Folio
OAR12, 000v-a
   type : Keur date : 1459-04-24 record : # 322  Record details
[000] Upten vierentwintichsten dach van Aprijl anno lix waren tot Leyden vergadert here Willem van Alkemade, Jan van Poelgeest, Jan van Nortich, Ysbrant van Schoten, Symon Vredericks ende Dirck van Zwieten om enen nyen hyemraet te kiesen in die stede van Heren Gherijt van Poelgeest zaliger gedachten ende sterf opten eenentwintichsten dach in Aprijl int jair voorseiden. Ende die voirseiden hiemraders overdroegen up die tijt eendrachteliken dat so waneer een hiemraet oflivich wort dat die geen die biden livende heimraders in des doden stede hiemrade gecoren wort voir des doden ziel op sinen cost sel laten doen inder bevoirditen clooster tot Warmond twie en dertich sielmissen ende dair of betoon brengen den hiemrad ter naester scouwe dair aen gelegen ende sel dair to betalen alle der hyemraders ende den hyemrad. dienres costen ende oncosten die sy doen sullen als zij vergadert sulle wesen om den nywen hiemraet te kiesen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 000v-b
   type : Keur date : 1459-04-24 record : # 323  Record details
[000] Item opten selven dach int selve jair voirseiden is Jacop van Woude hyemraet gecozen eendrachtelijc hyemraet van Rijnlant te wesen in die stede van heren Gherijt van Poelgeest wes ziele god genadich zij.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 000v-c
   type : Keur date : 1474-05-14 record : # 324  Record details
[000] Opten xiiii den dach van meye anno lxxiiii stierff Jonker Phillips van Wassenaer salige gedachte ende opten xvi-den dach van meye dair na waren tot Leiden vergadert Jacob van Woude, Jan van Poelgeest, Jan van Nortich, Ysbrant van Schoten, ende Dirc van Zwieten om enen nuwen heemraet te kiesen ende hebben eendrachtelic gecozen tot enen mede geselle Gerijt van Poelgeest.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 000v-d
   type : Keur date : 1478-04-23 record : # 325  Record details
[000] Opten xviii den dach van aprille anno lxxviii starf Ysbrant van Scoten ende dair na opten xxiii sten dach van der selver maent waren tot Leiden alle die heemrad. vergadert ende eendrachtelic Jan van Scoten tot enen medegeselle.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 000v-e
   type : Keur date : 1479-07-23 record : # 326  Record details
[000] Item int jaer van lxxix wort hyiemraet Adriaen van Puelghest voir Jan van Puelgheest synen vader ende word gheedt opten xxiii den dach van julius.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 000v-f
   type : Keur date : 1481-06-26 record : # 327  Record details
[000] Item in jaer van lxxxi wort hyiemraet Adriaen van Zwieten voir Hughe van Zwieten synen neve ende wort gheedt des dynxsdag na sinte Jan Baptyst in die somer int jaer voirsc.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 000v-g
   type : Keur date : 1482-06-16 record : # 328  Record details
[000] Int jair van lxxxii starf Dirc Boudijns zoen van Zwyeten ende in sijn stede wort eendrachtelic gecoren tot enen hyemraet Ghysbrecht van Raphorst ende wort gheedt opten xvi ten dach van apryl.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 000v-h
   type : Keur date : 1482-12-01 record : # 329  Record details
[000] Int jair van lxxxii wort ghecoren eendrachtelyc Tyelman oem van Wyngaerden hoghe hyemraet van Rynlant in dye stede van Gherijt van Puelgheest opden dach van december.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 000v-i
   type : Keur date : 1486-09-06 record : # 330  Record details
[000] Int jair ons heren m cccc lxxxvi wort eendrachtelic gecoren tot hoge hyemraet van Rynlant Adriaen van der Does ende dat in die stede van Hairlem Adriaen van Zwieten rid. salige gedachtenis ende is geedt den vi den dach in September int jair voirsc. van heren Phillip van Wassenaer.....?

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 001r-a
   type : Keur date : 1437-00-00 record : # 060  Record details
[001] Hoemen eenen nuewen heemr. eeden sal. Item dat zweer di dat ghi sult heemr. wesen van Rijnlant ende recht wijsen twsschen den heer ende den ondersaten ende twsken tweer man tael den armen geliken den riken [added in bottom margin: 'handvesten ende privilegien'] des lants van Rijnlant te houden na alle u vermogen, den lagen acker geliken den hogen, den quaden acker gelijck den goede na uwer rechter fijf sinnen ende enen ygeliken daer in doen geliken u selven ende als een goet heemr. sculdich is te doen ende dat niet te laten om liefde noch om leede om myede noch om vreest noch om gheenreleyde sake, alsoe moet u nu god helpen ende all heyligen. Gedaen anno domini xiiii c xxxvii.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 001r-b
   type : Keur date : 1400-00-00 record : # 061  Record details
[002] Item soe sijn die heemr. overdragen tot wat tijden dat gebuert dat enich vanden heemr. oflivich wort, so sullen die ander van sinen mede gesellen die der te live bliven dertich zielmissen doen doenvoir hoir mede gesel die dair gestorven is tot lictenisse sinre pijnen, ende dien oncost sel die rentm. wtleggen ende dat weder te rekeninge bringen, gedaen anno domini xiiii c.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 001r-c
   type : Keur date : 1440-03-23 record : # 138  Record details
[003] Item soe sijn die heemr op den selven dach overdragen so wat vier heemr. mit horen dijcgrave koeren ende overdragen, dat sel van waerden wesen gelijc of sij alle te samen waren, ende mense sel tot allen tijden als sij vergaderen teykenen ende scriven int boeck soe wat heemr. tot der maelstat comen, anno xl.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 001r-d
   type : Keur date : 1441-06-28 record : # 148  Record details
[004] Item die heemr. mit horen dijcgrave hebben hair hooftscouwen geleyt des dijnxdage na meyen dach, des dijnxdage na sinte Johans dach Baptist, des dijnxdage na sinte Baven dach ende des dijnxdage na sinte Pieters dach.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 001v-a
   type : Keur date : 1438-11-15 record : # 062  Record details
[005] Item upten xv den dach in novembri anno xxxviii so wort overdragen mit heren Gillis van Cralinge, her Gherijt van Poelgeest, Jan vanden Boechorst, Boudijn van Zwieten ende Floris Paedsen soen dat sij up dese tijt ende voirt an hoir costen doen sullen van horen hyemraetscip inder manieren hierna gesc. Dats te weten dat elc man sijn coste doen sal voir him selven ende dair toe mit tween knechten. Ende elc man sal gaen in sijn herberge dair hem sal genuegen, mer als sij comenn op hoir maelstat, so sullen sij sammentlic tsamen eten in een herberge of in dat wijn huys dair hem sal genuegen. Ende bidden sij dan samentlic enige gasten, dat sullen sij samentlic betalen ende dat sal dan een van hunluden wtleggen ende weder innemen als sij samentlic mit een sullen rekenen. Ende hier op sal een yegelic weder bueren dat sevende deel vanden pennic gelde. Ende die slusen vischerien sal die clerc bueren ende doen dair rekeninge of alle jaren. Ende ter elix maelstede die die hyemraet houden sullen salmen elcken hyemraet teykenen die opten voirs. maelstat comen sullen bijden clerc ende die sal dan tot elke rekeninge diemen alle meye houden sal die overleveren up dat men weten mach wat een yegelic hebben sal die tot den maelsteden gecomen is. Ende die rentmr. sal hebben alle jaer sijn wedden als gewoenlic is meer dan die ander hyemraden plegen te hebben.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 001v-b-002r
   type : Keur date : 1392-07-11 record : # 001  Record details
[007] Int jair ons heren dusent ccc xcii des donredages na sinte Maertijns dach translatio coerde die dijcgrave ende die hyemraders van Rijnlant heer Bertolomeus van Raphorst, heer Reyner Dever, Jan vander Woude, Jan van Foreest, Symon vander Scwyr datmen geen tuurf delven en moet in die Nukerc op die west zijde vander wege twysken Riedwijcker nuwen wech ende kerc laen. Voirt so en sel niement geen turf graven op die oest syde vander wege twysken der groter zijdwijn ende Claes Jagers werf ende hier en boven en sel nyement delven meer dan twe dage twrfs ende der [Haarlemmer]meer niet nacxe te delven dan viertich roeden. Voirt so en moet nyment genen tuurf vercopen buten ambocht noch wyt voeren vander Nuwerkerc, ende wie hier boven dede dat wair boven der koer. Voirt so en sel nyement geen soden slaen op viertich roeden nader meer opter hyemrad. coer dat is bider hoechster boet.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 002r-b-002v
   type : Keur date : 1421-05-25 record : # 077  Record details
[009] Item soe heeft die dijcgrave ende hyemr. van Rijnlant gekoert in tiden voirleden dat nyemant delven ende soude binnen de mercken hij en soude poeten elst na inhout der koere op die tijt geleyt, soe sijn sij vorder overdraghen ende gekoert, soe wie dat gedolven heeft inden voirleden jair anno xx ende niet gepoot en heeft, die sal comen ende verborghen sijn poterye te poten na dat hij gedolven heeft ende dat salmen poten binnen den ambocht aldair sij delven op lant dat niet ontgront en is, ende dese borchtoicht sullen nemen twee vanden heemr. beteykent mit des clercks hant. Ende dat sal wesen op drie saterdage ende die eerste saterdach sel wesen over achte dagen ende die ander saterdage dair na volgende. Ende vort soe en sel nyemant delven bynnen die merken voirsc. hij en poten gelijc die koer inhout eer hij voirt meer delvet op boete van iii lb. ende nochtan soude die potery voirtgaen ende die boeten verbueren also dicke als sij bekoert werden, ende dat en wilmen nyemant verdragen. Ende so wie delvet, die sal al sijn lant in scrifte geven den hyemr. dat hi binnen die merken hevet om dat een lant dat ander in waerden te houden om sluysen, dijcken, wege ende wateringen to houden ende te maken, ende wes an dat quade lant gebraec, dat wouden sij an dat goede houden sonder verdrach. Ende men sal poten op elke roede sess elst of meer ende die wasbaer houden, ende dit en wilmen nyemant verdraghen ten sij bij die meeste deel van die hyemr. Gedaen anno domini xiiii cxxi.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 002v-a
   type : Keur date : 1421-05-25 record : # 078  Record details
[010] Item soe sellen alle ambocht bewarers condigen een sonendage naest comende, elke in sinen kerke inden venen, dat nyemant turf en delve after vrydage naest comende hi en comme een saterdage bijden heemr. tot Leyden ende bewijst wair hij gepotet heeft. Ende wie dat niet en doet ende after die tijt dolve, die soude verbueren x pont. Anno xxi.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 002v-b
   type : Keur date : 1436-00-00 record : # 102  Record details
[011] Item soe en sel nyemant turff graven binnen vijftich roeden vanden meeren gelegen binnen merken, op een boete van x lb., sonder op Bennebroeck dat sal wesen op xxv roeden. Anno xxxvi.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 002v-c
   type : Keur date : 1436-00-00 record : # 103  Record details
[012] Item soe en sel nyemant turf graven opten hogen oort op een boete van x lb.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 002v-d; OAR12, 002v-e
   type : Keur date : 1436-00-00 record : # 104  Record details
[013] [014] Item soe en sel nymant turf graven after Heemstede in Heemstederbroeck op een boet van x lb. Item soe en sel nyemant turf graven vanden nuwe wech bij Bennebroek tot Lys to op een boete van x lb. dan van elke morgen vier dachvelts mid sluypsloten sonder zwetten of oposen. Anno xxxvi.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 002v-f
   type : Keur date : 1436-02-28 record : # 105  Record details
[015] Item soe wat poorteren van Hairlem geveent sijn tot Aelsmer, die sullen delven mogen aldair van elke morgen iiii dachvelt ende nyemant meer dan xxxii dachvelt, op een boet van x lb., duerende tot onsen wederseggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 002v-g-003r
   type : Keur date : 1440-10-04 record : # 146  Record details
[016] Item so sijn die heemr. overdragen dat die stoelinge in Sparenwoude sel bliven van wairden ter tijt dat die buten gelant sijn ende in beclachte geweest hebben mit rechte voir ons dat vorder vervolgen ende rechts der of plegen voir ons ende nyemant anders. Dese heemr. waren Poelgeest, Boechorst, Alcmade, Zwieten, Paedze ende Scoten.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 003r-a
   type : Keur date : 1445-06-29 record : # 205  Record details
[017] Item hebben geweest op sinte Jans scouwe heer Gerijt van Poelgeest, heer Gerijt van Zijl, heer Willem van Alcmade, Jan vander Boechorst, Boudijn van Zweten, ende IJbrant van Scoten. Item op een kuer die gesciet is bijden heemr., gescreven int register int blat van xvi, roerende datmen die wallen sal op halen, sconmaken ende baggeren inden watergangen mitten kroesten, etc., so hebben die heemr. hier vorder op verclaert datmen dat also vervolghen soude. Ende waert dat die scouten ende heemr. elcx inden open [horen?] dat also niet en voldeden, so souden si elcx verbueren een derdendeel van x lb.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 003r-b
   type : Keur date : 1447-05-02 record : # 229  Record details
[018] Item also voirtijts gekuert is dat nyemant turff graven en sall binnen merken op i roeden na der meer anders dan op Bennebroeck dat soude wesen op xxv roeden op die boete van x lb., ende so veel gebroken dair inne gevallen ende men niet en laet om die boeten grotelic boven die kuer te delve, so hebn die dijckgrave ende heemr. van Rijnlant die voirsc. kueren verclaert dat so wie voirt an boven iiii dachvelde delve op elken morgen an een gelegen binnen den voirsc. merken dat die van elker tien dachvelde datter boven gedolven waren verbueren sullen x lb. Anno xlvii.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 003r-c-003v
   type : Keur date : 1447-00-00 record : # 251  Record details
[019] Item hebben wij gekuert mit onsen dijckgrave dat nyement turf delven ende sel binnen den mercken hij en sel eerst elst pooten, te weten in die noortsijde vanden Rijn van elke morgen ii hont ende and die zuytzijde van elke morgen een hont. Ende men sel pooten op elke roede vi elst of meer ende die wasbair houden ende pooten op tlant dat mer ontgront en is, ende een ygelic sal pooten inden ambocht dair bij delf ende niet in steken voir die tijt datsij gepoot hebben. Ende soe wye dair of bevonden of betuucht worde dat hij gedolven hadde eer hij gepoot had, die soude verbueren x lb., ende voirt an also dick als hij bekuert worden vanden hiemr. of van haren dienres, so soude hij verbueren x lb. [in another hand: 'anno xlvii.']

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 003v-a
   type : Keur date : 1435-00-00 record : # 280  Record details
[020] Item pooterye in den veenen sel wesen in die noorzijde van elken morgen twie hont eer mense delvet ende die zuytzijde van elken morgen een hont ende die sullen sij pooten eer sij delven op en boet van iii lb.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 003v-b
   type : Keur date : 1330-07-12 record : # 004  Record details
[021] Anno domini m ccc xxx achtedaghe na sinte Maertijns translatio coirden die hyemraders van Rijnlant enen dijc loepende van Zwamerdam tot Catwijc ant hoge vanden sande buten dair of vijf roede voete hoge ende v breet, ii voet vanden wtercant leggende, ende op gaende an beyden siden scoudwijs. [Included in OAR9508: 'Dit is die delinghe ende die hoefslach vanden ambochten nader coer die en houden sullen. Inden Eersten Die van Valkenburch sellen maken al dien dijc van horen ambocht, weghenomen heren Dirc van Zwtdwijc die sel hun nemen vanden mienen sul noertwaert lopende, i-1/2 c roeden. Item heren Dircs ambocht voerscreven sel daer an vanden mienen sul zutwaert lopende int ambocht van Voerscoten, ii c roeden. Item Voerscoten daer an mit alle zinen diken ende Wassenaer daer an Voerscoten lopende tot an die porte('van Leyden' added in another hand) te houden eyghen ghelike. Item Zoeterwoude op die oestside an Leyden mit xviii c xxxiii roeden. Item Hasartsoude daer an mit xi c lxiiii roeden. Item Zegwaerde daer an mit iii c viii roeden. Item Zoetermeer daer an mit iiii c xxx roeden. Item Benthusen daer an i c lxii roeden. (In another hand: 'Alfen viii c lxxii roeden'.) Item Groensvoerde daer an xciii roeden. Item Poelgen daer an i c xlv roeden. Item Sindelwijc daer an i c xi roeden. Item Danels ambocht uten waerde xxviii roeden. Item Middelburch daer an xlix roeden. Item Randenburch daer an lxi roeden. Item Boscop daer an ii c roeden.']

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 003v-c
   type : Keur date : 1424-12-09 record : # 035  Record details
[022] Anno xxiiii tsaterdages post conceptio Marie: Coirden die dijckgrave ende hiemr. dat die Rijndijc boven gebreet sel wesen al langes een roede voet ende beneden ii voete also upgaende ter goederscaep. Ende boven selmen een voet hoger dan dat hoechste ende dat beste nu is ende een ygelic sel sijn gaete stoppen die hij gemaect heeft. Ende dit sel gemaect wesen voir kersavont naest comende ende men sel een dijnsdages naest comende inden werk wesen opt Rijndijck. Ende dit sel wesen up een boeten van x lb.. Ende die damme die voir die slusen leggen selmen een voet hoger maken dan die dueren vander sluysen sien.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 003v-d
   type : Keur date : 1425-06-24 record : # 036  Record details
[023] Anno domini xxv op sinte Jans dach nativitas. [20v] Coirden die dijckgrave mitten hogen hiemr. dat die Rijndijck twee roede voete vanden wallen leggen sel. Ende sel beneden breet wesen ix voet ende boven vi roede voete. Ende sel hoge wten water wesen vii voete. Ende dese rijndijck sel gemaeckt wesen voir onser liever vrouwen dach assumptio ende selmen scouwen des anderen dages dair na.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 003v-e-004r
   type : Keur date : 1421-05-25 record : # 079  Record details
[024] Item alle sluysen in den Rijndijck dairmen turff doir voirt, die sullen doir varen als die sluysen wtgaen ende niet als si in gaen, op een boete van x lb. Ende waren dair enige venen die dair niet mede en genuechden, die sullen een spoeye maken mit kadijcken also hoech datter nyemant mede bescadicht en wort. Anno xxi.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 004r-a
   type : Keur date : 1421-05-25 record : # 080  Record details
[025] Item soe en sel nyemant overvaert noch wagenpat houden inden dijck dat lager wesen sal dan tweedeel dijcs hoge ende dair also veel aerde bij dat hij ter stont dat vol setten mach gelijc ander dijck tot wat tijden die beeste wten grase sijn. Ende dese aerde sel opten dijck wesen tot sinte Bertelmees dage op een boete van x lb. also dick als sij bevonden ende betuucht werden totter heemr. besceydenheit. Ende dair en sel nyemant wagenpat houden hi en sal oerlof hebben vanden heemr. ende in horen boeken geteykent. Anno xxi.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 004r-b
   type : Keur date : 1435-00-00 record : # 094  Record details
[026] Divisio aploren anno xxxv. Item soe koerden die heemr. mit haren dijcgrave dat nyemant henp noch vlas reten en sullen inden Rijn of in enige wijken die tusschen den Rijndijck ende den wech an die zwtzijde leggen op een boete van x lb. also dicke als sij dair of betuget wairde. Anno xxxv.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 004r-c
   type : Keur date : 1435-00-00 record : # 095  Record details
[027] Item op die koeren van dat henp reten inden Rijn ende wijken, soe hebben die heemr. dat verclaert dat een ijgelijck sel mogen reten in sijn wter dicken ende wijken behoudelijck dat sij die wijken ende sloten inden wter dijck of damen sullen dat sij dat vule water inden Rijn niet en laten lopen tot geenre tijt op die boete voirs., anno xxxv.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 004r-d
   type : Keur date : 1436-10-01 record : # 100  Record details
[028] Item soe koerden die heemr. tot Bamis dat een ijgelijck die gate of wagenpade hadden inden Rijndijck dat hij die dicht souden maken binnen viertien dagen of also veel aerde dair bij brengen dair mense mede dicht maken mocht of te doen, wair op die boete van x lb. Ende alle sluysen inden Rijndijck dicht te maken op die boete voirs. Anno xxxvi.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 004r-e
   type : Keur date : 1438-02-25 record : # 126  Record details
[029] Item soe hebben die heemr. mit horen dijcgrave bevolen ende bevelen dat een ygelijc sijn scutinge, weerstal ende staende tou wt den Rijn halen over al binnen xiiii dagen ende niet weder en setten inden voirs. Rijn. Ende dede dair yemant boven, dair wouden wij mit rechte mede voirt buren als dat behoirt sonder yemant des te verdragen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 004v-a
   type : Keur date : 1447-06-27 record : # 235  Record details
[030] Item wat beest men vint upten Rijndijck die sal die scout of bode of hiemr. elcx inden zijnen scutten ende van elc eygen nemen x sc. Ende des gelijcx zullen scutten alle onse dienres ende des bailius boden elc in sijnen bedrive. Anno xlvii.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 004v-b
   type : Keur date : 1421-1434 record : # 239  Record details
[031] Item soe wat banwerck tot Alphen blijft leggen ende nyement en bekent, dat salmen horen mit zeven die naist eygen banwerck gelegen inden zelve banne [in another hand: 'anno xlvii.']

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 004v-c
   type : Keur date : 1429-00-00 record : # 268  Record details
[032] Item den Rijndijck te maken op sijn oude brede op sijn hoichte tusschen dit ende daichs na sinte Jans dach, ende alle die bruggen die dair in leggen, ende op die ander zijde des gelijcx te maken ende te scouwen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 004v-d; OAR12, 008r-b
   type : Keur date : 1434-05-01 record : # 260  Record details
[000] [062] Item gekuert tot meye dat nyemant hoy en set noch misse leggen en sal op tafter plaetwerck tot Sparendam binnen eenen halven roede nae die plaet op die boeten dat derdendeel van x lb., ten sij die sij dat plaet werck houden willen buten des lants cost. Anno xxxiiii.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 004v-e
   type : Keur date : 1448-02-27 record : # 289  Record details
[033] Anno xlviii op sinte Pieters scouwe waren vergadert te Hairlem, Poelgeest, Alcmade, Boechorst, Zwieten, Scoten ende Simon Vrederick. Item so hebben die dijckgrave ende hiemrade op die tijt gekuert dat soe wie voirt an den Rijndijck boven mit een wagen vaert tusschen Catwijck ende Swamerdamme, also verre als de merken van Rijnlant strecken, sal verbueren also die bevonden wort bij wittachtigen tugen op een boete als op een derdeel van x pont. Ende so wie enige palen die opten voirs. dijck geset worden om voir tvaren te bescutten wt dolve of wt toge of op haelde, die soude dair an verbueren x pont.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 005r-a
   type : Keur date : 1448-05-06 record : # 296  Record details
[034] [The following is crossed out: 'Up die zelve tijt wort die kuere verclairt datmen altoes een ambocht bewairres an laten sall, etc., ende dat geset op de boeten van x lb.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 005r-b
   type : Keur date : 1448-05-06 record : # 298  Record details
[035] Item op die zelve tijt wort overdragen dat de hiemrade op sinte Jans scouwe op die Does niet varen en sullen noch de ambocht bewairres die dair gheen werck te wijsen en hebben, dan de heemrade sullen dair hoir dienre seynden om alle alle saken over te sien, ende sullen mitten anderen ambocht bewairres te Leyden bliven ende hantieren tghene sij te doen sullen hebben mit recht ende anders [in another hand: 'anno xlviii.']

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 005r-c
   type : Keur date : 1372-00-00 record : # 002  Record details
[036] Int jair ons heren dusent iiic lxxii coerden die hyemraet datmen die roeden vanden aerde die men dolf wyten Spaernlande an die noertsijde datmen dair voir geven sel drie dordrechtse placken ende om die ander ii-1/2 plac voirs.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 005r-d
   type : Keur date : 1405-11-11 record : # 009  Record details
[037] Int jair ons heren m cccc ende vijf op sinte Maertijns dach inden winter coirden Willem vander Boechorst als een balyu van Rijnlant, heer Jan van Woude, heer Reyner Dever, Jan van Woude, Jan van Freest, Jan vander Boechorst ende Symon vander Scuyer alse hyemraders dat alle die gene die gelant sijn twysken Aemsterdam ende Sparendam met malcander te gemenen werc gaen sullen. Als enich van hijm allen walen crigen sullen na sulken ordenantien ende settinge als men hem ordinren ende setten sel bider made na dat die wael die dair in vallen mogen groit sijn.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 005v-a
   type : Keur date : 1423-04-13 record : # 030  Record details
[039] Anno xiiii c ende xxiii. Upten xiii den dach van aprille. Coirden die dijckgrave mitten hogen hiemr. dat dat ambocht van Aelsmer comen zullen dijcken opten wael die gelegen inder nuwer inlage bij Sparenwoud mit hondert man ende mit vijtich scuyten ende mit zulken reescap als dair toe behoirt, dat is te weten hosen, graven, vorken dair sij hem mede behelpen mogen om dien wael toe te brengen ende den dijck te sterken dat den gemenen lande dair niet meer last of en come. Ende die voirs. manne ende scuyten zullen wesen een sonnendage des avonts toe Sparendam naestcomende off des manendages naestcomende des ochtens voir die sonne up die wael voirs. mitten scuyten ende zulker reeschap als voirs. is. Ende wair dat sake dat hier enich gebrecke in gesiede dat dese voirs. manninge mitter rescap ende scuyten voirs. niet en quamen up zulken tijt als voirs. is ende deden als hem dair bevolen worde, dair soude dat ambocht van Aelsmaer voirs. van elke man verbueren ellix dages x lb. ende des dijckgraven clerck soude dair ander mannen voir winnen ende dat wtleggen ende weder in halen als recht is, dats te weten twee scat an geld off vier scat an pande.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 005v-b
   type : Keur date : 1425-00-00 record : # 039  Record details
[040] Item so coirt die hiemraet dat die van Hofambocht dien wech datmen up vairt van Heynric Baerts z. dijck butens dijcks anden nuwen dijck also breet maken zellen dat men mit enen wagen rijden mach op ende neder mit goeden last, ende dat een eynde also hoge als den wtern cant vanden nuwen dijck, ende sel gemaect wesen voir sinte Jans dach te midsomer up een derendeel van x lb. Gedaen anno domini xiiii c xxv.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 006r-a
   type : Keur date : 1425-00-00 record : # 040  Record details
[041] Otte van Reymerzwaele bailiu ende dijckgrave van Rijnlant, Gillijs van Cralinge ridder, Jacob vanden Woude heer van Wermond, Gerijt van Buschusen ende Heynric Harmans z. knapen ende hoge hiemr. van Rijnlant doen kont alle luyden dat wij om des besten willen overdragen sijn tot wat tijden dat die dijckgrave ende dit hiemr. van Rijnlant die nu sien off naemaels wesen sullen enige sluysen wyten put willen hebben ende vermaectk tot Sparendam toe behorende den lande van Woirden. So sal die dijckgrave ende hiemr. van Rijnlant voirs. een wete dair off doen twe hiemr. vanden lande van Woirden achte dage dair te voren dat die dijckgrave ende hiemr. voris. die sluyse bestaden sullen eer zij dair scade bij liden. Gedaen anno domini xiiii c xxv.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 006r-a-006v
   type : Keur date : 1421-05-25 record : # 084  Record details
[045] Item soe hebbe die heemr. mit horen dijcgrave gekoert die Hoppen gelegen in Sloten in Ostdorp in alre manieren hier na gescreven, anno xxi. Item soe selmen dese Hoppen buten platen gelijck die heemr. dat wijsen of doen wijsen ter goeder scaep, ende dat sullen maken Wiggert Teten z., Pieter Willem z., Claes Jan Aems z., Claes Tomis z., Jan Aelbrecht z., Pieter Coster, ende dese plaet sel gesteken wesen voir sinte Jan. Ende viel dair enich gebreck in, dat wouden die heemr. corrigieren tot horen goet duncken, anno xxi.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 006r-b
   type : Keur date : 1422-06-24 record : # 047  Record details
[042] Int jair van xxii op sinte Jans dach nativitas koirden die hoge hyemr. van Rijnlant mit horen dijcgrave dat die van Tetrode ende van Aelberts berge maken sellen xx roeden inden Nuwen dijck tot Sparenwoude een roede breet ende also hoge als hem die hoge hyemr. wijsen sellen. Ende dit sell gemaect wesen tusken dit ende sinte Maria Maddelenen dach naest comende op die hoechste boet, dat is te verstaen twewerf tseventich lb. herens gelts ende die boete nyement te verdragen een ygelick scuyt sinen stade.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 006r-c
   type : Keur date : 1421-05-25 record : # 082  Record details
[043] Item soe gaven over heer Lodewijck des Bastairt die van Herlem als Ocker Clais z., Ijsbrant Willems z., van Aemsterdam Ruus Jacop z., Avel Pieters z., Jan Bet mitten gemenen buren van Sloten ende van Ostdorp, wat die heemr. koerden vander Hoppen, dat wouden sij helpen sterken mit hoirre macht. Anno xxi.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 006r-d
   type : Keur date : 1421-05-25 record : # 083  Record details
[044] Item soe hebben die heemr. bevolen ende bevelen die seven scepen van Sparenwoude dat sij die zijl bij Goert Jan Florijs z. maken voir pijnxster op een boete van x lb., ende voirt alle wateringe te koeren te maken bijder selver boete, anno xxi.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 006v-b
   type : Keur date : 1421-05-25 record : # 085  Record details
[046] Item soe selmen dat plaet werck binnen vollen mit aerde ter goeder scaep ten myenen werck, te weten die van Sloten ende Ostdorp sullen comen ten myenen werck, van elke tien made een man ende elke drie man een wagen mit twee paerden. Ende die sullen te wercke comen mitter sonnen, elx op een boete van x sc. alsmen hem dat weten laet, anno xxi.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 006v-c
   type : Keur date : 1421-05-25 record : # 086  Record details
[047] Item soe selmen aerde nemen die reetste ende nutste sonder weder seggen van yemant. Ende deder yemant yegen, die woude die heemr. corrigieren na horen goetduncken.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 006v-d
   type : Keur date : 1421-05-25 record : # 087  Record details
[048] Item soe selmen die aerde gelden totter waerde bij goet duncken den heemr., ende niet na ouden keuren. Anno xxi.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 006v-e
   type : Keur date : 1421-05-25 record : # 088  Record details
[049] Item soe selmen desen oncost van platen, van aerde, gelden bijden heemr, dats te weten die die platen hoir sijn sullen dair toe gelden nader heemr. besceydenheit ende goetduncken, anno xxi. Item dese koeren worden gemaect ende geleit opten xxv sten dach in meye, anno xxi.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 007r-a
   type : Keur date : 1437-06-29 record : # 108  Record details
[050] Item die heemr. koerde tot Petri anno eodem dat nyemant meren en soude an die platen of intangen tot Sparendam, binnen noch buten, op die boete van x sc.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 007r-b
   type : Keur date : 1437-06-29 record : # 109  Record details
[051] Item soe wie eerst an die sluysen of voir komen, die sullen eerst in varen op die boete van x sc. sonder venten goet.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 007r-c
   type : Keur date : 1437-06-29 record : # 110  Record details
[052] Item soe en sel nyement op die sluysen staen ende trecken sijn scep in mit touwen of mit haken, op die boete van x sc.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 007r-d
   type : Keur date : 1437-06-29 record : # 111  Record details
[053] Item so sel een ygelijc sijn mast in voeren op ses voet, op die boete van x sc., eer hij in die sluyse vaert van binnen of van buten.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 007r-e
   type : Keur date : 1437-09-03 record : # 116  Record details
[054] Anno xxxvii des dijnxdage voir nativitas tot Aemsterdam. Item soe koerde die heemr. Ghijsbrecht Jan z. dat hij sijn dijck maken sel wt den Halmer dair hij op gedijct is, ende voir die roedt geven een witten penninc, ende des gelijcx selmen Ghijsbrecht sijn aerde ende een gyelijc weder betalen. Dit sel geduren tot onsen wederseggen of dat yemant mit recht weert.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 007r-f
   type : Keur date : 1438-06-24 record : # 132  Record details
[055] Item soe selmeen draeybomen setten opten dijck ende bescutten den dijck datter nyement mit waghens langes en vaer, ten sij mit hoeye, dijkaerde off suvel. Item die van Sparenwoude sullen setten een draeyboom bi dat eerste huus onder den dijck. Item die van Oestdorp sullen setten enen draeyboom bij Allert Lubbrants z. Item die van Sloterdijck sullen setten enen draeyboem bij Claes Jan Bette z. Ende dese sullen gemaict wesen binnen xiiii dagen op der heemr. koer. Anno xxxviii.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 007r-g-007v
   type : Keur date : 1441-09-12 record : # 152  Record details
[056] Anno xli des dijnxdage na nativitas marie opten dijck, heemr. Poelgeest, Alcmade, Zwieten, Paedze ende Scoten cuerden: Item die Spaern scoon te maken bij dat rosen proyeel gelijc gepaelt was an te vaen voir Bamisse ende te volmaken voir omnium sanctorum of die stede en soudense hijm niet bewinden. Ende die burgermeesters waren Pieter Gerijts z. ende Simon van Noortich die oude deken ende Jan vander Laen deken iegenwoirdich.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 007v-a
   type : Keur date : 1441-10-03 record : # 154  Record details
[057] Anno xli op sinte Victoors dach. Item alle die heemr. Item soe wort op die tijt overdragen vanden sceepe an die Grote sluse die die ambochten hadden doen maken dair en sullen sij niet weder of hebben. Ende wat si gecost hebben weder te leggen so si op gebroken waren, dair en sullen die dorpen niet of gelden. Ende wat dair voirt meer an buert te maken, dat sullen die dorpen maken die een helft [41r] ende die van Sparendam die ander helft. Ende wair enich van beyden partyen die als dan geen cost dair an leggen en wouden, die soude staen te recht voir ons ende vanden voirs. overdracht ongehouden wesen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 007v-b
   type : Keur date : 1444-02-24 record : # 180  Record details
[058] Item so hebben die heemr. mit horen dijcgrave gekoert op sulke hantvesten als die heemr. van die graeflicheit van Hollant hebben, waert dat yemant visschede enich vanden sluse in Sparendamme ten wair tot horen wtganc, die soude verbueren die hoechtst boete. Ende wairt dat die gheene die op Sparendamme wonen ende der ambochten sluysen ende wert bewaren dat sij dat den dijcgrave ende hemr. dat niet an en brochten, die soude verbueren also dicke alsinen dair off bevinden of betugen conde x lb. [In another hand: 'anno xliiii'.]

