INDEX VAN BUURTHEERBENOEMINGEN
1597 - 1796
In de Generale Ordonnantie op de Gebuurten van 1593 was bepaald dat het stadsbestuur voortaan uit een voordracht van de buurtbewoners de Heren der Gebuurten zou kiezen. Vanaf 26 juni 1597 tot 21 april 1796 zijn 3.163 benoemingen geregistreerd (zie SA II inv. nrs. 5112, 1216, 1217, 1218 en 1219). Vanzelfsprekend gaat het om een rijke bron van persoonsgegevens die ook voor ander (b.v. genealogisch) onderzoek kan worden gebruikt.
Naam Persoonsnaam. Omdat veel namen - zelfs van identieke personen - indertijd zeer verschillend zijn geschreven en de juiste vermelding soms arbitrair is, hebben wij er voor gekozen om de oorspronkelijke naamspelling aan te houden. Het nadeel van deze methode is echter dat bepaalde familienamen verschillend worden gesorteerd. Voor Coning en Koning zal men dus onder de letters C en K moeten zoeken. Zo zal men er ook op moeten letten dat de ij en i als een y kunnen voorkomen.
Buurtnaam Bij de vermelding van de buurtnaam is de moderne Nederlandse spelling aangehouden.
Benoemd Datum van benoeming. Soms vooraf gegaan door een <. Dat betekent dat de precieze benoemingsdatum onbekend is, maar dat de benoeming voor het genoemde tijdstip moet hebben plaatsgevonden.
Voordracht Benoeming uit voordracht. De buurtbewoners werden geacht om drie personen te nomineren, waarbij no. 1 de meeste voorkeur genoot. Hoewel het stadsbestuur meestal de voorkeur van de buurt volgde, gebeurde het vaak dat zij daarvan afweek door de nrs. 2 of 3 te benoemen. Soms viel de keuze van het Gerecht zelfs op de nrs. 4 of 5. Ook kwam het voor dat de voordracht werd genegeerd of was er zelfs geen sprake van een nominatie. In die gevallen vermelden we een streepje (-) of - wanneer de voordracht onbekend is - een vraagteken.
Reden vervang Reden van vervanging: overlijden (†), vertrek uit de buurt (v) of ontslag, hetzij vrijwillig, hetzij gedwongen (o). In het geval van een vraagteken is de vervangingsreden onbekend.
Meer Info Deze kolom vermeldt vaak een asterisk (*). Deze geeft aan dat over de betrokken persoon meer bekend is. Soms gaat het om een summiere aanvulling (b.v. een beroepsaanduiding), doch andere keren betreft het meer informatie, hetzij van biografische aard, hetzij als toelichting op onze correcties van indertijd gemaakte registratiefouten.
Deze gegevens zijn genoteerd op een verzameling fiches die t.z.t. aan Erfgoed Leiden en omstreken zal worden overgedragen.