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 007v-c
   type : Keur date : 1444-05-05 record : # 191  Record details
[059] Item op die selve tijt so hebben die dijcgrave ende heemr. gekoirt dat men den Scijnkeldijc sal maken nader hoechte datten dijck van Coudekerc is over al den Scijnkeldijk langes also dat hi gemaect is tusschen dit ende sinte Bertelmees dage naest comende [25 August] op een boet van derdendeel van x lb., ende die salmen scouwen mit eenre scouwe. Anno xliiii.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 007v-d
   type : Keur date : 1447-00-00 record : # 241  Record details
[060] Item gecuert alle die wercweer maken opten Schinckel dijk dat sij dair op scutten sullen elc tstuc op ii sc. Anno xlvii.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 008r-a
   type : Keur date : 1447-00-00 record : # 256  Record details
[061] Item so heeft die hiemraet gekuert dat men den ouden kerck sloot inde vairt bij Hairlem weder up maken sall een roede wijt ende diep toe goeder scape, ende die te scouwen alst oirbairlic is, durende tot onsen wederseggen. Anno xlvii.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 008r-c-008v
   type : Keur date : 1430-01-07 record : # 265  Record details
[063] Wij hoge hiemr. doen cont allen luyden dat wij gekuert ende geconsenteert hebben die van Sparenwoude een sluyse inden dijck int Hoffambocht in alre manieren hier na gescreven. Eerst sal die sluyse leggen tusschen Michiels ende Pieter Jordijns z. dijck int sceyt, ende Michiel ende Pieter Jordijnszoon sullen houden den dijck ende andijck buten allen scouwen op haren cost ende schade. Ende geschieder voirder schade dat die sluyse in dreve, dat god verbbieden moet, dat soude staen op oude custumen, ende die van Sparenwoude souden hoir sluysen antasten wair sise vonden binnen onse merken. Ende dese sluyse salmen houden tot water wt te gaen ende niet in, ende men en selse niet vischen. Ende men sel dese sluyse sluyten binnen ende buyten mit heckeren. Ende die slotelen sullen leggen onder Meynert Claes z. als hiemr. Ende dese wateringe totten sluyse sullen als hier gescreven staet. Eerst vander Leede wateringe die drien hooft sloten op te winnen tot an Houtrijcker wech toe, wtgesceyden den viersten hoofsloot, sal beginnen ander Lelude weteringe streckende tot Joncfrou Hillegonden lande toe. Ende een weteringe vanden groten hoeftsloot tot Geertruut Jan Florijs z. huyse toe, ende van Geertruden een weteringe langes den wech toter Lelude weteringe to. Ende een weteringe tusschen Pieter Jordens ende Vrederic Voex [Roex] tot an den sluse ende voirt in die tYe, ende die sal wesen thien voet wijt, ende alle ander wateringe sellen wesen also wijt als den scout van Sparenwoude mit sijn scepen redelijc sal duncken bij haren eedt. Item een zijl bij Geertruden dair den wech mit een scousloot tusschen Geertruden ende Jan Florijs z. weeren, ende voirt bij den dijcsloot tot ij Florijs van Sparenwouder broeck. Item een scousloot vanden langendijck tusschen Jan Simons z. ende Duve Jan Oeden lant also lanck als die weren zijn. Item die noertsloot sall beginngn ander Lelude weteringe streckende recht wt die Sparenwouder weteringe. Item all weteringen sal een ygelijc maken sijn hoge brede tenden sijn lant, ende wes schinckel of langes lants is salmen maken made made gelijc na ouden custumen ende gewoenten. Item so sullen die van Sparenwoude hoir weteringe tusschen den wech ende sluse becaden ter goeder scaep dat die van dat Hofambocht dair niet mede bescadicht en worden, ende alst eens beraet is, so zullen die vanden Hofambocht die kade houden of zij willen, ende die van Sparenwoude sullen quijt dan vanden voirs. cadijck wesen. Ende die van Hofambocht sullen mede doer dese sluyse wateren mit zijlen inden dijcksloot sonder wederseggen van yement. Item so sullen dese na gescreven houden ende maken die wateringe buten ban made gelijc binnen ende buten, eerst Florijs van Sparnewoude, Willem Jans z., Willem Baerts z., Dirck Lourijs z., Simon Clais z. Andries Jans z., Michiel Zwaerts z. [62v] Ende of dese voirnoemde te cort waren van lande, so selmen mit him vorder dair in hoefslagen die ghene die die waterscip ende sluse mit him begeert hebben. Ende dese waterganc binnen den ban van Sparnewoude of dair buten sal bescouwen die scout van Sparnewoude mit sijnen scepen aldair als dat noot is up die boeten van twe scellinge ende voirt na ouden costummen. Ende dit sal geduren tot onsen weder seggen toe. In kennesse der wairheyt, so hebben wij Jan vander Boeckhoirst, Meynert Claes zoon als hiemr. desen brief voir onse mede gesellen ende voir ons bezegelt mit onsen zegele int jair ons heren duysent vierhondert vier ende dertich op sinte Lucien dach [in another hand: 'anno xxxiiii.'].

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 009r-a
   type : Keur date : 1429-00-00 record : # 266  Record details
[064] Kueren anno xxix. Item die aerde niet dieper te delven dan een halver ellen, ende wie dieper delvet, die sal dubbelt gelt gheven.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 009r-b
   type : Keur date : 1429-00-00 record : # 267  Record details
[065] Item scutten opten dijck op die boeten, ende wair yemant die die scutters dat scut goet ontname, dat wouden wij an dien rechten. Ende wie den dijck bij nacht weyde, dat salmen scutten voir eygen ende scutmens niet, ende ment hem bewijsen mochte, dat wair up die boete van x pond.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 009r-c
   type : Keur date : 1429-00-00 record : # 273  Record details
[066] Item so kuerde die hiemr. in Houtrijck datmen die Scinckeldijc die leyt up Clais Jan Florijs zoons weer een ygelijc maken sal ende dijcken upt sijns zelfs lant, op een boeten van x pont, durende tot onsen wederseggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 009r-d
   type : Scheiding date : 1431-05-21 record : # 276  Record details
[067] Anno xxxi. Item soe kuerden die Hiemr. ende sceyden Gerijt Albout an die een zijde ende Jan Vij ende Aelwaers kinder mit horen hulperen an die ander zijde roerende vander aerde dair men mede dijcken soude die Dweers Weren. Ende so sij dair om scheelden, so hebben wij gesceyden dairmen die voirsc. dijck maken sel wt hoirre beyder lant, made made gelijc, dats te weten Gerijt Albouts lant is zeven made ende Jan Vij mit sijnen hulperen vijf made. Ende dit gesciede tot Lisse, anno xxxi upten lesten dach van pijnxster, ende sal gedueren ter tijt dat enich vanden partyen den hiemr. dair op brengt op der gheenre cost die inden onrecht bevalt.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 009r-e-009v
   type : Keur date : 1449-11-18 record : # 317  Record details
[068] Anno xlix des dinxdages na sinte Martijns dach waren vergadert te Haerlem Poelgeest, Alcmade, Zijl, Poelgeest. Item up die selve tijt wort gekuert dat een ygelic up Spaarndam vander Groter sluyse ten ende wt anden dijck al hoir als dat ander werck is voir Dirc Havicx z. huys, ende dit te gescien binnen xiiii dagen op een boet van een derdendeel van x lb. Ende dit sal bescowet worden van enen hiemr. of meer.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 009v-a
   type : Keur date : 1449-11-18 record : # 318  Record details
[069] Item up die selve tijt hebben die dijcgrave ende hiemr. gekuert so wie enige aerde heboefde opten dijck van Sparendamme off in ander werck der dijckaedzen roerende, ende die aerde namen wt der luyde lant sonder die gewijst te wesen vanden hiemrade of van een van horen dienren, die soude verbueren also dick als hij dat dede een derdendeel van x lb.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 009v-b
   type : Keur date : 1449-11-18 record : # 319  Record details
[070] Item up die selve tijt wort gekuert die van Middelburch hoir plaetwerck n te versterken ander Scinkeldijck ende dit te gescien binnen xiiii dagen up een boet van een derdendeel van tien pondt.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 009v-c
   type : Keur date : 1449-06-05 record : # 315  Record details
[071] Item up die selve tijt wort gekuert dat voirt an nyemant den Zeedijck van Velser dijck tot den Cartuseren toe bij Aemsterdam weyden en sal mit beesten, kalveren noch scapen up die boete van een derdendeel van tien pondt.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 009v-d
   type : Keur date : 1444-05-05 record : # 187  Record details
[072] Item op die meye scouwe anno xliii waren tot Sparendam die heemr. van Rijnlant als heer Gerijt van Poelgeest, heer Willem van Alcmade, Jan vander Boechorst, Boudijn van Zweten, ende IJsbrant van Scoten, ende dair worden doe gedaen die saken hier na gescreven. Item op die scouwe so koorden die heemr. mit horen dijcgrave so wie enich vanden ambocht bewairers of enige werclude des lants het waren tymmerlude, dijckers of anders yet misdede mit woorden in horen dienste doende ende dat betuget wair mit twe goeden mannen of meer, die soude verbueren x lb. Anno xliiii.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12: 002r-a
   type : Keur date : 1417-02-22 record : # 022  Record details
[008] Int jair ons heren m cccc ende xvii up sinte Pieters dach ad cathedram. Coirden die dijckgrave ende die hoge hiemr. van Rijnlant all die genen die over een jair turff gedolven hebben ende nu turff delven sullen, dat sij dair off van elker morgen sullen reede maken ende planten met elst, twe hont twijsken dit ende paesschen naest comende zonder een. Ende wes men dan voirt meer delft dat selmen altoes van jair tot jair ter goeder tijt planten vander morgen ii hont als voirs. is, dit is te verstaen van allen desinen delft dat rechte derendeel te planten ende geen kuull wider te graven dan vier voets. Ende wie dese koir niet en hilde, die soude verboeren een boeten van een derendeel van tien ponden.

 

Prev Folio  Location, Folio   
OAR12: 005r-e-005v
   type : Keur date : 1417-05-03 record : # 021  Record details
[038] Item want die hoge hiemr. van Rijnlant grote clage ghehoirt hebben vanden goeden luyden die onder den Hoge dijck geseten sijn ende dien houden moeten ende oick zelve aen gesien hebben hoe onrediliken dat dien dijck gebroken ende verderft wort vanden besten die men dair up hout, zoe hebben zij gecoirt int jair ons heren m cccc ende xvii upten derden dach im meye alle paerde, besten, verkens, scapen ende all beesten hoe sij genoemt mogen wesen vanden dijck te houden also verre als haer scouwen dair up leyt, ende die te scutten den genen die die dijckgrave ende die hiemr. dair toe geordeneert hebben, ellix scaep voir vijf sc. goets gelts ende alle ander jongen beesten ende[17r] scape dair na te rekenen ende ellix verken ii sc. ende dat nyement te verdragen.

 

 

Author Publication Home
William H. TeBrake
Maine, USA, June 2006
Rijnland
OAR11, OAR12, OAR13
www.oudleiden.nl

 

Hoogheemraadschap Rijnland
OAR 11, 12, 13 : 1253 - 1564
previous Folio's View: Register OAR 11
Pages 70 - 71
 

 

 

   Location, Folio  Next Folio
OAR11, 70r-a
   type : Consent date : 1449-02-25 record : # 309  Record details
[043] Up sinte Pieters scouwe waren vergadert tot Sparendam Poelgeest, Alcmade, Scoten, Poelgeest ende Symon Vrederic. Item op die zelve tijt wort geconsenteert Jacob Claes z. een huell an die zuytsyde van Zoeterwoude kerck voir sijn land ende doir den wech in sijns selfs banwerc, ende die te houden buten ymants cost.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 70r-b
   type : Consent date : 1449-05-06 record : # 310  Record details
[044] Anno xlix op die meye scouwe waren vergadert Poelgeest, Alcmade, Zijll, Scoten, Poelgeest. Item op die zelve tijt wort die van Oestgeest geconsenteert dat sij binnen den voirsc. ambocht een scouwe ordineren sullen bijden scout ende hiemraet als dat behoirt, dat sij alle wege ende wateringe scouwen sullen in manieren dat alle hoirlude of gemeent van hoiren wegen werckwijsinge doen sullen als dat behoirt, op sulke boete als die croess hiemraden nair ouder gewoente plegen te scouwe, te weten elke boete op ii sc.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 70r-c
   type : Rechtsdag date : 1449-05-29 record : # 311  Record details
Anno xlix upten negenendetwintichsten dach van meye waren tot Leiden vergadert opten recht dach Alcemade, Boechorst, Scoten ende Poelgeest ende worden sulde saken gedaen als hier nae volgen. [70v] Item upten zelve tijt ------ [remainder unreadable, but see OAR14, 42v-b: 'Veroordeling van Geertruyt Geryt Goemen tot verbanning uit Rijnlant totdat zij de schout van Vriesekoop tweemall de door hem uitgelegde gelden betaald heeft. (vervolg van folio 41 vso onder c).'].

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 70v-b
   type : Rechtsdag date : 1449-05-29 record : # 312  Record details
Item op die selve tijt worden ---- balinc gehoef ----- ------- personen ----------------------- Claes soen, Dirc Claes s., ---- Jan Willems x. -------- [remainder unreadable, but see OAR14, 42v-c: 'De hoogheemraden verbannen Claes Zibrantszoon, Garbrant Claeszoon, Dirc Claeszoon, Aernt Janszoon, Jan Willemszoon uten Paeuwe en Jacob Meijnertszoon ''also wijde en also sude als die merken en scouwen van Sparendam streken,'' totdat de door de dijkgraaf uitgelegde 10 lb. dubbel, dus ieder 20 lb. hebben betaald.']

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 70v-c
   type : Consent date : 1449-05-29 record : # 313  Record details
[045] Item up die selve tijt wort Huge van Berge geconsenteert een huel te leggen over Boevesloot, duerende tot des hiemr. wederseggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 70v-d
   type : Consent date : 1449-06-05 record : # 314  Record details
[046] Anno xlix upten vijften dach van junio waren upten dijck Ysbrant van Scoten ende Jan van Poelgeest ende hebben ---------- als hier nae bescreven staen. Eerst soe wort Heynric Jans soen geconsenteert dat hij tusschen Florijs wail ende Mychiels wael een zijl duer den Hogen dijck leggen sal ende houden buten yemants cost, duerende tot des hiemr. wederseggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 70v-e
   type : Keur date : 1449-06-05 record : # 315  Record details
[071] Item up die selve tijt wort gekuert dat voirt an nyemant den Zeedijck van Velser dijck tot den Cartuseren toe bij Aemsterdam weyden en sal mit beesten, kalveren noch scapen up die boete van een derdendeel van tien pondt.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 71r-a
   type : Keur date : 1449-07-01 record : # 316  Record details
[130] Item up die tijt gaven die van Zegwaert te kennen dat binnen den voirsc. ambocht enen wech lach geheten den Scinkel up die Zegwaert ende dat langes den voirsc. weech een deel houts stont omtrent xxx roeden lanck ander zonne sijde, wair mede de voirsc. wech verderflic was dat sij om dat voirsc. hout tot veel tijden vanden jair niet gebruken en mochten, ten wair dat hem geconsenteert moch worden dat dat voirsc. hout twee roede langes den wege of gekuert mocht worden, twelc wij also gedaen hebben, behoudelic dat die van Zegwaert dat hout gelden sullen bijden ambochts bewares van twee den naesten dorpen dair omtrent gelegen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 71r-b
   type : Keur date : 1449-11-18 record : # 317  Record details
[068] Anno xlix des dinxdages na sinte Martijns dach waren vergadert te Haerlem Poelgeest, Alcmade, Zijl, Poelgeest. Item up die selve tijt wort gekuert dat een ygelic up Spaarndam vander Groter sluyse ten ende wt anden dijck al hoir als dat ander werck is voir Dirc Havicx z. huys, ende dit te gescien binnen xiiii dagen op een boet van een derdendeel van x lb. Ende dit sal bescowet worden van enen hiemr. of meer.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 71r-c
   type : Keur date : 1449-11-18 record : # 318  Record details
[069] Item up die selve tijt hebben die dijcgrave ende hiemr. gekuert so wie enige aerde heboefde opten dijck van Sparendamme off in ander werck der dijckaedzen roerende, ende die aerde namen wt der luyde lant sonder die gewijst te wesen vanden hiemrade of van een van horen dienren, die soude verbueren also dick als hij dat dede een derdendeel van x lb.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 71r-d
   type : Keur date : 1449-11-18 record : # 319  Record details
[070] Item up die selve tijt wort gekuert die van Middelburch hoir plaetwerck n te versterken ander Scinkeldijck ende dit te gescien binnen xiiii dagen up een boet van een derdendeel van tien pondt.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 71v-a
   type : Consent date : 1449-11-18 record : # 320  Record details
[047] Item up die selve tijt wort geconsenteert dat de scout van Zegwairt scouwen sel die nuwe wateringen die die van Rotterdamme gemaect hebben in die Zegwairt, streckende vanden lantsceydinge tot Eggerts lant toe up sulke boeten als men binnenslants dair gewoenlic is.

 

Prev Folio  Location, Folio   
OAR11, 71v-b
   type : Keur date : 1449-11-18 record : # 321  Record details
[131] Item also die gelant sijn inden Hogen veen mit den lande van Rijnlant, al wast dat zij dair mede waterden niet en plegen te gelden, soe heeft dair up voirsien geweest vanden heemrade van Rijnlant dat naden privilegien des lants voirscr. dat soe niet en behoude ende hebben mit horen dijcgrave een kuere dair up gemaict, te weten na dien dat sij mitten lande van Rijnlant hoir water loesden mitten voirsc. lande souden gelden dit aldus enen tijt gestaen, soe sijn up huyden voirde voirs. dijcgrave ende heemrade gecomen enigen vander genen die inden Hogenveen gelant sijn ende hebben te kennen gegeven hoe mit de voirs. kuere veel luyde die gelant waren inden Hogenveen verderflic worden versoekende ende begerende an die voirs. heemrade die saken duechdelic te willen aensien, sij wouden die saken anden voirs. dijcgrave ende heemrade keren ende setten te doen dat sij hem over vinden ende ordineren souden mitten lande van Rijnlant te gelden. Dit gedaen, hebben die voirs. heemrade die saken over gewegen ende hebben de voirs. vanden Hogen veen overgevonden ende overgeseyt mitten voirs. lande te gelden als hier nae verclairt is. Erst dat die vanden Hogen veen mitten lande van Rijnlant gelden sullen van also groet als den voirs. Hogen veen groot is, ii c ende vijftich morgen, ende dair van jairlicx den lande wt gemeen te baten comen van also veel als die van Soeterwoude, Hazertswoude, Benthuysen, Zegwairt, enige van die vieren off enige andere die hem naest gelegen sijn, ende dair off sullen die vanden Hogen veen horen kuer nemen tusschen dit ende sinte Pieters scouwe naistcomende. Item hier toe sullen die voirs. vanden Hogen veen om de lande voirs. te versekeren vanden venen die sij wt delven horen oncost an te verhalen beleggen ende copen bynnen den merken van Rijnlant v nobelen tsjairs tot erflicken renten, den penninc vijftien wairdich wesende, ende dat te geschien tusschen dit ende sinte Pieters scouwe voirs. Des is die vanden Hogen veen voirs. toe geseit of yement onwillich wair mit hem int geen voirs. staet te gelden datmen mit kueren te maken, dair in voirsien sal om dien willich te maken als die na de beste reden die men sullen, tsij in die waterganck te vletten te verbieden of om enigen anderen stucken hoemen dat best visieren soude mogen. Anno xlix.

 

 

Author Publication Home
William H. TeBrake
Maine, USA, June 2006
Rijnland
OAR11, OAR12, OAR13
www.oudleiden.nl

 

Hoogheemraadschap Rijnland
OAR 11, 12, 13 : 1253 - 1564
previous Folio's View: Register OAR 11
Pages 60 - 69
next Folio's

 

 

   Location, Folio  Next Folio
OAR11, 60r-a
   type : Keur date : 1447-00-00 record : # 244  Record details
Item so zullen die Ghieren dijcken so zij van outs plagen naden tuuch die wij dair of gehout hebben ten tijt toe dat sij voir ons mit rechte in gewonnen sijn of worden.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 60r-b
   type : Scheiding date : 1447-00-00 record : # 245  Record details
[005] Item so sceiden die hiemr. Joncfr. Hillegont Heinrcx jongen an die een zijde ende Gerijt van Spaernewoude an die ander zijde van zulken scheel als sij hadden van dat joncfr. Hillegont Gerijts lant verdijct hadde tot Spaernewoude dair jonffr. Hillegont of toe gesceyden wert xi made veen lants ende die helft van achte made verdolven lants gelegen in die zaet, ende hier mede so is jonfr. Hillegont al betailt van horen brieven roerende vander dijckaedze op Gerijts lant van Spaernewoude.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 60r-c
   type : Scheiding date : 1432-00-00 record : # 246  Record details
[018] Item Meynert Dirck Smeets z. wort toe gesproken voir den hiemr. van die van Zoetermeer om lant dat hij vercoft hadde Aelbrecht die Mandemaker ende leggen bleeff voir dat ongelt dair Aelbr. wijf ende kinder ballingen voir geleit zijn. Welc oncost Meynert voirs. betailde ende him wert gewijst dat hij dien oncost weder verhalen mocht an des wijfs ende kinders goede die zij nu hadden of namels crighen mochten tot zijnre sommen toe die hij mit besceydenre rekeninge bewijsen mochte, ende dit gesciede tot Leyden anno xxxii.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 60r-d
   type : Consent date : 1432-00-00 record : # 247  Record details
[028] Item geconsenteert Heinrix Jacops z. een brugge te leggen doer den wech tot Rensaterwoude durende tot onsen weder seggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 60r-e
   type : Consent date : 1432-00-00 record : # 248  Record details
[029] Item geconsenteert die van Coudekerck een draybooem te maken op Heymans brugge, durende tot onsen weder seggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 60r-f
   type : Consent date : 1432-00-00 record : # 249  Record details
[030] Item die van Leyderdorp geconsenteert den wech bij Leyden te hogen bijden lagen hiemraet.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 60v-a
   type : Keur date : 1432-00-00 record : # 250  Record details
[019] Item so sal Pieter Jorgels z. houden half den wech van beyden eynden in ende die ander helft dair tusschen sullen houden als van outs geweest heeft ende aerde nemen wt Pieters sloot of zij mogen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 60v-b
   type : Keur date : 1447-00-00 record : # 251  Record details
[019] Item hebben wij gekuert mit onsen dijckgrave dat nyement turf delven ende sel binnen den mercken hij en sel eerst elst pooten, te weten in die noortsijde vanden Rijn van elke morgen ii hont ende and die zuytzijde van elke morgen een hont. Ende men sel pooten op elke roede vi elst of meer ende die wasbair houden ende pooten op tlant dat mer ontgront en is, ende een ygelic sal pooten inden ambocht dair bij delf ende niet in steken voir die tijt datsij gepoot hebben. Ende soe wye dair of bevonden of betuucht worde dat hij gedolven hadde eer hij gepoot had, die soude verbueren x lb., ende voirt an also dick als hij bekuert worden vanden hiemr. of van haren dienres, so soude hij verbueren x lb. [in another hand: 'anno xlvii.']

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 60v-c
   type : Rechtsdag date : 1431-00-00 record : # 252  Record details
Item dese zijn balling geleyt tot Bamisse anno xxxi. Meyns Jacops dochter. Griete Willem Rijchouts zoons wijff. Pieter Onderwaters erfnamen. Simon die Volre. Jonge Allairts stiepsoon. Item xiiii dage dair na Zijburch Dirck Ysgrants zs. wijff. Item tot sinte Mairtijns dach dair na Eghert Reyners z.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 60v-d
   type : Consent date : 1431-00-00 record : # 253  Record details
Item Bertelmees Rijns z. geconsenteert een damme doir den Rijndijck.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 60v-e; OAR11, 63r-d
   type : Consent date : 1429-00-00 record : # 254  Record details
[125] [083] Item geconsenteert die van Zoetermeer van ii wateringen een te maken tusschen beyden.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 61r-a
   type : Keur date : 1447-00-00 record : # 255  Record details
[121] Item gekuert een waterscip in Benthuysen ende sel beghinnende an die Heinlaen streckende ten pade over dweers an die Gheer mit een wtganc tusschen Engebrechts weer ende der molenweer, wtgaende tot den Molen wege to, ende is bij die Hienlaen ter laec wt, soe die hiemr. mit den scout dat oirbarirlicste duncket wesen. Ende dese waterscip mitten bruggen inden wech dat geheten is dat lange lant sal becosten ende houden alle die in die polre gelant sijn ende dair mede beholpen is. Ende dese voirsc. waterscip mit der bruggen sal wesen up ix voet wijt mit wijken als dat behoirt, ende sal bescouwen die scout van Benthuysen mit vijff hiemr. die in die polre gelant sijn, durende tot onsen weder seggen. Anno xlvii.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 61r-b
   type : Keur date : 1447-00-00 record : # 256  Record details
[061] Item so heeft die hiemraet gekuert dat men den ouden kerck sloot inde vairt bij Hairlem weder up maken sall een roede wijt ende diep toe goeder scape, ende die te scouwen alst oirbairlic is, durende tot onsen wederseggen. Anno xlvii.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 61r-c
   type : Schouwdag date : 1435-00-00 record : # 257  Record details
Item so besagen die hiemr mit horren dijckgrave die lantsceydinge in Waensveen anno xxxv des donredages na visitatio Maria ende vonden an dese na gescreven haer brede nade kuer tot haren genoegen, eerst Elsbien Claes Donen zs. weedwij dat sij voir desen tijt vercoft heeft Jan die Rieghe. Item Jan Wolbrants z. des gelijcx bevonden. Item Pieter Nenen z. van iiii-1/2 acker. Item Bertelmees Coppen z. des gelijcx an den oost eynde.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 61v-a
   type : Consent date : 1434-06-29 record : # 258  Record details
Anno xxxiiii Item Adriaen van Raephorst gaf over des dijxdage na sinte Jans dach dat die van Noortwijc den dam an die Zwet maken souden dicht als sij van outs plach te wesen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 61v-b
   type : Consent date : 1434-06-29 record : # 259  Record details
[030] Item geconsenteert up die Does scouwe dat dat Hielige geest lant van Rensaterwoude morgen gelt gelden sall durende te weder seggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 61v-c; OAR11, 63v-a
   type : Keur date : 1434-05-01 record : # 260  Record details
[000] [062] Item gekuert tot meye dat nyemant hoy en set noch misse leggen en sal op tafter plaetwerck tot Sparendam binnen eenen halven roede nae die plaet op die boeten dat derdendeel van x lb., ten sij die sij dat plaet werck houden willen buten des lants cost. Anno xxxiiii.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 61v-d
   type : Consent date : 1434-00-00 record : # 261  Record details
[032] Item geconsenteert die van Zoetermeer dat sij manen zullen alle die dair gelant sijn, ende betalen sij niet, soe sullen die ghene die dat morgen gelt gaderen panden an dat beste land vanden helen weer soe sij van outs gelegen hebben, durende tot onsen weder seggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 61v-e
   type : Consent date : 1434-00-00 record : # 262  Record details
Item Walich Jans z. geoirloft dat hij alsulken turf als staet upten veen die Gerijt Boenen z. jegens him cofte in Vriesencoop an tasten ende oirbaeren sal ter tijt dat hij versekert is ongehouden te wesen van den banwerck ende morgen gelde, ende worde hij dair of versekert, so sel hij weder geven wes die turf nu gelt.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 61v-f
   type : Consent date : 1434-00-00 record : # 263  Record details
[030] Item geconsenteert die van Zoeterwoude een nuwe wech te maken bij sinter Nyclais huysken.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 61v-g
   type : Consent date : 1434-02-03 record : # 264  Record details
[034] Item geconsetneert Florijs van Bosschuysen een wateringe in Puelgen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 62r-a-62v
   type : Keur date : 1430-01-07 record : # 265  Record details
[063] Wij hoge hiemr. doen cont allen luyden dat wij gekuert ende geconsenteert hebben die van Sparenwoude een sluyse inden dijck int Hoffambocht in alre manieren hier na gescreven. Eerst sal die sluyse leggen tusschen Michiels ende Pieter Jordijns z. dijck int sceyt, ende Michiel ende Pieter Jordijnszoon sullen houden den dijck ende andijck buten allen scouwen op haren cost ende schade. Ende geschieder voirder schade dat die sluyse in dreve, dat god verbbieden moet, dat soude staen op oude custumen, ende die van Sparenwoude souden hoir sluysen antasten wair sise vonden binnen onse merken. Ende dese sluyse salmen houden tot water wt te gaen ende niet in, ende men en selse niet vischen. Ende men sel dese sluyse sluyten binnen ende buyten mit heckeren. Ende die slotelen sullen leggen onder Meynert Claes z. als hiemr. Ende dese wateringe totten sluyse sullen als hier gescreven staet. Eerst vander Leede wateringe die drien hooft sloten op te winnen tot an Houtrijcker wech toe, wtgesceyden den viersten hoofsloot, sal beginnen ander Lelude weteringe streckende tot Joncfrou Hillegonden lande toe. Ende een weteringe vanden groten hoeftsloot tot Geertruut Jan Florijs z. huyse toe, ende van Geertruden een weteringe langes den wech toter Lelude weteringe to. Ende een weteringe tusschen Pieter Jordens ende Vrederic Voex [Roex] tot an den sluse ende voirt in die tYe, ende die sal wesen thien voet wijt, ende alle ander wateringe sellen wesen also wijt als den scout van Sparenwoude mit sijn scepen redelijc sal duncken bij haren eedt. Item een zijl bij Geertruden dair den wech mit een scousloot tusschen Geertruden ende Jan Florijs z. weeren, ende voirt bij den dijcsloot tot ij Florijs van Sparenwouder broeck. Item een scousloot vanden langendijck tusschen Jan Simons z. ende Duve Jan Oeden lant also lanck als die weren zijn. Item die noertsloot sall beginngn ander Lelude weteringe streckende recht wt die Sparenwouder weteringe. Item all weteringen sal een ygelijc maken sijn hoge brede tenden sijn lant, ende wes schinckel of langes lants is salmen maken made made gelijc na ouden custumen ende gewoenten. Item so sullen die van Sparenwoude hoir weteringe tusschen den wech ende sluse becaden ter goeder scaep dat die van dat Hofambocht dair niet mede bescadicht en worden, ende alst eens beraet is, so zullen die vanden Hofambocht die kade houden of zij willen, ende die van Sparenwoude sullen quijt dan vanden voirs. cadijck wesen. Ende die van Hofambocht sullen mede doer dese sluyse wateren mit zijlen inden dijcksloot sonder wederseggen van yement. Item so sullen dese na gescreven houden ende maken die wateringe buten ban made gelijc binnen ende buten, eerst Florijs van Sparnewoude, Willem Jans z., Willem Baerts z., Dirck Lourijs z., Simon Clais z. Andries Jans z., Michiel Zwaerts z. [62v] Ende of dese voirnoemde te cort waren van lande, so selmen mit him vorder dair in hoefslagen die ghene die die waterscip ende sluse mit him begeert hebben. Ende dese waterganc binnen den ban van Sparnewoude of dair buten sal bescouwen die scout van Sparnewoude mit sijnen scepen aldair als dat noot is up die boeten van twe scellinge ende voirt na ouden costummen. Ende dit sal geduren tot onsen weder seggen toe. In kennesse der wairheyt, so hebben wij Jan vander Boeckhoirst, Meynert Claes zoon als hiemr. desen brief voir onse mede gesellen ende voir ons bezegelt mit onsen zegele int jair ons heren duysent vierhondert vier ende dertich op sinte Lucien dach [in another hand: 'anno xxxiiii.'].

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 62v-b
   type : Keur date : 1429-00-00 record : # 266  Record details
[064] Kueren anno xxix. Item die aerde niet dieper te delven dan een halver ellen, ende wie dieper delvet, die sal dubbelt gelt gheven.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 62v-c
   type : Keur date : 1429-00-00 record : # 267  Record details
[065] Item scutten opten dijck op die boeten, ende wair yemant die die scutters dat scut goet ontname, dat wouden wij an dien rechten. Ende wie den dijck bij nacht weyde, dat salmen scutten voir eygen ende scutmens niet, ende ment hem bewijsen mochte, dat wair up die boete van x pond.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 62v-d
   type : Keur date : 1429-00-00 record : # 268  Record details
[032] Item den Rijndijck te maken op sijn oude brede op sijn hoichte tusschen dit ende daichs na sinte Jans dach, ende alle die bruggen die dair in leggen, ende op die ander zijde des gelijcx te maken ende te scouwen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 62v-e
   type : Keur date : 1429-00-00 record : # 269  Record details
Item van dat lant te pooten ende voir delven na inhout der hantvesten.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 62v-f
   type : Keur date : 1429-00-00 record : # 270  Record details
[122] Item Zwammerdammer brugge sel maken die van Woerden die een helft ende Rijnlant die ander helft ende Swammerdamme dat decsel ende Nuwecoop dat aerdwerck alsmen seyt.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 62v-g
   type : Keur date : 1429-00-00 record : # 271  Record details
[123] Item des Molenairs brugge die van Woerden die ene helft ende Rijnlant die ander helft.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 63r-a
   type : Keur date : 1429-00-00 record : # 272  Record details
[124] Item die Does brugge te maken diese sculdich te maken. Item die Zijlbrugge sel heer Gillis van Cralinge maken. Item die Cleyn zijl bruggetgen dat lant van Rijnlant.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 63r-b
   type : Keur date : 1429-00-00 record : # 273  Record details
[066] Item so kuerde die hiemr. in Houtrijck datmen die Scinckeldijc die leyt up Clais Jan Florijs zoons weer een ygelijc maken sal ende dijcken upt sijns zelfs lant, op een boeten van x pont, durende tot onsen wederseggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 63r-c
   type : Keur date : 1429-00-00 record : # 274  Record details
[125] Item alle lant die mit ons watert ende niet mit ons en gelt, dat sal mit ons gelden morgen morgens gelijc, gelijc lancs geleden.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 63r-e
   type : Keur date : 1429-00-00 record : # 275  Record details
[126] Item alle morgentael inde mercken gelegen die niet goet genouch en sijn voir hoir oncost, dat salmen verhalen an hoir goede roerende ende onreorende wairsi willen binnen den mercken. Ende wair dat niet goet genoech, so selt die scout vanden dorp heren als men an die noortsijde vanden Rijn doet.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 63r-f
   type : Scheiding date : 1431-05-21 record : # 276  Record details
[067] Anno xxxi. Item soe kuerden die Hiemr. ende sceyden Gerijt Albout an die een zijde ende Jan Vij ende Aelwaers kinder mit horen hulperen an die ander zijde roerende vander aerde dair men mede dijcken soude die Dweers Weren. Ende so sij dair om scheelden, so hebben wij gesceyden dairmen die voirsc. dijck maken sel wt hoirre beyder lant, made made gelijc, dats te weten Gerijt Albouts lant is zeven made ende Jan Vij mit sijnen hulperen vijf made. Ende dit gesciede tot Lisse, anno xxxi upten lesten dach van pijnxster, ende sal gedueren ter tijt dat enich vanden partyen den hiemr. dair op brengt op der gheenre cost die inden onrecht bevalt.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 63v-b
   type : Consent date : 1435-00-00 record : # 277  Record details
[035] Anno xxxv. Item geconsetneert die van Vresecoop een waterscip xii voet wijdt, wijder of nauwer bijden scout ende hiemr., ende beginnen an Billerdammer wech streckende an Rijnzaterwoude in Heinric Jacops zoons weteringe, ende is geschiet bij Heinric Jacops z. consent. Ende dese wateringe sullen maken die scout mit zijnen hiemr. bij haren eede dair in hoefslagen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 63v-c
   type : Consent date : 1435-00-00 record : # 278  Record details
[061] Item Heinric Jacops z. geconsenteert dat hij in Leymuden in Vriesecoop ende in Reynsterwoude scouwen ende werck heren sal mit vijf hiemr, gelijc hij pleget mit zeven, ende mit twie scouwe, die eerst op des ambochts cost ende voirt na costumen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 63v-d
   type : Besteding date : 1435-00-00 record : # 279  Record details
[013] Item in aldusdanige manieren so willen die hiemr. van Rijnlant ende dir hiemr. van Woerden besteden Heymans brugge ende dam an zullen wesen ix binden. Elc bindt ende stilen sellen wesen voet kant, ende dat decksel iii dumen dicke, ende die zijtwech ende cledinghe twie dume dicke, ende die wangen des gelijcx dair na volgende, ende dats te verstaen die vlogelen xviii voet lanc in die kulck voets kant, ende die stilen die tweedeel van een voet, ende die derde stijl een doirgaende intange die twie deel van een voet.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 63v-e
   type : Keur date : 1435-00-00 record : # 280  Record details
[020] Item pooterye in den veenen sel wesen in die noorzijde van elken morgen twie hont eer mense delvet ende die zuytzijde van elken morgen een hont ende die sullen sij pooten eer sij delven op en boet van iii lb.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 64r-a
   type : Consent date : 1434-06-29 record : # 281  Record details
[036] Item geconsenteert die hiemr. van Alcmade dat sij scouwen sullen up des ambochts cost, te weten elcx hiemr. xii penninge die scout ii sc. des dages, durende tot onsen wederseggen, ende geschiede anno xxxiiii tsinte Jans scouwe.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 64r-b
   type : Keur date : 1435-00-00 record : # 282  Record details
[127] Item so zijn die hiemr. overdragen mit haren dijckgrave datsij gekuert hebben ende een kuer geleyt opten hogen wilden veen ende op die Benthoirn [in Benthuizen]. Inden eersten, dat alle die ghene die dair gelant zijn comen sullen binnen xiiii dagen ende verwillekoren hun voirden hiemr. tot hoirre vermaninge te comen tot Sparendam, ende aldair horen hoefslach te ontfaen gelijc ander lant binnen den merken gelegn. Ende voirt, te doen al dat ander lant binnen den mercken doet. Ende doen sij des niet als voirs is, so hebben wij bevolen onsen dijckgrave die vaert bij Claes Stientgens z. toe te palen ende boven te damen, ende die van Benthuizen hoir vaert weder an te vaen soe sij van outs plagen [in another hand: 'anno xxxv.'].

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 64r-c
   type : Beveling date : 1435-00-00 record : # 283  Record details
Item bevolen die van Sparnewoude datsij alle waterscippe ende kueren vander nyeuwer sluyse maken binnen een maent op een boet van thien pont.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 64r-d
   type : Vonnis date : 1437-02-01 record : # 284  Record details
[023] Item ic Aechte Meynert Dirx zs. weedwij doe cont allen luyden die desen brieff zullen sien of horen lezen dat ic mit Lijsbet Jans dochter brengen des briefs gedadingt ende overcomen bin als van alsulken after wesen als ic an hoir hade voerende van quaden lande dair ic grote scade hier voirtijts of gehadt hebbe van hoirre wegen, ende sij ballinge voir geliet was, kenne ende lye dat ic dat lant selve an sel nemen ende houden ende scelde hair dair quijte of also verre als sij mitten bailiuwe ende den wel geboren hiemr. van Rijnlant te vreden kan werden. In kennesse der wairheyt ende ic selve ghenen zegel en hebbe so heb ic gebeden Heinrick Engels z. desen brief voir mi te bezegelen. Ende ic Heinric, om bede willen Aechten voirs., so heb ic desen brief open bezegelt mit mijnen zegel. Dair bij waren twie poorters van Delf als Geerlant Hugen z. ende Jan Willems z., int jair ons heren duysent vierhondert zeven ende dertich op onse vrouwen avont te lichtmisse.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 64r-e
   type : Rechtsdag date : 1437-02-26 record : # 285  Record details
Item quijt gesconden Lijsbet Mandemakers ende hore kinder om goids willen anno xxxvii petri.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 64v-a-65r
   type : Vonnis date : 1356-04-18 record : # 286  Record details
[024] Copie vander hantvest van Alphen: 'Willem van Beyeren van Heneg. van Hollant, van Zeelant ende her van Vrieslant maken cont allen luyden dat wij gegeven hebben ende geven voir ons ende voir onsen nacomelingen onsen goeden luyden van Alphen tusschen der Goutsluyse ende den Crommen sloot, onsen goeden luyden van Hazaertswoude tusschen den Crommen sloot ende den Goutsluyse die gelegen is op den Bansloot dair Ketten kinderen lant nu ter tijt up leyt, onsen goeden luyden van Bosscoop op die westzijde vander Goude ende onsen goeden luyden van Waddijnxveen die gelegen sijn tusschen Bosscoep Waddinxveenre ka die gelegen is in Claes Dorrekijns weer eenen gemeenen ende eenen vryen waterganck durende tot weeliken dage, beginnen an den Rijndijck ende eenen ka te leggen ende te behouden op Ketten kinder lant op die oestzijde vanden sloet diemen heet den Bansloet ende voirs. is doirgaende op die Goudwal op die westzijde dicht te houden tot Claes Dorrekijns kade toe ende wt ate gaen inder Yselle onverseit van yemande den Yseldijc op ende toe te doen ende dat te dammen ende dien dam up ende toe te doen also dicke als die sluyse noot hebben ende dat min ende oirbairlic is onsen goeden luyden voirs. Ende desen voirseyden dam sullen scouwen die hiemr. van desen voirseiden waterganc, ende dat te voirsien van desen voirs. hiemr dat ghemeen lant gene scade en crige mit gemeenre morgen van desen voirs. waterganc. Ende den Rijndijck tot een waterkeer ende mit deser voirseider sluyse, so sullen onse goede lude voirs. horen vrien wille doen tot ons gemeens lants oirbair dat nu ter tijt becost dese sluyse ende waterganc voirs. ende horen nacomelingen sonder yemans weder seggen ende nymermeer ander lude doirganc. voirt so sullen dijcke ymer also lange wese dat onsen goede lude waterganc hoir diepe behoirt tot oirbair onser goeder luyden voirs. Ende tot des voirs. waterganc hebben wij onse goede luyde voirs. gegeven ende geven also veel lants als sij behoeven tot der Ysel to up horen cost hoir wateringe ende waterkeringe of te maken ende te houden ende te gelden tot onsen edelen hiemr. seggen, ende dese voirseyde waterganc, waterkeringe ende ka die dair toe behoren wair dat sij gelegen sijn so sullen scouwen die scoute van Alphen die nu is of namels wesen sal mit tween hiemraders van Alphen, mit twien hiemr. van Hazaertswoude mit twien hiemr. van Waddinx veen ende mit eenen hiemr. van Bosscoep. Ende dese voirseide hiemr. so sullen kiesen int ambocht van Alphen die scoute van dien ambocht bijden bueren in dien ambocht ende inden voirseiden waterganc wonen, in Hazaertswoude die scoute van dien ambocht mitten buyren inden waterganc wonen, in Bosscoop die stout van dien ambocht bi den buyren inde waterganc wonen ende in Waddijnx veen so salse kiesen die scout van Poelgen bijden gemeenen buyren van Waddinx veen die in die [65r] waterganc wonen als voirs. is. Ende wes dese voirs. hiemr die dese waterganc voirs., waterkeringe ende ka die dair toe behoren scouwen ende kueren bij horen eede tot ons lants oirbair voirs. dair nyement weder te seggen, ende dese scoute ende hiemr. voirn. zullen scouwen also dicke als him nutte ende oirbair is tot ons lants behoiff voirs. Ende in dese voirs. waterganck so sal gelden elke morgen morgen gelijc sonder yemans weder seggen, ende alle onrecht water buten horen wateringe te keren ende houden wair dat hem deren mach. Ende die van Hazaertswoude sullen houden een ka ende een waterkeringe vanden veen anden Rijndijck opten van die voirs. is op die westzijde, ende voirt sullen die van Hasaertswoude voirs. den Rijndijc dicht houden vanden Bansloot ten Crommensloot toe, ende die van Alphen den Rijncijc dicht houden vanden Crommensloot ter Goudtsluyse toe. Voirt sullen die van Alphen voirseyt een ka ende een waterkeringe huden vander Goutsluyse tot Bosscoop toe. Ende die vanBosscoep sullen van Alphenre ban een ka ende een waterkeringe houden tot Waddinx veen toe. Ende die van Waddinxveeen zullen van Bosscooper ban een ka ende een waterkeringhe houden up die Goude tot an Claes Dorrekens ka toe. Geviel oick dat onser goeder luyden voirs. wateringe or waterkeer van horen wateringe te cleyn woirde, die souden sij meerren mitten naister aerden ende mitter minster schade, ende die aerde sullen onse goede luyden voirs. dan gelden tot hoirre hiemraet seggen. Gheviel oick mede dat onder dese scouten ende hiemr. voirs. enigherhande twij quame wair bij datsij enige scouwe after laten wouden of after lieten dair ons voirseits lants oirbair aenlage, dat soudmen brengen an onsen edelen heemr ende dair bij dien twij te eynden ende ymmer te scouwen. Wairt mede dat yemant visschede in onser goeder luyde sluyse voirs. alsoe dicke ende menichwerven als hij dair inne visschede dair men of betugen mocht mit twien wittachtigen luyden of meer also dicke verbuerde hij jegens ons x pont ende den scout ende heemr voirs. iiii lb., ende van dese iiii ponden voirs. sal die scout hebben x sc. ende elc heemr also veel. Ende want onse menige altois is mit onse heerlicheit te helpen te comen onsen goeden luyden voirs. in allen zaken wair dat zijts noot hebben tot ons lants oirbair ende aengesien hebben groot gebreck ende noot saken die onse goede luyden voirs. aenlagen alse van vreemde watere dair sij bij verderft waren gebleven wair wij hem te hulpe niet gecomen, hier ommee hebben wij onse consent heer toe gedaen. Ende onse goede luyden voirs. dese punten gegeven in alle manieren als voirs. staet sonder enigerhande argelist behouden onser edelen heemr. van Rijnlant ende van Scielant alle hoirs rechts. In oirkonden desen brief bezegelt mit onsen zegel, gegeven in Middelburch des manendages na palmen sonnendach int jair ons heren m ccc lvi. Jussio domini comitis. Per dominum Florentium de Borsalia et dominum H. Popponis.'

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 65v-a
   type : Keur date : 1447-10-03 record : # 287  Record details
[128] Uptie Bamisse scouwe anno xlvii waren vergadert tot Hairlem Poelgeest, Zijl, Alcmade, Boechorst, Schoten ende Simon Vrederick. Uptie tijt wort vanden dijckgrave ende hogen hiemraet gekuert dat die kade die inden ambocht van Wassenair gelegen is mitter westeynde ende mitten oesteynde inden ambocht van Voirscoten, van den Rijndijck an Wassenair geest, dat dese cade voirt an houden sullen alle die ghene diese tot desen dage toe gehouden hebben, ende die kade so hoech ende so vast maken tot oirbair slants datter geen water over en loopt, op een boeten op een derdendeel van x pont. Ende wort die kade in yemants werck doirgesteken, die sel verbonden wesen dat den hiemraet an te bregen op een boeten van x pont ende soe wie die cade doir stect, die sel verbueren die hoichste boete. Ende dit sel bescouwen der hiemrade bode also dicke alst hem oirbair dunct, ende sel geduren tot der hiemrade weder seggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 66r-a
   type : Vonnis date : 1447-11-14 record : # 288  Record details
[036] Des dijnxdages na sinte Mairtijns dach inde winter anno xlvii waren vergadert tot Leyden bijden dijckgrave int recht Poelgeest, Zijl, Alcmade, Zwieten, Schoten ende Simon Vrederic. Item op die zelve tijt wort overdragen dat Pieter Vogelair ende Claes sijn broeder zullen doen sulke beteringe als hier na gescreven staet. Voir dat sij den drayboom tusschen Aemsterdam ende Sparendam mit crafte ontwien gescoten ende up gebroken hebben ghelijc als dat wel over hem betuycht is, dats te weten dat die hoge hiemraet over hem gebonden hebben dat sij mit recht vervallen souden wesen inde hoichste boete, te weten in twie werf lxx lb., die welke sij van gratie beteren sullen mit x ponden, te betalen tusschen dit ende sinte Pieters dage naestcomende. Ende wairt dat sij die x pont binnen den voirs. tijt niet en betailden of hier namels enige zaken deden den voirs. hiemraet tegen dragende, so souden sij binnen achte dagen nader hiemrader vermanijnge die voirs. hoichste boete heel betalen of souden balling slants dair of bliven gelijc of sij mit rechte ballinc lants geleyt waren.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 66r-b
   type : Keur date : 1448-02-27 record : # 289  Record details
[033] Anno xlviii op sinte Pieters scouwe waren vergadert te Hairlem, Poelgeest, Alcmade, Boechorst, Zwieten, Scoten ende Simon Vrederick. Item so hebben die dijckgrave ende hiemrade op die tijt gekuert dat soe wie voirt an den Rijndijck boven mit een wagen vaert tusschen Catwijck ende Swamerdamme, also verre als de merken van Rijnlant strecken, sal verbueren also die bevonden wort bij wittachtigen tugen op een boete als op een derdeel van x pont. Ende so wie enige palen die opten voirs. dijck geset worden om voir tvaren te bescutten wt dolve of wt toge of op haelde, die soude dair an verbueren x pont.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 66v-a
   type : Consent date : 1448-02-27 record : # 290  Record details
[037] Item inden ambocht van Zuytwijck leyt een wateringe geheten de Kersch dair twie hoofde in leggen die gekuert sijn up x voet van malcander geheten die Brug laen, soe hebben de dijckgrave ende hiemrade tot deser tijt geconsenteert ten versoeke Wouter Jacops zoon als ambocht bewairre van Zuytdijck dat sij dese hoofde op achte voet van malcander steken mogen, durende tot der hiemrade weder seggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 66v-b
   type : Consent date : 1448-02-27 record : # 291  Record details
[038] Item so hebben die dijckgrave ende hiemrade de scout van Zoeterwoude geconsenteert te scouwen den nuwe weteringe ende den ommedijck vanden nuwen wege tot Meestgen Vrancken z. toe geliken hij scouwet binnen sijnen ambocht van andere wege ende wateringe ende tot zulken boeten, durende tot weder seggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 66v-c-67r
   type : Vonnis date : 1448-02-27 record : # 292  Record details
[025] Item upten xxvii ten dach van februario des woensdages na sinte Pieters dach ad cathedram inden jare ons heren duysent vierhondert zeven ende veertich naden loop shoofs van Hollant [i.e., 1448] ist geschiet dat Bouwijn van Zwieten bij hem ontboden heeft heer Bouddijn confessoir up desen tijt tsinte Marien poel [Oegstgeest] ende Dirck Bouwijns z. van Zwieten sijnen neve, welke Dirck Bouwijns z. na dier tijt gecomen is tot heer Gerijt van Poelgeest hem een bootscap doende van Boudwijns voirs. wegen seggen hoe dat Bouwijn sijn oom heren Gerijts voirs. hadt dair te willen thoeven ende de onder sijn mede gesellen hoge hiemrade van Rijnlant die thans jegenwoirdich waren te willen spreken ende die dair niet en waren te willen ontbieden om zekere saken die Boudwijn sijnen oom voirs. mitten voirs. hiemrade sijn mede gesellen te spreken hadde, soe ist geschiet dat de voers. heer Gerijt dese saken heer Willem van Alcmade ende Simon Vrederic sijn mede gesellen die up die tijt te Leyden waren te kennen gegeven heeft die welke samentlike mit hem sloten dat sij den andere hoir mede gesellen samentlike verdachvairden den eersten dach van mairte te Leyden te wesen, die welke tot dier tijt dair alle vergadert sijn geweest of hair machte dair gesent wtgesceyden een ende sijn samentlike gegaen tot Boudewijn van Zwieten voirn. an te hoiren wes sijn [67r] begeren was ende bij Boudewijn voirs. also gecomen heeft die voirs. Boudewijn hem te kennen gegeven also als hij hoir mede gesell inden voirs. hiemraetscip van Rijnlant lange tijt geweest hadde dair grote laste, arbeit, ende sorge voir de gemene landt in stont, het welke hij seyde soe hij hem thans bevoelde niet langer bewaren [gewaren?] noch regeren en mochte tot oirbair sijnen live noch tot salicheyt sijne ziele, dair hem op gevraget wort Bouwijn 'Hoe moech dij u thans dus bevoelen ghij hebt doch corteliken mit ons upte scouwe tot Sparendam geweest aldair wij ons lieten duncken dat ghij in redeliken schijn wairt.' Dair die voirs. Boudewijn weder op antwoirdt seggende 'Lieve vriende, wat wil ic u veel seggen. Tis wair dat ic mede up de scouwe geweest hebbe dan hoe nu dat becomen is dat weet ic wel. Ic bevoele nu also dat ic nut noch oirbair dair meer toe en ben, ende neme dat bijden eet die ic mijnen genadigen heer ende de land van Rijnlant gedaen hebbe. Dair ic bidde u om goidswillen dat ghij aensiet mijnen staet ende mi niet en vergheet tghene dat in mijnre moge niet en is te doen, ende ic sette ende resignere mijnen dienst in uwen handen ende betrouwe dat uwer wijsheit dat ghij wel in mine stede kiesen sult dair tlant van Rijnlant wel mede bewairt sal wesen.' Ende als de voirs. hiemrade Boudewijns voirs. entelike menijnge aldus verstaen hebben, soe sijn sij samentlike bij een gegaen ende hem doechdeliken hier op bedocht ende beraden, ende na dat sij bevonden in hoiren rechten ende van outs costumeliken is geweest, so hebben sij samentlick ende eendrachtelic als voirs. eenen anderen hiemraet gecoren, ende was Jan van Poelgeest, op desen tijn scout tot Leyden.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 67r-b
   type : Consent date : 1448-05-06 record : # 293  Record details
[039] Anno xlviii den vi den dach van meye waren vergadert tot Hairlem Poelgeest, Alcmade, Boechorst, Jan van Poelgeest, Schoten ende Simon Vrederick. Item op die zelve tijt wort geconsenteert heer Lodewijc van Montfoirde in sijn heerlicheit van Hazaertswoude alsoe hem in voirleden tijden een wateringe geconsenteert is geweest mit eenre bruggen doir Haessaertswoude wech, soe ist dat heer Lodewijc voirs. ter sijnen versoeke ende sijnen buyren op desen tijt gegont is dat hij dien voirs. wateringe verrechten sal mogen so him dien best dienen mach tot ordinancie vanden hiemrade van Rijnlant, behoudeliken dat alle die ghene die inde voirs. wateringe wateren mitten lande van Rijnlant gelden sullen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 67v-a
   type : Consent date : 1448-05-06 record : # 294  Record details
[084] Item op die zelve tijt wort vanden hiemrade den gemeen ambocht bewares te kennen gegeven hoe dat de hiemrade van Schielant bewindt genomen hebben ende nemen willen binnen den banne van Zegwairt, dat binnen de merken van Rijnlant ende van Sparendam is, ende zeker dage mitten hiemrade van Scielant dair of gehouden sijn geweest dat die hiemrade van Rijnlant de voirs. heemrade van Scielant van horen rechten gaven [garen?] doechdeliken onderwijst hadden dat sij of laten wouden, twelc die voirs. hiemraede van Schielant niet doen en hebben willen, soe hebben dair omme de hiemrade van Rijnlant, om den oirbair ende trechte tgemeens lants te bescudden, voir genomen de hiemrade van Schielant mit rechte te wederstaen ende de ambocht bewairres gepresenteert hoiren morgen bij hem inden costen te leggen dair de ambocht bewairres de hiemraden of bedancten ende sijn overdragen ende dunct goet dat men de hiemrade van Schielant ende andere wederbare ten coste vanden gemenen lande mitten utersten recht tot datsij tlant van Rijnllant in horen rechte laten.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 67v-b
   type : Keur date : 1448-05-06 record : # 295  Record details
Alsoe de ambocht bewairres niet tot ghenen dagen gewoenlic en sijn hoir rekeninge de hiemrade te brengen so dat vorden walinge dicwijl der in coomt mits datsij doen een helff jair voir dander hoir rekeninge bregen soe datsij all niet wel doir gesien en worden, so hebben die dijckgrave mitten hiemrade hier op gedocht ende hebben eendrachteliken gekuert dat voirt an alle die ambocht bewairres hoir rekeninge leveren sullen inde hiemrade ende tusschen Bamis ende alreheiligen dage op een boete van x lb., behoudeliken die niet dan omme de twee jair en plegen omme te slaen, die sullen binnen den voirs. tijden hoir rekeninge brengen telken twie jaren op de voirs. boeten. Des sullen sij alltijt hoir ommeslach mogen maken na alre heiliger dage alst him best gelieft voir kertssavont dair na volgende. Anno xlviii.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 67v-c
   type : Keur date : 1448-05-06 record : # 296  Record details
[034] [The following is crossed out: 'Up die zelve tijt wort die kuere verclairt datmen altoes een ambocht bewairres an laten sall, etc., ende dat geset op de boeten van x lb.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 68r-a
   type : Keur date : 1448-05-06 record : # 297  Record details
[081] Item also gekuert staet dat een ygelijc sijn sloten inde wateringe diende op scieten ende scoon maken sal vijftic roeden lanc, soe is op dese tijt bijden dijckgrave ende hiemr. overdragen dat een ygelijc doe kuer gebruken sal die dair mede gebaet is ende anders nyemand tot der tijt toe dat die hiemr. dair op versien hebben [in another hand: 'anno xlviii.']

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 68r-b
   type : Keur date : 1448-05-06 record : # 298  Record details
[035] Item op die zelve tijt wort overdragen dat de hiemrade op sinte Jans scouwe op die Does niet varen en sullen noch de ambocht bewairres die dair gheen werck te wijsen en hebben, dan de heemrade sullen dair hoir dienre seynden om alle alle saken over te sien, ende sullen mitten anderen ambocht bewairres te Leyden bliven ende hantieren tghene sij te doen sullen hebben mit recht ende anders [in another hand: 'anno xlviii.']

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 68r-c
   type : Consent date : 1448-05-06 record : # 299  Record details
[040] Item die scout van Woude is geconsenteert dat hij scouwen sal in alre manieren als de scout van Alcmade gegont is ende dair of is him een copie gegeven soe dat in onsen boeck gescreven staet.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 68r-d
   type : Consent date : 1448-05-06 record : # 300  Record details
[062] Item also die scout van Zoeterwoude de Zwiet ende de Swette pleget te scouwen des dijnxdages na sinte Jans dach, so is geconsenteert dat hij dien voirs. scouwe altijt verleggen mach tot des vrydages na, durende te wederseggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 68r-e
   type : Consent date : 1448-05-06 record : # 301  Record details
[085] Item overmits datmen den sloot die langes den Zantwech leyt tusschen Leyden ende des Waddiinge niet wel varen en mach om sant dair op te brengen tot zulken tijden alst noot is so is den scout van Soeterwoude geconsenteert dat hij hij rad van sijnen hiemrade die sloot kueren ende scouwen sall tot tijden alst hem dunct datter best dienen ende oirbarilicxte wesen sall.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 68r-f
   type : Consent date : 1448-05-06 record : # 302  Record details
[041] Item is de scout van Zoeterwoude geconsenteert dat hij all beesten die bijden Rijndijck gaen bij zijn soon mach doen scutten in alre manieren of hijt selve dede, tot sulken boeten als dair toe staen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 68v-a-69r
   type : Vonnis date : 1448-06-25 record : # 303  Record details
[029] Anno xlviii op sinte Jans scouwe waren vergadert tot Leyden Poelgeest, Alcmade, Zijl, Poelgeest, Schoten ende Simon Vrederick Also Vechter Claes zoon als ambocht bewairre van Zoeterwoude de burgermeesteren van Leyden toe gesproken ende tmorgengelt van vijftich morgen lants gheeyscht heeft mits dien dat die bijden vesten vander stede, ende dair binnen getogen sij bij vermeeren vander voirs. stede so dat dat ambocht van Zoeterwoude langer dan in vijftich jaren dair geen morgen gelt of en hebben connen crigen, etc., daer die burgermeester weder op geantwoirt hebben seggende dat hun vervreemt onder ander woirden van de voirs. Bechters beclachten aen gesien so hij zelve bekent dat die stede van Leyden nie in vijftich jaren of meer dair enigch morgen gelt of gegeven en hebben, seggende voirt bij die reden also de voirs. stede langer dan een derdendeel van hondert jaren van den voirs. vijftich morgen in een rustelic besit geweest heeft datsij dair omme vrij souden wesen van de voirs. Vechters aensprake, mit veel meer ander redenen in hoirren antwoirden begrepen, etc., dair de voirs. Vechter weder op gerepliceert heeft ende geseyt sonderlinge in enen punte van sijnen repliken dat hij bewijsen soude ter kennesse vanden hogen hiemrade dat de stede mit ghenen reden mit den voirs. besit behelpen en soude mogen, etc., up welken punte die voirs. burgermeestern gedupliciert hebben sterkende hoir antwoirde ende bliven gijden voirs. besitte mit veel woirden dair inne gelegen, etc., welke voirs. zaken de voirs. hiemrade wel doir gehoirt ende doir gesien hebben, aensprake, antwoirde, replike ende duplike, ende alle tghene dair van voir hem gecomen , so hebben hem de voirs. hiemr. duechdelijc beraden ende all saken wel over gewegen ende wijsen ende verclaren voir recht dat die burgermeestern vrij sullen wesen ende geapsolveert van de voirs. Vechters aensprake, behoudelic is dat die voirs. Vechter gewijsen mach tusschen heir ende bamisse scouwe naestcomende dat hij off sijn voirvaderen de stede van Leyden tot eniger tijt mit rechte dair omme gemoyet hebben in sulken schijn dairmen besit mede breken mach. Ende in dien de voirs. Vechter dat gedaen can, soe soude hij sijn aenspreke [69r] van nyewes aen leggen mogen opten ghenen dairt hem oirbair dunct, dan geven hem op dese tijt die kenninge verloren ende die stede Leyden gewonnen. Dit vonnesse bleeff sonder wtspreack dair of te doen om dat Vechter hem sijns rechts heeft laten ontvallen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 69r-b
   type : Vonnis date : 1448-06-25 record : # 304  Record details
[035] Item up zulke aensprake ende eysche als die van Alphen doen den smaeldorpen als Groensfoirt, Snijdelwijc, Randenburch ende tvriambocht van Bosschop roerende van tviercant te maken ander Goutsluyse, dair inne die van Alphen segghen dat si vry of wesen souden, so is te weten dat de hoge hemraet van Rijnlant inden jaer ons heren duysent vierhondert sess ende veertich opte Bamisse scouwe een verclaringe gemaict hebben ende gesloten naden besten besceyde hoe wie ende wat elc vanden voirscr. sluyse sculdich is te maken ende als vanden viercant vanden voirnt. sluyse soude bliven te laste vanden geenen die die twiewerf lest gemaict hadden ten wair of yemant mit beteren recht him dair off wist te vrijen ende eenen sculdiger mit recht te wijsen, ende al ist dat die van Alphen de voirs. dorpen op dese tijt dair in brengen willen ende hem zelve dair of vryen, de voirs. hiemraet en dunct niet dat sij enich bewijs brengen dat sulc is, wair by sij tot desen tijt vanden viercant vander voirs. sluys sullen ontslagen sullen wesen ende wijsen ende verclaren voir recht dat die van Alphen int viercant vanden voirs. sluys sullen bliven te gelden gelijc ende tot diere tijt toe als dat voirtijts overdragen ende gesloten is geweest, ende gheven die voirs. dorpen die kenninge gewonnen ende die van Alphen verloren.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 69r-c
   type : Consent date : 1448-07-04 record : # 305  Record details
[089] Upten vierden dach van julio waren vergadert tot Leyden Alcmade, Poelgeest, Boechorst ende Simon Vrederic. Item op die zelve tijt wort geconsenteert Dirck Aelbrechts soen wonende tStompwick dat hij een hueltgen sel mogen leggen vore sijn doire doir den wech.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 69v-a
   type : Consent date : 1448-07-04 record : # 306  Record details
[063] Item op die selve tijt wort geconsenteert Ysebrant de Cuyper mit sijn mede gesellen een ganck brugge over de Vliet bij Dirck Ysacx te maken.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 69v-b
   type : Keur date : 1448-10-08 record : # 307  Record details
[129] Anno xlviii opte Bamisscouwe waren vergadert te Harlem Poelgeest, Boechorst, Poelgeest, Scoten ende Simon Vrederic. Een kuere: Also tlant van Rijnlant zekere privilegien heeft, dat alle die ghene die mitten lande van Rijnlant voirs. wateren doir Sparendamme mit him gelden, ende als die vanden Hogen veen, mits dat sij mede doir Sparendamme wateren, een werf, ander werf ende derde werf versocht sijn geweest datsij horen hoefslach souden ontfaen, ende dair zekere geboden op gedaen sijn geweest horen hoefslach te ontfangen of men hoir waterganc toe dammen, twelc sij altijt verzetten hebben contrarie slants recht ende privilegien ende den hiemrade gebode, hier omme hebben die dijckgrave ende hiemrade van Rijnlant gekuert datmen hoir water dat in den Rijn comt stoppen sel ende dammen ende sal also gedampt bliven tot den tijt toe dat die vanden Hogen veen horen hoefslach ontfaen sullen hebben van also veel als slants privilegien dair of begrepen hebben. Ende soe wie enige craft an den voirs. damme hier en boven dede, die soude dair an verbueren die hoichste boete. Dit sal men stoppen tsint Martijns dage inde winter naistcomende.

 

Prev Folio  Location, Folio   
OAR11, 69v-c
   type : Consent date : 1448-10-08 record : # 308  Record details
[042] Item so hebben die hiemraden opten voirsc. tijt geconsenteert in Gelreswoude an die noortsijde anden Broeck wech een nuwe wateringe ix voete wijt streckende vanden Kerck laen ten eynde wt mit eenen dam te houden voir dat Segwaerts water, ende dat sel die scout van Zoeterwoude scouwen mitten heemr. van Gelreswoude gelijc ander wege ende wateringe.

 

 

Author Publication Home
William H. TeBrake
Maine, USA, June 2006
Rijnland
OAR11, OAR12, OAR13
www.oudleiden.nl

 

Hoogheemraadschap Rijnland
OAR 11, 12, 13 : 1253 - 1564
previous Folio's View: Register OAR 11
Pages 50 - 59
next Folio's

 

 

   Location, Folio  Next Folio
OAR11, 50r-a
   type : Keur date : 1444-02-24 record : # 180  Record details
[058] Item so hebben die heemr. mit horen dijcgrave gekoert op sulke hantvesten als die heemr. van die graeflicheit van Hollant hebben, waert dat yemant visschede enich vanden sluse in Sparendamme ten wair tot horen wtganc, die soude verbueren die hoechtst boete. Ende wairt dat die gheene die op Sparendamme wonen ende der ambochten sluysen ende wert bewaren dat sij dat den dijcgrave ende hemr. dat niet an en brochten, die soude verbueren also dicke alsinen dair off bevinden of betugen conde x lb. [In another hand: 'anno xliiii'.]

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 50r-b
   type : Consent date : 1444-02-24 record : # 181  Record details
[081] Item so begeerden die van Riedwijck ende Nyewerkerck datmen hem verdragen woude van horen penninck gelde twe hondert morgen om dat si groot verlies hebben van horen lande van die meeren, dair hebben die heemr op antwoirde also sise altijt willich vonden in des lants saken, so hebben si him wt goedertierenheit op dese tijt dat penninck gelt van twe hondert morgen verdragen ende niet van rechts werren noch in enige providicien [penindicien] van onsen nacomelingen in toe comende tijden.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 50r-c-50v
   type : Consent date : 1444-03-04 record : # 182  Record details
[013] Upten vierden dach in mairte anno xliiii. Item doe waren vergadert tot Leyden Poelgeest, Alcmade, Boechorst, Zwieten ende Paedze om der saken welke vander Zijl brugge te doen maken ende anders dat hier na volget. Item so hebben die voirs. heemr. geconsenteert dat die scout van Leyderdorp openbair sel kondigen in die kercke dat hi omme gaen sal op die zijlen ende hoelen gelegen vander Does brugge totten ambocht van Coudekerck toe ende den inganc ende wtganc vanden water te bewaren [50v] tot des lants oirbair, ende dat beschouwen mit twe heemr. off merr op die boete van ii sc., ende elke heemr. vi d.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 50v-a
   type : Consent date : 1444-03-04 record : # 183  Record details
[014] Item des gelijcx is geconsenteert den scout van Coudekerck te bescouwen van Claes van Leewen totter kercken toe van Coudekerck, ende dit is beyde durende totten heemr. wederseggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 50v-b
   type : Vonnis date : 1442-12-20 record : # 184  Record details
[020] Item ic Heynric van der Hoe de ambochts bewairre van des ambochts wegen van Coudekerck doe condt allen luden want een kade gelegen was buten den ambocht van Coudekerck up Claes Heymans wetering die bij goet duncken heren Gerijt van Poelgeest onse ambochts heer ende Jan Jacopzoon onsen scout mitten meesten deel vanden bueren bij goetduncken vanden hogen heemr. van Rijnlant, overmits dattet meer oirbair wair een nyewe kade te hebben om des wille dat sij den ambocht voirs. luttel scade dede, vercoft hebben Jan Danel z. tot behoef den Gnephoeck [Oudshoorn] ende die nyewe kade, die nu gemaect is streckende twisken den Lagen Waertschen dijck ende ofwegen, beter ende oirbairliker is dan die oude kade voirs. So bekenne ic dair om dat ic van des ambochts wegen voirs. wael voldaen ende betaelt bin vanden kade voirs., ende wes gelt dat vanden voirs. kade gecomen is, dats te weten vijve ende dertic wilhelmusse scilde, dat heb ic voirt verleyt inden oirbair vanden gravinge vanden nyewe kade voirs. gelijck als ic dat te rekeninge begrocht hebbe voir den lantgenoten des ambochts voirs. Ende om dat dit wair is, so heb ic Heynric voirs. van des ambochts wegen van Coudekerck voirs. gebeden Jan Jacop z. onsen scout dat hi desen brief bezegelen wil. Ende ic Jan scout voirs., om bede wil van Heynric van des ambochts wegen voirs. ende bi beveel vanden hogen heemr., so heb ic desen brief bezegelt mit minnen zegele, int jair ons heren duysent vierhondert twee ende veertich.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 50v-c-51r
   type : Besteding date : 1444-03-04 record : # 185  Record details
[010] [In the left margin: 'bestedinge vanden zijlbrugge.'] Item opten dach voirs. hadden die heemr. bi hem ontboden Willem vander Meer om des willen dat die sluyse tot Zijl also quaet was gelijck dat die heemr. bij tymmerlude hadden doen besien dat mense van node moste doen vernyen, ende des overdroech Willem vander Meer mitten heemr. dat hij die Zijl brugge soude doen maken tusscken dit ende mid meye naest comende ende geloefde dat alsoe te doen nader ordinacie hier na gescreven. Item hebben die voirsc. heemr. up die sluyse ende Zijl brugge gekoirt ende hoir koer dair up geleyt up die hoechtste boete datmen die maken sel indie manieren hier na gescreven. [51r] Eerst sullen wesen seven nyewe binde die stijlen dair of een roede voet dick boven den water ende vanden graven ende nederwairt. Item sullen die sloven wesen dertien duum dicke inden middel. Item dat decsel [deckes?] sal wesen ii-1/2 duum dick. Item die sluyse sal wijt wesen xvi-1/2 voet drivens waters ende die breete dair of xvii voet. Item ddie hoechte van die brugge sal wesen als die nu is, dat is uten gronde xvi-1/2 voet. Item die cledinge an beyde zijden die plancken i-1/2 duum dick. Item die gordinge an beyden zijden ende boven an beyden zijden een voet breet ende een halve voet dick. Item an die oost zijde wtgeplaet [wtgeplact?] xxi voet die palen dair of sullen dick wesen x duum vier voet vanden groten ende. Item die sloven dair op een voet dick in die middel mit deventers plancken gecleet. Item an die oostzijde leggende vier intangen x dumen dick. Item an elker zijde van dese platinge sullen wesen tien palen in geheit [ingehect?]. Item an die westzijde tot des lants sluysken toe geplatet dat sal wesen an elke zijde vi palen ende iii intangen. Item dat hout sal wesen also groot als die oostzijde is ende dat geplancket gelijck die ander zijde. Item die brugge sel binnen gecleet wesen an beyden zijde mit goede plancken i-1/2 duum dick vi voet uten dagelixen water upwart. Item dese brugge sal wail geheit wesen gelijck als die oude brugge geweest heeft. Item ende al dit hout sal wesen van goeden vierkanten deventersen hout.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 51v -a-52v
   type : Besteding date : 1444-03-17 record : # 186  Record details
[011] Bestedinge vander Alphenre sluyse up Sparendamme. Item opten seventienden dach van mairte so waren vergadert tot Sparendamme die heemr. van Rijnlant als her Gerijt van Poelgeest, her Willem van Alcmade, Jan vander Boechorst, Florijs Paedzen ende IJsbrant van Scoten om die bestedinge van de Alphenze sluyse mit die van Leyderdorp, Warmond, Hillegom ende Groensvoirt. Anno xiiii c ende xliiii. Item so is die sluyse voirs. besteet in manieren ende van wairden hier na gescreven. Item so sullen dair in wesen xlviii gebinde enen over dat anderde gecarbeelt. Item dat door gebint mitten tween vlogel binden die sullen dick wesen voets kant vier kant. Item die gordinge die sullen wesen x dumen breet ende v dick. Item die balcken sullen wesen x-1/2 duum dick. Item die stilen sullen wesen x dumen vier kant. Item die quespen sullen wesen viii duum dick. Item dat clooster hout sullen wesen xii dumen breet ende vi-1/2 dick. Item die sluyse sal wesen xii-1/2 voet wijt. Item die hoecht sal wesen x voet. Item die stilen ende raemt dair die doir of gemaect is die sullen breet wesen x dumen ende v dick. Item die plancken dair si mede gestopt sullen wesen i-1/2 duum dick. Item alle dat werck sal wesen leydsche voet ende die voet xii dumen. Item die scoren beneden in die sluyse die selre wesen drie, die een sel leggen midden tegens die doir stijl gelegert up die quespen, die ander twee an die zijden strekende an dat doir bint ende gelegert an die stilen, ende die plancken boven, beneden ende bezijden nae dat scampelioen. Item dat bint dat voir over die sluyse geheyt sel wesen die balck dair of sal wesen voets kant, die stijlen sullen wesen xi dumen die sullen geheit wesen also lanc ende also diep alsinense in cregen mach. [52r] Item alle hout werc sal wesen van goeden kanthout ende deventers hout wercbair sonder spijn ende sonder rotolm [reetolm?]. Item onder die nyen boom sullen wesen x slick houten ende die sullen dick wesen vii dumen. Item die nyen boom gelegeert op den ouden boom. Item die ghenen die dese sluyse an nemen sullen te maken die sullen dat oude hout leveren opten dam duten der ambochten coste. Item so wie dese sluyse an nemet te maken, die sel borge setten voir die sluyse dair den heemr. ende den lande die die sluys toe behoirt an genuecht, ende dese voirs. sluyse selmen leveren te vollen gemaect tot sinte Lambrechts dage van hout, van yser ende van airde als hi nu is. Item so willen die heemr. dese sluyse besteden bij ponden xv nye placken voir i lb. of payment hoirre wairde. Item vanden ijserwerck. Item dair die gordinge mede gespikert sullen wesen die sullen wesen drie wten pont ende des selmen spikeren up elke ende mit tween spikeren ende anders een. Item dat yser dair sij mede gedect sel wesen vi wten pont. Item in dat decks sullen wesen in elke planck twe spikeren op elc bint. Item op die zijde plancken twe spikeren an elke stijl gespikert mit twe dubbelde middelnagel. Item op dat doirbint gespikert elke planck mit v dubbel middelnagel ende die plancken wel gemosset. Item die bodem sel gespikert wesen mit middelnagel. Item die dage van bettalinge sullen wesen den eersten dach achte dagen voir meyen dach, den anderden dach sal wesen tot sinte Jans dage te midzomer, den derden dach sel wesen als die sluyse gemaict is ende op gelevert te vollen prijse vanden heemr. [52v] Item so sullen die gene die die sluyse an nemen den heemr. geven voir hun ende horen dienren ritsoen als van outs gewoenlic is, dat is te weten xii nobel ende i nobel te wincoop. Item worde die sluyse niet gemaict tot den voirnoemden dage nader bestedinge vanden heemr. hier voir gescreven, dat wouden si corigieren tot hors selfs goetduncken. Item dese sluyse heeft an genomen te maken Dirc Florijs z. van Oyen om ses hondert lb. ende lix, borge Jan van Noorde.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 52v-a
   type : Keur date : 1444-05-05 record : # 187  Record details
[072] Item op die meye scouwe anno xliii waren tot Sparendam die heemr. van Rijnlant als heer Gerijt van Poelgeest, heer Willem van Alcmade, Jan vander Boechorst, Boudijn van Zweten, ende IJsbrant van Scoten, ende dair worden doe gedaen die saken hier na gescreven. Item op die scouwe so koorden die heemr. mit horen dijcgrave so wie enich vanden ambocht bewairers of enige werclude des lants het waren tymmerlude, dijckers of anders yet misdede mit woorden in horen dienste doende ende dat betuget wair mit twe goeden mannen of meer, die soude verbueren x lb. Anno xliiii.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 52v-b
   type : Keur date : 1444-05-05 record : # 188  Record details
[070] Item wairt dat yement misdede mitten werken als mitter hant an den wercluden, dienres ende ambocht bewairers voirs. in horen dienste doende, die soude verbueren die hogeste boete die die heemr. wisen mogen, ende voirt tot correxien van onsen genadigen heer ende sinen rade als een die des heren geleyde hadde gebroken na wtwijsinge der hantvesten die dair of sijn. Anno xliiii.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 52v-c
   type : Keur date : 1444-05-05 record : # 189  Record details
[074] Item so wie enich vanden ondersaten binnen den mercken van Rijnlant geseten toghe tot anderen recht dan voir den dijcgrave ende heemr. van Rijnlant datter dijckaedzen ende heemraetscip an roerde, die soude verbueren x lb. Anno xliiii.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 52v-d
   type : Keur date : 1444-05-05 record : # 190  Record details
[075] Item so wes men inden hantvesten vanden heemraitscip niet en heeft noch in horen koren, dat salmen berechten naden rechten van Rijnlant, dats te weten die beste reden dat beste recht, ter tijt toe datter eenre koren up gemaict worden. Anno xliiii.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 53r-a
   type : Keur date : 1444-05-05 record : # 191  Record details
[059] Item op die selve tijt so hebben die dijcgrave ende heemr. gekoirt dat men den Scijnkeldijc sal maken nader hoechte datten dijck van Coudekerc is over al den Scijnkeldijk langes also dat hi gemaect is tusschen dit ende sinte Bertelmees dage naest comende [25 August] op een boet van derdendeel van x lb., ende die salmen scouwen mit eenre scouwe. Anno xliiii.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 53r-b
   type : Consent date : 1444-05-05 record : # 192  Record details
[015] Item so ist geconsenteert den scout van Coudekerck dat hi scouwen mach die Nye weteringe ende sluyse gelegen inden ambocht van Coudekerck inden Lagen Wairt op een boet van ii sc., durende tot des heemr. wederseggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 53r-c
   type : Scheiding date : 1444-10-06 record : # 193  Record details
[010] Item op die Bamis scouwe hebben geweest heer Gerijt van Poelgeest, heer Willem van Alcmade, Jan vander Boechorst, ende IJsbrant van Scoten. Item van dat sceel dat geweest is vanden dijck bij Costverloren die nu is te vollen gemaect ende men sal dair enen pael steken ter Halver sluyse dair die laetste sluyse [Sloof says of 1432] lach van Costverloren, ende die salmen voirt maken an wtwisinge der breiven die dair of sijn buten des lants coste tot ewigen dagen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 53r-d
   type : Consent date : 1444-10-10 record : # 194  Record details
[088] Item opten tienden dach van october anno xiiii c xliiii so hebben geconsenteert ende gemachticht die hoge heemr. van Rijnlant den scout ende heemr. vanden ambochte van Leyderdorp alsulke punten hier an gescreven. Item datmen die Nye weteringe scouwen sal alsinen andere weteringe doer. Item datmen die kade die sluysen ende hecken dicht hout. Item datmen die kade ende den afterwech verhuer ende datmen dat gelt geve den genen die dair toe gerecht sijn ende hoir lant of gedolven is elke nader grote van sijne lande bij goet duncken ende redelicheit des scouten ende heemr. voirs. Item datmen die ambocht bewarers van jair te jare kiesen ende setten sal biden scout, heemr. ende meeste rijcdom vanden ambocht aldair ende altoes enen vanden ouden ambocht bewairers dat naeste jaer wt dair an te bliven ende den ambocht ende lantgenoten altijt goede rekeninge te doen alst behoirt ende gewoenlic is. Item die dat voirs. staet hebben die hoge heemr. van Rijnlant [added in the bottom margin: 'als heren Gerijt van Poelgeest, heren Gerijt van Zijl, heer Willem van Alcmade, Jan vander Boechorst ende Boudijn van Zwieten'] upten dach ende int jaer voirs. geordineert ende geconsenteert te houden up sulke boeten als inden ambocht voirs. recht ende gewoenlic is, durende tot horen wederseggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 53v-a
   type : Verklaring date : 1445-02-23 record : # 195  Record details
Petri ad cathedram anno xlv. Item die scouwe en was niet gehouden om des will want die van Hairlem up die tijt inder onleed waren van horen gescillen die sij onderlinge hadden.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 53v-b
   type : Consent date : 1445-04-05 record : # 196  Record details
[016] Item upten vijften dach in aprille waren vergadert tot Leyden heer Gerijt van Poelgeest, heer Willem van Alcmade, Jan vander Boechorst ende Boudijn van Zwieten ende deden doe alsulke punten als hier na gescreven staen. Item so wort geconsenteert Jacop van Rijswijck dat hi mochte doen maken twee steenen hoofde in Voirscotenre weteringe jegen sijn zaet die hi aldair leggende heeft an die brugge die hi dair gesteken heeft, durende totter heemr. wederseggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 53v-c-54r
   type : Besteding date : 1445-04-05 record : # 197  Record details
[012] [In the left margin: 'Bestedinge van dat cleyn Zijl brugkijn.'] Item updie selve tijt [i.e., vijften dach in Aprille] wort besteet te maken dat cleijn sluijsken bij der Zijlbrugge wanttet niet langer en docht te leggen ende dair waren bij veel van die ambochts bewarers van Rijnlant dierre mede sculdich in sijn te gelden ende des is die sluyse besteet te maken in sulker manieren als hier nagescreven staet. Item eerst sullen in die voirs. sluyse wesen viii gebinde die balken sullen wesen voets kant ende xiiii voeten lanc. Item die stijlen dair toe sullen wesen xx voeten lanc ende voets kant totten dagelijcx water toe ende dair na vervolgende ende dese sluyse sal i-1/2 voet hoger leggen dan die ander lach. Item vanden groter sluyse totter cleynre sluyse toe sal onse deel weesen an elke zijde vii stijlen xvi voeten lanc ende x dumen dick ende twe sloven dair op voets kant in die middelwairt. Item dair sullen in wesen drie gordinge, twee boven ende een beneden ende sullen wesen x dumen dick inden middelwairt. Item die vlogelbalcken an byden zijden ter steden wairt sullen wesen vijf voeten lang totter tween vligelkijn toe. Item dair toe sullen wesen twee vlogelkijn, an elke zijde een, ende die sullen wesen vi voeten lanc ende in elken vlogelkijn sullen wesen drie stijlen ende dat wel geplant. Item die zijdel plancken sullen wesen twee dumen dick. Item dat dechs op die sluyse sal wesen iii dumen dick. [54r-a] Item ende al dit hout sal wesen van goeden deventerscen hout wercbair sonder spint ende root olm Ende so wie vanden tymmerluden dit an neemt te maken, die sal dair toe leveren hout ende ykser na sijn toebehoren ende daer toe dat aerdwerck dair of ter bester oirbair na dattet toetter sluyse dienen mach, ende dese brugge sal aldus up gelevert worden tot wtgaende meye ten prijse vanden hemrade. Ende dat oude hout vanden ouder sluyse sullen die werclude leveren upten dijck op horen cost. Ende worde die sluyse niet gemaect ende up gelevert totter tijt voirs., dat soude staen totter heemr correxie. Ende inder manieren voirs. heeft Dirc Wouters an genomen dese sluyse te maken om c xiiii pont, xv stuvers voir i pont, ende des sal hi hebben die een helfte dair of als die sluyse gemaect is ende up gelevert ende die ander helft binnen eenre maent dair na.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 54r-b-54v
   type : Scheiding date : 1445-04-20 record : # 198  Record details
[014] Item xx dage in aprille, so sijn vergadert geweest tot Leyden die hoge heemr. van Rijnlant als heer Gerijt van Poelgeest, heer Willem van Alcmade, Jan vander Boechorst, ende Boudijn van Zwieten om der saken willen van Woerden die hier na gescreven staet. Item so sijn gecomen voir den hogen heemr. van Rijnlant die bailiu ende dijcgrave vanden lande van Woirden an die een zijde ende die hoge heemr vanden lande van Woirden an de ander zijde ende hebben hun angebracht dat sij gescil hebben omme eenre dingtael wille die tusschen him lude gesciet is roerende van wtgeleyden gelde dat die dijcgrave upten lande van Woirden alse hi hem vermat wtgeleit soude hebben bij wisinge der heemrade ende eyschede dair of na wtwisinge der heemr vonnesse die si dair of gewijst soude hebben twee scatte an gelde of vierscatte an pande mit ander veel dingplechtiger woirden dair toe dienende na wtwisinge der scriften die si dair of den heemr. over gelevert hebben. Item dair die heemr vanden lande van Woirden weder tegens geantwoirt hebben in scriften die deens deels contrarye is der anspraeke des bailiuwes voirs. na wtwijsinge der scriften die si oick dair jegens over gegeven hebben ende hebben dair van begeert raet van die heemr. van Rijnlant. [54v] Item hier up hebben him die heemr. van Rijnlant biraden ende hebben him geseit want dat die saken voir him also gecomen waren dat sij na horen rechten ende verstande aldus doen souden als hier na gescr. staet. Item inden eersten also kenlic is na horen scriften ende overgeven ende oick bijder wtsprake te hove gepassert ende gewijst is dat Jan Speyert gebraken een somme gelts van twehondert een ende dertich quade gulden die van des lands wegen van Woerden tot sinen huse verteert waren ende Coopman Pauwels een somme van hondert ende negen gullden an houte tot sinen huse gehaelt die in des lants oirbair gecomen sijn die den selven Jan Speyert ende Coopman Pauwels aen den selven lande gebraken. Item so en weten die heemr. van Rijnlant niet anders noch him bet te raden dan dat die bailiu vanden lande van Woirden also hi dat gelt wt geleyt heft ende den voirs. Jan Speyert ende Coopman Pauwels vernuecht heeft als hij mit horen quijtancien liet bliken sculdich is dat voirs. gelt eerst en scat weder te hebben ende also verre als die bailiu voirs. bewijsen mach mitten ouden heemr. die dat gewijst hebben dat hij dat gelt wt leggen soude ende weder in winnen naden dijck rechte ende dat hi dat voirt vervolcht heeft mitten dijc rechte als dat behoirt, so souden si dat horen dijcgrave twe scat an gelde of vier scate an pande toe wisen altijt behouden sulker wtsprake als bi mijns genadichs heren rade te hove gepasseert is.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 54v-a
   type : Scheiding date : 1445-04-20 record : # 199  Record details
[015] Item enen anderen raet roerende Jan Jacop z. Item so die heemr. van des lande van Woirden van die saken van Jan Jacop z. vervolchden, so hebben die heemr. van Rijnlant hoir goetduncken geseit. Also Jan Jacop z. op hem genomen heeft veel luden die hoir werc wel gemaect hadde ende him toe geseit dat si dair mede quijt ende vri wesen souden dat tegens ende contrarie die oude rechten ende gewoonten des lands van Woirden is. Ende die bailiu van Woirden dair om sijn wtgeleide gelt of gewijst is dat hi dair omme niet sculdich en is dat sijn also te verliesen, mer datmen dat wisen sal op Jan Jacop z. ten wair of hi dat met beteren rechte weren mochte.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 54v-b-55r
   type : Keur date : 1445-05-04 record : # 200  Record details
[078] Item so hebben geweest op die meye scouwe anno xlv heer Gerijt van Poelgeest, heer Willem van Alcmade, Jan vander Boechorst ende IJsbrant van Scoten. [55r] Item so hebben die heemr. voirs. mit horen dijcgrave Florijs van Alcmade Hugen zoon gekoert dat elc ambachts bewairres van tween die sij jairlix kiesen den enen dair an laten sullen [in another hand: 'op een boete van x lb. anno xlv.'].

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 55r-a
   type : Keur date : 1445-05-04 record : # 201  Record details
[116] Item so hebben si noch gekuert dat alle man sijn kaden dicht houde ende also make dat si dicht sijn altijt tot sinte Pieters dage ad cathedram [22 februari] op een boete van een derdendeel van x lb. [in another hand: 'anno xlv.']

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 55r-b
   type : Keur date : 1445-05-04 record : # 202  Record details
[117] Item so hebben si noch gekuert dat die van Noirtich, Noirtigherhout ende Voirhout hoir doeren dicht sullen doen houden in Zassenemmer beeck ende in Klinkenberge als dat water ingaet, vanden eersten dach van aprille tot mid meye toe ende van sinte Baven dage [1 oktober] tot sinte Martijns misse [11 november] toe op een boete een derdendeel van x lb. also dicke als dat bevonden worde. Anno xlv.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 55r-c
   type : Consent date : 1445-05-04 record : # 203  Record details
[082] Item so hadden die van Coudekerck een eynde cadijcx anden afterdijck inden ambocht van Leyderdorp dat si vercoft hebben Dirc vander Does bij consente vanden hogen heemr., behouden altijt dat die van Coudekerck bliven sullen verbonden den ambochte van Leyderdorp dat ende kade na hoirre kuer te houden ende te maken als van outs geweest heeft, ende des so sullen si weder sulke voirwairde nemen van Dirc vander Does dat dat ambocht van Coudekerck dair van tot ewigen dagen sonder scade blive.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 55r-d
   type : Consent date : 1445-05-04 record : # 204  Record details
[017] Item so wort doe geconsenteert die van Catwijck ende van Oestgeest, Riedwijc ende Nyerkerc te scouwen als die van Zoeterwoude geconsenteert wort int jair van xxxv, ende dat salmen vinden int blat van xxiii.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 55r-e
   type : Keur date : 1445-06-29 record : # 205  Record details
[017] Item hebben geweest op sinte Jans scouwe heer Gerijt van Poelgeest, heer Gerijt van Zijl, heer Willem van Alcmade, Jan vander Boechorst, Boudijn van Zweten, ende IJbrant van Scoten. Item op een kuer die gesciet is bijden heemr., gescreven int register int blat van xvi, roerende datmen die wallen sal op halen, sconmaken ende baggeren inden watergangen mitten kroesten, etc., so hebben die heemr. hier vorder op verclaert datmen dat also vervolghen soude. Ende waert dat die scouten ende heemr. elcx inden open [horen?] dat also niet en voldeden, so souden si elcx verbueren een derdendeel van x lb.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 55v-a
   type : Verklaring date : 1445-10-05 record : # 206  Record details
Item so wort die scouwe opten hogen dijc niet gehouden om dat onleeden wille van Aemsterdam.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 55v-b
   type : Consent date : 1445-10-05 record : # 207  Record details
[018] Item anno xlv op die Bamis scouwe hebben geweest heer Gerijt van Poelgeest, Jan vander Boechorst, Boudijn van Zwieten ende IJsbrant van Scoten. Item so hebben die heemr geconsenteert die van Zoeterwoude ende die van Benthusen een quakelbrugge te maken in hoir ambocht ghelijc die van outs plach te wesen, durende tot des heemr. wederseggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 55v-c
   type : Consent date : 1445-10-05 record : # 208  Record details
[019] Item so hebben die heemr. geconsenteert die vanden Scoot dat si mit vier bueren scouwen mogen dat si mit viven pleghen te doen, want si niet meer lude inwonende hebben, totter tijt toe dat si meer lude hebben.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 55v-d
   type : Consent date : 1445-10-05 record : # 209  Record details
[020] Item so hebben die hiemr. geconsenteert die broeders inden Wairdt buten Leijden een brugge te maken over den nijen Rijn behoudelic dat sij die hoefden also setten sullen dat men den Rijn dair mede niet en sal nauwen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 55v-e
   type : Brief date : 1445-10-05 record : # 210  Record details
Item so heer Jan Allert z. cureyt van Sparenwoude op dese tijt in allen punten voldaen ende vernuecht is, so wort den dijckbrief die hi sprekende hadde opten kercken lande van Sparenwoude gecanseleert, doot ende te niet ghedaen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 55v-g
   type : Consent date : 1446-02-22 record : # 211  Record details
[021] Petri ad cathedram anno xlvi. Item waren vergadert tot Hairlem op die scouwe heren Gerijt van Poelgeest, heren Willem van Alcmade, Jan vander Boechorst, IJsbrant van Scoten ende Simon Verderic. Item op die tijt hebn die heemraet geconsenteert dat die scout mitten heemrade vander Scoot scouwen sullen dat sullen sij doen roepen op eenre sonnendach in drie die naeste kerken sonder meer wete dair off te doen also die lantgenoten wijt geseten sijn, dit sel gedueren toter hoech hiemraet wederseggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 56r-a
   type : Keur date : 1446-02-22 record : # 212  Record details
[149] Item die hiemraet voirsc. hebn oec op die tijt [petri ad cathedram] geboden ende geordineert datmen die oude kueren die op dat ambocht van Lederdorp gemaect sijn houden sal op die boete van tien pont, ten waer off dat yemant werde mit beteren rechte.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 56r-b
   type : Keur date : 1446-02-22 record : # 213  Record details
Item op die selve tijt [petri ad cathedram] so heefft Jan van Haerlem aengenomen die platinge affter sijn hws te vollen mit aerde om den Koelik tusscen den speuye ende Jan van Hairlem hws buten des lants cost, behoudelic dat hijt sal mogen betonnen sonder betymmeren, ende dat sal gedueren totter heemrader wederseggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 56r-c
   type : Besteding date : 1446-02-27 record : # 214  Record details
[013] Item op die sonnendage na sinte Mathijs dach waren vergadert tot Lieden Poelgeest, Alcmaide, Zweten ende Symon Vrederic ende hebn besteet die Goutsluyze tot Alphen als hierna bescreven staet. Inden eersten so selmen die sluyze vierkant vercleden ende verdecken, ende dair sullen in wesen vier nye balken ende nye stijl, ende dat decksill sal wesen drie dumen dick, ende die zijdcledinge sel wesen anderhalff dum dick, ende an elken zijde een gordinge die sal wesen voets breet ende enen halven voete dick ende ingelaten ter oirbair, ende dat sel wesen wel gespikert mit spikeren die dair to dienen. Item so sullen wesen totter voirsc. sluyze twe vlogelen an die Goutsche zijde ende in elken vlogel sullen wesen viii stijlen ende elc stijl sal wesen viii dwm dick sess voet vanden groten eynde nederwert ende dese stijlen sullen wesen xviii voet voet lang ende die sloeven dair op sullen wesen negen dwm dich in die middelweert ende xviii voet lang ende langer off oirbair wair ende dat geplanct mit goeden plancken anderhalff dwm dick, ende in elken vluegel sullen wesen drie intangen tien voet lang ende viii dumen dick. Item an die ander zijde sullen wesen twe vluegelen dair sullen in wesen xi stijl, dat is te weten an die oostzijde sess stijlen ende an die ander zijde vijff stijlen, ende die stijlen sullen dick ende lang wesen gelijck als hier voer vanden ander zijde wesen sal ende voirsc. staet ende die sloeven des gelijcx ende dair sullen wesen iiii intangen aen elke zijde twe ende dat geplanct ende gespikert gelijc alst an die ander zijde wesen sal ende voirsc. staet ter meester oirbair. Item die geen die dit aen nemen sal, die sal leveren hout, ijser ende airde mit alle dat ander dat dair toebehoirt, mer sal hem die heemrade doen wijsen wair men die aerde nemen sal op des gheens cost daet aen nemen sal, ende dat te betalen bij scattinge vanden heemrade, ende so wie dat aen neemt te maken, die sel hebn al datter off valt van hout ende van ijser sonder yemnants toeseggen. Ende hij sel oec geven enen engelschen nobel van rentsoen. Ende dese sluyse mit horen toebehoren als voirsc. is salmen gemaect te vollen op leveren opten meydach naestcomende. Item van deser bestedinge salmen tgelt geven die een helfft binnen sess weken ende die ander helfft binnen sess weken dair na bij ponden xv stuvers voir tpont gerekent. Item alle dat hout dat totter voirsc. sluys wesen sall sel wesen goit deventers hout sonder spijnt off roet olm binnen der maet voirsc. Item dese voirsc. sluyse heefft angenomen Clais Hermans z. in allen manieren als die voirsc. voirwairden begrepen hebn om hondert vii pont payments voirsc.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 56v-b
   type : Consent date : 1446-05-03 record : # 215  Record details
[022] Item op die mey scouwe waren Poelgeest, Alcmaide, Zijl, Boechorst, Zweten ende Scoten ende hebn gekuert ende gedaen als hier na bescreven staet. Item so is geconsenteert den luden wt den Kage bij horen vervolch dat sij sullen mogen scouwen gelijcken die vanden ambocht van Alcmaide consenteert is, duerende tot des heemraids wederzeggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 56v-c
   type : Consent date : 1446-05-03 record : # 216  Record details
[023] Item die van heren Jacobs woude is geconsenteert dat sij totten minsten coste tot des lants oirbair scouwen mogen als dat nutste wesen sall.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 56v-d
   type : Keur date : 1446-05-03 record : # 217  Record details
[132] Item so hebn die dijckgrave ende heemrade voirsc. gekuert dat nyemant geen opslach maken en sal op den Scinckeldijck op een boete van tien pont.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 56v-e
   type : Keur date : 1446-05-03 record : # 218  Record details
[133] Item noch gekuert datmen die zijl die leit int eynde vanden Scinckeldijck dicht houden sal, also datter geen water op Rijnlant en loept, op een boete van tien pont.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 56v-f
   type : Consent date : 1446-06-28 record : # 219  Record details
[024] Item op die Does scouwe waren vergadert alle die heemrade ende worden gedaen al sulken punten als hier na gescreven staen. Item wort op die tijt die van Hazerswoude geconsenteert dat sij een sluystgijn wt breken souden dat gelegen was bijder oost kade anden Rijndijck inden selven ambbocht, overmits dattet den ambocht voirsc. niet nut en was.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 57r-a
   type : Scheiding date : 1446-06-28 record : # 220  Record details
Item van sulke gesceel als Willem Bartoen vander lantgenoten wegen wtstaende hadden jegen Aelbert Nagel als scout van Voirhout roerende vanden ambochts bewaerres van Voirhout, dair off hebn die hiemraders geordineert dat die ambocht bewairres die Aelbert Nagel gecoren heeft tot deser tijt dit jair ambocht bewairres bliven sullen ter eren mijns genadigen heer mitssulke breive als Aelbert Nagel voirsc. dair off getoent heefft behoudelic dat die scout voirt an geen ambocht bewairres kiesen en sall ten sij bijden lantsgenoten als ander ambochten doen in Rijnlant na wtwijsinge der kueren ende rechten die dair off sijn.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 57r-b
   type : Rechtsdag date : 1446-06-28 record : # 221  Record details
Item op den selven dach so sijn gehoert getugenisse om te weten wie dat die Goutsluyze sculdich waer te maken mit recht, te weten, eerst in Randenburch Willam Hermans z. ende Jan Pieters soon, in Groensvoirde Clais Fyen soon, in Snidelwijck Jan Ludlophs soon, Jan Clais z. ende Ever Airnts z., ende hebn getuucht bij horen ede gelijk hier na volcht die sij hoechlic dair toe deden voir den heemrade in jegenwoirdicheit veel goider luden van Alphen ende seiden dat sij een hantveste gesien hadden inhoudende als die copie die sij overleverden ende hier na bescreven stait wtwijst, mer wair die principael hantvest gebleven was en wisten sij niet. Copia 'Wij grave Florens van Hollant maken kont allen den genen die desen brieff sullen sien off horen lesen dat wij onsen getruwen luden die wonachticht sijn inden ambocht van Alphen, in Randenborch, des heren ambocht van Brederoeden, in Snijdelwjck, heren Dirx ambocht van Sassemen, in Groensvoerde, in Scilant der abdissen gerechte ende in Suywijck Splinters gerechte wt den wairde gegeven hebn aldus gedaen rechte ende aldus gedaen vriheit dat sij die doer die leget ter Goude inder sluyze op den Rijn wt doen mogen ende affnemen altois in dier manier dat sij mit enen waterkere off mit enen somer dijck tyegen dat somerwater bewaren tlant dat leyget bij beide zijden vander Goede. Ende die waterkeer sal gaen van den Rijn up ende strecken also verre als die vier paer hiemraders goitduncken ende den lande oirbair is. Voirt gebieden wij dat die vier scouten van desen voirgenoemden ambochten op die Goude comen mit horen gezworen den waterkeer te deilen eer ment anevaet elken rechter tsijn ontfaen margen margens gelijck aldaert ten rechte hebn sal, ende elken rechter tsijn te bescouwen mit sinen hiemraders. Voirt willen wij dat die geene die dese brugge te voren makeden voirt ane maken ende bescouwen ende anders nyemant. In oirkonde van deser vriheit ende des rechts so hebn wij desen breiff bezegelt mit onsen zegele ende geg. inden Hage inden jare ons heren m cc ende lxxxiiii des manendages na sinte Matheeus dach.'

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 57r-c
   type : Schouwdag date : 1446-08-24 record : # 222  Record details
Item so waren vergadert op sint Bertolomeeus scouwe Poelgeest, Boechorst, Scoten, Symon Vrederic ende scouden den Hogen dijck.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 57r-d
   type : Vonnis date : 1446-10-04 record : # 223  Record details
[034] Item waren vergadert op die Bamis scouwe Poelgeest, Alcmaide, Boechorst, Scoten ende Symon Vrederic ende deden sulke punten als hier na bescreven staen. Inden eersten alsoo die dijckgrave Wernbout Jans z. toesprack van boeten mits een gebot dat hij gedaen hadde op den heemrade, so hebn die voirsc. heermade een vonnisse dair off gewijst in manieren als hier na gescreven staet. [57v-a] Item also Wernbout Jans z. een gebot gedaen heefft vander stede huus van Leiden openbair mitter clocke als van een bevolen scout dat geen poorter van Leiden den hogen heemraet enich morgengelt geven souden ten wair dat sij eerst hoir rekeninge gedaen hadden bij twe mijns genadichs heren rade ende bijder stede van Haerlem ende van Leyden, ende hoe wel dat Wermbout voirsc. seit dat hijt gedaen heefft wt beveel ende scriven vanden hove ende hij niet en bewijst dat hem wt den hove bevolen off gecreven is enige boeten der up te setten, so wijsen die voirsc. heemrade also Wernbout als een scout dat gebod gedaen heefft bij hem selven op een boete van tien pont, so sel Wernbout voirsc. selve in tien ponden vervallen wesen ten sij dat hij bewijsen mach dat die brieve die wt den hove quamen dat verclaerden dat hij tgebod op tien pont gebieden soude, so soude hij dair oof quijt wesen. Item hier up wort voirt gewijst dat Wernbout dat voirsc. bewijs doen soude binnen xiiii dagen voirden dijckgrave ende vier vanden heemrade.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 57v-b-58r
   type : Keur date : 1446-10-04 record : # 224  Record details
[118] [119] Item op die selve tijt wort een kuer gemaect bijden dijckgrave ende heerm. voirsc. als dat alle landen goit ende quaet in Rijnlant gelegen gelijc gelden sullen in den dijckrecht in manieren als hierna bescreven stait. Item, also binnen den merken van Rijnlant veel verloren landen sijn bij verdelven van veenen ende anders ende all dage meer worden ende die voirsc. verdolven landen niet waerdich en sijn horen onkost te gelden als sij plegen in sluyzen ende sluystochten ende in anderen ongelden die sij van rechts wegen sculdich sijn te gelden naden dijckrechten ende gewoenten des lants van Rijnlant, ende dair om die voirsc. landen laten leggen voir die voirsc. onkosten twelke int eynde comen soude tot groten affterdeel des anderen landen die also niet verdolven en worden, hier omme dat te voirhueden, so hebn die heemrade dit merkende wel oversien dat ongeval hier namaels wel of comen mochte ende hebn dair omme samentlic mit horen dijckgrave hier op sulke kueren gemaect als hier na gescreven stait, anno xlvi. Item inden eersten dat alle landen binnen den merken van Rijnlant gelegen alle ongelt hoe dat genoemt is gelden sullen mergen mergensgelijck, tsij verdolven lant off anders, inden dijckrecht gelijcken als dat tot hair toe gehantiert is geweest ende in anderen landen die hem mitter dijckrechten behelpen gewoenlic is geweest, ende wairt dat yemant die hem enige lande bewonden hadde off doen bewijnden ende die voirsc. landen wilden laten leggen voir den onkost, so woude men dien onkost mogen verhalen in sijn anderen goede dat hij hadde binnen den voirsc. mercken gelegen. Ende wairt dat hij geen goet en hadde, so soude die dair voir ballinc geleit worden ende ballinc bliven op sijn lijff totter tijt toe dat hi die voirsc. onkost gegouden hadde ende die boeten als dat behoirt van ouder gewoenten ende recht. Ende die also balling wesende ende mitten utersten rechte also verwonnen, so selmen den voirsc. [58r] onkost voirt betalen mogen an den genen die lest besitter vanden voirsc. landen geweest heeft, off an sinen erven dair die ander voir balling geworden is, voirt te mogen verhalen van grade te grade tot inden negenden grade toe.'

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 58r-a
   type : Keur date : 1446-10-04 record : # 225  Record details
[120] Item op die selve tijt worde overdrage bijden voirsc. heemr. dat alle die gene die mitten lande van Rijnlant te Sparendamme wtwateren ende nite met hem en gelden sullen comen ende nemen horen hoeffslach ende laten hem teykenen off men sel horen waterganc stoppen na wtwijsinge der hantvesten die tlant van Rijnlant dair off heefft. Anno xlvi.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 58r-b
   type : Vonnis date : 1446-10-04 record : # 226  Record details
[022] Item eodem die wort gesloten also lange tijt gesceel geweest heeft tusschen dien van Alphen ende die smaeldorpen als Groensvoerde, Randenborch, Snidelwijck ende tvri ambocht van Boschcoep wie die Goutsluyse tot Alphen mit recht sculdich wair te maken ende also men in der wairheit niet en heefft konnen bevijnden na enigen hantvesten, kueren off rechten wie die mit recht sculdich is te maken, so ist dat die selve sluyze in desen jaer gemaect is geweest bij genoech vanden heemr. bij die van Alphen ende dorpen voirsc. ende hebn daer om den cost geleden morgen morgengelijck, ende want zeder die tijt dat die voirsc. sluyze gemaect is geweest die voirsc. heemraden vernomen ende verstaen hebn dat na rechte die smaeldorpen voirsc. zekere verbant inden voirsc. sluyze hebn te maken, te weten an die noortzijde naest der sluyze iiii stijlen ende an die zuutzijde naest der sluyze oec vier stijlen mit dat stemplis, ende dat die van Alphen toebehoirt te maken die scotduer ende dat scotduer gebijnt ende dat ander plaet werck an beiden zijden behoirt toe te maken die gene die die Goude ka sculdich sijn te maken. Ende dat vierkant vander sluyze sel bliven ten laste vanden gene die tweewarver laitste die gemaect hebn, ten sij dat yemant mit beteren rechte hem dair off vrien mach ende een sculdiger wijsen mit rechte.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 58r-c
   type : Keur date : 1447-02-28 record : # 227  Record details
[076] Petri ad cathedram anno xlvii Item waren vergadert tot Sparendamme heer Willam van Alcmaide, Jan vander Boechorst, Boudijn van Zweten ende IJsbrant van Scoten. Item so is gekuert bijden dijckgrave ende hiemraet voirsc. so wie dat dienres enige quade woirde gave om hoirs dienst wille off dat dair an cleefft, die sal verbueren tien pont.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 58r-d-58v
   type : Vonnis date : 1447-05-02 record : # 228  Record details
[037] Item op die mey scouwe waren vergadert tot Hairlem Poelgeest, Alcmaide, Boechorst, Zweten, Scoten ende Symon Vrederic Item also die dijcgrave Willam Kuysker van Boschuizen toespraect hem, aen seggen dat hij binnen den merken van Sparendamme heeft doen visschen mit staende touwe dat hij dair an verbuert soude hebn na wtwijsinge der hantveste, [58v] dats te weten die hoechste boete. Dair Willam Kuzer voirsc. weder op antwoirde seggende dat hij vri wesen sal vander aenspraeck bij tween punten, in den eersten so hij dat selve niet bevisschet en heefft ende een ander die vischerie over gegeven heefft die te bevisschen na ouden costumen gelijc die rentemeester van Noortholland die pleecht te verhueren, seit voirt dat hij oec niet gedaecht en soude wesen als recht is mits dat sij niet gedachte en is van des hoves bode mer vanden heemr. bode. Dese voirsc. saken doirgesien ende wel overwegen alle tghenc dat voir den heemr. van Rijnlant gecomen is, so wijsen die voirsc. heemr. also sij warachtelic bevonden hebn dat Willam Kuser voirsc. die voirn. visscherie selve heeft doen bevisschen mit sijn selffs korven ende reescip ende die visch hem gelevert is en na horen rechten hair bode wel dagen mach, so sel die voirsc. Willam Kuser inden boeten vervallen wesen na wtwijsinge der hantveste, behoudeliken dat sij overdragen sijn mitten dijckgrave dat hij dat genedeliken beteren sall.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 58v-a
   type : Keur date : 1447-05-02 record : # 229  Record details
[018] Item also voirtijts gekuert is dat nyemant turff graven en sall binnen merken op i roeden na der meer anders dan op Bennebroeck dat soude wesen op xxv roeden op die boete van x lb., ende so veel gebroken dair inne gevallen ende men niet en laet om die boeten grotelic boven die kuer te delve, so hebn die dijckgrave ende heemr. van Rijnlant die voirsc. kueren verclaert dat so wie voirt an boven iiii dachvelde delve op elken morgen an een gelegen binnen den voirsc. merken dat die van elker tien dachvelde datter boven gedolven waren verbueren sullen x lb. Anno xlvii.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 58v-b-59r
   type : Vonnis date : 1447-06-27 record : # 230  Record details
[019] Item op die Does scouwe waren vergadert tot Leiden alle die heemr. Een vonnisse. Item also Jan Boem als procurateer vandes comenduers wegen van sinte Jan dingplechtich geworden is tegen den heemr. vanden Hogen veen, seggende in hoirre dingtalen dat die vanden Hogen veen den voirsc. comenduer ende sijn goeds huus scade gedaen hebn an zekeren lande leggende inden ambochte van Hazerswoude twelc dat sij offgevaeren, offgetreden ende off gedolven souden hebn boven enich eygendom dat sij dair an hebn mochten ende datmen den voirsc. omme daer dat sculdich wair te beteren bijden hgenheemr. mit meer woirden als sij hem in horen dingtalen vermaten, etc. dair op dat die voirsc. heemr. vanden Hogen veen antwoirden seggende dat sij der voirsc. heren lant niet offgevaren en hebn dan is die vaert gewyet dat is van hoir selffs gesciet wan dat lant an beiden zijden hem toe behoren soude, ende die kade den wal an die een zijde dat den Baerl heet tusschen der heren lant van sinte Jan ende hoir waterscip hem toebehoren soude ende dat rustelic ende vredelic gebrwct souden hebn ende hor banwerk dair op gemaect meer dan xlvii jair lang en bescouwet vanden scout van Hazerswoude als hoir antwoird dat sijt lange verclairde, etc., dair off dat partyen gegaen sijn aen een kenninge vanden hogen heemr., hier op hebn die heemr. voirsc. hem beraden ende getuuch dair off gehoirt ende die wel doirsien ende voirt alle besceit dat voir partyen voir hem ge- [59r] comen is, ende wijsen ende verclaren voir recht alle zaken wel overgewegen ende die kueren die sij vanden voirsc. Baerle vijnden bescreven dat die vanden Hogen veen den eygendom toebehoirt vander kade den Baerle heet iiii voeten breet ende twe voeten hoge wt den water. Ende die also sculdich sijn te houden buten des polres coste dair die omme gelegen is, dats te verstaen dat die aerde dairmen die voirsc. kade mede maken sall die vanden Hogen veen mit hem sullen doen brengen off ist dat die genomen wort omtrent der kade wt der heren lant van sinte Jan off anders, dat sullen die vanden Hogen veen altijt gelden totter hoge, heemr. gesceidenheit, ende geven dair om die vander Hogenveen die kenninge gewonnen ende den heren van sinte Jan verloren.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 59r-a
   type : Consent date : 1447-06-27 record : # 231  Record details
[057] Item op die tijt wort geconsenteert die van Benthuzen dat sij voirt an scouwen souden mit vijff heemr in alre manieren als sij te voren plagen mit seven hiemr.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 59r-b
   type : Consent date : 1447-06-27 record : # 232  Record details
[058] Item op die selve tijt wort geconsenteert dat die van Soetermeer voirt an scouwen sullen in alre manieren als die van Soeterwoude doen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 59r-c
   type : Consent date : 1447-06-27 record : # 233  Record details
[059] Item op die selve tijt wort geconsenteert dien van Alphen den lagen dijck doirgaens te scouwen mit eenre souwe alst hem nutte dunct.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 59r-d
   type : Consent date : 1447-06-27 record : # 234  Record details
[060] Item op die selve tijt wort geconsenteert dien van Sassenhem den dijck te verhoeffslagen die neffen der muelen an die oostzijde ter meren wairt opstrecket.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 59r-e
   type : Keur date : 1447-06-27 record : # 235  Record details
[030] Item wat beest men vint upten Rijndijck die sal die scout of bode of hiemr. elcx inden zijnen scutten ende van elc eygen nemen x sc. Ende des gelijcx zullen scutten alle onse dienres ende des bailius boden elc in sijnen bedrive. Anno xlvii.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 59r-f
   type : Scheiding date : 1429-05-15 record : # 236  Record details
[004] Item in aldusdanigen voirwairden, zo zijn gesceyden die hiemr. an die een zijde ende Gerijt van Bosschuysens erfnamen an die ander zijde dair hij hair rekeninge mede voldoen also Gerijt van Bosschuysen rentemeester geweest heeft vanden voirsc. hiemr. Inden eersten zullen Gerijts erfnamen voirs. wtreyken ende betalen vijff ende veertich, een gouden croon ende een wilh. scilt gerekent voir den nobel, xv beyers gulden ende xliii oude botdragers, te betalen die een helft tsinte Jacops dage naestcomende ende die ander helft tsinte Martijns dage naestcomende. Ende wair dat sij niet en betailden tot den voirnoemden dagen elc sijn andeel te weten Gerijts wijf van Bosschuysen die een helfte dair Willem van [59v] Alcmade als een voicht van Gerijts weedwij voirs. die hiemr voir in die hant geset iii-1/2 morgen lants gelegen tot Alphen gelegen bijden blochuyse te houden tot enen vryen eygen horen vrieen wille mede te doen ende des gelijcx heeft Tielman voir die tweedeel van sessen den hiemr. in die hant geset iii morgen lants gelegen an die iii-1/2 morgens te verstaen in allen voirwairden voirsc. Ende Jan vander Geest lovede te voldaen van enen sestendeel mit scepene brieve binnen der stede van Leyden. Ende dit was anno xxxix in die heilige van pijnxster.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 59v-a
   type : Keur date : 1447-00-00 record : # 237  Record details
Item so en sel men den wech bij Floertgen an Zoetermeere meer niet op doen tot ghenen tijden op des hiemrader kuer.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 59v-b
   type : Consent date : 1421-1434 record : # 238  Record details
[025] Item Pieter Dever consenteert een brugge te leggen doer den wech voir sijn boomgairt ende to houden datse die scout mitten hiemr. prijset, durende tot onsen wederseggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 59v-c
   type : Keur date : 1421-1434 record : # 239  Record details
[031] Item soe wat banwerck tot Alphen blijft leggen ende nyement en bekent, dat salmen horen mit zeven die naist eygen banwerck gelegen inden zelve banne [in another hand: 'anno xlvii.']

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 59v-d
   type : Consent date : 1421-1434 record : # 240  Record details
[026] Item geconsenteert die van Waddijnxveen te nemen die naeste airde tot minster scade haren heerwech mede te maken vande bruggen ter kerken toe, durende tot onsen weder seggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 59v-e
   type : Keur date : 1447-00-00 record : # 241  Record details
[060] Item gecuert alle die wercweer maken opten Schinckel dijk dat sij dair op scutten sullen elc tstuc op ii sc. Anno xlvii.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 59v-f
   type : Consent date : 1447-00-00 record : # 242  Record details
[027] Item geconsenteert Gelbairt Pieters z. ii bruggen to leggen doir elken wech, een om aldair doer te varen, ende dit sal geduren tot onsen weder seggen.

 

Prev Folio  Location, Folio   
OAR11, 59v-g
   type : Scheiding date : 1447-00-00 record : # 243  Record details
[016] Item so sellen Vrancken kinderen van Zanen kindern bliven inden eygendom vanden lande geheten den Droen, ende wes airde dair wt geslegen is zeer die tijt dat sij inden eygendom geweest hebben van dat Willems weduwij van Zanen dat overgaff, so sullen sij dat aertgelt zelve ontfaen of dijck recht plegen, ende wes wt den lande geslagen is zeer dat Vranck van Zanen voirvluchtich was tot dat zijt nu weder an tasten, dat sal staen tot goetdencken des raets also dat der zuen an roert.

 

 

Author Publication Home
William H. TeBrake
Maine, USA, June 2006
Rijnland
OAR11, OAR12, OAR13
www.oudleiden.nl

 

Hoogheemraadschap Rijnland
OAR 11, 12, 13 : 1253 - 1564
previous Folio's View: Register OAR 11
Pages 40 - 49
next Folio's

 

 

   Location, Folio  Next Folio
OAR11, 40r-a
   type : Consent date : 1440-04-01 record : # 140  Record details
Item soe sullen die van Zegwairt ende Zoetermeer den sloot gebrucken ter tijt toe dat die voirs. kade twe speet hoge is.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 40r-b
   type : Keur date : 1440-06-28 record : # 141  Record details
Anno xl tot sinte Jans scouwe. Item den omme dijck van Voirscoten te aerden aldair Reyner die pael stack ende dat gat sullen die van Voirscoten eens dicht maken ende voirt meer selt maken die den sloot sijn is.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 40r-c
   type : Consent date : 1440-06-28 record : # 142  Record details
[010] Item geconsenteert die van Coudekerck op die oude koer vanden sloten van vijftich roeden, dat sullen die scout ende heemr. aldair ordinieren hondert roeden of meer soe dat nutte wesen sal bij horen eede ende tot sulken tijden alse nutte is, durende tot onsen wederseggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 40r-d
   type : Keur date : 1440-06-28 record : # 143  Record details
Item so sel den Hogen waertsen dijck bliven leggen soe hi van outs gelegen heeft ten sij dat die meerre meijn vanden ghenen die dair in gelant sijn dien hoefslach begeren.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 40r-e
   type : Scheiding date : 1440-08-31 record : # 144  Record details
[008] Anno xl opten lesten dach van augusto. Item so hebben die heemr. van Rijnlant als heer Gerijt van Poelgeest, ridder, Jan vanden Boechorst, Willem van Alkemade, Florijs Paedzen ende IJsbrant van Scoten mit horen dijcgrave opten dijck voir Aemsterdam die poorters van Aemsterdam, also sij clagende waren op die van Sloten als van aertgelt gesceyden, ende die poorters van Aemsterdam toe geseit dat die van Sloten hun geven souden van elke roede van horen lande dat sij wt geslagen is enen ouden boddragher to betalen binnen xiiii dagen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 40r-f
   type : Consent date : 1440-10-04 record : # 145  Record details
[011] Anno xl tot Bamisse. Item die heemr. hebben consenteert die van Leyderdorp dat sij hoir kadijc sullen verhueren bij drie of vier manne die sij samentlijck dair toe kiesen ende die sullen den dijck doen maken also hij hun nutte dunct wesen, ende dien onkost sullen sij eens des jairs rekenen op den genen die dair onder bescutt sijn bijden scout, heemr. ende buer. Dit sel geduren tot onsen wederseggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 40r-g
   type : Keur date : 1440-10-04 record : # 146  Record details
[016] Item so sijn die heemr. overdragen dat die stoelinge in Sparenwoude sel bliven van wairden ter tijt dat die buten gelant sijn ende in beclachte geweest hebben mit rechte voir ons dat vorder vervolgen ende rechts der of plegen voir ons ende nyemant anders. Dese heemr. waren Poelgeest, Boechorst, Alcmade, Zwieten, Paedze ende Scoten.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 40v-a
   type : Consent date : 1441-06-27 record : # 147  Record details
Anno xli sinte Johan. Item Dirc van Zwieten sel visschen dien Noort Ade tot goetduncken den heemr. ende die Zwiet niet visschen tot genen tijden.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 40v-b
   type : Keur date : 1441-06-28 record : # 148  Record details
[004] Item die heemr. mit horen dijcgrave hebben hair hooftscouwen geleyt des dijnxdage na meyen dach, des dijnxdage na sinte Johans dach Baptist, des dijnxdage na sinte Baven dach ende des dijnxdage na sinte Pieters dach.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 40v-c
   type : Keur date : 1441-06-28 record : # 149  Record details
Item so hebben die heemr. belieft alsulke stoelinge ende hoefslach als die van Zoetermeer nu zeer meye gehoefslacht hebben.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 40v-d
   type : Consent date : 1441-06-28 record : # 150  Record details
[012] Item Bosch Jans z. consenteert wt sijn lant in Zoeterwoude te delven drie dage des jairs dair voir in handen geset dat quade lant an te verhalen inden selven ambocht xiiii hont lants gelegen op ten Vliet an Bolgher wout.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 40v-e
   type : Scheiding date : 1441-06-28 record : # 151  Record details
[000] [000] [024] Item soe hebben die heemr. gedadinct tusschen heer Claes van Sparenwoude ende heer Jan Allerts z. Soe sel heer Claes hebben x scilde sjairs sijn leven lanc, daer is borghe voir Aelbrecht Allerts z.. Ende storve heer Jan, so soude die x scilde quijt wesen ende die kerken goeden souden dan vrij an die kerke comen gelijc men dat bebrieven sal mit mijns heren brieve van Bourgonen [Philip the Good] ende der stede van Hairlem. Ende storve heer Claes, so soude heer Jan quite wesen van die x scilde ende van een ygelijc voirt an.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 40v-f
   type : Keur date : 1441-09-12 record : # 152  Record details
[056] Anno xli des dijnxdage na nativitas marie opten dijck, heemr. Poelgeest, Alcmade, Zwieten, Paedze ende Scoten cuerden: Item die Spaern scoon te maken bij dat rosen proyeel gelijc gepaelt was an te vaen voir Bamisse ende te volmaken voir omnium sanctorum of die stede en soudense hijm niet bewinden. Ende die burgermeesters waren Pieter Gerijts z. ende Simon van Noortich die oude deken ende Jan vander Laen deken iegenwoirdich.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 40v-g
   type : Beveling date : 1441-09-12 record : # 153  Record details
[009] Item is den rentemeester van Rynsburch geseit dat hij den lagen wech bij Noortich doe maken als gewoenlic is of die dijcgrave mitten heemr. sullen doen maken tenden xiiii dagen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 40v-h-41r
   type : Keur date : 1441-10-03 record : # 154  Record details
[057] Anno xli op sinte Victoors dach. Item alle die heemr. Item soe wort op die tijt overdragen vanden sceepe an die Grote sluse die die ambochten hadden doen maken dair en sullen sij niet weder of hebben. Ende wat si gecost hebben weder te leggen so si op gebroken waren, dair en sullen die dorpen niet of gelden. Ende wat dair voirt meer an buert te maken, dat sullen die dorpen maken die een helft [41r] ende die van Sparendam die ander helft. Ende wair enich van beyden partyen die als dan geen cost dair an leggen en wouden, die soude staen te recht voir ons ende vanden voirs. overdracht ongehouden wesen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 41r-a
   type : Vonnis date : 1442-05-01 record : # 155  Record details
[032] Anno xlii meye die heemr. Poelgeest, Boechorst, Alcmade, Zwieten ende Scoten. Item die heemr. gewijst dat Simon Heynric z. mit sinen gesellen sullen him ofdijcken of mit die van Valkenburch te gelden of mit recht te weten [waren?], Claes Claes z. is willich op geset tot dat die onwillige verwonnen sijn.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 41r-b
   type : Consent date : 1442-06-26 record : # 156  Record details
Anno xlii sinte Johans scouwe bijden holeix heemr. Item die van Alphen oorlof gegeven den ouden Kercsloot op te doen ende een brugge mit twe wacht doren dair in te maken bij prijs vanden heemr., durende tot onsen wederseggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 41r-c
   type : Consent date : 1442-06-26 record : # 157  Record details
Item Bartout van Assendelf is gebleven onder heemr. te ende ter naester scouwe tot Hairlem of hij mach aldair recht nemen of hi wil.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 41r-d-41v
   type : Keur date : 1442-10-02 record : # 158  Record details
[115] Anno xlii te Bamisse heemr. bij hem woirt doe gekoert die van Koudekerck een waterganck doir ofwegen in die A ende dien cost dair of selmen gelden als hier na gescr. staet. Item van die nyewe vaert ende kaadijck tot Koudekerck so die koer in hout datmen dien cost gelden sal bijden heemr., dair of is die koer vanden heemr. datmen dien oncost gelden sal gelijc hier na gescreven staet. Dats te weten, vanden cost vander nyewer kade beyde delven ende oncost van delven tot in die A toe ende dat lant te betalen sullen gelden dat hele lant van Coudekerck, wtgesceyden den Hogen Wairt ende dat lant dat an Outschoern buten gekadet is dat sel dair quijt of wesen. Item soe sullen dese voirs. die dese nyuewe kade gelden sullen weder vercopen die oude kade op Heymants weteringe gelegen ende die sel him te baten comen, ende den Hogen Wairde niet, mer die buten gekadet sijn sullen hoir aendel dair of hebben na grootheit van horen lande. Item den oncost vanden nyewe sluse sullen gelden alle die binnen gekadet sijn ende den Hogen Wairde sel die sluse mede gelden morgen morgen gelijc overmits dat alle sluse ende bruggen vanden helen ambochten alle tijt ghemact sijn ende die Dwers weteringe te maken sel ghelden die eygen, ende den huyrman niet. Ende want den ouden afterdijck veel te lage is, die sal die huyrman hogen buten des lants cost, elc tenden sinen lande in manyeren als die heemr dat koeren sullen [41v] als him dat nutte dunct wesen tot eenre tijt als die heemr. hoer eerste koer op leggen sullen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 41v-a
   type : Scheiding date : 1443-02-24 record : # 159  Record details
[003] Anno xliii op sinte Pieters scouwe heemr. Poelgeest, Boechorst, Paedzen ende Scoten. Item soe wij heer Claes van Sparenwoude ende heer Jan Allert zoon gesceyden hadden anno xli tot Leyden op sinte Johans scouwe gelijc voer inden boeke gescreven staet, dair wij nu onse verclaringe of gedaen hebben in manieren hier na gescreven. Inden eersten soe is heer Claes to ghevonden die kerck laen mit also veel oeter dijcx als die laen breet is ende voirt x phs. scilde sjairs also lange als heer Claes levet die heer Jan wtregken sel dair Aelbrecht Allert z. voir loven sal mitter stede brieve van Hairlem geliken in dat voir gesceyt gescreven stait. Ende wair dat heer Jan oflivich worde voir heer Claes, soe soude heer Jans erven ende Aelbrecht voirseit qwijt wesen vanden voirs. x schilden. Ende dese voirs. x schilde sel heer Jan ende Aelbrecht voirs. alle jair betalen tot sinte Odulphus dage of binnen achte dagen dair na onbegrepen alle argelist wtgesceyden. Ende heer Claes sal heer Jan weder geven enen stede brief van Hairlem dat hi voirt an ongemoeyt sal wesen, dats te weten van al dat heer Claes heer Jan eyschende mach wesen roerende der kerken lande van Sparenwoude ende al dat dair an cleven mach. Item soe heer Jan enen brief heeft van onsen genadigen heer van Bourgon. [Philip the Good] roerende onse eerst gesceyt, soe sel hi weder over geven alsulken brieve als hi van ons heemr. hevet roerende vanden kerken lande van Sparenwoude die him mit dijck recht toe gewijst waren, te weten dat ons genadichs heren brieve inhouden wair dat heer Claes oflivich worde voir heer Jan dat heer Jan dan die kerke besitten sal na wtwisinge der brieven, ende wair dat heer Jan geen presentacy van onsen genadigen heer ende vercrege dat god verbieden moet, so souden sij dan gehouden wesen heren Jan ter stont sinen dijcbrieve weder te leveren in allen scijn ende in alre machten als sij waren eer wij onse eerst gesceit dair of wt spraken, op sinte Johans scouwe anno xli, ende dese voirs. dijckbrief selmen ter stont leggen onder den commenduer van sinte Johan tot Hairlem. Ende tot wat tijden dat heer Jan versekert is of oflivich worde, so sullen wij heemr. die nu sijn of na ons wesen sullen die dijcbrieve weder na ons nemen ende die cancelleren ende te niete maken als dat behoren sal. [In another hand: 'Desen brief is gecanceleert.']

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 41v-b
   type : Keur date : 1443-03-13 record : # 160  Record details
[156] [012] Anno xliii tot Lisse des dages na Gregorij heemr. Poelgeest, Alcmade, Boechorst, Paeds ende Scoten. Item so sullen die van Zoeterwoude ende Voirscoten dat gat in Stompwijc toe slaen binnen deser nyewer weke naestcomende ende men sel bieden dater nyemant doer en vaer op die boete van x lb.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 42r-a
   type : Consent date : 1443-03-13 record : # 161  Record details
[086] [107] Anno xliii tot Lisse des dages na Gregorij heemr. Poelgeest, Alcmade, Boechorst, Paeds ende Scoten. Item so die van Stompwijc waterscup begeren biden ommedijck dairt nutte is ten sij dat Boudwijn van Zweten bewijsen conde dat hij dair bij bescadicht wair, so souden die heemr. anders hem dair in voirsien ende dat bewijs sal hij doen voir paeschen naest comende of het sal gemaect worden gelijc voirs. is, durende tot onsen wederseggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 42r-b
   type : Consent date : 1443-03-13 record : # 162  Record details
[087] [024] Anno xliii tot Lisse des dages na Gregorij heemr. Poelgeest, Alcmade, Boechorst, Paeds ende Scoten. Item so sal die metinge die is ende men doen sal tot Hasertswoude bliven ende van wairde wesen ende dat bescreven in drien boeken, dair die heemraet dat een of hebben sullen ende die stede van Leyden dat andere ende dat ambocht dat derde. Des sullen si niet meer mit ons noch in an den ongelde buten haren ambocht gelden dan sij tot hair to gedaen hebben, durende tot onsen wederseggen. Ende so wes dair meer morgen sijn dat sel gelden gelijc alle ander hoir lant hem te baten te comen binnen horen ambocht van horen oncost. Ende si sullen alle jair hair rekeninge brengen den heemraet van allen cost als penninc gelt, slusen, plaetwerc, dijc, dam, watergange ende wege gelijc men ander wege doet.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 42r-c
   type : Scheiding date : 1443-03-13 record : # 163  Record details
[011] Anno xliii tot Lisse des dages na Gregorij heemr. Poelgeest, Alcmade, Boechorst, Paeds ende Scoten. Item die van Woirden wort geantwort vanden heemraet van Rijnlant als van sulc morgengelt als enige scouten ontfingen ende niet te rekeninge en brochten dat si die scouten onder him niet hengen en soude, mer tot Hazertswoude was dat lant gemeten ende dair was overmaet boven dat sij inden ouden boeken gestaen hadden ende die overmaet quam den dorp binnen horen ambocht te baten ende niemant anders. Ende voirt wisten si mogelijc wel wat haer hantvesten in hielden ende hoe si him dair na rechten souden.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 42r-d
   type : Besteding date : 1443-05-19 record : # 164  Record details
[003] Anno xliii, xix dage in meye, heemr. Poelgeest, Alcmade, Boechorst, Zwieten, Paeds ende Scoten. Item soe wilmen besteden Alcmader sluse mit hoir gesellen een nuwe doerbint ende doeren gelijc dat oude scampelioen, ende dair toe twe nuwe stilen, ende noch een damme te maken, ende desen damme te houden die dair is soe datmen die sluse op ofen mach ende dat bint setten op enen drogen dichten boom ende dien damme weder op te winnen ende boven dicht te maken aldair die damme gelegen hebben, ende die vergaderinge te decken mit een dwers plancke. Ende mn sal besteden bij ponden, xv stuvers voir dat lb. of payment hoirre wairde, ende het sal gemaect wesen binnen vier weken ende men sel betalen op die Bamisse scouwe. Besteet Claes Heynrics z. om xxix lb.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 42r-e
   type : Besteding date : 1443-05-19 record : # 165  Record details
[004] Anno xliii, xix dage in meye, heemr. Poelgeest, Alcmade, Boechorst, Zwieten, Paeds ende Scoten. Item Aelsmer sluse salmen twe nyewe doeren an maken binnen vier weken bij ponden xv nye placken voirt lb. te betalen tot Bamisse scouwe. Besteet Noortgen om x lb.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 42v-a
   type : Besteding date : 1443-05-19 record : # 166  Record details
[005] Anno xliii, xix dage in meye, heemr. Poelgeest, Alcmade, Boechorst, Zwieten, Paeds ende Scoten. Item die heemr. willen besteden die sluse van Hairlem te verplancken na dat oude scampelioen als sij geweest heeft een plancke onder water ende sel gemaect wesen mit plancken, ijser ende aerdwerck voir sinte Jacops dach naest comende te betalen bij ponden xv nyewe placken voir dat pont, ende men sel betalen op die Bamisse souwe mit voir wairden dat die in die sluse horen die voir koer sullen hebben of sise selve maken willen ende dair een wete of te doen den genen diese an nemen binnen acht dagen, ende soe wie die sluse aen nemet te maken sel die oude plancken hebben. Claes Dirc z. aen genomen om xcvii lb.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 42v-b
   type : Besteding date : 1443-05-19 record : # 167  Record details
[006] Anno xliii, xix dage in meye, heemr. Poelgeest, Alcmade, Boechorst, Zwieten, Paeds ende Scoten. Item soe selmen die grote sluse maken nader koer, dats te weten te dammen binnen die sluse mit twe dammen ende een nyewe doerbindt ende een bindt dair op, ende noch achte nyewe binden meer oft noot is ende plancken dair na volgende gelijc dat oude hout geweest heeft, ende dit sel gemaect wesen voir sinte Berteelmees dach naest comende. Dat hebben den ambochten selve doen maken.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 42v-c
   type : Besteding date : 1443-05-19 record : # 168  Record details
[007] [008] Anno xliii, xix dage in meye, heemr. Poelgeest, Alcmade, Boechorst, Zwieten, Paeds ende Scoten. Item te aerden op Sparendamme vander straet of den waghenwech breet dat sel maken, elx voir sijn doer, ende die aerde sel men halen inden Droen ende betalen naden koer, ende het sel gemaect wesen voir sinte Johans dach op die boete dat derdendeel van x lb., ende men sal die huse wegen straet hoge.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 42v-d
   type : Besteding date : 1443-05-19 record : # 169  Record details
[008] Anno xliii, xix dage in meye, heemr. Poelgeest, Alcmade, Boechorst, Zwieten, Paeds ende Scoten. Item soe wil die heemr vandes landts wegen besteden den Kulc te aerden dat den lande toe behoort, te weten een roede breet bij ponden xv nyewe placken voirt lb. te betalen te Bamisse scouwe, te maken binnen een maent. Ende alle die plaetwerc van outs dat Spaernlant hadden, die sullen hair aendeel nemen op die selve zijde als van outs lach ende beginnen an die Grote sluse after werts streckende, ende die aerde selmen halen ter naester aerde ter minster scade, ende die sel dat lant selve betalen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 42v-e
   type : Keur date : 1443-05-19 record : # 170  Record details
[151] Anno xliii, xix dage in meye, heemr. Poelgeest, Alcmade, Boechorst, Zwieten, Paeds ende Scoten. Item tot Zassenhem ende tot Warmond in Voirhouter wateringe, scotdoeren te maken voir Lamberti. Dat sel doen Noortich, Noortigherhout ende Voirhout.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 42v-f
   type : Keur date : 1443-05-19 record : # 171  Record details
[152] Anno xliii, xix dage in meye, heemr. Poelgeest, Alcmade, Boechorst, Zwieten, Paeds ende Scoten. Item een scouwe sloot an die Zwet an Voirhouter zijde van viii voet.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 43r-a
   type : Keur date : 1443-06-29 record : # 172  Record details
[136] Sinte Johans scouwe anno xliii. Item soe hebben die heemr. ende dijcgrave gekoert dat die scout van Alcmade mit sijn heemr. hair scouwen in die kercke bieden sullen achte dage te voren, ende op dien dach scouwen elx eygen op twe sc. die ongemaect sijn, ende die selmen openbaer besteden te maken om den minsten cost te maken binnen viii dagen. Ende dair sel die scout mit sijn heemr. hair scouwe op leggen opten viii dach ende dat weder bescouwen opter geenre cost die sijn werc op die voir scouwe ongemaect was. Ende die eerste scouwe dien cost selmen doen op die boeten ende, sijn die boeten niet alsoe groot als dien cost, so sal die cost voirt dat ambocht betalen bij goetduncken vanden heemr., durende tot onsen wederseggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 43r-b
   type : Keur date : 1443-06-29 record : # 173  Record details
[148] Sinte Johans scouwe anno xliii. Item in deser manieren [refering to the manner in which Alkemade carried out its schouw] sullen scouwen die van heren Jacops wout, Leydemuden, Reynsaterwoude ende Vriesecoop ende alle ander die des begeren.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 43r-c-43v
   type : Besteding date : 1443-05-19 record : # 174  Record details
[009] Anno xliii negentien dage in meye. Item in aldustanighe voirwairden ende manieren, soe willen die heemr. van Rijnlant besteden een nyewe sluse te maken geheten die Hoghe sluse, toebehorende die vander Aer ende vander Scoot, Riedewijck ende Nyewerkerck mit horen mede pleghers. Item eerst soe sellen dair in wesen xlii gebinden enen over dat anderde gecarbeelt. Item dat doir gebint mit die twee vloeghel binden voets kant vier kant. Item die gordinge die sellen wesen tien dwmen breet ende vijf dick. Item die balcken die sellen wesen tien ende een halven dwm. Item die stilen die sellen wesen tien dwmen dick. Item die quespen sullen wesen viii ende een half dwm dick. Item dat cloosterhout sel wesen xii dwmen breet ende v- 1/2 dick. Item die sluse sel wesen xii ende 1/2 wijt. Item die hoecht sel wesen x voet. Item die stilen ende dat raemt daer die doer of gemaect, die sellen breet wesen x dwmen ende v dick. Item die plancken dair si mede ghestopt sullen wesen i-1/2 dwm dyck. Item alle dit werck sel wesen leydsche voet ende die voet xii dwm. Item die scoren beneden an die sluse dier selre wesen iii, die een sel legghen midden tegens die doer stijl geleghert op die quespen, die ander twee an die zijden streckende an dat doerbint ende geleghert an die stijlen, ende die plancken boven ende besijden [43v] ende alle houtwerck na dat scampelioen, ende alle houtwerck sal wesen van goeden canthout [ganchout?] ende deventers hout wercbaer sonder spint of rootolm. Ende soe wie dese sluse anneemt te maken, die sel borge setten voir die sluse dair den heemr. ende den lande die die sluse toe behoirt an ghenoecht, ende dese sluse selmen leveren te vollen ghemaect tot sinte Lambrechts dage van hout, van aerde, van yser als hair toe behoirt. Item so wil die heemr. dese sluse besteden bi ponden xv nyewe stuvers [pl.?] voir i pont of payment hoirre wairde, ende die dage van betalinge sullen wesen een derdendeel binnen vi weken ende dat andere derdendeel binnen vi weken dair na ende dat derde derdendeel tot die Bamis scouwe als die sluse op ghelevert is te vollen prise. Item so sullen die ghene die die sluse an nemen den heemr. geven voir horen ende horen dieneren ritsoen als van outs gewoenlic is, dats te weten xii nobel ende een nobel te wijncoep. Item worde die sluse niet gemaect totten voirnoemden dage, dat woude die heemr. corrigieren tot hoirsselfs goetduncken. Item voirt sel dese sluse gemaect wesen van hout, yser ende aerde als een goede sluse toebihoirt na ouden costumen. Item dese sluse heeft an genomen te maken Claes Dircx z. tymmerman ende Dirc Florijs z. van Leyden om v c lxxxv lb. Item die heemr. die dese sluse besteden waren Poelgeest, Alcmade, Boechorst, Paeds ende Scoten.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 43v-a-48r
   type : Vonnis date : 1443-10-01 record : # 175  Record details
[033] Item omtrent Bamisse anno xliii. Soe hebben Hughe Albout ende Claes van Boschusen op dese tijt burgermeysteren van Hairlem ende van Leyden beclaecht die hoge heemrade van Rijnland voir den heer van Lalaing gouvenuer ende anders die rade mijn genadichs heren als Gerijt van Poelheest, Gerijt van Zijl, Willem van Alcmade, ridderen, Jan vander Boechorst, Boudijn van Zweten, Florijs Paedze ende Ijsbrant van Scoten, knapen ende hoge heemraden van Rijnlant up dese tijt inder manieren hier na volgende. Item clage der burgermeystern voirs. 'Item vermoegende edele heer van Lalaing gouvenuer ende ghij vrome ende wijse heren vanden hogen rade mijns liefs genadichs heren van Bourgondien gestelt tsijnre lande van Hollant, Zeelant ende Vrieslant, want die steden van Hairlem ende Leyden zeekere privilegien ende [44r] hantvesten hebben na verwijsinge enige copyen die sij u lieve heren overgeven, wair om lieve heren sij uwer eerbaerheit bidden als sij cormoedelicste mogen dat hun hoir privilegien ende hantvesten gehouden worden dat hun tot hoir toe niet en heeft mogen bueren. Voirt lieve heren vanden rade als vanden penninck gelde, sluysen, verlaten, morgengelde, ander ongelt ende ommeslach dat setten sij in handen mijns genadichs heren wes sijnre genaden dair in belieft dair sijn sij in te vreden, behoudelic dat sij hoire hantvesten gebrucken mogen. Voirt so menen sij als vanden verlate dat lest werf besteedt wert ende grote Reyner an nam datmen bevinden sal dat enige vanden heemrade half dat hout gecoft ende dat loon dair off te halven betaelt hebben, ende wes dair of gesciet is dat selmen toten ondersoeck van minen here van Lalaing.' Antwoirde der heemrade van Rijnlant op dese voirscr. clachte. 'Antwoirde der hoger heemrade van Rijnlant up sulke cedule als hun gelevert is bijden here van Lalaing van weghen der steden van Hairlem ende van Leyden inhoudende eerst aldus, want die steden van Hairlem ende van Leyden zeekere privilgien ende hantvesten hebben na verwisinge enighe copyen die sij overgeven, so bidden sij dat hem hair privilegien ende hantvesten gehouden worden dat hem tot hair toe niet en heeft mogen bueren, wair up die heemr. als dienres ende bewairres des gemeens lants also verre alst horen dienst angaet ende up corectie vanden edelen ende gemenen ingeseten hoirre heemraedscip verantwoirden dat die privilegien ende hantvesten die die steden van Hairlem ende van Leyden seggen hebben alst scijnt bijder voirscr. copye, in dien dat sij die hebben van geenre wairde en is ende na allen rechts doot, te niete ende van onwairden, want sij niet doghentlijck vercregen en sijn angesien dat dat is yegen den eet die die heemr. doen mooten, die in eenen punt inhout dat sij die lage mogen doen sullen gelijck den hogen, den armen gelijck den riken ende dair om en [44v] sijn die buergermeysters niet vorder dair in gerekent dan lantgenoten. Ende aldus en heeft die grave niet gegevene doe hij hem die hantveste gaff dat van wairden is gemerct, dat si out sijn omtrent xlvii jair, ende nye sint dat sij gegeven sijn noch bij dies graven tijden diese selve gegeven mach hebben noch bij geens anders graven tijden van Hollant sint dier tijt wesende tot desen dage toe gepossesseert off gebruyct hebben geweest, ende gedragen hem dies anden rechte. Ende al wairt dat sij van wairden waren als sij niet en sijn, so en sijn die heemr. dair van sij begeven die gehouden te hebben dat niet sculdich noch machtich te doen bi redene hier na verclairt. Die eerst is dese, die copye vanden hantveste voirscr. hout dat niet in rekeninge te doen ten sij dat die heemraders mit anderen brieven bewijsen mogen dat des billicken niet wesen en sall, so onderwijsen die hiemraders voirs. als boven dair up dat sint der tijt dat Sparendam eerst gedijct was ende die hiemraden eerst geset ende gecordineert hebben geweest dat gemeen landt dair onder gelegen goede privielgien ende hantvesten heeft van grave Florijs van Hollant beginnende tot nu toe, dair up hair voirsaten voir ende sij bij hoirren tijt die dijckaedze ende hiemraetscip ende all dat dair an cleeft geregiert ende bewairt hebben, dair sij toe geedt ende gesworen sijn ende die hantvesten ende rechten en houden nergens in eniger punte dat die heemraden rekeninge doen sullen voir yemande ende dair bij en sijn sij doch niet sculdich enige rekeninge bijden steden van Hairlem ende van Leyden te doen. Die andere redenen is dese, want die hiemraders geen ontfangers noch omme setters en sijn van enigen morgengelde dat ergent in enigen ambochten geset off gegadert wort van wat stucken dattet oick sijn van dijcken, sluysen, spuyen, huelen off wateringen dan hair penninck gelt alleen, ende dat dat doen die ambochts bewairres in allen ambochten die bijden gemeenten ende niet bijden hiemraders geset ende gekoren worde, ende sij oick van genen wercken niet wt en geven, so en mogen sij geen rekeninge doen van enich morgengelt off ommesettinge noch oich sculdich en sijn te doen, mar is wail een gewoente, want die hiemraden den lande verbonden sijn mit eede dat sij om dat lant ende lantgenoten te besorgen als enige ambochte enige wercken hebben doen maken dair sij morgengelt om setten moeten, dat sij die settinge plegen te oversien ende wair voir dat gelt gegadert sal worden, om offer yet onredelicx inden ambochts bewairres rekeninge wair dat te corrigieren dair an dat sij billick geven ondanck mer danck verdienen. Ende men sal oick niet vinden dat die ambochts bewairres den hiemraden ergent yet rekenen gegven dan hair pennincgelt voirs. Ende om vorder te onderwijsen, soe ist een gewoente in allen ambochten als die ambochts bewairres jair rekeninge doen sullen dat sij dat te voren openbaerlic doen kondigen xiiii of viii dagen te voren in allen kercken dairs noot is up dat die lantgenoten dair onder gelant die hair rekeninge willen horen dair bij comen mogen. [45r] Upten ander punt dat die voirscr. steden van Hairlem ende van Leyden scriven als vanden penninckgelde, sluysen, verlaten, morgengelt, ander ongelt ende ommeslach dat setten sij in mijns genadichs heren handen wes sijnre genade dair in belieft dair sijn sij in te vrede. Dair up is der heemr. antwoirde dattet penninckgelt sint Sparendam eerst gedijct was altoos gewoenlic is geweest te geven ende dat alle die heemr. die voir geweest sijn ende nu sijn dat gehadt hebben voir horen coste ende arbeit so dat niemant die contrarie bewijsen en sall, ende dair om die nu sijn dat oick sijn sculdich te hebben ende te ontfangen, ende dat die voirs. steden te breden sijn mit dat mijn genadige heer dair in belieft, dat hebben sij goet te lijden want sij als lichaem vanden steden geen seggen dair in en hebben vorder dan hoir poorters die lant hebben als andere lantgenoten. Ende als vanden sluysen, verlaten, morgengelde ende ommeslach hebben die heemrade genoich verantwoirdt int voorste artikel dat sij hem dair off niet en onderwinden van ontfaen noch van wtgeven ende dat sij gewijst hebben an wien dat dat coomt. Item up dat derde punt dat aldus begint 'so menen sij als vanden verlate dat lest besteedt was' etc., so verantwoirden dair op die hiemraders dat hun vreemde dunct van burgermeysters van steden dat sij upten hiemr. clagen bij mene ende dat sij dat niet verhouden en hebben totter tijt toe dat sij hoir clage van dien punte vast setten ende oick bij namen niet en noemen enich vanden hiemraders die sij yet an seggen willen, ende want dit verlaet hoiren kueren an roert, so en sij sij niet sculdich dair up te verantwoirden noch van horen vonnissen, want die graeflicheyt dat horen eedt bevolen heeft, ende want datter yemant yegens dede, die soude verbueren die hoichste buete die sij wijsen mogen na wtwijsinge der hantveste, ende wantter een out verlaet was dat hebben sij wt gekuert ende een nye dair voir ende dat besteedt als sij sculdich sijn te doen van horen diensts wegen. Item repliek der burgermeystern upter heemr. antwoirde. Up tgeent [form of hetgeen] dat die hiemraders verantwoirden dat die hantvesten die die steden seggen te hebben van geenre wairde en is want sij niet dogenclic vercregen en sijn ende dat sij tot deser dage toe niet gepossesseert noch gebruyct hebben geweest ende datmen in [45v] genen hantvesten noch rechten vinden en sal dat sij voir yemant sculdich sijn rekeninge te doen want sij ontfangers noch omme setters en sijn ende oick van genen wercken niet wt en geven, etc., hier up verantwoirden die steden dat die hantveste van wairde is ende wesen sal wantse hertoge Aelbrecht grave van Hollant zaligher gedachten bij sinen hogen wijsen ende mit voirsienicheit verleent ende gegeven heeft gelijken dat wtscrift vanden selver hantveste hier na bescreven volgende dat wtwijst upt punt dat die hantveste niet doghentlic vercregen en is, etc., twelke die steden verdunct nader groter voirsienigheit wijsheit diemen inden hiemraden seit te wesen dat sij mit sulken redenen den steden betalen willen, want onse genadige heer die voirs. hantveste ende andere confirmeert heeft om die te gebruken so dat die steden an sijnre genaden begeren ende oitmoedeliken bidden dat onse genadige heer dat punt voir den steden verantwoirden wil, so den steden dunct datter sijnre genaden ende heerlicheden meer an cleeft dan hun selven. Ende also die hiemraders over geven dat die hantveste niet gepossesseert en is, etc., dairup verantwoirden die steden dat sij anders niet en wete danse gepossesseert ende gebruyct heeft geweest is, mer heeftse niet gebruyct geweest dats overmits dat die landen in groten twijdracht ende perikel geweest ende gestaen hebben, mer nu die landen ende steden eens ende in goedn vreden sijn dair onse heer god in gelooft ende in geeert sij, so ist dat die steden voirs. nu meer vervolchs hebben van hoiren poorteren dan sij up anderen tijden gehadt hebben diet hem luden clagelic te kennen hebben gegeven hoe die hiemraders mit hem luden omme gegaen hebben. Ende al ist dat die hiemraders scriven dat sij ontfangers noch ommesetters en sijn ende oick niet wt en geven, sij sijn doch dat ende all, ende men van genen saken niet doen en mach noch ende doet ten sij wt hem ende bij hem. Item up tgeent dat die hyemraders verantwoirden als vanden penninck gelde dat sij dat altijt gehadt hebben ende dat dat lichaem vanden steden geen seggen dair meer in en hebben dan hair poorteren die lant hebben ende anderen lantgenoten, etc., hier up verantwoirden die steden want sij horen poorteren ende ommesaten verbonden sijn mit eede of men hun ongelijck doen woude dat sijse dair inne sculdich sijn te verantwoirden ende te verdadinge ende of die hiemraders hoir penninck gelt hoger setten ende nemen wouden dan sij van rechts wegen sculdich waren te doen dat sij dat bijden lichaem vanden steden mogelijc of laten souden na inhout der hantveste, mer niet min die steden setten dat tot kenissen van minen heer van Lalaing inden name van mine genadigen heer ende oick na wtwisinge hoire eygenre hantvesten willen sij die voirt brengen dair men wail in bevinden sal wat sij nemen sullen. [46r] Item up tgeent dat die heemraders verantwoirden dat hun vreemde dunct vanden burgermeesters vanden steden up den hiemr. te clagen bij meenen ende want sij niemant bij namen en noemen vanden hiemraders die sij yet an seggen will, hier up verantwoirden die steden dat dat bijden ondersoeck wes dair of is wel bevonden sal worden. Hertoge Aelbrechts hantvest gegeven inden jare m ccc xcvi op sinte Lambrechts dach pr-----, domino de Gommengijss, domino Brusonis [Brustijns?] de Herwijnde et domino Johanne de Renesse consulibus Welhelmus archideaconis Gerbrandi de Couster prepositus Monten. Hannon. ''Wij hebben gegeven ons stede van Hairlem als dat onse heemr. van Rijnlant die nu sijn of namaels wesen sullen geen morgengelt gaderen noch setten en sullen ten sij bij een of twee van onsen rade die wij dair toe voegen sullen ende bij onsen steden van Hairlem ende van Leyden, ende dair sullen onse hiemraders voirscr. goede rekeninge ende bewijsinge off doen eer sij enige morgengelt gaderen off setten mogen ten sij dat die selve heemraders mit anderen brieven bewijsen mogen dat des billicx niet wesen en sal.''' Duplike der heemrade van Rijnlant upter der steden replike voirscreven. 'Up tegeenc dat die heer van Lalaing den heemraden van Rijnlant over gegeven heeft in eenre cedule hem gelevert bij Huge Albout ende Claes van Boschusen up dese tijt burgermeesteren van Hairlem ende van Leyden in vorme van replike upter antwoirde vanden hiemraden overgegeven up een ansprake up hem gedaen bij Huge ende Claes voirn., so duplicieren die hiemraden voirs. inden manieren hier na volgende mit pretestacien dat sij onderwijsinge doen up correctie vanden edelen baermoedzen ridderen, knapen ende lantgenoten inder heemraedscip van Rijnlant geseten den welken die hantvesten vander dijckaedse ende vander heemraedscip toe behoren dair die hiemraden anders niet dan mijns genadichs heren ende des lants dienres of en sijn gelijck sij dat oick in hoir eerste antwoirde geroert hebben. Ende eerst also die replike vanden steden altoos behouden dies dat voirscreven staet inhout drie artikelen: eerst dat die hantveste van wairden is om dat hertoge Aelbrecht zaliger gedachten die gegeven heeft bij [46v] voirsienicheit van sinen rade ende mijn genadige heer geconfirmeert, etc., dair up dupliceiren die heemrade als sij eerst veranwairt hebben dat dat punte van die hantveste van onwairden is om reden in hoire antwoirde verclairt, met tegenstande dat se hertoge Aelbrecht gegeven heeft up zeker condicien dair in begrepen. Dat ander artikel is dat die steden replicieren up dat die hiemraders geantwoirt hebben dat die hantveste niet duechdelic vercregen en is, etc., dat dat den steden verdunct nader groter voirsieniger wijsheit diemen inden heemrade seit te wesen, etc., dair up duplcieren die hiemraders dat sij niet wijser en sijn dan hem god verleent heeft ende dair om en komen [konnen?] sij den steden mit gheen beter reden betalen dan hair wijsheit wt geven kan ende dat die steden smadelijc sciren [scrijven?] upter heemrader wijsheit dies en sijn Huge noch Claes te beter niet noch die hiemraders te arger mer ten derss [derff?] den steden niet vreemde duncken dat die hiemraders meynen dat dit punte vanden hantveste van onwairden is, want hem en twivelt niet als die sake voir minen genadigen geer coemt die welke die interpretacie vanden hantveste toebehoirt ende niemant anders, dat punte vanden hantveste en sal van onwairden gewijst werden al ist dat mijn genadige heere der stede hantvesten geconfirmieert heeft, dats te verstaen hantvesten die van wairden sijn mer die van onwairden sijn en konnen overmits geen confirmacie van wairde worden, want een confirmacie geen nye recht en geeft vorder dan een hantveste selve vermach, welke saken minen genadigen heer niet an en gaen vorder dan rechten te wesen tusschen partyen, ende die hantveste en is niet duechdelic vercregen bij redene want die heemraders diemen dair bij lasten wil mit rekeninge te doen ende geen rekeninge sculdich en sijn te doen om dat sij en ontfangen noch wt en geven dair niet in gehoirt noch over geroepen en sijn geweest alst blijct ende driecht [draecht?] oick tegen horen eedt die sij minen genadigen heer tot des lants behoeff gedaen hebben, oick en sijn die baermodzen ridderen ende knapen noch lantgenoten inder heemraedscip van Rijnlant geseten niet gehoirt noch geroepen geweest mit verwerven vander voirsc. hantveste buten den welken men mit rechte gheen hantvesten der hiemraidscip angaende geven en mach. Dat derde artikel is dat die steden verantwoirden up dat die hiemrade verantwoirt hebben dat die hantveste niet gepossesseert en is, etc., dair die steden up replicieren dat sij anders niet en weten dan sij gepossessiert is geweest, etc., dair up duplicieren die hiemrade dat die [47r] steden hair possessie anders sijn sculdich te bewijsen dan mit sulken reden te seggen dat sij anders niet en weten dan sij gepossessert is, so moeten hair possessie bewijsen sullen sij hem dair mede beholpen ende dat die steden voirt scriven heeft sij niet gepossesseert geweest dats overmits die twijdracht vanden lande, etc., dair up duplicieren die hiemraders datter nye so grote eendracht noch so grote twijdracht inden lande geweest en is die hiemraedscipe en heeft geregiert geweest naden hantvesten vanden lande ende bijden hiemraders dier geweest sijn so dat die reden luttel dient voirt te setten up die possessie vande hantveste. Ende dat die steden scriven dat hair poorters hem clagentlyc te kennen gegeven hebben hoe die hiemr. mit hem luden om gegaen hebben, dair up duplicieren die hiemraders wes sij gedaen hebben mitten poorteren vanden steden omme te gaen dat sij dair off mit lichte comen willen ende begeren dat Huge Albout ende Claes van Boschusen seggen ende openen willen die clage die hoir poorteren upten hiemr. voir hem gedaen hebben up dat die hiemr. die verantwoirden mogen, ende up dat sij oick niet dencken en dorven dat Huge ende Claes tgeent dat sij over geven dat hoir poorters upten hiemr. geclaecht hebben dat wt hem selven doen. Ende dair die steden voirt scriven al ist dat die hiemraders scriven dat sij ontfangers noch omme setters en sijn ende oick niet wt en geven, sij sijn dat een ende all ende men van genen saken niet doen en mach noch en doet ten sij wt him ende bij him, dair up duplicieren die hiemrade dattet wair is dat sij dair off in haer eerste antwoirde over gegeven hebben ende dat die steden up hem die contrarie niet bewijsen en sullen ende dat die saken bij hem gescien ende dat sij dair toe sien om des lants oirbair is wel mogelijc, want sij mit eeden tot des lants behoef verbonden sijn, ende die steden en sullen niet bewijsen mitter wairheit dat die hiemr. yet nyes gedaen of begonnen hebben dan him van horen voirsaten van ouden rechten ende gewoenten an gecomen is, hoe wel sij die kerwe [verwe?] voir him nemen dat tgeent dat sij soeken wt clachten van horen poorteren coemt. Ende willen die steden of hair poorteren yet clagen upten hiemraders gedaen te hebben in contrarie van horen eede ende tegen dat inhouden van horen hantvesten ende koeren, dair aff willen sij te rechte staen ende hem verantwoirden dair sij van rechts wegen sculdich sijn te verantwoirden.' Item up tgeent dat die steden replicieren up die antwoirde vanden hiemraders ruerende vanden penninck gelde, etc., [in the bottom margin is added at this point: 'ende dat sij horen poorteren ende ommesaten verbonden sijn mit eede of men him ongelijck doen woude, etc.,'] duplicieren die hiemr. gelijck sij eerst verantwoirdt hebben, dat sij hoir penninck gelt ontfaen gelijck als hoir voirsaten ende sij tot hair toe gedaen hebben [47v] des nyemant die contrarie mitter wairheit dair off bewijsen sal ende sij ontfangen up dese tijt min dan hoir voirsaten gedaen hebben alsinen dat mit ouden boeken van lxx jaren wel bewijsen mach ende houden dair toe alle jair om oirbair ende profijt slants ten minsten drie scouwe dage meer dan onse voirsaten voirtijts gedaen hebben dair sij in genen priviligien toe verbonden en sijn. Ende voir so si screven dat sij horen poorteren ende ommesaten verbonden sijn mit eede, so duplicieren die hiemrade dat wel wair mach wesen dat die burgermeesters sculdich sijn hoir poorteren voir onrecht te verantwoirden, mer dat sij mit eede horen ommesaten verbonden sijn des vervreemt den heemr., want sij dat niet meer gehoirt en hebben aengesien dat sij inden ommesaten gheen seggen en hebben noch in genen saken der hiemraedscip angaende dan also verre alst horen poorteren als lantgenoten an gaet, ende die heemrade en hebben oick geen hantvesten vanden penninckgelt dan hoir oude besit ende hair comen dair up die hiemraedscip van Rijnlant van grave Florijs nederwert dat omtrent c ende i jair geleden is geregiert is geweest, ende mijn genadige heer heeft des lants ende heemr. hantvesten van Rijnlant geconfirmeert ende hair rechten, privilegien ende hair comen geloeft ende gesworen te houden als hij van hun luden gehult was. Upt derde artikel dair in die steden replicieren dat dat bijden ondersoeck was dair off is wel bevonden sal worden, etc., dair up duplicieren die hiemrade noch als sij eerst verantwoirt hebben ende so veel vorder datmen geen ondersoeck doen en kan noch en mach partyen en moeten vast setten contrarie punten doch na dien dat Huge ende Claes eerst die hiemrade belasten willen mit menen, ende noch hem dies gedragen an ondersoeck, etc., so duplicieren die hiemrade dair up dat geen van hem luden pairt noch deel gehadt hebben in die bestadinge vanden verlate tot Sparendamme gemaect noch an genen werken bij hem van des lants wegen bestaet sint sij hiemrade geweest sijn, ende die hiemr. willen wedden ende verpenen up een pene van duysent rijders, halve tot mijns genadichs heren behoeff ende halve totter geenre behoeff die inden rechten bevonden sall worden dat Huge Albout ende Claes van Boschusen mitter wairheit niet betugen noch proeven ende sullen tgeent dair sij bij meenen die heemraden mede belasten willen. [48r] Ende also die hiemrade tot anderen tijden in tegenwoirdicheit vanden regent ende rade toe gesproken sijn geweest wt anbrengen vanden steden voirs., dat sij up dat lant in Rijnlant morgengelt omme geslagen hebben up sommige morgen v groten ende vi groten ende up sommigen vii groten, ende want die steden dair off in horen scriften niet en roeren, so dunct den hiemrade dat sij dair den heemr. grotelijck an misdaen hebben sulke saken over hem an te brengen sonder redene die die hiemrade nye gedaen en hebben noch oict sculdich en sijn te doen ende men die contrarie mit horen kueren wel bewijsen sall, ende die hiemrade willen dat oick verpenen up een pene van dusent rijders, halff tot mijns genadichs heren behoeff ende halff totter geenre behoeff die inden rechten bevonden sall worden dat die steden dat mitten wairheit upten hiemrade niet proeven noch bewijsen en sullen. Ende die hiemr. geven voirt den heer van Lalaing ende anders den heren vanden rade hier up te kennen so wie den hiemrade mit onrechte beclaecht dat die verburen elcx die hoechste buete die die hiemrade wisen mogen ende dair toe sculdich sijn minen genadigen here beteringe te doen bij minen genadigen heer ende sinen rade, ende dne hiemr. dair off en boven van horen koste die sij doen sullen om dier sake wille gelijck dat voir dese tijt wael [waer?] gewijst is bij minen genadige heer in sijnre presencien [puntien?] inden saken die die stede van Aemsterdamme tegen den heemrade wtstaende hadde, dair die hiemrade minen genadigen heer also verre alst hem an gaet laten begaen in tijden ende in wijlen ende dat den heemr. angaet als van horen koste dair aff begeren sij rechte an u heren ten eynde vanden gedinge.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 49r-a
   type : Vonnis date : 1431-09-05 record : # 176  Record details
[014] Wij Gillijs van Cralingen van Voirscoten, Gerijt van Poelgeest van Hoichmade, Gerijt vanden Zijl heer van Purmereynde, ridderen, Boudijn van Zwieten trezorier van Hollant, Jan vander Boechorst heer van Noortigherhout, Florijs Paedze, Meynairt Claes z., knapen, hoge hiemraden van Rijnlant, doen condt allen luden dat wij van des gemeens lands wegen van Rijlant mit Jan Wouters z. ende Clais sinen zoon overdragen sijn dat sij angenomen hebben voir hem ende voir heren erven te maken ende te houden die hoge breede vanden Zeedijck, gelegen bij Costverloren neffen Jan Wouters zoons ende Clais sijn zoons zaet ter Halver weteringe toe die nu Costverloren hiet, erflic ende eygenlic up dat voirs. lant durende tot ewigen dagen. Ende hier voir hebben wij hoge hiemr. voirgen. van des gemeene lants wegen voirs. quijt gesconden ende gegeven quijtscelden ende geven voir ons ende voir onse nacomelingen Jan Wouters zoon ende Clais sinen zoon voirs. ende horen nacomelingen tot enen vryen eygen die cadijck tot Costverloren binnendijck ende butendijck also groot ende also cleyn als hij up Jan Wouters zoons ende Clais sins zoons zaten voirs. gelegen is ter Halver weteringe toe, ende sij den lande van Rijnlant voirs. toebehoren plach. Ende hebben hem vorder geloeft ende geloven niet te dijcken wt die voirs. zaten in geenre wijs bij staenden dijck. In kennisse der wairheit hebben wij hoge hyemraedt voirgen. onse zegelen tot enen getuge an desen brief gehangen, int jair ons heren dusent vierhondert ene ende dertich upten vijften dach in septembri.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 49r-b.
   type : Vonnis date : 1431-09-05 record : # 177  Record details
[015] Ic Aernt Vechterszoon doe condt allen luden dat ic an ghenomen heb vanden gemeenen lande van Rijnlandt voir mi ende voor minen erven eygelijc ende ervelijc tot ewigen dagen die hoge brede vanden Zeedijck bij Aemstelredam geheten Costverloren also groot ende also cleey als hi gelegen is op mijn zaet nu ter tijt is gelegen an Costverloren streckende den voirs. dijcke zwtoostwairt ter Halver weteringe toe, dair si mi voir gegeven hebben den cadijck tot Costverloren gelijc mijn breive dair of inhouden. In kennisse der wairhede so hebbe ic desen brief bezegelt mit minen zegel, int jair ons heren dusent vierhondert een ende dertich upten vijften dach in septembri.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 49r-c-49v
   type : Vonnis date : 1443-07-25 record : # 178  Record details
[017] Wij Gerijt van Poelgeest heer van Hoichmade, Willem van Alcmade ende Gerijt van Zijl, ridderen, Jan vander Boechorst, Boudijn van Zweten, Florijs Paedze ende YJsbrant van Scoten, knapen, hoge hiemr. van Rijnlant, doen condt allen luden dat gecomen is Aernt Vechters z. [49v] inden jair van een ende dertich [1431] lestleden voirden hogen hiemraet van Rijnlant doe ter tijt wesende ende heeft aengenomen vandes gemeens lands wegen van Rijnlant voir hem ende sinen erven eygentlyc ende erflic die hoge breede vanden Zeedijck bij Aemstelredamme geheten Costverloren also groot ende cleyn als hij gelegen is op sijn zate doe ter tijt gelgen in Costverloren streckende den voirs. dijck zwtoostwairt ter Halver wateringe toe, dair sij him voir gegonnet hebben ende gegeven vandes lands wegen van Rijnland den cadijck tot Costverloren gelijc sijn brieve dair off inhouden, des so is gecomen inden jare van twee ende vertich [1442] Vechter Airents zoon die in desen rechten bestorven is van sinen vader voir ons heemr. nu ter tijt wesende ende heeft op gedragen ende overgegeven all last, profijt, recht ende toe seggen dat hij hadde vanden Zeedijck bij Costverloren ende cadijck als boven geroert is tot behoeff Reyner Reyners z. ende sinen erven eygentlic ende erfflic dat hij dien Zeedijck bij Costverloren boven bepaelt houden sal mit sulken prouffite als Airnt Vechters zoon ende Vechters Airnts zoon dair off gehadt hebben, ende die breive die dair of sijn dat wtwijsen tot der Halver weteringe toe, dats te verstaen ter Halver sluyse toe dair die laiste sluyse gelegen heeft van Costverloren, ende dat hij noch sinen erven dit niet vervreemden noch vercopen en sullen buten den heemr. voirs. Ende want ons hoge heemr. voirs. kundich is ende dese overgifte bij onsen consente ende wille vandes lands wegen van Rijnlant gesciet sijn, so hebben wij in kennessen ende getugenesse der wairheit onse zegelen an desen brieff gehangen, ende deser brieve sijn twee alleens sprekende, dair wij den enen voir ons in den gemeenen lande van Rijnlant of hebben ende den anderen gelevert Reyner voirsc. voir hem ende sine erven. Gegeven des dijnxdages na sinte Jacobs dach apostel int jair ons heren duysent vierhondert drie ende veertich.

 

Prev Folio  Location, Folio   
OAR11, 49v-b-50r
   type : Vonnis date : 1444-02-24 record : # 179  Record details
[028] [047] Petri ad cathedram xliiii anno xliiii. Item so hebben op dese scouwe geweest heer Gerijt van Poelgeest, heer Willem van Alcmade, Jan vander Boechorst, Boudijn van Zwieten, Florijs Paedze ende IJsbrant van Scoten. Item inden eersten hebben die voirs. heemr. in yegenwoirdicheit die dijcgrave bevolen allen ambocht bewairres van Rijnlant [50r] dat elc hoir penninc gelt den heemr. toe behorende omslaen ende in gaderen also dat rede wair, twisken dit ende meyen dage naestcomende, des doe die ambocht bewarers dingeden anden dijcgrave ofter yemant wair die onwillich wair sijn pennincgelt te betalen hoe si dat voirt souden in gecrigen, also dat die dijcgrave des vonnes vragede, des him gewijst wort dat die dijcgrave dat sculdich waer voir den onwilligen wt te leggen ende naden ouden rechten ende costumen dat weder in winnen, twee scatte an gelde of vier scatte an pande, des die dijcgrave vorder vonnes vragede of hi sijn gelt wt leyde binnen wat dage hi dat weder in sinnen soude, des him die gewijst wort binnen viertien dage.

 

 

Author Publication Home
William H. TeBrake
Maine, USA, June 2006
Rijnland
OAR11, OAR12, OAR13
www.oudleiden.nl

 

Hoogheemraadschap Rijnland
OAR 11, 12, 13 : 1253 - 1564
previous Folio's View: Register OAR 11
Pages 30 - 39
next Folio's

 

 

   Location, Folio  Next Folio
OAR11, 30r-a
   type : Consent date : 1438-11-15 record : # 059  Record details
[004] Item consenteert die van Oestgeest een quakelbrugge over die Maern ende is gesc. anno xxxviii opten xv den dach in novembrij tot Leyden, durende tot onsen wederseggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 30r-b
   type : Keur date : 1437-00-00 record : # 060  Record details
[001] Hoemen eenen nuewen heemr. eeden sal. Item dat zweer di dat ghi sult heemr. wesen van Rijnlant ende recht wijsen twsschen den heer ende den ondersaten ende twsken tweer man tael den armen geliken den riken [added in bottom margin: 'handvesten ende privilegien'] des lants van Rijnlant te houden na alle u vermogen, den lagen acker geliken den hogen, den quaden acker gelijck den goede na uwer rechter fijf sinnen ende enen ygeliken daer in doen geliken u selven ende als een goet heemr. sculdich is te doen ende dat niet te laten om liefde noch om leede om myede noch om vreest noch om gheenreleyde sake, alsoe moet u nu god helpen ende all heyligen. Gedaen anno domini xiiii c xxxvii.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 30r-c
   type : Keur date : 1400-00-00 record : # 061  Record details
[002] Item soe sijn die heemr. overdragen tot wat tijden dat gebuert dat enich vanden heemr. oflivich wort, so sullen die ander van sinen mede gesellen die der te live bliven dertich zielmissen doen doenvoir hoir mede gesel die dair gestorven is tot lictenisse sinre pijnen, ende dien oncost sel die rentm. wtleggen ende dat weder te rekeninge bringen, gedaen anno domini xiiii c.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 30v-a
   type : Keur date : 1438-11-15 record : # 062  Record details
[005] Item upten xv den dach in novembri anno xxxviii so wort overdragen mit heren Gillis van Cralinge, her Gherijt van Poelgeest, Jan vanden Boechorst, Boudijn van Zwieten ende Floris Paedsen soen dat sij up dese tijt ende voirt an hoir costen doen sullen van horen hyemraetscip inder manieren hierna gesc. Dats te weten dat elc man sijn coste doen sal voir him selven ende dair toe mit tween knechten. Ende elc man sal gaen in sijn herberge dair hem sal genuegen, mer als sij comenn op hoir maelstat, so sullen sij sammentlic tsamen eten in een herberge of in dat wijn huys dair hem sal genuegen. Ende bidden sij dan samentlic enige gasten, dat sullen sij samentlic betalen ende dat sal dan een van hunluden wtleggen ende weder innemen als sij samentlic mit een sullen rekenen. Ende hier op sal een yegelic weder bueren dat sevende deel vanden pennic gelde. Ende die slusen vischerien sal die clerc bueren ende doen dair rekeninge of alle jaren. Ende ter elix maelstede die die hyemraet houden sullen salmen elcken hyemraet teykenen die opten voirs. maelstat comen sullen bijden clerc ende die sal dan tot elke rekeninge diemen alle meye houden sal die overleveren up dat men weten mach wat een yegelic hebben sal die tot den maelsteden gecomen is. Ende die rentmr. sal hebben alle jaer sijn wedden als gewoenlic is meer dan die ander hyemraden plegen te hebben.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 30v-b
   type : Verklaring date : 1438-ca record : # 063  Record details
Item so wort rentmeester een meyendage anno xxxii Florijs Paeds, Simon Vrederic in sijn stede. Item anno xxxiii her Gillijs van Cralinge, her Willem van Alcmaden in sijn stede. Item anno xxxiiii Jan vanden Boechorst, Jan van Nortich in sijn stede. Item anno xxxv Boudijn van Zwieten, Jan van Poelgeest in sijn stede. Item anno xxxvi Meynert Claes z., Ysbrant van Scoten in sijn stede. Item anno xxxvii her Gerijt van Zijl, Boudijn van Zwieten in sijn stede. Item anno xxxviii heer Gerijt van Poelgeest.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 31r-a
   type : Rechtsdag date : 1434-05-00 record : # 064  Record details
[000] Anno xxiiii te meye. Item so eyshede heer Claes van Sparenwoude ende seyde dat heer Jan meer lants brukede vander kerken dan hem toe beherde daer Meynert [Claes z.] een ondersoeck up dede met den clerck als her na gesc. staet. Item dese na gescreven tugeden dat die kerclaen geen dijc en heeft: Willem Jans z. Ysbout Dirc Liclaes z. Jan Simons z. Claes Isbrants z. Pieter Jorden Vranc Dircx z. Dat war op die Lede. Daer of tugeden Jonge Dirc ende Claes Dircx z. dat heer Jan die dijcleger ende aertgelt betaelt heeft ende hij hem verdijct is. Dat hout anden dam Claes van Haefdijx kinder tugeden dat dat lant in die nuwe inlage niet en hoerde, mar die dijc wort gekoert te breden ende dat dede heer Jan. Dat half mat in Claes Aelwijns z. weer Lambert Hilbrants z. tugede dat heer Jan hadde doen diken ende alle oncost betaelt. Dat half mat in Jan Oeden lant Claes Claes z. dat Mourijn hiete Jan Oeden den dijc maken ende dat lant daer voir bruken ende des gelijx tugede Taemes, ende hij halp heer Jan ende Jan Oeden z. tot genoege. Dat hout in vrouken camp Dirc Claes z. tugede dat Jan heeft doen diken ende all oncost betaelt. Dat lant int oude weer heer Jan gedijct ende alle oncost betaelt. Dat half mat biden dijc Heynric Jans z. Florijs Jans z hebben den dijc gemaect ende sluysgelt ende ongelt betaelt ende heer Jan ende Heyrnic Rijsheden elx dat aertgelt.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 31v-a
   type : Vonnis date : 1438-ca record : # 065  Record details
[005] Item soe sullen Vrancken kinderen van Zanen bliven inden eygendom vanden lande geheten den Droen, ende wes aerde der wt gesleghen is seer die tijt dat sij inden eygendom geweest hebben van dat Willems weduwe van Zanen dat over gaf, sy sullen sijt selve ontfaen ende daer of dijcrecht plegen alst behoirt, ende dair voir zeer dat Vranck van Zanen lant vluchtich was tot dat sijt an tasten als voirs. is, soe sel dat aertgelt staen tot goetduncken vanden raed alsoet dair zoen an roert.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 31v-b
   type : Vonnis date : 1416-01-09 record : # 066  Record details
[006] Wij Jan vanden Woude heer van Warmond, Gherijt van Zijl, ridderen, Jan vander Woude, Jan vanden Boechorst, Florijs van Tol, Vranck van Zanen, ende Symon vanden Scuer, knapen, doen condt allen luden dat wij vercoft hebben tot enen vryen eygen Lambrecht Lamberchts z. twee stucke lants bijden Hoope sonder maet also groet ende also cleyn alst dair gelegen is inden ban van Sparenwoude buten den tIJdijck ende geheten die Droenen, twisken Claes Airnts zs. erfnamen an die een zijde, die stoelen van Sparenwouder dijck an die ander zijde, al om streckende an die tYe, ende noch een stuck lants geheten dat wester hogher lant also groet ende also cleyn alst dair gelgehen is inden ban van Velzen, twsken den behinen lant van Hairlem ende capellen lant van Sparendam an die een zijde, Allijn Gruierts z. an dander zijde, al om streckende an die tYe. Ende verlyen ons al voldaen ende wel betaelt den lesten penninc mitten eersten ende hebbent him gheloeft te waren alsinen vrij lant sculdich is te waren een ygelijck inden banne dairt gelegen is. In oirkonde desen brieve bezegelt mit onsen zegelen in jair ons heren duysent vierhondert ende vijftien des dijnxdachs naden heyligen dertyen dach.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 31v-c-32r
   type : Vonnis date : 1421-01-08 record : # 067  Record details
[007] Baertout Heynricx z. scout van Sparenwoude doe condt allen luden dat voir mi quam Lambrecht Lambrechts z. ende gheliede dat hi over gegeven ende qwijt gesconden heeft Pieter van Zanen clerck alsulc lant als hi gecoft hadde jegens die hoghe wel geboren hyemrade van Rijnlant dat gelegen is buten dijcks ende geheten is die Noort gelegen inden ban van Velzen. Ende ghelyede him Lambrecht voirs. hier of al voldaen ende wel betaelt, den lesten penninc mitten eersten, ende gheloofde dat te waren in alre manieren als die voirseyde heemraders brief die Lambrecht dair of hadde inhout. Hier [32r] waren bij ende over als tuge ende buer Allert Ysbrants z. ende IJsbrant Claes Hermans z. In kennisse der waerheit, soe heb ic Bertout scout voirs. desen brief bezegelt mit minen zegel int jair ons heren duysent vierhondert ende twintich naden loop des hoofs van Hollant, des woensdages naden heyligen dertyenen dach [i.e., 1421].

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 32r-a
   type : Vonnis date : 1426-09-26 record : # 068  Record details
[008] Phillips, etc. [Philip the Good, Duke of Burgundy] ontbieden ende bevelen u allen onsen goeden luden ende ondersaten gheseten binnen den dorpen van Sparenwoude ende Sparendam dat ghij wtreyct ende betaelt Vrancken kinder van Zanen sulc aertgelt als ghij him sculdich sijt ende ghij nu in uwen ghemen oirbaer wt horen lande hem of ghedolven hebt sonder langher vertreck off merring dair of te maken, ende wairt dat ghij des niet en dedet, soe wouden wij den selven kinderen rechts dair of gonnen op enen ygeliken die in ghebreke dair of is ende mit onsen heemraders dat wt doen panden als dair toe behoert sonder des yemande te verdragen in eniger wijs. In oirkonde desen brieve ende onse signet hier up gedruct. Gegeven upten xxvi sten dach van septembri in jair ons heren dusent vierhondern ses ende twintich.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 32r-b
   type : Vonnis date : 1437-00-00 record : # 069  Record details
[009] Anno xxxvii Der heemrader vonnes: Aldus wijsen wij alsoe Pieter van Zanen sprect mit sinen brieven in welken hij bewijst dat hij den voirsc. Droen gecoft heeft ende wij gheen brieve of anders enich betoon in contrarie gesien hebben dairmen die voirs. breive mede deden sal dat Pieter van Zanen sculdich is sijn aertghelt te hebben dat hem gebrect vanden tijt datten Droen eerst sijn wert van des him dair of onbetaelt is totter heemraden goet duncken, ten wair ofmen mitten hof van Hollant mochte bewijsen dat Pieter van Zanen voirvluchtich off balling slants van Hollant geweest had voir den date mijns genadichs heren brief van Bourgongne hier voir gescreven.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 32r-c-32v
   type : Vonnis date : 1437-00-00 record : # 070  Record details
[010] Anno xxxvii --------ij' Noch een vonnes der heemr.: Item also den wtersten dach huden was twsken Florijs van Sparenwoude an die een zijde ende Vrancken kinder van Zanen op die ander zijde om der dingtael wille die sij onderlinge hadden van aertgeld vanden Droen, in welker dinctael Florijs voir him nam dat mijn heer van Beyeren den Droen Willem van [32v] Zanen gegeven had, alsoe Vranc van Zanen mit wijf ende mit kinderen voirvluchtich was, ende dat hij Willem van Zanen dair of vernoecht had, soe seyde Florijs bij die reden dat hi hem niet sculdich en waer te gheven, dair Vrancken kinder weder op antwoirden ende spraken op hair brieve die Pieter van Zanen dair of heeft geliken hier voir gescreven staet.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 32v-a
   type : Vonnis date : 1437-06-21 record : # 071  Record details
[011] Up dat vonnes voir gewijst twsken Pieter van Zanen ende Florijs van Sparenwoude dair up hebben die rade mijns gendaichs heren gescreven anden hyemraet gelijc hier na gescreven stait: 'Lieve getruwe ende geminde also ghij voir dese tijt een vonnes gewijst hebt dat Pieter van Zanen sculdich is sijn aertgelt te hebben dat hem ghebrect vanden tijt datten Droen eerst sijn wort, van des hem dair of onbetaelt is tot uwen goetduncken, ten wair ofmen mit onsen hove van Hollant mochte bewijsen dat Pieter van Zanen voirvluchtich of baling onser lande van Hollant geweest hadde voir date van onsen brieve die Pieter voirn. van ons heeft, ende die selve Pieter hier om an geschille staet mit Florijs van Sparenwoude, soe is dese sake gecomen voir onsen getryuwen rade gestelt ten saken van onsen lande van Hollant die beyde pertyen hier up gehoirt hebben ende oick sulke tugen als sij him van beyden zijden elcx vermaten ende en konnen niet bevinden naden tuge die sij gehoirt hebben dat Pieter voirn. ye balling of voirvluchtich onsen lande van Hollant geweest is, ontbieden hier om ende bevelen mit aernst dat ghij dese sake voirt termineert ende dair in doet bij rechte of bij ghenoege als dar behoirt van redenen wegen gedaen te wesen dat en laet in geenrewijs onse heren god ijs mit u. Gesc. den een ende twintichsten dach in junio.'

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 32v-b
   type : Vonnis date : 1438-07-01 record : # 072  Record details
[012] [In left margin: 'Anno xxxviii te Does scouwe'] Dat wterste vonnes van deser sake. Item up dat voir gewijsde vonnes twsken Florijs van Sparenwoude ende Pieter van Zanen, soe wijsen wij voirt aldus na inhout der brieve die mijn genadige heer dair of gescreven heeft, dat Pieter van Zanen hebben sal van elke roede aerde een lelyde plack. Des sal die hiemr. aldair senden ende den wale doen meten in hairre beyden yegenwoirdicheit also verre als sij dair comen op een vrijdach naestcomende ende wes Florijs voirn. buert te gelden sal hij betalen nu te Bamisse naest comende. Die heemraden van deser sake Gillis van Cralinge, Gerijt van Poelgeest, Gerijt van Zijl, ridderen, Jan vanden Boechorst, Boudijn van Zweten, Florijs Paedzen ende ['Meynert Claes zoon' is crossed out] Ysbrand van Scoten.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 33r-a
   type : Vonnis date : 1415-01-09 record : # 073  Record details
[013] Item Jan vanden Woude heer van Warmonde, Gherijt van Zijl, ridderen, Jan van Woude, Florijs van Tol, Jan vanden Boechorst, Vranck van Zanen ende Simon vanden Scuer, knapen, doen condt allen luden dat wij sculdich sijn Witte Jacob Buzen zoen often houder van desen breive bij sinen wille hondert twee ende vertich pont tien scelling hollants payments die wij him gelooft hebben ende geloven wel te betalen tot meye dage naestcomende, ende waert sake dat wij des niet en deden soe hebben wij vorder ghelooft ende geloven bij onsen truwen eeren ende zeekerheden ende in rechter eedscat in te comen tot vermenen Witte Jacops z. of den houder sbriefs binnen Hairlem in Heynric Aernts zoens hws ende dair in te leysten ende tydige maeltijden te houden na goeder luden zeede elc mit ons selves live ende wt der voirseyden stede ende leystinge niet te sceyden in geenrewijs voir die tijt dat wij Witte Jocops z. of den houder sbriefs voirs. vol ende al betaelt hebben die somme gelts voirs., den lesten penning mitten eersten, ende den waert vernoecht van sinen cost. In oirkonde desen brieve bezegelt mit onsen zegelen int jair ons heren dusent vierhondert ende vijftien, des dijnxdage naden heyligen dertienen dach.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 33r-b
   type : Vonnis date : 1415-01-09 record : # 074  Record details
[014] Wij Jan vanden Woude heer van Warmonde, Gherijt van Zijl, ridderen, Florijs van Tol, Jan vanden Woude, Jan vanden Boechorst, Vranck van Zanen ende Simon vanden Scuer, knapen, doen condt allen luden dat wij sculdich sijn Robbrecht Claes z. of den houder van desen brieve bij sinen wille hondert twe ende tseventich pont vijf scelling ende ses penning Hollants payments die wy hem gelooft hebben ende geloven wael te betalen op den pinxster dach naest comende, ende waert saeck dat wij des niet ende deden, soe hebben wij voirder gelooft ende geloven bij onsen truwe eeren ende zekerheden ende in rechter eedscat in te comen tot vermanen Robbrecht Claes zoons of den houder sbreifs binnen Hairlem in Heynric Airnt zoons hwys ende dair in te leysten ende tydige maeltide te houden na goeder luden zeede elc mit ons selves love ende wt der voirs. stede ende leystinge niet te sceyden in geenrewijs voir die tijt dat wij Robbrecht Claes z. of den houder sbriefs voirs. vol ende al betaelt hebben die summe gelts voirs., den lesten penning mitten eersten ende den wairt vernoecht van sijnen cost. In oirkonde desen breive bezegelt mit onse zegelen int jair ons heren dusent vierhondert ende vijftien des dinxdage naden heyligen dertienen dach.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 33v-a
   type : Vonnis date : 1419-10-02 record : # 075  Record details
[013a] Wij Gillis van Cralinge ende Gherijt vander Zijl, ridderen, Gherijt van Poelgeest, Florijs van Tol, Jan vanden Boechorst, Vranck van Zanen ende Claes van Ruven, knapen, hoge hyemr. van Rijnlant doen condt allen luden dat wij van des lands wegen van Rijnlant gelyen sculdich te wesen Willem Dobbe z. of den houder van desen breive hondert goeden gouden engelschen noblen of payment hoirre wairde die hij ons tot des lants behoef van Rijnlant onder gedaen heeft om tien engelsche nobel sjairs te renten die wij hem of houder sbriefs samentlijc ende elc voir al geloeft hebben ende geloven volcomelike ende wel te betalen ende comer vrij te leveren binnen der staet van Utrecht inden wisselen, alle jair op sinte Baven dach of binnen achte daghen dair na onbegrepen, ter tijt toe dat wij Willem off houder sbreifs dese hondert engelsche noblen weder betalen ende hem dair toe gheven also veel renten als wij hem op die tijt naden beloep vanden jair sculdich sullen wesen. Ende wairt sake dat wij Willem of houder des breifs dese renten alle jair upten termijn voirs. niet en betaelden ende wij des van Willem of houder sbriefs vermaent worden mit Willems of houder sbriefs openen breiven, soe hebben wij eedscat in te comen leysten binnen die stat van Utrecht elcx van ons mit drien paerden ende mit tween knechten in Waelkijns herbergh dair hij nu ter tijt in woent aldair te leggen ende te leysten na goeder luden zeede ende niet van daar te sceyden voir der tijt dat wij Willem of houder sbriefs dese voirs. renten vol ende al betaelt sullen hebben, den lesten penning mitten eersten, ende den waert vernoicht van sinen cost. Ende tot wat tijt dat wijt Willem of houder sbriefs een halve jair te voren seggen of doen seggen of dat hijt ons also lange te voren seit of doet seggen, soe sullen wij dese hondert noblen voirs. volcomelijc ende al weder betalen ende dair toe alsoe veel renten als wij hem op dien termijn naden beloep vanden jair sculdich sullen wesen, ende dair mede soe sullen wij desen breiff mogen lessenen. Ende wairt dat wij des niet en deden als wij des van Willem of houder sbreifs vermaent waren gelijc voirs. is, soe hebben wij vorder gelooft ende geloven bij onsen truwen eeren ende zekerheden in rechter eedscat in te comen leysten binnen der stat ende inden selver herberge voirs. elcx van ons mit drien paerden ende mit tween knechten ende dair te leysten als voirs. is ende niet van dair te sceyden voir dat tijt dat wij dit voirs. hooftgelt mitten renten vol ende al betaelt sullen hebben, den lesten penning mitten eersten, ende den wairt vernoicht van sinen cost sonder enige weer hier op te doen mit enigen rechte geestelijc of wairlijc ende alle dingen sonder argelist. In oirkonde des briefs bezegelt mit onse zegelen hier an gehangen int jair ons heren dusent vierhondert ende negentien smanendages na sinte Baven dach.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 34r-a
   type : Besteding date : 1434-00-00 record : # 076  Record details
[002] [014] Anno xxxiiii Item in aldusdanighen manieren soe wil die hyemr. van Rijnlant besteden die Goude sluys te maken, inden eersten selmense steken inden ouden boom die dair leyt ende mit also veel stilen ende balcken als dair van outs in gelegen hebben mit boechstilen [borchstilen, borchscilen] ende die decplanken drie dwm dicke ende die cledinge twe dwm dicke ende binnen gecleet mit drien plancken an elke zijde voir dat scoten [stoten] ende mit gordinge als dair toebehoirt mit die scotdoer mit horen toebihoren. Ende die stilen sullen wesen als sij van outs geweest hebben ende des gelijcx die doer, ende men wilse besteden bij Philips scilde ende die dage van betalinge sullen wesen een derden deel binnen een maent ende dat ander derdendeel binnen ses weken dair na ende dat derde derdendeel als die brugge op gemaict is. Ende men sel die brugge maken ende op leveren twsschen hier ende Bamisse naest comende, ende men selse aerden ende wangen na ouden costumen als si lest was. Ende soe wiese an neemt te maken, die selse breuggen mit horden ende mit boeme dat men dair mit wagen over varen mach ende mit scepen onder varen binnen vertyen dagen. Item dese sluyse is besteet om tweehondert ende xxxviii scilden.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 34r-b
   type : Keur date : 1421-05-25 record : # 077  Record details
[009] Item soe heeft die dijcgrave ende hyemr. van Rijnlant gekoert in tiden voirleden dat nyemant delven ende soude binnen de mercken hij en soude poeten elst na inhout der koere op die tijt geleyt, soe sijn sij vorder overdraghen ende gekoert, soe wie dat gedolven heeft inden voirleden jair anno xx ende niet gepoot en heeft, die sal comen ende verborghen sijn poterye te poten na dat hij gedolven heeft ende dat salmen poten binnen den ambocht aldair sij delven op lant dat niet ontgront en is, ende dese borchtoicht sullen nemen twee vanden heemr. beteykent mit des clercks hant. Ende dat sal wesen op drie saterdage ende die eerste saterdach sel wesen over achte dagen ende die ander saterdage dair na volgende. Ende vort soe en sel nyemant delven bynnen die merken voirsc. hij en poten gelijc die koer inhout eer hij voirt meer delvet op boete van iii lb. ende nochtan soude die potery voirtgaen ende die boeten verbueren also dicke als sij bekoert werden, ende dat en wilmen nyemant verdragen. Ende so wie delvet, die sal al sijn lant in scrifte geven den hyemr. dat hi binnen die merken hevet om dat een lant dat ander in waerden te houden om sluysen, dijcken, wege ende wateringen to houden ende te maken, ende wes an dat quade lant gebraec, dat wouden sij an dat goede houden sonder verdrach. Ende men sal poten op elke roede sess elst of meer ende die wasbaer houden, ende dit en wilmen nyemant verdraghen ten sij bij die meeste deel van die hyemr. Gedaen anno domini xiiii cxxi.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 34r-c
   type : Keur date : 1421-05-25 record : # 078  Record details
[010] Item soe sellen alle ambocht bewarers condigen een sonendage naest comende, elke in sinen kerke inden venen, dat nyemant turf en delve after vrydage naest comende hi en comme een saterdage bijden heemr. tot Leyden ende bewijst wair hij gepotet heeft. Ende wie dat niet en doet ende after die tijt dolve, die soude verbueren x pont. Anno xxi.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 34v-a
   type : Keur date : 1421-05-25 record : # 079  Record details
[024] Item alle sluysen in den Rijndijck dairmen turff doir voirt, die sullen doir varen als die sluysen wtgaen ende niet als si in gaen, op een boete van x lb. Ende waren dair enige venen die dair niet mede en genuechden, die sullen een spoeye maken mit kadijcken also hoech datter nyemant mede bescadicht en wort. Anno xxi.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 34v-b
   type : Keur date : 1421-05-25 record : # 080  Record details
[025] Item soe en sel nyemant overvaert noch wagenpat houden inden dijck dat lager wesen sal dan tweedeel dijcs hoge ende dair also veel aerde bij dat hij ter stont dat vol setten mach gelijc ander dijck tot wat tijden die beeste wten grase sijn. Ende dese aerde sel opten dijck wesen tot sinte Bertelmees dage op een boete van x lb. also dick als sij bevonden ende betuucht werden totter heemr. besceydenheit. Ende dair en sel nyemant wagenpat houden hi en sal oerlof hebben vanden heemr. ende in horen boeken geteykent. Anno xxi.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 34v-c
   type : Keur date : 1421-05-25 record : # 081  Record details
[101] Item soe en sel nyemant wagenpat houden over anders dijck ten sij bijder geenre wille die den dijck hoir is of hij sel den dijck nemen op sinen scade ende dat geteykent inden heemr. boeck. Anno xxi.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 34v-d
   type : Keur date : 1421-05-25 record : # 082  Record details
[043] Item soe gaven over heer Lodewijck des Bastairt die van Herlem als Ocker Clais z., Ijsbrant Willems z., van Aemsterdam Ruus Jacop z., Avel Pieters z., Jan Bet mitten gemenen buren van Sloten ende van Ostdorp, wat die heemr. koerden vander Hoppen, dat wouden sij helpen sterken mit hoirre macht. Anno xxi.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 34v-e
   type : Keur date : 1421-05-25 record : # 083  Record details
[044] Item soe hebben die heemr. bevolen ende bevelen die seven scepen van Sparenwoude dat sij die zijl bij Goert Jan Florijs z. maken voir pijnxster op een boete van x lb., ende voirt alle wateringe te koeren te maken bijder selver boete, anno xxi.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 34v-f
   type : Keur date : 1421-05-25 record : # 084  Record details
[045] Item soe hebbe die heemr. mit horen dijcgrave gekoert die Hoppen gelegen in Sloten in Ostdorp in alre manieren hier na gescreven, anno xxi. Item soe selmen dese Hoppen buten platen gelijck die heemr. dat wijsen of doen wijsen ter goeder scaep, ende dat sullen maken Wiggert Teten z., Pieter Willem z., Claes Jan Aems z., Claes Tomis z., Jan Aelbrecht z., Pieter Coster, ende dese plaet sel gesteken wesen voir sinte Jan. Ende viel dair enich gebreck in, dat wouden die heemr. corrigieren tot horen goet duncken, anno xxi.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 35r-a
   type : Keur date : 1421-05-25 record : # 085  Record details
[046] Item soe selmen dat plaet werck binnen vollen mit aerde ter goeder scaep ten myenen werck, te weten die van Sloten ende Ostdorp sullen comen ten myenen werck, van elke tien made een man ende elke drie man een wagen mit twee paerden. Ende die sullen te wercke comen mitter sonnen, elx op een boete van x sc. alsmen hem dat weten laet, anno xxi.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 35r-b
   type : Keur date : 1421-05-25 record : # 086  Record details
[047] Item soe selmen aerde nemen die reetste ende nutste sonder weder seggen van yemant. Ende deder yemant yegen, die woude die heemr. corrigieren na horen goetduncken.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 35r-c
   type : Keur date : 1421-05-25 record : # 087  Record details
[048] Item soe selmen die aerde gelden totter waerde bij goet duncken den heemr., ende niet na ouden keuren. Anno xxi.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 35r-d
   type : Keur date : 1421-05-25 record : # 088  Record details
[049] Item soe selmen desen oncost van platen, van aerde, gelden bijden heemr, dats te weten die die platen hoir sijn sullen dair toe gelden nader heemr. besceydenheit ende goetduncken, anno xxi. Item dese koeren worden gemaect ende geleit opten xxv sten dach in meye, anno xxi.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 35r-e
   type : Keur date : 1421-05-25 record : # 089  Record details
[102] Item soe sullen die gene die morgengelt gaderen tot Zoeterwoude toespreken alle die gene die op die Scafgaende weren sitten of dat beste eynde bruyken voir dat heel morgengelt ende die sullen voirt wijsen die mit hem gelant sijn ende die selmen toespreken. Ende vinde men dair gelt noch pande, soe selmen dat morgengelt vander heelen weer mogen halen an dat beste lant vanden weer sonder wederseggen van yemande. Ende die dan dat beste lant toe behoirt, die sel selve dat morgengelt soeken an dat quade lant soe dat quade vanden goeden vercost is te delven ende te nyete te maken. Anno xxi.

 </